Продължете към съдържанието

ПОАД"ЦКБ-СИЛА" АД

3.8 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

За компанията

ПОАД “ЦКБ–СИЛА” (https://www.ccb-sila.com/ )е първото учредено в България пенсионно-осигурително дружество, което е регистрирано преди повече от 25 години на 7 февруари 1994 г. Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност № 8 от 03.11.2000 г., издаден от Комисията за финансов надзор и обнародван в “Държавен вестник”, бр. 90 от 2000 г. Основният капитал на Дружеството е 10,5 милиона лева. ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е основател и член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В края на 2020 г. активите под управление на дружеството са 1 585 554 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от дружеството е 416 865. 

Сравнете условията на пенсионните дружества .

Как да се свържете с ЦКБ Сила?

Офиси: Ако искате да посетите офис на ЦКБ Сила, открийте най-близкия до Вас такъв ТУК!

Работно време – офиси: Понеделник – Петък от 9:00 до 17:30ч.

Офиси с удължено работно време: компанията няма офиси с удължено работно време

Адрес (Централен офис): София 1113 Бул. „Цариградско шосе“ №87 /Бивш х-л
Работно време: Понеделник – Петък  от 8:30 до 17:30 

Телефон за връзка с ЦКБ Сила : 0700 11 322

Предлагани продукти на ЦКБ Сила:

Универсален пенсионен фонд: 

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2,8% сa от работодателя, a 2,2% от служителя.  Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице. При пенсиониране, лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ, размерът на която ще зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране.

Професионален пенсионен фонд:

Допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд Ви осигурява втора пенсия за периода на ранно пенсиониране и по-добър стандарт:

  • Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида;
  • Придобивате право на срочна пенсия за старост при ранно пенсиониране съгласно чл. 69б на КСО;
  • Средствата по индивидуалната партида подлежат на унаследяване в случай на смърт на осигуреното лице или пенсионер на фонда;
  • Придобивате право на 50% от натрупаното салдо по партидата при получено решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност над 89,99%.

 

Доброволен пенсионен фонд:

  • В ДПФ може да участва всяко физическо лице, навършило 16 години, което има сключен осигурителен договор с Дружеството и за него има постъпила встъпителна такса. На всеки участник във Фонда се открива индивидуална осигурителна партида и се изпращат уведомително писмо с персонална парола за проверка на индивидуалната партида, удостоверение за регистрация и регистрационен талон с индивидуален осигурителен номер;
  • Осигурителните вноски могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни. Те се правят от осигуреното лице, от работодателя, от двете страни едновременно, от друг осигурител – физическо или юридическо лице в полза на трето лице. Размерът на осигурителните вноски може да се променя всеки момент от вносителя;

 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

Допълнителна информация:

1. Клиентите на фонда се включват в програмата „Горива”, която им предоставя възможност да зареждат горива на преференциални цени в бензиностанциите от веригата на ЛУКОЙЛ в цялата страна.
2. Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

 

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”

С този правилник се регламентира дейността на Универсален пенсионен фонд
“ЦКБ-СИЛА”, който се учредява и управлява от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА” (лиценз №
08/26.10.2000 г.) в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Част втора:
Допълнително социално осигуряване.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………………………4
Обяснение на термини ……………………………………………………………………………………………………………………….4
Съкращения……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Тълкуване ………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………………..5
Правен статут …………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Фирма ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Управляващо дружество …………………………………………………………………………………………………………………….5
Цели на Фонда …………………………………………………………………………………………………………………………………..5
Права при осигуряване в универсален пенсионен фонд ……………………………………………………………………….6
Осигурителни плащания …………………………………………………………………………………………………………………….6
Размер на пенсията …………………………………………………………………………………………………………………………….6
Източници на средства……………………………………………………………………………………………………………………….6
Оценка на активите…………………………………………………………………………………………………………………………….6
Основните цели на инвестиционната политика на фонда …………………………………………………………………….7
Ограничения на инвестиционната политика на фонда………………………………………………………………………….7
Сделки за намаляване на инвестиционния риск …………………………………………………………………………………..9
Забрана за инвестиране ………………………………………………………………………………………………………………………9
Съхраняване и инвестиране на средствата на Фонда ………………………………………………………………………….10
Минимална доходност ……………………………………………………………………………………………………………………..10
Гаранции и отговорности………………………………………………………………………………………………………………….11
Актюерско обслужване …………………………………………………………………………………………………………………….11
Данъчни облекчения…………………………………………………………………………………………………………………………11
Задължения на осигурените и други лица ………………………………………………………………………………………….11
Права и задължения на осигурителните посредници………………………………………………………………………….12
Права и задължения на Дружеството…………………………………………………………………………………………………12
Права и задължения на Осигурителите (работодателите) …………………………………………………………………..12
Освобождаване от отговорност за задължения…………………………………………………………………………………..12
Попечителски съвет………………………………………………………………………………………………………………………….13
Функции на Попечителския съвет …………………………………………………………………………………………………….13
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА……………………………………………………………………………………………………..13
Условия за постъпване и участие………………………………………………………………………………………………………13
Документи за участие……………………………………………………………………………………………………………………….15
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ……………………………………………………………………………………………15
Условия и ред за сключване на договорите ……………………………………………………………………………………….15
Ред за изменения и допълнения на договорите…………………………………………………………………………………..15
Условия за прекратяване на договора………………………………………………………………………………………………..15
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ…………………………………………………………………………………………………16
Видове и размер на вноските…………………………………………………………………………………………………………….16
Ред за събиране на осигурителните вноски………………………………………………………………………………………..16
Индивидуална партида……………………………………………………………………………………………………………………..16
Стойност на дяла ……………………………………………………………………………………………………………………………..16
Водене на индивидуалните партиди ………………………………………………………………………………………………….17
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ……………………………………………………………………………………………….17
Ограничения за осигуряване……………………………………………………………………………………………………………..17
Права при осигуряване във Фонда…………………………………………………………………………………………………….17
Право на промяна на участие и прехвърляне……………………………………………………………………………………..18
Предоставяне на информация и съдействие относно промяната на участие ………………………………………..18
Ред за подаване на заявление за промяна на участие и прехвърляне …………………………………………………..18
Отказ за промяна на участието и за разглеждане на заявлението………………………………………………………..19
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата …………………………………………………………………20
Ред за прехвърляне на средствата ……………………………………………………………………………………………………..20
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 3
Прехвърляне на средства от и към пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна
банка и на Европейската инвестиционна банка………………………………………………………………………………….20
Право на информация……………………………………………………………………………………………………………………….21
Ограничения за информация …………………………………………………………………………………………………………….21
Сигнална функция ……………………………………………………………………………………………………………………………21
РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ ……………………………………………………………………………………………..22
Право на лична допълнителна пенсия за старост ……………………………………………………………………………….22
Размер на пенсиите…………………………………………………………………………………………………………………………..22
Отпускане на лична допълнителни пожизнена пенсия за старост……………………………………………………….22
Пенсионен договор…………………………………………………………………………………………………………………………..23
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания ………………………………………………….23
Права на наследниците …………………………………………………………………………………………………………………….23
РАЗДЕЛ VIII. ЕДНОКРАТНИ И РАЗСРОЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ…………………………………………………………….23
Отпускане ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
Извършване на изплащането …………………………………………………………………………………………………………….24
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ………………………………………………………………………………………………………….24
Право на такси и удръжки ………………………………………………………………………………………………………………..24
Удръжки от осигурителните вноски………………………………………………………………………………………………….24
Инвестиционна такса………………………………………………………………………………………………………………………..24
РАЗДЕЛ Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УДРЪЖКИ …………………………………………………………………………….24
Допълнителна такса………………………………………………………………………………………………………………………….24
Такса за допълнителна информация ………………………………………………………………………………………………….25
РАЗДЕЛ ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ………………………………………………………………………..25
РАЗДЕЛ XІI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ………………………………………………………………………………………..25
РАЗДЕЛ XIІI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ……………………………………………………………..25
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 4
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Обяснение на термини
Чл. 1. (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. УС от 26.02.2013г.) В този Правилник използваните термини и
изрази имат следните значения:
Дружество – ще се използва по-нататък за институцията Пенсионноосигурително акционерно дружество
“ЦКБ-СИЛА”, съкратено ПОАД”ЦКБ-СИЛА”.
Правилник – навсякъде в текста ще се разбира настоящият Правилник за организацията и дейността на
Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”.
Фонд – ще се използва за учредено и управлявано от Дружеството отделно юридическо лице – Универсален
пенсионен фонд (УПФ) “ЦКБ-СИЛА”.
Осигурено лице (изм. УС от 04.03.2013г.) –физическо лице, родено след 31 декември 1959 година,
осигурено във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, на чието име и в чиято сметка са
внасяни или се внасят (извършват, правят) месечни парични осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при условия и по ред определени в
закона.
Осигурител – всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации,
които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица за осигуряването
им за лична допълнителна пожизнена пенсия за старост.
Самоосигуряващ се – физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски във Фонда изцяло за
своя сметка за осигуряването си за лична допълнителна пожизнена пенсия за старост.
Работодател – лице, организация или фирма, която е наела едно или повече лица на работа и което има в
съответствие със закона задължението да внася осигурителни вноски за допълнително осигуряване по този
Правилник.
Осигурителна вноска –парично плащане, внасяно от осигурителите или самоосигуряващите се лица, чийто
размер се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Осигурителен доход – доходът на осигурено във Фонда лице, който служи за база за изчисление на
осигурителните вноски.
Пенсионна схема – конкретният финансов механизъм за определяне на задължения и плащанията по този
Правилник, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
Пенсионер – физическо лице, което получава лична допълнителна пожизнена пенсия за старост от Фонда в
съответствие със закона и този Правилник.
Допълнителна пожизнена пенсия за старост – безсрочно месечно плащане от Фонда на пенсионер.
Право на пенсия – възможност за получаване на лична допълнителна пожизнена пенсия за старост от
Фонда.
Еднократно изплащане – вид изплащане, извършвано от Фонда, на осигуреното лице или на негов
наследник съгласно закона, сключения договор и настоящия Правилник.
Разсрочено изплащане – форма за изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на няколко
части съгласно сключен договор.
Възраст – възрастта на осигуреното във Фонда лице съгласно този Правилник се определя според
рождената дата, регистрирана в гражданския регистър.
Срок – когато се брои на месеци, срокът изтича на съответното число на последния месец, а ако последният
месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои на седмици, изтича
на съответния ден на последната седмица. Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този,
от който започва да тече срока и изтича в края на последния ден. Когато срокът изтича в неприсъствен ден,
този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден. Последният ден на срока
продължава до края на двадесет и четвъртия му час.
Закръгляване – използват се принципите на математическото закръгляване.
Попечителски съвет – съвет, който представлява и защитава правата на осигурените лица и пенсионерите
на Фонда.
Осигурителен договор – договор, който урежда отношенията по допълнително задължително пенсионно
осигуряване в УПФ “ЦКБ-СИЛА” между лицензираното Дружество, от една страна, и осигуреното лице, от
друга страна.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 5
Пенсионен договор – договор между Дружеството и лице, придобило право на допълнителната пожизнена
пенсия за старост, който урежда, реда и начина за изплащане на пенсията, нейният размер и правата на
наследниците на пенсионера.
Дялове – законоустановени мерни единици, които представляват еднакви пропорционални части от нетните
активи на Фонда. Стойността на един дял на 01.07.2004 г. е равна на един лев и се променя след тази дата в
зависимост от дохода от управлението на активите на Фонда.
(ново – УС на 22.01.2007г.) Държава – членка – държава – членка на Европейския съюз, или друга държава
– страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Законът – система от всички нормативни актове, свързани с дейността по допълнителното пенсионно
осигуряване.
Съкращения
Чл. 2. В този правилник за някои от изброените по-долу наименования се използват следните съкращения:
КСО – Кодекс за социално осигуряване;
КФН – Комисия за финансов надзор;
Заместник-председател на КФН – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”;
(ново – УС на 22.01.2007г.) НАП – Национална агенция за приходите;
(ново – УС на 05.02.2007г.) Наредба № 29 на КФН – Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните
рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните
пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Тълкуване
Чл.3. (1) Тълкуването на този Правилник се извършва от Управителния съвет на Дружеството.
(2) Всяко препращане към закон или друг нормативен документ е съгласно съдържанието им към деня на
приемане на Правилника.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут
Чл. 4. (1) Фондът е юридическо лице по смисъла на чл. 133 ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Фондът не се ограничава със срок.
(3) Фондът се представлява при взаимоотношенията си с трети лица единствено от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”.
Фирма
Чл. 5. (1) Наименованието на Фонда е “Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, или съкратено УПФ
“ЦКБ-СИЛА”.
(2) Наименованието на Фонда, седалището и адресът на управление задължително се посочват в
кореспонденцията и документите на Фонда.
Управляващо дружество
Чл. 6. (1) Наименованието на дружеството, което управлява УПФ “ЦКБ-СИЛА”, е “Пенсионноосигурително
акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”, или съкратено ПОАД “ЦКБ-СИЛА”.
(2) Седалището на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е в гр. София, район “Средец”, на адрес ул. “Стефан Караджа” № 2.
Цели на Фонда
Чл. 7. (1) (изм. УС от 04.03.2013г.) Целта на Фонда е набирането на месечни задължителни осигурителни
вноски, управлението на постъпилите средства и обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 6
пожизнена пенсия за старост за родените след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване.
(2) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, осъществявано от Фонда, е дейност по набиране
на задължителни месечни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата на Фонда и
изплащането на допълнителни пожизнени пенсии за старост съгласно чл.35.
(3) Фондът осъществява дейността си въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния пенсионен
фонд;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информацията;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.
(4) (доп. от УС на 22.01.2007г.) Средствата на Фонда се управляват от Дружеството с грижата на добър
търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на
осигурените във Фонда лица.
Права при осигуряване в универсален пенсионен фонд
Чл. 8. (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:
1. допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по част първа на КСО;
2. еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на
пенсионер.
Осигурителни плащания
Чл. 9. (отм.)
Размер на пенсията
Чл. 10. (1) Размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основата на
актюерските изчисления в съответствие с финансовите средства, натрупани в индивидуалната партида,
биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на КФН и техническия лихвен процент,
одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Ако се променят одобрените от заместник-председателят на КФН биометрични таблици или технически
лихвен процент, това от своя страна ще обуслови съответната промяна при актюерските изчисления.
Източници на средства
Чл. 11. Средствата на Фонда се формират от:
1. осигурителни (парични) вноски;
2. доход от инвестициите на Фонда.
Оценка на активите
Чл. 12. (1) Оценката на активите на Фонда се извършва от Дружеството ежедневно, към края на всеки месец
и календарна година по ред и начин, уредени с Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и
пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество,
на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди на КФН, и съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и на приложимите счетоводни стандарти.
(2) При придобиване, инвестициите на Фонда се оценяват по цена на придобиването, която се формира от
цената, заплатена за придобиването им, и всички разходи, извършени за придобиването им.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 7
(3) Управителният съвет на Дружеството приема правила за оценка на активите и пасивите на Дружеството
и Фонда.
(4) Правилата по ал. 3 се представят за одобрение от заместник-председателят на КФН в срок до 7
календарни дни от датата на тяхното приемане, изменяне или допълване.
Основните цели на инвестиционната политика на фонда
Чл. 13. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Основна цел на инвестиционната политика на Фонда е постигане на
оптимална доходност при умерено ниво на риск чрез спазване принципите на надеждност, ликвидност,
доходност и диверсификация.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При изпълнение на основната цел на инвестиционната политика на Фонда се
постига реално нарастване на стойността на средствата в дългосрочен план.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството поддържа постоянно ликвидни средства във Фонда в размер, не
по-малък от текущите му задължения към осигурените лица, пенсионерите, Дружеството и други текущи
задължения, като инвестира средствата в активи, търгувани на развити и ликвидни пазари.
(4) (нова – УС на 22.01.2007г.) При избор на конкретните активи от даден вид по чл. 14 ал. 2, в които се
инвестират средствата на Фонда, Дружеството се ръководи от падежната структура и ликвидността на
портфейла като цяло.
(5) (нова – УС на 22.01.2007г.) При равни условия на надеждност, доходност и ликвидност средствата на
Фонда се инвестират в активи деноминирани в евро.
(6) (нова – УС на 22.01.2007г.) УС на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на Фонда, и ги представя на
Заместник-председателя на КФН в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или
допълнение.
Ограничения на инвестиционната политика на фонда
Чл. 14. (1) Фондът не се ограничава в своята инвестиционна политика с допълнителни ограничения, освен
предвидените в закона.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г., доп. от УС на 05.02.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на
17.08.2010г., изм. от УС на 12.01.2012г.) Дружеството може да инвестира средствата на Фонда и резерва по
чл.16, ал.6 съобразно предвидените в КСО ограничения за всяка инвестиция само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или
държавногарантиран дълг;
2. акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в
права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на такова дружество;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на
територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50
на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно
законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и
средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане
и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа;
9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат
приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 8
предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 на КФН, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба
№ 29 на КФН:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити
по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
държава – членка, съответно в държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
15. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност
съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
16. инвестиционни имоти в страната или в друга държава – членка.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което Дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо
влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на 17.08.2010г.) Общата стойност на
инвестициите на Фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по ал.
2, т. 1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата стойност
на инвестираните средства на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с
него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на Фонда. Когато емитентът е банка, в
ограничението по предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка,
форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 20 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в акции и/или права по ал. 2, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
акции и/или права по ал. 2, т. 3, издадени от дружество със специална инвестиционна цел.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 15 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 2, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13, буква „а“, издадени от
общини.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 25 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по ал. 2, т. 5 и 15, като инвестициите в банкови
депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на Фонда.
(9) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
ипотечни облигации по ал. 2, т. 6.
(10) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 25 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в корпоративни облигации по ал. 2, т. 8, т. 12, буква „б“ и т. 13, буква „б“.
(11) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани в корпоративни облигации по ал. 2, т. 9.
(12) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 15 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми по ал. 2, т. 10 и
14, като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също
управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на Фонда.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 9
(13) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 20 на сто от активите на Фонда могат да бъдат деноминирани
във валута, различна от лев и евро.
(14) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по ал. 2, т. 16, като не се допуска тяхното ползване за
нуждите на Дружеството и на свързаните с него лица.
(15) (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по ал. 2, т. 7.
(16) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството може да сключва от името и за сметка на Фонда репо сделки и
обратни репо сделки с ценни книжа по ал. 2 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени
към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната
обратна репо сделка.
(17) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Дружеството привежда активите на Фонда в
съответствие с изискванията на алинеи от 4 до 16 в тримесечен срок от датата на превишение на съответното
инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на
Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа от Фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(18) (нова – ОС на 22.01.2007г.) В случаите по ал. 17, до привеждане на активите на Фонда в съответствие
със законовите изисквания, Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда активи по ал. 2, по
отношение на които е нарушено ограничението.
Сделки за намаляване на инвестиционния риск
Чл. 14а. (изм. – УС на 22.01.2007г.) (1) С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на
Фонда, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията
по тях за определена бъдеща дата или срок (хеджиращи сделки).
(2) Сключването и изпълнението на сделки по ал. 1 се уреждат от Наредба № 34 на КФН за условията за
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
(3) Сделки по ал. 1 са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 на КФН;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 на КФН;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(4) Сделките по ал. 3, точки 3 и 4 трябва да отговарят на следните условия:
1. насрещната страна по сделката трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 34 на КФН;
2. хеджиращият инструмент да подлежи на ежедневна оценка по справедлива стойност, която може да бъде
проверена;
3. хеджиращият инструмент да може да бъде продаден от Фонда по всяко време или заетата от Фонда
позиция може да бъде приключена или закрита.
Забрана за инвестиране
Чл. 14б (нов – УС на 22.01.2007г.) (1) Дружеството не може да инвестира средствата на Фонда в ценни
книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството, или от свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от инвестиционните посредници на Дружеството по чл.
15, ал. 2 или от свързани с тях лица.
(2) Активи на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, с изключение на предвидените в КСО случаи;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 10
2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Дружеството;
4. инвестиционен консултант по чл. 15, ал. 3 или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фондът не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран
пазар.
(5) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за
сметка на Фонда ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия
на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) (нова – 13.07.2005г.) Дружеството и Фонда не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
(7) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на Фонда или да
бъде гарант на трети лица с активите на Фонда.
Съхраняване и инвестиране на средствата на Фонда
Чл. 15. (1) Всички активи на Фонда се съхраняват в една банка-попечител на базата на сключен договор за
попечителски услуги между Дружеството и банката-попечител. Банката-попечител води счетоводни записи
и извършва плащания за сметка на Фонда.
(2) (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Инвестирането на средствата на Фонда в ценни
книжа се извършва чрез определени от УС на Дружеството лицензирани инвестиционни посредници, с
които Дружеството сключва съответни договори. Без съдействие на инвестиционен посредник могат да се
сключват сделки с ценни книжа по чл.14, ал.2, т. 1 и т. 11 извън регулиран пазар на ценни книжа.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството задължително сключва договор за инвестиционни консултации
относно ценни книжа с инвестиционен консултант – физическо лице с признато от КФН право да упражнява
тази дейност или управляващо дружество.
(4) (нова – УС на 22.01.2007г.) Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на Фонда, се разпределя
по индивидуалните партиди на осигурените пропорционално на техния дял в масата на активите на Фонда в
съответствие с изискванията на закона.
Минимална доходност
Чл. 16. (1) При управление на активите на Фонда Дружеството е длъжно да осигури постигането най-малко
на обявената от Заместник-председателя на КФН минимална доходност.
(2) Минималната доходност за универсалните пенсионни фондове представлява 60 на сто от средната
претеглена доходност на всички универсални пенсионни фондове за предходния 24-месечен период или с 3
процентни пункта по-малка от средната претеглена доходност – което от двете числа е по-малко.
(3) Когато постигнатата доходност от Фонда е по-ниска от минималната, Дружеството, е длъжно в 10-дневен
срок от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.
(4) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви във Фонда и в Дружеството.
(5) Когато постигнатата доходност от Фонда е с над 40 на сто по-висока от средната претеглена доходност за
универсалните пенсионни фондове или превишава с 3 процентни пункта средната – което от двете числа е
по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят в отделна партида за резерв във Фонда.
Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на Фонда.
(6) Дружеството формира със собствени средства резерв за Фонда в размер не по-малък от 1 на сто и не
повече от 3 на сто от активите му.
(7) Начинът и редът за определяне на минималната доходност, за покриване на разликата до минималната
доходност и за формиране и използване на резервите по ал. 5 и 6 се уреждат с Наредба № 12 от 10.12.2003 г.
за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност
и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност на КФН.
Чл. 17. Инвестиционната политика се осъществява от изпълнителните директори на Дружеството.
Управителният съвет определя състава на Съвет по инвестициите, който е негов съвещателен орган. Съветът
по инвестициите разработва проекти за инвестиционната политика, които се утвърждават от Управителния
съвет на Дружеството.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 11
Гаранции и отговорности
Чл. 18. (1) Дружеството гарантира изпълнението на своите отговорности и задължения по този Правилник с
активите си.
(2) Дружеството се задължава и гарантира, че средствата на Фонда ще се използват само за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
(3) Дружеството гарантира на осигурените във Фонда лица, че доходът, реализиран от инвестирането на
средствата на Фонда, с изключение на отчисленията за попълване на резерва по чл.16, ал.5, се разпределя по
индивидуалните им партиди пропорционално на техния дял в масата на активите на Фонда.
(4) Фондът не носи отговорност за задълженията на Дружеството.
(5) Средствата по индивидуалните партиди на осигурените във Фонда лица не подлежат на принудително
изпълнение.
(6) Паричните средства и другите активи на Дружеството и Фонда се съхраняват в банката-попечител,
определена с решение на Управителния съвет на Дружеството.
(7) (доп. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да предоставя заеми, да издава облигации или да бъде
гарант на трети лица. Дружеството може да ползва заем на стойност до 10 на сто от собствения си капитал
(капиталовата база), ако заемът е за придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко
необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за срок не по-дълъг от 3 месеца.
Актюерско обслужване
Чл. 19. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Актюерското обслужване на Фонда се организира и ръководи от
отговорен актюер, чиято правоспособност е призната от КФН.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Отговорният актюер:
1. разработва биометричните таблици по чл. 42, ал. 1, т. 2 и актюерските разчети за предлаганите пенсионни
схеми, които се приемат от Управителния съвет на Дружеството;
2. предлага за утвърждаване от Управителния съвет размера на използвания технически лихвен процент,
който след утвърждаването му от Управителния съвет се предлага за одобрение на заместник-председателят
на КФН;
3. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на Дружеството;
4. отговаря за вярното и точното определяне на размера на пенсионните резерви за изплащане на пожизнени
пенсии и на всички задължения към осигурените лица, пенсионерите или техните наследници;
5. до 31 март всяка година изготвя и представя на Управителния съвет на Дружеството и на заместник-
председателя на КФН актюерски доклад за предходната година.
(3) Актюерският баланс на Фонда се съставя един път годишно.
(4) При извършваните актюерски разчети по този Правилник се прилага принципът на математическото
закръгляване.
Данъчни облекчения
Чл. 19а. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Личните осигурителни вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване във Фонда от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното
облагане по начин, ред и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.
(2) Приходите от инвестиране на активите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по
индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(4) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
Задължения на осигурените и други лица
Чл. 20. (доп. от УС на 22.01.2007г.) Осигурените лица във Фонда, както и всички лица, които изискват и
ползват права по този Правилник, са длъжни да представят в Дружеството и Фонда изискваните от тях
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 12
документи, отнасящи се до тези права, както и задължението да съобщават в едномесечен срок за настъпили
промени в личните данни и в адреса на местоживеене, като прилагат и копия от документите,
удостоверяващи съответните обстоятелства.
Права и задължения на осигурителните посредници
Чл. 20а. (1) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за
допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството, както и да извършват други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор.
(2) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е
извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е
съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(3) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по
отношение на своите работници и служители.
(4) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(5) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията
по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството. Те не
могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(6) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на КФН.
Права и задължения на Дружеството
Чл. 21. (1) Дружеството осъществява дейността си по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и по управлението на Фонда в съответствие със закона, Устава и този Правилник.
(2) Дружеството учредява, управлява универсалния пенсионен фонд и го представлява пред трети лица.
(3) Дружеството сключва осигурителни договори, управлява активите на Фонда и средствата на осигурените
лица с грижата на добър търговец, води индивидуалните осигурителни партиди, разпределя доходност,
извършва съответните плащания.
(4) Дружеството води отделно счетоводство за Фонда и съставя отделни финансови отчети за него.
(5) (изм. – 13.07.2005г.) Дружеството създава пенсионен резерв по ред и начин определени в Наредба № 19
на КФН за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които
управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(6) Дружеството извършва дейността по този Правилник след неговото одобрение от заместник-
председателя на КФН.
Права и задължения на Осигурителите (работодателите)
Чл. 22. (1) Осигурителят има право да изисква и да получава информация от Дружеството относно
изпълнението на своите задължения по допълнителното задължително осигуряване във Фонда за
осигуряваните от него работници и служители. Дружеството предоставя информацията в срок от 30 дни от
нейното поискване.
(2) Осигурителят не може да изисква информация за размера на натрупаните средства по индивидуалните
партиди на осигурени във Фонда лица.
(3) Осигурителите правят месечни осигурителни вноски съгласно чл.31.
Освобождаване от отговорност за задължения
Чл. 23. Осигурените лица и Фондът не отговарят за задължения на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”, което го е
учредило и управлява.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 13
Попечителски съвет
Чл. 24. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Интересите на осигурените лица и на пенсионерите във Фонда се
представляват и защитават от Попечителски съвет.
(2) Попечителският съвет на Фонда се състои от равен брой представители на национално представените
организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на Дружеството.
(3) Представителят на Дружеството в Попечителския съвет се определя с решение на Управителния съвет.
(4) (изм. – 13.07.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
Функции на Попечителския съвет
Чл. 25. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и
пенсионери на Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/или други
институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по
обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата
на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството и на КФН до 30 април
следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича – до датата, на която мандатът му изтича.
(2) (изм. – 13.07.2005г.) Попечителският съвет е длъжен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно
функциите си и да отговори писмено на съответните лица до два месеца от получаването на всяка
жалба, сигнал или молба;
2. да информира незабавно Заместник-председателя на КФН, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или
осигурителни посредници.
(3) (изм. – 13.07.2005г.) Предложенията и решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер
за Дружеството и неговите органи за управление.
(4) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет осъществява дейността си на адреса на управление на
Дружеството.
(5) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
(6) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет приема правилник за дейността си.
(7) (нова – 13.07.2005г.) Разходите, свързани с осъществяване на дейността на Попечителския съвет, са за
сметка на Дружеството.
(8) (нова – 13.07.2005г.) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(9) (нова – 13.07.2005г.) За неуредени в настоящия Правилник въпроси се прилагат Наредбата за
попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и правилника за
дейността на Попечителския съвет.
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА
Условия за постъпване и участие
Чл. 26. (1) Участието в Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” винаги е персонално. Всяко осигурено
във Фонда лице има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида.
(2) (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Всяко осигурено лице, участва в УПФ “ЦКБ-
СИЛА” чрез индивидуално заявление за участие до Дружеството, подадено на хартиен носител или като
електронен документ, в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване. Редът за
подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят от Наредба № 33 на
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 14
КФН за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
(3) (нова, УС от 25.09.2014г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на
лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се
съставя като електронен документ, той следва да е подписан с квалифициран електронен подпис, като се
спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г., изм. УС на 04.03.2013г.) Заявлението за участие се
подава от лицето в офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато заявлението за участие се подава
чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 20а, ал.6.
Дружеството оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на
заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по образец съгласно приложение № 3 от
Наредба №33 на КФН.
(5) (нова УС на 04.03.2013г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата
и попълва определените за дружеството данни.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Дружеството не приема и връща заявление за
участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни
и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето,
подало заявлението или не могат да бъдат вписани в регистъра изискуемите данни. Във всеки отделен
случай дружеството уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е
прието.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Заявлението за участие
се вписва в срок до три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение
за осигуряване в електронен регистър на подадените заявления за участие, воден от Дружеството и се
съхранява заедно с документите, свързани с него през целия период на съществуване на осигурителното
правоотношение с осигуреното лице, а в случаите когато правоотношение не е възникнало или е прекратено
– за срок не по – малък от една година от получаването на заявлението.
(8) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г., изм. УС на 04.03.2013г.) Когато заявлението за
участие е подадено на хартиен носител, служителят на дружеството удостоверява приемането му с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща
незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за
дружеството, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на НАП.
(9) (нова – УС на 11.02.2013г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ,
електронно копие от него, подписано с електронния подпис на Дружеството, се изпраща на лицето на
посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в
Дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време
или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(10) (нова – УС на 22.01.2007г.) Когато НАП върне заявление поради констатирани грешки, Дружеството
уведомява лицето и му разяснява начина за отстраняване на грешките. Когато НАП върне заявление като
невалидно, защото е подадено от лице, което няма право на избор на фонд, Дружеството уведомява лицето
за това.
(11) (нова – УС на 22.01.2007г.) Дружеството сключва осигурителен договор с лицето.
(12) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г.) При или по повод избор на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване Дружеството, негови акционери, осигурителни посредници или други
лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални
привилегии, подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.
(13) (нова – УС на 22.01.2007г.) Участник във Фонда може да стане и лице, неизбрало универсален
пенсионен фонд по реда на чл. 137, ал. 3 от КСО, но същото е разпределено служебно във Фонда. На
основание на това разпределение в срок до 30 дни от датата на служебното разпределение Дружеството
предлага на лицето да сключи договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване с
Дружеството.
(14) (нова – УС на 22.01.2007г.) Подписването на осигурителен договор или служебното разпределение е
основание за издаване на документи за участие.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 15
Документи за участие
Чл. 27. (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г., изм. УС на 04.03.2013г., изм. от УС на
25.09.2014г.) В едномесечен срок от датата по чл. 26, ал. 11 и 13 Дружеството изпраща на участника във
Фонда на посочения в договора адрес:
1. уведомително писмо за извършената регистрация като участник във Фонда и данни за откритата
индивидуална осигурителна партида;
2. удостоверение за участие и регистрационен талон, съдържащ наименованието на Фонда, трите
имена и единния граждански номер на участника във Фонда и индивидуалния му осигурителен
номер.
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Условия и ред за сключване на договорите
Чл. 28. (1) Договорът за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ “ЦКБ-СИЛА” урежда
отношенията между лицензираното Дружество, от една страна, и осигуреното лице, от друга страна, по
участието във Фонда.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Договорът за осигуряване в УПФ “ЦКБ-СИЛА” задължително съдържа:
1. датата на сключването и влизането в сила на договора;
2. (изм. от УС на 22.01.2007г.) наименованието и адреса, търговската регистрация, единния
идентификационен код и пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество, както и
наименованието, кода, съдебната регистрация и кода по БУЛСТАТ на управлявания универсален
пенсионен фонд;
3. адреса на управление на Дружеството, който е и адрес на Фонда;
4. трите имена, ЕГН, постоянния и настоящия адрес и други лични данни за осигуреното лице;
5. входящия номер на заявлението за участие във Фонда или номера и датата на протокола за
служебно разпределение;
6. размера на осигурителната вноска;
7. условията, реда и начина за плащане на осигурителните вноски и личната допълнителна пожизнена
пенсия;
8. условията, реда и начина за еднократно или разсрочено изплащане и прехвърляне на натрупаната
сума по индивидуалната партида на осигуреното лице;
9. размера и сроковете на събираните от Дружеството такси и удръжки;
10. правата и задълженията на страните по договора;
11. реда и начина за изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания;
12. условията за прекратяване на договора.
(3) Договорът за осигуряване по този Правилник е безсрочен и се съставя и подписва в два екземпляра –
един за Дружеството и един за осигуреното лице.
(4) При сключването на осигурителния договор Дружеството предоставя на осигуреното лице заверено
копие от Правилника, действащ към датата на сключване на договора, който Правилник се счита за
неразделна част от договора.
(5) Договорът за осигуряване влиза в сила от датата на неговото подписване, а правата по него възникват от
датата на постъпването на първата осигурителна вноска по индивидуалната партида на осигуреното лице.
Ред за изменения и допълнения на договорите
Чл. 29. Извън случаите на изменение и допълнение на правилника по чл.55, ал. 1, страните по
осигурителния договор могат да поискат промени в него след писмено уведомяване на другата страна в срок
не по-малък от 30 дни от датата на уведомлението. За договорените промени се подписва анекс към
съществуващия договор.
Условия за прекратяване на договора
Чл. 30. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Осигурителния договор не може да бъде прекратен едностранно от
Дружеството, освен при смърт на осигуреното лице.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 16
(2) Осигурителния договор се прекратява при промяна на участието във Фонда и сключването на договор с
друго пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 36 – чл. 37г.
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Видове и размер на вноските
Чл. 31. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Осигурителите и самоосигуряващите се по този Правилник правят месечни
парични осигурителни вноски в размер, определен в КСО.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Вноските в полза на осигуряваните лица във Фонда се разпределят между
осигурителя и осигуреното лице в съотношението по чл. 157, ал. 3 от КСО.
(3) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Вноските на самоосигурените лица са изцяло за тяхна сметка на основание
157, ал.5 от КСО.
Ред за събиране на осигурителните вноски
Чл. 32. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигурителните вноски за допълнително
задължително осигуряване по този Правилник и лихви към тях се събират от НАП и се превеждат във Фонда
по ред и начин, определени в КСО.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Взаимоотношенията между НАП и управляващото Дружество се уреждат с
договор.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството носи отговорност само за реално преведените от НАП и
постъпили във Фонда осигурителни вноски.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При неоснователно забавяне на превода на осигурителните вноски по ал. 1
НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалната партида на съответното осигурено лице.
Индивидуална партида
Чл. 33. (1) Осигурителните вноски за осигуреното лице и средствата, прехвърлени от друг универсален
пенсионен фонд, се записват и натрупват в индивидуална осигурителна партида във Фонда, която се открива
с постъпването на първата осигурителна вноска. Тази партида има свой уникален номер, който е
индивидуалният осигурителен номер на осигуреното лице.
(2) В индивидуалната партида се отразяват: постъпилите осигурителни вноски; разпределеният доход от
инвестициите; събраните такси и удръжки; прехвърлянията и плащанията от нея.
(3) Не се допуска преразпределяне на средствата между индивидуалните партиди.
(4) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(5) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди отчитането й в дялове.
(6) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Дяловете в един фонд са
равни помежду си по стойност.
Стойност на дяла
Чл.33а. (1) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните
активи на Фонда.
(2) Доходът от инвестиране средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял.
(3) Стойността на един дял за всеки работен ден се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда
към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на
предходния работен ден.
(4) При заделянето на средства в резерва за гарантиране на минималната доходност по чл.16, ал.5 се
увеличава броят на дяловете в партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
(5) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва по чл.16, ал.5 се извършва
чрез намаляване на броя на дяловете от резерва на Фонда и увеличаване на стойността на един дял.
(6) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва по чл.16, ал.6 се извършва
чрез увеличаване на стойността на един дял.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 17
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 33б. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно
разпределение на лицето, както и номер и дата на заявлението за промяна на участие;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един
дял, при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен
броят дялове.
(2) При сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразява номерът и датата на
пенсионния договор.
Чл. 33в. (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната
партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или
прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така
определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) (изм. от УС на 17.08.2010г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на
плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове
по партидата.
(3) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) При изплащане на средства по ал. 2 Дружество подава до банката –
попечител на фонда, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на
осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(4) (изм. от УС на 17.08.2010г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) (изм. от УС на 17.08.2010г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и
изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на
дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на
издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на
плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
(6) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с
точност до петия знак след десетичната точка.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ
Ограничения за осигуряване
Чл. 34. Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един универсален пенсионен фонд.
Права при осигуряване във Фонда
Чл. 35. (1) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуряването във Фонда дава право на:
1. допълнителна пожизнена пенсия за старост при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по част първа от КСО или пет години преди навършване на възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 18
2. еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на
наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер на Фонда при условията и по реда на част
втора от КСО и този Правилник.
(2) Когато размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост е до 20 на сто от социалната пенсия за
старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото.
Право на промяна на участие и прехвърляне
Чл. 36. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Две години след датата на сключване на първия осигурителен
договор или датата на служебното разпределение и след възникване на задължението за осигуряване,
осигуреното лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си
партида в друг универсален пенсионен фонд, като подаде заявление до пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието във универсален пенсионен фонд може да се променя след изтичане на
една година от сключване на договора за осигуряване в него.
(3) Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си в универсален пенсионен фонд при
несъгласие с извършени промени в правилника му, ако в тримесечен срок от уведомлението за промените
подадат заявление за прехвърляне, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната
уредба.
(4) Осигурените лица могат да променят участието си във Фонда и да прехвърлят натрупаните по
индивидуалните им партиди средства от Фонда в друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, без ограничение, когато във Фонда са прехвърлени индивидуалните им
партиди във връзка с преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително дружество или на
управляван от него универсален пенсионен фонд, в който те са участвали до този момент. Промяната на
участието може да се извърши в едномесечен срок от уведомяването им от страна на Дружеството за така
извършеното прехвърляне.
(5) Осигуреното във Фонда лице има право при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на Част първа от КСО да прехвърли набраните средства по индивидуалната си партида от
професионалния пенсионен фонд в универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на
професионална пенсия от професионален пенсионен фонд.
(6) Редът и начинът за промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по
индивидуалната партида на осигуреното лице от един универсален пенсионен фонд в друг, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, се определят с Наредба №3 за реда и начина за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(7) При или по повод промяна на участието на осигурени лица, пенсионноосигурителните дружества, техни
акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
Предоставяне на информация и съдействие относно промяната на участие
Чл.37 (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление, актуална
писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него
фонд, както и му оказва съдействие при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението
за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други
причини.
(2) Дружеството публикува на страницата си в интернет:
1. актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена
таксата за прехвърляне.
2. образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори
и на исканията по чл. 37в, ал. 1, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.
Ред за подаване на заявление за промяна на участие и прехвърляне
Чл.37а (изм. от УС на 14.11.2011г., изм. от УС на 12.01.2012г.) (1) Заявлението за промяна на участие се
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 19
подава от осигуреното лице до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине. Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен
посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
(електронно заявление). Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник
се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 20а, ал. 6. В случаите, когато заявлението за
промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр
се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис.
(2) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и
осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 37г, ал. 1 на осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на
договора започва да тече срокът по чл. 36, ал. 2.
(3) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална
заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на
осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(4) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния
договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща
незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(5) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни
документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на
електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в
извънработно време или в неработен ден.
(6) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано
в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с
квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(8) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 7, дружеството, в което то е
подадено, го анулира и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или
чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Отказ за промяна на участието и за разглеждане на заявлението
Чл.37б (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на
лице, осигурено в управляван от него универсален пенсионен фонд, когато към момента на разглеждане на
заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 36, ал.1 – 4;
2. е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на
едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие,
когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в
документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 37а,
ал. 6;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 36, ал.1 – 4.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1
пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от
Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) (изм. от УС на 12.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно
електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в 7 дневен срок след изтичане на срока за връщане на
заявлението за промяна на участие от пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 20
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд
лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да
премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на
несъответствия по ал. 2, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3
работни дни от получаването и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното
лице, или да потвърди отказа на същото основание. Решението се изпраща на осигуреното лице с писмо с
обратна разписка.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може
да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете,
определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията се осъществява по същия начин.
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата
Чл.37в. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в
срок до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 37г, ал. 2 от дружеството, в което го е
подало. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на Дружеството,
чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(2) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
(3) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване
на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 37г, ал. 2. В случаите по ал. 2, т. 1 – 3
осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
Ред за прехвърляне на средствата
Чл. 37г. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за
промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 37в, ал. 2, се прехвърлят едновременно по банкови сметки
на съответните универсални фондове. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното
дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на
прехвърляне на средствата.
(2) Прехвърлянето на средствата се извършва от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за
лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления
през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15
февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на
първите работни дни, следващи тези дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния
ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната партида,
постъпили по сметката на Фонда, до датата на прехвърляне и покриване на недостига до минималната
доходност, съответно попълване на резерва за гарантиране на минималната доходност.
(4) Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства е прехвърлило извлечение от индивидуалната му
партида в срок от седем работни дни от деня на прехвърлянето. В зависимост от избора на осигуреното лице
в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по
електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Прехвърляне на средства от и към пенсионни схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
(заглавие Ново, УС на 11.02.2013г.)
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 21
Чл.37д. (нов, УС на 11.02.2013г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната си партида във Фонда към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка съгласно условията на Глава тридесет и осма „а“
от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
(2) Лице, което е родено след 31 декември 1959 година, има право да прехвърли средствата, представляващи
придобитите от него пенсионни права от пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка във Фонда съгласно условията на Глава тридесет и
осма „а“ от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
Право на информация
Чл. 38. (1) Осигуреното лице има право на информация от Дружеството и Фонда за:
1. натрупаните средства по индивидуалната му партида;
2. доходността от тяхното управление;
3. размерът на таксите и направените удръжки;
4. произтичащите от набраните средства пенсионни права;
5. измененията и допълненията на Правилника.
(2) Осигуреното лице получава периодично, минимум един път годишно, безплатна писмена информация за
състоянието на индивидуалната му партида с данните по ал. 1, т.1, 2, 3 и 4 за предходната година в срок до
30 април.
(3) Стойността на един дял за текущия ден се обявява до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на
Дружеството и в неговата електронна страница.
(4) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
Дружеството и в неговата електронна страница.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството до 31 март всяка година публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на Фонда по видове активи и емитенти на
ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Годишните финансови отчети на Дружеството и на Фонда се обнародват
едновременно в „Държавен вестник“, след приемането им от общото събрание на Дружеството.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При смърт на осигуреното лице правата по ал.1 и 2 се придобиват от
неговите наследници.
(8) (нова – УС на 22.01.2007г.) Осигурените във Фонда, по свое желание, в срок до 30 дни от датата на
писменото поискване могат безплатно да получат информация и консултация от Дружеството относно
въпроси, свързани с прилагането на Правилника и евентуални промени в нормативната уредба по
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Ограничения за информация
Чл. 39. (1) Дружеството, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица нямат право да
предоставят на трети лица информация за осигурителите и за осигурените във Фонда лица.
(2) Информация за размера на осигурителните вноски, за плащаните допълнителни пенсии, както и справки
за състоянието на пенсионните партиди, се предоставят на:
1. физически лица, имащи изрични писмени пълномощия;
2. държавни институции и контролни органи, съгласно действащото законодателство.
Сигнална функция
Чл. 40. (1) Осигурените лица във Фонда и лицата по чл. 170, ал. 1 от КСО имат право да сигнализират
Попечителския съвет и/или Дружеството за пропуски и нарушения в дейността по този Правилник, по
всички решения на Дружеството, които касаят техните интереси.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 22
(2) Попечителският съвет и/или Дружеството са длъжни да отговарят писмено на всяка жалба на осигурено
лице или лице по чл. 170, ал. 1 от КСО до два месеца от датата на получаването й.
(3) Отговорите по жалбите, възраженията и сигналите се подписват съответно от изпълнителен директор на
Дружеството или председателя на Попечителския съвет.
РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
Право на лична допълнителна пенсия за старост
Чл. 41. (1) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигурените във Фонда лица придобиват правото на лична
допълнителна пожизнена пенсия за старост от датата, когато същите придобият право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при условията на част първа от КСО или пет години преди навършване на
възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при
условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в
размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от
КСО.
(2) Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО, с изключение на
лицата по чл. 127, ал. 5 от КСО, придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия от Фонда при
навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 –
3 от КСО.
Размер на пенсиите
Чл. 42. (1) Размера на пенсиите, отпускани и изплащани от Фонда, се изчисляват на база:
1. натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице;
2. биометрични таблици, одобрени от заместник-председателя на КФН.
3. техническия лихвен процент, който се определя и изменя от Управителния съвет на Дружеството и
е одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Отпусканите от Фонда пенсии се актуализират на 1 януари, 1 април, 1 юли и 1октомври. Размерът на
актуализацията е разликата между използваната техническа лихва и постигнатата фактическа доходност за
предходното тримесечие.
Отпускане на лична допълнителни пожизнена пенсия за старост
Чл. 43. (1) Отпускането на пенсия от Фонда става на основание лична писмена молба, отправена до
Дружеството.
(2) Молбата за отпускане на пенсия се адресира до Дружеството и може да бъде подадена и чрез
регионалните представителства или клонове на дружеството по установен образец.
(3) Към молбата за отпускане на пенсия се прилагат документи за удостоверяване на общия осигурителен
стаж по смисъла на КСО.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на молбата за отпускане на пенсия Дружеството изпраща на
Осигуреното лице предложение за сключване на пенсионен договор или отказва мотивирано отпускането на
пенсия, ако Осигуреното лице не е придобило право на пенсия или ако не го е упражнило по установения
ред.
(5) Личната допълнителна пенсия се отпуска от Фонда от датата на придобиване правото на пенсия, ако
пенсионния договор е сключен в 6-месечен срок от тази дата. Ако пенсионния договор е сключен след този
срок, личната допълнителна пенсия по този Правилник се отпуска от първо число на месеца, следващ месеца
на сключване на договора.
(6) Пенсиите от Фонда се изменят, спират, прекратяват и възстановяват при наличието на основание за това,
с писмено разпореждане, подписано от лице, представляващо Дружеството.
(7) Осигурените лица и пенсионерите на Фонда могат да обжалват актовете на Дружеството за отпускане на
пенсия, за определяне на нейния размер, за начина на изплащането й с писмена жалба, отправена към
Управителния съвет в 15-дневен срок от датата на получаването на акта. Управителният съвет на
Дружеството се произнася по получените жалби в 15-дневен срок от датата на получаването им.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 23
Пенсионен договор
Чл.43а (1) Получаването на допълнителни пожизнена пенсия за старост се урежда с пенсионен договор.
(2) Пенсионният договор съдържа:
1. (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 12.01.2012г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на Дружеството;
2. наименованието и кода на Фонда;
3. имената ЕГН постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
4. размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. реда и начина за изплащане на пенсията;
6. права на наследниците на пенсионера;
7. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. разходи по изплащането на пенсията;
9. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсионният договор се изменя или допълва по взаимно съгласие на страните в съответствие на
изискванията на Правилника и закона.
(4) Пенсионният договор се прекратява при смърт на пенсионера.
Чл. 44. (отм.)
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания
Чл. 45. (1) Отпуснатите от Фонда лични допълнителни пенсии се изплащат ежемесечно до 15-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнася пенсията.
(2) Изплащането на пенсиите, разсрочените и еднократните плащания се извършва в касите на Дружеството,
по банков път или по друг начин, уговорен между страните по договора.
(3) Начинът за изплащането на пенсията, разсроченото или еднократното плащане, се определя от
осигуреното лице или неговите наследници и това се посочва в молбата или в договора.
(4) Пенсиите, разсрочените и еднократните плащания се получават лично от осигуреното лице или неговите
наследници, или от нотариално упълномощени от тях лица.
Права на наследниците
Чл. 46. (1) При смърт на осигуреното във Фонда лице наследствени права придобиват: преживелият
съпруг/съпруга, низходящите и възходящите по права линия, на които се изплаща еднократно или
разсрочено натрупаната сума по индивидуалната партида на осигурения, като се спазва редът на
наследяването съгласно Закона за наследството.
(2) При смърт на пенсионер на Фонда на наследниците по ал. 1 се изплаща остатъкът от сумата в
индивидуалната му партида.
(3) При определяне на размера на наследствените дялове по ал. 1 и ал. 2 се прилагат общите правила на
Закона за наследството.
(4) При смърт на осигуреното във Фонда лице или пенсионера, когато то няма наследници по ал. 1,
натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в пенсионния резерв, създаден от
Дружеството в съответствие с чл. 192, ал. 2 от КСО.
РАЗДЕЛ VIII. ЕДНОКРАТНИ И РАЗСРОЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ
Отпускане
Чл. 47. (1) Осигурените във Фонда лица или техните наследници имат право на еднократно или разсрочено
изплащане на натрупани средства по индивидуалната партида само в случаите, посочени в КСО, както и в
ал.1, точки 2, 3 и ал.2 от чл. 35 на този Правилник.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуреното лице може да поиска еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата по ал. 1, чрез внасяне в Дружеството на писмена молба, придружена с решение на Териториална
експертна лекарска комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 24
(3) При възникване право на наследниците за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните
средства по индивидуалната партида на осигуреното лице същите отправят молба към Дружеството, към
която се прилагат следните документи:
1. акт за смърт на наследодателя;
2. удостоверение за наследници;
3. акт за раждане или удостоверение за граждански брак, според връзката на наследника с
наследодателя.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на молбата по ал. 2 или ал. 3 Дружеството изпраща на
Осигуреното лице или наследниците предложение за сключване на договор за разсрочено изплащане или
отказва мотивирано разсроченото изплащане, ако Осигуреното лице или наследниците не са придобили
право на разсрочено изплащане или ако не са го упражнили по установения ред.
Извършване на изплащането
Чл. 48. (1) Разсроченото изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида се извършва
съгласно сключен договор между подалия молбата и Дружеството.
(2) Срокът за разсроченото изплащане по този Правилник не може да бъде по-голям от 24 месеца при едно
плащане за едно тримесечие. Размерът на сумата по всяко отделно тримесечно плащане не може да бъде по-
малък от 100 /сто/ лева.
(3) Всички други условия по начина и реда на извършване на разсроченото изплащане могат да се уговорят в
договора по ал. 1.
(4) С изплащането на последната сума от натрупаните средства по индивидуалната партида правата на
осигуреното лице или неговите наследници се прекратяват.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството извършва еднократното изплащане в срок от 30 дни от
постъпването на молбата и приложените към нея документи.
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Право на такси и удръжки
Чл. 49. (1) За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване във
Фонда и за неговото управление Дружеството, в съответствие със КСО, въвежда такси и удръжки, които се
определят в този Правилник и осигурителните договори.
(2) Дружеството не може да събира други такси и удръжки, освен посочените в Раздел ІХ и Х на
Правилника..
Удръжки от осигурителните вноски
Чл. 50. (изм. – 13.07.2005г.) Дружеството прави удръжка в размер на 5 на сто от всяка постъпила във Фонда
осигурителна вноска.
Инвестиционна такса
Чл. 51. (1) Дружеството събира инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно върху активите на
универсалния пенсионен фонд.
(2) Инвестиционната такса по ал. 1 се отчислява по ред, определен от КФН.
(3) Конкретният размер на таксата по ал. 1 се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на
Дружеството.
РАЗДЕЛ Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Допълнителна такса
Чл. 52. (изм. от УС на 14.11.2011г., изм. от УС на 12.01.2012г.) (1) Дружеството събира допълнителна такса
при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 25
(2) Размерът на таксата по ал. 1 е 20 лева.
(3) Таксата по този член не се събира в случаите, на прехвърляне поради несъгласие с изменението на
правилника на Фонда.
(4) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 37г, ал. 2, и в случай че не е
налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени
участието си, заплаща такса за прехвърляне на пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е
осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(5) Таксата за прехвърляне се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова
сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по
банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното
лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно
платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал.4.
Такса за допълнителна информация
Чл. 53. (отм.)
РАЗДЕЛ ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Чл. 54. Правата на осигурените лица при преобразуването, прекратяването и несъстоятелността на
Дружеството или преобразуването на Фонда, се уреждат съобразно Дял пети на КСО и съответните
подзаконови нормативни актове.
РАЗДЕЛ XІI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Чл.55. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Правилникът може да бъде изменян и/или допълван от Управителния
съвет на Дружеството. Тези изменения и допълнения влизат в сила след предварително одобрение на
заместник-председателя на КФН.
(2) Дружеството информира писмено осигурените лица и осигурителите за извършените изменения и
допълнения в Правилника, в т.ч. и при промяна на базовите условия по чл. 42, ал. 1 и ги публикува в два
регионални и два централни всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник
председателят на КФН.
(3) Дружеството публикува обявите и съобщенията, свързани с дейността на Фонда, в зависимост от тяхната
цел, съдържание и значимост, в централни всекидневници, в информационния бюлетин на Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и в свои собствени издания.
(4) Приетите от държавата нормативни актове със задължително съдържание относно допълнителното
задължително пенсионно осигуряване стават неотменна част от Устава и Правилника на Дружеството.
(5) (отм.)
РАЗДЕЛ XIІI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (изм. – от УС на 22.01.2007г., доп. от УС на 05.02.2007г., доп. от УС на 18.06.2010г., доп. от УС на
17.08.2010г., доп. от УС на 14.11.2011г., доп. от УС на 12.01.2012г., доп. от УС на 11.02.2013г., доп. от УС на
04.03.2013г., доп. от УС на 25.09.2014г.) Настоящият Правилник се издава на основание чл. 9 и чл. 43, ал. 2,
т. 3 от Устава на Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”, приет с решение на Общото
събрание на акционерите на дружеството от 30 октомври 2000 г. и във връзка с решение на Управителния
съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” (протокол № 6/30.10.2000 г.) за учредяване на Универсален пенсионен фонд
“ЦКБ-СИЛА”, изменен с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 10 януари 2003 г.,
07 май 2003 г., 30 октомври 2003 г., 18 декември 2003 г., 27 март 2004г., 5 май 2004г., 14 декември 2004г., 13
юли 2005г, изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” от 22 януари
2007г. и 5 февруари 2007г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”,
отразено в Протокол № 008 от 18.06.2010г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД
“ЦКБ-СИЛА”, отразено в Протокол № 011 от 17.08.2010г., изменен и допълнен с решение на Управителния
съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”, отразено в Протокол № 032 от 14.11.2011г., изменен и допълнен с решение на
Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”, отразено в Протокол № 034 от 12.01.2012г., изменен и
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
стр. 26
допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”АД, отразено в Протокол № 52 от
11.02.2013г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”АД, отразено в
Протокол № 54 от 04.03.2013г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-
СИЛА”АД, отразено в Протокол № 82 от 25.09.2014г.
§2. (изм. – 13.07.2005г., изм. от УС на 17.08.2010г.) Установяват се следните срокове за влизане в сила и
прилагане на Правилника и неговите изменения и допълнения:
 Правилникът влиза в сила от датата на вписване на Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” в
регистъра на СГС;
 измененията и допълненията на Правилника влизат в сила от деня на тяхното одобрение от
заместник-председателя на КФН.
§3. Управителният съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” дава указания по прилагането на този Правилник.
§4. (нов, УС от 11.02.2013г.) Измененията и допълненията в чл.26 и чл.27 от Правилника, приети с Протокол
№ 52 на Управителния съвет от 11.02.2013г., влизат в сила от 22.02.2013 г.
§5. (нов, от УС на 25.09.2014г.) Измененията и допълненията в чл.26 и чл.27 от Правилника, приети с
Протокол № 82 на Управителния съвет от 25.09.2014г., влизат в сила от 21.10.2014 г., с изключение на
измененията и допълненията в чл. 26, ал. 7, които влизат в сила от 12.08.2014г. в съответствие с
изискванията на Наредба №33 на КФН.

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”

С този правилник се регламентира дейността на Професионален пенсионен фонд
“ЦКБ-СИЛА”, който се учредява и управлява от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА” (лиценз №
08/26.10.2000 г.) в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Част втора:
Допълнително социално осигуряване.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Обяснение на термини ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Съкращения………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Тълкуване …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………………………. 5
Правен статут ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Фирма ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Управляващо дружество ……………………………………………………………………………………………………………………… 5
Цели на Фонда ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд ……………………………………………………………………. 6
Осигурителни плащания ……………………………………………………………………………………………………………………… 6
Размер на пенсията ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Източници на средства………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Оценка на активите……………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Основните цели на инвестиционната политика на фонда ……………………………………………………………………… 7
Ограничения на инвестиционната политика на фонда…………………………………………………………………………… 7
Сделки за намаляване на инвестиционния риск ……………………………………………………………………………………. 9
Забрана за инвестиране ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Съхраняване и инвестиране на средствата на Фонда …………………………………………………………………………….10
Минимална доходност ………………………………………………………………………………………………………………………..10
Гаранции и отговорности…………………………………………………………………………………………………………………….11
Актюерско обслужване ……………………………………………………………………………………………………………………….11
Данъчни облекчения……………………………………………………………………………………………………………………………11
Задължения на осигурените и други лица …………………………………………………………………………………………….12
Права и задължения на осигурителните посредници…………………………………………………………………………….12
Права и задължения на Дружеството……………………………………………………………………………………………………12
Права и задължения на осигурителите …………………………………………………………………………………………………12
Освобождаване от отговорност за задължения……………………………………………………………………………………..12
Попечителски съвет…………………………………………………………………………………………………………………………….13
Функции на Попечителския съвет ……………………………………………………………………………………………………….13
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА………………………………………………………………………………………………………..13
Условия за постъпване и участие…………………………………………………………………………………………………………13
Документи за участие………………………………………………………………………………………………………………………….15
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ………………………………………………………………………………………………15
Условия и ред за сключване на договорите ………………………………………………………………………………………….15
Ред за изменения и допълнения на договорите……………………………………………………………………………………..15
Условия за прекратяване на договора…………………………………………………………………………………………………..15
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ……………………………………………………………………………………………………16
Видове и размер на вноските……………………………………………………………………………………………………………….16
Ред за събиране на осигурителните вноски…………………………………………………………………………………………..16
Индивидуална партида………………………………………………………………………………………………………………………..16
Стойност на дяла ………………………………………………………………………………………………………………………………..16
Водене на индивидуалните партиди …………………………………………………………………………………………………….17
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ………………………………………………………………………………………………….17
Ограничения за осигуряване………………………………………………………………………………………………………………..17
Права при осигуряване във Фонда……………………………………………………………………………………………………….17
Ограничения на права …………………………………………………………………………………………………………………………18
Право на промяна на участие и прехвърляне………………………………………………………………………………………..18
Предоставяне на информация и съдействие относно промяната на участие …………………………………………..18
Ред за подаване на заявление за промяна на участие и прехвърляне ……………………………………………………..19
Отказ за промяна на участието и за разглеждане на заявлението…………………………………………………………..19
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата ……………………………………………………………………20
Ред за прехвърляне на средствата ………………………………………………………………………………………………………..20
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
3
Прехвърляне на средства към пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна
банка и на Европейската инвестиционна банка……………………………………………………………………………….21
Изтегляне на средства …………………………………………………………………………………………………………………………21
Право на информация………………………………………………………………………………………………………………………….21
Ограничения за информация ……………………………………………………………………………………………………………….21
Сигнална функция ………………………………………………………………………………………………………………………………22
РАЗДЕЛ VII. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИИ ……………………………………………………………………………………………..22
Право на професионална пенсия………………………………………………………………………………………………………….22
Размер на пенсиите……………………………………………………………………………………………………………………………..22
Отпускане на професионални пенсии…………………………………………………………………………………………………..23
Пенсионен договор……………………………………………………………………………………………………………………………..23
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания …………………………………………………….24
Права на наследниците ……………………………………………………………………………………………………………………….24
РАЗДЕЛ VIII. ЕДНОКРАТНИ И РАЗСРОЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ……………………………………………………………….24
Отпускане …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
Извършване на изплащането ……………………………………………………………………………………………………………….24
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ…………………………………………………………………………………………………………….25
Право на такси и удръжки …………………………………………………………………………………………………………………..25
Удръжки от осигурителните вноски…………………………………………………………………………………………………….25
Инвестиционна такса…………………………………………………………………………………………………………………………..25
РАЗДЕЛ Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УДРЪЖКИ ……………………………………………………………………………….25
Допълнителна такса…………………………………………………………………………………………………………………………….25
Такса за допълнителна информация …………………………………………………………………………………………………….25
РАЗДЕЛ ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ …………………………………………………………………………..25
РАЗДЕЛ XIІ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ…………………………………………………………………………………………..26
РАЗДЕЛ XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ………………………………………………………………..26
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
4
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Обяснение на термини
Чл. 1. (доп. от УС на 22.01.2007г.) В този Правилник използваните термини и изрази имат следните значения:
Дружество – ще се използва по-нататък за институцията Пенсионноосигурително Акционерно Дружество
“ЦКБ-СИЛА”, съкратено ПОАД “ЦКБ-СИЛА”.
Правилник – навсякъде в текста ще се разбира настоящият Правилник за организацията и дейността на
Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”.
Фонд – ще се използва за учредено и управлявано от дружеството отделно юридическо лице – Професионален
пенсионен фонд /ППФ/ “ЦКБ-СИЛА”.
Осигурено лице –физическо лице, работещо при I-ва и II-ра категория труд, на чието име и в чиято сметка са
внасяни или се внасят /извършват, правят/ месечни парични осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд при условия и по ред определени в
закона.
Осигурител – всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации,
които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица за осигуряването им
за професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Самоосигуряващ се – физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски във Фонда изцяло за
своя сметка за осигуряването си за професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Работодател – лице, организация или фирма, която е наела едно или повече лица на работа, и което има в
съответствие със закона задължението да внася изцяло за своя сметка осигурителни вноски за допълнително
осигуряване по този Правилник.
Осигурителна вноска – парично плащане, което е изцяло за сметка на осигурителя, чийто размер се определя
ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Осигурителен доход – доходът на осигурено във Фонда лице, който служи за база за изчисление на
осигурителните вноски.
Пенсионна схема – конкретният финансов механизъм за определяне на пенсионните задължения и
плащанията по този Правилник, изчислени чрез статистически/актюерски/ методи.
Пенсионер – физическо лице, което получава срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране от Фонда
в съответствие със закона и този Правилник.
Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране – срочно месечно плащане от Фонда на пенсионер.
Право на пенсия – възможност за получаване на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране от
Фонда.
Еднократно изплащане – вид плащане, извършвано от Фонда, на осигуреното лице или на негов наследник
съгласно закона, сключения договор и настоящия Правилник.
Разсрочено изплащане – форма за изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на няколко
части съгласно сключен договор.
Възраст – възрастта на осигуреното във Фонда лице съгласно този Правилник се определя според рождената
дата, регистрирана в гражданския регистър.
Срок – когато се брои на месеци, срокът изтича на съответното число на последния месец, а ако последният
месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои на седмици, изтича на
съответния ден на последната седмица. Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от
който започва да тече срока и изтича в края на последния ден. Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден. Последният ден на срока продължава
до края на двадесет и четвъртия му час.
Закръгляване – използват се принципите на математическото закръгляване.
Попечителски съвет – съвет, който представлява и защитава правата на осигурените лица и пенсионерите на
Фонда.
Осигурителен договор – договор, който урежда отношенията по допълнително задължително пенсионно
осигуряване в ППФ “ЦКБ-СИЛА” между лицензираното Дружество, от една страна, и осигуреното лице, от
друга страна
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
5
Пенсионен договор – договор между Дружеството и лице придобило право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране, който урежда, реда и начина за изплащане на пенсията, нейният размер и правата на
наследниците на пенсионера.
Дялове – законоустановени мерни единици, които представляват еднакви пропорционални части от нетните
активи на Фонда. Стойността на един дял на 01.07.2004 г. е равна на един лев и се променя след тази дата в
зависимост от дохода от управлението на активите на Фонда.
(ново – УС на 22.01.2007г.) Държава – членка – държава – членка на Европейския съюз, или друга държава –
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Законът – система от всички нормативни актове, свързани с дейността по допълнителното пенсионно
осигуряване.
Съкращения
Чл. 2. В този правилник за някои от изброените по-долу наименования се използват следните съкращения:
КСО – Кодекс за социално осигуряване;
КФН – Комисия за финансов надзор;
Заместник-председателя на КФН – заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”;
НОИ – Национален осигурителен институт;
(ново – УС на 22.01.2007г.) НАП – Национална агенция за приходите.
(ново – УС на 05.02.2007г.) Наредба № 29 на КФН – Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните
рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари
на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Тълкуване
Чл.3. (1) Тълкуването на този Правилник се извършва от Управителния съвет на Дружеството.
(2) Всяко препращане към закон или друг нормативен документ е съгласно съдържанието им към деня на
приемане на Правилника.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут
Чл. 4. (1) Фондът е юридическо лице по смисъла на чл. 133 ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Фондът не се ограничава със срок.
(3) Фондът се представлява при взаимоотношенията си с трети лица единствено от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”.
Фирма
Чл.5. (1) Наименованието на Фонда е “Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” или съкратено ППФ
“ЦКБ-СИЛА”.
(2) Наименованието на Фонда, седалището и адресът на управление задължително се посочват в
кореспонденцията и документите на Фонда.
Управляващо дружество
Чл. 6. (1) Наименованието на дружеството, което управлява ППФ “ЦКБ-СИЛА”, е “Пенсионноосигурително
акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА” или съкратено ПОАД “ЦКБ-СИЛА”.
(2) Седалището на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е в гр. София, район “Средец”, на адрес ул. “Стефан Караджа” № 2.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
6
Цели на Фонда
Чл. 7. (1) Целта на Фонда е набирането на месечни задължителни осигурителни вноски, управлението на
постъпилите средства и обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна професионална пенсия за
ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.
(2) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, осъществявано от Фонда, е дейност по набиране
на задължителни месечни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата на Фонда и
изплащането на срочни професионални пенсии за ранно пенсиониране, съгласно чл. 43.
(3) Фондът осъществява дейността си въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на професионалния
пенсионен фонд;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информацията;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.
(4) (доп. от УС на 22.01.2007г.) Средствата на Фонда се управляват от Дружеството с грижата на добър
търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на
осигурените във Фонда лица.
Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд
Чл. 8. (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:
1. срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора
категория труд съобразно категорията труд;
2. еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на
пенсионер.
Осигурителни плащания
Чл. 9 (отм.)
Размер на пенсията
Чл. 10. (1) Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на основата на
актюерските изчисления в съответствие с финансовите средства, натрупани в индивидуалната партида, срока
на получаване и техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Ако се промени технически лихвен процент, одобрен от заместник-председателят на КФН, това от своя
страна ще обуслови съответната промяна при актюерските изчисления.
Източници на средства
Чл. 11. Средствата на Фонда се формират от:
1. осигурителни /парични/ вноски;
2. доход от инвестициите на Фонда.
Оценка на активите
Чл. 12. (1) Оценката на активите на Фонда се извършва от Дружеството ежедневно, към края на всеки месец
и календарна година по ред и начин, уредени с Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите
на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди на КФН, и съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и на приложимите счетоводни стандарти.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
7
(2) При придобиване, инвестициите на Фонда се оценяват по цена на придобиването, която се формира от
цената, заплатена за придобиването им, и всички разходи извършени за придобиването им.
(3) Управителният съвет на Дружеството приема правила за оценка на активите и пасивите на Дружеството и
Фонда.
(4) Правилата по ал. 2 се представят за одобрение от заместник-председателят на КФН в срок до 7 календарни
дни от датата на тяхното приемане, изменяне или допълване.
Основните цели на инвестиционната политика на фонда
Чл. 13. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Основна цел на инвестиционната политика на Фонда е постигане на
оптимална доходност при минимална до средна степен на риск чрез спазване принципите на надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Чрез активна инвестиционна дейност, при спазване
на инвестиционните ограничения по чл. 14 алинеи 2 – 16, се цели реално нарастване на стойността на
средствата на Фонда в дългосрочен план.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството поддържа постоянно ликвидни средства във Фонда в размер, не
по-малък от текущите му задължения към осигурените лица, пенсионерите, Дружеството и други текущи
задължения, като инвестира средствата в активи, търгувани на развити и ликвидни пазари.
(4) (нова – УС на 22.01.2007г.) При избор на конкретните активи от даден вид по чл. 14 ал. 2, в които се
инвестират средствата на Фонда, Дружеството се ръководи от падежната структура и ликвидността на
портфейла като цяло.
(5) (нова – УС на 22.01.2007г.) При равни условия на надеждност, доходност и ликвидност средствата на
Фонда се инвестират в активи деноминирани в евро.
(6) (нова – УС на 22.01.2007г.) УС на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на Фонда, и ги представя на
Заместник-председателя на КФН в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или
допълнение.
Ограничения на инвестиционната политика на фонда
Чл. 14. (1) Фондът не се ограничава в своята инвестиционна политика с допълнителни ограничения, освен
предвидените в закона.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г., доп. от УС на 05.02.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на
17.08.2010г., изм. от УС на 12.01.2012г.) Дружеството може да инвестира средствата на Фонда и резерва по
чл.16, ал.6 съобразно предвидените в КСО ограничения за всяка инвестиция само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или
държавногарантиран дълг;
2. акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в
права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на такова дружество;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на
територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран
пазар на ценни книжа;
7. (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на
сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството
на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
8
9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да
бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно
довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 на КФН, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба №
29 на КФН:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити
по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
държава – членка, съответно в държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
15. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност
съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
16. инвестиционни имоти в страната или в друга държава – членка.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което Дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо
влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на 17.08.2010г.) Общата стойност на
инвестициите на Фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по ал. 2,
т. 1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата стойност на
инвестираните средства на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него
лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на Фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка, форуърдните валутни
договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 20 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани общо в акции и/или права по ал. 2, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
акции и/или права по ал. 2, т. 3, издадени от дружество със специална инвестиционна цел.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 15 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 2, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13, буква „а“, издадени от общини.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 25 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по ал. 2, т. 5 и 15, като инвестициите в банкови депозити в
една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на Фонда.
(9) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
ипотечни облигации по ал. 2, т. 6.
(10) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 25 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в корпоративни облигации по ал. 2, т. 8, т. 12, буква „б“ и т. 13, буква „б“.
(11) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани в корпоративни облигации по ал. 2, т. 9.
(12) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 15 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми по ал. 2, т. 10 и
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
9
14, като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също
управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на Фонда.
(13) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 20 на сто от активите на Фонда могат да бъдат деноминирани
във валута, различна от лев и евро.
(14) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по ал. 2, т. 16, като не се допуска тяхното ползване за нуждите
на Дружеството и на свързаните с него лица.
(15) (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по ал. 2, т. 7.
(16) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството може да сключва от името и за сметка на Фонда репо сделки и
обратни репо сделки с ценни книжа по ал. 2 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени към
края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна
репо сделка.
(17) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Дружеството привежда активите на Фонда в
съответствие с изискванията на алинеи от 4 до 16 в тримесечен срок от датата на превишение на съответното
инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа от Фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(18) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) В случаите по ал. 17, до привеждане на активите на
Фонда в съответствие със законовите изисквания, Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда
активи по ал. 2, по отношение на които е нарушено ограничението.
Сделки за намаляване на инвестиционния риск
Чл. 14а. (изм. – УС на 22.01.2007г.) (1) С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на
Фонда, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията
по тях за определена бъдеща дата или срок (хеджиращи сделки).
(2) Сключването и изпълнението на сделки по ал. 1 се уреждат от Наредба № 34 на КФН за условията за
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
(3) Сделки по ал. 1 са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени Наредба № 34 на КФН;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 на КФН;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(4) Сделките по ал. 3, точки 3 и 4 трябва да отговарят на следните условия:
1. насрещната страна по сделката трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 34 на КФН;
2. хеджиращият инструмент да подлежи на ежедневна оценка по справедлива стойност, която може да бъде
проверена;
3. хеджиращият инструмент да може да бъде продаден от Фонда по всяко време или заетата от Фонда позиция
може да бъде приключена или закрита.
Забрана за инвестиране
Чл. 14б. (нов – УС на 22.01.2007г.) (1) Дружеството не може да инвестира средствата на Фонда в ценни
книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството, или от свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от инвестиционните посредници на Дружеството по чл.
15, ал. 2 или от свързани с тях лица.
(2) Активи на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
10
1. Дружеството, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Дружеството;
4. инвестиционен консултант по чл. 15, ал. 3 или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фондът не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран
пазар.
(5) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за
сметка на Фонда ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на
съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) (нова – 13.07.2005г.) Дружеството и Фонда не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
(7) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на Фонда или да бъде
гарант на трети лица с активите на Фонда.
Съхраняване и инвестиране на средствата на Фонда
Чл. 15. (1) Всички активи на Фонда се съхраняват в една банка-попечител на базата на сключен договор за
попечителски услуги между Дружеството и банката-попечител. Банката-попечител води счетоводни записи и
извършва плащания за сметка на Фонда.
(2) (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Инвестирането на средствата на Фонда в ценни
книжа се извършва чрез определени от УС на Дружеството лицензирани инвестиционни посредници, с които
Дружеството сключва съответни договори. Без съдействие на инвестиционен посредник могат да се сключват
сделки с ценни книжа по чл.14, ал.2, т. 1 и т. 11 извън регулиран пазар на ценни книжа.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството задължително сключва договор за инвестиционни консултации
относно ценни книжа с инвестиционен консултант – физическо лице с признато от КФН право да упражнява
тази дейност или управляващо дружество.
(4) (нова – от УС на 22.01.2007г.) Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на Фонда, се
разпределя по индивидуалните партиди на осигурените пропорционално на техния дял в масата на активите
на Фонда в съответствие с изискванията на закона.
Минимална доходност
Чл. 16. (1) При управление на активите на Фонда Дружеството е длъжно да осигури постигането най-малко на
обявената от Заместник-председателя на КФН минимална доходност.
(2) Минималната доходност за професионалните пенсионни фондове представлява 60 на сто от средната
претеглена доходност на всички професионални пенсионни фондове за предходния 24-месечен период или с 3
процентни пункта по-малка от средната претеглена доходност – което от двете числа е по-малко.
(3) Когато постигнатата доходност от Фонда е по-ниска от минималната, Дружеството, е длъжно в 10-дневен
срок от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.
(4) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви във Фонда и в Дружеството.
(5) Когато постигнатата доходност от Фонда е с над 40 на сто по-висока от средната претеглена доходност за
професионалните пенсионни фондове или превишава с 3 процентни пункта средната – което от двете числа е
по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят в отделна партида за резерв във Фонда.
Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на Фонда.
(6) Дружеството формира със собствени средства резерв за Фонда в размер не по-малък от 1 на сто и не
повече от 3 на сто от активите му.
(7) Начинът и редът за определяне на минималната доходност, за покриване на разликата до минималната
доходност и за формиране и използване на резервите по ал. 5 и 6 се уреждат с Наредба № 12 от 10.12.2003 г.
за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и
за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност на КФН.
Чл. 17. Инвестиционната политика се осъществява от изпълнителните директори на Дружеството.
Управителният съвет определя състава на Съвет по инвестициите, който е негов съвещателен орган. Съветът
по инвестициите разработва проекти за инвестиционната политика, които се утвърждават от Управителния
съвет на Дружеството.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
11
Гаранции и отговорности
Чл. 18. (1) Дружеството гарантира изпълнението на своите отговорности и задължения по този Правилник с
активите си.
(2) Дружеството се задължава и гарантира, че средствата на Фонда ще се използват само за допълнително
задължително пенсионно осигуряване за ранно пенсиониране.
(3) Дружеството гарантира на осигурените във Фонда лица, че дохода, реализиран от инвестирането на
средствата на Фонда, с изключение на отчисленията за попълване на резерва по чл.16, ал.5, се разпределя по
индивидуалните им партиди пропорционално на техния дял в масата на активите на Фонда.
(4) Фондът не носи отговорност за задълженията на Дружеството.
(5) Средствата по индивидуалните партиди на осигурените във Фонда лица не подлежат на принудително
изпълнение.
(6) Паричните средства и другите активи на Дружеството и Фонда се съхраняват в банката-попечител,
определена с решение на Управителния съвет на Дружеството.
(7) (доп. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да предоставя заеми, да издава облигации или да бъде
гарант на трети лица. Дружеството може да ползва заем на стойност до 10 на сто от собствения си капитал
(капиталовата база), ако заемът е за придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко
необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за срок не по-дълъг от 3 месеца.
Актюерско обслужване
Чл. 19. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Актюерското обслужване на Фонда се организира и ръководи от
отговорен актюер, чиято правоспособност е призната от КФН.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Отговорният актюер:
1. разработва актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми, които се приемат от Управителния съвет
на Дружеството;
2. предлага за утвърждаване от Управителния съвет размера на използвания технически лихвен процент,
който след утвърждаването му от Управителния съвет се предлага за одобрение на заместник-председателят
на КФН;
3. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на Дружеството;
4. отговаря за вярното и точното определяне на размера на всички задължения към осигурените лица,
пенсионерите или техните наследници;
5. до 31 март всяка година изготвя и представя на Управителния съвет на Дружеството и на заместник-
председателя на КФН актюерски доклад за предходната година.
(3) Актюерският баланс на Фонда се съставя един път годишно.
(4) При извършваните актюерски разчети по този Правилник се прилага принципът на математическото
закръгляване.
Данъчни облекчения
Чл. 19а. (1) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване се признават
за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Личните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване във Фонда от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по начин,
ред и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Приходите от инвестиране на активите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по
индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(5) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
12
Задължения на осигурените и други лица
Чл. 20. (доп. от УС на 22.01.2007г.) Осигурените лица във Фонда, както и всички лица, които изискват и
ползват права по този Правилник, са длъжни да представят в Дружеството и Фонда изискваните от тях
документи, отнасящи се до тези права, както и задължението да съобщават в едномесечен срок за настъпили
промени в личните данни и в адреса на местоживеене, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи
съответните обстоятелства.
Права и задължения на осигурителните посредници
Чл. 20а. (1) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за
допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството, както и да извършват други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор.
(2) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е
извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е
съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(3) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по
отношение на своите работници и служители.
(4) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(5) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията
по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството. Те не
могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(6) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на КФН.
Права и задължения на Дружеството
Чл. 21. (1) Дружеството осъществява дейността си по допълнителното задължително пенсионно осигуряване
и по управлението на Фонда в съответствие със закона, Устава и този Правилник.
(2) Дружеството учредява, управлява професионалния пенсионен фонд и го представлява пред трети лица.
(3) Дружеството сключва осигурителни договори, управлява активите на Фонда и средствата на осигурените
лица с грижата на добър търговец, води индивидуалните осигурителни партиди, разпределя доходност,
извършва съответните плащания.
(4) Дружеството води отделно счетоводство за Фонда и съставя отделни финансови отчети за него.
(5) Дружеството извършва дейността по този Правилник след неговото одобрение от заместник-председателя
на КФН.
Права и задължения на осигурителите
Чл. 22. (1) Осигурителите правят месечни осигурителни вноски съгласно чл.31.
(2) Осигурителят не може да изисква информация за размера на натрупаните средства по индивидуалните
партиди на осигурени във Фонда лица.
(3) Осигурителят има право да получи при поискване от Дружеството в срок от 30 дни информация относно
редовността на получаване на осигурителните вноски за осигуряваните от него работници и служители.
(4) (отм.)
Освобождаване от отговорност за задължения
Чл. 23. Осигурените лица и Фонда не отговарят за задължения на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”, което го е учредило и
управлява.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
13
Попечителски съвет
Чл. 24. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Интересите на осигурените лица и на пенсионерите във Фонда се
представляват и защитават от Попечителски съвет.
(2) (попр. – 13.07.2005г.) Попечителският съвет на Фонда се състои от равен брой представители на
национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един
представител на Дружеството.
(3) Представителят на Дружеството в Попечителския съвет се определя с решение на Управителния съвет.
(4) (изм. – 13.07.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
Функции на Попечителския съвет
Чл. 25. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери
на Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/или други институции и
организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по
обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството и на КФН до 30 април
следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича – до датата, на която мандатът му изтича.
(2) (изм. – 13.07.2005г.) Попечителският съвет е длъжен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно
функциите си и да отговори писмено на съответните лица до два месеца от получаването на всяка
жалба, сигнал или молба;
2. да информира незабавно Заместник-председателя на КФН, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или
осигурителни посредници.
(3) (изм. – 13.07.2005г.) Предложенията и решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер
за Дружеството и неговите органи за управление.
(4) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет осъществява дейността си на адреса на управление на
Дружеството.
(5) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
(6) (нова – 13.07.2005г.) Попечителският съвет приема правилник за дейността си.
(7) (нова – 13.07.2005г.) Разходите, свързани с осъществяване на дейността на Попечителския съвет, са за
сметка на Дружеството.
(8) (нова – 13.07.2005г.) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(9) (нова – 13.07.2005г.) За неуредени в настоящия Правилник въпроси се прилагат Наредбата за
попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и правилника за
дейността на Попечителския съвет.
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА
Условия за постъпване и участие
Чл. 26. (1) Участието в Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” винаги е персонално. Всяко осигурено
във Фонда лице има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида.
(2) (изм. и доп. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Участник във Фонда може да стане всяко
лице, което е избрало Фонда чрез подадено на хартиен носител или като електронен документ
индивидуално заявление за участие до ППФ “ЦКБ-СИЛА”, в срок три месеца от започването на работа при
условията на първа или втора категория труд, приема изискванията на този Правилник и има сключен договор
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
14
за допълнително професионално пенсионно осигуряване. Редът за подаване на заявлението и изискванията
към формата и съдържанието му се определят от Наредба № 33 на КФН за индивидуалните заявления за
участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(3) (нова, УС на 25.09.2014г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на
лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се
съставя като електронен документ, той следва да е подписан с квалифициран електронен подпис, като се
спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 11.02.2013г., изм. от УС на 04.03.2013г.) Заявлението за участие
се подава от лицето в офис на Дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато заявлението за участие се подава чрез
осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 20а, ал.6. Дружеството
оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му
предоставя актуална писмена информация по образец съгласно приложение № 4 от Наредба №33 на КФН.
(5) (нова, УС на 04.03.2013г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и
попълва определените за дружеството данни.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Дружеството не приема и връща заявление за
участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни
и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето,
подало заявлението или не могат да бъдат вписани в регистъра изискуемите данни. Във всеки отделен случай
дружеството уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 11.02.2013г., изм. от УС на 25.09.2014г.) Заявлението за участие
се вписва в срок до три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за
осигуряване, в електронен регистър на подадените заявления за участие, воден от Дружеството и се съхранява
заедно с документите, свързани с него през целия период на съществуване на осигурителното
правоотношение с осигуреното лице, а в случаите когато правоотношение не е възникнало или е прекратено –
за срок не по – малък от една година от получаването на заявлението.
(8) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 11.02.2013г., изм. от УС на 04.03.2013г.) Когато заявлението за
участие е подадено на хартиен носител, служителят на дружеството удостоверява приемането му с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща
незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за
дружеството, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на НАП.
(9) (нова – УС на 11.02.2013г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ,
електронно копие от него, подписано с електронния подпис на Дружеството, се изпраща на лицето на
посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в
Дружеството, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или
в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(10) (нова – УС на 22.01.2007г.) Когато НАП върне заявление поради констатирани грешки, Дружеството
уведомява лицето и му разяснява начина за отстраняване на грешките. Когато НАП върне заявление като
невалидно, защото е подадено от лице, което няма право на избор на фонд, Дружеството уведомява лицето за
това.
(11) (нова – УС на 22.01.2007г.) Дружеството сключва осигурителен договор с лицето.
(12) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. УС на 11.02.2013г.) При или по повод избор на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване Дружеството, негови акционери, осигурителни посредници или други
лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии,
подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.
(13) (нова – УС на 22.01.2007г.) Участник във Фонда може да стане и лице, неизбрало Фонда, по реда на чл.
140, ал. 3 от КСО, но същото е разпределено служебно във Фонда. На основание на това разпределение в срок
до 30 дни от датата на служебното разпределение Дружеството предлага на лицето да сключи договор за
допълнително професионално осигуряване с Дружеството.
(14) (нова – УС на 22.01.2007г.) Подписването на осигурителен договор или служебното разпределение е
основание за издаване на документи за участие.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
15
Документи за участие
Чл. 27. (изм. – УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 11.02.2013г., изм. от УС на 04.03.2013г., изм. от УС на
25.09.2014г.) В едномесечен срок от датата по чл. 26, ал. 11 и 13, Дружеството изпраща на участника във
Фонда на посочения в договора адрес:
1. уведомително писмо за извършената регистрация като участник във Фонда и данни за откритата
индивидуална осигурителна партида;
2. удостоверение за участие и регистрационен талон, съдържащ наименованието на Фонда, трите имена
и единния граждански номер на участника във Фонда и индивидуалния му осигурителен номер.
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Условия и ред за сключване на договорите
Чл. 28. (1) Договорът за допълнително задължително пенсионно осигуряване урежда отношенията между
лицензираното Дружество, от една страна, и осигуреното лице, от друга страна, по участието във Фонда.
(2) Договорът за осигуряване в ППФ “ЦКБ-СИЛА” задължително съдържа:
1. датата на сключването и влизането в сила на договора;
2. (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 12.01.2012г.) наименованието и адреса, търговската
регистрация, единния идентификационен код и пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното
дружество, както и наименованието, кода, съдебната регистрация и кода по БУЛСТАТ на
управлявания професионален пенсионен фонд;
3. адреса на управление на Дружеството, който е и адрес на Фонда;
4. трите имена, ЕГН, постоянния и настоящия адрес и други лични данни за осигуреното лице;
5. входящия номер на заявлението за участие във Фонда или номера и датата на протокола за служебно
разпределение;
6. размера на осигурителната вноска;
7. условията, реда и начина за плащане на осигурителните вноски и личната допълнителна
професионална пенсия;
8. условията, реда и начина за еднократно или разсрочено изплащане, и прехвърляне на натрупаната
сума по индивидуалната партида на осигуреното лице;
9. размера и сроковете на събираните от Дружеството такси и удръжки;
10. правата и задълженията на страните по договора;
11. реда и начина за изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания;
12. условията за прекратяване на договора.
(3) Договорът за осигуряване по този Правилник е безсрочен и се съставя и подписва в два екземпляра – един
за Дружеството и един за осигуреното лице.
(4) При сключването на осигурителния договор Дружеството предоставя на осигуреното лице, заверено копие
от Правилника, действащ към датата на сключване на договора, който Правилник се счита за неразделна част
от договора.
(5) Договорът за осигуряване влиза в сила от датата на неговото подписване, а правата по него възникват от
датата на постъпването на първата осигурителна вноска по индивидуалната партида на осигуреното лице.
Ред за изменения и допълнения на договорите
Чл. 29. (1) Извън случаите на изменение и допълнение на правилника по чл.57, ал.1, страните по
осигурителния договор могат да поискат промени в него след писмено уведомяване на другата страна в срок
не по-малък от 30 дни от датата на уведомлението. За договорените промени се подписва анекс към
съществуващия договор.
(2) (отм.)
Условия за прекратяване на договора
Чл. 30. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Осигурителният договор не може да бъде прекратен едностранно от
Дружеството, освен при смърт на осигуреното лице.
(2) Осигурителният договор се прекратява:
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
16
1. при изтегляне на всички натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице по реда на
чл. 39;
2. при промяна на участието във Фонда и сключването на договор с друго пенсионноосигурително
дружество по реда на чл. 37 – чл. 38г.
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Видове и размер на вноските
Чл. 31. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Осигурителите и самоосигуряващите се по този Правилник правят месечни
парични осигурителни вноски в размер, определен в КСО.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Вноските в полза на осигуряваните лица във Фонда са изцяло за сметка на
осигурителите, а за лицата по чл.4а, ал.1 от КСО са изцяло за тяхна сметка.
Ред за събиране на осигурителните вноски
Чл. 32. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигурителните вноски за професионална
пенсия и лихвите към тях се събират от НАП и се превеждат във Фонда по ред и начин, определени в КСО.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Взаимоотношенията между НАП и управляващото Дружество се уреждат с
договор.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството носи отговорност само за реално преведените от НАП и
постъпили във Фонда осигурителни вноски.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При неоснователно забавяне на превода на осигурителните вноски по ал. 1
НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалната партида на съответното осигурено лице.
Индивидуална партида
Чл. 33. (1) Осигурителните вноски за осигуреното лице и средствата, прехвърлени от друг професионален
пенсионен фонд, се записват и натрупват в индивидуална осигурителна партида във Фонда, която се открива с
постъпването на първата осигурителна вноска. Тази партида има свой уникален номер, който е
индивидуалният осигурителен номер на осигуреното лице.
(2) В индивидуалната партида се отразяват: постъпилите осигурителни вноски; разпределеният доход от
инвестициите; събраните такси и удръжки; прехвърлянията и плащанията от нея.
(3) Не се допуска преразпределяне на средствата между индивидуалните партиди.
(4) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(5) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди отчитането й в дялове.
(6) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Дяловете в един фонд са равни
помежду си по стойност.
Стойност на дяла
Чл.33а. (1) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните активи
на Фонда.
(2) Доходът от инвестиране средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял.
(3) Стойността на един дял за всеки работен ден се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда
към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на предходния
работен ден.
(4) При заделянето на средства в резерва за гарантиране на минималната доходност по чл.16, ал.5 се увеличава
броят на дяловете в партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
(5) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва по чл.16, ал.5 се извършва
чрез намаляване на броя на дяловете от резерва на Фонда и увеличаване на стойността на един дял.
(6) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва по чл.16, ал.6 се извършва
чрез увеличаване на стойността на един дял.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
17
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 33б. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно
разпределение на лицето както и номер и дата на заявлението за промяна на участие;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял,
при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен
броят дялове.
(2) При сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразява номерът и датата на
пенсионния договор.
Чл. 33в. (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната
партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или
прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така
определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) (изм. от УС на 17.08.2010г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на
плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по
партидата.
(3) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) При изплащане на средства по ал. 2 Дружество подава до банката –
попечител на фонда, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното
лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(4) (изм. от УС на 17.08.2010г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) (изм. от УС на 17.08.2010г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и
изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото
плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на
плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
(6) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност
до петия знак след десетичната точка.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ
Ограничения за осигуряване
Чл. 34 Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един професионален пенсионен фонд.
Права при осигуряване във Фонда
Чл. 35 (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуряването във Фонда дава право на:
1. срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора
категория труд съобразно категорията труд;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
18
2. еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на
наследниците на починал осигурен или на пенсионер на Фонда при условията и по реда на част втора
от КСО и този Правилник
Ограничения на права
Чл. 36 В случай, че осигуреното лице е упражнило правата си по § 4 на КСО, набраните средства по
индивидуалната му партида във Фонда се прехвърлят според същия закон във фонд “Пенсии” на държавното
обществено осигуряване.
Право на промяна на участие и прехвърляне
Чл. 37. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Две години след датата на сключване на първия осигурителен договор
или датата на служебното разпределение и след възникване на задължението за осигуряване, осигуреното
лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партида в друг
професионален пенсионен фонд, като подаде заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който желае да премине.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието в професионален пенсионен фонд може да се променя след изтичане на
една година от сключване на договора за осигуряване в него.
(3) Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си в професионален пенсионен фонд при
несъгласие с извършени промени в правилника му, ако в тримесечен срок от уведомлението за промените
подадат заявление за прехвърляне, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба.
(4) Осигурените лица могат да променят участието си във Фонда и да прехвърлят натрупаните по
индивидуалните им партиди средства от Фонда в друг професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, без ограничение, когато във Фонда са прехвърлени индивидуалните им
партиди във връзка с преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително дружество или на
управляван от него професионален пенсионен фонд, в който те са участвали до този момент. Промяната на
участието може да се извърши в едномесечен срок от уведомяването им от страна на Дружеството за така
извършеното прехвърляне.
(5) Осигуреното във фонда лице има право да прехвърли набраните средства по индивидуалната си партида от
професионалния пенсионен фонд в универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на професионална
пенсия по чл.43 до придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Част първа от КСО.
(6) Редът и начинът за промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната
партида на осигуреното лице от един професионален пенсионен фонд в друг, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, се определят с Наредба №3 за реда и начина за промяна на участие и за
прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(7) При или по повод промяна на участието на осигурени лица, пенсионноосигурителните дружества, техни
акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
Предоставяне на информация и съдействие относно промяната на участие
Чл.38 (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление, актуална
писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него
фонд, както и му оказва съдействие при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението
за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други
причини.
(2) Дружеството публикува на страницата си в интернет:
1. актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена
таксата за прехвърляне.
2. образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и
на исканията по чл. 38в, ал. 1, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
19
Ред за подаване на заявление за промяна на участие и прехвърляне
Чл. 38а. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (изм. от УС на 12.01.2012г.) (1) Заявлението за промяна на участие се
подава от осигуреното лице до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине. Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник
или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно
заявление). Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се легитимира
пред осигуреното лице с документа по чл. 20а, ал. 6. В случаите, когато заявлението за промяна на участие се
подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен
подпис.
(2) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и
осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 38г, ал. 1 на осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на
договора започва да тече срокът по чл. 37, ал. 2.
(3) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална
заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на
осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(4) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор
определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и
подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на
осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(5) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни
документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на
електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в
извънработно време или в неработен ден.
(6) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в
съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран
електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(8) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 7, дружеството, в което то е
подадено, го анулира и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или
чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Отказ за промяна на участието и за разглеждане на заявлението
Чл. 38б. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на
лице, осигурено в управляван от него професионален пенсионен фонд, когато към момента на разглеждане на
заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 37, ал.1 – 4;
2. е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно
и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие,
когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с
които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 38а, ал. 6;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 37, ал.1 – 4.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1
пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от
Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) (изм. от УС на 12.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно
електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
20
подаде възражение за преразглеждане на отказа в 7 дневен срок след изтичане на срока за връщане на
заявлението за промяна на участие от пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето
е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине.
Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на
несъответствия по ал. 2, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3
работни дни от получаването и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице,
или да потвърди отказа на същото основание. Решението се изпраща на осигуреното лице с писмо с обратна
разписка.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може
да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете,
определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията се осъществява по същия начин.
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата
Чл.38в. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в
срок до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 38г, ал. 2 от дружеството, в което го е
подало. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на Дружеството, чрез
негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(2) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен институт заявление
по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(3) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване на
осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 38г, ал. 2. В случаите по ал. 2, т. 1 – 3
осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
Ред за прехвърляне на средствата
Чл. 38г. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за
промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 38в, ал. 2, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на
съответните професионални фондове. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното
дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на
прехвърляне на средствата.
(2) Прехвърлянето на средствата се извършва от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за
лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през
второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за
лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни
дни, следващи тези дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния
ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната партида,
постъпили по сметката на Фонда, до датата на прехвърляне и покриване на недостига до минималната
доходност, съответно попълване на резерва за гарантиране на минималната доходност.
(4) Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства е прехвърлило извлечение от индивидуалната му
партида в срок от седем работни дни от деня на прехвърлянето. В зависимост от избора на осигуреното лице в
заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната
поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
21
Прехвърляне на средства към пенсионни схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
(заглавие Ново, УС на 11.02.2013г.)
Чл.38д. (нов, УС на 11.02.2013г.) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната си партида във Фонда към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка съгласно условията на Глава тридесет и осма „а“ от
КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския
съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
Изтегляне на средства
Чл. 39. (1) Осигуреното лице във Фонда има право да изтегли еднократно натрупаните по индивидуалната си
партида средства при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО, ако не е придобило
право на професионална пенсия по условията на КСО и този Правилник.
(2) Дружеството изплаща средствата по ал. 1 в срок от 30 работни дни от постъпването на молбата.
Право на информация
Чл. 40. (1) Осигуреното лице има право на информация от Дружеството и Фонда за:
1. натрупаните средства по индивидуалната му партида;
2. доходността от тяхното управление;
3. размера на таксите и направените удръжки;
4. произтичащите от набраните средства пенсионни права.
5. измененията и допълненията на Правилника.
(2) Осигуреното лице получава периодично, минимум един път годишно, безплатна писмена информация за
състоянието на индивидуалната му партида с данните по ал. 1, т.1, 2, 3 и 4 за предходната година в срок до 30
април.
(3) Стойността на един дял за текущия ден се обявява до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на Дружеството
и в неговата електронна страница.
(4) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
Дружеството и в неговата електронна страница.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството до 31 март всяка година публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на Фонда по видове активи и емитенти на
ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Годишните финансови отчети на Дружеството и на Фонда се обнародват
едновременно в „Държавен вестник“, след приемането им от общото събрание на Дружеството.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При смърт на осигуреното лице правата по ал.1 и 2 се придобиват от неговите
наследници.
(8) (нова – УС на 22.01.2007г.) Осигурените във Фонда, по свое желание, в срок до 30 дни от датата на
писменото поискване могат безплатно да получат информация и консултация от Дружеството относно
въпроси, свързани с прилагането на Правилника и евентуални промени в нормативната уредба по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Ограничения за информация
Чл. 41. (1) Дружеството, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица нямат право да
предоставят на трети лица информация за осигурителите и за осигурените във Фонда лица.
(2) Информация за размера на осигурителните вноски, за плащаните допълнителни пенсии, както и справки за
състоянието на пенсионните партиди, се предоставят на:
1. физически лица, имащи изрични писмени пълномощия;
2. държавни институции и контролни органи съгласно действащото законодателство.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
22
Сигнална функция
Чл. 42. (1) Осигурените лица във Фонда и лицата по чл. 170, ал. 1 от КСО имат право да сигнализират
Попечителския съвет и/или Дружеството за пропуски и нарушения в дейността по този Правилник, по всички
решения на Дружеството, които касаят техните интереси.
(2) Попечителският съвет и/или Дружеството са длъжни да отговарят писмено на всяка жалба на осигурено
лице или лице по чл. 170, ал. 1 от КСО до два месеца от датата на получаването й.
(3) Отговорите по жалбите, възраженията и сигналите се подписват съответно от Изпълнителен директор на
Дружеството или председателя на Попечителския съвет.
РАЗДЕЛ VII. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИИ
Право на професионална пенсия
Чл. 43. (изм. от УС на 12.01.2012г.) От 1 януари 2015 г. осигурените лица във Фонда придобиват право на
пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6
месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6
месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка
следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при
условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, и 3 години по-ниска възраст за
жените и мъжете, работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен
институт.
(4) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа
категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират по част първа
на КСО, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:
1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория
труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;
2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с
4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете
при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.
(5) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при
условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, могат да се пенсионират по част първа на КСО преди навършване на
възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна
възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
(6) До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл.
104, ал. 3 от КСО, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се
пенсионират по част първа на КСО не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от
осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от
КСО.
Размер на пенсиите
Чл. 44. (1) Размерът на пенсиите, отпускани и изплащани от Фонда, се изчисляват на база:
1. натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице;
2. продължителността на срока за получаване на професионална пенсия, като се отчита индивидуално за
всяко осигурено лице най-дългия възможен период за придобиване правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
23
3. техническия лихвен процент, който се определя и изменя от Управителния съвет на Дружеството и е
одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Отпусканите от Фонда пенсии се актуализират на 1 януари, 1 април, 1 юли и 1октомври. Размерът на
актуализацията е разликата между използваната техническа лихва и постигнатата фактическа доходност за
предходното тримесечие.
(3) Ако осигуреното лице във Фонда придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа
от КСО преди изтичане на периода по ал. 1, заедно с последната професионална пенсия, се изплаща и
остатъкът по индивидуалната му партида.
Отпускане на професионални пенсии
Чл. 45. (1) Отпускането на пенсия от Фонда става на основание лична писмена молба, отправена до
Дружеството.
(2) Молбата за отпускане на пенсия се адресира до Дружеството и може да бъде подадена и чрез регионалните
представителства или клонове на дружеството по установен образец.
(3) (изм. – 13.07.2005г.) Към молбата за отпускане на пенсия се прилагат документи за удостоверяване на
общия осигурителен стаж и осигурителния стаж при условията на първа и втора категория труд по смисъла на
КСО.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на молбата за отпускане на пенсия Дружеството изпраща на
Осигуреното лице предложение за сключване на пенсионен договор или отказва мотивирано отпускането на
пенсия, ако Осигуреното лице не е придобило право на пенсия или ако не го е упражнило по установения ред.
(5) Професионалната пенсия се изплаща от Фонда от датата на придобиване правото на пенсия, ако
пенсионния договор е сключен в 6-месечен срок от тази дата. Ако пенсионния договор е сключен след този
срок, професионалната пенсия се изплаща от първо число на месеца, следващ месеца на сключване на
договора.
(6) Пенсиите от Фонда се изменят, спират, прекратяват и възстановяват при наличието на основание за това, с
писмено разпореждане, подписано от лице представляващо Дружеството.
(7) Осигурените лица и пенсионерите на Фонда могат да обжалват актовете на Дружеството за отпускане на
пенсия, за определяне на нейния размер, за начина на изплащането и с писмена жалба, отправена към
Управителния съвет в 15-дневен срок от датата на получаването на акта. Управителният съвет на Дружеството
се произнася по получените жалби в 15-дневен срок от датата на получаването им.
Пенсионен договор
Чл.45а (1) Получаването на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране се урежда с пенсионен
договор.
(2) Пенсионният договор съдържа:
1. (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 12.01.2012г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на Дружеството;
2. наименованието и кода на Фонда;
3. имената ЕГН постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
4. размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. реда и начина за изплащане на пенсията;
6. права на наследниците на пенсионера;
7. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. разходи по изплащането на пенсията;
9. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсионният договор се изменя или допълва по взаимно съгласие на страните в съответствие на
изискванията на Правилника и закона.
(4) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изтичане на срока, за който е отпусната пенсията.
Чл. 46. (отм.)
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
24
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните плащания
Чл. 47. (1) Отпуснатите от Фонда допълнителни професионални пенсии се изплащат ежемесечно до 15-то
число на месеца, следващ месеца, за който се отнася пенсията.
(2) Изплащането на пенсиите, разсрочените и еднократните плащания се извършва в касите на Дружеството,
по банков път или по друг начин, уговорен между страните по договора.
(3) Начинът за изплащането на пенсията, разсроченото или еднократното плащане се определя от осигуреното
лице или неговите наследници, и това се посочва в молбата или в договора.
(4) Пенсиите, разсрочените и еднократните плащания се получават лично от осигуреното лице или неговите
наследници или от нотариално упълномощени от тях лица.
Права на наследниците
Чл. 48. (1) При смърт на осигуреното във Фонда лице наследствени права придобиват – преживелият
съпруг/съпруга, низходящите и възходящите по права линия, на които се изплаща еднократно или разсрочено
натрупаната сума по индивидуалната партида на осигурения.
(2) При определяне на редът на наследяването и размера на наследствените дялове по ал. 1 и ал. 3 се прилагат
общите правила на Закона за наследството.
(3) При смърт на осигуреното във Фонда лице, или пенсионера когато няма наследници по ал. 1, средствата по
индивидуалната му партида се прехвърлят в държавния бюджет.
(4) При смърт на пенсионер на Фонда на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно остатъка от
натрупаната сума по индивидуалната му партида.
РАЗДЕЛ VIII. ЕДНОКРАТНИ И РАЗСРОЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ
Отпускане
Чл. 49. (1) Осигурените във Фонда лица и техните наследници имат право на еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида само в случаите, посочени в КСО, чл. 35 и
чл.39 на този Правилник.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г) Осигуреното лице може да поиска еднократно изплащане по ал. 1 на не повече
от 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида чрез внасяне в Дружеството на писмена
молба, придружена с решение на териториална експертна лекарска комисия за пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто.
(3) При възникване право на наследниците за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства
по индивидуалната партида на осигуреното лице същите отправят молба към Дружеството, към която се
прилагат следните документи:
1. акт за смърт на наследодателя;
2. удостоверение за наследници;
3. акт за раждане или удостоверение за граждански брак, според връзката на наследника с
наследодателя.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на молбата по ал. 2 или ал. 3 Дружеството изпраща на
Осигуреното лице или наследниците предложение за сключване на договор за разсрочено изплащане или
отказва мотивирано разсроченото изплащане, ако Осигуреното лице или наследниците не са придобили право
на разсрочено изплащане или ако не са го упражнили по установения ред.
Извършване на изплащането
Чл. 50. (1) Разсроченото изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида се извършва
съгласно сключен договор между подалия молбата и Дружеството.
(2) Срокът за разсроченото изплащане по този Правилник не може да бъде по-голям от 24 месеца при едно
плащане за едно тримесечие. Размерът на сумата по всяко отделно тримесечно плащане не може да бъде по-
малък от 100 /сто/ лева.
(3) Всички други условия по начина и реда на извършване на разсроченото изплащане могат да се уговорят в
договора по ал. 1.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
25
(4) С изплащането на последната сума от натрупаните средства по индивидуалната партида, правата на
осигуреното лице или неговите наследници се прекратяват.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството извършва еднократното изплащане в срок от 30 дни от
постъпването на молбата и приложените към нея документи.
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Право на такси и удръжки
Чл. 51. (1) За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване във
Фонда и за неговото управление Дружеството, в съответствие със КСО, въвежда такси и удръжки, които се
определят в този Правилник и осигурителните договори.
(2) Дружеството не може да събира други такси и удръжки, освен посочените в Раздел ІХ и Х на Правилника.
Удръжки от осигурителните вноски
Чл. 52. (изм. – 13.07.2005г.) Дружеството прави удръжка в размер на 5 на сто от всяка постъпила във Фонда
осигурителна вноска за професионално осигуряване.
Инвестиционна такса
Чл. 53. (1) Дружеството събира инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно върху стойността на
нетните активи на Фонда в зависимост от периода през който те са били управлявани от него.
(2) Инвестиционната такса по ал. 1 се отчислява по ред определен от КФН.
(3) Конкретният размер на таксата по ал. 1 се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на
Дружеството.
РАЗДЕЛ Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Допълнителна такса
Чл. 54. (изм. от УС на 14.11.2011г., изм. от УС на 12.01.2012г.) (1) Дружеството събира допълнителна такса
при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 е 20 лева.
(3) Таксата по този член не се събира в случаите на прехвърляне поради несъгласие с изменението на
правилника на Фонда.
(4) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 38г, ал. 2, и в случай че не е налице
отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени участието си,
заплаща такса за прехвърляне на пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено, с
изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(5) Таксата за прехвърляне се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова
сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по
банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице,
както и видът на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена,
когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал.4.
Такса за допълнителна информация
Чл. 55. (отм.)
РАЗДЕЛ ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Чл. 56. Правата на осигурените лица при преобразуването, прекратяването и несъстоятелността на
Дружеството или преобразуването на Фонда, се уреждат съобразно Дял пети на КСО и съответните
подзаконови нормативни актове.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
26
РАЗДЕЛ XIІ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Чл. 57. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Правилникът може да бъде изменян и/или допълван от Управителния
съвет на Дружеството. Тези изменения и допълнения влизат в сила след предварително одобрение на
заместник-председателя на КФН.
(2) Дружеството информира писмено осигурените лица и осигурителите за извършените изменения и
допълнения в Правилника и ги публикува в два регионални и два централни ежедневника в едноседмичен
срок от получаване на решението на заместник председателят на КФН.
(3) Дружеството публикува обявите и съобщенията, свързани с дейността на Фонда в зависимост от тяхната
цел, съдържание и значимост, в Държавен вестник, в централни ежедневници, в информационния бюлетин на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и в свои собствени издания.
(4) Приетите от държавата нормативни актове със задължително съдържание относно допълнителното
задължително пенсионно осигуряване стават неотменна част от Устава и Правилника на Дружеството.
(5) (отм.)
РАЗДЕЛ XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (изм. – от УС на 22.01.2007г., доп. от УС на 05.02.2007г., доп. от УС на 18.06.2010г., доп. от УС на
17.08.2010г., доп. от УС на 14.11.2011г., доп. от УС на 11.02.2013г., доп. от УС на 04.03.2013г., доп. от УС на
25.09.2014г.) Настоящият Правилник се издава на основание чл. 9 и чл. 43, ал. 2, т. 3 от Устава на
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”, приет с решение на Общото събрание на
акционерите на дружеството от 30 октомври 2000 г. и във връзка с решение на Управителния съвет на ПОАД
“ЦКБ-СИЛА” (протокол № 6/30.10.2000 г.) за учредяване на Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”,
изменен с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 10 януари 2003 г., 07 май 2003 г.,
30 октомври 2003 г, 18 декември 2003 г., 27 март 2004г., 5 май 2004г., 14 декември 2004г., 13 юли 2005г.,
изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” от 22 януари 2007г. и 5
февруари 2007г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА”, отразено в
Протокол № 008 от 18.06.2010г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-
СИЛА”, отразено в Протокол №011 от 17.08.2010г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на
ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД, отразено в Протокол № 32 от 14.11.2011г., изменен и допълнен с решение на
Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД, отразено в Протокол № 34 от 12.01.2012г., изменен и
допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД, отразено в Протокол № 52 от
11.02.2013г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД, отразено в
Протокол № 54 от 04.03.2013г., изменен и допълнен с решение на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-
СИЛА” АД, отразено в Протокол № 82 от 25.09.2014г.
§2. (изм. – 13.07.2005г.) Установяват се следните срокове за влизане в сила и прилагане на Правилника и
неговите изменения и допълнения:
 Правилникът влиза в сила от датата на вписване на Професионалния пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” в
регистъра на СГС;
 измененията и допълненията на Правилника влизат в сила от деня на тяхното одобрение от
заместник-председателя на КФН.
§3. Управителният съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” дава указания по прилагането на този Правилник.
§4. (нов, от УС на 11.02.2013г.) Измененията и допълненията в чл.26 и чл.27 от Правилника, приети с
Протокол № 52 на Управителния съвет от 11.02.2013г., влизат в сила от 22.02.2013 г.
§5. (нов, от УС на 25.09.2014г.) Измененията и допълненията в чл.26 и чл.27 от Правилника, приети с
Протокол № 82 на Управителния съвет от 25.09.2014г., влизат в сила от 21.10.2014 г., с изключение на
измененията и допълненията в чл. 26, ал. 7, които влизат в сила от 12.08.2014г. в съответствие с изискванията
на Наредба №33 на КФН.

П РА В И Л Н И К

за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”

С този правилник се регламентират организацията и дейността на Доброволен
пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, който се управлява от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА” (лиценз №
08/26.10.2000 г.) в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Част втора:
Допълнително социално осигуряване.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………………………4
Обяснение на термини ……………………………………………………………………………………………………………………….4
Съкращения……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Тълкуване ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………………..6
Правен статут …………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Фирма ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Управляващо дружество …………………………………………………………………………………………………………………….6
Цели на Фонда …………………………………………………………………………………………………………………………………..6
Придобиване на право на пенсия ………………………………………………………………………………………………………..6
Осигурителни плащания …………………………………………………………………………………………………………………….7
Размер на пенсиите…………………………………………………………………………………………………………………………….7
Източници на средства……………………………………………………………………………………………………………………….7
Методи и честота за оценка на активите ……………………………………………………………………………………………..7
Инвестиране ………………………………………………………………………………………………………………………………………7
Основни цели и ограничения на инвестиционната дейност на фонда……………………………………………………7
Забрана за инвестиране …………………………………………………………………………………………………………………….10
Инвестиционна политика………………………………………………………………………………………………………………….10
Сделки за намаляване на инвестиционния риск …………………………………………………………………………………11
Гаранции и отговорности………………………………………………………………………………………………………………….12
Актюерско обслужване …………………………………………………………………………………………………………………….12
Данъчни облекчения…………………………………………………………………………………………………………………………12
Задължения на осигурените и други лица ………………………………………………………………………………………….13
Права и задължения на осигурителните посредници………………………………………………………………………….13
Задължения на Дружеството……………………………………………………………………………………………………………..13
Консултативен съвет ………………………………………………………………………………………………………………………..13
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА……………………………………………………………………………………………………..14
Условия за постъпване и участие………………………………………………………………………………………………………14
Документи за участие……………………………………………………………………………………………………………………….15
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ……………………………………………………………………………………………15
Условия и ред за сключване на договорите ……………………………………………………………………………………….15
Видове договори………………………………………………………………………………………………………………………………15
Ред за изменения и допълнения на договорите…………………………………………………………………………………..15
Ограничения по договора …………………………………………………………………………………………………………………15
Условия за прекратяване на договора………………………………………………………………………………………………..16
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ…………………………………………………………………………………………………16
Видове и размер на вноските…………………………………………………………………………………………………………….16
Ред за набиране на осигурителните вноски………………………………………………………………………………………..16
Индивидуална партида……………………………………………………………………………………………………………………..17
Стойност на дяла ……………………………………………………………………………………………………………………………..17
Водене на индивидуалните партиди ………………………………………………………………………………………………….17
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ……………………………………………………………………………………………….18
Право на информация……………………………………………………………………………………………………………………….18
Ограничения за информация …………………………………………………………………………………………………………….18
Право на пенсия ……………………………………………………………………………………………………………………………….19
Право на разпореждане …………………………………………………………………………………………………………………….19
Право на прехвърляне на средства в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване ..19
Предоставяне на информация и съдействие ………………………………………………………………………………………20
Ред за подаване на заявлението за прехвърляне …………………………………………………………………………………20
Отказ за прехвърляне и за разглеждане на заявлението ……………………………………………………………………..20
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата …………………………………………………………………21
Ред за прехвърляне на средствата ……………………………………………………………………………………………………..21
Прехвърляне на средства на друго лице в същия фонд ………………………………………………………………………22
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
3
Изтегляне на средства ………………………………………………………………………………………………………………………22
РАЗДЕЛ VII. ПЕНСИИ ……………………………………………………………………………………………………………………………22
Глава първа. Общи условия ………………………………………………………………………………………………………………….22
Размер на пенсиите…………………………………………………………………………………………………………………………..22
Отпускане на пенсии ………………………………………………………………………………………………………………………..22
Пенсионен договор…………………………………………………………………………………………………………………………..23
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните пенсионни плащания …………………………………24
Глава втора. Пенсия за старост……………………………………………………………………………………………………………..24
Право за пенсия за старост ……………………………………………………………………………………………………………….24
Право на избор …………………………………………………………………………………………………………………………………24
Пожизнена пенсия за старост ……………………………………………………………………………………………………………24
Срочна пенсия за старост………………………………………………………………………………………………………………….25
Предсрочно пенсиониране………………………………………………………………………………………………………………..25
Пенсиониране след пенсионна възраст ……………………………………………………………………………………………..25
Глава трета. Пенсия за инвалидност ……………………………………………………………………………………………………..25
Право на пенсия за инвалидност ……………………………………………………………………………………………………….25
Упражняване правото на инвалидна пенсия ………………………………………………………………………………………25
Обжалване на решение за инвалидност……………………………………………………………………………………………..25
Видове плащания при инвалидност …………………………………………………………………………………………………..26
Пожизнена пенсия за инвалидност ……………………………………………………………………………………………………26
Срочна пенсия за инвалидност………………………………………………………………………………………………………….26
Начало на получаване на пенсията за инвалидност ……………………………………………………………………………26
Глава четвърта. Наследствени пенсии…………………………………………………………………………………………………..26
Право на наследствена пенсия…………………………………………………………………………………………………………..26
Право на избор …………………………………………………………………………………………………………………………………27
Наследствена пенсия на починало осигурено лице във Фонда ……………………………………………………………27
Наследствена пенсия на починал пенсионер на Фонда……………………………………………………………………….27
Наследствена пенсия на починал пенсионер с инвалидна пенсия ……………………………………………………….27
Отпускане на наследствена пенсия ……………………………………………………………………………………………………28
Права на наследници на ползващо лице или наследник ……………………………………………………………………..28
Еднократно или разсрочено изплащане……………………………………………………………………………………………..28
РАЗДЕЛ VIII. РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ …………………………………………………………………………………………..28
Право на разсрочено изплащане ……………………………………………………………………………………………………….28
Извършване на изплащането …………………………………………………………………………………………………………….28
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ ………………………………………………………………………………………………………….28
Право на такси и удръжки ………………………………………………………………………………………………………………..28
Встъпителна такса ……………………………………………………………………………………………………………………………29
Удръжка от дохода от инвестициите на Фонда ………………………………………………………………………………….29
Удръжки от осигурителните вноски ………………………………………………………………………………………………….29
Допълнителна такса………………………………………………………………………………………………………………………….29
Такса за допълнителна информация ………………………………………………………………………………………………….30
РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ………………………………………………………………………………………….30
РАЗДЕЛ XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ……………………………………………………………….30
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
4
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Обяснение на термини
Чл. 1. (изм. – 13.07.2005г., доп. – 22.01.2007г.) В този Правилник използваните термини и изрази имат
следните значения:
Дружество – ще се използва по-нататък за институцията Пенсионноосигурително Акционерно Дружество
“ЦКБ-СИЛА”, съкратено ПОАД “ЦКБ-СИЛА”.
Правилник – навсякъде в текста ще се разбира настоящия Правилник за организацията и дейността на
доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА.
Фонд – ще се използва за учредено и управлявано от Дружеството отделно юридическо лице – Доброволен
пенсионен фонд /ДПФ/ “ЦКБ-СИЛА”.
Осигурено лице/ Осигурен – всяко навършило 16 години физическо лице, на чието име и в чиято сметка в
ДПФ “ЦКБ-СИЛА” са внасяни или се внасят парични осигурителни вноски за допълнителна пенсия от
доброволен пенсионен фонд при условия и по ред определени в закона, настоящия Правилник и
осигурителния договор.
Осигурител – 1. работодател, който прави осигурителни вноски във Фонда за своите работници и
служители;
2. орган, който прави осигурителни вноски във Фонда за:
а) държавните служители;
б) съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните
служители;
в) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните
работи, и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на
наказанията;
3. възложител, който прави осигурителни вноски във Фонда за лицата, с които е сключен договор за
възлагане на управление или контрол;
Работодател – Всяко физическо или юридическо лице, негово правно или организационно обособено звено,
което сомостоятелно сключва договори относно трудови правоотношения, включително и такива по договор
за управление и прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на своите
работници и/или служители.
Друг осигурител – физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски в полза на лице, по
отношение на което не е Осигурител по смисъла на този Правилник.
Осигурителна вноска – месечна, за друг период или еднократно внесена във Фонда парична сума за
закупуване на пенсионни правa, внесена във Фонда.
Закупуване на пенсионни права – придобиване на права чрез съответна еднократна парична вноска при
спазване на условията определени в Правилника.
Пенсионна схема – конкретният финансов механизъм за определяне на пенсионните задължения и
плащанията по този Правилник, изчислени чрез статистически /актюерски/ методи.
Допълнителна пенсия – безсрочно или срочно месечно плащане от Фонда на пенсионер.
Право на пенсия – възможност за получаване на безсрочно или срочно месечно плащане от Фонда на
Пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на Пенсионер.
Пенсионер –физическо лице, което съгласно сключен пенсионен договор получава лична или наследствена,
срочна или пожизнена допълнителна пенсия от Фонда.
Еднократно изплащане – вид изплащане, извършвано от Фонда на осигуреното лице или на негови
наследници или ползващи лица по тяхно желание при прекратяване на осигуряването съгласно закона,
сключения договор и настоящия Правилник.
Разсрочено изплащане – форма за изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида, на
осигуреното лице на няколко части съгласно сключен договор;
Еднократно изтегляне – частично или изцяло плащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида, извършвано по желание на осигуреното лице, наследници или ползващи лица когато лицето не е
придобило право на пенсия.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
5
Възраст – възрастта на осигуреното във Фонда лице, съгласно този Правилник, се определя според
рождената дата, регистрирана в гражданския регистър. Възрастта по този Правилник се определя в цели
години.
Срок – когато се брои на месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец
няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои на седмици изтича на
съответния ден на последната седмица. Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от
който започва да тече срока и изтича в края на последния ден. Когато срокът изтича в неприсъствен ден този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден. Последният ден на срока продължава
до края на двадесет и четвъртия му час.
Закръгляване – използват се принципите на математическото закръгляване.
Консултативен съвет – съвет, който представлява и защитава правата на осигурените лица и пенсионерите
на Фонда.
Осигурителен договор – договор, който урежда отношенията по доброволното пенсионно осигуряване
между Дружеството, от една страна, и осигуреното лице, осигурител или друг осигурител, от друга страна
Пенсионен договор – договор, с който дружеството се задължава да плаща допълнителна пенсия, съгласно
определена в него пенсионна схема, срещу вноски, които осигуреното лице е заплатило.
Дялове – законоустановени мерни единици, които представляват еднакви пропорционални части от нетните
активи на Фонда. Стойността на един дял на 01.07.2004 г. е равна на един лев и се променя след тази дата в
зависимост от дохода от управлението на активите на Фонда.
Наследници / наследници по закон – лицата, определени според разпоредбите на Закона за наследството,
като наследници на, осигурено лице или пенсионер на Фонда.
Ползващи лица – наследници по закон или други лица посочени изрично от Осигуреното лице или
пенсионера, които имат право на наследствена пенсия.
Осигурителни плащания – пенсии, еднократни или разсрочени плащания направени след придобиване на
право на пенсия.
Индексация (изм. от УС на 28.07.2009г.) – нарастване на размера на пенсията, на всеки 12 месеца от
нейното получаване, с процента на гарантирана индексация. Процента на гарантирана индексация не се
променя в срока, за който е отпусната пенсията. Индексацията е за сметка на средствата, натрупани по
индивидуалната партида на пенсионера.
Актуализация (изм. от УС на 15.05.2009г.) – ежегодното преизчисляване на размера на отпуснатата пенсия
на основата на разликата между постигнатата доходност през годината и използваната техническа лихва. На
актуализиране подлежат срочните пенсии и пожизнените с гарантиран срок на получаване от ползващите
лица в рамките на този срок.
(ново – УС на 22.01.2007г.) Държава – членка – държава – членка на Европейския съюз, или друга държава
– страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Законът – система от всички нормативни актове, свързани с дейността по допълнителното пенсионно
осигуряване.
Съкращения
Чл. 2. В този правилник, за някои от изброените по-долу наименования се използват следните съкращения:
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия;
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия;
КСО – Кодекс за социално осигуряване;
КФН – Комисия за финансов надзор;
Заместник-председателя на КФН – заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”;
УС – управителен съвет на Дружеството;
МРЗ – минимална работна заплата за страната;
ЕГН – Единен граждански номер;
(ново – УС на 05.02.2007г.) Наредба № 29 на КФН – Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните
рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните
пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
6
Тълкуване
Чл. 3. (1) Тълкуването на този Правилник се извършва от Управителния съвет на Дружеството.
(2) Всяко препращане към закон или друг нормативен документ е съгласно съдържанието им към деня на
приемане на Правилника.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут
Чл. 4. (1) Фондът е юридическо лице по смисъла на чл. 214 ал. 5 на КСО.
(2) Фондът не се ограничава със срок.
(3) Фондът се представлява при взаимоотношенията си с трети лица единствено от лицензираното
Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”.
Фирма
Чл. 5. (1) Наименованието на Фонда е “Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, или съкратено ДПФ
“ЦКБ-СИЛА”.
(2) Наименованието на Фонда, седалището и адресът на управление задължително се посочват в
кореспонденцията и документите на Фонда.
Управляващо дружество
Чл. 6. (1) Наименованието на дружеството, което управлява ДПФ “ЦКБ-СИЛА”, е “Пенсионноосигурително
акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”, или съкратено ПОАД “ЦКБ-СИЛА”.
(2) Седалището на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е в гр. София, район “Средец”, на адрес ул. “Стефан Караджа” № 2.
Цели на Фонда
Чл. 7. (1) Целта на Фонда е набирането на доброволни парични осигурителни вноски в доброволен
пенсионен фонд, управлението на средствата, постъпили в него, и изплащането на допълнителни пенсии за
участващите в него лица или съответно на техните ползващи лица при придобиване на право на пенсия в
случаите, предвидени в КСО и определени в осигурителните договори в съответствие с този Правилник.
(2) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано от Фонда, е социално осигуряване с
предварително определени /дефинирани/ осигурителни вноски, при което сумите, подлежащи на изплащане,
се определят от събраните по индивидуалните партиди средства.
(3) Фондът ще осъществява дейността си при спазване принципите на:
1. доброволност на участието;
2. юридическа самостоятелност на Дружеството и Фонда;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция с другите пенсионноосигурителни дружества;
(4) (доп. УС на 22.01.2007г.) Средствата на Фонда ще се управляват от Дружеството с грижата на добър
търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на
осигурените във Фонда лица.
Придобиване на право на пенсия
Чл. 8. Правото на пенсия възниква в следните случаи:
1. старост;
2. инвалидност;
3. смърт.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
7
Осигурителни плащания
Чл. 9. (1) На основата на този Правилник при придобиване на съответното право на пенсия, Дружеството,
респективно Фондът, ще изплаща следните видове пенсии:
1. пенсия за старост;
2. пенсия за инвалидност;
3. наследствени пенсии.
(2) Осигуреният във Фонда, неговите ползващите лица имат право на свободен избор между видовете
пенсии, изплащани от Дружеството, респективно от Фонда, както и на еднократно или разсрочено
пенсионно плащане на набраните средства по индивидуалната му партида, съгласно условията и реда
посочени в Правилника.
Размер на пенсиите
Чл. 10. (1) Размерът на пенсиите се определя на основата на актюерските изчисления в съответствие с
финансовите средства, натрупани в индивидуалната партида, биометричните таблици, одобрени от
заместник-председателят на КФН и техническият лихвен процент, одобрен от заместник-председателят на
КФН.
(2) Ако се променят посочените в предходната алинея условия, това от своя страна ще обуслови съответната
промяна при актюерските изчисления.
Източници на средства
Чл. 11. Средствата на Фонда се формират от:
1. осигурителни вноски;
2. доход от инвестициите на Фонда;
Методи и честота за оценка на активите
Чл. 12. (по отношение на ежедневната оценка в сила от 01.07.2004 г.) Оценката на активите на Фонда се
извършва ежедневно, към края на всеки месец, и календарна година по ред и методи, определени със закон
или други нормативни актове.
Инвестиране
Чл. 13. (1) Паричните средства и другите активи на Фонда се съхраняват в банка-попечител, с която
дружеството има сключен договор. Банката-попечител води и поддържа счетоводни записи и регистър за
всички активи поотделно на Фонда отделно от собствените си активи и от активите, привлечени от други
клиенти.
(2) (доп. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Инвестирането на средствата на Фонда в ценни
книжа се извършва чрез определени от УС на Дружеството лицензирани инвестиционни посредници, с
които дружеството сключва писмени договори. Без съдействие на инвестиционен посредник могат да се
сключват сделки по чл.14, ал.3, т. 1 и т. 11 извън регулиран пазар на ценни книжа.
(3) (нова – УС на 22.01.2007г.) Дружеството задължително сключва договор за инвестиционни консултации
относно ценни книжа с инвестиционен консултант – физическо лице с признато от КФН право да упражнява
тази дейност или управляващо дружество.
Основни цели и ограничения на инвестиционната дейност на фонда
Чл. 14. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Основна цел на инвестиционната дейност на Фонда е постигане на
оптимална доходност при умерено висока степен на риск чрез спазване принципите на надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (доп. от УС на 22.01.2007г.) Чрез активна инвестиционна дейност, при спазване на инвестиционните
ограничения по алинеи 4 – 17 се цели реално нарастване на стойността на средствата на Фонда в
дългосрочен план. Дружеството поддържа постоянно ликвидни средства във Фонда в размер, не по-малък от
текущите му задължения към осигурените лица, пенсионерите, Дружеството и други текущи задължения,
като инвестира средствата в активи, търгувани на развити и ликвидни пазари. При избор на конкретните
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
8
активи от даден вид по ал. 3, в които се инвестират средствата на Фонда, Дружеството, се ръководи от
падежната структура и ликвидността на портфейла като цяло. При равни условия на надеждност, доходност
и ликвидност средствата на Фонда се инвестират в активи деноминирани в евро.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г., доп. от УС на 05.02.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на
17.08.2010г., изм. от УС на 12.01.2012г.) Дружеството може да инвестира средствата на Фонда само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или
държавногарантиран дълг;
2. акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в
права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на такова дружество;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност на
територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50
на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно
законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и
средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане
и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа;
9.обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат
приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в Наредба № 29 на КФН, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба
№ 29 на КФН:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити
по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
държава – членка, съответно в държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
15. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност
съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в Наредба № 29 на КФН;
16. инвестиционни имоти в страната или в друга държава – членка.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което Дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо
влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
9
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат
да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент, при което не повече от 10 на сто от
активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент и свързани с него лица.
Ограничението не се прилага за инвестициите в ценни книжа по ал.3, т. 1 и 11.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Минимум 10 на сто, но не повече от 60 на сто от
активите на Фонда могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал.3, т. 1 и т. 11.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Минимум 5 на сто, но не повече от 50 на сто от
активите на Фонда могат да бъдат инвестирани общо в акции и/или права по ал.3, т. 2, т. 12, буква „в“ и т.
13, буква „в“.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
акции и/или права по ал.3, т. 3, издадени от дружество със специална инвестиционна цел.
(9) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 20 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал.3, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13, буква „а“, издадени от
общини.
(10) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г., изм. от УС на 06.06.2011г.) Минимум 1 на сто,
но не повече от 35 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по
ал.3, т. 5 и 15, като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от
активите на Фонда.
(11) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в
ипотечни облигации по ал.3, т. 6.
(12) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Минимум 5 на сто, но не повече от 45 на сто от
активите на Фонда могат да бъдат инвестирани общо в корпоративни облигации по ал.3, т. 8, т. 12, буква „б“
и т. 13, буква „б“.
(13) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани в корпоративни облигации по ал.3, т. 9.
(14) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани общо в акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми по ал.3, т. 10 и
14, като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също
управляващо дружество, не могат да превишават 10 на сто от активите на Фонда.
(15) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не повече от 30 на сто от активите на Фонда могат да бъдат деноминирани
във валута, различна от лев и евро.
(16) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 17.08.2010г.) Не повече от 10 на сто от активите на Фонда
могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по ал.3, т. 16, като инвестицията в един имот не може да
надвишава 5 на сто от активите на Фонда.
(17) (нова, доп. от УС на 18.06.2010г.) Не повече от 15 на сто от активите на Фонда могат да бъдат
инвестирани в корпоративни облигации по ал.3, т. 7.
(18) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството може да сключва от името и за сметка на Фонда репо сделки и
обратни репо сделки с ценни книжа по ал.3 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени към
края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната
обратна репо сделка.
(19) (изм. от УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) Дружеството привежда структурата на активите
на Фонда в съответствие с определените в алинеи от 5 до 18 максимални и/или минимални граници в
тримесечен срок от датата на превишение или понижение спрямо съответното инвестиционно ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на
Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа от Фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(20) (нова – УС на 22.01.2007г., изм. от УС на 18.06.2010г.) В случаите по ал. 19, до привеждане на активите
на Фонда в съответствие със законовите изисквания, Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда
активи по ал. 3, по отношение на които е нарушено ограничението.
(21) (нова – УС на 22.01.2007г.) Структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване
на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
10
Забрана за инвестиране
Чл. 15 (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да инвестира средствата на Фонда в ценни
книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от Дружеството, или от свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от инвестиционните посредници на Дружеството по чл.
13, ал. 2 или от свързани с тях лица.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Активи на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Дружеството, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от Дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Дружеството;
4. инвестиционен консултант по чл. 13, ал. 3 или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Фондът не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия
на ценни книжа на регулиран пазар.
(5) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на
ценни книжа от името и за сметка на Фонда ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които
съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на
регистриране на този пазар.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството и Фонда не могат да придобиват акции, издадени от един
емитент.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и
за сметка на Фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на Фонда.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на Фонда,
за нуждите на Дружеството и на свързаните с него лица.
Инвестиционна политика
Чл. 15а. (нов – УС на 22.01.2007г.) (1) Инвестиционната политика на Дружеството осигурява постигането на
основните цели на инвестиционната дейност на Фонда по чл.14, ал.1 посредством обективна оценка и
своевременно управление на риска, свързан с инвестициите на Фонда.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Основни цели на инвестиционната политика на Фонда са:
1. инвестиране средствата на осигурените лица във Фонда с цел постигане на оптимално равнище на
доходност от активите, при умерено висока степен на риск, и при спазване на нормативните изисквания;
2. диверсификация на портфейла от активи;
3. изграждане на инвестиционна стратегия за осигуряване на достатъчно ликвидни средства за посрещане на
текущите задължения на Фонда към осигурени лица и Дружеството;
4. при инвестиране на средствата на Фонда се цели минимизиране на времето на престой на постъпилите
средства по неговите разплащателни сметки.
(3) Инвестиционната политика на Фонда се осъществява на база на принципите на инвестиране:
1. надеждност на активите – инвестира се в активи с емитент или произход, за който няма данни за
влошаване на финансовото състояние и паричните ангажименти по инструментите се обслужват регулярно;
2. ликвидност на финансов инструмент – да има възможност той да бъде продаден за сравнително кратък
период от време и без значителни отклонения от пазарната му цена;
3. доходност на един актив – потока от икономически изгоди към Фонда, който е стойността над
първоначално вложените средства;
4. диверсификация на портфейла от ценни книжа – инвестиране в множество различни активи по начин,
който ограничава излагането на общата съвкупност от инвестиции на риск свързан с конкретен актив. Чрез
диверсификацията на инвестициите се ограничава общият портфейлен риск във Фонда.
(4) Инвестиционната стратегия за управление на активите на Фонда се определя от изпълнителния директор
и е съобразена с принципите, целите и инвестиционните ограничения, заложени в инвестиционната
политика.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
11
(5) (изм. от УС на 18.06.2010г.) Избора на конкретни инструменти, в които се инвестират средствата на
Фонда, зависи от текущите пазарни условия за определен тип инструмент и от конкретните показатели за
оценка като:
1. за дългови инструменти по чл. 14, ал. 3, т. 4, 6, 8, 9, т. 12, букви „а” и „б”, както и по т. 13, букви „а” и „б”
– доходност до падежа на емисията, обезпеченост на инвестицията, кредитен рейтинг на обслужващата
банка, анализ на финансовото състояние на емитента за срок минимум от 2 години назад;
2. за капиталови инструменти като акции или права по чл. 14, ал. 3, т. 2, 3, т. 12, буква „в” и т. 13 буква „в” –
пазарна оценка, ниво на финансови показатели, кредитен риск на емитента, проучване на планове за бъдещи
инвестиции на емитента, ликвидност на позицията на регулиран пазар;
3. за инвестиционни имоти по чл. 14, ал. 3, т. 16 – вид, състояние, разположение, възможности за бъдещ
доход;
4. за колективни инвестиционни схеми по чл. 14, ал. 3, т. 10 – структура на портфейла, инвестиционни цели
и принципи за инвестиране;
5. за банки, в които се инвестират средства в депозити по чл. 14, ал. 3, т. 5 и 15 – кредитен рейтинг, клонова
мрежа, качество на услугите, доверие.
(6) Оценката на ефективността от направените инвестиции се извършва от мениджър „Инвестиции” и се
предоставя на Изпълнителния директор. Тя обхваща анализ на постигнатата ефективност от конкретните
инвестиции, съобразно заложените цели и критерии за избор по ал. 5 при придобиване на актива.
(7) Оценката на ефективността от направените инвестиции се извършва на всеки три месеца.
(8) УС на Дружеството утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и
управление на риска, свързан с инвестициите на Фонда, и ги представя на Заместник-председателя на КФН в
7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или допълнение.
(9) Инвестиционният консултант или мениджърът „Инвестиции” на Дружеството след обективен анализ на
пазарните условия и оценка на риска по ал. 5 – 7, спазвайки възприетата стратегия за управление на
активите на Фонда, прави предложение за извършване на инвестиционна сделка. Предложението съдържа:
справка за спазване на ограниченията и забраните по чл. 14 и чл. 15; обективен, актуален и обоснован анализ
на сделката по всеки от принципите надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация; сравнение с
алтернативни инвестиции. Предложението може да бъде писмено, когато това няма да засегне акуалността
му.
(10) След обсъждане на предложението за извършване на инвестиционна сделка, изпълнителният директор
може да вземе решение за осъществяването й.
Сделки за намаляване на инвестиционния риск
Чл. 16. (изм. от УС на 05.02.2007г.) (1) С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на
Фонда, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията
по тях за определена бъдеща дата или срок (хеджиращи сделки).
(2) Сключването и изпълнението на сделки по ал. 1 се уреждат от Наредба № 34 на КФН за условията за
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
(3) Сделки по ал. 1 са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 на КФН;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави –
членки или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 на КФН;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(4). Сделките по ал. 3, точки 3 и 4 трябва да отговарят на следните условия:
1. насрещната страна по сделката трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 34 на КФН;
2. хеджиращият инструмент да подлежи на ежедневна оценка по справедлива стойност, която може да бъде
проверена;
3. хеджиращият инструмент да може да бъде продаден от Фонда по всяко време или заетата от Фонда
позиция може да бъде приключена или закрита.
Чл. 17. Инвестиционната политика се осъществява от изпълнителните директори на Дружеството.
Управителният съвет определя състава на Съвета по инвестициите, който е негов съвещателен орган.
Съветът по инвестициите разработва проекти за инвестиционната политика, които се утвърждават от
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
12
Управителния съвет на Дружеството. Управителният съвет приема правилник за устройството и дейността
на Съвета по инвестициите.
Гаранции и отговорности
Чл. 18. (1) Дружеството гарантира изпълнението на своите отговорности и задължения по този Правилник с
активите си.
(2) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на
недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и представляването на
фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(3) Дружеството се задължава и гарантира, че средствата на Фонда ще се използват само за допълнително
пенсионно осигуряване и свързаните с него дейности, които се осъществяват с цел неговото обогатяване.
(4) (изм. от УС на 15.05.2009г.) Дружеството гарантира на осигурените във Фонда, че 91 на сто от дохода,
реализиран от инвестирането на средствата на Фонда, се разпределя по индивидуалните им партиди
пропорционално на техния дял в масата на активите на Фонда.
(5) Фондът не носи отговорност за задълженията на Дружеството.
(6) Средствата по индивидуалните партиди на осигурените във Фонда лица не подлежат на принудително
изпълнение.
(7) Паричните средства и другите активи на Дружеството и Фонда се съхраняват в банката-попечител,
определена с решение на Управителния съвет на Дружеството.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството не може да предоставя заеми, да издава облигации или да бъде
гарант на трети лица. Дружеството може да ползва заем на стойност до 10 на сто от собствения си капитал
(капиталовата база), ако заемът е за придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко
необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за срок не по-дълъг от 3 месеца.
Актюерско обслужване
Чл. 19. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Актюерското обслужване на Дружеството и Фондът се организира и
ръководи от отговорен актюер, чиято правоспособност е призната от КФН.
(2) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Отговорният актюер:
1. разработва биометричните таблици по чл. 49, ал. 1, т. 3 и актюерските разчети за предлаганите пенсионни
схеми, които се приемат от Управителния съвет на Дружеството;
2. предлага за утвърждаване от Управителния съвет размера на използвания технически лихвен процент,
който след утвърждаването му от Управителния съвет се предлага за одобрение на заместник-председателят
на КФН;
3. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на Дружеството;
4. отговаря за вярното и точното определяне на размера на пенсионните резерви за изплащане на пожизнени
пенсии и на всички задължения към осигурените лица, пенсионерите или техните наследници;
5. до 31 март всяка година изготвя и представя на Управителния съвет на Дружеството и на заместник-
председателя на КФН актюерски доклад за предходната година.
(3) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Заместник-председателят на КФН утвърждава ежегодно технически лихвен
процент и биометрични таблици за смъртност за изчисляване на размера на необходимите средства за
пенсионния резерв за изплащане на пожизнени пенсии.
(4) Актюерските разчети и изчисления за определяне на пенсиите по доброволно пенсионно осигуряване се
разработват на биометрична основа, утвърдена от заместник-председателя на КФН като се използва таблица
за обща смъртност за населението на страната.
(5) Актюерският баланс на Фонда се съставя един път годишно.
(6) При извършваните актюерски разчети по този Правилник се прилага принципа на математическото
закръгляване.
Данъчни облекчения
Чл. 20. (1) Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване във Фонда от физическите
лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред, начин и в размери, определени със Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Приходите от инвестиране на активите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
13
(3) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по индивидуалните партиди на
осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(4) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
Задължения на осигурените и други лица
Чл. 21. Осигурените във Фонда лица, както и всички лица, които изискват и ползват права по този
Правилник, са длъжни да представят в Дружеството и Фонда изискваните от тях документи, отнасящи се до
тези права, както и задължението да съобщават в едномесечен срок за настъпили промени:
1. За физическите лица – в личните данни, в адреса на местоживеене, в семейното положение;
2. (изм. от УС на 22.01.2007г.) За юридическите лица – промени в наименованието на фирмата, в
БУЛСТАТ регистрацията или в седалището и адреса на управление.
Права и задължения на осигурителните посредници
Чл. 22. (1) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за
допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на Дружеството, както и да извършват други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор.
(2) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е
извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е
съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(3) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по
отношение на своите работници и служители.
(4) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(5) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията
по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на Дружеството. Те не
могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(6) Дружеството снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на КФН.
Задължения на Дружеството
Чл. 23. (1) Дружеството осъществява дейността си по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
и по управлението на Фонда в съответствие със закона, Устава и този Правилник.
(2) Дружеството води отделно счетоводство за Фонда и съставя отделни финансови отчети за него.
(3) (изм. – 13.07.2005г.) Дружеството създава пенсионен резерв по ред и начин определени в Наредба № 19
на КФН за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които
управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(4) Дружеството извършва дейността по този Правилник след неговото одобрение от Заместник-
председателят на КФН.
Консултативен съвет
Чл. 24. (1) (изм. – 13.07.2005г.) Интересите на осигурените лица и на пенсионерите във Фонда се
представляват и защитават от Консултативен съвет.
(2) (изм. – 13.07.2005г.) В състава на Консултативния съвет участват:
1. представители на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда;
2. Осигурителите;
3. един представител на Дружеството.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
14
(3) (изм. – 13.07.2005г.) Броят на членовете на Консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5 и по-
голям от 11 души, като броят на представителите на осигурените лица и на пенсионерите трябва да е равен
или да надвишава броя на представителите на Осигурителите.
(4) (изм. – 13.07.2005г.) Представителите на осигурените лица и на пенсионерите в Консултативния съвет се
определят от Дружеството на принципа на случаен избор, като представителите на осигурените лица се
избират между първите 20 лица с най-голям брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от
лични вноски по индивидуалната партида във Фонда.
(5) (изм. – 13.07.2005г.) След покана от Дружеството, Осигурителите, които за своя сметка правят вноски за
най-голям брой осигурени лица във Фонда, могат да определят свои представители.
(6) (изм. – 13.07.2005г.) Представителят на Дружеството в Консултативния съвет се определя с решение на
Управителния съвет.
(7) (нова – 13.07.2005г.) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години.
(8) (нова – 13.07.2005г.) Консултативният съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и
пенсионери на Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и/или други
институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Дружеството по
обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат правата
на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството и на КФН до 30 април
следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича – до датата, на която мандатът му изтича.
(9) (нова – 13.07.2005г.) Консултативният съвет е длъжен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно
функциите си и да отговори писмено на съответните лица до два месеца от получаването на всяка
жалба, сигнал или молба;
2. да информира незабавно Заместник-председателя на КФН, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството, от негови служители или
осигурителни посредници.
(10) (нова – 13.07.2005г.) Предложенията и решенията на Консултативния съвет имат препоръчителен
характер за Дружеството и неговите органи за управление.
(11) (нова – 13.07.2005г.) Консултативният съвет осъществява дейността си на адреса на управление на
Дружеството.
(12) (нова – 13.07.2005г.) Консултативният съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
(13) (нова – 13.07.2005г.) Консултативният съвет приема правилник за дейността си.
(14) (нова – 13.07.2005г.) Разходите, свързани с осъществяване на дейността на Консултативния съвет, са за
сметка на Дружеството.
(15) (нова – 13.07.2005г.) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(16) (нова – 13.07.2005г.) За неуредени в настоящия Правилник въпроси се прилагат Наредбата за
попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и правилника за
дейността на Консултативния съвет.
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНДА
Условия за постъпване и участие
Чл. 25. (1) Участието в Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” винаги е персонално.
(2) Участник във Фонда може да стане всяко лице навършило 16 години, което приема изискванията на този
Правилник и има сключен договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с Дружеството.
(3) Правата на участник във Фонда възникват с подписването на договора и заплащането на определената в
този Правилник встъпителна такса, което е основание за издаване на документи за участие.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
15
Документи за участие
Чл. 26. В едномесечен срок от датата по 25, ал.3, Дружеството изпраща на участника във Фонда на
посочения в договора адрес:
1. уведомително писмо за извършената регистрация като участника във Фонда и данни за откритата
индивидуална осигурителна партида;
2. удостоверение за участие и регистрационен талон, съдържащ наименованието на Фонда, трите
имена и единния граждански номер на участника във Фонда и индивидуалния му осигурителен
номер.
РАЗДЕЛ IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Условия и ред за сключване на договорите
Чл. 27. (1) Договорът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване урежда отношенията по
доброволното пенсионно осигуряване между Дружеството, от една страна, и осигуреното лице, осигурител
или друг осигурител, от друга страна.
(2) Договорът за осигуряване по този Правилник е безсрочен и се съставя и подписва в толкова екземпляри,
колкото са страните по него.
(3) (изм. от УС на 08.08.2007г.) При сключването на осигурителния договор осигуреното лице, осигурителя
или друг осигурител получава при поискване от Дружеството заверено копие от Правилника, действащ към
датата на сключването на договора, който Правилник се счита за неразделна част от Договора.
(4) Договорът за осигуряване влиза в сила от датата на неговото подписване, а правата по него възникват от
датата на постъпването на първата осигурителна вноска по индивидуалната партида на осигуреното лице.
Видове договори
Чл. 28. (1) Участието във Фонда започва от момента на сключването на следните видове договори:
1. договор за индивидуално допълнително доброволно пенсионно осигуряване – договор между
физическо лице и Дружеството за осигуряване на лицето;
2. договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с осигурител – договор между
физическо или юридическо лице – осигурител, и Дружеството за осигуряване на работниците и
служителите на осигурителя при тяхно писмено съгласие;
3. договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с друг осигурител – договор между
друг осигурител и Дружеството в полза на трето лице при наличие на неговото предварително
писмено съгласие.
(2) Участниците във Фонда могат да закупуват пенсионни права чрез внасянето на еднократни осигурителни
вноски при условията, определени в Правилника.
Ред за изменения и допълнения на договорите
Чл. 29. (1) Страните по осигурителния договор могат да поискат промени в него след писмено уведомяване
на другата страна, в едномесечен срок от датата на уведомлението. За договорените промени се подписва
анекс към съществуващия договор.
(2) Договорът не може да бъде изменян след като лицето е упражнило своето право на пенсия, съгласно този
Правилник.
Ограничения по договора
Чл. 30 (1) В осигурителния договор може да се ограничи правото на осигуреното лице:
1. да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. да прехвърли внесените в негова полза за сметка на осигурител средства за доброволно пенсионно
осигуряване.
(2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 не се прилагат, когато:
1. осигурителният договор е прекратен;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
16
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление или контрол
са прекратени.
Условия за прекратяване на договора
Чл. 31. (1) Осигурителният договор не може да бъде прекратен от Дружеството, освен при смърт на
осигуреното лице или при промяна на участието във Фонда и сключването на договор с друго
пенсионноосигурително дружество по реда на 43 – 46.
(2) Осигурителният договор се прекратява задължително след едномесечно писмено предизвестие:
1. при изтегляне на всички натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице в
съответствие с разпоредбите на този Правилник;
2. по искане на осигуреното лице или неговия осигурител.
РАЗДЕЛ V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Видове и размер на вноските
Чл. 32. (1) Осигуреното лице, работодателят или друг осигурител правят парични осигурителни вноски в
размер и срокове, определени на основата на този правилник и съответния договор.
(2) Осигурителните вноски по този Правилник са месечни, за друг период или еднократни за закупуване на
пенсионни права парични суми.
(3) Месечните осигурителни вноски се определят в договора за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване.
(4) (изм. от УС на 15.05.2009г.) Размерът на вноската се закръглява до 1 стотинка.
(5) Размерите на еднократните вноски за закупуване на пенсионни права се определя едностранно от
осигуреното лице.
Ред за набиране на осигурителните вноски
Чл. 33. (1) Осигурителните вноски по договора се внасят във Фонда:
1. безкасово –с платежно нареждане по банков път по сметка на Фонда посочена в договора;
2. в брой – лично или чрез упълномощено лице в касите на Дружеството или банката-попечител.
(2) При внасянето на осигурителните вноски в платежния документ или в приложен към него списък
задължително се посочват: имената, ЕГН или осигурителният номер на осигуреното лице; размерът на
вноската; вида на вноската – лична, от осигурител (работодател) или от друг осигурител.
(3) Списъкът на осигурените лица трябва да бъде съставен от съответния осигурител и изпратен във
Дружеството на хартиен носител, на магнитен носител или по електронен /e-mail/ път.
(4) Разпределянето на осигурителните вноски по индивидуалните партиди на осигурените лица се извършва
само при наличие на данните и информацията по ал. 2. Отговорност за наличието на тази информация, за
точността на данните и навременното предоставяне на тази информация носят съответният осигурител, друг
осигурител или осигуреното лице в зависимост от договора.
(5) Когато липсва точна информация по ал.2, съответните суми от вноски се записват и натрупват в отделна
партида за неперсонифицирани вноски във Фонда.
(6) Дружеството, в срок до две седмици от датата на постъпване на неперсонифицираната вноска, уведомява
лицето, което не е изпълнило задълженията си по ал.2 за характера на неизпълнението. След
персонифицирането, вноските и доходите от тяхното управление се разпределят по индивидуалната партида
на осигуреното лице.
(7) Прекъсването, пропускането или прекратяването на внасянето на осигурителните вноски няма последици
за правата на осигуреното във Фонда лице, освен пропуснатата доходност върху забавените или невнесени
осигурителни вноски.
Чл. 34. Когато осигурителните вноски се правят едновременно от осигуреното лице и работодателя или
само от осигуреното лице, по негово желание работодателят удържа от трудовото възнаграждение за
съответния месец осигурителната вноска, която е за сметка на осигуреното лице, и я превежда по указана от
Дружеството банкова сметка.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
17
Индивидуална партида
Чл. 35. (1) Осигурителните вноски на осигуреното лице, средствата, прехвърлени от друг фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, таксите и удръжките, се записват в индивидуална
осигурителна партида във Фонда. Тази партида има свой уникален номер, който е индивидуалният
осигурителен номер на осигуреното лице.
(2) Не се допуска преразпределяне на средствата между индивидуалните партиди.
(3) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(4) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди отчитането им в дялове.
(5) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете в един фонд са
равни помежду си по стойност.
(6) Отчетността за личните осигурителни вноски, за вноските от осигурител (работодател) и за вноските от
друг осигурител се води отделно в рамките на индивидуалната партида на всяко осигурено лице.
Стойност на дяла
Чл.36. (1) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните
активи на Фонда.
(2) Доходът от инвестиране средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял.
(3) Стойността на един дял за всеки работен ден се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда
към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на
предходния работен ден.
Водене на индивидуалните партиди
Чл. 37. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. (изм. от УС на 22.01.2007г.) наименование и код по БУЛСТАТ или трите имена и ЕГН на
осигурителя или на другия осигурител;
3. номер и дата на осигурителния договор, както и номера и датата на заявлението за прехвърляне в
друг фонд;
4. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
5. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
6. дата и размер на удържаните такси;
7. брой дялове, съответстващи на всяка вноска или прехвърлени средства, и стойност на един дял, при
която е определен броят дялове;
8. дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната партида;
9. брой дялове, съответстващи на изтеглените или изплатени средства, и стойност на един дял, при
която е определен броят дялове.
(2) В индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените договори:
1. средствата и дяловете от личните вноски;
2. средствата и дяловете от вноски на осигурители;
3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители.
(3) При сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразяват:
1. номерът и датата на пенсионния договор;
2. трите имена и ЕГН на ползващите лица.
Чл. 38. (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната
партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или
прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така
определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) (изм. от УС на 17.08.2010г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на
плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове
по партидата.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
18
(3) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) При изплащане на средства по ал. 2 Дружество подава до банката –
попечител на фонда, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на
осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(4) (изм. и доп. от УС на 17.08.2010г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят
дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към
момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на
стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) (изм. и доп. от УС на 17.08.2010г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и
изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на
дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на
издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на
плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
(6) (нова, доп. от УС на 17.08.2010г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с
точност до петия знак след десетичната точка.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ
Право на информация
Чл. 39. (1) Осигуреното лице има право на информация от Дружеството и Фонда за:
1. натрупаните средства по индивидуалната му партида;
2. доходността от тяхното управление;
3. размерът на таксите и направените удръжки;
4. произтичащите от набраните средства пенсионни права;
5. Правилника и всички негови изменения и допълнения.
(2) Осигуреното лице получава безплатно до 31 май всяка година извлечение от неговата индивидуална
партида за предходната календарна година по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН.
(3) Осигуреното лице има право извън случаите по ал. 2, при писмено изразено желание, на безплатна
информация по ал. 1. Тази информация се предоставя от Дружеството в десет дневен срок от получаване на
искането.
(4) Стойността на един дял за текущия ден се обявява до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на
Дружеството и в неговата електронна страница.
(5) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
Дружеството и в неговата електронна страница.
(6) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Дружеството до 31 март всяка година публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на Фонда по видове активи и емитенти на
ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
(7) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Годишните финансови отчети на Дружеството и на Фонда се обнародват
едновременно в „Държавен вестник“, след приемането им от общото събрание на Дружеството.
(8) (изм. от УС на 22.01.2007г.) При смърт на осигуреното лице правата по ал. 1, 2 и 3 се придобиват от
неговите наследници или ползващи лица.
(9) (нова – УС на 22.01.2007г.) Осигурените във Фонда, по свое желание, могат да получат информация и
консултация от Дружеството относно въпроси, свързани с прилагането на Правилника и евентуални
промени в нормативната уредба по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Ограничения за информация
Чл. 40. (1) Съгласно закона Дружеството, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица нямат
право да предоставят на трети лица информация за осигурителите и за осигурените лица във Фонда.
(2) Информация за размера на осигурителните вноски, за плащаните допълнителни пенсии, както и справки
за състоянието на пенсионните партиди, се предоставят на:
1. физически и юридически лица, имащи изрични писмени пълномощия;
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
19
2. държавни институции и контролни органи съгласно действащото законодателство.
Право на пенсия
Чл. 41. (отм.)
Право на разпореждане
Чл. 42. (1) Осигуреното във Фонда лице има право да изтегли или прехвърли в друг доброволен фонд
средствата, натрупани от лични вноски в индивидуалната му партида, при условията, реда и начина,
определени в закона, осигурителния договор и този Правилник.
(2) Средствата, натрупани от вноски на осигурителя, могат да се изплащат на осигуреното лице само при
придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.
Право на прехвърляне на средства в друг фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване
Чл. 43. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в
рамките на една календарна година.
(2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната партида в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при
несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен
срок от уведомлението за извършените промени подаде заявление за това, освен ако тези промени
произтичат от изменение в нормативната уредба.
(3) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли
натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по
индивидуална партида в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен.
(4) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства за сметка на осигурител или
на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.
Ограничението на правото на прехвърляне не се прилага, когато осигурителния договор е прекратен или
трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление и контрол на
осигуреното лице са прекратени.
(5) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната си партида средства от
Фонда в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество без ограничение, когато във Фонда са прехвърлени средства от
индивидуалната му партида във връзка с преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително
дружество или на управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който то
е участвало до този момент. Прехвърлянето може да се извърши в едномесечен срок от уведомяването му от
страна на Дружеството за така извършеното прехвърляне.
(6) Редът и начинът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида се определят с
Наредба №3 за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(7) При или по повод прехвърляне на средствата на осигурени лица, пенсионноосигурителните дружества,
техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да
обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
осигурените лица.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
20
Предоставяне на информация и съдействие
Чл.43а (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Дружеството предоставя на лицето, което подава заявление, актуална
писмена информация относно прехвърлянето на средства и основните характеристики на управлявания от
него фонд, както и му оказва съдействие при извършване на всички действия, свързани с подаване на
заявлението за прехвърляне на средства, за да се избегне увреждане на интересите му поради
неосведоменост или други причини.
(2) Дружеството публикува на страницата си в интернет:
1. актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена
таксата за прехвърляне.
2. образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на
исканията по чл. 45, ал. 1, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.
Ред за подаване на заявлението за прехвърляне
Чл.44 (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Заявлението за прехвърляне на средства
се подава от осигуреното лице до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае
да прехвърли средствата. Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез
осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис (електронно заявление). Преди приемане на заявлението за прехвърляне на средства
осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 22, ал. 6. В случаите,
когато заявлението за прехвърляне на средства се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице
върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от
осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(2) При прехвърляне на средства на основание чл. 43, ал.3 към заявлението се прилагат и заверени от
осигуреното лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(3) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по
друг договор, сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в
сила в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 46, ал. 1, при условие че процедурата за прехвърляне не
e прекратена съгласно чл. 45, ал. 2.
(4) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния
договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща
незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
Дружеството не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа,
електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както
и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) Когато заявлението за прехвърляне на средства и осигурителният договор са подадени като електронни
документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на
електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в
извънработно време или в неработен ден.
(6) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано
в пенсионния фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за прехвърляне на средствата, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с
квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(8) Когато заявлението за прехвърляне на средствата не бъде прието съгласно ал. 7, дружеството, в което то
е подадено, го анулира и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка
или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
Отказ за прехвърляне и за разглеждане на заявлението
Чл.44а (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
21
средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, когато не са изпълнени изискванията на чл. 43, ал.1 – 5;
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите,
с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 44, ал. 6;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 43, ал. 1 – 5;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато
лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е
предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на
дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на
средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената
връзка – в случаите по чл. 43, ал. 3.
(3) (изм. от УС на 12.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на
заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение
за преразглеждане на отказа в 7 дневен срок след изтичане на срока за връщане на заявлението от
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено.
(4) Възражението по ал. 3 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд
лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да
премине, като към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне на средства и всички
писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 – и заверени
от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните
данни.
(5) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3
работни дни от получаването му и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие за
прехвърляне на средствата или да го потвърди на същото или на друго основание. Решението се изпраща на
осигуреното лице с писмо с обратна разписка.
(6) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да
подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени
в ал. 3 и 4. В този случай кореспонденцията се осъществява по същия начин.
Оттегляне на заявлението и прекратяване на процедурата
Чл.45 (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в
срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 46, ал. 1 от дружеството, в което го е
подало. Искането за оттегляне се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на
дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(2) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по чл. 44, ал. 5 и ал. 6;
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по чл.80, ал. 2в случаите, когато такава се дължи;
3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал.1.
(3) При прекратяване на процедурата по ал. 2 лицето може да подаде ново заявление за прехвърляне.
(4) При прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на ал. 2 заплатената такса подлежи на
възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата по чл.46, ал.1.
Ред за прехвърляне на средствата
Чл. 46. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с
регистрирани заявления за прехвърляне през съответния месец, по отношение на които процедурата за
прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 45, ал. 2 се прехвърлят едновременно по банкови сметки на
съответните фондове. Прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди се извършва от
пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала
процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
22
(2) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния
ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната партида,
постъпили по сметката на Фонда, до датата на прехвърляне.
(3) Дружеството изпраща на всяко лице, чиито средства е прехвърлило извлечение от индивидуалната му
партида в срок от седем работни дни от деня на прехвърлянето. В зависимост от избора на осигуреното лице
в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната
поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
Прехвърляне на средства на друго лице в същия фонд
Чл. 47. (изм. от УС на 14.11.2011г.) Прехвърлянето по чл.43, ал.3 от осигурено във Фонда лице в полза на
лице, осигурено в същия фонд, се извършва без заплащане на удръжка от всяка вноска и допълнителни
такси в срок от 10 работни дни от датата на постъпване на писменото предизвестие.
Изтегляне на средства
Чл. 48. (1) Осигуреното лице има право да изтегли по свое желание еднократно или частично натрупаните
по индивидуалната си партида средства от лични осигурителни вноски по всяко време.
(2) Осигуреното лице може да изтегли натрупаните по индивидуалната си партида средства от лични
осигурителни вноски чрез внесена в Дружеството писмена молба, ако не е сключило пенсионен договор.
(3) (изм. от УС на 15.05.2009г.) Дружеството изплаща средствата по ал. 2 в срок от 15 работни дни от
постъпването на молбата.
(4) Дружеството прави определената в този Правилник удръжка от средствата в индивидуалната партида
преди изплащането на съответно полагащата се сума.
(5) Средствата, натрупани в индивидуалната партида от вноски на осигурител, могат да се изтеглят от
осигуреното лице само при придобиване на право на пенсия по този Правилник.
(6) Средствата, натрупани в индивидуалната партида от друг осигурител могат да се изтеглят от осигуреното
лице, ако в осигурителния договор не е ограничено правото на изтегляне.
РАЗДЕЛ VII. ПЕНСИИ
ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Размер на пенсиите
Чл. 49. (1) Размерът на пожизнената пенсия отпускана и изплащана от Фонда се определя на базата на:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида;
2. възрастта на осигуреното лице към датата на пенсиониране;
3. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на КФН;
4. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Размерът на срочната пенсия отпускана и изплащана от Фонда се определя
на базата на:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида;
2. продължителността на избрания срок на получаване;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(3) Отпусканите от Фонда пенсии, се актуализират годишно в началото на годината на основата на доходите
на Фонда през предходната отчетна година, но само в срока на гарантирано получаване от ползващите лица.
Размерът на актуализацията е разликата между начислената техническа лихва и постигнатата доходност.
(4) Пенсиите с индексация, изплащани от Фонда, се индексират на всеки 12-ти месец от тяхното получаване.
Процента на индексация за новоотпусканите пенсии се определя с решение на Управителния съвет на
Дружеството.
Отпускане на пенсии
Чл. 50. (1) Отпускането на пенсия от Фонда става на основание лична писмена молба отправена до
Дружеството.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
23
(2) Молбата за отпускане на пенсия се адресира до Дружеството и може да бъде подадена и чрез
регионалните представителства или клонове на Дружеството по установен образец, придружен с документи
за пенсиониране по Част първа на КСО, ако са издадени такива и други документи определени в този
Правилник.
(3) В 15-дневен срок от датата на получаване на молбата за отпускане на пенсия Дружеството изпраща на
Осигуреното лице предложение за сключване на пенсионен договор или отказва мотивирано отпускането на
пенсия, ако Осигуреното лице не е придобило право на пенсия или ако не го е упражнило по установения
ред.
(4) (нова, приета от УС на 06.06.2011г.) След приемане на предложението, осигуреното лице подписва
пенсионен договор и се издава разпореждане за отпускане на пенсия. Размерът на пенсията се определя към
датата на разпореждането.
(5) Пенсиите се отпускат от Фонда както следва:
1. Пенсиите за старост – от първо число на месеца, следващ месеца, в който е сключен пенсионния
договор;
2. Пенсиите за инвалидност – от първо число на месеца следващ месеца на датата на
инвалидизирането, посочена в решението на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно чл.65;
3. Наследствените пенсии – от първо число на месеца, следващ месеца, в който е сключен пенсионния
договор.
(6) Пенсиите от Дружеството се изменят, спират, прекратяват и възстановяват при наличието на основание
за това, с писмено разпореждане, подписано от лице, представляващо Дружеството.
(7) Измененията, спирането или прекратяването на изплащаните пенсии се извършва след установяване на
технически грешки, на опит за извършване на измама, при съставяне или използване на документи с невярно
съдържание и др. нарушения.
(8) Актовете на дружеството по ал. 6 и 7 могат да бъдат обжалвани пред Управителния съвет на
Дружеството в срок от 30 дни от датата на решението.
(9) Управителният съвет разглежда жалбата в 14 дневен срок от датата на постъпването й в Дружеството и в
7 дневен срок от датата на решението по жалбата писмено информира жалбоподателя.
(10) Решението по предходната алинея могат да се обжалват по общият исков ред.
Пенсионен договор
Чл.51. (1) Получаването на допълнителни пенсия се урежда с пенсионен договор.
(2) Пенсионният договор съдържа:
1. (изм. от УС на 22.01.2007г.) наименованието, седалището, адреса на управление, търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и кода по БУЛСТАТ на Дружеството;
2. наименованието на Фонда;
3. имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
4. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. срока на получаване на пенсията;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на ползващите лица или на наследниците на пенсионера;
8. имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на ползващите лица и на наследниците на пенсионера
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсионния договор се изменя и допълва по взаимно съгласие на страните, ако това не противоречи на
избраната пенсионна схема.
(4) (доп. от УС на 15.05.2009г.) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изтичане на срока на договора;
3. взаимно съгласие на страните;
4. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, когато договора е за получаване на срочна
пенсия с изключение на наследствената пенсия по чл.69, ал.1 на ползващо се лице за срока на
гарантирано получаване на пожизнена пенсия.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
24
Изплащане на пенсиите, на разсрочените и еднократните пенсионни плащания
Чл. 52. (1) Отпуснатите от Фонда допълнителни доброволни пенсии се изплащат ежемесечно до 15-то число
на месеца, следващ месеца, за който се отнася пенсията.
(2) (изм. от УС на 20.03.2008г. и 15.05.2009г.) Разходите по изплащането на пенсиите и разсрочените
изплащания са за сметка на дружеството, когато полагащите се суми се превеждат по банкови сметки на
пенсионерите, техните наследници или ползващи лица, разкрити в клоновете на банката попечител на
Фонда или в „Централна кооперативна банка” АД.
Разходите по изплащането на еднократните плащания са за сметка на дружеството, когато полагащите
се суми се превеждат по банкови сметки на пенсионерите, техните наследници или ползващи лица, разкрити
в клоновете на банката попечител на Фонда.
(3) Начинът за изплащането на пенсията, разсроченото или еднократното плащане се определя от
осигуреното лице, неговите наследници или ползващи лица, и това се посочва в молбата или в договора.
(4) Пенсиите, разсрочените и еднократните плащания се получават лично от осигуреното лице, неговите
наследници, ползващи лица или от нотариално упълномощени от тях лица.
ГЛАВА ВТОРА. ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
Право за пенсия за старост
Чл. 53. (1) Правото на лична пенсия за старост възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по реда на част първа от КСО.
(2) Към молбата за отпускане на лична пенсия за старост се прилагат документи за удостоверяване на общия
осигурителен стаж по смисъла на КСО.
(3) Размерът на първата месечна пенсия за старост, отпускана от Фонда, не може да бъде по-малък от 10 на
сто от МРЗ за страната, действаща в момента на подаване на молбата за пенсиониране.
(4) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Когато изчислената първа пенсия за старост не може да надвиши размерът
по ал. 3, осигуреното лице може да отложи пенсионирането си, да избере подходящ вид срочна пенсия, да
закупи допълнително пенсионни права или да получи натрупаните средства чрез еднократно или разсрочено
изплащане.
(5) Отпускането и получаването на пенсия по Част първа на КСО не обвързва и не задължава осигурените
лица във Фонда да се пенсионират веднага по този Правилник. Моментът за искането за отпускане на
допълнителна пенсия за възраст по този Правилник се определя лично от осигурения.
Право на избор
Чл. 54. (изм. от УС на 28.07.2009г.) При възникване на правото за пенсия по предходния член, осигуреното
лице може да избира между:
1. пожизнена пенсия за старост;
2. срочна пенсия за старост;
3. разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства;
4. еднократно изплащане на набраните по индивидуалната партида средства.
Пожизнена пенсия за старост
Чл. 55. (1) (доп. от УС на 28.07.2009г.) Отпусканата от Фонда пожизнена пенсия за старост може да бъде:
1. без срок за гарантирано получаване от ползващите лица;
2. с избран от лицето срок за гарантирано получаване от ползващите лица, който може да бъде от 3 до
15 години;
3. с индексиране през срока на гарантирано получаване от ползващите лица.
(2) (изм. от УС на 28.07.2009г.)Отпусканата от Фонда пожизнена пенсия за старост по точки 2 и 3 от
предходната алинея се актуализира ежегодно до изтичане на срока за гарантирано получаване (базовия
срок), при който е определена. От месеца, следващ месеца на изтичането на този срок, пожизнената пенсия
за старост се изплаща в размера на пенсията, получена за последния месец.
(3) Размерът на пожизнената пенсия се определя в зависимост от избрания вид пожизнена пенсия, на база
размера на натрупаните средства в индивидуалната партида, възрастта на лицето и одобрените от заместник-
председателят на КФН биометрични таблици и технически лихвен процент към датата на пенсиониране.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
25
Срочна пенсия за старост
Чл. 56. (1) (изм. от УС на 15.05.2009г.) Периодът на изплащане на отпусканата от Фонда срочна пенсия за
старост се определя от осигуреното лице и Дружеството, съгласно условията на този Правилник и
българското законодателство.
(2) (изм. и доп. от УС на 28.07.2009г.) Срочната пенсия може да бъде отпусната, по избор на осигуреното
лице с или без индексиране. Размерът й се определя на база продължителността на избрания по ал. 1 срок,
техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН и в зависимост от размера на
цялата сума на натрупаните средства в индивидуалната партида. Срочната пенсия се актуализира ежегодно
до изтичането на срока й.
Предсрочно пенсиониране
Чл. 57. (1) (изм. от УС на 12.01.2012г.) Осигуреното във Фонда лице по свое желание може да получи лична
пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст.
(2) Размерът на предсрочната пенсия за старост по ал. 1, се определя съобразно вида и по реда на чл.55, ако
поисканата пенсия е пожизнена, и по чл.56, ако същата е срочна.
Пенсиониране след пенсионна възраст
Чл. 58. (1) Пенсията за старост по чл.55 и чл.56 на този Правилник може да бъде отпусната и получена по
желание на осигуреното лице и след придобиване на право на пенсия по чл.53, ал.1.
(2) Размерът на пенсията за старост по ал. 1, се определя съобразно вида и по реда на чл.55, ако поисканата
пенсия е пожизнена, и по чл.56, ако същата е срочна.
ГЛАВА ТРЕТА. ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Право на пенсия за инвалидност
Чл. 59. (1) Правото на пенсията за инвалидност, отпускана от Фонда, възниква от датата на
инвалидизирането, посочена в решението на ТЕЛК или НЕЛК. Фондът отпуска пенсия за инвалидност при
условия, че:
1. инвалидността е настъпила преди навършване на пенсионна възраст;
2. осигуреното лице е определен за инвалид с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност от ТЕЛК
или НЕЛК.
(2) Когато размерът на определената пенсия за инвалидност не надвишава 10 % от МРЗ за страната,
действаща в момента на инвалидизирането, осигуреното лице може да отложи пенсионирането си, да закупи
допълнителни пенсионни права или да получи като разсрочено или еднократно изплащане на натрупаните
по индивидуалната си партида средства.
Упражняване правото на инвалидна пенсия
Чл. 60. (1) Осигуреното във Фонда лице, желаещо отпускането на пенсия за инвалидност, подава молба до
Фонда.
(2) Към молбата се прилага съответно решение на ТЕЛК или НЕЛК по установен образец, съдържащо данни
за определената група инвалидност, датата на инвалидизирането и срока за нетрудоспособност. Решението
за отпускане на инвалидна пенсия или отказа на Фонда се предоставя на осигуреното лице.
Обжалване на решение за инвалидност
Чл. 61. (1) Решението на Дружеството за признаване правото на инвалидна пенсия може да бъде обжалвано
пред Управителния съвет на Дружеството в срок от 30 дни от датата на решението.
(2) При разглеждане на жалбата Управителния съвет на Дружеството изслушва на свое заседание мотивите
на двете страни, след което взима решение.
(3) Решението по предходната алинея могат да се обжалват по общият исков ред.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
26
Видове плащания при инвалидност
Чл. 62. В зависимост от продължителността на срока на инвалидност, Дружеството, респективно Фондът,
ще отпуска и изплаща:
1. срочна пенсия за инвалидност;
2. пожизнена пенсия за инвалидност;
3. разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства;
4. еднократно изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства.
Пожизнена пенсия за инвалидност
Чл. 63. (1) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Размерът на пожизнената пенсия за инвалидност се определя на база
биометричните таблици, одобрени от заместник-председателят на КФН, техническия лихвен процент,
одобрен от заместник-председателя на КФН, размера на цялата сума от натрупаните средства в
индивидуалната партида и възрастта на осигуреното лице. По избор на осигуреното лице, пенсията може да
бъде отпусната с или без индексиране до изтичане на избрания от лицето срок за гарантирано получаване от
ползващите лица, който може да бъде от 3 до 15 години.
(2) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Отпуснатата от Фонда пожизнена пенсия за инвалидност се актуализира
ежегодно до изтичане на определения в пенсионния договор срок за гарантирано получаване от ползващите
лица. От месеца, следващ месеца на изтичането на този срок, размера на пожизнената пенсия за инвалидност
не се променя.
Срочна пенсия за инвалидност
Чл. 64 (1) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Срочната пенсия може да бъде отпусната, по избор на осигуреното
лице с или без индексиране. Размерът на пенсията за инвалидност се определя в зависимост от натрупаните
средства по индивидуалната партида на осигуреното лице, техническия лихвен процент, одобрен от
заместник-председателя на КФН и срока на получаване. Срочната пенсия за инвалидност се актуализира
през срока на получаване.
(2) Пенсията за инвалидност се изплаща за срока на инвалидизирането, определен от ТЕЛК и НЕЛК.
(3) (изм. от УС на 28.07.2009г.) В случаите, когато по време на получаване на срочна пенсия за инвалидност
лицата придобиват право на пенсия за старост по чл.53, те могат да получат този вид пенсия, ако пожелаят
това. В този случай, размерът на пенсията се определя по реда, предвиден в чл.55 и чл.56, от остатъка на
средствата по индивидуалната му партида към отпускането на пенсията за старост. По същия начин се
определя и размерът на пенсията за старост на лица, които са придобили право на пенсия за старост след
изтичане на срока за инвалидизиране.
Начало на получаване на пенсията за инвалидност
Чл. 65. Пенсията се отпуска от първо число на месеца, следващ месеца на инвалидизирането, ако
осигуреното лице е подало молба за отпускане на инвалидна пенсия до три месеца след настъпването на
инвалидността. Ако молбата е подадена след този срок, пенсията за инвалидност се отпуска от първо число
на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ
Право на наследствена пенсия
Чл. 66. (1) При смърт на осигурено лице или пенсионер, право на наследствена пенсия, еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства имат ползващите лица. Ако
няма ползващи лица, при смърт на осигуреното лице или пенсионера средствата в индивидуалната му
партида се дължат на наследниците по закон.
(2) Осигуреното лице при сключване на договора задължително вписва ползващите лица на наследствена
пенсия по ал. 1 и може по свое желание да определи в процент техните наследствени дялове.
(3) Ако за ползващи лица са посочени наследниците по закон без да са определени техните наследствени
дялове средствата натрупани по индивидуалната партида на наследодателя, се разпределят между тях по
реда на Закона за наследството. Ако осигуреното лице във Фонда не впише ползващи лица, средствата
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
27
натрупани по индивидуалната партида на наследодателя, се дължат на наследниците по закон и се
разпределят между тях по реда на Закона за наследството.
(4) Когато осигуреното лице не е посочило в договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ползващи лица или те са починали и няма наследници по закон, натрупаните средства по индивидуалната
партида остават в резерва за изплащане на пожизнени пенсии.
(5) Ако осигуреното лице е посочило в договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ползващи лица, но не е определило техните дялове по реда на ал. 2, сумите по индивидуалната партида на
осигуреното лице се разпределя по равно между тях.
Право на избор
Чл. 67. (изм. от УС на 28.07.2009г.) При възникване правото на наследствена пенсия ползващите лица имат
право на свободен избор между:
1. наследствена пенсия на починало осигурено лице във Фонда или наследствена пенсия на починал
пенсионер на Фонда;
2. (отм. от УС на 28.07.2009г.)
3. разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства;
4. еднократно изплащане на натрупаните по индивидуалната партида средства.
Наследствена пенсия на починало осигурено лице във Фонда
Чл. 68. (1) Ползващите лица на осигуреното във Фонда лице, починало преди навършване на съответната
пенсионна възраст получават право на срочна наследствена пенсия.
(2) Размерът на наследствената пенсия по ал. 1 се определя по реда на чл.56 от Правилника. В този случай
срокът за получаване на тази пенсия се избира от ползващите лица.
(3) Наследниците или ползващите лица имат право и на еднократно или разсрочено изплащане на
натрупаните суми по индивидуалната партида по реда и условията на този Правилник.
(4) Наследниците или ползващите лица на починал осигурен могат да прехвърлят в своята индивидуална
партида във Фонда изцяло натрупаната в партидата на наследодателя сума, ако вече са участници във Фонда
или станат такива в момента на прехвърлянето, съгласно условията на Правилника, без да заплащат
встъпителна такса.
Наследствена пенсия на починал пенсионер на Фонда
Чл. 69. (1) Когато починалият пенсионер е получавал пенсия за старост или за инвалидност, ползващите
лица получават наследствена пенсия за срок, равен на базовия период за изчисляване на пенсията, намален с
броя на месеците, през които починалият пенсионер вече е получавал посочените видове пенсия и в размер
равен на пенсията, която наследодателя би получавал за този срок.
(2) (изм. от УС на 28.07.2009г.) Ползващите лица на починал пенсионер на Фонда имат и право да изтеглят
еднократно сумата от настоящите стойности на дължимия брой пенсии до края на базовия период, според
който са изчислени.
(3) Ползващите лица нямат право на наследствена пенсия, ако пенсионерът на Фонда е починал след
изтичане на базовия срок за определяне на неговата допълнителна пенсия или ако същата е отпусната без
период за гарантирано изплащане.
(4) (приета от УС на 28.07.2009г.) След упражняване на правата по ал.1 или 2, както и в случаите по
предходната алинея ползващите лица имат право на еднократно или разсрочено изплащане на остатъка от
натрупаните средства по индивидуалната партида на починалия пенсионер.
(5) (приета от УС на 28.07.2009г.) Когото няма ползващи лица, наследниците имат право на еднократно или
разсрочено изплащане на остатъка от натрупаните средства по индивидуалната партида на починалия
пенсионер.
Наследствена пенсия на починал пенсионер с инвалидна пенсия
Чл. 70. (изм. от УС на 28.07.2009г.) В случай на смърт на пенсионер на Фонда, който е получавал инвалидна
пенсия, ползващите лица вместо пенсия по чл.69, ал.1 могат да получат наследствена пенсия, размерът на
която се определя като пенсия на ползващите лица на осигурен във Фонда. Срокът за получаване на тази
пенсия се определя в съответствие с 56, ал.1.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
28
Отпускане на наследствена пенсия
Чл. 71. Към молбата за отпускане на наследствена пенсия се прилагат:
1. акт за смърт на наследодателя;
2. удостоверение за наследници, издадено от общинския съвет или кметството;
3. акт за раждане или удостоверение за граждански брак, според връзката на наследника с
наследодателя.
Права на наследници на ползващо лице или наследник
Чл. 72. При смърт на ползващо лице или наследник, получаващ наследствена пенсия имуществените
отношения се уреждат съгласно сключения с починалото лице пенсионен договор и правилата на Закона за
наследството.
Еднократно или разсрочено изплащане
Чл. 73. (доп. от УС на 28.07.2009г.) Когато размерът на наследствената пенсия по чл. 68, 69 и 70 не
надвишава 10 на сто от МРЗ за страната, действаща в момента на подаването на молбата, ползващите лица
или наследниците получават чрез еднократно или разсрочено изплащане сумата, останала по партидата на
наследодателя, в размери, определени по реда на този Правилник.
РАЗДЕЛ VIII. РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ
Право на разсрочено изплащане
Чл. 74. (1) (доп. от УС на 28.07.2009г.) Осигуреното във Фонда лице има право на разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида само при придобиване на право на допълнителна пенсия
съгласно Правилника и закона.
(2) Осигуреното лице, неговите наследници или ползващи лица могат да поискат разсрочено изплащане на
натрупаните средства чрез внасяне в Дружеството на писмена молба, ако не е започнало получаване на
някакъв вид доброволна допълнителна пенсия по този Правилник.
(3) (приета от УС на 28.07.2009г.) Когато размерът на разсроченото изплащане не надвишава 10 на сто от
МРЗ за страната, действаща в момента на подаването на молбата, средствата по индивидуалната партида се
изплащат еднократно.
Извършване на изплащането
Чл. 75. (1) Разсроченото изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида се извършва
съгласно сключен договор между подалия молбата и Дружеството.
(2) (отм. от УС на 15.05.2009г.)
(3) Всички други условия по начина и реда на извършване на разсроченото изплащане могат да се уговорят в
договора по ал. 1.
(4) (доп. от УС на 28.07.2009г.) С изплащането на последната сума и остатъка от натрупаните средства по
индивидуалната партида, правата на осигуреното лице, неговите наследници или ползващи лица се
прекратяват.
РАЗДЕЛ IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Право на такси и удръжки
Чл. 76. За осъществяване на дейността по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване
Дружеството, в съответствие със КСО въвежда такси и удръжки, които се определят в този Правилник и
осигурителните договори.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
29
Встъпителна такса
Чл. 77. (1) (изм. от УС на 08.08.2007г. и 15.05.2009г.) Еднократната встъпителна такса за откриване на
индивидуална осигурителна партида във Фонда, събирана от Дружеството, е в размер на 8 /осем/ лева.
(2) (изм. от УС на 08.08.2007г. и 20.11.2007г.) Встъпителната такса при осигуряване по договор с осигурител
или друг осигурител е в размер както следва:
а) от 250 до 2000 осигурени лица включително – 7 /седем/ лева;
б) над 2000 осигурени лица – 1 /един/ лев.
(3) (нова – УС на 08.08.2007г.) Встъпителните такси постъпват по сметка на Фонда едновременно с първата
осигурителна вноска за всяко лице и се превеждат по сметка на Дружеството веднъж месечно.
(4) (нова – УС на 08.08.2007г.) В случай, че встъпителната такса не бъде заплатена по реда на ал.3, тя се
удържа от първоначалните осигурителни вноски, преди постъпването им по индивидуалната партида.
Удръжка от дохода от инвестициите на Фонда
Чл. 78. (1) (изм. от УС на 15.05.2009г.) Дружеството удържа 9 на сто от дохода, реализиран от
инвестираните средства на Фонда, които средства се прехвърлят по негова сметка.
(2) Удръжката по ал. 1 се извършва преди отчитането на индивидуалната партида в лева и в дялове.
Удръжки от осигурителните вноски
Чл. 79. (изм. от УС на 08.08.2007г., 20.11.2007г., 15.05.2009г., 15.02.2010г, изм. от УС на 06.06.2011г.)
Дружеството прави удръжка от всяка постъпила във Фонда осигурителна вноска, както следва:
1. от осигурено лице или друг осигурител:
а) до 59,99 лева 3,25 на сто;
б) от 60 лева до 199,99 лева 2,5 на сто;
в). над 199,99 лева 1 на сто;
2. от осигурител за всяка вноска в размер:
а) до размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане – 4 на сто;
б) надвишаваща размера на данъчното облекчение по Закона за корпоративното подоходно облагане
– 3 на сто;
3. от осигурител, независимо от размера на отделните вноски, за осигуряване на повече от 2000 лица – 1 на
сто.
Допълнителна такса
Чл. 80. (изм. от УС на 14.11.2011г.) (1) Дружеството събира допълнителна такса в размер на 5 лева при
всяко изтегляне на натрупани средства по индивидуалната партида.
(2) Дружеството събира допълнителна такса в размер на 20 лева при прехвърляне на средства в доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(3) Таксите по този член не се заплащат в случаите:
1. при еднократно изтегляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида или при
прехвърлянето им в друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, вследствие несъгласие с измененията и допълненията на настоящия Правилник;
2. при еднократно и разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида след
придобиване на право на пенсия;
3. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида по реда на чл. 43, ал. 2 от настоящия
Правилник;
4. при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. от наследниците или ползващите лица на починало осигурено лице или пенсионер.
(4) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 46, ал. 1, и в случай че не е
налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да прехвърли средства,
заплаща такса за прехвърляне на пенсионноосигурителното дружество, в чийто доброволен фонд е
осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се дължи.
(5) Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като
не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по банков път, в
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА”
30
платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и
видът на фонда, от който желае да прехвърли средствата си. Таксата се счита за надлежно платена, когато
постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 4.
Такса за допълнителна информация
Чл. 81. Дружеството не събира такса за поискана от осигурители и осигурени допълнителна информация.
РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Чл. 82. (1) (изм. от УС на 22.01.2007г.) Правилникът може да бъде изменян и/или допълван само с решение
на Управителния съвет на Дружеството. Тези изменения и допълнения влизат в сила след предварително
одобрение на заместник-председателя на КФН.
(2) Правата на пенсионерите на Фонда, произтичащи от пенсионните договори са гарантирани, същите не
могат да бъдат променяни с измененията и допълненията на Правилника.
(3) Дружеството информира осигурените лица и осигурителите за извършените изменения и допълнения на
Правилника чрез публикуването им най-малко в два местни и два национални всекидневника в срок една
седмица от получаване на решението на заместник-председателя на КФН.
(4) Приетите от държавата нормативни актове със задължително съдържание относно доброволното
пенсионно осигуряване стават неотменна част от Устава и Правилника на Дружеството.
РАЗДЕЛ XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (изм. – 13.07.2005г., 22.01.2007г., 08.08.2007г., 20.11.2007г. и 15.02.2008г., 15.05.2009г., 28.07.2009г.,
15.02.2010г., 18.06.2010г., 17.08.2010г., 06.06.2011г. , 14.11.2011г., 12.01.2012г. ) Настоящият Правилник се
издава на основание чл. 9 и чл. 43, ал. 2, от Устава на Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-
СИЛА и е приет с решение на Общото събрание на Дружеството от 18.12.2003 г.; изменен и допълнен
съгласно разпоредбите на КСО с решение на Общото събрание на дружеството от 27.03.04г., 05.05.2004г.,
14.12.2004г., 13.07.2005г., изменен и допълнен с решения на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-СИЛА” от
22.01.2007г., 05.02.2007г., 08.08.2007г., 20.11.2007г., 20.03.2008г., 15.05.2009г., 28.07.2009г., 15.02.2010г.,
18.06.2010г., 17.08.2010г. 06.06.2011г., 14.11.2011г. и 12.01.2012г.
§2. Установяват се следните срокове за влизане в сила и прилагане на Правилника и неговите изменения:
 Правилникът и неговите изменения и допълнения влизат в сила от деня на тяхното одобрение от
заместник-председателя на КФН.
§3. Управителният съвет на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” дава указания по прилагането на този Правилник.
§4. (отм. – 13.07.2005г.)
§5. (1) На 2 май 2004г., в съответствие с § 110, ал.1 от ПЗР на КСО глава Х се отменя.
(2) Осигуряването на лицата със сключени анекси за осигуряване в евро продължава по досегашния ред,
като техните индивидуални партиди се водят в лева и в дялове, по ред определен в чл.35 и 36 от правилника
и закона.
(3) При промяна на фиксирания курс на еврото към българския лев, всички задължения към осигурените
лица в евро се преизчисляват в лева по официалния курс на БНБ за последния работен ден преди промяната.
След този ден всяко управление или разпореждане със средства от тези партиди се извършва единствено и
само в левове или равностойността на средствата в евро, изчислени по официалния курс на БНБ за деня, в
който се извършва действието.
§6. Измененията и допълненията на правилника, приети с решения на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-
СИЛА” от 15.05.2009г. и 28.07.2009г., влизат в сила от датата на вписването в съда на вливането на „Лукойл
Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд” в Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – СИЛА”.