Продължете към съдържанието

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

3.3 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

За компанията

„Пенсионноосигурителен институт“ АД (https://www.pensionins.com ) е дружество, учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получило лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, п.к.1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III №136 В, вписано в Регистъра на търговските дружества на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.
Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.


В края на 2020 г. активите под управление на дружеството са 182 771 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от дружеството е 85 817.

Сравнете условията на пенсионните дружества .

Как да се свържете с „Пенсионноосигурителен институт“ АД?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: компанията няма посочено работно време в уеб сайта си.

Офиси с удължено работно време: компанията няма офиси с удължено работно време.

Адрес (Централен офис): гр. София, бул.”Цар Борис III” 136 В

Телефон за връзка с „Пенсионноосигурителен институт“ АД : 02/4265434

Предлагани продукти на „Пенсионноосигурителен институт“ АД

Универсален пенсионен фонд:  Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ обхваща всички работещи, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени в държавното обществено осигуряване по реда на част Първа от Кодекса за социално осигуряване.
Осигуряването във фонда става чрез подаване на индивидуално заявление до Дружеството и сключване на писмен договор.

Професионален пенсионен фонд: Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване е обезпечаване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия. Допълнителното осигуряване в ППФ “Пенсионноосигурителен институт” обхваща работещите при условията на първа и втора категория труд.

Доброволен пенсионен фонд: Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини .
   То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).  

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

 

Допълнителна информация:

1. Всички осигурени лица в управляваните от „Пенсионноосигурителен институт“ АД пенсионни фондове имат статут на асоциирани членове на клуб „Активна сигурност“, а тези, сключили и доброволна застраховка в „Лев Инс“ могат да станат пълноправни членове и притежатели на клубна карта – Silver, Gold или Platinum, която им осигурява отстъпки в търговски обекти и други преференции.
2. Настоящите клиенти на дружеството в универсалния и/или в професионалния пенсионен фонд, ползват 20% отстъпка от таксата за управление при осигуряване и в доброволния пенсионен фонд.
3. Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

 

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“

СОФИЯ, 2014 г.
(приет 19.05.2008 г., посл. изм. и доп. – 20.11.2014 г.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Наименование на универсалния пенсионен фонд
Учредяване и регистриране
Управление и представителство
Седалище и адрес на управление
Гаранции за изпълнението на задълженията
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Индивидуално заявление за участие
Осигурителни посредници
Възникване на осигурителното правоотношение
Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
Прекратяване на осигуряването
Осигурителни вноски
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Данъчни облекчения
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Съдържание на осигурителния договор
3
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Прекратяване на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната партида
Водене на индивидуалните партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Извлечение от индивидуалната партида
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на универсалния пенсионен фонд
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната партида
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ
ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Ограничения при инвестирането
Инвестиционна политика
Разпределение на дохода от инвестиции
Оценка на активите
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
4
Гарантиране на минималната доходност
Резерв на универсалния пенсионен фонд
Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд
Резерв на Дружеството
Използване на средства от резерва на Дружеството
Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на разликата до
минималната доходност
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА
СТАРОСТ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Ред за отпускане на пенсията
Пенсионен договор
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Пенсионен резерв
Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида
Договор за разсрочено изплащане
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА (загл. изм.-28.12.2011 г.)
Условия и срокове за промяна на участието (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Ред за промяна на участието и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
5
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида на
осигурено лице от универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество в универсалния пенсионен фонд (загл. отм – 28.12.2011 г.)
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Права и задължения на Попечителския съвет
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Дружеството
Права и задължения на осигурените лица
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на Дружеството и
на универсалния пенсионен фонд
Права и задължения на работодателите
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Преходни и заключителни разпоредби
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
1. (изм.-28.12.2011 г.) „Дружество“ – ще се използва по-нататък за „Пенсионносигурителен
институт“ АД.
2. (изм. – 28.12.2011 г.) „Правилник“ – навсякъде в текста ще се разбира настоящият Правилник за
организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионносигурителен институт „.
3. (изм. – 28.12.2011 г.) „Фонд“ – ще се използва за управлявания от Дружеството Универсален
пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“.
4. „Заместник – председател на КФН“ – заместник – председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на КФН.
5. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения
и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
6
6. „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета
степен включително;
д) две лица, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото
юридическо лице.
7. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание
на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на друго юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на друго юридическо лице.
8. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
9. „Актюерски разчети“ са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за
определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на
дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от Дружеството.
10. „Биометрични таблици“ са статистически таблици, изградени по пол и възраст, с информация
за смъртност и предстояща продължителност на живота.
11. (изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово
поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни
вноски за други физически лица, които се осигуряват в Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
12. (изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са
внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пожизнена пенсия за старост в
Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ при условия и по ред, определени
в КСО, настоящия Правилник и сключения осигурителен договор.
13. (предишна т. 26, изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурителен договор“ е договор, сключен между
„Пенсионноосигурителен институт“ АД и физическо лице, родено след 31.12.1959 г., което се
7
осигурява за пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на КСО, подало е
заявление за участие или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните суми
по индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ или
е служебно разпределено.
14. (предишна т. 13 – 28.12.2011 г.) „Наследник“ е физическо лице, което има право при смърт на
осигуреното лице или на пенсионер да получи средствата по неговата индивидуална партида или
част от тях, под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
15. (предишна т. 14, изм. – 28.12.2011 г.) „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична
пожизнена допълнителна пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
16. (предишна т. 15, изм. – 28.12.2011 г.) „Допълнителна пожизнена пенсия за старост“ е
пожизнено месечно плащане на пенсионер от Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
17. (предишна т. 16 – 28.12.2011 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации,
за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на
вземанията по главницата.
18. (предишна т. 17 – 28.12.2011 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение,
при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или
замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата
или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за
страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
19. (предишна т. 18, изм. – 28.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по
смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране.
20. (предишна т. 19 – 28.12.2011 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними
поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар.
21. (предишна т. 20 – 28.12.2011 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни
книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
22. (предишна т. 21 – 28.12.2011 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване
или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на
определен срок или на определена дата.
23. (предишна т. 22 – 28.12.2011 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително
фиксирана цена на определена дата.
24. (предишна т. 23 – 28.12.2011 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко –
продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по
предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
25. (предишна т. 24 – 28.12.2011 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда
и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
8
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
26. (нова – 28.12.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и строителство на
магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна инфраструктура, летища, пристанища,
системи за комуникация, съоръжения за производство и пренос на енергия и енергийни ресурси,
водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка
на битови и строителни отпадъци, както и други проекти, имащи за цел създаването на нова и
подобряването на съществуваща национална, регионална или общинска инфраструктура в
страната или в държава-членка.
27. (предишна т. 25 – 28.12.2011 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за
размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен период.
28. (нова – 28.12.2011 г.) „Спекулативна валутна сделка“ е покупката, задържането и продажбата
на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния курс, с изключение на случаите отнасящи
се за хеджиращи сделки.
29. (предишна т. 27 – 28.12.2011 г.) „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице,
което въз основа на сключен писмен договор с Дружеството има право от негово име и за негова
сметка да приема индивидуални заявления за участия и да сключва осигурителни договори за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсалния пенсионен фонд, както и да
извършва други дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения договор.
30. (предишна т. 28, изм. – 28.12.2011 г.) „Упълномощено лице от осигурителен посредник –
юридическо лице“ е физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния
посредник – юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 29.
31. (предишна т. 29, изм. – 28.12.2011 г.) „Банка – попечител“ е търговска банка, с която
Дружеството е сключило договор за попечителски услуги и в която, в съответствие с изискванията
на КСО, се съхраняват всички активи на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен
институт“.
32. (нова – 28.12.2011 г.) „Държава-членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга
държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
9
(нова – 28.12.2011 г.) ЗДКИСДПКИ – Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и
други предприятия за колективно инвестиране
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за
реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице
от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от
10.10.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда,
за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от
16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за
начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете
за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до
минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на
минималната доходност, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от
19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на КФН – НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за
реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват
универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
приета с Решение № 30-Н от 8.12.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от
17.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните
пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г.
Наредба за попечителските съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн.,
ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, приета с Решение № 65-Н от 19.1Х.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за
условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки,
приета с Решение № 66-Н от 4.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 86 от
24.10.2006 г.
(нова – 20.11.2014 г.) Наредба за прехвърляне на пенсионни права – НАРЕДБА за прехвърляне
на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна
10
банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262 от 22.10.2012 г., обн., ДВ, бр.
82 от 26.10.2012 г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Този Правилник урежда организацията и дейността по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“, наричан по-нататък за краткост Фонда или универсалния
пенсионен фонд.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Организацията и дейността на универсалния пенсионен фонд се извършват
в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и този
Правилник.
Наименование на универсалния пенсионен фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на универсалния пенсионен фонд е „Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“ или съкратено УПФ „Пенсионноосигурителен институт“.
(2) Наименованието на универсалния пенсионен фонд може да се изписва на кирилица и на
латиница.
Учредяване и регистриране
Чл. 3. (1) Универсалният пенсионен фонд е учреден с решение на Общото събрание на
акционерите на Дружеството, протокол от 14.05.2008 г. Фондът възниква като самостоятелно
юридическо лице от деня на вписването му в регистъра на съда.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията на 24.04.2008 г. с единен идентификационен код 200098313, с лицензия за извършване
на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване № 03-ПОД, издадена от КФН на 28.02.2008 г.
(3) Универсалният пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ е вписан в СГС на
16.09.2008 г., ф.д. № 638/2008, с единен идентификационен код по Булстат 175554107.
Управление и представителство
Чл. 4. Универсалният пенсионен фонд се управлява и се представлява при взаимоотношенията си
с трети лица от управителния орган на Дружеството.
Седалище и адрес на управление
Чл. 5. (изм. 03.09.2010 г.) Седалището на Дружеството и на универсалния пенсионен фонд е град
София, р-н Овча Купел. Адресът на управление е Република България, област София, Столична
община, гр. София, п.к. 1618, бул. Цар Борис III №136 В.
11
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл. 6. (1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници в универсалния пенсионен фонд е гарантирано с активите на Дружеството.
(2) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и
техните наследници за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно
изпълнение на своите задължения по отношение управлението и
представляването на универсалния пенсионен фонд. В случай на
несъстоятелност в активите на Дружеството не се включват сумите в пенсионния
резерв по чл. 50, ал. 1 от Правилника.
(3) Универсалният пенсионен фонд не отговаря с активите си за загуби, настъпили
в резултат на действия на Дружеството, както и за загуби от дейността на
Дружеството.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Чл. 7. (1) (изм. – 03.01.2013 г.) В универсалния пенсионен фонд могат да се осигуряват лица, родени
след 31.12.1959 г., ако се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване,
по реда и при условията на КСО, с изключение на служителите в Националната разузнавателна
служба, служба „Военна информация “ на Министерство на отбраната и Държавна агенция
Национална сигурност.
(2) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се извършва в съответствие с разпоредбите на
КСО, на подзаконовите актове за неговото прилагане, този Правилник и с условията на
осигурителния договор.
(3) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се осъществява чрез пенсионни схеми на
капиталово покривен принцип на базата на дефинирани вноски.
Индивидуално заявление за участие
Чл. 8. (1) Участието в универсалния пенсионен фонд е персонално и се извършва чрез
индивидуално заявление за участие, подадено до Дружеството от лице, за което е възникнало
задължението за осигуряване, и не е осигурено в универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество.
(2) Индивидуалното заявление по ал. 1 се подава до Дружеството в срок до
3 месеца от датата на възникване на задължението за осигуряване като:
1. (доп. – 03.01.2013 г., доп. – 20.11.2014 г.) заявлението за участие се подава от лицето в
офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/.
Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална
писмена информация по образец, съгласно Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН;
12
2. заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, който задължително
представя на лицето документ по чл. 9, ал. 8 от Правилника, който го легитимира при
упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на
осигурителни договори от името и за сметка на Дружеството.
(3) (доп. – 03.01.2013 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер
и дата и попълва определените за дружеството данни. Дружеството регистрира и съхранява
постъпилите при него индивидуални заявления за участие и документите за служебно
разпределените лица.
(4) (отм. – 28.12.2011 г.).
(5) Формулярът на заявлението по ал. 1 и ал. 2, наричано по-нататък „заявление за участие“, се
отпечатва от Дружеството на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като
в долния ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети
екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно приложение № 1 на НАРЕДБА № 33 на
КФН от 19.09.2006 г.
(6) (изм. – 20.11.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на
лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за
участие се съставя като електронен документ с квалифициран електронен подпис, се спазват
изискванията по ЗЕДЕП.
(7) (изм. – 20.11.2014 г.) Дружеството не приема и връща заявление за участие на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни
и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде
идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните
по чл. 6, ал. 3 от на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. Във всеки отделен случай Дружеството
уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(8) (изм. – 03.01.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, служителят
на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от
заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното
дружество, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на НАП.
(9) (изм. – 03.01.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ,
електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето
на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на
заявлението в дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в
извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(10) След получаването от НАП по реда и в сроковете на Наредба № 33 от
19.09.2006 г. на КФН на информация за невалидните заявления за участие и за
тези с констатирани грешки, Дружеството уведомява лицата:
1. чиито заявления са невалидни;
2. с върнати заявления, поради констатирани грешки и им разяснява начина за
отстраняване на грешките.
(11) Осигурените лица са длъжни да уведомяват Дружеството за всяка промяна в
личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат
и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
13
(12) (нова – 20.11.2014 г.) Дружеството съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него
документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със
съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е
прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на заявлението.
Осигурителни посредници
Чл. 9. (1) Дружеството може да сключва договори с осигурителни посредници -физически или
юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат
индивидуални заявления за участие в универсалния пенсионен фонд от името и за сметка на
Дружеството, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно осигуряване,
съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица
трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и
задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж
на Дружеството.
(4) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по отношение на своите
работници и служители.
(5) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(6) Дружеството уведомява КФН в 14 – дневен срок за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за
упълномощаването на физически лица от осигурителен посредник – юридическо
лице.
(7) КФН води регистър за сключените и прекратени договори на осигурителните
посредници и упълномощените от тях лица.
(8) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на
дейността им. Образецът на документа се утвърждава от заместник – председателя на КФН.
Възникване на осигурителното правоотношение
Чл. 10. (1) Осигурителното правоотношение с Дружеството възниква от датата на сключването на
осигурителния договор или от датата на служебното разпределение на лицето в универсалния
пенсионен фонд.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Служебното разпределение на лицата в универсалния пенсионен фонд по
ал. 1, се извършва по начин и ред, определени от КФН и НАП.
Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
Чл. 11. (1) Дружеството издава на осигуреното лице документ, с който удостоверява участието му в
универсалния пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по ал. 1 се утвърждава от Съвета на директорите на Дружеството.
14
(3) Всяко осигурено в универсалния пенсионен фонд лице има индивидуален осигурителен номер и
индивидуална партида.
Прекратяване на осигуряването
Чл. 12. (1) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се прекратява при всеки един от
следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. при сключване на пенсионен договор;
3. при еднократно или разсрочено плащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигурено лице, което е придобило право на допълнителна пожизнена
пенсия за старост, когато изчисленият месечен размер към датата отпускането й е по-
малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО
към същата дата;
4. когато осигуреното лице е сключило договор с друго пенсионноосигурително
дружество за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от универсалния пенсионен фонд.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по ал. 1, се
определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал. 1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане или от датата на сключване на
договора за разсрочено изплащане;
4. (изм. – 28.12.2011 г.) по ал. 1, т. 4 – от датата на прекратяване на осигурителното
правоотношение с Дружеството, която е в деня на прехвърляне на средствата в
новоизбрания универсален пенсионен фонд, управляван от другото
пенсионноосигурително дружество.
Осигурителни вноски
Чл. 13. (1) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се извършва с парични месечни
осигурителни вноски в размер, определен в КСО.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигурителните вноски по ал. 1 се внасят върху доходите, за които се
дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на случаите по
чл. 9, ал. 6 и ал. 7 на КСО, разпределени между осигурителите и осигурените лица в съотношение
съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се осигуряват в
универсалния пенсионен фонд изцяло за своя сметка.
(3) Осигурителните вноски се превеждат от осигурителите в специализирана сметка за
допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП, която в срок до 30 дни от датата на
постъпването им ги превежда по сметка на универсалния пенсионен фонд, посочена от
Дружеството.
(4) Дружеството носи отговорност пред осигурените лица само за реално
преведените от НАП и постъпили в сметката на Фонда суми от осигурителните
вноски.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Чл. 14. (1) Лихвите, преведени от НАП върху сумите от осигурителни вноски се разпределят по
индивидуалните партиди на осигурените лица, както следва:
15
1. лихвата от банкови депозити на средствата от осигурителни вноски, които поради липса,
недостатъчна или погрешна информация в Персоналния регистър за осигурените лица,
не са преведени от НАП в законоустановения срок – пропорционално на преведените за
осигуреното лице вноски през периода, за който се отнася лихвата;
2. лихвата по актове за начет, съставени от контролните органи на НАП за невнесени
вноски за универсалния пенсионен фонд в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация за лицата, за които се отнася;
3. лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на сумите от осигурителни
вноски в съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация за
лицата, за които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната партида суми от лихви по ал. 1 се отразяват като
постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
Данъчни облекчения
Чл. 15. (1) Приходите на универсалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на универсалния пенсионен фонд, разпределени по
индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по
реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсалния пенсионен фонд се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното
подоходно облагане.
(5) Личните вноски в универсалния пенсионен фонд, които са за сметка на физически лица се
приспадат от дохода им преди данъчно облагане по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(6) Сумите, получени от универсалния пенсионен фонд не подлежат на облагане по Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Чл. 16. (1) Осигурителен договор се сключва между Дружеството и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в универсалния пенсионен фонд;
2. служебно разпределено;
3. подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, в Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“.
16
(2) Сключването на осигурителния договор се извършва едновременно с подаването на
индивидуалното заявление за участие или в срок до 15 календарни дни от неговото регистриране в
Дружеството.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва при изявено
желание от тяхна страна.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Сключването на осигурителния договор при подаване на заявление до
Дружеството за промяна на участие и прехвърляне на средствата в управлявания от него
универсален пенсионен фонд, се извършва по реда и начина, предвидени в Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета от Правилника.
(5) (отм. – 28.12.2011 г.)
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между Дружеството и
осигуреното лице при и по повод на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в универсалния пенсионен фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни
екземпляра, колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание на осигурителния договор
Чл. 17. Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. наименованието на универсалния пенсионен фонд, данни за търговската му регистрация
и единния идентификационен код по Булстат;
3. наименованието на Дружеството, номера и датата на пенсионната му лицензия, данни за
търговската му регистрация и единен идентификационен код;
4. адреса на Дружеството и на универсалния пенсионен фонд;
5. трите имена, ЕГН, единен идентификационен код по БУЛСТАТ (за самоосигуряващи се),
постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата на протокола
за служебно разпределение;
7. размера на осигурителната вноска;
8. правата при осигуряване в универсалния пенсионен фонд и условията за тяхното
придобиване;
9. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от универсалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество;
10. реда и начина за получаване на информация;
11. вида и размера на таксите и удръжките;
12. правата и задълженията на страните по договора;
13. правата на наследниците на осигуреното лице;
14. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на договора;
15. дата, на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило екземпляр от
него.
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Чл. 18. (1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с допълнително писмено
споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до
другата страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им
в сила.
17
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Промени в действуващите нормативни актове, които имат императивен
характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните
договори стават част от тях от датата на влизането им в сила, без за това да се
правят допълнителни споразумения към подписаните преди това осигурителни
договори.
Прекратяване на осигурителния договор
Чл. 19. (1) Осигурителният договор не може да бъде прекратяван едностранно от Дружеството.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигурителният договор с Дружеството се прекратява в следните случаи:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) при прехвърляне на средствата, въз основа на подадено заявление
от осигуреното лице за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната партида и сключен договор, с друго пенсионноосигурително
дружество, при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и на Глава
девета от Правилника;
2. при смърт на осигуреното лице;
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на
осигурено лице, което е придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост,
когато изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от 20 на сто
от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към същата дата.
5.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се
определя както следва:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 2, т. 1 осигурителният договор се прекратява в
деня на прехвърляне на средствата в универсалния пенсионен фонд, управляван от
другото пенсионноосигурително дружество, по реда, начина и в сроковете, предвидени в
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета от Правилника;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата на смъртта;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 осигурителният договор се прекратява от датата на сключване на
пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане на натрупаните средства
по индивидуалната партида;
4. в случаите по ал. 2, т. 4 осигурителният договор се прекратява от датата на еднократното
изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл. 20. (1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална партида в универсалния пенсионен
фонд.
(2) Индивидуалната партида се води в левове и дялове. В индивидуалната
партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените и изплатени
суми, и удръжките.
18
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между
индивидуалните партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не
подлежат на принудително изпълнение.
Откриване и закриване
Чл. 21. (1) (доп. – 28.12.2011 г.) Индивидуална партида в универсалния пенсионен фонд се открива
към датата на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 10, ал. 1 и ал. 2.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава
девета;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост;
б) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което е
придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и размерът й
при нейното отпускане е по-малък от 20 на сто от социалната пенсия за
старост по Част първа на КСО;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено
лице или на пенсионер;
г) прехвърлянето им в пенсионния резерв, когато осигуреното лице или пенсионера няма
наследници, които имат право да ги получат.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е както
следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на превеждането на средствата по индивидуалната
партида по сметката на универсалния пенсионен фонд, в който лицето е преминало;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на:
а) изплащане на последната месечна пенсия от средствата по индивидуалната
партида;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане при разсрочено изплащане на средствата на осигуреното
лице, на неговите наследници или на наследниците на пенсионер;
г) прехвърлянето на средствата в пенсионния резерв.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
индивидуалната партида на осигурено лице в универсалния пенсионен фонд.
19
Съдържание на индивидуалната партида
Чл. 22. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в универсалния пенсионен фонд
задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на протокола за
служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила вноска, броя дялове съответстващи на вноската, след
приспадане на удържаната такса и стойността на един дял, при която е определен броят
на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за който се отнася и удържаната
такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, датата на постъпване
на средствата и универсалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, датата на
превеждане на средствата и универсалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в пенсионния резерв, броя дялове, съответстващи
на тези средства, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете и
датата на превеждане на средствата;
7. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете;
8. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове, съответстващи
на извършеното плащане, и стойността на един дял, при която е определен броят на
дяловете;
9. (отм. – 28.12.2011 г.)
10. общия брой на натрупаните дялове.
(2) При отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от универсалния
пенсионен фонд, наред с информацията по ал. 1 в индивидуалната партида
задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. номера и датата на разпореждането за отпускане на пенсия;
3. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията и техническия лихвен
процент към датата на отпускане на пенсията;
4. размера на всяка изплатена пенсия, датата на изплащане, брой дялове, съответстващи на
изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете,
месецът, за който се изплаща пенсията и коефициента за преизчисляване на пенсията.
(3) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал. 1
в индивидуалната партида задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
плащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно разсроченото
изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
20
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на плащанията –
при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(4) По решение на Съвета на директорите в индивидуалните партиди може да се
включва и друга информация, извън посочената в ал. 1 – 3.
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 23. (1) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Всеки дял представлява
пропорционална част от нетните активи на Фонда. Стойността на всички дялове и части от дялове е
равна на стойността на нетните активи на Фонда. Удръжките като процент от всяка вноска се
извършват преди определяне на дяловете. Доходът от инвестиране на средствата на Фонда се
включва при определяне стойността на един дял.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната партида с точност до петия
знак след десетичната точка.
(3) Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и на пенсионери в универсалния
пенсионен фонд се извършват от служители, определени с писмена заповед на Изпълнителен
директор на Дружеството.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната
партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или
прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С
така определения брой дялове и части от дялове се увеличава броя на дяловете по
индивидуалната партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната
партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня,
предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове
и части от дялове се намалява броят на дялове по индивидуалната партида.
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната партида в брой, броят на дялове и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към
момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се
раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и при изплащане на пенсии
в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната
партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за
работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е
дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за
последния ден на предходния месец.
21
(8) При изплащане на средства по ал. 5 Дружеството подава до банката –
попечител на Фонда нареждане за превод на средствата от индивидуалната
партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането.
(9) (отм – 28.12.2011 г.)
(10) Постъпилите в универсалния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от
вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в
отделна партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на
постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването.
(11) След персонифициране, средствата по ал. 10 се разпределят по
индивидуалните партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето на
средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете и части от
дялове, които им съответстват се определят като сумата от дължимите такси се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването на средствата в партидата
по ал. 10. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на
дяловете в универсалния пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по
сметката на Дружеството;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на средствата и броят
на дяловете и части от дялове, които им съответстват, който се изчислява, като нетният
размер на постъпилите средства се раздели на стойността на един дял, валидна за деня
на постъпването им в партидата по ал. 10.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл. 24. (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
универсалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на
дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
(4) Общият брой на дяловете на универсалния пенсионен фонд е равен на сумата от дяловете,
записани по индивидуалните партиди, по партидата на резерва по чл. 39, ал. 1 и по партидата по
чл. 23, ал. 10.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Дружеството до 18 ч. на всеки работен
ден в неговите офиси и в електронната му страница.
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в
централен всекидневник на третия работен ден на следващия месец. Централният всекидневник се
обявява в офисите на Дружеството и в неговата електронна страница.
(7) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на Фонда, в
резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на Фонда с
над 0,05 на сто, се отстранява от Дружеството не по – късно от три работни дни от
датата на установяването й, съгласно чл. 21а от Наредба № 9.
22
(8) В десетдневен срок от датата на установяване на грешката по ал. 7
Дружеството е длъжно за своя сметка да възстанови на Фонда, съответно на
осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, разликата между всички
дължими средства, изчислени по коригираната стойност на един дял, и
изплатените средства.
(9) Начинът за корекции на допуснатите грешки по ал. 7 се определя от заместник
– председателя на КФН.
(10) Допуснатата грешка се обявява от Дружеството при съответното прилагане на
чл. 22 от Наредба № 9 в деня на отстраняването й по реда на ал. 7, като
задължително се посочват датата, на която е извършена грешката, стойността на
един дял преди корекцията и стойността на един дял след направената корекция.
Извлечение от индивидуалната партида
Чл. 25. (1) Дружеството до 31 май на всяка календарна година изпраща безплатно на осигурените
лица в универсалния пенсионен фонд годишно извлечение от индивидуалната им партида с данни
до 31 декември на предходната година, по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на универсалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. номера и датата на осигурителния договор, съответно на протокола за служебно
разпределение;
5. средствата по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителните вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове, стойност на
един дял, допълнителна информация;
7. удържаните такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлените средства от друг универсален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
9. прехвърлените средства към друг универсален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
10. изплатените средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11. (отм. – 28.12.2011 г.);
12. други операции – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
13. средствата по партидата към крайната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1 извлечение от индивидуалната партида се предоставя
безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от началото
на текущата година до деня на изготвяне на извлечението – в 15-дневен срок от датата
на постъпване на писменото искане в Дружеството;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Извлечението се
изпраща в срок от седем работни дни от деня на прехвърляне на средствата с писмо с
обратна разписка.
(4) По решение на Съвета на директорите на Дружеството в извлечението може
да се включва и допълнителна информация, извън тази по ал. 2 и 3.
23
(5) (нова – 20.11.2014 г.) Когато осигуреното лице е заявило писмено съгласието си и е посочило
електронен адрес, годишното извлечение може да му се изпраща по електронен път, подписано с
квалифициран електронен подпис на Дружеството.
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на универсалния пенсионен
фонд
Чл. 26. (1) Таксите и удръжките в полза на Дружеството са както следва:
1. 5.0 на сто от всяка вноска при постъпването й в универсалния пенсионен фонд;
2. инвестиционна такса в размер на 1.0 на сто годишно върху стойността на нетните активи
на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били
управлявани от Дружеството.
(2) Таксата по ал. 1, т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от
универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 се изчислява и начислява в полза на Дружеството по ред
и начин, определени от КФН.
(4) Дължимата сума по ал. 3 се утвърждава всеки месец със заповед на
Изпълнителен директор и се превежда по сметка на Дружеството от паричните
средства на универсалния пенсионен фонд до 5-то число на месеца, следващ
отчетния месец.

Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида
Чл. 27. (1) При промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в
универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното
лице заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща в полза на Дружеството в срок до 5-о число
на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на
КФН, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на Дружеството, в
чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството
или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му
партида.
(4) (отм. – 28.12.2011 г.).
24
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват
трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който
желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката
на дружеството в срока по ал. 2.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената
такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок, от съответната дата по чл.
62а, ал.2.
(7) (предишна ал. 6, изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 не се дължи, когато промяната на
участието и прехвърлянето на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество е поради несъгласие с изменения в
правилника на фонда, които не произтичат от промени в нормативната уредба.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството събира допълнителна такса в размер на 20 лв. при
прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на Европейския съюз,
съгласно чл. 202, ал. 3 от КСО. Таксата се заплаща от осигуреното лице.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД
ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл. 28. (1) Средствата на универсалния пенсионен фонд се инвестират от Дружеството с грижата
на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и
диверсификация и в интерес на осигурените лица.
(2) (изм. – 20.11.2014 г.) Основна инвестиционна цел е запазване на стойността на натрупаните
средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите и увеличаване на тези
средства в реално изражение, чрез дългосрочно формиране на капитал и доходност от
управлението на активите на фонда над средноаритметичната доходност изчислявана и
публикувана от Комисия за финансов надзор за управляваните в България универсални пенсионни
фондове, при обосновано и относително ниско поемане на риск.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Инвестиционната стратегия е насочена към ограничаване на риска от
загуби и увеличаване на доходността от инвестиции. При изграждане на инвестиционния портфейл,
Дружеството се стреми към достигане на максимално разрешените от КСО нива на инвестициите в
инструменти с по-дълъг падеж и потенциал за капиталово нарастване, като основните приоритети
на инвестиционната политика са:
• (доп. – 28.12.2011 г.) сигурност – поддържане на относително ниска степен на
пазарния риск, чрез диверсифициране на портфейла по вид и матуритет на инструментите,
както по отношение на отделните класове активи, така и в рамките на отделните класове
активи;
• ликвидност – падежната структура на инвестиционния портфейл да осигурява
адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци;
• доходност – увеличаване на реалната стойност на натрупаните средства.
25
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) С оглед състава и структурата на осигурените лица,
Фондът ще поддържа относително ниско ниво на ликвидност в периода до 2020 г., а впоследствие
то ще бъде детерминирано от структурата и матуритета на пенсионните плащания.
(5) (доп. – 20.11.2014 г.) Предложенията за инвестиране се правят от директор “Инвестиции” –
Портфолио мениджър и инвестиционните консултанти и се разглеждат и одобряват от Комитета по
управление на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и ръководството на
дружеството, въз основа на основа на задълбочен анализ на пазарните условия и оценка на риска
по ал. 7, т. 1 и т. 2, както и при спазване на Правилата за управление на риска по ал. 7, т. 3.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) Решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат съобразно
инвестиционната политика на Фонда, „Правилника за дейността на Комитета по управление на
активи и пасиви на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и Правилата за управление на риска по
ал. 7, т. 3.
(7) (предишна ал. 5, изм. – 28.12.2011г.) Дружеството прилага стратегия на комплексно
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване, оценка и контрол:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството идентифицира и измерва рисковете, свързани с
отделните инструменти в портфейла на универсалния пенсионен фонд: лихвен риск,
валутен риск, кредитен риск, оперативен риск, ликвиден риск, законов риск, политически
риск, пазарен риск, ценови риск, свързан с инвестициите в акции и ценови риск, свързан с
инвестициите в недвижими имоти. При оценката на пазарния риск се използва методика за
оценка, в съответствие с Правилата за управление на риска по т. 3.
2. (нова – 28.12.2011 г.) Наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на универсалния пенсионен фонд и риска на хеджиращите инструменти се
извършва от сектора за управление на риска, който наблюдава експозицията към
рисковете на портфейлно ниво и ги управлява съгласно инвестиционната политика,
включваща и рисковия профил на Фонда и ограниченията по КСО. Предприемането на
адекватни мерки при възникване на неблагоприятни пазарни условия се извършва при
стриктното спазване на Правилата за управление на риска по т. 3.
3. (предишна т. 2, изм. – 28.12.2011 г.) Съветът на директорите на Дружеството утвърждава
правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от
Дружеството и ги представя на заместник – председателя на КФН в 7 – дневен срок от
тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение;
4. (предишна т. 3, отм. – 28.12.2011 г.).;
5. (предишна т. 4, отм. – 28.12.2011 г.)..
Ограничения при инвестирането
Чл. 29. (1) Активите на универсалния пенсионен фонд се инвестират само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват
държавен или държавногарантиран дълг;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и т. 10, приети за търговия на
регулиран пазар, както и в права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
26
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени при увеличаване на капитала на
дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова
дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за
търговия на регулиран пазар;
7. (нова – 28.12.2011 г.) Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50
на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност
съгласно законодателството на Република България или друга държава-членка, с цел
финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти,
за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване
на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за
търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7, доп. – 28.12.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т. 7,
приети за търговия на регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в
решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на
облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за
търговия на регулиран пазар в срок не по – дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на ЗППЦК относно довереника на
облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т. 9, изм. – 28.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от колективни
инвестиционни схеми по реда на ЗДКИСДПКИ;
11. (предишна т. 10 – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН, или от техни
централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т. 11 – 28.12.2011 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в
държави -членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари;
13. (предишна т.12 – 28.12.2011 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в
държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН:
27
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. – 28.12.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т.
11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари;
14. (предишна т. 13, изм. – 03.01.2013 г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна
схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9 и т. 11, 12, 13 и 15, и чието
седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава-членка,
съответно в държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
15. (предишна т. 14 – 28.12.2011 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили
разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава -членка
или на държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
16. (предишна т. 15 – 28.12.2011 г.) инвестиционни имоти в страната или в държава – членка.
(2) При извършване на дейността по ал. 1 дружеството спазва изискванията на
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН, с която се определя:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал. 1, т. 5 и т. 15 и рейтинговите
агенции, които ги присъждат;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) държавите по ал. 1, т. 11, буква „б“, т. 13, 14 и 15 и регулираните
пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 1, т. 13;
3. (изм. – 28.12.2011 г.) индексите по ал. 1, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Спазването на изискванията на ал. 1 и ал. 2 се осъществява, съгласно
Правилата за управление на риска по чл. 28, ал. 7, т. 3.
(4) Средствата на универсалния пенсионен фонд не могат да бъдат инвестирани
във финансови инструменти:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството или от свързани с Дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от КСО, или от
свързани с тях лица.
(5) Активи на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от Дружеството друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на Съвета на директорите на Дружеството;
4. лице, с което е сключен договор за инвестиционни консултации по чл. 123 в, ал. 4 от КСО
или член на управителен или контролен орган на това лице;
28
5. 5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(6) Универсалният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по ал. 5
(7) Забраната за придобиване по ал. 5 и 6 не се прилага в случаите на търговия на финансови
инструменти на регулиран пазар.
(8) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и за сметка
на универсалния пенсионен фонд, финансови инструменти чрез кръстосани сделки и чрез сделки,
които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар подлежат единствено на
регистриране на този пазар.
(9) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на
универсалния пенсионен фонд за нуждите на Дружеството и на свързаните с него
лица.
(10) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, не могат поотделно да придобиват повече
от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или
фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с
дейността на емитента.
(11) Дружеството и управлявания от него универсален пенсионен фонд не могат
да придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл. 30. (1) Дружеството спазва следните ограничения при инвестирането на активите на
универсалния пенсионен фонд:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) общата стойност на инвестициите на Фонда във финансови
инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по чл. 29, ал. 1, т. 1, 7 и т. 11,
букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от активите на Фонда, като общата стойност
на инвестираните средства на Фонда във финансови инструменти, издадени от един
емитент и свързаните с него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на Фонда;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 20 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 2, т. 12, буква „в“ и т.13,
буква „в“;
3. не повече от 5 на сто от активите на Фонда следва да бъдат инвестирани в ценни книжа по
чл. 29, ал. 1, т. 3;
4. (изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 15 на сто от активите на Фонда следва да бъдат
инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 4, т.12, буква „а“ и т. 13, буква „а“;
5. (изм. – 20.11.2014 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 25 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по чл. 29, ал. 1, т. 5 и т. 15, като
инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите
на Фонда;
6. (изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 20 на сто от активите на Фонда следва да бъдат
инвестирани в ипотечни облигации по чл.29, ал.1, т.6;
29
7. (нова – 28.12.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда следва да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по чл. 29, ал. 1, т. 7;
8. (предишна т. 7, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 25 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 8, т. 12, буква „б“ и т. 13, буква „б“;
9. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 5 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 9;
10. (предишна т. 9, изм. – 28.12.2011 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 15 на сто от
активите на Фонда следва да бъдат инвестирани общо във финансови инструменти по чл.
29, ал. 1, т. 10 и т. 14, като инвестициите в акции и/или дялове на колективни инвестиционни
схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5 на
сто от активите на Фонда;
11. (предишна т. 10 – 28.12.2011 г.) не повече от 20 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро;
12. (предишна т. 11, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 5 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 29, ал. 1, т. 16;
13. .(нова – 28.12.2011 г.) не по-малко от 25 на сто и не по-вече от 80 на сто от активите на
Фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване следва да бъдат
инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29 , ал. 1 т. 1 и 11.
(2) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на Фонда
или да бъде гарант на трети лица с активите на Фонда.
(3) Дружеството може да сключва от името и за сметка на универсалния пенсионен фонд репо
сделки и обратни репо сделки с финансови инструменти по чл. 29, ал. 1 от Правилника общо в
размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени към края на работния ден, предхождащ
датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) При настъпване на съществени, непредвидими движения на финансовите
пазари, структурата на активите на Фонда може да се отклони краткосрочно от определените в ал. 1
минимални и максимални граници.
(5) (нова – 28.12.2011 г.) Структурата на активите на Фонда може да бъде променяна при
настъпване на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
Чл. 31. (1) С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на универсалния
пенсионен фонд, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на
изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок.
(2) Сделки по ал. 1 са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на
КФН;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на
КФН;
30
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(изм. – 28.12.2011 г.) Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и
изискванията, касаещи управлението на риска определени в чл. 28, ал. 7.
(3) При извършване на дейност по ал. 1 Дружеството спазва изискванията на
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване на този вид
сделки, както и за изискванията и ограниченията към тях.
Чл. 32. (1) В случай на превишение на съответно инвестиционно ограничение, Дружеството в
тримесечен срок от датата на превишението привежда активите на Фонда в съответствие с
изискванията на чл. 29, ал. 10, чл. 30, ал. 1 и 3 от Правилника, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка
на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК от Фонда в
качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(2) В случаите по ал. 1, до привеждане на активите на Фонда в съответствие с посочените
изисквания, Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда активи по чл. 29 , по отношение
на които е нарушено ограничението.
Чл. 33. До 31 март всяка година Дружеството публикува на своята страница в Интернет
информация за обема и структурата на инвестициите на Фонда по видове активи и емитенти на
финансови инструменти. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година,
съгласно изисквания на заместник -председателя на КФН относно:
1. съдържанието на информацията по абзац първи;
2. определянето и публичното оповестяване от Дружеството на постигнатите
инвестиционни резултати и равнището на поетите рискове при управлението на
универсалния пенсионен фонд.
Инвестиционна политика
Чл. 34. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) В съответствие с принципите и целите на инвестирането на
средствата на Фонда, Съветът на директорите на Дружеството утвърждава инвестиционна
политика Фонда, в която, в рамките на предвидените ограничения, се конкретизират видовете
инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата на Фонда и ограниченията за всеки
един от тях. Инвестиционната политика на Фонда се преразглежда и по необходимост променя
всяка година, както и при съществена промяна в пазарните условия или промяна на нормативната
уредба отнасяща се до режима на инвестиране на средствата на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
(2) Инвестиционната политика на универсалния пенсионен фонд се предоставя на осигуреното
лице при изявено желание от негова страна.
31
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл. 35. Разпределението на дохода от инвестирането на средствата на универсалния пенсионен
фонд по индивидуалните партиди на осигурените лица и на пенсионерите, по партидата на
неперсонифицираните суми по чл. 23, ал. 10 и по партидата на резерва по чл. 39, се извършва
всеки работен ден едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като дохода се включва в
стойността на дяла за съответния ден.
Оценка на активите
Чл. 36. (1) Оценката на активите и пасивите на универсалния пенсионен фонд се извършва от
Дружеството към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от
19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина, определени в утвърдените от Съвета на директорите на
Дружеството и одобрени от заместник – председателя на КФН „Правила за оценка на активите и
пасивите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване“.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за финансовите
инструменти и инвестиционните имоти;
2. описание на начина за определяне на средната цена на емисии на държавни ценни книжа;
3. (доп. – 28.12.2011 г.) описание на избраните методи за оценка на активите на Дружеството
и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, съгласно
изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН;
4. описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от прилаганите
методи за оценка от Дружеството, при които се използва такъв процент;
5. описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при прилагане на
съответния метод;
6. (отм. – 28.12.2011 г.) ;
7. организация на дейността по оценка на активите и пасивите на Дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, включително
реда и начина за корекции в направената оценка, функциите на звената, осъществяващи
тази дейност, и отговорността на съответните длъжностни лица;
8. системата за съхраняване на документацията, свързана с оценката на активите и пасивите
на Дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване.
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на Дружеството и на управляваните от него
фондове за допълнително пенсионно осигуряване се предоставят на осигуреното лице при изявено
желание от негова страна.
(4) Активи на универсалния пенсионен фонд не могат да се придобиват по давност.
32
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Чл. 37. (1) При управлението на активите на универсалния пенсионен фонд Дружеството, в
съответствие с изискванията на КСО, се задължава да постига минимална доходност.
(2) Минималната доходност се определя от заместник – председателя на КФН към края на всяко
тримесечие, в процент на базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички
универсални пенсионни фондове за предходния 24 – месечен период.
(3) Минималната доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-малкото от двете
числа – 60 на сто от средната постигната доходност от всички универсални пенсионни фондове или
с 3 процентни пункта по-малка от средната.
(4) Минималната доходност се обявява от заместник – председателя на КФН до края на всеки
месец, следващ отчетното тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
Чл. 38. (1) При постигане на доходност от управлението на активите на универсалния пенсионен
фонд, по – ниска от обявената за съответния период по реда на чл. 37, ал. 4 минимална доходност,
Дружеството покрива разликата в 10 -дневен срок от обявяването.
(2) За гарантиране на минималната доходност Дружеството създава резерви в универсалния
пенсионен фонд и в Дружеството.
Резерв на универсалния пенсионен фонд
Чл. 39. (1) Когато постигнатата доходност от управлението на нетните активи на Фонда е по-висока
с над 40 на сто от постигнатата средна доходност за всички универсални пенсионни фондове или я
превишава с 3 процентни пункта – което от двете числа е по – голямо, средствата от доходността
над този процент се заделят в резерва на универсалния пенсионен фонд. Стойността на резерва не
може да надвишава 1 на сто от нетните активи на Фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на универсалния пенсионен фонд и се записват
и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от Дружеството в първия работен ден,
следващ деня на обявяване на минималната доходност по реда на чл. 37, ал. 4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя като броят на
дяловете в универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на 24 – месечния период се
умножи по разликата между стойността на един дял за последния работен ден на същия период и
стойността на един дял, при която се достига по – голямата от двете стойности по ал. 1.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в партидата на
резерва и се намалява стойността на един дял.
33
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността на нетните активи
на универсалния пенсионен фонд към края на работния ден, предхождащ деня на заделяне на
резерва и броя дялове в него след заделянето на резерва и е валидна за деня на заделяне на
резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като размерът на
средствата в лева, изчислен по реда на ал. 4, се раздели на стойността на един дял, при която се
достига по – голямата от двете стойности по ал. 1.
Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд
Чл. 40. (1) Когато постигната доходност от управлението на активите на универсалния пенсионен
фонд е по – ниска от гарантираната минимална доходност по чл. 37, разликата се покрива със
средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд. Ако тези средства са недостатъчни,
Дружеството покрива недостига със средства от резерва по чл. 41.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до
минималната доходност се определя като произведение от:
1. броя на дяловете във Фонда към последния работен ден на 24 -месечния период и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната доходност и
стойността на един дял за последния работен ден на 24 – месечния период.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва на универсалния
пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на дяловете в резерва и увеличаване на
стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя като отношение на
размера на средствата за покриване на недостига до минималната доходност към стойността на
един дял, при която тя се достига.
Резерв на Дружеството
Чл. 41. Дружеството задължително създава със собствени средства резерв за гарантиране на
минималната доходност от управлението на нетните активи на универсалния пенсионен фонд и го
поддържа в размер не по – малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от нетните активи на Фонда
към края на всеки месец, намалени със средствата на резерва по чл. 39, ал. 1.
Използване на средства от резерва на Дружеството
Чл. 42. (1) Когато средствата в резерва на универсалния пенсионен фонд не са достатъчни за
покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива от средствата на
резерва на Дружеството.
(2) Размерът на средствата от резерва на Дружеството, с който се покрива недостига, се определя
като разлика между размера на средствата по чл. 40, ал. 2 и стойността, покрита от резерва на
универсалния пенсионен фонд.
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от резерва на
Дружеството към универсалния пенсионен фонд в деня на покриване на недостига по чл. 38, ал. 1.
(4) В случай че няма формиран резерв в универсалния пенсионен фонд, размерът на средствата по
чл. 40, ал. 2 се покрива от резерва на Дружеството.
34
Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на разликата
до минималната доходност
Чл. 43. Стойността на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на разликата до
минималната доходност се определя, като стойността на нетните му активи, в която са включени
прехвърлените от резерва на Дружеството средства, се раздели на броя на дяловете на Фонда,
намалени с броя на дяловете по чл. 40, ал. 4.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ
РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Чл. 44. (1) Осигуреното лице придобива право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част първа на КСО.
(2) (нова – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 69 от КСО, с изключение на лицата по чл.127, ал. 5 от КСО, придобива право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1 – 3 от КСО.
(3) (предишна ал. 2, изм. – 28.12.2011 г.) По желание на осигурения Фондът може да изплаща
допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие
че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в
размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68,
ал. 1 от КСО.
Ред за отпускане на пенсията
Чл. 45. (1) За отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост осигуреното лице подава
заявление по образец на Дружеството.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Заявлението по ал.1 се подава в офис на Дружеството лично от
осигуреното лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно,
което се прилага към заявлението в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага заверено от служителя, който го
приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се удостоверява
осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории труд или
3. (изм. – 28.12.2011 г.) разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по Част първа на КСО.
35
(4) При подаване на заявление по ал. 1 осигуреното лице или пълномощникът представят лична
карта или друг официален документ за самоличност.
(5) При прието заявление с приложени към него редовни документи Дружеството, в срок до 30 дни
от регистрирането на заявлението, издава разпореждане за отпускане на допълнителна пожизнена
пенсия за старост.
(6) Разпореждането по ал. 5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. (изм. – 28.12.2011 г.) размера на отпусканата пенсия за периода до първото
преизчисляване по чл. 51;
5. 5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Съвета на директорите на
Дружеството.
(7) При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи Дружеството
в 15-дневен срок уведомява писмено осигуреното лице за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето на редовните
и/или нови документи Дружеството издава разпореждането в срока по ал. 5.
(9) Когато в 3 – месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното лице не отстрани
неизправностите, Дружеството отказва отпускането на пенсията, за което писмено уведомява
осигуреното лице в 7 – дневен срок от датата на изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) При подписване на пенсионния договор или с уведомлението по ал. 9 Дружеството връща на
осигуреното лице приложените от него към заявлението оригинални документи.
(12) Осигуреното лице може в 15 – дневен срок от датата на получаването на разпореждането по
ал. 5 или на уведомлението по ал. 9 да направи писмено възражение по тях пред Съвета на
директорите на Дружеството.
(13) Съветът на директорите взема решение в 15 – дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(14) Решението на Съвета на директорите по ал. 13 може да се обжалва по съдебен ред.
Пенсионен договор
Чл. 46. (1) За получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост се сключва пенсионен
договор между Дружеството и осигурено лице, за което е издадено разпореждане по чл. 45, ал. 5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен
код на Дружеството;
36
3. наименованието на универсалния пенсионен фонд и неговия единен
идентификационен код по Булстат;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. (доп. – 28.12.2011 г.) размера на пенсията за периода до първото преизчисляване по
чл. 51 и начина за нейното преизчисляване;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Чл. 47. (1) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и по реда
на чл. 18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при смърт на пенсионера – от датата на настъпването на
смъртта.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Чл. 48. (1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска от датата на придобиване на
правото, ако заявлението с необходимите документи е постъпило в Дружеството в 6 – месечен срок
от тази дата.
(2) Когато заявлението и документите са постъпили в Дружеството след срока по ал. 1,
допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска от датата на регистриране на
заявлението.
(3) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се изплаща до 5 – то число на месеца, следващ
месеца, за който се отнася, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин,
посочен в заявлението, като начина на плащане на пенсията се урежда и в пенсионния договор.
(4) Първата допълнителна пожизнена пенсия за старост се отпуска и се изплаща не по-късно от 2
месеца след датата на постъпване на писменото заявление в Дружеството, с приложени към него
редовни документи или в 2 – месечен срок от представянето на редовните и/или нови документи и
след сключване на пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за старост се
уреждат в пенсионния договор.
Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл. 49. (1) Месечният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост към датата на
нейното отпускане се изчислява на основата на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на
разпореждането;
2. биометричните таблици, одобрени от заместник – председателя на КФН;
3. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от заместник –
председателя на КФН.
37
(2) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска при условие, че изчисленият месечен
размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за
старост по Част първа на КСО към същата дата.
Пенсионен резерв
Чл. 50. (1) Дружеството задължително създава пенсионен резерв, с който се покрива изплащането
на допълнителните пожизнени пенсии за старост на пенсионерите, преживели по – дълго от
предварителните актюерски разчети.
(2) Пенсионният резерв се формира от:
1. прехвърлени средства от индивидуалните партиди в случаите на чл. 54, ал. 2;
2. собствени средства на Дружеството.
(3) Средствата от пенсионния резерв се използват само за изплащане на допълнителни пожизнени
пенсии за старост на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети,
след изчерпване на средствата по техните индивидуални партиди.
(4) Редът за създаване на пенсионния резерв се определя с Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на
КФН.
(5) Дружеството отчита пенсионния резерв чрез отделна счетоводна сметка. Източниците,
формиращи пенсионния резерв, се отчитат чрез отделни подсметки към счетоводната сметка.
Средствата по ал. 2, т. 1 се прехвърлят по сметка на Дружеството и се отразяват като увеличение
на пенсионния резерв, в срок до един месец от датата на установяване на наличието на условията
по чл. 170, ал. 3 от КСО.
(6) Размерът на необходимите средства за пенсионния резерв се определя по проспективен метод
и е равен на положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към
пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии и сумата от средствата по индивидуалните им
партиди.
(7) Настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите за целите на формиране на
пенсионния резерв се изчисляват от Дружеството на базата на технически лихвен процент и
биометрични таблици за смъртност за съответната година.
(8) Дружеството създава пенсионен резерв и започва да изчислява неговия размер от началото на
годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия.
Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл. 51. Допълнителната пожизнена пенсия за старост се преизчислява веднъж годишно (до 31
януари на всяка календарна година) в зависимост от реализирания доход от инвестирането на
средствата на универсалния пенсионен фонд през предходната година.
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за
старост
Чл. 52. (1) Дружеството спира изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за старост,
когато:
38
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на нейния
размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Дружеството отстранява явна фактическа и техническа грешка в 15 – дневен срок от
установяването им, след което възстановява плащането на пенсията.
(3) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е изплащана в по-
малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на
възстановяване плащането на допълнителната пожизнена пенсия за старост.
(4) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е изплащана в по-
голям размер по вина на Дружеството, разликата е за сметка на Дружеството.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък размер, разликата се
изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на установяване на грешката.
(7) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям размер по вина на
Дружеството, разликата е за сметка на Дружеството.
(8) Дружеството спира и възстановява изплащането на допълнителната
пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане с решение на Съвета на
директорите.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят
възражение срещу решението по ал. 8 пред Съвета на директорите в 15 – дневен
срок от датата на получаването му. Съветът на директорите взема решение в
15 – дневен срок от датата на получаване на възражението, като отменя или
потвърждава своето решение.
(10) Решението на Съвета на директорите по ал. 9 може да се обжалва по
съдебен ред.
Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл. 53. (1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се прекратява в следните случаи:
1. от 1 – во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионерът;
2. когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е отпусната и се изплаща въз
основа на представена невярна информация, на неистински, подправени документи или
на такива с невярно съдържание.
(2) В случаите на ал. 1, т. 2, прекратяването на допълнителната пожизнена пенсия за старост се
извършва с решение на Съвета на директорите въз основа на съдебно решение, с което се
установяват обстоятелствата – основание за прекратяването. За решението на Съвета на
директорите се прилагат правилата на чл. 52, ал. 9 и 10.
(3) В случаите по ал. 2, получените неоснователно суми се възстановяват от лицата, които са ги
получили с еднократно заплащане в 30 – дневен срок от датата на писменото уведомление. След
изтичане на 30 – дневния срок, Дружеството търси възстановяване на дължимите суми по съдебен
ред.
39
(4) В случаите, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е изплащана след смъртта на
пенсионера, поради това, че Дружеството не е било своевременно уведомено за настъпването на
смъртта, изплатените средства след датата по ал. 1, т. 1 се възстановяват от лицата, които са ги
получили по реда на ал. 3.
(5) Правилата на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида.
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида
Чл. 54. (1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида има:
1. осигурено лице, придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, когато
изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от минималния
размер по чл. 49, ал. 2;
2. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг, низходящи или
възходящи.
(2) Когато осигуреното лице или пенсионерът нямат наследници по ал. 1, т. 2, натрупаните
средства по индивидуалната партида се прехвърлят в пенсионния резерв.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата, натрупани по индивидуалната му партида, при пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се изчислява размера
на еднократното изплащане по ал. 3, се определя като броят дялове по индивидуалната партида,
към датата на разпореждането по ал. 14, се умножи по стойността на един дял, валидна за
работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се определя като броят
дялове по индивидуалната партида, към датата на разпореждането по ал. 14 се разпределя между
тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове съгласно Закона за
наследството и полученият брой дялове на всеки наследник се умножи по стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(6) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като размерът на
натрупаните по индивидуалната партида средства, към датата на разпореждането по ал. 14, се
раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият
размер на периодичното плащане е не по – малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за
старост по Част първа на КСО към датата на първото плащане.
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като размерът на
натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на разпореждането по ал. 14 се
разпределя между тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове,
съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите му се средства се раздели на броя на
плащанията. Средствата се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на
периодичното плащане е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по
Част първа на КСО към датата на първото плащане.
(8) В случаите на ал. 6 и 7, когато изчисленият размер на периодичното плащане е по-малък от 20
на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към датата на първото
плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат еднократно.
40
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по – малък от 2 месеца.
(10) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмено заявление по
образец на Дружеството, подадено от лицата по ал. 1 и 3 или от упълномощено от тях лице с
нотариално заверено изрично пълномощно.
(11) (доп. – 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 10 се прилага заверено от служителя, който го
приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 – документите по чл. 45, ал. 3;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 1, т. 2 – оригинал или заверено копие на:
а) акт за смърт на осигуреното лице или пенсионера;
б) удостоверение за наследници
в) (нова – 28.12.2011 г.) удостоверение за раждане на наследник, ненавършил 18-годишна
възраст.
3. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 3 – оригинал или заверено копие на експертното
решение на Териториална експертна лекарска комисия или Национална експертна лекарска
комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто, като в
заявлението се посочва и конкретният процент от средствата, в рамките на законовото
ограничение, който осигуреното лице желае да получи.
(12) (изм. – 28.12.2011 г.) Когато заявлението-образец се подава от упълномощено лице, към него,
освен документите по ал. 11, се прилага и нотариално завереното изрично пълномощно в оригинал
или заверено от служителя, който го приема, копие.
(13) При подаване на заявлението, лицата по ал. 1 и 3 или пълномощникът представят лична карта
или друг официален документ за самоличност.
(14) При прието заявление с приложени към него редовни документи, Дружеството в срок до 1
месец от регистрирането му, издава разпореждане за еднократното или разсрочено изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
2. дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на директорите на
Дружеството.
(16) При прието заявление с приложени към нея нередовни и/или липсващи документи се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 45, ал. 7 – 14.
(17) Разходите, свързани с разсроченото изплащане, се уреждат в договора за разсрочено
изплащане.
41
Договор за разсрочено изплащане
Чл. 55. (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида се сключва
договор за разсрочено изплащане между Дружеството и осигурено лице, негов наследник или
наследник на пенсионер, за които е издадено разпореждане по чл. 54, ал. 14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване, влизане в сила и срока на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код
на Дружеството, наименованието и единния идентификационен код по Булстат на
универсалния пенсионен фонд;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал.1;
4. размера и периодичността на плащанията;
5. срока на разсроченото изплащане;
6. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
7. права на наследниците на осигуреното лице;
8. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
9. разходи по разсроченото изплащане;
10. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
Чл. 56. (1) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват при
условията и по реда на чл. 18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
(загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Условия и срокове за промяна на участието (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 57. (1) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице има право да промени участието си и да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида от универсален пенсионен фонд,
управляван от едно пенсионноосигурително дружество, в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на
42
сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след
възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието може да се променя и натрупаните средства
по индивидуалната партида могат да се прехвърлят в съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество след изтичане на една
година от сключване на осигурителния договор.
(3) Осигуреното лице може да промени без ограничение участието си в
универсалния пенсионен фонд при преобразуване или прекратяване на
Дружеството или Фонда, ако в едномесечен срок от уведомлението по чл. 75, ал. 1
подаде заявление за това, както и при несъгласие с извършени промени в
Правилника, които не произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в
тримесечен срок от уведомлението по чл. 77, ал. 3, подаде заявление.
Ред за промяна на участието и прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 58. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Промяната на участието и прехвърлянето на натрупаните средства
по индивидуалната партида от универсален пенсионен фонд, управляван от едно
пенсионноосигурително дружество, в универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, се извършва по предвидения в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на
КФН начин и ред, въз основа на заявление по образец, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3
от 24.09.2003 г. на КФН, което се подава от осигуреното лице до пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Формулярите на заявления, посочени в ал. 1, се отпечатват от Дружеството
на бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се
поставя поредният номер на екземпляра, съобразно изискванията на Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на
заявлението съгласно приложение № 1 по ал.1.
(3) (нова – 28.12.2011 г.) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във
връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на
хартиен носител.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис
на Дружеството чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(5) (нова – 28.12.2011 г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният
посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от КСО.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на
хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран
електронен подпис.
(7) (нова – 28.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие
осигуреното лице подписва и осигурителен договор с Дружеството, който влиза в сила от момента
на прекратяване на осигурителното правоотношение с другото дружество, което е в деня на
прехвърляне на средствата на лицето в новоизбрания универсален пенсионен фонд.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в
43
него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на Дружеството
удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен
номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на
заявлението и втория екземпляр на договора.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са
подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
Дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис,
незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата
при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.
(10) (нова – 28.12.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които
осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на
участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от
официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(11) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството оказва съдействие на лицето при извършване на всички
действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане
на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(12) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление, актуална
писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания
от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН.
Чл. 59. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема
подаденото заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства в друг универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е с нотариална
заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето,
попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Заявление без нотариална заверка на подписа върху първия екземпляр на
хартиения носител, без квалифициран електронен подпис, ако е подадено по електронен път, както
и с непопълнени или неправилно попълнени данни, не се приема. В този случай Дружеството
анулира подаденото заявление, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в
регистъра на Фонда за подадените заявления, и в седемдневен срок уведомява лицето за
анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Чл. 60. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с
регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен
ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството, получило уведомления от други пенсионноосигурителни
дружества за регистрирани от тях заявления за промяна на участие:
1. вписва в регистъра на универсалния пенсионен фонд всички приети заявления за
промяна на участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра
на всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи
екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е
получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(3) (отм. – 28.12.2011 г.) .
44
Чл. 61. (1) Дружеството отказва промяна на участие на лице, осигурено в управлявания от него
универсален пенсионен фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. (доп. – 28.12.2011 г.) не са изпълнени изискванията на чл. 57, ал. 1 – 3 и чл. 75, ал. 3;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) в срока и по реда на чл. 60 е получило от различни
пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също
осигурено лице.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството може да откаже разглеждане на заявлението само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага Дружеството и към заявлението не са приложени
документите по чл. 58, ал. 10;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) В случай на отказ по смисъла на ал. 1 и ал. 2 всяко лице получава при
поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие от
дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в
срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 60, ал. 2, т. 3..
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Възражението по ал. 3 се подава до „Пенсионноосигурителен институт“ АД
чрез пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето желае да премине.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството разглежда полученото по ал. 4 възражение в срок от 3
работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си Дружеството може
да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или
да потвърди отказа на същото основание.
(6) (изм. – 28.12.2011 г.) Решението по ал. 5 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от
тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(7) (изм. – 28.12.2011 г.) В срока по ал.5 Дружеството изпраща решението по подаденото
възражение на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол
първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен
документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случай кореспонденцията
се осъществява по същия начин.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното
дружество е отменило отказа си, продължава по предвидените в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на
КФН ред и срокове.
Чл. 62. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли
в срока по чл.27, ал.2 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно
приложение №5 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на Дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по
пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
45
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне.
Чл. 62а. (нов – 28.12.2011 г.) (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които
процедурата за промяна на участие не е прекратена от Дружеството, се прехвърлят едновременно
по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно
осигуряване. Осигурителното правоотношение с Дружеството се прекратява в деня на прехвърляне
на средствата.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от Дружеството на датите 15 май – за лицата с регистрирани
заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ
тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари
– за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на
първите работни дни, следващи тези дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна
за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4
от КСО;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл.
193, ал. 5 и 7 от КСО;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда,
до датата на прехвърляне.
(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата Дружеството изпраща на другите дружества, в
чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните индивидуални партиди.
(5) Дружеството, прехвърлило средства, в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето, изпраща
на всяко лице, чиито средства са прехвърлили, извлечение от индивидуалната му партида. В
зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се
изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран
електронен подпис.
(6) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по
образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“.
Чл.62б. (нов – 28.12.2011 г.) (1) Дружеството оповестява на страницата си в интернет актуална
информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена
таксата за прехвърляне.
(2) Дружеството публикува на страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на
участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 7, ал. 2 от
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, както и актуалните документи с основна информация за
осигурените лица.
Чл. 62в. (нов – 28.12.2011 г.) (1) При прекратяване на процедурата по промяна на участие
заплатената такса на Дружеството подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен
срок от съответната дата за прехвърляне на средствата – 15 май – за лицата с регистрирани
заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ
тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари
– за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на
46
първите работни дни, следващи тези дати.
(2) При прекратяване на процедурата, на основание отказ за промяна на участие или за
разглеждане на заявлението, както и поради оттегляне на заявлението от осигуреното лице или ако
не е заплатило в срок дължимата такса за прехвърляне, осигуреното лице може да подаде ново
заявление за промяна на участие.
Чл. 62г. (нов – 20.11.2014 г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства
по индивидуалната партида в универсалния пенсионен фонд, в пенсионните схеми на Европейския
съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава тридесет и осма „а“
от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права.
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида
на осигурено лице от универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в универсалния пенсионен фонд (загл. отм –
28.12.2011 г.)
Чл. 63. (отм. – 28.12.2011г.)
Чл. 64. (отм. – 28.12.2011г.)
ГЛАВА ДЕСЕТА ПОПЕЧИТЕЛСКИ
СЪВЕТ
Състав и мандат
Чл. 65. (1) Интересите на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се представляват и
защитават от Попечителски съвет.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители
на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите,
както и един представител на Дружеството.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по ал. 2, се определят с
решение на техните органи на управление.
(4) Представителят на Дружеството се определя с решение на Съвета на директорите.
(5) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
47
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго пенсионноосигурително
дружество.
(6) Членовете на Попечителския съвет задължително представят на Съвета на
директорите на Дружеството писмена декларация, че отговарят на изискванията
на предходната алинея и се задължават да уведомят съвета при промяна на
декларираните обстоятелства.
Чл. 66. (1) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(2) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл. 65, ал. 5;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6
месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. с решение на органите на управление на организациите, които са ги избрали съгласно
чл. 65, ал. 3;
5. с решение на Съвета на директорите на Дружеството – за представител на
Дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на ал. 2, т. 1 – 3, председателят на Попечителския съвет
уведомява органа, определил освободения член на съвета и го поканва да посочи нов
представител в едномесечен срок от получаване на поканата.
(4) Едновременно с решението за прекратяване на мандата по ал. 2, т. 4 и 5 съответният орган
определя нов представител в съвета.
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител довършва
мандата му.
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Чл. 67. (1) Попечителският съвет от своя състав избира председател и заместник -председател с
мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
48
(3) Попечителският съвет се обслужва от технически секретар, определен от
Съвета на директорите на Дружеството.
Чл. 68. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Попечителският съвет приема
Правилник за дейността си.
Чл. 69. (1) Попечителският съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко тримесечие. Редът
и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по предходния член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по – малко от две трети от
членовете му.
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и необходими
експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл. 70. (1) Всеки член на Попечителския съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за Дружеството.
Чл. 71. (1) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на Дружеството на задълженията към осигурените лица и
пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица и на пенсионери на Фонда,
свързани с нарушения на техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до
Съвета на директорите на Дружеството или други институции и организации, съдейства
за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на универсалния пенсионен фонд
4. прави предложения за подобряване на работата на Дружеството по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения до Съвета на директорите по други аспекти от дейността на
Дружеството, които засягат интересите на участниците в универсалния пенсионен фонд
6. 6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Съвета на директорите на
Дружеството и на КФН в срок до 30 април следващата година, а при изтичане на мандата
на съвета – до датата на която мандатът му изтича.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Попечителския съвет се обсъждат от Съвета на
директорите на първото заседание, провеждано след датата на получаването им, взема решения
по тях и в 7 – дневен срок от провеждане на заседанието се дава писмен отговор на Попечителския
съвет.
(3) Попечителският съвет осъществява функциите си в седалището на Дружеството и има за
адрес на кореспонденция адресът на Дружеството. Направените разходи, свързани с
осъществяване на дейността на Попечителския съвет са за сметка на Дружеството.
(4) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждения за дейността
си.
Права и задължения на Попечителския съвет
Чл. 72. (1) Попечителският съвет има следните права:
49
1. достъп до документацията на Дружеството във връзка с изпълнение на функциите си;
2. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на Дружеството,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3. да отправя писмени предложения до Дружеството, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на универсалния пенсионен
фонд ;
4. да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на Дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
5. при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от Дружеството;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително и в страницата на Дружеството в интернет.
(2) Попечителският съвет е длъжен:
1. да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите действия
по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в срок до два
месеца от подаването им;
2. да информира незабавно КФН при основателно съмнение за извършени нарушения на
осигурителното законодателство от страна на Дружеството, негови служители или
осигурителни посредници.
(3) Членовете на Попечителския съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални
привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои
или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако
това не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва от
закона и разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно
осигуряване.
(4) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са
узнали при изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
50
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Дружеството
Чл. 73. (1) Дружеството учредява, управлява и представлява универсалния пенсионен фонд при
взаимоотношенията с трети лица, в съответствие с КСО, подзаконовите актове за неговото
прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 Дружеството избира и
сключва договори с инвестиционни посредници и с банка – попечител.
(3) Дружеството уведомява периодично осигурените лица в универсалния
пенсионен фонд за неговата дейност чрез обяви в два централни всекидневника.
(4) Съветът на директорите на Дружеството представя за обявяване в търговския регистър
проверените и приети годишни финансови отчети на Дружеството.
(5) Дружеството събира, обработва, съхранява и предоставя данни за осигурените лица и
пенсионерите, и за техните наследници при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни.
(6) (доп. – 28.12.2011 г.) При или по повод избор на Фонда или промяна на участието, или
прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. и Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН, Дружеството, негови акционери,
осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените
лица.
Права и задължения на осигурените лица
Чл. 74. (1) Осигурените в универсалния пенсионен фонд лица придобиват право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер техните наследници имат право на еднократно
или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида при условията и по реда на
този Правилник.
(3) Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на наследник на
осигурено лице или на пенсионер, могат да се оспорват само по съдебен ред.
(4) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни, уведомява Дружеството за промяна на лични
данни или на други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения,
като прилага и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(5) (изм. – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да
обжалват решенията на Съвета на директорите или на изпълнителен директор, които засягат
правата им в 15 – дневен срок от получаването им. Съветът на директорите взема решение в 15 –
51
дневен срок от датата на получаване на жалбата, като отменя или потвърждава решението.
Решенията на Съвета на директорите могат да се обжалват и по съдебен ред.
(6) Осигурените лица, пенсионерите и лицата с наследствени права имат право да сигнализират
Съвета на директорите за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността на осигурителните
посредници, както и за нарушения на този Правилник от служители на Дружеството.
(7) Изпълнителен директор извършва проверка на сигналите по ал. 6 и при установяване на
тяхната основателност отговаря писмено на подадените сигнали.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да сигнализират
Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на Дружеството.
(9) Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по
индивидуалната му партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от
набраните средства пенсионни права. За целта то подава писмено искане лично в централното
управление на Дружеството, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Дружеството
отговаря на писменото искане изпратено по пощата в 15 – дневен срок от датата на получаването
му. При лично явяване в централно управление служител на Дружеството отговаря на писменото
искане до един час от неговото отправяне, удостоверено с входящ номер. При смърт на
осигуреното лице правото на безплатна информация се придобива от законните му наследници.
(10) (нова – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице или пенсионерът имат право на достъп до
индивидуалната осигурителна партида и/или единното електронно досие, както и да получат копие
от електронните документи в него, а техните наследници имат право да получат копие от тези
документи. Процедурата за получаване на достъп до индивидуалната осигурителна партида и/или
единното електронно досие, както и копие от електронните документи е регламентирана в
Инструкция за обмен на информация и предоставяне на електронни услуги от
„Пенсионноосигурителен институт“ АД, приета с решение на Съвета на директорите на Дружеството
и публикувана на неговата електронна страница – www.pensionins.com.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
Дружеството и на универсалния пенсионен фонд
Чл. 75. (1) При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на Фонда,
пенсионноосигурителното дружество, в чийто универсален пенсионен фонд е прехвърлена
индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го уведомява за прехвърлянето и за
правата му в едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се уведомяват и
пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право да прехвърлят
средствата по индивидуалната си партида в избран от тях универсален пенсионен фонд, по реда на
Глава девета от Правилника, без да се спазват изискванията на чл. 57, ал. 1 или 2 от Правилника.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита, че са
потвърдили мълчаливо участието си в универсалния пенсионен фонд, в който е прехвърлена
индивидуалната им партида в резултат на преобразуването или прекратяването.
52
Права и задължения на работодателите
Чл. 76. (1) Работодателите имат право да изискват и да получават информация от Дружеството,
свързана с изпълнението на техните задължения по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване на работниците и служителите в универсалния пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 15 календарни дни от датата на постъпилото в Дружеството
писмено искане от работодателя.
(3) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за които прави
задължителни осигурителни вноски в универсалния пенсионен фонд и за размера на натрупаните
средства по техните индивидуални партиди.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Чл. 77. (1) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решения на Съвета на
директорите на Дружеството.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването
им от заместник – председателя на КФН.
(3) Дружеството уведомява осигурените лица за конкретните изменения и
допълнения в Правилника за организацията и дейността на универсалния
пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни всекидневника в
едноседмичен срок от получаване на решението на заместник – председателя на
КФН.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този Правилник е приет с решение на Съвета на директорите на Дружеството, протокол от
19.05.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с Протокол от 22.07.2008 г.,
изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с Протокол от 18.08.2008 г, изменен и
допълнен с решение на Съвета на директорите с Протокол от 03.09.2010 г., изменен и допълнен с
решение на Съвета на директорите с Протокол от 28.12.2011 г., изменен и допълнен с решение на
Съвета на директорите с Протокол от 03.01.2013 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на
директорите с Протокол от 20.11.2014 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила след получаване на разрешение от заместник -председателя на
КФН за управление на универсалния пенсионен фонд от „Пенсионноосигурителен институт“ АД от
деня на вписването на Фонда в съда.
§ 3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат, доколкото в Закон или в друг нормативен акт
не са установени други разпоредби, които са задължителни за допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в страната.
§ 4. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО,
нормативните актове по прилагането му и действащото законодателство.
§ 5. (нов – 28.12.2011 г.) За заявленията за промяна на участие и прехвърляне на средства,
подадени през последното тримесечие на 2011 г., ще се прилагат процедурите на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН, в редакцията й обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г.
§ 6. (нов – 03.01.2013 г.) Измененията и допълненията, приети с решение на Съвета на
директорите с Протокол от 03.01.2013 г. влизат в сила на 22.02.2013 г.
Изпълнителен директор:

Людмила Векова

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“АД

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“

СОФИЯ, 2014 г.
(приет 19.05.2008г., посл. изм. и доп. 20.11.2014 г.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Наименование на професионалния пенсионен фонд
Учредяване и регистриране
Управление и представителство
Седалище и адрес на управление
Гаранции за изпълнението на задълженията
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Заявление за участие
Осигурителни посредници
Възникване на осигурителното правоотношение
Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
Прекратяване на осигуряването
Осигурителни вноски
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Данъчни облекчения
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Съдържание на осигурителния договор
3
Изменения и допълнения на осигурителния договор Прекратяване
на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИНДИВИДУАЛНА
ПАРТИДА
Общи изисквания
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната партида
Водене на индивидуалните партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Извлечение от индивидуалната партида
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на професионалния пенсионен фонд
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната партида
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ
ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Ограничения при инвестирането
Инвестиционна политика
Разпределение на дохода от инвестиции
Оценка на активите
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Гарантиране на минималната доходност
4
Резерв на професионалния пенсионен фонд
Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд
Резерв на Дружеството
Използване на средства от резерва на Дружеството
Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на разликата
до минималната доходност
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАН НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ
ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на професионална пенсия за ранно пенсиониране
Срок за получаване на пенсията
Ред за отпускане на пенсията
Пенсионен договор
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия за ранно
Пенсиониране
Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида
Договор за разсрочено изплащане
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Условия и срокове за промяна на участието (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
5
Ред за промяна на участието и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида
на осигурено лице от професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в професионалния пенсионен фонд (загл. отм –
28.12.2011 г.)
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Права и задължения на Попечителския съвет
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Дружеството
Права и задължения на осигурените лица
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
Дружеството и на професионалния пенсионен фонд
Права и задължения на работодателите
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Преходни и заключителни разпоредби
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
1. (изм. – 28.12.2011 г.) „Дружество – ще се използва по-нататък за „Пенсионносигурителен
институт“ АД.
2. (изм. – 28.12.2011 г.) „Правилник“ – навсякъде в текста ще се разбира настоящият
Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд
„Пенсионносигурителен институт „.
3. (изм. – 28.12.2011 г.) „Фонд“ – ще се използва за управлявания от Дружеството
Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“.
4. „Заместник-председател на КФН“ – заместник – председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на КФН.
6
5. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
6. „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително;
д) две лица, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото
юридическо лице.
7. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на друго юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на друго юридическо лице.
8. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
9. „Актюерски разчети“ са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат
за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне
на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от Дружеството.
10. (изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово
поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят
осигурителни вноски за други физически лица, които се осигуряват в Професионален
пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“.
11. (изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка
са внасяни или се внасят осигурителни вноски за професионална пенсия за ранно
пенсиониране в Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ при
условия и по ред, определени в КСО, този Правилник и осигурителния договор.
12. (предишна т. 25, изм. 28.12.2011 г.) „Осигурителен договор“ е договор, сключен между
Дружеството и физическо лице, с който се уреждат отношенията при и по повод на
допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
7
13. (предишна т. 12 – 28.12.2011 г.) „Наследник“ е физическо лице, което има право при
смърт на осигуреното лице или на пенсионер, да получи средствата по неговата
индивидуална партида или част от тях, под формата на еднократно или разсрочено
изплащане.
14. (предишна т. 13 – 28.12.2011 г.) „Пенсионер“ е физическо лице, което получава
професионална пенсия за ранно пенсиониране от професионалния пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
15. (предишна т. 14, изм. 28.12.2011 г.) “Професионална пенсия за ранно пенсиониране”
е месечно плащане за определен срок на пенсионер от Професионален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“.
16. (предишна т. 15 – 28.12.2011 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия
облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от
стойността на вземанията по главницата.
17. (предишна т. 16 – 28.12.2011 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко
споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното
им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на
определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя.
Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо
сделка за страната, която ги купува.
18. (предишна т. 17, изм. – 28.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие
по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране.
19. (предишна т. 18 – 28.12.2011 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно
изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар.
20. (предишна т. 19 – 28.12.2011 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови
ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната
рейтингова агенция.
21. (предишна т. 20 – 28.12.2011 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за
закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена
до изтичането на определен срок или на определена дата.
22. (предишна т. 21 – 28.12.2011 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по
предварително фиксирана цена на определена дата.
23. (предишна т. 22 – 28.12.2011 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко –
продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата
по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
24. (предишна т. 23 – 28.12.2011 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя,
сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
8
25. (нова – 28.12.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и
строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна
инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация, съоръжения за производство
и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация и пречиствателни
станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни отпадъци, както и
други проекти, имащи за цел създаването на нова и подобряването на съществуваща
национална, регионална или общинска инфраструктура в страната или в държава-членка
26. (предишна т. 24 – 28.12.2011 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни
за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен период.
27. (нова – 28.12.2011 г.) „Спекулативна валутна сделка“ е покупката, задържането и
продажбата на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния курс, с изключение на
случаите отнасящи се за хеджиращи сделки.
28. (предишна т. 26 – 28.12.2011 г.) „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо
лице, което въз основа на сключен писмен договор с Дружеството има право от негово име и
за негова сметка да приема индивидуални заявления за участия и да сключва осигурителни
договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионалния
пенсионен фонд както и да извършва други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно сключения договор.
29. (предишна т. 27, изм. – 28.12.2011 г.) „Упълномощено лице от осигурителен посредник
– юридическо лице“ е физическо лице, което има право от името и за сметка на
осигурителния посредник – юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва
дейностите по т. 28.
30. (предишна т. 28 – 28.12.2011 г.) „Банка – попечител“ е търговска банка, с която
Дружеството е сключило договор за попечителски услуги и в която, в съответствие с
изискванията на КСО, се съхраняват всички активи на професионалния пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт „.
31. (нова – 28.12.2011 г.) „Държава-членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
(нова – 28.12.2011 г.) ЗДКИСДПКИ – Закон за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране
9
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003
г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на
осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003
г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните
активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията
към воденето на индивидуалните партиди, издадена от Комисията за финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 12 от
10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на
активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване
на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за
гарантиране на минималната доходност, издадена от Комисията за финансов надзор, обн.,
ДВ, бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от
12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на
държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа
съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 01.08.2006 г.
Наредба за попечителските съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните
съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с ПМС №
29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от
19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, приета с Решение № 65-Н от 19.1Х.2006 г. на
Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от
4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки, приета с Решение № 66-Н от 4.10.2006 г. на Комисията за
финансов надзор обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г.
(нова – 20.11.2014 г.) Наредба за прехвърляне на пенсионни права – НАРЕДБА за
прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262
от 22.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.
10
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Този Правилник урежда организацията и дейността по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“, наричан по-нататък за краткост Фонда или
професионалния пенсионен фонд.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Организацията и дейността на професионалния пенсионен фонд се
извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото
прилагане и този Правилник.
Наименование на професионалния пенсионния фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на професионалния пенсионен фонд е Професионален пенсионен
фонд „Пенсионноосигурителен институт“ или съкратено ППФ „Пенсионноосигурителен
институт“.
(2) Наименованието на професионалния пенсионен фонд може да се изписва на кирилица и
на латиница.
Учредяване и регистриране
Чл. 3. (1) Професионалният пенсионен фонд е учреден с решение на Общото събрание на
акционерите на Дружеството, протокол от 14.05.2008 г. Фондът възниква като самостоятелно
юридическо лице от датата на вписването му в регистъра на съда.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията
по вписванията на 24.04.2008 г. с единен идентификационен код 200098313, с лицензия за
извършване на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване № 03-ПОД,
издадена от КФН на 28.02.2008 г.
(3) Професионалният пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“, е вписан в СГС
на 16.09.2008 г., ф.д. №637/2008 с единен идентификационен код по БУЛСТАТ 175554114.
Управление и представителство
Чл. 4. Професионалният пенсионен фонд се управлява и се представлява при
взаимоотношенията си с трети лица от управителния орган на Дружеството.
Седалище и адрес на управление
Чл. 5. (изм. 03.09.2010 г.) Седалището на Дружеството и на професионалния пенсионен фонд
е град София, р-н Овча Купел. Адресът на управление е Република България, област София,
Столична община, гр. София, п.к. 1618, бул. Цар Борис III №136 В.
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл. 6. (1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници в професионалния пенсионен фонд е гарантирано с активите на Дружеството.
(2) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите
11
задължения по отношение управлението и представляването на професионалния пенсионен
фонд.
(3) Професионалният пенсионен фонд не отговаря с активите си за загуби, настъпили в
резултат на действия на Дружеството, както и за загуби от дейността на Дружеството.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Чл. 7. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) В професионалния пенсионен фонд могат да се осигуряват
лица, които работят при условията на първа или втора категория труд, които са осигурени във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, по реда и при условията на КСО.
(2) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се извършва в съответствие с
разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове за неговото прилагане, този Правилник и с
условията на осигурителния договор.
Индивидуално заявление за участие
Чл. 8. (1) Участието в професионалния пенсионен фонд се извършва чрез индивидуално
заявление за участие, подадено до Дружеството от лице, за което е възникнало
задължението за осигуряване и не е осигурено в професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(2) Индивидуалното заявление по ал. 1 се подава до Дружеството в срок до 3 месеца от
датата на възникване на задължението за осигуряване като:
1. (доп. – 03.01.2013 г., доп. – 20.11.2014 г.) заявлението за участие се подава от
лицето в офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
/ЗЕДЕП/. Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му
предоставя актуална писмена информация по образец съгласно Наредба № 33 от
19.09.2006 г. на КФН;
2. заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, който
задължително представя на лицето документ по чл. 9, ал. 8 от Правилника, който
го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за
участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на
Дружеството.
(3) (доп. – 03.01.2013 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ
номер и дата и попълва определените за дружеството данни. Дружеството регистрира и
съхранява постъпилите при него индивидуални заявления за участие и документите за
служебно разпределените лица.
(4) (изм. – 03.01.2013 г.) Формулярът на заявлението по ал. 1 и 2, наричано по – нататък
„заявление за участие“, се отпечатва от Дружеството на бяла трислойна химизирана хартия
формат А4 с черно мастило, като в долния ляв ъгъл се поставя поредният номер на
екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване
съгласно приложение № 2 на НАРЕДБА № 33 на КФН от 19.09.2006 г.
(5) (изм. – 20.11.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител,
подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато
12
заявлението за участие се съставя като електронен документ с квалифициран електронен
подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕП.
(6) (изм. – 20.11.2014 г.) Дружеството не приема и връща заявление за участие на хартиен
носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с
непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не
може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в
регистъра данните по чл. 6, ал. 3 от на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006. Във всеки
отделен случай дружеството уведомява лицето за конкретната причина, поради която
заявлението му за участие не е прието.
(7) (изм. – 03.01.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител,
служителят на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а
осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно
втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за
пенсионноосигурителното дружество, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец
на НАП.
(8) (изм. – 03.01.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен
документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се
изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след
получаване на заявлението в дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата
при подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о
число на текущия месец.
(9) След получаването от НАП по реда и в сроковете на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на
КФН на информация за невалидните заявления за участие и за тези с констатирани грешки,
Дружеството уведомява лицата:
1. чиито заявления са невалидни;
2. с върнати заявления, поради констатирани грешки и им разяснява начина за
отстраняване на грешките.
(10) Осигурените лица са длъжни да уведомяват Дружеството за всяка промяна
в личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия
от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(11) (нова – 20.11.2014 г.) Дружеството съхранява всяко заявление за участие и свързаните
с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение
със съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или
е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на заявлението.
Осигурителни посредници
Чл. 9. (1) Дружеството може да сключва договори с осигурителни посредници -физически или
юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат
индивидуални заявления за участие в професионалния пенсионен фонд от името и за сметка
на Дружеството, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените
лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата
и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския
престиж на Дружеството.
(4) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по отношение на
своите работници и служители.
(5) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
13
(6) Дружеството уведомява КФН в 14 – дневен срок за сключването или прекратяването на
всеки договор с осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физически лица от
осигурителен посредник – юридическо лице.
(7) КФН води регистър за сключените и прекратени договори на осигурителните посредници
и упълномoщените от тях лица.
(8) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени
от осигурителни посредници – юридически лица с документ, който ги легитимира при
упражняване на дейността им. Образецът на документа се утвърждава от заместник –
председателя на КФН.
Възникване на осигурителното правоотношение
Чл. 10. (1) Осигурителното правоотношение с Дружеството възниква от датата на
сключването на осигурителния договор или от датата на служебното разпределение на
лицето в професионалния пенсионен фонд.
(2) (изм – 28.12.2011 г.) Служебното разпределение на лицата в професионалния пенсионен
фонд по ал. 1, се извършва по начин и ред, определени от КФН и НАП.
Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
Чл. 11 (1) Дружеството издава на осигуреното лице документ, с който удостоверява участието
му в професионалния пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по ал. 1 се утвърждава от Съвета на директорите на
Дружеството.
(3) Всяко осигурено в професионалния пенсионен фонд лице има индивидуален
осигурителен номер и индивидуална партида.
Прекратяване на осигуряването
Чл. 12. (1) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се прекратява при всеки един
от следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. при сключване на пенсионен договор;
3. при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част първа на КСО, и не
е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
4. при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, което е придобило право на срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато изчисленият месечен
размер към датата отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на
социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към същата дата;
5. при прехвърляне в универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част първа на КСО и не е
придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
6. когато осигуреното лице е сключило договор с друго пенсионноосигурително
дружество за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от професионалния пенсионен фонд.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по ал. 1, се
определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал. 1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане или от датата на сключване
на договора за разсрочено изплащане;
14
4. по ал. 1, т. 4 – от датата на еднократното изплащане или от датата на сключване
на договора за разсрочено изплащане;
5. по ал. 1, т. 5 – от датата на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида;
6. (изм. – 28.12.2011 г.) по ал. 1, т. 6 – от датата на прекратяване на осигурителното
правоотношение с Дружеството, която е в деня на прехвърляне на средствата в
новоизбрания професионален пенсионен фонд, управляван от другото
пенсионноосигурително дружество.
Осигурителни вноски
Чл. 13. (1) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се извършва с парични
месечни осигурителни вноски в размер на;
1. 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
2. 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигурителните вноски по ал. 1 и лихвите към тях се събират от
НАП.
(3) Осигурителните вноски по ал. 1 се превеждат от осигурителите в специализирана
сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП , която в срок до 30
дни от датата на постъпването им ги превежда по сметка на професионалния пенсионен
фонд, посочена от Дружеството.
(4) Дружеството носи отговорност пред осигурените лица, само за реално преведените от
НАП и постъпили в сметката на професионалния пенсионен фонд суми от осигурителните
вноски.
(5) (доп. – 28.12.2011 г.) Вноските за професионалния пенсионен фонд са изцяло за сметка
на осигурителите, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО са изцяло за тяхна сметка.
(6) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигурителните вноски за професионалния пенсионен фонд се
внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, с изключение на случаите по чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
(7) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата, които получават пенсия за
осигурителен стаж и възраст, се превеждат във фонд „Пенсии“ на държавното
обществено осигуряване.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Чл. 14. (1) Лихвите, преведени от НАП върху сумите от осигурителни вноски, се разпределят
по индивидуалните партиди на осигурените лица, както следва:
1. лихвата от банкови депозити на средствата от осигурителни вноски, които поради
липса, недостатъчна или погрешна информация в Персоналния регистър за
осигурените лица, не са преведени от НАП в законоустановения срок –
пропорционално на преведените за осигуреното лице вноски през периода, за
който се отнася лихвата;
2. лихвата по актове за начет, съставени от контролните органи на НАП за
невнесени вноски за професионалният пенсионен фонд – в съответствие с
предоставената от НАП персонализирана информация за лицата, за които се
отнася;
3. лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на сумите от
осигурителни вноски – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана
информация за лицата, за които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната партида суми от лихви по ал. 1 се отразяват като
постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
15
Данъчни облекчения
Чл. 15. (1) Приходите на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на професионалният пенсионен
фонд, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък
по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък
по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
професионалния пенсионен фонд се признават за разход за дейността по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(5) Сумите, получени от професионалния пенсионен фонд не подлежат на облагане по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Чл. 16. (1) Осигурителен договор се сключва между Дружеството и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в професионалния пенсионен
фонд;
2. служебно разпределено;
3. (изм. – 28.12.2011 г.) подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне
на натрупаните суми по индивидуалната партида от съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в Професионален
пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.
(2) Сключването на осигурителния договор се извършва едновременно с подаването на
индивидуалното заявление за участие или в срок до 15 календарни дни от неговото
регистриране в Дружеството.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва при изявено
желание от тяхна страна.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Сключването на осигурителния договор при подаване на заявление
до Дружеството за промяна на участие и прехвърляне на средствата в управлявания от него
професионален пенсионен фонд, се извършва по реда и начина, предвидени в Наредба № 3
от 24.09.2003г. на КФН и в Глава девета от Правилника.
(5) (отм. – 28.12.2011 г.) .
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между Дружеството и осигуреното лице
при и по повод на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионалния
пенсионен фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни екземпляра,
колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание на осигурителния договор
Чл. 17. Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. наименованието на професионалния пенсионен фонд, данни за търговската му
регистрация и единен идентификационен код по Булстат;
3. наименованието на Дружеството, номера и датата на пенсионната му лицензия,
данни за търговската му регистрация и единен идентификационен код;
4. адреса на Дружеството и на професионалния пенсионен фонд;
16
5. трите имена, ЕГН, единен идентификационен код по БУЛСТАТ (за
самоосигуряващи се), постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата на
протокола за служебно разпределение;
7. размера на осигурителната вноска;
8. правата при осигуряване в професионалния пенсионен фонд и условията за
тяхното придобиване;
9. правото на изтегляне или на прехвърляне в универсален пенсионен фонд, на
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, на което
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на
Част първа на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране;
10. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от професионалния пенсионен фонд към съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурителното дружество;
11. реда и начина за получаване на информация;
12. вида и размера на таксите и удръжките;
13. правата и задълженията на страните по договора, правата на наследниците на
осигуреното лице;
14. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на
договора;
15. дата, на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило
екземпляр от него.
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Чл. 18. (1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с допълнително
писмено споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата
страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им в сила.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Промени в действуващите нормативни актове, които имат
императивен характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори, стават
част от тях от датата на влизането им в сила, без за това да се правят допълнителни
споразумения към подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
Чл. 19. (1) Осигурителният договор не може да бъде прекратяван едностранно от
Дружеството.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигурителният договор с Дружеството се прекратява в следните
случаи:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) при прехвърляне на средствата, въз основа на подадено
заявление от осигуреното лице за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства по индивидуалната партида и сключен договор, с друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН и на Глава девета от Правилника;
2. при смърт на осигуреното лице;
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. при еднократно изплащане или прехвърляне в универсален пенсионен фонд на
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, на което
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на
17
Част първа на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране;
5. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигурено лице, което е придобило право на професионална пенсия
за ранно пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към датата на
отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за
старост по Част първа на КСО към същата дата.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се определя както
следва:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 2, т. 1 осигурителният договор се
прекратява в деня на прехвърляне на средствата в професионалния пенсионен
фонд, управляван от другото пенсионноосигурително дружество, по реда,
начина и в сроковете, предвидени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в
Глава девета от Правилника;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата на
смъртта;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 осигурителният договор се прекратява от датата на
сключване на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. в случаите по ал. 2, т. 4 и 5 осигурителният договор се прекратява от датата на
еднократното изплащане или от датата на прехвърлянето на натрупаните
средства по индивидуалната партида.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл. 20. (1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална партида в професионалния
пенсионен фонд.
(2) Индивидуалната партида се води в левове и дялове. В индивидуалната партида се
правят записи за направените вноски, прехвърлените и изплатени суми, и удръжките.
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между индивидуалните
партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не подлежат на
принудително изпълнение.
Откриване и закриване
Чл. 21. (1) (доп. – 28.12.2011 г.) Индивидуална партида в професионалния пенсионен фонд се
открива към датата на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 10, ал. 1 и ал. 2.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в професионалния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество при условията и по реда на Глава девета;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсалния
пенсионен фонд, управляван от Дружеството, когато на осигуреното лице е
отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част първа на КСО и
не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
3. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащане на професионалната пенсия за ранно пенсиониране;
18
б) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, на
което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част първа на
КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което
е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато
изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от 20
на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО
към същата дата;
г) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на
осигурено лице или на пенсионер;
д) прехвърлянето им в държавния бюджет, когато осигуреното лице или
пенсионера нямат наследници, които имат право да ги получат.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на превеждането на средствата по
индивидуалната партида по сметката на професионален пенсионен фонд, в който
лицето е преминало;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на превеждането на средствата по
индивидуалната партида по сметката на универсалния пенсионен фонд;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 – от датата на:
а) изплащане на последната пенсия;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на
осигуреното лице, на неговите наследници или на наследниците на
пенсионер;
г) прехвърлянето на средствата в държавния бюджет.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
индивидуалната партида на осигурено лице в професионалния пенсионен фонд.
Съдържание на индивидуалната партида
Чл. 22. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в професионалния пенсионен фонд
задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ
адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на
протокола за служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила вноска, броя дялове, съответстващи на вноската,
след приспадане на удържаната такса, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за
който се отнася и удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на постъпване на средствата и
професионалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на превеждане на средствата и
професионалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в универсалния пенсионен фонд,
управляван от Дружеството, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете и датата на
превеждане на средствата;
19
7. размера на прехвърлените средства в държавния бюджет, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на превеждане на средствата;
8. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете;
9. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при която
е определен броят на дяловете;
10. (отм. – 28.12.2011 г.);
11. общия брой на натрупаните дялове.
(2) При отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от
професионалния пенсионен фонд, наред с информацията по ал. 1, в индивидуалната партида
задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. номер и дата на разпореждането за отпускане на пенсия;
3. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията,
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода, за
който се отпуска пенсията;
4. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове,
съответстващи на изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, месецът, за който се изплаща пенсията и
коефициента за преизчисляване на пенсията.
(3) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал. 1 в
индивидуалната партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно
разсроченото изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията – при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(4) По решение на Съвета на директорите в индивидуалните партиди може да се
включва и друга информация, извън посочената в ал. 1 – 3.
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 23. (1) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната партида с точност
до петия знак след десетичната точка.
(3) Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и на пенсионери в
професионалния пенсионен фонд се извършват от служители, определени с писмена
заповед на Изпълнителен директор на Дружеството.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният
размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се увеличава
броя на дяловете по индивидуалната партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната партида по банков път, или прехвърляне на средства в друг фонд, се
определя, като сумата на дължимите средства се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така
20
определения брой дялове и части от дялове се намалява броя на дяловете по
индивидуалната партида.
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната партида в брой, броят на
дяловете и части от дялове, съответстващи на извършеното плащане се определя към
момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане
се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на издаване на
разпореждането за изплащане. С така определения брой дялове и части от дялове се
намалява броя на дяловете по индивидуалната партида.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и при
изплащане на пенсии в брой, броят на дяловете и части от дялове, с които се
намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за
изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то
е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял,
валидна за последния работен ден на предходния месец.
(8) При изплащане на средства по ал. 5 Дружеството подава до банката -попечител на
Фонда нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на
осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането.
(9) (отм. – 28.12.2011 г.).
(10) Постъпилите в професионалния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от вноски
на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна партида в
стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня на постъпването.
(11) След персонифициране, средствата по ал. 10 се разпределят по индивидуалните
партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето на
средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете и части
от дялове, които им съответстват се определят като сумата от дължимите такси се
раздели на стойността на един дял валидна за деня на постъпването на
средствата в партидата по ал. 10. С така определения брой дялове и части от
дялове се намалява броят на дяловете в професионалния пенсионен фонд, в деня
на начисляването на таксите по сметката на Дружеството;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на средствата и
броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват, който се изчислява,
като нетният размер на постъпилите средства се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им в партидата по ал. 10.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл. 24. (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за
този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
професионалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия
брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
(4) Общият брой на дяловете на професионалния пенсионен фонд е равен на сумата от
дяловете, записани по индивидуалните партиди, по партидата на резерва по чл. 38, ал. 1 и по
партидата по чл. 23, ал. 10.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Дружеството до 18 ч. на всеки
работен ден в неговите офиси и в електронната му страница.
21
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се
обявява в централен всекидневник на третия работен ден на следващия месец. Централният
всекидневник се обявява в офисите на Дружеството и в неговата електронна страница.
(7) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на Фонда, в
резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на Фонда с над 0,05 на
сто, се отстранява от Дружеството не по – късно от три работни дни от датата на
установяването й, съгласно чл. 21а от Наредба № 9.
(8) В десетдневен срок от датата на установяване на грешката по ал. 7 Дружеството е
длъжно за своя сметка да възстанови на Фонда, съответно на осигурените лица,
пенсионерите и техните наследници, разликата между всички дължими средства, изчислени
по коригираната стойност на един дял, и изплатените средства.
(9) Начинът за корекции на допуснатите грешки по ал. 7 се определя от заместник –
председателя на КФН.
(10) Допуснатата грешка се обявява от Дружеството при съответното прилагане на чл. 22
от Наредба № 9 в деня на отстраняването й по реда на ал. 7, като задължително се посочват
датата, на която е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и
стойността на един дял след направената корекция.
Извлечение от индивидуалната партида
Чл. 25. (1) Дружеството до 31 май на всяка календарна година изпраща безплатно на
осигурените лица в професионалния пенсионен фонд годишно извлечение от
индивидуалната им партида с данни до 31 декември на предходната година, по образец
утвърден от заместник – председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на професионалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. номера и датата на осигурителния договор, съответно на протокола за
служебно разпределение;
5. средствата по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителните вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял, допълнителна информация;
7. удържаните такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлените средства от друг професионален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
9. прехвърлените средства към друг професионален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
10. изплатените средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11. (отм.- 28.12.2011 г.);
12. други операции – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
13. средствата по партидата към крайната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1, извлечение от индивидуалната партида се
предоставя безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от
началото на текущата година до деня, предхождащ този, през който е изготвено
извлечението – в 15-дневен срок от датата на постъпване на писменото искане в
Дружеството;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Извлечението с данни за периода от началото на текущата година до деня,
предхождащ този, през който е извършено прехвърлянето, се изпраща с писмо
с обратна разписка в срок от седем работни дни от датата на превеждането на
22
средствата по сметката на професионалния пенсионен фонд, в който лицето е
преминало.
(4) По решение на Съвета на директорите на Дружеството в извлечението може
да се включва и допълнителна информация, извън тази по ал. 2 и 3.
(5) (нова – 20.11.2014 г.) Когато осигуреното лице е заявило писмено съгласието си и е
посочило електронен адрес, годишното извлечение може да му се изпраща по електронен
път, подписано с квалифициран електронен подпис на Дружеството.
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на професионалния
пенсионен фонд
Чл. 26. (1) Таксите и удръжките в полза на Дружеството са както следва:
1. 5.0 на сто от всяка вноска при постъпването й в професионалния пенсионен
фонд;
2. инвестиционна такса в размер на 1.0 на сто годишно върху стойността на
нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода,
през който те са били управлявани от Дружеството.
(2) Таксата по ал. 1, т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 се изчислява и начислява в полза на Дружеството по ред и начин,
определени от КФН.
(4) Дължимата сума по ал. 3 се утвърждава всеки месец със заповед на изпълнителен
директор и се превежда по сметка на Дружеството от паричните средства на професионалния
пенсионен фонд до 5 – то число на месеца, следващ отчетния месец.
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по
индивидуалната партида
Чл. 27. (1) При промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида в професионалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице заплаща такса в размер на 20
(двадесет) лева.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща в полза на Дружеството в срок до 5-о
число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за
разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за
прехвърляне на Дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не
се дължи такава.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща от осигуреното лице в офис на
дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида.
(4) (отм. – 28.12.2011 г.);
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се
вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на
фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена,
когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 2.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата по промяна на участие
заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок, от
съответната дата по чл. 61а, ал. 2.
23
(7) (предишна ал. 6, изм. 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 1 не се дължи, когато промяната на
участието и прехвърлянето на средствата по индивидуалната партида в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество е поради
несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от промени в
нормативната уредба.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството събира допълнителна такса в размер на 20 лв. при
прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на Европейския
съюз, съгласно чл. 202, ал. 3 от КСО. Таксата се заплаща от осигуреното лице.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл. 28. (1) Средствата на професионалния пенсионен фонд се инвестират от Дружеството с
грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и
диверсификация и в интерес на осигурените лица.
(2) (изм. – 20.11.2014 г.) Основна инвестиционна цел е запазване на стойността на
натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите и
увеличаване на тези средства в реално изражение, чрез дългосрочно формиране на капитал
и доходност от управлението на активите на фонда над средноаритметичната доходност
изчислявана и публикувана от Комисия за финансов надзор за управляваните в България
професионални пенсионни фондове, при обосновано и относително ниско поемане на риск.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Инвестиционната стратегия е насочена към ограничаване на риска
от загуби и увеличаване на доходността от инвестиции. При изграждане на инвестиционния
портфейл, Дружеството се стреми към достигане на максимално разрешените от КСО нива на
инвестициите в инструменти с по-дълъг падеж и потенциал за капиталово нарастване, като
основните приоритети на инвестиционната политика са:
• (доп. – 28.12.2011 г.) сигурност – поддържане на относително ниска степен на
пазарния риск, чрез диверсифициране на портфейла по вид и матуритет на
инструментите, както по отношение на отделните класове активи, така и в рамките на
отделните класове активи;
• ликвидност – падежната структура на инвестиционния портфейл да осигурява
адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци;
• доходност – увеличаване на реалната стойност на натрупаните средства.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) С оглед състава и структурата на осигурените лица, Фондът ще
поддържа относително ниско ниво на ликвидност в периода до 2020 г., а впоследствие то ще
бъде детерминирано от структурата и матуритета на пенсионните плащания.
(5) (доп. – 20.11.2014 г.) Предложенията за инвестиране се правят от директор “Инвестиции”-
Портфолио мениджър и инвестиционните консултанти и се разглеждат и одобряват от
Комитета по управление на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и
ръководството на дружеството, въз основа на основа на задълбочен анализ на пазарните
условия и оценка на риска по ал. 7, т. 1 и т. 2, както и при спазване на Правилата за
управление на риска по ал. 7, т. 3.
24
(6) (изм. – 28.12.2011 г.) Решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат
съобразно инвестиционната политика на Фонда, „Правилника за дейността на Комитета по
управление на активи и пасиви на „Пенсионноосигурителен институт“ АД” и Правилата за
управление на риска по ал. 7, т. 3.
(7) (предишна ал. 5, изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството прилага стратегия на комплексно
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване, оценка и
контрол:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството идентифицира и измерва рисковете, свързани
с отделните инструменти във портфейла на професионалния пенсионен фонд:
лихвен риск, валутен риск, кредитен риск, оперативен риск, ликвиден риск,
законов риск, политически риск, пазарен риск, ценови риск, свързан с
инвестициите в акции и ценови риск, свързан с инвестициите в недвижими имоти.
При оценката на пазарния риск се използва методика за оценка, в съответствие с
Правилата за управление на риска по т. 3;
2. (нова – 28.12.2011 г.) Наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на професионалния пенсионен фонд и риска на хеджиращите
инструменти се извършва от сектора за управление на риска, което наблюдава
експозицията към рисковете на портфейлно ниво и ги управлява съгласно
инвестиционната политика, включваща и рисковия профил на Фонда и
ограниченията по КСО. Предприемането на адекватни мерки при възникване на
неблагоприятни пазарни условия се извършва при стриктното спазване на
Правилата за управление на риска по т. 3;
3. (предишна т. 2, изм. – 28.12.2011 г.) Съветът на директорите на Дружеството
утвърждава правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на
риска, свързан с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, управлявани от Дружеството, и ги представя на заместник –
председателя на КФН в 7 – дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно
изменение и допълнение;
4. (предишна т. 3, отм. – 28.12.2011 г.);
5. (предишна т. 4, отм. – 28.12.2011 г.).
Ограничения при инвестирането
Чл. 29. (1) Активите на професионалния пенсионен фонд се инвестират само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията по
които съставляват държавен или държавно гарантиран дълг;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и т. 10, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда
на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права
по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени при
увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар;
25
7. (нова – 28.12.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от
банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република
България или друга държава-членка, с цел финансиране на дългосрочни и
средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в
решението на общото събрание на акционерите и в предложението за
сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и
да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6
месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7, доп. – 28.12.2011 г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т. 6 и т. 7, приети за търговия на регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за
които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за
сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и
да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6
месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани
съответно разпоредбите на ЗППЦК относно довереника на облигационерите и
обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т. 9, изм. – 28.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от
колективни инвестиционни схеми по реда на ЗДКИСДПКИ;
11. (предишна т. 10 – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН или от техни
централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна
банка.
12. (предишна т. 11 – 28.12.2011 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани
пазари в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и
т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари.
13. (предишна т. 12, изм. – 28.12.2011 г. ) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари в държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на
КФН:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни
общини;
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т.
11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари.
14. (предишна т. 13, изм. – 03.01.2013 г.) акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1–9 и т.
11, 12, 13 и 15, и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се
намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в Наредба № 29 от
12.07.2006 г. на КФН;
15. (предишна т. 14 – 28.12.2011 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг,
получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на
държава – членка или на държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
16. (предишна т. 15 – 28.12.2011 г.) инвестиционни имоти в страната или в държава –
членка.
(2) При извършване на дейността по ал. 1 Дружеството спазва изискванията на
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН, с която се определя:
26
1. (изм. – 28.12.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал. 1, т. 5 и 15 и
рейтинговите агенции, които ги присъждат;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) държавите по ал. 1, т. 11, буква „б“, т. 13, 14 и 15 и
регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по
ал. 1, т. 13;
3. (изм. – 28.12.2011 г.) индексите по ал. 1, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Спазването на изискванията на ал. 1 и 2 се осъществява, съгласно
Правилата за управление на риска по чл. 28, ал. 7, т. 3.
(4) Средствата на професионалния пенсионен фонд не могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството или от свързани с Дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от лицата по чл. 123 в ал. 1 от
КСО, или от свързани с тях лица.
(5) Активи на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от Дружеството друг фонд за допълнително пенсионно
осигуряване;
3. член на Съвета на директорите на Дружеството;
4. лице, с което е сключен договор за инвестиционни консултации по чл. 123в,
ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(6) Професионалният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по ал. 5.
(7) Забраната за придобиване по ал. 5 и 6 не се прилага в случаите на търговия на
финансови инструменти на регулиран пазар.
(8) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и
за сметка на професионалния пенсионен фонд финансови инструменти чрез кръстосани
сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар
подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(9) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на
професионалният пенсионен фонд за нуждите на Дружеството и на свързаните с него
лица.
(10) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на
един емитент или участие, чрез което Дружеството или Фондовете – заедно или поотделно
могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на емитента.
(11) Дружеството и управлявания от него професионален пенсионен фонд не могат да
придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл. 30. (1) Дружеството спазва следните ограничения при инвестирането на активите на
професионалния пенсионен фонд:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) общата стойност на инвестициите на Фонда във
финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по
чл. 29, ал. 1, т. 1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от
активите на Фонда, като общата стойност на инвестираните средства на
Фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с
него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на Фонда;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 20 на сто от
активите на Фонда следва да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29,
ал. 1, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“;
3. не повече от 5 на сто от активите на Фонда следва да бъдат инвестирани в
ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 3;
27
4. (изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 15 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 4, т. 12, буква „а“ и т.
13, буква „а“;
5. (изм. – 20.11.2014 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 25 на сто от
активите на Фонда следва да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по
чл. 29, ал. 1, т. 5 и т. 15, като инвестициите в банкови депозити в една банка
не могат да превишават 5 на сто от активите на Фонда;
6. (изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 20 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани в ипотечни облигации по чл. 29, ал. 1, т. 6;
7. (нова. – 28.12.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда следва да
бъдат инвестирани в корпоративни облигации по чл. 29, ал. 1, т. 7;
8. (предишна т. 7, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 25 на сто от активите на
Фонда следва да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 8,
т. 12, буква „б“ и т. 13, буква „б“;
9. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 5 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 9;
10. (предишна т. 9, изм. – 28.12.2011 г.) не по-малко от 5 на сто и не повече от 15
на сто от активите на Фонда следва да бъдат инвестирани общо във
финансови инструменти по чл. 29, ал. 1, т. 10 и т. 14, като инвестициите в
акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно
и също управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите
на Фонда;
11. (предишна т.10 – 28.12.2011 г.) не повече от 20 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро;
12. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) не повече от 5 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 29, ал. 1, т. 16;
13. (нова – 28.12.2011 г.) не по-малко от 25 на сто и не по-вече от 80 на сто от
активите на Фонда следва да бъдат инвестирани общо в ценни книжа чл. 29 ,
ал. 1 т. 1 и 11.
(2) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка
на Фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на Фонда.
(3) Дружеството може да сключва от името и за сметка на професионалния пенсионен
фонд репо сделки и обратни репо сделки с финансови инструменти по чл. 29, ал. 1 от
Правилника общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) При настъпване на съществени, непредвидими движения на
финансовите пазари, структурата на активите на Фонда може да се отклони краткосрочно от
определените в ал. 1 минимални и максимални граници.
(5) (нова – 28.12.2011 г.) Структурата на активите на Фонда може да бъде променяна при
настъпване на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
Чл. 31. (1) С цел намаляване на инвестиционния риск Дружеството може да сключва сделки,
които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща
дата или срок.
(2) Сделки по ал. 1 са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари в Република България, в
държави – членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба № 34
от 04.10.2006 г. на КФН;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари в Република България, в
държави – членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба № 34
от 04.10.2006 г. на КФН;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
28
5. Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и
изискванията, касаещи управлението на риска определени в чл. 28, ал. 7.
(3) При извършване на дейност по ал. 1 Дружеството спазва изискванията на
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване на този вид сделки, както и
за изискванията и ограниченията към тях.
Чл. 32. (1) В случай на превишение на съответно инвестиционно ограничение, Дружеството в
тримесечен срок от датата на превишението привежда активите на Фонда в съответствие с
изискванията на чл. 29, ал. 10, чл. 30, ал. 1 и 3 от Правилника, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на
последваща оценка на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК от
Фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(2) В случаите по ал. 1, до привеждане на активите на Фонда в съответствие с посочените
изисквания, Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда активи по чл. 29 , ал. 1,
по отношение на които е нарушено ограничението.
Чл. 33. До 31 март на всяка година Дружеството публикува на своята страница в Интернет
информация за обема и структурата на инвестициите на Фонда по видове активи и емитенти
на финансови инструменти. Информацията се изготвя по данни към края на предходната
година съгласно изисквания на заместник – председателят на КФН относно:
1. съдържанието на информацията по абзац първи;
2. определянето и публичното оповестяване на постигнатите инвестиционни
резултати и равнището на поетите рискове при управлението на
професионалния пенсионен фонд.
Инвестиционна политика (ново заглавие – 28.12.2011 г.)
Чл. 33а. (нов – 28.12.2011г.) (1) В съответствие с принципите и целите на инвестирането на
средствата на Фонда, Съветът на директорите на Дружеството утвърждава инвестиционна
политика на Фонда, в която, в рамките на предвидените ограничения, се конкретизират
видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата на Фонда и
ограниченията за всеки един от тях. Инвестиционната политика на Фонда се преразглежда и
по необходимост променя всяка година, както и при съществена промяна в пазарните
условия или промяна на нормативната уредба отнасяща се до режима на инвестиране на
средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) Инвестиционната политика на професионалния пенсионен фонд се предоставя на
осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл. 34. Разпределението на дохода от инвестирането на средствата на професионалния
пенсионен фонд по индивидуалните партиди на осигурените лица и на пенсионерите, по
партидата на неперсонифицираните суми по чл. 23, ал. 10 и по партидата на резерва по чл.
38, се извършва всеки работен ден едновременно с оценката на неговите активи и пасиви,
като дохода се включва в стойността на дяла за съответния ден.
Оценка на активите
Чл. 35. (1) Оценката на активите и пасивите на професионалния пенсионен фонд се
извършва от Дружеството към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на
29
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина, определени в утвърдените от
Съвета на директорите на Дружеството и одобрени от заместник – председателя на КФН
„Правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване“.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за
финансовите инструменти и инвестиционните имоти;
2. описание на начина за определяне на средната цена на емисии на държавни
ценни книжа;
3. (доп – 28.12.2011 г.) описание на избраните методи за оценка на активите на
Дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН;
4. описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от
прилаганите методи за оценка от Дружеството, при които се използва такъв
процент;
5. описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при
прилагане на съответния метод;
6. (отм. – 28.12.2011 г.) ;
7. организация на дейността по оценка на активите и пасивите на Дружеството и
на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване,
включително реда и начина за корекции в направената оценка, функциите на
звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните
длъжностни лица;
8. системата за съхраняване на документацията, свързана с оценката на
активите и пасивите на Дружеството и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на Дружеството и на управляваните от
него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се предоставят на осигуреното лице
при изявено желание от негова страна.
(4) Активи на професионалния пенсионен фонд не могат да се придобиват по давност.
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Чл. 36. (1) При управлението на активите на професионалния пенсионен фонд Дружеството,
в съответствие с изискванията на КСО, се задължава да постига минимална доходност.
(2) Минималната доходност се определя от заместник – председателя на КФН към края
на всяко тримесечие, в процент на базата на постигнатата доходност от управлението на
активите на всички професионални пенсионни фондове за предходния 24 – месечен период.
(3) Минималната доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-малкото
от двете числа – 60 на сто от средната постигната доходност от всички професионални
пенсионни фондове или с 3 процентни пункта по – малка от средната.
(4) Минималната доходност се обявява от заместник – председателя на КФН до края
на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
Чл. 37. (1) Когато постигнатата доходност от професионалния пенсионен фонд е по – ниска от
30
минималната, Дружеството е длъжно в 10 – дневен срок от обявяването й да покрие
разликата до минималната от създадени за целта резерви.
(2) За гарантиране на минималната доходност Дружеството създава резерви в
професионалния пенсионен фонд и в Дружеството.
Резерв на професионалния пенсионен фонд
Чл. 38. (1) Когато постигнатата доходност от управлението на активите на Фонда е по – висока
с над 40 на сто от постигнатата средна доходност за всички професионални пенсионни
фондове или я превишава с 3 – процентни пункта – което от двете числа е по-голямо,
средствата от доходността над този процент се заделят в резерва на професионалния
пенсионен фонд. Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от нетните активи на
Фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на професионалния пенсионен фонд и
се записват и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от Дружеството в първия работен
ден, следващ деня на обявяване на минималната доходност по реда на чл. 36, ал. 4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя като
броят на дяловете в професионалния пенсионен фонд към последния работен ден на 24 –
месечния период се умножи по разликата между стойността на един дял към последния
работен ден на същия период и стойността на един дял, при която се достига по-голямата от
двете стойности по ал. 1.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в партидата
на резерва и се намалява стойността на един дял.
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността на
нетните активи на професионалния пенсионен фонд към края на работния ден, предхождащ
деня на заделяне на резерва и броя дялове в него след заделянето на резерва и е валидна
за деня на заделяне на резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като размерът
на средствата в лева, изчислен по реда на ал. 4, се раздели на стойността на един дял, при
която се достига по – голямата от двете стойности по ал. 1.
Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен
фонд
Чл. 39. (1) Когато постигнатата доходност от управлението на активите на професионалният
пенсионен фонд е по – ниска от гарантираната минимална доходност по чл. 36, разликата се
покрива със средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд. Ако тези средства
са недостатъчни, Дружеството покрива недостига със средства от резерва по чл. 40.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до
минималната доходност се определя като произведение от:
1. броя на дяловете във Фонда към последния работен ден на 24 – месечния
период, и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната
доходност и стойността на един дял за последния работен ден на 24 -месечния
период.
3.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва на
професионалния пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на дяловете в
резерва и увеличаване на стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя като
отношение на размера на средствата за покриване на недостига до минималната доходност
към стойността на един дял, при която тя се достига.
31
Резерв на Дружеството
Чл. 40. Дружеството задължително създава със собствени средства резерв за гарантиране на
минималната доходност от управлението на активите на професионалния пенсионен фонд и
го поддържа в процент не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от нетните активи на
Фонда към края на всеки месец, намалени със средствата на резерва по чл. 38, ал. 1.
Използване на средства от резерва на Дружеството
Чл. 41. (1) Когато средствата в резерва на професионалния пенсионен фонд не са
достатъчни за покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива от
средствата на резерва на Дружеството.
(2) Размерът на средствата от резерва на Дружеството, с който се покрива недостига, се
определя като разлика между размера на средствата по чл. 39, ал. 2 и стойността, покрита от
резерва на професионалния пенсионен фонд.
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от резерва
на Дружеството към професионалния пенсионен фонд в деня на покриване на недостига по
чл. 37, ал. 1.
(4) В случай че няма формиран резерв в професионалния пенсионен фонд, размерът
на средствата по чл. 39, ал. 2 се покрива от резерва на Дружеството.
Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност
Чл. 42. Стойността на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност се определя, като стойността на нетните му активи, в
която са включени прехвърлените от резерва на Дружеството средства, се раздели на броя
на дяловете на Фонда, намалени с броя на дяловете по чл. 39, ал. 4.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И НА
ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране
Чл. 43. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионалния
пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория
труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за
мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория
труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете
по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(2) (нова – 28.12.2011 г.) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6
месеца от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-
ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от
възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили
при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) (нова – 28.12.2011 г.) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с
удостоверение от НОИ.
32
Ред за отпускане на пенсията
Чл. 44. (1) За отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране осигуреното лице
подава заявление по образец на Дружеството.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в офис на Дружеството лично от
осигуреното лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично
пълномощно, което се прилага към заявлението, в оригинал или заверено от служителя,
който го приема, копие.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага заверено от служителя, който
го приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се
удостоверява осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории
труд или
3. (изм. – 28.12.2011 г.) разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част първа на КСО.
(4) При подаване на заявлението по ал. 1 осигуреното лице или пълномощникът
представят лична карта или друг официален документ за самоличност.
(5) При прието заявление с приложени към него редовни документи Дружеството, в
срок до 30 дни от регистрирането на заявлението, издава разпореждане за отпускане на
професионална пенсия за ранно пенсиониране.
(6) Разпореждането по ал. 5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. (доп. – 28.12.2011 г.) размера на отпусканата пенсия и срока за нейното
получаване, за периода до първото преизчисляване по чл. 50;
5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Съвета на директорите на
Дружеството.
(7) При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи
Дружеството в 15 – дневен срок уведомява писмено осигуреното лице за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето на
редовните и/или нови документи Дружеството издава разпореждането в срока по ал. 5.
(9) Когато в 3 – месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното лице не
отстрани неизправностите, Дружеството отказва отпускането на пенсията, за което писмено
уведомява осигуреното лице в 7 – дневен срок от датата на изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) При подписване на пенсионния договор или с уведомлението по ал. 9 Дружеството
връща на осигуреното лице приложените от него към заявлението оригинални документи.
(12) Осигуреното лице може в 15 – дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал. 5 или на уведомлението по ал. 9 да направи писмено възражение по
тях пред Съвета на директорите на Дружеството.
(13) Съветът на директорите взема решение в 15 – дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(14) Решението на Съветът на директорите по ал. 13 може да се обжалва по съдебен ред.
Пенсионен договор
Чл. 45. (1) За получаване на професионална пенсия за ранно пенсиониране се сключва
пенсионен договор между Дружеството и осигуреното лице, за което е издадено
разпореждане по чл. 44, ал. 5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
33
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на Дружеството;
3. наименованието на професионалния пенсионен фонд и неговия единен
идентификационен код по Булстат;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. (доп. – 28.12.2011 г.) размера на пенсията за периода до първото
преизчисляване по чл. 50 и начина за нейното преизчисляване;
6. срока на получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Чл. 46 (1) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и по
реда на чл. 18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изплащане на последната месечна пенсия.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на настъпването на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Чл. 47. (1) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска от датата на
придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е постъпило в
Дружеството в 6 – месечен срок от тази дата.
(2) Когато заявлението и документите са постъпили в Дружеството след срока по ал. 1,
професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска от датата на регистриране на
заявлението.
(3) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща до 25 – то число на
месеца, за който се отнася, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин,
посочен в заявлението, като начина на плащане на пенсията се урежда и в пенсионния
договор.
(4) Първата професионална пенсия за ранно пенсиониране се отпуска и се изплаща не по
– късно от 2 месеца след датата на постъпване на писменото заявление в Дружеството, с
приложени към него редовни документи или в 2 – месечен срок от представянето на
редовните и/или нови документи и след сключване на пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране се уреждат в пенсионния договор.
Чл. 48. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е срочна и се получава до
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част първа на
КСО.
34
Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл. 49. (1) Месечният размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране към датата
на нейното отпускане се изчислява на основата на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането;
2. максимално възможния срок за получаване на пенсията, в години и месеци,
до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на
Част първа на КСО, конкретно за всяко осигурено лице. Когато лицето се
пенсионира по реда на Част първа на КСО преди изтичане на този срок, с
последната пенсия се изплаща и остатъка от средствата по индивидуалната
партида;
3. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен
от заместник – председателя на КФН.
(2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска при условие, че изчисления
месечен размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от размера на
социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към същата дата.
Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл. 50. (1) Професионална пенсия за ранно пенсиониране се преизчислява веднъж годишно
(до 31 януари на всяка календарна година) в зависимост от реализирания доход от
инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд през предходната година.
(2) Размерът на актуализираната срочна професионална пенсия се изчислява като
произведение на последно изплатената срочна професионална пенсия и коефициента на
индексация, определен на база на актюерските разчети.
Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране
Чл. 51. (1) Дружеството спира изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на
нейния размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Дружеството отстранява явна фактическа и техническа грешка в 15 – дневен срок от
установяването им, след което възстановява плащането на пенсията.
(3) В случаите на ал. 1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е изплащана
в по – малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по – дълъг от 1 година
от датата на възстановяване плащането на професионалната пенсия за ранно пенсиониране.
(4) В случаите на ал. 1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е
изплащана в по – голям размер по вина на Дружеството, разликата е за сметка на
Дружеството.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на ал. 1, при еднократно изплащане на средствата в по – малък размер,
разликата се изплаща в срок не по – дълъг от една година от датата на установяване на
грешката.
(7) Дружеството спира и възстановява изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране и на разсроченото плащане с решение на Съвета на директорите.
(8) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят възражение
срещу решението по ал. 7 пред Съвета на директорите в 15 – дневен срок от датата на
получаването му. Съветът на директорите взема решение в 15 – дневен срок от датата на
получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
35
(9) Решението на Съвета на директорите по ал. 8 може да се обжалва по съдебен ред.
Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл. 52. (1) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се прекратява в следните
случаи:
1. при изчерпване на средствата, натрупани по индивидуалната партида, но не по
– късно от 1 – во число на месеца, следващ този, през който пенсионера е
навършил възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при условията и по реда на Част първа на КСО;
2. от 1 – во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
3. професионалната пенсия за ранно пенсиониране е отпусната и се изплаща въз
основа на представена невярна информация, на неистински, подправени
документи или на такива с невярно съдържание.
(2) Дружеството уведомява получателя на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране в срок до 15 календарни дни от датата на констатиране на основанията за
прекратяване на нейното изплащане, в случаите на ал. 1, т. 1.
(3) В случаите на ал. 1, т. 3, прекратяването на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране се извършва с решение на Съвета на директорите въз основа на съдебно
решение, с което се установяват обстоятелствата – основание за прекратяването. За
решението на Съвета на директорите се прилагат правилата на чл. 51, ал. 8 и 9.
(4) В случаите по ал. 3, получените неоснователно суми се възстановяват от лицата, които
са ги получили, с еднократно заплащане в 30 – дневен срок от датата на писменото
уведомление. След изтичане на 30 – дневния срок, Дружеството търси възстановяване на
дължимите суми по съдебен ред.
(5) В случаите, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е изплащана след
смъртта на пенсионера, поради това, че Дружеството не е било своевременно уведомено за
настъпването на смъртта, изплатените средства след датата по ал. 1, т. 2 се възстановяват
от лицата, които са ги получили по реда на ал. 4.
(6) Приложимите правила на ал. 1 – 5 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане
на средствата по индивидуалната партида.
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида
Чл. 53. (1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида има:
1. осигурено лице, придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към датата на отпускането й
е по – малък от минималния размер по чл. 49, ал. 2;
2. осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по
Част първа на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране по чл. 43;
3. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг, низходящи
или възходящи.
(2) Когато осигуреното лице или пенсионера нямат наследници по ал. 1, т. 3 натрупаните
средства по индивидуалната партида се прехвърлят в държавния бюджет.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно изплащане до 50 на
сто от средствата, натрупани по индивидуалната му партида, при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се изчислява
размера на еднократното изплащане по ал. 3, се определя като броят дялове по
36
индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 14 се умножи по стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се определя
като броят дялове по индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 14 се
разпределя между тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените
дялове съгласно Закона за наследството.
(6) Размерът на периодичните плащания в случаите на ал. 1, т. 2 и 3 се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 14 се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат
разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по – малък от
20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към датата на
първото плащане.
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като размерът
на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на разпореждането по ал.
14 се разпределя между тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените
дялове, съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите му се средства се раздели
на броя на плащанията. Средствата се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият
размер на периодичното плащане е не по – малък от 20 на сто от размера на социалната
пенсия за старост по Част първа на КСО към датата на първото плащане.
(8) В случаите на ал. 6 и 7, когато изчисления размер на периодичното плащане е по –
малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част първа на КСО към
датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат еднократно.
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по – малък от 2 месеца.
(10) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмено
заявление по образец на Дружеството, подадено от лицата по ал. 1 и 3 или от упълномощено
от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
(11) (доп. – 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 10 се прилага заверено от служителя,
който го приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 – документите по чл. 44, ал. 3;
2. в случаите по ал. 1, т. 2 – оригинал или заверено копие на разпореждането от
НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част
първа на КСО;
3. в случаите по ал. 1, т. 3 – оригинал или заверено копие на:
а) акт за смърт на осигуреното лице или пенсионера;
б) удостоверение за наследници;
в) (нова – 28.12.2011 г.) удостоверение за раждане на наследник, ненавършил 18-
годишна възраст
4. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 3 – оригинал или заверено копие на
експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия или
Национална експертна лекарска комисия за пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто, като в заявлението се посочва и
конкретният процент от средствата, в рамките на законовото ограничение,
който осигуреното лице желае да получи.
(12) (доп. – 28.12.2011 г.) Когато заявлението-образец се подава от упълномощено лице,
към него, освен документите по ал. 11 се прилага и нотариално завереното изрично
пълномощно в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(13) При подаване на заявлението, лицата по ал. 1 и 3 или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(14) При прието заявление с приложени към него редовни документи, Дружеството в срок
до 1 месец от регистрирането му издава разпореждане за еднократно или разсрочено
изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
37
2. дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на
разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на директорите
на Дружеството.
(16) При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 44, ал. 7 – 14.
(17) Разходите, свързани с разсроченото изплащане, се уреждат в договора за разсрочено
изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
Чл. 54. (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида се
сключва договор за разсрочено изплащане между Дружеството и осигурено лице, негов
наследник или наследник на пенсионер, за които е издадено разпореждане по чл. 53, ал. 14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на Дружеството;
3. наименованието и единния идентификационен код по Булстат на
професионалния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал. 1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. срока на разсроченото изплащане;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
Чл. 55. (1) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват при
условията и по реда на чл. 18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
38
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА (загл. изм. –
28.12.2011 г.)
Условия и срокове за промяна на участието (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 56. (1) (изм – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице има право да промени участието си и да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида от професионален
пенсионен фонд, управляван от едно пенсионноосигурително дружество, в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионоосигурително дружество, ако са изтекли две
години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на
служебното разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието може да се променя и натрупаните средства по
индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд могат да се прехвърлят в
съответен фонд, управляван от друго пенсионоосигурително дружество след изтичане на
една година от сключване на осигурителния договор.
(3) Осигуреното лице може да промени без ограничение участието си в професионалния
пенсионен фонд при преобразуване или прекратяване на Дружеството или Фонда, ако в
едномесечен срок от уведомлението по чл. 74, ал. 1 подаде заявление за това, както и при
несъгласие с извършени промени в Правилника, които не произтичат от изменение на
нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 76, ал. 3, подаде
заявление.
Ред за промяна на участието и прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида (загл. изм. – 28.12.2011г.)
Чл. 57. (1) (доп. – 28.12.2011 г.) Промяната на участието и прехвърлянето на натрупаните
средства по индивидуалната партида от професионален пенсионен фонд, управляван от
едно пенсионноосигурително дружество, в професионален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество се извършва по предвидения в Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН начин и ред, въз основа на заявление по образец, съгласно приложение
№ 1 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, което се подава от осигуреното лице до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо Фонда, в който лицето желае да премине.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Формулярите на заявления по ал. 1, се отпечатват от Дружеството на
бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се
поставя поредният номер на екземпляра, съобразно изискванията на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за
попълване на заявлението съгласно приложение № 1, посочено в ал. 1.
(3) (нова – 28.12.2011 г.) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните
във връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на
образците на хартиен носител.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в
офис на Дружеството чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(5) (нова – 28.12.2011 г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие
осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал.
9 от КСО.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на
хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява
с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис.
(7) (нова – 28.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие
39
осигуреното лице подписва и осигурителен договор с Дружеството, който влиза в сила от
момента на прекратяване на осигурителното правоотношение с другото дружество, което е в
деня на прехвърляне на средствата на лицето в новоизбрания професионален пенсионен
фонд.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и
попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят
на Дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното
лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор
са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния
подпис на Дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в
електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на
първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно
време или в неработен ден.
(10) (нова – 28.12.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с
които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за
промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно
сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В
заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(11) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се
избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(12) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на
управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а
на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
Чл. 58. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице,
приема подаденото заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства в друг
професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако
е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис
на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Заявление без нотариална заверка на подписа, върху първия
екземпляр на хартиения носител, без квалифициран електронен подпис, ако е подадено по
електронен път, както и с непопълнени или неправилно попълнени данни, не се приема. В
този случай Дружеството анулира подаденото заявление, отбелязва това обстоятелство
върху двата му екземпляра и в регистъра на Фонда за подадените заявления, и в
седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез
осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Чл. 59. (1) ) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички
лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в
първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството, получило уведомления от други пенсионноосигурителни
дружества за регистрирани от тях заявления за промяна на участие:
1. вписва в регистъра на професионалния пенсионен фонд всички приети
заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или
мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие,
в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни
първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от
което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(3) (отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 60. (1) Дружеството отказва промяна на участие на лице, осигурено в управлявания от
него професионален пенсионен фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 56, ал. 1 – 3 и чл. 74, ал. 3;
40
2. (изм. – 28.12.2011 г.) в срока и по реда на чл. 59 е получило от различни
пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и
също осигурено лице;
(2) Дружеството може да откаже разглеждане на заявлението само когато:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) имената на лицето или единният му граждански номер не
съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага Дружеството и към
заявлението не са приложени документите по чл. 57, ал. 10;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) В случай на отказ по смисъла на ал. 1 и ал. 2 всяко лице получава
при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие
от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на
отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 59, ал. 2, т. 3.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Възражението по ал. 3 се подава до „Пенсионноосигурителен
институт“ АД чрез пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето
желае да премине.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството разглежда полученото по ал. 4 възражение в срок от
3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си Дружеството
може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на
осигуреното лице, или да потвърди отказа на същото основание.
(6) (изм. – 28.12.2011 г.) Решението по ал. 5 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като
два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на
участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(7) (изм. – 28.12.2011 г.) В срока по ал. 5 Дружеството изпраща решението по подаденото
възражение на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол
първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като
електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с
квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този
случай кореспонденцията се осъществява по същия начин.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното
дружество е отменило отказа си, продължава по предвидените в Наредба № 3 от 24.09.2003
г. на КФН ред и срокове.
Чл. 61. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го
оттегли в срока по чл. 27, ал. 2 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец
съгласно приложение №5 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на
хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на Дружеството, чрез негов
осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. дружеството е получило от Националния осигурителен институт заявление по
реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално
осигуряване.
Чл.61а. (нов – 28.12.2011 г.) (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които
процедурата за промяна на участие не е прекратена от Дружеството, се прехвърлят
едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително
пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с Дружеството се прекратява в
деня на прехвърляне на средствата.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от Дружеството на датите 15 май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през
41
трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто
тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял,
валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на
чл. 193, ал. 4 от КСО;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по
реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от КСО;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката
на Фонда, до датата на прехвърляне;
(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата Дружеството изпраща на другите
дружества, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните
индивидуални партиди.
(5) Дружеството, прехвърлило средства, в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето,
изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлили, извлечение от индивидуалната му
партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
(6) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се
изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
Чл. 61б. (нов – 28.12.2011 г.) (1) Дружеството оповестява на страницата си в интернет
актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да
бъде платена таксата за прехвърляне.
(2) Дружеството публикува на страницата си в интернет образците на заявленията за
промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията
по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
Чл. 61в. (нов – 28.12.2011 г.) (1) При прекратяване на процедурата по промяна на участие
заплатената такса на Дружеството подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-
дневен срок от съответната дата за прехвърляне на средствата – 15 май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през
трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто
тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.
(2) При прекратяване на процедурата, на основание отказ за промяна на участие или за
разглеждане на заявлението, както и поради оттегляне на заявлението от осигуреното лице
или ако не е заплатило в срок дължимата такса за прехвърляне, осигуреното лице може да
подаде ново заявление за промяна на участие.
Чл. 61г. (нов – 20.11.2014 г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд, в пенсионните
схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава тридесет и
осма „а“ от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права.
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигурено лице от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в професионалния пенсионен фонд (загл.
отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 62. (отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 63. (отм. – 28.12..2011 г.)
42
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Чл. 64. (1) Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се
представляват от Попечителски съвет.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой
представители на национално представените организации на работниците и служителите и
на работодателите, както и един представител на Дружеството.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по ал. 2, се
определят с решение на техните органи на управление.
(4) Представителят на Дружеството се определя с решение на Съвета на директорите.
(5) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурителното дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго
пенсионноосигурителното дружество.
(6) Членовете на Попечителския съвет задължително представят на Съвета на
директорите на дружеството писмена декларация, че отговарят на изискванията на
предходната алинея и се задължават да уведомят съвета при промяна на
декларираните обстоятелства.
Чл. 65. (1) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(2) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл. 64, ал. 5;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече
от 6 месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по
повод упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. с решение на органите на управление на организациите, които са ги избрали
съгласно чл. 64, ал. 3;
5. с решение на Съвета на директорите на дружеството – за представител на
дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на ал. 2, т. 1 – 3, председателят на Попечителския
съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета и го поканва да посочи нов
представител в срок от един месец от получаване на поканата.
(4) Едновременно с решението за прекратяване на мандата по ал. 2, т. 4 и 5 съответният
орган определя нов представител в съвета.
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Чл. 66. (1) Попечителският съвет от своя състав избира Председател и заместник –
председател с мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
43
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
(3) Попечителският съвет се обслужва от технически секретар, определен от
Съвета на директорите на дружеството.
Чл. 67. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Попечителският съвет приема
Правилник за дейността си.
Чл. 68. (1) Попечителският съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко тримесечие.
Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по предходния
член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по – малко от две трети от
членовете му.
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл. 69. (1) Всеки член на Попечителския съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на
съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за Дружеството.
Чл. 70. (1) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на Дружеството на задълженията към осигурените
лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица и на пенсионери на
Фонда, свързани с нарушения на техните права, във връзка с тях отправя
питания и искания до Съвета на директорите на Дружеството или други
институции и организации, съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на професионалния пенсионен фонд;
4. прави предложения за подобряване на работата на Дружеството по обслужване
на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения до Съвета на директорите на Дружеството по
други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат интересите на
участниците в професионалния пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Съвета на
директорите на Дружеството и на КФН в срок до 30 април следващата година, а
при изтичане на мандата на съвета – до датата на която изтича мандатът му.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Попечителския съвет се обсъждат
от Съвета на директорите на първото заседание, провеждано след датата на
получаването им, взема решения по тях и в 7 – дневен срок от провеждане на
заседанието се дава писмен отговор на Попечителския съвет.
(3) Попечителският съвет осъществява функциите си в седалището на Дружеството и има
за адрес на кореспонденция адреса на дружеството. Направените разходи, свързани с
осъществяване на дейността на Попечителския съвет са за сметка на дружеството.
(4) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждения за дейността си.
Права и задължения на Попечителския съвет
Чл. 71. (1) Попечителският съвет има следните права:
1. достъп до документацията на Дружеството във връзка с изпълнение на
функциите си;
2. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на
Дружеството, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения,
питания и искания;
3. да отправя писмени предложения до Дружеството, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на професионалния
пенсионен фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на Дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
44
5. при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от Дружеството;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително и в страницата на Дружеството в интернет.
(2) Попечителският съвет е длъжен:
1. да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите
действия по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в
срок до два месеца от подаването им;
2. да информира незабавно КФН при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството,
негови служители или осигурителни посредници.
(3) Членовете на Попечителския съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на
последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен
ако това не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не
следва от закона и разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното
пенсионно осигуряване.
(4) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали при
изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Дружеството
Чл. 72. (1) Дружеството учредява, управлява и представлява професионалния пенсионен
фонд при взаимоотношенията с трети лица в съответствие с КСО, подзаконовите актове за
неговото прилагане, своя устав и този правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 Дружеството избира и сключва
договори с инвестиционни посредници и с банка – попечител.
(3) Дружеството уведомява периодично осигурените лица в професионалния пенсионен
фонд за дейността си чрез обяви в два централни всекидневника.
(4) Съветът на директорите на Дружеството представя за обявяване в търговския регистър
проверените и приети годишни финансови отчети на Дружеството.
(5) Дружеството събира, обработва, съхранява и предоставя данни за осигурените лица и
пенсионерите, и за техните наследници при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни.
(6) (доп. – 28.12.2011 г.) При или по повод избор на Фонда или промяна на участието, или
прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. и Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН, Дружеството, негови акционери или
осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да
обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други
облаги на осигурените лица.
45
Права и задължения на осигурените лица
Чл. 73. (1) Осигурените в професионалния пенсионен фонд лица придобиват право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници имат право на
еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида при
условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране, на еднократно или
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на
наследник на осигурено лице или на пенсионер, могат да се оспорват само по съдебен ред.
(4) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни уведомява Дружеството за промяна на
лични данни или на други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите
задължения, като прилага и копия от документите, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
(5) (изм. – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право
да обжалват решенията на Съвета на директорите или на изпълнителен директор, които
засягат правата им в 15 – дневен срок от получаването им. Съветът на директорите взема
решение в 15 – дневен срок от датата на получаване на жалбата, като отменя или
потвърждава решението. Решенията на Съвета на директорите могат да се обжалват и по
съдебен ред.
(6) Осигурените лица, пенсионерите и лицата с наследствени права имат право да
сигнализират Съвета на директорите за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността на
осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от служители на
Дружеството.
(7) Изпълнителен директор извършва проверка на сигналите по ал. 6 и при установяване
на тяхната основателност отговаря писмено на подадените сигнали.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да сигнализират
Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на Дружеството.
(9) Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по
индивидуалната му партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от
набраните средства пенсионни права. За целта то подава писмено искане лично в
централното управление на Дружеството, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Дружеството отговаря на писменото искане изпратено по пощата в 15 – дневен срок
от датата на получаването му. При лично явяване в централно управление служител на
Дружеството отговаря на писменото искане до един час от неговото отправяне, удостоверено
с входящ номер. При смърт на осигуреното лице правото на безплатна информация се
придобива от законните му наследници.
(10) (нова – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице или пенсионерът имат право на достъп до
индивидуалната осигурителна партида и/или единното електронно досие, както и да получат
копие от електронните документи в него, а техните наследници имат право да получат копие
от тези документи. Процедурата за получаване на достъп до индивидуалната осигурителна
партида и/или единното електронно досие, както и копие от електронните документи е
регламентирана в Инструкция за обмен на информация и предоставяне на електронни услуги
от „Пенсионноосигурителен институт“ АД, приета с решение на Съвета на директорите на
Дружеството и публикувана на неговата електронна страница – www.pensionins.com.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и
прекратяване на Дружеството и на професионалния пенсионен фонд
Чл. 74. (1) При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на професионалния
пенсионен фонд, пенсионносигурителното дружество, управляващо съответния фонд, в който
е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го уведомява за
прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
46
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се уведомяват и
пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право да
прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в избран от тях професионален
пенсионен фонд, по реда на Глава девета от Правилника, без да се спазват изискванията на
чл. 171, ал. 1 или 2 от КСО.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита, че са
потвърдили мълчаливо участието си в професионалния пенсионен фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната им партида в резултат на преобразуването или
прекратяването.
Права и задължения на работодателите
Чл. 75. (1) Работодателите имат право да изискват и да получават информация от
Дружеството, свързана с изпълнението на техните задължения по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване на работниците и служителите в професионалния
пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 15 календарни дни от датата на постъпилото в
Дружеството писмено искане от работодателя.
(3) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за които
прави задължителни осигурителни вноски в професионалния пенсионен фонд и за размера
на натрупаните средства по техните индивидуални партиди.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Чл. 76. (1) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решения на Съвета на
директорите на Дружеството.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването им от
заместник – председателя на КФН.
(3) Дружеството уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на професионалния пенсионен фонд лично или
чрез публикация в два централни всекидневника в едноседмичен срок от получаване на
решението на заместник – председателя на КФН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет с решение на Съвета на директорите на Дружеството,
Протокол от 19.05.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 22.07.2008 г. , изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 18.08.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 20.08.2008 г, изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 03.09.2010 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 28.12.2011 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 03.01.2013 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 20.11.2014 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила след получаване на разрешение от заместник –
председателя на КФН за управление на професионален пенсионен фонд от
„Пенсионноосигурителен институт“ АД от деня на вписването на Фонда в съда.
§ 3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат, доколкото в Закон или в друг
нормативен акт не са установени други разпоредби, които са задължителни за
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в страната.
47
§ 4. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на
КСО, нормативните актове по прилагането му и действащото законодателство.
§ 5. (нов – 28.12.2011 г.) За заявленията за промяна на участие и прехвърляне на
средства, подадени през последното тримесечие на 2011 г., ще се прилагат процедурите на
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, в редакцията й обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г.
§ 6. (нов – 03.01.2013 г.) Измененията и допълненията, приети с решение на Съвета на
директорите с Протокол от 03.01.2013 г. влизат в сила на 22.02.2013 г.
Изпълнителен директор:
Людмила Векова

„ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“

СОФИЯ, 2014 г.
(приет 19.05.2008 г., посл. изм. и доп. – 20.11.2014 г.)

Съдържание
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Наименование на пенсионния фонд
Учредяване и регистриране
Представителство и управление
Гаранции за изпълнението на задълженията и гарантираност на средствата на
осигурените лица
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Основание за осигуряване
Участие в доброволния пенсионен фонд
Осигурителни посредници
Прекратяване на осигуряването
Данъчни облекчения
Пенсионна схема
Права при осигуряване в доброволния пенсионен фонд
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Определение
Видове осигурителни договори
Съдържание на осигурителните договори
Изменение и допълнение на осигурителния договор
Прекратяване на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Вид и периодичност на вноските
Внасяне на осигурителните вноски
Отговорност
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната партида
Водене на индивидуалните партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Извлечение от индивидуалната партида
3
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ
ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Забрана за инвестиране
Ограничения при инвестирането
Инвестиционната политика
Оценка на активите
Разпределение на дохода от инвестиции
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Встъпителна такса
Инвестиционна такса
Удръжки от осигурителните вноски Допълнителни такси
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
Срок за получаване на личната пенсия за старост
Размер на личната пенсия за старост
Лична пенсия за инвалидност
Размер на личната пенсия за инвалидност
Наследствена пенсия
Размер на наследствената пенсия
Минимален размер на допълнителните пенсии
Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
Пенсионен договор
Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии
Преизчисляване на допълнителните пенсии
ГЛАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
Прекратяване на допълнителните пенсии
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по
индивидуалната партида
Договор за разсрочено изплащане
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Условия и срокове за прехвърляне на средства (загл. изм. – 28.12.2011 г.)
Ред за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида. (загл. изм. –
28.12.2011 г.)
Ред и срокове за прехвърляне на средства на осигурено лице от доброволен
4
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
в доброволния пенсионен фонд (загл. отм. – 28.12.2011 г.)
Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална партида на съпруг
или на роднини по права линия до втора степен
Изтегляне на средства от индивидуалната партида
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Състав, подбор на членовете и мандат
Устройство, дейност и функции на Консултативния съвет
Права и задължения на Консултативния съвет
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
Права и задължения на Дружеството
Права и задължения на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване
на Дружеството и на доброволния пенсионен фонд
Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4 и на другите
осигурители
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
1. (изм. – 28.12.2011 г.) „Дружество“ – ще се използва по-нататък за „Пенсионносигурителен
институт“ АД.
2. (изм. – 28.12.2011 г.) „Правилник“ – навсякъде в текста ще се разбира настоящият
Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд
„Пенсионносигурителен институт“.
3. (изм. – 28.12.2011 г.) „Фонд“ – ще се използва за управлявания от Дружеството
Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“.
4. „Заместник-председател на КФН“ – заместник – председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на КФН.
5. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
6. „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
5
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително;
д) две лица, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото
юридическо лице.
7. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение
с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно
дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на друго юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на друго юридическо лице.
8. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
9.“Осигурител“ е всеки работодател или държавен орган, който е осигурител, както
и техни поделения, които за своя сметка правят осигурителни вноски за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване за лица, с които са в трудови или
служебни правоотношения.
10. (изм. – 28.12.2011 г.) „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка
са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия в Доброволен
пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт” при условия и по ред, определени в КСО,
настоящия Правилник и осигурителния договор.
11. „Наследник“ е физическо лице, което има право при смърт на осигуреното лице или на
пенсионер да получи средствата по неговата индивидуална партида или част от тях, под
формата на еднократно или разсрочено изплащане.
12. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна
пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
13. „Допълнителна пенсия“ е срочно месечно плащане от фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на
наследници на пенсионер.
14. „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е предвидено
обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.
6
15. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се
прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна
с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата
или на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за
страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
16. (изм. – 28.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла на
чл. 4, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране.
17. „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един
и същ член на регулиран пазар.
18. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с
инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова
агенция.
19. „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на
определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен
срок или на определена дата.
20. „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена
дата.
21. „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително
уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
22. „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда,
които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
23. „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на
условна главница лихвени плащания за определен период.
24. „Осигурителен договор“ е договор, сключен между Дружеството и физическо лице,
работодател, лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 – 5 от Правилника, с който се уреждат отношенията
при и по повод на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в доброволния
пенсионен фонд.
25. „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз основа на
сключен писмен договор с Дружеството има право от негово име и за негова сметка да
приема индивидуални заявления за участия и да сключва осигурителни договори за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволния пенсионен фонд, както и
да извършва други дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения
договор.
7
26. „Ползващо лице“ е физическо лице, посочено от осигуреното лице в осигурителния
договор, което има право при смърт на осигуреното лице да получи средствата по неговата
индивидуална партида или част от тях, под формата на наследствена пенсия или на
еднократно или разсрочено изплащане.
27. „Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице“ е физическо
лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник – юридическо лице,
който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 25.
28. (изм. – 28.12.2011 г.) „Банка-попечител“ е търговска банка, с която Дружеството е
сключило договор за попечителски услуги и в която, в съответствие с изискванията на КСО,
се съхраняват всички активи на Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен
институт”.
29. „Актюерски разчети“ са съвкупност от статистически методи и правила, които се
прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за
определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от Дружеството.
30. (нова – 28.12.2011 г.) „Спекулативна валутна сделка“ е покупката, задържането и
продажбата на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния курс, с изключение на
случаите отнасящи се за хеджиращи сделки.
31. (нова – 28.12.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и
строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна
инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация, съоръжения за производство
и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация и пречиствателни
станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни отпадъци, както и
други проекти, имащи за цел създаването на нова и подобряването на съществуваща
национална, регионална или общинска инфраструктура в страната или в държава-членка.
32. (нова – 28.12.2011 г.) „Държава-членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица
(нова – 28.12.2011 г.) ЗДКИСДПКИ – Закон за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране
8
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от
24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, издадена от
Комисията за финансов надзор , обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от
19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.07.2004 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 17 от 07.07.2004 г. на КФН – НАРЕДБА № 17 от
07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за
преобразуване на пенсионноосигурителното дружество и на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за финансов надзор.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от
12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на
държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа
съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 01.08.2006 г.
Наредба за консултативните съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните
съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с ПМС №
29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 01.03.2005 г.
(изм. – 28.12.2011 г.) Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от
4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 86
от 24.10.2006 г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Този Правилник урежда организацията и дейността по
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт“, наричан по-нататък за краткост Фонда или доброволния
пенсионен фонд.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Организацията и дейността на доброволния пенсионен фонд се
извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото
прилагане и този Правилник.
9
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по
набиране на осигурителни вноски в Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен
институт“, управление на активите на Фонда, изплащане на допълнителни пенсии, както и на
други плащания, предвидени в КСО, Правилника и осигурителните договори, при придобито
право на тях.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството разпределя реализирания доход от инвестирането
на средствата на Фонда по индивидуалните осигурителни партиди, съгласно изискванията на
КСО и този Правилник. Доходът от инвестиране на средствата на Фонда се включва при
определянето на стойността на един дял. Тъй като всеки дял представлява пропорционална
част от нетните активи на Фонда, стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка,
като тази стойност може да се покачва и да се понижава. Ползите и загубите от промяна на
стойността на дела са за сметка на осигурените лица, като Дружеството не дава гаранции за
постигането на определена доходност.
Наименование на пенсионния фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на доброволния пенсионен фонд е „Доброволен пенсионен
фонд“ „Пенсионноосигурителен институт“, или съкратено ДПФ „Пенсионноосигурителен
институт“.
(2) Наименованието на доброволния пенсионен фонд може да се изписва на кирилица и
на латиница.
Учредяване и регистриране
Чл. 3. (1) Доброволният пенсионен фонд е учреден с решение на Общото събрание на
акционерите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД, протокол от 14.05.2008 г. Фондът
възниква като самостоятелно юридическо лице от деня на вписването му в регистъра на
съда.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията
по вписванията на 24.04.2008 г. с единен идентификационен код 200098313, с лицензия за
извършване на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване № 03-ПОД, издадена от
КФН на 28.02.2008 г.
(3) Доброволният пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ е вписан в СГС на
16.8.2008 г., ф.д. 639/2008, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ 175554057.
Представителство и управление
Чл. 4. (1) Доброволният пенсионен фонд се управлява и се представлява при
взаимоотношенията си с трети лица от управителния орган на Дружеството.
(2) Доброволният пенсионен фонд не може да се преобразува в друго търговско
дружество, сдружение с нестопанска цел или кооперация, както и да се разделя или да
отделя от себе си друг пенсионен фонд.
(3) Доброволният пенсионен фонд не може да се прекратява освен в случаите,
предвидени в КСО.
10
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Доброволният пенсионен фонд може да се влива или слива с
пенсионен фонд, учреден и управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително
дружество при условие, че се запазват правата на осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници и при спазване на разпоредбите на КСО и Наредба № 17 от 7 юли 2004 г. на
КФН.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Дейността на доброволния пенсионен фонд се организира и
извършва при спазване на нормативната уредба по допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване и нормативните актове на КФН и компетентните държавни органи.
Седалище и адрес на управление
Чл. 5. (изм. 03.09.2010 г.) Седалището на Дружеството и на доброволния пенсионен фонд
е град София, р-н Овча Купел. Адресът на управление е Република България, област София,
Столична община, гр. София, п.к. 1618, бул. Цар Борис III №136 В.
Гаранции за изпълнението на задълженията и гарантираност на
средствата на осигурените лица
Чл. 6. (1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица, пенсионерите, техните
наследници по закон и другите лица, имащи права съгласно осигурителния договор в
доброволния пенсионен фонд е гарантирано с активите на Дружеството.
(2) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите
задължения по отношение на представляването и управлението на доброволния пенсионен
фонд.
(3) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица и на
пенсионерите на доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение.
(4) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници не отговарят за задълженията
на Дружеството.
(5) Доброволният пенсионен фонд не отговаря с активите си за загуби, настъпили в
резултат на действията на Дружеството.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Чл. 7. (1) В доброволния пенсионен фонд могат доброволно да се осигуряват и/или да
бъдат осигурявани физически лица, които са навършили 16-годишна възраст.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове по неговото прилагане,
настоящия Правилник и условията на осигурителния договор.
11
Основание за осигуряване
Чл. 8. (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва въз основа на
осигурителен договор, който се сключва между Дружеството и:
1. физическо лице, което се осигурява за своя сметка;
2. работодател, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на свои
работници и служители;
3. орган, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на свои
работници и служители и който е осигурител за:
а) държавни служители;
б) съдии, прокурори, следователи, съдия-изпълнители, съдии по вписванията и
съдебни служители;
в) кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, държавни служители – офицери, сержанти и граждански
лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, държавни служители –
офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията
и служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“.
4. възложител, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на
физическо лице, за което той е осигурител по силата на сключен договор за
възлагане на управление или контрол;
5. друг осигурител – физическо или юридическо лице, което за своя сметка внася
осигурителни вноски в полза на физическо лице, с което не е в
правоотношение по т. 2, 3 или 4.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се подписва в толкова екземпляра, колкото са
страните по него.
(3) Осигурителен договор може да се сключи в полза на трето лице при дадено
предварително писмено съгласие от него, като осигурителният договор е в полза на
осигуреното лице.
(4) Осигурителните договори се сключват от осигурителни посредници, с които
Дружеството има сключени договори за осигурително посредничество.
Участие в Доброволния пенсионен фонд
Чл. 9. (1) Участието в доброволния пенсионен фонд започва от датата на сключването на
осигурителния договор.
(2) Дружеството до 30 работни дни след датата на постъпване на първата вноска издава
на осигуреното лице документ, с който удостоверява участието му в доброволния пенсионен
фонд.
(3) Доброволното пенсионно осигуряване е персонално. Всяко осигурено лице има
индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида.
(4) (нова – 28.12.2011 г.) В случаите на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигуреното лице от доброволен пенсионен фонд на друго
пенсионноосигурително дружество в доброволния пенсионен фонд, управляван от
Дружеството, сключеният договор влиза в сила на датата, която е в деня на прехвърляне на
12
средствата от другото пенсионноосигурително дружество, в чиито фонд лицето е било
осигурено.
Осигурителни посредници
Чл. 10. (1) Дружеството може да сключва договори с осигурителни посредници –
физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството,
както и да извършват други дейности по допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените
лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват
правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и
търговския престиж на Дружеството.
(4) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по отношение
на своите работници и служители.
(5) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(6) Дружеството уведомява КФН за сключването или прекратяването на всеки договор с
осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физически лица от осигурителен
посредник – юридическо лице в 14 – дневен срок.
(7) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата,
упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с документ, (чийто образец
се утвърждава от заместник-председателя на КФН, който ги легитимира при упражняване на
дейността им.
(8) КФН води регистър за сключените и прекратени договори на осигурителните
посредници и упълномощените от тях лица.
Прекратяване на осигуряването
Чл. 11. (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се прекратява при всеки един от
следните случаи:
1. при смърт на осигурения;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) когато осигуреният прехвърли средствата от
индивидуалната си партида, натрупани от лични вноски, в съответния
доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и
при условие, че по индивидуалната партида няма средства, натрупани по
силата на договор с работодател или друг осигурител, с които Дружеството
има осигурителни договори, които не са прекратени и в които има клаузи,
ограничаващи прехвърлянето на средствата;
13
3. при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната
партида.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по
ал. 1, се определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) по ал. 1, т. 2 – от датата на влизане в сила на сключения
договор, която е в деня на прехвърляне на средствата от Дружеството, в
другото пенсионноосигурително дружество, в чиито фонд лицето ще се
осигурява;
3. по ал.1, т. 3 – от датата на еднократното изтегляне на средствата.
Данъчни облекчения
Чл. 12. (1) Приходите на доброволния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по
смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
(3) Услугите по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване не се облагат с
данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ за доходи на лицата, работещи
по трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател
лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно чл. 19, ал. 2 от
ЗДДФЛ.
(5) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, се намалява с направените
през годината лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размери,
определени по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ. Годишната данъчна основа на лицата, извършващи
дейност като еднолични търговци, се намалява с направените през годината лични вноски за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размери, определени по чл. 28, ал. 2 от
ЗДДФЛ.
(6) При получаване на суми от доброволния пенсионен фонд преди придобиване право
на съответния вид допълнителна пенсия, получените суми се облагат с окончателен данък,
определен съгласно ЗДДФЛ.
(7) Данъкът върху получения доход по ал. 6 се определя след представяне на
декларация от осигуреното лице съгласно чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ за частта от вноските, за
които не е ползвано данъчното облекчение по ал. 4 или 5. Данъкът се удържа и внася от
Дружеството при изплащането на сумите.
(8) Доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване
право на допълнителна пенсия не се облагат с данък съгласно ЗДДФЛ.
(9) Не се облагат с данък разходите за вноските за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване на осигурителите и се признават за разход по ред, начин и в размери,
14
определени по чл. 204, т. 2, буква „а“ и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Пенсионна схема
Чл. 13. Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва за всички видове
допълнителни пенсии по този Правилник, на капиталово покривен принцип, на базата на
предварително определени в договора с Дружеството осигурителни вноски.
Права при осигуряване в Доброволния пенсионен фонд
Чл. 14. (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд дава право на:
1. лична пенсия за старост – за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
(2) При придобиване право на съответния вид пенсия осигуреното лице, неговите
наследници или наследниците на пенсионер, както и ползващите лица, имат право на
свободен избор между съответния вид пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната му партида, при условията и по реда на този
Правилник.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4, когато осигуреното лице изтегли натрупаните средства от
лични вноски по индивидуалната партида или част от тях преди придобиване право на
съответния вид допълнителна пенсия, то заплаща данък по чл. 12, ал. 6 и такса при
условията и по реда на чл. 38, ал. 1, 2 и 3.
(4) Средствата, натрупани от вноски на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 4, могат да се
изплащат на осигуреното лице само при придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия.
15
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Определение
Чл. 15. (1) Осигурителният договор, урежда отношенията при и по повод осигуряването в
доброволния пенсионен фонд.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в два еднообразни екземпляра – по
един за всяка от страните по него.
Видове осигурителни договори
Чл. 16. За осигуряване в доброволния пенсионен фонд се сключват следните видове
осигурителни договори:
1. с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 1 – индивидуален договор за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване;
2. с лицата по чл. 8, ал.1, т. 2, 3 и 4 – договор за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване от работодател , респективно от лицата по чл. 8, ал. 1,
т. 3 и 4;
3. с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 5 – договор за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване от друг осигурител.
Съдържание на осигурителните договори
Чл. 17. (1) Индивидуалният договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
задължително съдържа:
1. номер, датата на сключване и на влизане в сила на договора;
2. имената и адресите на страните по договора, наименованието, адреса, данни
за търговската регистрация, единен идентификационен код, номер и дата на
пенсионната лицензия на Дружеството;
3. наименованието, адреса, номер и дата на решението за издаване на
разрешението за управление на фонда, търговската регистрация единния
идентификационен код по Булстат на Фонда;
4. предмета и обхвата на осигуряването;
5. правата при осигуряване в доброволния пенсионен фонд и условията за
тяхното придобиване;
6. размера на вноска;
7. условията, реда и начина за плащане на вноска;
8. условията, реда и начина за плащане на допълнителните пенсии;
9. правото на изтегляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или
на част от тях;
16
10. вида и размера на таксите и удръжките;
11. правата и задълженията на страните по договора;
12. правата на наследниците на осигуреното лице и на ползващите лица, и данни
за тях, към датата на сключване на осигурителния договор;
13. правото на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида
в доброволния пенсионен фонд към съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество;
14. реда и начина за получаване на информация от осигуреното лице;
15. датата, на която осигуреното лице е запознато с Правилника или получило
екземпляр от него;
16. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
(2) Договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по чл. 16, т. 2
задължително съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1, т. 3 – 14 и т. 16;
2. наименованието и адресите на страните по договора, данни за търговската им
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, и единен идентификационен код
на Дружеството, както и единен идентификационен код на работодателя, съответно на
лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4;
3. ограниченията на правата на осигурените лица да прехвърлят в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество внесените в тяхна
полза за сметка на работодателя, съответно на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4
средства от осигурителни вноски, когато са налице такива;
4. списък – приложение на лицата, за които се внасят осигурителни вноски, с
техните лични данни и реда и начина за неговото актуализиране;
5. приложение – образец на предварително писмено съгласие на всяко лице, в
чиято полза е сключен договора;
6. правата на наследниците и на ползващите лица, посочени от осигуреното
лице в приложение – образец към документа по т. 5, като в приложението се посочва и
начина на разпределение на средствата между посочените лица и данни за тях;
7. реда и начина за получаване на информация от работодателя, съответно на
лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4;
8. датата, на която работодателя, съответно лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 са
запознати с Правилника или са получили екземпляр от него.
(3) Договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по чл. 16, т. 3
задължително съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1 – 16 и по ал. 2, т. 5;
2. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес за осигурителя -физическо
лице, съответно данните по ал. 2, т. 2 за осигурителя -юридическо лице;
17
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето, в полза на което е
сключен осигурителния договор;
4. ограничения на правата на осигуреното лице да изтегли и/или да прехвърли в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
внесените в негова полза за сметка на другия осигурител средства от
осигурителни вноски, когато са налице такива;
5. реда и начина за получаване на информация от другия осигурител;
6. датата, на която другия осигурител е запознат с правилника или е получил
екземпляр от него.
(4) Когато осигурителният договор е сключен между Дружеството и работодател, лицата
по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 или друг осигурител, той е в полза на осигурените лица.
(5) В случай, че в осигурителния договор с работодател или с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и
4 са предвидени ограничения по ал. 2, т. 3, те не се прилагат, когато:
1. осигурителният договор е прекратен;
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за
управление или контрол са прекратени.
(6) Физическите лица, които са осигурени чрез договор за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване с работодател, с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 или с друг осигурител,
могат с индивидуален договор да се осигуряват и с лични вноски за своя сметка.
Изменение и допълнение на осигурителния договор
Чл. 18. (1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с допълнително
писмено споразумение, подписано от страните по него.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата
страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им в сила.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Промени в нормативни актове, които имат императивен характер
и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори, стават част от тях от датата на
влизането им в сила, без за това да се подписват допълнителни споразумения към
подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
Чл. 19. (1) Осигурителният договор за осигуряване във фонд за допълнително пенсионно
доброволно осигуряване не може да се прекратява едностранно от Дружеството.
(2) Индивидуалният договор за осигуряване във фонд за допълнително пенсионно
доброволно осигуряване се прекратява задължително в следните случаи:
1. при смърт на осигурения;
18
2. (изм. – 28.12.2011 г.) когато осигуреният прехвърли средствата от
индивидуалната си партида, натрупани от лични вноски, в съответния
доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
3. при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната
партида, натрупана от лични вноски;
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се
определя както следва:
1. по ал. 2, т. 1 – датата на смъртта;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) по ал. 2, т. 2 – в деня на прехвърляне на средствата в
другия пенсионен фонд;
3. по ал. 2, т. 3 – от датата на еднократното изтегляне на средствата.
(4) Договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лицата по
чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5 се прекратява по един от следните начини:
1. по взаимно съгласие на страните по него, с писмено споразумение,
подписано от тях;
2. с тримесечно писмено предизвестие, отправено от лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2
– 5 до Дружеството;
3. при смърт на осигуреното лице, когато договорът с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 4
и 5 е сключен в полза само на едно лице;
4. (нова – 28.12.2011 г.) при смърт на друг осигурител – физическо лице.
(5) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 4 се определя
както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 осигурителният договор се прекратява от датата,
определена в писменото споразумение;
2. в случаите по ал. 4, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата, на
която изтича срока на предизвестието;
3. (доп. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 4, т. 3 и 4 осигурителният договор се
прекратява от датата на смъртта.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Вид и периодичност на вноските
Чл. 20 (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва с парични
осигурителни вноски, които могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.
(2) Размерът на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор,
както следва:
19
1. месечните вноски – като процент от определен доход или в абсолютна сума;
2. периодичните или еднократни осигурителни вноски – в абсолютна сума.
(3) Размерът на осигурителните вноски може да се променя по всяко време.
Внасяне на осигурителните вноски
Чл. 21. (1) Осигурителните вноски се внасят по банков път или по друг начин, определен в
осигурителния договор.
(2) Когато осигурителните вноски се внасят по банков път, те се превеждат по сметка на
доброволния пенсионен фонд, посочена от Дружеството в осигурителния договор.
(3) Осигурителни вноски в доброволния пенсионен фонд, въз основа на сключен
осигурителен договор могат да правят:
1. физическите лица – за своя сметка;
2. лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 – за своите работници и служители;
3. възложителите – за лицата, с които са сключили договор за възлагане на
управление или контрол;
4. другите осигурители – в полза на трети лица.
(4) Внасянето на осигурителни вноски от лицата по ал. 3, т. 2 – 4 не задължава
осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
(5) Осигурителите са длъжни, съгласно чл. 233 от КСО, по желание на осигуреното лице,
да удържат от възнаграждението му за съответния месец вноска, която е за негова сметка, и
да я превеждат на доброволния пенсионен фонд.
Отговорност
Чл. 22. (1) Дружеството носи отговорност само за реално постъпилите в доброволния
пенсионен фонд суми от осигурителни вноски и за него възникват задължения само по
отношение на произтичащите от тези вноски права.
(2) Дружеството не носи отговорност за нарушени права или за пропуснати ползи от
осигуреното лице, или от негови наследници, в резултат на забавяне или на невнасяне на
осигурителни вноски.
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл. 23. (1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална партида в доброволния
пенсионен фонд.
(2) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените и
изплатени суми, и удръжките.
20
(3) В индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените осигурителни
договори:
1. средствата и дяловете от лични осигурителни вноски;
2. средствата и дяловете от осигурителните вноски на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2 –
4;
3. средства и дялове от осигурителни вноски на другите осигурители по чл. 8,
ал. 1, т. 5.
(4) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между
индивидуалните партиди.
(5) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не подлежат на
принудително изпълнение.
(6) Средствата в индивидуалната партида са лични и се наследяват.
(7) По време на натрупването на средства в индивидуалните партиди на осигурените
лица не могат да се правят други отчисления, освен посочените в КСО.
(8) Доходът от инвестиране на средствата на доброволния пенсионен фонд се включва
при определяне на стойността на един дял.
Откриване и закриване
Чл. 24. (1) Индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд се открива към датата,
на която започва участието на осигуреното лице във Фонда по чл. 9, ал. 1.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на цялата натрупана сума по индивидуалната партида от
доброволния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава единадесета;
2. прехвърлянето на цялата натрупана сума по индивидуалната партида в
индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд на съпруг или на роднини по
права линия до втора степен, когато лицето се осигурява само с лични вноски;
3. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащането на допълнителна пенсия;
б) еднократното или разсроченото изплащане на цялата натрупана сума на
осигуреното лице;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на
осигурено лице или на пенсионер, или на ползващите лица.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е както
следва:
21
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – датата на превеждане на средствата по сметката
на съответния фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – датата на прехвърлянето на средствата от едната
партида в другата;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 – от датата на:
а) изплащане на последната месечна пенсия;
б) еднократното изплащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследници на пенсионер, или на ползващите лица;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на
осигуреното лице, на неговите наследници или на наследници на пенсионер,
или на ползващите лица.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда.
Съдържание на индивидуалната партида
Чл. 25. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в доброволния пенсионен фонд
задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ
адрес;
2. номера и датата на всеки договор, по които лицето е осигурено;
3. размера на всяка постъпила вноска, броя дялове съответстващи на вноската,
след приспадане на удържаната такса, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за който
се внася и удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете, датата на постъпване на средствата и доброволния
пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете, датата на превеждане на средствата и доброволния
пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства от лични вноски от индивидуална
партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете и датата на постъпване на средствата;
22
7. размера на прехвърлените средства от лични вноски в индивидуална партида
на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете и датата на прехвърляне на средствата;
8. (отм. – 28.12.2011 г.);
9. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при който е
определен броят на дяловете;
10. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при който е
определен броят на дяловете;
11. (отм. – 28.12.2011 г.);
12. удържаната такса, при изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 –
дата на удържане, размер и брой дялове, съответстващи на направената
удръжка, и стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете;
13. удържания данък при изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 –
дата на удържане, размер и брой дялове, съответстващи на направената
удръжка, и стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете;
14. брой на натрупаните дялове – общо и по видове осигурителни договори.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 – 13 се отразява в индивидуалната партида по всеки
договор, по който лицето е осигурено.
(3) При отпускане на допълнителна пенсия – лична пенсия за старост, лична пенсия за
инвалидност или наследствена, от доброволния пенсионен фонд, наред с информацията по
ал. 1 в индивидуалната партида задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. вида и размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията,
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода,
за който се отпуска пенсията;
3. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове,
съответстващи на изплатената пенсия, стойността на един дял, при който е
определен броят на дяловете, месецът, за който се изплаща пенсията и
коефициента за преизчисляване на пенсията;
4. личните данни на наследника или на ползващото лице – ЕГН, трите имена,
постоянен и настоящ адрес.
(4) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице, на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващо лице, наред с
информацията по ал. 1 в индивидуалната партида задължително се
отразяват данни за:
23
1. датата и номера на разпореждането за еднократното, съответно за
разсроченото изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно
разсроченото изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(5) Със заповед на изпълнителен директор в индивидуалните партиди може да се
включва и друга информация, извън посочената в предходните алинеи.
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 26. (1) Индивидуалната партида се води в лева и в дялове и в части от дялове.
Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Стойността на
всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните активи на
Фонда. Дяловете са равни помежду си по стойност.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се води по индивидуалната партида с
точност до петия знак след десетичната точка. В деня на постъпване на първата вноска в
доброволния пенсионен фонд стойността на един дял е равна на един лев.
(3) Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и на пенсионери в
доброволния пенсионен фонд се извършват от служители, определени с писмена заповед на
изпълнителен директор на Дружеството.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната партида нетна вноска (удръжките като процент от всяка вноска се
извършват преди отчитането им в дялове) или прехвърлена сума, се изчисляват, като
нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се
увеличава броя на дяловете по индивидуалната партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд,
или в индивидуална партида на съпруг или на роднини по права линия до втора степен, се
определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения
брой дялове и части от дялове се намалява броят на дялове по партидата.
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната партида в брой, броят
на дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида,
се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на
дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден,
предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и при
изплащане на пенсии в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се
намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
24
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който
то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един
дял, валидна за последния ден на предходния месец.
(8) При изплащане на средства по ал. 5 Дружеството подава до банката –
попечител на доброволния пенсионен фонд нареждане за превод на средствата от
индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на
разпореждането за изплащане.
(9) Постъпилите в доброволния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от
вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в
отделна партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на
постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването.
(10) След персонифициране, средствата по ал. 9 се разпределят по
индивидуалните партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 37 се удържат в деня на разпределянето на
средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете и
части от дялове, които им съответстват, се определят като сумата от
дължимите такси се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването на средствата в партидата по ал. 9. С така определения брой
дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в доброволния
пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
Дружеството;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на
средствата и броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват,
който се изчислява, като нетният размер на постъпилите средства се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им в партидата
по ал. 9.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл. 27. (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за
този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
доброволния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия
брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
(4) Общият брой на дяловете на доброволния пенсионен фонд е равен на сумата от
дяловете, записани по:
25
1. индивидуалните партиди;
2. партидата по чл. 26, ал. 9.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Дружеството до 18,00 ч. на
всеки работен ден в неговите офиси и в електронната му страница.
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се
обявява в централен всекидневник на третия работен ден на следващия месец. Централният
всекидневник се обявява в офисите на Дружеството и в неговата електронна страница.
(7) До 18,00 часа на всеки работен ден Дружеството представя в управление
„Осигурителен надзор“ на КФН справка за стойността на нетните активи към края на
предходния работен ден и за стойността на един дял, валиден за текущия ден, на
доброволния пенсионен фонд по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН.
(8) (доп. – 28.12.2011 г.) До 20-то число на месеца, следващ отчетния месец,
Дружеството представя в управление „Осигурителен надзор“ на КФН справка за стойността
на нетните активи на фонда към края на отчетния месец по образец, утвърден от заместник-
председателя на КФН.
(9) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на Фонда, в
резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на Фонда с над 0,05 на
сто, се отстранява от Дружеството не по – късно от три работни дни от датата на
установяването й, съгласно чл. 21а от Наредба № 9.
(10) В десетдневен срок от датата на установяване на грешката по ал. 7
Дружеството е длъжно за своя сметка да възстанови на Фонда, съответно на
осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, разликата между всички
дължими средства, изчислени по коригираната стойност на един дял, и изплатените
средства.
(11) Начинът за корекции на допуснатите грешки по ал. 7 се определя от заместник –
председателя на КФН.
(12) Допуснатата грешка се обявява от Дружеството при съответното прилагане на чл.
22 от Наредба № 9 в деня на отстраняването й по реда на ал. 7, като задължително се
посочват датата, на която е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и
стойността на един дял след направената корекция.
Извлечение от индивидуалната партида
Чл. 28. (1) Дружеството до 31 май на всяка календарна година изпраща безплатно на
осигурените лица в доброволния пенсионен фонд годишно извлечение от индивидуалната
им партида с данни до 31 декември на предходната година, по образец утвърден от
заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на доброволния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
26
4. общ размер на средствата по партидата към началната дата на периода,
за който се отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на един
дял;
5. информация по всеки осигурителен договор, която съдържа:
а) номер, дата и вид на осигурителния договор;
б) средствата по партидата към началната дата на периода, за който се
отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
в) осигурителните вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял, допълнителна информация;
г) удържаните такси от осигурителни вноски – дата, сума;
д) прехвърлените средства от друг доброволен пенсионен фонд дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
е) прехвърлените средства към друг доброволен пенсионен фонд – дата,
сума, брой дялове, стойност на един дял;
ж) постъпилите средства от индивидуална партида на съпруга
или на роднини по права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял;
з) прехвърлените средства в индивидуална партида на съпруга
или на роднини по права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял;
и) изплатените средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
к) (изм. – 03.02.2014 г.) удържаната такса при изтегляне на средства в случаите
на чл. 38, ал. 1 – дата, сума, брой дялове, стойността на един дял;
л) удържания данък, при изтегляне на средства в случаите на чл. 12, ал. 6 и 7 –
дата, сума, брой дялове, стойността на един дял;
м) други операции – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
н) средствата към крайната дата на периода, за който се отнася извлечението –
обща сума, брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1, извлечение от индивидуалната партида се предоставя
безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от
началото на текущата година до деня на изготвяне на извлечението – в 15-
дневен срок от датата на постъпване на писменото искане в Дружеството;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида или част от тях в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество. Извлечението се изпраща в срок от седем работни дни от деня на
прехвърляне на средствата с писмо с обратна разписка.
27
(4) Със заповед на изпълнителен директор на Дружеството в извлечението може да се
включва и допълнителна информация, извън тази по ал. 2.
(5) (нова – 20.11.2014 г.) Когато осигуреното лице е заявило писмено съгласието си и е
посочило електронен адрес, годишното извлечение може да му се изпраща по електронен път,
подписано с квалифициран електронен подпис на Дружеството.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.
ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл. 29. (1) (доп. – 28.12.2011 г.) Средствата на доброволния пенсионен фонд се
инвестират от Дружеството с грижата на добър търговец при спазване принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица и в
съответствие с инвестиционната политика на Фонда.
(2) (изм. – 20.11.2014 г.) Основна инвестиционна цел е запазване на стойността на
натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите и
увеличаване на тези средства в реално изражение, чрез дългосрочно формиране на капитал
и доходност от управлението на активите на фонда над средноаритметичната доходност
изчислявана и публикувана от Комисия за финансов надзор за управляваните в България
доброволни пенсионни фондове, при обосновано и оптимално поемане на умерено висок
риск.
(3) (доп. – 28.12.2011 г.) За изпълнение на основната инвестиционна цел, при
инвестирането на средствата на доброволния пенсионен фонд Дружеството следва
дългосрочна инвестиционна стратегия, базирана на пълноценно използване на
възможностите на българските и международните финансови пазари и съчетаваща
техниките на пасивното и активното управление. При изграждане на инвестиционния
портфейл Дружеството се стреми към изграждане на балансиран портфейл, комбиниращ
инструменти с нисък риск и кратък матуритет, осигуряващи текущ доход, с инструменти с
умерен риск и по-дълъг матуритет, осигуряващи капиталово нарастване, като основните
приоритети на инвестиционната политика са:
• (изм. – 28.12.2011 г.) сигурност – поддържане на умерено ниво на пазарния
риск чрез диверсифициране на портфейла по вид и матуритет на
инструментите, както по отношение на отделните класове активи, така и
в рамките на отделните класове активи;
• ликвидност – падежната структура на инвестиционния портфейл да
осигурява адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи
потоци;
• доходност – увеличаване на реалната стойност на натрупаните
средства.
28
(4) (нова – 20.11.2014 г.) Предложенията за инвестиране се правят от директор
“Инвестиции” –Портфолио мениджър и инвестиционните консултанти и се разглеждат и
одобряват от Комитета по управление на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен
институт” АД и ръководството на дружеството, въз основа на задълбочен анализ на
пазарните условия и оценка на риска по ал. 6, т. 1 и т. 2, както и при спазване на Правилата
за управление на риска по ал. 6, т. 3.
(5) (нова – 28.12.2011 г.) Решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат
съобразно инвестиционната политика на Фонда, „Правилника за дейността на Комитета по
управление на активи и пасиви на „Пенсионноосигурителен институт“ АД” и Правилата за
управление на риска по ал. 6, т. 3.
(6) (предишна ал. 4, изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството прилага стратегия на комплексно
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване,
оценка и контрол:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството идентифицира и измерва рисковете, свързани
с отделните инструменти във портфейла на доброволния пенсионен фонд:
лихвен риск, валутен риск, кредитен риск, оперативен риск, ликвиден риск,
законов риск, политически риск, пазарен риск, ценови риск, свързан с
инвестициите в акции и ценови риск, свързан с инвестициите в недвижими
имоти. При оценката на пазарния риск се използва методика за оценка, в
съответствие с Правилата за управление на риска по т. 3.
2. (нова – 28.12.2011 г.) Наблюдение, измерване и управление на риска свързан с
инвестициите на доброволния пенсионен фонд и риска на хеджиращите
инструменти се извършва от сектора за управление на риска, което наблюдава
експозицията към рисковете на портфейлно ниво и ги управлява съгласно
инвестиционната политика, включваща и рисковия профил на доброволния
пенсионен фонд и ограниченията по КСО. Предприемането на адекватни мерки
при възникване на неблагоприятни пазарни условия се извършва при стриктното
спазване на Правилата за управление на риска по т. 3.
3. (предишна т. 2, изм. – 28.12.2011 г.) Съветът на директорите на Дружеството
утвърждава правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на
риска, свързан с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, управлявани от Дружеството и ги представя на заместник-
председателя на КФН в седемдневен срок от тяхното утвърждаване, съответно
изменение и допълнение;
4. (предишна т. 3 отм. – 28.12.2011 г.).;
5. (предишна т. 4 отм. – 28.12.2011 г.).
(7) (предишна ал. 5 – 28.12.2011 г.) Средствата на доброволния пенсионен фонд могат да
бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавно гарантиран дълг;
29
2. (изм. – 28.12.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на
регулиран пазар както и в права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на
ЗППЦК;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по §1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК издадени при увеличаване на
капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети
за търговия на регулиран пазар;
7. (нова – 28.12.2011 г.) Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки
с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на
банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга
държава-членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото
събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е
поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на
регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7, изм. – 28.12.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в
т. 6 и 7, приети за търговия на регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. – 28.12.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в
решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване
на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и
за които е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на ЗППЦК
относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
10. (предишна т. 9, изм. – 28.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от колективни
инвестиционни схеми по реда на ЗДКИСДПКИ;
11. (предишна т. 10 – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани
от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН, или от техни
централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т. 11 – 28.12.2011 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани
пазари в държави – членки:
30
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. – 28.12.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари;
13. (предишна т. 12 – 28.12.2011 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани
пазари в държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН :
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. – 28.12.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в
буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари;
14. (предишна т. 13, изм. – 28.12.2011 г.) акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема ,която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11,
12, 13, и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се
намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в Наредба № 29 от
12.07.2006 г. на КФН;
15. (предишна т. 14 – 28.12.2011 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг,
получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на
държава – членка или на държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
16. (предишна т. 15 – 28.12.2011 г.) инвестиционни имоти в страната или в държава –
членка.
(8) (предишна ал. 6 – 28.12.2011 г.) С цел намаляване на инвестиционния риск свързан с
активите на доброволния пенсионен фонд, Дружеството може да сключва сделки, които
предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата
или срок. Такива сделки са:
• сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари в Република България, в
държави – членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба №
34 от 04.10.2006 г. на КФН;
• сделките с опции, търгувани на регулирани пазари в Република България, в
държави – членки или на регулирани пазари в държави, посочени в Наредба №
34 от 04.10.2006 г. на КФН;
• форуърдните валутни договори;
• лихвените суапови сделки.
Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и изискванията,
касаещи управлението на риска определени в ал. 4.
(9) (предишна ал. 7, изм. – 28.12.2011 г.) При извършване на дейност по ал. 8 Дружеството
запазва изискванията на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване
на този вид сделки, както и за изискванията и ограниченията към тях.
(10) (предишна ал. 8, изм. – 28.12.2011 г.) При извършване на дейността по ал. 7
Дружеството спазва изискванията на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН, с която се
определя:
31
1. (изм. – 28.12.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал. 7, т. 5 и 15 и
рейтинговите агенции, които ги присъждат;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) държавите по ал. 7, т. 11, буква „б“, т. 13 и 14 и 15 и
регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по
ал. 7, т. 13;
3. (изм. – 28.12.2011 г.) индексите по ал. 7, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
(11) (предишна ал. 9, изм. – 28.12.2011 г.) Спазването на изискванията на чл. 29 се
осъществява съгласно Правилата за управление на риска по ал. 6, т. 3.
Забрана за инвестиране
Чл. 30. (1) Средствата на доброволния пенсионен фонд не могат да бъдат инвестирани
във финансови инструменти:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството или от свързани с Дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от лицата по чл. 123 в, ал. 1 от КСО
или от свързани с тях лица.
(2) Активи на доброволния пенсионен фонд не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от Дружеството друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на Съвета на директорите на Дружеството;
4. лице, с което е сключен договор за инвестиционни консултации по чл. 123в,
ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по ал. 2 т. 1 – 4.
(3) Доброволният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на
финансови инструменти на регулиран пазар.
(5) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни
книжа от името и за сметка на доброволния пенсионен фонд ценни книжа чрез кръстосани
сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар
подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на
доброволния пенсионен фонд за нуждите на Дружеството и на свързаните с него
лица.
(7) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, в т.ч. доброволния пенсионен фонд не могат поотделно да придобиват повече
от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или фондовете –
заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко повече от половината от
членовете на Съвета на директорите или по друг начин да упражняват решаващо влияние
върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
32
(8) Дружеството и управлявания от него доброволния пенсионен фонд не могат да
придобиват акции, издадени от един емитент.
Ограничения при инвестирането
Чл. 31. (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството спазва следните ограничения при инвестирането
на активите на доброволния пенсионен фонд:
(1) (нова – 28.12.2011 г.) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от един емитент,
с изключение на тези по чл. 29, ал. 1, т. 1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на
сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на фонда във
финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да
надвишава 10 на сто от активите на фонда;
(2) (предишна ал. 1, изм. – 28.12.2011 г.) Не по-малко от 10 на сто и не повече от 70 на
сто следва да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 7, т. 1 и 11.
(3) (предишна ал. 2, изм. – 28.12.2011 г.) Не по-малко от 15 на сто и не повече от 50 на сто
следва да бъдат инвестирани общо в акции по чл. 29, ал. 7, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква
„в“.
(4) (предишна ал. 3, изм. – 20.11.2014 г.) Не по-малко от 5 на сто и не повече от 40 на сто
следва да бъдат инвестирани в банкови депозити по чл. 29, ал. 7, т. 5 и 15, като
инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите
на Фонда.
(5) (предишна ал. 4, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто следва да бъдат
инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал. 7, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13, буква „а“.
(6) (предишна ал. 5, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто следва да бъдат
инвестирани в ипотечни облигации по чл. 29, ал. 7, т. 6.
(7) (предишна ал. 6, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 20 на сто следва да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по чл. 29, ал. 7, т. 8, т. 12, буква „б“ и т. 13, буква „б“.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда следва да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по чл. 29, ал. 7, т. 7.
(9) (отм. – 28.12.2011 г.)
(10) (предишна ал. 7, изм. – 28.12.2011 г.) Не по-малко от 10 на сто и не повече от 40 на
сто следва да бъдат инвестирани общо във финансови инструменти по чл. 29, ал. 7, т. 10 и
14, като инвестициите в акции и/или дялове издадени от колективни инвестиционни схеми,
управлявани от едно и също управляващо дружество не следва да превишават 10 на сто от
активите на Фонда.
(11) (предишна ал. 8, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто следва да бъдат
инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 29, ал. 7, т. 16, като инвестицията в един имот не
следва да надвишава 5 на сто от активите на Фонда.
(12) (предишна ал. 10 – 28.12.2011 г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда следва
да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро.
33
(13) (предишна ал. 11, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда
следва да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29, ал. 7, т. 3.
(14) (предишна ал. 12, изм. – 28.12.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване следва да бъдат инвестирани в ценни
книжа по чл. 29, ал. 7, т. 9.
(15) (предишна ал. 13, изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството може да сключва от името и за
сметка на доброволния пенсионен фонд репо сделки и обратни репо сделки с финансови
инструменти по чл. 29, ал. 7 от Правилника общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда,
определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо
сделка или на последната обратна репо сделка.
(16) (предишна ал. 14 – 28.12.2011 г.) Дружеството не може да получава, както и да
предоставя, заеми от името и за сметка на доброволния пенсионен фонд или да бъде гарант
на трети лица с активите на Фонда.
(17) (нова – 28.12.2011 г.) При настъпване на съществени, непредвидими движения на
финансовите пазари, структурата на активите на фонда може да се отклони краткосрочно от
определените в ал. 1 минимални и максимални граници.
(18) (нова – 28.12.2011 г.) Структурата на активите на Фонда може да бъде променяна при
настъпване на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
Инвестиционната политика
Чл. 32. (1) (изм. и доп. – 28.12.2011 г.) В съответствие с принципите и целите на
инвестирането на активите на Фонда, Съветът на директорите на Дружеството утвърждава
инвестиционната политика на Фонда, в която в рамките на законовите ограничения се
конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата и
ограниченията за всеки един от тях. Инвестиционната политика на Фонда се преразглежда и
при необходимост променя всяка година, както и при съществена промяна в пазарните
условия или промяна на нормативната уредба отнасяща се до режима на инвестиране на
средствата на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Количествените ограничения при инвестиране по видове активи са посочените в чл. 31.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Всички сделки с финансови инструменти, свързани с
управлението на активите на Фонда, с изключение на сделки извън регулиран пазар по
чл. 29, ал. 7, т. 1 и т. 11 , се изпълняват от инвестиционен посредник въз основа на сключен
договор.
(3) Дружеството не може да сключва договор с инвестиционен посредник, ако е свързано
с него лице. Решението за избор на инвестиционен посредник се взема от Съвета на
директорите на Дружеството.
(4) Дружеството задължително сключва договор за инвестиционни консултации относно
финансови инструменти с инвестиционен консултант – физическо лице, с признато от КФН
право да управлява тази дейност.
(5) Инвестиционният консултант, сключил договор по ал. 4, не може да бъде:
1. член на управителен или контролен орган или прокурист на Дружеството, или
свързано с тях лице;
34
2. брокер по договор с инвестиционен посредник;
3. инвестиционен консултант по договор с инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество или с друго пенсионноосигурително дружество.
(6) Членовете на управителен или контролен орган и инвестиционният консултант на
управляващо дружество, сключило договор по ал. 4 с Дружеството, не трябва да са членове
на управителен или контролен орган или прокуристи на Дружеството или свързано с тях
лице.
(7) В седем дневен срок от сключването и/или прекратяването на договорите по ал. 2 и
ал. 4 Дружеството уведомява заместник – председателя на КФН
(8) (доп. – 28.12.2011 г.) До 31 март всяка година Дружеството публикува на своята
страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи
и емитенти на доброволния пенсионен фонд. Информацията се изготвя по данни към края на
предходната година, съгласно изисквания на заместник – председателя на КФН, относно:
1. съдържанието на информацията в съответствие с изискванията на абзац първи,
както и в съответствие с количествените ограничения на тези активи,
определени в този Правилник;
2. определянето и публичното оповестяване на постигнатите инвестиционни
резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване.
(9) В случай на превишаване на някое инвестиционно ограничение, когато то
се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на
последваща оценка на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК от
Фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
Дружеството, което ежедневно следи за спазването на инвестиционната политика на
Фонда е длъжно в тримесечен срок от датата на превишаването да приведе активите на
доброволния пенсионен фонд в съответствие, както с изискванията на чл. 179а и чл. 251 от
КСО , така и с количествените ограничения за тези активи, определени в чл. 31 от този
Правилник. До привеждане на активите на Фонда в съответствие със законовите изисквания,
Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда активи по чл. 29 , по отношение на
които е нарушено ограничението.
(10) Инвестиционната политика на доброволния пенсионен фонд се предоставя
на осигуреното лице и на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5 при изявено желание
от тяхна страна.
35
Оценка на активите
Чл. ЗЗ. (1) Оценката на активите и пасивите на доброволния пенсионен фонд се извършва
от Дружеството към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Наредба №
9 от 19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина, определени в утвърдените от Съвета на
директорите на Дружеството и одобрени от заместник – председателя на КФН „Правила за
оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и на управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване“.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за
финансовите инструменти и инвестиционните имоти;
2. описание на начина за определяне на средната цена на емисии на държавни
ценни книжа;
3. (доп. – 28.12.2011 г.) описание на избраните методи за оценка на активите на
Дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН;
4. описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от
прилаганите методи за оценка от Дружеството, при които се използва такъв
процент;
5. описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при
прилагане на съответния метод;
6. (отм. – 28.12.2011 г.)
7. организация на дейността по оценка на активите и пасивите на Дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване,
включително реда и начина за корекции в направената оценка, функциите на
звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните
длъжностни лица;
8. системата за съхраняване на документацията, свързана с оценката на активите и
пасивите на Дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване.
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на Дружеството и на управляваните от
него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се предоставят на осигуреното лице
при изявено желание от негова страна.
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл. 34. Разпределението на дохода от инвестирането на средствата на доброволния
пенсионен фонд по индивидуалните партиди на осигурените лица и на пенсионерите, и по
партидата на неперсонифицираните суми по чл. 26, ал. 9 се извършва всеки работен ден,
едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като доходът се включва в стойността
на дяла за съответния ден.
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Встъпителна такса
Чл. 35. (1) (изм.-03.02.2014 г.) Дружеството събира еднократна встъпителна такса за
откриване на индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд.
(2) (изм. – 03.02.2014 г.) Размерът на встъпителната такса при осигуряване с лични
вноски, както и при осигуряване с вноски от работодател или от лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4
и 5, е 8 лв.
36
(3) (изм.-03.02.2014 г.) Встъпителната такса се събира едновременно с внасянето на
първата вноска.
(4) (изм.-03.02.2014 г.) В случай, че встъпителната такса не бъде заплатена по реда на
ал. 3, тя се удържа от осигурителната вноска, преди постъпването й по индивидуалната
партида.
(5) (изм. – 03.02.2014 г.) В случаите, когато осигуреното лице сключи договор за
осигуряване с лични вноски и едновременно с това в негова полза е сключен и договор за
осигуряване с вноски от работодател или от лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 5, еднократната
встъпителна такса се внася от работодателя, съответно от лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 5
или се удържа от първата тяхна осигурителна вноска.
(6) (изм.-03.02.2014 г.) Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на
индивидуална партида:
1. в случаите на прехвърляне на натрупани средства от друг доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. при прехвърляне на средства от партидата на осигурено лице в доброволния
пенсионен фонд към съпруг или съпруга, или роднини по права линия от първа или
втора степен;
3. ако към момента на сключване на договор за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване лицето вече има открита осигурителна партида в доброволния
пенсионен фонд.
Инвестиционна такса
Чл. 36. (1) В полза на Дружеството се удържа инвестиционна такса в размер на 10 на сто
от реализирания доход от инвестиране на средствата на доброволния пенсионен фонд.
(2) Инвестиционната такса по ал. 1 се изчислява и начислява като задължение на
доброволния пенсионен фонд към Дружеството ежедневно, при изчисляване стойността на
един дял.
Удръжки от осигурителните вноски
Чл. 37. (1) (изм.-03.02.2014 г.) Дружеството удържа такса като процент от всяка постъпила
осигурителна вноска по индивидуален договор в доброволния пенсионен фонд, както следва:
1. (изм.-03.02.2014 г.) 3.5 на сто ако размерът на вноската е до 60.00 лв.
включително;
2. (изм.-03.02.2014 г.) 3 на сто ако размерът на вноската е от 60.01 лв. до 1000.00 лв.
включително;
3. (изм.- 03.02.2014 г.) 2.5 на сто ако размерът на вноската е от 1000.01 лв. до 5000.00
лв. включително;
4. (нова 03.02.2014 г.) 2 на сто ако размерът на вноската е над 5000.00 лв.
(2) (изм.-03.02.2014 г.) Дружеството удържа такса като процент от всяка постъпила
осигурителна вноска по договор с работодател или с лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 5 в
размер на 3.5 на сто.
(3) (изм.-03.02.2014 г.) Дружеството не удържа таксите по ал. 1 и 2:
37
1. (изм.-03.02.2014 г.) върху прехвърлени средства от доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. (изм.-03.02.2014 г.) върху прехвърлени средства от една партида в друга на
доброволния пенсионен фонд и
3. (изм.-03.02.2014 г.) при прехвърляне на средства от индивидуалната осигурителна
партида в индивидуална осигурителна партида на съпруг или съпруга, на роднини по права
линия от първа или втора степен в доброволния пенсионен фонд.
(4) (изм.-03.02.2014 г.) За лицата, които едновременно се осигуряват в доброволния
пенсионен фонд и в универсалния или в професионалния пенсионен фонд, управлявани от
Дружеството, размерът на таксите по ал. 1 и 2 се намалява с 20 на сто.
(5) (отм.-03.02.2014 г.)
(6) (отм.-03.02.2014 г.)
Допълнителни такси
Чл. 38. (1) (изм.-03.02.2014 г.) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупани
средства по индивидуалната партида преди придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия се удържа такса в размер на 5 на сто от изтеглената сума, но не по –
малко от 2 лв. и не повече от 20 лв.
(2) При прехвърляне (изцяло или частично) на натрупани средства по индивидуалната
партида в доброволния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице заплаща такса в размер на 20 лв.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Таксата по ал. 2 се заплаща в полза на Дружеството до пето
число на месеца, в който се прехвърлят средствата.
(4) Таксата по ал. 2 се заплаща в офис на Дружеството или по негова банкова сметка.
(5) (отм. – 28.12.2011 г.)
(6) (отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 39. (изм.-03.02.2014 г.) Таксите по чл. 38, ал. 1 и 2 не се удържат в следните случаи:
1. (изм.-03.02.2014 г.) при прехвърляне или изтегляне на натрупани средства по
индивидуалната партида поради несъгласие с изменения в този Правилник, освен
ако направените промени произтичат от изменения в нормативната уредба;
2. при преобразуване или прекратяване на Дружеството или на доброволния
пенсионен фонд;
3. (изм.-03.02.2014 г.) при изплащане на средства на наследниците на починало
осигурено лице или пенсионер на Фонда.
4. (нова-03.02.2014 г.) при изплащане на допълнителна пенсия, както и при
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при придобиване
право на пенсия от доброволния пенсионен фонд.
Чл. 40. Дружеството не събира от осигурените лица и от пенсионерите на доброволния
пенсионен фонд други такси и удръжки извън посочените в тази глава.
38
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
Чл. 41. (1) Осигурените лица придобиват право на лична пенсия за старост от
доброволния пенсионен фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на Част първа на КСО.
(2) По желание на осигуреното лице личната пенсия за старост от доброволния пенсионен
фонд може да се изплаща до пет години преди навършване на възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО.
Срок за получаване на личната пенсия за старост
Чл. 42. (1) Личната пенсия за старост се отпуска за определен срок, който не може да
бъде по-малък от 1 година и по-дълъг от 20 години.
(2) Изборът на срока за получаване на личната пенсия за старост се прави от осигуреното
лице в заявление по образец на Дружеството, което осигуреното лице подава за отпускане
на пенсията.
Размер на личната пенсия за старост
Чл. 43. (1) Месечният размер на личната пенсия за старост, при нейното отпускане, се
изчислява на основата на:
1. натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата
на разпореждането по чл. 49, ал. 7;
2. избрания срок за получаване на пенсията в години;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Размерът на първата месечна пенсия за старост при нейното отпускане е равен на
съотношението между натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице и
срокът за получаването й в години, коригиран с техническия лихвен процент по ал. 1, т. 3.
Лична пенсия за инвалидност
Чл. 44. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице придобива право на лична пенсия за
инвалидност, при трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – от датата на
инвалидизирането, определена в експертното решение на Териториална експертна лекарска
комисия или Национална експертна лекарска комисия.
(2) Личната пенсия за инвалидност е срочна за определен период, в това число и при
пожизнено инвалидизиране, като срока на пенсията не може да бъде по-малък от 1 година и
по-дълъг от 20 години.
39
(3) Избраният от лицето срок не може да бъде по – дълъг от срока на инвалидност
посочен в решението на Териториалната експертна лекарска комисия или Националната
експертна лекарска комисия.
Размер на личната пенсия за инвалидност
Чл. 45. Размерът на личната пенсия за инвалидност се изчислява по правилата на чл. 43,
в зависимост от срока, определен по чл. 44, ал. 2.
Наследствена пенсия
Чл. 46. (1) Право на наследствена пенсия от доброволния пенсионен фонд имат лица,
изрично посочени в осигурителния или пенсионния договор, които могат да бъдат:
1. наследници по закон;
2. лица, извън кръга на лицата по т. 1
(2) Осигуреното лице избира и посочва в индивидуалния договор за доброволно
пенсионно осигуряване или в приложение към предварителното писмено съгласие, когато то
е осигурено по договор за доброволно пенсионно осигуряване, сключен в негова полза,
измежду лицата по ал. 1 или комбинации между тях, тези, които имат право да получат
наследствена пенсия по конкретния договор, както и размера на полагащата им се част от
средствата, натрупани по този договор.
(3) Пенсионерът, на който е отпусната допълнителна пенсия, при сключване на
пенсионния договор, избира и посочва в договора, измежду лицата по ал. 1 или комбинации
между тях, тези които имат право да получат наследствена пенсия от остатъка от средствата
по неговата индивидуална партида, както и размера на полагащата им се част.
(4) Лицата, които имат право на наследствена пенсия избират по реда на чл. 42, ал. 2
срока за получаване на пенсията, който не може да бъде по-малък от 1 година и по-дълъг от
20 години.
(5) При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, ако няма лица по ал. 1, (т.е.
ползващи лица, изрично посочени в осигурителния или пенсионнния договор), натрупаните
средства по индивидуалната партида или остатъкът от тях се дължат на наследниците по
закон, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно
Закона за наследството.
(6) При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, ако няма лица по ал. 1, (т.е.
ползващи лица, изрично посочени в осигурителния или пенсионния договор) и няма
наследници по закон, натрупаните средствата по индивидуалната партида или остатъкът от
тях се прехвърлят в държавния бюджет.
Размер на наследствената пенсия
Чл. 47. (1) Размерът на наследствената пенсия на всеки наследник или на ползващо лице
се определя по правилата за изчисляване на лична пенсия за старост, съгласно чл. 43, на
база на полагащата му се част от средствата по индивидуалната партида към датата на
разпореждането по чл. 49, ал. 7 или от остатъка от тях.
40
(2) Полагащата се част на всеки наследник или на ползващо лице се определя като
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на
разпореждането по чл. 49, ал. 7 или остатъкът от тях се разпределят между наследниците
и/или ползващите лица по начина, определен от осигуреното лице, съгласно чл. 46, ал. 2,
съответно от пенсионера, съгласно чл. 46, ал. 3, или при спазване на реда за наследяване и
размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
Минимален размер на допълнителните пенсии
Чл. 48. (1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат при условие, че
изчисленият месечен размер към датата на отпускането им е не по-малък от 10 на сто от
размера на минималната месечна работна заплата за страната към същата дата.
(2) Когато изчисленият месечен размер на лична допълнителна пенсия е по-
малък от минималния размер по ал. 1, осигуреното лице има право:
1. да направи допълнително еднократна вноска в размер, който ще направи
възможно отпускането на пенсия най-малко в минималния размер по ал. 1;
2. да отложи своето пенсиониране и да продължи да прави вноски в доброволния
пенсионен фонд, докато по индивидуалната партида се натрупат средства в
размер, който ще направи възможно отпускането на пенсия най-малко в
минималния размер по ал. 1;
3. да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната
партида.
(3) Когато изчисленият месечен размер на наследствена пенсия е по-малък от
минималния размер по ал. 1, наследникът на осигурено лице или на пенсионер,
или ползващото лице имат правата по ал. 2, т. 1 и 3.
Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
Чл. 49. (1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат въз основа на
заявление по образец на Дружеството.
(2) (доп. – 28.12.2011 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в офис на Дружеството от
осигуреното лице, от неговите наследници или от наследниците на пенсионер или от
ползващите лица, лично или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично
пълномощно, което се прилага към заявлението в оригинал или заверено от служителя,
който го приема, копие.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 за отпускане на лична пенсия за
старост се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на
нотариално заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка, или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се удостоверява
осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории труд, или
3. (изм. – 28.12.2011 г.) разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по реда на Част първа на КСО.
41
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност
се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално
заверено копие на експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия или
Национална експертна лекарска комисия за трайно намалена работоспособност 50 и над 50
на сто.
(5) (изм. и доп.– 28.12.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 за отпускане на наследствена
пенсия се прилагат прилага заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или
на нотариално заверено копие на:
1. акт за смъртта на осигуреното лице или на пенсионера;
2. удостоверение за наследници;
3. (нова – 28.12.2011 г.) акт за раждане на наследник, не навършил 18-годишна възраст.
(6) При подаване на заявлението по ал. 1 лицата по ал. 2 или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(7) При прието заявление с приложени към него редовни документи Дружеството, в срок
до 30 дни от регистрирането на заявлението, издава разпореждане за отпускане на
съответния вид допълнителна пенсия.
(8) Разпореждането по ал. 7 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
2. дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида към датата на разпореждането;
4. (изм. – 28.12.2011 г.) вида на отпусканата пенсия, размера й до периода на
първото преизчисляване по чл. 52 и срока за нейното получаване;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на директорите
на Дружеството.
(9) При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи
документи Дружеството в 10-дневен срок уведомява писмено лицата по ал. 2 за
неизправностите.
(10) След отстраняване на неизправностите и представянето на редовните и/или нови
документи Дружеството издава разпореждането в срока по ал. 7.
(11) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 9, лицата по ал. 2 не
отстранят неизправностите, Дружеството отказва отпускането на пенсията, за което ги
уведомява писмено в 7-дневен срок от датата на изтичането на тримесечния срок.
(12) В уведомлението по ал. 11 се посочват мотивите за отказа.
(13) При подписване на пенсионния договор или с уведомлението по ал. 11 Дружеството
връща на лицата по ал. 2 приложените към заявлението оригинални документи.
42
(14) Лицата по ал. 2 могат в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал. 7 или на уведомлението по ал. 11 да направят писмено възражение
по тях пред Съвета на директорите на Дружеството.
(15) Съветът на директорите взема решение в 15-дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(16) Решението на Съвета на директорите по ал. 15 може да се обжалва по съдебен ред.
(17) След изплащане на последната пенсия или след изплащане на последното
разсрочено изплащане, остатъкът по индивидуалната партида, ако има такъв се изплаща на
лицето с последното плащане.
Пенсионен договор
Чл. 50. (1) За получаване на допълнителна пенсия се сключва пенсионен договор между
Дружеството и осигурено лице, наследник или ползващо лице, за което е издадено
разпореждане по чл. 49, ал. 7.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация,
номер и дата на пенсионната лицензия и ЕИК на Дружеството;
3. наименованието на доброволния пенсионен фонд и неговия единен
идентификационен код по Булстат;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. (изм. – 28.12.2011 г.) вида на пенсията, размера й до периода на първото
преизчисляване по чл. 52 и начина за нейното преизчисляване;
6. срока за получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
(3) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и по
реда на чл. 18.
(4) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
43
2. (доп. – 28.12.2011 г.) изплащане на последната месечна пенсия или на остатъка
от средствата по индивидуалната партида.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4 е както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 – от датата на смъртта;
2. (изм. – 28.12.2011 г.) в случаите по ал. 4, т. 2 – от по-ранната от двете дати на
плащане на последната месечна пенсия или на остатъка от средствата по
индивидуалната партида.
Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии
Чл. 51. (1) Допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ
месеца, през който е придобито правото на съответния вид пенсия, при условие, че
заявлението с необходимите документи са подадени в Дружеството в 6-месечен срок от
датата на придобиване на правото.
(2) Когато заявлението и документите са постъпили в Дружеството след срока по ал. 1,
допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през който е
регистрирано заявлението в Дружеството.
(3) Допълнителните пенсии се изплащат до 10 – то число на месеца, следващ този за
който се отнасят, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин, посочен в
заявлението за отпускане на допълнителна пенсия, като начина на плащане на пенсията се
урежда и в пенсионния договор.
(4) Първата допълнителна пенсия се отпуска и се изплаща не по-късно от 60 календарни
дни от датата на регистриране на заявлението в Дружеството с приложени редовни
документи и след сключване на пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на допълнителните пенсии, са за сметка на
Дружеството и се уреждат в пенсионния договор.
Преизчисляване на допълнителните пенсии
Чл. 52. (1) Изплащаната от доброволния пенсионен фонд допълнителна пенсия може да
се преизчисли веднъж годишно след подадено от пенсионера заявление по образец на
Дружеството.
(2) Преизчисляването на пенсията се извършва на база на:
1. натрупаната сума на индивидуалната партида към последния работен ден преди
отпускане на преизчислената пенсия;
2. остатъка от избрания от лицето срок за получаване на пенсията, в години;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник – председателя на КФН.
44
(3) Изплащането на преизчислената пенсия влиза в сила, след подписването на
допълнително писмено споразумение, от първо число на месеца, следващ месеца на
подаване на заявлението от пенсионера.
ГЛАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителните пенсии
Чл. 53. (1) Дружеството спира изплащането на допълнителна пенсия, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка при изчисляване на
нейния размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Дружеството отстранява явна фактическа и техническа грешка в 15-дневен срок от
установяването им, след което възстановява плащането на пенсията.
(3) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана в по-малък размер,
разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на
възстановяване плащането на допълнителната пенсия.
(4) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана по вина на
Дружеството в по-голям размер, разликата се отнася за сметка на Дружеството.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък размер,
разликата се изплаща в срок не по дълъг от 1 година от датата на установяване на грешката.
(7) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям размер по
вина на Дружеството, разликата се отнася за сметка на Дружеството.
(8) Дружеството спира и възстановява изплащането на допълнителна пенсия и на
разсроченото плащане с решение на Съвета на директорите.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице, техните наследници или ползващото лице могат да
направят възражение срещу решението по ал. 8 пред Съвета на директорите в 15-дневен
срок от датата на получаването му. Съветът на директорите взема решение в 15-дневен срок
от датата на получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Съвета на директорите по ал. 9 може да се обжалва по съдебен ред.
Прекратяване на допълнителните пенсии
Чл. 54. (1) Допълнителната пенсия се прекратява в следните случаи:
1. (изм. – 28.12.2011 г.) при изчерпване на средствата по индивидуалната партида
или изтичане на срока, за който е отпусната допълнителната пенсия;
2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
45
3. допълнителната пенсия е отпусната и се изплаща въз основа на представена
невярна информация, на неистински, подправени документи или на такива с
невярно съдържание.
(2) Дружеството в срок до 15 календарни дни от датата на констатиране на основанието
за прекратяване на допълнителната пенсия по ал. 1, т. 1 уведомява получателя й.
(3) (нова – 28.12.2011 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 при прекратяване на допълнителната
пенсия поради изтичане на срока, за който е отпусната, заедно с последната месечна пенсия
се изплаща и остатъкът на средствата по индивидуалната партида, ако има такъв.
(4) (предишна ал. 3 – 28.12.2011 г.) В случаите на ал. 1, т. 3, прекратяването на
допълнителната пенсия се извършва с решение на Съвета на директорите въз основа на
съдебно решение, с което се установяват обстоятелствата и основанието за прекратяването.
За решението на Съвета на директорите се прилагат правилата на чл. 53, ал. 9 и 10.
(5) (предишна ал. 4, изм. – 28.12.2011 г.) В случаите по ал. 4 получените неоснователно
суми се възстановяват от лицата, които са ги получили чрез еднократно заплащане в 30-
дневен срок от датата на писменото уведомление. След изтичане на 30-дневния срок,
Дружеството търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(6) (предишна ал. 5, изм. – 28.12.2011 г.) В случаите, когато допълнителната пенсия е
изплащана след смъртта на пенсионера, поради това, че Дружеството не е било
своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства след датата по
ал. 1, т. 2 се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на ал. 5.
(7) (предишна ал. 6, изм. – 28.12.2011 г.) Правилата на ал. 1 – 6 се прилагат съответно и
при разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по
индивидуалната партида
Чл. 55. (1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида имат:
1. осигуреното лице, придобило право на лична пенсия за старост или
инвалидност;
2. ползващите лица, придобили право на наследствена пенсия;
3. законните наследници на осигуреното лице.
(2) За упражняване на правото на еднократно или разсрочено изплащане лицата по ал.1
подават заявление по образец, като средствата по индивидуалната партида на осигуреното
лице се изплащат еднократно или разсрочено, на лицата по ал. 1, т. 1 и т. 2, ако същите са
подали заявление за отпускане на съответния вид пенсия и изчисленият месечен размер към
датата на отпускането й е по – малък от минималния размер определен в чл. 48, ал. 1, ако не
са предприети действия по чл. 48, ал. 2, т. 1 и 2.
(3) Размерът на дължимата сума на лицата по ал. 1 се определя, като броят дялове по
индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 13 се умножи по стойността
на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
46
(4) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник или ползващо
лице се определя като броят дялове по индивидуалната партида към датата на
разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от осигуреното
лице, съгласно чл. 46, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 46, ал. 3 или при
спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за
наследството, и полученият брой дялове на всеки наследник се умножи по стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(5) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 13 се раздели на броя на плащанията и така изчисленият размер не
може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за
страната към датата на първото плащане.
(6) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник или ползващо лице се
определя, като размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от осигуреното
лице, съгласно чл. 46, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 46, ал. 3 или при
спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за
наследството, и сумата на полагащите му се средства се раздели на броя на плащанията,
като изчисленият размер не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на минималната
месечна работна заплата за страната към датата на първото плащане.
(7) В случаите на ал. 5 и 6, когато изчисленият размер на периодичното плащане е по-
малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към
датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат
еднократно.
(8) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.
(9) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмено
заявление по образец на Дружеството, подадено от лицата по ал. 1 или от упълномощено от
тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
(10) Към заявлението по ал. 9 се прилагат:
1. от осигуреното лице – документите по чл. 49, ал. 3, съответно ал. 4;
2. от наследника – документите по чл. 49, ал. 5.
(11) (изм. – 28.12.2011 г.) Когато заявлението по образец се подава от упълномощено
лице, към него, освен документите по ал. 10 се прилага и нотариално завереното изрично
пълномощно, в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(12) При подаване на заявлението, лицата по ал. 1 или пълномощникът представят лична
карта или друг официален документ за самоличност.
(13) При прието заявление с приложени към него редовни документи, Дружеството в срок
до 30 работни дни от регистрирането му, издава разпореждане за еднократното или
разсрочено изплащане.
(14) Разпореждането по ал. 13 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
47
2. дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на
разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Съвета на
директорите на Дружеството.
(15) При прието заявление с приложени към него нередовни и/или липсващи документи се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 49, ал. 11 – 16.
(16) Разходите, свързани с разсроченото изплащане са за сметка на Дружеството и се
уреждат в договора за разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
Чл. 56. (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната
Дружеството и осигурено лице, негов наследник или наследник на пенсионер, или ползващо
лице, за които е издадено разпореждане по чл. 55, ал. 13.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, единен
идентификационен код на Дружеството;
3. наименованието и единен идентификационен код по Булстат на
доброволния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето по ал. 1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. общия брой на плащанията;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. правата на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
(3) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват при
условията и по реда на чл. 18.
(4) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
48
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4, е както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 4, т. 2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Условия и срокове за прехвърляне на средства
Чл. 57. (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната му партида в доброволния пенсионен фонд или част от тях в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в
рамките на една календарна година.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице може да прехвърли без ограничението по ал.1
натрупаните средства по индивидуалната му партида в доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при преобразуване или
прекратяване на Дружеството или Фонда, ако в едномесечен срок от уведомлението по
чл. 77, ал. 1 подаде заявление за това, както и при несъгласие с извършени промени в
Правилника, които не произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в тримесечен
срок от уведомлението по чл. 81, ал. 3, подаде заявление.
(3) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една
календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му
партида средства от лични вноски или част от тях по индивидуална партида в доброволния
пенсионен фонд, управляван от Дружеството или доброволен пенсионен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество, на съпруг или на роднини по права линия до
втора степен.
(4) (доп. – 28.12.2011 г.) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по
индивидуалната му партида средства за сметка на осигурител /работодател/ или на друг
осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне. В
случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3
от КСО, в осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл. 58, ал. 7 се
записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях.
(5) Ограничението на правото на прехвърляне на средства, натрупани за сметка на
осигурител /работодател/ по ал. 4 не се прилага, когато:
1. осигурителния договор е прекратен;
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за
управление и контрол са прекратени.
49
Ред за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида (загл. изм. –
28.12.2011 г.)
Чл. 58. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Прехвърлянето на натрупаните средства по
индивидуалната партида от доброволен пенсионен фонд, управляван от едно
пенсионноосигурително дружество, в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, се извършва по предвидения в Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН начин и ред, въз основа на заявление по образец, съгласно приложение
№ 3 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, което се подава от осигуреното лице до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да
премине.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Формулярите на заявления по ал. 1, наричани по-нататък
„заявления за прехвърляне“, се отпечатват от Дружеството на бяла трислойна химизирана
хартия формат А4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на
екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване
на заявлението, съгласно приложение № 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Заявлението за прехвърляне на средства се подава от
осигуреното лице в офис на Дружеството чрез осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно
заявление).
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Преди приемане на заявлението за прехвърляне на средства
осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г,
ал. 9 от КСО.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) В случаите, когато заявлението за прехвърляне на средства се
подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се
удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното
лице с квалифициран електронен подпис.
(6) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството не приема заявление на хартиен носител, което е
без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или
неправилно попълнени данни.
(7) (изм. – 28.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне на
средства във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и
осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор,
сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в
сила в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 9, ал. 1.
(8) (изм. – 28.12.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и
попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят
на Дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното
лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства и осигурителният
договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с
електронния подпис на Дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена
в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на
първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно
време или в неработен ден.
(10) (нова – 28.12.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с
които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за
50
прехвърляне на средства задължително се прилагат заверени от осигуреното лице,
съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те
удостоверяват.
(11) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението за прехвърляне на средства, за да се
избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(12) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно прехвърлянето на средствата и основните
характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец
съгласно приложение № 3б на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(13) (нова – 28.12.2011 г.) Всяко заявление за прехвърляне на средства се вписва в
електронен регистър на Фонда, като вписването се извършва в срок до три работни дни от
деня на подаването му от осигуреното лице.
Чл. 59. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице,
приема подаденото заявление за прехвърляне на средства в друг доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е с нотариална заверка на
подписа на първия екземпляр, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на
лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Заявление без нотариална заверка на подписа върху първия
екземпляр на хартиения носител, без квалифициран електронен подпис, ако е подадено по
електронен път, както и с непопълнени или неправилно попълнени данни, не се приема. В
този случай Дружеството анулира подаденото заявление, отбелязва това обстоятелство
върху двата му екземпляра и в регистъра на Фонда за подадените заявления, и в
седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез
осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(3) (отм. – 28.12.2011 г.)
(4) (отм. – 28.12.2011 г.)
(5) (предишна ал. 6, отм. – 28.12.2011 г.)
(6) (предишна ал. 7, отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 60. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалните партиди в други фондове за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един
месец започват в първия работен ден на следващия месец.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното
дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява
дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-
предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистъра на Фонда всички приети заявления за прехвърляне;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, в двата екземпляра на
всяко заявление за прехвърляне;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни
първи екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в
срок 7 работни дни от получаването им.
51
Ред и срокове за прехвърляне на средства на осигурено лице от доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в
доброволния пенсионен фонд (загл. отм. – 28.12.2011 г.)
Чл. 61. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството отказва прехвърляне на средствата на лице,
осигурено в управляваният от него за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
когато не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от
КСО или в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството може да откаже разглеждане на заявление за
прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага Дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 58, ал. 10;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1
– 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на
случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му
партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с
номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани
средства от посочения в заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или
родствената връзка – в случаите по чл. 247, ал. 3 от КСО.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено
копие на заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и
може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на
срока по чл. 60, ал. 3, т. 3.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Възражението по ал. 3 се подава до Дружеството, чрез
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли
средства. Към възражението се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне,
както и всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по
ал. 2, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Дружеството разглежда полученото възражението в срок от 3
работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си Дружеството
може да отмени отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие
за прехвърляне на средствата или да го потвърди на същото или на друго основание.
(6) (изм. – 28.12.2011 г.) Решението по ал. 5 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като
два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В
горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(7) (изм. – 28.12.2011 г.) В срока по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество връща с
приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което
лицето го е подало, и изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При
произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното
дружество излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(8) (изм. – 28.12.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен
документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 3 и 4. В този случай
кореспонденцията по ал. 7 се осъществява по същия начин.
(9) (нова – 28.12.2011 г.) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които Дружеството е
отменило отказа си, продължава по предвидените ред и срокове.
Чл. 62. (1) (изм. – 28.12.2011 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани в Дружеството заявления за прехвърляне през съответния месец, по
отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, съгласно ал. 4, се
прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове. Средствата от
индивидуалните партиди се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на 15-то
число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в
52
първия работен ден, следващ тази дата.
(2) (изм. – 28.12.2011 г.) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата
по ал. 1, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за прехвърляне на дружеството,
в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се дължи.
(3) (изм. – 28.12.2011 г.) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в
срока по ал. 2 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение
№ 5 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник
или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(4) (изм. – 28.12.2011 г.) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне, когато
такава се дължи.
(5) (изм. – 28.12.2011 г.) Едновременно с прехвърлянето на средствата
пенсионноосигурителните дружества изпращат писмена информация за прехвърлените
средства на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
(6) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството, прехвърлило средства, в срок седем работни дни от
деня на прехвърлянето изпраща на всяко лице, чиито средства са прехвърлени, извлечение
от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението
за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната
поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(7) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството оповестява на страницата си в интернет актуална
информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде
платена таксата за прехвърляне.
(8) (нова – 28.12.2011 г.) Дружеството публикува на страницата си в интернет образците
на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на
исканията по чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, както и актуалните
документи с основна информация за осигурените лица.
Чл. 62а. (нов – 28.12.2011 г.) (1) При прекратяване на процедурата по прехвърляне на
средства по реда на чл. 62, ал. 4, заплатената такса на Дружеството подлежи на
възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата, посочена в чл. 62, ал. 1.
(2) При прекратяване на процедурата по чл. 62, ал. 4, лицето може да подаде ново
заявление за прехвърляне.
Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална партида на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен.
Чл. 63. (1) Прехвърлянето на натрупаните по индивидуалната партида.средства от лични
вноски или част от тях по индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд на съпруг
или на роднини по права линия до втора степен се извърша въз основа на писмено
заявление по образец на Дружеството, което се подава от осигуреното лице.
(2) Прехвърлянето по ал. 1 се извършва в срок до един месец от датата на регистриране
на заявлението в Дружеството.
Изтегляне на средства от индивидуалната партида
Чл. 64. (1) Осигурените лица могат да изтеглят натрупани средства по индивидуалната
партида от лични вноски или част от тях преди придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия, при условията на чл. 14, ал. 3.
(2) Изтеглянето на средствата по ал. 1 се извършва по реда и начина, предвидени в чл.
55, в едномесечен срок от датата на регистриране на заявлението в Дружеството.
53
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Състав, подбор на членовете и мандат
Чл. 65. Интересите на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд се представляват
от Консултативен съвет.
Чл. 66. (1) Консултативният съвет е с численост от седем души и в него участват трима
представители на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда, трима представители на
осигурителите и един представител на Дружеството .
(2) В срок до 2 месеца от вписването на Фонда в търговския регистър или най-късно един
месец преди изтичането на мандата на консултативния съвет Дружеството определя на
принципа на случаен избор представителите на осигурените лица и на пенсионерите на
Фонда като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с най-
голям брой лични вноски и с най-голям размер на средствата по индивидуалните им партиди,
натрупани от лични вноски.
(3) Подборът на осигурителите се извършва, в срок един месец от вписването в
търговския регистър на Фонда или най-късно два месеца преди изтичането на мандата на
Консултативния съвет, чрез покана от страна на Дружеството, отправена до трима
осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица във Фонда, да посочат
свои представители за участие в Консултативния съвет. Ако не бъдат посочени
представители, Дружеството отправя аналогична покана за следващите по ред осигурители,
които правят вноски за най-голям брой осигурени лица във Фонда.
(4) Представителят на Дружеството се определя с решение на Съвета на директорите.
Чл. 67. (1) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго
пенсионноосигурително дружество.
(2) В сроковете по чл. 66, ал. 2 и ал. З членовете на Консултативния съвет задължително
представят на Съвета на директорите на Дружеството писмена декларация, че отговарят на
изискванията на предходната алинея и се задължават да уведомят Консултативния съвет
при промяна на декларираните обстоятелства.
Чл. 68. (1) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години.
54
(2) Мандатът на членовете на Консултативния съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл. 67, ал. 1;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече
от 6 месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по
повод упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. по тяхна писмена молба – за представителите на осигурените лица и
пенсионерите на Фонда;
5. с решение на осигурителя – за представител на осигурител;
6. с решение на Съвета на директорите на Дружеството – за представител на
Дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на предходната алинея председателят на
Консултативния съвет уведомява осигурителя или Дружеството да определи в срок от един
месец нов представител при условията на чл. 66, ал. 2 и ал. З и чл. 67, ал. 1.
(4) Едновременно с решението за освобождаване осигурителят, съответно Дружеството,
определя нов представител в съвета.
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.
Устройство, дейност и функции на Консултативния съвет
Чл. 69. (1) Консултативният съвет от своя състав избира председател и заместник-
председател с мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
(3) Консултативният съвет се обслужва от технически секретар, определен от
Съвета на директорите на Дружеството.
Чл. 70. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Консултативният съвет
приема Правилник за дейността си.
Чл. 71. (1) Консултативният съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко
тримесечие. Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по
предходния член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от
членовете му.
55
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл. 72. (1) Всеки член на Консултативния съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за Дружеството.
Чл. 73. (1) Консултативният съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на Дружеството на задълженията към осигурените
лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица, свързани с нарушения на
техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до Съвета на
директорите на Дружеството или други институции и организации, съдейства за
уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на доброволния пенсионен фонд
4. прави предложения за подобряване на работата на Дружеството по обслужване
на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения до Съвета на директорите по други аспекти от
дейността на Дружеството, които засягат интересите на участниците в
доброволния пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Съвета на директорите
на Дружеството и на КФН в срок до 30 април следващата година, а при изтичане
на мандата на съвета – до датата на която изтича мандатът му.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Консултативния съвет се обсъждат от
Съвета на директорите на първото заседание, провеждано след датата на получаването им,
взема решения по тях и в седем дневен срок от провеждане на заседанието се дава писмен
отговор на Консултативния съвет.
(3) Консултативният съвет осъществява функциите си в седалището на Дружеството и
има за адрес на кореспонденция адресът на Дружеството. Направените разходи, свързани с
осъществяване на дейността на Консултативния съвет са за сметка на Дружеството.
(4) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждения за дейността си.
Права и задължения на Консултативния съвет
Чл. 74. (1) Консултативният съвет има следните права:
1. достъп до документацията на Дружеството във връзка с изпълнение на
функциите си по чл. 73, ал. 1;
2. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на
Дружеството, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения,
питания и искания;
56
3. да отправя писмени предложения до Дружеството, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на доброволния
пенсионен фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на Дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
5. при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от Дружеството;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително и в страницата на Дружеството в интернет.
(2) Консултативният съвет е длъжен:
1. да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите
действия по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в
срок до 2 месеца от подаването им.
2. да информира незабавно КФН при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, негови
служители или осигурителни посредници.
(3) Членовете на Консултативния съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на
последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако
това не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва
от закона и разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно
осигуряване.
(4) Членовете на Консултативния съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали при
изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
Права и задължения на Дружеството
Чл. 75. (1) Дружеството учредява, управлява и представлява доброволния пенсионен
фонд при взаимоотношенията с трети лица в съответствие с КСО, подзаконовите актове за
неговото прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 Дружеството:
57
1. избира и сключва договори с инвестиционни посредници, с инвестиционен
консултант и с банка – попечител;
2. представя за обявяване в търговския регистър проверените и приети годишни
финансови отчети на Дружеството;
3. събира, обработва, съхранява и предоставя данни за осигурените лица и
пенсионерите, и за техните наследници, при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни;
4. запознава осигурените лица и осигурителите с Правилника и всички негови
изменения и допълнения;
5. (изм. – 28.12.2011 г.) изплаща пенсиите на пенсионерите на Фонда;
6. организира и управлява инвестиционната, финансовата и другите дейности
на Фонда;
7. води индивидуална партида за всяко осигурено лице и пенсионер на Фонда
съгласно изискванията на КФН и този Правилник;
8. безплатно изпраща на осигурените лица до 31 май на всяка календарна
година, извлечения от индивидуалните им партиди и осигурява възможност на
всяко осигурено във Фонда лице да получи при поискване допълнителна
информация за своята индивидуална партида;
9. не взема едностранни решения, които нарушават правата на осигурените
лица и на осигурителите, определени в КСО, този Правилник и сключените
осигурителни договори;
10. ежедневно прави оценка на активите и пасивите на Фонда съгласно
изисквания на наредба на КФН;
11. всеки работен ден до 18 часа изчислява стойността на един дял в
доброволния пенсионен фонд и го обявява в офисите си и в електронната
страница на Дружеството.
(3) Дружеството гарантира тайната на средствата, натрупани по индивидуалните партиди
и не предоставя информация за осигурените лица и за осигурителите на трети лица, с
изключение на случаите и по ред, предвидени в действащото законодателство.
(4) При или по повод промяна на участието на осигурени лица при условията и по реда на
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, Дружеството, негови акционери или осигурителни
посредници не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е
форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
Права и задължения на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда
Чл. 76. (1) Осигурените в доброволния пенсионен фонд лица придобиват право на
съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.
58
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници, или ползващите
лица имат право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида при условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на наследник на осигурено
лице или на пенсионер, или на ползващо лице могат да се оспорват само по съдебен ред.
(4) Осигуреното лице в срок до 15 календарни дни уведомява Дружеството за промяна на
адреса или на други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите
задължения, като прилага и копия от документите, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
(5) (изм. – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и
ползващите лица имат право да обжалват решенията на Съвета на директорите или на
изпълнителен директор, които засягат правата им в 15 – дневен срок от получаването им.
Съветът на директорите взема решение в 15 – дневен срок от датата на получаване на
жалбата, като отменя или потвърждава решението. Решенията на Съвета на директорите
могат да се обжалват и по съдебен ред.
(6) Осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат право
да сигнализират изпълнителния директор за грешки, пропуски и нелоялни прояви в
дейността на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от
служители на Дружеството.
(7) Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лица имат право
да сигнализират Консултативния съвет и КФН за нарушения в дейността на Дружеството.
(8) Всяко осигурено лице има правото да:
1. променя срока за получаване на пенсията;
2. да изтегля натрупаните от лични вноски средства по индивидуалната си
партида, или на част от тях;
3. променя лицата, имащи право на наследствена пенсия;
4. да прехвърля натрупаните по индивидуалната си партида средства от лични
вноски или част тях на съпруг(а), на роднини по права .линия до втора степен;
5. да прехвърля част или всички средства по индивидуалната си партида в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
6. да променя начина и периода на изплащане на пенсията;
7. да получава безотказно информация за натрупаните средства по
индивидуалната партида, за таксите и удръжките, които се правят, за законовата и друга
уредба по допълнителното пенсионно осигуряване.
(9) (нова – 20.11.2014 г.) Осигуреното лице или пенсионерът имат право на достъп до
индивидуалната осигурителна партида и/или единното електронно досие, както и да получат
копие от електронните документи в него, а техните наследници имат право да получат копие
от тези документи. Процедурата за получаване на достъп до индивидуалната осигурителна
партида и/или единното електронно досие, както и копие от електронните документи е
59
регламентирана в Инструкция за обмен на информация и предоставяне на електронни услуги
от „Пенсионноосигурителен институт“ АД, приета с решение на Съвета на директорите на
Дружеството и публикувана на неговата електронна страница – www.pensionins.com.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
Дружеството и на доброволния пенсионен фонд
Чл. 77. (1) При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на доброволния
пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния Фонд, в
който е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го
уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на
прехвърлянето.
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се
уведомяват и пенсионерите и лицата по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5, които правят вноски за
доброволно пенсионно осигуряване за своя сметка.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право:
1. да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в избран от тях
доброволен пенсионен фонд, без да се спазват изискванията на чл. 247, ал. 1
от КСО;
2. еднократно да изтеглят средствата по индивидуалната си партида, натрупани
от лични вноски.
(5) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок
се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си в доброволния пенсионен
фонд, в който е прехвърлена индивидуалната им партида в резултат на
преобразуването или прекратяването.
Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 и на другите
осигурители
Чл. 78. (1) Работодателите, лицата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4, и другите осигурители имат
право да изискват и да получават информация от Дружеството, свързана с изпълнението на
техните задължения във връзка с осигуряването в доброволния пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 15 календарни дни от датата на постъпилото в
Дружеството писменно искане от лицата по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 в срок до 15 календарни дни информират Дружеството за настъпили
при тях промени в обстоятелствата, които са от съществено значение за осигуряването в
доброволния пенсионен фонд.
(4) Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
1. за юридически лица – обстоятелства, които се вписват в търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. за физически лица – данните от личните паспорти, респективно личните карти.
60
(5) Лицата по ал. 1, при поискване от страна на Дружеството, в срок до 30
работни дни, му предоставят информация, която е свързана с осигуряваните от тях
лица в доброволния пенсионен фонд.
Чл. 79. Работодателите не могат да отказват осигуряване на наети от тях лица на
основание на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни
убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и движения,
обществено положение, материално и здравословно състояние.
Чл. 80. Осигурителите са длъжни да спазват изискванията на този Правилник и клаузите,
залегнали в съответния осигурителен договор като:
(1) Внасят осигурителните вноски в размерите и сроковете определени в договорите.
(2) Ежемесечно съобщават в Дружеството за промени в списъка на осигурените лица
(нововключени, отпаднали по причини и др.).
(3) Съобщават за обстоятелства, които налагат забавяне на вноските.
(4) Съдействат на Дружеството при установяване на самоличността, адресната
регистрация и други необходими данни за осигурените лица, които са от значение за
осигуряването в доброволния пенсионен фонд.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл. 81. (1) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решение на Съвета
на директорите на Дружеството.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването им от
заместник-председателя на КФН.
(3) Дружеството уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на доброволния пенсионен фонд лично или чрез
публикация в два централни всекидневника и в електронната страница на Дружеството в
едноседмичен срок от получаване на решението на заместник – председателя на КФН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет с решение на Съвета на директорите на Дружеството,
Протокол от 19.05.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 22.07.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 18.08.2008 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 20.08.2008 г, изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 03.09.2010 г., изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 28.12.2011 г, изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 03.02.2014 г., „изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите с
Протокол от 20.11.2014 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила след получаване на разрешение от заместник-
председателя на КФН за управление на доброволния пенсионен фонд от
„Пенсионноосигурителен институт“ АД от деня на вписването на Фонда в съда.
61
§ 3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат, доколкото в Закон или в друг
нормативен акт не са установени други разпоредби, които са задължителни за
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в страната.
§ 4. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на КСО,
нормативните актове по прилагането му и действащото законодателство.
§ 5. (нов – 28.12.2011 г.) За заявленията за прехвърляне на средства, подадени през
последното тримесечие на 2011 г. ще се прилагат процедурите на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН, в редакцията й обн. ДВ, бр. бр. 7 от 24.01.2006 г.
Изпълнителен директор:

Людмила Векова