Калкулатор пенсионно осигуряване

Сравнете условията на всички пенсионни фондове в България. Изберете пенсионен фонд на база българско или чуждестранно дружество, на база големина на дружествата и на база реализирана доходност за последните 12 месеца или последните 3 години. При сравняване на условията на доброволните фондове, ще получите информация и за таксите на дружествата.

Повече информация може да намерите в секция Често задавани въпроси

 • Как мога да проверя в кой пенсионен фонд се осигурявам?

  Всяко лице родено след 31.12.1959 г. задължително се осигурява в Универсален пенсионен фонд. Разпределението на лицата в съответните фондове става въз основа на личен избор, а при липса на такъв на база на служебно разпределение от Държавата. Ако не знаете или сте забравили в кой точно фонд сте, трябва да предприемете една от изброените стъпки: да подадете молба към Националната агенция за приходите (НАП) за предоставяне на информация в кой Универсален/ Професионален пенсионен фонд постъпват осигурителните Ви вноски; да посети интернет страницата на НАП (www.nap.bg), на която с персонален идентификационен код (ПИК) можете да получите желаната информация или да посетите служба „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на НАП, където можете да получите информацията срещу документ за самоличност. Моля да имате предвид, че ако разпределението Ви е служебно, то пенсионното дружество е длъжно да Ви информира с уведомително писмо за това, непосредствено след разпределението.

 • Как мога да получа информация за средствата по личната ми сметка?

  Такава информация можете да получите по един от следните начини: Лично в офис на компанията, където се осигурявате и при предоставяне на лична карта ИЛИ онлайн в сайта на съответното пенсионно дружество, като за целта ще са Ви необходими осигурителен номер и парола. В случай, че не разполагате с Вашия осигурителен номер и/или парола е необходимо да посетите офис на съответното пенсионно осигурително дружество, за да Ви ги предоставят лично.

 • Какви са таксите на пенсионните фондове?

  Всеки пенсионен фонд има няколко вида такси, които се удържат от вноските или натрупаните средства по личните сметки. Най-важните такси в Универсален и Професионален фонд са – такса управление в размер на 5% еднократно от всяка постъпила вноска и инвестиционна такса в размер на 1% годишно от цялата натрупана сума. Например, ако месечната Ви вноска във фонда е 50 лв., а натрупаната до момента сума в сметката ви е 5 000 лв. , то всеки месец ще Ви се удържат 2.50 лв. от всяка постъпила вноска, а веднъж годишно ще Ви удържат 50 лв. За съжаление в момента при тези задължителни фондове, няма конкуренция между компаниите и всички удържат еднакви такси, но смятаме, че това ще се промени рано или късно, за което ние веднага ще Ви уведомим и ще Ви дадем възможност да сравнявате и по този показател. При доброволните фондове таксите са значително по-ниски и се определят от вида (месечна или годишна) и размера на вноската.

 • Какви са различните видове пенсионни фондове?

  Универсалният фонд е задължителен за родените след 31.12.1959 г., а професионалният фонд е задължителен за работещите при 1-ва и 2-ра категория труд. Двата фонда са различни, т.е. един човек може да има и универсален и професионален фонд. Вноските се превеждат от работодателя, натрупват се по личните пенсионни сметки на хората и върху тях се получава лихва (доходност). Размерът на вноската, която постъпва в Универсалния фонд е 5% от брутната месечна заплата, а в Професионалния фонд 12% за 1-ва категория и 7% за 2-ра категория труд. Всеки човек може да избере своя фонд когато започва работа (избора е личен, а не на работодателя!), като ако не го направи в определен срок, държавата го разпределя по служебен път в едно от дружествата. Третият вид фонд е доброволния, в който можете – да се осигурявате ако желаете, да внасяте и теглите каквито желаете суми и на какъвто период решите. Този принцип на осигуряване е валиден и за работодателите, които искат да осигуряват доброволно (извън задължителните осигуровки) служителите си.

 • Защо да се осигурявам в доброволен пенсионен фонд, вместо да вложа парите си в банков депозит?

  Осигуряването в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) е за всеки, който желае да добави допълнителен доход към основната пенсия или просто желаe да спестява. Основните предимства на осигуряването в доброволен пенсионен фонд са: размерът на доходността (лихвата) може да бъде значително по-висок от лихвите по срочните банкови депозити; личните вноски в ДПФ (до 10% от месечната или годишната данъчна основа) са освободени от данък общ доход; натрупаните средства не подлежат на запор и принудително изпълнение.

 • Как мога да сменя пенсионния си фонд?

  За да прeхвърлите Вашия пенсионен фонд в друго пенсионно дружество е необходимо да посетите офис на избраното от Вас ново пенсионно дружество, където да заявите желанието си за промяна ИЛИ да се свържете с нас, за да Ви окажем пълно съдействие изцяло безплатно. Моля да имате предвид, че всяко осигурено лице има право да променя дружеството на своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, не по-рано от 2 години след сключването на първия си пенсионноосигурителен договор (или от датата на служебното разпределение) и не по-рано от 1 година след последното си прехвърляне.

 • Наследява ли се пенсия от Универсален пенсионен фонд?

  Средствата по индивидуалната партида са Ваша собственост и се наследяват. Вашите наследници могат да получат натрупаните средства еднократно или разсрочено. При смърт на осигуреното лице, преди да е придобил право на лична допълнителна пенсия, натрупаната сума се изплаща на ползващите лица – преживелия съпруг/а, низходящите или възходящите роднини по права линия. При смърт на пенсионер, на наследниците му се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от индивидуалната му осигурителна партида.

 • Облага ли се с данък лихвата, която се начислява върху натрупаните ми средства в доброволния пенсионен фонд?

  Доходността (лихвата) от управление на средствата в доброволния пенсионен фонд, не се облага с данък нито при разпределяне по индивидуалната Ви сметка, нито при получаването на натрупаните средства преди или след придобиване на право за пенсия.

 • Мога ли да изтегля средствата от моята партида преди пенсиониране?

  Не можете да изтеглите средствата от задължителните Универсален и Професионален фонд преди пенсиониране. В универсалния пенсионен фонд допълнителната пожизнена пенсия (пенсия, а не еднократно изтегляне) ще бъде изплащана, когато лицата придобият право на пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване. Такава пенсия може да бъде изплащана и до пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия. Може да получите до 50% от натрупаната сума при наличие на решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо пожизнено загубена работоспособност над 71%. За доброволното пенсионно осигуряване с лични средства, осигуреното лице има възможност във всеки един момент да се разпорежда с натрупаната сума в пълен размер. За доброволно осигуряване със средства на работодател, осигуреното лице има възможност да изтегли натрупаната сума при достигане на възрастта, описана по-горе или при наличие на удостоверена от ТЕЛК/НЕЛК загуба на работоспособност най-малко 50%.