Продължете към съдържанието
Микро Кредит

Микро Кредит

3.8 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

Микро Кредит” АД (https://microcredit.bg/) е вписана в Регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ под № BGR00279 съгласно Заповед БНБ-76513/14.08.2015г. Справка в регистъра може да направите на сайта на БНБ. Компанията предлага бърза, лесна и достъпна финансова помощ чрез заеми и финансови услуги на индивидуални потребители и на малкия и среден бизнес. Компанията фокусира своите ресурси в четири основни продукта CrediNet, CrediHome, CrediGo и CrediTrade, които се предлагат онлайн и в националната й търговска мрежа от 70 локални офиса и над 1000 кредитни консултанта.

Офисите на Микро Кредит може видите ТУК.

Централният офис на Микро Кредит е: София 1784, булевард Цариградско шосе № 137, етаж 3.

 

Успехът и бързото развитие на „Микро Кредит“ АД през годините се дължат на професионализма на служители, ефективното управление на ресурсите и постоянното предлагане на нови продукти и услуги, съобразени с потребителското търсене.

През 2019 година, за да отговори на нуждите на своите потребители, Микро Кредит АД сля продуктите си CrediHome, CrediGo и CrediTrade в един нов кредит Microcredit, който наследява ключовите предимства на трите продукта и осигурява финансиране от 200 до 5000 лева със срок на погасяване от 3 до 18 месеца. Заемът Microcredit може да се ползва както от физически лица, така и от юридически лица за оборотни средства. Новия продукт Microcredit се предлага в офисите на компанията, от представителите на компанията и онлайн.

Разгледайте най-изгодните кредити ТУК!

Бързият кредит Microcredit е потребителски бърз заем, за който можеш да кандидатстваш в един от 70-те офиса на Микро Кредит АД в цялата страна или да го заявиш на телефон 0700 14 200 (без допълнително таксуване, според тарифния ти план).

Заемът Microcredit осигурява финансиране за суми от 200 до 5000 лева за срок от 3 до 18 месеца. Изплащането се извършва на равни месечни вноски с фиксирана лихва за целия период. Кредитът не изисква обезпечение или гаранции. Бързият заем Microcredit е кредит без поръчители. Кандидатстването е лесно и бързо само срещу валидна лична карта, без допълнителни документи.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Получаваш обратен отговор в най-кратки срокове. Всеки кредит от Microcredit има до 45 дни гратисен период до първа вноска. Ако не искаш да изплащаш заема на вноски, можеш да заявиш и връщане в 30 дневен срок, което ти позволява да ползваш заетата от теб сума като кредит до заплата. Така получаваш кредит 2 в 1, който съвместява кредит на месечни вноски със срок на погасяване до 18 месеца и кредит до 30 дни.

Всеки лоялен и коректен клиент на Микро Кредит получава и специални отстъпки и информация за актуалните промоции и новите продукти и услуги на компанията.

Бързият онлайн кредит CrediNet или Microcredit Online е продукт на Микро Кредит АД, който се отпуска изцяло онлайн, който предоставя кредити за суми от 200 до 5000 лева със срок на изплащане от 3 до 18 месеца. Кандидатстването се извършва изцяло онлайн, без посещение на офис или среща с кредитен консултант.

Всеки клиент на Microcredit Online може да избере как да погаси своя кредит – безлихвено в рамките на 30 дни срещу заплащане на допълнителна услуга „Връщане в 30 дневен срок“ или на равни месечни вноски до 18 месеца. По този начин получавате в едно кредит до заплата и кредит на вноски.

Microcredit Online предлага на своите клиенти бързо одобрение, като в същото време екипът на компанията се стреми да се увери, че всеки кредит ще бъде изплащан коректно и точно.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

Общи условия към договор за заем CrediNet от дата 13.06.2017 г.

I. ДЕФИНИЦИИ
1. Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:
1.1. Договор за заем CrediNet – договор, със съдържание и форма, съгласно одобрен от Микро Кредит образец, сключен между Микро Кредит и одобрено за Кредитополучател лице, по силата на който: (i) Микро Кредит предоставя на Кредитополучателя определена парична сума в заем; а (ii) Кредитополучателят се задължава да върне получената в заем сума, при условията предвидени в сключения с него Договор за заем CrediNet и настоящите Общи условия;
1.2. Форма за кандидатстване за заем CrediNet – електронен формуляр, публикуван на сайта http://www.credinet.bg/, съдържащ изявление със съдържание и форма одобрени от Микро Кредит, отправено от Кредитоискател, с което Кредитоискателят заявява пред Микро Кредит своето безусловно желание да сключи Договор за заем CrediNet;
1.3. Кредитоискател –физическо лице, български гражданин, което желае да сключи с Микро Кредит Договор за заем CrediNet, за целите на което е кандидатствало за заем CrediNet чрез предоставената от Микро Кредит Форма за кандидатстване за заем;
1.4. Кредитополучател – Кредитоискател, чието желание за сключване на Договор за заем CrediNet е одобрено от Микро Кредит и с когото е сключен Договор за заем CrediNet;
1.5. Микро Кредит – „Микро Кредит” АД, дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 137, ет. 3, вписано в Регистъра на БНБ под регистрационен № BGR00279, съгласно Заповед БНБ-76513/14.08.2015г. Микро Кредит е регистриран администратор на лични данни под рег. № 341810;
1.6. Общи условия – настоящите общи условия, приложими към Формата за кандидатстване за заем CrediNet и към Договора за заем CrediNet.
1.7. Погасителни вноски – равни по размер анюитетни вноски в български лева, дължими от Кредитополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената в заем сума по Договор за заем CrediNet и съдържащи определени части главница и лихви.
1.8. Интернет страница – е обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL), намираща се на следния интернет адрес – http://www.credinet.bg/;
1.9. Код за потвърждение – е уникален цифров код, генериран от Микро Кредит и изпращан чрез кратко телефонно съобщение (SMS) до Кредитоискател, който служи за потвърждение на условията и данните поместени в Договора за заем CrediNet и изразяване на изрично съгласие за сключване на Договор за заем CrediNet;
1.10. Електронна поща (имейл) – е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения и информация през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи;
1.11. Сключване на Договор от разстояние – означава актът на сключване на Договор за финансови и други услуги, предоставяни от Микро Кредит, без физическото присъствие на страните по него и изключително чрез използване на средства за комуникация от разстояние – едно или повече;
1.12. Линк – уникална електронна препратка към страница за потвърждение и подписване на електронни документи.
II. ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
2. Настоящите Общи условия се прилагат към Формата за кандидатстване за заем CrediNet и към Договорите за заем CrediNet, като уреждат реда и условията, при които: (i) Микро Кредит разглежда и одобрява подадено от Кредитоискател искане за заем CrediNet чрез Формата за кандидатстване и съответно сключва с него Договор за заем CrediNet; (ii) Микро Кредит предоставя на Кредитополучател средствата по сключен с него Договор за заем CrediNet; (iii) Кредитополучателят връща сумата, която му е отпусната в заем от Микро Кредит по Договор за заем CrediNet; (iv) Микро Кредит и Кредитополучателят упражняват правата и изпълняват задълженията си по сключен Договор за заем CrediNet, включително санкциите и отговорностите, които се прилагат в случай на неизпълнение.
3. Условията на Договора за заем CrediNet се съдържат в: (i) тези Общи условия; (ii) Формата за кандидатстване за заем CrediNet; (iii) Договора за заем CrediNet; (iv) Погасителен план и (iv) Приложенията към горепосочените документи, ако има такива.
III. ФОРМА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ЗАЕМ CREDINET
4. Кредитоискателят заявява желанието си да получи от Микро Кредит заем при условията на Договор за заем CrediNet като попълва и подава до Микро Кредит чрез специално създадената за целта Форма за кандидатстване за заем CrediNet, публикувана на Интернет страницата, необходимата информация и документи за преценка на неговата кредитоспособност.
5. Формата за кандидатстване за заем CrediNet се попълва в утвърдения от Микро Кредит електронен формуляр, лично от Кредитоискателя и се потвърждава и изпраща към Микро Кредит чрез избиране на бутон „Кандидатствай“, активен на Интернет страницата. Форма за кандидатстване за заем CrediNet, попълнена от трето лице, без съгласието и знанието на Кредитоискателя, не се приема и съответно не се разглежда от Микро Кредит.
6. С избора на бутон „Кандидатствай“ към Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитоискателят декларира и гарантира, че: (i) се е запознал с предварително изпратения му на посочения от Кредитоискателя имейл стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора за заем CrediNet; (ii) получил е, запознал се е, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем CrediNet, настоящите Общи условия и всички други документи, съставляващи неразделна част от Договора за заем CrediNet; (iii) цялата информация, съдържаща се във Формата за кандидатстванеза заем CrediNet и в приложените към него документи е вярна, точна, изчерпателна и е представена добросъвестно, за което Кредитоискателят носи преддоговорна отговорност за вреди в пълен размер и отговаря за всички други неблагоприятни последици, съгласно българското законодателство.
7. Към всяка Форма за кандидатстване за заем CrediNet Микро Кредит може да поиска допълнително от Кредитоискателя да представи копия на следните документи: (i) Лична карта на Кредитоискателя; и (ii) Други документи по преценка на Микро Кредит.
IV. ОЦЕНКА ЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ CREDINET
8. Потвърждението и изпращането от Кредитоискателя до Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем CrediNet не създава никакви задължения за Микро Кредит да го одобри и да сключи с него Договор за заем CrediNet. Микро Кредит извършва независим анализ и оценка на кредитоспособността на Кредитоискателя на базата на представената от последния информация, прилагайки свои собствени методики и критерии. Микро Кредит взема едностранно и независимо решение относно одобрението за отпускане на заем CrediNet. Решението на Микро Кредит за одобрение, съответно неодобрение на даден Кредитоискател не подлежи на възражения или оспорвания.
9. С потвърждението и изпращане на Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитоискателят: (i) потвърждава, че внимателно се е запознал, разбира и приема да бъде договорно обвързан от настоящите Общи условия; (ii) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Микро Кредит да извършва всякакви проверки, по своя преценка, с оглед установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност, включително но не само отнасящи се до имотното му състояние, семейно положение, изрядност по отношение на кредитори и др. Проверките по предходното изречение се отнасят, но не се ограничават, до Централния кредитен регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън България ЕАД, Националния осигурителен институт, органите по приходите, Централният регистър на длъжниците, всякакви банки, финансови институции, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходите на Кредитополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове и всякакви други данни, които биха могли да имат значение за одобрението на Кредитополучателя; (iii) дава съгласието си и овластява Микро Кредит да изисква от Националния осигурителен институт и да получава наличните в информационната му система данни за: – негови доходи и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни; – начислен осигурителен доход за наети / наемани / на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна; (iv) дава съгласието си Кредиторът, да изисква и да му бъдат предоставени данните, свързани с гражданското състояние на Кредитополучателя, от информационната система на НБД „Население” на ГД ГРАО при МРРБ, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. За целите на описаните проверки Кредиторът има право да разкрива личните данни отнасящи се до Кредитополучателя, който освен това дава и своето изрично съгласие неговите лични данни да бъдат разкривани на Кредитора от гореспоменатите притежаващи ги лица. Кредиторът има право да използва тези лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на финансови и свързани с тях услуги на Кредитополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения с Кредитополучателя; (v) потвърждава, че е запознат с информацията по чл. 19 от ЗЗЛД, както и че е запознат с целите на събирането и обработването на личните му данни, както и с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; (vi) потвърждава, че е информиран за правото му на достъп и правото му да коригира събраните данни, както и с правата, които има съгласно чл.34а и следв. от ЗЗЛД. Предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Кредитополучателя дава своето изрично съгласие Дружеството „Микро Кредит“ АД да обработва всички предоставени лични данни, в качеството му на регистриран администратор на лични данни /АЛД № 341810/. Кредитополучателят декларира, че е предоставил същите на Дружеството „Микро Кредит“ АД информирано и доброволно и същото може да ги ползва за посочените в Закона цели.
10. При поискване от Микро Кредит, Кредитоискателят оказва всякакво съдействие за установяване на определени обстоятелства, имащи отношение към кредитоспособността му, включително чрез издаване на пълномощни, подписване на съгласия, одобрения и др., с цел получаване на необходимата информация. При неоказване на съдействие от Кредитоискателя, Микро Кредит има право да не разглежда Формата за кандидатстване за заем CrediNet.
11. Посочените от Кредитоискателя във Формата за кандидатстване за заем CrediNet параметри на искания от него кредит не обвързват Микро Кредит. Микро Кредит може да одобри кредит за различна от исканата сума или за различен от искания срок или за други условия на кредита, в които случаи Кредитоискателят не е длъжен да сключи Договор за заем CrediNet.
12. Микро Кредит, чрез изпращане на съобщение чрез SMS или електронна поща, съобщава своевременно на Кредитоискателя своето решение относно одобрението, съответно неодобрението на неговото кандидатстване за заем CrediNet.
13. Договорът за заем CrediNet се сключва по реда, предвиден в настоящите Общи условия и при спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и всички приложими норми на действащото българско законодателство.
13.1. Договор за заем CrediNet с одобрен Кредитоискател се сключва от разстояние чрез точно, последователно и пълно изпълнение на следните действия от Микро Кредит и Кредитоискателя, а именно:
– след одобрение на искания заем, Кредитоискателят ще получи на посочения от него/нея телефонен номер SMS с Код за потвърждение, чрез който да потвърди клаузите на договора и неговото/нейното желание за сключване на Договор за заем CrediNet;
– Кредитоискателят ще получи и имейл с приложени Договора за заем CrediNet, Общи условия към Договора за заем CrediNet, Стандартен европейски формуляр, Погасителен план, в случай че Кредитоискателят е заявил ползването на допълнителни услуги – Договор за допълнителни услуги, Тарифа за допълнителни услуги. Заедно с имейла, Кредитоискателят ще получи и линк уникален за договора;
– в рамките на 72 часа от изпращане на имейла, Кредитоискателят трябва да потвърди(подпише) Договора чрез отваряне на линка през компютър/телефон или друго устройство и да въведе Кода за потвърждение от SMS-а в него, както и изрично да отбележи в съответното поле, че е съгласен с условията на Договора за заем CrediNet и Общите условия към него и да въведе своето ЕГН. В случай че, при кандидатстване на заем Кредитоискателят е заявил желание за ползване на допълнителни услуги, както е посочено в т. 46 тук по-долу, подписването на Договор за допълнителни услуги се осъществява съгласно процедурата посочена тук и със същия Код за потвърждение.
13.2. Договорът за заем CrediNet ще се счита сключен от разстояние и влязъл в сила от момента, в който Кредитоискателят въведе Кода за потвърждение на изпратения от Микро Кредит линк и изрично потвърди, че е съгласен с условията на Договора за заем CrediNet и Общите условия към него.
13.3. Липсата или неточно изпълнение на което и да е от описаните в т. 13 действия ще означава, че Договорът за заем не е сключен и не е влязъл в сила, съответно страните няма да дължат изпълнение по него.
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА
14. Клиентът избира предпочитания от него начин за усвояване на заемната сума с попълване на съответното поле във Формата за кандидатстване за заем CrediNet.
14.1. Микро Кредит предоставя възможност на Кредитополучателя да усвои сумата по одобрен Договор за заем CrediNet по един от следните начини:
14.1.1. Чрез изплащането им по банкова сметка, с титуляр Кредитополучателя, посочена от последния при сключване на Договора за заем CrediNet. С предоставянето на средствата по посочената от Кредитополучателя банкова сметка, се счита, че Микро Кредит е изпълнило своите задължения по Договор за заем CrediNet. Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на Кредитополучателя.
14.1.2. Чрез клоновата мрежа на Изипей, за което Микро Кредит извършва директен превод към Изипей. В случай, че средствата се предоставят чрез клоновата мрежа на Изипей или друг доставчик на платежни услуги, различен от банка, то ще се счита, че заемната сума е предоставена от момента на нареждане и изпращане на сумата от Микро Кредит към съответния доставчик на платежни услуги
14.1.3. Чрез издаване на предплатена карта от Дружеството „Пейнетикс“ АД с възможност за многократно зареждане на парични суми по нея. Заемната сума ще се счита за предоставена от момента на зареждане на заемната сума в предплатената карта;
14.1.4. Чрез предаване на сумата в брой на Кредитополучателя в някой от офисите на Микро Кредит. В случай, че сумата по кредита бъде усвоявана в някой от офисите на Микро Кредит, в одобрението за отпускане на кредит ще бъде посочено в кой конкретен офис ще бъде извършено усвояването.
14.2. Микро Кредит не носи отговорност, в случай че Кредитополучателят е посочил грешен IBAN на банковата си сметка или е предоставил номер на банкова сметка на трето лице, или не е потърсил преведените му заемни средствата от Изипей или подобна институция, като в тези случаи ще се счита, че Кредитополучателят е усвоил надлежно и в цялост отпуснатия му кредит.
15. С потвърждаване и изпращане на Формата за кандидатстване за заем CrediNet Кредитоискателят декларира, че е уведомен и се съгласява да заплати еднократна административна такса за оценка на риска, покриваща разходите на Микро Кредит за оценка на риска и кредитоспособността на Кредитоискателя преди сключване на Договора за заем CrediNet, която се удържа и приспада от подлежащите на предоставяне средства по сключен Договор за заем CrediNet. Размерът на еднократната такса е посочен в Договора за заем CrediNet, сключван между Микро Кредит и Кредитополучателя. Горепосочената административна такса не се дължи, в случай че сключването на Договор за заем CrediNet бъде отказано от страна на Микро Кредит.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
16. Кредитополучателят се задължава редовно и навреме да изплаща на Микро Кредит Погасителните вноски, указани по размер, брой и падеж в Договора за заем CrediNet или в приложен към него Погасителен план. Погасителните вноски включват част от главницата и част от лихвата, дължима за времето на ползване на кредита. Погасителните вноски са платими ежемесечно на датите посочени в Погасителния план, който е неразделна част от Договора за заем CrediNet.
17. Кредитополучателят може да изплаща Погасителните вноски чрез банков превод по всяка една от следните банкови сметки на Микро Кредит АД: Банка ДСК ЕАД, IBAN BG84STSA93000020459176, BIC STSABGSF; ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, IBAN BG96FINV91501015574236, BIC FINVBGSF; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN BG47UNCR70001523010289, BIC UNCRBGSF; РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, IBAN BG61RZBB91551008416212, BIC RZBBBGSF; ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, IBAN BG64UBBS80021060909640, BIC UBBSBGSF. При изплащане на дължимите Погасителни вноски, Кредитополучателят може да ползва клоновата мрежа на избрана от него друга банка или клоновата мрежа на Изипей. За банкови преводи или за преводи чрез Изипей се прилагат съответните такси, съгласно приложимата тарифа на избраната от Кредитополучателя банка или платежна институция или по друг начин, ако е предвиден изрично в Договора за заем CrediNet.
18. Микро Кредит има право да променя посочената в чл. 17 банкова сметка, по която се превеждат Погасителните вноски, след изпращане на писмено уведомление до Кредитополучателя, което влиза в сила считано от получаването му от Кредитополучателя. Плащането на Погасителна вноска се счита за извършено при заверяване на банковата сметка на Микро Кредит със съответната сума.
19. При забава на дължима Погасителна вноска, за всеки календарен ден от забавата Кредитополучателят дължи законната лихва за забава.
20. Кредитополучателят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за заем CrediNet в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неговото сключване. Правото на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Кредитополучателя на адреса на Микро Кредит или на имейл: info@credinet.bg, преди изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила и Договорът за заем CrediNet се прекратява само при условие, че Кредитополучателят върне в срока по чл. 21 по-долу дължимата от него сума в пълен размер. При не връщане на тази сума, Договорът за заем CrediNet запазва действието си, а правото на Кредитополучателя да се откаже от него се погасява.
21. При упражняване на правото му на отказ по предходната разпоредба, Кредитополучателят е длъжен да върне на Микро Кредит главницата по заемната сума, заедно с лихва за периода от усвояване на средства по кредита до връщане на главницата. Начисляваната лихва е в размера, посочен в Договора за заем CrediNet. Срокът за връщане на горепосочените суми е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на която Кредитополучателят е изпратил писменото уведомление по чл. 20, изр. 2 по-горе.
22. Кредитополучателят има право да получи от Кредитора безвъзмездно при поискване погасителен план за извършените и предстоящите плащания, посочващ дължимите плащания, сроковете и условията за извършването им.
23. Кредитополучателят е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Микро Кредит може по всяко време да прехвърли както правата, така и задълженията си по Договор за заем CrediNet на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Кредитополучателя.
24. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по него, като има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.
25. Упражняване от Кредитополучателя на правото му на предсрочно изпълнение по чл. 24 не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем CrediNet.
26. Правото за предсрочно изпълнение по чл. 24 по-горе се упражнява от Кредитополучателя чрез подаване на писмено заявление до Микро Кредит. В заявлението се посочва датата, на която Кредитополучателят желае да изпълни предсрочното погасяване. Въз основа на информацията в заявлението, Микро Кредит изчислява в 5-дневен срок от получаването му, и уведомява Кредитополучателя относно: (i) размера на съответното намаляване на лихвата и на разходите, на които Кредитополучателят има право; и (ii) размера на обезщетението за предсрочно погасяване, платимо от Кредитополучателя.
27. Доколкото предсрочното погасяване не е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, гарантиращ връщането на кредита от Кредитополучателя, дължимото на Микро Кредит обезщетение по т. (ii) на предходната разпоредба за пряко свързаните с предсрочното погасяване разходи, се определя в размер на: (а) 1% (един процент) от предсрочно погасената сума по кредита – когато оставащият период на Договора за заем CrediNet е по-голям от 1 (една) година; и (б) 0,5% (нула цяло и пет процента) от предсрочно погасената сума по кредита – когато оставащият период на Договора за заем CrediNet е по-малък от 1 (една) година.
28. Микро Кредит може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпяло загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по чл. 27.
29. Всякакви надплатени от Кредитополучателя суми, надвишаващи размера на задължението му по Договора за заем CrediNet, ще бъдат възстановявани на Кредитополучателя, като разходите за това са за негова сметка. Възстановяването на суми става само по банков път, чрез превод по посочената в Договора за заем CrediNet банкова сметка на Кредитополучателя или по друга изрично посочена банкова сметка, без да се дължи лихва върху тях, тъй като Микро Кредит не извършва публично влогонабиране и платени от Кредитополучателя суми в размери по-големи от дължимите не се считат за депозити. Възстановяването на надплатени суми става след писмено уведомяване от Кредитополучателя в рамките на 5 работни дни.
30. Съобщения и изявления, отправени до Кредитополучателя, се считат за получени и узнати от него, ако бъдат изпратени на който и да е от адресите, съответно изпратени наимейл, или съобщени по телефон на номерата, посочени в Договора за заем CrediNet. Кредитополучателят уведомява незабавно в писмен вид Микро Кредит за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора за заем CrediNet, в т.ч. за промяна в: постоянния или настоящия му адрес; телефонните номера за връзка; местоработата; трудовия договор; семейното положение и пр. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от Микро Кредит на последно декларирания от Кредитополучателя адрес, се считат за валидно получени от последния, дори когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Кредитополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Микро Кредит за новия си адрес.
VII. ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНИЯ
31. С потвърждаване и изпращане на Формата за кандидатстване за заем CrediNet към Микро Кредит, Кредитополучателят потвърждава, че: (i) предварително и безвъзмездно му е бил предоставен стандартен европейски формуляр с необходимата преддоговорна информация относно Договора за заем CrediNet и настоящите Общи условия; (ii) е получил електронно генерирано копиe, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за заем CrediNet и настоящите Общи условия; (iii) запознат е с начина на сключване на Договора, както и че със сключването му встъпва в договорна обвързаност при условията на Договора за заем CrediNet, описани в него и в настоящите Общи условия; (iv) е съгласен да бъде обвързан от разпоредбите на Договора за заем CrediNet и настоящите Общи условия в случай, че му бъде предоставен кредит; (v) дава изричното си съгласие Микро Кредит да проверява по всяко време, както преди предоставянето на кредита, така и до пълното му погасяване, по начин, по който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него; (vi) дава изричното си съгласие Микро Кредит да предоставя, при условията за конфиденциалност, достъп до всякакви данни и информация отнасяща се до Кредитополучателя, на свои служители или изпълнители, ако това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация; (vii) във Формата за кандидатстване за заем CrediNet е изложил желаните от него параметри на кредита, които могат да не бъдат потвърдени или да бъдат изменени от Микро Кредит при одобряване на кредита, в зависимост от преценката за кредитоспособността на Кредитополучателя.
32. Кредитополучателят е информиран и дава неоттегляемото си съгласие, в случай на негово неизпълнение по Договора за заем CrediNet, Микро Кредит да предприеме няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до тях: (i) да уведоми за неизпълнението на Кредитополучателя всички търговски партньори, банки и други финансови институции, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на Кредитополучателя; (ii) да включи Кредитополучателя в съответни списъци и база – данни за ненадеждни и некоректни контрагенти; (iii) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Кредитополучателя по реда на ГПК, като деловодните разноски (включително адвокатски хонорари) направени от Микро Кредит са за сметка на Кредитополучателя.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
33. Разпоредбите на този раздел се отнасят до Кредитоискателя, съответно Кредитополучателя.
34. Предоставената от Кредитоискателя при кандидатстването за потребителски заем CrediNet информация съдържа лични данни и информация за неговата физическа и икономическа идентичност, които са необходими, за разглеждане на подадената от него Форма за кандидатстване за заем CrediNet (Лични данни). Кредитоискателят има право да откаже да предостави данни за финансовото си състояние, в който случай, Микро Кредит не е длъжен да разгледа Формата за кандидатстване за заем CrediNet. С потвърждаване и изпращане до Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитоискателят потвърждава, че: (i) е предоставил всичките си Лични данни коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства от значение за предоставянето на искания от него кредит, както и с цел да позволи на Кредитора да му предлага други стоки или услуги в бъдеще; (ii) предоставените Лични данни са били внимателно прочетени от него и са отразени вярно, точно и пълно във всяко отношение, като отразяват правдиво действителните факти и обстоятелства, до които се отнасят. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Кредитополучателят носи пълна преддоговорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.
35. С потвърждаване и изпращане до Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитоискателят дава изричното си съгласие, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, неговите Лични данни да бъдат предоставени на Микро Кредит и да бъдат събирани лично, чрез електронни устройства, мобилни устройства или телефон, обработвани и съхранявани от последното. Личните данни ще се обработват и съхраняват от Микро Кредит във връзка със сключването и изпълнението на Договора за заем CrediNet, а така също и за други позволени законни цели, включително, но не само с цел: (i) Изпращане на уведомления и рекламни материали за провеждани промоции и подобни инициативи, доколкото Кредитоискателят е приел това чрез съответно отбелязване в специално определената за целта клетка във Формата за кандидатстване за заем CrediNet; (ii) Извършване на директен маркетинг – рекламиране и предлагане на Кредитополучателя в бъдеще на стоки или услуги на Микро Кредит или на трети лица по пощата, чрез телефон, чрез изпращане на кратко телефонно съобщение (SMS) или по друг директен начин, доколкото Кредитоискателят е приел това чрез съответно отбелязване в специално определената за целта клетка във Формата за кандидатстване за заем CrediNet; (iii) Предоставянето им от Микро Кредит на трети лица с цел създаване и поддържане на бази данни за кредитен рейтинг или за информационни цели; (iv) Извършване на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Микро Кредит дейност; (v) Прехвърляне от Микро Кредит на негови вземания срещу Кредитополучателя, произтичащи от Договора за заем CrediNet; (vi) Извършване на различни изчисления за статистически цели и за целите на управление на риска. Горното съгласие за обработване на Лични данни важи и в случай, че Микро Кредит не одобри кандидатстването за заем CrediNet и съответно не сключи Договор за заем CrediNet с Кредитоискателя и/ или не предостави средства по него, поради неизпълнение на предвидените условия за това.
36. С потвърждаване и изпращане към Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитополучателят удостоверява, че е уведомен и е съгласен неговите Лични данни да бъдат разкривани, предоставяни или предавани за обработване: (i) на подизпълнители и трети лица, включително кредитни посредници, брокери и застрахователни дружества, като Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица и при прехвърляне вземането по кредита, при условие че Кредитоискателят е в неизпълнение на Договора за заем CrediNet; както и за изпълнението на нормативно установени задължения (финансова консолидация, мерки срещу изпиране на пари и др.) към съответните административни служби, във връзка с изпълнение на Договора за заем CrediNet; към Българска Народна Банка; към съответните правораздавателни органи с оглед разследване и предотвратяване на предполагаеми случаи на измами; (ii) трети лица, независимо от това дали същите са със седалище в държава – членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или извън тях; (iii) на трети лица, предоставящи допълнителни услуги към Договора за заем CrediNet.
37. С приемането на настоящите Общи условия, Кредитоискателят изрично се съгласява Микро Кредит да събира и да разкрива отнасящи се за тях Лични данни на трети лица, в случай на забава в плащането на дължими суми по кредитните правоотношения с Микро Кредит.
38. Микро Кредит може по всяко време да поиска от Кредитополучателя да актуализира отнасящите се за него данни, събрани от Микро Кредит, като може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки, други финансови институции, кредитни агенции и др.
39. Микро Кредит има право да проверява всички данни, предоставени от Кредитоискателя чрез независими източници, като Кредитоискателят доброволно дава своето изрично съгласие Микро Кредит да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността му, преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между Кредитоискателя и Микро Кредит.
40. С потвърждение и изпращане към Микро Кредит на Формата за кандидатстване за заем CrediNet, Кредитоискателят дава своето изрично съгласие, Микро Кредит да проучи неговото кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само базите данни на кредитни бюра, държавни органи, и банки на територията на България и чужбина. За тази цел Микро Кредит има право да разкрива Личните данни отнасящи се до Кредитоискателя и Кредитополучателя, които освен това дават и своето съгласие техните Лични данни да бъдат разкривани на Микро Кредит от гореспоменатите притежаващи ги лица. Микро Кредит има право да използва тези Лични данни за целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на Кредитоискателя и Кредитополучателя, както и на членове на техните домакинства, а така също и за издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за управление на съществуващи и бъдещи отношения с Кредитоискателя и Кредитополучателя.
41. Кредитоискателят/Кредитополучателят има право на достъп до неговите Лични данни, съхранявани от Микро Кредит, както и право да иска тяхното изменение или актуализация. Правата по предходното изречение се упражняват на адреса на Микро Кредит, посочен в чл. 1.5 по-горе.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ CREDINET
42. Микро Кредит има право да развали Договора за заем CrediNet с писмено уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение, в случай, че Микро Кредит установи, че предоставената от страна на Кредитополучателя информация е невярна или неточна и не отразява действителното фактическо положение.
43. Договорът за заем CrediNet се прекратява автоматично при неплащане от Кредитополучателя на две месечни вноски и считано от падежната дата на втората непогасена вноска.
44. Договорът за заем CrediNet се прекратява автоматично при предсрочно изпълнение на задълженията от Кредитополучателя, съгласно чл. 24 по-горе.
45. При предсрочно разваляне/прекратяване от Микро Кредит на Договора за заем CrediNet по чл. 42 и чл. 43 по-горе, всички вземания на Микро Кредит по него стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, включително цялата дължима главница, всички дължими лихви, както и всички такси, разноски и дължими неустойки, включително и оставащите за плащане вноски до края на срока на съответния договор. Кредиторът не е длъжен да информира изрично Кредитополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния и има право да предприеме незабавно действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
46. При изрично искане от страна на Кредитополучателя, Микро Кредит може да предоставя една или повече допълнителни услуги към подписан договор за заем CrediNet. Подробно описание и цена на допълнителните услуги са посочени в Тарифа за допълнителни услуги, предоставена от Микро Кредит на Кредитополучателя. Микро Кредит може да предостави, по искане на Кредитополучателя, пакет от допълнителни услуги, чийто условия и цена са подробно описани в Договор за допълнителни услуги, представляващ неразделна част от Договор за заем CrediNet. Ползването на допълнителни услуги или пакет от допълнителни услуги не е задължителна предпоставка за отпускане на заем CrediNet. Сключването на Договор за допълнителни услуги се осъществява съгласно разпоредбите и правилата на т. 13 и т. 13.1. от настоящите Общи условия. При сключване на Договор за допълнителни услуги, направените от Кредитополучателя плащания към Микро Кредит ще погасяват първо дължими суми за допълнителни услуги и след това дължими суми по отпуснатия заем CrediNet. При предсрочно разваляне/прекратяване на Договора за заем CrediNet съгласно чл. 45 и чл. 24 по-горе, Микро Кредит има право да задържи всички платени от Кредитополучателя вноски за допълнителни услуги, до момента на неговото прекратяване.
47. Кредитополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Комисията за защита на потребителите е както следва: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; гореща телефонна линия 0700 111 22. Споровете между страните във връзка и по повод изпълнението на Договора за заем CrediNet ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване от компетентния съд. Това не ограничава правото на Кредитополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закона. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6.
48. Споровете между страните във връзка и по повод изпълнението на Договора за заем CrediNet ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят от недоволната страна за разрешаване от компетентния български съд съгласно действащите разпоредбите на ГПК.
49. Договорът за заем CrediNet може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен вид.