Продължете към съдържанието

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта “Спечели 8 парични награди по 150лв. по случай осмия рожден ден на Izbiram.bg!

І. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Настоящите Официални правила /“Правила/та“/ уреждат условията за организирането, провеждането и участието в играта на “Смарт ИКТ Солюшънс ЕООД” с ЕИК 203420011 (оператор на уеб сайта Izbiram.bg) „Спечели 8 парични награди по 150лв. по случай осмия рожден ден на Izbiram.bg!“ Играта е с цел предоставяне на  парични награди на физически лица, който са се регистрирали за участие на лендинг страницата.

  • Всяко физическо лице има право да участва в играта, чрез уебсайта bg.
  • Заявката за участие в играта се осъществява, след като физическото лице се регистрира с две имена, телефон за връзка и имейл на специализирана лендинг страница на сайта bg
  • Спечелилите участници ще бъдат обявени на сайта в деня на тегленето.
  • Участието в играта не е обвързано с ползването на услуги на сайта bg
  • Наградите се изплащат по банков път или кеш към потребителя ( по негово желание), в срок до 10 работни дни от датата на обявяване на победителите.

ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

2.1. Организатор на Кампанията е “Смарт ИКТ Солюшънс ЕООД” с ЕИК 203420011

2.2. Организаторът е регистриран в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при Комисия за защита на личните данни с № 415081/20.04.2015г.

ІІІ. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

3.1. Кампанията ще се проведе в периода от 15.03.-29.04.2022г. включително, с опция за удължаване.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

4.1. Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България.

V. НАГРАДИ

5.1. Ако потребителят се регистрира успешно за участие в играта и бъде изтеглен ще получи парична награда в размер на 150 (сто и петдесет) лева по банков път или кеш (според предпочитанията на потребителя).

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

6.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, навършило 18 години с постоянен адрес и местоживеене на територията на Република България.

6.2. С потвърждаването на участието си в играта, участниците потвърждават и се съгласяват с Официалните правила за провеждането и са длъжни да спазват сроковете и условията за участие. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Официални правила.

6.3. След като е спечелил, участникът ще бъде уведомен по регистрирания имейл или телефонен номер , че печели до 3 работни дни. Всеки участник може да участва само веднъж.

6.4. Всеки Участник отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да получи Награда, респективно да бъде избран.

6.5. Ако Организаторът има основателни съмнения или установи действия от страна на Участник в играта, извършени с цел манипулиране на играта и  бъде печеливш Участник (използване на фалшива идентичност, използване на фалшив телефон и/или електронна поща и др.), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани без предупреждение Участника от участие в играта. В случай, че Организаторът установи действия по предходното изречение след приключването на играта и предоставянето на Награда, Организаторът има право да изиска връщане на Наградата.

6.6. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от играта всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Не може да бъде участник в играта лице, което е управител или пряко или косвено притежава участие в капитала на Организатора и/или пряко или косвено може да упражнява контрол върху Организатора; лице, върху което Организаторът може пряко или косвено да упражнява контрол; лице, което работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/или администрирането на играта, както и членове на семействата на всички изброени в настоящата точка лица. При наличие на данни за несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице.

* Под „членове на семействата“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

6.8. Всеки Участник има право да откаже участието си в Играта, като изпрати писмено уведомление до Организатора на следния електронен адрес: info@izbiram.bg

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Заявката за участие в играта се осъществява, след като физическото лице се регистрира с две имена, телефон за връзка и имейл на специализирана лендинг страница на сайта izbiram.bg

VIII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Определянето на печелившите се извършва на случаен принцип от Организатора под контрола на 3-ма членове.

8.2. След обявяването на печелившите по реда, описан в т. 8.1., Организаторът ще се свърже по имейл или телефон с всеки от спечелилите участници.

8.3. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт със спечелилите участници в рамките на 5 работни дни, то тогава той има право да използва не-предоставените награди по свое усмотрение в следващи свои кампании, промоции, игри и други.

8.4. Наградите в кампанията: 150 (сто и петдесет) лева ще се изплащат по банков път, на банковите сметки, посочени от печелившите участници в кампанията или кеш.

8.5. Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът информира участниците в  играта “Спечели 8 парични награди по 150лв. по случай осмия рожден ден на Izbiram.bg!”, че „парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител са включени в облагаем доход (на физическото лице, което ги е спечелило), придобит през данъчната година.“. Предметните награди на физически лица се облагат с 10 % (десет процента) данък върху стойността им. Платецът на данъка е физическото лице, спечелило наградата, но в случая, Организаторът на играта ще заплати авансово, на името на лицето, дължимия данък в законово определения размер.

8.6. Организаторът на играта ще начисли, декларира и заплати авансово съответния размер на данъка (ще внесе стойността на паричната награда) за всяко физическо лице – участвало и спечелило награда в настоящата организирана кампания. Организаторът, също така, се задължава да подготви и предостави на всеки един спечелил участник документ, доказващ заплащането на дължимия от физическото лице данък. Във всички случаи, спечелилият участник може, на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, да потърси и получи Служебна бележка, най-късно, до 15 април на годината, следваща годината, в която е получена наградата, с която да докаже заплащането на данъка от негово име.

8.7. Получаването на служебната бележка, може да стане на адреса на Организатора или чрез изпращане по електронна поща.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участниците и победителите се съгласяват доброволно в съответствие с чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, че Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, има право да извършва обработването (събиране, съхраняване, регистриране, записване, прехвърляне, предаване и др.) на личните данни на Участниците за цели, свързани с Кампанията (обявяване на печелившите, публични изяви, разпространение на информация за наградите, без допълнителна компенсация или възнаграждение), както и за последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи, продукти и други съобщения (включително директен маркетинг) на Организатора. Участниците и печелившите лица се съгласяват изрично, че Организаторът може да получава данни за Участниците и друга информация от бази данни и/или системи за регистрация (като например всички държавни, административни или други налични бази данни, или други администратори на лични данни и други) и да ги обработва. С попълването на формуляра на регистрацията за участие в Кампанията или с подписването на Декларацията съгласие за обработване на лични данни и за участие в Кампанията, Участниците се съгласяват Организаторът, при необходимост, да провери личните данни на Участниците, които са налични в държавни регистри и други законови бази данни и потвърждават, че са предоставили личните си данни на Организатора доброволно за целите на Кампанията. Това важи и в случай и доколкото е предвидено в условията, посочени по-горе, за преценката от страна на Организатора за наличието на предпоставките за участие в Кампанията.

9.2. Публични изяви със снимка или информация за спечелили участници могат да включват имената, изображения или сходни материали на участниците и печелившите, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

9.3.  С настоящото Организаторът се съгласява, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, обработването на данните да бъде извършвано в съответствие с настоящите Официални правила и приложимия закон.

9.4. За обработването на данните на Участниците, Организаторът ще използва система за обработване на лични данни, съответстваща на изискванията на българското законодателство за защита на личните данни. Организаторът гарантира, че всички негови представители и служители, на които е възложено обработването на личните данни, са надлежно инструктирани и са декларирали, че няма да разкриват обработваните лични данни в нарушение на българското законодателство и условията на настоящите Официални правила.

9.5. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство и само за целите на Кампанията.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има право по своя преценка да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на страницата на ИГРАТА, в случай че настъпят независещи от него форсмажорни или други обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и същите не могат да бъдат отстранени от Организатора, както и при нарушаване на Правилата на Кампанията, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

XI. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването и поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата.

11.3. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на кампанията поради форсмажорни обстоятелства.

11.4. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

12.2. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Официални правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници или желаещи да участват на специалната страница.

12.3. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава в дух на разбирателство по взаимно съгласие.

Настоящите Официални правила за провеждане на ИГРАТА „“Спечели 8 парични награди по 150лв. по случай осмия рожден ден на Izbiram.bg! ”са приети и одобрени от Управител на Организатора със Заповед.