Продължете към съдържанието

Ferratum

2 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

„Фератум България“ е небанкова финансова институция, регистрирана през 2009 година.

Фирмата предлага на своите клиенти два вида бързи заеми:

  • „Бърз заем до заплата“ в размер от 50 до 1000 лева. Срокът за връщане е до 45 дни след усвояване на сумата. Кредитът се връща с еднократна вноска. При желание от страна на клиента срокът за връщане може да бъде удължен със 7, 15, 30 дни, като за услугата се дължи допълнителна такса.
  • „Кредит на вноски“ е от 400 до 5 000 лева със срок на връщане от два до дванадесет месеца.
  • „Фератум България“ предлага изцяло онлайн кредити и работи денонощно.Фератум не обслужва клиенти чрез офисна мрежа и няма офиси с удължено работно време.

Кандидатствайте за кредит тук!

Кандидатстването за заем става онлайн, след попълване на заявка на сайта на фирмата, или в офисите на партньорите на „Фератум“. Според начина на кандидатстване договорът се подписва онлайн или в офис. Усвояването на средствата става по лична банкова сметка на кредитополучателя или на каса на „Изи Пей“. Връщането на заема може да се извърши, както по банковите сметки на „Фератум България“, така и чрез касите на „Изи Пей“ и устройствата на „Кеш терминал“.

Разгледайте най-изгодните кредити ТУК!

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Като допълнително условие за отпускане на кредита „Фератум“ изисква гарант или банкова гаранция от „Ferratum Bank“p.l.c.. Гарантът трябва да е физическо лице на възраст над 18 години с постоянен трудов договор и чиста кредитна история. При избор на втория вариант – банкова гаранция – клиентът заплаща допълнителна такса за тази услуга, която е включена в нашия Кредитен калкулатор.

За да се кандидатства за кредит е необходимо лицето да бъде на възраст от 18 до 70 години с постоянна регистрация в България и валидна лична карта.
Фирмата предоставя Стандартен европейски формуляр и Общи условия на заема на страницата си в интернет.

При нежелание от страна на клиента да усвои заема, той може да се откаже от него в законовия срок.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

Общи условия

Уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, (по-нататък наричано „ Дружеството”) и клиентите – физически лица (по нататък наричани „кандидат Заемател“ или „Заемател”) във връзка с предоставянето на заеми от Дружеството и свързаните с тях отношения.

1.2. Общите условия се поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на Дружеството и са на разположение на лицата, проявяващи интерес на интернет страницата на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД: www.ferratum.bg. Преди сключване на договор за заем („Договора“), кандидат Заемателят се запознава с тях и когато подписва Договора, подписва и тях, изразявайки своето съгласие с ОУ.

1.3. Общите условия са задължителни за клиентите и представляват неразделна част от договорите за заем, като се приемат и подписват от клиента при спазване на процедурата по чл. 6.3 от настоящите Общу условия.

1.4. За да бъде разгледано заявлението на кандидат Заемателя, последният е длъжен да предостави всички изисквани от тези Общи условия и от Дружеството данни, информация и обезпечения (ако такива са необходими за одобряването на заема).

1.5. Заемът се предоставя по молба на кандидат Заемателя и подлежи на предварително одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила. Подаването на молба за заем и представянето на информация от кандидат Заемателя и нейното получаване от Дружеството не задължава последното да предостави заем на кандидата.

МОЛЯ, преди да започнете да използвате услугите, предоставени от „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД прочетете внимателно тези условия и заявете своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин.

2. Дефиниции

Посочените по-долу термини ще имат следното значение в Общите условия и Договора за заем:

Заемател (клиент на Дружеството) – дееспособно физическо лице с постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България, на възраст от 18 до 70 години, което е сключило с Дружеството договор за заем и отговаря на останалите изисквания на тези Общи условия.

Дружеството – юридическото лице – „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200599406, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1712 София, Младост -3, бул. Александър Малинов № 51, вх. А ет. 9, офис № 20, Младост -3, бул. Александър Малинов № 51, вх. А ет. 9, офис № 20, осъществяващо като основна дейност предоставяне на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции при БНБ;

Страни – Дружеството и Заемателя заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „ Страни”;

Общи условия – настоящите общи условия за използване услугите, предоставяни от Дружеството, които се прилагат във взаимоотношенията му с неговите клиенти, съкратено наричани „ ОУ” или „OU”. Те са неразделна част от договорите за заем. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори.

Заявление за отказ – кратко съобщение за отказан заем, изпратено до кандидат Заемател, чрез текстово съобщение SMS (СМС) на Идентификационния номер на кандидат Заемателя;

Мобилен канал за връзка – кратък СМС номер – 1917, на който кандидат Заемателите на Дружеството изпращат чрез Идентификационния си номер Молба за отпускане на заем, и от който Дружеството изпраща обратна информация на Идентификационния номер на кандидат Заемателя, относно кандидатурата и полученото искане за отпускане на заем;

Искане/заявка/молба/регистрационна форма за Заем – стандартизирана форма за отпускане на заем, съдържаща лични данни на кандидат Заемателя, сума на искания заем, срок за ползване на заема и други условия, необходими за преценката на Дружеството по отношение на одобрението на заема ;

WEB-страница – е обособено място в световната Интернет мрежа, на коeто е разположен уебсайта на Дружеството, www.ferratum.bg, който съдържа файлове и информация за предоставяните от Дружеството услуги;

Телефонна линия – телефонен номер 0700 11 088, на който кандидат Заемателят може да подаде молба за заем по реда на чл. 3.4.4. от настоящите Общи условия.

Одобрение за отпускане на заем – съгласие на Дружеството за отпускане на заема, което е предпоставка за сключването на договора за заем. Решението дали да бъде дадено одобрение за отпускане на заем, или да бъде отказано отпускането на заем се взема от Дружеството въз основа на проверка и оценка на кредитоспособността на кандидата, в това число и на предоставените от кандидат Заемателя обезпечения (ако има такива), включително извършени от страна на скорингови компании;

Съгласие за сключване на договор за заем – изричното съгласие на Заемателя, да бъде сключен Договор за заем при условията на настоящите Общи условия, предоставено по реда на чл.6.3, след получаване на което, от страна на Дружеството, Договорът за заем се счита сключен;

Партньорски офиси – офиси на дружества, с които Дружеството има сключени договори за подпомагане промотирането и предоставянето на услугите, съгласно тези Общи Условия. Информация за партньорските офиси е налична на адрес https://www.ferratum.bg/chesto-zadavani-vprosi .

Търговски представител – лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец (Дружеството или Партньорски офис) при извършване на търговската му дейност, свързана с отпускането на Заема.

Код за потвърждение – персонален код, предоставян на всеки Заемател, който ще се използва в настоящите и бъдещите взаимоотношения между Заемателя и Дружеството, в това число, но не само за сключване на договор за Заем, приемане и подписване на Общите условия. Кодът за потвърждение има силата на електронен подпис на Заемателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Страните заявяват изричното си съгласие да признават Кода за потвърждение на Заемателя за негов саморъчен подпис във взаимоотношенията му с Дружеството.

Идентификационен номер – мобилен телефонен номер, от който кандидат Заемателят изпраща молба за заем по Мобилния канал за връзка или по Телефонната линия. Страните се съгласяват, че във взаимоотношенията между тях (настоящи и бъдещи), изявленията, направени до Дружеството от този Идентификационния номер са изявления на Заемателя. Изходящите от Идентификационния номер на Заемателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия ще имат силата на електронни изявления, удостоверени с електронен подпис на Заемателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) Изпратените от Дружеството на Идентификационния номер на Заемателя съобщения във връзка със заема ще се считат за получени от Заемателя. Страните заявяват изричното си съгласие да признават изходящите от Идентификационния номер на Заемателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия за еквивалентни на съответни саморъчно подписани изявления от Заемателя.

Гарант –одобрено от Дружеството юридическо или физическо лице, което въз основа на договор за поръчителство се задължава в полза на Дружеството да гарантира изпълнението на задълженията на Заемателя на Дружеството по конкретен Договор за заем. Информация за Гаранти, които принципно биха отговорили на условията на Дружеството за одобрение, може да намерите на WEB страницата на Дружеството.

Поръчител – е одобрено от Дружеството физическо лице, предложено от Заемателя, което въз основа на договор за поръчителство се задължава в полза на Дружеството да гарантира изпълнението на задълженията на Заемателя на Дружеството по конкретен Договор за заем.

Отстъпка – отстъпка или промоция, се предоставя по преценка на Дружеството, под формата на облекчения. Информацията за предлаганите отстъпки и наличните промоции е достъпна на WEB страницата на Дружеството, като на всеки може да бъде изпратена по електронен път – на посочения от Заемателя електронен адрес и/или идентификационен номер.

Тарифа – списък с посочен лихвен процент, такси или други разходи, в случай че има такива, дължими на Дружеството от Заемателя, съгласно условията на Договора за заем. Тарифата е достъпна на WEB страницата на Дружеството и може да бъде изменяна от Дружеството през целия срок на Договора за заем, в съответствие с процедурата посочена в чл 16.7 от настоящите Общи условия.

Такси – таксите, дължими от Заемателя, съгласно настоящите Общи условия и Договора за заем, посочени в Тарифата.

Принципи на обработката на лични данни на клиенти – Принципите на обработката на лични данни на клиенти описват как Фератум обработва личните данни на клиентите си и на всички други субекти на данни във връзка с услугите, предлагани от Фератум. Тези принципи се прилагат, ако клиентът използва, е използвал, или е изразил намерение да използва, или клиентът или друг субект на данни е свързан по друг начин с продуктите и услугите, предоставяни от Фератум, включително преди тези принципи да влязат в сила.

3. Условия и ред за кандидатстване за предоставяне на заем.

3.1. Дружеството предоставя на кандидат Заемателите заеми по реда и по начина, уговорен в настоящите Общи условия.

3.2. С подаването на Молбата, кандидат Заемателят декларира, че всички данни и обстоятелства, посочени в Молбата (независимо от начина на нейното подаване) са точни, пълни и верни.

3.3. В случай че кандидат Заемателят предостави неверни данни, Дружеството има право, в зависимост от момента на узнаване на този факт, или да откаже сключването на договор и предоставянето на заем, или да прекрати договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата на заема, заедно с дължимата лихва, разходи и всички такси за отпускане на Заем, сключване на договора и превеждане на Заема по сметката на Заемателя.

3.4. Кандидатстването за Заем може да се извърши по някой от следните начини:

3.4.1. Попълване на електронна форма за регистрация – заявка (молба) за отпускане на заем, намираща се на WEB – страницата на Дружеството, (www.ferratum.bgwww.barzakasa.bgwww.e-cash.bgwww.ekspresnakasa.bgwww.luckycredit.bgwww.superlev.bg).

3.4.2. Подаване на молба за заем в Партньорски офис или със съдействието на Търговски представител.

3.4.3. Изпращане от кандидат Заемателя на СМС съобщение – молба за заем, посредством Мобилния канал за връзка от Идентификационния му номер. Цената на СМС съобщението е 0,30 лв.

В съдържанието на СМС съобщението кандидат Заемателят посочва следните данни, отделени с разстояние между тях, в определената по-долу последователност:

(a) FER PRIEMAMOU (с което кандидат Заемателят заявява, че се е запознал с Общите условия и преддоговорната информация по чл. 4 от настоящите ОУ, достъпни на WEB-страницата на Дружеството, изразява своето съгласие с тях; в случай, че което и да е от посочените обстоятелства не е налице, кандидат Заемателят не подава молба за заем);

(б) сума на Заема, за който кандидат Заемателят кандидатства пред Дружеството;

(в) срок за връщане на Заема, изразен в цифри;

(г) име, презиме и фамилия;

(д) единен граждански номер

(е) номер на документ за самоличност (лична карта)

(ж) дата на издаване на документ за самоличност (лична карта);

(з) цифрата 1, ако кандидат Заемателят желае да предостави обезпечение по чл. 5.3, б. а) от настоящите ОУ, или цифрата 2, ако Кандидат заемателят желае да предостави обезпечение по чл. 5.3, б. б) от настоящите ОУ;

(и) валиден IBAN номер на банкова сметка. Кандидат заемателят може да добави и думата ePay, ако желае заемът да бъде отпуснат чрез системата за електронни плащания „ePay“.

Кандидат Заематели, на които вече е бил отпускан заем от Дружеството, включват в СМС съобщението само информацията по букви (а), (б), (в), (д), (з), (и).

Ако в СМС съобщението кандидат Заемателят посочи, че желае да предостави обезпечение по чл. 5.3., б. а) от настоящите ОУ, Дружеството изпраща необходимата информация и документи на Гаранта заедно с останалата преддоговорна информация по реда на чл. 4 от настоящите ОУ. Кандидат Заемателят приема условията на Гаранта, ако изрази съгласие за сключването на Договор за заем по реда на чл. 6.3 от настоящите ОУ.

Ако в СМС съобщението кандидат Заемателят посочи, че желае да предостави обезпечение по чл. 5.3., б. б) от настоящите ОУ, той дава съгласието си Дружеството да се свърже с него на Идентификационния му номер за посочване на данните на Поръчителя.

3.4.4. По телефон – кандидат Заемополучателят може да подаде молба заем чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия от Идентификационния му номер, или когато служител на Дружеството се е свързал с него на Идентификационния му номер. И в двата случая служителят на Дружеството уведомява кандидат Заемателя за търговския характер на обаждането и че разговорът ще бъде записан. При подаване на молба за заем по телефона, на кандидат Заемателя се предоставя следната информация: а) размер на предоставената сума по Договора; б) лихва по Договора; в) такси по Договора, ако има такива; г) дата на изплащане; д) годишен процент на разходите; е) възможността за упражняване на право на отказ от Договора; ж) общата дължима сума по Договора; з) друга относима информация.

3.4.5. На Cashterminal – кандидат Заемополучателят може да подаде молба за заем директно през терминали на Cashterminal като собственоръчно въведе данните си по лична карта, телефон за контакт, собствен и валиден email адрес.

3.4.6. През официална електронна страница на Партньор на Дружеството, където е поставена апликационна форма за изпращане на молба за заем идентична на използваната форма за кандидатстване за заем, която се намира на официалната страница на Дружеството.

При кандидатстване за отпускане на Заем по някой от посочените по-горе начини, кандидат Заемателят попълва/заявява пълни и верни данни и собственоръчно подписва по реда на чл. 6.3, предоставените данни и своето запознаване, съгласие и приемане на настоящите Общи условия и индивидуалните условия на Договора за заем. Кандидат Заемателят декларира, че информацията, предоставена в Искането за отпускане на заем е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

3.5. С изпращането на Молбата за Заем, кандидат Заемателят упълномощава Дружеството да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, държавните регистри, кредитните учреждения, при телефонните оператори и др., относно достоверността на представените от Заемателя данни и съответствието им с Общите условия. В случай, че кандидат Заемателя не е съгласен с това упълномощаване, той не изпраща до Дружеството Молба за Заем

3.6. Със съгласяването си с тези Общи условия, Заемателят потвърждава, че: 1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора; 2) осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; 3) осведомен е, че лихвената ставка по потребителския Заем в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от лихвения процент по Заема и независимо от това Заемателят желае да получи Заем от Дружеството; 4) Дружеството не го е принуждавало да взима Заем и по негово желание му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е отговорило на всички въпроси, свързани с дадения Договор; 5) той не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; 6) предоставил е на Дружеството цялата действителна информация за своето икономическо положение и целите на използване на Заема; 7) че е съгласен разговорът с него да бъде записан, когато е избрал да подаде молба за заем чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия; 8) че е съгласен служители на Дружеството да се свързват с него на Идентификационния му номер за целите на сключването на Договор. В случай, че което и да е от горните обстоятелства не е налице, кандидат Заемателят не подава Молба за заем.

3.7. Дружеството си запазва правото, след разглеждане на Молбата за Заем, да предложи на Заемателя различни условия за сключване на договор, като например по-кратък срок за връщане или по-нисък размер на заема, както и да предложи на заемателя сключване на договор за заем без предоставянето на обезпечение. В случай, че Дружеството откаже на Заемателя предоставянето на Заема, то не е длъжно да обосновава пред Заемателя отказа си за отпускане на Заема.

3.8. С приемането на Общите условия, извършено по реда на чл.6.3 Заемателят потвърждава, че е запознат с предлаганите от Дружеството Общи условия и е съгласен с техните разпоредби.

4. Преддоговорна информация

4.1. Дружеството, съответно Партньорският офис и Търговският представител са длъжни, спазвайки сроковете по чл.8, ал.1 от ЗПК или съответно, в случай на предоставяне на финансови услуги от разстояние, сроковете по чл.8, ал.10 от ЗПК, да предоставят на Заемателя преддоговорна информация за избрания от Заемателя заем под формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит, както и всяка друга информация, която счита за необходимо да предостави.

4.2. Преддоговорната информация по 4.1. се предоставя на WEB страницата на Дружеството; по електронен път – на посочения от кандидат Заемателя електронен адрес; или писмено на хартиен или друг траен носител. Получаването й от кандидат Заемателя се удостоверява по установения между Заемателя и Дружеството начин на комуникация.

5. Условия за предоставяне на заема. Възможност за повишаване на кредитоспособността чрез предоставяне на обезпечение

5.1. Преди сключване на договора за заем, Дружеството оценява кредитоспособността на кандидат Заемателя, въз основа на достатъчно информация, в това число информация, получена от кандидат Заемателя, и ако счете за необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кандидат Заемателите. Дружеството може да извършва проверки в Национален осигурителен институт, държавните регистри, кредитните учреждения, при телефонните оператори и др.

5.2. При оценката на кредитоспособността на кандидат заемателя Дружеството взима предвид и предложено от кандидат Заемателя в полза на Дружеството обезпечение по заема.

5.3. За да повиши кредитоспособността си и с това да повиши вероятността да бъде одобрен заемът от Дружеството, кандидат Заемателят може да предложи едно от следните обезпечения:

(а) обезпечение, предоставено от Гарант, във формата на договор за поръчителство;

(б) обезпечение, предоставено въз основа на договор за поръчителство, от Поръчител – предложено от кандидат Заемателя и одобрено от Дружеството физическо лице.

5.4. Кандидат Заемателят самостоятелно и свободно, по свое собствено усмотрение избира вида на предпочитаното от него обезпечение и посочва това в Молбата за Заем.

5.5. Предложеното от кандидат Заемателя обезпечение не задължава Дружеството да одобри обезпечението, както и да предостави поискания от кандидат Заемателя заем.

5.6. В случай, че Дружеството одобри предоставеното в негова полза обезпечение, уговорката в полза на Дружеството става неотменима от страна, както на Заемателя, така и на лицето, предоставило обезпечението. Одобрението на обезпечението от Дружеството се извършва чрез одобрението на Заема, за което Дружеството уведомява Заемателя.

5.7. След преценка на кредитоспособността на кандидат Заемателя, Дружеството може да одобри Заема и без да е необходимо Заемателят да предоставя каквото и да е обезпечение.

5.8. Поръчителят/Гарантът е задължен солидарно със Заемателя. При неизпълнение на задълженията на Заемателя, Дружеството има право да предяви претенциите си директно към Поръчителя. То не е длъжно преди предявяването им спрямо поръчителя/Гаранта да поиска удовлетворяването им от Заемателя.

6. Сключване на Договор, подписване на Общите условия и отпускане на Заем

6.1. За да се пристъпи към сключване на Договора е необходимо Дружеството да е одобрило отпускането на заем на кандидат Заемателя и да го е информирало за това.

6.2. Дружеството информира кандидат Заемателя за одобрението на Заема по един от следните начини:

(а) чрез изпращането на СМС на Идентификационен номер на кандидат Заемателя, съдържащ инструкции за начина по който Заемателят може да заяви съгласието си за конкретните условия на заема (договорени чрез размяна на СМС съобщения между страните по Мобилния канал (когато съобщенията са до или от Дружеството) и Идентификационния номер (когато съобщенията са до или от кандидат Заемателя )и Общите условия,

(б) чрез изпращане на условията на Заема (включващи конкретни условия и Общи условия), както и индивидуалния Код за потвърждение на електронния адрес, посочен от кандидат Заемателя;

(в) чрез Партньорския офис, съответно Търговския представител, посредством предоставяне на хартиен или друг траен носител на конкретните условия и Общите условия на Заема.

6.3. След получаването на Одобрението за отпускане на Заема, Заемателят е необходимо да изрази своето съгласие за сключване на Договора за заем по един от следните начини:

(а) чрез СМС от Идентификационния номер, своето съгласие за сключване на договора за заем. Текстът на СМС-а задължително трябва да съдържа думите „FER PRIEMAM”. Изразеното по този начин приемане се отнася, както за конкретните условия на Заема, така и за Общите условия.

(б) чрез попълване на кода за потвърждение на заглавната страница на интернет адреса на дружеството www.ferratum.bg и www.barzakasa.bg. Изразеното по този начин приемане се отнася, както за конкретните условия на Заема, така и за Общите условия.

(в) чрез собственоръчно подписване от Заемателя на два еднообразни екземпляра на конкретните условия на Заема и Общите условия.

6.4. Съгласието на Заемателя за сключване на Договора трябва да бъде изпратено до Дружеството в срок до 48 часа от получаването на уведомлението от Дружеството за Одобрено отпускане на заема.

6.5. В случай, че Заемателят не потвърди сключването на Договора по начина определен в чл. 6.3 и/или в посочения в чл. 6.4 срок, се счита че Договорът за Заем не е сключен между страните.

6.6. След изпращане на съгласието за сключване на Договора от Заемателя (по съответния начин, определен в чл.6.3 и в срока по чл.6.4), Договорът за заем се счита за сключен и обвързва страните. Отговорът, съдържащ съгласието на Заемателя за сключване на договора за заем потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на Заема по избрания от Заемателя начин.

6.7. През целия срок на действие на договора му с Дружеството, всеки Заемател има право, ако изрично поиска, да получи на хартиен носител копие на Договора за заем и Общите условия

7. Начин на отпускане и лимити на Заема. Валута на Заема

7.1. Дружеството отпуска Заема по начина, избран от Заемателя.

7.2. Всички плащания по Договора се извършват в български лева.

7.3. Независимо от посочената в Договора валута, в случай на девалвация на българския лев (BGN) и/или ако обменният му курс спрямо еврото (EUR) (съгласно официалния курс на БНБ, в деня на плащането) стане различен от 1.95583 български лева за 1 евро, то в съответствие с това се променят и уговорените в Договора размери на плащанията, по такъв начин, че след промяната в обменния курс, стойността на подлежащите на плащане суми по заема (заемна сума, лихва, такси, разноски и др.) в евро да е равна на стойността в евро на тези суми предвидени в Договора, изчислени по обменния курс на БНБ към датата на превеждане на Заема на Заемателя.

8. Лихвен процент по Заема.

8.1. Лихвата по заема се изчислява в проценти от отпуснатата сума на заема и е различна в зависимост от срока на заема (срока, в който заема трябва да бъде върнат).

8.2. Лихвеният процент по заема е фиксиран за целия срок на заема. Той може да се промени само ако са налице обстоятелствата по чл.7.3. и в размерите, определени в същия член.

8.3.Размерът на лихвения процент, в зависимост от отпуснатата сума на заема и срока на заема е посочен в преддоговорната информация и и индивидуалния Договор за заем.

8.4. В случай, че Заемателят е избрал комуникацията по отношение на Заема да се извършва по Мобилния канал, Телефонната линия или по друг начин, вследствие на което са извършени разходи, Заемателят заплаща и всички тези разходи, включително, но не само: разходи за превеждане на Заема по сметката на Заемателя, разходите за изпращане на текстовото съобщение (SMS), евентуалните разходи за банковия превод за връщането на Заема и др. Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) струва на Заемателя 0,30 лева.

8.5. Годишният процент на разходите по всеки заем и общата сума дължима от Заемателя към момента на сключване на Договора за заем (т.е. информацията по чл.11, ал.1 т.10 от ЗПК), се посочва в Договора.

9. Срок на Заем. Връщане (погасяване) на заема

9.1. Срокът на Заема започва да се брои от деня на превеждане на Заема на Заемателя.

9.2. Срокът за връщането на Заема може да бъде от 5 до 45 дни.

9.3. Заемателят се задължава да върне Заема с еднократно плащане, извършено на падежната дата. В случай, че Заемателят не изпълни това задължение, договорът не се прекратява.

9.4. Заемателят, който е ползвал дадена промоция или отстъпка по заема се задължава да върне Заема с еднократно плащане, извършено на падежната дата. В случай, че Заемателят не изпълни това задължение, предоставеното облекчение отпада и параметрите на договора за кредит се променят съгласно действащите към момента на изпадане в забава. Дружеството ще начисли всички лихви, такси и комисионни, които са били облекчение на клиента по ползваната промоция, преди изпадането в забава.

9.5. Заемателят може да върне получения Заем, ведно с дължимата Лихва по заема, както и всички други дължими суми по следните начини:

(a) като ги преведе по някоя от следните банкови сметки на Дружеството:

Пощенска Банка: IBAN: BG19BPBI79421079675801 BIC: BPBIBGSF

ДСК Банка: IBAN: BG58STSA93000017251466 BIC: STSABGSF

(б) като използва услугите на EasyPay и в избран от него офис на EasyPay, преведе дължимите суми по микросметката на Дружеството, със следния IBAN:

BG58CECB97900001720016, BIC: CECBBGSF, като посочи клиентския идентификационен номер (КИН) на Дружеството: 2555964534

(в) чрез Процесингова системa , чрез пощенски паричен превод,чрез Cpay или плащане в брой на Cashterminal;

9.6. При връщането на сумата на Заема и заплащането на таксата за отпускане на Заема, Заемателят трябва да посочи номера на договора за заем (номер на подлежащата на плащане сметка).

9.7. Всички плащания (връщане/погасяване на заема) се смятат за извършени в момента на постъпването им в банковата сметка на Дружеството.

9.8. Заемателят има право предсрочно да върне (погаси) сумата на Заема. При предсрочно връщане на Заема, Заемателят освен заемната сума и натрупаната до датата на предсрочното погасяване лихва и разходи, разноски и други пращания, дължи на Дружеството заплащане на обезщетение за предсрочно погасяване в размер, посочен в Тарифата. Заемателят е длъжен да уведоми Дружеството в писмена форма за желанието си да погаси предсрочно задължението си по сключения Договор за кредит, като изрично посочи датата, на която възнамерява да изплати дължимата сума. Писменото уведомление може да бъде изпратено до електронната поща на Дружеството (info@ferratum.bg) или да бъде попълнена на място в офиса на Дружеството или в Партньорски офис. След получаване на писмено уведомление от страна наЗаемателя,Дружеството незабавно преизчислява и уведомява Заемателя за Общата дължима сума до пълното погасяване на задължението към Дружеството. Когато погасяването е в резултат на плащане по застрахователен договор, чиято цел е да гарантира връщането на заема, такова обезщетение не се дължи.

9.9. По искане на Заемателя и със съгласието на Дружеството, срока за връщането на Заема може да бъде удължаван с 15 дни при всяко искане. Заемателят дължи допълнителна такса в размер, посочен в Тарифата, за всяко едно отделно удължаване с 15 дни.

9.10. По искане на Заемателя и със съгласието на Дружеството, срока за връщането на Заема може да бъде удължаван с 30 дни при всяко искане. Заемателят дължи допълнителна такса в размер, посочен в Тарифата, за всяко едно отделно удължаване с 30 дни.

9.11 По искане на Заемателя и със съгласието на Дружеството, срока за връщането на Заема може да бъде удължаван със 7 дни при всяко искане. Заемателят дължи допълнителна такса в размер, посочен в Тарифата, за всяко едно отделно удължаване със 7 дни.

10. Неустойки и други разходи по просрочени плащания.

10.1. При забава, Заемателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода на забавата върху неиздължената в срок сума по заема, ведно с направените за събирането й разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на Дружеството до окончателното изплащане на задължението.

10.2. В случай, че Заемателят изпадне в забава и не върне сумата на Заема и/или не заплати другите дължими суми до 10-ия ден от забавата, Дружеството има право да прехвърли вземането си спрямо Заемателя на дружество (агенция) за събиране на вземания. В случай, че Заемателят желае отлагане на прехвърлянето на вземането на Дружеството към него на дружество (агенция) за събиране на вземания с 20 дни, той дължи на Дружеството такса в размер, посочен в Тарифата.

10.3. В случай, че Заемателят изпадне в забава и не върне сумата на Заема и/или не заплати другите дължими суми до 15-ия ден от забавата, Дружеството му изпраща напомнително писмо, за което Заемателят заплаща такса в размер, посочен в Тарифата.

10.4. В случай, че Заемателят изпадне в забава и не върне сумата на Заема и/или не заплати другите дължими суми до 20-ия ден от забавата, Дружеството, при спазване на нормативните изисквания, ще започне процедура за събиране на вземането си спрямо Заемателя по съдебен ред. В случай, че Заемателят желае отлагане на започването на съдебна процедура за събиране на вземания с 10 дни, той дължи на Дружеството такса в размер, посочен в Тарифата.

10.5. При частично плащане, на първо място се погасяват задълженията за разноските по Заема – таксите, лихвите за просрочие и други плащания, след това лихвата по Заема и накрая главницата – неизплатения Заем.

10.6. Дружеството има право да изиска от Заемателя да заплати всички разходи, извършени вследствие на неизпълнението на Договора от Заемателя.

10.7. Заемателят приема безпрекословно да изплати целия Заем и произтичащите от Договора разходи за принудителното събиране на задължението, както и да обезщети Дружеството за разходите, свързани с поръчаните от Дружеството услуги по събирането на задължението.

11. Отговорност

11.1. Заемателят се задължава да не разкрива своя Код за потвърждение на трети лица. В случай, че Заемателят загуби или забрави своя Код за потвърждение, той трябва незабавно да уведоми Дружеството. С подписването на Договора за заем и Общите условия (включително и подписването чрез Кода за потвърждение), Заемателят заявява съгласието си, че ако не изпълни задължението си за уведомяване на Дружеството, той ще поеме изцяло за своя сметка всяка отговорност за всяко действие/бездействие свързано с използването на неговия персонален Код за потвърждение

11.2. Заемателят се задължава да не разкрива на трети лица значението и начинът на употреба на Идентификационния номер при взаимоотношенията му с Дружеството. В случай, че Заемателят разбере за неправомерно използване на Идентификационния му номер, той трябва незабавно да уведоми Дружеството. С подписването на Договора за заем и Общите условия, Заемателят заявява съгласието си, че поема изцяло за своя сметка всяка отговорност за всяко действие/бездействие свързано с използването на неговия Идентификационен номер. В случай, че Заемателят промени или закрие Идентификационния номер, той е длъжен незабавно (не по-късно от 1 ден от промяната/закриването) да уведоми Дружеството за нея и да предостави друг Идентификационен номер. В противен случай, съобщенията, изпратени от Дружеството на последния му известен Идентификационен номер на Заемателя ще се считат за получени от Заемателя.

11.3. Заемателят е длъжен да компенсира Дружеството за всички вреди, които Дружеството е понесло в резултат на предоставената от Заемателя невярна или непълна информация или нарушаването на Договора.

11.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на Заемателя в резултат на случаи, които то не е могло самостоятелно да контролира и ликвидира. Дружеството не отговаря за причинени вреди на Заемателя, ако тези са обусловени от пречки в работата на телекомуникационните средства за връзка (работата на мобилните оператори), сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение, както и от изпращането на лъжливи сведения.

11.5. Страните не носят отговорност за неизпълнението на своите задължения в случай на непреодолима сила (force majeure). Под непреодолима сила се разбират случаите, които се явяват непредвиден фактор и на които Страните не могат да повлияят, например, ако изпълнението на Договора е възпрепятствано от природно бедствие, стачки, срив в електроснабдяването, ограничителни правни актове на правителството или органите на Европейския съюз, метежи, саботаж, въстание, война или други подобни обстоятелства, които стават причина за забавяне на изпълнението от дадената Страна на приетите по Договора задължения. Неизпълнението на задълженията, вследствие на обстоятелства, предизвикани от непреодолима сила, се смята за уважително, при условие че Страната по Договора е положила всички сили за предотвратяването на такава ситуация, при което изпълнението на задълженията следва да бъде продължено веднага, щом отпаднат обстоятелствата, предизвикващи непреодолимата сила.

12. Право на отказ от договора

12.1. Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за заем, като уведоми писмено Дружеството в 14-дневен срок от сключването на Договора. В случай че Заемателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на Дружеството получената заемна сума (главницата) и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Дружеството за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за заем лихвен процент. Срокът за връщане на заема започва да тече от датата на получаването на уведомлението на Кредитополучателя за упражняване на правото му на отказ.

12.2. За легитимното упражняване на правото на отказ следва да бъде изпратено уведомление в писмена форма на следния адрес: 1712 – София, Младост -3, бул. Александър Малинов № 51, вх. А ет. 9, офис № 20

12.3.В уведомлението за отказа от Договора е необходимо да бъде посочено:

името и идентификационен код на Заемателя, предоставен от Дружеството чрез СМС при сключване на Договора;
Заявление за отказ от Договора за заем и посочване на точния номер на Договора и предсрочно връщане на Заема;
дата и място на съставяне на заявлението;
подпис на съставителя.
12.4. В случай, че Заемателят не се възползва от правото си по чл. 12.1. от настоящите Общи условия в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.

13. Предсрочна изискуемост

13.1. При непогасяване изцяло или отчасти на главницата, лихвата, разноските, разходите или таксите по Заема, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по сключения Договор за Заем или по тези Общи условия, вземането на Дружеството за възстановяване на целия заем става изцяло предсрочно изискуемо, без да се прекратява действието на договора.

13.2. Освен в изброените в предходната алинея случаи, заемът става предсрочно изискуем и в следните случаи:

(а) Заемателят предостави на Дружеството невярна информация, както при процедурата за заявяване и одобряване на заема, така и по време на обслужването на Заема;

(б) когато обезпечението (ако такова е предоставено) се окаже, недостатъчно.

13.3. При настъпване на обстоятелствата по предходните алинеи, Дружеството уведомява Заемателя, че е обявило заема за предсрочно изискуемпоне по един от долуописаните начини:

13.3.1 Посредством текстово съобщение изпратено до личния мобилен телефон на Заемателя, който е посочен от него по време на кандидатстване за заем.

13.3.2 Посредством email изпратен до персоналния електронен адрес на Заемателя, който е посочен от него по време на кандидатстване за заем.

13.3.3 Посредством писмо, изпратено до адреса по регистрация на Заемателя.

13.4. Изискуемият заемсе събира по установения в закона ред, включително чрез реализиране на обезпечението (ако има такова).

14. Прекратяване на Договора за заем

Договорът за заем се прекратява:

С погасяването (връщането) на Заема от страна на Заемателя, Гаранта, Поръчителя или друго лице;
С отказ на Заемателя от Договора, извършен в срока и по реда, определен в чл.12.
С изтичане на срока, ако не е уговорено друго;
В други случаи предвидени в настоящите Общи условия, Договора и нормативната уредба.

15. Защита на личните данни

15.1. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят е дал своето съгласие Дружеството да събира, обработва и съхранява личните му данни, до които е получило достъп за целите на сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни на лица или институции.

15.2. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят е дал своето съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина (в това число и извън Европейския Съюз и Европейското Икономическо пространство), включително да използва и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата на ФЕРАТУМ (Ferratum Group), както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история (скорингови компании и др.) – и/или за принудителното събиране на вземания (дружества за събиране на вземания и др.) и/или за други законни цели.

15.3. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят декларира, че му е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния Договор за потребителски кредит.

15. 4. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят декларира, че е уведомен, че има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително: да изисква потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска от администратора на личните му данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни

15.5. С попълването на искането за кредит, Кредитополучателят декларира, че е запознат с Принципите на обработката на лични данни на клиенти, които съдържат допълнителна детайлна уредба на целите, сроковете и начина на обработване и съхранение на лични данни във връзка с услугите, прелагани от Дружеството.

16. Допълнителни разпоредби. Уреждане на спорове

16.1. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за Заем трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, е-mail, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, достигнат до адресите на Заемателя, посочени при сключване на Договора. В случай, че Заемателят промени адреса си, той е длъжен да уведоми писмено Дружеството като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.

16.2. В случай, че Дружеството получи плащане от Заемателя, което не е предназначено за Дружеството, Дружеството има право:

(а) в случай, че идентифицира за кого е предназначено плащането (получателя на плащането) да го преведе директно на получателя му като уведоми за това Заемателя. Със сключването на Договора за Заем, Заемателят дава изричното си съгласие за извършването на тези действия от Дружеството, както и изричното си съгласие да възстанови на Дружеството, извършените от последното разходи (ако има такива) във връзка с погрешно полученото плащане и превеждането му на получателя;

(б) в случай, че не успее да идентифицира за кого е плащането Дружеството има право да се свърже със Заемателя и да го уведоми за полученото плащане.

16.3. Кандидат Заемателите и Заемателите, както и всички други потребители на финансови услуги на Дружеството имат право да подават до Дружеството възражения и жалби във връзка със заема. Дружеството е длъжно да се произнесе и да уведоми писмено потребителя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка със заема в срок до 30 дни от получаването му.

16.4. Кандидат Заемателите, Заемателите, и другите потребители имат право да подават жалби, свързани с договори за потребителски кредит или с договори за посредничество за предоставяне на потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите – Централно управление на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3.

16.5. Кандидат Заемателите, Заемателите, и другите потребители имат право да сезират помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени техните права и законни интереси. Споровете, могат да бъдат отнасяни за разглеждане и до Секторната помирителна комисия за финансови услуги, находяща се в гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3.

16.6. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори, ако не могат да бъдат уредени по споразумение между Страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

16.7. В случай, че Дружеството промени Общите си условия или Тарифата към тях по вече сключен Договор за заем, то то е длъжно да уведоми Заемателя в 7 дневен срок след промяната, посредством обявления в офиса си, публикуване на Интернет страницата на дружеството http://www.ferratum.bg или изпращане на изрично съобщение на електронна поща или адреса за кореспонденция на Заемателя.

(1) Когато Заемателят не е съгласен с направените от Дружеството изменения в Общите условия или Тарифата към тях, то той може да се откаже от Договора за заем, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Заемателят упражнява правото си по предходното изречение, като изпраща до Дружеството писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на Общите условия

(2) Измененията в Общите условия и Тарифата към тях обвързват Заемателя по Договора за заем, когато Заемателя е уведомен за тях, не е упражнил правото си по ал. 1, или ако бъдат приети от Заемателя по реда на чл.6.3 или чл.6.4 по-горе.

16.8. За неуредените в тези общи условия и в Договора за Заем въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Тези Общи условия са приети с решение на Управителите на ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД и влизат в сила, считано от 01.10.2018 г.