С настоящата декларация давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие Кредисимо Супер АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А, по-долу "Дружеството” или "MAXO”, с електронен адрес: contacts@maxo.bg, което оперира с търговската марка на MAXO (Максо) и www.maxo.bg, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Регламент (ЕС) 2016/679"), на основание чл. 6, параграф 1, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва, включително и съхранява предоставените от мен лични данни, а именно: лични данни относно физическата и икономическата ми идентичност: име, презиме и фамилия, е-мейл, адрес и телефонен номер за целите на директния маркетинг - за предлагане на стоки и услуги на MAXO по поща, по е-мейл, по телефон или по друг директен начин, за статистически проучвания и анализи на MAXO (включително изпращане на оферти/търговски съобщения и други във връзка с услугите на MAXO, което може да използва услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги.
Уведомен/а съм, че даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг е годно правно основание за обработване на личните ми данни до изричното му оттегляне от моя страна, като това свое право мога да упражня по всяко време чрез изпращане писмено заявление до MAXO на адрес: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България", или на следния е-мейл: dpo@maxo.bg.
Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Информиран/а съм, че след оттегляне на даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг MAXO няма да използва личните ми данни за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да влияе върху обработването, включително съхранението, на личните ми данни на друго правно основание - за изпълнение на законоустановени задължения на MAXO по българското законодателство и това на Европейския съюз, ако обработването е необходимо за изпълнението на Договор за обратен лизинг, по който като субект на данни съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане преди сключването на Договор за обратен лизинг, както и в случаите, при които е налице легитимен интерес на MAXO.
Настоящото съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Давам изрично съгласие предоставените от мен лични данни да се съхраняват на електронни носители и/или на хартиен носител, като съм информиран/а, че MAXO заличава личните ми данни след настъпване на предвидения срок за това, съгласно Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта на MAXO, както и приложимото законодателство.
Наред с горното, информиран/а съм, че имам право (i) на информация и достъп до личните ми данни, обработвани, включително съхранявани, от MAXO; (ii) да поискам коригиране на тези данни (iii) да поискам ограничаване на обработването им, (iv) да поискам от MAXO да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за зашита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия, както и (v) да възразя срещу последващо обработване на личните ми данни при наличие на законово основание за това. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България".
Информиран/а съм, че имам правото на преносимост - да получа в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които ме засягат и които съм предоставил/а на MAXO като администратор на лични данни, и правото да прехвърля тези данни на друг администратор без препятстване от страна на Дружеството. Правата по т. 6 и т. 7 от настоящата Декларация мога да упражня с писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: dpo@maxo.bg, подадено лично или от изрично упълномощено от мен лице чрез нотариално заверено пълномощно. Срокът за отговор на MAXO е до един месец от получаване на искането, който срок може да бъде продължен при необходимост от MAXO с още един месец, за което следва да бъда уведомен/а.
Информиран/а съм, че имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, в случаите на възникване на спор между мен и MAXO относно законосъобразността на събирането и обработването на данните ми и упражняване на правата ми като субект на данните. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като MAXO следва да ме уведоми за естеството на нарушението, какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: dpo@maxo.bg, гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България". Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие за упражняване на правата ми като субект на личните ми данни, предоставени на Дружеството.

Наръчник с безценни съвети за бързите потребителски кредити