Калкулатор депозити и спестовни влогове

Тук можете да сравните условията на банките за депозити и спестовни влогове на база срока, валутата, вида депозит (с авансова лихва или стандартен) и сумата, която искате да внесете. Сравняват се стандартни срочни депозити, включително такива с авансова лихва и с възможност за довнасяне на средства. Не се сравняват депозити за деца или пенсионери, депозити с променлива лихва и депозити за период над 12 месеца. В резултат ще видите лихвени проценти при различните банки, изискванията за миниално внесена сума при откриване на депозита, както и допълнителните привилегии за Вас.

 • Гарантирани ли са парите ми в банката?

  Всички влогове в банки, лицензирани от Българска Народна Банка, независимо дали са фирмени или на физически лица, в размер до 196 000 лева са гарантирани със закон от държавата. Ако имате влогове в няколко банки, всеки от тях е отделен и гарантиран сам по себе си до тази сума. Ако имате няколко депозита в една банка, и общата им сума надхвърля 196 000 лева, тогава горницата над тази сума не е гарантирана. Не се гарантират депозити с индидуално договорени условия, както и влогове на финансови институции, на местните и централни власти. Важно е да разберете, че всички депозити са гарантирани до този размер, дори и да са били при промоционални условия, към момента на откриването. Единствено ако сте договорили само за Вас определен специален лихвен процент (който не е стандартен и не всеки може да се възползва от него), тогава вашия влог няма да бъде гарантиран от държавата, т.е. нямате никаква защита.

 • Как да изберем най-подходящия за нас депозит?

  За да направите най-добрия избор на депозит е важно да вземете предвид няколко неща: – Срок на депозита. Банките дават огромен избор – от 1 седмица до 36 месеца; – Искате ли да можете да теглите и довнасяте през срока на депозита? Имайте предвид, че ако изтеглите сума по депозита и това не е изрично договорено предварително условие по него, това се смята за нарушение на договора и ще Ви бъде изплатена значително по-ниска лихва, от първоначално договорената; – Искате ли авансово да разполагате с лихвата? При избора на депозит е важно да решите предварително дали искате да получите лихвата авансово, при откриването му, или ще Ви е необходима в края на периода; – Минимална сума за откриване. При някои видове депозити има минимална сума за откриване и/или олихвяване. Проверите това предварително, за да можете да я съобразите с парите, с които разполагате. Попитайте ни; – Лихва по депозита. Имайте предвид, че колкото по-дълъг е срока на депозита, толкова по – голяма е тя; – Валута на депозита. Важно е да решите дали искате да депозирате парите в лева или в друга валута. Различните банки предлагат различни възможности. Не забравяйте, че при депозитите различни от тези в лева или евро има значителен риск от промяна на валутния курс. Обмислете внимателно този риск.

 • Какво е депозит с авансова лихва?

  Всеки банков депозит носи лихва. Има два начин за нейното получаване – в края на срока на депозита или в началото, при откриването му. Когато лихвата се получава при откриване, този вид депозити са известни като депозит с авансова лихва. Например: Вие имате 20 000 лева и искате да ги депозирате в банката за 12 месеца. Но в същото време сте си харесали нов телефон. Вместо да внасяте по-малка сума, за да си купите телефона, можете да си откриете депозит с авансова лихва. Банката ще Ви я изплати при откриването му и така ще имате нов телефон, и ще имате в банката цялата спестена от Вас сума. Лихвата която ще получите авансово ще бъде обложена с 8% данък, който се дължи независимо дали ще я получите в началото или в края. Също така, ако решите да нарушите депозита и да изтеглите парите си предварително, ще се наложи да върнете авансово изплатената лихва.

 • Каква е разликата между депозит и спестовна сметка/спестовен влог?

  Депозитът и спестовната сметка са банкови продукти, предназначени да съхраняват спестяванията на вложителите и да носят определена лихва. Между двата продукта има няколко основни разлики. Първата разлика е в срока. Депозитът винаги е с предварително определен срок – от 1 седмица до 36 месеца (и дори понякога повече), в зависимост от офертата на банката, а спестовната сметка е безсрочна. Друга разлика е възможността да разполагате със средствата си, при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не можете да довнасяте или теглите суми, има такива, по които може да довнасяте с определен лимит, има и такива, от които може да теглите с определен лимит. Лихвите и при двата вида продукти също са различни. Обикновено при депозитите са по-високи от тези при спестовните влогове.

 • Какво е данък върху лихвата, кога и как се удържа?

  От 2013 г. лихвата по срочните депозити и спестовни влогове се облага с данък. Към момента той е 8%. Данъкът се удържа от банката, преди плащането на съответната дължима лихва на вносителя, след което го превежда към НАП. Например: Имате 12 месечен депозит в размер на 10 000 лева. По него банката ви начислява годишна лихва в размер на 1%. Т.е. трябва да получите лихва 100 лева. Банката удържа 8% данък върху лихвата и така Вие получавате 92 лева лихва или общо 10 092 лева. 8-те лева данък банката ги превежда към НАП.

 • Какво е съвместен депозит/съвместна спестовна сметка?

  Съвместната сметка е вид разплащателна, спестовна, депозитна или доверителна сметка, открита на името на няколко лица, с цел управление на общи авоари. Чрез нея могат да се управляват семейните средства, средства постъпили от наследство, както и да постъпват всички доходи на домакинството. Съвместните титуляри (сътитуляри) по подразбиране се разпореждат заедно със средствата по сметката или депозита. В случай, че желаят да се разпореждат самостоятелно или да определят един от сътитулярите да ги представлява, трябва да декларират това пред банката. .При съвместните сметки всеки сътитуляр носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази съвместна сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник.