пари

На 9 април тази година Народното събрание прие промените в Закона за потребителските кредити, които бяха публикувани в бр. 35 на Държавен вестник и които фирмите трябва да въведат на най-късно на 23 юли 2014г. Те засягат преддоговорната и договорна информация, годишния процент на разходите, лихвите, допълнителните услуги, както и контрола и санкциите при неизпълнение.

Според измененията в закона клиентите трябва да получат преддоговорна информация за кредита. Формата е „Стандартен европейски формуляр“(СЕФ), в който са описани основните параметри на договора – кредитор, срок, вноски, такси, лихви, обезпечение и др. Той трябва да бъде получен преди подписването на договора, но няма силата на оферта и по никакъв начин на обвързва в последствие клиента с кредит. Единственото, което обвързва потребителя е Договора за потребителски кредит. Сключва се в два еднакви екземпляра, един за клиента, един за кредитора. Промени по договора могат да се правят само, ако са налице едновременно две условия: (1) в договора изрично е предвидена възможността за повишаване на общия разход по кредита и (2) обстоятелствата за промяна са обективно описани в договора и не зависят от волята на кредитора. Друга промяна засяга Общите условия. Те се подписват заедно с договора, отново в два екземпляра по един за всяка страна.

Най-коментираните в пространството промени бяха свързани с Годишния процент на разходите. Според Закона, който фирмите са задължени да прилагат от 23 юли, ГПР може да бъде до 5 пъти по-висок от годишния лихвен процент при просрочие. В момента той е 10,3%, което означава, че максималното ГПР към момента е 51,50%.

Пряко обвързана с ГПР е възможността кредиторите да събират такси и комисионни за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит.
Законодателите дадоха възможност на клиентите да се откажат от кредита, без да дължат обяснение на кредитора. В закона е описано, че този отказ може да стане в срок от 14 дни след отпускане на кредита и подписване на договора. Според промените, обаче, това не важи за кредити с общ размер под 400 лева и/или срок под 3 месеца. Т.е., ако е отпуснат кредит за 150 лева със срок на връщане след 10 дни, но междувременно тези пари вече не са необходими, клиента не може просто да откаже кредита. Трябва да го заплати изцяло - лихва, такси и допълнителна услуга.

Остава възможността кредита да се погаси предсрочно. Това, което се промени е дължимата неустойка. Ако до края на договора остава повече от една година фирмата кредитор може да поиска максимално до 1% от оставащото задължение. Ако оставащия до края на кредита период е по-малък от 1 година – до 0,5% от оставащия размер на кредита.

Не по-малко важно е клиентите да знаят кой следи за изпълнението на закона. Тази функция се прехвърля към Комисията за защита на потребителите.

Има промени и в глобите при неизпълнение на задължения от страна на кредитора, като: непредоставяне на предварителна информация за кредита в писмен вид; неспазени изисквания за вид, формат, шрифт, език и информация в договора за кредит; изчисляване на ГПР; отказ на кредитора да приеме отказ от кредита или предсрочно погасяване.

Сподели този пост

Остави коментар

Image CAPTCHA
Използвайте символи на латиница, от значение са големите и малките букви.

Наръчник с безценни съвети за личните финанси