CreDirect (https://credirect.bg/) е марка, която предлага гъвкави и съвременни решения за онлайн кредитиране.
CreDirect е онлайн платформа, която работи с улеснена процедура, съкратени срокове и минимален изискуем набор от документи. Вземи своя онлайн кредит бързо и лесно! Експресно разглеждане на твоята заявка до 20 мин.

Разгледайте различни варианти на кредита

CreDirect отпуска два вида бързи онлайн кредити: А сега специална промоция от тях!
Без лихва за всеки нов клиент, заявил своя Кредит до заплата!

Подаването на документи за бърз кредит става без да се налага да посещавате офиси и без срещи със служители, а единствено през интернет. Документите за онлайн кредита се попълват за няколко минути и обработката им започва веднага, без изчакване на дълъг одобрителен период. Още докато сте пред компютъра ще получите отговор на имейла си и ще знаете дали сте одобрен или не.

Имате изключителната възможност сами да си калкулирате както необходимата ви сума, така и периода за погасяване, а в случай, че не успеете в определения период да погасите оналйн кредита си можете да го разсрочите в зависимост от предварителните условия по договора.

Сравнете условията на всички бързи кредити

Вече няма нужда да се притеснявате излишно, че средствата не ви достигат и не можете да се справите до заплата. Няма нужда да безпокоите близки и приятели за малък заем – просто потърсете онлайн кредит и тревогите ви ще останат само спомен.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СИТИ КЕШ” ООД ЗА ЗАЕМИ „КРЕДИРЕКТ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия представляват общите правила, при които „Сити Кеш” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7, единен национален телефонен номер 0700 80 046, e-mail: office@citycash.bg, сключва договори за заем, исканията за които се подават чрез неговата интернет платформа с адрес https://credirect.bg, отговорящи на посочените в настоящите правила условия.
(2) Настоящите общи условия са неразделна част от сключваните от „Сити Кеш” ООД договори за предоставяне на заеми „КРЕДИРЕКТ” и определят начина на кандидатстване, разглеждане, отпускане и погасяване на заемите, както и всички останали съпътстващи права и задължения на страните.
Чл. 2. Страни
(1) Заемодател – „Сити Кеш” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7, регистрирано под № BGR00316 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, адрес в гр. София, пл. Княз Александър I, № 1, с предмет на дейност отпускане и управление на заеми.
(2) Заемател – пълнолетно физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на България, отправило искане за заем към Заемодателя, в рамките на извършваната от последния търговска дейност.
(3) Дефиниции
§1 Искане за заем – волеизявление, отправено от физическо лице към Заемодателя посредством интернет – платформата на Заемодателя, находяща се на адрес https://credirect.bg, представляващо искане за сключване на договор за заем между страните; преди отправянето на искането за заем, заемателят задължително се запознава с настоящите общи условия и Стандартния европейски формуляр, информиращи за параметрите и условията на сключване на договор за заем; искането за заем съдържа личните данни на заемателя, който той предоставя изцяло и доброволно, съгласно настоящите общи условия;
§2 Договор за заем – сключен между страните валиден индивидуален договор за заем. Условията, при които е сключен Договорът, са посочени в договора и Общите условия, предоставени на Заемателя при отправяне Искането за заем; Договорът за заем се сключва под формата на електронен документ, съгласно ЗЕДЕП
§3 Погасителен план – план, индивидуализиращ начина на плащането на отпуснатия заем – размер и брой погасителни вноски, и падеж на плащане;
§4 Общи условия – настоящите Общи условия, при които се сключва конкретния договор за заем; Общите условия са изготвени и се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителския кредит, Търговския закон и останалата приложима правна уредба;
§5 Съгласие за сключване на договора за заем – приемане на предложените условия на договора за заем;
§6 Уведомление за сключване на договор за заем – уведомление, изходящо от Заемодателя, относно отказа или съгласието за сключване на договор за заем;
§7 Сайт – официалната интернет страница на Заемодателя, намираща се на адрес https://credirect.bg, на която последния предоставя възможност за кандидатстване за кредитния продукт, както и предоставя информация за всички условия и предлагани от него продукти.
§8 Главница – чистият размер на дълга по заема, без сумата на дължимата лихва; размерът на главницата не може да надвишава размерът на отпуснатата сума, освен в случаите на допълнително преструктуриране на първоначално сключения договор, чрез допълнителен анекс межсу страните;
§9 Лихва – договореното между страните възнаграждение за предоставяната от Заемодателя финансова услуга;
§10 Погасителна вноска – размер на плащане, дължимо от Заемателя, на определени, договорени интервали от време; погасителната вноска може да включва в себе си части от главницата, от лихвата и дължими неустойки, в съответствие с настоящите общи условия; погасителната вноска се уговаря индивидуално за всеки заем и зависи от размера на отпуснатата главница и ГЛП;
§11 Кредитен продукт – комбинация от заемни условия, установени от Заемодателя, касаещи размерът на главницата, ГЛП, матуритет на заема и размер на погасителните вноски, обединени в различни групи (продукти). Заемодателят има право да променя по всяко време и по свое желание предлаганите от него продукти, като извършваните от него промени не могат да засегнат вече сключени договори за заем. Заемодателят има право по свое решение да предлага на заемателите различни кредитни продукти, без да дължи обяснение за своята търговска политика. Настоящите общи условия се отнасят за кредитни продукти, предлагани изцяло и само през сайта на Заемодателя.
§12 Траен носител – всеки носител, даващ възможност за съхранение на информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD или компютъерн харддиск, на който е съхранено електронното съобщение.
§13 Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на доставчика и потребителя
§14 Локален офис – офис на Заемодателя на територията на България, извън седалището му, чрез който той развива своята търговска дейност;
§15 Използвани съкращения:
ЗПК – Закон за потребителския кредит;
ЗПФУР – Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
ЗКИ – Закон за кредитните институции
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
БНБ – Българска Народна Банка;
ЦКР – Централен Кредитен Регистър;
ГПР – Годишен процент на разходите;
ГЛП – Годишен лихвен процент;
СЕФ – Стандартен европейски формуляр (Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от ЗПК);
§ 16 Тарифа – тарифа, изготвена от Заемодателя, съдържаща цените на услуги, които същият предлага. Тарифата е достъпна на официалната интернет страницата на Дружеството.
§ 17 Работно време – официалното работно време на Заемодателя – всеки ден от понеделник до петък, всяка седмица, с изключение на официалните празници и неработни дни, от 09:00 часа до 18:00 часа.

II. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3. С подаването на искането за заем на сайта на Заемодателя, Заемателят:
(1) Декларира, че предоставя всички необходими за искането данни доброволно, достоверно и пълно като за подаване на невярна информация същият носи съответната наказателна отговорност.
(2) Декларира, че доброволно предоставя за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията по настоящия Договор за заем личните данни, необходими за сключване на Договора и поискани от Заемодателя с Искането. Личните данни, както и данните за финансовото, имотно и друго състояние на Заемателя, нужни за отпускането и обработването на заема, са предмет на обработка във връзка с обслужването му до неговото пълно погасяване или прекратяване, или развалянето му при условията на настоящите Общи условия, а след прекратяването или изплащането, за търговски и статистически цели, свързани с дейността на Заемодателя.
(3) Декларира, че: (i) СЕФ, Общите условия към Искането и Договора за заем са му предоставени в разумен срок, така че той да има възможност да се запознае с тях, че се е запознал подробно, разбира и се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор; (ii) Цялата необходима информация, извън посочената в Общите условия, касаеща сключването на Договора, в това число размерът на главницата, начина на погасяването й, размер на ГПР, вид, схема и размер на погасителни вноски, му е предоставена преди сключването на Договора, той се е запознал с нея и я приема изцяло.
(4) В случай, че изрази съгласие за това при отправянето на искането за заем, независимо дали страните сключат Договор, Дружеството да обработва и използва неговите лични данни, с които Заемодателят се е сдобил при отправяне на искането, за целите на рекламиране на продукти или услуги на Дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Заемодателя до Заемателя на адресите му (пощенски, е-майл и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на Договор за Заем.
(5) Е информиран, и дава неоттегляемото си съгласие, в случай на неизпълнение на Договора от негова страна, Заемодателят да предприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да подаде информация за състоянието на кредита към Централен Кредитен Регистър към БНБ, съгласно законовите изисквания за това; да възложи събирането по просрочения договор на трета страна, като с това й предостави цялата й нужна информация (данни за клиента, условия на сключване на договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакти и др.).
(6) Е информиран и двата своето неоттегляемо съгласие, че, в случай на неизпълнение на договора от негова страна, Заемодателят има право, чрез свои служители или трети лица – пълномощници, да го посещава на известните му адреси, както и да се свързва с него на предоставените при подаването на искането и по време на действието на договори телефонни номера.
(7) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят, във всеки момент от отпускането на заема до неговото погасяване, да проверява верността и да актуализира предоставените от Заемателя данни, по начин, който намира за подходящ.
(8) Дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.
Чл. 4. С попълването на искането за заем Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни:
(1) Заемодателят да провери сам или чрез трето лице във всички съществуващи регистри предоставените от Заемателя лични данни преди сключването на договора, в това число да поиска от същия удостоверения и справки от банки, кредитни институции или работодатели, касаещи финансовото и/или гражданско състояние на Заемателя. Проверката и обработката на тези данни не обвързват Заемодателя със задължението за сключване на Договор за заем.
(2) Заемодателят да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при искането и сключването на Договора за заем, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции.
(3) Обработваните от Заемодателя данни да се съхраняват за неопределено време, съгласно Закона за защита на личните данни, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на Договора, както и за други законни цели като предоставянето им от Заемодателя на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания;
(4) В случай на забава от страна на Заемателя, Заемодателят да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения.
III. КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАЕМ, РЕД И СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА.
Чл. 5 (1) Кандидатсването за заем се извършва по установен от Заемодателя образец, посредством създадената за това форма, намираща се на неговия сайт, на адрес https://credirect.bg.
(2) Искането се попълва лично от Заемателя, посредством сайта на Заемодателя.
(3) Срокът за разглеждане на всяко отправено искане за заем е 7 работни дни считано от подаването на искането за заем. Срокът по предходното изречение не важи, когато същият не може да се спази поради независещи от Заемодателя причини (например не успява да се свърже със заемателя посредством предоставените му телефонни номера).
Чл. 6 (1) Право да кандидатства има всяко пълнолетно физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на България, притежаващо валиден документ за самоличност.
(2) Изпълнението на изискванията на предната алинея не задължава Заемодателя да сключи договор за заем със Заемателя.
(3) Предоставянето на лични данни за целите на кандидатстването се извършват съгласно ЗЗЛД и съответните текстове от настоящите общи условия. С попълването на искането за заем, Заемателят предоставя своите лични данни изцяло и доброволно, съгласно гл. II на настоящите общи условия.
Чл. 7. За кандидатстване за заем Заемателят следва да предостави своите лични данни, съгласно формата за кандидатстване, актуална електронна поща, телефон за връзка, параметри на желания заем (размер на главница и период на погасяване), едно лице за контакт, както и да посочи желания начин за изплащане на отпуснатата заемна сума: по банков път, на декларирана банкова сметка, или чрез системата на Изи Пей.
Чл. 8. Заемодателят изпраща на посочената от Заемателя електронна поща СЕФ и общи условия, съдържащ цялата необходима преддоговорна информация за искания заем. Неприемането им се счита като отказ от подаване на искане и не позволява на Заемодателя да разгледа искането за заем.
Чл. 9. Заемателят е длъжен да се запознае с общите условия и СЕФ, преди да продължи с кандидатстването за заем.
Чл. 10 (1) Заемодателят предоставя чрез своя сайт проект на договора за заем, като заедно със СЕФ, трите съдържат цялата необходима преддоговорна информация.
(2) С натискането на бутона „Изпрати”, Заемателят декларира, че приема така предоставените му условия. Това действие се счита за подписване от Заемателя на всяка страница от предоставените документи, при условията при които те са му предоставени.
Чл. 11. Заемодателят има право, след разглеждане на отправеното от Заемателя искане, да промени параметрите на заявения заем по свое усмотрение, без да дължи обосновка за това.
Чл. 12. Страните могат по всяко време до сключване на договора да се откажат от сключването му.
(1) Заемодателят потвърждава (или респективно отказва) сключването на договор за заем посредством телефонно обаждане или изпращане на кратко съобщение (SMS) на декларирания от Заемателят телефонен номер. За мълчалив отказ за сключване на договора от страна на Заемодателя се счита непотъврждаването му в срок от три работни дни, считано от датата на подаване на искането за заем.
(2) Заемателят потвърждава (или респективно отказва) сключването на договор за заем във всеки един момент, до неговото сключване, посредством телефонно обаждане до Заемодателя на неговия единен национален телефонен номер 0700 80 046. Доколкото отправятнето на искане за заем представлява желанието на Заемателя да сключи договор за заем със Заемодателя, неговото съгласие за сключване на договор за заем е наложително само при промяна от страна на Заемодателя на първоначално заявените параметри.
(3) Отказът от кредит, извън преждепосочените случаи, се извършва съгласно чл. 27 (6) от настоящите общи услови и съответните разпоредби на ЗПК и ЗПФУР.
Чл. 13 (1) В началото на всеки разговор, касаещ искането за заем, обслужващият служител на Заемодателя е длъжен да се идентифицира, както и да предостави цялата необходима информация, поискана му от Заемателя.
(2) За комуникация със Заемателя се използват само декларираните от него при попълването на искането за заем телефонен номер и електронна поща.
(3) С цел сигурност и доказване, всички проведени разговори между Заемодателя и Заемателя се записват и съхраняват от Заемодателя за срок до три години от изплащане на задълженията по договора за заем.
Чл. 14. При промяна на параметрите на договаряния заем от страна на Заемодателя, не се изисква ново кандидатстване.
Чл. 15. Заемателят, посочен в изпратеното искане за заем, се счита за негов автор, до доказване на противното.
Чл. 16 (1) Преди сключването на договора за заем, Заемодателят оценява кредитоспособността на Заемателя въз основа на достатъчна информация за оценка на кредитоспособността на заемателя.
(2) Заемодателят има право да проверява състоянието на Заемателя в регистрите на Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Кредитен Регистър, в това число данни за плащаните от Заемателя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална База Данни Население и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Заемателя, сам или чрез трето лице. Заемателят дава своето изрично и безусловно съгласие Заемодателят да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели
(3) При вземане на решение относно предоставянето на искания заем, Заемодателят може да използва данните, получени от проверките в националните регистри, относно преценката на кредитния риск на отпускане на заема.
(4) В случай, че в резултат на получените данни, Заемодателят откаже сключването на договор за заем, същият е длъжен незабавно да уведоми за това Заемателя, както и да му даде информация за резултатите от проверката и получените от нея сведения.
IV. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ. СКЛЮЧВАНЕ.
Чл. 17. Предмет: Заемодателят отпуска на Заемателя потребителски заем, съгласно действащото българско законодателство. Заемодателят е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Заемателят да я върне в уговорените размер, начин и срокове.
Чл. 18. (1) При одобрение на сключването на договор за заем, Заемодателят изпраща на декларирания от Заемателя електронен адрес договор за заем, заедно с погасителен план, и общи условия, във формат, който не позволява коригиране на предоставената с него информация.
(2) Изпратеният договор за заем се счита за приет от страна на Заемателя до неговия изричен отказа за сключване на договор за заем по реда и начините, описани в настоящите общи условия.
(3) Действията по ал. 1 и ал. 2 се считат за подписване на всяка страница от предоставените документи от всяка от страните, при условията при които те са предоставени.
Чл. 19 (1) Заемната сума се предоставя на Заемателя чрез нареждане по банков път, на декларираната от Заемателя за целта банкова сметка, или чрез превод по системата за разплащане Изи Пей.
(2) Заемната сума се изплаща в срок до един работен ден, считано от момента на изпращане на договора за заем, съгласно чл. 18, ал. 2 от Общите условия. Срокът по предходното изречение касае само и единствено времето, в което Заемодателят се задължава да извърши преводното нареждане, като той не отговаря за технологично време, необходимо за захранване на банковата или Изи Пей сметка на Заемателя.
(3) Всички такси за предоставяне на заемната сума на Заемателя са за сметка на Заемодателя.
Чл. 20 (1) Договорът се счита за сключен и влиза в сила от датата на изпращането му от Заемодателя на Заемателя.
(2) Страните се съгласяват съобщенията по електронна поща да имат силата на саморъчни подпис на страните, съгласно чл. 13 от ЗЕДЕП.
(3) Независимо от предходните алинеи, Заемателят има право във всеки един момент да пожелае сключването на договора за заем на хартиен носител, както и да получи екземпляр от активен договор за заем и всички съпътстващи го документи.
(4) Сключването на договора за заем се счита за приемане от страна на Заемателя на условията, посочени в него и задължаването му спрямо Заемодателя, освен в посочените в настоящите общи условия случаи.
(5) В съответствие с гл. II на ЗЕДЕП, електронните съобщения, изпращани от страните във връзка със сключването на договора за заем, в това число изпратеното искане за заем, представляват електронни документи, които удостоверяват реалната воля на страните. Изразеното чрез тях има смисъла на електронно изявление, а за негов автор, до доказване на противното, се счита страната, от която идва изявлението
Чл. 21. В случай, че Заемополучателят оспорва подаването на искане за заем от негово име, независимо дали като авторство или размер на исканата сума, същият няма право да се ползва от предоставената заемна сума, както и да сключи договор за заем. Същият е длъжен да отправи писмено възражение за горното в срок от 24 часа, считано от (i) узнаването за съществуваването на отправеното искане; (ii) предоставянето му от страна на Заемодателя на договор за заем.
Чл. 22. За изпълнението на договора от страна на Заемодателя се счита изпълнението комулативно на:
(1) Потвърждаване сключването на договора за заем на елекотрнната поща на Заемателя, съгласно чл. 20 (1);
(2) Захранването на декларираната банкова сметка на Заемателя или изплащането чрез алтернативна платежна система на договорената сума от страна на Заемодателя.
Чл. 23. Възражения от страна на Заемателя относно разлика в размера на посочената предоставена сума в договора и реално преведената сума се приемат само в момента на получаването на парите, но не по-късно от двадесет и четири часа от отразяването на заемната сума в банковата сметка на Заемателя или получаването й от „Изи Пей”.
Чл. 24. Заемодателят не носи отговорност за декларирана грешно банкова сметка. В случай, че се установи такава грешка, отоговорността за коригирането й е възложена изцяло на Заемателя, като задълженията на Заемодателя относо предоставянето на заема се считат за надлежно изпълнени.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 25. Заемодателят се задължава:
(1) Да предостави на Заемателя заемната сума при условията на настоящите общи условия и на Договора;
(2) Да снабди Заемателя с Договор и общи условия, касаещи отпускането на заемната сума;
(3) Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;
(4) При поискване от страна на Заемателя да му предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски.
Чл. 26. Заемодателят има право:
(1) Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски;
(2) По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно Закона за особени залози;
(3) Въпреки отправеното искане, по своя преценка да откаже сключването на Договор за заем, без да разкрива причините за това;
Чл. 27. Заемателят има право:
(1) Да получи цялата информация, отнасяща се до сключването на договора за заем, преди неговото сключване;
(2) Да получи изцяло и в срок договорената заемна сума;
(3) Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите погасителни вноски без да дължи за това такса;
(4) При поискване, да получи от Заемодателя договор, общи условия, СЕФ, както и всички други документи, касаещи отпускането и/или сключването на договор за заем, на хартиен или друг траен носител.
(5) В случай, че отпуснатия заем попада в обхвата на Закона за потребителския кредит, да погаси предсрочно заема, като в този случай има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 32. ал. 1 от Закона за потребителски кредит. Искането за предсрочно погасяване на заема се извършва чрез писмено уведомление до Заемодателя или чрез уведомление на неговия електронен адрес. Упражняване от Заемателя на правото му на предсрочно изпълнение съгласно настоящата алинея не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за заем.
(6) Когато размерът на договорената главница е равен или по-голям от 400 лева, в срок от 14 дни, считано от сключването на договора за заем, да се откаже от същия. При упражняване на това си право Заемателят уведомява Заемодателя преди изтичането на 14-дневния срок. Срокът се смята за спазен, когато уведомлението, направено на хартиен или друг траен носител, достъпен за получателя, е било изпратено преди изтичането на съответния срок. С усвояването на заема Заемателя се съгласява изрично ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ.
Чл. 28. При валидно упражняване правото на отказ, Заемателят дължи на Заемодателя реално получената главница, по заема, както и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на главницата по Договора за заем до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за заем лихвен процент. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на Заемодателя в срок до 30 дни от отказа.
VI. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ. ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
Чл. 29 (1) ГПР изразява общите разходи по заема за Заемополучателя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от предоставения заем. Той се определя индивидуално, за всеки отделен договор за заем.
(2) ГПР на заема не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Заемателят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени в договора за заем при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за заем.
(3) ГЛП – съотношението на лихвата към главницата, което се изплаща за използването на заемната сума за срок от една година.
VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
Чл. 30. (1) Страните имат право за обезпечаване изпълнението на договора за заем да уговорят в самия договор учредяването на някое от следните обезпечения:
т.1. Поръчителство на едно или две физически лица, които отговарят кумулативно на следните условия: имат осигурителен доход общо в размер на най-малко 7 пъти размерът на минималната работна заплата за страната; в случай на двама поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 4 пъти минималната работна заплата за страната; не са поръчители по други договори за заем, сключени от Заемодателя; не са Заемаетели по сключени и непогасени договори за заем, сключени със Заемодателя; нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ; да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размерът на получавания от тях доход;
т.2 . Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период включващ от сключване на договора за заем до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на заема и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за заем, включваща договорената главница и лихва.
(2) Заемодателят си запазва правото еднолично и без да се мотивира да прецени дали предложеното му обезпечение е годно да обезпечи заема, и да откаже сключване на договор за заем, докато не бъде предоставено искано обезпечение, или да откаже сключване на договор за заем при непредставяне на исканото обезпечение.
Чл. 31. При предоставяне на обезпечения по чл. 30 (1), т. 1-2, предлаганото обезпечение следва да се предостави в офис на дружеството. В случаите, при които се учредява поръчителство на заема, поръчителят следва да се яви в офис на Заемодателя заедно със Заемателя, в сроковете, предвидени в настоящите общи условия, за даване съгласие за обработване на лични данни и сключване на договор за поръчителство.
IХ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ. САНКЦИИ.
Чл. 32. Заемодателят има право да развали Договора за заем едностранно с едноседмично писмено предизвестие до Заемателя:
(1) При условията на чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.
(2) В случаите, в които Договорът за заем не е обезпечен по някой от начините, посочен в чл. 30, ал. 1 от ОУ, или чл.6.1. от договора за кредит;
(3) Когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.
Чл. 33 (1) Договорът за заем се прекратява по взаимно съгласие на страните; при пълното му погасяване от страна на Заемателя; при упражнено валидно право на отказ от сключения Договор; при смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство или при форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение.
(2) Липсата на финансова възможност за изпълнение на задълженията по сключен договор не се счита за форсмажорно обстоятелство.
Чл. 34 (1) В случай, че Заемателят не изпълни задълженията си за погасяване на сключен договор за заем, същият дължи заплащане на разходите направени от Заемодателя за събирането на вземането на просрочен кредит, съгласно Тарифата на Заемодателя, достъпна на официалната интернет страница https://credirect.bg.
(2) При разваляне на договора, Заемателят дължи на Заемодателя непогасените главница, договорена лихва и неустойка по чл. 34, ал. 1 от настоящите Общи условия, в случай, че има начислена такава, както и разноските за извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземането, направени от Заемодателя.
(3) В случай че Заемодателят поиска, а Заемателят не предостави каквото и да е годно обезпечение на Договора за заем съгласно чл. 30, ал. 1 от Общите условия, в срок до три дни, считано от подписване на Договора за заем, същият дължи на Заемодателя неустойка, индивидуализирана в Договора за заем.
(4) Неустойката по горната алинея важи и за всички случаи, в които при сключване на договора за заем е сключен и договор за поръчителство, обезпечаващ изпълнението му, поръчителят не отговаря на установените в чл. 30, ал. 1 от Общите условия изисквания и в срок от 3 дни, считано от слючването на Договора за заем не се предостави друг поръчител, отговарящ на изискванията на чл.30, ал. 1 от Общите условия.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35 (1) Заемодателят си запазва правото да откаже сключването на договор за заем със Заемателя по негова преценка, без да мотивира своето решение, с изключение в случаите на чл. 18, ал. 1 от ЗПК. До сключване на Договора за заем, Заемодателят има право да променя параметрите на искания от Заемателя заем, в това число да променя размерът на отпускания заем, броят погасителни вноски, техния размер, както и да изисква допълнителни обезпечения.
(2) Договорът за заем може да се промени само в писмена форма по взаимно съгласие на страните.
Чл. 36 (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за получени и узнати от тях, ако бъдат доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени при подписването на договора за заем, или електронен адрес, посочени от страните като адреси, в т.ч. електронни, за кореспонденция. Официален адрес на физически лица представлява постоянния адрес на лицето, а за юридическите лица – адресът на седалището им.
(2) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на Договора.
(3) При неизпълнение на задължението по ал.2, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция или email, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
Чл. 37 (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания заем (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.
(2) В случай, че докато Заемателят има активни задължения към Заемодателя по сключен Договор за заем, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна”, което означава съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване”, което означава официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Заемател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване на някои от случаите по т. (i) или (ii) по-горе, както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането - при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането - Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.
(3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Заемодателят ще предостави на Заемателя съответна информация за нейното прилагане (в т. ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин, и ще предостави на Заемателя, при поискване от негова страна, нов погасителен план, отразяващ задълженията на Заемателя след преизчислението им в Евро при условията настоящия член, и ако е възможно, актуализирания размер на погасителните вноски, дължими от Заемателя.
Чл. 38 (1) Всички плащания на погасителни вноски по Договора за заем се извършват по банкова сметка на Заемателя в Уникредит Булбанк, BIC: UNICRBGSF, IBAN: BG36 UNCR 7000 1520 980 568. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност и не отчита като извършени плащания тези, наредени от Заемателя по некоректна банкова сметка.
(2) В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен / неработен ден, то за дата на падежа се счита първият следващ присъствен ден.
(3) „Официален празничен/неработен ден” по смисъла на настоящия член са всички официални празнични дни, обявени за неработни, съгласно Кодекса на труда или решение на Министерския съвет на Република България, както и събота и неделя на всяка седмица, с изключение на дните, обявени за работни с решение на Министерския съвет на Република България.
(4) В случаите и при условията, описани в чл. 37, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в същия, всички парични задължения на Заемателя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на такава промяна, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в чл. 37, и ще се изплащат от Заемателя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 37.
Чл. 39 (1) Настоящите общи условия са приети от Управителя на „Сити Кеш” ООД със Заповед № 186 от 15.04.2016 г. Последното им изменение влиза в сила считано от 07.02.2018 г.
(2) Заемодателят има право да променя тези общи условия, доколкото тези промени не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което уведомява клиентите си в 7-дневен срок от настъпване на събитието на посочените от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Заемателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Заемателят упражнява правото си по предходното изречение като изпраща до Заемодателя писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяната. Изменението в общите условия обвързват Заемателя, когато същият е уведомен за тях при условията на настоящата алинея и не е упражнил правото си на отказ по нея.
(3) Общите условия, при които е сключен договор за заем, са валидни за него до неговото прекратяване или разваляне по реда, в настоящите общи условия.
Чл. 40. Заемателят:
(1) Е уведомен и дава изричното си съгласие за това, че Заемодателят може незабавно след сключване на Договора за заем или по всяко друго време да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи съгласието на Заемателя. Прехвърлянето на договора за заем на друго лице поражда действие спрямо Заемателя в момента на уведомяването му за това.
(2) В случай, че Заемателят изрази изрично искане за това, Заемодателят да удържи от новоотпуснат заем сумите, необходими за погасяване на други задължения на Заемателя към Заемодателя.
Чл. 41. Заемодателят се задължава да използва получените чрез Искането и Договора за заем данни само за целите, описани в настоящите Общи условия и да ги предоставя на свои служители или трети лица при условията на конфиденциалност и в изпълнение на Закона за защита на личните данни само доколкото това е необходимо за изпълнението на настоящия Договор, за маркетингови, рекламни или статистически цели.
XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 42 (1) Страните имат право на извънсъдебно разрешаване на възникналите между тях спорове, в това число медиация.
(2) Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр.София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6.
Чл. 43. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
Чл. 44. За неуредените въпроси в договора и в Общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Заемодателя и Заемателя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.