І. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Настоящите Официални правила /“Правила/та“/ уреждат условията за организирането, провеждането и участието в Кампания на “Смарт ИКТ Солюшънс ЕООД” с ЕИК 203420011 (оператор на уеб сайта izbiram.bg) и „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД с ЕИК 202565630 /“Брокера“/ – „Хайде на бас, че не може да намериш по-евтина застраховка Гражданска отговорност!“ /Кампанията/, с цел предоставяне на физически и юридически лица – оферта за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
 • Всяко физическо и юридическо лице има право да отправи искане за оферта по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД чрез уебсайта izbiram.bg.
 • Всяко лице може да отправи искане за оферта за само за едно МПС, при условие, че МПС-то е собственост на лицето, или на юридическо лице, на което лицето е официален представляващ. Кампанията не включва оферти за повече от едно МПС, както и не предлага възможност лица, които не притежават дадено МПС да участват за наградите.
 • Искането за оферта става на адрес https://izbiram.bg/намери-най-евтината-застраховка-гражданска-отговорност, където потребителя на уебсайта izbiram.bg следва да попълни своите данни за контакт, да прикачи снимка от талон на МПС и да се съгласи с Общите условия, настоящите Правила и Правилата за обработка и предаване на лични данни към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД.
 • „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД изпраща на посочената от потребителя електронна поща, оферта в рамките на 2 часа в първият работен ден, след получаване на запитването. Брокерът си запазва правото да се свърже с потребителя по телефон, или електронна поща, с цел задаване на уточняващи въпроси и допълнителна информация. В този случай срокът от 2 часа започва да тече след подаването на необходимата информация от потребителя към брокера.
 • Брокерът не предоставя на клиентите допълнителни отстъпки, извън официалните предоставени от всяка застрахователна компания.
 • Участието в играта не е обвързано със закупуване на застраховка
 • Ако потребителят успее да сключи застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в рамките на три работни дни, от датата на изпращане на офертата, като денят, в който е изпратена офертата се счита за първи от трите дни, тогава той следва да изпрати обратно по електронна поща към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД снимано или сканирано копие на полица, както и данни за своята банкова сметка, за да получи парична награда в размер на 10 (десет) лева.
 • Наградата се изплаща от Брокера по банков път към потребителя, в срок до 10 работни дни от датата на получаване на сканирано копие от полицата и предоставяне на данни за банкова сметка от страна на потребителя.
 • Ако клиентът реши, той може да закупи застраховка от Брокера, като това не е обвързано с играта.
1.2. Официалните правила ще бъдат публично оповестени в началото на Кампанията и ще са достъпни за целия й период на продължителност на следния интернет адрес: https://izbiram.bg/намери-най-евтината-застраховка-гражданска-отговорност

ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

2.1. Организатор на Кампанията е „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД лицензиран застрахователен брокер, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 202565630 /“Организатор/и“/.

2.2. Организаторът е лицензиран застрахователен брокер, с лиценз № 499-ЗБ/28.06.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор

2.3. Организаторът е регистриран в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при Комисия за защита на личните данни, като Администратор на лични данни под номер № 386383 издадено от Комисията за защита на личните данни.

ІІІ. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията ще се проведе в периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. включително, с опция за удължаване.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България и само за МПС, регистрирани и управлявани на територията на Република България.

V. НАГРАДИ

5.1. Ако потребителят успее да сключи застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в рамките на три работни дни, от датата на изпращане на офертата, като денят, в който е изпратена офертата се счита за първи от трите дни, тогава той следва да изпрати обратно по електронна поща към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД снимано или сканирано копие на полица, както и данни за своята банкова сметка, за да получи парична награда в размер на 10 (десет) лева

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

6.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, навършило 18 години или официален представител на юридическо лице, с постоянен адрес и местоживеене на територията на Република България, което, съобразно настоящите правила, е изпратило нужната информация за да получи оферта от Организатора в периода на Кампанията.

6.2. С потвърждаването на участието си в Кампанията, Участниците потвърждават и се съгласяват с Официалните правила за провеждането и са длъжни да спазват сроковете и условията за участие. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Официални правила.

6.3. След като е спечелил, участникът ще бъде уведомен по имейл, че печели до 3 работни дни. Ако не е спечелил, участникът също ще бъде уведомен по имейл.

6.4. Всеки Участник отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да получи Награда, респективно да бъде избран.

6.5. Ако Организаторът има основателни съмнения или установи действия от страна на Участник в Кампанията, извършени с цел манипулиране на Кампанията и бъде печеливш Участник (използване на фалшива идентичност, използване на фалшив телефон и/или електронна поща, фалшив талон и др.), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани без предупреждение Участника от участие в Кампанията. В случай, че Организаторът установи действия по предходното изречение след приключването на Кампанията и предоставянето на Награда, Организаторът има право да изиска връщане на Наградата.

6.6. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от Кампанията всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Не може да бъде участник в Кампанията лице, което е управител или пряко или косвено притежава участие в капитала на Организатора и/или пряко или косвено може да упражнява контрол върху Организатора; лице, върху което Организаторът може пряко или косвено да упражнява контрол; лице, което работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/или администрирането на Кампанията, както и членове на семействата на всички изброени в настоящата точка лица. При наличие на данни за несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице.

* Под „членове на семействата“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

6.8. Всеки Участник има право да откаже участието си в Играта, като изпрати писмено уведомление до Организатора на следния електронен адрес: info@izbiram.bg

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 • Искането за оферта става на адрес https://izbiram.bg /намери-най-евтината-застраховка-гражданска-отговорност, където потребителя на уебсайта izbiram.bg следва да попълни своите данни за контакт, да прикачи снимка от талон на МПС и да се съгласи с Общите условия, настоящите Правила и Правилата за обработка и предаване на лични данни към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД.
 • „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД изпраща на посочената от потребителя електронна поща, оферта в рамките на 2 часа в първият работен ден, след получаване на запитването. Брокерът си запазва правото да се свърже с потребителя по телефон, или електронна поща, с цел задаване на уточняващи въпроси и допълнителна информация. В този случай срокът от 2 часа започва да тече след подаването на необходимата информация от потребителя към брокера.
 • Ако потребителят успее да сключи застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в рамките на три работни дни, от датата на изпращане на офертата, като денят, в който е изпратена офертата се счита за първи от трите дни, тогава той следва да изпрати обратно по електронна поща към „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД снимано или сканирано копие на полица, както и данни за своята банкова сметка, за да получи парична награда в размер на 10 (десет) лева.
VIII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Определянето на печелившите се извършва на базата на намирането и сключването по-евтина застраховка Гражданска отговорност от офертата на Организатора.

8.2. След обявяването на печелившите по реда, описан в т. 8.1., Организаторът ще се свърже по имейл с всеки от спечелилите участници.

8.3. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт със спечелилите участници в рамките на 5 работни дни, то тогава той има право да използва не-предоставените награди по свое усмотрение в следващи свои кампании, промоции, игри и други.

8.4. Наградите в кампанията: 10 (десет) лева ще се изплащат по банков път, на банковите сметки, посочени от печелившите участници в кампанията.

8.5. Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът информира участниците в кампанията „Хайде на бас, че не може да намериш по-евтина застраховка Гражданска отговорност!“, че „парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител са включени в облагаем доход (на физическото лице, което ги е спечелило), придобит през данъчната година.“. Предметните награди на физически лица се облагат с 10 % (десет процента) данък върху стойността им. Платецът на данъка е физическото лице, спечелило наградата, но в случая, Организаторът на играта ще заплати авансово, на името на лицето, дължимия данък в законово определения размер.

8.6. Организаторът на играта ще начисли, декларира и заплати авансово съответния размер на данъка (ще внесе стойността на паричната награда) за всяко физическо лице – участвало и спечелило награда в настоящата организирана кампания. Организаторът, също така, се задължава да подготви и предостави на всеки един спечелил участник документ, доказващ заплащането на дължимия от физическото лице данък. Във всички случаи, спечелилият участник може, на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, да потърси и получи Служебна бележка, най-късно, до 15 април на годината, следваща годината, в която е получена наградата, с която да докаже заплащането на данъка от негово име.

8.7. Получаването на служебната бележка, може да стане на адреса на Организатора или чрез изпращане по електронна поща.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участниците и победителите се съгласяват доброволно в съответствие с чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, че Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, има право да извършва обработването (събиране, съхраняване, регистриране, записване, прехвърляне, предаване и др.) на личните данни на Участниците за цели, свързани с Кампанията (обявяване на печелившите, публични изяви, разпространение на информация за наградите, без допълнителна компенсация или възнаграждение), както и за последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи, продукти и други съобщения (включително директен маркетинг) на Организатора. Участниците и печелившите лица се съгласяват изрично, че Организаторът може да получава данни за Участниците и друга информация от бази данни и/или системи за регистрация (като например всички държавни, административни или други налични бази данни, или други администратори на лични данни и други) и да ги обработва. С попълването на формуляра на регистрацията за участие в Кампанията или с подписването на Декларацията съгласие за обработване на лични данни и за участие в Кампанията, Участниците се съгласяват Организаторът, при необходимост, да провери личните данни на Участниците, които са налични в държавни регистри и други законови бази данни и потвърждават, че са предоставили личните си данни на Организатора доброволно за целите на Кампанията. Това важи и в случай и доколкото е предвидено в условията, посочени по-горе, за преценката от страна на Организатора за наличието на предпоставките за участие в Кампанията.

9.2. Публични изяви със снимка или информация за спечелили участници могат да включват имената, изображения или сходни материали на участниците и печелившите, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

9.3. С настоящото Организаторът се съгласява, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, обработването на данните да бъде извършвано в съответствие с настоящите Официални правила и приложимия закон.

9.4. За обработването на данните на Участниците, Организаторът ще използва система за обработване на лични данни, съответстваща на изискванията на българското законодателство за защита на личните данни. Организаторът гарантира, че всички негови представители и служители, на които е възложено обработването на личните данни, са надлежно инструктирани и са декларирали, че няма да разкриват обработваните лични данни в нарушение на българското законодателство и условията на настоящите Официални правила.

9.5. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство и само за целите на Кампанията.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на страницата на Кампанията, в случай че настъпят независещи от него форсмажорни или други обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и същите не могат да бъдат отстранени от Организатора, както и при нарушаване на Правилата на Кампанията, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

XI. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването и поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата.

11.3. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на кампанията поради форсмажорни обстоятелства.

11.4. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

12.2. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Официални правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници или желаещи да участват на специалната страница.

12.3. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава в дух на разбирателство по взаимно съгласие.

Настоящите Официални правила за провеждане на Кампания „Хайде на бас, че не може да намериш по-евтина застраховка Гражданска отговорност!“ са приети и одобрени от Управител на Организатора.

Наръчник с безценни съвети за бързите потребителски кредити