Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво е „кредитен посредник“ и какви са неговите функции?

Какво е „кредитен посредник“ и какви са неговите функции?

Какво е кредитен посредник

Кредитният посредник е физическото или юридическо лице, което участва в процеса на отпускане на кредит

Кредитният посредник е физическото или юридическо лице, което участва в процеса на отпускане на кредит, като:

 • представя и предлага договори за кредит на потребителите;
 • предоставя помощ на потребителите при изготвянето на договори за кредит;
 • сключва договори за кредит с потребителите от името на кредитните институции;
 • предоставя консултантски услуги чрез издаване на персонализирани препоръки за договори за кредит.

Кредитните посредници обаче не са упълномощени да предоставят самостоятелно кредит или да се намесват в търговията с други банкови продукти или услуги, като например срочни депозити или платежни услуги.

Дори и е замесен кредитен посредник, кредитът винаги се предоставя от институция, упълномощена да отпуска кредити (например банка).

Кредитните институции, финансовите компании, платежните институции и институциите за електронни пари могат да предоставят услуги по кредитно посредничество за договори за кредит, в които те не действат като кредитори.

Тези субекти могат също да предоставят консултантски услуги във връзка с договори за кредит, в които те са кредитори или пък действат само като кредитни посредници.

Видове кредитни посредници

Има няколко различни категории кредитни посредници. Трябва да сте наясно, че принципно посредниците не могат да извършват дейност в повече от една категория:

 • Свързан кредитен посредник
  Това е физическо или юридическо лице, което действа като кредитен посредник от името и под пълната и безусловна отговорност на заемодателя или на няколко кредитора, с които предварително е сключил споразумение.

  Кредитният посредник може да сключи обвързващо споразумение с един или повече кредитори, като във втория случай тези кредитори не представляват по-голямата част от пазара.

 • Кредитен посредник в спомагателен капацитет
  Това е физическо или юридическо лице, което предоставя стоки и услуги и което, от името и под пълната и безусловна отговорност на заемодателя или пък на няколко различни кредитора, действа като кредитен посредник, с оглед на продажбата на стоки и услуги, предлагани от кредиторите.
 • Несвързан кредитен посредник
  Това е юридическо лице, което функционира като кредитен посредник, без да е сключило обвързващо споразумение с който и да било кредитор.
  Този посредник сключва посреднически договор с потребителя, в който са установени условията за предоставяне на услуги за кредитно посредничество.

Само кредитните посредници могат да използват термините „кредитен посредник“, „кредитен агент“ или съответен еквивалент в тяхната фирма или деноминация.

Само несвързаните кредитни посредници могат да използват изрази, които показват, че нямат връзка с кредитор или група кредитори, а именно „независим посредник“ или „независим консултант“.

Свързаните кредитни посредници и кредитните посредници в спомагателен капацитет, упълномощени да предоставят консултантски услуги, не могат да използват термините „консултант“, „консултация“, „препоръка“, „кредитен консултант“, „кредитна консултация“, „финансов консултант“, „финансово консултиране“ и други подобни.

Какви са функциите на кредитните посредници?

Кредитният посредник е лице (физическо или юридическо), което може да сключва договори за потребителски кредит срещу възнаграждение (парично или друго) в рамките на своята търговска, промишлена, занаятчийска или независима дейност. Кредитните посредници могат да предлагат услугите си или като основна дейност, или като допълнителна такава.

Легалните кредитни посредници задължително трябва притежават всички необходими министерски разрешения: от министъра на финансите, ако работят във финансовия сектор; от министъра на икономиката, ако са заети предимно в търговския или занаятчийския сектор и действат само като кредитни посредници на спомагателна основа.

Освен това, посредникът трябва да използва специалния формуляр за регистрация, чрез който да се запише в списъка на Министерството на икономиката. Формулярът трябва да бъде надлежно попълнен, подписан и представен заедно с копия от придружаващите документи (лична карта, както и споразумението между кредитора и кредитния посредник). Регистрационният формуляр трябва да съдържа цялата информация, свързана с идентичността на заемодателя.

В случай, че посредникът си сътрудничи и с други кредитни посредници, те също трябва да бъдат посочени в регистрационния формуляр.

Въпреки че кредитният посредник не е действителният кредитор, той е упълномощен да:

 • представя и предлага на потребителя споразумение за кредит;
 • асистира на клиентите при изготвянето на споразумения;
 • сключва споразумения за заем с потребители от името на заемодателя.

Кредитните посредници не спазват същите правила, на които са подчинени заемодателите, в случай, че те сключват пряко договора за заем с потребителя. Кредитните посредници:

 • предоставят на клиента преддоговорната информация;
 • предоставят обяснения, които трябва да дадат възможност на потребителя да определи дали договорът е адаптиран към неговите нужди, финансово положение и предпочитания;
 • информират потребителите за последиците от неизпълнение на плащанията и др.

Съществуват някои специфични задължения за кредитните посредници:

 • те трябва да посочат във всички свои рекламни и информационни материали обхвата на правомощията си, а именно дали работят с един или няколко кредитора или пък действат като независими брокери. Тези елементи трябва да бъдат изложени по ясен, кратък и видим начин;
 • кредитните посредници трябва да информират клиентите си за възможните такси на услугите, които предлагат. Тези такси се договарят между потребителя и кредитния посредник и се посочват на хартиен или друг траен носител.

От доставчиците на услуги, които действат само като допълнителен кредитен посредник, не се изисква да предоставят цялата тази информация на потребителите.

В такъв случай, самият оторизиран кредитор трябва да бъде този, който предоставя информацията на потребителя. Заемодателят го прави лично или упълномощава кредитния посредник да предоставя информацията на потребителя, за да бъде сигурен, че клиентът винаги е наясно с новостите и тънкостите по кредита си.

Получете повече информация и оферта за видовете кредити, като попълните кратката форма и кредитният консултант ще се свърже с вас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *