„СИБАНК” ЕАД (www.cibank.bg) е търговска банка, част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

Внимание! Информираме, че след получаване на необходимото разрешение от БНБ на 05.02.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията официално бе вписано преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.
От тази дата всички права и задължения на „СИБАНК“ ЕАД преминаха към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в качеството й на универсален правоприемник, с което успешно приключи процесът по вливане на СИБАНК в ОББ. По силата на тази промяна клиентите на „СИБАНК“ ЕАД стават клиенти на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.


Банката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

1. Депозити, спестовни и разплащателни сметки:
  • Безсрочен депозит с нарастваща лихва в лева, евро или щатски долари. Депозитът няма минимална сума за откриване, но се олихвяват минимум 50 валутни единици;
  • Детски спестовен влог в лева, евро или щатски долари, с минимално внесена сума 100 лева/50 евро, щатски долари. Срокът на влога е до навършване 18 години на титуляра;
  • Разплащателна сметка с възможност за получаване по нея на работна заплата или пенсия, както и плащане на битови сметки. Банката предлага и специализирани разплащателни адвокатски и застрахователни сметки в лева, евро, щатски долари или швейцарски франкове.
Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Ипотечни и потребителски кредити:
  • Ипотечни кредити в лева или евро, с максимален размер 500 000 лева/250 000 евро и срок на връщане до 30 години.
  • Потребителски кредити в лева, с размер от 1 000 до 35 000 лева и срок на връщане от 1 до 10 години. Като обезпечение по кредитите се изисква превод на работна заплата или друг доход от служебни правоотношения. Банката предлага кредити за пенсионери, за суми от 1 000 до 10 000 лева и срок на връщане от 1 до 5 години.
Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Банкови карти:
  • Безконтактна дебитна карта в лева, евро или долари, с възможност за теглене на суми и плащания в страната и чужбина.
  • Стандартни кредитни карти в лева, евро или долари, с възможност за плащания в страната и чужбина.
Рейтинговата агенция „БАКР” АД определя кредитния рейтинг на „Сибанк” ЕАД на ВВВ+ със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос