С отбелязване в полето потвърждавам, че прочетох, разбрах и изразявам СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за всички цели, посочени в Общите условия на „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД във връзка с искането от Ваша страна да осъществите контакт с финансова или кредитна институция, застрахователно, кредитно дружество, брокер или посредник на финансови услуги и консултации, доставчик на финансови услуги / наречени по-долу „трета страна”/ и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с осъществяването на контакта, като „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД ще изпрати попълнената от Вас контактна форма на трета страна. Съгласието, което давате е с цел да позволи на „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД да изпрати Вашите имена и телефон и други посочени от Вас данни на трета страна, като „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД по никакъв начин не се явява посредник, агент, консултант или страна при евентуален договор, както и не носи никаква отговорност при Ваши бъдещи правоотношения, възникнали с получилите Вашите лични данни Администратори на лични данни. Сайтът izbiram.bg не предоставя с материалите си консултантски услуги, не посредничи по бъдещи финансови или други сделки и съгласявайки се да изпратим Вашите данни съобразно попълнената контактна форма на трета страна, ние Ви подпомагаме да осъществите своевременен контакт с лицензирани и акредитирани специалисти, трета страна, от които следва да получите цялата релевантна и изискуема по българското и европейско законодателство потребителска и друга информация по сключване на застраховка или осъществяването на финансова сделка или получаването на финансова услуга. „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД е администратор на лични данни с удостоверение 415081/20.04.2015 г., който обработва личните Ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, съобразно § 1, точка 1 и 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на трета страна - Администратор на лични данни, да получи Вашите данни и да ги използва за осъществяване на контакт с Вас с оглед интересите Ви към определени застрахователни, кредитни или други финансови услуги и продукти. Съгласявате се и изрично упълномощавате „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД да предоставя за целите на осъществяване на контакт с трета страна на Вашите лични данни, в това число три имена и телефон и други изрично предоставени от Вас данни, при спазване на чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея:
  • Кредисимо АД (ЕИК 175330437)
  • Кеш Кредит ЕАД (ЕИК 200661612)
  • Изи Финанс ЕООД (ЕИК 201196810)
  • 4финанс ЕООД (ЕИК 202393458)
  • СТИК-КРЕДИТ АД (ЕИК 202557159)
  • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД (ЕИК 175074752)
  • Микро Кредит АД (ЕИК 202073629)
  • КРЕДИХЕЛП ООД (ЕИК 201284228)
  • АИЗАЕМ.БГ ООД (ЕИК 203595295)
Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от трети страни Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне и ползване на желаната от Вас услуга няма да бъде изпълнено, като Вашите контакти, съобразно попълнената контактна форма, няма да бъдат изпратени на трета страна, които предлагат финансовата услуга/ продукт представляващ за Вас интерес.
С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД е получило достъп във връзка с Вашата регистрация на сайта izbiram.bg или вследствие на лично попълнените от Вас полета на настоящата контактна форма.
Уведомен сте за правото Ви на достъп до личните данни, които сте представили на „ИЗБИРАМ.БГ” ЕООД за обработване и съхраняване. Имате право на достъп и правото на коригиране на събраните данни, чрез изпращане на заявление на следния електронен адрес: info@izbiram.bg. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.

Прочетох, разбрах и давам съгласие за обработка на лични данни, съгласно указаното по горе.

Наръчник с безценни съвети за личните финанси