СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ "Застрахователен Брокер Омникар и Партньори" ООД

„С отбелязване в полето потвърждавам, че прочетох, разбрах и изразявам СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за целите на осъществяване на контакт, предоставянето на оферта и преддоговорна информация, и сключване на застрахователен договор между Вас и „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД – лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 202565630, с адрес за контакт гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов, надлез Родопи, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с актуално Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 435-ЗБ/22.07.2014, с удостоверение за администриране на лични данни № 386383 издадено от Комисията за защита на личните данни, като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД ще обработи и предаде (изпрати) попълнената от Вас контактна форма на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД.

Съгласието, което давате е с цел да позволи на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД да изпрати собственоръчно попълнените от вас данни, както следва:

  • Идентификационни данни (три имена);
  • Данни за контакт (телефонни номера за връзка, пощенски адрес и адрес на електронна поща);
  • Данни за получаване на оферта и издаване на застрахователна полица (застраховано имущество, данни на МПС, данни за застрахователния договор, застрахователна сума, застрахователна премия, териториално покритие, данни за застраховащ / застрахован) на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД, като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД не носи никаква отговорност при Ваши бъдещи правоотношения със “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД. Сайтът izbiram.bg не предоставя с материалите си консултантски услуги и съгласявайки се да изпратим Вашите данни съобразно попълнената контактна форма на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД, ние Ви подпомагаме да осъществите своевременен контакт с лицензирана организация, от която следва да получите цялата релевантна и изискуема по българското и европейско законодателство потребителска и друга информация по получаване на оферта, преддоговорна информация или сключване на договор за застраховка. „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД е администратор на лични данни с удостоверение 415081/20.04.2015 г., който обработва личните Ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“) и Закона за защита на личните данни, съобразно § 1, точка 1 и 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.


„СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД използва и обработва всички ваши лични данни само и единствено с цел посочените в настоящия документ цели. „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД не използва данните за други цели, освен изрично посочените в този документ, както и не предава или изпраща вашите данни до компании или трети лица, които не са изрично цитирани в настоящото Съгласие.

„СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД събира от вас само такива лични данни, които са необходими за осъществяване на контакт между вас и “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД, както и за осъществяване на получаването на оферта, преддоговорна информация или сключване на договор за застраховка от страна на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД. Данните от настоящата контактна форма се съхраняват от „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД в рамките на 30 дни с цел извършването на контакт между вас и “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД, след което се изтриват автоматично от системите на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД Ако на формата сте отбелязали изрично, че желаете да получавате рекламни и други съобщения от „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, тогава единствените ваши данни, които „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД ще съхранява, до момента в който откажете да получавате такива съобщения чрез специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg, или чрез отписване чрез хипервръзка, намираща се в текста на рекламните съобщения, са вашия email адрес и телефонен номер.

Съгласявате се и изрично упълномощавате „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД да предоставя за целите на осъществяване на контакт, получаване на оферта, преддоговорна информация или сключване на договор за застраховка от страна на застрахователния брокер, Вашите лични данни, изброени по-горе, при спазване на Глава II от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България:

„Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД – лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 202565630, с адрес за контакт гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов, надлез Родопи, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с актуално Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 435-ЗБ/22.07.2014, с удостоверение за администриране на лични данни № 386383 издадено от Комисията за защита на личните данни, с контакти:
Телефон: +359 32 39 22 29
E-mail: info@omnicar-partners.bg

Наред с това, разбирате, че имате право на справка за личните Ви данни, имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава III от Общия регламент относно защитата на данните и Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Тези ваши права може да упражните в специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg. Ако изберете да упражните някое от тези права, „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД по служебен път, и на базата на подписано отделно Споразумение, се задължава да уведоми “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД за вашето желание и проследи изпълнението му от страна на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД.

Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 19 от Закона за защита на личните данни, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне и ползване на желаната от Вас услуга няма да бъде изпълнено, като Вашите контакти, съобразно попълнената контактна форма, няма да бъдат изпратени на “Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД.

С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване и предаване на личните Ви данни, до които „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД е получило достъп във връзка с Вашата регистрация на сайта izbiram.bg или вследствие на лично попълнените от Вас полета на настоящата контактна форма.

Уведомен сте за правото Ви на достъп до личните данни, които сте представили на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД за обработване и съхраняване. Имате право на достъп и правото на коригиране или изтриване на събраните данни, в т.ч. и правото да бъдете „забравен”, на правото да оттеглите съгласието си за обработка на данни, чрез изпращане на заявление на следния електронен адрес: info@izbiram.bg или чрез специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни. С настоящето сте информиран, че имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните ви данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.

Прочетох, разбрах и потвърждавам, че съм информиран за всичко гореизложено и изрично и свободно давам информирано съгласие за събиране, обработка и предаване на лични данни, съгласно целите, сроковете, начините и другото указано по горе.“

Повече информация може да намерите в www.spotins.bg