Продължете към съдържанието

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ "КОМФОРТ КРЕДИТ" ООД

„С отбелязване в полето потвърждавам, че прочетох, разбрах и изразявам СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за целите на осъществяване на контакт и извършването на кредитна консултация за банкови кредити между Вас и кредитния посредник „Комфорт Кредит ООД“, вписан в публичния регистър на БНБ за кредитни посредници със заповед за вписване на № 109809/30.06.2017 г. под номер ВС 1000016., като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД ще обработи и предаде (изпрати) попълнената от Вас контактна форма на „Комфорт Кредит ООД“.

Съгласието, което давате е с цел да позволи на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД да изпрати собственоръчно попълнените от вас данни, както следва:

  • Идентификационни данни (три имена, дата на раждане);
  • Данни за контакт (телефонни номера за връзка, пощенски адрес и адрес на електронна поща);
  • Личен живот (семейно положение);
  • Професионален живот (ниво на образование, заетост, позиция, професионално положение, работодател)
  • Финансови и икономически данни (заплати, спестявания, доходи, финансово състояние, притежавано имущество, кредити, необслужвани или просрочени кредити)

на „Комфорт Кредит ООД“, като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД не носи никаква отговорност при Ваши бъдещи правоотношения със „Комфорт Кредит ООД“. Сайтът izbiram.bg не предоставя с материалите си консултантски услуги и съгласявайки се да изпратим Вашите данни съобразно попълнената контактна форма на „Комфорт Кредит ООД“, ние Ви подпомагаме да осъществите своевременен контакт с лицензирана организация, от която следва да получите цялата релевантна и изискуема по българското и европейско законодателство потребителска и друга информация по сключване на договор за кредит, застраховка или осъществяването на друга финансова сделка или получаването на друга финансова услуга. „„СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД е администратор на лични данни с удостоверение 415081/20.04.2015 г., който обработва личните Ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“) и Закона за защита на личните данни, съобразно § 1, точка 1 и 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

„СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД използва и обработва всички ваши лични данни само и единствено с цел посочените в настоящия документ цели. „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД не използва данните за други цели, освен изрично посочените в този документ, както и не предава или изпраща вашите данни до компании или трети лица, които не са изрично цитирани в настоящото Съгласие.

„СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД събира от вас само такива лични данни, които са необходими за осъществяване на контакт между вас и „Комфорт Кредит ООД“, както и за осъществяване на предварителна кредитно – консултантска оценка от страна на „Комфорт Кредит ООД“. Данните от настоящата контактна форма се съхраняват от „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД в рамките на 30 дни с цел извършването на контакт между вас и „Комфорт Кредит ООД“, след което се изтриват автоматично от системите на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД. Ако на формата сте отбелязали изрично, че желаете да получавате рекламни и други съобщения от „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД, тогава единствените ваши данни, които „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД ще съхранява, до момента в който откажете да получавате такива съобщения чрез специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg, или чрез отписване чрез хипервръзка, намираща се в текста на рекламните съобщения, са вашия email адрес и телефонен номер.

Съгласявате се и изрично упълномощавате „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД да предоставя за целите на осъществяване на контакт и първоначална консултация за кредит от страна на кредитния посредник, Вашите лични данни, изброени по-горе, при спазване на Глава II от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България:

„Комфорт Кредит ООД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204543839, вписан в публичния регистър на БНБ за кредитни посредници със заповед за вписване на № 109809/30.06.2017 г. под номер ВС 1000016 с контакти:
Адрес: гр. София, п.к. 1750, ж.к. Младост 1, ул. „Митр. Серафим Сливенски“, бл. 142, вх. 1, ет. 1, ап. 1
Телефон: 0878799233
E-mail: office@comfortcredit.bg

Наред с това, разбирате, че имате право на справка за личните Ви данни, имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава III от Общия регламент относно защитата на данните и Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Тези ваши права може да упражните в специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg. Ако изберете да упражните някое от тези права, „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД по служебен път, и на базата на подписано отделно Споразумение, се задължава да уведоми „Комфорт Кредит ООД“ за вашето желание.

Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 19 от Закона за защита на личните данни, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне и ползване на желаната от Вас услуга няма да бъде изпълнено, като Вашите контакти, съобразно попълнената контактна форма, няма да бъдат изпратени на „Комфорт Кредит ООД“.

С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване и предаване на личните Ви данни, до които „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД е получило достъп във връзка с Вашата регистрация на сайта izbiram.bg или вследствие на лично попълнените от Вас полета на настоящата контактна форма.

Уведомен сте за правото Ви на достъп до личните данни, които сте представили на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД за обработване и съхраняване. Имате право на достъп и правото на коригиране или изтриване на събраните данни, в т.ч. и правото да бъдете „забравен”, на правото да оттеглите съгласието си за обработка на данни, чрез изпращане на заявление на следния електронен адрес: info@izbiram.bg или чрез специалната форма в секция „Лични данни“ на уебсайта izbiram.bg. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни. С настоящето сте информиран, че имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните ви данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.

Прочетох, разбрах и потвърждавам, че съм информиран за всичко гореизложено и изрично и свободно давам информирано съгласие за събиране, обработка и предаване на лични данни, съгласно целите, сроковете, начините и другото указано по горе.“