"Смайл кредит" е търговската марка на небанковата финансова институция "Ай Ти Еф Груп".

Фирмата предоставя на клиентите си два вида бързи кредити:

• "Кредит до заплата" в размер от 50 до 1 500 лева и връщане с еднократна вноска. Той може да е за срок до 30 дни от отпускане на сумата. При желание от страна на кредитополучателя срокът за връщане може да бъде удължен, като за тази услуга той дължи допълнителна такса.
• "Кредит на вноски" в размер от 600 до 1 500 лева. Кредитът може да бъде погасен за срок от 3 до 12 месеца.

Разгледайте различни варианти на кредита;

Клиентите на "Смайл кредит" трябва да имат 18 навършени години и валидна лична карта. Кандидатстването за кредит и подписването на договора се извършва онлайн. Отпуснатата сума може да бъде усвоена по два начина - по банкова сметка или в брой на касите на easyPay. Връщането на кредита става по същия начин.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

"Смайл кредит" предлага на своите клиенти възможност за прилагане към договора на сертификат за кредитен рейтинг или застраховка "Живот". За тях се заплаща допълнителна сума към кредита, която е включена в нашия Кредитен калкулатор.

Общите условия на "Смайл кредит" са налични на сайта на фирмата, а при несъгласие на клиента с посочените в договора клаузи, той може да се откаже от кредита в законовите срокове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпросО Б Щ И У С Л О В И Я

НА “AЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – ГР. СОФИЯ,

ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия и сключваните договори за кредит, към които са приложими, следните термини имат следното значение:

1.1. Договор за кредит е договор, въз основа на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучател кредит под формата на заем, като договорът се сключва в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителския кредит и приложимото българско законодателство, както и настоящите Общи условия.

1.2. „Кредитодател” е „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Антим I” № 26, ап. Офис № 5, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” №1.

1.3. „Клиент” е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

1.4. „Кредитополучател” e дееспособно физическо лице-потребител на възраст от 18 до 65 години, на който Кредитодателят предоставя заем при условията на сключен с лицето Договор за кредит и настоящите Общи условия.

1.5. „Потребител” е физическо лице, което при сключването на Договора за кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

1.6. „Страни” - Кредитодателят и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”.

1.7. „Срок на договора” е периодът от време, в рамките на който съществува договорното правоотношение между страните – от влизане в сила на договора до погасяване на всички задължения на страните по него.

1.8. „Заявка за кандидатстване” е Стандартизирана форма, с която Кредитополучателят заявява искането си за получаване на заем, съдържаща лични данни на кандидата, сума на искания заем, срок за ползване на заема, банкова сметка и др. Изпраща се до Кредитодателя чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на Уеб–страницата на Кредитодателя -www.smilecredit.bg.

1.9. „Мобилен канал за връзка” е кратък СМС номер, на който Клиентите и Кредитодателят изпращат съобщения, потвърждения и дават съгласие във връзка със сключването на Договора за заем.

1.10. „Уеб-страница” е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет – www.smilecredit.bg, на който е разположен уебсайта на Кредитодателя. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитодателя услуги;

1.11. „Еpay.bg” – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на интернет страницата на дружеството управляващо системата за разплащанe, намираща се на адрес – www.epay.bg. Паричните преводи, извършени от Кредитодателя чрез услугата на еРay.bg, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.

1.12. Работно време е работното време на Кредитодателя от 9:00 до 18:00 часа в работни дни.

2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

2.1. Настоящите Общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД приложими към договори за потребителски кредити (наричани за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл. 298 от Търговския закон /ТЗ/ и съдържат типизираните условия на Договорите за потребителски кредит, които се сключват между „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, в качеството му на кредитодател, и потребители, в качеството им на кредитополучатели.

2.2. Настоящите Общи условия са приложими само към договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, имащи качеството на потребители при сключване на договора, и при условие, че съответният договор попада в приложното поле на Закона за потребителския кредит /ЗПК/.

2.3. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, когато последните при сключване на договора действат в рамките на своята професионална или търговска дейност. Настоящите Общи условия не се прилагат и по отношение на сключвани с физически лица-потребители договори за кредит, когато договорите са извън приложното поле на ЗПК съгласно чл.4 от същия закон. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които се уреждат от Общите условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, приложими към договори за кредит „БЪРЗ КРЕДИТ“ или други общи условия, приети от Кредитодателя.

2.4. Настоящите Общи условия са задължителни за Кредитополучателите и се прилагат в отношенията между страните по сключен Договор за кредит, доколкото в договора и/или в приложения и/или анекси към него не са предвидени специални условия, с които е уговорено друго и/или които изключват приложението на някои от Общите условия.

2.5. В случай че поради промени в законодателството или поради друга причина, която и да било клауза на настоящите Общи условия не може да бъде приложена, отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на Договора за кредит, както и от съответните разпоредби на българското законодателство и установените търговски практики и обичаи.

2.6. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат съответните разпоредби на ЗПК, ТЗ, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и други разпоредби от действащото законодателство, относими към предмета на договора.

2.7. Настоящите Общи условия съдържат информацията, която Кредитодателят трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му включително информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на Кредитодателя и на Кредитополучателя и/или Клиента.

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

3. KAНДИДАТСТВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

3.1. Кредитополучатели могат да бъдат всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местоживеене в страната на възраст от 18 до 65 години, които отговарят на всички условия съгласно настоящите Общи условия.

3.2. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит под формата на паричен заем с минимален размер от 501 лева, който Кредитополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия, и да върне кредита на Кредитодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др.

3.3. Договарянето между страните се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за кредит се сключва във формата на електронен документ или на хартиен или друг траен носител и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и др.

3.4. Сключването на договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента (Кредитополучателя). За да получи кредит, Клиентът попълва Заявка за кандидатстване, намираща се на Уеб-сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.smilecredit.bg, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща, Банкова сметка на лицето и други. Кредитополучателят е длъжен да актуализира предоставените при регистрацията данни в 3 /три/ дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати до Кредитодателя на е-mail адрес: support@smilecredit.bg.

3.5. В края на заявката Кредитодателят предоставя избор на Клиента да кандидатства за кредит при следните три възможности: „Онлайн със Сертификат за кредитен рейтинг”; „С поръчител”, „С банкова гаранция” или „Със Застраховка Живот”.

3.5.1. В случай че Клиентът избере опцията „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, е необходимо да представи на Кредитодателя Сертификат за кредитен рейтинг, издаден от предварително одобрена от Кредитодателя Рейтингова агенция. Сертификатът за кредитен рейтинг трябва да съдържа оценка на кредитоспособността на Клиента. Сертификатът за кредитен рейтинг е един от документите, въз основа на който Кредитодателят преценява дали да предостави или да не предостави кредит на Клиента. Положителната оценка в Сертификата за кредитен рейтинг не обвързва Кредитодателя да предостави кредит, а това става единствено по негова преценка. При попълване на заявката и в случай на избор на Клиента, че ще кандидатства за кредит с възможността „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, Кредитодателят предоставя възможност на Клиента да включи в размера на отпускания кредит възнаграждението на Рейтинговата агенция за издаване на Сертификата за рейтинг. В този случай главницата по отпускания на Кредитополучателя кредит включва сумата по искания от Клиента кредит, посочен в заявката за кандидатстване и сумата на възнаграждението на Рейтинговата агенция. В случай че Клиентът избере да заплати възнаграждението на Рейтинговата агенция за издаване на Сертификата за рейтинг „В брой” по банкова сметка на Рейтинговата агенция, то той е длъжен в срок от 1 работен ден, считано от сключване на договора за кредит да заплати по сметка на Рейтинговата агенция цялата сума на дължимото възнаграждение. В този случай Кредитодателят не отпуска кредита, докато не се заплати изцяло и в срок дължимото от Клиента/Кредитополучателя възнаграждение на Рейтинговата агенция.

3.5.2. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с опцията „Поръчител”, то той е длъжен да осигури поне един поръчител, който да отговаря солидарно за задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит. По своя преценка и с оглед кредитоспособността на Клиента Кредитодателят може да изиска Клиентът да осигури повече от един поръчител с оглед получаване на кредит. В този случай при попълване на заявката Клиентът е длъжен да предостави на Кредитодателя пълни и верни данни относно самоличността на поръчителя/ите като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща и други. При одобрение на Клиента за получаване на кредит Договорът за кредит и настоящите Общи условия се изпращат и на електронната поща на поръчителя, който дава съгласие да бъде поръчител и съгласие за сключване на договора за кредит съгласно ЗПФУР и по реда и при условията, посочени в т. 3.11- т. 3.13 от настоящите Общи условия.

3.5.3. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с предоставяне на Банкова гаранция, то Клиентът е длъжен преди сключване на договора за кредит и преди одобрението му за кредита да предостави на Кредитодателя оригиналът на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция. Банковата гаранция трябва да покрива размера на всички суми, които Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитодателя по договора за кредит. Предоставянето на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция става чрез изпращане на сканирано копие на документите на електронната поща на Кредитодателя е-mail адрес: support@smilecredit.bg и същевременно изпращане на същите документи до адреса на Кредитополучателя с куриер. След получаване на горепосочените документи Кредитополучателят преценява дали да предостави или да не предостави кредита на Клиента.

3.5.1. В случай че Клиентът избере опцията „Със Застраховка живот”, е необходимо той да сключи застраховка с одобрен от Кредитодателя застраховател. Застраховката трябва да покрива следните два застрахователни риска: 1. Смърт на Клиента вследствие на злополука или заболяване и 2. Трайно намалена или загубена работоспособност над 75% за срок от 2 или повече години вследствие на заболяване или злополука, като ползващо се от застраховката лице при настъпване на застрахователно събитие е Кредитодателят. За тази цел след като Клиентът бъде одобрен за заявения от него кредит и след като бъде сключен договора за кредит съгласно сроковете и условията на настоящите Общи условия, Клиентът/Кредитополучателят получава на своята електронна поща Сертификат за застраховане, издаден от одобрен от Кредитодателя застраховател и Общите условия на застрахователя. Клиентът/Кредитополучателят е длъжен да се съгласи със Сертификата за застраховане и Общите условия на застрахователя. При попълване на заявката и в случай на избор на Клиента, че ще кандидатства за кредит с опцията „Със Застраховка Живот”, Кредитодателят предоставя възможност на Клиента да включи в размера на отпускания кредит дължимата от Клиента застрахователна премия. В този случай главницата по отпускания на Кредитополучателя кредит включва сумата по искания от Клиента кредит, посочен в заявката за кандидатстване и сумата на дължимата на застрахователя застрахователна премия. В случай че Клиентът/Кредитополучателят избере да заплати застрахователната премия „В брой” по банкова сметка на застрахователя, то той е длъжен в срок от 1 работен ден, считано от потвърждаване на Сертификата за застраховане и Общите условия на застрахователя, да заплати по сметка на застрахователя или застрахователния посредник цялата сума на дължимата застрахователна премия. В този случай Кредитодателят не отпуска кредита, докато не се заплати изцяло и в срок дължимата от Клиента/Кредитополучателя застрахователна премия.

3.5.5. В края на Заявката за кандидатстване и с оглед успешното и попълване Клиентът задължително трябва да се запознае и да посочи, че е съгласен с настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия е необходимо условие за изпращане на заявката. Получаването от страна на Кредитодателя на Заявка за кандидатстване не задължава последния да предостави заем на кандидатстващия за кредит.

3.5. След като изпрати Заявката за кандидатстване, Клиентът получава ПИН код под формата на кратко електронно съобщение (СМС) на посочения от него телефонен номер, както и линк на посочената от него електронна поща. Клиентът, кандидатстващ за кредита, потвърждава заявката си като активира линка, при което се зарежда част от уеб сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД –www.smilecredit.bg, където Клиентът трябва да въведе ПИН кода на заявката, след което да натисне бутона „Потвърди”. Потвърждението на заявката е необходимо условие да се разгледа Заявката за кандидатстване на Клиента. Непотвърдени заявки не подлежат на разглеждане от Кредитодателя.

3.6. Кредитодателят има право по всяко време да изисква предоставяне на допълнителни данни и документи както за Клиента, така и за неговите поръчители, включително копие на лична карта и други документи, които се изпращат на електронната поща на Кредитодателя. Кредитодателят има право да позвъни на посочените в Заявката за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента и неговите поръчители данни.

3.7. Кредитодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на кредита. Кредитодателят има право да предостави по-малък по размер кредит в сравнение с този, за който Клиентът е кандидатствал, респективно е посочил в Заявката за кандидатстване.

3.8. Клиентът носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. Забранява се регистрацията и/или кандидатстване под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или други неверни данни както за Клиента, така и за поръчителите.

3.9. При сключване на Договора за кредит Клиентът се задължава да съобщава своевременно на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелствата, посочени в Заявката за кандидатстване и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки.

3.10. За да се пристъпи към сключване на Договора за кредит е необходимо Кредитодателят да е одобрил отпускането на кредит на Клиента и да го е информирал за това, чрез изпращането на съобщение до електронната му поща и/или със СМС.

3.11. В случай че Клиентът е одобрен, Договорът за кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК, се изпращат на неговата електронна поща.

3.12. За да сключи Договора за кредит, Клиентът трябва да потвърди, че e запознат, приема и е съгласен с Договора за кредит, заедно с Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора, както че е запознат и е съгласен със Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК.

3.13. Клиентът и Поръчителят разполагат с 24 часа да приемат и да се съгласят с Договора за кредит и настоящите Общи условия, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за отпускане на заема или съответно да откажат Договора за кредит и настоящите Общи условия.

3.14. Ако съгласието за сключване на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по предходната т. 3.13 Кредитодателят има право да се откаже от сключването на Договора, като уведоми за това Клиента и Поръчителя с писмо на електронната поща или по телефон.

3.15. Договорът за кредит се счита за сключен след изпращане от Клиента и от поръчителите му (при кандидатстване с опцията „С поръчители”) на Кредитодателя на съгласието за сключване на Договора за кредит и настоящите Общи условия. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на договора за кредит, потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на заема по банковата му сметка или чрез системата на ePay.bg.

3.16. Съобразно разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние за договорите за кредит, сключени от разстояние, Кредитополучателят през целия срок на действие на договора има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Кредитодателя.

3.17. Кредитодателят отпуска кредита по банковата сметка на Кредитополучателя, която последният е посочил в Заявката за кандидатстване и/или Договора за кредит или чрез системата на ePay.bg, в случай че Кредитополучателят е избрал този начин за получаване на сумата на кредита.

3.18. На Кредитополучателя се отпуска едновременно само един кредит. За нов кредит Кредитополучателят може да подава заявка само тогава, когато напълно е изплатил взетия преди това заем и няма други непогасени задължения към Кредитодателя.

3.19. Всички плащания по Договора се извършват в български лева.

4. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да оценява кредитоспособността на Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията, получена от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители, включително и ако е необходимо да извършва справка в Централния кредитен регистър, в Националния осигурителен институт или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да проверява истиността на предоставената от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители информация. Със съгласието си за сключване на договора за кредит и съгласно настоящите Общи условия Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират, че оторизират Кредитодателя и дават изричното си съгласие:

4.1.1. Кредитодателят да иска сведения за него от трети лица и да обработва тези данни, когато тези сведения са във връзка със сключването и изпълнение на договора;

4.1.2. Предоставените данни да се предават на трети лица, доколкото това се налага за изпълнение на законово задължение на Кредитодателя или доколкото това се налага с оглед изпълнението на задължения по договора за кредит, както и за действия, предхождащи сключването на договора за кредит или доколкото Кредитодателят има сключени договори с трети лица за извършване на дейност по събиране на вземания от Кредитополучателя и/или за извършване на други съвместни дейности.

4.2. С изпращането на Заявката за кандидатстване и впоследствие със сключване на договора за кредит, Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители дават изричното си съгласие, Кредитодателят да има право да изисква от Националния Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за:

4.2.1. Доходите му и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като овластява Кредитодателя да действа като негов пълномощник по смисъла на ЗЗЛД;

4.2.2. Начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

4.3. Със съгласието си с настоящите Общи условия и Договора за кредит Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират и потвърждават, че предоставянето на личните им данни е доброволно, както и че са запознати с правата си по ЗЗЛД, и дават изрично и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни и тези, получени от Кредитодателя при сключване на договора и/или по време на действието му, да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на Договора при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители се съгласява за:

4.3.1. обработването и използването на личните им данни за оценка на кредитоспособността им;

4.3.2. обработването и използването на личните им данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща и др.

4.3.3. използването на личните им данни за целите на планиране, отчетност и статистика;

4.3.4. обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните им данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Кредитодателя, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора.

4.4. Клиентът/Кредитополучателят и неговите поръчители са съгласни и разрешават на Кредитодателя да предоставя информация за финансовото и здравословното състояние на Клиента/Кредитополучателя и неговите поръчители и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с Кредитодателя, на други дружества от групата на Кредитодателя, както и на Рейтинговата агенция в случай че Клиентът/Кредитополучателят кандидатства за кредит чрез възможността „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, както и на други дружества/лица (включително застрахователи и застрахователни посредници) за целите на изпълнение на настоящия договор за целите на събиране на вземанията на Кр