Продължете към съдържанието

Вива Кредит

3.7 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

Вива Кредит ООД е лидер в потребителското кредитиране и е част от международната финансова група Management Financial Group, която обединява водещи небанкови финансови институции в Централна и Източна Европа. Вива кредит ООД е небанкова финансова институция, лицензирана от БНБ през април 2012 г.

Клиентите на Вива Кредит могат да кандидатстват онлайн или да посетят най-близкия офис на Вива Кредит.

Работното време на офисите на Вива Кредит е:

Понеделник-петък: 9:00 – 19:00 ч.

обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч

Някои от офисите работят и в събота: 09:30 – 17:30ч.

Онлайн кредитиране от Вива Кредит:

Понеделник-петък: 10:00 ч. – 18:00 ч.
Събота: 10:00 ч. – 16:00 ч.
Неделя: 11:00 ч. – 16:00 ч.

Адресът на Вива Кредит е: гр. София 1324, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ „Силвър център“, ет. 2, офис 73Г

Продуктите на компанията са съобразени с нуждите на всички, които ценят времето си, имат неотложна нужда от пари и не искат да чакат.

  • ВИВАКРЕДИТ СЕГА – Пари да заплата от 100 лв. до 350 лв., само срещу лична карта;
  • ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ – За планирани разходи от 100 лв. до 3 000 лв., с възможност за одобрение до 60 мин. при избор на незадължителна услуга „Експресно разглеждане“ и изплащане на равни двуседмични или месечни вноски;

Разгледайте най-изгодните кредити ТУК!

Компанията разполага с мрежа от финансови центрове с над 68 офиса в цялата страна и добре развита партньорска мрежа. В последната година компанията залага сериозно на развитието и комуникацията на алтернативните си канали за кандидатстване:

  • Онлайн от уеб сайта на Вива Кредит – https://vivacredit.bg/
  • И чрез обаждане на национален телефон 0700 45 245 /без допълнително таксуване/.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Вива Кредит изцяло залага на клиентската удовлетвореност и индивидуален подход към всеки един клиент, което прави компанията предпочитана в областта на потребителското кредитиране, даваща решение за всяка финансова ситуация.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

(тези Общи условия са приети с решение на Управителя на „Вива Кредит” ООД и са в сила, считано от 15.08.2018 г., Изм. считано от 23.11.2018 г.)

I. ДЕФИНИЦИИ:

1. Заемодател: „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, дружество с издадено удостоверение от БНБ и регистрирано като небанкова финансова институция.

2. Заемател – физическо лице, сключило Договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД по предлаганите от дружеството финансови продукти.

3. Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем – всеки индивидуален договор, сключен между Заемодателя и Заемателя за получаване на паричен заем, сключен от разстояние.

4. Уеб – страница – обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в Интернет – www.vivacredit.bg.

5. Траен носител – всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD – ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

II. ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА

1. Конкретните параметри на всяка една от финансовите услуги са посочени във всеки индивидуален Договор за предоставяне на финансова услуга, сключен между Заемодателя и Заемателя.

2. Средствата по финансовата услуга се предоставят, след сключване на индивидуален договор за предоставяне на финансова услуга, по един от следните начини, посочен от Заемателя във Формата за кандидатстване:

2.1. във всеки обект от клоновата мрежа на „Вива Кредит” ООД или във всеки обект от клоновата мрежа на партньорите на „Вива Кредит” ООД, като информация за адресите на съответните търговски обекти на Дружеството или на всеки един от партньорите на Дружеството може да бъде открита на следната интернет страница –https://vivacredit.bg;

2.2. по банков път по посочена от Заемателя лична банкова сметка във Формата за кандидатстване. С приемането на настоящите Общи условия Заемателят декларира, че е титуляр на посочената от него банкова сметка, както и че всички данни, свързани с нея са верни и точни. В случай че поради грешно посочена от него банкова сметка, Заемателят не получи заемната сума, Заемодателят не носи отговорност и неговите задължения по договора се считат за изпълнени;

2.3. по електронен път чрез превод по посочена от Заемателя във формата за кандидатстване лична Микросметка в ePay.bg (ИПЕЙ АД), като датата на получаване на заемната сума е датата, на която Заемодателят е наредил плащане от своята Микросметка. Заемателят носи изцяло отговорността за верността на посочените от него данни за Микросметка. В случай че поради грешно посочен Клиентски идентификационен номер (КИН), същият не получи заемната сума, Заемодателят не носи отговорност и неговите задължения по договора се считат за изпълнени;

2.4. Във всеки обект от клоновата мрежа на „ИЗИПЕЙ“ АД.

3. В случай че Заемателят в срок до 72 часа от сключване на договора по правилата на т. 12 от Раздел III от настоящите Общи условия, не направи необходимото да получи заемната сума по един от начините, изброени в т. 2.1 – т. 2.4 на настоящия Раздел, същият губи право да получи заемната сума след посочения срок, а подписаният договор е невалиден. Това не ограничава Заемателят за последващо кандидатстване за използване, на която и да е предоставяните от Дружеството финансови услуги.

4. Заемателят погасява задължението си към Заемодателя чрез превеждане на вноските по банков път или чрез заплащане в брой във всеки обект от клоновата и партньорската мрежа на „Вива кредит”ООД, както и във всеки обект от клоновата мрежа на „ИЗИПЕЙ“ АД. Всички такси по извършени преводи по банков път или чрез „ИЗИПЕЙ“ АД са за сметка на Заемателя и са съобразно действащите тарифи за такси.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Заемател, който желае да кандидатства за ползване на финансова услуга може да направи това на следната уеб – страница на Дружеството: www.vivacredit.bg.

2.1. При попълване на заявка за кандидатстване Заемателят:

– Избира желаната сума, вида на погасителните вноски (двуседмични или месечни) и техния брой. За различните продукти и заемни суми са възможни различни опции;

– Попълва пълни и верни негови лични данни (име, фамилия, имейл и телефон);

– Избира дали желае заявката му за заем да бъде разгледана експресно (до 20 минути) срещу заплащане на допълнителна такса;

– Запознава се с Информационните права на субектите на лични данни – кредитополучатели.

2.2. Под бутона „Заяви Кредит“ от заявката за кандидатстване се визуализира поле „Преддоговорна информация“, при избирането на което се визуализира Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне н финансови услуги от разстояние и посочващ индивидуалните услови я на договора за предоставяне на финансови услуги.

3. Страните се уговарят, че електронната поща (e-mail), посочена от Заемателя във заявката за кандидатстване представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Заемодателя. Всички изявления, изпратени на и от посочената електронна поща, Заемодателят счита за направени до и от Заемателя. Заемателят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира лично по отношение на Заемодателя, като изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Заемателят. Заемателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай че Заемателят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e-mail) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведоми Заемодателя.

4. Заемателят, чрез натискане на бутон „Заяви кредит“ в заявката за кредит, потвърждава, че се е запознал с Информационните права на субектите на лични данни – кредитополучатели, както и че е запознат и съгласен с преддоговорната информация, предоставена под формата на Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия Договора за предоставяне на финансова услуга, с която Заемателят предварително се е запознал и с настоящите Общи условия и същите се считат за договорени между страните със сключването на Договора.

5. След натискане на бутона „Заяви кредит“ се визуализират следните две опции: „Искам обаждане“ и „Кандидатствай онлайн“.

6. В случай че лицето има профил, създаден във връзка с предходно негово кандидатстване, при натискане на бутона „Заяви кредит“ се зарежда страницата за вход в профила. След влизане в своя профил Заемателят има възможност да извърши корекции по въведените данни, както и да подаде нова заявка за кредит.

7. При избиране на опцията „Искам обаждане“, Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща, Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия на Договора за предоставяне на финансова услуга и Общи условия. Едновременно с това на интернет страницата на Заемодателя се визуализира съобщение за изпратени документи – Стандартен европейски формуляр и Общи условия, както и информация за успешно подаване на заявката за кредит.

8. При избиране на опцията „Ще кандидатствам онлайн“ Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща, Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочващ индивидуалните условия на Договора за предоставяне на финансова услуга и Общи условия. След избиране на посочената опция се визуализира форма за кандидатстване. Формата за кандидатстване, попълнена от Заемателя по електронен път на следната Уеб – страница – www.vivacredit.bg, представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

9. След попълване на формата за кандидатстване и при натискане на бутона „Изпрати“: Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща съобщение за създаден профил. По всяко време, преди натискане на бутона „Изпрати“ Заемателят може да коригира информацията, попълнена във Формата за кандидатстване.

10. Заемателят се задължава при първо достъпване на личния акаунт/профил да промени паролата си за достъп до него, както и да въведе своето ЕГН. Заемателят се задължава да пази в тайна паролата за достъп до своя акаунт при Заемодателя, като взема всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица.

11. След одобрение на заявката за заем, Заемодателят изпраща на Заемателя на посочения от последния във формата за кандидатстване мобилен телефон, SMS с генериран от Заемодателя код. Заемателят се съгласява и задължава да подписва с получения код всички документи, изпратени до него от „Вива Кредит“ ООД на посочената от Заемателя електронна поща. Страните се съгласяват, че изпратеният от Заемодателят код представлява информация, която има действие на електронен подпис на Заемателя съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Заемателят се съгласява, че изявление, направено от него, след което е въведен получения чрез SMS код, има действие на саморъчен подпис и е обвързващо за него. При всяко кандидатстване за кредит Заемодателя изпраща чрез SMS на Заемателя нов код за подписване на документи.

12. В случай че Заемателят е одобрен от Дружеството за сключване на договор за ползване на някоя от финансовите услуги, същият се уведомява чрез SMS на посочения във Формата за кандидатстване телефонен номер, както и чрез изпращане на електронно съобщение, което съдържа Стандартен европейски формуляр, Договор за ползване на конкретната финансова услуга и Общи условия към него. За да подпише/сключи договора за заем/анекс за удължаване на срока на договора, когато такъв е приложим., както и всички съпътстващи договора документи, в това число декларации, общи условия и други, Заемателят следва да натисне посочения в електронното съобщение линк, като след това въведе получения чрез SMS код, който представлява електронен подпис на Заемателя, с който всички документи, свързани с Договор за предоставяне на финансова услуга се считат за подписани. С въвеждането на кода, Заемателят изразява своето съгласие за сключване на договора, при посочените в него условия, както и със съдържанието на всички останали документи, в това число декларации, общи условия и други.

13. За избягване на всякакви съмнения следва да бъде уточнено, че подписването на изпратените от „Вива Кредит“ ООД документи се осъществява чрез изпълнение на следните стъпки от страна на Заемателя:

13.1. Отваряне на линка, изпратен от Заемодателя на посочената от Заемателя електронна поща;

13.2. Влизане в профила/ акаунта на Заемателя с потребителско име (електронен адрес) и парола;

13.3. Подписване на документите с кода, изпратен чрез SMS на посочения от Заемателя мобилен телефон.

14. Всички електронни документи, изпратени на електронната поща (e-mail) на Заемателя (Стандартен европейски формуляр, договор за ползване на финансова услуга и общи условия към него, както и анекс за удължаване на срока на договора, когато такъв е приложим към договорите) се изпращат във формата на електронен документ, във формат PDF. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диска на компютъра на Заемателя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна.

15. Договорът/анексът представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се сключва чрез електронно изявление и електронен подпис на Заемателя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Заемателя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

16. Заемателят е длъжен да запази всички електронни документи (Стандартен европейски формуляр, договор за ползване на финансовата услуга, декларации и общи условия към него или анекс за удължаване на срока на договора), получени на електронната му поща на хард диска на компютъра си или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на договора за ползване на финансовата услуга и анексите към него.

17. Заемодателят предоставя на Заемателя информация за състоянието по кредита му, както и за други свои продукти, достъпна за Заемателя в неговия личен акаунт.

18. Потребителят има право на отказ от сключения договор за кредит в срок от 14 календарни дни, считано от сключването му, при спазване на условията по чл.29 от ЗПК. В случай че Заемателят упражни правото си на отказ от сключения Договор за предоставяне на финансова услуга, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума /главницата/ и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заема до датата на връщане на главницата,без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на посочения в договора за заем лихвен процент, като същият се изчислява на ден. Уведомление до Заемодателя може да бъде направено на хартиен или друг траен носител. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на уведомлението на Заемателя, за упражняване на правото му на отказ.

19. Заемателят се задължава в 3-дневен срок от подписване на този договор да предостави на Заемодателя обезпечение на задълженията му по този договор, а именно:

1. Един или двама Поръчители (в зависимост от конкретния финансов продукт) – физическо лице, което да представи на Заемодателя бележка от работодателя си, издадена не по – рано от 3 дни от деня на представяне и да отговаря на следните изисквания: да е навършило 21 годишна възраст; да работи по безсрочен трудов договор; да има минимален стаж при настоящия си работодател 6 месеца и минимален осигурителен доход в размер на 1000 лв.; през последните 5 (пет) години да няма кредитна история в Централен кредитен регистър към БНБ или да има кредитна история със статус не по-лош от „Редовен“; да не е поръчител по друг договор за паричен заем и да няма сключен договор за паричен заем в качеството си на заемател. Предложеното лице за поръчител е необходимо да отиде във всеки обект от клоновата мрежа на „Вива Кредит” ООД или във всеки обект от клоновата мрежа на партньорите на „Вива Кредит” ООД, където е необходимо да се запознае с Информационните права на субектите на лични данни – поръчители и да представи служебна бележка от работодателя си, чрез която удостоверява, че има минимален стаж при настоящия си работодател 6 месеца и минимален осигурителен доход в размер на 1000 лв. След представянето на всички изискуеми документи, лицето, ако бъде одобрено от „Вива кредит“ ООД, е необходимо да подпише Договор за поръчителство.

ИЛИ

2. Банкова гаранция, която е издадена след усвояване на паричния заем, в размер на цялото задължение на Заемателя по договора, валидна 30 дни след падежа за плащане по договора. Банковата гаранция се изпраща от Заемателя в срока по предходното изречение в оригинал на адреса за кореспонденция на Заемодателя, а именно – гр. София, п.к. 1324, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център, ет.2, офис 73Г.

20. Такса за експресно разглеждане е такса, която се заплаща за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга по искане на Заемателя за експресно разглеждане от Заемодателя на заявката за отпускане на паричен заем, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на Заемателя за отпускане на паричен заем при срокове и условия, посочени в настоящите Общите условия и/или в подписания договор за паричен заем.

20.1. С оглед на факта, че потребителят е изразил доброволното си желание да му бъде предоставена услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, като се е съгласил да заплати съответна такса за тази допълнителна услуга, Заемателят ще получи становище по заявката за отпускане на паричен заем в срок до 20 мин.

20.2. За допълнителната незадължителна услуга за експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем, Заемателят дължи Такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на паричния заем и периода на договора за паричен заем. Общата дължима сума за допълнителната незадължителна услуга е видима на сайта на Заемодателя в Тарифата на „Вива кредит“ ООД и е описана в предоставяния СЕФ, както и в Договора за паричен заем.

20.3. Таксата за експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем се дължи от Заемателя само в случаите, когато заявката за получаване на паричен заем бъде одобрена и Заемателят сключи съответния договор за паричен заем и не се дължи от Заемателя, ако заявката за получаване на паричен заем бъде отхвърлена.

20.4. Допълнителната услуга по експресно разглеждане на заявката за получаване на паричен заем не е задължително условие за отпускане на заемна сума и за сключване на договор за паричен заем и не повишава шансовете на Заемателя да получи одобрение за сключване на договор за паричен заем.

20.5. Ако след като Заемателят е избрал допълнителната услуга по експресно разглеждане на заявката за отпускане на паричен заем, но впоследствие вземе решение да промени желанието си по отношение на срока за одобрение може да промени заявката си за кредит от Експресна на Обикновена, като за тази цел е необходимо клиентът да се обади на 0700 45 245 (без допълнително таксуване) и да заяви своето желание. В случай че иска да направи тази промяна, Клиентът следва да има предвид, че е необходимо неговото съгласие за използване на последните 4 цифри от ЕГН му като код за идентификация, като същият следва да се съгласи, че при използване на средства за комуникация от разстояние, ще използва последните 4 цифри от ЕГН си като код за идентификация и посредством използването на кода може да отправя всякакви волеизявления към „Вива кредит“ ООД, които го обвързват.