ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ IZBIRAM.BG

Научете повече за: Политика за бисквитките

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате интернет сайта IZBIRAM.bg. Тези общи условия представляват СПОРАЗУМЕНИЕ между Вас и IZBIRAM.bg, с което получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта и IZBIRAM.bg. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

IZBIRAM.bg е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД, организиран като наръчник с потребителска информация относно прогнозни цени на продукти и услуги, такси, лихви и пр., предоставящ на потребителите възможност за намиране и сравняване на прогнозни цени и характеристики на услуги/продукти от различни финансови/кредитни институции и доставчици на застрахователни продукти и услуги (пенсионни дружества, кредитни и банкови институции, застрахователи, презастрахователи, брокери, агенти и пр.) с оглед информирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ за видовете финансови, осигурителни и застрахователни услуги и продукти. Уебсайтът не е онлайн магазин, сайт за закупуване на продукти/услуги директно чрез него и не продава и предлага никакви продукти/услуги, не посредничи а предоставя независима услуга по ориентиране и информиране на потребителите относно същността и характеристиката на описаните продукти/услуги. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични / нетърговски цели. Публикуваната информация на уебсайта цели по-пълно информиране на потребителите на финансови услуги в България и е събирана по различен начин за всяка компания, включително от уеб страниците на съответните фирми, чрез посещения в офисите на компаниите, обаждания по телефона, интервюта с клиенти и други сходни методи. Ползването на сайта е безплатно за потребителите, като ИЗБИРАМ.БГ чрез поддържания портал не консултира потребителите и не посредничи на същите при и по повод сключването на финансови, застрахователни или каквито и да е било други сделки (застраховка, кредит, договор с пенсионно осигурителнодружество), не е доставчик на финансови услуги и потребителите се съгласяват, че достоверна, пълна и изчерпателна информация могат да получат от лицензираните, сертифицирани и акредитирани доставчици на финансови и застрахователни услуги.

Ползвайки уебсайта izbiram.bg или Facebook страницата на izbiram.bg, вие се СЪГЛАСЯВАТЕ, че ако подадете заявка, (или натиснете върху банер, реклама или бутон) за потребителски кредит, отпускан от банкова или небанкова институция, Смарт ИКТ Солюшънс ЕООД става страна в процеса по договаряне на съответния кредит (като посредник) и има право да получи комисионно възнаграждение от съответния кредитор.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, не използвайте сайта IZBIRAM.bg.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на интернет сайта IZBIRAM.bg.

2. „УСЛУГА /и“ на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси / данни на сайта;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за участие във форумите на сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения, отговори и новини;
– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
-други услуги, които IZBIRAM.bg развива и обогатява.

3. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което IZBIRAM.bg се намира в договорни отношения, което има право да предоставя информация за своите стоки / услуги на Потребители на сайта.

4. „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон, електронна поща или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Права

1. IZBIRAM.bg притежава авторските права върху всички материали в сайта, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен автор/ източник или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на IZBIRAM.bg.

2. IZBIRAM.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

3. IZBIRAM.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. IZBIRAM.bg не поема отговорност относно съдържанието на рекламните материали под каквато и форма да са те.

4. IZBIRAM.bg има право да редактира, цензурира и превежда на кирилица постъпилите в системата мнения.

5. IZBIRAM.bg има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи.

6. IZBIRAM.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, спира или добавя нови услуги, без предварително известяване.

7. IZBIRAM.bg има право да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до произволна част от услугите на IZBIRAM.bg или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, с или без предизвестие, и по свое усмотрение.

8. IZBIRAM.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и / или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. IZBIRAM.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

10. IZBIRAM.bg има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, включително в потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от IZBIRAM.bg или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на IZBIRAM.bg.

11. IZBIRAM.bg има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от IZBIRAM.bg.

IV. Конфиденциалност

1. IZBIRAM.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

2. IZBIRAM.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

3. IZBIRAM.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели / рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до IZBIRAM.bg на e-mail: info@izbiram.bg.

5. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или общите условия за ползване на сайтовете.

V. Ограничаване на отговорността

1. Услугите на сайта IZBIRAM.BG се предоставят „във вида, в който са” и ИЗБИРАМ.БГ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. ИЗБИРАМ.БГ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. Описанията и характеристиките на продуктите/услугите публикувани на Уебсайта IZBIRAM.BG, както и техните цени/лихви/такси и други конкретни параметри, се публикуват от ИЗБИРАМ.БГ във вида, в който са направени от съответните търговци, доставчици, и други публично достъпни източници на информация, след проучване на потребителски мнения и др. като имат прогнозен и неангажиращ характер за визуализираните дружества – доставчици на финансови, кредитни, застрахователни, осигурителни и др. продукти и услуги. ИЗБИРАМ.БГ не изготвя и не променя описанията на продуктите/услугите, цените и лихвите им. ИЗБИРАМ.БГ разчита, че информацията относно продуктите/услугите, включително тяхната цена, лихви, условия,такси е вярна и актуална, но не поема отговорност относно точността й. Всички действия, предприети от ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването на Услугите на Уебсайта Izbiram.bg включително, но не само покупката на продукти, сключването на договори, ползване на услуга или продукт, представени на Уебсайта IZBIRAM.BG, са изцяло в отговорност и пораждат последици единствено за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ИЗБИРАМ.БГ не е страна в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки услугите на уебсайта. ИЗБИРАМ.БГ не носи отговорност във връзка с каквито и да е плащания, лихви, такси, и други, предмет на отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и третите лица. Всякакви въпроси, оплаквания, жалби и искове, свързани с продукти/услуги, представени на Уебсайта IZBIRAM.BG, следва да бъдат отправени към съответния търговец/лице/, който ги предлага.

4. IZBIRAM.bg прави всичко възможно да получи и публикува информация, само от достоверни източници, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните, публикувани на уебсайта. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която IZBIRAM.BG не носи отговорност. IZBIRAM.bg не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация за дружествата, чиито услуги сравнява на прогнозен принцип, и реалните условия, които ще Ви предложат визуализираните на сайта търговци, финансови институции, доставчици на финансови и застрахователни и други продукти и услуги в техните офиси или по друг начин, след разглеждане на подадените от Вас документи.
Всяки представен на сайта търговец,финансова институция и доставчик на финансови и застрахователни услуги и продукти може да Ви предложи различни от показаните на сайта продукти и услуги, с различни от показаните условия по тях, като Вие разбирате и се съгласявате, че IZBIRAM.bg не претендира визуализацията и сравнението на условията на услугите и продуктите да бъде изчерпателна, а единствено ориентировъчна и прогнозна.

Всяка прогнозна сума за връщане, посочена при потребителските кредити, включва всички главници, такси и лихви, с включена допълнителна услуга (посещение у дома, експресно разглеждане на документи, гаранция и други) или неустойка (при липса на поръчители, гаранция по кредита и други), доколкото ИЗБИРАМ.БГ е информиран. При нежелание от Ваша страна да използвате допълнителната услуга, както й при предоставяне на необходимата гаранция или поръчители, крайната сума за връщане на кредита е възможно да бъде значително по-ниска или по-висока, в зависимост от условията, които ще Ви предложи съответния търговец.

Базата данни (съдържанието) на всички калкулатори на застрахователни услуги, в секция „калкулатори” в уеб сайта izbiram.bg се администрира от „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД. „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 202565630, с адрес за контакт гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов, надлез Родопи, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с актуално Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 435-ЗБ/22.07.2014, с удостоверение за администриране на лични данни № 386383 издадено от Комисията за защита на личните данни и носи отговорност за съдържанието на калкулаторите на застрахователни услуги в сайта. Крайната цена на застраховката се получава от съответните компетентни лица, след попълване на пълната преддоговорна информация необходима за издаване на застрахователната полица. IZBIRAM.bg не носи отговорност за разминаване между посочените в калкулатора застрахователни суми, премии и отстъпки и крайна цена.

ИЗБИРАМ.БГ не извършва оценка на застрахователния риск и не определя застрахователната премия, която ще Ви бъде предложена от доставчиците на финансови услуги, а визуализира на сайта единствено прогнозни стойности.

Потребителят се съгласява, че разбира и приема, че ИЗБИРАМ.БГ НЕ оказва съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, не сключва от името на застрахователя, съответно не възлага от потребител на застрахователни услуги, такива договори и не съдейства на потребителите във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и НЕ предоставя консултации във връзка с такива договори чрез информационните материали, публикувани на сайта.

Потребителят се съгласява, че разбира и приема, че ИЗБИРАМ.БГ НЕ оказва съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на договори за потребителски или жилищни кредити или други банкови продукти, не сключва от името на банката такива договори и не съдейства на потребителите във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, както и НЕ предоставя съвети или консултации във връзка с такива договори чрез информационните материали, публикувани на сайта.

Потребителят се съгласява, че разбира и приема, че услугата по консултиране, съветване и кредитно посредничество се предоставя от „Комфорт Кредит ООД“, вписан в публичния регистър на БНБ за кредитни посредници със заповед за вписване на № 109809/30.06.2017 г. под номер ВС 1000016.

Потребителят се съгласява, че разбира и приема, че ИЗБИРАМ.БГ не е „Кредитен посредник“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ и :
а) не представя и не предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и
б) не съдейства на потребители, и не извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, и
в) не сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ от името на кредитор.

5. IZBIRAM.bg не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в сайта izbiram.bg, други сайтове към които препраща, и реалните условия/цени/такси, които ще Ви предложат доставчиците/търговците на избрания продукт/услуга, както и за несъответствия между оповестената информация в уеб сайта izbiram.bg и информацията в уеб сайтовете на търговците/доставчиците/, чиито услуги/продукти сравнява. Предоставената информация има изцяло ориентировъчен характер и се ползва от ПОТРЕБИТЕЛЯ изцяло на негов риск и за негова сметка. IZBIRAM.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6. IZBIRAM.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

7. IZBIRAM.bg предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността, броя и вида на включените функционалности, условия за достъп до услугите, осигуряване на помощ и инструкции и други параметри.

8. IZBIRAM.bg не носи отговорност за публикуваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ мнения и коментари в сайта.

9. IZBIRAM.bg не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

10. IZBIRAM.bg не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерени действия на трети лица.

VI. Услуги, изискващи регистрация

IZBIRAM.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

1. Ако Потребителят създаде индивидуален потребителски профил – възможност за получаване на безплатен и пълен достъп до електронните услуги в сайта, изискващи регистрация.

2. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

3. С извършването на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ:
– се съгласява с Общите условия за използване на сайта IZBIRAM.bg;
– получава възможност за публикуване на въпроси във форума и коментари под статиите.
– дава изрично съгласие за обработка на личните му данни в съответствие с описаният в настоящите Общи условия начин.

4. IZBIRAM.bg си запазва правото да прецени дали да предостави профил на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

5. IZBIRAM.bg си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Правила за публикуване на коментари в уеб сайт IZBIRAM.bg

1. Коментарите в IZBIRAM.bg са свободни и се публикуват без редакция, с изключение на случаите, описани по-долу.

2. Коментарите подлежат на одобряване (предварителна или последваща модерация).

3. Не се публикуват коментари, които:
– насаждат расова и етническа омраза, нетърпимост на верска основа;
– насаждат вражда;
– призовават за нарушаване на обществения ред, на Конституцията и законите на страната;
– съдържат нецензурни изрази;
– съдържат лични обиди и нападки;
– съдържат заплахи;
– съдържат порнографско съдържание;
– съдържат информация, уронваща личното достойнство;
– нарушават авторски права, други права на интелектуална собственост или права на публичност;
– имат рекламно съдържание, включително линкове към други сайтове;
– нарушават Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
– нарушават Закона за кредитните институции, като уронват доброто име и доверието в банка;
– нарушават Закона за защита на личните данни;
– имат характера на спам или нямат връзка с темата;
– съдържащи компютърни вируси или друг злонамерен софтуер;
– разгласяващи търговска тайна, чужди пароли или нарушаващи други права на трети лица;
– по-дълги от 2000 знака;
– написани са изцяло на език, различен от български.

4. Само регистрираните потребители имат право да публикуват коментари към новините, както и в секция „Задай въпрос“.

5. Не е желателно писането на коментари на латиница, изцяло с главни букви, както и вмъкването на поредица символи.

6. Модераторите имат право да правят съкращения в коментарите с цел отстраняване на маловажни нарушения.

7. IZBIRAM.bg си запазва правото да спира коментарите към определени новини, в случаите, когато неприемливите надвишат 50% от всички.

8. Опитите за нарушаване на правилата, чрез публикуване на нецензурно съдържание, линкове към сайтове или друго неразрешено съдържание не се толерират. При системни нарушения потребителите ще получат забрана за публикуване.

9. Потребители, които системно нарушават правилата за коментари, ще получат временна забрана за публикуване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.