Продължете към съдържанието

Креди Йес

3.5 / 5. Оценили: 6

Оцени първи

Креди Йес (https://crediyes.bg/) е небанкова финансова институция регистрирана в БНБ /Българска Народна Банка/ , ориентирана главно в сферата на потребителско и ипотечно кредитиране от 2009 г. За този период Компанията си извоюва име на надежден и коректен партньор в България. Няма скрити условия, няма неясни и подвеждащи правила.

Креди Йес предлага онлайн кандидатстване за кредит и разполага с клонова мрежа в цялата страна.

Работното време на офисите на Креди Йес е:

Понеделник – Петък
09:00 – 19:00 ч.
Събота
10:00 – 14:00 ч.

 

Разгледайте най-изгодните кредити ТУК!

  • Креди Йес разполага с няколко продукта със суми от 100лв до 30 000лв, които биха задоволили индивидуалните потребности на клиентите, непредвидени сметки или искат да обединят задълженията си.
  • Консултация относно потребността и желанието ви може да бъде направена в удобно за Вас време и място. Офисите са над 60 на брой в цялата страна, на удобни локации. Може да посетите офис на Креди Йес за консултация от служител или да бъдете посетен от кредитен консултант. Те ще Ви обслужат с грижа и добра преценка. Може да кандидатствате и онлайн на www.crediyes.bg
  • Кредитите са с конкурентни фиксирани и изгодни вноски за целия период на кредита, плащането е в брой или по банков път, както и възможност за предсрочно погасяване, рефинансиране и най-важното без никакви такси!
  • Информация за предлаганите от Креди Йес потребителски и ипотечни кредити можете да получите във всеки офис на Компанията, както и на телефон 0700 890 55 или на office@credi-yes.com

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Когато имате нужда от по-голяма сума, възползвайте се от ипотечния кредит на Креди Йес!

  • Имате нужда от повече пари? Фирмената политика на Креди Йес е подчинена на идеята винаги да Дава шанс и възможност на клиентите и същевременно да не поставят ограничения пред исканията и нуждите им! Ако разгледате условията на Креди Йес, сами ще се убедите в това!
  • Креди Йес ще ви помогне когато кандидатствате за ипотечен кредит, давайки ви най-добрата насока при избора на срок и месечна вноска и размер на финансиране от което се нуждаете. Одобрение на кредита в рамките на деня след представяне на необходимите документи.
  • Благодарение на професионална консултация от Креди Йес, осъществена лично с Вас в удобно време и място, по-лесно ще може да намерите най-доброто решение.
  • Креди Йес Ви предлага ипотечен кредит в зависимост от вашите нужди от 5 000 лв. до 30 000 лв., с ясни и прозрачни месечни вноски със срок на кредита до 5 години. Фиксирана лихва за целия период на кредита и удобно усвояване на сумата в брой или по банков път.

За последните 12 години “Креди Йес“ се превърна във водещ и доверен партньор, предоставяйки изгодни, адекватни и достъпни финансови услуги, за всеки един клиент.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

 

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Приети с Решение и в сила от 23.07.2014г., изм. и доп. с Решение от 01.03.2016г., утвърдени със Заповед №17 от 07.03.2016 г., в сила от 01.04.2016г.; изм. с Решение от 19.12.2017г., утвърдени със Заповед №111 от 20.12.2017г., в сила от 20.12.2017г., изм. с Решение от 23.07.2018г., утвърдени със Заповед №227 от 24.07.2018г., в сила от 24.07.2018г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия регламентират общите правила, при които „Креди Йес” ООД с ЕИК:200688545 със седалище в гр.Хасково и адрес на управление: ул. „Лозарска” 12, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Козлодуй” №14-Б, телефон за контакт в цялата страна: 0700 890 55, e-mail: office@credi-yes.com, извършва дейност по предоставяне на заеми на лица, отговарящи на изискванията, посочени по-долу.
(2) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
(3) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Настоящите общи условия са неразделна част от всички договори за заем, сключвани между „Креди Йес” ООД и всеки Заемател, с изключение на договорите за заем от разстояние, за които има специални правила и отделни Общи условия. Всичко общи условия по договори за заем и договори за заем от разстояние, сключвани с „Креди Йес” ООД като Заемодател са на разположение и на Сайта на „Креди Йес” ООД: http://www.crediyes.bg/general-terms.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. Страни:
1. Заемодател: „Креди Йес” ООД – дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200688545, регистрирано под № BGR00106 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, с предмет на дейност основно, но и не само, отпускане и управление на заеми, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Козлодуй”, № 14-Б.
2. Заемател: лице, отправило искане за заем непосредствено или от разстояние чрез онлайн платформата за кандидатстване от Сайта на „Креди Йес” ООД, чието искане Заемодателят е разгледал и одобрил.
Чл. 3. Понятия:
1. (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Искане за заем – волеизявление, отправено непосредствено от физическо или юридическо лице към Заемодателя, представляващо искане за сключване на договор за заем между страните; Заемателят предоставя доброволно за обработка от Заемодателя всички лични данни, нужни за отправяне на искането за заем;
2. (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Сайт – официалната интернет страница на „Креди Йес” ООД на адрес: http://crediyes.bg, на който Заемодателят предоставя цялата необходима преддоговорна информация за предлаганите заеми, настоящите общи условия, както и възможност на Заемателите да кандидатстват онлайн за сключване на договор за заем от разстояние, по специален ред и условия, съгласно ЗЕДЕП, ЗПФУР, ЗПК и др.
3. Договор за заем – сключен между страните валиден индивидуален договор за заем, при условията на който Заемателят ще има право да получи заем. Условията, при които е сключен Договорът, са посочени в договора и Общите условия, предоставени на Заемателя при отправяне Искането за заем;
4. (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
5. Погасителен план – документ, неразделна част от Договора за заем, индивидуализиращ начина на плащането му – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;
6. Общи условия – настоящите Общи условия, при които се сключва конкретния договор за заем, регламентиращи общите правила, при които „Креди Йес” ООД извършва дейност по предоставяне на заеми;
7. Уведомление за сключване на договор за заем – писмено или устно изявление на Заемодателя, касаещо одобрението или отказа за сключване на договор за заем, дадено по реда на настоящите общи условия;
8. Главница – размерът на отпусната от Заемодателя сума по сключен договор за заем; заемна сума по валиден договор за заем;
9. Лихва – договорената между Заемодателя и Заемателя възнаградителна лихва за ползването на заемната сума по сключен договор за заем;
10. Наказателна лихва – обезщетение за неизпълнение на задължението на Заемателя да плаща дължимите по договора месечни вноски в сроковете и размерите, посочени в договора за заем; размерът на наказателната лихва е равен на законната лихва за забава, определена от БНБ.
11. Неустойка – обезщетение за неизпълнение на договорни задължения от Заемателя; наличието и размерът на евентуално дължимата сума за неустойка се договаря във всеки конкретен случай индивидуално – в сключения договор за заем;
12. ГПР – Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителски кредит;
13. Погасителна вноска – индивидуализирана в договора за заем и посочена в погасителния план сума за погасяване на отпуснатия заем, която включва част от главница, лихви, разходи и евентуални неустойки и разноски.
14. Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е на лице едновременното физическо присъствие и на двете страни;
15. Локален офис – всеки търговски обект на територията на Р.България, стопанисван от „Креди Йес” ООД, находящ се извън седалището му, чрез който дружеството развива търговска дейност, в който всеки Заемател може да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване и усвояване на заем, да сключи договор за заем, да заплати погасителна вноска и да извършва всички дейности, посочени в настоящите общи условия;
16. Използвани съкращения:
ЗПК – Закон за потребителския кредит;
БНБ – Българска Народна Банка;
ЦКР – Централен Кредитен Регистър;
ГПР – Годишен процент на разходите;
ЗПФУР – Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
ОУ – Общи условия;
СЕФ – Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 към ЗПК

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Заемодателят отпуска на Заемателя потребителски заем, съгласно действащото българско законодателство. Заемодателят е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Заемателят да я върне в уговорените размер, начин и срокове. Отпускането на заема се извършва само въз основа на писмен договор, одобрен и подписан от страните.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Заемодателят се задължава:
(1) да предостави на Заемателя цялата необходима преддоговорна информация по чл.5 ЗПК чрез стандартен европейски формуляр (СЕФ) по образец.
(2) Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на Договора;
(3) Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;
(4) В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да осигури свой представител за получаването й;
(5) При поискване от страна на Заемателя да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски;
(6) Да снабди Заемателя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на заема, да попълва същите пълно и точно;
(7) да уведоми Заемателя писмено или устно за потвърждението или отказа от сключването на договор за заем по реда и в сроковете съгласно настоящите ОУ;
Чл. 6. Заемодателят има право:
(1) Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;
(2) Да изисква от Заемателя заверени копия или оригинали на намиращите се у него документи за отразяване на информация по обслужване на заема;
(3) По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;
(4) Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на Договор за заем, без да разкрива причините за това;
(5) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 7. Заемателят се задължава:
(1) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) При кандидатстване за сключване на договор за заем, да се запознае подробно с предоставената му от Заемодателя информация, с настоящите ОУ и предоставената му информация чрез СЕФ;
(2) Да върне на Заемодателя дължимата сума заедно със съответния ГПР, уговорен между страните при сключването на Договора за заем;
(3) Да спазва сроковете за плащане на всяка погасителна вноска, уговорени като размер и падеж на плащане в Погасителния план, като първата погасителна вноска трябва да се извърши не по-късно от: (I) 7 дни, считано от датата на подписване на договора при ежеседмично погасяване на заема; (II) 14 дни, считано от датата на подписване на договора при двуседмично погасяване на заема; (III) 30 дни, считано от датата на подписване на договора при ежемесечно погасяване на заема;
(4) Да предостави на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на заема. Обстоятелства от значение за отпускане на заема са тези, за които Заемодателят е поставил писмено въпроси в Искането за заем;
(5) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
(6) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
(7) В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да присъства лично или да осигури присъствието на свой представител;
(8) Да предостави при поискване от Заемодателя за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на заема;
(9) Да понесе за своя сметка всички разходи, свързани със сключването на настоящия договор.
Чл. 8. Заемателят има право:
(1) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.) Да получи заемната сума – в брой при сключване на договор за заем чрез кандидатстване в локален офис на Заемодателя или чрез превод по посочена от Заемателя банкова сметка след получено по реда на настоящите ОУ уведомление за одобрение от Заемодателя на подписан договор за заем;
(2) да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски без да дължи за това такса;
(3) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит, да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 32. ал. 1 от Закона за потребителски кредит. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя. Упражняване от Заемателя на правото му на предсрочно изпълнение съгласно настоящата алинея не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем.
(3) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит и размерът му е равен на или по-голям от 400 лева, Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, на основание и при условията на чл. 29 от Закона за потребителския кредит, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит като за целта отправи искане за това към Заемодателя в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Уведомлението следва да бъде в писмен вид, на хартиен или друг траен носител, като включва изрично искане за прекратяване на договора на настоящото основание, при спазване условията на чл. 29, ал. 2 и 3 от ЗПК. При упражняване валидно право на отказ от сключения договор за заем, Заемателят връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на сумата по договора до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база уговорения в договора лихвен процент.
(4) На извънсъдебна процедура за решаване на възникнали спорове, включително и на медиация.
(5) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
(6) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)

IV. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР)

Чл. 9. ГПР на заема не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за заем.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Чл. 10. (1) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Заемателят има право да обезпечи Заемодателя с подписването на запис на Заповед в полза на Заемодателя за заемната сума с включените лихви и евентуално дължими неустойки, такси и разноски при отпускането на потребителски заем. При подписване на Запис на заповед като обезпечение по договор за заем от разстояние, Заемателят, съответно Поръчителят, подписал Записа на заповед, се счита за издател на ценната книга до доказване на противното.
(2) Страните имат право за обезпечаване изпълнението на договора за заем да уговорят в самия договор учредяването на някое от следните обезпечения:
1. Поръчителство на едно или две физически лица, които отговарят кумулативно на следните условия: имат осигурителен доход общо в размер на най-малко 7 пъти размерът на минималната работна заплата за страната; в случай на двама поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 4 пъти минималната работна заплата за страната; не са поръчители по други договори за заем, сключени от Заемодателя; не са Заемаетели по сключени и непогасени договори за заем, сключени със Заемодателя; нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ; да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размерът на получавания от тях доход; В случай на учредено поръчителство като обезпечение по договор за заем, сключен от разстояние, Заемателят е длъжен да осигури личното и собственоръчно подписване на договора за поръчителство от предоставеното лице – поръчител. Лицето, подписало договор за поръчителство, ще се счита за негов автор до доказване на противното.
2. Залог върху движима вещ, чиято пазарна стойност (оценена от лицензирани оценители) надвишава два пъти общата сума за плащане по Договора за заем, включващо договорената главница и лихва;
3. Първа по ред Ипотека;
4. Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период включващ от сключване на договора за заем до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
(3) Заемодателят си запазва правото еднолично и без да се мотивира да прецени дали предложеното му обезпечение е годно да обезпечи заема, и да откаже сключване на договор за заем, докато не бъде предоставено искано обезпечение, или да откаже сключване на договор за заем при непредставяне на исканото обезпечение.

VI. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

Чл. 11. (1)(Изм. с решение от 19.12.2017г.) Страните се съгласяват, че Заемодателят има право едностранно да обяви своето вземане, в това число дължими и изискуеми по договора задължения – цялата дължима главница, дължимите до момента на обявяване на предсрочна изискуемост по заема лихви, остатъкът от дължимата по чл.8 от договора за заем неустойка /ако има начислена такава/, начислени наказателни лихви за забава по чл.7, ал.1 от договора, за предсрочно изискуемо в целия му размер при не плащане в срок от (i) 4 погасителни вноски, считано от падежа на четвъртата вноска, при ежеседмично погасяване на договора за заем; (ii) 3 погасителни вноски, считано от падежа на третата вноска, при двуседмично погасяване на договора за заем; (iii) 2 погасителни вноски, считано от падежа на втората вноска, при ежемесечно погасяване на договора за заем.
(2) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Заемодателят информира Заемателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния, изрично с писмено уведомление, на посочените от Заемателя телефони за контакт и и-мейл адрес или с предприемането на действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 12. (1) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Сключването на договори за заем от разстояние се извършва по специален ред чрез Сайта на Заемодателя, посредством онлайн платформа за кандидатстване за заем и съгласно Общи условия за предоставяне на заем от разстояние, различни от настоящите общи условия, съобразени със специфичните изисквания на ЗЕДЕП, ЗПФУР, ЗПК и другите нормативни актове, съдържащи разпоредби, уреждащи предоставянето на финансови услуги и сключването на договори от разстояние.
(2) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
(3) (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 13. (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 14. (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 15. (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 16. (Отм. с Решение от 19.12.2017г.)

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ. САНКЦИИ.

Чл. 17. (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) Заемодателят има право да развали Договора за заем едностранно с писмено предизвестие до Заемателя:
(1) При условията на чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.
(2) В случаите, в които Договорът за заем не е обезпечен по някой от начините, посочен в чл. 9, ал. 2 от ОУ, или чл.6.2. от договора за кредит;когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.
Чл. 18. Договорът за заем се прекратява по взаимно съгласие на страните; при пълното му погасяване от страна на Заемателя; при упражнено валидно право на отказ от сключения Договор при условията на чл. 7, т. 3 от настоящите общи условия и съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит; при смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство или при форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение.
Чл. 19. (Отменен с Решение от 19.12.2017г.)
Чл. 20. (1) В случай, че Заемодателят по вина на ЗАЕМАТЕЛЯ упражни правото си да обяви Договорът за заем за предсрочно изискуем, Заемателят дължи на Заемодателя еднократна неустойка в размер на 20% от непогасената главница по Договора за заем.
(2) В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави каквото и да е годно обезпечение на Договора за заем съгласно чл. 9, ал. 2 от Общите условия, в срок до три дни, считано от подписване на Договора за заем, същият дължи на Заемодателя и неустойка, индивидуализирана в Договора за заем.
(3) Неустойката по горната алинея важи и за всички случаи, в които при сключване на договора за заем е сключен и договор за поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, поръчителят не отговаря на установените в чл. 9, ал. 2 от Общите условия изисквания и в срок от 3 дни, считано от слючването на Договора за заем не се предостави друг поръчител, отговарящ на изискванията на чл.9, ал. 2 от Общите условия.

IX. ЗАСТРАХОВКА

Чл. 21. Със сключване на договор за заем, Заемателят има право да сключи застраховка „Живот” на кредитополучател със ЗЕАД „ЦКБ Живот”, или застраховка „Имущество”, в случай на обезпечение с ипотека, обезпечаваща погасяването на настоящия Договор за заем при условията на застраховката. Размерът на застрахователната премия не се включва в размера на отпуснатия заем или договорената лихва. В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната сума се изплаща от Застрахователя на Заемодателя.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. (1) Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК. До сключване на Договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от Заемателя заем, в това число да променя размерът на отпускания заем, броят погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.
(2) Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.
Чл. 23. (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени при подписването на договора за заем, изпратени по факс или e-mail адрес, посочени за Заемателя в Искането за заем, а за Заемодателя – в договора за заем. Официален адрес на физически лица представлява постоянният адрес на лицето, а за юридическите лица – адресът на седалището им.
(2) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на Договора.
(3) При неизпълнение на задължението по ал.2, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция, факс или email, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
Чл. 24. (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.
(2) В случай, че докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен Договор за заем, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна”, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване”, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Заемател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. (i) или (ii) по-горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането – при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането – Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.
(3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т.ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро при условията на настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.
Чл. 25. Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват:
(1) В брой, на оторизиран представител на Заемодателя, срещу приходен документ.
(2) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.) По банкова сметка на Заемодателя, посочена в договора за заем и/или по банковата сметка в Уникредит Булбанк, BIC: UNICRBGSF, IBAN: BG17 UNCR 7000 1519 985 302. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя.
(3) В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен / неработен ден, то за дата на падежа се счита първия работен ден след официалния почивен / ден. Заемодателят си запазва правото да променя датите на падежа при настъпване на промени в официалните почивни / неработни дни.
(4) „Официален празничен/неработен ден” по смисъла на настоящия член са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с изключение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.
(5) В случаите и при условията, описани в чл. 23, ал. 2, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 23, ал. 2.
(6) (Изм. с Решение от 20.12.2017г.) Всякакви надплатени от Заемателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора за заем, ще бъдат възстановявани на Заемателя след изрично посочване от страна на същия на начина, по който желае надплатените суми да му бъдат върнати – в брой или по банков път, като за последното следва да укаже банковата сметка, по която желае да бъдат върнати сумите.
Чл. 26. (1) Настоящите общи условия са приети и влизат в сила със Заповед № 111 на Управителя на „Креди Йес” ООД от 20.12.2017 г. и влизат в сила на 20.12.2017г.
(2) Заемодателят има право да променя едностранно тези общи условия, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което в 7 дневен срок от промяната уведомява клиентите на посочен от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
(3) (Нова с решение от 19.12.2017г.)В случай, че клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, той може да се откаже от сключения договор за заем, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, ИЛИ да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия, за което следва да уведоми писмено по надлежен ред Заемодателя. Тези права Заемателят може да упражни в срок от един месец от получаване на съобщението по ал.2.
(4) (Нова с решение от 19.12.2017г.)Алинея 3 не се прилага в случаите, когато изменението на общите условия е в следствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
(5) (Нова с решение от 19.12.2017г.)Измененията в общите условия обвързват заемателя по договора, когато същия е уведомен за тях при условията на ал.2 и не е упражнил правото си по ал.3 или за конкретното изменение се прилага ал.4.

XI. ДЕКЛАРАЦИИ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 27. С полагането на подписа си под Искането за заем и с подаването на искане за заем чрез сайта на Заемодателя, Заемателят:
(1) Декларира, че предоставя всички необходими за искането данни доброволно, достоверно и пълно.
(2) Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия Договор за заем личните данни, необходими за сключване на Договора и поискани от Заемодателя с Искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с обслужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване, или развалянето му при условията на гл. VIII от настоящите Общи условия, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.
(3) Декларира, че: (i) Общите условия към Искането и Договора за заем са му предоставени предварително (преди момента на отправяне на искането), че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в Общите условия, касаеща сключването на Договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването й, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена при сключването на Договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло.
(4) Дава своето изрично съгласие, независимо дали страните сключат Договор, Дружеството да обработва и използва неговите лични данни, с които Заемодателят се е сдобил при отправяне на искането, за целите на рекламиране на продукти или услуги на Дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, e-mail и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на Договор за Заем.
(5) (Изм. с Решение от 19.12.2017г.)
(6) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемателя данни, по начин, който намира за подходящ.
(7) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.
(8) Е информиран и дава своето съгласие, че в случай на неизпълнение на задълженията по договора от негова страна, Заемодателят има право, чрез свои служители или трети лица, да го посещава на известните му адреси, както и да се свързва с него на предоставените телефони, да му изпраща SMS-и във връзка с конкретно неизпълнение.
(9) Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.
(10) С подписването на договора за заем Заемателят дава своето изрично съгласие от отпуснатата сума да бъде приспадната сума, необходима за погасяването на всички други активни задължения, които Заемателят има към Заемодателя и които не произтичат от сключването на настоящия договор за заем.
Чл. 28. (Изм. с Решение № 227 от 24.07.2018г.) (1) Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679*, преди да предостави каквито и да е лични данни, всеки настоящ или потенциален клиент следва да се запознае подробно с Обща политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД, която се намира на достъпно и видно място във всеки офис на Дружеството, а също така може да бъде изрично изискана от който и да е служител или консултант на Дружеството, който е длъжен да даде разяснения при поискване от клиента. Политиката е достъпна и на интернет сайта на Дружеството: http://www.crediyes.bg/docs/GDPR.pdf.
(2) Съгласно Общата политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД, всеки клиент/потребител ПРЕДИ да предостави на „Креди Йес” ООД каквато и да е информация, съставляваща лични данни, следва да попълни Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.
(3) Всяка информация, предоставена от клиент/потребител, извън декларираното по ал.2 съгласие, се смята за предоставена за обработка от клиента доброволно и с подписване на настоящите Общи условия същия се съгласява така предоставени лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от „Креди Йес” ООД, съгласно Общата политика за защита на личните данни, обработвани от „Креди Йес” ООД и законовите разпоредби.

XII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 29. (1) Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация.
(2) Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр.София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6.
Чл. 30. (Изм. с Решение от 20.12.2017г.) Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Чл. 31. За неуредените въпроси в договора и в Общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.

Последните промени в настоящите общи условия са извършени съобразно с промените в Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679*. Същите се публикуват на Сайта на „Креди Йес” ООД на адрес: http://crediyes.bg, съответно на адрес: http://crediyes.bg/general-terms.