ПРОФИ КРЕДИТ България (https://www.proficredit.bg/) е част от международната финансова група Профиреал Груп, присъства на българския пазар от 2006 година.

Фирмата предлага на своите клиенти два вида кредити: потребителски заеми за физически лица, както и специализирани заеми за бизнеса.

ПРОФИ КРЕДИТ „Стандарт“ е кредит за физически лица в размер от 100 до 5 000 лева и срок на връщане от 4 до 24 месеца.

Разгледайте различни варианти на кредита;

Клиентите на „ПРОФИ КРЕДИТ“ трябва да са на възраст от 18 до 80 навършени години, да са български граждани, или ако са чужденци да имат статут на постоянно пребиваващи. Освен това трябва да имат постоянен адрес, валидна лична карта и регулярен доход.

Кандидатстването за кредит става в някой от офисите на фирмата или по телефона. В последствие, ако клиента е одобрен трябва да отиде в офис да си разпише документите, а одобрената сума се превежда по банковата сметка на клиента.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

Месечната вноска може да бъде платена в офисите на „ПРОФИ КРЕДИТ“, във всеки клон на „Изи пей“, чрез Cash terminal устройство, чрез банков превод, както и чрез директен дебит по твоята банкова сметка.

Продуктите на дружеството са разработени така, че да отговарят на индивидуалните нужди на клиентите. Всеки потребител може да закупи пакет от допълнителни услуги, който му предоставя следните предимства: приоритетно разглеждане и изплащане на кредита, както и възможност да променя датата на плащане на месечната вноска, да намали размера й и/или да я отложи.

Пакета от допълнителни услуги се заплаща допълнително, а сумата за него е разпределена в месечните вноски и е включена в нашия Кредитен калкулатор.

Клиентите на "ПРОФИ КРЕДИТ" може да се възползват и от преференциалните условия, които предоставя специално разработената програма за лоялност "Клуб на добрия клиент"

Фирмата предоставя Общите условия на сайта си, а при желание от страна на клиента да се откаже от договора, той може да го направи в законовите срокове.

Офисите на ПРОФИ КРЕДИТ можете да намерите тук

Ние от Izbiram.bg Ви препоръчваме кредитите на ПРОФИ КРЕДИТ, тъй като след сравняване на условията в нашия калкулатор, установихме, че дори с включена пакет от "Допълнителни услуги" цената на кредита им е най-ниската на пазара.

Oстанахме доволни и от бързината и качеството на обслужване. Подадохме заявката си около 15 часа, кредитния консултант се свърза с нас още същия ден, а до обяд на другия ден парите вече бяха при нас. Без излишни въпроси и усложнения.

Ако се нуждаете от бърз кредит на равни вноски изберете за свой кредитор „ПРОФИ КРЕДИТ”, ние останахме доволни!

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпросОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
1. Съкращения
1.1. ОУ – Общи условия
1.2. ДПК – Договор за потребителски кредит
1.3. КЛ – Клиент
1.4. СД – Солидарен длъжник
1.5. КР – Кредитор
1.6. Искане – искане за отпускане на потребителски кредит
1.7. ДВЗ – Договорно възнаграждение
1.8. ГПР – Годишен процент на разходите
1.9. ГЛП – Годишен лихвен процент
1.10. ОЛП – Основен лихвен процент
1.11. КЕ – Кредитен експерт
1.12. ЗПК – Закон за потребителския кредит
1.13. Тарифа – Тарифа за таксите

2. Общи положения
2.1. Тези ОУ на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД към ДПК представляват неразделна част и се прилагат по отношение на всички ДПК, сключени между ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в качеството му на КР, от една страна, и от друга страна, съответните физически лица в качеството им на КЛ или СД. ОУ допълват клаузите на ДПК като определят взаимните права и задължения на КР и КЛ/СД. Посочването на термина ОУ има значението на ДПК и обратно, освен ако изрично не е указано друго. Ако в тези ОУ се съдържа препратка без посочване на документа, счита се, че става въпрос за препратка към разпоредбите на самите ОУ. Всички понятия, използвани в ОУ, са използвани със същото значение, което имат в ДПК.

3. Сключване и отпускане на кредит по ДПК
3.1. КР, чрез упълномощен от него КЕ, представя на КЛ и СД образец на искане за отпускане на потребителски кредит с допълнителни възможности за КЛ, които КР може да предостави по избор на КЛ. С помощта на КЕ, КЛ и СД са длъжни надлежно да попълнят и проверят всички клаузи и данни
на искането. След това КЛ и СД са длъжни собственоръчно да подпишат искането и да го предадат чрез КЕ на КР. В случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване, КЛ/СД подписват искането съгласно уговорения начин в съгласието зa електронно подписване на документи.
3.2. При попълване на искането, КЛ има право да избере датата на погасителните си вноски, поради което е възможно периодът до първата погасителна вноска в погасителния план да надвиши 30 дни. Удълженият период след 30-я ден до първата погасителна вноска е гратисен и КЛ не дължи
заплащането на лихва за него. Посоченият гратисен период се прилага за ДПК, сключени след 12.11.2013 г.
3.3. Въз основа на попълнено и подписано искане и при положение, че са изпълнени условията съгласно вътрешните правила на КР, КР отпуска на КЛ парични средства, като чрез упълномощен от него КЕ представя на КЛ и СД ДПК. КЛ и СД са длъжни да проверят данните, посочени в ДПК, и
собственоръчно да подпишат ДПК, ОУ и приложенията. В случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване, КЛ/СД подписват ДПК, ОУ и неговите приложения съгласно уговорения начин в съгласието за електронно подписване на документи.
3.4. КР подписва и подпечатва ДПК и неговите приложения, като погасителен план, ОУ и Споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, ако такова е сключено. Екземпляр от подписаните от страните ДПК и горепосочените приложения се предоставят в деня на подписване на КЛ/СД в офис на КР или се изпращат на КЛ/СД в зависимост от изразеното желание на КЛ или се предоставят чрез клиентски портал на адрес my.proficredit.bg, в случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване на документи. ДПК влиза в сила след подписването му от страните и на датата, посочена в него.
3.5. Въз основа на влязъл в сила ДПК и при положение, че са изпълнени условията, определени от ДПК и съгласно вътрешните си правила, КР се задължава да предостави на КЛ договорените в точка VI на ДПК парични средства по сметката, посочена от КЛ в ДПК. С нарочна молба до КР КЛ може да Клиент: СД1: СД2: Кредитор: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 2 / 9 версия 08 поиска изплащането на кредита да се извърши по други сметки, независимо кой е техният титуляр. В молбата КЛ посочва и разпределението на сумите по отделните сметки. Изплащането на кредитa се извършва след сключване на ДПК.

4. Договорно възнаграждение /годишен лихвен процент/
4.1. За ползвания кредит КЛ дължи на КР годишна лихва, чийто процент е определен в точка VI от ДПК. Общият размер на ДВЗ по кредитa е предварително определен в погасителния план на база на лихвения процент по ДПК.
4.2. Лихвата по кредитa се изчислява върху усвоената и непогасената главница за периода на ползване на кредитa и започва да тече от датата на усвояване на кредитa. За целите на изчисляване на лихвата, посочена в точка VI от ДПК, се приема, че годината се състои от 360 дни, а месецът се състои винаги от 30 дни. Посоченият метод за изчисляване на лихвата се прилага за ДПК, сключени след 05.08.2013 г.
4.3. Страните по този ДПК се споразумяват ДВЗ, което възниква за КЛ като задължение към деня на отпускане на кредитa, да се разсрочи във времето и да се погасява от КЛ в рамките на погасителния план.
4.4. В случай че е закупен пакет от допълнителни услуги, страните по този ДПК се споразумяват възнаграждението за закупения пакет, което възниква за КЛ като задължение към деня на отпускане на кредита, да се разсрочи във времето и да се погасява от КЛ като част от погасителните вноски и в рамките на погасителния план.

5. ГПР по ДПК
5.1. КР предоставя на КЛ посочената в точка VI от ДПК сума в български лева при фиксиран курс на Българска народна банка от 1.95583 лева за едно евро. КЛ и СД изрично се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс на лева спрямо еврото да дължат на КР левовата
равностойност на толкова евро, колкото е било задължението им по ДПК и ОУ, непосредствено преди момента на промяната.
5.2. При първоначалното изчисление на ГПР по ДПК КР отчита общите положения по Приложение 1 от ЗПК, както и следните допълнителни допускания съгласно ЗПК:
5.2.1. ДПК е валиден за срока, за който е сключен, и КР и КЛ са задължени да изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него;
5.2.2. Първоначалното изчисление на ГПР по ДПК се прави, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на ДПК.

6. Погасяване на ДПК
6.1. КЛ се задължава да върне на КР така предоставените парични средства, заедно с ДВЗ и дължимото възнаграждение за закупения пакет от допълнителни услуги, в случай че КЛ е пожелал такъв, на равни месечни вноски в размер и срокове съгласно посоченото в точка VI на ДПК и според
погасителен план, неразделна част от ДПК.
6.2. КЛ избира да погасява задълженията си към КР по банковата сметка на КР, в брой или чрез директен дебит. В случай на заплащане на суми в брой, КЛ/СД/Трето лице е длъжен да поиска разписка на единствено утвърдения от КР формуляр „Разписка за получаване на парични средства”- номерирана, химизирана и с идентификационните данни на КР. Разписката се попълва в два екземпляра като КЛ/СД/Трето лице незабавно получава оригинала. Задължително се попълват всички реквизити на разписката: име на служителя/сътрудника, представител на КР, който е получил сумата в брой, дата и час на получаване на сумата, точен размер на получената сума (цифром и словом), данни за платеца на сумата – три имена и ЕГН, основанието за плащане – номера на договора за кредит, по който се извършва плащането, номер на вноска, подпис на платеца и подпис на служителя/сътрудника, получил сумата.
6.3. Ако КЛ/СД изплати в полза на КР сума, превишаваща съответното задължение по погасителен план, КР има право да използва тази сума за погасяване на просрочени задължения на КЛ. Ако няма просрочени задължения по ДПК, КЛ/СД имат право да изискат от КР връщане на надплатената от тях сума. В случай че до датата на настъпване на изискуемост на задължения по ДПК не бъде подадена молба, надплатената сума ще бъде прихваната от КР и ще бъде използвана за погасяване на изискуемите задължения по ДПК.
6.4. При постъпване на сума от КЛ/СД, която е недостатъчна за погасяване на текущото задължение на КЛ, се считат за погасени вземания на КР спрямо КЛ в следната последователност:
а) според изрично писмено заявление от страна на КЛ;
б) в случай че не е налице заявление съгласно предходната буква а), КЛ/СД изрично се съгласяват, че задълженията за разноски и такси, лихви за забава, неустойки, обезщетения по ДПК и ОУ, възнаграждение за закупен пакет от допълнителни услуги се погасяват преди главницата.
6.5. КЛ/СД са съгласни с правото на КР да прихване останалите си падежирали и/или просрочени вземания по сключен ДПК с този КЛ/СД, с правото на КЛ на връщане на надплатена сума.

7. Права на КЛ/СД
7.1. Отказ от ДПК:
7.1.1. КЛ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения ДПК в срок от 14 календарни дни от датата на сключване на ДПК. В случай че КЛ е избрал ДПК, ОУ и погасителния план да бъдат изпратени по реда на чл. 13.1, КЛ има право да се откаже от сключения ДПК в срок от 14 календарни дни, считано от датата на тяхното получаване.
7.1.2. За да упражни правото си на отказ от сключения ДПК, КЛ е длъжен:
1. Да изпрати писмено уведомление до КР за отказа си от сключения ДПК преди изтичането на срока по чл. 7.1.1., и
2.Да върне по сметката на КР сумата, която е получил и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по ДПК до датата на връщане на главницата. Като основание за плащане КЛ трябва да посочи номера на ДПК. За дата на усвояване на средствата се приема датата, на която сметката на КЛ е заверена със сумата по ДПК, но не по-късно от един работен ден след дебитиране сметката на КР при обслужващата го банка. За дата на връщане на главницата се приема датата, на която сметката на КР в обслужващата го банка е заверена с възстановените суми.
7.1.3. Когато КЛ упражни правото си на отказ от ДПК, той връща на КР главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по ДПК до датата на връщане на главницата, не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращане на уведомлението до КР за упражняване
правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент на дневна база, посочен в ДПК.
7.1.4. В случай че в срока по чл.7.1.1. на КР не бъде връчено писмено известие за отказване от ДПК, дори и ако средствата са били върнати по сметката на КР навреме, както и в случай че след надлежно упражнено право на отказ от сключения ДПК, КЛ не върне главницата и не заплати лихвата, съгласно
и в срока по чл.7.1.3., договорното отношение не се прекратява и КЛ продължава да има задължения по ДПК.
7.1.5. Разпоредбите от чл.7.1 до 7.1.4 не се прилагат за договори за потребителски кредит с общ размер, по-малък от 400 лева.
7.2. Предсрочно погасяване на кредитa:
7.2.1. КЛ/СД има право да погаси кредитa преди падежа като заплати на КР остатъчната непогасена главница по кредитa, заедно с всички задължения по погасителен план с настъпил падеж, в това число и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, както и всички дължими към момента на предсрочното погасяване лихви, такси и неустойки. Възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги за периода между настъпилата и следващата падежна дата е изискуемо в пълен размер. КЛ/СД информира КР за намерението си да погаси кредита предсрочно.
7.2.2. При погасяване на кредитa преди падежа, в това число и със средства от получен нов кредит от КР, КЛ/СД губи правото да получи допълнителни парични средства, уговорено в чл. 15.5.
7.2.3. При предсрочно погасяване на кредитa от страна на КЛ/СД КР има право (с изключение на случаите по чл.32, ал.3 от ЗПК) на обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредитa. Обезщетението е в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредитa, когато оставащият период на ДПК е по-голям от една година, и 0.5% - когато е по-малък от една година. КР има право при предпоставките на ЗПК и по съответния ред да търси и по-голямо обезщетение, ако е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по предходното изречение.
7.2.4. КЛ/ СД информира КР за намерението си да погаси частично предсрочно кредита. В случай на частично предсрочно погасяване на дълга по кредита, КЛ/СД имат право на съответно намаляване на лихвата по кредитa и на възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги по кредита, което се извършва чрез намаляване на крайния срок за погасяване.
7.3. Извлечение по сметка.
7.3.1. При погасяване на главницата по ДПК, КЛ/СД имат право да получат при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящи плащания с посочване на дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания.
7.4. Образец на ДПК
7.4.1. При поискване от страна на КЛ, КР му предоставя предварително и безвъзмездно образец на ДПК и ОУ.

8. Задължения на КЛ/СД по ДПК
8.1. КЛ се задължава да върне отпуснатия кредит, както и да погаси всички задължения във връзка с ДПК и ОУ по банковата сметка на КР, посочена в погасителния план или други известия за дължими суми.
8.2. КЛ/СД се задължават, в случай на каквито и да било промени в данните, посочени в ДПК и неговите приложения, като напр. промяна на данните по документ за самоличност, прекратяване на трудовия договор, смяна на работодателя, промяна на постоянния, настоящия или адреса за кореспонденция или промяна на телефонния номер, да известят писмено КР най-късно до 5 (пет) работни дни от възникването на такова събитие.
8.3. КЛ/СД се приканват да информират КР за настъпване на обстоятелства, които биха довели до сериозно влошаване на финансовото им състояние и невъзможност за изпълнение на задълженията по ДПК с цел обсъждане на варианти за предоговаряне на кредита.

9. Права и задължения на КР
9.1. КР отпуска кредита на КЛ съгласно и при изпълнение на условията по чл. 3.
9.2. КР има право да получи плащане по кредита по начина и в сроковете по чл. 6. и погасителния план.
9.3. КР има право да получи от КЛ/СД своевременно информацията по чл. 8.2. от ОУ.
9.4. КР има право да прекрати ДПК при възникване на условията по чл. 12.
9.5. КР има право да събира всички свои вземания спрямо КЛ/СД по начина и със средствата, описани в ОУ и предвидени в българското законодателство.

10. Обезпечение по ДПК
10.1. На основание чл.121 до чл.127 от ЗЗД СД се задължават да отговарят за задълженията на КЛ за погасяване на кредита, за евентуално наложените договорни санкции и следващи задължения, произтичащи от ДПК и ОУ. СД се съгласяват да поемат солидарна отговорност за задължението на КЛ
за погасяване на възнаграждението за избран и закупен пакет от допълнителни услуги, в случай че СД са подписали споразумението за предоставяне на пакет от допълнителни услуги.
10.2. Задълженията на СД спрямо КР, посочени в чл.10.1, са поети при условията на солидарност и КР има право да изисква изпълнение както от КЛ, така и от СД. До прекратяване на ДПК по смисъла на чл. 12, КР комуникира с КЛ по повод размера на задълженията и необходимостта от изпълнение, а в случай че няма точно изпълнение – и със СД.

11. Декларации на КЛ/СД
11.1. КЛ и СД декларират и потвърждават, че:
1) не са премълчали пред КР никакви свои задължения, включително и като поръчители, към държавата, финансовите институции, към настоящия или предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, и не са в забава по нито едно от тях;
2) не са премълчали пред КР наличието на съдебни дела срещу тях и/или срещу тяхното имущество към деня на подписване на ДПК или наличието на основателни причини, които могат да доведат до образуването на такива дела;
3) не са премълчали пред КР информация относно тяхната неплатежоспособност, участие в договори, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията им по ДПК;
4) всички данни, предоставени по повод сключването и посочени в самия ДПК и неговите приложения, са точни, пълни и верни.

12. Прекратяване на ДПК. Санкции
12.1. В случай че КЛ/СД просрочи плащане на месечна вноска, КР начислява лихва за забава в размер на ОЛП +10% годишно, изчислена за всеки ден забава върху размера на просроченото плащане.
12.2. Задължението на КЛ/СД за заплащане на лихви по договора съгласно чл. 12.1. става изискуемо към датата на начисляването им.
12.3. В случай че КЛ/СД просрочи една месечна вноска с повече от 30 (тридесет) календарни дни, настъпва автоматично прекратяване на ДПК и обявяване на неговата предсрочна изискуемост, без да е необходимо КР да изпраща на КЛ/СД уведомление, покана, предизвестие или други. В този случай страните могат допълнително да договорят и различен начин за уреждане на отношенията си по ДПК.
12.4. При прекратяване на ДПК на основание чл. 12.3. от ОУ, КЛ/СД дължи остатъчните и непогасени вноски по погасителен план, включващи и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, лихви за забава и таксите, дължими по реда на чл. 17.4.
12.5. ДПК се прекратява и кредитът става предсрочно изискуем при настъпване на някое от следните обстоятелства:
12.5.1. КЛ/СД са предоставили неверни сведения в която и да е от декларациите и/или в предоставената информация във връзка с ДПК.
12.5.2. При смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение на КЛ.

13. Известяване и връчване
13.1. КЛ/СД изразяват съгласието си единствено адресът за кореспонденция, посочен от КЛ в точка III от ДПК, съответно последният адрес за кореспонденция, за който КЛ/СД писмено са уведомили КР, да се използва за изпращане на ДПК и неговите приложения, като погасителен план, ОУ и Споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, ако такова е сключено, в случай че КЛ е избрал изпращането им, а не получаването им в офиса на КР. КЛ/СД изразяват съгласието си единствено адресът за кореспонденция да се използва за всички писмени документи, изпращани им от КР. В случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване, екземпляр на ДПК, ОУ и неговите приложения се предоставят на КЛ съгласно уговорения начин в съгласието за електронно подписване на документи. СД се съгласяват и упълномощават КЛ да получи екземпляр от ДПК и горепосочените
приложения, както и всякакви други документи от тяхно име.
13.2. Всяко известие, инструкция, въпрос или документ, отнасящ се до този ДПК, КЛ и СД трябва да изпратят чрез препоръчана поща на долупосочения адрес на КР: ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, ГР. СОФИЯ 1404, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 49, KB. МОТОПИСТА, БЛ. 53 Е, ВХ. В, ет.7.
13.3. Всяко известие, инструкция, въпрос или документ въз основа или във връзка с ДПК, се считат за получени и узнати от КЛ/СД, ако бъдат изпратени на адреса за кореспонденция, посочен в точка III на ДПК, както и ако са изпратени по факс или e- mail адрес, или съобщени по телефон, посочени от КЛ/СД в ДПК или последно декларирани от КЛ/СД, както и ако са предоставени в клиентски портал my.proficredit.bg, в случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване на документи. С уговореното в настоящия член, КР и КЛ/СД изрично уреждат реда за връчване на известия, инструкции, въпроси или документи, като се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.

14. Арбитражна клауза (отменена със заповед на управителите на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД от 27.01.2017 г.).

15. Допълнителни услуги
Настоящата точка се отнася и прилага единствено по ДПК, по които КЛ/СД е поискал и избрал да закупи пакет от допълнителни услуги. За фактическото използване на всяка от услугите, трябва да са налице съответните специфични условия, описани по-долу в настоящия член.
15.1. Приоритетно разглеждане и изплащане на потребителския кредит – всеки КЛ пожелал и избрал да закупи пакет от допълнителни услуги, ще получи приоритетно разглеждане на искането за отпускане на потребителски кредит и изплащане на отпуснатата сума преди ДПК, без закупен пакет от допълнителни услуги.
15.2. Отлагане на вноски.
15.2.1. В случай че КЛ е пожелал и закупил пакет от допълнителни услуги и е сключил ДПК, отпуснат до 01.03.2017 г. със срок от 3, 6 или 9 месеца, а след 01.03.2017 г. със срок от 4, 7 или 11 месеца, КЛ може да поиска от КР да му отложи 1 (една) погасителна вноска след платена първа вноска по ДПК. Ако срокът на ДПК е 12 месеца, КЛ може да поиска КР да му отложи 2 (две) погасителни вноски след платена трета вноска по ДПК. Ако ДПК е със срок от 18 месеца – 3 погасителни вноски след платена трета вноска, а ако ДПК е със срок от 24 месеца – КЛ може да поиска КР да му отложи 4 (четири) погасителни вноски след платена трета вноска по ДПК. В случай че в ДПК е отбелязано, че КЛ е част от програма „НАСТОЯЩ КЛИЕНТ“ или програма „КЛУБ НА ДОБРИЯ КЛИЕНТ“ (посочено е в точка V от ДПК), той има право да отложи 5 (пет) погасителни вноски, ако ДПК е със срок 30 месеца и 6 (шест) погасителни вноски, ако ДПК е със срок 36 месеца. В случай че в ДПК е отбелязано, че КЛ е част от програма „НАСТОЯЩ КЛИЕНТ“ или програма „КЛУБ НА ДОБРИЯ КЛИЕНТ“, той има право
да отложи горецитирания брой вноски след платена първа вноска по ДПК. Горецитираният брой погасителни вноски е максималният брой, който може да бъде отложен и който важи за целия срок на ДПК. КЛ може да поиска от КР да му отложи на части или накуп допустимия брой погасителни вноски, но не може да поиска отлагане на повече от 3 (три) последователни погасителни вноски. КЛ не може да поиска отлагане на тази погасителна вноска, която е станала основание и след падежа на която са отпуснати допълнителни парични средства на КЛ по реда на чл. 15.5.
a) КЛ може да поиска КР да му отложи определения брой погасителни вноски, съобразно горепосочените условия, поради следните причини:
- Дългосрочна неработоспособност на КЛ или на друго лице, участващо с доходите си в домакинството му; Под дългосрочна се разбира неработоспособност, започнала най-рано от деня на подписването на ДПК и продължаваща повече от 3 (три) седмици.
- Прекратен трудов договор на КЛ или на друго лице, участващо с доходите си в домакинството му;
- Неплатен отпуск на КЛ, който е по-дълъг от 10 дни;
- Загуба или повреда на имущество на КЛ в резултат на бедствие – пожар, наводнение и др. подобни;
- Смърт на лице, участващо с доходите си в домакинството на КЛ;
- Задължение на работодател към КЛ или към друго лице, участващо с доходите си в домакинството му;
- Намаляване на работното време и на работната заплата на КЛ;
- Други причини при съгласие на КР;
б) За доказване на горните причини КЛ е длъжен да представи на КР съответното собственоръчно заверено копие от изброените документи:
- Лекарско заключение, показващо времетраенето на неработоспособността;
- Документ, потвърждаващ регистрация в бюро по труда;
- Заповед за уволнение, споразумение за прекратяване на трудов договор или друг документ, доказващ прекратяване на трудово правоотношение.
- Документ от работодател за намаляване на трудово възнаграждение или забавяне на неговото изплащане;
- Смъртен акт и удостоверение за наследници;
- Документ, доказващ наличие на застрахователни щети;
В случай че КЛ е сключил ДПК със срок от 18, 24, 30 или 36 месеца, КЛ може да поиска от КР да му отложи 1 (една) погасителна вноска за 12 месеца, без да обосновава причината за това.
15.2.2. Заявлението, заедно със съответните документи, доказващи наличието на посочените условия, трябва да бъде подадено от КЛ към КР не по-късно от 25 (двадесет и пет) календарни дни от падежа на погасителната вноска. Документите трябва да са издадени не повече от два месеца преди датата на
подаване на заявлението.
15.2.3. За извършване на отлагане на вноски страните (КЛ, СД и КР) подписват допълнително споразумение. Отлагането на вноски влиза в сила от момента на одобрение на заявлението от страна на КР.
15.2.4. В случай на отлагане на вноски при условията на чл.15.2., за периода на отлагането КЛ/СД дължи пълния размер на отложените вноски съгласно погасителния план, но същите са платими в края на погасителния план.
15.3. Намаляване на погасителни вноски
15.3.1. В случай че КЛ е пожелал и закупил пакет от допълнителни услуги и е погасил втора вноска по ДПК, КЛ може да поиска от КР да му намали определен брой погасителни вноски, както следва: при ДПК със срок от 6 месеца, отпуснат до 01.03.2017 г. или със срок от 7 месеца, отпуснат след 01.03.2017 г. - 1 (една) погасителна вноска; при ДПК със срок от 9 месеца, отпуснат до 01.03.2017 г. или съответно 11 месеца, отпуснат след 01.03.2017 г. или 12 месеца - 2 (две) погасителни вноски; при ДПК със срок от 18 месеца – 3 (три) погасителни вноски и при ДПК със срок от 24 месеца – 4 (четири) погасителни вноски. В случай че в ДПК е отбелязано, че КЛ е част от програма „НАСТОЯЩ КЛИЕНТ“ или програма „КЛУБ НА ДОБРИЯ КЛИЕНТ“, той има право да намали 5 (пет) погасителни вноски, ако ДПК е със срок 30 месеца и 6 (шест) погасителни вноски, ако ДПК е със срок 36 месеца. В случай че в ДПК е отбелязано, че КЛ е част от програма „НАСТОЯЩ КЛИЕНТ“ или програма „КЛУБ НА ДОБРИЯ КЛИЕНТ“, той има право да намали горецитирания брой вноски след платена първа вноска
по ДПК. Горецитираният брой погасителни вноски е максималният брой, който може да бъде намален и който важи за целия срок на ДПК. КЛ може да поиска от КР да му намали на части или накуп допустимия брой погасителни вноски, съобразно желанието на КЛ. КЛ може да поиска от КР да намали с до 75% размера на всяка от допустимия брой вноски, но размерът на всяка една намалена вноска не може да бъде по-малък от 30 лева. КЛ може да поиска КР да му намали погасителни вноски, съобразно горепосочените условия и при изпълнение на чл. 15.2.1., буква а) и чл. 15.2.1., буква б). КЛ не може да поиска намаляване на тази погасителна вноска, която е станала основание и след падежа на която са отпуснати допълнителни парични средства на КЛ по реда на чл. 15.5.
15.3.2. В случай че КЛ е погасил последните 6 редовни (не са отложени или намалени) месечни вноски със забава не повече от 10 календарни дни и срокът на ДПК е 9 месеца при кредит, отпуснат до 01.03.2017 г. или съответно 11 месеца при кредит, отпуснат след 01.03.2017 г., 12, 18, 24, 30 или 36 месеца, КЛ може да поиска намаляване на вноски без да обосновава причината за това.
15.3.3. Заявлението, заедно със съответните документи, доказващи наличието на посочените условия, трябва да бъде подадено от КЛ към КР не по-късно от 25 (двадесет и пет) календарни дни от падежа на погасителната вноска. Документите трябва да са издадени не повече от два месеца преди датата на подаване на заявлението.
15.3.4. За извършване на намаляване на вноски страните (КЛ, СД и КР) подписват допълнително споразумение. Намаляването на вноски влиза в сила от момента на одобрение на заявлението от страна на КР.
15.3.5. В случай на намаляване на вноски при условията на чл. 15.3., за периода на намаляването КЛ/СД дължи пълния размер на месечните вноски съгласно погасителния план, но заплаща на договорения падеж намалените вноски, а остатъкът на същите до пълния им размер е платим в края на погасителния план.
15.4. Промяна на дата на падеж
15.4.1. В случай че КЛ е пожелал и закупил пакет от допълнителни услуги, КЛ може да поиска от КР да му промени датата на падеж, като депозира до КР писмено заявление, в което да посочи желаната дата за плащане на оставащите погасителни вноски. КЛ не може да поиска промяна на дата на падеж на вече изискуеми задължения по погасителния план. Промяната на датата на падеж се осъществява с подписване на допълнително споразумение от страните по ДПК (КЛ, СД и КР).
15.5. Улеснена процедура за получаване на допълнителни парични средства
15.5.1. КР се задължава да предостави на КЛ улеснена процедура за получаване на следващи парични средства за нуждите на КЛ. Съгласно вътрешните си правила и без допълнително кандидатстване от страна на КЛ, КР може да одобри КЛ за отпускане на следващи парични средства, за което КР ще
уведоми по подходящ начин КЛ. Всички съществени параметри по предоставянето на следващите парични средства страните (КР, КЛ, СД) уговарят писмено по взаимно съгласие. Погасяването на отпуснатите следващи парични средства се извършва съгласно нов погасителен план.
15.5.2. Сумата за изплащане на допълнителните парични средства ще бъде предоставена на КЛ с банков превод по актуалната към момента на изплащането им сметка на КЛ. КЛ има право да се откаже от отпуснатите допълнителни парични средства по реда на чл. 7.1.

16. Изменение на ОУ
16.1. КР си запазва правото да променя настоящите ОУ, като се задължава в 7-дневен срок от изменението им да публикува новите ОУ на интернет страницата си www.proficredit.bg и на хартиен носител на общодостъпно място в офисите на КР.
16.2. В 7-дневен срок от изменението на ОУ, КР се задължава да уведоми КЛ/СД за новите ОУ като избира един от следните начини: по телефон чрез изпращане на смс; по електронна поща; чрез клиентски портал my.proficredit.bg, в случай че КЛ/СД са дали съгласие за електронно подписване на документи или на адрес за кореспонденция, последно декларирани от КЛ/СД.
16.3. В едномесечен срок от получаване на съобщението за нови ОУ по някой от посочените в чл.
16.2. начини, КЛ/СД може да уведоми писмено КР, че желае:
16.3.1. Да се откаже от договора, като заплати на КР остатъчната непогасена главница по кредита, заедно с всички задължения по погасителен план с настъпил падеж, в това число и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, както и всички дължими лихви, такси и неустойки, дължими до датата на погасяване на задълженията на КЛ/СД. При закупен пакет от допълнителни услуги възнаграждението за периода между настъпилата и следващата падежна дата е изискуемо в пълен размер.
16.3.2. Да изпълнява задълженията си съгласно ДПК при действащите преди изменението ОУ.
16.4. Новите ОУ влизат в сила за КЛ/ СД от датата на версията, посочена в тях, в случай че КЛ/СД не е упражнил правата си по чл. 16.3.1 или 16.3.2 в посочения срок. В този случай новите ОУ се считат за окончателно приети от КЛ и СД и те се задължават да ги спазват като неразделна част от ДПК.

17. Заключителни разпоредби по ДПК
17.1. ДПК и неговите приложения, като ОУ, погасителен план и Споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, в случай че такова е сключено, са изготвени в два еднакви екземпляра, от които един за КР и един за КЛ/СД.
17.2. За неуредените в ДПК въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
17.3. ДПК може да се променя само с писменото съгласие на страните по него.
17.4. КЛ/СД заплаща такси за извършени от КР услуги по Тарифа. КЛ/СД се съгласяват, че КР има право на обезщетение за всички разноски, свързани с действията по извънсъдебно или съдебно събиране на просрочен дълг на КЛ/СД в това число, но не само разноските за телефонни обаждания и/или писма за напомняне за просрочени задължения, посещения на място, смс-и и други съгласно действащата Тарифа. КЛ/СД декларира, че е запознат с действащата към датата на подписване на ДПК Тарифа, като към датата на заплащане на съответната такса, същата се дължи в размер според актуалната към момента на възникване на задължението Тарифа.
17.5. КЛ/СД са съгласни, че КР има право да цедира своите вземания, възникнали на основание или във връзка с ДПК на трето лице, като му предаде и всички лични данни, станали известни на КР във връзка с ДПК, спазвайки разпоредбите на българското законодателство.
17.6. КЛ има право да подава жалби, свързани с ДПК, по реда на вътрешната процедура на КР за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби, като КР е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено КЛ за решението си по жалбата в срок 30 дни от
получаването й.
17.7. При възникването на спор с КР във връзка с ДПК, КЛ има право да се обърне и към Комисия за защита на потребителите и секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, създадена по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите.
17.8. Адрес за контакт с Комисията за защита на потребителите: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6.

18. Приложения
18.1. Неразделна част от ДПК са ОУ, погасителен план, декларация за обработка на лични данни, искане, Тарифа, образец на „Разписка за получаване на парични средства” и евентуално други приложения, като, но не само Споразумение за предоставяне на допълнителни услуги, в случай че
КЛ/СД е сключил такова.
18.2. ДПК трябва да бъде тълкуван винаги заедно с Приложенията, що се отнася до въпроси, свързани с тези Приложения или отнасящи се до тях. Настоящата версия 08 на Общите условия към договорите за потребителски кредит е приета със заповед на Управителите на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД на 27.01.2017 г. и влиза в сила от 27.01.2017 г