Vivus е небанкова финансова институция и е търговска марка на "4финанс" ЕООД, част от международната компания 4finance AS.
Фирмата предлага на своите клиенти кредит до заплата в размер от 50 до 1 300 лева. При първи кредит максималната сума, която може да бъде отпусната на клиента, е 400 лева. Срокът на връщане на кредита е от 5 до 30 дни.

Разгледайте различни варианти на кредита;.

За да кандидатства за кредит от „Вивус“, клиентът трябва да е на възраст над 19 години и да притежава валидна лична карта.

Кандидатстването и подписването на договора се извършват изцяло онлайн, а отпуснатата сума се превежда по банков път или се получава в брой на касите на EasyPay. Максималният срок за връщане на заема е до 30 дни, а самото връщане става с еднократна вноска или на няколко части до съответната падежна дата по сметка на фирмата. При желание от страна на клиента срока на кредита може да бъде удължен, като за целта се заплаща допълнителна такса. Нейният размер зависи от отпуснатата сума и срока на удължаване.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

"Вивус" дава възможност на своите клиенти да се възползват от разглеждане на документите в рамките на 15 минути. За тази услуга те заплащат допълнителна такса, която е включена в нашия Кредитен калкулатор.

Общите условия на кредита, както и Стандартен европейски формуляр, могат да се намерят на сайта на „Вивус“.

При желание от страна на клиента той може да се откаже от кредита в законовите срокове.

Предимства на Vivus:
  • Връщате точно толкова, колкото сте взели! Ако сте нов клиент, за вас кредитът ще бъде безплатен - без лихва, без такса, без оскъпяване. Ако сте съществуващ клиент, крайната сума, която ще върнете, е съвсем приемлива за бързината, с която ще получите парите и качеството на обслужването.
  • Само в 4 лесни стъпки ще получите кредит, без да ставате от компютъра;
  • Само за броени минути ще получите одобрената сума на банковата си сметка или на най-близката каса на EasyPay;
  • Ако изпаднете във финансово затруднение, можете да удължите срока си за връщане;
  • По всяко време ще можете да следите важните неща за вас като дата за връщане, такси, условия, промоции.
Представителен пример: Размер на кредита 300 лева, срок на връщане 30 дни. Ако сте нов клиент след 30 дни ще върнете 300 лева. Ако вече веднъж сте били клиент на „Vivus.bg”, за следващи заеми при срок за връщане от 30 дни ще върнете само 386.99 лева.

Вивус е член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпросСледните термини носят значението, посочено по-долу, за целите на използването им в настоящите Общи условия или Договора за кредит:

Бланка на Стандартен Европейски формуляр

Стандартният Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити, съдържащ цялата предварителна договорна информация, която трябва да бъде събрана и предоставена от Кредитора на Кредитополучателя безплатно, на хартия или на друг Траен носител, на български език, в съответствие с Приложимия закон;

ГПР

Годишен процент на разходите за Кредита, изчислен по законоустановена формула и описан в настоящите Общи условия на Договора за кредит;

Договор за кредит

Договор за предоставяне на Кредита от Кредитора в полза на Кредитополучателя, в качеството му на потребител в съответствие с условията на Приложимия закон, който се състои от Специални условия на Договора за кредит и настоящите Общи условия;

Допълнителен кредит

Суми, за които Кредитополучателят има право допълнително да кандидатства, преди да е върнал първоначално отпуснатия Кредит, до достигане на Кредитния лимит. При отпускане на Допълнителен кредит се изменя съществуващия Договор за кредит с подписване на нов Договор за кредит, като всички условия по съществуващия договор, с изключение на размера на дължимите суми, остават непроменени и се прилагат съответно и за Допълнителния кредит.

Искане за отпускане на Кредит

Искането за отпускане на Кредит се оформя чрез попълване на формуляра за кандидатстване за Кредит на страница www.vivus.bg, при партньор на Кредитора или по телефон.

Кредитор

„4финанс“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България под ЕИК 202393458, с адрес на управление: София 1700, район „Студентски“, ул. „Никола Габровски“ No 79, ет. 2;

Кредитополучател

Дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, кандидатстващо за кредит и заинтересовано от сключването на Договор за кредит с Кредитора;

Кредит

Кредитен продукт, предоставен от Кредитора в полза на Кредитополучателя;

Кредитен лимит

Максимално допустима сума, която Кредитополучателят може да получи като Кредит и Допълнителни кредити от Кредитора преди да е изплатил първоначално отпуснатия Кредит. Кредитният лимит не може да надвишава 1000 лева

Лихва по кредита

Лихвата, предложена от Кредитора, приета от Кредитополучателя и изчислена както е посочено в Специалните условия на договора за кредит, се заплаща от Кредитополучателя за предоставянето и ползването на Кредита;

Начална страница

Интернет страницата на Кредитора на адрес www.vivus.bg, където Кредитополучателят се регистрира, създава личен Профил и приема Общите условия;

Неизпълнение по Договора за кредит

Възникването на някое от следните събития се счита за неизпълнение по Договора за кредит от страна на Кредитополучателя:

(а) неспазване на някое от задълженията по Точка 12 и Точка 13 от Общите условия на Договора за кредит от страна на Кредитополучателя;

(б) предоставяне на неточна, невярна или непълна информация за Кредитополучателя и/или Кредита;

(в) забавяне на плащане на сума от Общата дължима сума от Кредитополучателя по Договора за кредит или на неустойка, начислена в резултат от просрочено плащане;

(г) непредоставяне на информация, поискана от Кредитора във връзка с Договора за кредит и изпълнението му.

Обща дължима сума от Кредитополучателя

Общата сума, дължима от Кредитополучателя, включваща общия предоставен Кредит и общите разходи, лихви и такси по Кредита, дължими от Кредитополучателя.

Общи условия

Настоящите Общи условия на Договора за кредит на Кредитора, в актуалния им вариант, представляват неразделна част от Договора за кредит. Те са задължителни за Кредитополучателя и за Кредитора. Общите условия се съхраняват в помещенията на Кредитора и на Началната страница на Кредитора, както и са достъпни на Профила на Кредитополучателя. При сключване на Договора за кредит Общите условия се предоставят на Кредитополучателя/довеждат се до знанието на Кредитополучателя и се подписват/приемат от него с електронно изявление;

Отстъпка

Отстъпка, предоставена от Кредитора по негова собствена преценка и/или облекчения по лихвата по кредита и/или по Таксите за допълнителни, незадължителни услуги. Кредиторът извежда съобщение относно приложимостта на Отстъпката на своята Начална страница и/или съобщението за отстъпката се изпраща директно до адреса на електронната поща на Кредитополучателя, посочен при регистрацията;

Посредник

Посредникът е компания, предоставяща услуги на крайни Кредитополучатели чрез мрежа от собствени обекти или обекти на търговци, които са в преки договорни отношения с Посредника.

Приложим закон

Законите на Република България;

Профил на Кредитополучателя

Лична страница на Кредитополучателя в Началната страница, която, след регистрация, е непрекъснато достъпна за Кредитополучателя след вход с потребителско име и парола. Профилът се създава при първото Искане за отпускане на кредит от съответния Кредитополучател;

Сметка на Кредитора

Банкова сметка или сметка в друга платежна институция на Кредитора, посочена в Специалните условия на Договора за кредит и/или на Началната страница на Кредитора;

Сметка на Кредитополучателя

Лична банкова сметка, отворена на името на Кредитополучателя, или сметка в друга разплащателна система, по която Кредиторът превежда Кредита;

Специални условия

Специалните условия на Договора за кредит, които включват информацията за съответните Страни, Кредита и други условия, и представляват неразделна част от Договора за кредит;

Страни

Съответният Кредитополучател и Кредиторът, а „Страна“ означава един от двамата.

Срок за връщане на Кредита

Срокът, предоставен на Кредитополучателя за погасяване на Кредита, който започва да тече от превеждането на сумата на Кредита по Сметката на Кредитополучателя;

Такса за експресно разглеждане

Такса за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга по искане на Кредитополучателя за експресно разглеждане от Кредитора на Искането за отпускане на кредит, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на Кредитополучателя за отпускане на Кредит и/или Допълнителен кредит(и) при срокове и условия, посочени в Общите условия.

Такси по кредита

Такси за допълнителни, незадължителни услуги, като (i) Таксата за експресно разглеждане и (ii) таксата за удължаване

Тарифа на Кредитора

Тарифата за таксите за предоставяните от Кредитора незадължителни допълнителни услуги, обявена на Началната страница, валидна към датата на предоставяне на съответната услуга.

Траен носител

Всеки носител, който позволява на Кредитополучателя да съхранява информацията, адресирана и изпратена до него, за определен период от време, съответстващ на целите на съдържащата се в него информация, да я използва и да я възпроизвежда точно (като например CD, DVD, твърд диск на компютър на Кредитополучателя, върху който се съхранява електронна поща). Всички документи предоставени от Кредитора на Кредитополучателя са в подсигурен PDF формат, който не позволява добавяне на допълнителни условия, изменение или премахване на вече съществуващи;

Удължаване

Удължаване на Срока за връщане на кредита със 7 (седем), 14 (четиринадесет) или 30 (тридесет) календарни дни над първоначално определения Срок за връщане на кредита, поискано от Кредитополучателя в съответствие с условията на настоящите Общи условия на Договора за кредит;

1. Искане за отпускане на кредит

1.1. Кредитополучателят подава Искане за отпускане на Кредит, в съответствие с формуляра, предоставен на Началната страница – www.vivus.bg, при партньор на Кредитора или по телефон. Искането за отпускане на кредит може да бъде, както за Кредит, така и за Допълнителен кредит(и).

1.2. Кредитополучателят декларира, че информацията, предоставена във формуляра на Искането за отпускане на кредит е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 Наказателния кодекс на Република България.

1.3. За да завърши регистрацията на Профила на Кредитополучателя, той трябва да получи, да се запознае и приеме Общите условия на договора за кредит на Началната страница по реда, предвиден в Общите условия.

1.4. Бланката на Стандартния европейски формуляр за предварителната договорна информация е налична на Началната страница на Кредитора, достъпна е на Профила на Кредитополучателя както и във всеки един от офисите на партньорите на Кредитора и е част от документите, които се предоставят, след като Кредитополучателят избере конкретна сума и срок за връщане на кредита. При изрична молба от Кредитополучателя, Кредиторът предоставя Бланката на Стандартния европейски формуляр и на хартия или на друг Траен носител. Бланката на Стандартния европейски формуляр не представлява оферта от Кредитора за сключване на Договора за кредит и не задължава Кредитора да предостави Кредита на Кредитополучателя.

1.5. С подаването на Искането за отпускане на кредит, Кредитополучателят потвърждава истинността на всички попълнени данни и декларира, че няма обстоятелства, които биха могли негативно да засегнат платежоспособността му.

1.6. С подаването на формуляра на Искането за отпускане на кредит, Кредитополучателят изрично се съгласява Кредиторът да има право да се обажда на телефонния номер на Кредитополучателя, посочен във формуляра на Искането за отпускане на кредит, като това обаждане е за сметка на Кредитора. В такъв случай Кредиторът е длъжен веднага да осведоми Кредитополучателя за търговския характер на обаждането и да предостави данни за идентификация на обаждащото се лице. С регистрацията си, Кредитополучателят се счита за дал изричното си съгласие подобни телефонни обаждания от Кредитора да бъдат записвани. При всеки такъв случай на Кредитополучателя се напомня, че телефонният разговор ще бъде записан. При поискване от Кредитополучателя, по време на телефонното обаждане, Кредиторът предоставя подробна информация за Кредита (като например лихвен процент, разходи, срок и др.).

1.7. За комуникацията си с Кредитора за целите на изпълнението на Договора за кредит, Кредитополучателят се задължава да използва само средства и устройства, които гарантират надеждна електронна комуникация и прехвърляне на данни.

1.8. След регистрация Стандартен европейски формуляр и проект на Договора за кредит (включващ Специалните условия на Договора за кредит и Общите условия) се предоставя на Кредитополучателя на Началната страница или на хартиен носител. Кредитополучателят трябва да прочете Договора за кредит и ако го приеме, трябва да го подпише електронно, като натисне бутон „Подпиши“. За избягване на съмнение, с натискането на бутона „Подпиши“ от Кредитополучателя се счита, че същият е получил предварителната договорна информация под формата на Стандартния европейски формуляр, подписал е всяка страница на Договора за кредит, и на Общите условия, доколкото същите са представени на Траен носител, включително в подсигурен PDF формат, който не позволява да бъдат изменяни. Когато Договора за Кредит е предоставен на хартиен носител в офис от партньорската мрежа на Кредитора или по друг начин, той трябва да бъде подписан на всяка страница. При подписването на Договора за кредит на хартиен носител, на Кредитополучателя се предоставят Общите условия (които са част от Договора за кредит), като те се подписват от него на всяка страница. С подписването на Договора за кредит, Кредитополучателят потвърждава, че е прочел и приема условията на Договора за кредит и Бланката на Стандартния европейски формуляр, че желае да сключи Договора за кредит с Кредитора и се съгласява Кредиторът да преведе сумата на Кредита по Сметката на Кредитополучателя или по избран алтернативен начин. С потвърждаването по настоящата Точка 1.8, Кредитополучателят изрично се съгласява Кредиторът да предостави и преведе сумата на Кредита/Допълнителния(те) кредит(и) по Сметката на Кредитополучателя, преди изтичането на 14 (четиринадесет) - дневния срок за отказ, посочен в Точка 5 по-долу.

1.9. За Кредитополучатели, които вече имат създаден профил на www.vivus.bg се позволява подаване на Искане за отпускане на Кредит по телефона, ако разговора се извършва от регистриран в Профила на Кредитополучателя мобилен телефон. За целта е нужно Страните да се свържат по телефона и Кредитополучателя да заяви желанието си за получаване на Кредит, както и да знае паролата за достъп до Профила си.

При получаване на Искане за отпускане на Кредит по телефона Кредиторът е длъжен да даде следната информация на Кредитополучателя:

(i) Размер на предоставената сума на Кредита

(ii) Лихва по Кредита

(iii) Такси по Кредита

(iv) Дата на изплащане

(v) Годишен Процент на Разходите

(vi) Наличие на правото за отказ от договора за Кредит

(vii) Общата дължима сума от Кредитополучателя

(viii) Друга релевантна информация по отпускането на кредита.

Искания за Кредит по телефона са разрешени както за нови Договори за кредит, така и за получаване на Допълнителни кредити по сключени вече Договори за кредит до достигане на Кредитния лимит.

2. Одобряване на Кредита

2.1 Кредиторът се задължава да даде отговор на Кредитополучателя дали Искането за отпускане на кредит (както за Кредит, така и за Допълнителен кредит), изпратено от Кредитополучателя е одобрено в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от получаването му като се свърже с Кредитополучателя и му даде изричен отговор. Ако 7-мия календарен ден се пада в неработен ден, то тогава се смята, че отговорът трябва да бъде даден в първия следващ работен ден.

2.2. Кредиторът дава право на Кредитополучателя изрично да заяви получаването на допълнителна незадължителна услуга за експресно разглеждане на кандидатури за Кредит или Допълнителен кредит, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на Кредитополучателя. Експресното разглеждане на кандидатурата гарантира получаването на отговор на Искането за отпускане на кредит до 15 (петнадесет) минути от изпращането му. Услугата се предоставя изцяло и без забавяне, веднага след получаването на Искането за отпускане на кредит.

2.3. В случаи, когато Искането за отпускане на кредит постъпи извън работно време на Кредитора, в неработен ден или на официален празник се допуска забавяне в обработката извън посочените 15 (петнадесет) минути, но при всички случаи се гарантира приоритетно разглеждане на Искането за отпускане на кредит и ускорена процедура за отговор на такива кандидатури в срок до 2 (два) часа от началото на първия следващ работен ден. Кредиторът не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали поради технически проблеми или по вина на Кредитополучателя (например при изключен мобилен телефон). Кредиторът се задължава да изпълни услугата веднага, когато това стане възможно.

2.4. За допълнителната незадължителна услуга за експресно разглеждане на кандидатури на Кредитополучатели - както за Кредит, така и за Допълнителен кредит, Кредитополучателят дължи Такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на Кредита/Допълнителния кредит и периода на Договора за кредит. Общата дължима сума за допълнителната незадължителна услуга е видима на сайта на Кредитора и е описана в Специалните условия към Договора за кредит.

2.5. Таксата за експресно разглеждане на кандидатури по т. 2.4 се дължи от Кредитополучателя само в случаите, когато Кредитът/Допълнителният кредит бъде одобрен и не се дължи от Кредитополучателя, ако Искането за отпускане на кредит (за Кредит или Допълнителен кредит) бъде отхвърлено.

2.6. Допълнителната услуга за експресна обработка не е задължително условие за получаване на Кредит/Допълнителен кредит и не повишава шансовете на Кредитополучателя да получи Кредит/Допълнителен кредит.

2.7. На базата на изпратеното Искане за отпускане на кредит и подписания от Кредитополучателя Договор за кредит, Кредиторът одобрява Кредита/Допълнителния кредит, след извършване на оценка на кредитоспособността на Кредитополучателя. Ако след оценката на кредитоспособността Кредиторът откаже предоставянето на Кредита/Допълнителния кредит, той незабавно и безплатно уведомява Кредитополучателя за решението и резултата от оценката и за данните, открити в базите данни.

2.8 Кредиторът се задължава да положи разумни усилия да извести Кредитополучателя за решението по Искането за отпускане на кредит, а Кредитополучателят, от своя страна трябва да потвърди отново желанието си за сключване на Договора за кредит.

3. Сключване на Договора за кредит

3.1 Договорът за кредит се счита за сключен и влиза в сила на датата на потвърждаването му по електронна поща от Кредитора и извършването на паричния превод, след като предварително Кредитополучателят го е приел на Началната страница или подписал на хартиен носител. За целта след като Кредитополучателят натисне бутон „подпиши”, съгласно точка 1.8. по-горе, Кредиторът изпраща до Кредитополучателя потвърждение под формата на имейл на посочения в Профила на Кредитополучателя електронен адрес, с който потвърждава сключването на Договора за кредит. Страните изрично се съгласяват съобщенията по електронна поща, потвърждаващи приемането на Договора за кредит, да имат силата на саморъчни подписи в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис. За избягване на съмнение, с потвърждението по електронна поща от Кредитора се счита, че Кредиторът е подписал всяка страница на Договора за кредит, включително на Общите условия, доколкото същите са представени на Траен носител, в подсигурен PDF формат и който не позволява да бъдат изменяни.

3.2 След сключването на Договора за кредит по Точка 3.1 по-горе, Кредиторът незабавно превежда сумата на Кредита по Сметката на Кредитополучателя или по алтернативен начин, избран от Кредитополучателя. Срокът на Договора за кредит започва да тече от датата на превеждане на сумата на Кредита по Сметката на Кредитополучателя.

4. Изчисление на ГПР

4.1. ГПР представлява процент, отразяващ общите разходи за Кредита (настоящи и бъдещи), като например лихва, комисионни, преки и косвени разходи, известни на Кредитора и дължими от Кредитополучателя. ГПР не включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и разходите за допълнителни незадължителни услуги, предоставени на Кредитополучателя по негово искане.

4.2. ГПР се изчислява в момента на сключване на Договора за кредит, както и при сключване на нов Договор за кредит, с който се изменя вече съществуващ Договор за кредит при кандидатстване за отпускане на Допълнителен кредит(и), в съответствие с Приложимия закон и общите изисквания на Закона за потребителските кредити, при допускането, че Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора за кредит.

5. Право на отказ

5.1. Кредитополучателят има право да се откаже от Договора за кредит, без нужда да обосновава отказа си пред Кредитора. Това може да се случи в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на Договора за кредит съгласно точка 3.1 по-горе.

5.2. Отказът на Кредитополучателя се подава писмено чрез изпращане на известие за отказ до Кредитора с писмено известие до пощенския адрес на Кредитора. В известието за отказ Кредитополучателят трябва да посочи следното:

(i) име и адрес на управление на Кредитора;

(ii) трите имена и ЕГН на Кредитополучателя;

(iii) съобщение за отказ от Договора за кредит;

(iv) място и час на изготвяне на съобщението.

С цел избягване на всякакво съмнение, всяко известие, изпратено след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на Договора за кредит се счита за невалидно, а Договорът за кредит остава в сила до изтичането на Срока за връщане на Кредита.

5.3. Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитора (i) използваната главница от Общата дължима сума на кредита, (ii) Лихвата за предоставяне на Кредит и Допълнителен кредит, начислена до датата на погасяване и изчислена за периода на действителното използване на Кредита, съответно на Допълнителния кредити (iii) Такси за услуги, които вече са били извършени изцяло от Кредитора, без неоснователни забавяния и при всички случаи в срок от 30 (тридесет) дни от датата на изпращане на известието за отказ до Кредитора.

5.4. Договорът за кредит се счита за прекратен с изпълняване на горепосочените условия по точки 5.1, 5.2 и 5.3 по-горе.

5.5. В случай на отказ Кредитополучателят не дължи обезщетения или неустойки на Кредитора, освен обезщетение за невъзстановимите суми, заплатени от Кредитора в полза на публични административни органи (например обезщетение за разходите на Кредитора за получаване на информация от публични регистри, като например Централния кредитен регистър).

С цел избягване на всякакво съмнение, Кредитополучателят дължи Лихвата за предоставяне на кредита за периода до действителното му погасяване в съответствие с точка 5.3 по-горе, както и всички Такси по кредита свързани с допълнителни незадължителни услуги, които са напълно предоставени от Кредитора на Кредитополучателя.

6. Лихва за предоставяне на кредита

6.1. Кредитополучателят заплаща на Кредитора Лихвата за предоставяне на кредита в зависимост от срока и сумата на Кредита и Допълнителния кредит(и) (ако има такива) по Договора за кредит. Лихвата за предоставяне на кредита остава непроменена през целия Срок на договора. Точната сума на лихвата е посочена в Специалните условия на Договора за кредит. Начинът за изчисляване на годишната лихва за предоставяне на кредита е на база 365 дни в годината, състояща се от действителния брой дни във всеки месец, като Лихвата за предоставяне на кредита е дължима на датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

6.2. Кредиторът, при прилагане на Отстъпка, има право по собствена преценка да намали всяка базова сума на Кредита и/или Лихвата и/или таксите за предоставяните от Кредитора незадължителни допълнителни услуги. С цел избягване на всякакво съмнение, Кредиторът не е задължен да предоставя Отстъпки от какъвто и да било вид на Кредитополучателя, освен ако сам не прецени така.

6.3. Условията на Договора за кредит, включително Лихвата за предоставяне на кредита, дължима от Кредитополучателя, могат да бъдат изменени по взаимно съгласие на Страните в писмен вид съгласно точка 3.1. по-горе.

7. Кредитен лимит

7.1.Всеки Кредитополучател има право да кандидатства за отпускане на суми в рамките на Кредитния лимит, който представлява максималната сума, която може да бъде изтеглена като Кредит и Допълнителен кредит след съответното одобряване от Кредитора и подписването на Договор за кредит. При искане за отпускане на Допълнителен кредит в хипотезата на чл. 16, ал. 3 от Закона за потребителския кредит Кредиторът актуализира наличната финансова информация за Кредитополучателя и извършва оценка на неговата кредитоспособност. За избягване на съмнение, след изплащане на цялата сума на отпуснатия Кредит и Допълнителните кредити (ако има такива), Кредитополучателят има право да кандидатства за нов Кредит със съответен Кредитен лимит.

7.2. Кредитополучателят не се задължава по никакъв начин да тегли Допълнителен кредит по смисъла на точка 8 в рамките на Кредитния лимит, освен ако сам не прецени за това.

7.3. Кредиторът запазва правото си да известява Кредитополучателя за възможностите за теглене на Допълнителен кредит в рамките на Кредитния лимит.

8. Допълнителен кредит

8.1. Кредитополучателят има право да поиска отпускане на Допълнителен кредит(и) до достигане на Кредитния лимит по вече отпуснат Кредит. Минималната сума, която може да бъде изтеглена като Допълнителен кредит е 50 лева. Кредитополучателят може да се възползва неограничен брой пъти от теглене на Допълнителен кредит в рамките на Кредитния лимит.

8.2. Страните се съгласяват, че получаването на Допълнителен кредит представлява промяна в съществуващия Договор за кредит, посредством сключване на нов Договор за кредит по реда на точка 3.1 по-горе, като всички параметри по съществуващия Договор за кредит, с изключение на Общата дължима сума по Кредита остават непроменени. Кандидатстването за отпускане на Допълнителен кредит става по реда на точка 1 по-горе. Отпускането на всеки Допълнителен кредит подлежи на отделно одобрение от страна на Кредитора по реда на точка 2 по-горе.

8.3. За всеки изтеглен Допълнителен кредит се дължат съответно уговорените лихви и такси, съгласно разпоредбите на новия Договор за кредит.

9. Погасяване на Кредита и плащане на Лихвата за предоставяне на кредита

9.1. Кредитополучателят се задължава надлежно и своевременно да изплати на Кредитора Общата дължима сума, включително главница, лихва и всички други комисионни, разходи и такси, договорени между Страните в Договора за кредит, като например таксите за предоставяните от Кредитора незадължителни допълнителни услуги, ако има такава. Срокът за връщане на кредита е до датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

9.2. Кредитополучателят има право да прави частични вноски за погасяване на сумата по Договора за кредит по всяко време преди датата на падеж.

9.3. Плащанията по Договора за кредит се извършват от кредитополучателя само в български лева.

9.4. Всички плащания, възникнали по Договора за кредит, се извършват от Кредитополучателя чрез превод на средствата по Сметка на Кредитора не по-късно от датата на погасяване, посочена в Специалните условия. Ако датата на погасяване се пада в неработен ден плащането по Договора за кредит е дължимо в първия следващ работен ден.

С цел избягване на всякакво съмнение, Кредитополучателят поема всички разходи, свързани с извършването на плащанията и превеждането на средствата по Сметка на Кредитора като погасяване на Общата дължима сума от Кредитополучателя.

9.5. Задълженията за плащане на Кредитополучателя по Договора за кредит се считат за уредени от момента, в който всички дължими суми по Договора за кредит, се получат по Сметката на Кредитора.

9.6. Актуална информация за погасяването на Общата дължима сума от Кредитополучателя, начислените лихви и друга информация за изпълнението на Договора за кредит е налична по всяко време в личния Профил на Кредитополучателя на www.vivus.bg или при запитване на национален телефон на Кредитора. При поискване, Кредиторът се задължава да предостави на Кредитополучателя безплатно извлечение от погасителния план по Кредита, посочващо изплатените и оставащи дължими вноски. Извлечението посочва падежа и условията за погасяването им, както и разбивка на всяка сума, посочваща главница и лихва, изчислена въз основа на приложимия лихвен процент.

9.7. При извършването на плащания по Договора за кредит, Кредитополучателят трябва да посочи в платежното нареждане имената си, номера на Договора за кредит и основание за плащане (погасяване/ удължаване/частично погасяване). Кредитополучателят е отговорен за посочването на верните реквизити по нареждането за погасяване на Кредита. Кредиторът не отговаря за преводи, при които липсва информация, която да позволи идентифициране на плащането.

При получаване на плащане Кредитополучателя получава известие на електронната си поща и SMS на регистрирания в Профила на Кредитополучателя мобилен телефон. Ако Кредитополучателят, за който се отнася превода не може да бъде идентифициран по описанието на плащането, такова съобщение няма да бъде изпратено. Кредитополучателят има право да се свърже с Кредитора, за да се изясни пропуска.

9.8. В случай че плащането, направено от Кредитополучателя, е недостатъчно за покриване на всички дължими суми по Договора за кредит, непогасените задължения на Кредитополучателя по Договора за кредит се погасяват в следната последователност - (i) разходи и лихви за просрочие на задължения; (ii) такси за (iii) Лихва за предоставяне на кредита; (iv) други дължими суми по Договора за кредит; (v) главница по предоставения Кредит и Допълнителен кредит(и).

10. Предсрочно погасяване на Общата дължима сума от Кредитополучателя

10.1. Кредитополучателят има право, през целия Срок за връщане на кредита, да погаси частично или изцяло Общата дължима сума преди датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

10.2. В случай на предсрочно погасяване, Кредитополучателят има право на съответно намаление на Лихвата за предоставяне на кредита. Кредитополучателят уведомява Кредитора писмено, като изпраща писмено известие поне пет дни преди желаната датата на погасяване. Писмената форма на известието се счита спазена при изпращането му по електронна поща, от посочения в Профила на Кредитополучателя електронен адрес. След получаване на такова писмено известие, Кредиторът незабавно подготвя и предоставя до адреса на електронната поща на Кредитополучателя информация за преизчислената Обща дължима сума.

С цел избягване на всякакво съмнение, при предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи целите такси и комисионни за всички услуги, които са били изцяло предоставени, както и частични такси за тези услуги, които се доставят за целия период на Договора за кредит – пропорционално на изпълнената част от услугата.

11. Удължаване на Срока за връщане на кредита

Кредитополучателят има право да поиска да бъде удължен Срокът за връщане на кредита. Удължаването на Срока за връщане е допълнителна услуга, която се предоставя по искане на Кредитополучателя, при съгласие на Кредитора, съобразно Тарифата на Кредитора.

12. Права и задължения на Страните

12.1. Кредитополучателят има право да използва Кредита за всички законови цели.

12.2. Кредитополучателят се съгласява да осигури надлежно и своевременно погасяване на Общата дължима сума в съответствие с Договора за кредит.

12.3. Ако Банковата сметка на Кредитополучателя или друга информация, предоставена при регистрацията, бъдат променени, Кредитополучателят незабавно уведомява Кредитора за промените. Писмената форма на уведомлението се счита спазена при изпращането му чрез електронна поща, от електронния адрес, посочен от Кредитополучателя в Профила на Кредитополучателя.

12.4. Кредитополучателят се съгласява да положи съответната грижа информацията за потребителското му име и парола за влизане в личния му Профил да не бъде предоставяна на трети страни. Кредитополучателят се задължава да използва само средства и устройства, които гарантират безопасна електронна комуникация и прехвърляне на данни.

12.5. Кредиторът се задължава да събира и предоставя информация за Кредита, предоставен на Кредитополучателя, на Централния кредитен регистър към Българска Народна Банка. Информацията, която е предоставяна на Централния кредитен регистър включва и информацията за всички изменения на сключения Договор за кредит до пълното му погасяване.

12.6. Кредитополучателят дава изричното си съгласие след потенциален отказ в резултат на състоянието на кредитоспособността на Кредитополучателя, Кредиторът да има право да извършва последващи проверки във всички налични публични регистри и да информира Кредитополучателя по телефона за промяната в кредитоспособността му. С подписването на настоящите Общи условия Кредитополучателят се смята, че е предоставил изричното си съгласие Кредиторът да използва неговите лични данни за извършване на проверки съгласно предходното изречение.

13. Отговорност

13.1. Кредитополучателят е отговорен за предоставянето на невярна информация, предоставена на Кредитора при регистрацията на Кредитополучателя на Началната страница, при предоставяне на данните посочени в Профила на Кредитополучателя и във формуляра на Искането за отпускане на кредит, при гласова комуникация с Кредитора (включително телефонни разговори и лични интервюта), както и за безпристрастността, точността и пълнотата на всяка информация, предоставена по Договора за кредит.

13.2. В случай на забавяне на плащания по Договора за кредит от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има следните права:

(а) Кредитополучателят дължи надбавка за наказателна лихва, прибавена към договорения лихвен процент, в размер на законовата лихва върху неизплатената сума за периода на просрочие. Към датата на сключване на Договора за кредит наказателният лихвен процент за просрочие възлиза на 10.00 %. Наказателната лихвена надбавка за просрочие подлежи на изменение въз основа на изменението на основния лихвен процент, определен от Българска народна банка. Поради съществуващите пропуснати ползи от неплащането на Кредитополучателя, Страните се съгласяват, че уговорената лихва, която се е начислявала до момента преди Кредитополучателят да изпадне в просрочие, ще продължи да се начислява върху непогасената главница.

(б) да използва услугите на фирми за събиране на вземания, като Страните уговарят, че Кредиторът има право да прехвърля вземанията си по Договора за кредит в полза на трети лица;

(в) да предоставя информацията, изискуема по закон, на Централния кредитен регистър относно задлъжнялостта на Кредитополучателя;

(г) да завежда процедура за събиране на дългове чрез съдебни или други законови процедури съгласно българското право.

Със сключването на Договора за кредит Кредитополучателят изрично се съгласява с всички права на Кредитора по настоящата Точка 13 и потвърждава, че те са справедливи и основателни.

13.3. В случай на забавяне на плащания по Договора за кредит от Кредитополучателя, Кредиторът има право да предаде информация на дружества за събиране на дългове относно неизпълнението на договорните задължения от страна на Кредитополучателя, лични данни и финансова информация за Кредитополучателя за целите на събирането на вземания. Със сключването на Договора за кредит Кредитополучателят изрично дава съгласието си и се съгласява, че Кредиторът ще има право да предава подобна информация на дружества за събиране на вземания по настоящата точка.

13.4. Страните се съгласяват, че всички разноски, свързани с действия по събирането на дълга на Кредитополучателя, в това число използването на услугите на фирми за събиране на вземания, разноски във връзка с телефонни обаждания за напомняне, напомнителни писма за просрочени плащания и/или други основателни действия, предприети при просрочие, са за сметка на Кредитополучателя. Това задължение се приема от Кредитополучателя със сключването на Договора за кредит. Във връзка с процеса на събиране на вземания на Кредитора Страните се съгласяват да бъдат изпратени до 4 писма до Кредитополучателя. Размерът на разноските по тази точка се определя като се съобразява Тарифата на Кредитора, не се олихвява и се добавя към Общата дължима сума за Кредутополучателя.

13.5. Страните не поемат отговорност за неизпълнение на задълженията им поради непреодолима сила. За непреодолима сила в този контекст се счита всяко обстоятелство, което Страните не са могли нито да предвидят, нито да предотвратят, вкл. смущения в електрозахранването, законови постановления, приети от органите на Република България или Европейския съюз, стачки, военни операции, природни бедствия или други, които Страните не са могли да предотвратят или предвидят. Всяка от Страните може да се позовава на непреодолима сила, само ако до момента на настъпване на непреодолимата сила е изпълнила задълженията си по Договора за кредит. Страната, която не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, се задължава незабавно да уведоми писмено другата Страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици за изпълнението на Договора за кредит. Докато непреодолимата сила трае изпълнението на задълженията на Страните се спира. След прекратяването на непреодолимата сила, Страната трябва незабавно да продължи изпълнението на задълженията си.

13.6. По време на срока на Договора за кредит, се използват подходящи средства за комуникация от Страните. Кредиторът не носи отговорност за вреди в резултат от нарушения на дейността на пощенските услуги, факсове, електронни или други средства за комуникации, както и на други технически устройства, които са свързани с дейността на Кредитора, включително но не само смущения в работата на комуникационни средства в резултат от забавяния на електронни съобщения или пълна или частична загуба на електронни съобщения, в резултат от доставяне на неправилни или погрешни съобщения, в резултат от нарушаване на функционалността на Началната страница, в резултат от нарушаване на дейността на системи за обмен на електронни данни и разплащателни системи в кредитната институция (вкл. Интернет банкиране).

14. Прекратяване

14.1. Кредиторът има право да прекрати едностранно Договора за кредит в случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя по Договора за кредит, което не бъде прекратено в срок от 5 (пет) дни от получаването на известието за прекратяване от Кредитополучателя на посочения в Договора за кредит негов адрес или по електронна поща.

14.2. Ако Договорът за кредит бъде прекратен по Точка 14.1 по-горе, при първо поискване от Кредитора Кредитополучателят трябва да осигури пълно погасяване на всички остатъчни неизплатени суми, дължими съобразно Договора за кредит към момента на прекратяването, както и начислената наказателна лихва за просрочие.

14.3. Договорът за кредит може да бъде прекратен по взаимно съгласие между Страните, изразено във формата, в която Договорът за кредит е първоначално сключен.

14.4. Договорът за кредит се прекратява в случай на упражняване на правото за отказ от Кредитополучателя по точка 5.4. по-горе.

14.5. Кредиторът има право да преотстъпи (прехвърли) вземанията си от Кредитополучателя на трети страни. В случай на подобно преотстъпване, Кредитополучателят има право да упражнява спрямо правоприемниците всички права, които има спрямо Кредитора.

15. Обработка на личните данни

15.1. Кредитополучателят се съгласява в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, че Кредиторът, в качеството си на администратор на лични данни, а в случай, че Договор за кредит се сключва със съдействието на партньор на Кредитора – съответният партньор на Кредитора, има право да извършва обработването (събиране, съхраняване, регистриране, записване, прехвърляне, предаване и др.) на личните данни на Кредитополучателя, както и да предоставя и получава данни за Кредитополучателя и друга информация от бази данни и/или системи за регистрация (като например всички държавни, административни или други налични бази данни, кредитни институции, банки, фирми за събиране на дългове или други администратори на лични данни и др.) и да ги обработва. Това важи и в случай и доколкото е предвидено в условията, посочени по-горе, за вземането на решението от страна на Кредитора дали да приеме регистрацията на Профила на Кредитополучателя и за извършването на оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя преди сключването на Договора за кредит. С настоящото Кредитополучателят се съгласява в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защитата на личните данни обработката на данните да бъде извършва в съответствие с настоящите Общи условия и Приложимия закон за изпълнението на Договора за кредит, включително но не само за събирането на неизплатените суми.

15.2. За обработката на данните на Кредитополучателя, Кредиторът, както и партньорите на Кредитора, ще използват система за обработка на лични данни, съответстваща на изискванията на българското законодателство за защита на личните данни. Кредиторът гарантира, че всички негови представители и служители, на които е възложено обработването на личните данни, са надлежно инструктирани и са декларирали, че няма да разкриват обработваните лични данни в нарушение на българското законодателство и условията на настоящите Общи условия и Договора за кредит.

15.3. С попълването на формуляра на искането за регистрация на Кредитополучателя последният се съгласява Кредиторът да провери личните данни на Кредитополучателя, които са налични в държавни регистри, Централния кредитен регистър и други законови бази данни и потвърждава, че е предоставил личните си данни на Кредитора доброволно за целите на Договора за кредит и изпълнението на задълженията по него. Кредиторът запазва правото да провери кредитоспособността на Кредитополучателя повече от веднъж в последващи периоди.

15.4. Кредитополучателят е също така надлежно запознат, че Кредиторът ще пази неговите лични данни за срок от 5 (пет) години след прекратяването на Договора за кредит, в съответствие с българското законодателство срещу изпирането на пари. След изтичане на този срок Кредиторът се задължава да унищожи личните данни на Кредитополучателя.

16. Поверителност

16.1. Кредиторът с настоящото потвърждава, че цялата информация за Кредитополучателя във връзка с Договора за кредит се счита за поверителна. Кредиторът ще предоставя информация за Кредитополучателя, в съответствие с нормативната уредба на Република България, на Централния кредитен регистър, воден от Българската Народна Банка.

16.2. Без ограничения на горепосоченото, в случай че Кредитополучателят е в неизпълнение на задълженията си по Договора за кредит, Кредиторът предоставя информация за Кредитополучателя на Централния кредитен регистър както и право да предостави информация на дружества за събиране на дългове, избрани по преценка на Кредитора, без предварителното съгласие на Кредитополучателя. С цел избягване на всякакво съмнение, това не се счита за нарушение от страна на Кредитора на условията на точка 16.1 по-горе.

16.3. Кредиторът може да предостави информация за Кредитополучателя на дружеството-майка на Кредитора и свързани дружества на Кредитора, други дружества и корпорации, които са придобили пряко или косвено контролиращо участие в дяловия капитал на Кредитора или в които Кредиторът е придобил пряк или косвен дял и на други администратори на лични данни, регистрирани от Комисията за защита на личните данни на Република България, служители на Кредитора, счетоводители на Кредитора, юрисконсулти, адвокати и др., наети от Кредитора във връзка с изпълнението на Договора за кредит, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.

17. Други условия

17.1. При писмено поискване от Кредитополучателя Кредиторът изпраща хартиено копие на Договора за кредит и преддоговорната информация до адреса, посочен от Кредитополучателя, в срок от две седмици от писменото поискване. Не е задължително така изпратеното хартиено копие на Договора за кредит да бъде подписано от Кредитора, ако Страните са сключили Договора за кредит чрез обмяна на електронни съобщения.

17.2. Кредитополучателят може, след пристигане на адреса на управление на Кредитора и при взаимно предварително договаряне на часа на срещата, да получи следното:

(i) хартиено копие на Договора за кредит;

(ii) информация за резултатите от проверката в базите данни на Централния кредитен регистър, в случай че Кредиторът обосновава отказа си да предостави Кредит на Кредитополучателя.

17.3. Сключеният Договор за кредит се съхранява в PDF формат в базата данни на Кредитора. Сключеният Договор за кредит се съхранява в базата данни минимум 5 (пет) години след прекратяването му.

17.4. Сключеният Договор за кредит може да бъде изменен по взаимно съгласие на Страните във формата, предвидена в точка 3.1 по-горе.

17.5. Договорът за кредит е валиден до окончателно изпълнение на задълженията, посочените в него и се счита за изпълнен при погасяване от страна на Кредитополучателя на Общата дължима сума и наказателната лихва (ако има такава), както и всички други плащания, които Кредитополучателят дължи на Кредитора по Договора за кредит.

17.6. Всички известия между Страните се изготвят в писмен вид – по електронна поща, факс или препоръчана поща, както е посочено в Договора за кредит и се изпращат до другата Страна от/до адресите/електронните пощи/факс номерата, посочени в Договора за кредит/Профила на Кредитополучателя.

17.7. При сключване на Договора за кредит Кредитополучателят има възможност да прецени и да заяви изрично дали желае или отказва да получава рекламни материали, новини и друга подобна информация, която да се изпраща на посочения от него адрес или на електронния му адрес или да му бъде съобщавана по телефон на посочения от Кредитополучателя телефонен номер. 17.8. Кредитополучателят има право да подава жалби пред Кредитора във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването и неизпълнението на Договора за кредит. Жалбите на Кредитополучателя се подават писмено и се изпращат по препоръчана поща до адреса на управление на Кредитора. Кредиторът се задължава да отговори и уведоми писмено Кредитополучателя в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на жалбата.

17.9. В случай че Кредитополучателят не подаде жалба пред Кредитора или ако Кредиторът не отговори на жалбата в срока, посочен в точка 17.8 по-горе или ако отговорът на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен пред посредническа помирителна комисия съгласно чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите.

17.10. Всички спорове се решават чрез преговори. Кредитополучателят има право да подава искове, свързани със сключения Договор за кредит, до Комисията за защита на потребителите, с адрес София, пл. „Славейков” 4A, етажи 3, 4 и 6.

17.11. В случай че Страните не могат да решат спора по начина, посочен в предходните точки по-горе, спорът, разногласието или искът, произтичащ или свързан с Договора за кредит или неговото нарушаване, прекратяване или недействителност, се отнасят за решаване, по преценка на Кредитора пред компетентен съд или пред арбитражен съд.

17.12. В случай на несъответствие между Общите условия и Специалните условия, предимство имат Специалните условия.

17.13. Кредиторът има право да актуализира Общите условия по своя преценка.

17.13.1. Актуализираните Общи условия се обявяват публично на Началната страница и се съхраняват в помещенията на Кредитора.

17.13.2. Кредиторът уведомява Кредитополучателя за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Кредитополучателя телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

17.13.3. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Кредитополучателят може да се откаже от Договора за кредит, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Кредитополучателят може да упражни правата си по предходното изречение, като изпрати до Кредитора писмено уведомление в едномесечен срок от получаване на съобщение за изменението.

17.13.4. Кредитополучателят не може да упражни правата по т.17.13.3. в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

17.13.5. Измененията в Общите условия обвързват Кредитополучателя, когато Кредитополучателят е уведомен за тях съобразно т.17.13.2. по-горе и ако не е упражнил право по т.17.13.3. по-горе в предвидения срок или ако се прилага т.17.13.4..

Настоящите общи условия са одобрени от Управителя на „4финанс“ ЕООД на 10.01.2016 г. и влизат в сила от 19.02.2016 г.