Продължете към съдържанието
изпращането на извлеченията

„ЕН ЕН ПОД” ЕАД

3.8 / 5. Оценили: 5

Оцени първи

За компанията

NN Group (https://www.nnbulgaria.com/ ) е млада компания с богата история. Тя обхваща животозастраховането, пенсионното осигуряване и управлението на инвестиции, които по-рано бяха част от портфолиото на ING Group. През 2014 г. тези услуги се обособиха в самостоятелна компания (в съответствие с договор между ING и Европейската Комисия).

Двете компании, NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане имат обща цел – да помагат на хората да се погрижат за важните за тях неща. Те предлагат както защита срещу непредвидени рискове и финансова независимост след пенсиониране, така и съвети за инвестиционно, данъчно и наследствено планиране.

Нетните активи на управляваните от NN Пенсионно осигуряване фондове надхвърлят 1,862млрд. лв. (по данни на КФН към декември 2020 г., www.fsc.bg).

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с NN?

Офиси: Ако искате да посетите офис на компанията, открийте ТУК най-близкия такъв.

Работно време – офиси: Понеделник – Петък/ 08:30 – 17:30ч.

Офиси с удължено работно време: компанията няма офиси с удължено работно време

Адрес (Централен офис): гр. София, 1404, бул. България 49Б

Телефон за връзка с NN : 0800 11 464

 

Предлагани продукти на NN

Универсален пенсионен фонд:

  • NN има 175-годишен опит в управлението на личните финанси и се грижи за нарастването им във времето, и за тяхната сигурност. В България компанията ползва доказано работещ механизъм за изплащане на допълнителна пенсия – същия, който прилага в повече от 18 страни по света.
  • Средствата от осигурителните вноски се инвестират при стриктни правила, балансиран риск и с ясни цели. Компанията се стреми да запази покупателната способност на средствата, като доходността им остане над равнището на инфлацията. 

 

Професионален пенсионен фонд:

  • Още от създаването си NN защитава интересите на малките професионални общности. Една от двете холандски застрахователни компании, основали NN, възниква като обединение на дружества, които застраховат срещу пожар.
  • Инвестициите на нашия професионален пенсионен фонд са с такова ниво на риск, че да осигурят дългосрочна доходност, отчитайки развитието на инфлацията.

 

Доброволен пенсионен фонд:

  • NN Пенсионно осигуряване ви предлага не само 175-годишен опит в управлението на личните финанси, но и утвърден модел на изплащане на пенсии в 18 европейски страни. Инвестиционната политика на компанията е балансирана и нейна основна цел е постигане на доходност, която в дългосрочен план надвишава инфлацията. Гарантира пълна прозрачност и бърз достъп, както до информацията за личната партида, така и до средствата, натрупани в нея.

 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

 

Допълнителна информация:

  • Клиентите на „NN Пенсионно осигуряване“ и/или „NN Животозастраховане“, които ползват поне два продукта, предлагани от тези две компании (изключение правят клиентите, осигурени едновременно в NN Универсален пенсионен фонд и NN Професионален пенсионен фонд) се включват в програмата “Orange club”, която им предоставя възможност да закупуват стоки и услуги в търговски обекти при преференциални цени.
  • Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Прочетете интересни новини и полезни съвети

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД”
(заглавието изменено с решение на СД от 14.04.2015 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование, управление и представителство на универсалния пенсионен фонд
Цели и принципи

Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
Участници във ФОНДА
Пенсионна схема и осигурителни вноски
Допълнителни пенсии и плащания от ФОНДА
Определяне размера на пенсията
Пенсионен резерв за изплащане на пенсии на лицата, преживели по-дълго от актюерските разчети

Раздел III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
Заявление за участие в универсален пенсионен фонд и заявление за промяна на участие
Осигурителен договор
Пенсионен договор

Раздел IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ТЯХ. ДЯЛОВЕ
Индивидуална партида
Дялове
Предоставяне информация на осигурените лица

Раздел V. ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. НАЧИН И ПЕРИОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА. РЕД И НАЧИН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Цели и ограничения на инвестиционната политика
Разпределяне на дохода от инвестирането на средствата на ФОНДА
Минимална доходност и резерви за гарантирането й

Раздел VI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ, СЪБИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Раздел VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, НА ЕДНОКРАТНИ И НА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Ред за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида
Актуализация на пенсиите

Раздел VIII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА

Раздел IХ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА. РЕД И НАЧИН ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Раздел Х. МЕТОДИ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА

Раздел ХI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Права и задължения на Дружеството
Права и задължения на осигурените лица
Задължения на работодателите и самоосигурените лица
Права и задължения на осигурителните посредници

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование, управление и представителство на универсалния пенсионен фонд (УПФ)
Чл.1. /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ Този Правилник урежда условията, реда и начините за задължителното допълнително пенсионно осигуряване в “ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд” („ФОНДА“) на лица, родени след 31.12.1959 г , които са осигурени при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване (“КСО”).
Чл.2. /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ ФОНДЪТ се управлява и представлява от “ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД (“Дружеството”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България № 49Б, вх.А, ет.10. Дружеството притежава лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 06/03.10.2000 г.
Чл.3. Дружеството управлява и представлява ФОНДА в отношенията му с държавни органи, осигурени и всички трети лица.
Чл.4. /1/ /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице, създадено за неопределен срок, чието имущество е отделено от имуществото на Дружеството.
/2/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на Дружеството, както и за загуби от дейността на Дружеството.
/3/ /нова – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на задълженията му по отношение управлението и представляването на ФОНДА.
Чл.5. /отм.-решение на ОС от 05.12.2003 г./
Цели и принципи
Чл.6. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия.
Чл.7. /изм. и доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на задължителност на участието, юридическа самостоятелност на ФОНДА и на Дружеството, прозрачност, разделност и изключителност на дейността, разрешителен режим и държавно регулиране, задължителна периодична отчетност и разкриване на информация, лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества, представляване интересите на осигурените лица.
Чл.8. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигуряването във ФОНДА е персонално. Вноските за осигурените лица се водят в отделни индивидуални партиди по индивидуален осигурителен номер. Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.
Чл.9. В случай на несъстоятелност на Дружеството, сумите по предходния член не се включват в активите му.

II. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА

Участници във ФОНДА
Чл.10. /изм. – решение на СД от 12.02.2013г./ Всяко лице, родено след 31.12.1959 г., ако е осигурено във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, може да се осигурява във ФОНДА, като подаде индивидуално Заявление за участие до Дружеството и сключи осигурителен договор или като подаде Заявление за промяна на участие и сключи осигурителен договор при прехвърляне на средствата си от друг универсален пенсионен фонд.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г, изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013г. / Служителите в Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“ не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.
Чл.11. Осигурени лица във ФОНДА са и лицата, служебно разпределени към него по силата и реда на чл. 137 (4) КСО и съответните подзаконови нормативни актове.
Чл.12. Осигурени във ФОНДА са лицата, на чието име и в чиято индивидуална осигурителна партида се внасят месечни парични осигурителни вноски при условията и реда на КСО и този Правилник. Осигурените лица нямат право да се осигуряват едновременно и в други универсални пенсионни фондове.
Чл.13. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за управление на ФОНДА Дружеството събира такси и удръжки, установени в този Правилник, в съответствие с разпоредбите на КСО.
Чл.14. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.15. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.16. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г / Правото на пенсия, на еднократно или на разсрочено плащане от ФОНДА се поражда независимо от броя на направените осигурителни вноски и размера на средствата, натрупани в индивидуалната осигурителна партида.

Пенсионна схема и осигурителни вноски
Чл.17. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г. / Осигуряването във ФОНДА се осъществява с месечни парични осигурителни вноски, чийто размер се определя с Кодекса за социално осигуряване.
Чл.18. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013г./ /1/ Осигурителните вноски се внасят от работодателите – осигурители и осигурените лица в съотношение, определено в КСО. Самоосигурените лица се осигуряват във ФОНДА изцяло за своя сметка. Вноските се превеждат едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване по отделна специализирана сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на Националната агенция за приходите (НАП), след което НАП ги превежда на ФОНДА при срокове и условия, определени от действащото законодателство и договор между Дружеството и НАП.
/2/ /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски от НАП към ФОНДА, дължимата от НАП законна лихва се разпределя по индивидуалните партиди на съответните осигурени лица.
Чл.19. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г., изм. – решение на СД от 16.06.2015 г.; изм. – решение на СД от 18.08.2015 г./ Дружеството отговаря пред осигурените лица само за реално преведените от НАП осигурителни вноски.
Чл.20. Използваната от ФОНДА пенсионна схема е на капиталово – покривен принцип на база дефинирани вноски.
Чл.21. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуална осигурителна партида на всеки осигурен.
Чл.22. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, се натрупва и отчита по индивидуалните партиди, съгласно Раздел V от Правилника.
Чл.23. Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му осигурителна партида. Не се допуска преразпределяне на средства между индивидуални осигурителни партиди.
Чл.24. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Натрупаните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.

Допълнителни пенсии и плащания от ФОНДА
Чл.25. /1/ /предишен текст на чл.25/ Осигуряването във ФОНДА дава право:
1. /изм-решение на ОС от 01.04.2004 г./ на допълнителна лична пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО;
Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия от ФОНДА при навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО.
2. /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г. ; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ на допълнителна лична пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68, ал.1 от КСО и при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице позволяват отпускане на пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1 от КСО;
3. /предишна т.2, изм. и доп.-решение на ОС от 13.05.2004 г., изм. – решение на СД от 11.11.2011 г / на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70.99 на сто.
4./предишна т.3/ на еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починал осигурен или на пенсионер на ФОНДА при условията и по реда на КСО.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Когато определеният размер на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера еднократно или разсрочено.
Чл.26. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.27. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./.
Чл.28. /изм.-решение на ОС от 13.05.2004 г./ /1/ При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
/2/ При смърт на пенсионер на ФОНДА на наследниците, посочени в предходната алинея, се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
Чл.29. /изм.-решение на ОС от 13.05.2004 г./. Когато осигуреното лице или пенсионерът няма наследници в кръга на посочените в чл. 28, ал.1, натрупаните средства по индивидуалната му партида във 5 ФОНДА се прехвърлят в пенсионния резерв за изплащане на пожизнени пенсии на лицата, преживели по-дълго от актюерските разчети.

Определяне размера на пенсията
Чл.30. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на пенсията се определя на основата на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици, одобрени от Заместник-председателя на Комисията.
Чл.31. /1/ Личната пожизнена пенсия се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида, биометрични таблици и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети.
/2/ Месечният размер на пенсията се изчислява като съотношение между натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида и коефициент, определен съгласно актюерските разчети.
/3/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на техническия лихвен процент се определя и изменя с решение на Съвета на директорите на Дружеството и се одобрява от Заместник-председателя на Комисията.
/4/ При промяна на базовите параметрите за изчисляване на размера на пенсията, определящи коефициента по ал.2, Дружеството уведомява осигурените лица по рeда на Раздел 9 от Правилника.

Пенсионен резерв за изплащане на пенсии на лицата, преживели по-дълго от актюерските разчети
/изм.заглавие-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.32. /1/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството създава пенсионен резерв за покриване изплащането на пенсии на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети. Редът и начинът за създаване на резерва се определят с наредба на Комисията.
/2/ Решение за създаване на пенсионен резерв се взема от Съвета на директорите на Дружеството, съгласно изискванията на КСО и подзаконовите актове по прилагането му.
/3/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Средствата в пенсионния резерв не се включват в активите на Дружеството в случай на несъстоятелност на Дружеството.
/4/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ При преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне, при доброволно или принудително прекратяване на Дружеството, формираният пенсионен резерв запазва предназначението си в дружеството, в което се прехвърля.

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Заявление за участие в универсален пенсионен фонд
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 г. /
Чл.33. Отношенията между осигурените лица, осигурителите и ФОНДА по допълнителното задължително пенсионно осигуряване се основават на действащото законодателство и на настоящия Правилник.
Чл.34./1/ /изм. – решение на ОС от 31.10.2006 г, изм. – решение на СД от 12.02.2013г../ Всяко физическо лице родено след 31.12.1959 г., ако е осигурено във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване при условията и по реда на част първа от КСО, може да подаде индивидуално Заявление за участие в универсален пенсионен фонд (по образец) до Дружеството за участие във ФОНДА. Дружеството сключва осигурителен договор до 15 дни след датата на подаване на заявлението.
/2/ /отм.– решение на СД от 11.11.2011 г./
Чл.35. /1/. /изм. – решение на ОС от 31.10.2006 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 / Заявлението за участие се подава до Дружеството в срока по чл. 137, ал. 3 от КСО по реда и при условията на Наредба 33 на Комисията.
/2/ /изм. – решение на ОС от 31.10.2006 г.; изм. – решение на СД от 12.02.2013г.; изм. – решение на СД от 10.10.2014г../ Заявлението за участие се подава от лицето в офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Дружеството оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по образец.
/3/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г./ Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на Дружеството.
/4/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013г.; изм. – решение на СД от 10.10.2014г./ Дружеството не приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или необходимите данни не могат да бъдат вписани в регистъра по ал 8. Във всеки отделен случай, Дружеството уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
/5/ /нова – решение на СД от 12.02.2013г./ Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за

Дружеството данни.
/6/ /предишна ал. 5, изм. – решение на СД от 12.02.2013 г./ Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, служителят на Дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за Дружеството, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на НАП.
/7/ /нова – решение на СД от 12.02.2013 г / Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на Дружеството, се изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в Дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
/8/ /предишна ал. 6, изм. – решение на СД от 12.02.2013 г./ Заявленията за участие се вписват в електронен регистър, който Дружеството води в централния си офис. Данните, които подлежат на регистриране, се определят съгласно чл. 6, ал.3 на Наредба 33 на Комисията. Вписването на заявлението в електронния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за осигуряване.
/9/ /предишна ал. 7, изм. – решение на СД от 12.02.2013 г./ При констатиране на грешки в заявления за участие НАП ги връща на Дружеството в 15-дневен срок от получаването, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Дружеството уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.
/10/ /предишна ал. 8 – решение на СД от 12.02.2013 г./ НАП изпраща на Дружеството списък на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване заедно със съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Дружеството уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.
/11/ /нова – решение на СД от 12.02.2013 г./ Осигурените във ФОНДА лица са длъжни да уведомяват Дружеството за всяка промяна в личните си данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
/12/ /нова – решение на СД от 10.10.2014 г./ Дружеството съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на заявлението.
Чл.36. Лицата, чието участие във ФОНДА възниква на базата на служебно разпределение ползват същите права както лица, избрали да бъдат осигурявани във ФОНДА чрез подаване на индивидуално Заявление.

Осигурителен договор
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.37. /1/ /изм -решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигурителното правоотношение с Дружеството възниква от датата на сключване на осигурителен договор, съответно от датата на служебното разпределение във ФОНДА.
/2/ Осигурителният договор урежда отношенията между Дружеството и осигуреното лице и задължително съдържа:
1. /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г. ; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ имената, адресите на страните по договора, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на Дружеството, наименованието, седалището, адреса на управление и съдебната регистрация на ФОНДА, и съответните данни за работодателя (осигурителя);
2. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./;
3. /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ предмета и обхвата на осигуряването;
4. условията, реда и начина на плащане на осигурителната вноска;
5. правата и задълженията на страните;
6. правата на осигуреното лице да ползва средствата в индивидуалната си осигурителна партида;
7. условията, реда и начина на плащане на допълнителна лична пенсия от ФОНДА;
8. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./;
9. клаузите относно изменение, допълнение и прекратяване на договора;
10. датата на сключване и влизане в сила на договора;
11. размерът на таксите и удръжките, събирани от Дружеството.
Чл.38. Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в толкова екземпляра, колкото са страните по него.
Чл.39. При сключване на осигурителен договор осигуреното лице получава, при поискване, Правилника на ФОНДА.
Чл.40. При набиране на Заявления и сключване на осигурителни договори Дружеството може да ползва осигурителни посредници – физически и/или юридически лица.
Чл.41. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.42. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.43. /отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 44. Осигурителният договор се прекратява:
а) /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида по реда и при условията на КСО и този Правилник.
б) /изм.– решение на СД от 11.11.2011/ при прехвърляне на средствата в друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в случай на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална осигурителна партида в друг универсален пенсионен фонд по реда и при условията на КСО, съответните подзаконови нормативни актове и този Правилник;
в) /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено плащане;
г) при смърт на осигуреното лице.
Чл.45. Изменения и допълнения в условията за допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА се извършват въз основа промяна на действащото законодателство и/или промяна на този Правилник и осигурителните договори.
Чл.46. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./Когато измененията или допълненията се налагат от промени в този Правилник, същите влизат в сила от датата на влизане в сила на измененията на Правилника, след съответно одобрение от Заместник-председателя на Комисията.
Чл.47. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Пенсионен договор
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 47а. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ При придобиване право на пенсия при условията на този Правилник между Дружеството и пенсионера се сключва пенсионен договор. Пенсионният договор задължително съдържа:
1. /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номер, дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен номер на Дружеството, както и наименованието, седалището, адреса на управление и съдебната регистрация на ФОНДА;
2. имената и личните данни на пенсионера;
3. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
4. срока на получаване на пенсията;
5. реда и начина за изплащане на пенсията;
6. права на наследниците на пенсионера;
7. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. разходи по изплащането на пенсията;
9. условията за прекратяване на договора.
/2/ Пенсионният договор се изменя и допълва при изменения и допълнения в Правилника и в други случаи, предвидени в пенсионния договор. Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия от ФОНДА, когато измененията и допълненията в Правилника са влезли в сила след сключването на пенсионния договор.
/3/ Пенсионният договор се прекратява при смърт на пенсионера.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ТЯХ. ДЯЛОВЕ
/Заглавие доп.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Индивидуална партида
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Чл.48. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Вноските във ФОНДА и средствата прехвърлени от друг универсален пенсионен фонд се записват и натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лица към датата на постъпването им по сметката на ФОНДА.
Чл.49. /1/ /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ Партидата се заверява с размера на вноската, посочена в подадената от НАП справка, намалена с размера на удръжката по чл.61, ал.1, т.1 от Правилника. Индивидуалната партида на всяко осигурено във ФОНДА лице съдържа:
1. Трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицето;
2. Номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;
3. Дата и размер на постъпилите осигурителни вноски и броя дялове, съответстващи на всяка вноска и стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете;
4. Дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида, броя дялове, съответстващи на прехвърлените средства, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете;
5. Дата и размер на изплатените средства, броят дялове, съответстващи на изплатените средства и стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете;
6. Дата и размер на удържаните такси.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ При сключване на пенсионен договор в партидата се отразяват номер и дата на пенсионния договор.
Чл.50. /отм. -решение на ОС от 01.04.2004 г. /
Чл.51. /изм. -решение на ОС от 01.04.2004 г./ Партидите се закриват при еднократно изтегляне (изплащане) на натрупаните средства, след последното плащане на суми в случаите на разсрочено плащане, или при прехвърляне на натрупаните средства в друг универсален пенсионен фонд.

Дялове
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 51а /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Считано от 01. 07. 2004 г. индивидуалните партиди се водят в лева и в дялове.
/2/ Вноските във ФОНДА, както и средствата, прехвърлени от друг универсален пенсионен фонд, се отчитат в дялове и части от дялове.
/3/ Размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигурено лице, се определя като произведение от броя дялове и стойността на един дял за съответния работен ден. Доходът от инвестирането на средствата се включва при определяне на стойността на един дял.
/4/ Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на ФОНДА. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден с точност до петия знак след десетичната точка и е валидна само за този ден. Стойността на един дял за работния ден се обявява от Дружеството до 18 ч. на същия ден в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му.
/5/ Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му.
Чл. 51б. /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Стойността на един дял за работния ден се изчислява, като стойността на нетните активи на ФОНДА към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на ФОНДА към края на предходния работен ден. Стойността на един дял, валидна за 01. 07. 2004 г., е 1 /един/ лев.
/2/ Общият брой на дяловете на ФОНДА е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва за гарантиране на минималната доходност, и дяловете в неперсонифицираната партида.
Чл. 51 в. /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Броят на дяловете и частите от дялове, в които са определени средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, се увеличават с броя на дялове и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума и се намаляват с броя дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени средства в друг фонд.
/2/ Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им.
Чл.51 г /изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата. При изплащане на средствата Дружеството подава до банката – попечител на ФОНДА, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
Чл. 51 д /1/ /изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
/2/ /изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
Чл.51 е /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка.

Предоставяне на информация на осигурените лица
/Заглавие ново-решение на ОС 01.04.2004 г./
Чл.52. /1/ /стар чл.52/ /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигурените лица имат право на информация за натрупаните средства по индивидуалните им осигурителни партиди, постъпленията в индивидуалните осигурителни партиди и изплатените суми от тях през календарната година, събраните такси и удръжки от Дружеството, за разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА по индивидуалните осигурителни партиди и за произтичащите от набраните средства пенсионни права.
/2/ /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ При смърт на осигуреното лице правото на информация се придобива от неговите наследници.
Чл.53. /Изм.-решение на СД от 16.06.2015г./ Осигурените лица имат право на информация по предходния член в писмен вид, неограничен брой пъти в годината по всяко време в офисите/представителствата на Дружеството. Информацията се предоставя на осигуреното лице в срок до 30 дни от постъпване на искането.
Чл.53а /Нов – решение на СД от 16.06.2015г./ Всяко осигурено лице и пенсионер има право на достъп до електронното си досие, съхранявано от Дружеството. Електронното досие съдържа всички, подадени от лицето до Дружеството документи, в това число: заявление за участие; заявления за промяна на участие; молби за изплащане на средства, както и постановените от Дружеството актове във връзка с тях. Информацията се предоставя на хартиен носител или по електронен път въз основа на постъпило писмено искане, подадено от лицето или изрично упълномощен негов представител. Информацията се предоставя в срок до 30 дни.
Чл.53б /Нов – решение на СД от 16.06.2015г./ Осигурените лица и пенсионерите имат право на уникален идентификатор за достъп до електронните услуги, предлагани от Дружеството. Достъпът до електронните услуги дава възможност на лицата за достъп до електронните им досиета, както и да проследяват осигурителната си история. Уникалният идентификатор се предоставя въз основа на постъпило писмено искане от лицето или изрично упълномощен негов представител.
Чл.53в /нов – решение на СД от 18.08.2015г./ Член 53а и член 53б се прилагат съответно и за наследниците на осигурените лица и пенсионерите.
Чл.54. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г.; решение на СД от 14.04.2015 г., решение на СД от 16.06.2015г., решение на СД от 18.08.2015г./ До 31 май всяка година Дружеството изпраща на осигурените лица извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година по образец, утвърден от Заместник-председателя на Комисията. Извлечението се изпраща на хартиен носител, а за лицата, които са дали изричното си писмено съгласие да получават извлечението като електронен документ, същото се изпраща на посочен от тях електронен адрес, подписано с електронен подпис от Дружеството. Въз основа на изрично писмено заявление до Дружеството, осигурените лица имат право да променят начина на получаване на извлечението от техните индивидуални партиди.
Чл.55. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

V. ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. НАЧИН И ПЕРИОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА. РЕД И НАЧИН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Цели и ограничения на инвестиционната политика
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.56. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Средствата на ФОНДА се инвестират при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Инвестирането на средствата на ФОНДА се подчинява на повелителните правила на КСО и други нормативни актове.
/2/ /нова – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Основната цел на инвестиционната политика на Дружеството е свързана с реализиране на доходност от управлението на средствата на осигурените лица над средната за пазара и поддържане на висока степен на диверсификация с оглед минимизиране на риска.
/3/ /нова- решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ Като част от NN Group N.V. Дружеството определя инвестиционната си политика съвместно с комитета по управление на инвестициите към NN Group N.V, базиран в Хага.
Чл. 56а /изм.- решение на ОС от 30.05.2006 г./ /1/ Средствата на ФОНДА могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
2. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз относно изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. /предишна т. 7 – решение на СД от 11.11.2011 г./ корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на български регулиран пазар;
9. /предишна т.8, изм. – решение на СД от 11.11.2011 г. ; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. /предишна т.9, изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. /предишна т.10 – решение на СД от 11.11.2011 г./ дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. /предишна т.11 – решение на СД от 11.11.2011 г./ ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа
13. /предишна т.12 – решение на СД от 11.11.2011 г./ ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията:
а) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.-решение на СД от 16.06.2015 г./ квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.-решение на СД от 16.06.2015 г./ квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. /предишна т.13, изм.– решение на СД от 11.11.2011 г./ акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в наредба на комисията;
15. /предишна т.14 – решение на СД от 11.11.2011 г./ (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава – членка, или на държава, посочена в наредба на комисията;
16. /предишна т.15 – решение на СД от 11.11.2011 г./ (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз) инвестиционни имоти в страната, в държава – членка.
/2/ /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ Делът на всеки един от активите по ал.1 в общите активи на ФОНДА се определя в съответствие със следните ограничения:
1. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 2, 12в и 13в – Макс 20% от активите
2. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 3 – Макс 5% от активите
3. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 10 и 14 – Макс 15% от активите
4. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 10 и 14, управлявани от едно и също управляващо дружество – Макс 5% от активите
5. Акции с право на глас на един емитент – Макс 7% от капитала на емитента
6. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 5 и 15 – Макс 25% от активите
7. Депозити в една банка – Макс 5% от активите
8. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 6 – Макс 30% от активите
9. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 7 – Макс 10% от активите
10. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 4, 12а и 13а – Макс 15% от активите
11. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 8, 12б и 13б – Макс 25% от активите
12. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 9 – Макс 5% от активите
13. Ценни книжа издадени от един емитент (общо акции и облигации), с изключение на активите по чл. 56а /1/ т. 1 и 11- Макс 5% от активите
14. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 16 – Макс 5% от активите
15. Инвестиции в активи деноминирани във валута, различна от лев и евро – Макс 20% от активите
16. Репо сделки и обратни репо сделки – Макс 5% от активите
/3/ / отм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./
/4/ / отм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./

Измерване, оценка и управление на риска
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 б /1/ /нова – решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ В рамките на инвестиционния процес Дружество оценява и наблюдава компонентите на пазарния риск: лихвен риск, кредитен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти. При оценката на пазарния риск Дружеството следва утвърдената методика на NN Group N.V за оценка на риска, която е в съответствие с общите принципи за оценка на риска в Европейския Съюз и взема под внимание съвкупната гама от инструменти на капиталовите пазари. Това гарантира прозрачност на инвестиционния процес, пълен мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.
/2/ /предишна ал.1/ Решенията за инвестиране в ценни книжа и в депозити се вземат след анализ на кредитния риск на емитента, респективно на депозитната институция, чрез използуването на рейтингови модели за оценка на риска.
/3/ /предишна ал.2/ Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и модифициран кредитен риск, респективно рейтинг, се определят и периодично се преразглеждат максималните тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск, група, или сектор.
/4/ /нова – решение на ОС от 30.05.2006 г., предишна ал.3 – решение на ОС от 14.07.2006 / Съветът на директорите на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на ФОНДА, и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
/5/ /нова – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Предложенията за инвестиране се правят от портфолио мениджърите и инвестиционни консултанти на Дружеството въз основа на анализа на пазарните обстоятелства и оценката на риска по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и при спазване на правилата, одобрени от Съвета на директорите. Инвестиционните сделки се одобряват от ръководството на Дружеството въз основа на предложенията за инвестиране по предходното изречение и при спазване на мандата, определен в инвестиционната политика по чл.56, ал.3.

Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на ФОНДА
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 в /нов- решение на ОС от 30.05.2006 г., изм. – решение на ОС от 14.07.2006 г /
/1/ Дружеството не може да инвестира средствата на ФОНДА в:
1. книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от Дружеството или от свързани с него лица;
3. ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи ФОНДА или свързани с тях лица;
/2/ Активите на ФОНДА не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, което го управлява, с изключение на предвидените в закона случаи;
2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ член на управителен орган на Дружеството;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
/3/ ФОНДЪТ не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
/4/ Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
/5/ Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на ФОНДА ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
/6/ Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на ФОНДА, за нуждите на Дружеството и на свързаните с него лица.

Инвестиции в един емитент
/Заглавие ново-решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 г /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ /1/ Дружеството и ФОНДА не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
/2/ Дружеството и ФОНДА не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
Нарушаване на ограниченията
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл.56 д /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Дружеството е длъжно да приведе активите на ФОНДА с изискванията на чл. 56а, чл. 56г и чл. 56ж от Правилника и с количествените ограничения за тези активи, в тримесечен срок от датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на ФОНДА;
2. промяна в общата стойност на активите на ФОНДА;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
В тези случаи, до привеждане на активите на ФОНДА в съответствие с изискванията, Дружеството не може да придобива за сметка на ФОНДА активи, по отношение на които е нарушено ограничението.

Забрана за получаване и предоставяне на заеми
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл.56 е /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на ФОНДА или да бъде гарант на трети лица с активите на ФОНДА.

Репо сделки и обратни репо сделки
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 ж /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството може да сключва от името и за сметка на ФОНДА репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 56а, ал. 1 от Правилника общо в размер до 5 на сто от активите на ФОНДА, определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.

Сделки за намаляване на инвестиционния риск
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 з /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ /1/ С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на ФОНДА, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок. Такива сделки са:
1. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
2. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
/2/ Условията за сключване на сделки по ал. 1, както и за изискванията и ограниченията към тях, се определят с наредба на Комисията.

Оповестяване на информация
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 56 и /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството е длъжно до 31 март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година по утвърдени формат и изисквания от Заместник-председателят на Комисията.
Чл.57. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Съветът на директорите на Дружеството приема ежегодни и/или текущи инвестиционни програми за инвестиране на средствата на ФОНДА.
Чл.58. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Разпределяне на дохода от инвестиране на средствата на ФОНДА
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.59. /1/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Доходът от инвестирането на средствата на ФОНДА се начислява по индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски във ФОНДА.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /стар чл. 59/ Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, до въвеждането на дяловете, се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди ежемесечно, към последната дата на месеца.
Чл.60. Определянето на конкретния размер на разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА във всяка индивидуална осигурителна партида за съответния период се извършва на базата на:
а) целия реализиран доход от инвестирането на средствата ФОНДА;
б) натрупаните средства по партидата към началото на съответния период на разпределение и всички последващи промени на тези средства до края на този период;
в) броят на дните между отделните промени на натрупаните средства през съответния период на разпределението.
Чл.60 а Считано от 01. 07. 2004 г. доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди чрез механизма за определяне на стойността на един дял по реда на чл.51а-51б от Правилника.

Минимална доходност и резерви за гарантирането й
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 60 б. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ При инвестиране на средствата на ФОНДА Дружеството трябва да постигне минимално равнище на доходност.
/2/ Минималното равнище на доходност се определя от Заместник-председателя на Комисията към края на всяко тримесечие в процент на база средно претеглената постигната доходност за последния 24 – месечен период от всички универсални пенсионни фондове в страната. Тя се определя като по-малката от двете стойности – 60% от средната постигната доходност или средната постигната доходност намалена с 3 процентни пункта.
/3/ Минималната доходност се обявява от Заместник-председателя на Комисията до края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Чл. 60 в. /1/ За гарантиране постигането на минимална доходност във ФОНДА Дружеството създава следните резерви:
1. /доп. – решение на ОС от 14.07.2006 г./Резерв в Дружеството, формиран от собствени средства на Дружеството. Размерът на средствата е не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от стойността на активите на ФОНДА. Размерът на резерва се определя в процент от стойността на нетните активи на ФОНДА към края на всеки месец, намалени със средствата в партидата на резерва за гарантиране на минималната доходност на ФОНДА;
2. Резерв във ФОНДА в размер до 1 на сто от активите на ФОНДА. Средствата в резерва по предходното изречение се заделят в случаите, когато постигнатата доходност от инвестирането на средствата на ФОНДА е с над 40 на сто по-висока от средната за всички универсални пенсионни фондове или я надхвърля с 3 процентни пункта – което от двете числа е по-голямо. Заделянето на средства в резерва се извършва в първия работен ден, следващ деня, в който е обявена минималната доходност за последния 24-месечен период.
/2/ Средствата в резерва във ФОНДА по т.2 на предходната алинея се записват и натрупват по отделна партида, която се води в лева и дялове. Средствата в този резерв се включват в нетната стойност на активите на ФОНДА.
/3/ /доп. – решение на ОС от 14.07.2006 г./Средствата на резервите по ал.1, т.1 и т.2 се инвестират по реда на чл.175 – 180 от КСО, чл. 56а – чл.56д и чл.56ж – чл.56з от настоящия Правилник.
Чл.60 г . /нов – решение на ОС 01.04.2004 г./ /1/ Когато постигната доходност е по-ниска от обявената минимална доходност, Дружеството покрива разликата до минималната със средства от резервите за гарантиране на минималната доходност в 10-дневен срок от обявяването й.
/2/ Покриването на разликата до минималната доходност се извършва със средства от резерва за гарантиране на минималната доходност във ФОНДА, като се намалява броят на дяловете в резерва и се увеличава стойността на един дял.
/3/ Ако средствата в резерва на ФОНДА са недостатъчни за покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива чрез прехвърляне на средства от резерва на Дружеството към ФОНДА.
/4/ В случай, че няма формиран резерв във ФОНДА разликата до минималната доходност се покрива от резерва на Дружеството.
/5/ В резултат на извършеното покриване на разликата до минималната доходност се увеличава стойността на един дял. Новата стойност на един дял се определя като стойността на нетните активи на ФОНДА, в която са включени прехвърлените от резерва на Дружеството към ФОНДА средства, се раздели на общия брой дялове на ФОНДА, намалени с броя на дяловете, отчислени от партидата на резерва във ФОНДА, съгласно ал.2.

VI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ, СЪБИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО
Чл.61. /1/ За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за управление на ФОНДА, Дружеството събира такси и удръжки както следва:
1. 5% от всяка осигурителна вноска;
2. /изм – решение на ОС 01.04.2004 г./ 1% годишно върху нетните активи на ФОНДА в зависимост от периода, през който те са били управлявани от Дружеството;
3. при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество – 20 лева.
4. /нова – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в Пенсионните схеми на Съюза – 20 лева.
/2/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Таксата по ал.1, т.3 се заплаща по банков път или на каса в офис на Дружеството до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата и не може да се удържа от средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице.
/3/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г/ Таксата по ал.1, т.4 се удържа от средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице.
/4/ /предишна 3 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Удръжки по ал. 1, т.1 не се събират от Дружеството при прехвърляне на средства от друг пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
/5/ /предишна 4 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Такси по ал.1, т.3 не се събират при прехвърляне на средствата от индивидуална осигурителна партида поради несъгласие с изменения и допълнения в Правилника.
/6/ /предишна 5 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Такса по ал.1, т.2 се отчислява по ред и начин, определен от Комисията.
/7/ /предишна 6 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Дружеството не може да събира други такси и удръжки, извън посочените по ал.1.

VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, НА ЕДНОКРАТНИ И НА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Чл. 62. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ ФОНДЪТ осигурява пенсионни, еднократни и разсрочени плащания както следва:
1. /изм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Допълнителна лична пожизнена пенсия за старост при условията на чл. 25, ал. 1, т.1 и т.2.
2. /изм – решение на ОС 01.04.2004 г./ Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, при условията на чл. 25, ал.1, т.3.
3. /изм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства на наследниците на починал осигурен или пенсионер на ФОНДА при условията на чл. 28.
Ред за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида
Чл.63. /1/ След възникване на съответното право по чл. 25 от този Правилник осигуреното лице, а в случай на смърт – неговите наследници, подават Молба-декларация до Дружеството. В молбата се посочва желаният вид плащане: пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида. Към молбата се прилагат посочените в нея документи, удостоверяващи съответното право.
/2/ /нова-решение на ОС от 13.05.2004 г./ Придобиването на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се удостоверява с представяне на разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от районно управление “Социално осигуряване”, и документ за самоличност на осигуреното лице. В случаите, когато осигуреното лице е придобило право на пенсия, но не го е упражнило, за удостоверяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ФОНДА, лицето представя трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или друг документ, удостоверяващ времето, което се признава за трудов стаж.
/3/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 г./ / Придобиването на правото на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства в партидата на осигуреното лице при пожизнено трайно намалена работоспособност се удостоверява с документи, издадени от Териториалните експертни лекарски комисии или Националната експертна лекарска комисия.
/4/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Придобиването на правото на еднократно или разсрочено плащане при смърт на осигурен или пенсионер се удостоверява от наследниците с представяне на смъртен акт и удостоверение за наследници.
Чл.64. /изм. и доп – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството разглежда Молбата в срок до 30 дни от завеждането й в Дружеството като при одобрение на Молбата издава Решение за еднократно изплащане, или подготвя пенсионен договор или договор за разсрочено плащане.
Чл.65. В случай, че някой от представените документи е грешен или непълен, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това до 10 дни след изтичане на срока по чл. 64 и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на представяне на изрядните документи тече нов срок по чл. 64.
Чл.66 /1/ / изм. и доп – решение на ОС от 01.04.2004 г./ В случаите на еднократно изплащане на средства до 10 дни след изтичане на срока по чл. 64 Дружеството уведомява осигурения писмено за решението за еднократно изплащане на средства, размера на сумата, сроковете и начина на изплащането й. В случаите на изплащане на пенсия, съответно при разсрочено плащане, в срока по предходното изречение Дружеството подписва предложения на осигурения пенсионен договор, съответно договора за разсрочено плащане.
/2/ Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия при условията на чл.25, ако Молбата е подадена в 6-месечен срок от тази дата. Ако Молбата е подадена след този срок, пенсията се отпуска от датата на одобрението й. Дружеството изплаща отпуснатата пенсия до 20-то число на месеца, следващ този, за който се полага.
/3/ Пенсията, еднократните и разсрочени плащания се извършват по избран от осигуреното лице начин, който се посочва в Молбата-декларация по чл. 63 – по банкова сметка в страната или на каса в офисите на Дружеството.
/4/ Разходите за изплащане на отпуснати пенсии, еднократни или разсрочени плащания са за сметка на Дружеството.
/5/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия от ФОНДА, в случаите на изменения и допълнения в Правилника, влезли в сила след сключването на пенсионен договор.
Чл. 67. При отказ да уважи Молбата, Дружеството изпраща на осигурения мотивирано писмено решение в срок до 10 дни след изтичане на срока по чл.64.
Чл. 68 /1/ Осигуреното лице има право на възражение срещу решенията по чл. 66 и чл.67 в 10-дневен срок от получаване на съответното решение.
/2/ Възражението по ал. 1 се разглежда от изпълнителен директор на Дружеството, който се произнася с мотивирано решение в 10-дневен срок от завеждането му в Дружеството.
/3/ С решението по ал. 2 изпълнителният директор се произнася по същество, като уважава направените във възражението искания или оставя в сила решението по чл. 66 или чл. 67. Решението по ал. 2 се съобщава на осигуреното лице в 10-дневен срок от постановяването му.
/4/ Осигуреното лице има право на жалби и възражения по всички решения на Дружеството, които касаят неговите интереси.
/5/ Жалбите и възраженията се подават до изпълнителния директор на Дружеството, който ги разглежда и се произнася по тях в срока по ал. 2.
/6/ Дружеството е длъжно да информира осигуреното лице за решението на изпълнителния директор по ал.5 в 10-дневен срок от постановяването му.
Чл.69. /1/ При разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида, осигуреното лице сключва с Дружеството договор за разсрочено изплащане, с който се определят условията и реда за изплащане на средствата. В този случай не се издава Решение.
/2/ Периодът между две плащания по ал.1 не може да бъде по-малък от два месеца и се определя в Договора за разсрочено плащане.
/3/ Размерът на всяко едно плащане по Договора за разсрочено плащане не може да бъде по-малък от 20% от минималната работна заплата, определена за страната към момента на подписване на Договора. С последното плащане осигуреното лице (наследниците му) получава остатъка от средствата в индивидуалната осигурителна партида.
Чл.70. При смърт на осигуреното лице условията и сроковете по този раздел се отнасят за наследниците му, имащи право на еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида.
Чл.71. /1/ /изм. и доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, които се използват за определяне размер на пенсията, се изчисляват като произведение на броя дялове в партидата на осигурения към датата на подаване на Молбата за изплащане и стойността на един дял за същия ден.
/2/ /нова – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на средствата, в случаите на еднократно изплащане, се определя като произведение на броя дялове в партидата на осигурения и стойността на един дял към деня, предхождащ датата на издаване на решението за извършване на плащането.

Актуализация на пенсиите
Чл.72. /1/ /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Пенсиите се актуализират /индексират/ ежемесечно, в срок до 10-то число на месеца, за който се отнасят.
/2/ Актуализирането /индексирането/ на размера на пенсията се извършва като размерът й за предходния месец се умножи с коефициент на индексация, определен в зависимост от реализирания доход от инвестиране средствата на ФОНДА и действащите към момента актюерски разчети на Дружеството.
/3/ При всяка промяна в изплащания размер на пенсията Дружеството издава Решение за актуализация на пенсията.
/4/ След изчерпване на средствата в индивидуалната осигурителна партида размерът на пенсията не се актуализира.

VIII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл. 73. Осигуреното лице има право да промени участието си във ФОНДА и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
/2/ Извън случаите по ал. 1, осигуреното лице може да промени участието си във ФОНДА след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него.
/3/ Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си във ФОНДА при несъгласие с извършени промени в Правилника, ако в тримесечен срок от уведомлението по реда на раздел IХ подадат заявление за промяна на участие.
/4/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Осигуреното лице няма право да прехвърли натрупаните по партидата средства в друг универсален пенсионен фонд на основание несъгласие с извършени изменения и допълнения на Правилника, когато тези изменения и допълнения са наложени от промени в нормативната уредба.
/5/ В случай че средствата на осигурените лица са прехвърлени във ФОНДА поради преобразуване и/или прекратяване на дружество и/или фонд, в който са били осигурявани, те имат право да прехвърлят средствата си в друг, избран от тях универсален пенсионен фонд. Правото им по предходното изречение се упражнява в едномесечен срок от датата на уведомяването им от страна на Дружеството, че средствата им са прехвърлени във ФОНДА. За осигурените лица, които не са упражнили правото си по предходното изречение, се счита че са потвърдили мълчаливо участието си във ФОНДА.
Чл.73 а. /нов- решение на ОС от 29.07.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ При или по повод на промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията и този правилник, Дружеството, неговите акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
Чл.74. /1/ /изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Осигурените лица, които желаят да променят участието си, подават заявление за промяна на участие (по образец) до дружеството, управляващо фонда, в който желаят да преминат. Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на дружеството чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
/2/ /изм – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис. Не се приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
/3/ /изм – решение на СД от 11.11.2011 г./ При промяна на имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано във фонда, от който желае да прехвърли средствата си,, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи промяната. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
/4/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прехвърляне на средствата;
/5/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г / Лицето, приело заявлението от името на дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Преди приемане на заявлението за прехвърляне от осигуреното лице, осигурителният посредник се легитимира задължително с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
/6/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.
/7/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, при подаване на заявлението за промяна на участие му предоставя актуална писмена информация (по образец на Комисията) относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд.
/8/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
Чл.75а. /нов – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството отказва да приеме заявление за промяна на участие, което не е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, не е попълнено правилно и не съдържа всички необходими данни. В този случай, дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине и в което същото е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията, и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Чл.75б. / /1/ изм. и доп.- решение на ОС от 30.03.2005 г., предишен чл.75 – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството отказва промяна на участие на лице осигурено във ФОНДА, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 73 от Правилника;
2. в процедурата по промяна на участие за съответния период Дружеството е получило от различни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
/2/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г./ Дружеството може да откаже разглеждането на заявление за промяна на участие, само когато:
1. /изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г. / имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага Дружеството и към заявлението не са приложени документите, които удостоверяват промяната в имената или ЕГН на лицето;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл.73;
3. /отм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./
4. /отм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./
/3/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ В случай, че Дружеството постанови отказ, осигуреното лице може да получи при поискване заверено, съответно – електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и да подаде възражение за преразглеждане на отказа. Осигуреното лице подава възражението в срок от 7 дни от датата, на която изтича срокът за връщане на разгледаното заявление за промяна на участие на дружеството, в чиито фонд осигуреното лице желае да се прехвърли..
/4/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Възражението по ал.3 се подава до Дружеството, чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал.2, т.1 – и заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
/5/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случай кореспонденцията по ал. 7 се осъществява по същия начин.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишна 5 – изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството се произнася по подаденото възражение в срок от 3 работни дни от получаването му с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. Дружеството не разглежда възражения, подадени след срока по ал.3.
/7/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишна 6 – изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ След преценка на представените доказателства и нововъзникналите обстоятелства, Дружеството може да отмени отказа си или да го потвърди на същото основание. Решението по ал. 6 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязва номерът и датата на решението. В срока по ал. 5, Дружеството изпраща решението по подаденото възражение на осигуреното лице с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в чиито фонд осигуреното лице желае да се прехвърли.
Чл.76. /1/ /изм. и доп. – решение на ОС от 11.04.2005 г. ; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ В срок до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, осигуреното във ФОНДА лице, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на Дружеството, освен в случаите, когато не се дължи такава.
/2/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал.1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец на Комисията. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно – като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
/3/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне.
/4/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ При прекратяване на процедурата по промяна на участие, заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 77, ал. 1.
/5/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ В случаите по ал. 3 от този член, осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
Чл.77. /1/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 76, ал. 3, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:
на 15 май – за лицата с регистрирани заявления за промяна на участие през първото тримесечие;
на 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второто тримесечие;
на 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през третото тримесечие;
на 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвъртото тримесечие.
/2/ В случаите, когато датата на прехвърляне е неработен ден натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица, които променят участието си, се прехвърлят през първия работен ден, следващ тази дата.
/3/ /отм.- решение на ОС от 30.03.2005/.
/4/ /изм.- решение на ОС от 30.03.2005/ Размерът на средствата за прехвърляне на всяко лице се определя на база на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на КСО;
2. покриване на минималната доходност или попълване на резерва по реда на КСО;
3. /отм.- решение на ОС от 30.03.2005/;
4. /отм.- решение на ОС от 30.03.2005/;
5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на ФОНДА, до датата на прехвърлянето;
6. /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./.
/5/ /изм.- решение на ОС от 30.03.2005; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ В срок до 7 работни дни от датата на прехвърлянето на средствата, Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлени, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Чл.77а. /нов – решение на СД от 10.10.2014 г./ /1/ Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида във ФОНДА в Пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.
/2/ Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава тридесет и осма „а“ от КСО и Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262 от 22.10.2012 г., обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА. РЕД И НАЧИН ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
Чл.78. /1/ /изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ Правилникът се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
/2/ /отм.- решение на ОС от 13.05.2004 г./
Чл.79. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Измененията и допълненията на този Правилник влизат в сила след одобрение от Заместник-председателя на Комисията.
Чл.80. /изм.- решение на ОС от 13.05.2004 г./ Съобщенията за изменения и допълнения в Правилника на Дружеството се публикуват в два централни ежедневника и в интернет-страницата на Дружеството в 7 – дневен срок от получаване на решението на Заместник-председателя на Комисията за одобрение на промените.
Чл.81. При несъгласие с изменения и допълнения в Правилника, изразени писмено в тримесечен срок от уведомяването по чл. 80, осигуреното лице има правата по чл. 73, ал.3 от този Правилник.
Чл.82. Съобщения за времето и мястото за достъп на осигурените лица до приети счетоводни баланси и друга информация, които съгласно нормативната уредба трябва да се представят на обществеността, се публикуват в два централни ежедневника и уеб-страницата на Дружеството.

X. МЕТОДИ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА
Чл.83. /изм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Дружеството извършва оценка на активите на ФОНДА по ред и начин определени с Наредба № 9 / 19.11.2003 г. на Комисията.
/2/ /нова – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Считано от 1 юли 2004 година оценката на активите на ФОНДА се извършва всеки работен ден въз основа на:
1. информация от банката-попечител на ФОНДА за всички приключени операции с активите на ФОНДА за предходния ден;
2. извършено осчетоводяване на задълженията на ФОНДА и на операциите с активите му за предходния работен ден;
3. информация за пазарните цени на активите към 18 ч. на предходния работен ден;
4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени,чрез използване на съответните приложими методи.
Чл. 84 /1/ /доп- решение на ОС от 01.04.2004 г./ При оценка на активите на ФОНДА, Дружеството прилага методите, определени в Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и действащите законови и подзаконови актове.
/2/ /доп- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Съветът на директорите на Дружеството утвърждава правила за оценка на активите и пасивите на Дружеството и управляваните от него пенсионни фондове, съгласно изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове, които се представят за одобрение на Заместник-председателя на Комисията.
/3/ /отм- решение на ОС от 01.04.2004 г /
/4/ /отм- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.84а /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Оценката на финансовите активи на ФОНДА се извършва при спазване на следните изисквания:
1. при първоначално придобиване – по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ при последващо оценяване – по справедлива стойност, в съотвествие с реда и начина, определени в Наредба № 9 на Комисията.
/2/ Методите за определяне на справедливата стойност на финансовите активи, източниците и системите за събиране на ценова информация са определени в Правилата по чл. 84, ал.2.
/3/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ При невъзможност за определяне на справедливата стойност чрез използуване на цени от активен пазар, последващата оценка се извършва при използуването на един от следните методи:
а) метод на линейната интерполация – за български държавни облигации;
б) метод на дисконтираните парични потоци – за облигации извън посочените в б.“а”;
в) един от изброените методи за акции: метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на пазарните множители на дружество аналог; или метод на нетната балансова стойност на активите чрез използване на модела на нетната балансова стойност на активите; или метод на дисконтираните парични потоци чрез използване на модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал, модела на дисконтираните парични потоци на дружеството или модела на дисконтираните дивиденти;
г) метод на Блек-Скоулс – за опции;
д) или други методи, определени в Правилата по чл. 84, ал.2.
Чл. 84б /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Банковите депозити в левове и в чуждестранна валута, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки в левове и в чуждестранна валута и краткосрочните вземания се оценяват всеки работен ден към края на предходния работен ден, както следва:
а) банковите депозити – по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва;
б) парите на каса – по номинална стойност;
в) паричните средства по разплащателни сметки – по номинална стойност;
г) /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход – по себестойност.
д) /нова.-решение на ОС от 30.05.2006 г. / краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход – по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.
Чл.84 в /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ /1/ Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания:
1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти – по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. при последващо оценяване – по справедлива стойност.
/2/ /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.- решение на СД от 16.06.2015 г./ Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от Дружеството съгласно оценката на пазарната стойност на имота към последния работен ден на всяко тримесечие, изготвена от независим оценител, притежаващ правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти съгласно Закона за независимите оценители.
/3/ /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./
/4/ /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./
/5/ /нова-решение на ОС от 30.05.2006 г./ Оценката по предходната алинея не може да бъде възложена на лице, което:
1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в Дружеството;
2. е член на управителен или контролен орган на Дружеството;
3. е свързано лице с член на управителния или контролния орган на Дружеството или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на Дружеството;
4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;
5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.
/6/ /нова-решение на ОС от 30.05.2006 г./ Обстоятелствата по ал. 5 се удостоверяват от оценителите с декларация.
Чл.84 г /нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ /1/ Фючърсите и опциите се оценяват от Дружеството по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.
/2/ При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 84, ал.2.
/3/ Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионните фондове, се оценяват по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 84, ал.2.
Чл.84 д /предишен Чл.84г – решение на СД от 11.11.2011 г./ /1/ Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.
/2/ Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност.
/3/ Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на ФОНДА, са за сметка на Дружеството.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОПЕЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ, ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
/Заглавие изм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./
Права и задължения на Дружеството
Чл.85. Дружеството е длъжно да управлява средствата на ФОНДА с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
Чл.86. Дружеството гарантира с активите си изпълнението на задълженията към осигурените във ФОНДА лица.
Чл.87. Дружеството е длъжно да инвестира средствата на ФОНДА съобразно изискванията на действащото законодателство и този Правилник, като поддържа минимално равнище на доходност, определено с наредба на Комисията.
Чл.88. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване Дружеството има право да събира такси и удръжки, в размер, ред и начин определени в КСО и този Правилник.
Чл.89. Дружеството е длъжно:
а) да извършва дейността си в съответствие със законите на страната;
б) да открие и поддържа индивидуална осигурителна партида на осигурения;
в) /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ да разпределя дохода, реализиран от инвестиране на средствата на ФОНДА по индивидуалните осигурителни партиди, до въвеждането на дяловете и да определя ежедневно стойността на един дял, считано от 01. 07. 2004 г. съгласно законовите изисквания и този Правилник;
г) да предоставя на осигурения информация за натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида съгласно условията на този Правилник;
д) /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./да изплаща пенсия на пенсионер на ФОНДА в случаите по чл. 25, ал.1, т.1 и т.2 или да изплати еднократно или разсрочено средствата, натрупани по индивидуалната му осигурителна партида в случаите по чл. 25, ал.2 от Правилника;
е) /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ да изплати еднократно на осигурено лице до 50 на сто от средствата, натрупани в индивидуалната осигурителна партида при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70.99 на сто;
ж) при смърт на осигурено лице или пенсионер да изплати еднократно или разсрочено средствата в индивидуалната му осигурителна партида на неговите наследници.
з) да предостави на придобилия пенсионни права съгласно този Правилник право на избор относно начина на изплащане на пенсията;
и) да изплаща месечната пенсия в предвидените срокове.
Чл.90. Дружеството няма право:
1.Да взема едностранно решения, увреждащи интересите на осигурените лица;
2.Да рекламира продукти и услуги, които не предлага в момента;
3.Да обещава бъдеща доходност;
4.Да използва при рекламната си дейност лотарии;
5. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
6. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
7. Да извършва други действия, забранени от действащото законодателство или застрашаващи и/или увреждащи ликвидността на активите на ФОНДА или създаващи опасност от заблуда за осигурените лица.
Чл.91. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството няма право да предоставя на трети лица информацията с която разполага за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите с изключение на случаите, предвидени в закон.
Чл.92. Дружеството отговаря с цялото си имущество пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението на ФОНДА. Активите на ФОНДА не могат да бъдат използвани за покриване на задължения и загуби на Дружеството.

Права и задължения на Попечителския съвет
/заглавие изм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./
Чл.93. /изм. и доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Интересите на осигурените във ФОНДА се представляват от Попечителски съвет.
/2/ /доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството отправя писмена покана до централните ръководства на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите да определят своите представители в Попечителския съвет на ФОНДА. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на Дружеството.
/3/ / доп.- решение на ОС от 30.06.2005 г./ Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите в Попечителския съвет се определят от ръководните им органи на национално равнище. Представителят на Дружество в Попечителския съвет се определя с решение на Съвета на Директорите на Дружеството.
/4/ / изм. и доп. – решение на ОС от 30.06.2005 г./. Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управи
5. телни или контролни органи или служители на друго пенсионноосигурително дружество;
6. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително пенсионноосигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
/5/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./. Всеки член на Попечителския съвет, удостоверява обстоятелствата по предходната алинея с писмена декларация. Декларациите се съхраняват в Дружеството. Членовете на Попечителския съвет задължително уведомяват съвета при промяна на декларираните обстоятелства.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години. Председателят и заместник-председателят имат мандат една година. В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на член на Попечителския съвет, избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободения член довършва мандата му.
/7/ / изм. и доп. – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете им. Попечителският съвет взема решения с мнозинство от повече от половината от членовете си. Решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер за Дружеството.
/8/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет има следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери във ФОНДА, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на ФОНДА;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
7. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството, управляващо ФОНДА, и на Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за годината на изтичане на мандата му – до датата на изтичане на мандата.
/9/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ При осъществяване на дейността си Попечителският съвет има право:
1. на достъп до документацията на Дружеството, свързана с изпълнение на функциите му;
2. да изпраща свои членове на заседанията на Съвета на директорите на Дружеството, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3. да прави предложения за изменения и допълнения на Правилника на ФОНДА;
4. да прави предложения за подобряване дейността по допълнително пенсионно осигуряване във ФОНДА;
5. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия, необходими за осъществяване на функциите му;
6. да изисква при изпълнение на функциите си съдействието на Дружеството;
7. /доп. – решение на ОС от 29.07.2005 г./ да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята дейност, включително на страницата на Дружеството в интернет.
/10/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия, в това число да отговори писмено на съответните лица в 2 месечен срок;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или осигурителни посредници.
/11/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод на упражняване на функциите си по ал.8;
2. да използват положението си за получаване на придобивки или привилегии, освобождаване от задължения, както и избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако това не е в интерес на осигурените лица или пенсионери на ФОНДА или не следва от изискванията на законодателството.
Права и задължения на осигурените лица
/заглавие ново- решение на ОС от 30.06.2005 г./
Чл. 94. /1/ Осигурените лица във ФОНДА имат право на:
1. /изм- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Допълнителна лична пожизнена пенсия за старост при условията на чл. 25, ал.1 т.1 и 2;
2. /изм- решение на ОС от 01.04.2004 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида при пожизнено трайно намалена работоспособност при условията на чл. 25, ал.1, т.3.
/2/ /изм- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Наследниците на починал осигурен или пенсионер на ФОНДА имат право на еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната му осигурителна партида при спазване на изискванията на чл.28.
Чл. 95. Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаната сума по индивидуалната си партида от ФОНДА в друг универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество при условията на този Правилник и приложимото законодателство.
Чл. 95а. /изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ /1/ При преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне или при преобразуване на ФОНДА чрез вливане или сливане, както и в случаите на прекратяване на Дружеството или ФОНДА, средствата на осигурените лица и на пенсионерите се прехвърлят в друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. В случаите по предходното изречение в едномесечен срок от извършването на прехвърлянето приемащото пенсионноосигурително дружество уведомява за прехвърлянето осигурените лица, пенсионерите и осигурителите, които правят вноски за своя сметка. В едномесечен срок от уведомяването по реда на предходното изречение осигурените лица имат право да прехвърлят средствата си в избран от тях универсален пенсионен фонд.
/2/ За лицата, които не са упражнили правото си на прехвърляне на средствата си, се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си във фонда, в който са прехвърлени средствата, натрупани по индивидуалната им партида, в резултат на преобразуването или прекратяването.
Чл. 96. /1/ изм- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигуреното лице, а в случай на смърт – неговите наследници, имат право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства пенсионни права.
/2/ /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 97. Осигуреното лице и неговите наследници имат право да сигнализират Попечителския съвет и Комисията за нарушения в дейността на Дружеството.
Чл. 98. Осигурените лица не отговарят за задълженията на Дружеството.
Чл. 99. Осигуреното лице се задължава да плаща частта от осигурителната вноска, която е за негова сметка, в размер и срокове съгласно изискванията на КСО.

Задължения на работодателите и самоосигурените лица
Чл.100. /1/ Работодателите и самоосигурените лица се задължават да плащат осигурителните вноски в размер и срокове, определени в КСО и другите нормативни актове по задължителното допълнително пенсионно осигуряване.
/2/ /нова- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Работодателите не могат да бъдат осигурителни посредници на Дружеството по отношение на своите работници и служители.

Права и задължения на осигурителните посредници
/Заглавие ново- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 101 /нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Осигурителните посредници-физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за участие във ФОНДА от името и за сметка на Дружеството.
/2/ Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна с нея дейност, включително лице, което е било съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
/3/ Осигурителен посредник на Дружеството, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, не могат да работят за други пенсионниосигурителни дружества.
/4/ /нова – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Комисията включва осигурителните посредници и лицата, упълномощени от осигурителните посредници – юридически лица, в публичен регистър на осигурителните посредници.
Чл.102. /нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни:
1. да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията на осигурените лица;
2. да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството;
3. да спазват принципите на лоялната конкуренция и да не извършват действия, уронващи престижа на другите пенсионноосигурителни дружества.
/2/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни да се легитимират пред осигурените лица с документ, издаден от Дружеството.
/3/ Осигурителните посредници нямат право да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите.
Чл. 103. /нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Осигурителните посредници имат право на възнаграждение за извършената от тях работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този Правилник изброените по-долу термини имат следното значение:
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ “Дружеството” е “АЙ ЕН ДЖИ Пенсиооноосигурително дружество” АД, което считано от 06.04.2015 г. променя наименованието си на “ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД.
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г., изм. решение на СД от 16.06.2015 г./ “ФОНДЪТ” е “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“, който считано от 14.04.2015г. променя наименованието си на “ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд”.
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ “Правилник” е настоящият Правилник за организацията и дейността на “ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд”.
“Комисията” е Комисията за финансов надзор, която е специализиран държавен орган, осъществяващ регулиране и надзор върху дейността на Дружеството и ФОНДА.
/нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Заместник-председателят” е заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
/отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Осигурителни случаи”
/изм.- решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято индивидуална осигурителна партида са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия, при условия и по ред определени в закон, Правилника и осигурителния договор
“Самоосигурено лице” е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка.
/нов.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Пенсионер” е физическо лице, което получава допълнителна месечна пенсия при условията на този Правилник и пенсионния договор.
/изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Наследници на осигурено лице или пенсионер на ФОНДА” са преживелия съпруг (съпруга), низходящите и възходящите по права линия, които наследяват при спазване на реда и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
“Осигурител” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, които имат задължение да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
“Работодател” всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, което наема работници и служители по трудови или служебни правоотношения.
“Осигурителен доход” е доходът на базата на който се правят осигурителни вноски от работодателите – осигурители, осигурените лица и самоосигурените лица определен по реда на КСО.
“Осигурителен договор” е договор на осигурено лице с Дружеството за участие във ФОНДА
/нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Пенсионен договор” е договорът, който се подписва между Дружеството и осигурено във ФОНДА лице, придобило право на допълнителна месечна пенсия.
“Заявление” е едностранно волеизявление на осигуреното лице, с което то приема условията за осигуряване във ФОНДА.
“Биометрични таблици” са статистически и ветроятностни оценки за определяне на риска смъртност, очаквана средна продължителност на живота, изградени на базата на официални статистически данни и социално-демографски особености на съвкупността от осигурените във ФОНДА лица.
“Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения, плащания и осигурителни случаи, изчислени чрез актюерски (статистически) методи.
/изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Индивидуална осигурителна партида” е персонална сметка на осигуреното лице
“Натрупани средства по индивидуална осигурителна партида” е размерът на натрупаните средства в индивидуална осигурителна партида на осигуреното лице, формиран от осигурителните вноски, прехвърлени средства от друг пенсионен фонд и разпределения доход от инвестиране на средствата на ФОНДА, намалени със съответните такси и удръжки по този Правилник.
/нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Нетни активи на ФОНДА” са стойността на активите на ФОНДА, намалени със задълженията към Дружеството за такси и удръжки, начислените суми за изплащания в брой на осигурени лица и пенсионери и други задължения, различни от задължения към осигурените лица и пенсионерите.
/изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Технически лихвен процент” е лихвен процент, който се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
“Актюерски методи и разчети” са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии.
/нов- решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Неперсонифицирана партида” е партида във ФОНДА, водена в лева и дялове по смисъла на чл. 51а-51е на Правилника, в която се отчитат неперсонифицираните суми от вноски на осигурени лица до момента на персонификацията на лицата.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Нетна вноска” е постъпилата във ФОНДА вноска, намалена с дължимите такси и удръжки, съгласно този Правилник.
/нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Емитент” е лицето, задължено по ценните книжа, които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
/нов- решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Свързани лица” са:
а) лица, едно от които контролира друго лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) /нова – решение на ОС от 30.05.2006 г./ лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г. / „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г. / „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен период.
/нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ „Държава членка” е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
/нов – решение на СД от 13.01.2011 г./ „Пенсионни схеми на Съюза“ са пенсионните схеми, уредени с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и с Условията за работа на другите служители в Европейския съюз.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. /отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г.; нов – решение на СД от 14.04.2015 г./ След датата на промяната на наименованието на Дружеството от „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, условията по сключените договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване остават непроменени.
§ 3. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на резерва в Дружеството за гарантиране постигането на минимална доходност се определя в процент от активите на ФОНДА по години, като не може да бъде по-малък от:
1. за 2003 г. – 0,2 на сто;
2. за 2004 г. – 0,4 на сто;
3. за 2005 г. – 0,6 на сто;
4. за 2006 г. – 0,8 на сто;
5. за 2007 г. и след това – 1 на сто.
§ 4. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Отчитането на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове се въвежда от 01.07.2004 година.
§ 5. /доп. – решение на ОС от 31.10.2006 г., решение на СД от 11.11.2011 г., решение на СД от 31.01.2012 г.; решение на СД от 06.02.2012 г./ Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 6 октомври 2000 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 21 декември 2000 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 28 март 2001 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 8 януари 2004 г. на основание §3 на ПЗР на Наредба №3 от 24.09.2003 година на Комисията за финансов надзор, изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 01.04.2004 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 13.05.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.03.2005 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 11.04.2005 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.06.2005 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 29.07.2005 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2006 г. и решение на Общото събрание на акционерите от 14.07.2006 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 31.10.2006 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 11.11.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 13.01.2012 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 06.02.2012 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 12.02.2013 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 10.10.2014 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 14.04.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 16.06.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 18.08.2015 г. в съответствие с действащото към момента българско законодателство и Устава на Дружеството.
§5а /нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ Измененията и допълненията в Раздел VIII и в чл. 61, ал. 2 от този Правилник, приети с решение на Съвета на директорите от 11.11.2011 г., влизат в сила на 01.01.2012 г.
§5б /нов – решение на СД от 12.02.2013 г./ Измененията и допълненията в Раздел III, приети с решение на Съвета на директорите от 12.02.2013 г., влизат в сила на 22.02.2013 г.
§5в /нов – решение на СД от 10.10.2014 г./ Измененията и допълненията в Раздел III, приети с решение на Съвета на директорите от 10.10.2014 г., влизат в сила на 21.10.2014 г.
§ 6. Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в закон или друг нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове.
§ 7. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО, наредбите за приложението му и други действащи нормативни актове.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “
(заглавието изменено с решение на СД от 14.04.2015 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование, управление и представителство на професионален пенсионен фонд
Цели и принципи

Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
Участници във ФОНДА
Допълнителни пенсии и плащания от ФОНДА
Определяне размера на пенсията

Раздел III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
Заявление за участие в професионален пенсионен фонд и заявление за промяна на участие
Осигурителен договор
Пенсионен договор

Раздел IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ТЯХ. ДЯЛОВЕ
Индивидуална партида
Дялове
Предоставяне информация на осигурените лица

Раздел V. ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. НАЧИН И ПЕРИОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА. РЕД И НАЧИН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Цели и ограничения на инвестиционната политика
Разпределяне на дохода от инвестирането на средствата на ФОНДА
Минимална доходност и резерви за гарантирането й

Раздел VI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ, СЪБИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Раздел VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, НА ЕДНОКРАТНИ И НА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Ред за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида
Актуализация на пенсиите

Раздел VIII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА

Раздел IХ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА. РЕД И НАЧИН ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Раздел Х. МЕТОДИ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА

Раздел ХI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Права и задължения на Дружеството
Права и задължения на осигурените лица
Права и задължения на работодателите и другите осигурители
Права и задължения на осигурителните посредници

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование, управление и представителство на професионалния пенсионен фонд (ППФ)
Чл.1. /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ Този Правилник урежда условията, реда и начините за задължителното допълнително пенсионно осигуряване в “ЕН ЕН Професионален пенсионен фонд” („ФОНДА“) на лица, работещи при условията на първа и втора категория труд по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Чл.2. /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ ФОНДЪТ се управлява и представлява от “ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД (“Дружеството”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България № 49Б, вх.А, ет.10. Дружеството притежава лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 06/03.10.2000 г.
Чл.3. Дружеството управлява и представлява ФОНДА в отношенията му с държавни органи, осигурените и всички трети лица.
Чл.4. /1/ /изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице, създадено за неопределен срок, чието имущество е отделено от имуществото на Дружеството.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на Дружеството, както и за загуби от дейността на Дружеството.
/3/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на задълженията му по отношение управлението и представляването на ФОНДА.
Чл.5. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Цели и принципи
Чл.6. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия и осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.
Чл.7. /изм. и доп.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на задължителност на участието, юридическа самостоятелност на ФОНДА и на Дружеството, прозрачност, разделност и изключителност на дейността, разрешителен режим и държавно регулиране, задължителна периодична отчетност и разкриване на информация, лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества, представляване интересите на осигурените лица.
Чл.8. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигуряването във ФОНДА е персонално. Вноските за осигурените лица се водят в отделни индивидуални партиди по индивидуален осигурителен номер. Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.
Чл.9. В случай на несъстоятелност на Дружеството сумите по предходния член не се включват в активите му.

II. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
Участници във ФОНДА
Чл.10 Всяко лице, работещо при условията на първа и втора категория труд, може да бъде осигурявано във ФОНДА, като подаде индивидуално Заявление за участие до Дружеството и сключи осигурителен договор или като подаде Заявление за промяна на участие и сключи осигурителен договор при прехвърляне на средствата от друг професионален пенсионен фонд.
Чл.11. Осигурени лица във ФОНДА са и лицата, служебно разпределени към него по силата и реда на чл. 140 (4) от КСО и съответните подзаконови нормативни актове.
Чл.12. Осигурени във ФОНДА са лицата, на чието име и в чиято индивидуална осигурителна партида се внасят месечни парични осигурителни вноски при условията и реда на КСО, подзаконовите нормативни актове и този Правилник. Осигурените лица нямат право да се осигуряват едновременно и в други професионални пенсионни фондове.
Чл.13. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за управление на ФОНДА Дружеството събира такси и удръжки, установени в този Правилник, в съответствие с разпоредбите на КСО.
Чл.14. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.15. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г
Чл.16. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г / Правото на пенсия, на еднократно или на разсрочено плащане от ФОНДА се поражда независимо от броя на направените осигурителни вноски и размера на средствата, натрупани в индивидуалната осигурителна партида.

Пенсионна схема и осигурителни вноски
Чл.17. /изм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Осигуряването във ФОНДА се осъществява с месечни парични осигурителни вноски, чийто размер се определя с Кодекса за социално осигуряване.
Чл.18. /изм. – решение на ОС от 30.05.2006 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013г / Осигурителните вноски се внасят от работодателите – осигурители и са изцяло за тяхна сметка. Вноските за лицата по чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване са изцяло за сметка на осигурените лица. Вноските се превеждат едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване по отделна специализирана сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на Националната агенция за приходите (НАП), след което НАП ги превежда на ФОНДА при срокове и условия, определени от действащото законодателство и договор между Дружеството и НАП.
Чл.19. /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г., изм. – решение на СД от 16.06.2015 г., изм. – решение на СД от 18.08.2015 г./ Дружеството отговаря пред осигурените лица само за реално преведените от НАП осигурителни вноски.
Чл.20. Използваната от ФОНДА пенсионна схема е на капиталово-покривен принцип на база дефинирани вноски.
Чл.21. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуална осигурителна партида на всеки осигурен.
Чл.22. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, се натрупва и отчита по индивидуалните партиди, съгласно Раздел V от Правилника.
Чл.23. Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му осигурителна партида. Не се допуска преразпределяне на средства между индивидуални осигурителни партиди.
Чл.24. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Натрупаните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.
Допълнителни пенсии и плащания от ФОНДА
Чл.25. /изм. и доп.-решение на ОС от 01.04.2004 г. изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г. / /1/ Осигуряването във ФОНДА дава право:
1. /изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ от 1 януари 2016 г. на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд. Когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера еднократно или разсрочено при придобиване на правото;
2. /изм.- решение на ОС от 13.05.2004 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70.99 на сто;
3. на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства на наследниците на починал осигурен или пенсионер на ФОНДА при условията и по реда на КСО;
4. при пенсиониране по част първа от КСО осигуреното лице да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната осигурителна партида от ФОНДА в универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия при условията на чл. 168 от КСО.
/2/ /изм. – решение на СД от 13.01.2012 г., изм.- решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ Дружеството прехвърля натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице от ФОНДА във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, ако до 31 декември 2015 г.включително, осигуреното лице упражни правото си да се пенсионира при условията на ал.1, 2 и 3 от § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, а именно:
1. работило е 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и има сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и е навършило възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд.
2. има 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 на КСО, и има сбор от възраст и осигурителен стаж 90 и навършена възраст за мъжете – 52-години и за жените – 47 години.
3. работило е при условията на чл.104, ал. 3 на КСО и трудовият му договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, има навършени не по-малко от 45-годишна възраст, и има сбор от осигурителен стаж и възраст 90, като осигурителният стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 на КСО, е не по-малко от 10 години.
Чл.26. /изм. и доп. – решение на ОС от 30.05.2006 г.; изм.– решение на СД от 11.11.2011 г, изм. – решение на СД от 18.08.2015 г./ /1/ От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.
/2/ /нова – решение на СД от 18.08.2015 г./ При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
Чл.27. Срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО.
Чл.28. /доп.- решение на ОС от 13.05.2004 г./ При смърт на осигурено лице или пенсионер на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено наличните средства по индивидуалната му осигурителна партида като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
Чл.29. /доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ При смърт на осигурено лице или на пенсионер на ФОНДА, натрупаните средства се прехвърлят в държавния бюджет, когато той няма наследници по чл. 28.
/2/ /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Определяне размера на пенсията
Чл.30. /доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Размерът на пенсията се определя на основата на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства, техническия лихвен процент, одобрен от Заместник-председателя на Комисията и в зависимост от периода, за който лицето придобива право на пенсия за ранно пенсиониране.
/2/ При определяне на срока за получаване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране за всяко осигурено лице се отчита най-дългия възможен период до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО. Ако осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО преди изтичане на срока, за който е отпусната професионалната пенсия, с последната пенсия се изплаща и остатъкът от средствата в индивидуалната осигурителна партида.
Чл. 31. /1/ Професионалната срочна пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида, периода за получаването й, определен съгласно изискванията на КСО и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети.
/2/ Месечният размер на пенсията се изчислява като съотношение между натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида и коефициент, определен съгласно актюерските разчети.
/3/ /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на техническия лихвен процент се определя и изменя с решение на Съвета на директорите на Дружеството и се одобрява от Заместник-председателя на Комисията.

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Заявление за участие в професионален пенсионен фонд
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г. , изм.– решение на СД от 11.11.2011 г./
Чл.32. Отношенията между осигурените лица, осигурителите и ФОНДА по допълнителното задължително пенсионно осигуряване се основава на действащото законодателство и на настоящия Правилник.
Чл.33. /1/ /изм.-решение на ОС от 31.10.2006 г./ Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд, в срока по чл. 140, ал. 3 от КСО може да подаде заявление за участие (по образец) до Дружеството за участие във ФОНДА.
/2/ /изм.-решение на ОС от 31.10.2006 г/ Заявлението за участие се подава от лицето в офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Дружеството сключва осигурителен договор до 15 дни след датата на подаване на заявлението.
/3/ /отм.– решение на СД от 11.11.2011 г./
Чл.34. /изм.-решение на ОС от 31.10.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013 г. /
/1/ /изм. – решение на СД от 10.10.2014 г./ Заявлението за участие се подава до Дружеството в срока по чл. 140, ал. 3 от КСО по реда и при условията на Наредба 33 на Комисията. Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Дружеството оказва съдействие на лицата при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявление за участие, и им предоставя актуална писмена информация по образец.
/2/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г./ Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на Дружеството.
/3/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г, доп. – решение на СД от 12.02.2013 г.; изм. – решение на СД от 10.10.2014 г./ Дружеството не приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или необходимите данни не могат да бъдат вписани в регистъра по ал 6. Лицето, което приема заявление за участие, му поставя входящ номер и дата, и попълва определените за Дружеството данни. Във всеки отделен случай, Дружеството уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
/4/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013 г./ Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, служителят на Дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за Дружеството, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на НАП.
/5/ /изм. – решение на СД от 12.02.2013 г, предишна ал.4/ Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на Дружеството, се изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в Дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
/6/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013 г, предишна ал.5/ Заявленията за участие се вписват в електронен регистър, който Дружеството води в централния си офис. Данните, които подлежат на регистриране, се определят съгласно чл. 6, ал.3 на Наредба 33 на Комисията. Вписването на заявлението се извършва в електронния регистър в срок до три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за осигуряване.
/7/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г., изм. – решение на СД от 12.02.2013 г, предишна ал.6 / При констатиране на грешки в заявления за участие НАП ги връща на Дружеството в 15-дневен срок от получаването им, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Дружеството уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.
/8/ /нова – решение на ОС от 31.10.2006 г. изм. – решение на СД от 12.02.2013 г, предишна ал.7 / НАП изпраща на Дружеството списък на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд заедно със съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Дружеството уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.
/9/ /нова – решение на СД от 12.02.2013 г./ Осигурените във ФОНДА лица са длъжни да уведомяват Дружеството за всяка промяна в личните си данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
/10/ /нова – решение на СД от 10. 10.2014 г./ Дружеството съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на заявлението.
Чл.35. Лицата, чието участие във ФОНДА възниква на базата на служебно разпределение, ползват същите права както лица, избрали да бъдат осигурявани във ФОНДА чрез подаване на индивидуално Заявление.

Осигурителен договор
/Заглавие ново – решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.36 /1/ Осигурителното правоотношение с Дружеството възниква от датата на сключване на осигурителен договор, съответно от датата на служебното разпределение във ФОНДА.
/2/ Осигурителният договор урежда отношенията между Дружеството и осигуреното лице и задължително съдържа:
1. /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ имената, адресите на страните по договора, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на Дружеството, наименованието, седалището,
адреса на управление и съдебната регистрация на ФОНДА, и съответните данни за работодателя (осигурителя);
2. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
3. /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ предмета и обхвата на осигуряването;
4. условията, реда и начина на плащане на осигурителната вноска;
5. правата и задълженията на страните;
6.правата на осигуреното лице да ползва средствата в индивидуалната си осигурителна партида;
7. размерът на таксите и удръжките, събирани от Дружеството;
8. условията, реда и начина на плащане на допълнителна пенсия от ФОНДА;
9. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./;
10. клаузите относно изменение, допълнение и прекратяване на договора;
11. датата на сключване и влизане в сила на договора.
Чл.37. Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в толкова екземпляра, колкото са страните по него.
Чл.38. При сключване на осигурителен договор осигуреното лице получава, при поискване, Правилника на ФОНДА.
Чл.39. При набиране на Заявления и сключване на осигурителни договори Дружеството може да ползва осигурителни посредници – физически и/или юридически лица.
Чл.40. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.41. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./.
Чл.42. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.43. Осигурителният договор се прекратява:
а) при еднократно изтегляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида по реда и при условията на КСО и този Правилник;
б) /изм.– решение на СД от 11.11.2011/ при прехвърляне на средствата в друг професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в случай на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в друг професионален пенсионен фонд по реда и при условията на КСО, съответните подзаконови нормативни актове и този Правилник;
в) при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО;
г) /нова- решение на ОС от 01.04.2004 г./ при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено плащане;
д) при смърт на осигуреното лице;
е) при прехвърляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице, в универсален пенсионен фонд в съответствие с този Правилник.
Чл.44. Изменения и допълнения в условията за допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА се извършват въз основа промяна на действащото законодателство и/или промяна на този Правилник и осигурителните договори.
Чл.45. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Когато измененията или допълненията се налагат от промени в този Правилник, същите влизат в сила от датата на влизане в сила на измененията на Правилника, след съответно одобрение от Заместник-председателя на Комисията.
Чл.46. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./.

Пенсионен договор
/Заглавие ново.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 46а. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ При придобиване право на пенсия по условията на този Правилник между Дружеството и пенсионера се сключва пенсионен договор. Пенсионният договор задължително съдържа:
1. /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номер, датата на пенсионната лицензия и единния идентификационен номер на Дружеството, както и наименованието, седалището, адреса на управление и съдебната регистрация на ФОНДА;
2. имената и личните данни на пенсионера;
3. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
4. срока на получаване на пенсията;
5. реда и начина за изплащане на пенсията;
6. права на наследниците на пенсионера;
7. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. разходи по изплащането на пенсията;
9. условията за прекратяване на договора.
/2/ Пенсионният договор се изменя и допълва при изменения и допълнения в Правилника и в други случаи, предвидени в пенсионния договор. Във всички случаи Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия от ФОНДА, когато измененията и допълненията в Правилника са влезли в сила след сключването на пенсионен договор.
/3/ Пенсионният договор се прекратява при:
1. изтичане срока на договора или при придобиване право на пенсия по реда на част първа от КСО, което от двете събития настъпи първо;
2. смърт на пенсионера.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ТЯХ. ДЯЛОВЕ
/Заглавие доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./

Индивидуална партида
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.47. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Вноските във ФОНДА и средствата прехвърлени от друг професионален пенсионен фонд се записват и натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лица към датата на постъпването им по сметката на ФОНДА.
Чл.48. /1/ /изм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Партидата се заверява с размера на вноската, посочена в подадената от НАП справка, намалена с размера на удръжката по чл.61, ал.1, т.1 от Правилника. Индивидуалната партида на всяко осигурено във ФОНДА лице съдържа:
1. Трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицето;
2. Номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;
3. Дата и размер на постъпилите осигурителни вноски и броя дялове, съответстващи на всяка вноска и стойността на едни дял, при която е определен броят на дяловете;
4. Дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида, броя дялове, съответстващи на прехвърлените средства, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете;
5. Дата и размер на изплатените средства, броят дялове съответстващи на изплатените средства и стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете;
6. Дата и размер на удържаните такси.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ При сключване на пенсионен договор в партидата се отразяват номер и дата на пенсионния договор.
Чл.49. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г /
Чл.50. Партидите се закриват при еднократно изтегляне (изплащане) на натрупаните средства след последното плащане на суми в случаите на плащане на пенсия или разсрочено плащане, при прехвърляне на натрупаните средства в друг професионален пенсионен фонд или в универсален пенсионен фонд.

Дялове
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 50а. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Считано от 01.07.2004 г. индивидуалните партиди се водят в лева и в дялове.
/2/ Вноските във ФОНДА, както и средствата, прехвърлени от друг професионален пенсионен фонд, се отчитат в дялове и части от дялове.
/3/ Размерът на средствата, натрупани по партидата на осигурените лица, се определя като произведение от броя дялове и стойността на един дял за съответния работен ден. Доходът от инвестирането на средствата се включва при определяне на стойността на един дял.
/4/ Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на ФОНДА. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден с точност до петия знак след десетичната точка и е валидна само за този ден. Стойността на един дял за работния ден се обявява от Дружеството до 18 ч. на същия ден в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му.
/5/ Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му.
Чл. 50б /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Стойността на един дял за работния ден се изчислява, като стойността на нетните активи на ФОНДА към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на ФОНДА към края на предходния работен ден. Стойността на един дял, валидна за 01. 07. 2004 г. е 1 /един/ лев.
/2/ Общият брой на дяловете на ФОНДА е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва за гарантиране на минималната доходност, и дяловете в неперсонифицираната партида.
Чл. 50 в /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Броят на дяловете и частите от дялове, в които са определени средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, се увеличават с броя на дялове и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума и се намаляват с броя дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени средства в друг фонд.
/2/ Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им.
Чл.50 г /изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата. При изплащане на средствата Дружеството подава до банката – попечител на ФОНДА, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
Чл. 50 д /изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ /1/ При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
/2//изм. и доп. -решение на ОС от 14.07.2006 г./ При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
Чл.50 е /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка.

Предоставяне информация на осигурените лица
/Заглавие ново – решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.51. Осигурените лица имат право на информация за: натрупаните средства по индивидуалните им осигурителни партиди; постъпленията в индивидуалните осигурителни партиди и изплатените суми от тях през календарната година; събраните такси и удръжки от Дружеството; разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА по индивидуалните осигурителни партиди; произтичащите от набраните средства пенсионни права.
Чл.52./1/ /Изм.-решение на СД от 16.06.2015г./ Осигурените лица имат право на информация по предходния член в писмен вид и неограничен брой пъти в годината по всяко време в офисите/представителствата на Дружеството. Информацията се предоставя на осигуреното лице в срок до 30 дни от постъпване на искането.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ При смърт на осигуреното лице правото на информация се придобива от неговите наследници.
Чл.52а /Нов – решение на СД от 16.06.2015г./ Всяко осигурено лице и пенсионер има право на достъп до електронното си досие, съхранявано от Дружеството. Електронното досие съдържа всички, подадени от лицето до Дружеството документи, в това число: заявление за участие; заявления за промяна на участие; молби за изплащане на средства, както и постановените от Дружеството актове във връзка с тях. Информацията се предоставя на хартиен носител или по електронен път въз основа на постъпило писмено искане, подадено от лицето или изрично упълномощен негов представител. Информацията се предоставя в срок до 30 дни.
Чл.52б /Нов – решение на СД от 16.06.2015г./ Осигурените лица и пенсионерите имат право на уникален идентификатор за достъп до електронните услуги, предлагани от Дружеството. Достъпът до електронните услуги дава възможност на лицата за достъп до електронните им досиета, както и да проследяват осигурителната си история. Уникалният идентификатор се предоставя въз основа на постъпило писмено искане от лицето или изрично упълномощен негов представител.
Чл.52в /нов – решение на СД от 18.08.2015г./ Член 52а и член 52б се прилагат съответно и за наследниците на осигурените лица и пенсионерите.
Чл.53. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г.; решение на СД от 14.04.2015 г. , решение на СД от 16.06.2015г./ До 31 май всяка година Дружеството изпраща на осигурените лица извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година по образец, утвърден от Заместник-председателя на Комисията. Извлечението се изпраща на хартиен носител, а за лицата, които са дали изричното си писмено съгласие да получават извлечението като електронен документ, същото се изпраща на посочен от тях електронен адрес, подписано с електронен подпис от Дружеството. Въз основа на изрично писмено заявление до Дружеството, осигурените лица имат право да променят начина на получаване на извлечението от техните индивидуални партиди.
Чл.54. /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

V. ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. НАЧИН И ПЕРИОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА. РЕД И НАЧИН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
/Заглавие изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./

Цели и ограничения на инвестиционната политика
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.55. /1/ Средствата на ФОНДА се инвестират при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Инвестирането на активите на ФОНДА се подчинява на повелителните правила на КСО и други нормативни актове.
/2/ /нова – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Основната цел на инвестиционната политика на Дружеството е свързана с реализиране на доходност от управлението на средствата на осигурените лица над средната за пазара и поддържане на висока степен на диверсификация с оглед минимизиране на риска.
/3/ /нова- решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ Като част от NN Group N.V. Дружеството определя инвестиционната си политика съвместно с комитета по управление на инвестициите към NN Group N.V, базиран в Хага.
Чл.55а. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ /1/ Средствата на ФОНДА могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
2. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз относно изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. /предишна т. 7 – решение на СД от 11.11.2011 г. изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ / корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на български регулиран пазар на ценни книжа;
9. /предишна т.8, изм. – решение на СД от 11.11.2011 г. изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ / обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. /предишна т.9, изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. /предишна т.10 – решение на СД от 11.11.2011 г./ дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. /предишна т.11 – решение на СД от 11.11.2011 г./ ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. /предишна т.12 – решение на СД от 11.11.2011 г./ ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията:
а) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.-решение на СД от 16.06.2015 г./ квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.-решение на СД от 16.06.2015 г./ квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. /предишна т.13, изм.– решение на СД от 11.11.2011 г./ акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в наредба на комисията;
15. /предишна т.14 – решение на СД от 11.11.2011 г./ (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава – членка, или на държава, посочена в наредба на комисията;
16. /предишна т.15 – решение на СД от 11.11.2011 г./ (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз) инвестиционни имоти в страната, в държава – членка.
/2/ /изм.-решение на ОС от 14.07.2006 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ Делът на всеки един от активите по ал.1 в общите активи на ФОНДА се определя в съответствие със следните ограничения:
1. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 2, 12в и 13в – Макс 20% от активите
2. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 3 – Макс 5% от активите
3. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 10 и 14 – Макс 15% от активите
4. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 10 и 14, управлявани от едно и също управляващо дружество – Макс 5% от активите
5. Акции с право на глас на един емитент – Макс 7% от капитала на емитента
6. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 5 и 15 – Макс 25% от активите
7. Депозити в една банка – Макс 5% от активите
8. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 6 – Макс 30% от активите
9. Инвестиции в активи по чл. 56а /1/ т. 7 – Макс 10% от активите
10. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 4, 12а и 13а – Макс 15% от активите
11. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 8, 12б и 13б – Макс 25% от активите
12. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 9 – Макс 5% от активите
13. Ценни книжа издадени от един емитент (общо акции и облигации), с изключение на активите по чл. 55а /1/ т. 1 и 11- Макс 5% от активите
14. Инвестиции в активи по чл. 55а /1/ т. 16 – Макс 5% от активите
15. Инвестиции в активи деноминирани във валута, различна от лев и евро – Макс 20% от активите
16. Репо сделки и обратни репо сделки – Макс 5% от активите
/3/ /отм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./
/4/ /отм. – решение на ОС от 30.05.2006 г./

Измерване, оценка и управление на риска
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55б /1/ /нова – решение на ОС от 14.07.2006 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ В рамките на инвестиционния процес Дружество оценява и наблюдава компонентите на пазарния риск: лихвен риск, кредитен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти. При оценката на пазарния риск Дружеството следва утвърдената методика на NN Group N.V за оценка на риска, която е в съответствие с общите принципи за оценка на риска в Европейския Съюз и взема под внимание съвкупната гама от инструменти на капиталовите пазари. Това гарантира прозрачност на инвестиционния процес, пълен мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.
/2/ /предишна ал.1/ Решенията за инвестиране в ценни книжа и в депозити се вземат след анализ на кредитния риск на емитента, респективно на депозитната институция, чрез използуването на рейтингови модели за оценка на риска.
/3/ /предишна ал.2/ Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и модифициран кредитен риск, респективно рейтинг, се определят и периодично се преразглеждат максималните тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск, група, или сектор.
/4/ /нова – решение на ОС от 30.05.2006 г., предишна ал.3 – решение на ОС от 14.07.2006 / Съветът на директорите на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на ФОНДА, и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
/5/ /нова – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Предложенията за инвестиране сe правят от портфолио мениджърите и инвестиционни консултанти на Дружеството въз основа на анализа на пазарните обстоятелства и оценката на риска по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и при спазване на правилата, одобрени от Съвета на директорите. Инвестиционните сделки се одобряват от ръководството на Дружеството въз основа на предложенията за инвестиране по предходното изречение и при спазване на мандата, определен в инвестиционната политика по чл. 55, ал.3.

Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на ФОНДА
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55 в /нов- решение на ОС от 30.05.2006 г., изм. – решение на ОС от 14.07.2006 г /
/1/ Дружеството не може да инвестира средствата на ФОНДА в:
1. книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от Дружеството или от свързани с него лица;
3. ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи ФОНДА или свързани с тях лица;
/2/ Активите на ФОНДА не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, което го управлява, с изключение на предвидените в закона случаи;
2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ член на управителен орган на Дружеството;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
/3/ ФОНДЪТ не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
/4/ Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
/5/ Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на ФОНДА ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
/6/ Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на ФОНДА, за нуждите на Дружеството и на свързаните с него лица.

Инвестиции в един емитент
/Заглавие ново-решение на ОС решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55 г /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ /1/ Дружеството и ФОНДА не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
/2/ Дружеството и ФОНДА не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.

Нарушаване на ограниченията
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл.55 д /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Дружеството е длъжно да приведе активите на ФОНДА с изискванията на чл. 55а, чл.55г и чл. 55ж от Правилника и с количествените ограничения за тези активи, определени в Правилника, в тримесечен срок от датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на ФОНДА;
2. промяна в общата стойност на активите на ФОНДА;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от ФОНДА в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
В тези случаи, до привеждане на активите на ФОНДА в съответствие с изискванията, Дружеството не може да придобива за сметка на ФОНДА активи, по отношение на които е нарушено ограничението.

Забрана за получаване и предоставяне на заеми
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл.55 е /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на ФОНДА или да бъде гарант на трети лица с активите на ФОНДА.

Репо сделки и обратни репо сделки
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55 ж /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството може да сключва от името и за сметка на ФОНДА репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 55а, ал. 1 от Правилника общо в размер до 5 на сто от активите на ФОНДА, определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.

Сделки за намаляване на инвестиционния риск
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55 з /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ /1/ С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на ФОНДА, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок. Такива сделки са:
1. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки, или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
2. /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки, или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
/2/ Условията за сключване на сделки по ал. 1, както и за изискванията и ограниченията към тях, се определят с наредба на Комисията.

Оповестяване на информация
/Заглавие ново- решение на ОС от 30.05.2006 г./
Чл. 55 и /нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Дружеството е длъжно до 31 март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година по утвърдени формат и изисквания от Заместник-председателят на Комисията.
Чл.56. /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Съветът на директорите на Дружеството приема ежегодни и/или текущи инвестиционни програми за инвестиране на средствата на ФОНДА.
Чл.57. /отм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./

Разпределяне на дохода от инвестиране на средствата на ФОНДА
/Заглавие ново- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.58. /1/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Доходът от инвестирането на средствата се начислява по индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски във ФОНДА.
/2/ /предишен – ал.1/ /изм.и доп.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, до въвеждането на дяловете, се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди ежемесечно, към последната дата на месеца.
Чл.59. /1/ Определянето на конкретния размер на разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА във всяка индивидуална осигурителна партида за съответния период се извършва на базата на:
а) целия реализиран доход от инвестирането на средствата на ФОНДА;
б) натрупаните средства по партидата към началото на съответния период на разпределение и всички последващи промени на тези средства до края на този период;
в) броя на дните между отделните промени на натрупаните средства през съответния период на разпределението.
/2/ /изменен – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Законната лихва, която НАП дължи на основание чл. 159, ал.6 от КСО, при неоснователно забавяне превода на сумите от осигурителни вноски се разпределя по индивдуалните партиди на съответните осигурени лица.
Чл.59 а. Считано от 01. 07. 2004 г. доходът, реализиран от инвестирането на средствата на ФОНДА, се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди чрез механизма за определяне на стойността на един дял по реда на чл.50а-50б от Правилника.

Минимална доходност и резерви за гарантирането й
/Заглавие ново-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.59 б /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ При инвестиране на активите на ФОНДА Дружеството трябва да постигне минимално равнище на доходност.
/2/ Минималното равнище на доходност се определя от Заместник-председателя на Комисията към края на всяко тримесечие в процент на база средно претеглената постигната доходност за последния 24 – месечен период от всички професионални пенсионни фондове в страната. Тя се определя като по-малката от двете стойности – 60% от средната постигната доходност или средната постигната доходност намалена с 3 процентни пункта.
/3/ Минималната доходност се обявява от Заместник-председателя на Комисията до края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Чл. 59 в. /1/ За гарантиране постигането на минимална доходност във ФОНДА Дружеството създава следните резерви:
1. /доп. – решение на ОС от 14.07.2006 г./Резерв в Дружеството, формиран от собствени средства на Дружеството. Размерът на средствата е не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от стойността на активите на ФОНДА. Размерът на резерва се определя в процент от стойността на нетните активи на ФОНДА към края на всеки месец, намалени със средствата в партидата на резерва за гарантиране на минималната доходност на ФОНДА;
2. Резерв във ФОНДА в размер до 1 на сто от активите на ФОНДА. Средствата в резерва по предходното изречение се заделят в случаите, когато постигнатата доходност от инвестирането на активите на ФОНДА е с над 40 на сто по-висока от средната за всички професионални фондове или я надхвърля с 3 процентни пункта – което от двете числа е по-голямо. Заделянето на средства в резерва се извършва в първия работен ден, следващ деня, в който е обявена минималната доходност за последния 24-месечен период.
/2/ Средствата в резерва във ФОНДА по т.2 на предходната алинея се записват и натрупват по отделна партида, която се води в лева и дялове. Средствата в този резерв се включват в нетната стойност на активите на ФОНДА.
/3/ /доп. – решение на ОС от 14.07.2006 г./ Средствата на резервите по ал.1, т.1 и т.2 се инвестират по реда на чл.175 – 180 от КСО, чл. 55а – чл.55д и чл.55ж – чл.55з от настоящия Правилник.
Чл.59 г. /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г. /1/ Когато постигната доходност е по-ниска от обявената минимална доходност, Дружеството покрива разликата до минималната със средства от резервите за гарантиране на минималната доходност в 10-дневен срок от обявяването й.
/2/ Покриването на разликата до минималната доходност се извършва със средства от резерва за гарантиране на минималната доходност във ФОНДА, като се намалява броят на дяловете в резерва и се увеличава стойността на един дял.
/3/ Ако средствата в резерва на ФОНДА са недостатъчни за покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива чрез прехвърляне на средства от резерва на Дружеството към ФОНДА.
/4/ В случай, че няма формиран резерв във ФОНДА разликата до минималната доходност се покрива от резерва на Дружеството.
/5/ В резултат на извършеното покриване на разликата до минималната доходност се увеличава стойността на един дял. Новата стойност на един дял се определя като стойността на нетните активи на ФОНДА, в която са включени прехвърлените от резерва на Дружеството към ФОНДА средства, се раздели на общия брой дялове на ФОНДА, намалени с броя на дяловете, отчислени от партидата на резерва във ФОНДА, съгласно ал.2.

VI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ, СЪБИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО
Чл.60. /1/ /изм. и доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за управление на ФОНДА Дружеството събира такси и удръжки както следва:
1. 5% от всяка осигурителна вноска;
2. /изм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ 1% годишно върху нетните активи на ФОНДА в зависимост от периода, през който те са били управлявани от Дружеството;
3. при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида
в друг пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество – 20 лева;
4. /нова – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г/ при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в Пенсионните схеми на Съюза – 20 лева.
/2/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Таксата по ал.1, т.3 се заплаща по банков път или на каса в офис на Дружеството до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата, и не може да се удържа от средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице.
/3/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Таксата по ал.1, т.4 се удържа от средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице.
/4/ /предишна 3 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Удръжки по ал. 1, т.1 не се събират от Дружеството при прехвърляне на средства от друг пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
/5/ /предишна 4 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Такси по ал.1, т.3 не се събират при прехвърляне на средствата от индивидуална осигурителна партида поради несъгласие с изменения и допълнения в Правилника.
/6/ /предишна 5 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Такса по ал.1, т.2 се отчислява по ред и начин, определен от Комисията.
/7/ /предишна 6 – решение на СД от 11.11.2011 г./ Дружеството не може да събира други такси и удръжки, извън посочените по ал.1.

VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, НА ЕДНОКРАТНИ И НА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Чл. 61. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ ФОНДЪТ осигурява пенсионни плащания, еднократни и разсрочени плащания както следва:
1./изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 25, ал.1, т.1 и чл.26
2./отм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, при условията на чл. 25, ал.1, т.2.
3./изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства на наследниците на починал осигурен или пенсионер на ФОНДА, при условията на чл. 25, ал.1, т.3.
4. Еднократно изплащане или прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице във ФОНДА в универсален фонд при пенсиониране по част първа от КСО, ако не е придобило право на професионална пенсия при условията на чл. 168 от КСО.

Ред за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида
Чл.62. /доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ След възникване на съответното право по чл. 25 от този Правилник осигуреното лице, а в случай на смърт – неговите наследници, подават Молба-декларация (по образец) до Дружеството. В молбата се посочва желаният вид плащане: пенсия, еднократно или разсрочено изплащане или прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида. Към молбата се прилагат посочените в нея документи, удостоверяващи съответното право.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Придобиването на правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране се удостоверява с документ за самоличност и съответния документ за трудов стаж при условията на 1-ва или 2-ра категория труд.
/3/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г., изм.– решение на СД от 11.11.2011 г./ Придобиването на правото на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства в партидата при пожизнено трайно намалена работоспособност се удостоверява с документи, издадени от Териториалните експертни лекарски комисии или Националната експертна лекарска комисия.
/4/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Придобиването на правото на еднократно или разсрочено плащане при смърт на осигурен или пенсионер се удостоверява от наследниците с представяне на смъртен акт и удостоверение за наследници.
Чл.63. /изм. и доп – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Дружеството разглежда Молбата в срок до 30 дни от завеждането й в Дружеството, като при одобрение на Молбата издава Решение за еднократно изплащане, или подготвя договор за разсрочено плащане или пенсионен договор.
/2/ /изм. и доп – решение на ОС от 01.04.2004 г./ В случаите на прехвърляне при условията на чл. 25, ал.1, т.4 от Правилника Дружеството извършва прехвърлянето до 10-дневен срок след изтичане на срока по ал.1.
Чл. 64. В случай че някой от представените документи е грешен или непълен, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това до 10 дни след изтичане на срока по чл. 63, ал.1 и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на представяне на изрядните документи тече нов срок по чл. 63, ал.1.
Чл. 65. /1/ / изм. и доп – решение на ОС от 01.04.2004 г./ В случаите на еднократно изплащане на средства до 10 дни след изтичане на срока по чл. 63, ал.1 Дружеството уведомява осигурения писмено за решението за еднократно изплащане на средства, размера на сумата, сроковете и начина на изплащането й. В случаите на изплащане на пенсия, съответно при разсрочено плащане, в срока по предходното изречение Дружеството подписва предложения на осигурения пенсионен договор, съответно договора за разсрочено плащане.
/2/ Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия при условията на чл.26, ако Молбата е подадена в 6-месечен срок от тази дата. Ако Молбата е подадена след този срок, пенсията се отпуска от датата на одобрението й. Дружеството изплаща отпуснатата пенсия до 20-о число на месеца, следващ този, за който се полага.
/3/ Пенсията, еднократните и разсрочените плащания се извършват по избран от осигуреното лице начин, който се посочва в Молба-декларацията по чл. 62 – по банкова сметка в страната или на каса в офисите на Дружеството.
/4/ Разходите за изплащане на отпуснати пенсии, еднократни или разсрочени плащания и при прехвърляне по чл. 25 са за сметка на Дружеството.
/5/ /изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия от ФОНДА, в случаите на изменения и допълнения в Правилника, влезли в сила след сключването на пенсионен договор.
Чл. 66. При отказ да уважи Молбата Дружеството изпраща на осигурения мотивирано писмено решение в срок до 10 дни след изтичане на срока по чл.63, ал.1.
Чл. 67. /1/ Осигуреното лице има право на възражение срещу решенията по чл. 65 и 66 в 10-дневен срок от получаване на съответното решение.
/2/ Възражението по ал. 1 се разглежда от изпълнителния директор на Дружеството, който се произнася с мотивирано решение в 10-дневен срок от завеждането му в Дружеството.
/3/ С решението по ал. 2 изпълнителният директор се произнася по същество, като уважава направените във възражението искания или оставя в сила решението по чл. 65 или чл. 66. Решението по ал. 2 се съобщава на осигуреното лице в 10-дневен срок от постановяването му.
/4/ Осигуреното лице има право на жалби и възражения по всички решения на Дружеството, които касаят неговите интереси.
/5/ Жалбите и възраженията се подават до изпълнителния директор на Дружеството, който ги разглежда и се произнася по тях в срока по ал. 2.
/6/ Дружеството е длъжно да информира осигуреното лице за решението на изпълнителния директор по ал.5 в 10-дневен срок от постановяването му.
Чл.68. /1/ При разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида осигуреното лице сключва с Дружеството договор за разсрочено изплащане, с който се определят условията и редът за изплащане на средствата. В този случай не се издава решение.
/2/ Периодът между две плащания по ал.1 не може да бъде по-малък от два месеца и се определя в Договора за разсрочено плащане.
/3/ Размерът на всяко едно плащане по договора за разсрочено плащане не може да бъде по-малък от 20% от минималната работна заплата, определена за страната към момента на подписване на Договора.
Чл.69. При смърт на осигуреното лице условията и сроковете по този раздел се отнасят за наследниците му, имащи право на еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида.
Чл.70. /1/ /изм. и доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, които се използват за определяне размер на пенсията, се изчисляват като произведение на броя дялове в партидата на осигурения към датата на подаване на Молбата за изплащане и стойността на един дял за същия ден.
/2/ /нова – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на средствата, в случаите на еднократно изплащане, се определя като произведение на броя дялове в партидата на осигурения и стойността на дела към деня, предхождащ датата на издаване на решението за извършване на плащането.
Актуализация на пенсиите
Чл.71. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Пенсиите се актуализират /индексират/ ежемесечно, в срок до 10-то число на месеца, за който се отнасят.
/2/ Актуализирането на размера на пенсията се извършва на базата на: наличните средства в индивидуалната осигурителна партида към момента на актуализация, остатъчния период за получаване на пенсията и действащите към момента на актуализацията актюерски разчети на Дружеството.
/3/ Месечният размер на актуализираната пенсия се изчислява като съотношение между натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида и коефициент, определен съгласно актюерските разчети.
/4/ При всяка промяна в изплащания размер на пенсията Дружеството издава Решение за актуализация на пенсията.

VIII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл.72. Осигуреното лице има право при пенсиониране по част първа от КСО да изтегли еднократно или да прехвърли натрупаните средства в партидата си във ФОНДА в универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия по реда на този Правилник и КСО, с подаване на съответната Молба-декларация и допълнителните документи, описани в нея.
Чл. 73. Дружеството разглежда Молбата в срок до 30 дни от завеждането й в Дружеството, съгласно реда по чл. 63-65 от Правилника.
Чл. 74. В случай на представен в Дружеството грешен или непълен, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това до 10 дни след изтичане на срока по чл. 73 и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на следващото представяне на документите тече нов срок по чл. 73.
Чл. 75. До 10 дни след изтичане на срока по чл. 73 Дружеството уведомява осигурения със съответното писмено Решение и изплаща/прехвърля съответната сума.
Чл. 76 /1/ Осигуреното лице има право да промени участието си във ФОНДА и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
/2/ Извън случаите по ал. 1, осигуреното лице може да промени участието си във ФОНДА след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него.
/3/ Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си във ФОНДА при несъгласие с извършени промени в Правилника, ако в тримесечен срок от уведомлението по реда на раздел IХ подадат заявление за промяна на участие.
/4/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Осигуреното лице няма право да прехвърли натрупаните по партидата средства в друг професионален пенсионен фонд на основание несъгласие с извършени изменения и допълнения на Правилника, когато тези изменения и допълнения са наложени от промени в нормативната уредба.
/5/ В случай че средствата на осигурените лица са прехвърлени във ФОНДА поради преобразуване и/или прекратяване на дружество и/или фонд, в който са били осигурявани, те имат право да прехвърлят средствата си в друг, избран от тях професионален пенсионен фонд. Правото им по предходното изречение се упражнява в едномесечен срок от датата на уведомяването им от страна на Дружеството, че средствата им са прехвърлени във ФОНДА. За осигурените лица, които не са упражнили правото си по предходното изречение, се счита че са потвърдили мълчаливо участието си във ФОНДА.
Чл.76 а. /нов- решение на ОС от 29.07.2005 г. ; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ При или по повод на промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията и този правилник, Дружеството, неговите акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
Чл.77./1/ /изм.- решение на ОС от 30.06.2005 г. ; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Осигурените лица, които желаят да променят участието си, подават заявление за промяна на участие (по образец) до дружеството, управляващо фонда, в който желаят да преминат. Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на дружеството или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
/2/ /изм – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г / В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис. Не се приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
/3/ /изм – решение на СД от 11.11.2011 г./ При промяна на имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано във фонда, от който желае да прехвърли средствата си, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи промяната. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
/4/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прехвърляне на средствата;
/5/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ Лицето, приело заявлението от името на дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Преди приемане на заявлението за прехвърляне от осигуреното лице, осигурителният посредник се легитимира задължително с документа по чл. 123г, ал. 9 от КСО.
/6/ /нова- решение на СД от 11.11.2011 г изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.
/7/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, при подаване на заявлението за промяна на участие му предоставя актуална писмена информация (по образец на Комисията) относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд.
/8/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине, оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
Чл.78а. /нов – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството отказва да приеме заявление за промяна на участие, което не е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, не е попълнено правилно и не съдържа всички необходими данни. В този случай, дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине и в което същото е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията, и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Чл.78б/1/ /изм.-доп. решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишен чл.78 – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството отказва промяна на участие на лице осигурено във ФОНДА, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл.76 от Правилника;
2. в процедурата по промяна на участие за съответния период Дружеството е получило от различни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
/2/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г./ Дружеството може да откаже разглеждането на заявление за промяна на участие, само когато:
1. /изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г. / имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага Дружеството и към заявлението не са приложени документите, които удостоверяват промяната в имената или ЕГН на лицето;
2. /изм. – решение на ОС от 29.07.2005 г. / в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
3. /отм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./;
4. /отм.- решение на ОС от 30.03.2005 г./;
/3/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г. изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ В случай, че Дружеството постанови отказ, осигуреното лице може да получи при поискване заверено, съответно – електронно, копие на заявлението за промяна на участието от дружеството, в което го е подало, и да подаде възражение за преразглеждане на отказа. Осигуреното лице подава възражението в срок от 7 дни от датата, на която изтича срокът за връщане на разгледаното заявление за промяна на участие на дружеството, в чиито фонд осигуреното лице желае да се прехвърли..
/4/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г. ; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Възражението по ал.3 се подава до Дружеството, чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал.2, т.1 – и заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
/5/ / нова – решение на СД от 11.11.2011 г / Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случай кореспонденцията по ал. 7 се осъществява по същия начин.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишна 5 – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството се произнася по подаденото възражение в срок от 3 работни дни от получаването му с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. Дружеството не разглежда възражения, подадени след срока по ал.3.
/7/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г. ; предишна 6 – решение на СД от 11.11.2011 г., изм. – решение на СД от 13.01.2012 г./ След преценка на представените доказателства и нововъзникналите обстоятелства Дружеството може да отмени отказа си или да го потвърди на същото основание. Решението по ал. 6 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязва номерът и датата на решението. В срока по ал. 6, Дружеството изпраща решението по подаденото възражение на осигуреното лице с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в чиито фонд осигуреното лице желае да се прехвърли.
Чл.79. /1/ /изм. и доп. – решение на ОС от 11.04.2005 г. ; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ В срок до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, осигуреното във ФОНДА лице, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на Дружеството, освен в случаите, когато не се дължи такава.
/2/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал.1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец на Комисията. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно – като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
/3/ /нова – решение на СД от 11.11.2011 г./ Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне.
4. /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ Дружеството е получило от Националния осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на КCO.
/4/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ При прекратяване на процедурата по промяна на участие, заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 80, ал. 1.
/5/ /нова – решение на СД от 13.01.2012 г./ В случаите по ал. 3 от този член, осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
Чл.80. /1/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 79, ал. 3, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:
на 15 май – за лицата с регистрирани заявления за промяна на участие през първото тримесечие;
на 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второто тримесечие;
на 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през третото тримесечие;
на 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвъртото тримесечие.
/2/ В случаите, когато датата на прехвърляне е неработен ден натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица, които променят участието си, се прехвърлят през първия работен ден, следващ тази дата.
/3/ /отм. – решение на ОС от 30.03.2005 г./
/4/ / изм и доп.- решение на ОС от 30.03.2005 г./ Размерът на средствата за прехвърляне на всяко лице се определя на база на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на КСО;
2. покриване на минималната доходност или попълване на резерва по реда на КСО;
3. /отм. – решение на ОС от 30.03.2005 г./
4. /отм. – решение на ОС от 30.03.2005 г./
5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на ФОНДА, до датата на прехвърлянето;
6. /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./.
/5/ /изм. и доп.-решение на ОС от 30.03.2005г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ В срок до 7 работни дни от датата на прехвърлянето на средствата, Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлени, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.03.2005 г./ В случай че преди да прехвърли средствата, Дружеството е получило искане от НОИ за възстановяване на средства на лице пенсионер по реда на §4, ал.1, 2 и 3 от ПЗР на КСО, то изпраща информация за това обстоятелство до осигуреното лице и до дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине.
Чл.80а. /нов – решение на СД от 10.10.2014 г./ /1/ Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида във ФОНДА в Пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.
/2/ Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава тридесет и осма „а“ от КСО и Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262 от 22.10.2012 г., обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА. РЕД И НАЧИН ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
Чл.81. /1/ /изм. – решение на СД от 06.02.2012 г./ Правилникът се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
/2/ /отм.- решение на ОС от 13.05.2004 г./
Чл.82. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Измененията и допълненията на този Правилник влизат в сила след одобрение от Заместник-председателя на Комисията.
Чл.83. /изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Съобщенията за изменения и допълнения в Правилника на Дружеството се публикуват в два централни ежедневника и в уеб-страницата на Дружеството в Интернет в 7 – дневен срок от получаване на решението на Заместник-председателя на Комисията за одобрение на промените..
Чл.84. При несъгласие с изменения и допълнения в Правилника, изразени писмено в тримесечен срок от уведомяването по чл. 83, осигуреното лице има правата по чл. 76, ал.3 от този Правилник..
Чл.85. Съобщения за времето и мястото за достъп на осигурените лица до приети от управителните органи счетоводни баланси и друга информация, които съгласно нормативната уредба трябва да се представят на обществеността, се публикуват в два централни ежедневника и в уеб-страницата на Дружеството в Интернет.

X. МЕТОДИ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА
Чл.86. /изм – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Дружеството извършва оценка на активите на ФОНДА по ред и начин определени с Наредба № 9 / 19.11.2003 г. на Комисията.
/2/ /нова – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Считано от 1 юли 2004 година оценката на активите на ФОНДА се извършва всеки работен ден въз основа на:
1. информация от банката-попечител на ФОНДА за всички приключени операции с активите на ФОНДА за предходния ден;
2. извършено осчетоводяване на задълженията на ФОНДА и на операциите с активите му за предходния работен ден;
3. информация за пазарните цени на активите към 18 ч. на предходния работен ден;
4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени,чрез използване на съответните приложими методи.
Чл.87. /1/ /доп- решение на ОС от 01.04.2004 г./ При оценка на активите на ФОНДА, Дружеството прилага методите, определени в Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и действащите законови и подзаконови актове.
/2/ /доп- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Съветът на директорите на Дружеството утвърждава правила за оценка на активите и пасивите на Дружеството и управляваните от него пенсионни фондове съгласно изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове, които се представят за одобрение на Заместник-председателя на Комисията..
Чл.87 а /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Оценката на финансовите активи на ФОНДА се извършва при спазване на следните изисквания:
1. при първоначално придобиване – по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ при последващо оценяване – по справедлива стойност, в съотвествие с реда и начина, определени в Наредба № 9 на Комисията.
/2/ Методите за определяне на справедливата стойност на финансовите активи, източниците и системите за събиране на ценова информация са определени в Правилата по чл. 87, ал.2.
/3/ /изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ При невъзможност за определяне на справедливата стойност чрез използуване на цени от активен пазар последващата оценка се извършва при използуването на един от следните методи:
а) метод на линейната интерполация – за български държавни облигации;
б) метод на дисконтираните парични потоци – за облигации извън посочените в б.“а”;
в) един от изброените методи за акции: метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на пазарните множители на дружество аналог; или метод на нетната балансова стойност на активите чрез използване на модела на нетната балансова стойност на активите; или метод на дисконтираните парични потоци чрез използване на модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал, модела на дисконтираните парични потоци на дружеството или модела на дисконтираните дивиденти;
г) метод на Блек-Скоулс – за опции;
д) или други методи, определени в Правилата по чл. 87, ал.2.
Чл. 87 б /нов – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Банковите депозити в левове и в чуждестранна валута, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки в левове и в чуждестранна валута и краткосрочните вземания се оценяват всеки работен ден към края на предходния работен ден, както следва:
а) банковите депозити – по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва;
б) парите на каса – по номинална стойност;
в) паричните средства по разплащателни сметки – по номинална стойност;
г) /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход – по себестойност.
д) /нова.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход – по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.
Чл.87 в /1/ /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания:
1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти – по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. при последващо оценяване – по справедлива стойност.
/2/ /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г., изм.- решение на СД от 16.06.2015 г./ Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от Дружеството съгласно оценката на пазарната стойност на имота към последния работен ден на всяко тримесечие, изготвена от независим оценител, притежаващ правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти съгласно Закона за независимите оценители.
/3/ /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./
/4/ /отм. – решение на СД от 11.11.2011 г./
/5/ /нова-решение на ОС от 30.05.2006 г./ Оценката по предходната алинея не може да бъде възложена на лице, което:
1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в Дружеството;
2. е член на управителен или контролен орган на Дружеството;
3. е свързано лице с член на управителния или контролния орган на Дружеството или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на Дружеството
4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;
5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.05.2006 г./ Обстоятелствата по ал. 5 се удостоверяват от оценителите с декларация.
Чл.87 г /нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ /1/ Фючърсите и опциите се оценяват от Дружеството по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.
/2/ При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 87, ал.2.
/3/ Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионните фондове, се оценяват по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 87, ал.2.
Чл.87 д /предишен Чл.87г – решение на СД от 11.11.2011 г./ /1/ Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.
/2/ Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност.
/3/ Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на ФОНДА, са за сметка на Дружеството.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОПЕЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ, ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
/Заглавие изм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./

Права и задължения на Дружеството
Чл.88. Дружеството е длъжно да управлява средствата на ФОНДА с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
Чл.89. Дружеството гарантира с активите си изпълнението на задълженията към осигурените във ФОНДА лица.
Чл.90. Дружеството е длъжно да инвестира средствата на ФОНДА съобразно изискванията на действащото законодателство и този Правилник, като поддържа минимално равнище на доходност, определено от Комисията.
Чл.91. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване Дружеството има право да събира такси и удръжки в размер, ред и начин, определени в КСО и този Правилник.
Чл.92. Дружеството е длъжно:
а) да извършва дейността си в съответствие със законите на страната;
б) да открие и поддържа индивидуална осигурителна партида на осигурения;
в) /изм.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ да разпределя дохода, реализиран от инвестиране на средствата на ФОНДА по индивидуалните осигурителни партиди до въвеждането на дяловете и да определя ежедневно стойността на един дял, считано от 01. 07.2004 г. съгласно законовите изисквания и този Правилник;
г) да предоставя на осигурения информация за натрупаните средства в индивидуалната му осигурителна партида съгласно условията на този Правилник;
д) /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ да изплаща пенсия на пенсионер на ФОНДА или да изплати еднократно или разсрочено средствата, натрупани по индивидуалната му осигурителна партида в случаите по чл. 25, ал.1, т.1, изр.2 от Правилника;
е) /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ да изплати еднократно на осигурено лице до 50 на сто от средствата, натрупани в индивидуалната осигурителна партида при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70.99 на сто;
ж) при смърт на осигурено лице или пенсионер да изплати еднократно или разсрочено средствата в индивидуалната му осигурителна партида на неговите наследници.
з) да предостави на придобилия пенсионни права съгласно този Правилник право на избор относно начина на изплащане на пенсията;
и) да изплаща месечната пенсия в предвидените срокове.
Чл. 93. Дружеството няма право:
1.да взема едностранно решения, увреждащи интересите на осигурените лица;
2.да рекламира продукти и услуги, които не предлага в момента;
3.да обещава бъдеща доходност;
4.да използва при рекламната си дейност лотарии;
5./отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./;
6./отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./;
7.да извършва други действия, забранени от действащото законодателство, застрашаващи и/или увреждащи ликвидността на активите на ФОНДА или създаващи опасност от заблуда за осигурените лица.
Чл.94. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството няма право да предоставя на трети лица информацията с която разполага за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите с изключение на случаите, предвидени в закон. .
Чл.95. Дружеството отговаря с цялото си имущество пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение управлението на ФОНДА. Активите на ФОНДА не могат да бъдат използвани за покриване на задължения и загуби на Дружеството.

Права и задължения на Попечителския съвет
/ заглавие изм.- решение на ОС от 30.06.2005 г./
Чл.96. /изм. и доп. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Интересите на осигурените лица във ФОНДА се представляват от Попечителски съвет.
/2/ /доп.- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Дружеството отправя писмена покана до централните ръководства на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите да определят своите представители в Попечителския съвет на ФОНДА. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на Дружеството.
/3/ / доп.- решение на ОС от 30.06.2005 г./ Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите в Попечителския съвет се определят от ръководните им органи на национално равнище. Представителят на Дружество в Попечителския съвет се определя с решение на Съвета на Директорите на Дружеството.
/4/ / изм. и доп. – решение на ОС от 30.06.2005 г./. Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително пенсионноосигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
/5/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./. Всеки член на Попечителския съвет, удостоверява обстоятелствата по предходната алинея с писмена декларация. Декларациите се съхраняват в Дружеството. Членовете на Попечителския съвет задължително уведомяват съвета при промяна на декларираните обстоятелства.
/6/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години. Председателят и заместник-председателят имат мандат една година. В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на член на Попечителския съвет, избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободения член довършва мандата му.
/7/ / изм. и доп. – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете им. Попечителският съвет взема решения с мнозинство от повече от половината от членовете си. Решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер за Дружеството.
/8/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет има следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери във ФОНДА, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на ФОНДА;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството, управляващо ФОНДА, и на Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за годината на изтичане на мандата му – до датата на изтичане на мандата.
/9/ /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ При осъществяване на дейността си Попечителският съвет има право:
1. на достъп до документацията на Дружеството, свързана с изпълнение на функциите му;
2. да изпраща свои членове на заседанията на Съвета на директорите на Дружеството, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3. да прави предложения за изменения и допълнения на Правилника на ФОНДА;
4. да прави предложения за подобряване дейността по допълнително пенсионно осигуряване във ФОНДА;
5. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия, необходими за осъществяване на функциите му;
6. да изисква при изпълнение на функциите си съдействието на Дружеството;
7. /доп – решение на ОС от 29.07.2005 г./ да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята дейност, включително на страницата на Дружеството в интернет.
/10 / /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия, в това число да отговори писмено на съответните лица в 2-месечен срок;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или осигурителни посредници.
/11 / /нова – решение на ОС от 30.06.2005 г./ Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод на упражняване на функциите си по ал.8;
2. да използват положението си за получаване на придобивки или привилегии, освобождаване от задължения, както и избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако това не е в интерес на осигурените лица или пенсионери на ФОНДА или не следва от изискванията на законодателството.

Права и задължения на осигурените лица
/заглавие ново- решение на ОС от 30.06.2005 г./
Чл.97. /1/ Осигурените лица във ФОНДА имат право:
1. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 26;
2. /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г./ на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида при пожизнено трайно намалена работоспособност при условията на чл. 25, ал.1, т.2
3. при пенсиониране по част първа от КСО да изтеглят еднократно или да прехвърлят набраните средства по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, ако не са придобили право на професионална пенсия при условията на чл. 168 от КСО.
/2/ /изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ Наследниците на починал осигурен или пенсионер на ФОНДА имат право на еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната му осигурителна партида. При разпределяне на средствата от индивидуалната осигурителна партида се спазват изискванията на чл.28.
Чл.98. Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаната сума по индивидуалната си партида от ФОНДА в друг професионален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество при условията на този Правилник и приложимото законодателство.
Чл.99. /изм. и доп.- решение на ОС от 13.05.2004 г./ /1/ При преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне или при преобразуване на ФОНДА чрез вливане или сливане, както и в случаите на прекратяване на Дружеството или ФОНДА, средствата на осигурените лица и на пенсионерите се прехвърлят в друг професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. В случаите по предходното изречение в едномесечен срок от извършването на прехвърлянето приемащото пенсионноосигурително дружество уведомява за прехвърлянето осигурените лица, пенсионерите и осигурителите, които правят вноски за своя сметка. В едномесечен срок от уведомяването по реда на предходното изречение осигурените лица имат право да прехвърлят средствата си в избран от тях професионален пенсионен фонд.
/2/ За лицата, които не са упражнили правото си на прехвърляне на средствата си, се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си във фонда, в който са прехвърлени средствата, натрупани по индивидуалната им партида, в резултат на преобразуването или прекратяването.
Чл.100. /1/ /изм- решение на ОС от 01.04.2004 г./ Осигуреното лице, а в случай на смърт – неговите наследници, имат право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства пенсионни права.
/2/ /отм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл.101. Осигуреното лице и неговите наследници имат право да сигнализират Попечителския съвет и Комисията за нарушения в дейността на Дружеството.
Чл. 102. Осигурените лица не отговарят за задълженията на Дружеството.

Права и задължения на работодателите и другите осигурители
Чл.103. Работодателите и другите осигурители се задължават да плащат осигурителните вноски в размер и срокове, определени в КСО и другите нормативни актове по задължителното допълнително пенсионно осигуряване.
/2/ /нова-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Работодателите не могат да бъдат осигурителни посредници на Дружеството по отношение на своите работници и служители.
Чл.104. Работодателите и другите осигурители имат право на информация за общия размер на платените от тях вноски и заверените суми по осигурителните партиди на осигурените от тях лица. Информацията се предоставя в писмен вид, в срок до 30 дни след депозиране на писмено искане от тях в Дружеството.

Права и задължения на осигурителните посредници
/Заглавие ново- решение на ОС от 01.04.2004 г./
Чл. 105 /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Осигурителните посредници-физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за избор на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството.
/2/ Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна с нея дейност, включително лице, което е било съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
/3/ Осигурителен посредник на Дружеството, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, не могат да работят за други пенсионни дружества.
/4//нова – решение на ОС от 13.05.2004 г./ Комисията включва осигурителните посредници и лицата, упълномощени от осигурителните посредници – юридически лица, в публичен регистър на осигурителните посредници.
Чл.106. /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни:
1. да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията на осигурените лица;
2. да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството;
3. да спазват принципите на лоялната конкуренция и да не извършват действия, уронващи престижа на другите пенсионноосигурителни дружества;
/2/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни да се легитимират пред осигурените лица с документ, издаден от Дружеството.
/3/ Осигурителните посредници нямат право да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите.
Чл. 107. /нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ /1/ Осигурителните посредници имат право на възнаграждение за извършената от тях работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този Правилник изброените по-долу термини имат следното значение:
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ “Дружеството” е “АЙ ЕН ДЖИ Пенсиоонноосигурително дружество” АД, което считано от 06.04.2015 г. променя наименованието си на “ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД.
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г., изм. решение на СД от 16.06.2015 г./ “ФОНДЪТ” е “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“, който считано от 28.04.2015г. променя наименованието си на “ЕН ЕН Професионален пенсионен фонд”.
26
/изм. – решение на СД от 14.04.2015 г./ “Правилник” е настоящият Правилник за организацията и дейността на “ЕН ЕН Професионален пенсионен фонд”.
“Комисията” е Комисията за финансов надзор, която е специализиран държавен орган, осъществяващ регулиране и надзор върху дейността на Дружеството и ФОНДА.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Заместник-председателят” е заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
/отм – решение на ОС от 13.05.2004 г./
“Осигурителен доход” е доходът, на базата на който се правят осигурителни вноски от работодателите – осигурители, определен по реда на КСО.
/изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято индивидуална осигурителна партида са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия, при условия и по ред определени в закон, Правилника и осигурителния договор..
/нов.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Пенсионер” е физическо лице, което получава допълнителна месечна пенсия от ФОНДА при условията на този Правилник.
/изм.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Наследници на осигурено лице или пенсионер на ФОНДА” са преживелият съпруг (съпруга), низходящите и възходящите по права линия, които наследяват при спазване на реда и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
“Осигурител” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, което има задължение да внася осигурителни вноски за други физически лица.
“Работодател” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, което наема работници и служители по трудови или служебни правоотношения.
“Осигурителен договор” е договор на осигурено лице с Дружеството за участие във ФОНДА.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Пенсионен договор” е договорът, който се подписва между Дружеството и осигурен във ФОНДА, придобил право на допълнителна месечна срочна професионална пенсия.
“Заявление” е едностранно волеизявление на осигуреното лице, с което то приема условията за осигуряване във ФОНДА.
“Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения, плащания и осигурителни случаи, изчислени чрез актюерски (статистически) методи.
“Натрупани средства по индивидуална осигурителна партида” е размерът на натрупаните средства по индивидуална осигурителна партида на осигуреното лице, формиран от осигурителни вноски, прехвърлени средства от друг пенсионен фонд и разпределения доход от инвестиране на средствата на ФОНДА, намалени със съответните такси и удръжки по този Правилник.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Нетни активи на ФОНДА” са стойността на активите на ФОНДА, намалени със задълженията към Дружеството за такси и удръжки, начислените суми за изплащания в брой на осигурени лица и пенсионери и други задължения, различни от задължения към осигурените лица.
/изм. – решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Технически лихвен процент” е лихвен процент, който се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
“Актюерски методи и разчети” са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии.
/изм. – решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Индивидуална осигурителна партида” е персонална сметка на осигуреното лице.
/изм.-решение на ОС от 13.05.2004 г./ “Неперсонифицирана партида” партида във ФОНДА, водена в лева и дялове по смисъла на чл. 50а-50е на Правилника, в която се отчитат неперсонифицираните суми от вноски на осигурени лица до момента на персонификацията на лицата.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Нетна вноска” е постъпилата във ФОНДА вноска, намалена с дължимите такси и удръжки, съгласно този Правилник.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г./ “Емитент” е лицето, задължено по ценните книжа, които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
/нов-решение на ОС от 01.04.2004 г ./ “Свързани лица” са:
а) лица, едно от които контролира друго лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) /изм.-решение на ОС от 30.05.2006 г./ съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) /нова – решение на ОС от 30.05.2006 г./ лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г. изм. – решение на СД от 13.01.2012 г. / „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г. / „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г. / „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
/нов – решение на ОС от 30.05.2006 г./ „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен период.
/нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ „Държава членка” е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
/нов – решение на СД от 13.01.2011 г./ „Пенсионни схеми на Съюза“ са пенсионните схеми, уредени с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и с Условията за работа на другите служители в Европейския съюз.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. /отм. – решение на ОС от 01.04.2004 г.; нов – решение на СД от 14.04.2015 г./ След датата на промяната на наименованието на Дружеството от „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, условията по сключените договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване остават непроменени.
§ 3. /нов.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Размерът на резерва в Дружеството за гарантиране постигането на минимална доходност се определя в процент от активите на ФОНДА по години, като не може да бъде по-малък от:
1. за 2003 г. – 0,2 на сто;
2. за 2004 г. – 0,4 на сто;
3. за 2005 г. – 0,6 на сто;
4. за 2006 г. – 0,8 на сто;
5. за 2007 г. и след това – 1 на сто.
§ 4. /нов.-решение на ОС от 01.04.2004 г./ Отчитането на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове се въвежда от 01.07.2004 година.
§ 4а /нов – решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ В случай, че средствата на осигурено във ФОНДА лице са били прехвърлени на основание § 4а, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, и това лице не се е пенсионирало до 17 юни 2011 г. при условията на § 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО, то тогава се прилагат следните правила:
1. /нова – решение на СД от 16.06.2015 г./ Осигурителните правоотношения на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и на мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, с Дружеството, управляващо ФОНДА, се възстановяват, считано от 18 юни 2011 г., като от същата дата се разкриват отново индивидуалните партиди им партиди.
2. /предишна т.1; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ Осигурено лице по т.1, което се пенсионира при условията на чл. 68, 69 и 69а от КСО, има право да получи еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените към 31 декември 2010 г. на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО средства, както и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им. Също така, това лице има право да изтегли еднократно или да прехвърли в универсален пенсионен фонд средствата, натрупани след 17 юни 2011 г. по индивидуалната му осигурителна партида във ФОНДА.
3. /предишна т.2; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ В случай на определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто на лице по т.1, то има право да получи еднократно от Националния осигурителен институт 50 на сто от прехвърлените към 31 декември 2010 г. на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО средства, както и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им. Също така, това лице има право да изтегли еднократно до 50 на сто от средствата, натрупани след 17 юни 2011 г. по индивидуалната му осигурителна партида във ФОНДА.
4. /предишна т.3; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г./ При смърт на лице по т. 1, което не е упражнило правото си на пенсия по § 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО, неговите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените към 31 декември 2010 г. на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО средства, както и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им. Също така, наследниците на починалото лице имат право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата, натрупани след 17 юни 2011 г. по индивидуалната му осигурителна партида във ФОНДА.
5. /нова – решение на СД от 16.06.2015 г./ За лицата по т.1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО, и при условие, че за тях не е извършено плащане по т.2-т.4 до 31 декември 2015 г., Националният осигурителен институт превежда прехвърлените към 31 декември 2010 г., на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО средства от ФОНДА и постъпилите във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване след 31 декември 2010 г до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за тях, по сметка на професионалния пенсионен фонд, в който лицата са осигурени към 31 декември 2015 г. Средствата се прехвърлят до 15 юли 2016 г.
6. /нова – решение на СД от 16.06.2015 г./ В случаите по т. 3, Националният осигурителен институт превежда остатъка (след изплащането) от прехвърлените към 31 декември 2010 г., на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО средства от ФОНДА и постъпилите във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване след 31 декември 2010 г до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски, по сметка на професионалния пенсионен фонд, в който лицата по т.1 са осигурени към 31 декември 2015 г. Средствата се прехвърлят до 15 юли 2016 г.
7. /нова – решение на СД от 16.06.2015 г./ Процедурите по избор или промяна на участие в професионален пенсионен фонд, прекратени на основание § 4а, ал. 10 от ПЗР на КСО, се възобновяват от 18 юни 2011 г.
8. /нова – решение на СД от 16.06.2015 г./ Лицата по т.1, които не са избрали професионален пенсионен фонд, избират професионален пенсионен фонд по реда на чл. 140, ал. 3 от КСО в тримесечен срок.
§ 5. /доп. – решение на ОС от 31.10.2006 г., решение на СД от 11.11.2011 г., решение на СД от 13.01.2012 г.; решение на СД от 06.02.2012 г./ Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 6 октомври 2000 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 28 март 2001 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 8 януари 2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 01.04.2004 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 13.05.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.03.2005 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 11.04.2005 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.06.2005 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 29.07.2005 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2006 г. и решение на Общото събрание на акционерите от 14.07.2006 г, изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 31.10.2006 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 11.11.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 13.01.2012 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 06.02.2012 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 12.02.2013 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 10.10.2014 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 14.04.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 16.06.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 18.08.2015 г. в съответствие с действащото към момента българско законодателство и Устава на Дружеството.
§5а /нов – решение на СД от 11.11.2011 г./ Измененията и допълненията в Раздел VIII и в чл. 60, ал. 2 от този Правилник, приети с решение на Съвета на директорите от 11.11.2011 г., влизат в сила на 01.01.2012 г.
§5б /нов – решение на СД от 12.02.2013 г./ Измененията и допълненията в Раздел III, приети с решение на Съвета на директорите от 12.02.2013 г., влизат в сила на 22.02.2013 г.
§5в /нов – решение на СД от 10.10.2014 г./ Измененията и допълненията в Раздел III, приети с решение на Съвета на директорите от 10.10.2014 г., влизат в сила на 21.10.2014 г.
§ 6. Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в закон или в друг нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове.
§ 7. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО, наредбите за приложението му и други действащи нормативни актове.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД”
(заглавието изменено с решение на СД от 14.04.2015 г.)

Съдържание

Раздел 1. Условия за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Гаранции за средствата на осигурените. Обхват на осигуряването. Независимост на осигуряването
Раздел 2. Придобиване на право на допълнителна пенсия
Раздел 3. Описание на пенсионната схема. Осигурителни вноски в Доброволния пенсионен фонд. Пенсии от Доброволния пенсионен фонд. Актуализация на размера на пенсията. Избираемост на вида на плащанията
Раздел 4. Условия и ред за сключване, изменение и прекратяване на осигурителни и пенсионни договори. Сключване на осигурителен договор. Определяне на лицата с право на наследствени плащания. Осигурителен договор в полза на трето лице. Изменения и допълнения в осигурителния договор. Прекратяване на осигурителен договор. Пенсионен договор
Раздел 5. Ред за набиране на осигурителни вноски
Раздел 6. Условия и ред за водене на индивидуалните партиди и за предоставяне на извлечения от тях. Дялове Индивидуална партида. Дялове Информация за индивидуалните осигурителни партиди
Раздел 7. Начин за разпределяне на дохода от инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд
Раздел 8. Размер на таксите и удръжките, събирани от дружеството
Раздел 9. Условия, ред и срокове за изплащане на допълнителна пенсия, на еднократно или на разсрочено изплащане. Условия и ред за изплащане на пенсия, на еднократно или на разсрочено изплащане. Възражения от осигуреното лице. Разсрочено изплащане на средства. Наследственост.
Раздел 10. Условия, ред и срокове за прехвърляне или изтегляне на натрупаните средства или на част от тях от индивидуалните партиди преди придобиване право на допълнителна пенсия. Изтегляне на средства. Прехвърляне на средства
Раздел 11. Цели и ограничения на инвестиционната политика. Методи и периодичност на оценка на активите на Доброволния пенсионен фонд. Цели и ограничения на инвестиционната политика. Методи и периодичност на оценката на активите
Раздел 12. Права и задължения на дружеството, осигуреното лице, работодателите, другите осигурители и осигурителните посредници. Права и задължения на Дружеството. Права и задължения на осигурените лица, работодателите и другите осигурители. Консултативен съвет. Права и задължения на осигурителните посредници
Раздел 13. Условия и ред за извършване на изменения и допълнения в Правилника. Допълнителни разпоредби Преходни и заключителни разпоредби Пенсионно осигуряване Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите от 14.09.2016 г.

Раздел 1. Условия за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Чл. 1. /1/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) Този Правилник урежда условията, реда и начините за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в „ЕН ЕН Доброволен пенсионен фонд”, наричан по-нататък „Доброволния пенсионен фонд”. /2/ (изм. – решение на СД от 07.03.2011 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) Доброволният пенсионен фонд се управлява и представлява от „ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД. /3/ (изм. – решение на СД от 07.03.2011 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) „ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД („Дружеството”) е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719 и притежава Лиценз № 6 за извършване на допълнително пенсионно осигуряване от 03.10.2000 г. /4/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 14.04.2015 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е София 1404, бул. България № 49Б, вх. А, ет. 10. Чл. 2. Основната цел на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Дружеството е поощряване на целевата спестовност, стимулиране на социалната инициатива на работодателите и създаване на условия за получаване на допълнителни пенсии. Чл. 3. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване принципите на: доброволност на участието; прозрачност, разделност и изключителност на дейността; задължителна периодична отчетност и разкриване на информация; разрешителен режим и държавно регулиране, лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества, юридическа и счетоводна самостоятелност на Дружеството и на Доброволния пенсионен фонд. Гаранции за средствата на осигурените Чл. 4. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Средствата на Доброволния пенсионен фонд се управляват в интерес на осигурените и се използват само за целите на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. /2/ Дружеството не може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица със средства на осигурените лица. /3/ (изм. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Изпълнението на задълженията към осигурените лица в Доброволния пенсионен фонд, които произтичат от Кодекса за социално осигуряване (КСО), този Правилник и осигурителния договор, е гарантирано с активите на Дружеството. /4/ (нова – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и представляването на Доброволния пенсионен фонд. /5/ (нова – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Доброволният пенсионен фонд не носи отговорност за задълженията и за загубите на Дружеството. Чл. 5. (изм. и доп – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 18.08.2015 г.) Дружеството разпределя реализирания доход от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд по индивидуалните осигурителни партиди, съгласно изискванията на КСО и този Правилник. Доходът от инвестиране на средствата на Доброволния пенсионен фонд се включва при определянето на стойността на един дял. Тъй като всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Доброволния пенсионен фонд, стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се покачва и да се понижава. Ползите и загубите от промяна на стойността на дела са за сметка на осигурените лица, като Дружеството не дава гаранции за постигането на определена доходност. Обхват на осигуряването Чл. 6. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Всяко физическо лице, навършило 16-годишна възраст, може да се осигурява или да бъде осигурявано при условията и по реда на КСО, този Правилник и осигурителните договори. Чл. 7. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е персонално. Всеки осигурен има индивидуална осигурителна партида и индивидуален осигурителен номер. Правата на осигурените лица са лични. Чл. 8. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява на принципа на предварително определен в осигурителните договори размер на вноските. Чл. 9. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Натрупаните средства по индивидуалните осигурителни партиди в Доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение. Чл. 10. (отм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 11. (отм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 12. (отм. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Чл. 13. При смърт на осигурено лице натрупаните средства в личната му партида се дължат на лицата, определени съгласно КСО, този Правилник и осигурителните договори. Независимост на осигуряването Чл. 14. /1/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Правото на пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида се поражда независимо от броя на направените осигурителни вноски и размера на средствата, натрупани в индивидуалната осигурителна партида. /2/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Плащането на допълнителната пенсия, както и на еднократното или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида е независимо от пенсиите и обезщетенията, отпуснати съгласно част първа и част втора, дял втори от КСО . Чл. 15. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Осигуреното лице има право на разпореждане със средствата в индивидуалната си партида при условията и реда на КСО, този Правилник и осигурителния договор. Раздел 2. Придобиване на право на допълнителна пенсия (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 16. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Правото на осигуреното лице за получаване на съответния вид лична пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида възниква: 1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа на КСО; или 2. (изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) по желание на осигуреното лице до пет години преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО; 3. при трайна загуба на работоспособност 50 (петдесет) и над 50 (петдесет) на сто. Чл. 17. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) При смърт на осигуреното лице или пенсионер лицата, посочени в осигурителния или в пенсионния договор или наследниците му по закон, имат право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства от неговата индивидуална осигурителна партида. Чл. 18. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Придобиването на правото по чл. 16, т. 1 и т. 2 се удостоверява със собственоръчно заверено копие от документ за самоличност на осигуреното лице. В случаите на придобиване на правото по чл. 16, т. 1 осигуреното лице представя разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от районно управление „Социално осигуряване”. Чл. 19. В случай че осигуреното лице е придобило право на пенсия при условията на първа или втора категория труд съобразно изискванията на КСО, то лицето удостоверява това със съответното решение за отпускането на такава пенсия или с документи, доказващи правото му по този член. Чл. 20. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Придобиването на правото по чл. 16, т.3. се удостоверява със съответното решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Чл. 21. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.; изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) Придобиването на правото по чл. 17 се удостоверява с представяне на смъртен акт. В случаите на наследяване по закон се представя и удостоверение за наследници. Раздел 3. Описание на пенсионната схема Чл. 22. /1/Дружеството предлага пенсионна схема с дефинирани осигурителни вноски на капиталов принцип. /2/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г) Пенсионните задължения и плащания се определят на базата на натрупаните средства в индивидуалните осигурителни партиди. Осигурителни вноски в Доброволния пенсионен фонд Чл. 23. Осигурителните вноски са парични. Чл. 24. Осигурителните вноски са периодични или еднократни. Периодичните вноски могат да бъдат предплатени за определен период по желание на осигуреното лице. Чл. 25. Размерът на осигурителната вноска може да бъде определен като абсолютна сума или като процент от избран доход. Чл. 26. (отм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 27. Конкретният размер на осигурителната вноска и периодичността на плащането й се определят в осигурителния договор. Пенсии от Доброволния пенсионен фонд Чл. 28. /1/ Дружеството предлага следните видове пенсии: 1. лична срочна пенсия за старост; 2. лична пенсия за инвалидност; 3. наследствена пенсия. /2/ Освен пенсиите по ал. 1 Дружеството предлага еднократно и разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида. Чл. 29. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Личната срочна пенсия за старост е ежемесечно платима сума при възникване на правото по чл. 16, т. 1 или т. 2. Периодът на изплащане на личната срочна пенсия за старост се определя от осигуреното лице и Дружеството, съгласно изискванията на този Правилник и българското законодателство. Чл. 30. Личната срочна пенсия за старост се изплаща до изтичане на срока, за който е отпусната. Чл. 31. /1/ (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Личната срочна пенсия за старост се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида, избрания от лицето период за получаването й по реда на Раздел 9 от Правилника и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от Заместник-председателя на Комисията. /2/ Месечният размер на личната срочна пенсия за старост се изчислява като съотношение между натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида и коефициент, определен съгласно актюерските разчети. Чл. 32. (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Лична срочна пенсия за старост се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на отпускането на тази пенсия. В случай че изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната, то тогава натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено след придобиване право на пенсия за старост по реда на този Правилник. Чл. 33. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Личната пенсия за инвалидност е ежемесечно платима сума при трайно загубена работоспособност 50 (петдесет) и над 50 (петдесет) на сто. Чл. 34. Периодът за изплащане на личната пенсия за инвалидност се определя от осигуреното лице и Дружеството, при спазване на изискванията на този Правилник и действащото българско законодателство. Чл. 35. Личната пенсия за инвалидност се изплаща до изтичане на срока, за който е отпусната. Чл. 36. /1/ (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Личната пенсия за инвалидност се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида, избрания от лицето период за получаването й по реда на Раздел 9 от Правилника и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от Заместник-председателя на Комисията. /2/ Месечният размер на личната пенсия за инвалидност се изчислява като съотношение между натрупаните средства в индивидуалната партида и коефициент, определен съгласно актюерските разчети. Чл. 37. (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Личната пенсия за инвалидност се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на отпускането на тази пенсия. В случай че изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната, то тогава натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено след придобиване право на пенсия за инвалидност по реда на този Правилник. Чл. 38. Наследствената пенсия е ежемесечно платима сума при възникване на правото по чл. 17. Чл. 39. (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Наследствената пенсия е срочна и периодът за нейното изплащане се определя от лицата, посочени в осигурителния или в пенсионния договор или наследниците по закон и Дружеството, съгласно изискванията на този Правилник и българското законодателство. Чл. 40. Наследствената пенсия се изплаща до изтичане на срока, за който е отпусната. Чл. 41. /1/ (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Наследствената пенсия се определя на базата на полагащата се част на наследника от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида на починалото лице, избрания от наследника период за получаването й по реда на Раздел 9 от Правилника и техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от Заместник-председателя на Комисията. /2/ Месечният размер на наследствената пенсия се изчислява като съотношение между полагащата се част от натрупаните средства в индивидуалната партида на починалото лице и коефициент, определен съгласно актюерските разчети. Чл. 42. /1/ Полагащата се част на наследника от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида на починалото лице се определя съобразно посоченото разпределение в осигурителния договор на починалото лице. Ако такова разпределение не е посочено, средствата от индивидуалната осигурителна партида на починалото лице се разпределят по равно на лицата, посочени в договора. В случай, че в договора починалото лице не е посочило такива лица, то натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида се разпределят между наследниците по закон, съгласно действащото законодателство. /2/ Ако някое от посочените в договора лица почине преди осигурения, последният се задължава в 14-дневен срок да уведоми Дружеството за ново разпределение на средствата между останалите лица или да посочи друго лице (други лица) на негово място при запазване или изменение на разпределението на средствата. При непосочване на ново лиц (лица), делът на починалото лице (починалите лица) се разпределя като се запазват пропорциите между останалите посочени в договора лица с право на наследствена пенсия. Чл. 43. (доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Наследствената пенсия се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на отпускането на тази пенсия. В случай, че изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната, то тогава натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено след придобиване право на наследствена пенсия по реда на този Правилник. Актуализация на размера на пенсията Чл. 44. /1/ Предлаганите от Дружеството допълнителни пенсии се актуализират веднъж годишно или на по-кратък период, определен от органите на управление на Дружеството. /2/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) К./ Когато актуализацията се извършва веднъж годишно, тя се прави в срок до 31 януари. Новоопределеният размер на пенсията са отнася за календарната година. /3/ (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Когато актуализацията се извършва на период различен от година, определен съгласно ал. 1, тя се прави в срок до 30 дни след изтичане на всеки отделен период. Новоопределеният размер на пенсията се отнася за периода до следващата актуализация. Чл. 45. Актуализирането на размера на пенсията се извършва на базата на: наличните средства в индивидуалната осигурителна партида към момента на актуализация, остатъчния период за получаване на пенсията и действащите към момента на актуализацията актюерски разчети на Дружеството. Избираемост на вида на плащанията Чл. 46. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) При придобиване права по чл. 16 и чл. 17 съобразно този Правилник, освен възможност за получаване на пенсия, Дружеството предлага възможност за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида. Чл. 47. /1/ Всички осигурени лица, техните наследници или посочените в договора лица, които са придобили права по този Правилник, имат право на свободен избор между съответния вид пенсия при условията на КСО и този Правилник, на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида. /2/ (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) След отпускане на пенсия, пенсионерите, наследниците или посочените в договор лица с право на наследствена пенсия, които са придобили права по този Правилник, могат да изтеглят еднократно част от средствата в индивидуалната си партида или да променят срока за получаване на пенсията, но не по-често от веднъж в календарната година. В тези случаи размерът на пенсията се преизчислява на базата на наличните средства в индивидуалната осигурителна партида, периода за получаване на пенсията и действащите към момента актюерски разчети на Дружеството. /3/ За да осъществят правата си по ал. 2, лицата подават писмена молба до Дружеството, която се разглежда по реда и сроковете, определени в чл. 85 – 87. Раздел 4. Условия и ред за сключване, изменение и прекратяване на осигурителни и пенсионни договори (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 48. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Осигурителният договор урежда отношенията между Дружеството, от една страна, и осигуреното лице, работодател или друг осигурител, от друга страна, и задължително съдържа: 1. (изм. и доп. решение на СД от 14.02.2007 г.) имената и адресите на страните по договора, търговската регистрация и единния идентификационен номер на Доброволния пенсионен фонд, пенсионната лицензия, търговската регистрация и единния идентификационен номер на Дружеството, което управлява фонда; 2. предмета и обхвата на осигуряването; 3. условията, реда и начина на плащане на осигурителната вноска, таксите и удръжките; 4. размера на осигурителната вноска; 5. периодичността на плащане на осигурителната вноска; 6. за чия сметка е осигурителната вноска; 7. в чия полза се сключва осигурителният договор; 8. правото на разпореждане на осигуреното лице със средствата в индивидуалната партида; 9. условията, реда и начина на плащане на допълнителна пенсия от доброволния пенсионен фонд; 10. клаузите относно изменение, допълнение и прекратяване на договора; 11. датата на сключване и влизане в сила на договора. Сключване на осигурителен договор Чл. 49. Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в толкова екземпляра, колкото са страните по него. Чл. 50. При сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване осигуреното лице, работодателят или другият осигурител получават, при поискване, заверено копие от Правилника на Дружеството, действащ към датата на сключване на договора. Чл. 51. При сключване на осигурителни договори Дружеството може да ползва осигурителни посредници физически и/или юридически лица. Чл. 52. (отм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.). Чл. 53. (отм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.). Чл. 54. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Всяко физическо лице, навършило 16 години, може да сключи индивидуален договор за доброволно пенсионно осигуряване с Дружеството. Определяне на лицата с право на наследствени плащания Чл. 55. /1/ В осигурителните договори поименно се посочват лицата, които при смърт на осигурения имат право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата от партидата според условията на КСО. /2/ Осигуреният има право да променя лицата по ал. 1. Чл. 56. Ако няма такива посочени лица, при смърт на осигуреното лице средствата в индивидуалната му партида се дължат на наследниците по закон. Осигурителен договор в полза на трето лице Чл. 57. Осигурителният договор може да се сключи в полза на трето лице. Чл. 58. При договори за осигуряване в полза на трето лице се посочват данните на лицето, в чиято полза се правят осигурителните вноски. Осигуреното лице в този случай декларира съгласието си да бъде осигурявано и определя в приложение към договора лицата, имащи право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната му осигурителна партида след неговата смърт. Чл. 59. Работодател може да сключи договор за доброволно пенсионно осигуряване с Дружеството, който е в полза на осигурените лица, поименно посочени в Списък приложение към договора. Чл. 60. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Когато осигурителният договор се сключва между осигурител и Дружеството, той е в полза на осигуреното лице. В този случай се изисква предварително писмено съгласие от лицето, в чиято полза се сключва договорът. Изменения и допълнения в осигурителния договор Чл. 61. Изменения и допълнения в осигурителния договор се правят по взаимно писмено съгласие на страните. Чл. 62. При изменения и допълнения в осигурителния договор, наложени от изменения и допълнения на този Правилник, същите влизат в сила от датата на влизане в сила на съответните промени в Правилника. Прекратяване на осигурителен договор Чл. 63. Осигурителният договор се прекратява: 1. (изм. и доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) при еднократно изтегляне на цялата натрупана сума или в случаите на прехвърляне на всички натрупани средства по индивидуалната партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен в съответствие с чл. 102 от Правилникаа. 2. (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) при прехвърляне на всички натрупани средства в друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество; 3. при смърт на осигуреното лице; 4. при взаимно писмено съгласие на страните; 5. (нова решение на СД от 08.04.2011 г.) при смърт на друг осигурител – физическо лице. Чл. 64. /1/ (изм. решение на ОС от 27.05.2004 г.) Осигурителният договор се прекратява едностранно, без предизвестие, от осигуреното лице, работодател или друг осигурител при изпадане в несъстоятелност на Дружеството по смисъла на КСО. /2/ (изм. и доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) В случаите на несъстоятелност на Дружеството средствата, натрупани по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите, се прехвърлят в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. В едномесечен срок от извършването на прехвърлянето, дружеството в чийто фонд са прехвърлени средствата, уведомява осигурените лица, пенсионерите и осигурителите, които правят вноски за своя сметка, за извършеното прехвърляне. В едномесечен срок след уведомяването осигурените лица имат право да прехвърлят средствата си в избран от тях доброволен пенсионен фонд или да изтеглят от индивидуалната си партида средствата, натрупани от лични вноски. /3/ В случаите когато работодател или друг осигурител е упражнил правото си по ал. 1, осигурените лица запазват правата си върху сумите по индивидуалните партиди. Чл. 65. /1/ (изм. решение на ОС от 27.05.2004 г.) Осигурителният договор не може да бъде прекратен едностранно от Дружеството. /2/ Осигурителният договор може да се прекрати едностранно от работодател или друг осигурител с едномесечно писмено предизвестие, заведено в Дружеството. /3/ Индивидуалният осигурителен договор може да се прекрати едностранно от осигуреното лице с едномесечно писмено предизвестие, заведено в Дружеството. /4/ В случаите по ал. 2 и ал. 3 осигурените лица запазват правата си върху натрупаните средства по индивидуалните осигурителни партиди. Пенсионен договор (ново решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 65а. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ При придобиване право на пенсия при условията на този Правилник между Дружеството и пенсионера се сключва пенсионен договор. Пенсионният договор задължително съдържа: 1. (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номер, дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен номер на Дружеството; 2. имената и личните данни на пенсионера и на лицата с право на наследствена пенсия; 3. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване; 4. срока на получаване на пенсията; 5. реда и начина за изплащане на пенсията; 6. правата на наследниците на пенсионера; 7. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера; 8. разходи по плащането на пенсията; 9. условията за прекратяване на договора. /2/ / Пенсионният договор се изменя и допълва при изменения и допълнения в Правилника и в други случаи, предвидени в договора. Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия, когато измененията и допълненията в Правилника са влезли в сила след сключването на пенсионния договор. /3/ Пенсионният договор се прекратява: 1. при изтичане срока на договора; 2. при смърт на пенсионера; 3. в други случаи, предвидени в договора. Раздел 5. Ред за набиране на осигурителни вноски Чл. 66. Размерът на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор. Чл. 67. Срокът за внасяне на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор. Чл. 68. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Когато осигурителните вноски се правят едновременно от осигуреното лице и работодателя или само от осигуреното лице, работодателят е длъжен по желание на осигуреното лице да удържа от трудовото му възнаграждение за съответния месец осигурителната вноска, която е за сметка на осигуреното лице, и да я превежда в Доброволния пенсионен фонд. Чл. 69. Внасянето на осигурителни вноски от работодателя не задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка. Чл. 69а. /1/ (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) Вноските, които осигурените лица правят за своя сметка и в своя полза в Доброволния пенсионен фонд, могат да се приспадат от облагаемия им доход в размер, по ред и условия, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. /2/ В случаите когато вноските не се приспадат от облагаемия доход при изплащането им, същите не се облагат. /3/ Доходът от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд не подлежи на облагане. Раздел 6. Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди и за предоставяне на извлечения от тях. Дялове. (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Индивидуална партида (ново – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 70. (изм. решение на СД от 16.06.2015 г.; изм. решение на СД от 18.08.2015 г.) ВВсяко осигурено лице има индивидуална осигурителна партида. В индивидуалната партида на осигурено лице се водят отделно съгласно сключените договори: 1. средствата и дяловете от личните вноски; 2. средствата и дяловете от вноски на работодател, съответно възложители, които са осигурители за лицата, с които имат сключен договор за възлагане на управление или контрол, или органи, които са осигурители за лицата по чл. 230, ал. 3, т. 3, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от КСО; 3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители физически или юридически лица. Чл. 71. В индивидуалната осигурителна партида се отразяват: направените вноски по договора; събраните такси и удръжки; разпределеният доход от инвестиции на Доброволния пенсионен фонд; прехвърлените средства на или от съпруг/ съпруга и роднини по линия и до степен, определена в КСО; прехвърлените средства от или в друг доброволен пенсионен фонд; изплатените суми (еднократно или разсрочено) и изплатените пенсии. Чл. 72. Индивидуална осигурителна партида се открива при: сключване на осигурителния договор; прехвърляне на средства от съпруг/ съпруга и роднини по линия и до степен, определени в КСО; прехвърляне на средства от друг пенсионен фонд. Чл. 73. /1/ (нова решение на ОС от 27.05.2004 г.) Индивидуалната партида на всяко осигурено лице съдържа задължително информация за: 1. Трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицето; 2. (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) Наименование и единния идентификационен номер или трите имена и ЕГН на осигурителя или на другия осигурител; 3. Номер и дата на осигурителния договор; 4. Дата и размер на постъпилите осигурителни вноски и броя дялове, съответстващи на всяка вноска и стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете; 5. Дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида, броя дялове, съответстващи на прехвърлените средства, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете; 6. Дата и размер на изтеглените или изплатените средства, броя дялове, съответстващи на изтеглените или изплатените средства и стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете; 7. Дата и размер на удържаните такси. /2/ (нов – решение на ОС от 23.04.2004 г.) При сключване на пенсионен договор в партидата се отразяват номер и дата на пенсионния договор, трите имена и ЕГН на лицата с право на наследствена пенсия. /3/ (предишен чл. 73) Индивидуалната осигурителна партида се заверява с: 1. размера на определената в договора вноска, намален със съответната удръжка по Раздел 8 от този Правилник; 2. размера на прехвърлени средства от съпруг/ съпруга и роднини по линия и до степен, определени в КСО, или от друг пенсионен фонд; 3. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) размера на реализирания доход от инвестициите на Доброволния пенсионен фонд, намален със съответната удръжка по Раздел 8 на този Правилник, определен чрез механизма за изчисляване на стойността на един дял съгласно чл. 76а и чл. 76б. /4/ (нова – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Вноските и средствата прехвърлени от друг доброволен пенсионен фонд се записват и натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на Доброволния пенсионен фонд. /5/ (нова решение на ОС от 27.05.2004 г.) В индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените договори: 1. средствата и дяловете от лични вноски; 2. средствата и дяловете от вноски на осигурителите, посочени в чл. 230, ал. 3, т. 2 и т. 3 от КСО; 3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители – физически или юридически лица. Чл. 74. Доходът от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд се натрупва и отчита по индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски в Доброволния пенсионен фонд. Чл. 75. Индивидуалната осигурителна партида се закрива при: еднократно изтегляне на натрупаните средства; прехвърляне на натрупаните средства в друг доброволен пенсионен фонд; прехвърляне на натрупаните средства в индивидуалните партиди на съпруг/съпруга и роднини по линия и до степен, определени в КСО; изчерпване на средствата от партидата при изплащане на пенсия. Чл. 76. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Спирането на плащането на осигурителни вноски не води до закриване на индивидуалната осигурителна партида. В този случай върху натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида продължава да се разпределя доходност от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд чрез механизма за определяне стойността на един дял. Дялове (ново – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 76а. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Считано от 01.07.2004 г. индивидуалните партиди се водят в лева и в дялове. /2/ Вноските в Доброволния пенсионен фонд, както и средствата, прехвърлени от друг доброволен пенсионен фонд, се отчитат в дялове и части от дялове. /3/ Размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигурено лице, се определя като произведение от броя дялове и стойността на един дял за съответния работен ден. Доходът от инвестирането на средствата се включва при определяне на стойността на един дял. /4/ Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на Доброволния пенсионен фонд. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден с точност до петия знак след десетичната точка и е валидна само за този ден. Стойността на един дял за работния ден се обявява от Дружеството до 18 ч. на същия ден в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му. /5/ Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия работен ден от следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на Дружеството и в интернет – страницата му. Чл. 76б. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Стойността на един дял за работния ден се изчислява, като стойността на нетните активи на Доброволния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Доброволния пенсионен фонд към края на предходния работен ден. Стойността на един дял, валидна за 01.07.2004 г., е 1 (един) лев. /2/ Общият брой на дяловете на Доброволния пенсионен фонд е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди и дяловете в неперсонифицираната партида. Чл. 76в. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Броят дялове и части от дялове, в които са определени средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, се увеличават с броя дялове и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума и се намаляват с броя дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане от индивидуалната осигурителна партида или на прехвърлени средства в друг фонд. /2/ Броят дялове и части от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. Чл. 76г. (изм. и доп. решение на СД от 14.02.2007 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата. Чл. 76д. /1/ (изм. и доп. решение на СД от 14.02.2007 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането. /2/ (изм. и доп. решение на СД от 14.02.2007 г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя: 1. за първото плащане към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане; 2. за всяко следващо плащане към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец. Чл. 76е. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка. Информация за индивидуалните осигурителни партиди Чл. 77. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.; изм. решение на СД от 14.04.2015 г.; изм. решение на СД от 16.06.2015 г.; изм. решение на СД от 18.08.2015 г.) /1/ Дружеството задължително изпраща на осигурените лица безплатно извлечение за състоянието на индивидуалната партида към 31 декември всяка година, в срок до 31 май на следващата година. Извлечението се изпраща на хартиен носител, а за лицата, които са дали изричното си писмено съгласие да го получават като електронен документ, извлечението се изпраща на посочен от тях електронен адрес, подписано с електронен подпис от Дружеството. Въз основа на изрично писмено заявление до Дружеството, осигурените лица имат право да променят начина на получаване на извлечението от техните индивидуални партиди. /2/ Публичното оповестяване на годишните резултати от дейността по управлението на фонда се извършва съгласно действащите нормативни изисквания. Чл. 78. Осигурените лица имат право на информация за натрупаните средства по индивидуалните им осигурителни партиди, постъпленията в индивидуалните осигурителни партиди и изплатените суми от тях през календарната година, събраните такси и удръжки от Дружеството и за разпределения доход от инвестирането на средствата на доброволния пенсионен фонд по индивидуалните осигурителни партиди. При поискване от осигуреното лице тази информация се предоставя безплатно от Дружеството в писмен вид. Чл. 78а. (нов решение на СД от 16.06.2015г.; изм. решение на СД от 18.08.2015 г.) ./ Всяко осигурено лице и пенсионер има право на достъп до електронното си досие, съхранявано от Дружеството. Електронното досие съдържа всички, подадени от лицето до Дружеството документи, в това число: заявления за прехвърляне на средства, молби за изплащане на средства, както и постановените от Дружеството актове във връзка с тях. Информацията се предоставя на хартиен носител или по електронен път въз основа на постъпило писмено искане, подадено от лицето или изрично упълномощен негов представител. Чл. 78б. (нов решение на СД от 16.06.2015г.) Осигурените лица и пенсионерите имат право на уникален идентификатор за достъп до електронните услуги, предлагани от Дружеството. Електронните услуги дават възможност на лицата за достъп до техните електронни досиета, да проследяват състоянието на индивидуалната си партида, както и осигурителната си история. Уникалният идентификатор се предоставя въз основа на постъпило писмено искане от лицето или изрично упълномощен негов представител. Чл. 78в. (нов решение на СД от 18.08.2015 г.) Чл. 78а и чл. 78б се прилагат съответно и за наследниците на осигурените лица и пенсионерите. Чл. 79. (изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) Осигурените лица получават информацията по чл. 78 и 78а в писмен вид в срок до 15 дни от постъпването в Дружеството на писменото искане за това. Чл. 80. Работодателят има право на информация за общата сума на направените вноски и встъпителни такси в полза на осигурените от него лица. Информацията се предоставя в срок до 15 дни от завеждането на съответната молба в Дружеството. Раздел 7. VII. Начин за разпределение на дохода от инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд Чл. 81. (изм. и доп. решение на ОС от 27.05.2004 г.; изм. и доп. с решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) /1/ Дружеството разпределя всеки работен ден по индивидуалните осигурителни партиди дохода, реализиран от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд, след удържане на таксата по чл. 83, ал. 1, т. 3. /2/ Дружеството може да разпределя допълнителен доход от инвестиране средствата на фонда за сметка на таксата по чл. 83, ал. 1, т. 3 с решение на управителните органи на Дружеството. Чл. 82. (отм. решение на СД от 07.03.2011 г.) Чл. 82а. (нов – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Считано от 01.07.2004 г. доходът, реализиран от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд, се разпределя по индивидуалните осигурителни партиди чрез механизма за определяне на стойността на един дял по реда на чл. 76а 76б от Правилника. Раздел 8. Размер на таксите и удръжките, събирани от дружеството Чл. 83. (изм. – решение на СД от 07.03.2011 г.) За извършване на дейността по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване Дружеството събира такси и удръжки, предвидени в Кодекса са социално осигуряване, както следва: 1. еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна партида; 2. удръжка като процент от всяка осигурителна вноска; 3. инвестиционна такса като процент от реализираната положителна доходност; 4. такса при всяко прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната осигурителна партида във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество; 5. такса при изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида. Чл. 83а. /1/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.) Дружеството събира встъпителна такса за откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд. /2/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. предишен чл. 83, ал. 1, т. 1) Размерът на таксата по ал. 1 се определя, както следва: 1. по договор с работодател (осигурител): а) 8 лева, за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ до 150 лица, включително; б) 5 лева за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ от 151 до 300 лица, включително; в) 2 лева, за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ над 300 лица. 2. по договор с лични вноски и по договор за осигуряване в полза на трето лице от друг осигурител встъпителната такса е 10 лева за всяко осигурено лице. /3/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.) При едновременното възникване на основание за удържане на встъпителна такса по т. 1 и т. 2 се дължи по-малката по размер такса. /4/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г., предишен чл. 83, ал. 2; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) Дружеството не събира встъпителна такса при прехвърляне на средства в индивидуална осигурителна партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен в Доброволния пенсионен фонд. /5/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 5; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) Еднократна встъпителна такса не се събира за лица, които към момента на сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване имат средства по индивидуалната си партида в Доброволния пенсионен фонд. /6/ (нова – решение на СД от 08.04.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 2 и ал. 5) Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд в случаите на прехвърляне на средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Встъпителна такса не се събира и при откриване на индивидуална осигурителна партида на лица, които сключват осигурителен договор със задължение да правят вноски в Доброволния пенсионен фонд, и едновременно с това подават заявление за прехвърляне на средствата си от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. /7/ (нова – решение на СД от 15.06.2011 г.) Дружеството не събира встъпителна такса при сключване на осигурителен договор с периодични вноски от работодател (осигурител), който е правил вноски за доброволно пенсионно осигуряване за 12 месеца или повече по такъв договор, сключен с друго пенсионноосигурително дружество. /8/ (нова – решение на СД от 18.08.2015 г.) Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд за лица, които са осигурени в „ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд“ и/ или „ЕН ЕН Професионален пенсионен фонд“. Чл. 83б. /1/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.) За осъществяване на дейността си Дружеството събира удръжка от всяка постъпила вноска: /2/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.; изм. предишен чл. 83, ал. 1, т. 2) Размерът на удръжката се определя като процент от всяка постъпила вноска: 1. по договори с работодател (осигурител) размерът на удръжката е: а) 4,25 на сто, ако размерът на месечната вноска е до 60 лева; б) 3,75 на сто, ако размерът на месечната вноска е от 60.01 лева до 120 лева; в) 3,25 на сто, ако размерът на месечната вноска е над 120 лева; г) (решение на СД от 17.03.2008 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) 1,5 на сто по договор за доброволно пенсионно осигуряване от работодател, по който броят на осигурените лица, за които се превеждат месечно осигурителни вноски, е 2 000 или повече. 2. (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) по договори за доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, както и в случаите на договор в полза на трето лице от друг осигурител, удръжката от всяка вноска е в размер на: а) 4,25 на сто, ако размерът на месечната вноска е до 40 лева; б) 4 на сто, ако размерът на месечната вноска е от 40,01 лева до 100 лева; в) 3,75 на сто, ако размерът на месечната вноска е от 100,01 лева до 1000 лева; г) 3,5 на сто, ако размерът на месечната вноска е над 1 000 лева; д) 3,25 на сто от всяка вноска, независимо от размера, когато натрупаните в партидата средства на осигуреното лице са в размер над 10 000 лева. 3. (нова – решение на СД от 08.04.2011 г.) по договори с работодател (осигурител) и договори за доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, както и в случаите на договор в полза на трето лице от друг осигурител, по които вноските се правят за период, различен от един месец, се прилагат съответно т. 1 и 2 от тази алинея, като размерът на удръжката се определя в зависимост от месечния еквивалент на вноската. Месечният еквивалент по смисъла на тази алинея е сумата, която се получава при разделянето на размера на вноската на броя месеци, включени в съответния период. 4. (нова – решение на СД от 08.04.2011 г.) по договори с работодател (осигурител) ) и договори за доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, както и в случаите на договор в полза на трето лице от друг осигурител, при които вноската се извършва еднократно, удръжката от тази еднократна вноска е в размер на: а) 4 на сто, ако размерът на еднократната вноска е до 1 000 лева; б) (изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) 3,5 на сто, ако размерът на еднократната вноска е от 1 000,01 лева до 10 000 лева; в) (изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) 3,25 на сто, ако размерът на еднократната вноска е над 10 000 лева. /3/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) При осигуряване по договор за доброволно пенсионно осигуряване от работодател (осигурител), когато месечните постъпления по договор с месечно плащане са над 10 000 лева, удръжките по ал. 2, т. 1, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ се намаляват с 0,75 пункта, като удръжката не може да бъде по-ниска от 3 на сто от месечната вноска. Намаленият размер на удръжката по предходното изречение се прилага само в случаите, когато плащането е извършено в един ден, и се отнася за един определен месец. /4/ (нова решение на СД от 15.06.2011 г.; доп. решение на СД от 14.04.2015 г.) При осигуряване по договор за доброволно пенсионно осигуряване от работодател (осигурител), когато договорът не се сключва чрез осигурителен посредник, Дружеството събира 80% от размера на удръжките по ал. 2, т. 1, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ и б. „г” и ал. 3. Същият процент от размера на съответната удръжка се събира и в случаите на осигуряване по договор за доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, както и в случаите на договор в полза на трето лице от друг осигурител, при които вноската се извършва еднократно и размерът й е над 10 000 лева, при условие че договорът не е сключен чрез осигурителен посредник. /5/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) При осигуряване по договори за доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски, както и в случаите на договор в полза на трето лице от друг осигурител, удръжката от всяка вноска се намалява с 0,50 пункта за месечните вноски след 48 четиридесет и осмата, като удръжката не може да бъде по-ниска от 3 на сто от месечната вноска. /6/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 2) Дружеството не събира удръжки по ал. 2 при прехвърляне на средства от индивидуална осигурителна партида в индивидуална осигурителна партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен в Доброволния пенсионен фонд и при прехвърляне на средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. /7/ (нова – решение на СД от 14.04.2015 г.; отм. решение на СД от 16.06.2015 г.; нов текст решение на СД от 14.09.2016 г.) При сключени договори с работодатели (осигурители), които са свързани помежду си лица, по които договори са определени различни по размер удръжки от всяка вноска по правилата на предходните алинеи, с решение на Съвета на директорите, Дружеството прилага по всички договори еднакви по размер удръжки, в съответствие с тези, събирани по договора с най-благоприятни условия. За да се възползва от възможността за прилагане на по-ниската по рамер удръжка, в съответствие на условията в предходното изречение, осигурителят следва да отправи писмено искане за това до Дружеството, като приложи доказателства за свързаност. Чл. 83в. /1/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. предишен чл. 83, ал. 1, т. 3) За управлението на активите на Доброволния пенсионен фонд Дружеството събира инвестиционна такса в размер на 10 (десет) на сто от реализирания положителен доход от инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд. /2/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) Таксата по ал. 1 се изчислява всеки работен ден, като с начислената такса се намалява стойността на нетните активи. Чл. 83г. /1/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 1, т. 4; изм. и доп. решение на СД от 08.04.2011 г.) Дружеството събира такса в размер на 5 лева при всяко изтегляне /изцяло или частично/ на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, извършено преди придобиване на право на допълнителна пенсия, при условията на Раздел 2. /2/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г., предишен чл. 83, ал. 3; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) Дружеството не събира такса по ал. 1 в случаите на изтегляне на средства поради несъгласие с изменения и допълнения в Правилника, както и в случаите на изтегляне на средства в случаите на преобразуване или прекратяване на Дружеството или на Доброволния пенсионен фонд. Чл. 83д. /1/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 1, т. 5; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) Дружеството събира такса в размер на 20 лева при всяко прехвърляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в друг доброволен пенсионен фонд. Таксата се заплаща по банков път или на каса в офис на Дружеството до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата. /2/ (нова – решение на СД от 07.03.2011 г.; предишен чл. 83, ал. 4) Дружеството не събира такса по ал. 1 в случаите на прехвърляне на средствата от индивидуална осигурителна партида поради несъгласие с изменения и допълнения в Правилника, както и в случаите на прехвърляне на средствата от индивидуална осигурителна партида при преобразуване или прекратяване на Дружеството или на Доброволния пенсионен фонд. Чл. 83е. (отм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) Раздел 9. Условия, ред и срокове за изплащане на допълнителна пенсия, на еднократни и на разсрочени изплащания (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Условия и ред за изплащане на пенсия, на еднократно или на разсрочено изплащане (ново – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 84. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) След възникване на правото по чл. 16 от този Правилник осигуреното лице подава Молба-декларация до Дружеството. В молбата се посочва желания вид пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида. Към молбата се прилагат необходимите документи, удостоверяващи правото на пенсия. Чл. 85. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Дружеството разглежда Молбата в срок до 20 дни от завеждането й в Дружеството, като при одобрение на Молбата издава Решение за еднократно изплащане, или подготвя пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане. Чл. 86. В случай че някой от представените документи е грешен или непълен, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това до 10 дни след изтичане на срока по чл. 85 и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на представяне на изрядните документи тече нов срок по чл. 85. Чл. 87 /1/ (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) В случаите на еднократно изплащане на средства до 10 дни след изтичане на срока по чл. 85, Дружеството уведомява осигурения писмено за Решението за еднократно изплащане, за размера, сроковете и начина на изплащане. В случаите на изплащане на пенсия, съответно при разсрочено изплащане, в срока по предходното изречение Дружеството подписва предложения на осигурения пенсионен договор, съответно договора за разсрочено изплащане. /2/ (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Първата пенсия се отнася за месеца, през който е подписан пенсионният договор или за друг месец, определен в договора. Дружеството изплаща отпуснатите пенсии до 20-то число на месеца, следващ този, за който се полагат. /3/ (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Пенсията се изплаща по избран от осигуреното лице начин, който се посочва в Молбата-декларация по чл. 84 и в пенсионния договор. /4/ Разходите за изплащане на отпуснати пенсии по банкова сметка в страната или на каса в офисите на Дружеството са за сметка на Дружеството. /5/ (нова – решение на СД от 11.11.2011 г.) Разходите за изплащане на средства от индивидуална осигурителна партида по банкова сметка в чуждестранна валута са за сметка на осигуреното лице. /6/ (предишна ал. 5 – решение на СД от 11.11.2011 г.) Дружеството гарантира запазването на правата на лицата, получаващи допълнителна пенсия от Доброволния пенсионен фонд, в случаите на изменения и допълнения в Правилника, влезли в сила след сключване на пенсионния договор. Чл. 88. В случаите на еднократно изплащане на натрупаните средства от индивидуалната осигурителна партида се прилагат сроковете по чл. 85 и чл. 86. Дружеството уведомява осигурения с писмено Решение. Чл. 89. При отказ да уважи Молбата, Дружеството изпраща на осигурения мотивирано писмено решение в срок до 10 дни след изтичане на срока по чл. 85. Възражения от осигуреното лице Чл. 90. /1/ Осигуреното лице има право на възражение срещу решенията по чл. 85, 88 и 89 в 10-дневен срок от получаване на съответното решение. /2/ Възражението по ал. 1 се разглежда от изпълнителен директор на Дружеството, който се произнася с мотивирано решение в 10-дневен срок от завеждането му в Дружеството. /3/ С решението по ал. 2 изпълнителният директор се произнася по същество, като уважава направените във възражението искания или оставя в сила решението по чл. 85, 88 или 89. Решението по ал. 2 се съобщава на осигуреното лице в 10-дневен срок от постановяването му. /4/ Осигуреното лице има право на жалби и възражения по всички решения на Дружеството, които засягат неговите интереси. /5/ Жалбите и възраженията се подават до изпълнителния директор на Дружеството, който ги разглежда и се произнася по тях в срока по чл. 90, ал. 2. /6/ Дружеството е длъжно да информира осигуреното лице за решението на изпълнителния директор по ал. 5 в 10-дневен срок от постановяването му. /7/ (нова – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Процедурата по обжалване на решенията на изпълнителния директор не изключва възможността за съдебна защита на правата на осигурените лица по общия исков ред. Разсрочено изплащане на средства Чл. 91. При разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида, осигуреното лице сключва с Дружеството Договор за разсрочено изплащане, с който се определят условията и реда за изплащане на средствата. В този случай не се издава Решение за отпускане на пенсия. Наследственост Чл. 92. (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) При смърт на осигурено лице или на пенсионер условията и сроковете по този раздел се отнасят за лицата, имащи право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната осигурителна партида. Раздел 10. Условия, ред и срокове за прехвърляне или изтегляне на натрупаните средства или на част от тях от индивидуалните партиди преди придобиване право на допълнителна пенсия (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Изтегляне на средства (ново – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 93. Осигурените с лични вноски имат право да изтеглят натрупаните средства или част от тях от индивидуалната си осигурителна партида с подаване на Молба-декларация и допълнителните документи, описани в нея. Чл. 94. Дружеството разглежда Молбата в срок до 20 дни от завеждането й в Дружеството, като при одобрение на Молбата издава Решение за еднократно изплащане. Чл. 95. В случай на представен в Дружеството грешен или непълен документ, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това до 10 дни след изтичане на срока по чл. 94 и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на следващото представяне на документите тече нов срок по чл. 94. Чл. 96. До 10 дни след изтичане на срока по чл. 94 Дружеството издава писмено Решение за еднократно изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида и изплаща съответната сума. Прехвърляне на средства от индивидуалната осигурителна партида Чл. 97. /1/ Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях в друг доброволен пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една календарна година. /2/ (изм. – решение на СД от 16.06.2015 г.) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при несъгласие с извършени промени в Правилника, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 134, ал. 1 подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба. /3/ (нова – решение на СД от 16.06.2015 г.) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на съпруг или на роднини по права линия до втора степен. /4/ (предишна ал. 3 – решение на СД от 16.06.2015 г.) В случай, че средствата на осигурените лица са прехвърлени в Доброволния пенсионен фонд поради преобразуване и/или прекратяване на дружество и/или фонд, в който са били осигурявани, те имат право да прехвърлят средствата си в друг, избран от тях доброволен пенсионен фонд. Правото им по предходното изречение се упражнява в едномесечен срок от датата на уведомяването им от страна на Дружеството, че средствата им са прехвърлени в Доброволния пенсионен фонд. /5/ (предишна ал. 4 – решение на СД от 16.06.2015 г.) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства за сметка на работодател, на лицата по чл. 230, ал. 3, т. 3 от КСО или на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне. Ограничението на правото за прехвърляне не се прилага, когато осигурителния договор е прекратен или трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление и контрол на осигуреното лице са прекратени. /6/ (предишна ал. 5 – решение на СД от 16.06.2015 г.) Редът и начинът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг доброволен пенсионен фонд се определят с Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията. Чл. 97а. (нов решение на ОС от 29.07.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) При или по повод на промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията и този правилник, Дружеството, неговите акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица. Чл. 98. /1/ (изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) Осигурените лица, които желаят да прехвърлят средства в доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, подават заявление (по образец) до дружеството, управляващо фонда, в който желаят да прехвърлят средствата си. Заявлението за прехвърляне на средства се подава от осигуреното лице в офис на дружеството чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление). /2/ (изм. решение на ОС от 30.06.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) В случаите, когато заявлението за прехвърляне на средства се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис. Не се приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни. /3/ (изм. решение на ОС от 30.06.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) При промяна на имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано във фонда, от който желае да прехвърли средствата си, към заявлението за прехвърляне на средства задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи промяната. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват. /4/ (нова решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор, сключва допълнително споразумение. В случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване в осигурителния договор се записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила от момента на прехвърляне на средствата. /5/ (нова решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) Лицето, приело заявлението от името на дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да прехвърли средства, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Преди приемане на заявлението за прехвърляне от осигуреното лице, осигурителният посредник се легитимира задължително с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. /6/ (нова решение на СД от 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден. /7/ (нова решение на СД от 11.11.2011 г.) Дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си, при подаване на заявлението за прехвърляне му предоставя актуална писмена информация (по образец на Комисията) относно процедурата по прехвърляне на средства и основните характеристики на управлявания от него доброволен пенсионен фонд и му оказва съдействие при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини. Чл. 99а. (нов решение на СД от 13.01.2012 г.; изм. решение на СД от 16.06.2015 г.; изм. решение на СД от 18.08.2015 г.) Дружеството може да откаже приемането на заявление за прехвърляне на средства от Доброволния пенсионен фонд, подадено на хартиен носител, ако същото не е с нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни. В този случай, дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да прехвърли средства и в което заявлението е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията, и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис. Чл. 99б. /1/ (изм. и доп. решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишен чл. 99 решение на СД от 13.01.2012 г.) Дружеството отказва прехвърляне на лице, осигурено в Доброволния пенсионен фонд и подало заявление по реда на чл. 98, когато: 1. (изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) не са изпълнени изискванията на чл. 97, ал. 1-4; 2. в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО. /2/ (нова решение на ОС от 30.03.2005 г.) Дружеството може да откаже разглеждането на заявление за прехвърляне, само когато: 1. (изм. решение на ОС от 30.06.2005 г.) имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага Дружеството и към заявлението не са приложени документите, които удостоверяват промяната в имената или ЕГН на лицето; 2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 97, ал. 1-4; 3. (изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на Дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства. 4. (нова решение на СД от 16.06.2015 г.) към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка в случаите по чл. 97, ал. 3 от Правилника. 5. (отм. решение на ОС от 30.06.2005 г.) /3/ (нова решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) В случай че Дружеството постанови отказ, осигуреното лице може да получи при поискване заверено копие, съответно електронно копие от заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде възражение за преразглеждане на отказа. Възражението се подава в 7 дневен срок от датата, на която изтича срокът за връщане на разгледаното заявление на дружеството, управляващо фонда, в който осигуреното лице желае да прехвърли средства. /4/ (нова решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) Възражението по ал. 3 се подава до Дружеството, чрез дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да бъдат прехвърлени средствата му. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 и заверени от осигуреното лице, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. /5/ (нова – решение на СД от 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случай кореспонденцията по ал. 7 се осъществява по същия начин. /6/ (нова решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишна 5 – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 13.01.2012 г.) Дружеството се произнася по подаденото възражение в срок от 3 работни дни от получаването му с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. Дружеството не разглежда възражения, подадени след срока по ал. 3. /7/ (нова решение на ОС от 30.03.2005 г.; предишна 6 – решение на СД от 11.11.2011 г.) След преценка на представените доказателства и нововъзникналите обстоятелства, Дружеството отменя отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнеся със съгласие за прехвърляне на средствата или го потвърждава на същото или на друго основание. Решението по ал. 6 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязва номерът и датата на решението. В срока по ал. 6, Дружеството изпраща решението по подаденото възражение на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало. Чл. 100. /1/ (изм. решение на ОС от 11.04.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 02.02.2016 г.; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.) В срок до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата и в случай че не е налице отказ за прехвърляне на средствата или за разглеждане на заявлението, осигуреното във ФОНДА лице, което желае да прехвърли средствата си, заплаща такса за прехвърляне на Дружеството, освен в случаите, когато не се дължи такава. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на Дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на Дружеството в срока, посочен в първото изречение на настоящата алинея. /2/ (изм. решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.) Лице, подало заявление за прехвърляне на средства, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец на Комисията. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. Искането трябва да бъде получено в дружеството в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата. /3/ (нова – решение на СД от 11.11.2011 г.) Процедура по прехвърляне на средства от Дружеството се прекратява, когато: 1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението; 2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление; 3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне. /4/ (нова решение на СД от 13.01.2012 г.) При прекратяване на процедурата за прехвърляне, заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 101, ал. 1. /5/ (нова решение на СД от 13.01.2012 г.) В случаите по ал. 3 от този член, осигуреното лице може да подаде ново заявление за прехвърляне. Чл. 101. /1/ (изм. решение на ОС от 30.03.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през един календарен месец, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 100 ал. 3, се прехвърлят в избрания от осигуреното лице фонд на 15-то число на месеца, следващ месеца в който е започнала процедурата по прехвърляне, съгласно Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията, или в първия работен ден след тази дата. /2/ (отм. решение на ОС от 30.03.2005 г.) /3/ (отм. решение на ОС от 30.03.2005 г.) Размерът на средствата за прехвърляне на всяко лице се определя на база на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след: 1. (отм. решение на ОС от 30.03.2005 г.); 2. (отм. решение на ОС от 30.03.2005 г.); 3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на Доброволния пенсионен фонд, до датата на прехвърлянето; 4. (отм. – решение на СД от 11.11.2011 г.). /4/ (изм. решение на ОС от 11.04.2005 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) В срок до 7 работни дни от датата на прехвърлянето на средствата, Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлени, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис. Чл. 102. Осигурените с лични вноски имат право да прехвърлят натрупаните средства или част от тях от индивидуалната си партида в индивидуална партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен със Споразумение за прехвърляне на средства от индивидуална партида, но не повече от веднъж в рамките на една календарна година. Чл. 103. Дружеството разглежда получените Споразумения в срок до 20 дни след завеждането им в Дружеството. Чл. 104. В случай на представен в Дружеството грешен или непълен документ, както и при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това и го поканва да представи съответните изрядни документи. От датата на следващото представяне на документите тече нов срок по чл. 94. Чл. 105. Дружеството извършва съответното прехвърляне на средства от индивидуалната осигурителна партида към датата на завеждане на Споразумението в Дружеството. Чл. 106. При несъгласие с изменения и допълнения на Правилника осигурените лица имат правата по чл. 97, ал. 2. Раздел 11. Цели и ограничения на инвестиционната политика. Методи и периодичност на оценка на активите на доброволния пенсионен фонд (изм. и доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Цели и ограничения на инвестиционната политика (Заглавие ново решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл.106а. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Средствата на Доброволния пенсионен фонд се инвестират при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. /2/ (нова – решение на СД от 14.02.2007г.; изм. и доп. с решение на СД от 07.03.2011г.) При определянето на целите Пенсионноосигурителното дружество отчита средната възраст на осигурените лица и рисковия им толеранс, както и текущите и бъдещи ликвидни нужди на Доброволния пенсионен фонд. /3/ (изм. и доп. с решение на СД от 14.02.2007г.; изм. и доп. с решение на СД от 07.03.2011 г., предишна ал. 2) Основната цел на инвестиционната политика на Дружеството е дългосрочен ръст на стойността на активите, генериране на доход и инфлационна защита на средствата на осигурените лица, чрез постигане на оптимална доходност при умерено до умерено високо ниво на риск. /4/ (нова решение на решение на СД от 14.02.2007 г.) В допълнение към основната цел, Дружеството се стреми към реализиране на доходност над средната за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, публикувана от Комисията за финансов надзор. /5/ (нова решение на СД от 14.02.2007 г.) За постигане на гореспоменатите цели Дружеството следва активна стратегия на управление на активите. /6/ (изм. и доп. решение на СД от 14.02.2007 г., предишна ал. 3.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) Като част от NN Group N.V. Дружеството определя инвестиционната си политика съвместно с комитета по управление на инвестициите към NN Group N.V, базиран в Хага. Чл. 106б. (изм. и доп. с решение на СД от 14.02.2007; изм.и доп. с решение на СД от 07.03.2011 г.) /1/ Средствата на Доброволния пенсионен фонд могат да бъдат инвестирани само в: 1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг; 2. (изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството; 4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг; 5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския сюз относно изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Република България; 6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа; 7. (нова решение на СД от 07.03.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им; 8. (предишна т. 7) (изм. – решение на СД от 16.06.2015 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на български регулиран пазар; 9. (предишна т. 8; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации; 10. (предишна т. 9) (изм. решение на СД от 13.01.2012 г.) акции и/ или дялове издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 11. (предишна т. 10) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от: а) държави членки или техни централни банки; б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки; в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка; 12. (предишна т. 11) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки: а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини; б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11; в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа; 13. (предишна т. 12) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията: а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини; б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11; в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа; 14. (предишна т. 13) акции и/ или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка, съответно в държава, посочена в наредба на комисията; 15. (предишна т. 14) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, или на държава, посочена в наредба на комисията;. (предишна т. 15) инвестиционни имоти в страната, в държава членка. /2/ (изм. – решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.; изм. – решение на СД от 16.06.2015 г.) Делът на всеки един от активите по ал. 1 в общите активи на Доброволния пенсионен фонд се определя в съответствие със следните ограничения: № Вид актив Изисквания Минимум Максимум База 1 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 1 и 11 (заедно и поотделно) 0% 80% от активите 2 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 4, 12а и 13а (заедно и поотделно) 0% 20% от активите 3 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 6 0% 30% от активите 4 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 7, 8, 12б и 13б (заедно и поотделно) 0% 60% от активите 5 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 2, 12в и 13в (заедно и поотделно) 10% 40% от активите 6 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 10 и 14 (заедно и поотделно) 0% 50% от активите 7 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 3 0% 10% от активите 8 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 10 и 14, управлявани от едно и също управляващо дружество (заедно и поотделно) 0% 10% от активите 9 Акции с право на глас на един емитент 0% 7% от капитала на емитента 10 Инвестиции общо в активи по чл. 106б /1/ т. 5 и 15 (заедно и поотделно) 0% 30% от активите 11 Депозити в една банка 0% 5% от активите 12 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 9 0% 10% от активите 13 Ценни книжа, издадени от един емитент (общо акции и облигации), с изключение на активите по чл. 106б /1/ т. 1 и 11 0% 5% от активите 14 Ценни книжа, издадени от един емитент и свързани с него лица (общо акции и облигации), с изключение на активите по чл. 106б /1/ т. 1 и 11 0% 10% от активите 15 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 16 0% 10% от активите 16 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 16, в един имот 0% 5% от активите 17 Инвестиции в активи деноминирани във валута, различна от лев и евро 0% 30% от активите 18 Репо сделки и обратни репо сделки 0% 5% от активите /3/ (изм. решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 08.04.2011 г.; изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) Делът на различните класове активи (с фиксиран доход, с променлив доход и преки/ непреки инвестиции в недвижими имоти) по чл. 106б, ал. 1 в общите активи на фонда се определя, както следва: № Вид актив Изисквания Минимум Максимум База 1 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 11б, 12а и 12б и 15 0% 90% от активите 2 Инвестиции общо в активи по чл. 106б /1/ т. 2, 12в и 13в и активи по чл. 106б /1/ т. 10 и 14, инвестиращи в акции 0% 70% от активите 3 Инвестиции в активи по чл. 106б /1/ т. 3, секюритизиращи недвижими имоти и т. 16 0% 10% от активите /4/ (нова решение на СД от 14.02.2007 г.) Текущата структура на портфейла във всеки момент се определя от комплекс от фактори като, но не само: промяна на средната възраст на осигурените лица, промяна на средната структура на портфейлите на доброволните пенсионните фондове, условията на финансовите пазари, и др. /3/ (отм. решение на СД от 14.02.2007 г.) /4/ (отм. решение на СД от 14.02.2007 г.) Измерване, оценка и управление на риска (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106в. /1/ (нова решение на СД от 07.03.2011 г.) В процеса на определянето на структурата и състава на инвестиционния портфейл на Доброволния пенсионен фонд Дружеството извършва анализ на финансовото състояние на и перспективите пред емитентите на ценни книжа, секторите в икономиката, както и на политическата и икономическа стабилност на отделните държави. /2/ (нова решение на СД от 07.03.2011 г.) Дружеството следва строга диверсификационна политика, съгласно която равнището на отделните видове рискове, свързани с характеристиките на ценните книжа, емитентите, секторите, пазарите и държавите, определя относителното тегло на отделните финансови инструменти в инвестиционния портфейл. /3/ (нова – решение на СД от 14.02.2007 г.; предишна ал. 1; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) В рамките на инвестиционния процес, Дружеството оценява и наблюдава компонентите на пазарния риск: лихвен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции, риск свързан с кредитния спред и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти. При оценката на пазарния риск Дружеството следва утвърдената методика на NN Group N.V. за оценка на риска, която е в съответствие с общите принципи за оценка на риска в Европейския Съюз и взема под внимание съвкупната гама от инструменти на капиталовите пазари. Това гарантира прозрачност на инвестиционния процес, пълен мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции. /4/ (предишна ал. 2) Решенията за инвестиране в ценни книжа и в депозити се вземат след анализ на кредитния риск на емитента, респективно на депозитната институция, чрез използуването на рейтингови модели за оценка на риска. /5/ (предишна ал. 3) Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и модифициран кредитен риск, респективно рейтинг, се определят и периодично се преразглеждат максималните тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск, група или сектор. /6/ (нова решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) В процеса на вземане на инвестиционните решения, в допълнение към оценката на финансовите рискове Дружеството отчита и определени нефинансови рискове, свързани с емитентите на ценните книжа, секторите и държавите като, но не само, качество на управлението, прозрачност, добра репутация и други. Дружеството стриктно следва „Политиката за социално отговорно управление и опазване на околната среда” на NN Group N.V. Политиката определя изискванията към качествата на емитентите и ограниченията за инвестиране в представители, чиято дейнност е свързана с производство и търговия с оръжие, нарушаване на човешките права, увреждане на околната среда, експерименти с животни, хазарт и други. /7/ (нова – решение на СД от 14.02.2007 г.; предишна ал. 4) Съветът на директорите на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на Доброволния пенсионен фонд, и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение. Правилата задължително съдържат описание на рисковете, свързани с активите на Доброволния пенсионен фонд, степента на инвестиционния риск, която е допустима за поемане от фонда, базовите активи на хеджиращите инструменти, описание на използваната методология за измерване на риска и др. /8/ (нова – решение на СД от 14.02.2007 г.; предишна ал. 5) Предложенията за инвестиране са правят от портфолио мениджърите и инвестиционни консултанти на Дружеството въз основа на анализа на пазарните обстоятелства и оценка на риска по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и при спазване на правилата, одобрени от Съвета на директорите. Инвестиционните сделки се одобряват от ръководството на Дружеството въз основа на предложенията за инвестиране по предходното изречение и при спазване на мандата, определен в инвестиционната политика по чл. 106а, ал. 6. Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на Доброволния пенсионен фонд (Заглавие ново решение СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106 г. (нов решение на СД от 14.02.2007 г. ) /1/ Дружеството не може да инвестира средствата на Доброволния пенсионен фонд в: 1. ценни книжа, които не са напълно изплатени; 2. ценни книжа, издадени от Дружеството или от свързани с него лица; 3. ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи Доброволния пенсионен фонд или свързани с тях лица; /2/ Активите на Доброволния пенсионен фонд не могат да бъдат придобивани от: 1. Дружеството, което го управлява, с изключение на предвидените в закона случаи; 2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване; 3. член на управителен орган на Дружеството; 4. (изм. решение на СД от 08.04.2011 г.; изм. решение на СД от 13.01.2012 г.) лице, с което Дружеството е сключило договор за инвестиционни консултации относно финансови инструменти, отговарящо на изискванията на чл.12 от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, или член на управителен или контролен орган на това лице; 5. свързани лица с лицата по т. 1 4. /3/ Доброволният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по ал. 2. /4/ Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар. /5/ Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на Доброволния пенсионен фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар. /6/ Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на Доброволния пенсионен фонд, за нуждите на Дружеството и на свързаните с него лица. Инвестиции в един емитент (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106д. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ Дружеството и Доброволният пенсионен фонд не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване заедно или поотделно могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента. /2/ Дружеството и Доброволният пенсионен фонд не могат да придобиват акции, издадени от един емитент. Нарушаване на ограниченията (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106е. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ Дружеството е длъжно да приведе активите на Доброволния пенсионен фонд в съответствие с изискванията на чл. 106б, ал. 2, 106д и чл. 106з от Правилника в тримесечен срок от датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на: 1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на Доброволния пенсионен фонд; 2. промяна в общата стойност на активите на Доброволния пенсионен фонд; 3. придобиване на права по §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент; 4. намаляване на капитала на даден емитент. /2/ До привеждане на активите на Доброволния пенсионен фонд в съответствие с изискванията, Дружеството не може да придобива за сметка на фонда активи, по отношение на които е нарушено ограничението. Забрана за получаване и предоставяне на заеми (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106ж. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на Доброволния пенсионен фонд или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда. Репо сделки и обратни репо сделки (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106з. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) Дружеството може да сключва от името и за сметка на Доброволния пенсионен фонд репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 106 б, ал. 1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка. Сделки за намаляване на инвестиционния риск (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106и. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на Доброволния пенсионен фонд, Дружество може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок. Такива сделки са: 1. (изм решение на СД от 16.06.2015 г.) сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията; 2. (изм решение на СД от 16.06.2015 г.) сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията; 3. форуърдните валутни договори; 4. лихвените суапови сделки. /2/ Дружеството може да сключва хеджиращи сделки само в съответствие с Правилата по чл. 106в, ал. 7. Оповестяване на информация (Заглавие ново решение на СД от 14.02.2007 г.) Чл. 106й. (нов решение на СД от 14.02.2007 г .; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.) Дружеството е длъжно всяко тримесечие, до 10-о число на следващия го месец да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходното тримесечие по утвърдени формат и изисквания от Заместник-председателят на Комисията. Методи и периодичност на оценката на активите (Заглавие ново решение на ОС от 23.04.2004 г.) Чл. 107. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Дружеството извършва ежедневна, месечна и годишна оценка на активите на Доброволния пенсионен фонд по ред и начин определени с Наредба № 9/ 19.11.2003 г. на Комисията. Чл. 108. (изм. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ При оценка на активите на Доброволния пенсионен фонд, Дружеството прилага методите, определени в Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и действащите законови и подзаконови актове. /2/ (нова решение на ОС от 23.04.2004 г.) Считано от 1 юли 2004 година оценката на активите на Доброволния пенсионен фонд се извършва всеки работен ден въз основа на: 1. информация от банката-попечител на Доброволния пенсионен фонд за всички приключени операции с активите му за предходния ден; 2. извършено осчетоводяване на задълженията на Доброволния пенсионен фонд и на операциите с активите му за предходния работен ден; 3. информация за пазарните цени на активите към 18 ч. на предходния работен ден; 4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени,чрез използване на съответните приложими методи. /3/ Съветът на директорите на Дружеството утвърждава правила за оценка на активите и пасивите на Дружеството и управляваните от него пенсионни фондове, съгласно изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове, които се одобряват от Заместник-председателя на Комисията. Чл. 108а. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Оценката на финансовите активи на Доброволния пенсионен фонд се извършва при спазване на следните изисквания: 1. при първоначално придобиване по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката; 2. (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) при последващо оценяване – по справедлива стойност, в съответствие с реда и начина, определени в Наредба № 9 на Комисията. /2/ Методите за определяне на справедливата стойност на финансовите активи, източниците и системите за събиране на ценова информация са определени в Правилата по чл. 108, ал. 3. /3/ (изм. решение на СД от 07.03.2011 г.) При невъзможност за определяне на справедливата стойност чрез използуване на цени от активен пазар, последващата оценка се извършва при използуването на един от следните методи: а) метод на линейната интерполация – за български държавни облигации; б) метод на дисконтираните парични потоци – за облигации извън посочените в б. „а“; в) един от изброените методи за акции: метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на пазарните множители на дружество аналог; или метод на нетната балансова стойност на активите чрез използване на модела на нетната балансова стойност на активите; или метод на дисконтираните парични потоци чрез използване на модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал, модела на дисконтираните парични потоци на дружеството или модела на дисконтираните дивиденти; г) метод на Блек-Скоулс – за опции; д) или други методи, определени в правилата по чл. 108, ал. 3. Чл. 108б. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) Банковите депозити в левове и в чуждестранна валута, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки в левове и в чуждестранна валута и краткосрочните вземания се оценяват всеки работен ден към края на предходния работен ден, както следва: а) банковите депозити по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва; б) парите на каса по номинална стойност; в) паричните средства по разплащателни сметки по номинална стойност; г) (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход по себестойност; д) (нова решение на СД от 14.02.2007 г.) краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход. Чл. 108в. (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания: 1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката; 2. при последващо оценяване по справедлива стойност. /2/ (изм.решение на СД от 14.02.2007 г.; изм. решение на СД от 07.03.2011 г.; изм. решение на СД от 16.06.2015 г.) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от Дружеството съгласно оценката на пазарната стойност на имота към последния работен ден на всяко тримесечие, изготвена от независим оценител, притежаващ правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти съгласно Закона за независимите оценители. /3/ (отм. решение на СД от 07.03.2011 г.) /4/ (отм. решение на СД от 07.03.2011 г.) /5/ (нова решение на СД от 14.02.2007 г.) Оценката по предходната алинея не може да бъде възложена на лице, което: 1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в Дружеството; 2. е член на управителен или контролен орган на Дружеството; 3. е свързано лице с член на управителния или контролния орган на Дружеството или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на Дружеството; 4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер; 5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси. /6/ (нова решение на СД от 14.02.2007 г.) Обстоятелствата по ал. 5 се удостоверяват от оценителите с декларация. Чл. 108г. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ Фючърсите и опциите се оценяват от Дружеството по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват. /2/ При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 108, ал. 3. /3/ Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионните фондове, се оценяват по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 108, ал. 3. Чл. 108д. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) /1/ Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката. /2/ Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност. /3/ Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на Доброволния пенсионен фонд, са за сметка на Дружеството. Раздел 12. Права и задължения на дружеството, осигуреното лице, работодателите, другите осигурители и осигурителните посредници (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Права и задължения на Дружеството Чл. 109. Дружеството е длъжно: 1. да извършва дейността си в съответствие с КСО и законите на страната; 2. да управлява средствата на осигурения с грижата на добър търговец, при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация на инвестициите; 3. да открие и поддържа индивидуална осигурителна партида на осигурения; 4. да разпределя дохода, реализиран от инвестиране на средствата на Доброволния пенсионен фонд по индивидуалните осигурителни партиди съгласно изискванията на КСО и този Правилник; 5. да предоставя на осигурения извлечения и информация за натрупаните му средства в индивидуалната осигурителна партида съгласно КСО и този Правилник; 6. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) да изплаща съответния вид пенсия или да изплати еднократно или разсрочено натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида, съгласно този Правилник; 7. да предостави на придобилия пенсионни права съгласно този Правилник право на избор относно вида и начина на изплащане на пенсията; 8. да изплаща месечната пенсия в предвидените срокове. Чл. 110. Дружеството няма право: 1. да взема едностранни решения, нарушаващи правата на осигурените лица, работодателите и другите осигурители; 2. да рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента; 3. да обещава бъдеща доходност; 4. да включва в рекламната си дейност лотарии; 5. (отм. решение на ОС от 23.04.2004 г.); 6. (отм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) . Чл. 111. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) Дружеството няма право да предоставя на трети лица информацията с която разполага за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите с изключение на случаите, предвидени в закон. Чл. 112. За извършване на дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване Дружеството има право да събира такси и удръжки в размер, ред и начин, определени в КСО и този Правилник. Права и задължения на осигурените лица, работодателите и другите осигурители Чл. 113. Осигурените с лични вноски, работодателите и другите осигурители са длъжни: 1. да плащат осигурителни вноски в размер, срок и по начин, посочени в осигурителния договор; 2. да плащат на Дружеството съответните такси, съгласно КСО и този Правилник; 3. да уведомяват Дружеството в определения в договора срок за промени на факти, имащи отношение към осигурителния договор. Чл. 114. Осигуреният има право на информация и извлечения от партидата си по реда на КСО и този Правилник. Чл. 115. При поискване осигурителите получават информация за общия размер на преведените от тях осигурителни вноски и встъпителни такси в полза на всички осигурени от тях лица. Чл. 116. С едномесечно писмено уведомление осигуреният, работодателят или третите лица – осигурители имат право да прекратят временно внасянето на осигурителни вноски, без това да налага прекратяване на договора. Не се изисква уведомление за подновяване плащането на вноските. Чл. 117. Спирането на плащането на осигурителни вноски не води до ограничаване или загубване на пенсионни права на осигуреното лице. Чл. 118. Осигуреният по свое желание може да продължи да прави осигурителни вноски и след настъпване на инвалидизация или навършване на възраст за придобиване право на пенсия за старост съгласно този Правилник. Чл. 119. Осигуреният има право да изтегли натрупаните средства в индивидуалната си осигурителна партида от лични вноски или част от тях по всяко време, съгласно изискванията на този Правилник. Чл. 120. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) Средства от индивидуалната партида, натрупани от вноски на работодател, или част от тях, могат да се изтеглят от осигуреното лице само при условията на чл.16 от Правилника Чл. 121. Лицата, получили средства в индивидуална осигурителна партида чрез прехвърляне от индивидуална осигурителна партида на съпруг/съпруга или роднина по линия и степен, определени в КСО, имат права на разпореждане с тези средства като с натрупани средства от лични вноски, при условията и реда на КСО и този Правилник. Чл. 121а. /1/ (нов – решение на ОС от 27.05.2004 г.) При преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне или при преобразуване на ФОНДА чрез вливане или сливане, както и в случаите на прекратяване на Дружеството или ФОНДА, средствата на осигурените лица и на пенсионерите се прехвърлят в друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. В случаите по предходното изречение в едномесечен срок от извършването на прехвърлянето приемащото пенсионноосигурително дружество уведомява за прехвърлянето осигурените лица, пенсионерите и осигурителите, които правят вноски за своя сметка. В едномесечен срок от уведомяването по реда на предходното изречение осигурените лица имат право да прехвърлят средствата си в избран от тях доброволен пенсионен фонд. /2/ За лицата, които не са упражнили правото си на прехвърляне на средствата си, се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си във фонда, в който са прехвърлени средствата, натрупани по индивидуалната им партида, в резултат на преобразуването или прекратяването. Консултативен съвет Чл. 122. (доп. – решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Консултативният съвет е орган при Дружеството, представляващ и защитаващ интересите на лицата, осигурени в Доброволния пенсионен фонд. /2/ (нова – решение на ОС от 23.04.2004 г.) Изискванията към състава, правата и задълженията на Консултативния съвет се определят с наредба на Министерски съвет. Чл. 123. (изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Броят на членовете на Консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5 и по-голям от 11 души, като броят на представителите на осигурените лица и на пенсионерите трябва да е равен или да надвишава броя на представителите на осигурителите. Чл. 124. /1/ (изм. – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Представителите на осигурените лица и на пенсионерите в Консултативния съвет се определят от Дружеството на принципа на случаен избор, като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с най-голям брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от лични вноски по индивидуалната партида в Доброволния пенсионен фонд. /2/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Дружеството поканва осигурителите, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица в Доброволния пенсионен фонд да посочат в определен срок свои представители. Ако в указания срок не бъдат посочени представители, Дружеството поканва следващите по ред осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица в Доброволния пенсионен фонд. /3/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Представителят на Дружеството в Консултативния съвет се определя с решение на Съвета на директорите. Чл. 125. /1/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните изисквания. 1. да са дееспособни физически лица; 2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; 3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго пенсионноосигурително дружество; 5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. /2/ (нова решение на ОС от 30.06.2005 г.) Членовете на Консултативния съвет удостоверяват изпълнението на изискванията по ал. 1 с декларация, като при всяка промяна на декларираните обстоятелства се задължават да уведомят съвета. Декларациите се съхраняват в Дружеството. Чл. 126. /1/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години. /2/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Мандатът на членовете на Консултативния съвет се прекратява предсрочно: 1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 125, ал. 1; 2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца; 3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни; 4. по тяхна писмена молба – за представителите на осигурените лица и на пенсионерите; 5. с решение на осигурителя или Съвета на директорите на Дружеството – за определения от тях представител. /3/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободен член на Консултативния съвет довършва мандата му. Чл. 127. /1/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативният съвет приема правилник за дейността си. /2/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативния съвет провежда заседания най-малко веднъж на на три месеца. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко две трети от членовете им. /3/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) По покана на Консултативния съвет на заседанията им могат да присъсътват представители на Комисията за финанасов надзор, на Дружеството и експерти във връзка с конкретно обсъждани въпроси. /4/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Решенията на Консултативния съвет имат препоръчителен характер за Дружеството. Чл. 128. (нов – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативният съвет осъществява следните функции: 1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА; 2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери в Доброволния пенсионене фонд, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/ или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове; 3. обсъжда годишния финансов отчет на Доброволния пенсионен фонд; 4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Доброволния пенсионен фонд; 5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на Доброволния пенсионен фонд; 6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството, управляващо Доброволния пенсионен фонд, и на Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за годината на изтичане на мандата му до датата на изтичане на мандата. Чл. 129. /1/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативният съвет отправя предложения, питания и искания във връзка с осъществяваните от него функции, до Съвета на директорите на Дружеството. /2/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Съветът на директорите е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет на Консултативния съвет на първото си заседания след получаването им от Дружеството, да приеме решение по тях и да информира писмено председателя на Консултативния съвет в 7-дневен срок от датата на заседанието. Чл. 130. /1/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативният съвет има право на: 1. достъп до документацията на Дружеството, свързана с изпълнение на функциите му; 2. да изпраща свои членове на заседанията на Съвета на директорите на Дружеството, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания; 3. да прави предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Доброволния пенсионен фонд; 4. да прави предложения за подобряване дейността по допълнително пенсионно осигуряване в Доброволния пенсионен фонд; 5. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия, необходими за осъществяване на функциите му; 6. да изисква при изпълнение на функциите си съдействието на Дружеството; 7. (доп. решение на ОС от 29.07.2005 г.) да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята дейност, включително на страницата на Дружеството в интернет. /2/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Консултативният съвет е длъжен: 1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия, в това число да отговори писмено на съответните лица в 2 месечен срок; 2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или осигурителни посредници. /3/ (нова – решение на ОС от 30.06.2005 г.) Членовете на Консултативния съвет не могат: 1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод на упражняване на функциите си по чл.128; 2. да използват положението си за получаване на придобивки или привилегии, освобождаване от задължения, както и избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия; 3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако това не е в интерес на осигурените лица или пенсионери на Доброволния пенсионен фонд или не следва от изискванията на законодателството. Права и задължения на осигурителните посредници (Заглавие ново решение на ОС от 01.04.2004 г.) Чл. 130а. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Осигурителните посредници-физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, имат право да сключват договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството. /2/ Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна с нея дейност, включително лице, което е било съдружник или акционер, както и член на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност. /3/ Осигурителен посредник на Дружеството, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници-юридически лица, не могат да работят за други пенсионниосигурителни дружества. Чл. 130б. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни: 1. да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията на осигурените лица; 2. да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството; 3. да спазват принципите на лоялната конкуренция и да не извършват действия, уронващи престижа на другите пенсионноосигурителни дружества. /2/ При осъществяване на дейността си осигурителните посредници са длъжни да се легитимират пред осигурените лица с документ, издаден от Дружеството. /3/ Осигурителните посредници нямат право да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите. Чл. 130в. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) /1/ Осигурителните посредници имат право на възнаграждение за извършената от тях работа. Раздел 13. Условия и ред за извършване на изменения и допълнения в Правилника Чл. 131. Предложения за изменения и допълнения в настоящия Правилник може да прави всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Чл. 132. (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) Правилникът се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството. Чл. 133. (доп. решение на ОС от 23.04.2004 г.) Измененията и допълненията на този Правилник влизат в сила след одобрение от Заместник–председателя на Комисията. Чл. 134. /1/ (изм. и доп. – решение на ОС от 27.05.2004 г.) Съобщенията за изменения и допълнения в Правилника на Дружеството се публикуват в два централни ежедневника в 7-дневен срок от получаване на решението за одобрението му. /2/ Дружеството уведомява работодателите за всяко изменение и допълнение в Правилника писмено в 5-дневен срок от влизането му в сила. Работодателите уведомяват осигурените от тях лица за изменението и допълнението в Правилника в петдневен срок от писменото им уведомяване от Дружеството. /3/ Дружеството уведомява индивидуално осигурените лица и другите осигурители за всяко изменение и допълнение в Правилника посредством осигурителните посредници, чрез които са сключени съответните договори, в 10-дневен срок от влизането им в сила. /4/ (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) Съобщения за времето и мястото за достъп на осигурените лица до приети счетоводни баланси и друга информация, които съгласно нормативната уредба трябва да се представят на обществеността, се публикуват в два централни ежедневника. /5/ (нова решение на ОС от 27.05.2004 г.; изм. – решение на СД от 14.04.2015 г.) В случаите на изменения и допълнения в нормативната уредба, регламентираща допълнителното пенсионно осигуряване, както и при изменения и допълнения в Правилника, Дружеството уведомява осигурените лица за промените чрез съобщение на електронната си страница на адрес www.nnbulgaria. com. Съобщението по предходното изречение и актуализираният текст на Правилника се публикуват на електронната страница в 7-дневен срок от промяната, съответно от уведомяването за одобрението на Правилника. Чл. 135. При несъгласие с изменения и допълнения в Правилника, изразени пред Дружеството писмено в тримесечен срок от уведомяването по чл. 134, осигуреното лице има правата по чл. 97, ал. 2 от този Правилник. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този Правилник изброените по-долу термини имат следното значение: (изм. решение на ОС от 27.05.2004 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) „Дружеството” е „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, което считано от 06.04.2015 г. променя наименованието си на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД. (нов решение на СД от 16.06.2015 г.) „Фондът” е „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”, който считано от 15.04.2015 г. променя наименованието си на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) „Правилник” е Правилникът за организацията и дейността на „ЕН ЕН Доброволен пенсионен фонд”. „Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване с предварително определени вноски” е вид социално осигуряване, при което сумите, подлежащи на изплащане като пенсия, се определят от събраните по индивидуалните партиди вноски и разпределените доходи от тяхното инвестиране. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически методи и актюерски разчети. „Актюерски разчети” са разчети, извършени на базата на съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество. (отм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) (изм. решение на ОС от 27.05.2004 г.) „Осигурен” е физическо лице, на чието име и в чиято осигурителна партида са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във ФОНДА при условия и по ред, определени в закон, Правилника и осигурителния договор. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Пенсионер” е физическо лице, което получава допълнителна месечна пенсия при условията на този Правилник и пенсионния договор. „Осигурител” е физическо лице, юридическо лице или друга организация, което прави вноска в полза на трети лица. (изм. решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски в полза на лице, с което не е в трудови правоотношения или служебни правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление. „Възраст” е възрастта на осигурения, определена според рождената дата по гражданския регистър. „Закупуване на пенсионни права” е придобиване на право на пенсия чрез еднократна вноска. „Еднократно изплащане” е сума, която се изплаща от Доброволния пенсионен фонд на осигуреното лице или на негов наследник по тяхно желание или при прекратяване на осигуряването, съгласно разпоредбите на КСО, този Правилник и осигурителния договор. „Разсрочено изплащане” е форма на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на няколко части, съгласно сключен договор между осигурения или негов наследник и Дружеството. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Пенсионен договор” е договорът, който се подписва между Дружеството и осигурено лице, придобило право на допълнителна месечна пенсия. „Натрупани средства по индивидуална осигурителна партида” е размерът на натрупаните средства в индивидуална осигурителна партида на осигуреното лице, формиран от осигурителните вноски, прехвърлени средства от съпруг, съпруга или роднини по права линия от първа или втора степен, прехвърлени средства от друг доброволен пенсионен фонд и разпределения доход от инвестиране на средствата на Доброволния пенсионен фонд, намален със съответните такси и удръжки по този Правилник. (изм. решение на ОС от 27.05.2004 г.) „Технически лихвен процент” е лихвен процент, който се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на пенсионните резерви. „Наследник” по смисъла на този Правилник е лице с право на наследствена пенсия, посочено от осигурения в осигурителния договор, а ако няма такова – наследникът на осигурения по закон. „Комисията” е Комисията за финансов надзор, която е специализиран държавен орган, осъществяващ регулиране и надзор върху дейността на Дружеството и Доброволния пенсионен фонд. (новрешение на ОС от 23.04.2004 г.) „Заместник-председателят” е заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Нетни активи” са стойността на активите на Доброволния пенсионен фонд, намалени със задълженията към Дружеството за такси и удръжки, начислените суми за изплащания в брой на осигурени лица и пенсионери и други задължения, различни от задължения към осигурените лица и пенсионерите. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Неперсонифицирана партида” е партида в Доброволния пенсионен фонд, водена в лева и счетоводни дялове, в която се отчитат неперсонифицираните суми от вноски на осигурени лица до момента на персонификацията на лицата. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Нетна вноска” е постъпилата в Доброволния пенсионен фонд вноска, намалена с дължимите такси и удръжки, съгласно този Правилник. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Емитент” е лицето, задължено по ценните книжа, които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) „Свързани лица” са: а) (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) лица, едно от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) (изм. решение на СД от 14.02.2007 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително; д) (нова решение на СД от 14.02.2007 г.; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.; изм. – решение на СД от 06.06.2016 г.) лицата, едното от които притежава пряко и/ или чрез контролирано лице/ лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото юридическо лице. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.) „Контрол“ е налице, когато определено физическо или юридическо лице (контролиращият): а) може да упражнява пряко и/ или чрез контролирано лице/ лица повече от половината от гласовете в общото събрание на юридическо лице; или б) може да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това лице; или в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към това юридическо лице; или г) е акционер или съдружник в дружество, и: аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице, които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас; или бб) което самостоятелно контролира по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице; или д) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/ или определя инвестиционната политика на друго лице. В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице. В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито контролирано от него юридическо лице, както и с гласовете по акциите, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя. В случаите по букви „а“ и „г“ гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, притежавани от самото контролирано от него лице чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на контролираното от него лице. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Обезпечени корпоративни облигации” е емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Репо сделка” и „Обратна репо сделка” е всяко споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.; изм. решение на СД от 13.01.2012 г.) „Колективна инвестиционна схема” е предприятие по смисъла на §1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Кръстосана сделка” е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа” са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Опция” е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Фючърс” е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Форуърден валутен договор” е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Инвестиционен имот” е земя, вещно право върху земя, сграда и/ или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от: а) наем, лизинг, аренда; б) продажба; в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление. (нов решение на СД от 14.02.2007 г.) „Лихвена суапова сделка” е договор между две страни за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен период. (нов решение на СД от 16.06.2015 г.) „Държава членка” е държава членка на Европейския съюз, или друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. § 2. Тълкуване на текстове: освен в случаите, в които контекстът го изисква, думите употребявани в единствено число, се отнасят и за множествено число и обратно, а думите, употребявани в мъжки род се отнасят и за женски род и обратно. Заключителни разпоредби § 3. (нов решение на ОС от 23.04.2004 г.) Отчитането на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове се въвежда от 01.07.2004 г. § 3а. (нов – решение на СД от 14.04.2015 г.) След датата на промяната на наименованието на Дружеството от „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, условията по сключените договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване остават непроменени. § 4. (изм. и доп. решение на ОС от 11.04.2005 г.; решение на СД от 14.04.2015 г.) Този Правилник е приет с решение на Съвета на директорите на Дружеството на 14.07.2000 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на 31.08.2000 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на 09.04.2001 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на 17.05.2002 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 08.01.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 23.04.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 27.05.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.03.2005 г. и решение на Общото събрание на акционерите на 11.04.2005 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на 30.06.2005 г. и с решение на Общото събрание на акционерите на 29.07.2005 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 14.02.2007 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 17.03.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 07.03.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 08.04.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 15.06.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 11.11.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 13.01.2012 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 14.04.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 16.06.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 18.08.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 20.10.2015 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 02.02.2016 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 30.03.2016 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 06.06.2016 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите от 14.09.2016 г. в съответствие с действащото към момента българско законодателство и Устава на Дружеството. § 4а. (нов – решение на Съвета на директорите от 07.03.2011 г.) Измененията и допълненията в Раздел 8 от този Правилник („Размер на таксите и удръжките, събирани от дружеството”) влизат в сила на 01.06.2011 г. § 4б. (нов – решение на Съвета на директорите от 15.06.2011 г.; изм. – решение на СД от 11.11.2011 г.) Измененията и допълненията в чл. 83а, ал. 7 влизат в сила по отношение на договори, сключени след 15.06.2011 г. § 4в. (нов – решение на СД от 11.11.2011 г.) Измененията и допълненията в Раздел 10 и в чл. 83д, ал. 1 от този Правилник, приети с решение на СД от 11.11.2011 г., влизат в сила на 01.01.2012 г. § 4г. (нов – решение на СД от 16.06.2015 г.; изм. – решение на СД от 20.10.2015 г.) Измененията и допълненията в чл. 83а, ал. 8 от този Правилник, приети с решение на СД от 18.08.2015 г., и измененията и допълненията в чл. 83б, ал. 2, т. 4, б. „б” и б. „в” и ал. 4 от този Правилник, приети с решение на СД от 14.04.2015 г., влизат в сила на 01.01.2016 г. § 4д. (нов – решение на СД от 02.02.2016 г.; изм. – решение на СД от 30.03.2016 г.) Измененията и допълненията, приети с решение на Съвета на директорите от 02.02.2016 г., пораждат действие от 01.01.2016 г. Измененията в дефинициите за „свързани лица“ и „контрол“, приети с решение на Съвета на директорите от 30.03.2016 г., влизат в сила от 12.08.2016 г. § 5. Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в закон или друг нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в страната. § 6. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО и наредбите за приложението му.