БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД
Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива.
Запазва се и краткосрочният рейтинг А-3 и краткосрочният рейтинг по национална скала: А-1 (BG). БАКР отбелязва ръст в стойността на активите, без влошаване в качеството им и при подобрен финансов резултат, ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на активите.


Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг

  • Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.;
  • В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Основа за актуализация на кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

Методология
За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.

Източници на информация
Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

За БАКР

БАКР е първата българска агенция за кредитен рейтинг. БАКР е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на много финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове. БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.