Продължете към съдържанието

Обявяване на ГФО

Съгласно Закона за счетоводството всички търговци и юридически лица с нестопанска цел, които са извършвали дейност през предходната календарна година, са длъжни да обявят в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, като срокът е до 30 юни на следващата година. Ако не сте осъществявали търговска дейност през последната отчетна година е необходимо да се подаде декларация за липса на такава дейност.

Попълнете контактната форма: