Продължете към съдържанието
СТИК-КРЕДИТ

СТИК-КРЕДИТ

3.6 / 5. Оценили: 7

Оцени първи

„СТИК-КРЕДИТ“ АД  предлагат на клиентите си бързи кредити, от които имат нужда.

Стик Кредит предлага онлайн кредити и разполага с офисна мрежа в цялата страна.

Работното време на офисите на Стик Кредит е от понеделник до петък – 9:00-18:00ч. Стик Кредит обслужва клиенти, чрез офисна мрежа и има офиси с удължено работно време.

Адрес на управление на Стик Кредит: гр. Шумен, ПК 9700, пл. Оборище 13Б

 

Кредитните продукти, които предлагат са насочени към потребителите и техните нужди, за това се определят като потребителски ориентирана компания, която е готова да бъде максимално отворена и гъвкава, за да задоволи потребностите на своите клиенти.

Разгледайте различните варианти на кредити ТУК!

Фирмата предлага на своите клиенти два вида потребителски заеми:

  • STIKCREDIT – до 800 лв. – Кредит до заплата от 50 до 800 лв, срок на връщане до 30 дни. А сега всеки първи и шести кредит до заплата е с 0% лихва, ако върнеш заема в рамките до падежната дата.
  • STIKCREDIT на вноски – до 3 000 лв. – Кредит в размер от 200 до 3 000 лв. Със срок на погасяване от 3 до 12 месеца.
 

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Клиентите на „Stikcredit“ трябва да са на възраст от 18 до 70 години и да имат деклариран месечен доход. Попълването на искането за кредит се извършва онлайн или по телефона, a договора се подписва онлайн . Получаването и връщането на кредита може да стане по банков път или в брой на касите на EasyPay.

При тях няма да откриете скрити условия, допълнителни такси или оскъпяване на финансовия продукт. Преди да сключите договор за кредит, те разясняват всяка точка от договора, за да са наясно клиентите с всички условия, преди да подпишат договора за кредит от StikCredit.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „СТИК-КРЕДИТ” АД И НЕГОВИТЕ КЛИЕНТИ, ПО

ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ (ЗАЕМИ) ОТ РАЗСТОЯНИЕ

/ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА СД, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2017 Г./

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Настоящите Общи условия /ОУ/ уреждат отношенията между „СТИК-КРЕДИТ” АД, (по-нататък наричано „ Дружеството”) и клиентите – физически лица (по нататък наричани „кандидат Заемател“, „Заемател”или „Кредитополучател“) във връзка с предоставянето на заеми от Дружеството и свързаните с тях отношения.

1.2. Общите условия са неразделна част от Договорите за заем, сключвани между „СТИК-КРЕДИТ“ АД и Заемателите/Кредитополучателите и се поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на Дружеството и са на разположение на лицата, проявяващи интерес на интернет страницата на „СТИК-КРЕДИТ” АД: www.Stikcredit .bg. Преди сключване на договор за заем („Договора“), кандидат Заемателят се запознава с тях и когато подписва Договора, подписва и тях, изразявайки своето съгласие с ОУ. Уговорки между страните, различни от съдържащите се в настоящите ОУ се обективират в писмена форма.

1.3. Заемите/кредитите, предоставяни съгласно тези ОУ се отпускат от „СТИККРЕДИТ“ АД в български лева и се погасяват от Заемателите в български лева. За целите на настоящите ОУ, подадените съгласно тях Заявления и сключените Договори, както и подадените вторични молби, всички срокове се изчисляват като една календарна година се равнява на 365 дни.

1.4. За да бъде разгледано заявлението на кандидат Заемателя, последният е длъжен да предостави всички изисквани от тези Общи условия и от Дружеството данни, информация и обезпечения (ако такива са необходими за одобряването на заема).

1.5. Заемът се предоставя по Заявление на кандидат Заемателя, попълнено онлайн и подлежи на предварително одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила. Подаването на заявление за заем и представянето на информация от кандидат Заемателя и нейното получаване от Дружеството не задължава последното да предостави заем на кандидата.

ДЕФИНИЦИИ
2.1. Посочените по-долу термини ще имат следното значение в Общите условия и Договорите за заем, сключени въз основа на тези ОУ, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото не е уговорено друго в Договора или допълнителните споразумения между Страните:

ЗАЕМАТЕЛ/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ (клиент на Дружеството) – дееспособно физическо лице с постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България, на възраст от 18 до 70 години, което желае да сключи или е сключило с Дружеството договор за заем и отговаря на останалите изисквания на тези Общи условия.
ДРУЖЕСТВОТО – ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ – „СТИК-КРЕДИТ” АД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 202557159, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски “ № 16, вх.2, ет.4, ап.8, осъществяващо като основна дейност предоставяне на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
„СТИК-КРЕДИТ” АД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции при БНБ;
СТРАНИ – Дружеството и Заемателя/Кредитополучателя заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;
ОБЩИ УСЛОВИЯ – настоящите общи условия за използване услугите, предоставяни от Дружеството, които се прилагат във взаимоотношенията му с неговите клиенти, съкратено наричани „ ОУ” или „OU”. Те са неразделна част от договорите за заем. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори.
СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;
WEB-СТРАНИЦА – е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращо се на следния адрес в Интернет – www.Stikcredit .bg, на който е разположен уебсайта на Дружеството, който съдържа файлове и информация за предоставяните от Дружеството услуги;
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА/ЗАЕМ/КРЕДИТ – всеки индивидуален договор, сключен между Заемодателя и Заемателя, по силата на който е предоставена от „СТИК-КРЕДИТ“ АД на Заемателя в заем сума въз основа на тези ОУ и допълнителни уговорки между страните, в която се включва както дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и тези ОУ. Всяка предоставена от СТИК-КРЕДИТ АД на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит/ЗАЕМ, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго между Страните;
МОБИЛЕН КАНАЛ ЗА ВРЪЗКА – кратък СМС номер -1990, от който се изпращат СМС съобщения за потвърждения.
ЗАЯВЛЕНИЕ/ИСКАНЕ/ЗАЯВКА/МОЛБА/РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ЗАЕМ – стандартизирана форма за отпускане на заем, съдържаща лични данни на кандидат Заемателя, сума на искания заем, срок за ползване на заема и други условия, необходими за преценката на Дружеството по отношение на одобрението на заема ;
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ – кратко съобщение за отказан заем, изпратено до кандидат Заемател, чрез текстово съобщение SMS (СМС) на идентификационния номер на кандидат Заемателя;
ЛИХВА – ще означава уговорената между СТИК-КРЕДИТ АД и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредита/ЗАЕМА;
ТРАЕН НОСИТЕЛ – всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD – ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.
ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ – телефонен номер, на който кандидат Заемателят може да се обади и да кандидатства за заем съгласно настоящите Общи условия.
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМ – съгласие на Дружеството за отпускане на заема, което е предпоставка за сключването на договора за заем. Решението дали да бъде дадено одобрение за отпускане на заем, или да бъде отказано отпускането на заем се взема от Дружеството въз основа на проверка и оценка на кредитоспособността на кандидата, в това число и на предоставените от кандидат Заемателя обезпечения (ако има такива),включително извършени от страна на скорингови компании;
СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ – изричното съгласие на Заемателя, да бъде сключен Договор за заем при условията на настоящите Общи условия, предоставено по реда на чл.7.3, след получаване на което, от страна на Дружеството, Договорът за заем се счита сключен;
ПАРТНЬОРСКИ ОФИСИ – офиси на дружества, с които Дружеството има сключени договори за подпомагане промотирането и предоставянето на услугите, съгласно тези Общи Условия. Информация за партньорските офиси е поместена на сайта на дружеството.
КОД ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ – персонален код, предоставян на всеки Заемател при определени случай и който ще се използва в настоящите и бъдещите взаимоотношения между Заемателя и Дружеството, в това число, но не само за сключване на договор за Заем, приемане и подписване на Общите условия. Кодът за потвърждение има силата на електронен подпис на Заемателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Страните заявяват изричното си съгласие да признават Кода за потвърждение на Заемателя за негов саморъчен подпис във взаимоотношенията му с Дружеството.
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР – мобилен телефонен номер, от който кандидат Заемателят кандидатства за заем по Телефонната линия. Страните се съгласяват, че във взаимоотношенията между тях (настоящи и бъдещи), изявленията, направени до Дружеството от този Идентификационния номер са изявленията Заемателя. Изходящите от Идентификационния номер на Заемателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия ще имат силата на електронни изявления, удостоверени с електронен подпис на Заемателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) Изпратените от Дружеството на Идентификационния номер на Заемателя съобщения във връзка със заема ще се считат за получени от Заемателя. Страните заявяват изричното си съгласие да признават изходящите от Идентификационния номер на Заемателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия за еквивалентни на съответни саморъчно подписани изявления от Заемателя.
ЛИЧЕН АКАУНТ – лично виртуално пространство на потребителя, индивидуализирано от него чрез предоставяне на информация за електрона поща (e-mail) и парола. Електронната поща (e-mail), посочена от Потребителя във Формата/Заявлението за кандидатстване представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Кредитора. Всички изявления изпратени на и от посочената електронна поща, Кредиторът счита за направени до и от Потребителя. Потребителят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира, лично по отношение на Кредитора, като
изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Потребителят. Потребителят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай, че Потребителят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (email) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведоми Кредитора.
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ – ще означава /А/ банкова гаранция, издадена в полза на СТИК-КРЕДИТ АД от лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на СТИК-КРЕДИТ АД всички задължения на ЗАЕМАТЕЛЯ по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на СТИК-КРЕДИТ АД за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната вноска. /Б/ поръчителство, предоставено по силата на договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, сключен между Заемателя и одобрено от СТИККРЕДИТ АД физическо лице („Поръчител“), което впоследствие е сключило със „СТИК-КРЕДИТ“ АД договор за поръчителство, по силата на който Поръчителят се задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит;
ГАРАНТ –лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, която издава неотменима банкова гаранция в полза на „СТИК-КРЕДИТ“ АД за обезпечаване и гарантиране доброто изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по индивидуалния Договор за финансова услуга/заем.
ПОРЪЧИТЕЛ – е одобрено от Дружеството физическо лице, предложено от Заемателя, което въз основа на договор за поръчителство се задължава в полза на Дружеството да гарантира изпълнението на задълженията на Заемателя на Дружеството по конкретен Договор за заем. Информация за условията на които трябва да отговаря Поръчителя, са поместени по-долу. Поръчителят също подлежи на одобрение от страна на „СТИК-КРЕДИТ“ АД.
ОТСТЪПКА – отстъпка или промоция, се предоставя по преценка на Дружеството, под формата на облекчения. Информацията за предлаганите отстъпки и наличните промоции е достъпна на WEB страницата на Дружеството, като на всеки може да бъде изпратена по електронен път – на посочения от Заемателя електронен адрес и/или идентификационен номер.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД – ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва и/или съгласно условията на всеки индивидуален Договор за заем – период през който Кредитополучателят дължи само заплащане на лихва без заплащане на главница, на края на периода или в
анюитетните вноски след гратисния период е разпределено изплащането на главницата.
ГПР – ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит;
Тарифа – списък с посочен лихвен процент, такси или други разходи, в случай че има такива, дължими на Дружеството от Заемателя, съгласно условията на Договора за заем.Тарифата е достъпна на WEB страницата на Дружеството.
Такси – таксите, дължими от Заемателя, съгласно настоящите Общи условия и Договора за заем, посочени в Тарифата.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ.
3.1. Дружеството предоставя на кандидат Заемателите заеми еднократно или на траншове като кредитна линия по реда и по начина, уговорен в настоящите Общи условия.

3.2. С подаването на Заявлението за кандидатстване , кандидат Заемателят декларира, че всички данни и обстоятелства, посочени в него(независимо от начина на неговото подаване) са точни, пълни и верни.

3.3. В случай че кандидат Заемателят предостави неверни данни, Дружеството има право, в зависимост от момента на узнаване на този факт, или да откаже сключването на договор и предоставянето на заем, или да прекрати договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата на заема, заедно с дължимата лихва, разходи и всички такси за отпускане на Заем, сключване на договора и превеждане на Заема по сметката на Заемателя.

3.4. Кандидатстването за Заем може да се извърши по някой от следните начини:

3.4.1. Попълване на електронна форма за регистрация – заявление(молба) за отпускане на заем, намираща се на WEB – страницата на Дружеството –www.Stikcredit .bg.

3.4.2. По телефон – кандидат Заемополучателят може да подаде молба заем чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия от Идентификационния му номер, или когато служител на Дружеството се е свързал с него на Идентификационния му номер. И в двата случая служителят на Дружеството уведомява кандидат Заемателя за търговския характер на обаждането и че разговорът ще бъде записан. При подаване на молба за заем по телефона, на кандидат Заемателя се предоставя следната информация: а) размер на предоставената сума по Договора ;б) лихва по Договора; в) такси по Договора, ако има такива; г) дата на изплащане; д)годишен процент на разходите; е) възможността за упражняване на право на отказ от Договора; ж) общата дължима сума по Договора; з) друга относима информация.

При кандидатстване за отпускане на Заем по някой от посочените по-горе начини, кандидат Заемателят попълва/заявява пълни и верни данни и собственоръчно подписва по реда на чл. 7.3, предоставените данни и своето запознаване, съгласие и приемане на настоящите Общи условия и индивидуалните условия на Договора за заем. Кандидат Заемателят декларира, че информацията, предоставена в Искането за отпускане на заем е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
3.5. При кандидатстване за отпускане на Заем по някой от посочените по-горе начин кандидат Заемателят упълномощава Дружеството да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, държавните регистри, кредитните учреждения, Централен кредитен регистър при БНБ, при телефонните оператори и др., относно достоверността на представените от Заемателя данни и съответствието им с Общите условия. В случай, че кандидат Заемателя не е съгласен с това упълномощаване, той не изпраща до Дружеството Молба/заявление за Заем и не декларира такова съгласие за упълномощаване, по предвидения за това ред на сайта или при предоставянето на кредит от разстояние чрез телефонно обаждане.

3.6. Със съгласяването си с тези Общи условия, Заемателят потвърждава, че:
1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора;
2) осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние;
3) осведомен е, че лихвената ставка по потребителския Заем в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от лихвения процент по Заема и независимо от това Заемателят желае да получи Заем от Дружеството;
4) Дружеството не го е принуждавало да взима Заем и по негово желание му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е отговорило на всички въпроси, свързани с дадения Договор;
5) той не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи;
6) предоставил е на Дружеството цялата действителна информация за своето икономическо положение и целите на използване на Заема;
7) че е съгласен разговорът с него да бъде записан, когато е избрал да подаде молба за заем чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия;
8) че е съгласен служители на Дружеството да се свързва с него на Идентификационния му номер за целите на сключването на Договор;
9) че няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил СТИК-КРЕДИТ АД;
10) че към него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;
11) че срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;
12) всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички негови приложения, са пълни и верни.т с него.

* В случай, че което и да е от горните обстоятелства не е налице, кандидат Заемателят не следва да подава Молба за заем.

3.7. Дружеството си запазва правото, след разглеждане на Заявлението /Молбата за Заем, да предложи на Заемателя различни условия за сключване на договор, като например по-кратък срок за връщане или по-нисък размер на заема, както и да предложи на заемателя сключване на договор за заем без предоставянето на обезпечение. В случай, че Дружеството откаже на Заемателя предоставянето на Заема, то не е длъжно да обосновава пред Заемателя отказа си за отпускане на Заема.

3.8. С приемането на Общите условия, извършено по реда на чл.7.3 Заемателят потвърждава, че е запознат с предлаганите от Дружеството Общи условия и е съгласен с техните разпоредби.

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Дружеството, съответно Партньорският офис са длъжни, спазвайки сроковете по чл.8, ал.1 от ЗПК или съответно, в случай на предоставяне на финансови услуги от разстояние, сроковете по чл.8, ал.10 от ЗПК, да предоставят на Заемателя преддоговорна информация за избрания от Заемателя заем под формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит, както и всяка друга информация, която счита за необходимо да предостави.

4.2. Преддоговорната информация по 4.1. се предоставя на WEB страницата на Дружеството; по електронен път – на посочения от кандидат Заемателя електронен адрес; или писмено на хартиен или друг траен носител. Получаването й от кандидат Заемателя се удостоверява по установения между Заемателя и Дружеството начин на комуникация.

KAНДИДАТСТВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ StikCredit дозаплата или StikCredit на вноски
5.1. Stikcredit до 800 лева или Stikcredit на вноски 5.1. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит под формата на паричен заем с минимален размер в зависимост от кредитните продукти, разработени от „СТИК-КРЕДИТ“ АД, който Кредитополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия, и да върне кредита на Кредитодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др.

5.2. Договарянето между страните се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за кредит се сключва във формата на електронен документ или на хартиен или друг траен носител и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и др.

5.3. Договор за предоставяне на паричен заем (финансова услуга) Stikcredit до 800 лева и Stikcredit на вноски представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и се сключва чрез електронно изявление и електронен подпис на Потребителя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Потребителя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

5.4. Потребител, който желае да кандидатства за ползване на финансова услуга Stikcredit до 800 лева и Stikcredit на вноски, може да направи това на следната уеб страница:www.Stikcredit .bg.

5.5. Потребителят си създава личен акаунт като посочва електрона поща (e-mail) и парола във Формата/Заявката за кандидатстване. Електронната поща (e-mail), посочена от Потребителя във Формата за кандидатстване представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Кредитора. Всички изявления изпратени на и от посочената електронна поща, Кредиторът счита за направени до и от Потребителя. Потребителят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира, лично по отношение на Кредитора, като изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Потребителят. Потребителят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай, че Потребителят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e¬mail) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведоми Кредитора.

5.6. При вярно и пълна информация и точен email адрес, Клиентът/Потребителят получава съобщения на предоставения е-mail адрес с текст „За да потвърдите email адреса си, кликнете тук“ и се съгласява с „Декларация относно индивидуализация посредством e-mail” и „Декларация относно действие на паролата като саморъчен електронен подпис“.

5.7. Кликвайки на този линк потвърждава своя мейл, създава своя личен профил и автоматично се прехвърля на страницата на Кредитора за да продължи попълване на заявката за кредит. При създаване на личен акаунт, Потребителят въвежда парола за достъп, като се съгласява същата да представлява информация, която има действие на негов електронен подпис съгласно чл.13, ал.1 от ЗЕДЕП, който в отношенията му със „СТИК-КРЕДИТ“ АД има действие на саморъчен подпис. Потребителят се съгласява, че всяко изявление, направено от него, след което е въведена посочената парола, имаща действие на саморъчен електронен подпис, е обвързващо за него. Потребителят се задължава да пази в тайна паролата за достъп до своя акаунт при Кредитора, като взема всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица. Потребителят се съгласява и задължава да подписва със своята парола за достъп (електронен подпис) всички документи, изпратени до него от Кредитора на посочения по – горе e-mail.

5.8. Сключването на договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента (Кредитополучателя). За да получи кредит, Клиентът попълва Заявка за кандидатстване, намираща се на Уеб-сайта на „СТИК-КРЕДИТ” АД – www.Stikcredit .bg, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща, Банкова сметка на лицето и други. Кредитополучателят е длъжен да актуализира предоставените при регистрацията данни в 3 /три/ дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати до Кредитодателя на е-mail адрес: support@Stikcredit .bg.

5.9. Потребителят попълва Форма/Заявка за кандидатстване (електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис), която съдържа негови лични данни, а когато кандидатства по телефона – съответните данни се съобщават от Кандидат Заемателя на служителя на СТИК-КРЕДИТ Ад, който ги попълва в онлайн-формата на заявлението за кандидастване, като Кредитополучателят е длъжен да провери данните. При възникнали грешки при попълване на Заявлението, независимо на какво се дължат, СТИК-КРЕДИТ АД не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя.

5.10. Потребителят, чрез натискане на бутон „Заяви кредит“ и „Продължи“ във Формата за кандидатстване декларира, че предоставя доброволно личните си данни и дава съгласие Кредиторът да ги обработва за посочените цели, както и че е запознат с общите условия, условия на промоции.

5.11. В края на заявката Клиентът декларира, че е запознат, че в тридневен срок от получаване на сумата по кредита, следва да предостави банкова гаранция/поръчител за обезпечаване на всички вземания на Кредитора по сключения с него договор за потребителски кредит. Декларирането се осъществява, чрез чек върху бутон със следното съдържание „Гаранция/поръчител.“

5.12. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с опцията „Поръчител”, то той е длъжен да осигури поне един поръчител, който да отговаря солидарно за задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит. По своя преценка и с оглед кредитоспособността на Клиента Кредитодателят може да изиска Клиентът да осигури повече от един поръчител с оглед получаване на кредит. В този случай при попълване на заявката Клиентът е длъжен да предостави на Кредитодателя пълни и верни данни относно самоличността на поръчителя/ите като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща и други. При одобрение на Клиента за получаване на кредит Договорът за кредит и настоящите Общи условия се изпращат и на електронната поща на поръчителя, който дава съгласие да бъде поръчител и съгласие за сключване на договора за кредит съгласно ЗПФУР и по реда и при условията, посочени в ОУ на „СТИК-КРЕДИТ“ АД;

5.13. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с предоставяне на Банкова гаранция, то Клиентът е длъжен преди сключване на договора за кредит и преди одобрението му за кредита да предостави на Кредитодателя оригиналът на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция. Банковата гаранция трябва да покрива размера на всички суми, които Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитодателя по договора за кредит. Предоставянето на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция става чрез изпращане на сканирано копие на документите на електронната поща на Кредитодателя е-mail адрес: support@Stikcredit .bg и същевременно изпращане на същите документи до адреса на Кредитополучателя с куриер. След получаване на горепосочените документи Кредитополучателят преценява дали да предостави или да не предостави кредита на Клиента.

5.14. След като попълни Заявката за кандидатстване, Клиентът получава ПИН код под формата на кратко електронно съобщение (СМС) на посочения от него телефонен номер. Клиентът, кандидатстващ за кредита, потвърждава заявката си като въвежда ПИН кода на заявката, след което следва да натисне бутона „Потвърди”, с натискането на който бутон попълнената заявка се изпраща за разглеждане. Потвърждението на заявката е необходимо условие да се разгледа Заявката за кандидатстване на Клиента. Непотвърдени заявки не подлежат на разглеждане от Кредитодателя.

5.15. С въвеждането на СМС и натискането на бутона „Потвърди“ Клиентът изпраща Формата за кандидатстване до Кредитора за разглеждане. По всяко време, преди натискане на бутона „Потвърди“, Потребителят може да коригира информацията, попълнена във Формата за кандидатстване.

5.16. В отговор на изпратената заявка Кредиторът изпраща на мейла на Кандидат заемателя, СЕФ /стандартен европейски формуляр/ , съдържащ цялата необходима информация за желания кредит. Когато кандидатстването е по телефона, съответният служител на СТИК-КРЕДИТ АД предоставя задължителната по закон информация, както и уведомява Кредитополучателя че може да получи всяка допълнителна информация, както и за задължението му да си провери данните, които се попълват чрез служител на СТИК-КРЕДИТ АД. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, с оглед нормативните изисквания и на български език.

5.17. В случайте на кандидатстване за кредит на Сайта, актуалните ОУ и Договорът за кредит се предоставят на кредитополучателя чрез платформата на сайта и/или на мейла на Кандидат –заемателя.

5.18. В случай, че Потребителят е одобрен от Дружеството за сключване на договор за ползване на финансовата услуга Stikcredit до 800 лева и Stikcredit на вноски, същият се уведомява чрез SMS на посочения във Формата за кандидатстване телефонен номер, както и чрез изпращане на електронно съобщение, което съдържа Стандартен европейски формуляр, Договор за ползване на финансовата услуга Stikcredit до 800 лева или Stikcredit на вноски и Общи условия към него. За да подпише/сключи договора, Потребителят следва да натисне посочения в електронното съобщение или СМС линк, като след това въведе избраната от него парола за достъп, която представлява електронен подпис на Потребителя. С въвеждането на паролата, Потребителят изразява своето съгласие за сключване на договора, при посочените в него условия.

5.19. Кредитодателят има право по всяко време да изисква предоставяне на допълнителни данни и документи както за Клиента, така и за неговите поръчители, включително копие на лична карта и други документи, които се изпращат на електронната поща на Кредитодателя. Кредитодателят има право да позвъни на посочените в Заявката за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента и неговите поръчители данни.

5.20. Кредитодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на кредита. Кредитодателят има право да предостави по-малък по размер кредит в сравнение с този, за който Клиентът е кандидатствал, респективно е посочил в Заявката за кандидатстване.

5.21. Клиентът носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. Забранява се регистрацията и/или кандидатстване под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или други неверни данни както за Клиента, така и за поръчителите.

5.22. При сключване на Договора за кредит Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелствата, посочени в Заявката за кандидатстване и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки.

5.23. За да се пристъпи към сключване на Договора за кредит е необходимо Кредитодателят да е одобрил отпускането на кредит на Клиента и да го е информирал за това, чрез изпращането на съобщение до електронната му поща и/или със СМС.

5.24. В случай че Клиентът е одобрен, Договорът за кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК, се изпращат на неговата електронна поща.

5.25. За да сключи Договора за кредит, Клиентът трябва да потвърди, че e запознат, приема и е съгласен с Договора за кредит, заедно с Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора, както че е запознат и е съгласен със Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК.

5.26. Клиентът и Поръчителят разполагат с 48 часа да приемат и да се съгласят с Договора за кредит и настоящите Общи условия, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за отпускане на заема или съответно да откажат Договора за кредит и настоящите Общи условия.

5.27. Ако съгласието за сключване на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по предходната точка то Кредитодателят има право да се откаже от сключването на Договора, като уведоми за това Клиента и Поръчителя с писмо на електронната поща или по телефон.

5.28. Договорът за кредит се счита за сключен след изпращане от Клиента и от поръчителите му (при кандидатстване с опцията „С поръчители”) на Кредитодателя на съгласието за сключване на Договора за кредит и настоящите Общи условия. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на договора за кредит, потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на заема по банковата му сметка или в офис на Еasy Pay.

5.29. Съобразно разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние за договорите за кредит, сключени от разстояние, Кредитополучателят през целия срок на действие на договора има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Кредитодателя.

5.30. Кредитодателят отпуска кредита по банковата сметка на Кредитополучателя, която последният е посочил в Заявката за кандидатстване и/или Договора за кредит или чрез системата на Еasy Pay. в случай че Кредитополучателят е избрал този начин за получаване на сумата на кредита.

5.31. На Кредитополучателя се отпуска едновременно само един кредит. За нов кредит Кредитополучателят може да подава заявка само тогава, когато напълно е изплатил взетия преди това заем и няма други непогасени задължения към Кредитодателя.

5.32. Всички плащания по Договора се извършват в български лева.

ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА
6.1. Преди сключване на договора за заем, Дружеството оценява кредитоспособността на кандидат Заемателя, въз основа на достатъчно информация, в това число информация, получена от кандидат Заемателя, и ако счете за необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кандидат Заемателите. Дружеството може да извършва проверки в Национален осигурителен институт, държавните регистри, кредитните учреждения, при телефонните оператори и др.

6.2. При оценката на кредитоспособността на кандидат заемателя Дружеството взима предвид и предложено от кандидат Заемателя в полза на Дружеството обезпечение по заема.

6.3. За да повиши кредитоспособността си и с това да повиши вероятността да бъде одобрен заемът от Дружеството, кандидат Заемателят може да предложи едно от следните обезпечения:

(а) обезпечение, предоставено от Гарант – банкова гаранция;

(б) обезпечение, предоставено въз основа на договор за поръчителство, от Поръчител, предложено от кандидат Заемателя и одобрено от Дружеството физическо лице.

6.4. Кандидат Заемателят самостоятелно и свободно, по свое собствено усмотрение избира вида на предпочитаното от него обезпечение и посочва това в Молбата за Заем.

6.5. Предложеното от кандидат Заемателя обезпечение не задължава Дружеството да одобри обезпечението, както и да предостави поискания от кандидат Заемателя заем.

6.6. В случай, че Дружеството одобри предоставеното в негова полза обезпечение, уговорката в полза на Дружеството става неотменима от страна, както на Заемателя, така и на лицето, предоставило обезпечението. Одобрението на обезпечението от Дружеството се извършва чрез одобрението на Заема, за което Дружеството уведомява Заемателя.

6.7. След преценка на кредитоспособността на кандидат Заемателя, Дружеството може да одобри Заема и без да е необходимо Заемателят да предоставя каквото и да е обезпечение.

6.8. Поръчителят/Гарантът е задължен солидарно със Заемателя. При неизпълнение на задълженията на Заемателя, Дружеството има право да предяви претенциите си директно към Поръчителя. То не е длъжно преди предявяването им спрямо поръчителя/Гаранта да поиска удовлетворяването им от Заемателя.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ПОДПИСВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ТОВА

7.1. За да се пристъпи към сключване на Договора е необходимо Дружеството да е одобрило отпускането на заем на кандидат Заемателя и да го е информирало за това.

7.2. Дружеството информира кандидат Заемателя за одобрението на Заема по един от следните начини:

(а) чрез изпращането на СМС на Идентификационен номер на кандидат Заемателя, съдържащ инструкции за начина по който Заемателят може да заяви съгласието си за конкретните условия на заема (договорени чрез размяна на СМС съобщения между страните по Мобилния канал (когато съобщенията са до или от Дружеството) и Идентификационния номер (когато съобщенията са до или от кандидат Заемателя )и Общите условия,

(б) чрез изпращане на условията на Заема (включващи конкретни условия и Общи условия), както и линк за потвърждение на електронния адрес или чрез СМС, посочен от кандидат Заемателя;

7.3. След получаването на Одобрението за отпускане на Заема, Заемателят е необходимо да изрази своето съгласие за сключване на Договора за заем по един от следните начини:

(а) чрез СМС от Идентификационния номер, своето съгласие за сключване на договора за заем. Текстът на СМС-а задължително трябва да съдържа думите „STIKCREDIT PRIEMAM”. Изразеното по този начин приемане се отнася, както за конкретните условия на Заема, така и за Общите условия. Тази опция е възможна само ако се кандидатства по телефон.

(б) чрез кликване върху електронното съобщение линк, като след това въведе избраната от него парола за достъп, която представлява електронен подпис на Потребителя. С въвеждането на паролата, Потребителят изразява своето съгласие за сключване на договора, при посочените в него условия, по този начин се приемат както конкретните условия на Заема, така и Общите условия.

7.4. Съгласието на Заемателя за сключване на Договора трябва да бъде изпратено до Дружеството в срок до 48 часа от получаването на уведомлението от Дружеството за Одобрено отпускане на заема.

7.5. В случай, че Заемателят не потвърди сключването на Договора по начина определен в чл. 7.3 и/или в посочения в чл. 7.4 срок, се счита че Договорът за Заем не е сключен между страните.

7.6. След изпращане на съгласието за сключване на Договора от Заемателя (по съответния начин, определен в чл.7.3 и в срока по чл.7.4), Договорът за заем се счита за сключен и обвързва страните. Отговорът, съдържащ съгласието на Заемателя за сключване на договора за заем потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на Заема по избрания от Заемателя начин.

7.7. През целия срок на действие на договора му с Дружеството, всеки Заемател има право, ако изрично поиска, да получи на хартиен носител копие на Договора за заем и Общите условия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8.1. СТИК-КРЕДИТ АД се задължава:

8.1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.

8. 1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с договорения размер, срокове и условия, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от одобрението

8.1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя Погасителни вноски по Кредитите;

8.1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

8.1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;

8.1.6. При наличие на основанията, посочени в т. 8.2.3, да уведоми писмено Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;

8.1.7. Да публикува на Сайта условията по Кредитните продукти, доколкото същите не са изрично предвидени в тези ОУ;

8.1.8. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може да се извършва погасяване на Кредити, фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси и работното им време;

8.1.9. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство.

8.2. СТИК-КРЕДИТ АД има право:

8.2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно Договора и тези Общи условия, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията за отпускането или отказа за отпускане са налице;

8.2.2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но неизчерпателно изброени в т.8.3.3. от тези ОУ;

8.2.3. Пропорционално да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на главницата по Кредита в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. СТИККРЕДИТ АД преизчислява размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Кредитополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва. Уведомяването може да бъде извършено по телефон, чрез SMS или на посочения от Кредитополучателя в Договора e-mail. Кредитополучателят има право незабавно (до края на деня, в който е получил от СТИК-КРЕДИТ АД уведомлението по предходното изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до СТИККРЕДИТ АД, като следва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да погаси Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването, доколкото не е налице кумулативно едностранно прекратяване на Договора от страна на Кредитополучателя и погасяване на Кредита в посочения по-горе срок.;

8.2.4. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на Кредит, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на Кредита;

8.2.5. По всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление на посочения в Заявлението и Договора за Кредит e-mail. СТИККРЕДИТ АД няма задължение да уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между СТИК-КРЕДИТ АД и третото лице, СТИККРЕДИТ АД ще продължи да администрира Кредита на Кредитополучателя;

8.2.6. Да води, включително чрез трети лица, всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;

8.2.7. В случай на забава в плащането на дължима Погасителна вноска от страна на Кредитополучателя, както и в случай на частично плащане на Погасителна вноска, да предприеме всякакви необходими действия за извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията си, като разноските за това ще бъдат за сметка на Кредитополучателя;

8.3. Кредитополучателят се задължава:

8.3.1. Кредитополучателят е длъжен да ползва предоставения му кредит за задоволяване на негови лични или на семейството му нужди и да върне усвоения Кредит, в това число главница, лихва и разноски до падежа на последния Период на револвиране, респективно спрямо погасителния план, в зависимост от условията по съответния Кредитен продукт;

8.3.2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски/траншове;

8.3.3. Кредитополучателят може да ползва потребителския кредит „Stikcredit до 800 лева” за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на Договора, като с изтичането му срокът за ползване се удължава автоматично с една година за общо 3 години от сключването на Договора, ако в 30дневен срок преди изтичането на първоначалния или всеки последващ едногодишен период нито една от страните не изрази писмено желание за прекратяване на Договора.

8.3.4. Кредитът „Stikcredit до 800 лева” ” има характер на кредитна линия. В рамките на срока на ползване на кредита Кредитополучателят може, съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния си договор,многократно да усвоява суми по кредита (траншове) до максимално разрешения лимит, като необходимо условие за усвояване на следващ транш от кредита е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен транш по кредита, не са настъпили промени в декларираните обстоятелства, довели до отпускане на кредита и да бъде одобрен от Кредитора за всеки следващ транш. Правоотношението между страните в рамките на срока на договора не се прекратява дори при спадане на експозицията на Кредитополучателя до нула.

8.3.5. Кредитополучателят посочва искания от него размер на всеки транш и лихвения период, след изтичането на който следва да погаси начислената лихва по усвоения транш в размер, определен в индивидуалния договор. Размерът на първия транш и първият лихвен период се посочват от Кредитополучателя във Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит „Stikcredit до 800 лева”. В случай, че на последния ден на лихвения период (падежа на лихвеното плащане) Кредитополучателят не погаси заедно с дължимото лихвено плащане и усвоения транш (главницата), дължимата лихва за ползване на усвоения транш до окончателното му погасяване се заплаща на всеки N-ти ден, следващ датата на падежа на предходното лихвено плащанe, като N се определя с оглед избрания от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ срок на транша във Формуляра за кандидатстване/усвояване и може да е от 5 до 30 дни.

8.3.6. След окончателно погасяване на всички задължения по усвоен транш от кредита, Кредитополучателят може да иска от ДРУЖЕСТВОТО усвояване на нов транш. За целта Кредитополучателят изпраща до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за регистрация Формуляр за усвояване на следващ транш от кредита „Stikcredit
до 800 лева”, намиращ се на уебстраницата www.Stikcredit .bg., в който следва да посочи сума на искания транш, лихвен период и др.

8.3.7. ДРУЖЕСТВОТО разглежда искането за кредит или за усвояване на нов транш в разумен срок уведомява Кредитополучателя за решението си чрез SMS или електронна поща. ДРУЖЕСТВОТО по своя преценка, може да предостави на Кредитополучателя за усвояване искания транш в пълен размер, в намален размер или да откаже усвояване на нов транш от кредита, без да излага мотивите си за това. Независимо от решението на ДРУЖЕСТВОТО, правоотношението между ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателя не се погасява и договора за потребителски кредит „Stikcredit до 800 лева” запазва действието си.

8.3.8. Да уведомява незабавно СТИК-КРЕДИТ АД за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на Заявлението, съответно подписване на Договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, местоработата му, телефонните му номера, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото;

8.3.9. Да поема всички разноски, свързани с неизпълнението на задължението си по Кредита, предвидени в Договора и тези ОУ, в това число, но не само разноски за покани за доброволно изпълнение, посещения на място, телефонни разговори, държавни такси, адвокатски хонорари, пътни и други разходи;

8.3.10. В случай, че след погасяване на транш, Кредитополучателят не заяви нов транш до 24 часа, Кредиторът има право да прекрати едностранно договора за кредитна линия.

8.4. Кредитополучателят има право:

8.4.1. Кредитополучателят може да ползва потребителския кредит „До ” за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на Договора, като с изтичането му срокът за ползване се удължава автоматично с една година за общо 3 години от сключването на Договора, ако в 30дневен срок преди изтичането на първоначалния или всеки последващ едногодишен период нито една от страните не изрази писмено желание за прекратяване на Договора.

8.4.2. При погасяване на главницата по срочен Договор за Кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка Погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, Лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за Кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно Договора за Кредит;

8.4.3. В срок от 14 дни от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на Договора; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на Договора), да се откаже от Договора. При упражняване на това право
Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на уведомление до СТИК-КРЕДИТ АД в писмена форма на хартиен, до който СТИККРЕДИТ АД има достъп. При отказ от Договора Кредитополучателят дължи на СТИККРЕДИТ АД цената на действително предоставените финансови услуги по Договора: получената главница по Кредита, както и цената за използването на финансовата услуга до деня на отказа. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на СТИК-КРЕДИТ АД в срок до 30 дни от отказа. В противен случай действието на отказа отпада с обратна сила. С усвояване на Кредита Кредитополучателят изразява своето изрично съгласие ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ;

8.4.4. По всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до Лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора;

8. 4.4.1. СТИК-КРЕДИТ АД не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;

8.4.4.2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя СТИК-КРЕДИТ АД има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай СТИККРЕДИТ АД има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за Кредит е по-малък от една година, СТИК-КРЕДИТ АД има право на обезщетение в размер на 0.05 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че СТИК-КРЕДИТ АД претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК;

8.4.4.3. В случай че Кредитополучателят няма каквито и да било забавени плащания и не е налице друго неизпълнение на задълженията му по Договора, Кредитополучателят може да получи отстъпка при пълното погасяване на задълженията си. Размерът на отстъпката се определя по преценка на СТИК-КРЕДИТ АД.

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
9.1. За обезпечаване на вземанията си във връзка с предоставените от него потребителски кредити, Дружеството приема следните обезпечения – поръчителство и банкова гаранция.

9.2. Учредените обезпечения в полза на “СТИК-КРЕДИТ” АД трябва да обезпечават всички вземания по предоставения кредит, в т. ч. главница, лихви, такси, комисионни и други разходи.

9.3. Поръчителите може да са юридически лица, които са в добро финансово състояние или пълнолетни дееспособни физически лица, български граждани с постоянно местоживеене в България, с непрекъснати осигурителни права /социално и здравно осигуряване/ през последните дванадесет месеца, работят по трудово/служебно правоотношение по договор за неопределен срок, не са в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение, получавали са редовно възнаграждението си за последните 12 месеца. Едно физическо лице може да бъде
поръчител само на един кредитополучател на “СТИК-КРЕДИТ” АД. „СТИК-КРЕДИТ“ АД има право да въвежда и допълнителни критерии относно поръчителите при всеки отделен вид кредитен продукт. Поръчителите се задължават пред Кредитора да отговарят солидарно с кредитополучателя за задълженията му за погасяване на кредита, в т. ч. главница, лихви, комисионни, такси и други разходи, от момента на възникването им до окончателното им погасяване.

9.4. Третото лице/поръчител, солидарен длъжник/ следва да посети някой от офисите на “СТИК-КРЕДИТ” АД в страната и да сключи с последния изричен договор за встъпване в дълг/договор за поръчителство/, с който да се задължи солидарно със ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за връщането на всички дължими суми по настоящия договор. Със сключването на посочения договор, задължението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно този член се счита за изпълнено.

9.5. Третото лице /поръчител, солидарен длъжник/ подлежи на предварителна проверка от страна на “СТИК-КРЕДИТ” АД с оглед неговата възможност да поеме посочения солидарен дълг. Страните се договарят, че третото лице – поръчител следва да отговаря кумулативно на минимум следните условия и да предостави следните документи:

1. Навършена възраст – 21 години;

2. Минимален осигурителен брутен доход – 3 000 лв.;

3. Валидно трудово или служебно правоотношение при последен работодател минимум – 6 месеца;

4. Липса на записи в ЦКР относно просрочия,под наблюдение,загуба и т.н.

5. Да не е поръчител по съществуващ кредит в която и да е банкова или небанкова институция;

6. Да не е настоящ кредитополучател в „СТИК-КРЕДИТ“ АД

7. Служебна бележка за доход от работодателя за 6 месеца назад;

9.6. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочено в този член ще причини на “СТИК-КРЕДИТ” АД вреди, за които се дължи неустойка като обезщетение. Процентът на неустойката се уговоря между страните по всеки отделен договор но не може да надвишава 1% на ден върху усвоената сума за целия срок на договора.

9.7. Страните се съгласяват, че размерът на неустойката е договорен в индивидуални преговори между тях и същият отразява напълно постигнатите договорки, както и че договореният размер не е прекомерен.

9.8. Страните могат да постигнат съгласие, в случай, че договорената в договора неустойка стане дължима от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ, същият да я заплати на части, договорени между страните, а именно неустойката да се заплаща разсрочено по вноските.

9.9. Неустойката се заплаща до момента на ползване на кредита.

9.10. Като гаранция за изпълнението на задълженията си по настоящия договор и при съгласие от страна на Кредитополучателят, последният може да предостави на “СТИККРЕДИТ” АД при подписването на настоящия договор сума в размер посочена в договора („гаранция за изпълнение”) или неотменяема банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се връща на Кредитополучателя при изплащането на последната вноска съгласно Погасителния план, доколкото Кредитополучателя е изпълнил всяко едно от задълженията си по настоящия договор в срок и без забава на която и да било от седмичните или месечните погасителни вноски съгласно погасителния план, като “СТИК-КРЕДИТ” АД може да прихваща дължимите от Кредитополучателя суми от гаранцията за изпълнение. Банковата гаранция следва да бъде издадена в полза на СТИК-КРЕДИТ АД от лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на СТИК-КРЕДИТ АД всички задължения на ЗАЕМАТЕЛЯ по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на СТИК-КРЕДИТ АД за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната вноска.

X. ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАЕМА

10.1. Заемът се издължава на седмични или месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план, а при кредит „Stikcredit до 800 лева“ на траншове. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с надбавка, покриваща разноските на “СТИК-КРЕДИТ” АД по подготовка и обслужване на заема и определената лихва, съставляваща печалбата на “СТИК-КРЕДИТ” АД

10.2. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план или уговорени в Договора за кредитна линия„Stikcredit до 800 лева“.

10.3. При забава на една или повече погасителни вноски, при неплащане или частично плащане на лихвено и/или главнично плащане по кредит „„Stikcredit до 800 лева“ Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна наказателна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на “СТИККРЕДИТ” АД до окончателното изплащане на задължението.

10.4. Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в последователност наказателна лихва, неустойка, лихва, главница.

10.5. Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на плащането. При инфлация, поголяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на годишна база, “СТИК-КРЕДИТ” АД има право да преизчисли размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.

10.6. Погасяването на кредита се извършва във валутата, в която е предоставен, освен ако страните не са уговорили друго.

XI. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

11.1. Кредитополучателят може да изпълни задължението си по договора за потребителски кредит предсрочно като отправи предизвестие в писмена форма до “СТИК-КРЕДИТ” АД в седем дневен срок преди плащането. При предсрочно погасяване, Кредитополучателят има право на намаление на общите разходи, като това намаление се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

11.2. Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.

11.3. При предсрочно погасяване на част от кредита, страните договарят промяна в погасителния план в допълнително споразумение, неразделна част от договора.

XII. ПРАВО НА ОТКАЗ. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КРЕДИТА.

12.1. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за кредит като уведоми писмено Кредитодателя в 14-дневен срок от сключването на договора. В случай, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума /главницата/ и да заплати такса за ползване за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитодателя за упражняване правото на отказ. Таксата за ползване се изчислява на базата на уговорения в договора начин. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на уведомлението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за упражняване на правото му на отказ от ЗАЕМОДАТЕЛЯ;

12.2. За легитимното упражняване на правото на отказ следва да бъде изпратено уведомление в писмена форма на следния адрес гр. Нови пазар, ул. „Патриарх Евтимий“ № 9, вх.4, ет.7, ап.75

12.3. В уведомлението за отказа от Договора е необходимо да бъде посочено:

• Заявление за отказ от Договора за потребителски кредит и неговия точен номер;

• дата и място на съставяне на заявлението;

• подпис на съставителя.

12.4. В случай, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ не се възползва от правото си на отказ по т.12.1. от настоящите условия в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.

12.5. Правото на отказ е неприложимо при кредити с размер до 800 лв.

12.6. Удължаване на срока на кредит е допустимо само за „Stikcredit до 800 лева“. В случай, че която и да е от страните не уведоми в писмен вид другата, че желае да прекрати договорните отношения помежду им Договорът се подновява автоматично за още една година, общото автоматично подновяване не може да бъде повече от 3 години.. При удължаване на срока Клиентът/Потребителят получава електронно съобщение с прикачен Анекс за удължаване, в който е посочено, че кредитът е удължен, крайният срок за неговото плащане и дължими суми. С потвърждаването на получаването на този е-mail Клиентът декларира, че е уведомен че е запознат с удължаването на кредита, новия срок и дължима сума, както и с условието, че тази опция може да се ползва до 3 пъти за един и същ кредит. За да подпише/сключи Анекса за удължаване, Потребителят следва да натисне посочения в електронното съобщение или СМС линк, като след това въведе избраната от него парола за достъп, която представлява електронен подпис на Потребителя. С въвеждането на паролата, Потребителят изразява своето съгласие за удължаване на срока на договора, при посочените в Анекса условия.

XIII. ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. При забава на плащането на Погасителна вноска, неплащане или частично плащане по който и да е от траншовете на „Stikcredit до 800 лева“ Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена Погасителна вноска/транш, ведно с всички разноски за извънсъдебното и/или съдебно събиране на вземането, направени от СТИК-КРЕДИТ АД

13.2. СТИК-КРЕДИТ АД има право на обезщетение за всички направени от него разходи за съдебното и извънсъдебното събиране на просроченото вземане по Кредита.

13.3. Ако настъпи едно или повече от изброените събития, независимо дали е следствие на причина, която е извън контрола на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, („Случаи на неизпълнение”), КРЕДИТОРЪТ има всички права съгласно настоящия договор, както и всички други права, предвидени в действащото законодателство:

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изплати на падеж на лихвено плащане изцяло или частично дължимата лихва;
2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не заплати в срок друга дължима съгласно договора сума или не изпълни друго свое задължение по договора;
3. По отношение на имуществото на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ е наложена обезпечителна или административна мярка; или имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ е обект на изпълнително и/или съдебно или арбитражно производство; или по отношение на имуществото на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или спрямо него самия са налице каквито и да е обстоятелства, които по разумна преценка на КРЕДИТОРА имат или може да имат неблагоприятно въздействие върху възможността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да изпълнява задълженията си по настоящия договор;
4. Независимо по какъв начин на КРЕДИТОРА стане известно, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е декларирал пред КРЕДИТОРА неверни и/или непълни обстоятелства и данни във връзка с кандидатстване за кредит, сключване на договора за кредит и последващото му изпълнение или в случай че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпили промени в обстоятелствата и данните, които е декларирал първоначално, или че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпването на нови обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на настоящия договор от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
5. Регистрирано просрочие на две или повече вноски за погасяване на главница и/или лихви по кредита;
6. Смърт на кредитополучателя или третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/, както и поставянето му/им под пълно или ограничено запрещение.
7. Предявени искове, насочени срещу кредитополучателя, третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/ и/или към обезпечението, както и при образуването на изпълнителни производства срещу тях.
8. Прекратяване на трудовия договор на кредитополучателя или третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/ – физически лица, с работодателя им, а в случаите, когато третите лица са юридически лица – при изпадането им в състояние на неплатежоспособност, включително и когато такава може да се предполага по смисъла на Търговския закон;
9. При нарушаване на някое от задълженията на кредитополучателя, предвидени в договора за потребителски кредит, както и в случай, че не погасява в срок други кредити, предоставени му от “СТИК-КРЕДИТ” АД;
10. При прекратяване на договора за предоставяне на поръчителство, сключен между Кредитополучателя и Поръчителя, или на договора за поръчителство, сключен между СТИК-КРЕДИТ АД и Поръчителя; при откриване на производство по несъстоятелност срещу Поръчителя; при отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банката, издала банкова гаранция в полза на СТИК-КРЕДИТ АС съгласно настоящите ОУ, независимо дали същото е основание за прекратяване на дейността й и обявяването й в ликвидация или за откриване на производство по несъстоятелност срещу нея на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност; при откриване на производство по несъстоятелност срещу банката, издала банкова гаранция в полза на СТИК-КРЕДИТ АД съгласно настоящите ОУ, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност; при наличието на горепосочените обстоятелства по отношение на банката от държава-членка/трета държава съгласно приложимото законодателство на тази държава и българското законодателство.
11. Други събития или обстоятелства, които по преценка на “СТИК-КРЕДИТ” АД могат да попречат за издължаване на потребителския кредит в срок.
12. Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Кредитополучателя.

13.4. Ако настъпи някой от Случаите на неизпълнение, посочени в т. 13.3. от настоящия договор, КРЕДИТОРЪТ може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем, от което следва:

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора за кредит.
2. правото на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да усвоява нови траншове по кредит „Stikcredit до 800 лева се погасява.
3. Задължението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от момента на настъпването на изискуемостта се състои от сумата на дължимите на КРЕДИТОРА такси,комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита (до окончателното погасяване на дълга), начислените лихви (до окончателното погасяване на дълга), неустойки и неиздължения остатък от главницата.

13.5.КРЕДИТОРЪТ може да търси плащането й от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и ПОРЪЧИТЕЛЯ, включително да започне съдебно производство и насочи принудително изпълнение за събиране на дължимото от тях.

13.6. Ако кредитополучателят и/или третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/ не издължи/издължат просрочените суми в сроковете посочени в поканата за доброволно изпълнение, “СТИК-КРЕДИТ” АД предприема действия за принудително събиране на вземанията си по предвидения в действащото законодателство ред.

13.7. В случай на предсрочна изискуемост, както и в случай на неиздължаване на част или целия кредит, “СТИК-КРЕДИТ” АД има право по свой избор и преценка да пристъпи към принудително изпълнение, по реда на действащото законодателство, като насочи изпълнението към учредените в негова полза обезпечения, както и върху цялото секвестируемо имущество на кредитополучателя и/или третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/.

13.8. “СТИК-КРЕДИТ” АД може да предприеме действия за предоговаряне или преструктуриране на потребителски кредит, ако при анализ на реалните възможности на съответния кредитополучател установи, че съществува:
– потенциал за генериране на достатъчни парични потоци за обслужване на кредита при променените условия;
– приемливи за нея условия за пълното погасяване на кредита;
– коректно поведение и готовност за сътрудничество от страна на кредитополучателя.и/или третите задължени лица /солидарен длъжник или поръчител/.

13.9. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на СТИК-КРЕДИТ АД цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени или подлежащи на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихви. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (главница и Лихви), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава. В случай на предсрочна изискуемост Кредитополучателят дължи на СТИК-КРЕДИТ АД още и всички разноски на последния, посочени в Заявлението, Договора и тези ОУ и свързани със събирането на вземанията, считано от падежа на Погасителната вноска, непосредствено предхождаща предсрочната изискуемост, до пълното погасяване на дълга. Страните изрично и безусловно се съгласяват, че всички разноски за извънсъдебно и/или съдебно събиране на дължимите вземания (включително, но не само за покани за доброволно изпълнение, посещения на място, телефонни разговори, държавни такси, адвокатски хонорари, пътни и други разходи) ще бъдат за сметка на Кредитополучателя.

13.10. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, СТИККРЕДИТ АД изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/, напомнителни писма и/или покани на посочения в Договор мобилен телефон, адрес и/или e-mail за кореспонденция, както и на известния на СТИК-КРЕДИТ АД адрес по месторабота на Кредитополучателя.

13.11. Със сключването на Договора Кредитополучателят дава безусловно съгласието си да бъде посещаван на служебния и домашния си адрес от представител на СТИККРЕДИТ АД, както и да получава SMS-и на посочения от него в договора мобилен телефон във връзка с евентуалното неизпълнение на негови задължения, произтичащи и/или свързани с Договора.

13.12. В случай на забава на плащането на дължими суми по Кредита от страна на Кредитополучателя, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо кандидатстване за Кредит от негова страна.

XIV. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ. КОМИСИОННИ. ТАКСИ И ДРУГИ РАЗХОДИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ

14. 1. За ползвания кредит кредитополучателят заплаща на “СТИК-КРЕДИТ” АД годишна лихва, чийто конкретен размер се договаря с кредитополучателя с подписването на договора за потребителски кредит.

14.2. Определеният лихвен процент се начислява от датата на първо усвояване на суми по кредита.

14.3. Лихвата се начислява от “СТИК-КРЕДИТ” АД и заплаща от кредитополучателя седмично, двуседмично и ежемесечно, на определено число на съответния месец, изрично посочено в Договора и погасителния план. Дължимите лихва, включително лихвата за просрочие, се начисляват от “СТИК-КРЕДИТ” АД при лихвена конвенция 365/365 дни.

14.4. При допуснато от кредитополучателя просрочие по главницата, за времето на забавата, върху просрочената сума се начислява и лихва за просрочие /неустойка/ в размер определен в договора за кредит, но не повече от законната лихва, а при допуснато от кредитополучателя просрочие по лихвата, върху просрочената сума, за времето на забавата, се начислява лихва за просрочие /неустойка/ в размер определен в договора за кредит, но не повече от законната лихва.

14.5. “СТИК-КРЕДИТ” АД има право да променя едностранно договорените с кредитополучателя лихвени проценти за редовен дълг и за забава по кредита. “СТИККРЕДИТ” АД уведомява кредитополучателя на хартиен носител, за всяка промяна на лихвения процент при влизането в сила на промяната, както и за размера на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент и броя или периодичността на вноските, ако се променят. Кредитополучателят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на посочения от него адрес в договора за кредит.

14.6. Във връзка с разглеждане на искането за кредит, предоставянето, обслужването и администрирането на кредита, кредитополучателят заплаща на “СТИК-КРЕДИТ” АД такси и комисиони в размер, указан в Тарифа, приета от СД на дружеството и представляваща неразделна част от настоящите ОУ.

14.7. “СТИК-КРЕДИТ” АД не може да изисква и да събира от кредитополучателя каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за потребителски кредит.

14.8. СТИК-КРЕДИТ АД по свое усмотрение има право да предоставя Гратисни периоди за определени Кредити и при условията на определени Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.

14.9. СТИК-КРЕДИТ АД има право, по своя собствена преценка, да задава по-ниски лихвени проценти при организиране на промоции.

14.10. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че СТИК-КРЕДИТ АД одобри Заявлението по предходното изречение, в зависимост от постигнатите от страните договорености по телефона, сумата по новия Кредит може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по съществуващ Договор за Кредит или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя по реда на ОУ. Кредитополучателят получава при спазване на законовите изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.

14.11. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:

а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и СТИККРЕДИТ АД и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;

б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;

в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;

е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:

– ако датата или размерът на Погасителна вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за Кредит;

– ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;

ж) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в буква „е“, се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от СТИК-КРЕДИТ АД, а когато те не са известни, се приема, че:

– Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;

– разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;

– разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;

– окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и другите разходи, ако има такива.

14.12. В случай, че Заемателят е избрал комуникацията по отношение на Заема да се извършва по Мобилния канал, Телефонната линия или по друг начин, вследствие на което са извършени разходи, Заемателят заплаща и всички тези разходи, включително, но не само: разходи за превеждане на Заема по сметката на Заемателя, разходите за изпращане на текстовото съобщение (SMS), евентуалните разходи за банковия превод за връщането на Заема и др. Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) струва на Заемателя 0,30 лева.

XV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договорите за потребителски кредити, предоставяни от “СТИК-КРЕДИТ” АД съгласно и Закона за потребителския кредит и настоящите Общи условия, ще бъдат уреждани със съвместни усилия на страните по него.

15.2. Кредитополучателят има право да подава писмени възражения пред “СТИККРЕДИТ” АД и жалби до Комисията за защита на потребителите/Кошисията/, свързани с предоставянето на потребителския кредит. Комисията за защита на потребителите е контролен орган по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит, с адрес град София, пл. „Славейков“ № 4А, етаж 3. При осъществяване на контролните функции от Комисията за защита на потребителите, “СТИК-КРЕДИТ” АД със съгласие на кредитополучателя, може да предоставя на длъжностните лица от Комисията документи и информация относно кредита, в т.ч. и относно факти и обстоятелства представляващи тайна по смисъла на Закона за кредитните институции.

15.3. “СТИК-КРЕДИТ” АД е длъжна да се произнесе по всяко направено пред него писмено възражение/искане за обезщетение от Кредитополучателя и да го уведоми писмено за решението си по всяко конкретно възражение/искане за обезщетение във връзка с потребителски кредит в срок 30 /тридесет/ дни от получаването му. Възражението/искането за обезщетение се разглежда съгласно следната процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на потребителски кредит, а именно: Писмените възражения се подават в два екземпляра в офиса на“СТИК-КРЕДИТ” АД , където кредитът се обслужва. Единият екземпляр от възражението с входящ номер на банката се предоставя/връща/ на кредитополучателя. В срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от постъпване на възражението, “СТИК-КРЕДИТ” АД разглежда възражението на база наличните в Дружеството и предоставените от кредитополучателя документи. “СТИК-КРЕДИТ” АД се произнася по възражението с мотивирано решение. Търговският директор на “СТИК-КРЕДИТ” АД изпраща на кредитополучателя решението Дружеството с официално съпроводително писмо на посочен в договора за кредит адрес на кредитополучателя.

15.4. “СТИК-КРЕДИТ” АД не разглежда писмени възражения/искания за обезщетение, които са направени анонимно, устно, по телефон или по електронна поща.

15.5. Когато Дружеството не се произнесе в посочения по-горе срок, както и когато решението му не удовлетворява кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителна комисия, създадена по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита на потребителите, която съдейства за доброволното уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между страните по спора. Подаването на възражение или жалба от потребителите във връзка с договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирителното производство. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се решава окончателно съгласно нормите на българското законодателство от компетентния български съд.

15.6. При противоречия и/или различия между настоящите Общи условия и конкретен договор за потребителски кредит, се прилагат клаузите на съответния договор за кредит.

15.7. При противоречия и/или различия между настоящите Общи условия и императивни законови норми, прилага са съответната законова разпоредба.

15.8. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право да прехвърли правата си по настоящия договор на трети лица, включително и за събиране на дължими просрочени вземания, без да е необходимо да получи предварително съгласие от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ. За извършеното прехвърляне ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ се уведомява съгласно нормативните изисквания С подписването на този Договор Заемодателят приема горното за уведомление по чл. 99 от Закона задълженията и договорите. С подписване на настоящия договор ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ заявява, че е уведомен за правото на Кредитодателя да впише в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието договор за залог на вземания (в това число на цялото вземане по настоящия договор за потребителски кредит със Залогодател “СТИККРЕДИТ” АД) в полза на банки или финансови институции. Настоящото се счита за съобщение по смисъла на чл. 17 от Закона за особените залози. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че е съгласен.

15.9. “СТИК-КРЕДИТ” АД може да рекламира предоставяните от нея потребителски кредити. Реклама, която посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита,задължително съдържа информация за: лихвения процент, фиксиран и/или променлив,приложим към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя; общия размер на кредита; годишния процент наразходите с изключение на кредитите за овърдрафт; срока на кредита; цената на стоката или услугата, когато тя се заплаща в брой, както и размера на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане на стока или услуга; общата сума, дължима от потребителя, и размера на вноските. Тези изисквания не се прилагат, когато рекламата не посочва лихвения процент или друго число, свързано с разходите по кредита. Във всички случаи информацията в рекламата трябва да е ясна, разбираема, лесна за виждане, а когато посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита и да е придружена от представителен пример.

15.10. Във всяка писмена реклама, независимо от използваното средство за реклама, информацията за лихвения процент, за годишния процент на разходите, за общия размер на кредита, дължим от потребителя, и за това, дали кредитът е с фиксиран или с променлив лихвен процент, се представя задължително с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.

15.11. Когато “СТИК-КРЕДИТ” АД поставя като условие за предоставяне на кредита сключването на договор за предоставяне на допълнителна услуга, например застраховка, стойността на която не може да бъде определена предварително, или когато сключването на такъв договор произтича от прилагането на клаузи и търговски условия, рекламата посочва по ясен и разбираем начин, който е лесен за отличаване, необходимостта от сключването на договор за предоставяне на тази допълнителна услуга и годишния размер на разходите по кредита. За рекламата в тези случаи се прилагат и чл. 68б – 68л от Закона за защита на потребителите.

15.12. “СТИК-КРЕДИТ” АД обработва личните данни на кредитополучателя и на третите задължени лица /поръчители и/или солидарни длъжници/, при спазване на Закона за защита на личните данни и Вътрешните си правила в тази област. “СТИККРЕДИТ” АД има право да обработва и/или разкрива пред определени лица и институции лични данни на кредитополучателя и на третите задължени лица /поръчители и/или солидарни длъжници/, съответно на лицата, които го представляват,
без да иска съгласието му/им във всички нормативно установени случаи, в които е задължена да обработва и/или разкрива лични данни за целите на статистиката или за други нормативно определени цели.

15.13. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един договор за потребителски кредит по смисъла на Закона за потребителския кредит, сключен между “СТИК-КРЕДИТ” АД и потребител.

15.14. “СТИК-КРЕДИТ” АД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия, за което уведомява потребителите на електронната си страница в Интернет и на хартиен носител на достъпни места в офисите на Дружеството;

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

16.1. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя или предсрочно плащане, съгласно условията на същия и настоящите общи условия.

-по взаимно съгласие на страните;

-при смърт на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;

-едностранно от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ съобразно изискванията на закона;

-едностранно от Кредитодателя при констатиране, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е посочил неистински, неверни или лъжливи лични данни;

-при наличие на основанията за предсрочна изискуемост;

-едностранно от Кредитодателя при невъзможност за изпълнение, дължащо се на 1. с изтичане на срока, за който е сключен, ако КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е заплатил всички дължими суми по договора;

– с изрично писмено предизвестие, отправено от една от страните по договора на адреса или електронната поща на другата страна в 30-дневен срок преди изтичането на първоначалния или съответния последващ едногодишен период на ползване на кредит „Stikcredit до 800 лева“.В такъв случай КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на КРЕДИТОРА всички дължими суми по договора в срок от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за прекратяване;

– ако Кредитополучателят упражни правото си да се откаже от договора за кредит и заплати на КРЕДИТОРА главницата по кредита, дължимата лихва,начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, и евентуално дължима неустойка по този договор;

-с изрично писмено предизвестие отправено до КРЕДИТОРА на адреса или на електронната поща на КРЕДИТОРА. В този случай КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на КРЕДИТОРА всички дължими суми по Договора в срок 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за прекратяване до КРЕДИТОРА.

– настъпване на форсмажорни обстоятелства;

– едностранно от кредитора при условията на т. 8.3.10 от настоящите общи условия;

(2) Вземанията на КРЕДИТОРА за лихви, обезщетения, главници, неустойки и други дължими плащания по този договор се запазват и след прекратяване на действието на договора.

16.2. При смърт на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, Кредитодателят може едностранно да прекрати договора и да иска реално изпълнение от наследниците на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ.

XVII. ФОРС МАЖОР

17.1. СТИК-КРЕДИТ АД няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен случай.

17.2. “Форсмажорен Случай” ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между СТИК-КРЕДИТ АД и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от СТИК-КРЕДИТ АД по Договора и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от СТИК-КРЕДИТ АД, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.

17.3. При настъпване за СТИК-КРЕДИТ АД на Форсмажорен Случай СТИК-КРЕДИТ АД щепредприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.

17.4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както по отношение на СТИК-КРЕДИТ АД, така и по отношение на Кредитополучателя.

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Договорът се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR). В случай на законова промяна, при която се промени курсовото съотношение BGN/EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10 % (десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ), размерът на неплатените Погасителни вноски се променя автоматично. В резултат на това ГПР според условията на Договора ще се промени, за което СТИК-КРЕДИТ АД трябва в писмена форма да уведоми Кредитополучателя в срок до 10 (десет) работни дни от промяната.

18.2. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит, могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.

18.3. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратена по факс, е-mail или телефон, посочени в съответните полета от Заявлението. Кореспонденцията до СТИК-КРЕДИТ АД ще се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен в Договора, или на електронна поща: info@Stikcredit.bg.

18.4. Със сключване на Договора Кредитополучателят заявява изричното си съгласие да получава съобщенията по начините и чрез средствата, посочени в предходната точка.

18.5. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

18.6. Кредитополучателят заявява, че с подписването на Договора за Кредит дава съгласието си за обработване на личните му данни за сключването и изпълнението на Договора. Кредитополучателят дава право на СТИК-КРЕДИТ АД, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни, да обработва и съхранява негови лични данни за следните цели: проверка на платежоспособността му във връзка с Договора за Кредит; администриране на вече сключени Договори за Кредит; предприемане на действия във връзка със събиране на негови задължения по сключени Договори за Кредит, както и с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на документи от финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги. Кредитополучателят дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от СТИК-КРЕДИТ АД и за следните допълнителни цели: изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи Заявления за Кредит; за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на СТИК-КРЕДИТ АД); статистически проучвания и анализи на дружеството; разкриване на предоставените от него лични данни и информация за кредитната му задлъжнялост пред следните категории получатели: кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, дружества за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински органи, работодателя му, лицето му за контакт по Договора за Кредит, както и всяко друго физическо или юридическо лице, с което СТИК-КРЕДИТ АД е в договорни или други отношения, Кредитополучателят дава съгласие СТИК-КРЕДИТ АД да извършва справки и да получава информация за кредитната му задлъжнялост, налична в базата данни на Централния кредитен регистър към Българска народна банка. Кредитополучателят дава съгласието си СТИК-КРЕДИТ АД да изисква и получава от НАП, НОИ и др., съхранявани в информационните им системи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ), включително, но не само данни за доходите му и извършваните от него осигурителни плащания; да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“, посредством услугите на трето лице. Кредитополучателят декларира, че е запознат с всички данни по чл. 19 от ЗЗЛД, както и с правото си: (i) на достъп до отнасящите се до него лични данни; (ii) да поиска от СТИК-КРЕДИТ АД да заличи, коригира и блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия; (iii) да възрази пред СТИК-КРЕДИТ АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, които права могат да се осъществяват по реда на чл. 26 – чл. 34а от ЗЗЛД. Кредитополучателят заявява, че е предоставил личните данни на „Лицето за контакт“, посочено в Заявлението, след като е получил от него изричното му съгласие, при спазване на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от СТИК-КРЕДИТ АД с цел предварителна проверка на кредитоспособността на Кредитополучателя с оглед евентуалното сключване на Договор за Кредит и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на Договора. Кредитополучателят декларира, че лицето за контакт е уведомено лично от него, че личните му данни ще бъдат използвани само за посочените цели и че няма да бъдат разкривани на други лица. В случай на предоставяне на Обезпечение под формата на поръчителство Кредитополучателят се съгласява СТИК-КРЕДИТ АД да предоставя на Поръчителя негови лични данни с оглед извършване на оценка на кредитоспособността му във връзка със сключването на договор за предоставяне на поръчителство.

18.7. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на СТИК-КРЕДИТ АД и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис, като е съгласен същите да бъдат записвани от СТИК-КРЕДИТ АД.

18.8. СТИК-КРЕДИТ АД не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.

18.9. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези ОУ бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

18.10. С факта на сключването на Договора и с приемането на тези Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения,които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите, дължими на СТИК-КРЕДИТ АД, е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че СТИККРЕДИТ АД му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на СТИК-КРЕДИТ АД цялата действителна информация за своето икономическо положение.

18.11. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези ОУ Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на потребителите е в град София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6.

18.12. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 ЗПК, СТИК-КРЕДИТ АД уведомява и предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна вноска, спрямо него могат да бъдат предприети всички законни действия в съответствие с тези ОУ, Договора и с действащото законодателство.

18.13. Всички спорове, породени от Договора или тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или от Арбитражен съд при Съвета по правни въпроси, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, по избор на ищеца.

18.14. За неуредените в настоящите ОУ и Договора за Кредит въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

„СТИК-КРЕДИТ” АД има право да променя едностранно тези Общи условия, за което уведомява клиентите си посредством обявления в офиса си, публикуване на Интернет страницата на дружеството http://www.Stikcredit .bg или изпращане на изрично съобщение до Заемополучателя.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на СТИК-КРЕДИТ АД от 31/05/2017 г.