Продължете към съдържанието

Smile credit

3.3 / 5. Оценили: 6

Оцени първи

„Смайл кредит“ е финансова институция регистрирана в БНБ с удостоверение № BGR00298. Работи само Онлайн. 

Фирмата предоставя на клиентите си два вида бързи кредити:

• „Кредит до заплата“ в размер от 50 до 500 лева. 
• „Кредит на вноски“ в размер от 600 до 1 500 лева. 

Кредитите, предоставяни  от „Смайл кредит“ са изцяло онлайн.

Смайл кредит не обслужва клиенти чрез офисна мрежа и няма офиси с удължено работно време.

Работното време на Смайл Кредит е: от 09:00 до 18:00 ч. в работни дни
от 10:00 до 16:00 ч. в събота.

Адресът на Смайл Кредит е: гр. София 1303, бул. Ал. Стамболийски 84 – 86.

Кандидатствайте за кредит тук!

Клиентите на „Смайл кредит“ трябва да имат 18 навършени години и валидна лична карта. Кандидатстването за кредит и подписването на договора се извършва онлайн. Отпуснатата сума може да бъде усвоена по два начина – по банкова сметка или в брой на касите на easyPay. Връщането на кредита става по същия начин.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

„Смайл кредит“ предлага на своите клиенти възможност за прилагане към договора на сертификат за кредитен рейтинг или застраховка „Живот“. За тях се заплаща допълнителна сума към кредита, която е включена в нашия Кредитен калкулатор.

Общите условия на „Смайл кредит“ са налични на сайта на фирмата, а при несъгласие на клиента с посочените в договора клаузи, той може да се откаже от кредита в законовите срокове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

О Б Щ И У С Л О В И Я

НА “AЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – ГР. СОФИЯ,

ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия и сключваните договори за кредит, към които са приложими, следните термини имат следното значение:

1.1. Договор за кредит е договор, въз основа на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучател кредит под формата на заем, като договорът се сключва в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителския кредит и приложимото българско законодателство, както и настоящите Общи условия.

1.2. „Кредитодател” е „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Антим I” № 26, ап. Офис № 5, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” №1.

1.3. „Клиент” е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

1.4. „Кредитополучател” e дееспособно физическо лице-потребител на възраст от 18 до 65 години, на който Кредитодателят предоставя заем при условията на сключен с лицето Договор за кредит и настоящите Общи условия.

1.5. „Потребител” е физическо лице, което при сключването на Договора за кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

1.6. „Страни” – Кредитодателят и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”.

1.7. „Срок на договора” е периодът от време, в рамките на който съществува договорното правоотношение между страните – от влизане в сила на договора до погасяване на всички задължения на страните по него.

1.8. „Заявка за кандидатстване” е Стандартизирана форма, с която Кредитополучателят заявява искането си за получаване на заем, съдържаща лични данни на кандидата, сума на искания заем, срок за ползване на заема, банкова сметка и др. Изпраща се до Кредитодателя чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на Уеб–страницата на Кредитодателя –www.smilecredit.bg.

1.9. „Мобилен канал за връзка” е кратък СМС номер, на който Клиентите и Кредитодателят изпращат съобщения, потвърждения и дават съгласие във връзка със сключването на Договора за заем.

1.10. „Уеб-страница” е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет – www.smilecredit.bg, на който е разположен уебсайта на Кредитодателя. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитодателя услуги;

1.11. „Еpay.bg” – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на интернет страницата на дружеството управляващо системата за разплащанe, намираща се на адрес – www.epay.bg. Паричните преводи, извършени от Кредитодателя чрез услугата на еРay.bg, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.

1.12. Работно време е работното време на Кредитодателя от 9:00 до 18:00 часа в работни дни.

2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

2.1. Настоящите Общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД приложими към договори за потребителски кредити (наричани за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл. 298 от Търговския закон /ТЗ/ и съдържат типизираните условия на Договорите за потребителски кредит, които се сключват между „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, в качеството му на кредитодател, и потребители, в качеството им на кредитополучатели.

2.2. Настоящите Общи условия са приложими само към договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, имащи качеството на потребители при сключване на договора, и при условие, че съответният договор попада в приложното поле на Закона за потребителския кредит /ЗПК/.

2.3. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, когато последните при сключване на договора действат в рамките на своята професионална или търговска дейност. Настоящите Общи условия не се прилагат и по отношение на сключвани с физически лица-потребители договори за кредит, когато договорите са извън приложното поле на ЗПК съгласно чл.4 от същия закон. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които се уреждат от Общите условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, приложими към договори за кредит „БЪРЗ КРЕДИТ“ или други общи условия, приети от Кредитодателя.

2.4. Настоящите Общи условия са задължителни за Кредитополучателите и се прилагат в отношенията между страните по сключен Договор за кредит, доколкото в договора и/или в приложения и/или анекси към него не са предвидени специални условия, с които е уговорено друго и/или които изключват приложението на някои от Общите условия.

2.5. В случай че поради промени в законодателството или поради друга причина, която и да било клауза на настоящите Общи условия не може да бъде приложена, отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на Договора за кредит, както и от съответните разпоредби на българското законодателство и установените търговски практики и обичаи.

2.6. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат съответните разпоредби на ЗПК, ТЗ, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и други разпоредби от действащото законодателство, относими към предмета на договора.

2.7. Настоящите Общи условия съдържат информацията, която Кредитодателят трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му включително информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на Кредитодателя и на Кредитополучателя и/или Клиента.

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

3. KAНДИДАТСТВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

3.1. Кредитополучатели могат да бъдат всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местоживеене в страната на възраст от 18 до 65 години, които отговарят на всички условия съгласно настоящите Общи условия.

3.2. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит под формата на паричен заем с минимален размер от 501 лева, който Кредитополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия, и да върне кредита на Кредитодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др.

3.3. Договарянето между страните се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за кредит се сключва във формата на електронен документ или на хартиен или друг траен носител и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и др.

3.4. Сключването на договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента (Кредитополучателя). За да получи кредит, Клиентът попълва Заявка за кандидатстване, намираща се на Уеб-сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.smilecredit.bg, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща, Банкова сметка на лицето и други. Кредитополучателят е длъжен да актуализира предоставените при регистрацията данни в 3 /три/ дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати до Кредитодателя на е-mail адрес: support@smilecredit.bg.

3.5. В края на заявката Кредитодателят предоставя избор на Клиента да кандидатства за кредит при следните три възможности: „Онлайн със Сертификат за кредитен рейтинг”; „С поръчител”, „С банкова гаранция” или „Със Застраховка Живот”.

3.5.1. В случай че Клиентът избере опцията „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, е необходимо да представи на Кредитодателя Сертификат за кредитен рейтинг, издаден от предварително одобрена от Кредитодателя Рейтингова агенция. Сертификатът за кредитен рейтинг трябва да съдържа оценка на кредитоспособността на Клиента. Сертификатът за кредитен рейтинг е един от документите, въз основа на който Кредитодателят преценява дали да предостави или да не предостави кредит на Клиента. Положителната оценка в Сертификата за кредитен рейтинг не обвързва Кредитодателя да предостави кредит, а това става единствено по негова преценка. При попълване на заявката и в случай на избор на Клиента, че ще кандидатства за кредит с възможността „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, Кредитодателят предоставя възможност на Клиента да включи в размера на отпускания кредит възнаграждението на Рейтинговата агенция за издаване на Сертификата за рейтинг. В този случай главницата по отпускания на Кредитополучателя кредит включва сумата по искания от Клиента кредит, посочен в заявката за кандидатстване и сумата на възнаграждението на Рейтинговата агенция. В случай че Клиентът избере да заплати възнаграждението на Рейтинговата агенция за издаване на Сертификата за рейтинг „В брой” по банкова сметка на Рейтинговата агенция, то той е длъжен в срок от 1 работен ден, считано от сключване на договора за кредит да заплати по сметка на Рейтинговата агенция цялата сума на дължимото възнаграждение. В този случай Кредитодателят не отпуска кредита, докато не се заплати изцяло и в срок дължимото от Клиента/Кредитополучателя възнаграждение на Рейтинговата агенция.

3.5.2. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с опцията „Поръчител”, то той е длъжен да осигури поне един поръчител, който да отговаря солидарно за задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит. По своя преценка и с оглед кредитоспособността на Клиента Кредитодателят може да изиска Клиентът да осигури повече от един поръчител с оглед получаване на кредит. В този случай при попълване на заявката Клиентът е длъжен да предостави на Кредитодателя пълни и верни данни относно самоличността на поръчителя/ите като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, актуална Електронна поща и други. При одобрение на Клиента за получаване на кредит Договорът за кредит и настоящите Общи условия се изпращат и на електронната поща на поръчителя, който дава съгласие да бъде поръчител и съгласие за сключване на договора за кредит съгласно ЗПФУР и по реда и при условията, посочени в т. 3.11- т. 3.13 от настоящите Общи условия.

3.5.3. В случай че Клиентът избере да кандидатства за кредит с предоставяне на Банкова гаранция, то Клиентът е длъжен преди сключване на договора за кредит и преди одобрението му за кредита да предостави на Кредитодателя оригиналът на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция. Банковата гаранция трябва да покрива размера на всички суми, които Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитодателя по договора за кредит. Предоставянето на Удостоверение за Банкова гаранция и копие на Договора, сключен между съответната банка и Клиента за издаване на Банкова гаранция става чрез изпращане на сканирано копие на документите на електронната поща на Кредитодателя е-mail адрес: support@smilecredit.bg и същевременно изпращане на същите документи до адреса на Кредитополучателя с куриер. След получаване на горепосочените документи Кредитополучателят преценява дали да предостави или да не предостави кредита на Клиента.

3.5.1. В случай че Клиентът избере опцията „Със Застраховка живот”, е необходимо той да сключи застраховка с одобрен от Кредитодателя застраховател. Застраховката трябва да покрива следните два застрахователни риска: 1. Смърт на Клиента вследствие на злополука или заболяване и 2. Трайно намалена или загубена работоспособност над 75% за срок от 2 или повече години вследствие на заболяване или злополука, като ползващо се от застраховката лице при настъпване на застрахователно събитие е Кредитодателят. За тази цел след като Клиентът бъде одобрен за заявения от него кредит и след като бъде сключен договора за кредит съгласно сроковете и условията на настоящите Общи условия, Клиентът/Кредитополучателят получава на своята електронна поща Сертификат за застраховане, издаден от одобрен от Кредитодателя застраховател и Общите условия на застрахователя. Клиентът/Кредитополучателят е длъжен да се съгласи със Сертификата за застраховане и Общите условия на застрахователя. При попълване на заявката и в случай на избор на Клиента, че ще кандидатства за кредит с опцията „Със Застраховка Живот”, Кредитодателят предоставя възможност на Клиента да включи в размера на отпускания кредит дължимата от Клиента застрахователна премия. В този случай главницата по отпускания на Кредитополучателя кредит включва сумата по искания от Клиента кредит, посочен в заявката за кандидатстване и сумата на дължимата на застрахователя застрахователна премия. В случай че Клиентът/Кредитополучателят избере да заплати застрахователната премия „В брой” по банкова сметка на застрахователя, то той е длъжен в срок от 1 работен ден, считано от потвърждаване на Сертификата за застраховане и Общите условия на застрахователя, да заплати по сметка на застрахователя или застрахователния посредник цялата сума на дължимата застрахователна премия. В този случай Кредитодателят не отпуска кредита, докато не се заплати изцяло и в срок дължимата от Клиента/Кредитополучателя застрахователна премия.

3.5.5. В края на Заявката за кандидатстване и с оглед успешното и попълване Клиентът задължително трябва да се запознае и да посочи, че е съгласен с настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия е необходимо условие за изпращане на заявката. Получаването от страна на Кредитодателя на Заявка за кандидатстване не задължава последния да предостави заем на кандидатстващия за кредит.

3.5. След като изпрати Заявката за кандидатстване, Клиентът получава ПИН код под формата на кратко електронно съобщение (СМС) на посочения от него телефонен номер, както и линк на посочената от него електронна поща. Клиентът, кандидатстващ за кредита, потвърждава заявката си като активира линка, при което се зарежда част от уеб сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД –www.smilecredit.bg, където Клиентът трябва да въведе ПИН кода на заявката, след което да натисне бутона „Потвърди”. Потвърждението на заявката е необходимо условие да се разгледа Заявката за кандидатстване на Клиента. Непотвърдени заявки не подлежат на разглеждане от Кредитодателя.

3.6. Кредитодателят има право по всяко време да изисква предоставяне на допълнителни данни и документи както за Клиента, така и за неговите поръчители, включително копие на лична карта и други документи, които се изпращат на електронната поща на Кредитодателя. Кредитодателят има право да позвъни на посочените в Заявката за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента и неговите поръчители данни.

3.7. Кредитодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на кредита. Кредитодателят има право да предостави по-малък по размер кредит в сравнение с този, за който Клиентът е кандидатствал, респективно е посочил в Заявката за кандидатстване.

3.8. Клиентът носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. Забранява се регистрацията и/или кандидатстване под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или други неверни данни както за Клиента, така и за поръчителите.

3.9. При сключване на Договора за кредит Клиентът се задължава да съобщава своевременно на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелствата, посочени в Заявката за кандидатстване и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки.

3.10. За да се пристъпи към сключване на Договора за кредит е необходимо Кредитодателят да е одобрил отпускането на кредит на Клиента и да го е информирал за това, чрез изпращането на съобщение до електронната му поща и/или със СМС.

3.11. В случай че Клиентът е одобрен, Договорът за кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК, се изпращат на неговата електронна поща.

3.12. За да сключи Договора за кредит, Клиентът трябва да потвърди, че e запознат, приема и е съгласен с Договора за кредит, заедно с Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора, както че е запознат и е съгласен със Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК.

3.13. Клиентът и Поръчителят разполагат с 24 часа да приемат и да се съгласят с Договора за кредит и настоящите Общи условия, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за отпускане на заема или съответно да откажат Договора за кредит и настоящите Общи условия.

3.14. Ако съгласието за сключване на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по предходната т. 3.13 Кредитодателят има право да се откаже от сключването на Договора, като уведоми за това Клиента и Поръчителя с писмо на електронната поща или по телефон.

3.15. Договорът за кредит се счита за сключен след изпращане от Клиента и от поръчителите му (при кандидатстване с опцията „С поръчители”) на Кредитодателя на съгласието за сключване на Договора за кредит и настоящите Общи условия. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на договора за кредит, потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на заема по банковата му сметка или чрез системата на ePay.bg.

3.16. Съобразно разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние за договорите за кредит, сключени от разстояние, Кредитополучателят през целия срок на действие на договора има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Кредитодателя.

3.17. Кредитодателят отпуска кредита по банковата сметка на Кредитополучателя, която последният е посочил в Заявката за кандидатстване и/или Договора за кредит или чрез системата на ePay.bg, в случай че Кредитополучателят е избрал този начин за получаване на сумата на кредита.

3.18. На Кредитополучателя се отпуска едновременно само един кредит. За нов кредит Кредитополучателят може да подава заявка само тогава, когато напълно е изплатил взетия преди това заем и няма други непогасени задължения към Кредитодателя.

3.19. Всички плащания по Договора се извършват в български лева.

4. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да оценява кредитоспособността на Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията, получена от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители, включително и ако е необходимо да извършва справка в Централния кредитен регистър, в Националния осигурителен институт или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да проверява истиността на предоставената от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители информация. Със съгласието си за сключване на договора за кредит и съгласно настоящите Общи условия Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират, че оторизират Кредитодателя и дават изричното си съгласие:

4.1.1. Кредитодателят да иска сведения за него от трети лица и да обработва тези данни, когато тези сведения са във връзка със сключването и изпълнение на договора;

4.1.2. Предоставените данни да се предават на трети лица, доколкото това се налага за изпълнение на законово задължение на Кредитодателя или доколкото това се налага с оглед изпълнението на задължения по договора за кредит, както и за действия, предхождащи сключването на договора за кредит или доколкото Кредитодателят има сключени договори с трети лица за извършване на дейност по събиране на вземания от Кредитополучателя и/или за извършване на други съвместни дейности.

4.2. С изпращането на Заявката за кандидатстване и впоследствие със сключване на договора за кредит, Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители дават изричното си съгласие, Кредитодателят да има право да изисква от Националния Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за:

4.2.1. Доходите му и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като овластява Кредитодателя да действа като негов пълномощник по смисъла на ЗЗЛД;

4.2.2. Начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

4.3. Със съгласието си с настоящите Общи условия и Договора за кредит Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират и потвърждават, че предоставянето на личните им данни е доброволно, както и че са запознати с правата си по ЗЗЛД, и дават изрично и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни и тези, получени от Кредитодателя при сключване на договора и/или по време на действието му, да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на Договора при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители се съгласява за:

4.3.1. обработването и използването на личните им данни за оценка на кредитоспособността им;

4.3.2. обработването и използването на личните им данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща и др.

4.3.3. използването на личните им данни за целите на планиране, отчетност и статистика;

4.3.4. обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните им данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Кредитодателя, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора.

4.4. Клиентът/Кредитополучателят и неговите поръчители са съгласни и разрешават на Кредитодателя да предоставя информация за финансовото и здравословното състояние на Клиента/Кредитополучателя и неговите поръчители и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с Кредитодателя, на други дружества от групата на Кредитодателя, както и на Рейтинговата агенция в случай че Клиентът/Кредитополучателят кандидатства за кредит чрез възможността „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, както и на други дружества/лица (включително застрахователи и застрахователни посредници) за целите на изпълнение на настоящия договор за целите на събиране на вземанията на Кредитодателя към него в случаите на неизпълнение по настоящия договор.

4.5. Кредитодателят взема съответните мерки за защита на личните данни на Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

5. ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ

5.1. Със съгласието си да сключи Договора за кредит Кредитополучателят декларира и потвърждава, че:

5.1.1. икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора за кредит;

5.1.2. не сключва договора за кредит при грешка, измама, заплашване или крайна нужда;

5.1.3. осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние;

5.1.4. осведомен е, че лихвената ставка и такси по потребителския кредит в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от събираната от Кредитодателя лихвена ставка и такси и независимо от това Кредитополучателят желае да получи кредит от Кредитодателя;

5.1.5. таксите, които взима Кредитодателят, според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия;

5.1.6. Кредитодателят не го е принуждавал да взема кредит и по негово желание му е разяснило съпътстващите сключването на договора задължения и му е отговорило на всички въпроси, свързани с дадения договор;

5.1.7. предоставил е на Кредитодателя цялата действителна информация за своето икономическо положение.

5.1.8. е запознат с условията за потребителски кредити и декларира, че Кредитодателят е спазил всички условия за предоставяне на информация и данни съгласно ЗПК.

5.2. С приемане на настоящите Общи условия и договора за потребителски кредит Кредитополучателят/Клиентът декларира, че е получил своевременно преди сключване на договора за кредит цялата необходима информация по чл. 5, ал.1 и 2 от ЗПК за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит, която му е предоставена във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение №2 към ЗПК.

5.3. С приемането на настоящите Общи условия и договора за потребителски кредит Кредитополучателят/Клиентът декларира, че е получил своевременно цялата информация съгласно чл. 9 от ЗПФУР, както и цялата информация по чл. 5, ал. 10 от ЗПК.

6. СРОК. ПРАВО НА ОТКАЗ.

6.1. Ако в Договора за кредит не е уговорено друго, той влиза в сила от датата на превеждане на заема по банковата сметка на Кредитополучателя или по негова микросметка в системата на еPay.bg.

6.2. Договорът за кредит се сключва за срок, който се определя в индивидуалния Договор за кредит.

6.3. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит в 14-дневен срок от датата на сключване на договора. В този случай Кредитополучателят е длъжен да заплати на Кредитодателя получената в заем сума, начислените лихви и такси за дните на ползване на кредита до момента на отказа.

6.4. Упражняването на правото на отказ от страна на Кредитополучателя се осъществява с изпращането на уведомление за отказ от Договора за кредит до Кредитодателя на неговия електронен адрес – support@smilecredit.bg

6.5. В случай че Кредитополучателят не се възползва от правото си по т. 6.3. от настоящите Общи условия в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.

7. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КРЕДИТА

7.1. На падежа на кредита или в срок от максимум 5 дни, считано от момента на изтичане на срока на кредита, Кредитополучателят има право да подаде заявка за удължаване на срока на Договора за кредит. Срокът за удължаване на кредита се определя с анекс към Договора за кредит и започва да тече от момента на изтичане на срока на отпуснатия вече кредит.

7.2. Удължаването на срока на кредита се извършва при сроковете и условията като кандидатстване за нов кредит. За удължаване на срока на кредита Кредитополучателят попълва Заявка за удължаване на срока, намираща се на Уеб-сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.smilecredit.bg. В заявката за удължаване на срока на кредита Кредитополучателят посочва и срока, за които иска удължаване. При удължаване на срока на кредита, при който Кредитополучателят е избрал опцията „Онлайн със сертификат за кредитен рейтинг”, Кредитополучателят трябва да представи на Кредитодателя нов и актуален Сертификат за рейтинг. При удължаване на срока на кредита, при който Кредитополучателят е избрал опцията „Със Застраховка Живот”, Кредитополучателят трябва да продължи срока на застраховката си или да сключи нова застраховка за удължения срок на кредита.

7.3. Кредитополучателят може да иска удължаване на срока на кредита за максималната сума, равняваща се на първоначално отпуснатата главница по заема.

7.4. В края на заявката за удължаване на срока на кредита и с оглед успешното и попълване Кредитополучателят задължително трябва да се запознае и да посочи, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Анекса към договора за кредит. Кредитополучателят има възможност да запази на своя компютър настоящите Общи условия и Анекса към договора му за кредит преди тяхното потвърждаване. Приемането на настоящите Общи условия и Анекса към договора за кредит е необходимо условие за изпращане на заявката за удължаване на срока. Получаването от страна на Кредитодателя на Заявката за удължаване на срока не задължава последния да удължи срока на кредита, а това става единствено по преценка на Кредитодателя.

7.5. Необходимо и задължително условие за удължаване на срока на кредита е Кредитополучателят да е изплатил всички лихви, такси, разноски и неустойки по вече отпуснатия кредит, както и съответната част от главницата по кредита, за която Кредитополучателят не желае удължаване на срока. Заплащането на всички горепосочени в предходното изречение суми (главница, лихви, такси, разноски и неустойки) се заплащат от Кредитополучателя в срок не по-късно от 5 дни, считано от датата на падежа по отпуснатия вече кредит.

7.6. Кредитодателят разглежда Заявката за удължаване на срока на кредита и въз основа на същата го уведомява в разумен срок чрез електронно писмо за съгласието или отказа си за удължаване на срока. При съгласие за удължаване на срока Кредитодателят изпраща на Кредитополучателя настоящите Общи условия и Анекса към договора за кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Кредитополучателя отказа за удължаване на срока на кредита.

7.7. За удължения срок на кредита Кредитополучателят дължи нова лихва, изчислена съгласно условията на настоящите Общи условия, Договора за кредит и съответния към него анекс.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Всички уведомления и изявления на страните по Договора се извършват под формата на електронни документи, изпратени от едната страна на електронната поща на другата, която електронна поща за Кредитополучателя е тази, посочена от него в Заявката за кандидатстване. Всички уведомления и изявления се считат за валидни, ако съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис може да се установи несъмнено авторството на страната, от която изхожда документът, и получаването му от насрещната страна.

8.2. За всички случаи, за които в тези Общи условия и/или в Договора се предвижда, че данни и информация за промени на обстоятелства и параметри, свързани с изпълнението на договора, ще се публикуват на страницата на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.smilecredit.bg, Кредитополучателят се счита за уведомен за тези промени, без да е необходимо допълнително писмено уведомление до него.

8.3. Неполучаването на уведомления не е основание за забава на дължимо плащане от Кредитополучателя. Кредититополучателят дължи редовно плащане на определените в този договор падежи независимо дали е получил уведомление.

III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

9. ЛИХВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СУМАТА ПО КРЕДИТА.

9.1. За предоставения кредит Кредитополучателят заплаща на Кредитодателя лихва за ползване на кредита, чийто размер се определя в индивидуалния договор за кредит.

9.2. Размерът на Годишния процент на разходите се посочва в Договора за кредит. Размерът на Годишния процент на разходите се изчислява съгласно формулата, посочена в Приложение 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за потребителския кредит.

10. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

10.1. Главницата по кредита, лихвите и таксите начислени по кредита се заплащат от Кредитополучателя на Кредитодателя при срокове и условия, уговорени в Договора за кредит и погасителния план към него. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

10.2. Плащанията по Договора за кредит следва да бъдат извършвани в български лева.

10.3. Всички дължими плащания към Кредитодателя се извършват чрез платежната система “E-pay” или по банкова сметка на Кредитодателя, като банковите сметки са посочени на интернет страницата на Дружеството – www.smilecredit.bg.

10.4. За да се идентифицира Кредитополучателят при връщане на заема и дължимата лихва, такси и неустойки и др., същият трябва да посочи в платежното нареждане (вносната бележка) своите три имена и/или ЕГН и/или номера на Договора за кредит.

10.5. Всички плащания се смятат за извършени от момента на постъпването им в някоя от банковите сметки на Кредитодателя или в неговата микросметка в системата на еPay.bg.

10.6. Всички банкови или други разноски във връзка с плащанията на Кредитополучателя по настоящите Общи условия и по Договора, са за сметка на Кредитополучателя.

IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОДАТЕЛЯ

11.1. Кредитодателят има право да изисква от Кредитополучателя през целия срок на Договора да предоставя в писмена форма информация и документи, включително и засягащи финансовото му състояние, като, но не само, Годишна данъчна декларация; Трудов договор; документи, изходящи от работодателя; извлечение или друг удостоверителен документ, издаден от държавен или общински орган, който да свидетелства за дължимите данъци, осигуровки и други публични задължения на Кредитополучателя и др.

11.2. Кредитодателят има право да получава от Кредитополучателя всички дължими суми в размерите и сроковете, съгласно Договора за кредит, неговите приложения, анекси и настоящите Общи условия.

11.3. Кредитодателят има право по своя преценка да прехвърли на всяко трето лице и/или да заложи всички свои вземания по Договора и настоящите Общи условия. Кредитодателят уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето на вземанията, освен ако новият и първоначалният кредитодател са се споразумяли първоначалният кредитодател да администрира кредита по отношение на Кредитополучателя.

11.4. Кредитодателят има всички други права, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

12.1. Кредитополучателят има право при погасяване на кредита по договора, при поискване и във всеки момент от изпълнението на Договора да получи безвъзмездно информация за всички извършени и предстоящи плащания по кредита. Тази информация се предоставя чрез извлечение по сметката на кредитополучателя под формата на погасителен план. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите, таксите и други допълнителните разходи.

12.2. Кредитополучателят има всички други права, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.

12.3. Кредитополучателят е длъжен да заплаща редовно, изцяло и в срок погасителните вноски, лихвите, таксите и главницата по кредита, както и всички други дължими и изискуеми, текущи или еднократни плащания, уговорени в Договора, анексите към Договора и настоящите Общи условия.

12.4. Кредитополучателят се задължава при сключване на Договора и по време на срока му на действие да представя и предава всички необходими документи, посочени в Договора и настоящите Общи условия и/или изисквани от Кредитодателя.

12.5. Кредитополучателят е длъжен да снабди Кредитодателя с обезпеченията, за които Кредитополучателят се е съгласил и които са конкретно уговорени от страните в Договора за кредит или в анексите към него, както и да поддържа същите налични и валидни за целия срок на договора.

12.6. В случай че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с кредитна и/или друга финансова институция, той се задължава в 3 (три) дневен срок от настъпването на съответното събитие да уведоми Кредитодателя и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други, относими към кредитното правоотношение документи.

12.7. Кредитополучателят е длъжен да уведомява писмено или на електронната поща на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелства относно Кредитополучателя. Кредитополучателят трябва да извърши уведомяването по предходното изречение в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на настъпване на съответната промяна. Ако промяната е предмет на вписване в официален регистър, заедно с уведомлението кредитополучателят е длъжен да представи официално извлечение или друг удостоверителен документ, свидетелстващ за съответната промяна.

12.8. Кредитополучателят се задължава да съхрани цялата информация, включително но не само Договора за кредит и настоящите Общи условия, предоставени му от Кредитодателя по повод и във връзка с договора за кредит, Сертификата за застраховане, Общите условия на застрахователя, Сертификата за кредитен рейтинг, Общите условия на рейтинговата агенция и др. на траен носител (в т.ч. Флопи диск, CD-ROM, DVD, хард диск, флаш памет или др.) или да я разпечата на хартиен носител.

12.9. Кредитополучателят има и всички други задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.

13. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

13.1. С цел гарантиране и обезпечаване погасяването на всички дължими и изискуеми вземания на Кредитодателя към Кредитополучателя на основание Договора за кредит и настоящите Общи условия, включително главница, лихви, такси, неустойки, глоби и други разноски, до окончателното им събиране в пълен размер, по взаимно съгласие между Кредитодателя и Кредитополучателя, Кредитополучателят може да учреди обезпечение, чийто вид се определя от страните и което обезпечение изрично се посочва в Договора за потребителски кредит или в анкесите към него.

13.2. Обезпеченията по Договора за кредит могат да бъдат поръчителство на трето лице, запис на заповед, издаден от Кредитополучателя и/или друго трето лице, както и други обезпечения.

13.3. По време на действие на Договора за кредит Кредитодателят и Кредитополучателят могат да се уговорят Кредитополучателят да предостави допълнително обезпечение.

13.4. Обезпеченията по настоящата т. 13 гарантират плащането на всички вземания на Кредитодателя до пълното издължаване от Кредитополучателя на сумите по Договора за кредит и настоящите Общи условия.

14. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

14.1. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски кредит, считано от влизане в сила на договора за кредит, без да дължи обезщетение за предсрочно погасяване на кредита. В тези случаи Кредитополучателят трябва да заплати на Кредитодателя по негова сметка получената в заем сума, лихви, такси и други суми за срока до предсрочното погасяване на кредита.

14.2. В случай на частично предсрочно погасяване на кредита, Кредитодателят по писмено искане на Кредитополучателя намалява съответно разходите по кредита, като това става по следните два начина;. Кредитодателят може да намали крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на вноските или Кредитодателят може да намали съответно размера на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване.

14.3. В случаите на частично предсрочно погасяване Кредитодателят изпраща нов погасителен план на Кредитополучателя.

VIII. РАЗДЕЛ ПЕТИ

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ

15. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Неизпълнение от страна на Кредитополучателя е налице, когато:

15.1. декларация, гаранция, твърдение или изявление, направени от Кредитополучателя или от трето задължено лице, съдържащи се в Договора или в друга информация, отчет или какъвто и да е друг документ във връзка с тях, се окажат неавтентични, неверни, непълни или подвеждащи към датата, когато са дадени или когато се счита, че са дадени;

15.2. което и да е разрешение, решение на трето задължено лице или каквото и да е разрешение, одобрение или съгласие, необходимо за изпълнение на задължение на някое от посочените лица, съгласно тези Общи условия и Договора, не е действително или е станало недействително, независимо от вида и формата на недействителност;

15.3. Кредитополучателят наруши която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Договора;

15.4. Кредитополучателят не изпълни в срок което е и да е парично задължение по тези Общи условия или Договора (включително, но не само – вноска по кредита, главница, лихва, такса, комисиона и др.);

15.5. Кредитополучателят не изпълни което и да е друго задължение по тези Общи условия или Договора или не спазва друго условие, ангажимент или задължение съгласно Общите условия и/или Договора;

15.6. по отношение на активи или имущество или банкова сметка на Кредитополучателя и/или на трето задължено лице е налице съдебно или арбитражно решение, присъда или определение, изпълнително действие, обезпечителна мярка, запор, тежест, обезпечение (равно по степен или от по-висока степен в сравнение с това, предоставено на Кредитодателя), изпълнителен лист, акт на административен орган или държавна институция, или подобна процедура или акт могат да бъдат издадени, присъдени, наложени, определени или принудително преведени в изпълнение и по преценка на Кредитодателя това има или може да има реално неблагоприятно въздействие върху способността на Кредитополучателя да изпълнява своите задължения по тези Общи условия и Договора;

15.7. настъпва друго обстоятелство, което по преценка на Кредитодателя има или може да има неблагоприятно въздействие върху действията, перспективите или финансовото състояние на Кредитополучателя или на трето задължено лице или да възпрепятства възможността на Кредитополучателя или на трето задължено лице да изпълнят техните задължения по тези Общи условия и Договора.

16. ПРАВА НА КРЕДИТОДАТЕЛЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя, както и на неизпълнение на задължение на трето задължено лице Кредитодателят има право:

16.1. да направи задълженията на Кредитополучателя по Договора незабавно изискуеми;

16.2. да прекрати или развали Договора с писмено известие до Кредитополучателя, без да му дава допълнителен срок за изпълнение;

16.3. да сезира органите на МВР и Прокуратурата с цел образуване на наказателно производство по реда, предвиден за това в Наказателно-процесуалния кодекс;

16.4. да започне съдебно или арбитражно производство срещу кредитополучателя с искане за връщане на главницата на кредита и дължимите лихви, както и за обезщетяване на всички претърпени загуби, пропуснати ползи, и всички други вреди и разноски, претърпени от кредитодателя в резултат на неизпълнение от страна на Кредитополучателя, всички неустойки, действителните адвокатски хонорари и разноските по събирането на дължимите обезщетения и неустойки;

16.5. да удовлетвори (включително извънсъдебно) всички свои претенции от предоставените обезпечения в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия и Договора, договорите за обезпечения и приложимото законодателство;

16.6. да упражнява всички други свои права, предвидени в тези Общи условия, Договора за кредит и закона.

17. ОТГОВОРНОСТ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

17.1. При забава на което и да е парично задължение Кредитополучателят дължи законна лихва за забава върху неплатената в срок сума за времето на забавата.

17.2. В случай на разваляне на Договора поради неизпълнение на задължение на Кредитополучателя, различно от забава на парично задължение, той дължи неустойка в размер на 100 (сто) лева за всяко отделно неизпълнение.

17.3. В случаите по т.17.1 и 17.2 Кредитополучателят дължи и обезщетение за вредите, чийто размер е по-голям от този на неустойката или законната лихва.

17.4. Kредитополучателят заплаща на Кредитодателя такса за извънсъдебно събиране на просрочен кредит, дължима при забава на плащането на една или повече погасителни вноски по кредита на падеж съгласно индивидуалния Договор за кредит и погасителния план към него, в размер определен съгласно действащата към момента на настъпване на забавата Тарифа на Кредитодателя. Таксата по настоящата точка служи за покриване на административните разходи на Кредитодателя, свързани с извършваните от последния действия по събиране на изискуемите просрочени плащания по договора за кредит (включително, но не само – телефонни обаждания, изпращане на напомнителни писма, възнаграждение за адвокатски консултации и др.) и се дължи до пълното им погасяване. Размерът на таксата може да бъде променян едностранно от Кредитодателя при съществена промяна на разходите, съпровождащи действията по събиране на просрочените вземания, когато тази промяна е извън контрола на Кредитодателя (включително, но не само – промяна на цени за телефонни обаждания, промяна на цени за пощенски услуги и др.). Кредитодателя уведомява Кредитополучателя за промяна на размера на таксата чрез поставяне на съобщения на Интернет страницата с указание за датата на влизане в сила на новия размер на таксата.

17.5. Неустойките и законната лихва по Общите условия и Договора се дължат и след разваляне на договора.

17.6. Неустойките и законната лихва за неизпълнение по настоящата т. 17 се дължат от Кредитополучателя независимо и ведно с начислените лихви и такси и други суми по кредита.

VI. РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

18. OСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за кредит се прекратява:

18.1. при погасяване на всички задължения на Кредитополучателя;

18.2. при неговото разваляне от една от страните;

18.3. по взаимно съгласие или в други случаи, посочени в Общите условия, Договора за кредит и закона.

19. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

Във всички случаи на прекратяване или разваляне, платените от Кредитополучателя по договора суми (вкл. главница, лихви, такси, разноски и др.), не подлежат на връщане, освен ако е предвидено друго в Общите условия, Договора, закона или ако Кредитодателят и Кредитополучателят уговорят друго.

VII. РАЗДЕЛ СЕДМИ

СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

20. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При изпълнение на тези Общи условия и Договора страните ще действат добросъвестно и ще се стремят да уреждат по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки възникналите между тях спорове, включително като ползват, ако е необходимо уредените в тези Общи условия и Договора и в действащото законодателство извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове. Ако страните не уредят извънсъдебно даден спор, той се отнася за разрешаване пред съответно компетентния в гр. София съд (Софийски районен съд или Софийски градски съд), като настоящото представлява писмено споразумение за определяне на местната подъдност на споровете съгласно чл. 117 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ .

21. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

21.1. В случай че Кредитополучателят има възражения във връзка с изпълнението на задълженията по тези Общи условия и Договора, той следва да подаде писмено възражение до Кредитодателя, в което следва да изложи оплакването си, искането си към Кредитодателя и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи писмените доказателства за тях, с които разполага. Възражението се подава от Кредитополучателя най-късно в 7-дневен срок от настъпването на причината за възражението, освен в случаите, за които е предвиден друг срок в тези Общи условия и Договора или в закона. Кредитодателят разглежда всяко постъпило писмено възражение на Кредитополучателя по уредената във Вътрешните му правила процедура. Кредитодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на изискванията по тази точка, в 30-дневен срок от получаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или неясно или не приложи необходимите доказателства за изясняване на случая, Кредитодателят изисква от Кредитополучателя допълване, респ. уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на доказателствата, на които Кредитополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая, като в този случай срокът за произнасянето й тече от получаването на допълнено, респ. уточнено и съответстващо на уговорените в тази точка изисквания възражение от Кредитополучателя.

21.2. Ако Кредитодателят не се произнесе в предвидения в предходната точка срок, както и когато решението му не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите. С приемането на тези Общи условия и Договора кредитополучателят декларира, че е информиран от Кредитодателя за наличието на възможността и за реда, по който може да сезира помирителните комисии със спора.

21.3. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с настоящите Общи условия и Договора до Комисията за защита на потребителите в съответствие с правилата на ЗПК. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл.”Славейков” 4а, уеб страницата й – www.kzp.bg, a електронният й адрес: info@kzp.bg.

VІII. РАЗДЕЛ ОСМИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

22. ПРОМЕНИ

Разпоредбите на Договора за кредит могат да бъдат изменяни и/или допълвани само с писмено съгласие на двете страни.

23. ЕЗИК

Договорът и Общите условия се сключват на български език, на който език ще се изготвят и подписват всички уведомления и съобщения между страните и цялостната им комуникация по време на изпълнение на договора и във връзка с изпълнението, изменението и/или прекратяването му.

24. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА УГОВОРКИ

Недействителността на уговорка от Договора за кредит или тези Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга тяхна уговорка от Договора или Общите условия.

25. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Със сключване на Договора за кредит Кредитополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на тези Общи условия, съгласен е с тях, приема ги за задължителна и неразделна част от сключения между страните Договор за кредит и безусловно ще ги спазва.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД на 22.07.2014 г. и са в сила от същата дата.