Продължете към съдържанието

CityCash

4.3 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

CITYCASH е небанкова финансова институция, която работи на територията на цяла България и вече 5 години предлага работещи финансови решения, осигурявайки качествено и бързо обслужване, коректни и прозрачни условия на всички свои клиенти. Мисията на компанията е да дава възможност на клиентите да финансират свой проект, да реализират своя мечта, да осъществят отдавна планирана, но отлагана почивка, да осигурят по-добро образование на себе си или децата си или просто да подпомогнат текущо семейния бюджет.

CITYCASH предлага онлайн кредити и разполага с офисна мрежа в цялата страна.

Работното време на офисите на Сити Кеш е от 09:00 до 18:00 часа /всеки делничен ден/.

Адресът на Сити Кеш е: гр. София, ул. Славянска 29, ет. 7

 

CITYCASH предлага на своите клиенти пет вида бързи потребителски кредити:

  • CITYCASH седмични вноски е кредит в размер от 200 до 3 000 лева и срок на погасяване от 9 до 43 седмици.
  • CITYCASH двуседмични вноски е кредит в размер от 600 до 3 000 лева и срок на погасяване от 4 до 24 двуседмични вноски. Този бърз заем е предпочитан от клиенти, които получават редовно аванс и заплата на фиксирани дати в рамките на месеца.
  • CITYCASH месечни вноски е кредит в размер от 200 до 3 000 лева и срок на погасяване от 4 до 11 месеца. Изключително подходящ е за хора, които получават регулярни доходи веднъж месечно.
  • CITYCASH за пенсионери е в размер от 150 до 1 500 лева и срок на погасяване от 3 до 12 месеца. Предназначен е за пенсионери и е съобразен изцяло с техните финансови възможности, като не е необходимо и предоставянето на пенсионно решение.
  • CITYCASH VIP, предлагащ по-изгодни условия е кредит за постоянни и редовни клиенти на компанията, станали част от Програмата за лоялност.

Кандидатстването за кредит от CITYCASH се извършва онлайн или в офис на финансовата институция, според желанието на клиента.

Подписването на документите, както и усвояването на парите става в някой от офисите на CITYCASH в страната, с най-удобна локация за клиента. Списък с офисите на CITYCASH може да намерите тук.

За да кандидатстват за кредит от CITYCASH, клиентите трябва да са на възраст над 18 години и да притежават валидна лична карта.

CITYCASH дава възможност на клиентите си да погасят предсрочно кредита, както и да рефинансират заема при необходимост от нови бързи пари назаем.

Разгледайте най-изгодните кредити ТУК!

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
В сила от 01.05.2016 г.
I.ДЕФИНИЦИИ
Чл. 1. Страни:

Заемодател: „Сити Кеш” ООД – дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202531869, регистрирано под № BGR00316 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, с предмет на дейност основно, но и не само, отпускане и управление на заеми, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. София, ул. Славянска № 29, ет. 7.
Заемател: заемоискател, чието искане Заемодателя е разгледал и одобрил.
Чл. 2. Понятия:

Искане за заем – писмено волеизявление, отправено от физическо или юридическо лице към Заемодателя, представляващо искане за сключване на договор за заем между страните;
Договор за заем – сключен между страните валиден договор за заем. Условията, при които е сключен Договорът, са посочени в договора и Общите условия, предоставени на Заемателя при отправяне Искането за заем;
Погасителен план – документ, неразделна част от Договора за заем, индивидуализиращ начина на плащането му – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;
Общи условия – настоящите Общи условия, при които се сключва конкретния договор за заем;
Използвани съкращения: ЗПК – Закон за потребителския кредит; БНБ – Българска Народна Банка; ЦКР – Централен Кредитен Регистър; ГПР – Годишен процент на разходите;
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Заемодателят отпуска на Заемателя потребителски заем, съгласно действащото българско законодателство. Заемодателят е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Заемателят да я върне в уговорените размер, начин и срокове. Отпускането на заема се извършва само въз основа на писмен договор, одобрен и подписан от страните.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. Заемодателят се задължава:

(1) Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на Договора;

(2) Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;

(3) В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да осигури свой представител за получаването й;

(4) При поискване от страна на Заемателя да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски;

(5) Да снабди Заемателя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на заема, да попълва същите пълно и точно;

Чл. 5. Заемодателят има право:

(1) Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;

(2) Да изисква от Заемателя заверени копия или оригинали на намиращите се у него документи за отразяване на информация по обслужване на заема;

(3) По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;

(4) Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на Договор за заем, без да разкрива причините за това;

Чл. 6. Заемателят се задължава:

(1) Да върне на Заемодателя дължимата сума заедно със съответния ГПР, уговорен между страните при сключването на Договора за заем;

(2) Да спазва сроковете за плащане на всяка погасителна вноска, уговорени като размер и падеж на плащане в Погасителния план, като първата погасителна вноска трябва да се извърши не по-късно от: (i) 7 дни, считано от датата на подписване на договора при ежеседмично погасяване на заема; (ii) 14 дни, считано от датата на подписване на договора при двуседмично погасяване на заема; (iii) 30 дни, считано от датата на подписване на договора при ежемесечно погасяване на заема;

(3) Да предостави на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на заема. Обстоятелства от значение за отпускане на заема са тези, за които Заемодателят е поставил писмено въпроси в Искането за заем;

(4) В уговорения съгласно договора ден, час и място за изплащане на дължимата погасителна вноска да присъства лично или да осигури присъствието на свой представител;

(5) Да предостави при поискване от Заемодателя за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на заема;

(6) Да понесе за своя сметка всички разходи, свързани със сключването на настоящия договор.

Чл. 7. Заемателят има право:

(1) Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски без да дължи за това такса;

(2) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит, да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 32. ал. 1 от Закона за потребителски кредит. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя. Упражняване от Заемателя на правото му на предсрочно изпълнение съгласно настоящата алинея не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем.

(3) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит и размерът му е равен на или по-голям от 400 лева, Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, на основание и при условията на чл. 29 от Закона за потребителския кредит, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит като за целта отправи искане за това към Заемодателя в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Уведомлението следва да бъде в писмен вид, на хартиен или друг траен носител, като включва изрично искане за прекратяване на договора на настоящото основание, при спазване условията на чл. 29, ал. 2 и 3 от ЗПК. При упражняване валидно право на отказ от сключения договор за заем, Заемателят връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на сумата по договора до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база уговорения в договора лихвен процент.

(4) На извънсъдебна процедура за решаване на възникнали спорове, включително и на медиация.

III.ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР)
Чл. 8. ГПР на заема не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за заем.

IV.ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
Чл. 9. (1) Заемателят има право да обезпечи Заемодателя с подписването на запис на Заповед в полза на Заемодателя за заемната сума с включените лихви и евентуално дължими неустойки, такси и разноски при отпускането на потребителски заем.

(2) Страните имат право за обезпечаване изпълнението на договора за заем да уговорят в самия договор учредяването на някое от следните обезпечения:

Поръчителство на едно или две физически лица, които отговарят кумулативно на следните условия: имат осигурителен доход общо в размер на най-малко 7 пъти размерът на минималната работна заплата за страната; в случай на двама поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 4 пъти минималната работна заплата за страната; не са поръчители по други договори за заем, сключени от Заемодателя; не са Заемаетели по сключени и непогасени договори за заем, сключени със Заемодателя; нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ; да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размерът на получавания от тях доход;
Залог върху движима вещ, чиято пазарна стойност (оценена от лицензирани оценители) надвишава два пъти общата сума за плащане по Договора за заем, включващо договорената главница и лихва;
Първа по ред Ипотека;
Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период включващ от сключване на договора за заем до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
(3) Заемодателят си запазва правото еднолично и без да се мотивира да прецени дали предложеното му обезпечение е годно да обезпечи заема, и да откаже сключване на договор за заем, докато не бъде предоставено искано обезпечение, или да откаже сключване на договор за заем при непредставяне на исканото обезпечение.

V.ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ
Чл. 10. (1) Страните се съгласяват, че Заемодателят има право едностранно да обяви своето вземане, в това число дължимите и изискуеми непогасени главница, дължимата към момента договорена лихва, неустойки и обезщетения, за предсрочно изискуемо в целия му размер при неплащане в срок от (i) 4 погасителни вноски, считано от падежа на четвъртата вноска, при ежеседмично погасяване на договора за заем; (ii) 3 погасителни вноски, считано от падежа на третата вноска, при двуседмично погасяване на договора за заем; (iii) 2 погасителни вноски, считано от падежа на втората вноска, при ежемесечно погасяване на договора за заем.

(2) Заемодателят информира Заемателя за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията на последния, изрично с писмено уведомление или с предприемането на действия по досъдебно и съдебно събиране на вземанията..

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ. САНКЦИИ.
Чл. 11. Заемодателят има право да развали Договора за заем едностранно с едноседмично писмено предизвестие до Заемателя:

(1) При условията на чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

(2) В случаите, в които Договорът за заем не е обезпечен по някой от начините, посочен в чл. 9, ал. 2 от ОУ, или чл.6.2. от договора за кредит;когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.

Чл. 12. Договорът за заем се прекратява по взаимно съгласие на страните; при пълното му погасяване от страна на Заемателя; при упражнено валидно право на отказ от сключения Договор при условията на чл. 7, т. 3 от настоящите общи условия и съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит; при смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство или при форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение.

Чл. 13. При обявяване на предсрочна изискуемост от страна на Заемодателя, всички дължими и изискуеми вземания на Заемодателя към Заемателя стават незабавно и автоматично предсрочно изискуеми в целия им размер, в това число дължимите и изискуеми непогасени главница, дължимата към момента договорена лихва, неустойки и обезщетения.

Чл. 14. (1) При разваляне на договора , както и в случай, че Заемодателят упражни правото си да обяви Договорът за заем за предсрочно изискуем, Заемателят дължи на Заемодателя еднократна неустойка в размер на 20% от непогасеното остатъчно задължение по Договора за заем, в това число непогасените главница, договорена лихва и неустойка по чл. 9, ал. 2 от настоящите Общи условия, в случай, че има начислена такава.

(2) В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави каквото и да е годно обезпечение на Договора за заем съгласно чл. 9, ал. 2 от Общите условия, в срок до три дни, считано от подписване на Договора за заем, същият дължи на Заемодателя неустойка, индивидуализирана в Договора за заем.

(3) Неустойката по горната алинея важи и за всички случаи, в които при сключване на договора за заем е сключен и договор за поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, поръчителят не отговаря на установените в чл. 9, ал. 2 от Общите условия изисквания и в срок от 3 дни, считано от слючването на Договора за заем не се предостави друг поръчител, отговарящ на изискванията на чл.9, ал. 2 от Общите условия.

VII. ЗАСТРАХОВКА
Чл. 15. Със сключване на договор за заем, Заемателят има право да сключи застраховка „Живот” на кредитополучател със ЗЕАД „ЦКБ Живот”, или застраховка „Имущество”, в случай на обезпечение с ипотека, обезпечаваща погасяването на настоящия Договор за заем при условията на застраховката. Размерът на застрахователната премия не се включва в размера на отпуснатия заем или договорената лихва. В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната сума се изплаща от Застрахователя на Заемодателя.

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК. До сключване на Договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от от Заемателя заем, в това число да променя размерът на отпускания заем, броят погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.

(2) Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.

Чл. 17. (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени при подписването на договора за заем, изпратени по факс или e-mail адрес, посочени за Заемателя в Искането за заем, а за Заемодателя – в договора за заем. Официален адрес на физически лица представлява постоянния адрес на лицето, а за юридическите лица – адресът на седалището им.

(2) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на Договора.

(3) При неизпълнение на задължението по ал.2, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция, факс или email, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.

Чл. 18. (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.

(2) В случай, че докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен Договор за заем, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна”, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване”, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Заемател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. (i) или (ii) по-горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането – при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането – Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.

(3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т. ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро при условията настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.

Чл. 19. Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват:

(1) В брой, на оторизиран представител на Заемодателя, срещу приходен документ.

(2) По банкова сметка на Заемателя в Уникредит Булбанк, BIC: UNICRBGSF, IBAN: BG36 UNCR 7000 1520 980 568. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя.

(3) В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен / неработен ден, то за дата на падежа се счита първият следващ присъствен ден.

(4) „Официален празничен/неработен ден” по смисъла на настоящия член са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с икзлючение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.

(5) В случаите и при условията, описани в чл. 18, ал. 2, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 18, ал. 2.

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия са приети със Заповед № 186 на Управителя на „Сити Кеш” ООД от 15.04.2016 г. и влизат в сила на 01.05.2016 г.:

(2) Заемодателят има право да променя тези общи условия, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което уведомява клиентите си в 7-дневен срок от настъпване на събитието на посочените от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато нене съгласен с измененията в общите условия, Заемателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Заемателят упражнява правото си по предходното изречение като изпраща до Заемодателя писмено уведомлениев едномесечен срок от получаването на съобщението за промяната. Изменението в общите условияобвързват Заемателя, когато същият е уведомен за тях при условията на настоящата алинея и не е упражнил правото си на отказ по нея.

IX.ДЕКЛАРАЦИИ И ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 21. С полагането на подписа си под Искането за заем, Заемателят:

(1) Декларира, че предоставя всички необходими за искането данни доброволно, достоверно и пълно.

(2) Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия Договор за заем личните данни, необходими за сключване на Договора и поискани от Заемодателя с Искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с облсужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване, или развалянето му при условията на гл. VII от настоящите Общи условия, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.

(3) Декларира, че: (i) Общите условия към Искането и Договора за заем са му предоставени предварително (преди момента на отправяне на искането), че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в Общите условия, касаеща сключването на Договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването й, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена при сключването на Договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло.

(4) При изразено съгласие за това при отправянето на искането за заем, независимо дали страните сключат Договор, Дружеството да обработва и използва неговите лични данни, с които Заемодателят се е сдобил при отправяне на искането, за целите на рекламиране на продукти или услуги на Дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, е-майл и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на Договор за Заем.

(5) Е информиран, и дава неоттегляемото си съгласие, в случай на неизпълнение на Договора от негова страна, Заемодателят да преприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да подаде информация за състоянието на кредита към Централен Кредитен Регистър към БНБ, съгласно законовите изисквания за това; да възложи събирането по просрочения договор на трета страна, като с това й предостави цялата й нужна информация (данни за клиента, условия на сключване на договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакти и др.)

(6) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемателя данни, по начин, който намира за подходящ.

(7) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.

(8) Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.

(9) В случай, че Заемателят изрази изрично искане за това, Заемодателят да удържи от новоотпуснат заем сумите, необходими за погасяване на други задължения на Заемателя към Заемодателя.

(10) Е уведомен, че всички разговори, провеждани с него от страна на Заемодателя на посочените от Заемателя телефони, ще бъдат записвани и съхранявани в срок до 3 години, считано от подаването на искането за заем.

Чл. 22. С попълването на искането за заем Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни:

(1) Заемодателят да провери сам или чрез трето лице във всички съществтуващи регистри предоставените от Заемателя лични данни преди сключването на договора, в това число да поиска от същия удостоверения и справки от банки, кредитни институции или работодатели, касаещи финансовото и/или гражданско състояние на Заемателя. Проверката и обработката на тези данни не обвързват Заемодателя със задължението за сключване на Договор за заем.

(2) Заемодателят да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при искането и сключването на Договора за заем, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции.

(3) Обработваните от Заемодателя данни да се съхраняват за неопределено време, съгласно Закона за защита на личните данни, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на Договора, както и за други законни цели като предоставянето им от Заемодателя на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания;

(4) В случай на забава от страна на Заемателя, Заемодателят да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения.

(5) Заемодателят се задължава да използва получените чрез Искането и Договора за заем данни само за целите, описани в настоящите Общи условия и да ги предоставя на свои служители или трети лица при условията на конфиденциалност и в изпълнение на Закона за защита на личните данни само доколкото това е необходимо за изпълнението на настоящия Договор, за маркетингови, рекламни или статистически цели.

X.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 23. (1) Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация.

(2) . Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр.София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6.

Чл. 24. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред или пред Арбитражния съд при Стопанска Асоциация – гр. Пловдив, състав от един арбитър.

Чл. 25. За неуредените въпроси в договора и в Общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.