Продължете към съдържанието

CrediHelp

3.3 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

„Креди Хелп“ е небанкова финансова институция, регистрирана през 2010 година. КредиХелп създава възможности и предпоставки, както за постигане на поставените цели, така и за решаване на появилите се проблеми . С разнообразните си финансови продукти небанковата финансова институция подкрепя, стимулира и осигурява възможност за развитие на клиентите си.

Креди Хелп обслужва клиентите си онлайн и разполага с офисна мрежа в цялата страна. 

Офисите на Креди Хелп може да откриете ТУК.

 

 

Фирмата предлага на своите клиенти няколко вида бързи кредити:

  • „Бърз кредит до заплата“ с размер от 100 до 399 лева. Кредитът се погасява с еднократна вноска в срок до 30 дни. За кредита се кандидатства онлайн. При желание от страна на клиента може да бъде удължен срока за връщане след заплащане на допълнителна такса.
  • „Потребителски кредит“ за суми от 100 до 2 000 лева и срок на връщане от 1 до 11 месеца. Кандидатстването става онлайн, а усвояването на средствата и погасяването на вноските се извършва по банков път.
  •  

Кандидатствайте за кредит тук!

При кандидатстване в офис на компанията:

  • “CrediHelp Overdraft” – потребителски кредит от 100 до 400 лева с еднократно изплащане след 30 дни. При нужда връщането може да се удължава неограничен брой пъти след заплащане на дължимите лихви и такса.
  • „CrediHelp Special“ – потребителски кредит от 400 до 3000 лв. предназначен за лица с доказан или недоказан доход, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни двуседмични вноски.
  • „CrediHelp Speedy“ потребителски кредит от 150 до 1300 лв. предназначен за лица с доказан или недоказан доход, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни седмични вноски.
  • „CrediHelp Advance“ потребителски кредит от 400 до 3000 лв. предназначен за лица с доказан доход, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни двуседмични вноски.
  • „CrediHelp Mix“ потребителски кредит от 500лв. до 5000лв. предназначен за лица с доказан и недоказан постоянен доход, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни двуседмични вноски.
  • „CrediHelp VIP“ – потребителски кредит от 1000 до 3000 лв. предназначен за редовните клиенти, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни двуседмични или месечни вноски.
  • „CrediHelp пенсионер“ потребителски кредит от 150 до 1500 лв. предназначен за лица, които имат решение за пенсиониране по стаж и възраст или ТЕЛК, а погасяването се извършва на равни месечни вноски.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Кандидатстването за кредит от „Креди Хелп“ може да стане както онлайн, така и в офис или чрез кредитен консултант. При кандидатстване онлайн договорът се подписва онлайн, а сумата се усвоява и връща по банков път. Ако искате да кандидатствате в офис попълването на искането и подписването на договора се извършват чрез посредничеството на кредитен консултант, а усвояването на сумата и връщането й може да е както по банков път, така и в офис на фирмата.
За онлайн кредит от „Креди Хелп“ могат да кандидатстват лица от 23 до 72 годишна възраст, а при кредит отпуснат чрез кредитен консултант – лица на възраст над 18 години.

Допълнително условие за отпускане на кредит е представяне на поръчител в срок до 72 часа след отпускане на кредита. Ако клиентът не може да отговори на това условие, той дължи неустойка, която е разпределена във вноските и е включена в нашия Кредитен калкулатор.

Образец на Стандартен европейски формуляр, както и Общи условия са качени в сайта на фирмата. Ако клиентът, в срок от 14 дни от отпускане на кредита, промени решението си, то той може да се откаже от договора за кредит, при спазване на законовите изисквания.

Условието за да предоставят паричен заем е, че трябва да са сигурни, че клиента разполага с достатъчно средства, за да може спокойно да обслужва своя кредит. Credihelp работи еднакво добре със служители от държавният сектор, хора наети в частни фирми, собственици на малък бизнес, селскостопански производители и т.н.

Credihelp си извоюва име на най-гъвкавата компания в бранша предлагайки на своите клиенти най-разнообразни възможности за кандидатстване и погасяване на кредитите. В компанията работят квалифицирани и опитни специалисти, които поддържат високия стандарт на на обслужване. Независимо от начина по който изберете да кандидатствате за бърз кредит, Вие ще бъдете обслужени експедитивно, компетентно и любезно.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ, СКЛЮЧВАНИ ОТ „КРЕДИХЕЛП” ООД, ПРИ ОН-ЛАЙН ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОПЪЛВАНИ ОТ ЗАЕМАТЕЛИТЕ

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.1. (1) Целта на тези Общи условия е да се уредят отношенията между „Кредихелп” ООД (по-нататък наричано „Дружеството” или „Заемодател”) и потребители на заемните му продукти – физически лица (по – нататък наричани „Заематели“), възникнали по повод предоставяните от Дружеството он-лайн заеми.
(2) Настоящите Общи условия се прилагат за всички договори за заем, в случай, че същите се сключват по повод на попълнено и он-лайн изпратено предложение/Предложението/ от страна на Заемател, желаещ получаването на заемна сума.
МОЛЯ, прочетете внимателно тези условия и изявете своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин, преди да започнете да използвате он-лайн услугите, предоставени от „Кредихелп” ООД.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ЗАЕМОДАТЕЛ
Чл.2. (1) „Кредихелп” ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201284228, със седалище и адрес на управление: град София, район „Люлин”, бул. „д-р Петър Дертлиев“ № 4.
(2) Основният предмет на търговска дейност на Дружеството е предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове.
(3) Дейността по предоставянето на финансови услуги е обект на особен надзор, осъществяван от Българска Народна Банка, с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І“ №1. „Кредихелп” ООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, под номер № BGR00214.
(4) Заематели на финансовите услуги на Дружеството могат да са дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, отговарящи на заложените в тези Общи условия критерии и са преминали процедурата на предварително одобрение от Заемодателя, след което имат право да сключват индивидуални Договори за паричен заем.
(5) Преди да предостави заем на свой заемател „Кредихелп” ООД извършва предварителна оценка на кредитоспособността му въз основа на вътрешните си правила, като положителният резултат от тази проверка е предпоставка за сключване на Договор за заем със Заемателя. Дружеството има право да изисква от Заемателя предоставянето на обезпечения по бъдещия или вече предоставения паричен заем, включително лични такива/солидарно отговорен поръчител/, в случай, че изготвената оценка на кредитоспособността на Заемателя посочва риск от евентуална невъзможност за връщане на предоставената главница и/или възнаградителни лихви по паричния заем. В случай, че страните са се договорили връщането на всички суми по предоставения паричен заем да бъде обезпечено чрез издаването на запис на заповед в полза на Дружеството, последното има право да изисква от Заемателя авалирането/поемането на солидарна отговорност/ на същата ценна книга от трето лице, отговарящо на предварително посочени от Дружеството условия за възраст, получавани доходи, кредитна история и др.
(6) В случай, че в индивидуалния договор за паричен заем, страните се съгласят Заемателят да предостави поръчител/солидарен длъжник/ за обезпечаване на всички вземания на Заемодателя по договора, Заемателят се задължава да запознае предложения поръчител със следния процес, който следва да бъде изпълнен:
1. Заемателят и бъдещия Поръчител следва да посетят регистрирания акаунт на Заемателя в он-лайн платформата на Заемодателя, където ще да бъде активирано приложение, в което бъдещия Поръчител следва да предостави своите лични данни и друга изискуема информация, съгласно приложението. 2. Преди да изпрати изискуемата информация, бъдещият Поръчител следва да се съгласи със Споразумението за предоставяне на лични данни и използването на електронни подписи в отношенията му със Заемодателя.
(7) „Кредихелп” ООД извършва предварителна оценка на кредитоспособността и годността на поръчителя да поеме солидарен дълг заедно със Заемателя въз основа на вътрешните си правила, като положителният резултат от тази проверка е предпоставка за сключване на Договор за встъпване в дълг между бъдещия поръчител и Заемодателя. В случай, че Заемодателят не одобри предложения поръчител, Заемателят следва да предложи друг в договорения между страните срок.
(8) Заемодателят и бъдещия Поръчител сключват Договора за встъпване в дълг посредством използването на квалифицирани електронни подписи.
(9) В случай, че Заемодателят одобри предложения Поръчител за солидарен длъжник заедно със Заемателя, след извършената проверка на кредитоспособността и годността му за поемане на солидарния дълг, Заемодателят изпраща на предоставения от Поръчителя електронен адрес/и-мейл/ проект на договор за встъпване в дълг, който последният следва да подпише със своя квалифициран електронен подпис, след което да върне така подписания договор обратно на електронната поща на Заемодателя – info@credihelp.bg. От момента на получаване на подписания договор за встъпване в дълг от страна на Заемодателя, задължението на Заемателя да осигури поръчител по своя паричен заем се счита за изпълнено.
(10) Тези Общи условия са задължителни и представляват неразделна част от сключвани между Дружеството и неговите заематели индивидуални Договори за паричен заем, при предложения, попълвани он-лайн. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните Договори, се прилагат разпоредбите на сключените индивидуални договори.
(11) Услугите предоставяни от Дружеството са предназначени за лично ползване от Заемателите и те не могат да се използват с търговска цел.
(12) Всички разноски във връзка с предоставяне на заема, произтичащи от заемното правоотношение са за сметка на Заемателя.
(13) При изменение на тези Общи условия, промените ще бъдат публикувани на уебсайта на „Кредихелп” ООД – www.credihelp.bg. Въпреки промяната Заемателите са обвързани от тези Общи условия, които са били в сила към момента на сключването на индивидуалния Договор за паричен заем.
(14) Заемателите имат право по всяко време и във всеки момент преди подписването на Предложението за сключване на договор за паричен заем, последством своя електронен подпис и до натискане на бутона „Кандидатствай за заем” да коригират предоставената от тях информация и параметрите на желания Договор за заем.
(15) Настоящите Общи условия се приемат от Заемателя последством тяхното подписване от страна на последния. С въвеждането на своя електронен подпис, договорен между страните в техните отношения Заемателят заявява, че изрично и внимателно е прочел и приема съдържанието на всяка страница от настоящите Общи условия, както и че изразява своята безусловна воля индивидуалният договор за паричен заем да бъде сключен при тяхното приложение.

ІІI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
Чл.3. (1) Услугата, предлагана от „Кредихелп” ООД е предоставяне на заеми, със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
(2) Срокът и размерът на предоставения заем, размерът на дължимите погасителни вноски, сроковете и начинът на тяхното заплащане, размерът на лихвения процент по заема и размерът на годишния процент на разходите се договорят между Заемателя и Дружеството в индивидуален Договор за паричен заем и Погасителен план, неразделна част от него.
(3) Заемателят не трябва да прави и не дължи никави допълнителни плащания (лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др.), които не са посочени в настоящите Общи условия или Договора за паричен заем, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в Договора за паричен заем.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
РЕГИСТРИРАНЕ НА АКАУНТ
Чл.4. (1). Правото да се регистрира в електронната система на Заемодателят, спазвайки правилата по-долу и да кандидатства, има всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местопребиваване в Република България.
(2) За да кандидатства за заем Заемателят трябва да регистрира свой акаунт, като попълни достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация, намираща се на уебсайта на Заемодателя – www.credihelp.bg като натисне бутон „Вземи сега“.
(3) При попълване на формата за регистрация Заемателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, като попълни полетата маркирани като задължителни.
(4) При регистрацията Заемателят трябва да въведе адрес на електронна поща и номер на неговия личен мобилен телефон, които не са използвани при друга регистрация на уебсайта на Заемодателя. На посочените електронна поща и номер на мобилен телефон Заемателят ще получи съответно потребителско име и парола за достъп до своя акаунт и ще може да ползва предоставяните услуги от Дружеството. Веднага след като получи достъп до своя акаунт Заемателят ще получи правото да замени своята парола с нова такава.
(5) Заемателят е длъжен да полага всички грижи и да предприеме необходимите мерки, които се налагат, с цел да опази потребителското име/електронната поща и паролата за достъп до услугите на „Кредихелп” ООД от трети лица.
(6)За да продължи с регистрацията Заемателят е необходимо да даде съгласието си за обработка на личните му данни и да сключи със Заемодателя СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТОРННИ ПОДПИСИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ и натисве бутона „Продължи“. След натискане на бутона “Продължи“ системата генерира и изпраща имейл с индивидуален код (обикновен електронен подпис) за Заемателя, с който той ще се легитимира при подписването на документите, свързани с бъдещия договор заем, както и линк за активиране на акаунта си.
7) В случай, че Заемателят едновременно с попълване на данните за регистриране на акаунт е изразил волята си да ползва определен заемен продукт и срок на погасяване, същите ще бъдат видими за Заемателя след посещение на неговия акаунт. Преди да изпрати своето предложение за сключване на договор за паричен заем, Заемателят следва да подпише същото със своя, вече изпратен му, обикновен електронен подпис, като заедно с това приеме и прилагането на настоящите Общи условия.

ПЪРВО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЕМ
Чл.5. (1).Всеки Заемател, който желае да кандидатства за заем за първи път следва да попълни електронната форма „Предложение за сключване на договор за паричен заем”, като влезе в нея чрез своя акаунт и подпише същото със своя обикновен електронен подпис.
(2) В случай, че Заемателят едновременно с попълване на данните за регистриране на акаунт е изразил волята си да ползва определен заемен продукт и срок на погасяване, същият следва само да потвърди параметрите по желания заем.
(3) При попълване на предложението за сключване на договор за паричен заем Заемателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, като попълни полетата маркирани като задължителни. За всяка промяна в предоставените данни Заемателят е длъжен в 3 (три) дневен срок да коригира личната си информация, посещавайки акаунтаси на сайта на Дружеството – www.credihelp.bg, или да уведоми „Кредихелп” ООД чрез и-мейл, изпратен до customer@credihelp.bg. Заемателят задължително следва да посочи своя собствена банкова сметка, по който да получи сумата по заема.
(4) При попълването на предложението Заемателят трябва да въведе адрес на актуална електронна поща. Заемателят дава изричното си съгласие на посочената електронна поща да получава от „Кредихелп“ ООД известия за просрочени погасителни вноски, промяна на настоящите Общи условия, както и всякакви други съобщения, касаещи актуални промоции и нови заемни продукти, предлагани от Дружеството.
(5) При попълването на предложението Заемателят трябва да въведе своя актуален номер на мобилен и/или стационарен телефон. Заемателят дава изричното си съгласие на посочените мобилни телефонни номера да получава от „Кредихелп“ ООД електронни съобщения и известия за просрочени погасителни вноски, промяна на настоящите Общи условия, както и всякакви други съобщения, касаещи актуални промоции и нови заемни продукти, предлагани от Дружеството.
(6) Веднага след попълването на Предложението за заем и преди неговото подписване и изпращане, Заемателят може да се запознае с преддоговорната информация по желания заем посредством генериран стандартен европейски формуляр/СЕФ/ на неговияакаунт, в секция „Моят профил“, модул „Документи“.
(7)След като попълни всички данни и се запознае с информация от СЕФ Заемателят е необходимо да подпише същото със своя обикновен електронен подпис и да натисне бутон “Кандидатствай”, с което параметрите на сключвания Договор, както и всички останали данни не могат да се променят от Заемателя.

ВТОРО И ПОСЛЕДВАЩО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЕМ
Чл.6. (1) Когато Заемателят желае да кандидатства за заем за същата заемна сума, срока на погасяване и размера на погасителната вноска. В секция „Моите данни“ на разположение на Заемателя са всички негови данни, предоставени при предходното му кандидатстване за заем.
(2) Преди да кандидатства за нов заем Заемателят е длъжен да провери предоставените при предходното кандидастване негови данни, както и да отрази незабавно всяка станала промяна в тях. В случай, че Заемателят не изпълни задължението си по тази алинея Заемодателят ще приеме за верни, точни и пълни данните, посочени при предходното кандидатстване с всички произтичащи от това последици, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от настоящите общи условия.
(3) Веднага след попълването на Предложението за заем и преди неговото подписване и изпращане, Заемателят може да се запознае с преддоговорната информация по желания заем посредством генериран стандартен европейски формуляр/СЕФ/ на неговия акаунт, в секция „Моят профил“, модул „Документи“.
(4) След като попълни всички данни и се запознае с информация от СЕФ Заемателят е необходимо да подпише същото със своя обикновен електронен подпис и да натисне бутон “Кандидатствай”, с което параметрите на сключвания Договор, както и всички останали данни не могат да се променят от Заемателя.
Чл.7. (1) С изпращането на което и да е предложение Заемателят упълномощава „Кредихелп“ ООД да обработва предоставените от него лични данни, да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и Централен Кредитен Регистър/ЦКР/и да получава намиращите се в информационната система на НОИ, ЦКР и ГРАО данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания, кредитната му задлъжнялост, както и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД. Да извършва проверки на предоставените данни във всякакви държавни регистри, кредитни и финансови институции, дружества за предоставяне на телекомуникационни услуги и др., с цел удостоверяване на тяхната достоверност и съответствието им на Общите условия, както и с цел да се извърши пълна проверка на кредитнитоспособността на заемателя.
(2) В случай, че предоставените данни са неверни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, „Кредихелп“ ООД има право или да откаже сключването на Договор и предоставянето на заем, или да прекрати Договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата на заема, заедно с всички такси и разходи за разглеждане на Предложението, сключване на Договора и превеждане на заема по банковата сметка на Заемателя.
(3) Заемодателят има право да позвъни на посочените от Заемателя телефони и да иска уточнение и разяснение на представените в Предложението данни.
(4) Заемодателят не е длъжен да обосновава пред Заемателя отказа за отпускане на заема.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
Чл.8. (1). След като прегледа и провери предоставените от Заемателя данни в Предложението, и направи пълна проверка на кредитоспособността, „Кредихелп“ ООД взема решение за отпускане или за отказ за отпускане на заема.
(2) За решението за отпускане на заема Заемателят получава електронно съобщение на посочения като личен мобилен телефон или телефонно обаждане от оператор от Кредитен отдел на Дружедството на същия номер. По преценка на Дружеството решението може да бъде изпратено и на посочената от Заемателя електронна поща.
(3) В случай, че Заемателят е одобрен, текстът на индивидуалния договора за заем, ще бъде достъпен за него чрез акаунта му. Веднага след това Заемателят получава и-мейл на посочената електронна поща и/или електронно съобщение на посочения като личен мобилен телефон, който посочва неговия уникален електронен подпис за легитимация валиден само за бъдещия индивидуален договор за паричен заем на основание ал.4, ал.5 и ал.6 от този член и копие от Общите условия, неразделна част от индивидуалния договор за паричен заем.
(4) Индивидуалният договор за заем се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора. Писмената форма се смята за спазена ако са изпълнени условията на чл.3, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/. Страните се съгласяват, че всеки индивидуален договор за паричен заем ще бъде сключван между тях последством използването на обикновени електронни подписи по чл.13, ал.1 от ЗЕДЕП. На основание чл.13, ал.4, изр.2 от ЗЕДЕП с приемането на настоящите Общи условия Заемателят се съгласява, че в отношенията си със Заемодателя ще признава стойността на обикновения електронния подпис по ал. 3 за саморъчен.
(5) С приемането на тези Общи условия Заемателят се съгласява в отношенията си със Заемателя да използва обикновен електронен подпис, съгласно чл.13, ал.1 от ЗЕДЕП във вид на комбинация от цифри и/или латински букви, с които ще установява своето авторство върху волеизявленията си по повод сключването на индивидуални договори за заем. Заемателят получава своя електронен подпис съгласно разпоредбата на ал.3 на този член, като за всеки един индивидуален договор за паричен заем, Заемателят ще получава отделен електронен подпис за легитимация.
(6) В отношенията си със Заемателя, „Кредихелп“ ООД ще се легитимира със следния обикновен електронен подпис https://www.credihelp.bg/confirm-credit/?id=&uin=. С този електронен подпис „Кредихелп“ ООД ще подписва и всеки договор за паричен заем със Заемателя.
(7) След като Заемателят подпише проекта на индивидуалния договор за паричен заем със своя електронен подпис между страните има сключен договор за заем. Поставените от страните електронни подписи се изобразяват съответно за Заемодателя – долен ляв ъгъл, а за Заемателя – долен десен ъгъл на сключения договор. Веднага след подписването на индивидуалния договор за заем от страна на Заемателя в акаунта на същия се генерира копие на сключения договор за заем във формат, непозволяващ промяна на неговите клаузи, което копие Заемателя може да да преглежда, съхранява и/или разпечатва чрез избор на формат PDF. от секция „История на документите.
(8) Заемателят поема безусловното задължение за срока на действието на индивидуалния договор за паричен заем да не разкрива, по какъвто и да било начин, на трети лица цялата или части от комбинацията от букви и цифри на своя електронен подпис. Заемателят се задължава да не изобразява или копира своя електронен подпис на хартиен, магнитен или друг траен носител, които може да стане известен на трети лица. В случай, че Заемателят не изпълни задължението си по тази алинея, в следствие на което между Заемодателят и трети лица, чрез електронния му подпис, бъдат сключени договори за заем, Заемателят отговоря за връщането на всички погасителните вноски по така сключените договори.
(9) В случай, че Заемателят изгуби или забрави комбинацията от букви и цифри на своя електронен подпис, както и в случай, че същият разбере или има съмнения, че трето лице знае комбинацията на електронния подпис, Заемателят се задължава незабавно да уведоми Заемодателя за станалото, с оглед уреждането на бъдещите облигационни и търговски отношения между страните.
(10) Заемателят разполага с 24/двадесет и четири/ часа за потвърждаване сключването на Договора за заем, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за отпускане на Заема.
(11) Заемодателят има право да се откаже от сключването на Договора за заем, ако потвърждението бъде изпратено след изтичане на срока по ал.10.
(12) В случай, че страните се договорят за това, Заемателят може да обезпечи изпълнението на своето задължение за заплащане на дължимите погасителни вноски, чрез издаването на Запис на заповед за сума, равна на общата сума на всички погасителни вноски.

VI. ОТПУСКАН ЗАЕМ И ВАЛУТА
Чл.9. (1). Заемодателят предоставя заемната сума чрез превод на заемната сума по банковата сметка на Заемателя, посочена от Заемателя в Предложението в срок до 1 (един) работен ден, след сключването на индивидуалния Договор за паричен заем. Заемателят предоставя заемната сума в ЕВРО, платими в тяхната левова равностойност, съгласно официалния курс на Българска Народна Банка/БНБ/ за еврото спрямо лева.
2) Подлежащите на плащане погасителни вноски според индивидуалния Договор за заем се извършват в ЕВРО или в неговата левова равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането при условията на сключения Индивидуалния договор за паричен заем.

VІІ. НАЧИСЛЯВАНИ ЛИХВИ ПО ЗАЕМА
Чл.10. (1). Заемодателят начислява лихви върху отпуснатия заем, определени за всеки отделен случай в Индивидуалния договор за паричен заем.
(2) Всички вноски по заема са анюитетни като съдържат съответна част от дължимата главница и съответна част от дължимата лихва по заема. Погасителните вноски се заплащат съгласно погасителния план, който е неразделна част от сключения индивидуален Договор за заем.

VІІІ. НАЧИН И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМА
Чл.11. (1) Срокът за връщане на Заема започва да тече от деня на отпускането на Заема. За всеки следващ предоставен заем, срокът може да се увеличи, според нуждите и кредитния рейтинг на Заемателя. Ако датата на погасителната вноска по заема е неработен ден, то Заемателят се задължава да я заплати най-късно в следващият работен ден.
(2) Заплащането на дължимите погасителни вноски става по банков път по сметките на Заемодателя, посочени в индивидуалния Договор за заем. Всяка платена от Заемателя сума по предоставения заем покрива съответната дължима сума в следната последователност – разноски, неустойки за забава, лихви, главница.
(3) За да се идентифицира Заемателя при заплащането на дължимите погасителни вноски, същият трябва да посочи своите имена и/или кода на Договора за заем, по който се извършва плащане. Ако Заемодателят получи плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, то не се смята за платено до момента на неговата идентификация.
(4) Всички плащания, с изключение на хипотезата на чл. 9, ал.3 се смятат за извършени от момента на постъпването им в банковата сметка на Заемодателя, посочена в индивидуалния Договор за паричен заем.
Чл.12. Заемодателят има право да изпраща на Заемателя електронни съобщения, писма и стикери, в случай, че последният не изпълни, което и да е от задълженията си по Договора за заем, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение. Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Заемателя последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

IX. ПРАВО НА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ
Чл.13 (1) Заемателят има право по всяко време да погаси предсрочно паричния си заем съгласно чл.32, ал.1 от Закона за потребителския кредит/ЗПК/. В този случай Заемателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Заемодателят не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по индивидуалния договор за паричен заем. За да упражни правото си на предсрочно погасяване Заемателят попълва молба за предсрочно погасяване и изпраща същата на електронната поща на Заемодателя info@credihelp.bg.
(2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага за кредити, които не са потребителски по смисъла на Закона за потребителския кредит.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ
Чл.14. (1) Заемателят има право на основание чл.29, ал.1 ЗПК без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за заем, като уведоми писмено Заемодателя в 14-дневен срок от сключването на договора. В случай, че Заемателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума /главницата/ и без да заплаща наказателна или възнаградителна лихвата. Заемателят се задължава да върне получената главница без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на Уведомлението на Заемателя, за упражняване на правото му на отказ. Правото на отказ от сключения договор за заем се смята за упражнено при условие, че Заемателя изпрати Уведомление до Заемодателя на електронната му поща, посочена в индивидуалния договор за паричен заем, съдържащо трите имена, ЕГН и обикновения електронен подпис на Заемателя, код на Договора и неговото волеизявление.
(2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага за кредити, които не са потребителски по смисъла на Закона за потребителския кредит.

XI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ
Чл.15. Заемателят се задължава:
1. Да върне на Заемодателя цялата дължимата сума заедно със съответния договорен между страните лихвен процент и Годишния процент на разходите/ГПР/ по паричния заем;
2. Стриктно да спазва сроковете /падежът/ за плащане на всяка дължима вноска съгласно индивидуалния договор за паричен заем;
3. В деня на падежиране на съответната погасителна вноска да заплати същата по банков път. В случай, че Заемателят заплати дължима вноска по банков път, същият се задължава да съхранява документите, доказващи извършеното плащане и да ги представи на Заемодателя при поискване.
4. Да спазва стриктно всички други условия, посочени в индивидуалния договор за паричен заем и настоящите Общи условия, като неразделна част от него.

XII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАЕМАТЕЛЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
Чл.16. С подписването и изпращането на „Предложение за сключване на договор за паричен заем”, Заемателят на основание чл.4, ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ дава своето изрично съгласие неговите лични данни да бъдат използвани от „Кредихелп“ ООД. Заемателят упълномощава „Кредихелп“ ООД да обработва предоставените от него лични данни, да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ), Министерство на вътрешните работи (МВР), Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Народна банка (БНБ), Единна Система за Гражданска регистрация и Административно Обслужване на Населението(ЕСГРАОН), Имотен регистър, Търговски регистър и от други институции, органи и юридически лица и да получава намиращите се в информационните им системи данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД и касаят получаваните трудови и граждански възнаграждения, осигурителни плащания, кредитната задлъжнялост, справка за постоянен и настоящ адрес, семейно положение,родствени връзки и др.
С изпращането на Предложението Заемателят заявява, че е на основание чл.19 от ЗЗЛД е уведомен от „Кредихелп“ ООД за следното:
1. „Кредихелп“ ООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно удостоверение №293379/06.10.2010г., издадено от Комисия за защита на личните данни.
2. Личните данни на Заемателя се събират и обработват с цел извършване на проверка на предоставените от същия данни с оглед оценка на неговота кредитоспособност, преценка на риска за отпускане на паричен заем, изготвяне на кредитно досие и вземане на финално решение за сключване на индивидуален договор за паричен заем от страна на Заемодателя.
3. Личните данни на Заемателя могат да бъдат предоставени на други финансови институции, вписани в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, съгласно изискванията на Закона за Кредитните институции и Наредба №26 за финансовите институции на БНБ.
4. Личните данни се предоставят доброволно от Заемателя, като при отказ от негова страна между страните не би било възможно сключването на индивидуален договор за паричен заем.
5. Заемателят има достъп до своите лични данни чрез своя акаунт в системата на „Кредихелп“ ООД или на адрес гр. София, бул. д-р Петър Дертлиев №4, ет.2, офис Кредихелп.
6. Заемателят има право да изисква коригиране на неговите лични данни чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „Кредихелп“ ООД – гр. София, бул. д-т Петър Дертлиев№4.
С подписването и изпращането на Предложението и на основание чл.34А от ЗЗЛД Заемателя заявява, че е уведомен, че неговите лични данни могат да бъдат разкрити за пръв път на други финансови институции, вписани в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, съгласно изискванията на Закона за Кредитните институции и Наредба №26 за финансовите институции на БНБ и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Заемателят е запознат с възможността си за възрази срещу такова разкриване или използване.
„Кредихелп“ ООД се задължава да уведоми Заемателят непосредствено преди негови лични данни да бъдат разкрити за пръв път на други финансови институции, вписани в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, съгласно изискванията на Закона за Кредитните институции и Наредба №26 за финансовите институции на БНБ и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Заемателят се съгласява да бъде уведомен на предоставените от него електронна поща, чрез изпращане на уведомително писмо от страна на „Кредихелп“ ООД, като в случай, че в срок от 1/един/ ден след изпращането на същото Заемателят не възрази срещу разкриването или използването на неговите лични данни за целите на директния маркетинг, страните ще считат, че е налице съгласие за разкриването съответно използването, освен ако Заемателят докаже по несъмнен начин, че е не получил уведомителното писмо. Страните се съгласяват, че посоченият в тази точка срок за получаване и приемане на уведомителното писмо е разумен, като в отношенията между страните ще се прилагат съответно чл.10 и чл.11 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/.
С подписването и изпращането на Предложението Заемателят изразява своето изрично съгласие настоящата клауза да се прилага и да обвързва страните и в случай, че между същите не бъде сключен индивидуален договор за паричен заем, като в този случай същата ще се счита за постигната индивидуална договорка.
Чл.17. С подписването и изпращането на „Предложение за сключване на договор за паричен заем” Заемателят, се съгласява Дружеството да обработва личните му данни, до които е получило достъп при сключването и изпълнението на договора за паричен заем, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Дружествто, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Дружеството на адресите му (пощенски адрес, адрес на електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните му, които адреси/ телефони са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на договора за паричен заем.

XIII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ПАРИЧНИЯ ЗАЕМ
Чл.18. В случай, че Заемателят забави с повече от 10 (десет) дни заплащането на която и да е вноска (главница или лихва) по заема, както и при неизпълнение на което и да е друго негово задължение по Договора за заем, вземането на Дружеството за възстановяване на целия заем става изцяло предсрочно изискуемо, без да се прекратява действието на договора.

XIV. НЕУСТОЙКИ
Чл.19. (1) В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем с общ размер по-малък от 400лв., същият дължи на Заемодателя неустойка в размер на 2/два/лв. за всеки просрочен ден.
(2) В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем с общ размер по-голям от 400лв., същият дължи на Заемодателя неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

XV. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ
Чл.20. В случай на неизпълнение на задължение по Договора за паричен заем и/или настоящите Общи условия, изправната страна може да развали Договора за заем, като изпрати на другата страна петдневно предизвестие. При разваляне на договора неизправната страна дължи на изправната обезщетение за вредите от развалянето – неустойка в размер 80% от общия размер на всички плащания, посочени в индивидуалния договора за паричен заем.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ
Чл.21. Договорът за заем се прекратява:
1. По взаимно писмено съгласие на страните;
2. При смърт без правоприемство или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство;

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22. (1) Навсякъде в текста под “Договор за паричен заем” се разбира сключения от страните документ със същото наименование, без настоящите Общи условия, уреждащ конкретните договорености между страните;
(2) Навсякъде под “Договор за заем” се разбира сключения между страните Договор за паричен заем, ведно с настоящите Общи условия.
(3) Навсякъде в текста под “Общи условия” се разбират настоящите Общи условия, без сключения от страните документ с наименование “Индивидуален договор за паричен заем”.
Чл.23. (1) Всички уведомления и изявления по повод на сключения Договор за заем трябва да бъдат направени в писмена форма и изпратени на електронна поща на някоя от страните, посочени в Индивидуалния договор за паричен заем. Писмото се счита за получено от страната и изявлението известно на нея след изтичането на 3 (три) дневен срок от изпращането на писмото.
За неуредените в настоящите Общи условия и в Договора за заем въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Одобрени от Общото събрание на „Кредихелп”ООД
Управител: Лауринас Розгис