„Ай Еф Джи Лизинг” АД е финансова институция, регистрирана през март 2012 г. Фирмата отпуска парични заеми от 50 лева до 50 000 лева, както за физически, така и за юридически лица.

На своите клиенти фирмата предлага следните видове кредити:

• „Пари сега“ са кредити в размер от 50 до 399 лева, които клиентите връщат до 45 дни. Кредитите се отпускат срещу лична карта и служебна бележка за доходите за последните шест месеца.

Разгледайте различни варианти на кредита;

• "Баланс“ и „Стабилност“ са кредити в размер от 400 до 10 000 лева. Връщането на кредита става с равни месечни вноски, за срок от един до дванадесет месеца. За отпускане на кредита са необходими: лична карта, служебна бележка за дохода през последните шест месеца и един или повече поръчители, в зависимост от сумата.

Разгледайте различни варианти на кредита;

• „Трета възраст“ е кредит в размер от 150 до 1 000 лева. Връщането на кредита става с равни месечни вноски, за срок от един до дванадесет месеца. За да кандидатстват за този продукт кредитоискателите трябва да представят удостоверение за доходите от НОИ и лична карта.

Възрастта за кандидатстване в „Ай Еф Джи лизинг“ е от 18 до 70 години. Освен това клиентите трябва да имат непрекъснати осигурителни права през последните дванадесет месеца и регулярен доход.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Кандидатстването се извършва онлайн, в офис на фирмата или на някои от партньорите й. За да се разгледа искането за кредит клиентите заплащат такса, като изпращат SMS, чийто размер зависи от размера на кредита и е включена в нашия Кредитен калкулатор. Одобрената сума се превежда по банкова сметка или се изпраща чрез пощенски запис. Връщането на кредита става по банкова сметка на фирмата или чрез пощенски запис.

Общите условия са предоставени на сайта на „Ай Еф Джи Лизинг“. При желание от страна на клиента той може да се откаже от кредита, в рамките на законовия срок.

Повече за кредитите отпускани от "Ай Еф Джи Лизинг" можете да намерите тук

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос .ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ
НА “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД

Всяко изменение на Общите условия влиза в сила от момента на публикуването им на
уебсайта: http://www.ifgleasing.eu („Сайта“)

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ" АД/Дружеството/, вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията, ЕИК 200115990, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1434, Бул. „Симеоновско шосе" № 166, вх. А, ет. 1, ап. 4,
осъществяващо дейност по предоставяне на потребителски кредити, със
средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или
други възстановими средства (по-нататък наричано „Дружеството") и
клиентите - физически лица (по нататък наричани „физически лица",
„Заемополучател" или „Заемател") във връзка с предоставянето на кредити от
Дружеството и свързаните с тях отношения.
1.2. Настоящите Общи условия за предоставяне на потребителски
кредити /Общи условия/, в съответствие с действащото законодателство на
Република България, регламентират условията, при които „АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ" АД предоставя потребителски кредити по смисъла на Закона за
потребителския кредит /ЗПК/, условията за усвояване, ползване, обезпечаване
и погасяване на тези кредити, правата и задълженията на
страните в тази връзка и последиците при неизпълнението им в договорените
срокове, както и условията, при които се сключват и действат договорите за
кредит.
1.3. Потребителски кредити на физически лица се отпускат съгласно
"Вътрешни правила на „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" АД за кредитиране",
регламентиращи кредитната дейност и настоящите Общи условия, при
спазване на императивните изисквания на Закона да потребителския кредит.
1.4. Предоставянето на настоящата информация не задължава „АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ" АД да предостави кредит. Дружеството изразява волята
си/съгласието си да предостави конкретно финансиране, чрез отправяне на
писмено предложение до конкретно лице, във формата на договор за
потребителски кредит, съдържащ всички конкретни параметри и условия,при
които финансирането е одобрено от него.
1.5. Общите условия са задължителни за клиентите, ползващи
потребителски кредити от „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" АД и представляват
неразделна част от договорите за предоставяне на кредит, сключвани между
Дружеството и неговите клиенти - физически лица. При несъответствие между
разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в
конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори.
1.6. За да бъде разгледано заявлението на кандидат
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ (физическо лице), последният е длъжен да предостави
P a g e | 2
всички изисквани от тези Общи условия и от Дружеството данни и
информация.
1.7. Предоставянето на заем/кредит подлежи на предварително
одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила, поради
което представянето на информация от кандидат Заемателя и нейното
приемане от Дружеството не задължава последното да предостави заем на
кандидата. Всички разноски във връзка с предоставяне на заема, произтичащи
от заемното правоотношение са за сметка на Заемателя.
1.8. Услугите предоставяни от Дружеството могат да се ползват от
потребителите само за лични нужди и не с търговска цел.
1.9. Всяко физическо лице, преди да започне да използва услугите,
предоставени от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД следва да прочете внимателно
тези условия и да изяви своето съгласие с тях, по точно указания по-долу
начин.
ІІ. ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ.
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2.1.1. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД предоставя потребителски кредити
(заеми), съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за
кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за
Финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на
Българското гражданско и търговско законодателство.
2.2. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
2.2.1. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз
основа на писмен договор, по силата на който „“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит в размер до
10 000 лв. под формата на заем, като с подписването на договора,
Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски
кредит за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените
срокове и уговорените с договора и определените с настоящият документ общи
условия, и да върне кредита на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД ведно с
дължимите лихви. Договорът за потребителски кредит задължително се
подписва от представител на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и лично от
кредитополучателя.
2.2.2. Сключването на договора за потребителски кредит става по искане
на клиента (кредитополучателя) за получаване на потребителски кредит
P a g e | 3
отправена до представител на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД, с което клиента
заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с
искането за получаване на потребителски кредит, клиентът предоставя на “АЙ
ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД копие от личната си карта, желания от него размер на
кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да
осигури поръчители по кредита, както и друга информация, която
служителите на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД могат да поискат допълнително,
при спазването на изискванията на съответните нормативни актове. “АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” АД разглежда предоставената от клиента информация и въз
основа на същата уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето
на потребителски кредит и неговия размер или отказа да бъде предоставен
такъв кредит. За разглеждането на молбата за получаване на потребителски
кредит, клиентът заплаща еднократна такса, която е определена в Тарифа към
настоящите Общи условия и е в зависимост от размера на кредитния продукт.
Таксата за разглеждане на документи се заплаща в брой или по банков път.
При отказ да бъде предоставен потребителски кредит, таксата за разглеждане
не подлежи на връщане.
2.2.3. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД отпуска потребителски кредити
на:
1. Пълнолетни дееспособни физически лица, български граждани с
постоянно местоживеене в Република България, с непрекъснати осигурителни
права /социално и здравно осигуряване/през последните 12 месеца, които при
сключването на договор за потребителски кредит действат извън рамките на
своята професионална или търговска дейност.
2. При доказване платежоспособността на клиента се приемат за
валидни доходите, произтичащи от:
а/. трудово или служебно правоотношение по договор сключен за
неопределен срок и минимум 1 година трудов стаж във фирмата в която
работят към датата на подаване на искане за кредит, не са в период на
предизвестие за прекратяване на трудовото/ служебното правоотношение и са
получавали редовно възнаграждението си за последните дванадесет месеца.
б/. дейност като едноличен търговец, като лице упражняващо свободна
професия, или дейност, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум
дванадесет месеца преди подаване на искане за кредит;
в/. доходи на лица, упражняващи свободна професия, осигуряваща му
постоянни доходи за период минимум дванадесет месеца преди подаване на
искане за кредит
г/. доходи от договори за управление;
д/. доходи от наеми;
е/. други доходи, установени като приемливи за “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД, при оценка на кредитоспособността на потребителя.
2.2.4. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД предоставя потребителски
кредити на физически лица по настоящите правила в лева, евро или щатски
долари.
P a g e | 4
2.2.5. Максималният срок за погасяване на кредита се определя
съгласно условията по кредитния продукт и платежоспособността на
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ, но не повече от 3 год. Срокът за погасяване на
кредита се определя в договора за кредит в зависимост от предназначението на
кредита и предоставените обезпечения в полза на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ”
АД.
2.2.6. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД предоставя потребителски
кредити, когато:
1. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е клиент на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и е
заявил с искане параметрите на търсения от него кредит.
2. След приспадане на максималната месечна вноска (главница и лихви)
и вноски по други кредити от нетния месечен семеен доход (намален с други
плащания по кредити) на потребителя, да остават средства не по-малко от 100
лева на член от домакинството. В случай, че потребителят е със семейно
положение неженен/неомъжена нетния месечен доход да остава не по - малко
от 240 лева.
3. Потребителят е осигурил учредяване на всички договорени
обезпечения и сключване на всички застраховки съгласно предвиденото в
договора за кредит. Учредяването и вписването на обезпеченията, както и
поредността на вписването се удостоверява пред “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД с
надлежните документи съгласно действуващото законодателство.
4. Съпругът/съпругата на кредитополучателя става солидарен длъжник
за вземанията на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД по кредита при условията на
чл.121-127 от Закона за задълженията и договорите.
5. Осигурил е един или двама поръчители, в зависимост от исканата сума
по кредита, които отговарят солидарно за изпълнение на задълженията на
Заемателя по кредита, когато е приложимо към съотвения кредитен продукт.
2.2.7. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД може да поставя като условие за
предоставяне на кредита сключването и на договор/и за предоставяне на
допълнителна/и услуга/и, например поръчителство, гаранция, застраховка,
допълнително здравно осигуряване и други.
2.3. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
2.3.1. Преди потребителят да е обвързан от предложение или от договор
за предоставяне на потребителски кредит, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД,
съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от
Дружеството условия, своевременно му предоставя необходимата информация
за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано
решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията се
предоставя по образец съгласно Закона за потребителския кредит, във формата
на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за
потребителските кредити съгласно изискванията на закона за потребителския
кредит. Информацията в този формуляр няма силата на предложение за
P a g e | 5
сключване на договор и не задължава Дружеството да предостави на клиента
съответния кредитен продукт, за който се отнася информацията.
2.3.2. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД предоставя преддоговорната
информация безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, написана по
ясен и разбираем начин на български език, като всички елементи на
информацията се представят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт. Всяка
допълнителна информация, която Дружеството желае да предостави на
потребителя, се представя в отделен документ, който може да е приложен към
стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за
потребителските кредити.
2.3.3. При поискване от потребителя, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД му
предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за
кредит. Ако към момента на поискването Дружеството не желае да пристъпи
към сключване на договор за кредит, то може да откаже да предостави такъв
екземпляр.
2.3.4 “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД, чрез своите служители, отговарящи за
кредитния процес, предоставя на потребителите подходящи разяснения,
позволяващи им да преценят доколко предлаганият договор за кредит
съответства на техните потребности и финансово състояние и им разяснява
преддоговорната информация, която трябва да бъде предоставена, основните
характеристики на предлаганите от нея кредитни продукти и въздействието,
което могат да окажат върху клиентите, в т.ч. последиците в случай на
просрочени плащания от тяхна страна, с цел взимане на информирано
решение от страна на потребителя.
2.3.5. Преди сключване на договор за кредит Дружеството оценява
кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в
т.ч. информация, получена от потребителя, и ако е необходимо, извършва
справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в
Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите.
Когато след сключване на договора за потребителски кредит страните
постигнат съгласие да променят общия размер на кредита, Дружеството е
длъжно да актуализира наличната финансова информация за потребителя и
да оцени кредитоспособността му преди всяко увеличение на общия размер на
кредита, което превишава с 25 на сто договорения размер на кредита. Ако в
резултат на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга
база данни, използвана в Република България за оценка на
кредитоспособността на потребителите, Банката откаже да предостави кредит,
тя е длъжна да уведоми незабавно и безвъзмездно потребителя за резултата от
извършената проверка и за сведенията за него, съдържащи се в регистъра.
2.3.6. Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма,
на хартиен носител, в два екземпляра - по един за всяка от страните по
договора, а когато страните по договора са повече, в съответния брой
екземпляри според броя на страните. Това се прилага за всички изменения и
допълнения към сключения договор, които се подписват от всички страни по
договора, с изключение на случаите, когато договорът изрично предвижда
възможност за промяна - едностранно от страна на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ”
АД на лихвения процент и условия, лихви, таксите и комисионни, прилагани
от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД за граждани.
P a g e | 6
2.3.7. Договорът за потребителски кредит се изготвя на разбираем език, в
писмена форма в съответствие с чл.11 от Закона за потребителския кредит и
съдържа:
1. датата и мястото на сключването му;
2. вида на предоставения кредит;
3. името, единния граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец),
постоянния и настоящия адрес на потребителя;
4. името/наименованието, правноорганизационната форма, кода по БУЛСТАТ или
ЕИК и адреса/седалището на ЗАЕМОДАТЕЛЯ;
5. данните по т. 3 за физически лица и по т. 4 за еднолични търговци и юридически
лица - когато в договорите участва кредитен посредник;
6. срока на договора за кредит;
7. общия размер на кредита и условията за усвояването му;
8. стоката или услугата и нейната цена в брой - когато кредитът е под формата на
разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за кредит;
9. лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и индекс или
референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и
периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при
различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се
предоставя за всички приложими лихвени проценти;
9а. (нова – ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) методиката за изчисляване
на референтния лихвен процент съгласно чл. 33а;
10. годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от
потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се
посочат взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на годишния
процент на разходите по определения в приложение № 1 начин;
11. условията за издължаване на кредита от потребителя, включително
погасителен план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на
плащане на погасителните вноски, последователността на разпределение на вноските
между различните неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти за
целите на погасяването;
12. информация за правото на потребителя при погасяване на главницата по срочен
договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от
изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за
извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите
P a g e | 7
плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа
разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата,
изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните
разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи
могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва
ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна
на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит;
13. извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните
повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без
погасяване на главницата;
14. лихвения процент, който се прилага при просрочени плащания, изчислен към
момента на сключване на договора за кредит, начините за неговото променяне, както и
стойността на всички разходи, които се дължат при неизпълнение на договора;
15. предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските;
16. наличието на нотариални и други такси, които са свързани с договора за
кредит, ако има такива;
17. обезпеченията, които потребителят е длъжен да предостави, ако има такива;
18. изискуемите застраховки, ако има такива;
19. наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора, срока, в
който това право може да бъде упражнено, и другите условия за неговото упражняване,
включително информация за задължението на потребителя да погаси усвоената
главница и лихвата съгласно чл. 29, ал. 4 и 6, както и за размера на лихвения процент на
ден;
20. информация за правата на потребителя, произтичащи от чл. 27 и 28, както и
условията за упражняване на тези права;
21. правото на предсрочно погасяване на кредита, реда за неговото осъществяване
и когато е необходимо, информация за правото на ЗАЕМОДАТЕЛЯ на обезщетение в
случаите по чл. 32, както и начина за неговото изчисляване;
22. реда за прекратяване на договора за кредит;
23. наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове и за
обезщетяване на потребителите във връзка с предоставяне на потребителски кредит,
както и условията за тяхното използване;
24. другите клаузи и условия по договора;
25. адреса на Комисията за защита на потребителите като контролен орган по
спазване изискванията на този закон;
P a g e | 8
26. подписи на страните.
2.4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2.4.1 Общи задължения на Кредитополучателя:
(а) Кредитополучателят е длъжен да издължи потребителския кредит по
реда и при условията на договора, заедно с лихвите и разноските по него на
вноски, броят, размерите и падежите, съгласно погасителния план;
(б) Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на
предоставените на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД данни и документи.
Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД за всяка промяна, настъпила в дадената от него, при сключване
на договора, информация и в частност, но не само за всякакви промени в
месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа
(работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му
сметки;
(в) В случай, че в срока на договора Кредитополучателят влезе в
каквито и да е кредитни правоотношения с Банка или друга кредитна
институция, той се задължава в 3- дневен срок от настъпването на съответното
събитие да уведоми “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и при поискване от негова
страна да му представи съответните договори и други, относими към
кредитното правоотношение документи, както и допълнителни обезпечения, в
случай, че “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД поиска това.
2.4.2 Общи задължения на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД:
(а) “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД е длъжно да предостави
преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя
продукт
(б) “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД е длъжно да предостави за ползване
разрешения заем в договорения размер, срокове и условия.
(в) “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да прехвърли вземането си
по договора на трето лице, което намери за добре без да се изисква
съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай “АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” АД се задължава да уведоми Кредитополучателя
за настъпилата промяна в титуляря на вземането.
2.5. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЗАСТРАХОВКИ
P a g e | 9
2.5.1. За обезпечаване на вземанията си във връзка с предоставените от
нея потребителски кредити, Дружеството приема лични и реални обезпечения,
а именно поръчителство, залог и ипотека.
2.5.2. Учредените обезпечения в полза на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
трябва да обезпечават всички вземания по предоставения кредит, в т. ч.
главница, лихви, такси, комисионни и други разходи, като размерът на
обезпеченост на кредита следва да е не по-малък от 300%. “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД извършва периодично, но не по-малко от веднъж годишно
анализ на достатъчността на обезпеченията и ако поради изменение на цените,
промяна на валутния курс или вследствие на повреди, аварии, скрити дефекти,
некомплектност или поради други обстоятелства, стойността на обезпечението
спадне или Дружеството счете, че то е недостатъчно, кредитополучателят е
длъжен при първа писмена покана от Дружеството да намали задължението си
по договора или да предостави допълнително обезпечение, в посочени от “АЙ
ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД размери и срокове. Ако в определения в поканата срок,
той не представи такова обезпечение или не намали задължението си по
кредита, задължението на Дружеството да предостави неусвоена част от
кредита се погасява, а усвоеният кредит може да бъде обявен от нея за частично
или изцяло предсрочно изискуем.
2.5.3. Поръчителите може да са юридически лица, които са в добро
финансово състояние или пълнолетни дееспособни физически лица, български
граждани с постоянно местоживеене в България, с непрекъснати осигурителни
права /социално и здравно осигуряване/ през последните дванадесет месеца,
работят по трудово/служебно правоотношение по договор за неопределен
срок, не са в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/служебното
правоотношение, получавали са редовно възнаграждението си за последните 12
месеца. Едно физическо лице може да бъде поръчител само на един
кредитополучател на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД. „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“
АД има право да въвежда и допълнителни критерии относно поръчителите
при всеки отделен вид кредитен продукт. Поръчителите се задължават пред
Банката да отговарят солидарно с кредитополучателя за задълженията му за
погасяване на кредита, в т. ч. главница, лихви, комисионни, такси и други
разходи, от момента на възникването им до окончателното им погасяване.
2.5.4. Обезпеченията по 5.1. се учредяват от кредитополучателя или от
трети лица съгласно договорената поредност. В случаите, когато третите лица
са търговци или лица по смисъла на чл.2 от Търговския закон /ТЗ/, залогът се
учредява по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ и се вписва в
Централния регистър на особените залози /ЦРОЗ/ при Министерство на
правосъдието на Република България или друг, определен в закона регистър.
Всички разходи за учредяване, подновяване и заличаване на обезпеченията са
за сметка на кредитополучателя.
2.5.5. Когато вземанията на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД във връзка с
предоставен кредит се обезпечават с имущество, което представлява
съпружеска имуществена общност, съпругът/-та задължително подписва
договора като солидарен длъжник при условията на чл. 101 във връзка с чл. 121-
P a g e | 10
чл.127 от ЗЗД, а_ всички предоставени в полза на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
обезпечения се учредяват съвместно от двамата съпрузи при СИО или
съсобственост, а когато обезпечението е собственост само на единия съпруг
задължително се взема поне нотариално завереното изрично съгласие на
другия съпруг.
2.5.6. Кредитополучателят сключва и поддържа за своя сметка и за целия
срок на кредита, до пълното издължаване на всички суми по договора,
застраховка на имуществото, предоставено като обезпечение на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД, като Дружеството е посочена като единствен получател на
застрахователните суми. Застрахователните рискове и застрахователят се
съгласуват предварително с Дружеството. При наличие на действащи
застрахователни полици преди датата на сключване на настоящия договор,
правата по тях трябва да бъдат прехвърлени в полза на“АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД.
2.5.7. /1/Страните се съгласяват, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ да обезпечи
изпълнението на задълженията за заплащане на всички дължими суми по
договорите за кредит, чрез издаването в полза на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
на Запис на заповед за сума в размер на всички погасителни вноски, ведно с
евентуално дължимата съгласно настоящия член неустойка за неизпълнение на
задължението за осигуряване на поръчител, ако такъв не бъде осигурен. След
всяко плащане записът на заповед следва незабавно да бъде привеждан в
съответствие с остатъка от задължението.
/2/ В случай на неизпълнение на задължението за заплащане на
дължимите суми по договора за кредит от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ,
“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да предявява за плащане, да образува
граждаско производство по реда на заповедно производство, както и да изисква
принудително събиране само на такава част от сумата на записа на заповед,
която е равна на изискуемата част от задължението по активния договор за
кредит.
/3/ Заемодателят отговаря за всички вреди, нанесени на
Заемополучателя в резултат на неправомерно използване на Запис на заповед.
2.5.8. Като гаранция за изпълнението на задълженията си по настоящия
договор и при съгласие от страна на Кредитополучателя, последният може да
предостави на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД при подписването на настоящия
договор сума в размер посочена в договора („гаранция за изпълнение”).
Гаранцията за изпълнение се връща на Кредитополучателя при изплащането
на последната вноска съгласно Погасителния план, доколкото
Кредитополучателя е изпълнил всяко едно от задълженията си по настоящия
договор в срок и без забава на която и да било от седмичните или месечните
погасителни вноски съгласно погасителния план, като “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД може да прихваща дължимите от Кредитополучателя суми от
гаранцията за изпълнение.
2.5.9. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава на основание чл. 23 от Закона
за задълженията и договорите в срок от 3 дни след сключването на договора за
P a g e | 11
кредит /приложимо за договори за потребителски кредити в размер от 50 лв.
до 10 000 лв./, да осигури действието на трето/ти физическо лице, изразяващо
се в поемане на солидарно задължение в полза на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
за връщане на всички погасителни вноски, разходи и неустойки по настоящия
договор.
2.5.9.1.Третото лице/поръчител, солидарен длъжник/ следва да посети
офиса на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД в страната, в който е сключен договора
за кредит и да сключи с Заемодателя изричен договор за встъпване в
дълг/договор за поръчителство/, с който да се задължи солидарно със
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за връщането на всички дължими суми по настоящия
договор. Със сключването на посочения договор, задължението на
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно този член се счита за изпълнено.
2.5.9.2. Третото лице /поръчител, солидарен длъжник/ подлежи на
предварителна проверка от страна на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД с оглед
неговата възможност да поеме посочения солидарен дълг. Страните се
договарят, че третото лице – поръчител следва да отговаря кумулативно на
минимум следните условия и да предостави следните документи:
1. Навършена възраст – 21 години;
2. Минимален осигурителен брутен доход – 1500 лв.;
3. Валидно трудово или служебно правоотношение при последен
работодател минимум – 6 месеца;
4. Липса на записи в ЦКР относно просрочия,под наблюдение,загуба и
т.н.
5. Да не е поръчител по съществуващ кредит в която и да е банкова или
небанкова институция;
6. Да не е настоящ кредитополучател в „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД
7. Служебна бележка за доход от работодателя за 6 месеца назад;
2.5.9.3. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението на
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочено в този член ще причини на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД вреди, за които се дължи неустойка като обезщетение.
Процентът на неустойката се уговоря между страните по всеки отделен договор
но не може да надвишава 1% на ден върху усвоената сума за целия срок на
договора.
2.5.9.4. Страните се съгласяват, че размерът на неустойката е договорен в
индивидуални преговори между тях и същият отразява напълно постигнатите
договорки, както и че договореният размер не е прекомерен.
2.5.9.5. Страните могат да постигнат съгласие, в случай, че договорената в
договора неустойка стане дължима от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ,
същият да я заплати на части, договорени между страните, а именно
неустойката да се заплаща разсрочено по вноските.
2.5.9.6. Неустойката се заплаща до момента на ползване на кредита, като
независимо от причината за прекратяване на договора за кредит по
инициатива на Заемополучателя/предсрочно погасяване, отказ и т.н./ до
изтичане на първия месец от неговия срок, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи
заплащане на уговорената неустойка за 1 месец като минимум. При
P a g e | 12
прекратяване на договора след изтичане на този едномесечен срок
Заемополучателят дължи неустойка пропорционално на дните на ползване на
сумата /главницата по кредита.
2.5.9.7. В случаите , когато погасителните вноски са уговорени на 15-
дневни периоди и Договорът за кредит бъде прекратен предсрочно по
инициатива на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ преди изтичането на първия 15-
дневенпериод, Заемополучателят дължи и неустойката за целия този период.
2.6. ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАЕМА
2.6.1. Заемът се издължава на седмични или месечни погасителни вноски
и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски по
предходното изречение съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с
надбавка, покриваща разноските на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД по
подготовка и обслужване на заема и определената лихва, съставляваща
печалбата на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
2.6.2. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от
определените дати, посочени в погасителния план.
2.6.3. При забава на една или повече погасителни вноски
Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата
законна наказателна лихва за периода на забавата върху всяка забавена
погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за
телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия,
извършени по преценка на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД до окончателното
изплащане на задължението.
2.6.4. Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в
последователност наказателна лихва, неустойка, лихва, главница.
2.6.5. Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1
евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се
преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на
плащането. При инфлация, по-голяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на
годишна база, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да преизчисли размера
на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.
2.6.6. Погасяването на кредита се извършва във валутата, в която е
предоставен, освен ако страните не са уговорили друго.
2.7. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ
2.7.1. Кредитополучателят може да изпълни задължението си по договора
за потребителски кредит предсрочно като отправи предизвестие в писмена
форма до “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД в седем дневен срок преди плащането.
При предсрочно погасяване, Кредитополучателят има право на намаление на
P a g e | 13
общите разходи, като това намаление се отнася до лихвата и разходите за
оставащата част от срока на договора.
2.7.2. Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.
2.7.3. При предсрочно погасяване на част от кредита, страните договарят
промяна в погасителния план в допълнително споразумение, неразделна част
от договора.
2.8. ПРАВО НА ОТКАЗ
2.8.4. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право без да дължи обезщетение или
неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за
кредит като уведоми писмено Кредитодателя в 14-дневен срок от сключването
на договора. В случай, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ упражни правото си на
отказ, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума
/главницата/ и да заплати такса за ползване за периода от датата на усвояване
на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не
по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до
Кредитодателя за упражняване правото на отказ. Таксата за ползване се
изчислява на базата на уговорения в договора начин. Срокът за връщане на
заемната сума започва да тече от датата на получаването на уведомлението на
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за упражняване на правото му на отказ от
ЗАЕМОДАТЕЛЯ;
2.8.5. За легитимното упражняване на правото на отказ следва да бъде
изпратено уведомление в писмена форма на следния адрес: гр. София, ул.
„Бисер“ 16, партер.
2.8.6. В уведомлението за отказа от Договора е необходимо да бъде
посочено:
 Заявление за отказ от Договора за потребителски кредит и неговия точен
номер;
 дата и място на съставяне на заявлението;
 подпис на съставителя.
2.8.7. В случай, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ не се възползва от правото си
на отказ по т.2.8.4. от настоящите условия в предвидения за това срок, той
окончателно губи тази възможност.
2.8.8. Правото на отказ е неприложимо при кредити с размер до 400 лв.
2.9. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.9.1. При просрочване на две или повече вноски, и считано от падежната
дата на втората непогасена погасителна вноска, вземането на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД става автоматично предсрочно изискуемо в целия му размер,
ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на
P a g e | 14
вземането. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да прекрати едностранно
договор без да е длъжно да дава допълнителен срок за изпълнение на
Кредитополучателя и да обяви всичките си вземания по предоставения заем, в
т.ч. изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихви
за забава, такси и комисионни, разноски по събиране на вземането за
предсрочно изискуеми в пълен размер, при настъпване на някоя от следните
хипотези:
1. Регистрирано просрочие на две или повече вноски за погасяване
на главница и/или лихви по кредита;
2. Когато кредитополучателят е представил неверни данни, които
са послужили като основание за предоставяне на кредита, както и в случай, че
предоставени от него потвърждения, декларации, удостоверения или други
документи, във връзка с изпълнението на договора се окажат неверни или
невалидни.
3. Смърт на кредитополучателя или третите задължени лица /солидарен
длъжник или поръчител/, както и поставянето му/им под пълно или ограничено
запрещение.
4. Предявени искове, насочени срещу кредитополучателя, третите
задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/ и/или към обезпечението,
както и при образуването на изпълнителни производства срещу тях.
5. Прекратяване на трудовия договор на кредитополучателя или
третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/ - физически лица, с
работодателя им, а в случаите, когато третите лица са юридически лица - при
изпадането им в състояние на неплатежоспособност, включително и когато
такава може да се предполага по смисъла на Търговския закон;
6. При нарушаване на някое от задълженията на кредитополучателя,
предвидени в договора за потребителски кредит, както и в случай, че не
погасява в срок други кредити, предоставени му от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ”
АД;
7. В случай, че “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД счете, че стойността на
предоставеното й по кредита обезпечение спадне и същото не бъде
допълнено/заменено от кредитополучателя в указания от нея срок или
кредитополучателят не намали дълга до размер и срок, определени от
Дружеството.
8. Други събития или обстоятелства, които по преценка на “АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” АД могат да попречат за издължаване на потребителския
кредит в срок.
9. Започване на действия по принудително изпълнение по отношение
на Кредитополучателя.
2.9.2. В случаите, когато предсрочната изискуемост не настъпва
автоматично, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД уведомява кредитополучателя и
третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител, че обявява кредита за
предсрочно изискуем, чрез писмена покана, с която му/им предоставя и срок за
доброволно изпълнение на задълженията. В случай на неплащане в
горепосочения срок Кредитополучателят следва да заплати обезщетение в
размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден забава,
P a g e | 15
изчислена върху цялата дължима главница.
2.9.3.Ако кредитополучателят и/или третите задължени лица /солидарен
длъжник или поръчител/ не издължи/издължат просрочените суми в сроковете
посочени в поканата за доброволно изпълнение, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
предприема действия за принудително събиране на вземанията си по
предвидения в действащото законодателство ред.
2.9.4. В случай на предсрочна изискуемост, както и в случай на
неиздължаване на част или целия кредит, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има
право по свой избор и преценка да пристъпи към принудително изпълнение,
по реда на действащото законодателство, като насочи изпълнението към
учредените в негова полза обезпечения, както и върху цялото секвестируемо
имущество на кредитополучателя и/или третите задължени лица /солидарен
длъжник или поръчител/.
2.9.5. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД може да предприеме действия за
предоговаряне или преструктуриране на потребителски кредит, ако при
анализ на реалните възможности на съответния кредитополучател установи, че
съществува:
- потенциал за генериране на достатъчни парични потоци за обслужване
на кредита при променените условия;
- приемливи за нея условия за пълното погасяване на кредита;
- коректно поведение и готовност за сътрудничество от страна на
кредитополучателя.и/или третите задължени лица /солидарен длъжник или
поръчител/.
2.10. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ. КОМИСИОННИ. ТАКСИ И ДРУГИ РАЗХОДИ.
ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ
2.10.1. За ползвания кредит кредитополучателят заплаща на “АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” АД годишна лихва, чийто конкретен размер се договаря с
кредитополучателя с подписването на договора за потребителски кредит.
Размерът на лихвата по отделните продукти е определен в
Приложение № 1, неразделна част от настоящите Общи условия.
2.10.2. Определеният лихвен процент се начислява от датата на първо
усвояване на суми по кредита.
2.10.3. Лихвата се начислява от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и заплаща от
кредитополучателя ежемесечно, на определено число на съответния месец,
изрично посочено в Договора и погасителния план. Дължимите лихва,
включително лихвата за просрочие, се начисляват от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ”
АД при лихвена конвенция 365/365 дни.
P a g e | 16
2.10.4. При допуснато от кредитополучателя просрочие по главницата,
за времето на забавата, върху просрочената сума се начислява и лихва за
просрочие /неустойка/ в размер определен в договора за кредит, но не повече
от законната лихва, а при допуснато от кредитополучателя просрочие по
лихвата, върху просрочената сума, за времето на забавата, се начислява лихва за
просрочие /неустойка/ в размер определен в договора за кредит, но не повече
от законната лихва.
2.10.5. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да променя едностранно
договорените с кредитополучателя лихвени проценти за редовен дълг и за
забава по кредита. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД уведомява кредитополучателя
на хартиен носител, за всяка промяна на лихвения процент при влизането в
сила на промяната, както и за размера на вноските след влизане в сила на новия
лихвен процент и броя или периодичността на вноските, ако се променят.
Кредитополучателят се смята за уведомен, когато уведомлението е било
изпратено на посочения от него адрес в договора за кредит.
2.10.6. Във връзка с разглеждане на искането за кредит, предоставянето,
обслужването и администрирането на кредита, кредитополучателят заплаща
на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД такси и комисиони в размер, указан в
Приложение № 1 - „Описание на продуктите, предлагани от “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД за граждани”, като промените влизат в сила от деня, посочен в
решението на СД на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и от същия ден се прилагат и
по отношение на кредитополучателя. Актуалният текст на Приложение № 1 на
“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД се обявява и е достъпен за всички потребители и
клиенти на Дружеството на интернет страницата на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ”
АД, както и на хартиен носител в офисите на дружеството.
2.10.7.“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД не може да изисква и да събира от
кредитополучателя каквото и да е плащане, включително на лихви, такси,
комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са
предвидени в сключения договор за потребителски кредит.
2.10.8. Годишният процент на разходите /ГПР/ по потребителския
кредит се определя съобразно конкретния размер и срок на кредита, изчислява
се по формулата предвидена в Закона за потребителския кредит и точният му
размер задължително се посочва в договора за кредит.
2.11. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2.11.1. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на
договорите за потребителски кредити, предоставяни от “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД съгласно и Закона за потребителския кредит и настоящите
Общи условия, ще бъдат уреждани със съвместни усилия на страните по него.
P a g e | 17
2.11.2. Кредитополучателят има право да подава писмени възражения
пред “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и жалби до Комисията за защита на
потребителите/Кошисията/, свързани с предоставянето на потребителския
кредит. Комисията за защита на потребителите е контролен орган по спазване
изискванията на Закона за потребителския кредит, с адрес град София, пл.
"Славейков" № 4А, етаж 3. При осъществяване на контролните функции от
Комисията за защита на потребителите, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД със
съгласие на кредитополучателя, може да предоставя на длъжностните лица от
Комисията документи и информация относно кредита, в т.ч. и относно факти
и обстоятелства представляващи тайна по смисъла на Закона за кредитните
институции.
2.11.3. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД е длъжна да се произнесе по всяко
направено пред него писмено възражение/искане за обезщетение от
Кредитополучателя и да го уведоми писмено за решението си по всяко
конкретно възражение/искане за обезщетение във връзка с потребителски
кредит в срок 30 /тридесет/ дни от получаването му. Възражението/искането
за обезщетение се разглежда съгласно следната процедура за подаване на
възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с
жалби на потребители, свързани с предоставянето на потребителски кредит, а
именно: Писмените възражения се подават в два екземпляра в офиса на“АЙ ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” АД , където кредитът се обслужва. Единият екземпляр от
възражението с входящ номер на банката се предоставя/връща/ на
кредитополучателя. В срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от
постъпване на възражението, “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД разглежда
възражението на база наличните в Дружеството и предоставените от
кредитополучателя документи. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД се произнася по
възражението с мотивирано решение. Търговският директор на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД изпраща на кредитополучателя решението Дружеството с
официално съпроводително писмо на посочен в договора за кредит адрес на
кредитополучателя.
2.11.4.“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД не разглежда писмени
възражения/искания за обезщетение, които са направени анонимно, устно, по
телефон или по електронна поща.
2.11.5. Когато Дружеството не се произнесе в посочения по-горе срок,
както и когато решението му не удовлетворява кредитополучателя, спорът
може да бъде отнесен за разглеждане от помирителна комисия, създадена по
реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, която съдейства за
доброволното уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между
страните по спора. Подаването на възражение или жалба от потребителите във
връзка с договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка
за образуване на помирителното производство. В случай, че не се постигне
споразумение, спорът се решава окончателно съгласно нормите на българското
законодателство от компетентния български съд.
P a g e | 18
2.11.6. При противоречия и/или различия между настоящите Общи
условия и конкретен договор за потребителски кредит, се прилагат клаузите на
съответния договор за кредит.
2.11.7. При противоречия и/или различия между настоящите Общи
условия и императивни законови норми, прилага са съответната законова
разпоредба.
2.11.8. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право да прехвърли правата си по
настоящия договор на трети лица, включително и за събиране на дължими
просрочени вземания, без да е необходимо да получи предварително съгласие
от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ. За извършеното прехвърляне
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ се уведомява съгласно нормативните изисквания С
подписването на този Договор Заемодателят приема горното за уведомление по
чл. 99 от Закона задъпженията и договорите. С подписване на настоящия
договор ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ заявява, че е уведомен за правото на
Кредитодателя да впише в Централния регистър на особените залози към
Министерство на правосъдието договор за залог на вземания (в това число на
цялото вземане по настоящия договор за потребителски кредит със Залогодател
“Ай ЕФ Джи Лизинг” АД) в полза на банки или финансови институции.
Настоящото се счита за съобщение по смисъла на чл. 17 от Закона за особените
залози. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че е съгласен.
2.11.9. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД може да рекламира предоставяните
от нея потребителски кредити. Реклама, която посочва лихвен процент или
друго число, свързано с разходите по кредита,задължително съдържа
информация за: лихвения процент, фиксиран и/или променлив,приложим
към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени
вобщите разходи по кредита за потребителя; общия размер на кредита;
годишния процент наразходите с изключение на кредитите за овърдрафт;
срока на кредита; цената на стоката или услугата, когато тя се заплаща в брой,
както и размера на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска под
формата на разсрочено плащане на стока или услуга; общата сума, дължима от
потребителя, и размера на вноските. Тези изисквания не се прилагат, когато
рекламата не посочва лихвения процент или друго число, свързано с разходите
по кредита. Във всички случаи информацията в рекламата трябва да е ясна,
разбираема, лесна за виждане, а когато посочва лихвен процент или друго
число, свързано с разходите по кредита и да е придружена от представителен
пример.
2.11.10. Във всяка писмена реклама, независимо от използваното средство
за реклама, информацията за лихвения процент, за годишния процент на
разходите, за общия размер на кредита, дължим от потребителя, и за това, дали
кредитът е с фиксиран или с променлив лихвен процент, се представя
задължително с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.
P a g e | 19
2.11.11. Когато “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД поставя като условие за
предоставяне на кредита сключването на договор за предоставяне на
допълнителна услуга, например застраховка, стойността на която не може да
бъде определена предварително, или когато сключването на такъв договор
произтича от прилагането на клаузи и търговски условия, рекламата посочва
по ясен и разбираем начин, който е лесен за отличаване, необходимостта от
сключването на договор за предоставяне на тази допълнителна услуга и
годишния размер на разходите по кредита. За рекламата в тези случаи се
прилагат и чл. 68б - 68л от Закона за защита на потребителите.
2.11.12. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД обработва личните данни на
кредитополучателя и на третите задължени лица /поръчители и/или солидарни
длъжници/, при спазване на Закона за защита на личните данни и Вътрешните
си правила в тази област. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да обработва
и/или разкрива пред определени лица и институции лични данни на
кредитополучателя и на третите задължени лица /поръчители и/или солидарни
длъжници/, съответно на лицата, които го представляват, без да иска съгласието
му/им във всички нормативно установени случаи, в които е задължена да
обработва и/или разкрива лични данни за целите на статистиката или за други
нормативно определени цели.
2.11.13. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един
договор за потребителски кредит по смисъла на Закона за потребителския
кредит, сключен между “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД и потребител.
2.11.14.“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД си запазва правото да актуализира
настоящите Общи условия, за което уведомява потребителите на електронната
си страница в Интернет и на хартиен носител на достъпни места в офисите на
Дружеството.
2.11.15. При сключване на договори за кредит или договори за
посредничество за предоставяне на кредит, които са обезпечени с ипотека или
друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот - за този вид договори се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 5, 6, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 10, 10а, чл. 11, ал.
1, т. 1 – 7, 9 – 20 и 22 – 27 и ал. 2, 3 и 4, чл. 14, 16, 17, 18, 25, чл. 32, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1
и 2 и ал. 5 – 8, чл. 33, 33а и § 1 от допълнителните разпоредби
2.11.16. договори за кредит и/или договори за посредничество за
предоставяне на кредит с цел придобиване или запазване правото на
собственост върху земя или друг недвижим имот, включително сграда, която е
построена или предстои да бъде построена; за този вид договори се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 5, 6, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 10, 10а, чл. 11, ал. 1, т. 1 – 7,
9 – 20 и 22 – 27 и ал. 2, 3 и 4, чл. 14, 16, 17, 18, 25, чл. 32, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5
– 8, чл. 33, 33а и § 1 от допълнителните разпоредби.
2.12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
2.12.1. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението
на всички задължения на Кредитополучателя или предсрочно плащане,
P a g e | 20
съгласно условията на същия и настоящите общи условия.
-по взаимно съгласие на страните;
-при смърт на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;
-едностранно от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ съобразно изискванията на
закона;
-едностранно от Кредитодателя при констатиране, че
ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е посочил неистински, неверни или лъжливи
лични данни;
-при наличие на основанията за предсрочна изискуемост;
-едностранно от Кредитодателя при невъзможност за изпълнение,
дължащо се на настъпване на форсмажорни обстоятелства;
2.12.2. При смърт на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, Кредитодателят може
едностранно да прекрати договора и да иска реално изпълнение от
наследниците на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ.
2.13. ДРУГИ УСЛОВИЯ
2.13.1. Кореспонденция - Съобщенията между страните по настоящия
договор се изпращат на адресите, посочени от страните в началото на
настоящия договор. Страните се съгласяват, че съобщенията между страните
може да се изпращат чрез съобщение по телефон или имейл, посочени от тях. В
тези случаи съобщението се счита за изпратено с получаването на
уведомлението чрез съответното комуникационно средство.
(2) Всяка от страните се задължава да уведоми незабавно насрещната
страна в случай на промяна на адреса си, посочен в настоящия договор. В
случай, че някоя от страните промени посочения адрес, без да уведоми за
новия си адрес другата страна, всички изпратени на него съобщения се считат
за редовно получени.
(3) В случай че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или негови близки откажат
достъп или откажат да получат уведомление, изходящо от ЗАЕМОДАТЕЛЯ се
приема, че същото е връчено надлежно и редовно получено.
/4/ Всяка от страните е длъжна да осигури получаването на
съобщенията, изпратени до нея от другата страна по договора на посочения в
този договор постоянен/настоящ адрес/седалище и адрес по
регистрация/адрес за кореспонденция. Страните се съгласяват, че в
отношенията помежду им във връзка с този договор, всяко съобщение,
изпратено на посочения постоянен/настоящ адрес на страната с препоръчано
писмо с обратна разписка, ще се счита получено на датата, отбелязана от
пощенската служба или доставчика, че писмото или известието за неговото
получавене е било доставено на адреса, независимо дали е било фактически
получено, или не, или същото не е потърсено, и ще поражда правни
последици, свързани с получаването. Тази уговорка важи и за връчване на
P a g e | 21
нотариални покани и съдебни документи.
2.13.2. “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД се задължава да ползва
предоставената при или по повод на договора за потребителски кредит
информация само за нуждите на своята дейност, като предоставя достъп до
същата информация на свои служители и/или изпълнители при условията на
конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на
дейността му или за проверка на пълнотата и верността на същата
информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на
настоящия договор. Кредитополучателят с подаването на молбата за кредит,
съответно с подписването на договора за кредит, упълномощава “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД да проверява пълнотата и верността на предоставената
информация, по всяко време до погасяването на кредита, чрез свои служители,
и/или независими изпълнители и/или източници. Прехвърлянето на правата
на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД по договора (ведно с предаването на
настоящия документ на приобретателя на правата), предявяването му от “АЙ
ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД пред съд за осъществяване на своите права или
предоставянето му на контролен орган в изпълнение на задължение по закон
не съставлява неизпълнение на задължението на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД
по предходното изречение.
2.13.3. Предоставената от Кредитополучателя информация съдържа
лични данни и данни за имущественото състояние на Кредитополучателя,
необходима предпоставка, за да бъде разгледано искането за кредит. С
полагането на саморъчния си подпис върху настоящия документ,
Кредитополучателят потвърждава, че е предоставил информацията лично и
доброволно и с цел да мотивира “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД да му предостави
кредит при изложените в този документ условия и параметри.
Кредитополучателят заявява съгласието си да бъде заснеман при
кандидатстването, одобряването и/или усвояването на кредита от
съображения за сигурност, като записите бъдат съхранявани на всякакви
носители в бази данни на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД Кредитополучателят
удостоверява чрез подписа си, че предоставената от него информация е вярна
и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на
кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.
2.13.4. С полагането на подписа си под този документ,
Кредитополучателят потвърждава, че съдържащата се в него информация е
била внимателно прочетена, че тя е отразена в документа в съответствие с
изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да било начин, и че е пълна и
вярна във всяко едно отношение, потвърждава нейната истинност и е уведомен,
че за посочени неверни данни носи наказателна отговорност по НК.
Кредитополучателят декларира, че данните (включително телефон,
месторабота, доходи, имущество, разходи, пояснения и обяснения), дадени при
кандидатстването за кредит пред и изискани от “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД, и
преди съставянето на настоящия документ, и съхранени независимо от начина
и носителя в бази данни на “АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД, съдържащи се и
P a g e | 22
отпечатани в този документ са верни. Кредитополучателят потвърждава, че се е
запознал, разбира и приема условията и параметрите на настоящия Договор за
Потребителски кредит и че е запознат с обстоятелството, че подписването на
този Договор води до встъпване в договорна обвързаност при условията на
Договора. С полагането на подписа си Кредитополучателят дава съгласието си
“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД да съхранява цялата придобита във връзка с
получаването на кредита информация на всякакви носители, както и да го
уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез
куриерска услуга, лично / чрез Представител / или чрез други
информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на
погасителните вноски по отпуснати кредити, нови финансови продукти и /
или услуги, бизнес партньори и стоки / услуги, предлагани от бизнес
партньори, и / или други обстоятелства, свързани с кредитната дейност.
2.13.5. Правата на страните по договора за потребителски кредит са
кумулативни и не изключват други права, предоставени им от закона, и могат
да бъдат упражнявани винаги и толкова често, колкото страните счетат за
необходимо. Всяко освобождаване на Страните от някакво условие по
договора за потребителски кредит и всяко съгласие или одобрение ще се считат
в сила, само ако са дадени в писмен вид и то само за целта и при условията (ако
има такива), за които са дадени.
2.13.6. Договорът за потребителски кредит може да се променя само с
писменото съгласие и на страните по него.
2.13.7. Всички спорове, по които страните не могат да постигнат
споразумение, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за
попълване на празноти в договора или приспособяването му към
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния Съд
при „Европейска юридическа палата“ –София, в гр. София, съобразно
правилата за ускорено разглеждане на спорове от неговия Правилник за дела,
основани на арбитражни споразумения., като приложимо ще бъде българското
право. Арбитражното производство ще бъде проведено изцяло на български
език.
2.13.8.“АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” АД има право да променя едностранно
тези Общи условия, за което уведомява клиентите си посредством обявления в
офиса си, публикуване на Интернет страницата на дружеството
http://www.ifgleasing.bg или изпращане на изрично съобщение до
Заемополучателя.
P a g e | 23
2.13.9. Тези Общи условия , както и Договора за заем се предоставят на
Заемополучателя на български език.
2.13.10. За неуредените в тези Общи условия и в Договора за заем
въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Тези Общи условия са приети с Решение на СД на “АЙ ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” АД от 22.07.2014 г.
Неразделна част към настоящите общи условия са бланки на следните
документи:
1. Формуляр/искане за отпускане на кредит;
2. Преддоговорна информация под формата на Стандартен европейски
формуляр
3. Погасителен план;
4. Декларация – образец за Кредитополучателя;
5. Декларация-образец за Поръчител;
6. Декларация- образец за дължими такси;
7. Запис на заповед;
8. Благодарствено писмо