Продължете към съдържанието

ПОД "ТОПЛИНА" АД

3.3 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

За компанията

Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД (https://www.pod-toplina.bg/ ) е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.

В края на 2020 г. активите под управление на дружеството са 261 798 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от компанията е 120 927.

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с ПОД „Топлина“?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: компанията няма посочено работно време на офисите си;

Офиси с удължено работно време:  компанията няма офиси с удължено работно време;

Адрес (Централен офис): 1360, гр. София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ 34, ет.8;

Телефон за връзка с ПОД „Топлина“:  02 812 07 70

Предлагани продукти на ПОД „Топлина“:

Универсален пенсионен фонд:  Осигуряването в Универсален пенсионен фонд става чрез месечни вноски, като процент от брутното трудово възнаграждение в размер на 5%. Те се разпределят между осигурителите и осигурените лица, в  съотношение 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица). Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

Професионален пенсионен фонд: Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става  чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване – за 2015 година те са определени, както следва:

  • 12% за работещите при условията на І категория труд и
  • 7% за работещите при условията на ІІ категория труд

Средствата постъпват по индивидуални партиди на осигурените лица. Тези средства се акумулират чрез регулярни пенсионноосигурителни вноски и доход, формиран от управлението на фондовете при благоразумно поемане на риск.

Доброволен пенсионен фонд: Осигуряването в доброволен фонд дава възможност за дългосрочно спестяване, използвайки предимствата на капиталовото управление на средствата, с цел генериране на доход и допълване на пенсията, изплащана от държавното обществено осигуряване и универсалния пенсионен фонд след пенсиониране.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да бъде:

  • с лични вноски;
  • с вноски от работодател;
  • с вноски от друг осигурител в полза на трето лице.

 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

 

Допълнителна информация:

Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

 

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Пенсионноосигурително дружество
„Топлина” АД
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ТОПЛИНА“
АВГУСТ 2014г.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
2
СЪДЪРЖАНИЕ
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Наименование на универсалния пенсионен фонд
Учредяване и регистриране
Управление и представителство
Седалище и адрес на управление
Гаранции за изпълнението на задълженията
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Индивидуално заявление за участие
Осигурителни посредници
Възникване на осигурителното правоотношение
Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
Прекратяване на осигуряването
Осигурителни вноски
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Данъчни облекчения
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Съдържание на осигурителния договор
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Прекратяване на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
3
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на универсалния пенсионен фонд
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната
осигурителна партида
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.
ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Ограничения при инвестирането
Инвестиционна политика
Разпределение на дохода от инвестиции
Оценка на активите
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Гарантиране на минималната доходност
Резерв на универсалния пенсионен фонд
Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд
Резерв на Пенсионноосигурителното дружество
Използване на средства от резерва на Пенсионноосигурителното дружество
Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на разликата
доминималната доходност.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ
ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Ред за отпускане на пенсията
Пенсионен договор
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Пенсионен резерв
Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за
старост
Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
осигурителна партида
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
4
Договор за разсрочено изплащане
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА
ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Условия за промяна на участието
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида на осигурено лице от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в УПФ „Топлина“.
(нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Прехвърляне на средства по индивидуалната
партида в пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Права и задължения на Попечителския съвет
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО,
НАОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Пенсионноосигурителното дружество
Права и задължения на осигурените лица
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
пенсионноосигурително дружество и на универсален пенсионен фонд
Права и задължения на работодателите
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Преходни и заключителни разпоредби
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
5
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
2. „Статистически (актюерски) методи“ са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от
пенсионноосигурителното дружество.
3. „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо
лице.
4. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
5. „Охранителна дейност“ е тази търговска дейност, при която се осигурява опазване
на физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни посегателства.
6. ”Сходна на охранителната дейност“ е тази дейност, за която може да се направи
основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
7. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване
размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
8. „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски
за други физически лица
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
6
9. „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или
се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване при условия и по ред, определени в закон, правилника за
устройството и дейността на фонда и осигурителния договор.
10.“Наследник“ е физическо лице, което има право при смърт на осигуреното лице да
получи средствата по неговата индивидуална осигурителна партида или част от тях, под
формата на еднократно или разсрочено изплащане
11.“Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична пожизнена допълнителна
пенсия от универсален пенсионен фонд
12. „Допълнителна пенсия“ е безсрочно месечно плащане на пенсионер от
универсален пенсионен фонд.
13.“Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е
предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по
главницата.
14. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се
прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с
ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или
на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за
страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
15. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) „Колективна инвестиционна схема“ е
предприятие за колективно инвестиране по смисъла на чл.4. ал.1 на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
16. „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от
един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
17. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с
инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рей-тингова агенция.
18. „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на
определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен
срок или на определена дата.
19.“Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена
дата.
20. „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително
уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
21. „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от
сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
7
22. „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се
на условна главница лихвени плащания за определен период.
23. „Осигурителен договор“ е договор, сключен между Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД и физическо лице, с който се уреждат отношенията при и по повод
на допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
24. „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз основа
на сключен писмен договор с Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД има право
от нейно име и за нейна сметка да сключва осигурителни договори за допълнително
пенсионно осигуряване в пенсионните фондове „Топлина“, както и да извършва други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения договор.
25. „Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице“ е
физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник –
юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 24.
26. „Банка-попечител“ е търговска банка, с която Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД е сключило договор за попечителски услуги и в която, в
съответствие с изискванията на КСО, се съхраняват всички активи на Универсален
пенсионен фонд „Топлина“.
27. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Държава членка” е държава, членка на
Европейския съюз или друга държава, която е страна по споразумението за европейско
икономическо пространство.
28. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Хеджиращи сделки” са сделки по чл. 179
б, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, сключени от името и за сметка на Фонда, с цел
намаляване на инвестиционните рискове, свързани с активите на Фонда.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
Комисията – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
УПФ – Универсален пенсионен фонд
ПОД – Пенсионноосигурително дружество
Правилник – Правилник за организацията и дейността на универсален пенсионен
фонд „Топлина“
БФБ – Българска фондова борса
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
8
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, обн., ДВ, бр. 90 от
10.10.2003 г, в сила от 1.01.2004 г.
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на Пенсионноо-сигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, обн., ДВ, бр. 109 от
16.12.2003 г, в сила от 1.07.2004 г.
Наредба №29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинга на банките и за
определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни
книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 62 от
01.08.2006 г.
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния
риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията
и ограниченията към тези сделки, обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г.
Наредба №33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за
идивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване,
Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. на КФН и НАП – Инструкция на Комисията за
финансов надзор и на Агенцията за приходите № 1 за реда и начина за служебно
разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г.
Наредба от 22.10.2012 г. на МС(ново с реш. на УС от 08.03.2013 г.) – НАРЕДБА за
прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с
Постановление на Министерски съвет № 262 от 22.10.2012 г., обн., ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.
Заместник-председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
9
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл.1.(1) Този Правилник урежда организацията и дейността по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „ТОПЛИНА“, наричан
по-нататък универсалния пенсионен фонд.
(2) Организацията и дейността на универсалния пенсионен фонд се извършват в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и този
Правилник.
Наименование на универсалния пенсионен фонд
Чл.2.(1) Наименованието на универсалния пенсионен фонд е „Универсален
пенсионен фонд „ТОПЛИНА“.
(2) Наименованието на универсалния пенсионен фонд може да се изписва на
кирилица и на латиница.
Учредяване и регистриране
Чл.3.(1) Универсалният пенсионен фонд се учредява от Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД, наричано по-нататък пенсионноосигурително дружество, (за
краткост ПОД) с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“АД, пр.
№4 от 29.09.2006 г, т. 3. Фондът възниква като юридическо лице от датата на вписването му в
съда.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Пенсионноосигурително дружество
„ТОПЛИНА“ АД, гр. София е регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. 9984
от 2006 г., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175137918,
притежаващо лицензия за извършване на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване
№ 2- ПОД, издадена от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм.с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Универсалният пенсионен фонд „Топлина“ е самостоятелно юридическо лице, регистриран в
Софийски градски съд, ФО, 1-ви състав с решение по ф.д. № 1525/2007 г., парт. № 20, т. 1,
стр. 96, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 175218850.
Управление и представителство
Чл.4. Универсалният пенсионен фонд се управлява и се представлява при
взаимоотношенията си с трети лица от Пенсионноосигурителното дружество.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
10
Седалище и адрес на управление
Чл.5. Седалището на Пенсионноосигурителното дружество и на универсалния
пенсионен фонд е гр. София, район „Връбница“, Индустриална зона Орион, ул. 3020, № 34,
ет. 8.
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл.6.(1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица в универсалния
пенсионен фонд, които произтичат от закона, този правилник и осигурителните договори, е
гарантирано с активите на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отговаря имуществено пред осигурените
лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения
по отношение управлението и представляването на пенсионния фонд. В случай на
несъстоятелност в активите на пенсионноосигури-телните дружества не се включват сумите в
пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2 . от КСО.
(3) Пенсионният фонд не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на
действия на ПОД „Топлина“ АД, както и за загуби от дейността на пенсионноосигурителното
дружество.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
Условия за осигуряване
Чл.7.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) В
универсалния пенсионен фонд могат да се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г, ако са
осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, с изключение на
служителите в Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация“ на
Министерство на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност”.
(2) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Осигуряването в универсалния пенсионен
фонд се извършва за лица, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване, в съответствие с разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове за неговото
прилагане, този Правилник и с условията на осигурителния договор.
(3) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се осъществява чрез пенсионни
схеми на капиталово покривен принцип на основата на дефинирани вноски.
Индивидуално заявление за участие
Чл.8.(1) (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.)Участието в универсалния пенсионен фонд е
персонално и се извършва чрез индивидуално заявление за участие по образец, съгласно
Приложение №1 на Наредба № 33 от 19.09.2006 г на КФН, подадено до
Пенсионноосигурителното дружество, от лице, за което е възникнало задължението за
осигуряване, и не е осигурено в универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
11
(2) Индивидуалното заявление по ал.1 се подава до Пенсионноосигурителното
дружество, в срок до 3 месеца от датата на възникване на задължението за осигуряване по
един от следните начини:
1. от лицето в представителство, офис или друга организационна структура на
Пенсионноосигурителното дружество;
2. чрез осигурителен посредник на Пенсионноосигурителното дружество, който
задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 КСО, който го легитимира при
упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни
договори от името и за сметка на съответното дружество.
3. като електронен документ по реда и изискванията на ЗЕДЕП.
(3)(нова, с реш на УС от 27.08.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на
хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка
(4) (нова с реш. на УС от 29.01.2013 г.; предишна ал.3, изм.с реш на УС от
27.08.2014 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението и му предоставя
актуална писмена информация по образец, съгласно приложение №3 на Наредба № 33 от
19.09.2006 г на КФН.
(5) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., нова, предишна ал.3, изм. с реш. на УС от
29.01.2013 г.;предишна ал.4, изм. с реш на УС от 27.08.2014 г.) Пенсионноосигурителното
дружество регистрира в електронния регистър на УПФ „Топлина” и съхранява постъпилите
при него индивидуални заявления за участие и документите за служебно разпределените
лица и свързаните с тях документи през целия период на съществуване на осигурителното
правоотношение със съответното осигурено лице, а в случаите когато правоотношението не
е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на
заявлението
(6) (предишна ал.5, изм.с реш на УС от 27.08.2014 г.) Формулярът на заявлението по
ал.1 и 2, наричано по-нататък „заявление за участие“, се отпечатва от
пенсионноосигурителното дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с
черно мастило, като в долния ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба
на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно приложение № 1
на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г.
(7)( предишна ал.6, изм. с реш на УС от 27.08.2014 г.) В случаите, в които
заявлението за участие се съставя като електронен документ с електронен подпис, се спазват
изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/.
(8) (изм. с реш. на УС от 29.01.2013 г.; предишна ал.7, изм. с реш на УС от
27.08.2014 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие
на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което
не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с
непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може
да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в
регистъра данните по чл. 6, ал. 3 на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. Във всеки отделен
случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за конкретната причина,
поради която заявлението му за участие не е прието.
(9) (нова с реш. на УС от 29.01.2013 г.; изм.с реш на УС от 27.08. 2014 г.) Лицето,
което приема заявлението за участие, му поставя уникален входящ номер и дата и попълва
определените за пенсионноосигурителното дружество данни.
(10) (нова, предишна ал.9, изм. с реш. на УС от 29.01.2013 г.;предишна ал.9, изм. с
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
12
реш на УС от 27.08. 2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено:
1. на хартиен носител, служителят на пенсионноосигурителното дружество
удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно
втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият
екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се
изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за
приходите (НАП).
2. като електронен документ, електронно копие от него, подписано с
електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето на посочената в
електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на
заявлението в пенсионноосигурителното дружество, съответно – на първия
работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в
неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(11) (нова, предишна ал.10, изм. с реш на УС от 27.08.2014 г.) Вписването на
заявлението в електронния регистър на УПФ „Топлина” се извършва в срок до три работни
дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за осигуряване.
Осигурителни посредници
Чл.9.(1) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва договори с
осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат индивидуални заявления за участие в универсалния пенсионен фонд
от името и за сметка на Пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения с дружеството
писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упъл-
номощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да
разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската
тайна и търговския престиж на Пенсионноосигурителното дружество.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност,
включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на управителен
или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на
нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигу-рително
дружество по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за упълномощаването на
физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице, в 14-дневен срок.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
13
(8) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник,
съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с
документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им. Образецът на документа
се утвърждава от заместник-председателя на КФН.
Възникване на осигурителното правоотношение
Чл.10.(1) Осигурителното правоотношение с Пенсионноосигурителното дружеството
възниква от датата на сключването на осигурителния договор или от датата на служебното
разпределение на лицето в универсалния пенсионен фонд.
(2) Служебното разпределение на лицата в универсалния пенсионен фонд се
извършва по начин и ред, определени в Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за
служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, издадена от Комисията за финансов надзор и Националната агенция
за приходите.
Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
Чл.11.(1) Пенсионноосигурителното дружество издава на осигуреното лице документ,
с който удостоверява участието му в универсалния пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по предходната алинея се утвърждава от Управителния
съвет на Пенсионноосигурителното дружество.
(3) Всяко осигурено в УПФ „Топлина“ лице има индивидуален осигурителен номер и
индивидуална осигурителна партида. Индивидуалният осигурителен номер се записва в
документа по ал.1.
Прекратяване на осигуряването
Чл.12.(1) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се прекратява при всеки един от
следните случаи:
1.при смърт на осигуреното лице;
2.при сключване на пенсионен договор;
3.при еднократно или разсрочено плащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, което е придобило право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, когато изчисленият месечен размер към датата отпускането й е
по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към
същата дата;
4.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) при прехвърляне на средствата от
индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице в друг универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, за който лицето е подало заяв-
ление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по
ал.1, се определя както следва:
1.по ал.1, т.1 – датата на смъртта;
2.по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3.по ал.1, т.З – от датата на еднократното изплащане или от датата на сключване на
договора за разсрочено изплащане;
4.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) по ал.1, т.4 – от датата на прехвърляне на
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
14
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в универсалния пенсионен
фонд, в който лицето желае да премине.
Осигурителни вноски
Чл.13.(1) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се извършва с парични
месечни осигурителни вноски съгласно чл. 157, ал.1 от КСО:
а) за 2005 г. – 3 на сто;
б) за 2006 г. – 4 на сто;
в) от 2007 г. – 5 на сто;
г) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) от 2017 г. – 7 на сто.
(2) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., нова с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Осигурителни вноски и лихви към тях се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.)
Осигурителните вноски:
1. (нова с реш. на УС от 08.03.2013 г.) се превеждат от осигурителите и
самоосигуряващите се лица по съответната сметка за допълнително задължително
пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на НАП.
2. (нова с реш. на УС от 08.03.2013 г.) се превеждат в специализирана сметка за
допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП, която в срок до 30
дни от датата на постъпването им в специализираната сметка ги превежда по
сметка на универсалния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното
дружество, което го управлява.
(4) (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г. изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) За
неоснователно забяване на превода на сумите по ал.3, т.2, по сметка на универсалния
пенсионен фонд, НАП дължи законна лихва за периода на забавянето.
(5) (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Взаимоотношенията между Националната
агенция за приходите и пенсионноосигурителното дружество се уреждат с договор.
(6) (нова, предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 03.02.2012г.)
Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност пред осигурените лица само за
реално преведените от НАП и постъпили в сметката на универсалния пенсионен фонд суми
от осигурителните вноски.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г. нова, предишна ал.5, изм. с реш. на УС от
03.02.2012 г.) Вноските за универсалния пенсионен фонд се разпределят между
осигурителите и осигурените лица, както следва:
1. за сметка на осигуреното лице – 2,2 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто;
2. за сметка на осигурителя – 2,8 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто.
(8) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г. нова, предишна ал.6, изм. с реш. на УС от
03.02.2012 г.) Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО се осигуряват в
универсалния пенсионен фонд изцяло за своя сметка.
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г., нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от
03.02.2012 г.) Осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд се внасят върху
доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с
изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
15
Чл.14.(1) Лихвите, преведени от НАП върху сумите от осигурителни вноски се
разпределят по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, както следва:
1.лихвата от банкови депозити на средствата от осигурителни вноски, които поради
липса, недостатъчна или погрешна информация в Персоналния регистър за осигурените
лица, не са преведени от НАП в законоустановения срок – пропорционално на преведените за
осигуреното лице вноски през периода, за който се отнася лихвата;
2.лихвата по актове за начет, съставени от контролните органи на НАП за невнесени
вноски за универсалния пенсионен фонд – в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация, за лицата, за които се отнася;
3.лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на сумите от осигурителни
вноски – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация, за лицата, за
които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната осигурителна партида суми от лихви по ал. 1
се отразяват като постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
Данъчни облекчения
Чл.15.(1) Приходите на универсалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда
на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на универсалния пенсионен фонд,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по
смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с
данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд се признават за разход за дейността по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(5) Личните вноски в универсалния пенсионен фонд, които са за сметка на
физически лица се приспадат от дохода им преди данъчно облагане по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
(6) Сумите, получени от универсалния пенсионен фонд не подлежат на облагане по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Чл.16.(1) Осигурителен договор се сключва между пенсионноосигурителното
дружество и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в универсалния пенсионен фонд;
2. служебно разпределено;
3. подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната осигурителна партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в универсален пенсионен фонд „Топлина“.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
16
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш на УС от 03.02.2012 г.)
Осигурителен договор с лице по ал.1, т.1 се сключва в 15 дневен срок след вписване на
лицето в електронния регистър на НАП и след получаване от НАП на уведомления и
списъци на лицата със съответните заявления за участие, за които е установено, че не
подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд, или че в заявленията за участие са
констатирани грешки. В 15 дневен срок Дружеството уведомява с писма лицата, чиито
заявления са невалидни поради това, че не подлежат на осигуряване в Универсален
пенсионен фонд. Дружеството уведомява лицата, чиито заявления са върнати поради
констатирани грешки, като им разяснява начина за отстраняване на допуснатите грешки.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва при
изявено желание от тяхна страна.
(4) Сключването на осигурителния договор с лицата, подали заявление за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида
от съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в универсалния
пенсионен фонд се извършва в сроковете, по реда и начина, предвидени в Глава девета от
Правилника.
(5) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между Пенсионноосигурителното
дружество и осигуреното лице при и по повод на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в универсалния пенсионен фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни
екземпляра, колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание на осигурителния договор
Чл.17. Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. наименованието на универсалния пенсионен фонд, данни за търговската му
регистрация и БУЛСТАТ;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Наименованието на Пенсионноосигурителното
дружество, номера и датата на пенсионната му лицензия, данни за търговската му
регистрация и единния идентификационен код;
4. адреса на Пенсионноосигурителното дружество и на универсалния пенсионен
фонд;
5. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) трите имена, ЕГН, БУЛСТАТ (за
самоосигуряващи се), постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата на
протокола за служебно разпределение;
7. правата при осигуряване в универсалния пенсионен фонд и условията за тяхното
придобиване;
8. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида от универсалния пенсионен фонд в съответен фонд,
управляван от друго пенсионнооси-гурително дружество;
9.реда и начина за получаване на информация;
10. вида и размера на таксите и удръжките;
11. правата и задълженията на страните по договора;
12. правата на наследниците на осигуреното лице;
13. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на договора;
14. дата на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило
екземпляр от него.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
17
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Чл.18.(1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с писмено
допълнително споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата
страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им в сила.
(3) Промени в действуващите закони и подзаконови актове, които имат императивен
характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори стават част от тях от
датата на влизането им в сила, без за това да се правят допълнителни споразумения към
подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
Чл.19.(1) Осигурителният договор не може да бъде прекратяван едностранно от
Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) когато натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице се прехвърлят в друг
универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в
което лицето е подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства, при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и на Глава девета
от Правилника;
2. при смърт на осигуреното лице;
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида;
4. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида на осигурено лице, което е придобило право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, когато изчисленият месечен размер към датата на отпускането
й е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към
същата дата.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се определя
както следва:
1.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.2, т.1 осигурителният договор
се прекратява от датата на прехвърляне на натрупаните средства в универсалния пенсионен
фонд, в който лицето желае да премине, по реда, начина и в сроковете, предвидени в Наредба
№ 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета от Правилника;
2. в случаите по ал.2, т.2 осигурителният договор се прекратява от датата на смъртта;
3. в случаите по ал.2, т.З осигурителният договор се прекратява от датата на
сключване на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане на натрупаните
средства по индивидуалната осигурителна партида;
4. в случаите по ал.2, т.4 осигурителният договор се прекратява от датата на
еднократното изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
18
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл.20.(1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална осигурителна партида в
универсалния пенсионен фонд.
(2) Индивидуалната осигурителна партида се води в левове и дялове. В инди-
видуалната осигурителна партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените и
изплатени суми, и удръжките.
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между индивидуалните
осигурителни партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида на осигурените
лица не подлежат на принудително изпълнение.
Откриване и закриване
Чл.21.(1) Индивидуалната осигурителна партида в универсалния пенсионен фонд се
открива към датата на възникване на осигурителното правоотношение почл.10, ал.1.
(2) Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната осигурителна партида в универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигури-телно дружество, при условията и
по реда на Глава девета;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида, поради:
а) изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост;
б) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което е
придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и размерът й при нейното
отпускане е по-малък от 20 на сто от социалната пенсия за старост по Част I на КСО;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено лице
или на пенсионер;
г) прехвърлянето им в пенсионния резерв, когато осигуреното лице или пенсионера
нямат наследници, които имат право да ги получат.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната осигурителна партида по
ал.2 е както следва:
1. в случаите по ал.2, т.1 – от датата на превеждането на средствата по индивидуалната
осигурителна партида по сметката на универсалния пенсионен фонд, в който лицето е
преминало;
2. в случаите по ал.2, т.2 – от датата на:
а) изплащане на последната месечна пенсия от средствата по индивидуалната
осигурителна партида;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на осигуреното
лице, на неговите наследници или на наследниците на пенсионер;
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
19
г) прехвърлянето на средствата в пенсионния резерв.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице в универсалния пенсионен фонд.
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Чл.22.(1) Индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице в универсалния
пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ
адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на протокола
за служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове съответстващи на
вноската, след приспадане на удържаната такса и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за който се отнася и
удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, датата на постъпване на
средствата и универсалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, датата на превеждане на
средствата и универсалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в пенсионния резерв, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е определен броят на
дяловете и датата на превеждане на средствата;
7. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при която е определен
броят на дяловете;
8.всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при която е определен
броят на дяловете;
9. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.);
9. (нова, предишна т.10, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) общият брой на натрупаните
дялове.
(2) При отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от универсалния
пенсионен фонд, наред с информацията по ал.1 в индивидуалната осигурителна партида
задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията и техническия
лихвен процент към датата на отпускане на пенсията;
3. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове, съответстващи
на изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете,
месецът, за който се изплаща пенсията и коефициента за преизчисляване на пенсията.
(3) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на наследници
на осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал.1 в индивидуалната
осигурителна партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
изплащане;
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
20
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно разсроченото
изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията – при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(4) По решение на Управителния съвет на ПОД в индивидуалните осигурителни
партиди може да се включва и друга информация, извън посочената в ал.1 -4.
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Чл.23.(1) Индивидуалната осигурителна партида се води в левове и в дялове. Всеки
дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Стойността на всички
дялове и части от дялове е равна на стойността на нетните активи на фонда. Удръжките като
процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определяне на дяловете. Доходът
от инвестиране на средствата на фонда се включва при определяне стойността на един дял.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната осигурителна
партида с точност до петия знак след десетичната точка.
(3) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Записите по индивидуалните осигурителни
партиди на осигурени лица и на пенсионери в универсалния пенсионен фонд се извършват от
служители, определени с писмена заповед на представляващите пенсионноосигурителното
дружество.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната осигурителна партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват,
като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове
се увеличава броя на дяловете по индивидуалната осигурителна партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната осигурителна партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в
друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането, плащането или прехвърлянето. С така
определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на дялове по партидата.
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида
в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността
на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида
и при изплащане на пенсии в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява
броят дялове по индивидуалната осигурителна партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане,
като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за
работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е
дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за
последния ден на предходния месец.
(8) При изплащане на средства по ал.5 Пенсионноосигурителното дружество подава
до банката попечител на фонда нареждане за превод на средствата от индивидуалната
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
21
осигурителна партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането.
(9) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
(9) (нова, предишна ал.10, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Постъпилите в
универсалния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до
момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна партида в стойност и в брой
дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването.
(10) (нова, предишна ал.11, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) След
персонифициране, средствата по ал.9 се разпределят по индивидуалните осигурителни
партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.)
дължимите такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето на средствата по
съответните индивидуални осигурителни партиди, като броят на дяловете и части от дялове,
които им съответстват се определят като сумата от дължимите такси се раздели на стойността
на един дял, валидна за деня на постъпването на средствата в партидата по ал. 9. С така
определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в универсалния
пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
Пенсионноосигурителното дружество;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) по
съответните индивидуални осигурителни партиди се записва нетният размер на средствата и
броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват, който се изчислява, като нетният
размер на постъпилите средства се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването им в партидата по ал. 9.
(11) (нова, предишна ал.12, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Не се допуска
преразпределяне на средства и дялове между индивидуалните осигурителни партиди.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл.24.(1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само
за този ден. В деня на постъпване на първата вноска във фонда стойността на един дял е
равна на 1 лев.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
универсалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия
брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната
точка.
(4) (изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) Общият брой на дяловете на универсалния
пенсионен фонд е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните осигурителни
партиди, по партидата на резерва по чл. 39, ал. 1 и по партидата по чл. 23, ал. 9.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Пенсионноосигурителното
дружество до 18 ч. на всеки работен ден в неговите офиси и в електронната му страница.
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се
обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният
ежедневник се обявява в офисите на Пенсионноосигурителното дружество и в неговата
електронна страница.
Извлечение от индивидуалната осигурителна партида
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
22
Чл.25.(1) Пенсионноосигурителното дружество до 31 май на всяка календарна година
изпраща безплатно на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд годишно
извлечение от индивидуалната им осигурителна партида с данни до 31 декември на
предходната година, по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната осигурителна партида съдържа информация за:
1. наименованието на универсалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. № и дата на осигурителния договор, съответно на протокола за служебно
разпределение;
5. средства по осигурителната партидата към началната дата на периода, за който се
отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове, стойност
на един дял, допълнителна информация;
7. удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлени средства от друг универсален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
9. прехвърлени средства към друг универсален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
10. изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
11. (нова, предишна т.12, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) други операции –
дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
12. (нова, предишна т.13, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) средства по
осигурителната партидата към крайната дата на периода, за който се отнася извлечението –
сума, брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал.1 извлечение от индивидуалната осигурителна партида се
предоставя безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от
началото на текущата година до деня на изготвяне на извлечението-в 30-дневен срок от
датата на постъпване на писменото искане в Пенсионноосигурителното дружество;
2. (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) прехвърляне на средствата по индивидуалната
осигурителна партида в универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето. В
зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие,
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
(4) По решение на Управителния съвет на Пенсионноосигурителното дружество в
извлечението може да се включва и допълнителна информация, извън тази по ал.2 и 3.
(5) Информационната система на дружеството се изгражда по начин, позволяващ
изготвянето на извлечения за състоянието на индивидуалните осигурителни партиди на
осигурените лица и пенсионерите с посочените в чл. 25 данни към определена дата.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
23
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на универсалния
пенсионен фонд
Чл.26.(1) Таксите и удръжките в полза на Пенсионноосигурителното дружество са
както следва:
1.(изм. с реш на УС от 27.08.2014 г.) 4.5 на сто от всяка осигурителна вноска при
постъпването й в универсалния пенсионен фонд;
2. инвестиционна такса в размер на 1.0 на сто годишно върху стойността на нетните
активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били
управлявани от Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Таксата по ал.1, т.1 не се удържа върху прехвърлени средства от универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(3) Таксата по ал.1, т.2 се изчислява и начислява в полза на Пенсионноосигурителното
дружество по ред и начин, определени от КФН.
(4) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Дължимата сума по ал. 3 се утвърждава всеки
месец със заповед на представляващите ПОД „ ТОПЛИНА” АД и се превежда по сметка на
Пенсионноосигурителното дружество от паричните средства на универсалния пенсионен
фонд до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец.
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по
индивидуалната осигурителна партида
Чл.27.(1) (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При промяна на участието и
прехвърляне на средствата по индивидуалната осигурителна партида в универсалния
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице
заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева, в случай, че не е налице отказ за промяна на
участието му, съгласно чл. 61, ал.1 или за разглеждане на заявлението, съгласно чл. 61, ал.2.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Таксата по ал.1 се заплаща в полза на
Пенсионноосигурителното дружество до пето число на месеците: май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, август – за лицата с регистрирани заявления
през второ тримесечие, ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие,
февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната
година.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Таксата по ал.1 се заплаща в офис на
Пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова сметка. Когато таксата се внася
по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер
на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си.
Таксата по ал.1 се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в
срока по ал. 2.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
24
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че осигуреното лице не заплати
таксата в срока по ал.2, дължимата сума не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му осигурителна партида като процедурата по промяна на участието се
прекратява.
(5) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При прекратяване на процедурата по
промяна на участие, по реда на глава девета, заплатената такса подлежи на възстановяване на
осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл.62, ал. 1, т.2., по начина,
посочен от него в подаденото заявление за промяна на участието и прехвърляне на
средствата.
(6) Таксата по ал. 1 не се заплаща при прехвърляне поради несъгласие с изменения в
Правилника.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Пенсионноосигурителното дружество събира допълнителна такса в размер на 20 лв. при
прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на Европейския
съюз, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 на КСО. Таксата се заплаща от осигуреното лице.
(8) (нова, предишна ал.5 на чл. 64, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Дружеството
оповестява на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде заплатена таксата за прехвърляне.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПОЛИТИКА.
ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл.28.(1) Средствата на универсалния пенсионен фонд се инвестират от
Пенсионноосигурителното дружество с грижата на добър търговец при спазване принципите
на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
(2) Основна инвестиционна цел е увеличаване в реално изражение на средствата по
индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица и пенсионерите, чрез
дългосрочно формиране на капитал и доход от управлението на активите и постигане на
доходност от инвестициите над средната за пазара, при обосновано и оптимално поемане на
риск.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) За изпълнение на основната инвестиционна
цел, при инвестирането на средствата на универсалния пенсионен фонд
пенсионноосигурителното дружество следва пасивна инвестиционна стратегия, като се
стреми към имунизиране на портфейла, чрез съответствие на дюрацията на паричните
потоци, свързани с активите и пасивите на фонда. Приоритет са инвестициите в български и
чуждестранни държавни ценни книжа, корпоративни облигации, ипотечни облигации и
общински облигации в лева и валута.
Основните приоритети на инвестиционната политика са:
• сигурност – поддържане на ниска степен на пазарния риск чрез диверсифициране
на портфейла по вид и матуритет на инструментите, както по отношение на отделните
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
25
класове активи, така и в рамките на отделните класове активи;
• ликвидност- падежната структура на инвестиционните портфейли да осигурява
адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци;
• доходност – увеличаване на реалната стойност на натрупаните осигурителни
вноски.
(4) Инвестиционен хоризонт. С оглед състава и структурата на осигурените лица,
универсалния пенсионен фонд ще поддържа ниско ниво на ликвидност в периода до 2020 г.,
а впоследствие то ще бъде детерминирано от структурата и матуритета на пенсионните
плащания.
(5) Управление на риска. ПОД „Топлина“ АД прилага стратегия на комплексно
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване, оценка и
контрол.
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) измерване и оценка на риска. Дружеството
наблюдава и оценява компонентите на систематичния и несистематичен инвестиционен
риск: лихвен риск, валутен риск, инфлационен риск, кредитен риск, секторен риск, риск
свързан с инвестициите в акции и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти.
Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на
нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и
модифициран кредитен риск /респективно рейтинг/ се определят и периодично ще се
преразглеждат максималните тегла за инвестиции, в специфичния кредитен риск, група, или
сектор.
2. Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава вътрешни правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
фонда и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното
утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
3. решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат след анализ на
кредитния риск на емитента /депозитната институция/, чрез използването на рейтингови
модели за оценка на риска.
4. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) предложенията за инвестиране се правят от
портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти и се одобряват от ръководството
на ПОД „Топлина” АД, въз основа на оценка на риска, по т.1 и т.3, както и при спазване на
правилата по т.2 .
(6) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Дружеството формира структурата на портфейла
на фонда по следния начин:
1. от 60% до 95% от нетните активи на фонда в депозити и облигационни книжа с
фиксиран доход с цел постигане на по-ниска волатилност на инвестиционния портфейл;
2. до 10% от нетните активи на фонда в директни и индиректни инвестиции в
недвижимости с цел диверсификация на рисковете и намаляване общата волатилност на
инвестиционния портфейл;
3. от 5% до 35% от нетните активи на фонда в акции и в колективни схеми, с цел
подобряване на очакваната доходност в дългосрочен план и постигане на оптимално ниво на риск на
инвестиционния портфейл.
4. структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване на
значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
5. при резки и/или непредвидими съществени движения на финансовите пазари,
структурата на активите на фонда може да се отклони краткосрочно от определените
граници, в рамките на законовите ограничения.
Ограничения при инвестирането
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
26
Чл.29.(1) Активите на УПФ „Топлина“ се инвестират само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавно гарантиран дълг;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени
при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване
на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава
членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и
инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане
и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от
издаването им;
8. (предишна т.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
9. (предишна т.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за
сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
10. (предишна т.9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове, издадени
от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т.10, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от:
а) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави – членки или техни централни
банки;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави, посочени в Наредба №29 от
12.07.2006 г. на КФН, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т. 11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки.
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в
буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (предишна т. 12, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 29 от
12.07.2006 г. на КФН :
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
27
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън
посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (предишна т. 13, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове на
колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9,
11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
държава-членка, съответно в държава, посочена в Наредба на комисията;
15. (предишна т. 14, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) банкови депозити в банки с
кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава – членка или на държава, посочена в наредба на комисията;
16. (предишна т. 15, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) инвестиционни имоти в
страната, в държава – членка .
(2) При извършване на дейността по ал.1 дружеството спазва изискванията на
Наредба №29 от 12.07.2006 г. на КФН с която се определя:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал. 1, т.
5 и 15 и рейтинговите агенции, които ги присъждат;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държавите по ал. 1, т. 11, буква „б“, т. 13, 14 и
15 и регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 1, т. 13;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) индексите по ал. 1, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква
„в“.
(3) Спазването на изискванията на ал.1 и ал.2 се осъществява и контролира на основа
правилата приети съгласно Чл.28, ал.5, т.2 .
(4) Средствата на УПФ „Топлина“ не могат да бъдат инвестирани в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от ПОД „Топлина“ АД, или от свързани с дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от КСО или
от свързани с тях лица.
(5) Активи на фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. ПОД „Топлина“ АД, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от ПОД „Топлина“ АД друг фонд за допълнително пенсионно
осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на дружеството;
4. лице, което е привлечено за инвестиционни консултации по чл. 123в. ал. 4 от КСО
или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(6) УПФ „Топлина“ не може да придобива активи от лицата по ал. 5.
(7) Забраната за придобиване по ал. 5 и 6 не се прилага в случаите на търговия на
ценни книжа на регулиран пазар.
(8) ПОД „Топлина“ АД не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на
ценни книжа от името и за сметка на УПФ „Топлина“ ценни книжа чрез кръстосани сделки и
чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни
книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(9) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на УПФ
„Топлина“, за нуждите на дружеството и на свързаните с дружеството лица.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
28
(10) ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, в т.ч. УПФ „Топлина“, не могат поотделно да
придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което
дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(11) Дружеството и управлявания от него универсален пенсионен фонд не могат да
придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл.30.(1) ПОД „Топлина“ АД спазва следните ограничения при инвестирането на
активите на универсалния пенсионен фонд „Топлина“.
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Общата
стойност на инвестициите на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент,
с изключение на тези по чл. 29, ал. 1, т. 1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5
на сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на фонда във
финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да
надвишава 10 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка,
форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо
сделки с нея.;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29, ал.1, т.2, т.12 буква „в“ и т.13
буква „в“;
3. Не повече от 5 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в ценни
книжа по чл.29, ал.1, т.З;
4.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1 т.4, т.12, буква „а“ и т.13
буква „а“;
5.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по чл.29, ал.1 т.5 и т. 15, като
инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на
фонда;
6. Не повече от 30 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в ипотечни
облигации по чл.29, ал.1 т.6;
7. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.7;
8. (предишна т. 7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 25 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.8, т.12
буква „б” и т.13 буква „б”;
9. (предишна т. 8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 5 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл.29, ал.1 т.9;
10. (предишна т. 9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 15 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1 т.10 и т.14 ,
като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно
и също управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда;
11. (предишна т. 10 с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите
на фонда могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро;
12. (предишна т. 11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 5 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл.29, ал.1 т.16.
(2) ПОД „Топлина“ АД не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
29
за сметка на фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда.
(3) Дружеството може да сключва от името и за сметка на УПФ „Топлина“ репо
сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 176. ал. 1 от КСО общо в размер до 5 на
сто от активите на фонда, определени към края на работния ден, предхождащ датата на
сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
Чл.31.(1) С цел намаляване на инвестиционния риск дружеството може да сключва
сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена
бъдеща дата или срок.
(2) Сделки по ал. 1 са:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с фючърси, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с опции, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и изискванията,
касаещи управлението на риска определени в чл.28, ал.5.
(3) При извършване на дейност по ал.1 дружеството спазва изискванията на Наредба
№ 34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване на този вид сделки, както и за
изискванията и ограниченията към тях.
Чл.32.(1) В случай на превишение на съответно инвестиционно ограничение, когато
то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на фонда;
3. придобиване на права по § 1. т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
ПОД „Топлина“ АД в тримесечен срок от датата на превишението привежда активите
на фонда в съответствие както с изискванията на чл.178 и 179а от КСО, така и с
количествените ограничения за тези активи, определени в чл.З0 от този правилник.
(2) В случаите по ал. 1, до привеждане на активите на фонда в съответствие с
посочените изисквания, дружеството не може да придобива за сметка на фонда активи по
чл.29 , по отношение на които е нарушено ограничението.
Чл.33. До 31 март всяка година ПОД „Топлина“ АД публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на фонда по видове активи и
емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната
година съгласно изисквания на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор
относно:
1. съдържанието на информацията по абзац първи;
2. определянето и публичното оповестяване на постигнатите инвестиционни
резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
Инвестиционна политика
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
30
Чл.34.(1) В съответствие с принципите и целите на инвестирането на средствата на
универсалния пенсионен фонд, Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава
инвестиционна политика на универсалния пенсионен фонд, в която, в рамките на
предвидените ограничения, се конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които
се инвестират средствата на универсалния пенсионен фонд и ограниченията за всеки един от
тях.
(2) Инвестиционната политика на универсалния пенсионен фонд се предоставя на
осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл.35. (изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) Разпределението на дохода от
инвестирането на средствата на универсалния пенсионен фонд по индивидуалните
осигурителни партиди на осигурените лица и на пенсионерите, по партидата на
неперсонифицираните суми по чл.23, ал.9 и по партидата на резерва по чл.39, се извършва
всеки работен ден едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като дохода се
включва в стойността на дяла за съответния ден.
Оценка на активите
Чл.36.(1) Оценката на активите и пасивите на универсалния пенсионен фонд се
извършва от Пенсионноосигурителното дружество към края на всеки работен ден в
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина,
определени в утвърдените от Управителния съвет на Пенсионноосигурителното дружество и
одобрени от заместник-председателя на КФН „Правила за оценка на активите и пасивите на
Пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване“.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за финансовите
инструменти и инвестиционните имоти;
2. описание на начина за определяне на средната цена на емисии на държавни ценни
книжа;
3. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) описание на избраните методи и модели за
оценка на активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване съгласно изискванията на Наредба № 9 на КФН, както и на
условията за замяна на използвания метод и модел за оценка на даден финансов инструмент;
4. описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от
прилаганите методи за оценка от пенсионноосигурителното дружество, при които се
използва такъв процент;
5. описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при
прилагане на съответния метод;
6. (отм. с реш на УС от 03.02.2012 г.)
6. (нова, предишна т.7, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) организация на дейността
по оценка на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, включително реда и начина за корекции в направената
оценка, функциите на звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните
длъжностни лица;
7.(нова, предишна т.8, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) системата за съхраняване
на документацията, свързана с оценката на активите и пасивите на дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
31
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на Пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се
предоставят на осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
(4) Активи на универсалния пенсионен фонд не могат да се придобиват по давност.
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Чл.37.(1) При управлението на активите на универсалния пенсионен фонд
Пенсионноосигурителното дружество, в съответствие с изискванията на КСО, се задължава
да постига минимална доходност.
(2) Минималната доходност се определя от заместник-председателя на КФН към края
на всяко тримесечие, в процент, на базата на постигнатата доходност от управлението на
активите на всички универсални пенсионни фондове за предходния 24-месечен период.
(3) (нова, предишна без номер, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Минималната
доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-малкото от двете числа – 60 на сто
от средната постигната доходност от всички универсални пенсионни фондове или 3
процентни пункта по-малка от средната.
(4) (нова, предишна ал.3, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Минималната доходност
се обявява от заместник-председателя на КФН до края на всеки месец, следващ отчетното
тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
Чл.38.(1) При постигане на доходност от управлението на активите на универсалния
пенсионен фонд, по-ниска от обявената за съответния период по реда на чл.37, ал.4
минимална доходност, Пенсионноосигурителното дружество покрива разликата в 10-дневен
срок от обявяването.
(2) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в универсалния
пенсионен фонд и в Пенсионноосигурителното дружество.
Резерв на универсалния пенсионен фонд
Чл.39.(1) Когато постигнатата доходност от управлението на активите на
универсалния пенсионен фонд е по-висока с над 40 на сто от постигнатата средна доходност
за всички универсални пенсионни фондове или я превишава с 3 процентни пункта – което от
двете числа е по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят в резерва на
универсалния пенсионен фонд. Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от
активите на фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на универсалния пенсионен фонд и
се записват и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от Пенсионноосигурителното
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
32
дружество в първия работен ден, следващ деня на обявяване на минималната доходност по
реда на чл.37, ал.4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя като
броят на дяловете в универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на 24-
месечния период се умножи по разликата между стойността на един дял за последния
работен ден на последния 24-месечен период и стойността на един дял, при която се достига
по-голямата от двете стойности съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО, по реда на чл. 5 от НАРЕДБА
№ 12 от 10.12.2003 г. на КФН.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в
партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността на
нетните активи на универсалния пенсионен фонд към датата на заделяне на резерва и броя
дялове в него след заделянето на резерва и е валидна за деня, в който се прехвърлят
средствата от универсалния пенсионен фонд към резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като
размерът на средствата в лева, изчислен по реда на ал. 4, се раздели на стойността на един
дял, при която се достига по-голямата от двете стойности по ал.1.
Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен
фонд
Чл.40.(1) Когато постигната доходност от управлението на активите на универсалния
пенсионен фонд е по-ниска от гарантираната минимална доходност по чл. 37, разликата се
покрива със средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд. Ако тези средства са
недостатъчни, Пенсионноосигурителното дружество покрива недостига със средства от
резерва по чл. 41.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до минималната
доходност се определя като произведение от:
1.(изм. с реш на УС от 03.02.2012 г.) броя на дяловете във фонда към края на
работния ден, предхождащ последния работен ден на 24-месечния период, и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната
доходност и стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва на
универсалния пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на дяловете в резерва и
увеличаване на стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя като
отношение на размера на средствата за покриване на недостига до минималната доходност
към стойността на един дял, при която тя се достига.
Резерв на Пенсионноосигурителното дружество
Чл.41. Пенсионноосигурителното дружество формира със собствени средства резерв
за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалния
пенсионен фонд, който се определя и поддържа в процент не по-малък от 1 на сто и не повече
от 3 на сто от стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към края на
всеки месец.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
33
Използване на средства от резерва на Пенсионноосигурителното
дружество
Чл.42.(1) Когато средствата в резерва на универсалния пенсионен фонд не са
достатъчни за покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива от
средствата на резерва на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Размерът на средствата от резерва на Пенсионноосигурителното дружество, с
който се покрива недостига, се определя като разлика между размера на средствата по чл.40,
ал.2 и стойността, покрита от резерва на универсалния пенсионен фонд.
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от резерва на
Пенсионноосигурителното дружество към универсалния пенсионен фонд в деня на
покриване на недостига по чл. 38, ал. 1.
(4) В случай че няма формиран резерв в универсалния пенсионен фонд, размерът на
средствата по чл. 40, ал. 2 се покрива от резерва на Пенсионноосигурителното дружество.
Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност
Чл.43. Стойността на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност се определя, като стойността на нетните му активи, в
която са включени прехвърлените от резерва на Пенсионноосигурителното дружество
средства, се раздели на броя на дяловете на универсалния пенсионен фонд, намалени с броя
на дяловете по чл. 40, ал. 3.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ
РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия
за старост
Чл.44.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Правото на допълнителна пожизнена
пенсия за старост възниква, когато осигуреното лице придобие право на пенсия за
осгурителен стаж и възраст при условията на част I на КСО.
(2) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) По желание на осигуреното лице фондът за
допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна
пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните
средства по индивидуалната му осигурителна партида позволяват отпускане на пенсия с
месечен размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
Ред за отпускане на пенсията
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
34
Чл.45.(1) За отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост осигуреното
лице подава молба по образец на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Молбата по ал.1 се подава в офис на
Пенсионноосигурителното дружество лично от осигуреното лице или от упълномощено от
него лице с нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, в които молбата се
подава от пълномощник, същият прилага заверено от него копие на пълномощното към
молбата.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Към молбата по ал. 1 се прилага заверено от
осигуреното лице или от пълномощника, копие на разпореждането от НОИ за отпускане на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО или от други документи,
удостоверяващи, че лицето е придобило право на пенсия по ДОО.
(4) При подаване на молба по ал.1 осигуреното лице или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(5) При приета молба с приложени към нея редовни документи Пенсионноо-
сигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на молбата, издава
разпореждане за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост.
(6) Разпореждането по ал. 5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. дата и входящ номер на молбата по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. размера на отпусканата пенсия;
5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Управителния съвет на
Пенсионноосигурителното дружество.
(7) При приета молба с приложени към нея нередовни и/или липсващи документи
Пенсионноосигурителното дружество в 15-дневен срок уведомява писмено осигуреното лице
за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето на
редовните и/или нови документи Пенсионноосигурителното дружество издава
разпореждането в срока по ал. 5.
(9) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното лице не
отстрани неизправностите, Пенсионноосигурителното дружество отказва отпускането на
пенсията, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок от датата на
изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При подписване на пенсионния договор или
с уведомлението по ал.9 Пенсионноосигурителното дружество връща на осигуреното лице
всички оригинали от документи, в случай, че такива са приложени от него към молбата.
(12) Осигуреното лице може в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал. 5 или на уведомлението по ал. 9 да направи писмено възражение по
тях пред Управителния съвет на дружеството.
(13) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(14) Решението на Управителния съвет по ал.13 може да се обжалва по съдебен ред.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
35
Пенсионен договор
Чл.46.(1) За получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост се сключва
пенсионен договор между Пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, за което е
издадено разпореждане по чл.45, ал.5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила на договора;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, както и
единния идентификационен код на Пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на универсалния пенсионен фонд и неговия БУЛСТАТ;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Чл.47.(1) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при
условията и по реда на чл. 18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при смърт на пенсионера – от датата на
настъпването на смъртта.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Чл.48.(1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска от датата на
придобиване на правото, ако молбата с необходимите документи е постъпила в
Пенсионноосигурителното дружество в 6-месечен срок от тази дата.
(2) Когато молбата и документите са постъпили в Пенсионноосигурителното
дружество след срока по ал.1, допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска от
датата на регистриране на молбата.
(3) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се изплаща до 5-то число на месеца,
следващ месеца, за който се отнася, по банков път, чрез пощенски запис или по друг
подходящ начин, посочен в молбата, като начина на плащане на пенсията се урежда и в
пенсионния договор.
(4) Първата допълнителна пожизнена пенсия за старост се отпуска и се изплаща не
по-късно от 2 месеца след датата на постъпване на писмената молба в
Пенсионноосигурителното дружество, с приложени към нея редовни документи или в 2-
месечен срок от представянето на редовните и/или нови документи и след сключване на
пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за
старост, се уреждат в пенсионния договор.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
36
Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл.49.(1) Месечният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост към
датата на нейното отпускане се изчислява на основата на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице
към датата на разпореждането;
2. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на КФН;
3. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от
заместник-председателя на КФН.
(2) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска при условие, че
изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към същата дата.
Пенсионен резерв
Чл.50.(1) Пенсионноосигурителното дружество създава пенсионен резерв, с който се
покрива изплащането на допълнителните пожизнени пенсии за старост на пенсионерите,
преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
(2) Пенсионният резерв се формира от:
1.прехвърлени средства от индивидуалните осигурителни партиди в случаите на
чл.54, ал.2;
2.собствени средства на Пенсионноосигурителното дружество.
(3) Средствата от пенсионния резерв се използват само за изплащане на до-
пълнителни пожизнени пенсии за старост на пенсионерите, преживели по-дълго от
предварителните актюерски разчети, след изчерпване на средствата по техните индивидуални
осигурителни партиди.
(4) Редът за създаване на пенсионния резерв се определя с наредба на КФН.
Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл.51. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Допълнителната пожизнена пенсия за
старост се преизчислява всеки месец в зависимост от реализирания доход от инвестирането
на средствата на универсалния пенсионен фонд през предходния месец.
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната
пожизнена пенсия за старост
Чл.52.(1) Пенсионноосигурителното дружество спира изплащането на до-
пълнителната пожизнена пенсия за старост, когато:
1.пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2.пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на нейния
размер;
3.е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и техническа
грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява плащането на
пенсията.
(3) В случаите на ал.1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
37
изплащана в по-малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1
година от датата на възстановяване плащането на допълнителната пожизнена пенсия за
старост.
(4) В случаите на ал.1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е
изплащана в по-голям размер по вина на дружеството, разликата е за сметка на дружеството.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на ал.1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък размер,
разликата се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на установяване на грешката.
(7) В случаите на ал.1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям размер по
вина на дружеството, разликата е за сметка на дружеството.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане с решение на
Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят
възражение срещу решението по ал. 8 пред Управителния съвет в 15-дневен срок от датата на
получаването му. Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на
получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал. 9 може да се обжалва по съдебен ред.
Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
Чл.53.(1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се прекратява в следните
случаи:
1. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
2. когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е отпусната и се изплаща въз
основа на представена невярна информация, на неистински, подправени документи или на
такива с невярно съдържание.
(2) В случаите на ал.1, т.2, прекратяването на допълнителната пожизнена пенсия за
старост се извършва с решение на Управителния съвет, въз основа на съдебно решение, с
което се установяват обстоятелствата – основание за прекратяването. За решението на
Управителния съвет се прилагат правилата на чл.52, ал.9и10.
(3) В случаите по ал.2, получените неоснователно суми се възстановяват от лицата,
които са ги получили с еднократно заплащане в 30-дневен срок от датата на писменото
уведомление. След изтичане на 30-дневния срок, Пенсионноосигурителното дружество търси
възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(4) В случаите, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е изплащана след
смъртта на пенсионера, поради това, че Пенсионноосигурителното дружество не е било
своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства след датата по
ал.1, т.1 се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на ал.З.
(5) Правилата на ал. 1-4 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната осигурителна партида.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
38
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
осигурителна партида
Чл.54.(1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната осигурителна партида, има:
1. осигурено лице, придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост,
когато изчисленият месечен размер, към датата на отпускането й, е по-малък от минималния
размер по чл. 49, ал.2;
2. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг, низходящи или
възходящи
(2) Когато осигуреното лице или пенсионерът нямат наследници по ал. 1, т.2,
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида се прехвърлят в пенсионния
резерв.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно
изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му осигурителна
партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се
изчислява размера на еднократното изплащане по ал.З, се определя като броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, към датата на разпореждането по ал.14, се умножи по
стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се определя
като броят дялове по индивидуалната осигурителна партида, към датата на разпореждането по
ал.14, се разпределя между тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените
дялове съгласно Закона за наследството и полученият брой дялове на всеки наследник се
умножи по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(6) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства, към датата на
разпореждането по ал.14, се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат
разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-малък от
20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата на първото
плащане.
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства, към датата на
разпореждането по ал.14, се разпределя между тях при спазване реда за наследяване и
размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите
му се средства се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат разсрочено, при
условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата на първото плащане.
(8) В случаите на ал.6 и 7, когато изчисленият размер на периодичното плащане е по-
малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата
на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат еднократно.
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.
(10) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмена
молба по образец на Пенсионноосигурителното дружество, подадена от лицата по ал.1 и 3
или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
39
(11) Към молбата по ал.10 се прилагат:
1. в случаите по ал.1, т.1 – документите по чл.45, ал.З;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал. 1, т.2 – заверено от наследника
на осигуреното лице или на пенсионера копие на:
а) акт за смърт на осигуреното лице или пенсионера;
б) удостоверение за наследници;
в) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) удостоверение за раждане на наследник,
ненавършил 18 години.
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.З – заверено от осигуреното
лице копие на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК за пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто, като в молбата се посочва и конкретният процент от
средствата, в рамките на законовото ограничение, който осигуреното лице желае да получи.
(12) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато молбата-образец се подава от
упълномощено лице, към нея, освен документите по ал.11 се прилага и заверено от
пълномощника копие на нотариално завереното изрично пълномощно.
(13) При подаване на молбата-образец, лицата по ал.1 и 3 или пълномощникът
представят лична карта или друг официален документ за самоличност.
(14) При приета молба-образец с приложени към нея редовни документи,
Пенсионноосигурителното дружество в срок до 1 месец от регистрирането й издава
разпореждане за еднократното или разсрочено изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
2. дата и входящ номер на молбата;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на
разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет на
Пенсионноосигурителното дружество.
(16) При приета молба-образец с приложени към нея нередовни и/или липсващи
документи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 45, ал.7 – 14.
(17) Разходите, свързани с разсроченото изплащане, се уреждат в договора за
разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
Чл.55.(1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната
осигурителна партида се сключва договор за разсрочено изплащане между Пен-
сионноосигурителното дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник на
пенсионер, за които е издадено разпореждане по чл.54, ал.14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и
единния идентификационен код на Пенсионноосигурителното дружество, наименование и
БУЛСТАТ на универсалния пенсионен фонд;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал.1;
4. размера и периодичността на плащанията;
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
40
5. срока на разсроченото изплащане;
6. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
7. права на наследниците на осигуреното лице;
8. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
9. разходи по разсроченото изплащане;
10. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено
изплащане
Чл.56.(1) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се звършват
при условията и по реда на чл. 18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1.смърт на получателя на плащането;
2.изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал.2 е както следва:
1.в случаите по ал.2, т.1 – от датата на смъртта;
2.в случаите по ал.2, т.2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА
ПАРТИДА
Условия за промяна на участието
Чл.57.(1) Осигуреното лице има право да промени участието си и да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната си осигурителна партида в универсалния пенсионен
фонд в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са
изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата
на служебното разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието може да се променя и натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида могат да се прехвърлят в съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество след изтичане на една година от сключване на
осигурителния договор.
(3) Осигуреното лице може да промени без ограничение участието си в универсалния
пенсионен фонд при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при
несъгласие с извършени промени в Правилника, които не произтичат от изменение на
нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл.77, ал.З подаде
заявление за това.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
41
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида в съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество
Чл.58.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Промяната на участието и
прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в съответен
фонд, управляван от друго Пенсионноосигурително дружество се извършва въз основа на
заявление по образец, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г на КФН.
(2) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявлението за промяна на участието и
прехвърлянето на натрупаните средства се подава от осигуреното лице в офис на
Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине
чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(3) ( нова, предишна ал. 2, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които
заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното
лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които
се подава електронно заявление за промяна на участие, същото се подписва от осигуреното
лице с квалифициран електронен подпис.
Чл.59.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената или
единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в УПФ „Топлина” към
заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице,
съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство
като в заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно
попълнени данни не се приемат.
Чл. 60. (1) Процедурите по промяна на участието на лицата с регистрирани заявления
за промяна на участие започват в първия работен ден на месеца, следващ тримесечието, през
което са подадени заявленията.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В срок от три работни дни, считано от датата
по ал.1, при получаване на уведомление от други пенсионноосигурителни дружества за
регистрирани от тях заявления за промяна на участие от УПФ „Топлина“ в управлявани от
тях УПФ, ПОД „Топлина” АД вписва в електронния регистър на УПФ „Топлина” всички
приети, съгласно чл.59, ал.2, заявления като попълва определените за него данни,
включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за
промяна на участие, в двата екземпляра на всяко едно от тях.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД връща с приемо-
предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко прието
заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни
дни от получаването му.
(4) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е
подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в
сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран
електронен подпис.
Чл.61.(1) ПОД „Топлина“ АД отказва промяна на участие на лице, осигурено в
управлявания УПФ, когато към момента на разглеждане на заявлението :
1. не са изпълнени изискванията на чл. 57;
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
42
2. осигуреното лице е подало заявления за промяна на участие в повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(2) ПОД „Топлина“ АД може да откаже разглеждане на заявлението само когато:
1.имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага дружеството и към заявлението не са приложени
документите по чл. 59, ал.1;
2.в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие .
(3) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато лицето е служебно разпределено, при
констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1 ПОД „Топлина“ АД изисква, преди да се
произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира
данните за лицето.
(4) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на отказ по смисъла
на ал.1 и ал.2 всяко лице има право да получи при поискване заверено, съответно електрон-
но, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може
да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл.
60, ал.3.
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Възражението по ал. 4 се
подава до ПОД „Топлина“ АД, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който осигуреното лице желае да премине.
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД
разглежда възражението в срок 3 работни дни от получаването му и се произнася с писмено
мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и
нововъзникнали обстоятелства. При произнасяне по заявленията и възраженията на
осигурените лица дружеството излага в мотивите към решението си конкретните
обстоятелства, на които основава отказа си.
(7) (предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД може да
потвърди направеният отказ, съгласно ал.1 и ал.2 на същото основание, на което е направен,
при което в срока по ал.6 изпраща на осигуреното лице постановеното решение, с писмо с
обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението
на дружеството, в което лицето го е подало като процедурата по промяна на участие се
прекратява.
(8) (нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които
ПОД „Топлина“ АД отменя отказа си по ал.1 и ал.2, в срока по ал.6 изпраща на осигуреното
лице постановеното решение, с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало като
процедурата по промяна на участие продължава.
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е
подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по
електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4
и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 7 и 8 се осъществява по същия начин.
Чл.62.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) До три дни от изтичане на срока по
чл.27, ал.2, ПОД „Топлина” АД изпраща до съответното ПОД, управляващо фонда, в който
лицата желаят да променят участието си информация за имената и ЕГН-тата на тези от тях,
които не са заплатили дължимата такса за прехвърляне. В същия срок, дружеството получава
от съответното ПОД информация за имената и ЕГН-тата на лицата, които са подали искане за
оттегляне на подаденото заявление и номера на банковата сметка, по която следва да се
преведат средствата на лицата, по отношение на които процедурата по промяна на участие
продължава. След като указаната информация бъде обменена:
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
43
1.(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) средствата от индивидуалните осигурителни
партиди на всички лица с приети заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по
отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, съгласно чл. 64,
ал.8, се прехвърлят едновременно по банковите сметки на съответните фондове;
2. средствата по т.1 се прехвърлят на датите: 15 май – за лицата с регистрирани
заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ
тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15
февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната
година или на първите работни дни, следващи тези дати.
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в деня на прехвърляне на средствата се
прекратява осигурителното правоотношение с ПОД „Топлина“ АД, управляващ УПФ
„Топлина“, в който е осигурено лицето, желаещо да промени участието си
4. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) едновременно с прехвърлянето на средствата,
ПОД „Топлина“ АД изпраща на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена
информация за техните индивидуални осигурителни партиди.
(2) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял,
валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл.
193, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по
реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната осигурителна партида, постъпили
по сметката на фонда, до датата на прехвърляне;
4. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) .
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице от
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество в УПФ „Топлина“
Чл.63.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигурено лице, което желае да
промени участието си и да прехвърли средствата от партидата си от универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в УПФ „Топлина“, подава
заявление в офис на ПОД „Топлина“ АД. Заявлението е по образец, приложение № 1 на
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и се подава чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
(електронно заявление).
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които заявлението за про-
мяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия
му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които се подава
електронно заявление за промяна на участие, същото се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно
попълнени данни не се приемат.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния
граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество към заявлението за промяна на
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
44
участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство като в заявлението се
описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(5) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението
за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с ПОД „Топлина”
АД на хартиен носител или във формата на електронен документ с квалифициран електронен
подпис.
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.
2012 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя уникален входящ номер и дата като попълва
в него и в осигурителния договор определените за ПОД „Топлина” АД данни. Служителят на
дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното
лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Подаденото
заявление се вписва в електронния регистър на УПФ „Топлина”, в срок до три работни дни
от деня на подаването му от осигуреното лице.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и
осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях,
подписани с електронния подпис на ПОД „Топлина” АД, се изпращат на електронната поща
на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните
документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) (нова, предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД
предоставя на лицето, което подава заявление:
1. актуална писмена информация относно промяната на участие и основните
характеристики на управлявания от него УПФ „Топлина”. Информацията се изготвя по
образец съгласно приложение № 1а на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН;
2. актуална информация относно срока и начина на подаване на възражение в случай
на отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, направен от ПОД,
управляващо фонда, от който лицето желае да прехвърли средствата;
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД оказва съдействие на
осигуреното лице при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението
за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост
или други причини.
(10) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на
участие, може да го оттегли в срок до пето число на месеца, в който се прехвърлят
средствата, съгласно чл. 62, ал.1, т.2, с искане по образец приложение № 5 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на
подписа в офис на ПОД „Топлина” АД, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с
писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, в случай, че заявлението е подадено по електронен
път. При оттегляне на заявлението, съгласно настоящата алинея, процедурата по промяна на
участие се прекратява.
Чл.64.(1) Процедурите по промяна на участието на лицата с регистрирани заявления
за промяна на участие започват в първия работен ден на месеца, следващ тримесечието, през
което са подадени заявленията.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД „Топлина“ АД е
регистрирало заявления за промяна на участие през изминалото тримесечие:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява писмено за това, дружествата в
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
45
чиито управлявани от тях фондове са осигурени съответните лица, в срок от три работни дни
от датата по предходната алинея като им предава с приемо-предавателен протокол двата
екземпляра на всяко заявление и документите към него съгласно чл. 63, ал.4, в случай, че има
такива;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) анулира заявленията, които не са приети,
съгласно чл. 63, ал.3 като отбелязва това обстоятелство върху двата екземпляра на
заявлението и в електронния регистър на УПФ „Топлина”;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в седемдневен срок от анулиране на
заявлението уведомява лицето за това обстоятелство с писмо с обратна разписка или чрез
осигурителен посредник – писмено срещу подпис, а в случай, че заявлението за промяна на
участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, уведомяването
се извършва чрез електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) След получаване на първия екземпляр на
всяко прието заявление за промяна на участие от ПОД, управляващо фонда, в който са
осигурени лицата, желаещи да променят участието си и в случай, че са налице откази за
промяна на участието или са налице откази за разглеждане на заявленията, ПОД „Топлина”
АД:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява осигурените лица за направените
откази чрез осигурителен посредник или чрез електронната поща на лицата, посочена в
електронния им подпис, в случаите, в които заявленията за промяна на участие са подадени
като електронен документ, в срок 7 дни след изтичане на срока за получаване на първия
екземпляр на заявленията, ведно с отказите от съответните ПОД;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) предоставя на осигурените лица при
поискване заверено, съответно електронно копие на заявленията за промяна на участие, в
срока по т.1;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в срока по т.1, приема подадените от
осигурените лица възражения, ведно с всички приложени писмени доказателства, както и
заверени от осигурените лица, съответно сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи съответните данни, в случаите на несъответствия по чл.63, ал. 4; в случай,
че заявленията за промяна на участие са подадени като електронни документи, възраженията
могат да бъдат приети по електронен път с квалифициран електронен подпис на лицата;
4. (нова, предишна ал.7 на чл. 63, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш.
на УС от 03.02.2012 г.) предава с приемо-предавателен протокол всички възражения по
направени откази на първия работен ден след изтичане на срока по т. 1 на съответното ПОД,
като към всяко възражение прилага и първия екземпляр на заявлението за промяна на
участие и приложените, съгласно т.3 документи; в случай, че заявленията за промяна на
участие и възраженията са подадени като електронни документи, предаването им се
извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис на ПОД „Топлина” АД.
(4) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД управляващо фонда от
който лицето желае да промени участието си потвърди направеният отказ за промяна на
участие или за разглеждане на заявлението на същото основание, на което е направен,
процедурата по промяна на участие по отношение на това лице се прекратява. В случай, че
ПОД управляващо фонда от който лицето желае да промени участието си отмени
направеният отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението или го потвърди
на различно основание, процедурата по промяна на участие по отношение на това лице
продължава.
(5) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) До три дни от изтичане на срока за плащане
на дължимата такса за прехвърляне, ПОД „Топлина” АД получава от съответното ПОД,
управляващо фонда, в който са осигурени лицата, информация за имената и ЕГН-тата на тези
от тях, които не са заплатили дължимата такса за прехвърляне. В същия срок, дружеството
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
46
изпраща до съответното ПОД, управляващо фонда, в който са осигурени лицата:
1. информация за имената и ЕГН-тата на лицата, които са подали искане за оттегляне
на подаденото заявление;
2. номер на банкова сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, по
отношение на които процедурата по промяна на участие продължава.
(6) ( нова, предишна ал. 4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) На първия работен
ден след получаване на информацията по ал. 5 ПОД „Топлина” АД, изпраща уведомление,
подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни
за всяко осигурено лице, чието участие подлежи на промяна, определени в договора по чл.
159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) От момента на прехвърляне на средствата на
осигуреното лице от универсалния пенсионен фонд, от който лицето желае да промени
участието си в УПФ „Топлина”, сключеният, съгласно чл.63, ал.5 осигурителен договор влиза
в сила. От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл. 57, ал. 2.
(8) ( нова предишна ал. 6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице
може да подаде ново заявление, в сроковете и по реда, предвидени в глава девета от
правилника, във всички случаи, в които, процедурата по промяна на участието и прехвърляне
на средствата е прекратена поради:
1. оттегляне на подадено заявление от осигуреното лице;
2. неплащане в срок на дължимата такса за прехвърляне от осигуреното лице;
3. отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, постановен от
дружеството, управляващо фонда, от който лицето желае да промени участието си.
(9) ( нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД публикува на
страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на участие, образците на
осигурителните договори и на исканията по чл. 63, ал. 10, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми
на Европейския съюз, на Европейската централна банка и
на Европейската инвестиционна банка
(нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.)
Чл. 64 а (нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.) (1) Осигуреното лице има право да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в универсалния пенсионен
фонд, в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и
Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал.1 се извършва, съгласно глава тридесет и осма
„а” от КСО и по реда на Наредба от 22.10.2012 г. на МС.
ГЛАВА ДЕСЕТА ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Чл.65.(1) Интересите на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се
представляват от Попечителски съвет.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
47
равен брой представители на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите, както и един представител на Пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по ал.2, се
определят с решение на техните органи на управление.
(4) Представителят на пенсионоосигурителното дружество се определя с решение на
Управителния съвет.
(5) Първото заседание на Попечителския съвет се свиква от дружеството в срок 3
месеца от вписването в търговския регистър на универсалния пенсионен фонд или в 7-дневен
срок след изтичане на мандата на предишния съвет.
(6) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3.да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
ПОД;
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго ПОД.
(7) Членовете на Попечителския съвет задължително представят на Управителния
съвет на дружеството писмена декларация, че отговарят на изискванията на предходната
алинея и се задължават да уведомят съвета при промяна на декларираните обстоятелства.
Чл.66.(1) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(2) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл. 65, ал. 6;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
6 месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. с решение на органите на управление на организациите, които са ги избрали
съгласно чл. 65, ал. 3;
5. с решение на Управителния съвет на дружеството – за представител на дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на ал.2, т.1-3, председателят на По-
печителския съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета и го поканва да
посочи нов представител в срок 1 месец от получаване на поканата.
(4) Едновременно с решението за прекратяване на мандата по ал.2, т.4 и т.5
съответният орган определя нов представител в съвета.
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Чл.67.(1) Попечителският съвет от своя състав избира Председател и зам.председател
с мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
48
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
(3) Съветът се обслужва от технически секретар, определен от Управителния съвет на
дружеството.
Чл.68. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Попечителският съвет
приема Правилник за дейността си.
Чл.69.(1) Попечителският съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко
тримесечие. Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по
предходния член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по малко от две трети
от членовете му.
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл.70.(1) Всеки член на Попечителския съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за ПОД „Топлина“ АД.
Чл.71.(1) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на ПОД „Топлина“ АД на задълженията към
осигурените лица и пенсионерите на фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица и на пенсионери на фонда,
свързани с нарушения на техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до
Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД или други институции и организации, съдейства
за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на УПФ „Топлина“;
4. прави предложения за подобряване на работата на дружеството по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на фонда;
5. прави писмени предложения до Управителния и/или Надзорния съвет на
дружеството по други аспекти от дейността на дружеството, които засягат интересите на
участниците в УПФ „Топлина“;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Управителния и Надзорния
съвет на ПОД „Топлина“ АД и на Комисията за финансов надзор в срок до 30 април
следващата година, а при изтичане на мандата на съвета – до датата на която изтича мандатът
му.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Попечителския съвет се обсъждат от
Управителния съвет и се докладват на Надзорния съвет на първите им заседания, провеждани
след датата на получаването им, вземат решения по тях и в седем дневен срок от провеждане
на заседанията се дава писмен отговор на Попечителския съвет.
(3) Попечителският съвет осъществява функциите си в седалището на ПОД
„Топлина“ АД и има за адрес на кореспонденция адресът на дружеството. Направените
разходи, в т.ч. командировъчни разходи, са за сметка на дружеството.
(4)Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждения за дейността си.
Права и задължения на Попечителския съвет
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
49
Чл.72.(1) Попечителският съвет има следните права:
1. достъп до документацията на ПОД „Топлина“ АД във връзка с изпълнение на
функциите си;
2. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на дружеството,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3. да отправя писмени предложения до ПОД „Топлина“ АД, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на УПФ „Топлина“;
4. да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
5. при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от дружеството;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително страницата на ПОД „Топлина“ АД в интернет.
(2) Консултативният съвет е длъжен:
1. да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите
действия по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в срок до 2
месеца от подаването им;
2. да информира незабавно Комисията за финансов надзор при основателно съмнение
за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на дружеството,
негови служители или осигурителни посредници.
(3) Членовете на Попечителския съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от
свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред дружеството, освен ако това не е
в интерес на осигурените лица и пенсионерите на фонда или не следва от закона и
разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване.
(4) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведоме
ни за задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали
при изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО
ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Пенсионноосигурителното дружество
Чл.73.(1) Пенсионноосигурителното дружество учредява, управлява и представлява
универсалния пенсионен фонд при взаимоотношенията с трети лица, в съответствие с КСО,
подзаконовите актове за неговото прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал.1 Пенсионноосигурителното
дружество избира и сключва договори с инвестиционни посредници и с банка – попечител.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество
периодично информира осигурените лица в универсалния пенсионен фонд относно неговата
дейност на страницата си в интернет.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
50
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Управителният съвет на
Пенсионноосигурителното дружество обнародва едновременно в Държавен вестник
годишните финансови отчети на Пенсионноосигурителното дружество и на универсалния
пенсионен фонд след приемането им от Общото събрание на акционерите.
(5) Пенсионноосигурителното дружество събира, обработва, съхранява и предоставя
данни за осигурените лица и пенсионерите, и за техните наследници при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни.
(6) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) При или по повод избор на универсален
пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, акционерите и осигурителните
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под
каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
подлежащите на осигуряване лица.
Права и задължения на осигурените лица
Чл.74.(1) Осигурените в универсалния пенсионен фонд лица придобиват право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната осигурителна партида при условията на КСО и този
Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер техните наследници имат право на
еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна
партида при условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост, на еднократно или
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна партида на осигурено
лице или на наследник на осигурено лице или на пенсионер, могат да се оспорват само по
съдебен ред.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни
дни, уведомява Пенсионноосигурителното дружество за промяна на лични данни или на
други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения, като
прилага заверени от него копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(5) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да обжалват
решения на Управителния съвет, които засягат правата им, при усло вията и по реда на този
Правилник, като решенията на Управителния съвет могат да се обжалват и по съдебен ред.
(6) Осигурените лица, пенсионерите и лицата с наследствени права имат право да
сигнализират Управителния съвет за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността на
осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от служители на
Пенсионноосигурителното дружество.
(7) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Представляващите пенсионноосигурителното
дружество извършват проверка на сигналите по ал.6 и при установяване на тяхната
основателност отговаря писмено на подадените сигнали.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да сигнализират
Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на Пенсионноосигурителното
дружество.
(9) Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по
индивидуалната му осигурителна партида, за доходността от тяхното управление и за
произтичащите от набраните средства пенсионни права. За целта то подава писмено искане
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
51
до ПОД по образец на дружеството пред служител на дружеството в централно управление на
ПОД, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. ПОД отговаря на писменото
искане изпратено по пощата в срок до една седмица от получаването му. При лично явяване в
централно управление служител на ПОД отговаря на писменото искане до един час от
неговото отправяне, удостоверено с входящ номер. При смърт на осигуреното лице правото
на безплатна информация се придобива от законните му наследници.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и
прекратяване на пенсионноосигурително дружество и на
универсален пенсионен фонд
Чл.75.(1) При преобразуване или прекратяване на Пенсионноосигурителното
дружество или на универсалния пенсионен фонд, дружеството, управляващо фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице, задължително го
уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
(2) В случаите по ал.1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се уведомяват и
пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право да
прехвърлят средствата по индивидуалната си осигурителна партида в избран от тях
универсален пенсионен фонд, по реда на Глава девета от Правилника, без да се спазват
изискванията на чл.171, ал.1 или 2 от КСО.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита,
че са потвърдили мълчаливо участието си в универсалния пенсионен фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната им осигурителна партида в резултат на преобразуването или
прекратяването.
Права и задължения на работодателите
Чл.76.(1) Работодателите имат право да изискват и да получават информация от
Пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнението на техните задължения по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване на работниците и служителите в
универсалния пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на постъпилото в
Пенсионноосигурителното дружество писмено искане от работодателя.
(3) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за които
прави задължителни осигурителни вноски в универсалния пенсионен фонд и за размера на
натрупаните средства по техните индивидуални осигурителни партиди.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.77.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.)
Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решение на Управителния съвет
на Пенсионноосигурителното дружество.
Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”
52
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването им
от заместник-председателя на КФН.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за конкретните
изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на универсалния
пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни всекидневника в едноседмичен
срок от получаване на решението на заместник-председателя на КФН.
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, Протокол №4 от 29.09.2006 г., т.З.,
изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД ”Топлина” АД
по протокол № 6 от 05.01.2007 г., изменен с решение по протокол №101 от 17.10.2011 г. на
Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №106 от
03.02.2012 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол
№108 от 29.02.2012 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №118
от 29.01.2013 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол № 120 от
08.03.2013 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №135 от
27.08.2014 г.
§2. Правилникът влиза в сила след търговската регистрация и вписване на
Универсалния пенсионен фонд „ТОПЛИНА“ в съда, съгласно условията и по реда на Дял II
на КСО.
§3. Размерът на резерва по чл. 39 се определя в процент от активите на управлявания
от дружеството универсален пенсионен фонд, като не може да бъде по-малък от:
1. за 2005 г. – 0,6 на сто;
2. за 2006 г. – 0,8 на сто;
3. за 2007 г. и след това -1 на сто.

Пенсионноосигурително дружество
„Топлина” АД
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ТОПЛИНА“
АВГУСТ 2014г.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
2
Съдържание
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Наименование на професионалния пенсионен фонд
Учредяване и регистриране
Управление и представителство
Седалище и адрес на управление
Гаранции за изпълнението на задълженията
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Индивидуално заявление за участие
Осигурителни посредници
Възникване на осигурителното правоотношение
Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
Прекратяване на осигуряването
Осигурителни вноски
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Данъчни облекчения
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Съдържание на осигурителния договор
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Прекратяване на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Извлечение от индивидуалната осигурителна партида
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на професионалния пенсионен фонд
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
3
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната
осигурителна партида
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД
ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Ограничения при инвестирането
Инвестиционна политика
Разпределение на дохода от инвестиции
Оценка на активите
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Гарантиране на минималната доходност
Резерв на професионалния пенсионен фонд
Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд
Резерв на Пенсионноосигурителното дружество
Използване на средства от резерва на Пенсионноосигурителното дружество
Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на разликата до
минималната доходност
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ
ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на професионална пенсия за ранно пенсиониране
Ред за отпускане на пенсията
Пенсионен договор
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране
Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна
партида
Договор за разсрочено изплащане
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
4
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Условия за промяна на участието
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида на осигурено лице от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в ППФ „Топлина“
(нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в
пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Права и задължения на Попечителския съвет
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Пенсионноосигурителното дружество
Права и задължения на осигурените лица
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
пенсионноосигурително дружество и на професионален пенсионен фонд
Права и задължения на работодателите
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Изменения и допълнения на Правилника
Преходни и заключителни разпоредби
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
5
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
2. „Статистически (актюерски) методи“ са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от
Пенсионноосигурителното дружество.
3. „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на
сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
4. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или
определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
5. „Охранителна дейност“ е тази търговска дейност, при която се осигурява опазване на
физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни посегателства.
6. „Сходна на охранителната дейност“ е тази дейност, за която може да се направи
основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
7. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
8. „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и
други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други
физически лица
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
6
9. „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се
внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във фонд за допълнително пенсионно
осигуряване при условия и по ред, определени в закон, правилника за устройството и
дейността на фонда и осигурителния договор.
10. „Наследник“ е физическо лице, което има право при смърт на осигуреното лице да
получи средствата по неговата индивидуална партида или част от тях, под формата на
еднократно или разсрочено изплащане
11. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава професионална пенсия за ранно
пенсиониране от професионален пенсионен фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
12. „Допълнителна пенсия“ е срочно месечно плащане от професионален пенсионен
фонд на пенсионер на фонда.
13. „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е предвидено
обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.
14. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се
прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с
ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или
на дата, която ще бъде определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за
страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
15. (нова с реш. на УС от 03.02.2012 г.)„Колективна инвестиционна схема“ е
предприятие по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
16. „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един
и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
17. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен
кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
18. „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на
определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен
срок или на определена дата.
19. „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена
дата.
20. „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително
уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
21. „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда,
които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
22. „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на
условна главница лихвени плащания за определен период.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
7
23. „Осигурителен договор“ е договор, сключен между Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД и физическо лице, с който се уреждат отношенията при и по повод
на допълнителното пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд „Топлина“.
24. „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз основа на
сключен писмен договор с Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД има право от
нейно име и за нейна сметка да сключва осигурителни договори за допълнително пенсионно
осигуряване в пенсионните фондове „Топлина“, както и да извършва други дейности по
допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения договор.
25. „Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице“ е физическо
лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник – юридическо лице,
който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 24.
26. „Банка-попечител“ е търговска банка, с която Пенсионноосигурително дружество
„Топлина“ АД е сключило договор за попечителски услуги и в която, в съответствие с
изискванията на КСО, се съхраняват всички активи на Професионален пенсионен фонд
„Топлина“.
27. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Държава членка” е държава, членка на
Европейския съюз или друга държава, която е страна по споразумението за европейско
икономическо пространство.
28. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Хеджиращи сделки” са сделки по чл. 179 б,
ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, сключени от името и за сметка на Фонда, с цел
намаляване на инвестиционните рискове, свързани с активите на Фонда.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
Комисията – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ППФ – Професионален пенсионен фонд
ПОД – пенсионноосигурително дружество
Правилник – Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен
фонд „Топлина“
БФБ – Българска фондова борса
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор № 3
от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, обн., ДВ, бр. 90 от
10.10.2003 г, в сила от 1.01.2004 г.,
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за
оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на
Пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
8
индивидуалните партиди, на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003
г, в сила от 1.07.2004 г.,
Наредба №29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното
ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари
и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 62 от 01.08.2006 г.,
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки,
обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г.,
Наредба №33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за
идивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване,
Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. на КФН и НАП – Инструкция № 1 за реда и начина за
служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, издадена от Комисията за финансов надзор и Националната агенция
за приходите, обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г.,
Наредба от 22.10.2012 г. на МС (ново с реш. на УС от 08.03.2013 г.) – НАРЕДБА за
прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с
Постановление на Министерски съвет № 262 от 22.10.2012 г., обн., ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.,
Заместник – председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл.1.(1) Този Правилник урежда организацията и дейността по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд „Топлина“, наричан
по-нататък професионалния пенсионен фонд.
(2) Организацията и дейността на професионалния пенсионен фонд се извършват в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и този
Правилник.
Наименование на професионалния пенсионен фонд
Чл.2.(1) Наименованието на професионалния пенсионен фонд е „Професионален
пенсионен фонд „Топлина“.
(2) Наименованието на професионалния пенсионен фонд може да се изписва на кирилица
и на латиница.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
9
Учредяване и регистриране
Чл.3.(1) Професионалният пенсионен фонд се учредява от Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД, наричано по-нататък пенсионноосигурително дружество, (за
краткост ПОД) с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“АД, пр. №4
от 29.09.2006 г., т.2. Фондът възниква като юридическо лице от датата на вписването му в
съда.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Пенсионноосигурително дружество
„ТОПЛИНА“ АД, гр. София е регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. 9984
от 2006 г., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175137918,
притежаващо лицензия за извършване на дейност по допълнителното пенсионно осигуряване
№ 2- ПОД, издадена от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Професионалният пенсионен фонд „Топлина“ е самостоятелно юридическо лице,
регистриран в Софийски градски съд, ФО, 1-ви състав с решение по ф.д. № 1527/2007 г.,
парт. № 21, т. 1, стр. 101, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 175218829.
Управление и представителство
Чл.4. Професионалният пенсионен фонд се управлява и се представлява при
взаимоотношенията си с трети лица от Пенсионноосигурителното дружество.
Седалище и адрес на управление
Чл.5. Седалището на Пенсионноосигурителното дружество и на професионалния
пенсионен фонд е гр.София, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион”, ул.”3020”, №
34, ет.8.
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл.6.(1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица в професионалния
пенсионен фонд, които произтичат от закона, този правилник и осигурителните договори, е
гарантирано с активите на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отговаря имуществено пред осигурените лица за
загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по
отношение управлението и представляването на пенсионния фонд. В случай на
несъстоятелност в активите на пенсионноосигу-рителните дружества не се включват сумите
в пенсионния резерв по чл.192, ал.2 от КСО.
(3) Пенсионният фонд не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на
действия на ПОД „Топлина“ АД, както и за загуби от дейността на пенсионноосигурителното
дружество.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
10
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Чл.7.(1) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) В професионалния пенсионен фонд могат да
се осигуряват лица, които работят при условията на първа или втора категория труд,
осигурени са във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и са задължени да
се осигуряват в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране,
независимо от възрастта, при условията и по реда на КСО.
(2) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се извършва в съответствие с
разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове за неговото прилагане, този Правилник и с
условията на осигурителния договор.
Индивидуално заявление за участие
Чл.8.(1) (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) Участието в професионалния пенсионен
фонд се извършва чрез индивидуално заявление за участие по образец, съгласно Приложение
№2 на Наредба № 33 от 19.09.2006 г на КФН, подадено до Пенсионноосигурителното
дружество, от лице, за което е възникнало задължението за осигуряване и не е осигурено в
професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(2) Индивидуалното заявление по ал.1 се подава до Пенсионноосигурителното дружество,
в срок до 3 месеца от датата на възникване на задължението за осигуряване по един от
следните начини:
1. лично от лицето – в представителство, офис или друга организационна структура
на Пенсионноосигурителното дружество;
2. чрез осигурителен посредник на Пенсионноосигурителното дружество който
задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, които го легитимира
при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигури-
телни договори от името и за сметка на съответното дружество;
3. като електронен документ по реда и изискванията на ЗЕДЕП.
(3)(нова, с реш на УС от 27.08.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на
хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка
(4) (нова с реш. на УС от 29.01.2013 г.;,предишна ал.3, изм.с реш на УС от 27.08.2014
г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението и му предоставя актуална писмена
информация по образец, съгласно приложение № 4 на Наредба № 33 от 19.09.2006 г на КФН.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
11
(5) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., нова, предишна ал.3, изм. с реш. на УС от
29.01.2013 г.; предишна ал.4, изм. с реш на УС от 27.08.2014 г.) Пенсионноосигурителното
дружество регистрира в електронния регистър на ППФ „Топлина” и съхранява постъпилите
при него индивидуални заявления за участие и документите за служебно разпределените
лица. и свързаните с тях документи през целия период на съществуване на осигурителното
правоотношение със съответното осигурено лице, а в случаите когато правоотношението не
е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от получаване на
заявлението
(6)(предишна ал.5, изм.с реш на УС от 27.08.2014 г.)Формулярът на заявлението по ал. 1
и 2, наричано по-нататък „заявление за участие“, се отпечатва от пенсионноосигурителното
дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния
ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр
се отпечатват указания за попълване съгласно приложение № 2 на Наредба № 33 на КФН от
19.09.2006 г.
(7)(предишна ал.6, изм. с реш на УС от27.08.2014 г.) В случаите, в които заявлението за
участие се съставя като електронен документ с електронен подпис, се спазват изискванията по
Закона за електронния документ и електронния подпис./ЗЕДЕП/.
(8) (изм. с реш. на УС от 29.01.2013 г.; предишна ал.7, изм. с реш на УС от 27.08
2014 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие на
хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с
непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може
да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в
регистъра данните по чл. 6, ал. 3 на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г.. Във всеки отделен
случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за конкретната причина,
поради която заявлението му за участие не е прието.
(9) (нова с реш. на УС от 29.01.2013 г.,предишна ал.8, изм.с реш на УС от 27.08.
2014 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя уникален входящ номер и
дата и попълва определените за пенсионноосигурителното дружество данни.
(10) (нова, предишна ал.9, изм. с реш. на УС от 29.01.2013 г.; предишна ал.9, изм. с
реш на УС от 27.08.2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено:
1. на хартиен носител, служителят на пенсионноосигурителното дружество
удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно
втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият
екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се
изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за
приходите (НАП).
2. като електронен документ, електронно копие от него, подписано с
електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето на посочената в
електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на
заявлението в пенсионноосигурителното дружество, съответно – на първия
работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в
неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(11) (нова, предишна ал.10, изм с реш на УС от 27.08.2014 г.) Вписването на
заявлението в електронния регистър на ППФ „Топлина” се извършва в срок до три работни
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
12
дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за осигуряване.
Осигурителни посредници
Чл.9.(1) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва договори с
осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат индивидуални заявления за участие в универсалния пенсионен фонд
от името и за сметка на Пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения с дружеството
писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упъл-
номощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да
разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската
тайна и търговския престиж на Пенсионноосигурителното дружество.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност,
включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на управителен
или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на
нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигу-рително
дружество по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за упълномощаването на
физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице, в 14-дневен срок.
(8) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник,
съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с
документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им. Образецът на документа
се утвърждава от заместник-председателя на КФН.
Възникване на осигурителното правоотношение
Чл.10.(1) Осигурителното правоотношение с Пенсионноосигурителното дружеството
възниква от датата на сключването на осигурителния договор или от датата на служебното
разпределение на лицето в професионалния пенсионен фонд.
(2) Служебното разпределение на лицата в професионалния пенсионен фонд се извършва
по начин и ред, определени в Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно
разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, издадена от Комисията за финансов надзор и Националната агенция за
приходите.
Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
13
Чл.11.(1) Пенсионноосигурителното дружество издава на осигуреното лице документ, с
който удостоверява участието му в професионалния пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по ал.1 се утвърждава от Управителния съвет на Пенсионно-
осигурителното дружество.
(3) Всяко осигурено в ППФ „Топлина“ лице има индивидуален осигурителен номер и
индивидуална осигурителна партида. Индивидуалният осигурителен номер се записва в
документа по ал.1.
Прекратяване на осигуряването
Чл.12.(1) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се прекратява при всеки един
от следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. при сключване на пенсионен договор;
3. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на
осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и
по реда на Част I на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране;
4. при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице, което е придобило право на срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към
датата на отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост
по Част I на КСО към същата дата;
5. при прехвърляне в универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част I на КСО и не е придобило
право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
6. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) при прехвърляне на средствата от индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице в друг професионален пенсионен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество, за който лицето е подало заявление за промяна
на участие и за прехвърляне на натрупаните средства.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по ал. 1,
се определя както следва:
1. по ал.1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал.1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане;
4. по ал. 1, т. 4 – от датата на еднократното изплащане или от датата на сключване на
договора за разсрочено изплащане;
5. по ал.1, т. 5 – от датата на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида;
6. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) по ал.1, т. 6 – от датата на прехвърляне на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в професионалния
пенсионен фонд, в който лицето желае да премине.
Осигурителни вноски
Чл.13.(1) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се извършва с парични
месечни осигурителни вноски в размер на:
а) 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
14
б) 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.
(2) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Осигурителните вноски по ал.1 и лихви към
тях се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.)
Осигурителните вноски:
1.(нова с реш. на УС от 08.03.2013 г.) се превеждат от осигурителите по съответната
сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната
териториална дирекция на НАП.
2.(нова с реш. на УС от 08.03.2013 г.) се превеждат в специализирана сметка за
допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП, която в срок до 30 дни от
датата на постъпването им в специализираната сметка ги превежда по сметка на
професионалния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява.
(3) (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) За
неоснователно забяване на превода на сумите по ал.3, т.2, по сметка на професионалния
пенсионен фонд, НАП дължи законна лихва за периода на забавянето.
(4) (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Взаимоотношенията между Националната
агенция за приходите и пенсионноосигурителното дружество се уреждат с договор.
(5) (нова, предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г. )
Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност пред осигурените лица, само за
реално преведените от НАП и постъпили в сметката на професионалния пенсионен фонд
суми от осигурителните вноски.
(6) (нова, предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Вноските за
професионалния пенсионен фонд са изцяло за сметка на осигурителите, а за лицата по чл.4а,
ал.1 на КСО са изцяло за тяхна сметка.
(7) (нова, предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Осигурителните
вноски за професионалния пенсионен фонд се внасят върху доходите, за които се дължат
осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл.9, ал.6 и 7
на КСО.
(8) (нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Осигурителните
вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионалния пенсионен
фонд за лицата, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
Чл.14.(1) Лихвите, преведени от НАП върху сумите от осигурителни вноски, се
разпределят по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, както следва:
1. лихвата от банкови депозити на средствата от осигурителни вноски, които поради
липса, недостатъчна или погрешна информация в Персоналния регистър за осигурените лица,
не са преведени от НАП в законоустановения срок – пропорционално на преведените за
осигуреното лице вноски през периода, за който се отнася лихвата;
2. лихвата по актове за начет, съставени от контролните органи на НАП за невнесени
вноски за професионалния пенсионен фонд – в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация, за лицата, за които се отнася;
3. лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на сумите от осигурителни
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
15
вноски – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация, за лицата, за
които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната осигурителна партида суми от лихви по ал.1
се отразяват като постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
Данъчни облекчения
Чл.15.(1) Приходите на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на професионалния пенсионен фонд,
разпределени по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, не се облагат с
данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат
с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд се признават за разход за дейността по Закона
за корпоративното подоходно облагане.
(5) Сумите, получени от професионалния пенсионен фонд не подлежат на облагане по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
Чл.16.(1) Осигурителен договор се сключва между Пенсионноосигурителното дружество
и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в професионалния пенсионен фонд;
2. служебно разпределено;
3. подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните суми по
индивидуалната осигурителна партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в професионален пенсионен фонд „Топлина“.
(2) Сключването на осигурителния договор се извършва в 15-дневен срок след вписване
на лицето в електронния регистър на НАП и след получаване от НАП на уведомления и
списъци на лицата със съответните заявления за участие, за които е установено, че не
подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд или че в заявленията за участие
са констатирани грешки. В 15-дневен срок Дружеството уведомява с писма лицата, чиито
заявления са невалидни поради това, че не подлежат на осигуряване в Професионален
пенсионен фонд. Дружеството уведомява лицата, чиито заявления са върнати поради
констатирани грешки, като им разяснява начина за отстраняване на допуснатите грешки.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва при
изявено желание от тяхна страна.
(4) Сключването на осигурителния договор с лицата, подали заявление за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната осигурителна партида от
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
16
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в професионалния
пенсионен фонд се извършва в сроковете, по реда и начина, предвидени в Глава девета от
Правилника.
(5) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между Пенсионноосигурителното
дружество и осигуреното лице при и по повод на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в професионалния пенсионен фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни екземпляра,
колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание на осигурителния договор
Чл.17. Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. наименованието на професионалния пенсионен фонд, данни за търговската му
регистрация и БУЛСТАТ ;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Наименованието на Пенсионноосигурителното
дружество, номера и датата на пенсионната му лицензия, данни за търговската му ре-
гистрация и единния идентификационен код.
4. адреса на Пенсионноосигурителното дружество и на професионалния пенсионен
фонд;
5. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) трите имена, ЕГН, БУЛСТАТ (за
самоосигуряващи се), постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата на
протокола за служебно разпределение;
7. правата при осигуряване в професионалния пенсионен фонд и условията за тяхното
придобиване;
8. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида от професионалния пенсионен фонд в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
9. реда и начина за получаване на информация;
10. вида и размера на таксите и удръжките;
11. правата и задълженията на страните по договора;
12. правата на наследниците на осигуреното лице;
13. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на договора;
14. дата на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило екземпляр
от него.
Изменения и допълнения на осигурителния договор
Чл.18.(1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с писмено
допълнително споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата
страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им в сила.
(3) Промени в действуващите закони и подзаконови актове, които имат императивен
характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори стават част от тях от
датата на влизането им в сила, без за това да се правят допълнителни споразумения към
подписаните преди това осигурителни договори.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
17
Прекратяване на осигурителния договор
Чл.19.(1) Осигурителният договор не може да бъде прекратяван едностранно от
Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) когато натрупаните суми по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице, при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН и на Глава девета от Правилника, се прехвърлят в друг професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, в което лицето е
подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства;
2. при смърт на осигуреното лице;
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида;
4. при еднократно изплащане или прехвърляне в универсален пенсионен фонд на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице, на което
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част I на КСО
и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
5. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида на осигурено лице, което е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от
20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към същата дата.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал.2 се определя
както следва:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.2, т.1 осигурителният договор се
прекратява от датата на прехвърляне на натрупаните средства в професионалния пенсионен
фонд, в който лицето желае да премине, по реда, начина и в сроковете, предвидени в Наредба
№ 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета от Правилника;
2. в случаите по ал.2, т.2 осигурителният договор се прекратява от датата на смъртта;
3. в случаите по ал.2, т.З осигурителният договор се прекратява от датата на сключване
на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида;
4. в случаите по ал.2, т.4 и 5 осигурителният договор се прекратява от датата на
еднократното изплащане или от датата на прехвърлянето на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл.20. (1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална осигурителна партида в
професионалния пенсионен фонд.
(2) Индивидуалната осигурителна партида се води в левове и дялове. В индивидуалната
осигурителна партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените и изплатени
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
18
суми, и удръжките.
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между индивидуалните
осигурителни партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида на осигурените лица
не подлежат на принудително изпълнение.
Откриване и закриване
Чл.21.(1) Индивидуална осигурителна партида в професионалния пенсионен фонд се
открива към датата на възникване на осигурителното правоотношение по чл.10, ал.1.
(2) Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната осигурителна партида от
професионалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава девета;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната осигурителна партида в
универсалния пенсионен фонд, управляван от Пенсионноосигури-телното дружество, когато
на осигуреното лице е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО и не
е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
3. изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида, поради:
а) изплащане на професионалната пенсия за ранно пенсиониране;
б) еднократното им изплащане на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО и не е придобило право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което е
придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато изчисленият
месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на
социалната пенсия за старост по Част I на КСО към същата дата;
г) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено лице
или на пенсионер;
д) прехвърлянето им в държавния бюджет, когато осигуреното лице или пенсионера
нямат наследници, които имат право да ги получат.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната осигурителна партида
по ал.2 е както следва:
1. в случаите по ал.2, т.1 – от датата на превеждането на средствата по инди-
видуалната осигурителна партида по сметката на професионалния пенсионен фонд, в който
лицето е преминало;
2. в случаите по ал.2, т.2 – от датата на превеждането на средствата по инди-
видуалната осигурителна партида по сметката на универсалния пенсионен фонд;
3. в случаите по ал.2, т.З – от датата на:
а) изплащане на последната пенсия;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на осигуреното
лице, на неговите наследници или на наследниците на пенсионер;
г) прехвърлянето на средствата в държавния бюджет.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
19
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице в професионалния пенсионен
фонд.
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Чл.22.(1) Индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице в професионалния
пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на протокола за
служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове, съответстващи на
вноската, след приспадане на удържаната такса, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за който се отнася и
удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, датата на постъпване на
средствата и професионалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в професионален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е пределен броят на дяловете, датата на превеждане на
средствата и професионалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в универсалния пенсионен фонд, управляван от
Пенсионноосигурителното дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете и датата на превеждане на
средствата;
7. размера на прехвърлените средства в държавния бюджет, броя дялове, съответстващи
на тези средства, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете и датата
на превеждане на средствата;
8. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при която е определен
броят на дяловете;
9. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове, съответстващи
на извършеното плащане, и стойността на един дял, при която е определен броят на
дяловете;
10. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.);
11. общият брой на натрупаните дялове.
(2) При отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от професионалния
пенсионен фонд, наред с информацията по ал.1, в индивидуалната осигурителна партида
задължително се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията, техническия
лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода, за който се отпуска
пенсията;
3. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове, съответстващи на
изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете,
месецът, за който се изплаща пенсията и коефициента за преизчисляване на пенсията.
(3) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на аследници на
осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал.1 в индивидуалната
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
20
осигурителна партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно разсроченото
изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на плащанията –
при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(4) По решение на Управителния съвет на ПОД в индивидуалните осигурителни партиди
може да се включва и друга информация, извън посочената в ал.1 – 4.
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Чл.23.(1) Индивидуалната осигурителна партида се води в левове и в дялове. Всеки дял
представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Стойността на всички дялове
и части от дялове е равна на стойността на нетните активи на фонда. Удръжките като процент
от всяка осигурителна вноска се извършват преди определяне на дяловете. Доходът от
инвестиране на средствата на фонда се включва при определяне стойността на един дял.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната осигурителна
партида с точност до петия знак след десетичната точка.
(3) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Записите по индивидуалните осигурителна
партиди на осигурени лица и на пенсионери в професионалния пенсионен фонд се
извършват от служители, определени с писмена заповед на представляващите
Пенсионноосигурителното дружество.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната осигурителна партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват,
като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове
се увеличава броя на дяловете по индивидуалната осигурителна партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната осигурителна партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в
друг фонд , се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането, плащането или прехвърлянето. С
така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на дялове по партидата.
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида в
брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността
на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида и
при изплащане на пенсии в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява
броят дялове по индивидуалната осигурителна партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като
сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния
ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е
дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
21
последния ден на предходния месец.
(8) При изплащане на средства по ал.5 Пенсионноосигурителното дружество подава до
банката попечител на фонда нареждане за превод на средствата от индивидуалната
осигурителна партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането;
(9) (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
(9) (нова, предишна ал.10, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Постъпилите в
професионалния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до
момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна партида в стойност и в брой
дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването.
(10) (нова, предишна ал.11, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) След персонифициране,
средствата по ал. 9 се разпределят по индивидуалните осигурителни партиди на лицата, за
които се отнасят, като:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) дължимите
такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето на средствата по съответните
индивидуални осигурителни партиди, като броят на дяловете и части от дялове, които им
съответстват се определят, като сумата от дължимите такси се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването на средствата в партидата по ал.9. С така определения
брой дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в професионалния пенсионен
фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на Пенсионноосигурителното
дружество;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) по съответните
индивидуални осигурителни партиди се записва нетният размер на средствата и броят на
дяловете и части от дялове, които им съответстват, който се изчислява, като нетният размер
на постъпилите средства се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването им в партидата по ал.9.
(11) (нова, предишна ал.12, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Не се допуска
преразпределяне на средства и дялове между индивидуалните осигурителни партиди.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл.24.(1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за
този ден. В деня на постъпване на първата вноска във фонда стойността на един дял е равна
на 1 лев.
(2) Стойността на един дял по ал.1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
професионалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия
брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
(4) (изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) Общият брой на дяловете на професионалния
пенсионен фонд е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните осигурителни
партиди, по партидата на резерва по чл.39, ал.1 и по партидата по чл.23, ал.9.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Пенсионноосигурителното
дружество до 18 ч. на всеки работен ден в неговите офиси и в електронната му страница.
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява
в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
22
се обявява в офисите на Пенсионноосигурителното дружество и в неговата електронна
страница.
Извлечение от индивидуалната осигурителна партида
Чл.25.(1) Пенсионноосигурителното дружество до 31 май на всяка календарна година
изпраща безплатно на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд годишно
извлечение от индивидуалната им осигурителна партида с данни до 31 декември на
предходната година, по образец, утвърден от заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната осигурителна партида съдържа информация
за:
1. наименованието на професионалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. № и дата на осигурителния договор, съответно на протокола за служебно
разпределение;
5. средства по партидата към началната дата на периода, за който се отнася извлечението
– сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове, стойност на
един дял, допълнителна информация;
7. удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлени средства от друг професионален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
9. прехвърлени средства към друг професионален пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
10.изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11.(отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.);
11. (нова, предишна т.12, изм. с реш. на УС от 03.02. 2012 г.) други операции – дата,
сума, брой дялове, стойност на един дял;
12. (нова, предишна т.13, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) средства по партидата към
крайната дата на периода, за който се отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на
един дял.
(3) Освен в случая по ал.1 извлечение от индивидуалната осигурителна партида се
предоставя безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от началото
на текущата година до деня, на изготвяне на извлечението-в 30-дневен срок от датата на
постъпване на писменото искане в Пенсионноосигурителното дружество;
2. (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) прехвърляне на средствата по индивидуалната
осигурителна партида в професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето. В
зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие,
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
(4) По решение на Управителния съвет на Пенсионноосигурителното дружество в
извлечението може да се включва и допълнителна информация, извън тази по ал.2 и 3.
(5) Информационната система на дружеството се изгражда по начин, позволяващ
изготвянето на извлечения за състоянието на индивидуалните осигурителни партиди на
осигурените лица и пенсионерите с посочените в чл.25 данни към определена дата.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
23
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата на професионалния
пенсионен фонд
Чл.26.(1) Таксите и удръжките в полза на Пенсионноосигурителното дружество са както
следва:
1. 5.0 на сто от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния
пенсионен фонд;
2. инвестиционна такса в размер на 1.0 на сто годишно върху стойността на нетните
активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били
управлявани от Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Таксата по ал.1, т.1 не се удържа върху прехвърлени средства от професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(3) Таксата по ал.1, т.2 се изчислява и начислява в полза на Пенсионноосигурителното
дружество по ред и начин, определени от КФН.
(4) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) Дължимата сума по ал.3 се утвърждава всеки
месец със заповед на представляващите ПОД „ТОПЛИНА” АД и се превежда по сметка на
Пенсионноосигурителното дружество от паричните средства на професионалния пенсионен
фонд до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец.
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по
индивидуалната осигурителна партида
Чл.27.(1) (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При промяна на участието и прехвърляне
на средствата по индивидуалната осигурителна партида от професионалния пенсионен фонд
в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице
заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева, в случай, че не е налице отказ за промяна на
участието му, съгласно чл.61, ал.1 или за разглеждане на заявлението, съгласно чл.61, ал.2.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Таксата по ал.1 се заплаща в полза на
Пенсионноосигурителното дружество до пето число на месеците: май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, август – за лицата с регистрирани заявления
през второ тримесечие, ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие,
февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната
година.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Таксата по ал.1 се заплаща в офис на
Пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова сметка. Когато таксата се внася
по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер
на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си.
Таксата по ал.1 се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в
срока по ал.2.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че осигуреното лице не заплати таксата
в срока по ал.2, дължимата сума не може да се удържа от средствата по индивидуалната му
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
24
осигурителна партида като процедурата по промяна на участието се прекратява
(5) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При прекратяване на процедурата по промяна на
участие, по реда на глава девета, заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното
лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл.62, ал.1, т.2, по начина, посочен от него в
подаденото заявление за промяна на участието и прехвърляне на средствата.
(6) Таксата по ал.1 не се заплаща при прехвърляне поради несъгласие с изменения в
Правилника.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Пенсионноосигурителното дружество събира допълнителна такса в размер на 20 лв. при
прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на Европейския
съюз, съгласно чл.343а, ал.1, т.2 на КСО. Таксата се заплаща от осигуреното лице.
(8) (нова, предишна ал.5 на чл.64, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Дружеството
оповестява на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде заплатена таксата за прехвърляне.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл.28.(1) Средствата на професионалния пенсионен фонд се инвестират от
Пенсионноосигурителното дружество с грижата на добър търговец при спазване принципите
на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
(2) Основна инвестиционна цел е съхраняване в реално изражение на средствата по
индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица и пенсионерите, чрез
средносрочно формиране на капитал и доход от управлението на активите и постигане на
доходност от инвестициите не по-ниска от средната за пазара, при обосновано и оптимално
поемане на риск.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) За изпълнение на основната инвестиционна цел,
при инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд
пенсионноосигурителното дружество следва пасивна инвестиционна стратегия, като се
стреми към имунизиране на портфейла, чрез съответствие на дюрацията на паричните
потоци, свързани с активите и пасивите на фонда. Приоритет са инвестициите в български и
чуждестранни държавни ценни книжа, корпоративни облигации, ипотечни облигации и
общински облигации в лева и валута.
Основните приоритети на инвестиционната политика са:
• Сигурност – поддържане на ниска степен на пазарния риск чрез диверсифициране на
портфейла по вид и матуритет на инструментите, както по отношение на отделните класове
активи, така и в рамките на отделните класове активи.
• Ликвидност – падежната структура на инвестиционните портфейли да осигурява
адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци.
• Доходност – съхранение на реалната стойност на натрупаните осигурителни вноски.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
25
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Инвестиционен хоризонт. С оглед състава и
структурата на осигурените лица и структурата и матуритета на пенсионните плащания,
професионалния пенсионен фонд ще поддържа относително високо ниво на ликвидност,
инвестирайки средствата в ликвидни ценни книжа
(5) Управление на риска. ПОД „Топлина” АД прилага стратегия на комплексно
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване, оценка и
контрол.
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Измерване и оценка на риска. Дружеството
наблюдава и оценява компонентите на систематичния и несистематичен инвестиционен
риск: лихвен риск, валутен риск, инфлационен риск, кредитен риск, секторен риск, риск
свързан с инвестициите в акции и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти.
Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на
нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и
модифициран кредитен риск /респективно рейтинг/ се определят и периодично ще се
преразглеждат максималните тегла за инвестиции, в специфичния кредитен риск, група, или
сектор.
2. Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава вътрешни правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
фонда и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното
утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
3. Решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат след анализ на кредитния
риск на емитента /депозитната институция/, чрез използването на рейтингови модели за
оценка на риска.
4. Предложенията за инвестиране се правят от портфолио мениджърите и
инвестиционните консултанти и се одобряват от ръководството на ПОД „Топлина“ АД, въз
основа на оценка на риска, по т.1 и т.З, както и при спазване на правилата по т.2 .
(6) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Дружеството формира структурата на портфейла на
фонда по следния начин:
1. от 60% до 95% от нетните активи на фонда в депозити и облигационни книжа с фиксиран
доход с цел постигане на по-ниска волатилност на инвестиционния портфейл;
2. до 10% от нетните активи на фонда в директни и индиректни инвестиции в недвижимости
с цел диверсификация на рисковете и намаляване общата волатилност на инвестиционния
портфейл;
3. от 5% до 35% от нетните активи на фонда в акции и в колективни схеми, с цел
подобряване на очакваната доходност в дългосрочен план и постигане на оптимално ниво на риск на
инвестиционния портфейл.
4. структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване на
значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
5. при резки и/или непредвидими съществени движения на финансовите пазари,
структурата на активите на фонда може да се отклони краткосрочно от определените
граници, в рамките на законовите ограничения
Ограничения при инвестирането
Чл.29. (1) Активите на ППФ „Топлина“ се инвестират само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията по които
съставляват държавен или държавно гарантиран дълг;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции, извън посочените по т.3 и 10, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по §1. т.3 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ;
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
26
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по §1, т.3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени
при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети
за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване
на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава
членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и
инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане
и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от
издаването им;
8. (предишна т.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) корпоративни облигации,
извън посочените в т. 6 и т.7, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
9. (предишна т.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за
сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
10. (предишна т.9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове, издадени
от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т.10, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от:
а) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави – членки или техни централни банки;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави, посочени в наредба на комисията,
или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т.11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в
буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (предишна т.12, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на
комисията:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън
посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (предишна т.13, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове на
колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т.1 – 9,
11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
27
държава-членка, съответно в държава, посочена в наредба на комисията;
15. (предишна т.14, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) банкови депозити в банки с
кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава – членка или на държава, посочена в наредба на комисията;
16. (предишна т.15, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) инвестиционни имоти в
страната, в държава – членка.
(2) При извършване на дейността по ал.1 дружеството спазва изискванията на Наредба
№ 29 от 12.07.2006 г. на КФН:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал.1, т.5 и
15 и рейтинговите агенции, които ги присъждат;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държавите по ал.1, т.11, буква „б“, т.13, 14 и
15 и регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал.1, т.13;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) индексите по ал.1, т.12, буква „в“ и т.13, буква
„в“.
(3) Спазването на изискванията на ал.1 и ал.2 се осъществява и контролира на
основа на правилата приети съгласно чл.28, ал.5, т.2.
(4) Средствата на ППФ „Топлина“ не могат да бъдат инвестирани в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от ПОД „Топлина“ АД, или от свързани с дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл.123в, ал.1 от КСО или
от свързани с тях лица.
(5) Активи на фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. ПОД „Топлина“ АД, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от ПОД „Топлина“ АД друг фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на дружеството;
4. лице, което е привлечено за инвестиционни консултации по чл.123в. ал.4 от КСО
или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т.1 – 4.
(6) ППФ „Топлина“ не може да придобива активи от лицата по ал.5.
(7) Забраната за придобиване по ал. 5 и 6 не се прилага в случаите на търговия на
ценни книжа на регулиран пазар.
(8) ПОД „Топлина“ АД не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на
ценни книжа от името и за сметка на ППФ „Топлина“ ценни книжа чрез кръстосани сделки и
чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни
книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(9) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на ППФ
„Топлина“, за нуждите на дружеството и на свързаните с дружеството лица.
(10) ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, в т.ч. ППФ „Топлина“, не могат поотделно да
придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което
дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(11) Дружеството и управляваният от него професионален пенсионен фонд не могат
да придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл.30.(1) ПОД „Топлина“ АД спазва следните ограничения при инвестирането на
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
28
активите на професионалния пенсионен фонд „Топлина“:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Общата
стойност на инвестициите на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент,
с изключение на тези по чл.29, ал.1, т.1, 7 и т.11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на
сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на фонда във
финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да
надвишава 10 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка,
форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо
сделки с нея.
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.2, т.12 буква „в” и т.13,
буква „в”;
3. Не повече от 5 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в ценни
книжа по чл.29, ал.1, т.З;
4. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.4, т.12 буква „а” и т.13
буква „а”;
5. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по чл.29, ал.1, т.5 и т. 15 , като
инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите
на фонда;
6. Не повече от 30 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в
ипотечни облигации по чл.29, ал.1, т.6;
7. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонда
могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.7;
8. (предишна т.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 25 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.8, т.12
буква „б” и т.13 буква „б”;
9. (предишна т.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 5 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.9;
10. (предишна т.9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 15 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29, ал.1, т.10 и т.14
, като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от
едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда;
11. (предишна т.10, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 20 на сто от
активите на фонда могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро;
12. (предишна т.11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 5 на сто от
активите на фонда могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл.29, ал.1, т.16.
(2) ПОД „Топлина“ АД не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и
за сметка на фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда.
(3) Дружеството може да сключва от името и за сметка на ППФ „Топлина“ репо сделки
и обратни репо сделки с ценни книжа по чл.176, ал.1 от КСО общо в размер до 5 на сто от
активите на фонда, определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване
на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
Чл.31.(1) С цел намаляване на инвестиционния риск дружеството може да сключва
сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена
бъдеща дата или срок.
(2) Сделки по ал. 1 са:
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
29
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с фючърси, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с опции, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и изискванията,
касаещи управлението на риска определени в чл.28, ал.5.
(3) При извършване на дейност по ал.1 дружеството спазва изискванията на Наредба
№ 34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване на този вид сделки, както и за
изискванията и ограниченията към тях.
Чл.32.(1) В случай на превишение на съответно инвестиционно ограничение, когато
то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на фонда;
3. придобиване на права по §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент
ПОД „Топлина“ АД в тримесечен срок от датата на превишението привежда активите
на фонда в съответствие както с изискванията на чл.178 и 179а от КСО, така и с
количествените ограничения за тези активи, определени в чл.З0 от този правилник.
(2) В случаите по ал.1, до привеждане на активите на фонда в съответствие с
посочените изисквания, дружеството не може да придобива за сметка на фонда активи по
чл.29, по отношение на които е нарушено ограничението.
Чл.33. До 31 март всяка година ПОД „Топлина“ АД публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на фонда по видове активи и
емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по данни към края на предходната
година съгласно изисквания на заместник-председателят на комисията за финансов надзор
относно:
1. съдържанието на информацията по абзац първи;
2.. определянето и публичното оповестяване на постигнатите инвестиционни
резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
Инвестиционна политика
Чл.34.(1) В съответствие с принципите и целите на инвестирането на средствата на
професионалния пенсионен фонд, Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава
инвестиционна политика на професионалния пенсионен фонд, в която, в рамките на
предвидените ограничения, се конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които
се инвестират средствата на професионалния пенсионен фонд и ограниченията за всеки един
от тях.
(2) Инвестиционната политика на професионалния пенсионен фонд се предоставя на
осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
30
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл.35. (изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) Разпределението на дохода от инвестирането на
средствата на професионалния пенсионен фонд по индивидуалните осигурителни партиди на
осигурените лица и на пенсионерите, по партидата на неперсонифицираните суми по чл.23,
ал.9 и по партидата на резерва по чл.39, се извършва всеки работен ден едновременно с
оценката на неговите активи и пасиви, като дохода се включва в стойността на дяла за
съответния ден.
Оценка на активите
Чл.36.(1) Оценката на активите и пасивите на професионалния пенсионен фонд се
извършва от Пенсионноосигурителното дружество към края на всеки работен ден в
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина,
определени в утвърдените от Управителния съвет на Пенсионноосигурителното дружество и
одобрени от заместник-председателя на КФН „Правила за оценка на активите и пасивите на
Пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване“.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за финансовите
инструменти и инвестиционните имоти;
2. описание на начина за определяне на средната цена на емисии на държавни ценни
книжа;
3. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) описание на избраните методи и модели за оценка
на активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване съгласно изискванията на Наредба №9 на КФН, както и на условията за замяна
на използвания метод и модел за оценка на даден финансов инструмент;
4. описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от
прилаганите методи за оценка от пенсионноосигурителното дружество, при които се
използва такъв процент;
5. описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при прилагане на
съответния метод;
6. (отм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
6. (нова, предишна т.7, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) организация на дейността по
оценка на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, включително реда и начина за корекции в направената
оценка, функциите на звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните
длъжностни лица;
7. (нова, предишна т. 8, изм. среш. на УС от 03.02.2012 г.) системата за съхраняване на
документацията, свързана с оценката на активите и пасивите на дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на Пенсионноосигурителното дружество и
на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се предоставят на
осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
(4) Активи на професионалния пенсионен фонд не могат да се придобиват по давност.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
31
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
Определяне на минималната доходност
Чл.37.(1) При управлението на активите на професионалния пенсионен фонд
Пенсионноосигурителното дружество, в съответствие с изискванията на КСО, се задължава
да постига минимална доходност.
(2) Минималната доходност се определя от заместник-председателя на КФН към края на
всяко тримесечие, в процент, на базата на постигнатата доходност от управлението на
активите на всички професионални пенсионни фондове за предходния 24-месечен период.
(3) Минималната доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-малкото от
двете числа – 60 на сто от средната постигната доходност от всички професионални
пенсионни фондове или 3 процентни пункта по-малка от средната.
(4) Минималната доходност се обявява от заместник-председателя на КФН до края на
всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
Чл.38.(1) При постигане на доходност от управлението на активите на професионалния
пенсионен фонд, по-ниска от обявената за съответния период по реда на чл.37, ал.4
минимална доходност, Пенсионноосигурителното дружество покрива разликата в 10-дневен
срок от обявяването.
(2) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в професионалния
пенсионен фонд и в Пенсионноосигурителното дружество.
Резерв на професионалния пенсионен фонд
Чл.39.(1) Когато постигнатата доходност от управлението на активите на професионалния
пенсионен фонд е по-висока с над 40 на сто от постигнатата средна доходност за всички
професионални пенсионни фондове или я превишава с 3 процентни пункта – което от двете
числа е по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят в резерва на
професионалния пенсионен фонд. Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от
активите на фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на професионалния пенсионен фонд и
се записват и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от Пенсионноосигурителното
дружество в първия работен ден, следващ деня на обявяване на минималната доходност по
реда на чл.37, ал.4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя като броят
на дяловете в професионалния пенсионен фонд към последния работен ден на 24-месечния
период се умножи по разликата между стойността на един дял за последния работен ден на
последния 24-месечен период и стойността на един дял, при която се достига по-голямата от
двете стойности, съгласно чл.193, ал.7 от КСО, по реда на чл.5 от Наредба №12 от 10.12.2003
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
32
г. на КФН.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в партидата на
резерва и се намалява стойността на един дял.
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността на
нетните активи на професионалния пенсионен фонд към датата на заделяне на резерва и броя
дялове в него след заделянето на резерва и е валидна за деня, в който се прехвърлят
средствата от професионалния пенсионен фонд към резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като
размерът на средствата в лева, изчислен по реда на ал.4, се раздели на стойността на един дял,
при която се достига по-голямата от двете стойности по ал.1.
Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд
Чл.40.(1) Когато постигната доходност от управлението на активите на професионалния
пенсионен фонд е по-ниска от гарантираната минимална доходност по чл.37, разликата се
покрива със средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд. Ако тези средства са
недостатъчни, Пенсионноосигу-рителното дружество покрива недостига със средства от
резерва по чл.41.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до минималната
доходност се определя като произведение от:
1. ( изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) броя на дяловете във фонда към края на работния
ден, предхождащ последния работен ден на 24-месечния период, и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната доходност
и стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от резерва на
професионалния пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на дяловете в резерва
и увеличаване на стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя като
отношение на размера на средствата за покриване на недостига до минималната доходност
към стойността на един дял, при която тя се достига.
Резерв на Пенсионноосигурителното дружество
Чл.41. Пенсионноосигурителното дружество формира със собствени средства резерв за
гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на професионалния
пенсионен фонд, който се определя и поддържа в процент не по-малък от 1 на сто и не повече
от 3 на сто от стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд към края на
всеки месец.
Използване на средства от резерва на Пенсионноосигурителното дружество
Чл.42.(1) Когато средствата в резерва на професионалния пенсионен фонд не са
достатъчни за покриване на разликата до минималната доходност, недостигът се покрива от
средствата на резерва на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Размерът на средствата от резерва на Пенсионноосигурителното дружество, с който се
покрива недостига, се определя като разлика между размера на средствата по чл.40, ал.2 и
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
33
стойността, покрита от резерва на професионалния пенсионен фонд.
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от резерва на
Пенсионноосигурителното дружество към професионалния пенсионен фонд в деня на
покриване на недостига по чл.38, ал.1.
(4) В случай че няма формиран резерв в професионалния пенсионен фонд, размерът на
средствата по чл.40, ал.2 се покрива от резерва на Пенсионноосигурителното дружество.
Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване
на разликата до минималната доходност
Чл.43. Стойността на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност се определя, като стойността на нетните му активи, в
която са включени прехвърлените от резерва на Пенсионноосигурителното дружество
средства, се раздели на броя на дяловете на професионалния пенсионен фонд, намалени с
броя на дяловете по чл.40, ал.3.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И НА
ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Условия за придобиване право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране
Чл.44. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в
професионалния пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд
и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от
възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд
и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от
възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от
първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст
за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68,
ал. 1 от КСО, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на
втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от НОИ.
Ред за отпускане на пенсията
Чл.45.(1) За отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране осигуреното лице
подава молба по образец на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Молбата по ал.1 се подава в офис на
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
34
Пенсионноосигурителното дружество лично от осигуреното лице или от упълномощено от
него лице с нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, в които молбата се
подава от пълномощник, същият прилага заверено от него копие на пълномощното към
молбата.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Към молбата по ал.1 се прилага заверено от
осигуреното лице или от пълномощника, копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка;
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се удостоверява
осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории труд;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) личната карта на лицето.
(4) При подаване на молбата по ал.1 осигуреното лице или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(5) При приета молба с приложени към нея редовни документи Пенсионно-
осигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на молбата, издава
разпореждане за отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
(6) Разпореждането по ал.5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. дата и входящ номер на молбата по ал.1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. размера на отпусканата пенсия и срока за нейното получаване;
5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Управителния съвет на Пенсионноо
сигурителното дружество.
(7) При приета молба с приложени към нея нередовни и/или липсващи документи
Пенсионноосигурителното дружество в 15-дневен срок уведомява писмено осигуреното лице
за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето на
редовните и/или нови документи Пенсионноосигурителното дружество издава
разпореждането в срока по ал.5.
(9) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното лице не
отстрани неизправностите, Пенсионноосигурителното дружество отказва отпускането на
пенсията, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок от датата на
изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При подписване на пенсионния договор или с
уведомлението по ал.9 Пенсионноосигурителното дружество връща на осигуреното лице
всички оригинали от документи, в случай, че такива са приложени от него към молбата.
(12) Осигуреното лице може в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал.5 или на уведомлението по ал.9 да направи писмено възражение по тях
пред Управителния съвет на дружеството.
(13) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(14) Решението на Управителния съвет по ал.13 може да се обжалва по съдебен ред.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
35
Пенсионен договор
Чл.46.(1) За получаване на професионална пенсия за ранно пенсиониране се сключва
пенсионен договор между Пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, за което е
издадено разпореждане по чл.45, ал.5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, както и
единния идентификационен код на Пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на професионалния пенсионен фонд и неговия БУЛСТАТ;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
6. срока на получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
Чл.47.(1) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и
по реда на чл.18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изплащане на последната месечна пенсия.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал.2 е както следва:
1. в случаите по ал.2, т.1 – от датата на настъпването на смъртта;
2. в случаите по ал.2, т.2 – от датата на последното плащане.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
Чл.48.(1) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска от датата на
придобиване на правото, ако молбата с необходимите документи е постъпила в
Пенсионноосигурителното дружество в 6-месечен срок от тази дата.
(2) Когато молбата и документите са постъпили в Пенсионноосигурителното дружество
след срока по ал.1, професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска от датата на
регистриране на молбата.
(3) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща до 5-то число на месеца,
за който се отнася, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин, посочен
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
36
в молбата, като начина на плащане на пенсията се урежда и в пенсионния договор.
(4) Първата професионална пенсия за ранно пенсиониране се отпуска и се изплаща не по-
късно от 2 месеца след датата на постъпване на писмената молба в
Пенсионноосигурителното дружество, с приложени към нея редовни документи или в 2-
месечен срок от представянето на редовните и/или нови документи и след сключване на
пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране се уреждат в пенсионния договор.
Чл.49. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е срочна и се получава до
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО.
Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл.50.(1) Месечният размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране, към
датата на нейното отпускане, се изчислява на основата на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането;
2. максимално възможния срок за получаване на пенсията, в години и месеци, до
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО, конкретно за
всяко осигурено лице. Когато лицето се пенсионира по Част I на КСО преди изтичане на този
срок, с последната пенсия се изплаща и остатъка от средствата по индивидуалната осигури-
телна партида;
3. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от
заместник-председателя на КФН.
(2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска при условие, че
изчисления месечен размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към същата дата.
Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл.51. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се преизчислява веднъж годишно
(до 31 януари на всяка календарна година) в зависимост от реализирания доход от
инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд през предходната година.
Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия за
ранно пенсиониране
Чл.52.(1) Пенсионноосигурителното дружество спира изплащането на професионалната
пенсия за ранно пенсиониране, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на нейния
размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и техническа
грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява плащането на
пенсията.
(3) В случаите на ал.1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
37
изплащана в по-малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1
година от датата на възстановяване плащането на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране.
(4) В случаите на ал.1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е
изплащана в по-голям размер, по вина на дружеството, разликата е за сметка на дружеството.
(5) Правилата на ал.3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на еднократно изплащане на средствата в по-малък размер, разликата се
изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на установяване на грешката.
(7) В случаите при еднократно изплащане на средствата в по-голям размер, по вина на
дружеството, разликата е за сметка на дружеството.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
професионалната пенсия за ранно пенсиониране и на разсроченото плащане с решение на
Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят
възражение срещу решението по ал.8 пред Управителния съвет в 15-дневен срок от датата на
получаването му. Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на
получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал.9 може да се обжалва по съдебен ред.
Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
Чл.53.(1) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се прекратява в следните
случаи:
1. при изчерпване на средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида, но
не по-късно от 1-во число на месеца, следващ този, през който пенсионера е навършил
възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията и по
реда на Част I на КСО;
2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
3. професионалната пенсия за ранно пенсиониране е отпусната и се изплаща въз основа
на представена невярна информация, на неистински, подправени документи или на такива с
невярно съдържание.
(2) Пенсионноосигурителното дружество, в срок до 15 календарни дни от датата на
констатиране на основанията за прекратяване на изплащането на професионалната пенсия за
ранно пенсиониране в случаите на ал. 1, т. 1, уведомява получателя й.
(3) В случаите на ал.1, т.3, прекратяването на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране се извършва с решение на Управителния съвет, въз основа на съдебно
решение, с което се установяват обстоятелствата – основание за прекратяването. За решението
на Управителния съвет се прилагат правилата на чл.52, ал.9 и 10.
(4) В случаите по ал.3, получените неоснователно суми се възстановяват от лицата, които
са ги получили по реда на чл.52, ал.4, т.1. След изтичане на 30-дневния срок,
Пенсионноосигурителното дружество търси възстановяване на дължимите суми по съдебен
ред.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
38
(5) В случаите когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е изплащана след
смъртта на пенсионера, поради това, че Пенсионноосигурителното дружество не е било
своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства след датата по
ал.1, т.2 се възстановяват от лицата, които са ги получили.
(6) Правилата на ал.1-5 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на средствата
по индивидуалната осигурителна партида.
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
осигурителна партида
Чл.54.(1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната осигурителна партида, има:
1. осигурено лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране,
когато изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от минималния
размер по чл.50, ал.2;
2. осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I
на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл.44;
3. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг, низходящи или
възходящи.
(2) Когато осигуреното лице или пенсионера нямат наследници по ал.1, т.3 натрупаните
средства по индивидуалната осигурителна партида се прехвърлят в държавния бюджет.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно
изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му осигурителна
партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се изчислява
размера на еднократното изплащане по ал.З, се определя като броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, към датата на разпореждането по ал.14, се умножи по
стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се определя като
броят дялове по индивидуалната осигурителна партида към датата на разпореждането по
ал.14 се разпределя между тях при спазване реда за наследяване и размера на наследствените
дялове съгласно Закона за наследството.
(6) Размерът на периодичните плащания в случаите на ал.1, т.2 и 3 се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства към датата на
разпореждането по ал.14 се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат
разсрочено, при условие, че изчисления размер на периодичното плащане е не по-малък от
20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата на първото
плащане.
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като размерът на
натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства към датата на
разпореждането по ал.14 се разпределя между тях при спазване реда за наследяване и
размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите
му се средства се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат разсрочено, при
условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата на първото плащане.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
39
(8) В случаите на ал.6 и 7, когато изчисления размер на периодичното плащане е по-малък
от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I на КСО към датата на
първото плащане, средствата по индивидуалната осигурителна партида се изплащат
еднократно.
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.
(10) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмена молба
по образец на Пенсионноосигурителното дружество, подадена от лицата по ал.1 и 3 или от
упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
(11) Към молбата по ал.10 се прилагат:
1. в случаите по ал.1, т.1 – документите по чл.45, ал.3;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.1, т.2 – заверено от лицето копие
на разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I
на КСО;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.1, т.3 – заверено от наследника на
осигуреното лице или на пенсионера копие на:
а) акт за смърт на осигуреното лице или пенсионера;
б)удостоверение за наследници;
в) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) удостоверение за раждане на наследник, ненавършил 18
години.
4. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в случаите по ал.3 – заверено от осигуреното лице
копие на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК за пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто, като в молбата се посочва и конкретния процент от
средствата, в рамките на законовото ограничение, който осигуреното лице желае да получи.
(12) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато молбата-образец се подава от
упълномощено лице, към нея, освен документите по ал.11 се прилага и заверено от
пълномощника копие на нотариално завереното изрично пълномощно.
(13) При подаване на молбата-образец, лицата по ал.1 и 3 или пълномощникът
представят лична карта или друг официален документ за самоличност.
(14) При приета молба-образец с приложени към нея редовни документи,
Пенсионноосигурителното дружество, в срок до 3 месеца от регистрирането й, издава
разпореждане за еднократно или разсрочено изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
2. дата и входящ номер на молбата;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на
разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет на
Пенсионноосигурителното дружество.
(16) При приета молба-образец с приложени към нея нередовни и/или липсващи
документи се прилагат съответно разпоредбите на чл.45, ал.7 – 14.
(17) Разходите, свързани с разсроченото изплащане, се уреждат в договора за разсрочено
изплащане.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
40
Договор за разсрочено изплащане
Чл.55.(1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната осигурителна
партида се сключва договор за разсрочено изплащане между Пенсионноосигурителното
дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник на пенсионер, за които е
издадено разпореждане по чл.54, ал.14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на професионалния пенсионен фонд и неговия БУЛСТАТ;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал.1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. срока на разсроченото изплащане;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10.разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено
изплащане
Чл.56.(1) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват
при условията и по реда на чл.18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е, както следва:
1. в случаите по ал.2, т.1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал.2, т.2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ
СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Условия за промяна на участието
Чл.57.(1) Осигуреното лице има право да промени участието си и да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната си осигурителна партида в професионалния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество,
ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от
датата на служебното разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал.1 участието може да се променя и натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида могат да се прехвърлят в съответен фонд, управляван
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
41
от друго пенсионноосигурително дружество след изтичане на една година от сключване на
осигурителния договор.
(3) Осигуреното лице може да промени без ограничение участието си в професионалния
пенсионен фонд при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при несъгласие
с извършени промени в Правилника, които не произтичат от изменение на нормативната
уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл.77, ал.З подаде заявление за това.
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество
Чл.58.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Промяната на участието и прехвърлянето на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в съответен фонд, управляван
от друго Пенсионноосигурително дружество се извършва въз основа на заявление по
образец, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г на КФН.
(2) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявлението за промяна на участието и
прехвърлянето на натрупаните средства се подава от осигуреното лице в офис на
Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине
чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(3) ( нова, предишна ал. 2, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които
заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното
лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които
се подава електронно заявление за промяна на участие, същото се подписва от осигуреното
лице с квалифициран електронен подпис.
Чл.59.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния
граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в ППФ „Топлина” към
заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице,
съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство
като в заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно
попълнени данни не се приемат.
Чл.60.(1) Процедурите по промяна на участието на лицата с регистрирани заявления за
промяна на участие започват в първия работен ден на месеца, следващ тримесечието, през
което са подадени заявленията.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В срок от три работни дни, считано от датата по
ал.1, при получаване на уведомление от други пенсионноосигурителни дружества за
регистрирани от тях заявления за промяна на участие от ППФ „Топлина“ в управлявани от
тях ППФ, ПОД „Топлина” АД вписва в електронния регистър на ППФ „Топлина” всички
приети, съгласно чл.59, ал.2, заявления като попълва определените за него данни,
включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за
промяна на участие, в двата екземпляра на всяко едно от тях.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД връща с приемо-предавателен
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
42
протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко прието заявление за
промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от
получаването му.
(4) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е
подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в
сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран
електронен подпис.
Чл.61.(1) ПОД „Топлина“ АД отказва промяна на участие на лице, осигурено в
управлявания ППФ, когато към момента на разглеждане на заявлението :
1. не са изпълнени изискванията на чл.57;
2. осигуреното лице е подало заявления за промяна на участие в повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(2) ПОД „Топлина“ АД може да откаже разглеждане на заявлението само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в
документите, с които разполага дружеството и към заявлението не са приложени документите
по чл.59, ал.1;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
(3) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато лицето е служебно разпределено, при
констатиране на несъответствия по ал.2, т.1 ПОД „Топлина“ АД изисква, преди да се
произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира
данните за лицето.
(4) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на отказ по смисъла на
ал.1 и ал.2 всяко лице има право да получи при поискване заверено, съответно електронно,
копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл.60,
ал.3.
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Възражението по ал.4 се подава
до ПОД „Топлина“ АД, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в
който то желае да премине.
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД разглежда
възражение в срок 3 работни дни от получаването му и се произнася с писмено мотивирано
решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали
обстоятелства. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица
дружеството излага в мотивите към решението си конкретните обстоятелства, на които
основава отказа си.
(7) (предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД може да
потвърди направения отказ, съгласно ал.1 и ал.2 на същото основание, на което е направен,
при което в срока по ал.6 изпраща на осигуреното лице постановеното решение, с писмо с
обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението
на дружеството, в което лицето го е подало като процедурата по промяна на участие се
прекратява.
(8) (нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които ПОД
„Топлина“ АД отменя отказа си по чл.61, ал.1 и ал.2, в срока по ал.6 изпраща на осигуреното
лице постановеното решение, с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало като
процедурата по промяна на участие продължава.
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е
подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
43
електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал.4
и 5. В този случай кореспонденцията по ал.7 и 8 се осъществява по същия начин.
Чл. 62. (1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) До три дни от изтичане на срока по чл.27,
ал.2, ПОД „Топлина” АД изпраща до съответното ПОД, управляващо фонда, в който лицата
желаят да променят участието си информация за имената и ЕГН-тата на тези от тях, които не
са заплатили дължимата такса за прехвърляне и за които е получено заявление по реда на § 4,
ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на КСО от НОИ. В същия срок,
дружеството получава от съответното ПОД информация за имената и ЕГН-тата на лицата,
които са подали искане за оттегляне на подаденото заявление и номера на банковата сметка,
по която следва да се преведат средствата на лицата, по отношение на които процедурата по
промяна на участие продължава. След като указаната информация бъде обменена:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) средствата от индивидуалните осигурителни
партиди на всички лица с приети заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по
отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, съгласно чл.64, ал.8
и ал.9 се прехвърлят едновременно по банковите сметки на съответните фондове;
2. средствата по т.1 се прехвърлят на датите: 15 май – за лицата с регистрирани заявления
през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ
тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15
февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната
година или на първите работни дни, следващи тези дати;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в деня на прехвърляне на средствата се прекратява
осигурителното правоотношение с ПОД „Топлина“ АД, управляващ ППФ „Топлина“, в
който е осигурено лицето, желаещо да промени участието си;
4. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) едновременно с прехвърлянето на средствата, ПОД
„Топлина“ АД изпраща на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена
информация за техните индивидуални осигурителни партиди.
(2) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял,
валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл.193, ал.4
от Кодекса за социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда
на чл.193, ал.5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната осигурителна партида, постъпили по
сметката на фонда, до датата на прехвърляне;
4. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида на осигурено лице от съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество в ППФ „Топлина“
Чл.63.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигурено лице, което желае да промени
участието си и да прехвърли средствата от партидата си от професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество в ППФ „Топлина“, подава заявление
в офис на ПОД „Топлина“ АД. Заявлението е по образец, приложение № 1 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН и се подава чрез осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно
заявление).
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които заявлението за промяна на
участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му
екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които се подава електронно
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
44
заявление за промяна на участие, същото се подписва от осигуреното лице с квалифициран
електронен подпис.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно
попълнени данни не се приемат.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния
граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в професионален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество към заявлението за промяна на
участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство като в заявлението се
описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(5) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за
промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с ПОД „Топлина”
АД на хартиен носител или във формата на електронен документ с квалифициран електронен
подпис.
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012
г.) Лицето, приело заявлението, му поставя уникален входящ номер и дата като попълва в
него и в осигурителния договор определените за ПОД „Топлина” АД данни. Служителят на
дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното
лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Подаденото
заявление се вписва в електронния регистър на ППФ „Топлина”, в срок до три работни дни
от деня на подаването му от осигуреното лице.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и
осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях,
подписани с електронния подпис на ПОД „Топлина” АД, се изпращат на електронната поща
на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните
документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) (нова, предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД
предоставя на лицето, което подава заявление:
1. актуална писмена информация относно промяната на участие и основните
характеристики на управлявания от него ППФ „Топлина”. Информацията се изготвя по
образец съгласно приложение № 1а на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН;
2. актуална информация относно срока и начина на подаване на възражение в случай на
отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, направен от ПОД,
управляващо фонда, от който лицето желае да прехвърли средствата;
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД оказва съдействие на
осигуреното лице при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението
за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост
или други причини.
(10) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие,
може да го оттегли в срок до пето число на месеца, в който се прехвърлят средствата,
съгласно чл.62, ал.1, т.2, с искане по образец приложение № 5 на Наредба № 3 от 24.09.2003
г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис
на ПОД „Топлина” АД, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна
разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
45
на осигуреното лице, в случай, че заявлението е подадено по електронен път. При оттегляне
на заявлението, съгласно настоящата алинея, процедурата по промяна на участие се
прекратява.
Чл.64.(1) Процедурите по промяна на участието на лицата с регистрирани заявления за
промяна на участие започват в първия работен ден на месеца, следващ тримесечието, през
което са подадени заявленията.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД „Топлина“ АД е регистрирало
заявления за промяна на участие през изминалото тримесечие:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява писмено за това, дружествата в чиито
управлявани от тях фондове са осигурени съответните лица, в срок от три работни дни от
датата по предходната алинея като им предава с приемо-предавателен протокол двата
екземпляра на всяко заявление и документите към него съгласно чл. 63, ал.4, в случай, че има
такива;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) анулира заявленията, които не са приети,
съгласно чл. 63, ал.3 като отбелязва това обстоятелство върху двата екземпляра на
заявлението и в електронния регистър на ППФ „Топлина”;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в седемдневен срок от анулиране на заявлението
уведомява лицето за това обстоятелство с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен
посредник – писмено срещу подпис, а в случай, че заявлението за промяна на участие и
осигурителният договор са подадени като електронни документи, уведомяването се
извършва чрез електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) След получаване на първия екземпляр на всяко
прието заявление за промяна на участие от ПОД, управляващо фонда, в който са осигурени
лицата и в случай, че са налице откази за промяна на участието или са налице откази за
разглеждане на заявленията, ПОД „Топлина” АД:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява осигурените лица за направените откази
чрез осигурителен посредник или чрез електронната поща на лицата, посочена в електронния
им подпис, в случаите, в които заявленията за промяна на участие са подадени като
електронен документ, в срок 7 дни след изтичане на срока за получаване на първия
екземпляр на заявленията, ведно с отказите от съответните ПОД;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) предоставя на осигурените лица при поискване
заверено, съответно електронно, копие на заявленията за промяна на участие, в срока по т.1;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в срока по т.1, приема подадените от осигурените
лица възражения, ведно с всички приложени писмени доказателства, както и заверени от
осигурените лица, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи
съответните данни, в случаите на несъответствия по чл.63, ал. 4; в случай, че заявленията за
промяна на участие са подадени като електронни документи, възраженията могат да бъдат
приети по електронен път с квалифициран електронен подпис на лицата;
4. (нова, предишна ал. 7 на чл.63, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС
от 03.02.2012 г.) предава с приемо-предавателен протокол всички възражения по направени
откази на първия работен ден след изтичане на срока по т.1 на съответното ПОД, като към
всяко възражение прилага и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие и
приложените, съгласно т.3 документи; в случай, че заявленията за промяна на участие и
възраженията са подадени като електронни документи, предаването им се извършва по
електронен път с квалифициран електронен подпис на ПОД „Топлина” АД.
(4) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД управляващо фонда от който
лицето желае да промени участието си потвърди направения отказ за промяна на участие или
за разглеждане на заявлението на същото основание, на което е направен, процедурата по
промяна на участие по отношение на това лице се прекратява. В случай, че ПОД
управляващо фонда от който лицето желае да промени участието си отмени направения отказ
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
46
за промяна на участие или за разглеждане на заявлението или го потвърди на различно
основание, процедурата по промяна на участие по отношение на това лице продължава.
(5) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) До три дни от изтичане на срока за плащане на
дължимата такса за прехвърляне, ПОД „Топлина” АД получава от съответното ПОД,
управляващо фонда, в който са осигурени лицата, информация за имената и ЕГН-тата на тези
от тях, които не са заплатили дължимата такса за прехвърляне и за които е получено
заявление по реда на §4, ал.6 от преходните и заключителните разпоредби на КСО от НОИ. В
същия срок, дружеството изпраща до съответното ПОД, управляващо фонда, в който са
осигурени лицата:
1. информация за имената и ЕГН-тата на лицата, които са подали искане за оттегляне на
подаденото заявление;
2. номер на банкова сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, по
отношение на които процедурата по промяна на участие продължава.
(6) (нова, предишна ал. 4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) На първия работен ден след
получаване на информацията по ал.5 ПОД „Топлина” АД, изпраща уведомление, подписано
с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни за всяко
осигурено лице, чието участие подлежи на промяна, определени в договора по чл.159, ал.7 от
Кодекса за социално осигуряване.
(7) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) От момента на прехвърляне на средствата на
осигуреното лице от професионалния пенсионен фонд, от който лицето желае да промени
участието си в ППФ „Топлина”, сключеният, съгласно чл.63, ал.5 осигурителен договор влиза
в сила. От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл.57, ал.2.
(8) ( нова, предишна ал. 6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице може да
подаде ново заявление, в сроковете и по реда, предвидени в глава девета от правилника, във
всички случаи, в които, процедурата по промяна на участието и прехвърляне на средствата е
прекратена поради:
1. оттегляне на подадено заявление от осигуреното лице;
2. неплащане в срок на дължимата такса за прехвърляне от осигуреното лице;
3. отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, постановен от
дружеството, управляващо фонда, от който лицето желае да промени участието си.
(9) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице не може да подаде ново
заявление, в сроковете и по реда, предвидени в глава девета от правилника, в случаите, в
които, процедурата по промяна на участието и прехвърляне на средствата е прекратена
поради получаване на заявление по реда на §4, ал.6 от преходните и заключителните
разпоредби на Кодекса за социално осигуряване от Националния осигурителен институт в
ПОД, управляващо фонда, в което лицето е осигурено.
(10) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД публикува на страницата си в
интернет образците на заявленията за промяна на участие, образците на осигурителните
договори и на исканията по чл.63, ал.10, както и актуалните документи с основна
информация за осигурените лица.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми
на Европейския съюз, на Европейската централна банка и
на Европейската инвестиционна банка
(нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.)
Чл. 64 а (нов с реш. на УС от 08.03.2013 г.) (1) Осигуреното лице има право да
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
47
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в професионалния пенсионен
фонд, в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и
Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал.1 се извършва, съгласно глава тридесет и осма
„а” от КСО и по реда на Наредба от 22.10.2012 г. на МС.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Състав и мандат
Чл.65.(1) Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се
представляват от Попечителски съвет.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по
равен брой представители на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите, както и един представител на Пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по ал.2, се
определят с решение на техните органи на управление.
(4) Представителят на пенсионоосигурителното дружество се определя с решение на
Управителния съвет.
(5) Първото заседание на попечителския съвет се свиква от пенсионноосигурителното
дружество в срок 3 месеца от вписването в съдебния регистър на съответния фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване или в 7-дневен срок след изтичане на
мандата на предишния съвет.
(6) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго ПОД;
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго ПОД.
(7) Членовете на Попечителския съвет задължително представят на Управителния съвет на
дружеството писмена декларация, че отговарят на изискванията на предходната алинея и се
задължават да уведомят съвета при промяна на декларираните обстоятелства.
Чл.66.(1) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(2) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл.65, ал.6;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6
месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. с решение на органите на управление на организациите, които са ги избрали съгласно
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
48
чл.65, ал.3;
5. с решение на Управителния съвет на дружеството – за представител на дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на ал.2, т.1-3, председателят на Попечителския
съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета и го поканва да посочи нов
представител в срок 1 месец от получаване на поканата.
(4) Едновременно с решението за прекратяване на мандата по ал.2, т.4 и т.5 съответният
орган определя нов представител в съвета.
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.
Устройство, дейност и функции на Попечителския съвет
Чл.67.(1) Попечителският съвет от своя състав избира Председател и зам.председател с
мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
(3) Съветът се обслужва от технически секретар, определен от Управителния съвет на
дружеството.
Чл.68. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Попечителският съвет приема
Правилник за дейността си.
Чл.69.(1) Попечителският съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко тримесечие.
Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по предходния
член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по – малко от две трети от
членовете му.
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл.70.(1) Всеки член на Попечителския съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за ПОД „Топлина“ АД.
Чл.71.(1) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на ПОД „Топлина“ АД на задълженията към осигурените
лица и пенсионерите на фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица и на пенсионери на фонда,
свързани с нарушения на техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до
Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД или други институции и организации, съдейства
за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на ППФ „Топлина“;
4. прави предложения за подобряване на работата на дружеството по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на фонда;
5. прави писмени предложения до Управителния и/или Надзорния съвет на дружеството
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
49
по други аспекти от дейността на дружеството, които засягат интересите на участниците в
ППФ „Топлина“;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Управителния и Надзорния
съвет на ПОД „Топлина“ АД и на Комисията за финансов надзор в срок до 30 април
следващата година, а при изтичане на мандата на съвета – до датата на която изтича мандатът
му.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Попечителския съвет се обсъждат от
Управителния съвет и се докладват на Надзорния съвет на първите им заседания, провеждани
след датата на получаването им, вземат решения по тях и в седем дневен срок от провеждане
на заседанията се дава писмен отговор на Попечителския съвет.
(3) Попечителският съвет осъществява функциите си в седалището на ПОД „Топлина“
АД и има за адрес на кореспонденция адреса на дружеството. Направените разходи, в т.ч.
командировъчни разходи, са за сметка на дружеството.
(4) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждения за дейността си.
Права и задължения на Попечителския съвет
Чл.72.(1) Попечителският съвет има следните права:
1. достъп до документацията на ПОД „Топлина“ АД във връзка с изпълнение на
функциите си;
2. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на дружеството, когато
се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3. да отправя писмени предложения до ПОД „Топлина“ АД, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Топлина“;
4. да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
5. при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от дружеството;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително страницата на ПОД „Топлина“ АД в интернет.
(2) Консултативният съвет е длъжен:
1. да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите действия
по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в срок до 2 месеца от
подаването им;
2. да информира незабавно Комисията за финансов надзор при основателно съмнение за
извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на дружеството, негови
служители или осигурителни посредници.
(3) Членовете на Попечителския съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални
привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои или на
другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред дружеството, освен ако това не е
в интерес на осигурените лица и пенсионерите на фонда или не следва от закона и
разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване.
(4) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали при
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
50
изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО
ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на Пенсионноосигурителното дружество
Чл.73.(1) Пенсионноосигурителното дружество учредява, управлява и представлява
професионалния пенсионен фонд при взаимоотношенията с трети лица, в съответствие с
КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал.1 Пенсионноосигурителното
дружество избира и сключва договори с инвестиционни посредници и с банка – попечител.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество
периодично информира осигурените лица в професионалния пенсионен фонд относно
неговата дейност на страницата си в интернет.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Управителният съвет на
Пенсионноосигурителното дружество обнародва едновременно в Държавен вестник
годишните финансови отчети на Пенсионноосигурителното дружество и на професионалния
пенсионен фонд след приемането им от Общото събрание на акционерите.
(5) Пенсионноосигурителното дружество събира, обработва, съхранява и предоставя
данни за осигурените лица и пенсионерите, и за техните наследници при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни.
(6) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013 г.) При или по повод избор на професионален
пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, акционерите, осигурителните
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под
каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
подлежащите на осигуряване лица
Права и задължения на осигурените лица
Чл.74.(1) Осигурените в професионалния пенсионен фонд лица придобиват право на
допълнителна професионална пенсия за ранно пенсиониране, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна партида при условията на КСО и
този Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер техните наследници имат право на
еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна
партида при условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на допълнителна професионална пенсия за ранно пенсиониране, на
еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна
партида на осигурено лице или на наследник на осигурено лице или на пенсионер, могат да
се оспорват само по съдебен ред.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
51
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни,
уведомява Пенсионноосигурителното дружество за промяна на лични данни или на други
обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения, като прилага и
заверени от него копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(5) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да обжалват
решения на Управителния съвет, които засягат правата им, при условията и по реда на този
Правилник, като решенията на Управителния съвет могат да се обжалват и по съдебен ред.
(6) Осигурените лица, пенсионерите и лицата с наследствени права имат право да
сигнализират Управителния съвет за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността на
осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от служители на
Пенсионноосигурителното дружество.
(7) (изм. с реш. на УС от 08.03.2013г.) Представляващите пенсионноосигурителното
дружество извършват проверка на сигналите по ал.6 и при установяване на тяхната
основателност отговаря писмено на подадените сигнали.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да сигнализират
Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на Пенсионноосигурителното
дружество.
(9) Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по
индивидуалната му осигурителна партида, за доходността от тяхното управление и за
произтичащите от набраните средства пенсионни права. За целта то подава писмено искане
до ПОД по образец на дружеството пред служител на дружеството в централно управление на
ПОД, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. ПОД отговаря на писменото
искане изпратено по пощата в срок до една седмица от получаването му. При лично явяване в
централно управление служител на ПОД отговаря на писменото искане до един час от
неговото отправяне, удостоверено с входящ номер. При смърт на осигуреното лице правото
на безплатна информация се придобива от законните му наследници.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и
прекратяване на пенсионноосигурително дружество и на професионален
пенсионен фонд
Чл.75.(1) При преобразуване или прекратяване на Пенсионноосигурителното дружество
или на професионалния пенсионен фонд, дружеството, управляващо фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице, задължително го
уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
(2) В случаите по ал.1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се уведомяват и
пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право да
прехвърлят средствата по индивидуалната си осигурителна партида в избран от тях
професионален пенсионен фонд, по реда на Глава девета от Правилника, без да се спазват
изискванията на чл.171, ал.1 или 2 от КСО.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита, че
са потвърдили мълчаливо участието си в професионалния пенсионен фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната им осигурителна партида в резултат на преобразуването или
прекратяването.
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
52
Права и задължения на работодателите
Чл.76.(1) Работодателите имат право да изискват и да получават информация от
Пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнението на техните задължения по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване на работниците и служителите в
професионалния пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на постъпилото в
Пенсионноосигурителното дружество писмено искане от работодателя.
(3) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за които
прави задължителни осигурителни вноски в професионалния пенсионен фонд и за размера на
натрупаните средства по техните индивидуални осигурителни партиди.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.77.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.)
Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решение на Управителния съвет
на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за конкретните
изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на професионалния
пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни всекидневника в едноседмичен
срок от получаване на решението на заместник-председателя на КФН.
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, Протокол № 4 от 29.09.2006 г., т.1.,
изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД ”Топлина” АД
по протокол № 6 от 05.01.2007 г., изменен с решение по протокол №101 от 17.10.2011 г. на
Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №106 от
03.02.2012 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол
№108 от 29.02.2012 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №118
от 29.01.2013 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол №120 от
08.03.2013 г. на УС на ПОД „Топлина” АД, изменен с решение по протокол № 135 от
27.08.2014 г. на УС на ПОД “Топлина” АД.
§2. Правилникът влиза в сила след търговската регистрация и вписване на
Професионалния пенсионен фонд „ТОПЛИНА“ в съда, съгласно условията и по реда на Дял II
на КСО.
§3. Размерът на резерва по чл. 39 се определя в процент от активите на управлявания от
дружеството професионален пенсионен фонд, като не може да бъде по-малък от:
1. за 2005 г. – 0,6 на сто;
2. за 2006 г. – 0,8 на сто;
3. за 2007 г. и след това -1 на сто.
§4. ( нов с реш. на УС от 17.10.2011 г.) (1) До 31 декември 2014 г. включително лицата,
които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при
условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за
Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина“
53
жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за
мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за
жените и 100 за мъжете.
(2) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен
стаж, положен при условията на чл.104, ал.3 от КСО могат да се пенсионират преди
навършване на възрастта по чл.68 от КСО при условие че имат сбор от възрастта и
осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
(3) До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които
работят при условията на чл.104, ал.3 от КСО, бъде прекратен на основание чл.328, ал.1, т.1 и
2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна
възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж,
положен при условията на чл.104, ал.3 от КСО.
(4) Когато лицата по ал.1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното
обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и
заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния
пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на НОИ до
пенсионноосигурителното дружество, едновременно с подаване на заявлението за отпускане
на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията
териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното
дружество.
В случаите по ал.4 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на
заявлението. Когато по индивидуалната партида няма натрупани средства,
пенсионноосигурителното дружество уведомява НОИ.

Пенсионноосигурително дружество
„Топлина“ АД
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ТОПЛИНА”
ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
2
Съдържание
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование на пенсионния фонд
Учредяване и регистриране
Представителство и управление
Гаранции за изпълнението на задълженията и гарантираност на средствата на осигурените
лица
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Основание за осигуряване
Участие в Доброволния пенсионен фонд
Осигурителни посредници
Прекратяване на осигуряването
Данъчни облекчения
Пенсионна схема
Права при осигуряване в Доброволния пенсионен фонд
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Определение
Видове осигурителни договори
Съдържание на осигурителните договори
Изменение и допълнение на осигурителния договор
Прекратяване на осигурителния договор
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Вид и периодичност на вноските
Внасяне на осигурителните вноски
Отговорност
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Откриване и закриване
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Извлечение от индивидуалната осигурителна партида
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
3
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА ДОХОД ОТ
ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Забрана за инвестиране
Ограничения при инвестирането
Инвестиционната политика
Оценка на активите
Разпределение на дохода от инвестиции
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Встъпителна такса
Инвестиционна такса
Удръжки от осигурителните вноски
Допълнителни такси
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПЕНСИИ
Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
Срок за получаване на личната пенсия за старост
Размер на личната пенсия за старост
Лична пенсия за инвалидност
Размер на личната пенсия за инвалидност
Наследствена пенсия
Размер на наследствената пенсия
Минимален размер на допълнителните пенсии
Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
Пенсионен договор
Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии
Преизчисляване на допълнителните пенсии
ГЛАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
Прекратяване на допълнителните пенсии
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
ИНДВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по индивидуалната
осигурителна партида
Договор за разсрочено изплащане
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
4
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ИНДВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Прехвърляне на средства на осигурено лице от Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Условия за прехвърляне на средства
Ред и срокове за прехвърляне на средствата в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество
Прехвърляне на средства на осигурено лице от доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество в Доброволен пенсионен фонд „Топлина“
Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална осигурителна партида на съпруг
или на роднини по права линия до втора степен
Изтегляне на средства от индивидуалната осигурителна партида
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Състав, подбор на членовете и мандат
Устройство, дейност и функции на Консултативния съвет
Права и задължения на Консултативния съвет
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА
ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
Права и задължения на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и на Доброволен пенсионен фонд
„Топлина“
Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4 и на другите
осигурители
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1.“Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни
задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
2.“Статистически (актюерски) методи“ са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии
от пенсионноосигурителното дружество.
3.“Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече
на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо
лице.
4. „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
5. „Охранителна дейност“ е тази търговска дейност, при която се осигурява опазване
на физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни
посегателства.
6. „Сходна на охранителната дейност“ е тази дейност, за която може да се направи
основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
7. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера
на пенсиите и на пенсионните резерви.
8. „Осигурител“ е всеки работодател или държавен орган, който е осигурител, както и
техни поделения, които за своя сметка правят осигурителни вноски за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване за лица, с които са в трудови или служебни
правоотношения.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
6
9. „Друг осигурител“ е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни
вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в полза на
физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма
сключен договор за възлагане на контрол или управление.
10. „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или
се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване при условия и по ред, определени в закон, правилника
за устройството и дейността на фонда и осигурителния договор.
11. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична или наследствена до-
пълнителна пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
12. „Допълнителна пенсия“ е срочно месечно плащане от фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или
на наследници на пенсионер.
13. „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, за която е
предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията
по главницата.
14. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се
прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или
замяна с ценни книжа със същите характеристики) по определена цена на определена
бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от прехвърлите-ля. Споразумението е
репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за страната,
която ги купува.
15. (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г.) „Колективна инвестиционна схема“ е
предприятие по смисъла на чл.4. ал.1 на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
16. „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от
един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
17. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа синвестиционен
кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
18. „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на
определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на
определен срок или на определена дата.
19. „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на
определена дата.
20. „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително
уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
21. „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от
сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
7
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване
или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
22. „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се
на условна главница лихвени плащания за определен период.
23. „Осигурителен договор“ е договор, сключен между Пенсионноосигури-телно
дружество „Топлина“ АД и физическо лице, с който се уреждат отношенията при и по
повод на допълнителното пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
„Топлина“.
24. „Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз основа на
сключен писмен договор с Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД има право
от негово име и за негова сметка да сключва осигурителни договори за допълнително
пенсионно осигуряване в пенсионните фондове „Топлина“, както и да извършва други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения договор.
25. „Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице“ е
физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник –
юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 24.
26. „Банка – попечител“ е търговска банка, с която Пенсионноосигурително дружество
„Топлина“ АД е сключило договор за попечителски услуги и в която, в съответствие с
изискванията на КСО, се съхраняват всички активи на Доброволен пенсионен фонд
„Топлина“.
27. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Държава членка” е държава, членка на
Европейския съюз или друга държава, която е страна по споразумението за европейско
икономическо пространство.
28. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) „Хеджиращи сделки” са сделки по чл. 179 б,
ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, сключени от името и за сметка на Фонда, с цел
намаляване на инвестиционните рискове, свързани с активите на Фонда.
II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
Комисията – Комисия за финансов надзор
НАП – Национална агенция за приходите
НОИ – Национален осигурителен институт
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК- Национална експертна лекарска комисия
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗДКИСДПКИ – Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране.
ДПФ – Доброволен пенсионен фонд
ПОД – Пенсионноосигурително дружество
Правилник – Правилник за организацията и дейността на Доброволен
пенсионен фонд „Топлина“
БФБ – Българска фондова борса
ДДПО – допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
8
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество,, обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г, в сила от 1.01.2004 г.
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор №
9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигури-телното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните осигурителни партиди, бн., ДВ,
бр. 109 от 16.12.2003 г, в сила от 1.07.2004 г.
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 29 от 12.07.2006 г.за минималното ниво на кредитните рейтинга на банките и за
определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на
ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, обн., ДВ, бр. 62
от 01.08.2006 г.,
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА на Комисията за финансов надзор
№ 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за нама-ляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки, обн., ДВ, бр. 86 от
24.10.2006 г.,
Наредба №47 от 11.07.2012 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към
информационните системи на пенсионноосигурителните дружества , обн., ДВ, бр. 57 от
27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г.
Заместник – председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
9
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл.1.(1) Този правилник урежда условията, организацията и дейността по
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
„Топлина“, наричан по-нататък за краткост ДПФ или ДПФ „Топлина“.
(2) Организацията и дейността на доброволния пенсионен фонд се извършват в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и този
Правилник.
(3) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по: набиране на
осигурителни вноски в Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управление на активите
на ДПФ, изплащане на допълнителни пенсии, както и на други плащания, предвидени в
Кодекса за социално осигуряване, Правилника и осигурителните договори, при придобито
право на тях.
Наименование на пенсионния фонд
Чл.2.(1) Наименованието на доброволния пенсионен фонд е Доброволен пенсионен
фонд „Топлина“.
(2) Наименованието на доброволния пенсионен фонд може да се изписва на кирилица и
на латиница.
Учредяване и регистриране
Чл.3.(1) Доброволният пенсионен фонд се учредява от Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД, наричано по-нататък пенсионноосигурително дружество, (за
краткост ПОД) с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“АД, пр.
№4 от 29.09.2006 г, т.1. Фондът възниква като юридическо лице от датата на вписването
му в съда.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Пенсионноосигурително дружество
„ТОПЛИНА“ АД, гр. София е регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д.
9984 от 2006 г., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
175137918, притежаващо лицензия за извършване на дейност по допълнителното
пенсионно осигуряване № 2 – ПОД, издадена от Комисията за финансов надзор на
17.08.2006 г.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Доброволeн пенсионен фонд „Топлина“ е ре-
гистриран с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 1524/2007 г., вписан в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175218786.
(4) Фондът се създава за неопределен срок.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
10
(5) Доброволният пенсинен фонд „Топлина“ и Пенсионноосигурителното дружество
„Топлина“ АД са отделни юридически лица.
Представителство и управление
Чл.4.(1) Доброволният пенсионен фонд се управлява и се представлява при
взаимоотношенията си с трети лица от управителните органи на Пенсионнооси-
гурителното дружество.
(2) Фондът не може да се преобразува в друго търговско дружество, сдружение с
нестопанска цел или кооперация, както и да се разделя или да отделя от себе си друг
пенсионен фонд.
(3) Фондът не може да се прекратява освен в случаите, предвидени в Кодекса за
социално осигуряване.
(4) Фондът може да се влива или слива с пенсионен фонд, учреден и управляван от
друго лицензирано пенсионноосигурително дружество при условие, че се запазват правата
на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и при спазване на разпоредбите
на Кодекса за социално осигуряване.
(5) При вливане или сливане на Фонда с пенсионен фонд, управляван от друго
лицензирано пенсионноосигурително дружество, приемащият или новообразуваният
фонд е правоприемник на прекратяващите се фондове.
(6) В случай, че Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД не се е
преобразувало, Фондът може да се преобразува единствено чрез вливане в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при наличие на
предварително разрешение на Комисията за защита на конкуренцията и на Комисията за
финансов надзор.
(7) Дейността на Фонда се организира и извършва при спазване на законовата уредба по
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и нормативните актове на Комисията
за финансов надзор и компетентните държавни органи.
(8) Държавният надзор върху дейността на Фонда се извършва от Комисията за
финансов надзор.
Седалище и адрес на управление
Чл.5. Седалището на Пенсионноосигурителното дружество и на Доброволния
пенсионен фонд е гр.София. Адресът на управление е: гр.София, район „Връбница“,
Индустриална зона „Орион”, ул.”3020”, № 34, ет.8.
Гаранции за изпълнението на задълженията и гарантираност на
средствата на осигурените лица
Чл.6.(1) Изпълнението на задълженията към осигурените лица в Доброволния
пенсионен фонд и към пенсионерите на Фонда, които произтичат от Закона, този
Правилник и осигурителния договор е гарантирано с активите на
Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица пенсионерите и техните
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
11
наследници за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите
задължения по отношение на представляването и управлението на Фонда.
(3) Натрупаните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените
лица и на пенсионерите на Фонда не подлежат на принудително изпълнение.
(4) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници не отговарят за за-
дълженията на Дружеството.
(5) Фондът не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията на
Дружеството.
(6) Активите на Фонда не могат да се придобиват по давност.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Условия за осигуряване
Чл.7.(1) В доброволния пенсионен фонд могат доброволно да се осигуряват и/или да
бъдат осигурявани физически лица, които са навършили 16-годишна възраст.
(2) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва в съответствие с
разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове по неговото прилагане, този Правилник и с
условията на осигурителния договор.
Основание за осигуряване
Чл.8.(1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва въз основа на
осигурителен договор, който се сключва между пенсионноосигурителното дружество и:
1. физическо лице, което се осигурява за своя сметка;
2. работодател, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на свои
работници и служители;
3.орган, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на свои работници и
служители и който е осигурител за:
а) държавни служители;
б) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) съдии, прокурори, следователи, държавните
съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители;
в) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) военнослужещите по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за
Министерството на вътрешните работи, и държавните служители по Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража;
4. (изм. с реш. на УС от 03.02. 2012 г.) възложители, които са осигурители – за лицата,
с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
5. друг осигурител – физическо или юридическо лице, което за своя сметка внася
осигурителни вноски в полза на физическо лице, с което не е в правоотношение по т.2, 3
или 4;
6. физическо лице, което се осигурява за сметка на вноски от работодател или друг
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
12
осигурител, с когото пенсионноосигурителното дружество няма сключен осигурителен
договор. Договарят се условията за осигуряване на основа на прехвърлени суми от друг
доброволен пенсионен фонд в Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, които са натрупани
по партидата на лицето в този фонд от вноски на работодател или друг осигурител.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се подписва в толкова екземпляра, колкото са
страните по него.
(3) Осигурителен договор може да се сключи в полза на трето лице при дадено
предварително писмено съгласие от него, като осигурителният договор е в полза на
осигуреното лице.
(4) Осигурителните договори се сключват от осигурителни посредници, с които
Дружеството има сключени договори за осигурително посредничество.
Участие в Доброволния пенсионен фонд
Чл.9.(1) Участието в Доброволния пенсионен фонд започва от датата на сключването
на осигурителния договор.
(2) Пенсионноосигурителното дружество до 30 работни дни след датата на постъпване
на първата осигурителна вноска издава на осигуреното лице документ, с който
удостоверява участието му в Доброволния пенсионен фонд.
(3) Доброволното пенсионно осигуряване е персонално. Всяко осигурено лице има
индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида.
Осигурителни посредници
Чл.10.(1) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва договори с
осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от името и за сметка на
пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съгласно сключения с Дружеството
писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените
лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват
правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и
търговския престиж на Пенсионноосигурителното дружество.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея
дейност, включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на
управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна
или сходна на нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на Пенсионноосигурително
дружество „Топлина“ АД по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
13
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно пен-
сионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за упълно-
мощаването на физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице, в 14-
дневен срок.
(8) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник,
съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с
документ, (чийто образец се утвърждава от заместник-председа-теля на КФН), който ги
легитимира при упражняване на дейността им.
Прекратяване на осигуряването
Чл.11.(1) Осигуряването в Доброволния пенсионен фонд се прекратява при всеки един
от следните случаи:
1.при смърт на осигурения;
2.когато осигуреният по собствена воля премине в друго пенсионноосигурително
дружество и прехвърли средствата от индивидуалната си осигурителна партида,
натрупани от лични вноски, в съотвтения доброволен фонд, управляван от другото
дружество и при условие, че по индивидуалната осигурителна партида няма средства,
натрупани по силата на договор с работодател или друг осигурител, с които Дружестото
има осигурителни договори, които не са прекратени и в които има клаузи, ограничаващи
прехвърлянето на средствата;
3.при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната осигурителна
партида;
4.при смърт на друг осигурител – физическо лице, при условие, че по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице има средства, натрупани само от вноски на
другия осигурител – физическо лице.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите по
ал.1, се определя както следва:
1. по ал.1, т.1 – датата на смъртта;
2. по ал.1, т.2 – от датата на прехвърляне на средствата в другия пенсионен фонд;
3. по ал.1, т.З – от датата на еднократното изтегляне на средствата;
4. по ал.1, т.4 – от датата на смъртта на другия осигурител – физическо лице.
Данъчни облекчения
Чл.12.(1) Приходите на доброволния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Приходите от инвестиране на активите на доброволния пенсионен фонд,
разпределени по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, не се
облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване не се облагат с
данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Облагаемият доход на лицата, работещи по трудови или приравнени към тях
правоотношения се намалява с внесените за тяхна сметка лични вноски за доброволно
пенсионно осигуряване в размер до 10 на сто от облагаемия доход по чл.19, ал.1 от Закона
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
14
за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) Годишният облагаем доход на лицата, извършващи дейност като еднолични
търговци, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови
правоотношения, както и на лицата, извършващи срещу възнаграждение управление или
контрол, се намалява с внесените през годината за тяхна сметка лични вноски за
доброволно пенсионно осигуряване в размери, определени със Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(6) При получаване на суми от доброволния пенсионен фонд преди придобиване право
на съответния вид допълнителна пенсия, получените суми се облагат с окончателен данък,
определен съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(7) Данъкът по ал.6 се определя върху получения доход, съответстващ на частта от
вноските, за които е ползвано данъчното облекчение по ал.4 или 5 и се удържа и внася от
пенсионноосигурителното дружество при изплащането на сумите.
(8) Доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване
право на допълнителна пенсия, както и доходите от инвестиции на активите на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на
осигурените лица не се облагат с данък съгласно Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(9) Вноските на осигурителите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
се признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за
корпоративното подоходно облагане.
Пенсионна схема
Чл.13. Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва за всички видове
допълнителни пенсии по този Правилник, на капиталовопокривен принцип, на базата на
предварително определени в договора с пенсионноосигурителното дружество
осигурителни вноски.
Права при осигуряване в Доброволния пенсионен фонд
Чл. 14. (1) Осигуряването в Доброволния пенсионен фонд дава право на:
1. лична пенсия за старост – за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида или част от тях на осигурено лице;
5.еднократно или разсрочено изплащане на средства на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
(2) При придобиване право на съответния вид пенсия осигуреното лице, неговите
наследници или наследниците на пенсионер, както и ползващите лица, имат право на
свободен избор между съответния вид пенсия или еднократно или разсрочено изплащане
на средствата по индивидуалната осигурителна партида, при условията и по реда на този
Правилник.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
15
(3) В случаите по ал.1, т.4, когато осигуреното лице изтегли натрупаните средства от
лични вноски по индивидуалната осигурителна партида или част от тях преди
придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, то заплаща данък по чл.12,
ал.6 и такса при условията и по реда на чл.38, ал.1, 2 и 3.
(4) Средствата, натрупани от вноски на лицата по чл. 8, т. 2 – 4, могат да се изплащат на
осигуреното лице само при придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Определение
Чл.15.(1) Осигурителният договор, урежда отношенията при и по повод осигуряването
в доброволния пенсионен фонд.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в два еднообразни екземпляра –
по един за всяка от страните по него.
Видове осигурителни договори
Чл.16. За осигуряване в Доброволния пенсионен фонд „Топлина“ се сключват следните
видове осигурителни договори:
1. с лицата по чл.8, т. 1 – индивидуален договор за ДДПО;
2. с лицата по чл.8, т.2, 3 и 4 – договор за ДДПО от работодател, респ. от лицата по чл.8,
т. 3 и 4;
3. с лицата по чл.8, т.5 – договор за ДДПО от друг осигурител.
4. с лицата по чл.8, т.6 – договор за ДДПО със средства на работодател или друг
осигурител.
Съдържание на осигурителните договори
Чл.17. (1) Индивидуалният договор за ДДПО задължително съдържа:
1. номер, датата на сключване и на влизане в сила на договора;
2. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) имената и адресите на страните по договора,
наименованието, адреса, търговската регистрация, ЕИК на ПОД, номер и дата на
пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието, адреса, търговската регистрация и БУЛСТАТ на Фонда;
4. предмета и обхвата на осигуряването;
5. правата при осигуряване в Доброволния пенсионен фонд и условията за тяхното
придобиване;
6. размера на осигурителната вноска;
7. условията, реда и начина за плащане на осигурителната вноска;
8. условията, реда и начина за плащане на допълнителните пенсии;
9. правото на изтегляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида или на част от тях;
10. вида и размера на таксите и удръжките;
11. правата и задълженията на страните по договора;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
16
12. правата на наследниците на осигуреното лице и на ползващите лица, и данни за тях,
към датата на сключване на осигурителния договор;
13. правото на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида в Доброволния пенсионен фонд „Топлина“ към съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество;
14. реда и начина за получаване на информация от осигуреното лице;
15. датата, на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило
екземпляр от него;
16. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на договора.
(2) Договорът за ДДПО по чл. 16, т.2 задължително съдържа:
1. данните по ал.1, т.1 -4, т.5 -11 и т.13 – 16;
2. наименованието, адреса, търговската регистрация, БУЛСТАТ на работодателя,
съответно на лицата по чл.8, т.3 и 4;
3. ограниченията на правата на осигурените лица да прехвърлят в съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество внесените в тяхна полза за
сметка на работодателя, съответно на лицата по чл. 8, т. 3 и 4 средства от осигурителни
вноски, когато са налице такива;
4. списък – приложение на лицата, за които се внасят осигурителни вноски, с техните
лични данни и реда и начина за неговото актуализиране;
5. приложение – образец на предварително писмено съгласие на всяко лице, в чиято
полза е сключен договора;
6. правата на наследниците и на ползващита лица, посочени от осигуреното лице в
приложение – образец към документа по т. 5, като в приложението се посочва и начина на
разпределение на средствата между посочените лица и данни за тях;
7. реда и начина за получаване на информация от работодателя, съответно на лицата по
чл.8, т.3 и 4;
8. датата, на която работодателя, съответно лицата по чл.8, т.3 и 4 са запознати с
Правилника или са получили екземпляр от него.
(3) Договорът за ДДПО по чл.16, т. 3 задължително съдържа:
1. данните по ал.1, т.1 – 3, т.5 – 16 и по ал.2, т.5;
2. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес за осигурителя – физическо лице,
съответно данните по ал.2, т.2 за осигурителя – юридическо лице;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето, в полза на което е сключен
осигурителния договор;
4. ограничения на правата на осигуреното лице да изтегли и/или да прехвърли в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество внесените в
негова полза за сметка на другия осигурител средства от осигурителни вноски, когато са
налице такива;
5. реда и начина за получаване на информация от другия осигурител;
6. датата, на която другия осигурител е запознат с правилника или е получил екземпляр
от него.
(4) Договорът за ДДПО по чл.16, т.4 задължително съдържа данните по ал.1. т.1-16.
(5) Когато осигурителният договор е сключен между пенсионноосигурителното
дружество и работодател, лицата по чл.8, т.3 и 4 или друг осигурител, той е в полза на
осигурените лица.
(6) В случай, че в осигурителния договор с работодател или с лицата по чл.8, т.3 и 4 са
предвидени ограничения по ал.2, т.3, те не се прилагат, когато:
1.осигурителният договор е прекратен;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
17
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за
управление или контрол са прекратени.
(7) Физическите лица, които са осигурени чрез договор за ДДПО с работодател, с
лицата по чл.8, т.3 и 4 или с друг осигурител, могат с индивидуален договор да се
осигуряват и с лични вноски за своя сметка.
Изменение и допълнение на осигурителния договор
Чл.18.(1) Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с до-
пълнително писмено споразумение, подписано от страните по него.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата
страна най-късно до 30 работни дни преди исканата дата за влизането им в сила.
(3) Промени в действуващите закони и подзаконови актове, които имат императивен
характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори, стават част от тях
от датата на влизането им в сила, без за това да се подписват допълнителни споразумения
към подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
Чл.19.(1) Осигурителният договор не може да се прекратява едностранно от
пенсионноо сигурителното друже ство.
(2) Индивидуалният договор за ДДПО се прекратява задължително в следните случаи:
1. при смърт на осигурения;
2. когато осигуреният по собствена воля премине в друго пенсионноосигурително
дружество и прехвърли средствата от индивидуалната си осигурителна партида, натрупани
от лични вноски, в съотвтения доброволен фонд, управляван от другото дружество;
3. при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната осигурителна
партида, натрупана от лични вноски;
4. при смърт на друг осигурител – физическо лице.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се определя
както следва:
1. по ал.2, т.1 – датата на смъртта;
2. по ал.2, т.2 – от датата на прехвърляне на средствата в другия пенсионен фонд;
3. по ал.2, т.З – от датата на еднократното изтегляне на средствата;
4. по ал.2, т.4 – от датата на смъртта на другия осигурител – физическо лице.
(4) Договорът за ДДПО с лицата по чл.8, т.2 – 5 се прекратява по един от следните
начини:
1. по взаимно съгласие на страните по него, с писмено споразумение, подписано от
тях;
2. с тримесечно писмено предизвестие, отправено от лицата по чл.8, т. 2 – 5 до
пенсионноосигурителното дружество;
3. при смърт на осигуреното лице, когато договорът с лицата по чл.8, т.4 и 5 е
сключен в полза само на едно лице.
4.(нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г.) при смърт на друг осигурител – физическо
лице.
(5)Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал.4 се определя,
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
18
както следва:
1. в случаите по ал.4, т.1 осигурителният договор се прекратява от датата, определена
в писменото споразумение;
2. в случаите по ал.4, т.2 осигурителният договор се прекратява от датата, на която
изтича срока на предизвестието;
3. в случаите по ал.4, т.3 осигурителният договор се прекратява от датата на смъртта.
4. (нова, с реш. на УС от 03.02.2012 г.) в случаите по ал.4, т.4 осигурителният договор
се прекратява от датата на смъртта.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Вид и периодичност на вноските
Чл.20.(1) Осигуряването в Доброволния пенсионен фонд се извършва с парични
осигурителни вноски, които могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.
(2) Размерът на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор както
следва:
1. месечните вноски – като процент от определен доход или в абсолютна сума;
2. периодичните или еднократни осигурителни вноски – в абсолютна сума.
(3) Размерът на осигурителните вноски може да се променя по всяко време.
Внасяне на осигурителните вноски
Чл.21.(1) Осигурителните вноски се внасят по банков път или по друг начин,
определен в осигурителния договор.
(2) Когато осигурителните вноски се внасят по банков път, те се превеждат по сметка на
Доброволния пенсионен фонд, посочена от Пенсионноосигурителното дружество в
осигурителния договор.
(3) Осигурителни вноски в Доброволния пенсионен фонд, въз основа на сключен
осигурителен договор могат да правят:
1.физическите лица – за своя сметка;
2. лицата по чл.8, т. 3 и 4 – за своите работници и служители;
3. възложителите – за лицата, с които са сключили договор за възлагане на управление
или контрол;
4. другите осигурители – в полза на трети лица.
(4) Внасянето на осигурителни вноски от лицата по ал.3, т.2 – 4 не задължава
осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
(5) Осигурителите са длъжни, съгласно чл.233 от КСО, по желание на осигуреното
лице, да удържат от възнаграждението му за съответния месец осигурителната вноска,
която е за негова сметка, и да я превеждат на Доброволния пенсионен фонд.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
19
Отговорност
Чл.22.(1) Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност само за реално
постъпилите в Доброволния пенсионен фонд суми от осигурителни вноски и за него
възникват задължения само по отношение на произтичащите от тези вноски права.
(2) Пенсионноосигурителното дружество не носи отговорност за нарушени права или
за пропуснати ползи от осигуреното лице, или от негови наследници, в резултат на
забавяне или на не внасяне на осигурителни вноски.
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Общи изисквания
Чл.23.(1) Всяко осигурено лице има само една индивидуална осигурителна партида в
Доброволния пенсионен фонд.
(2) В индивидуалната осигурителна партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените и изплатени суми, и удръжките.
(3) В индивидуалната осигурителна партида се водят отделно съгласно сключените
осигурителни договори:
1. средствата и дяловете от лични осигурителни вноски;
2. средствата и дяловете от осигурителните вноски на лицата по чл.8, т.2 -4;
3. средства и дялове от осигурителни вноски на другите осигурители по чл.8, т.5.
(4) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между индивидуалните
осигурителни партиди.
(5) Натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида на осигурените лица
не подлежат на принудително изпълнение.
(6) Средствата в индивидуалната осигурителна партида са лични и се наследяват.
(7) По време на натрупването на средства в индивидуалните осигурителни партиди на
осигурените лица не могата да се правят други отчисления, освен посочените в КСО
(8) Доходът от инвестиране на средствата на фонда се включва при определяне на
стойността на един дял.
Откриване и закриване
Чл.24.(1) Индивидуална осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд се
открива към датата, на която започва участието на осигуреното лице във Фонда по чл.9,
ал.1.
(2) Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
1. прехвърляне на цялата натрупана сума по индивидуалната осигурителна партида в
Доброволния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава единадесета;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
20
2. прехвърлянето на цялата натрупана сума по индивидуалната осигурителна партида в
индивидуална осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен, когато лицето се осигурява само с лични
осигурителни вноски;
3. изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида, поради:
а) изплащането на допълнителна пенсия;
б) еднократното или разсроченото изплащане на цялата натрупана сума на осигуреното
лице;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено лице или
на пенсионер, или на ползващите лица.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната осигурителна партида по
ал.2 е както следва:
1. в случаите по ал.2, т.1 – датата на превеждане на средствата по сметката на
съответния фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. в случаите по ал.2, т.2 – датата на прехвърлянето на средствата от едната партида в
другата;
3. в случаите по ал.2, т.3 – от датата на:
а) изплащане на последната месечна пенсия;
б) еднократното изплащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследници на пенсионер, или на ползващите лица;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на осигуреното лице,
на неговите наследници или на наследници на пенсионер, или на ползващите лица;
г) прехвърлянето в пенсионния резерв.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване на
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице във Фонда.
Съдържание на индивидуалната осигурителна партида
Чл.25.(1) Индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице в Доброволния
пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1.(изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
осигуреното лице или съответните данни за чужди граждани, както и идентификационни
данни (наименование, Булстат, съответно трите имена и ЕГН или аналогични данни за
чуждестранните лица) на осигурителя, на другия осигурител или на предприятието
осигурител;
2. номера и датата на всеки договор, по които лицето е осигурено;
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове съответстващи на
вноската, след приспадане на удържаната такса, и стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската, месеца за който се внася и
удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете, датата на постъпване на
средствата и доброволния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове, съответстващи на тези средства,
стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете, датата на превеждане
на средствата и доброволния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства от лични вноски от индивидуална осигурителна
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
21
партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен броят на
дяловете и датата на постъпване на средствата;
7. размера на прехвърлените средства от лични вноски в индивидуална осигурителна
партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при който е определен броят на
дяловете и датата на прехвърляне на средствата;
8. размера на прехвърлените средства в пенсионния резерв, броя дялове, съответстващи
на тези средства, стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете и
датата на превеждане на средствата;
9. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой дялове,
съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете;
10. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете;
11. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
11. (нова, предишна т.12, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) удържаната такса, при
изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 -дата на удържане, размер и брой дялове,
съответстващи на направената удръжка, и стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете;
12. (нова, предишна т.13, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) удържания данък при
изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 -дата на удържане, размер и брой дялове,
съответстващи на направената удръжка, и стойността на един дял, при който е определен
броят на дяловете;
13. (нова, предишна т.14, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) брой на натрупаните
дялове – общо и по видове осигурителни договори.
(2) Информацията по ал.1, т.3 – 13 се отразява в индивидуалната осигурител на партида
по всеки договор, по който лицето е осигурено.
(3) При отпускане на допълнителна пенсия – лична или наследствена, от доброволния
пенсионен фонд, наред с информацията по ал.1 в индивидуалната партида задължително
се отразяват данни за:
1. номера и датата на сключения пенсионен договор;
2. вида и размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията,
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода, за който се
отпуска пенсията;
3. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове, съответстващи
на изплатената пенсия, стойността на един дял, при който е определен броят на дяловете,
месецът, за който се изплаща пенсията и коефициента за преизчисляване на пенсията;
4. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) личните данни на наследника или на
ползващото лице – ЕГН, трите имена или съответните данни за чужди граждани, постоянен
и настоящ адрес.
(4) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице, на наследници на
осигурено лице или на пенсионер, или на ползващо лице, наред с информацията по ал.1 в
индивидуалната осигурителна партида задължително се отразяват данни за:
1. дата и номер на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно разсроченото
изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
22
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на плащанията;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(5) (изм. с реш на УС от 20.10.2014 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в индивидуалните осигурителни партиди може да
се включва и друга информация, извън посочената в предходните алинеи.
Водене на индивидуалните осигурителни партиди
Чл.26.(1) Индивидуалната осигурителна партида се води в лева и в дялове и в части от
дялове. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда.
Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на
нетните активи на Фонда. Дяловете са равни помежду си по стойност.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се води по индивидуалната осигурителна
партида с точност до петия знак след десетичната точка. В деня на постъпване на първата
вноска в ДПФ „Топлина“ стойността на един дял е равна на един лев.
(3)(изм. с реш на УС от 20.10.2014 г.) Записите по индивидуалните осигурителни
партиди на осигурени лица и на пенсионери в Доброволния пенсионен фонд се извършват
от служители, определени с писмена заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество .
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната осигурителна партида нетна вноска (удръжките като процент от всяка
осигурителна вноска се извършват преди отчитането им в дялове) или прехвърлена сума,
се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой
дялове и части от дялове се увеличава броя на дяловете по индивидуалната осигурителна
партида.
(5) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от
индивидуалната осигурителна партида по банков път или на всяко прехвърляне на
средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или
прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на
дялове по партидата..
(6) При еднократно изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида в
брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на
стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на
разпореждането.
(7) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната осигурителна партида и
при изплащане на пенсии в брой, броят на дялове и части от дялове, с които се намалява
броят дялове по индивидуалната осигурителна партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане,
като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за
работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е
дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
23
последния ден на предходния месец.
(8) При изплащане на средства по ал.5 Пенсионноосигурителното дружество подава
до банката попечител на Фонда нареждане за превод на средствата от индивидуалната
осигурителна партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на
разпореждането.
(9) Постъпилите в Доброволния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от вноски
на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна партида в
стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня на постъпването.
(10) След персонифициране, средствата по ал.9 се разпределят по индивидуалните
осигурителни партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл.37 се удържат в деня на разпределянето на средствата по
съответните индивидуални осигурителни партиди, като броят на дяловете и части от
дялове, които им съответстват, се определят като сумата от дължимите такси се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня на постъпването на средствата в партидата по
ал.9. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в
Доброволния пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
Пенсионноосигурителното дружество;
2. по съответните индивидуални осигурителни партиди се записва нетният размер на
средствата и броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват, който се
изчислява, като нетният размер на постъпилите средства се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им в партидата по ал. 9.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
Чл.27.(1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за
този ден.
(2) Стойността на един дял по ал.1 се изчислява, като стойността на нетните активи на
Доброволния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия
брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
(4) Общият брой на дяловете на Доброволния пенсионен фонд е равен на сумата от
дяловете, записани по:
1. индивидуалните осигурителни партиди;
2. партидата по чл.26, ал.8.
(5) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от Пенсионноосигурителното
дружество до 18,00 ч. на всеки работен ден в неговите офиси и в електронната му
страница.
(6) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се
обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният
ежедневник се обявява в офисите на Пенсионноосигурителното дружество и в неговата
електронна страница.
(7) До 18,00 часа на всеки работен ден Дружеството представя в управление
„Осигурителен надзор“ на КФН справка за стойността на нетните активи, за броя дялове и
за стойността на един дял на ДПФ „Топлина“ по образец, утвърден от заместник
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
24
председателя на КФН.
(8) До 20 число на месеца, следващ отчетния месец, Дружеството представя в
управление „Осигурителен надзор“ на КФН справка за стойността на нетните активи на
фонда към края на отчетния месец по образец, утвърден от заместник председателя на
КФН.
Извлечение от индивидуалната осигурителна партида
Чл.28.(1) Пенсионноосигурителното дружество до 31 май на всяка календарна година
изпраща безплатно на осигурените лица в Доброволния пенсионен фонд годишно
извлечение от индивидуалната им осигурителна партида с данни до 31 декември на
предходната година, по образец утвърден от замест-ник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната осигурителна партида съдържа информация за:
1. наименованието на Доброволния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. общ размер на средствата по партидата към началната дата на периода, за който се
отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
5. информация по всеки осигурителен договор, която съдържа:
а) №, дата и вид на осигурителния договор;
б) средства по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
в) осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове, стойност
на един дял, допълнителна информация;
г) удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
д) прехвърлени средства от друг доброволен пенсионен фонд дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял;
е) прехвърлени средства към друг доброволен пенсионен фонд- дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
ж) постъпили средства от индивидуална осигурителна партида на съпруга или на
роднини по права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
з) прехвърлени средства в индивидуална осигурителна партида на съпруга или на
роднини по права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
и) изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
к) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) удържаната такса при изтегляне на средства в
случаите на чл. 38,ал.1 – дата, сума, брой дялове, стойността на един дял;
л) удържания данък, при изтегляне на средства в случаите на чл.12, ал.6 и 7-дата, сума,
брой дялове, стойността на един дял;
м) други операции – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
н) средства към крайната дата на периода, за който се отнася извлечението -обща сума,
брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1, извлечение от индивидуалната осигурителна партида се
предоставя безплатно при:
1. поискване от осигуреното лице или негови наследници, с данни за периода от
началото на текущата година до деня на изготвяне на извлечението – в 30-дневен срок от
датата на постъпване на писменото искане в Пенсионноосигурителното дружество;
2. (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
прехвърляне на средствата по индивидуалната осигурителна партида или част от тях в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
25
Извлечението се изпраща в срок от седем работни дни от деня на прехвърляне на
средствата с писмо с обратна разписка. В зависимост от избора на осигуреното лице в
заявлението за прехвърляне, извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по
електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(4) (изм. с реш на УС от 20.10.2014 г.)Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в извлечението може да се включва и допълнителна
информация, извън тази по ал.2.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПОЛИТИКА, ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ
НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Основни принципи и цели при инвестирането
Чл.29.(1) Средствата на Доброволния пенсионен фонд се инвестират от
Пенсионноосигурителното дружество при спазване принципите на надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
(2)Основна инвестиционна цел е увеличаване в реално изражение на средствата по
индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица и пенсионерите, чрез
дългосрочно формиране на капитал и доход от управлението на активите и постигане на
доходност от инвестициите над средната за пазара, при обосновано и оптимално поемане
на риск.
(3)(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) За изпълнение на основната инвестиционна
цел, при инвестирането на средствата на Доброволния пенсионен фонд
Пенсионноосигурителното дружество следва принципите за постигане на максимална
доходност, ликвидност и диверсификация на финансовите активи, съгласно изискванията
на законодателството и вътрешните правила за дейност на дружеството. ПОД следва гло-
бална дългосрочна инвестиционна стратегия, базирана на пълноценно използване на
възможностите на българските и международните финансови пазари и съчетаваща
техниките на пасивното и активното управление. При изграждане на инвестиционния
портфейл ПОД „Топлина“ АД се стреми към изграждане на балансиран портфейл,
комбиниращ инструменти с нисък риск и кратък матуритет, осигуряващи текущ доход, с
инструменти с умерен риск и по-дълъг матуритет, осигуряващи капиталово нарастване.
Портфейлът включва инвестиции в български и чуждестранни държавни ценни книжа,
корпоративни облигации, ипотечни облигации и общински облигации в лева и валута,
депозити, акции и др. и има висока степен на диверсификация на активите, с цел
минимизиране на риска.
Основните приоритети на инвестиционната политика са:
• сигурност – поддържане на ниска степен на пазарния риск чрез диверсифициране на
портфейла по вид и матуритет на инструментите, както по отношение на отделните
класове активи, така и в рамките на отделните класове активи;
• ликвидност – падежната структура на инвестиционните портфейли да осигурява
адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци;
• доходност – съхранение на реалната стойност на натрупаните осигурителните вноски.
(4) Управление на риска. ПОД „Топлина“ АД прилага стратегия на комплексно
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
26
управление на риска, включваща процедури на неговото наблюдение, измерване, оценка и
контрол.
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Измерване и оценка на риска. Дружеството
наблюдава и оценява компонентите на систематичния и несистематичен инвестиционен
риск: лихвен риск, валутен риск, инфлационен риск, кредитен риск, секторен риск, риск
свързан с инвестициите в акции и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти.
Дружеството прилага различни модели за оценка на риска на финансови институции и на
нефинансови компании. В зависимост от получените резултати за самостоятелен и
модифициран кредитен риск /респективно рейтинг/ се определят и периодично ще се
преразглеждат максималните тегла за инвестиции, в специфичния кредитен риск, група,
или сектор.
2. Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава вътрешни правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
фонда и ги представя на заместник-председателя на Комисията в 7-дневен срок от тяхното
утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
3. Решенията за инвестиране в ценни книжа и депозити се вземат след анализ на
кредитния риск на емитента /депозитната институция/, чрез използването на рейтингови
модели за оценка на риска.
4. Предложенията за инвестиране се правят от портфолио мениджърите и
инвестиционните консултанти и се одобряват от ръководството на ПОД „Топлина“ АД, въз
основа на оценка на риска, по т.1 и т.З, както и при спазване на правилата по т.2 .
(5) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Активите на ДПФ „Топлина” се инвестират
само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавно гарантиран дълг;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по §1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4.общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5.банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6.ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или
друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение
да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг
от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012
г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на български
регулиран пазар на ценни книжа;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
27
9. (предишна т.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението
за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат
приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и
за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и
обезпечаване на публична емисия облигации;
10 . (предишна т.9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове, издадени
от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
11. (предишна т.10, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от:
а) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави – членки или техни централни банки;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) държави, посочени в наредба на комисията, или
от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
12. ( предишна т. 11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа, издадени от
чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква
„а“ и т.11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (предишна т.12, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на
комисията:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън
посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (предишна т.13, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) акции и/или дялове на
колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т.1 –
9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се
намира в държава-членка, съответно в държава, посочена в наредба на комисията;
15. (предишна т.14, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) банкови депозити в банки с
кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава – членка или на държава, посочена в наредба на комисията;
16. (предишна т.15, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) инвестиционни имоти в
страната, в държава – членка .
(6) Дружеството може да сключва от името и за сметка на ДПФ „Топлина“ репо сделки
и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 176, ал. 1 от КСО общо в размер до 5 на сто
от активите на Фонда, определени към края на работния ден, предхождащ датата на
сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
(7) С цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионните
фондове, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на
изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок. Такива сделки
са:
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
28
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с фючърси, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани
пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) сделките с опции, търгувани на регулирани
пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки или на регулирани
пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
3. (нова, предишна без номер, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) форуърдните
валутни договори;
4. (нова, предишна т.3, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) лихвените суапови сделки.
Сключването на такива сделки става само в съответствие с правилата и изискванията,
касаещи управлението на риска определени в ал.4.
(8) При извършване на дейност по ал.7 Дружеството спазва изискванията на Наредба №
34 от 04.10.2006 г. на КФН за условията за сключване на този вид сделки, както и за
изискванията и ограниченията към тях.
(9) При извършване на дейността по ал.5 Дружеството спазва изискванията на Наредба
№ 29 от 12.07.2006 г. на КФН, с която се определя:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) минималното ниво на рейтингите по ал.5, т.5 и
15 и рейтинговите агенции, които ги присъждат;
2. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02. 2012 г., изм. с
реш. на УС от 29.02.2012 г.) държавите по ал.5, т.11, буква „б“, т.13, 14 и 15 и
регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал.5, т.13;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) индексите по ал.5, т.12, буква „в“ и т.13, буква
„в”.
(10) Спазването на изискванията на чл.29 се осъществява и контролира на основа на
правилата, приети съгласно ал.4, т.2 на същия член.
Забрана за инвестиране
Чл.30.(1) Средствата на ДПФ „Топлина“ не могат да бъдат инвестирани в ценни
книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от ПОД „Топлина“ АД или от свързани с дружеството лица;
3. издадени от банката – попечител на Фонда, от лицата по чл.123в, ал.1 от КСО или от
свързани с тях лица.
(2)Активи на ДПФ „Топлина“ не могат да бъдат придобивани от:
1. ПОД „Топлина“ АД, с изключение на предвидените в КСО случаи;
2. управляван от ПОД „Топлина“ АД друг фонд за допълнително пенсионно
осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Дружеството;
4. лице, което е привлечено за инвестиционни консултации по чл.123в. ал.4 от КСО
или член на управителен или контролен орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по ал.2 т.1 – 4.
(3) ДПФ „Топлина“ не може да придобива активи от лицата по ал.2.
(4) Забраната за придобиване по ал.2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни
книжа на регулиран пазар.
(5) ПОД „Топлина“ АД не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
29
ценни книжа от името и за сметка на ДПФ „Топлина“ ценни книжа чрез кръстосани сделки
и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на
ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на ДПФ
„Топлина“, за нуждите на Дружеството и на свързаните с Дружеството лица.
(7) ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, в тч. ДПФ „Топлина“ не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от
акциите на един емитент или участие, чрез което Дружеството или фондовете – заедно или
поотделно – могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането
на решения във връзка с дейността на емитента.
(8) Дружеството и управлявания от него Доброволен пенсионен фонд не могат да
придобиват акции, издадени от един емитент.
Ограничения при инвестирането
Чл.31. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ДПФ „Топлина” спазва следните
ограничения при инвестирането на активите на фонда:
(1) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Количествени ограничения, предвидени в
Кодекса за социално осигуряване:
1. (предишна ал.9, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 5 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент, при което не повече от 10
на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент
и свързани с него лица. Ограничението не се прилага за инвестициите в ценни книжа по
чл. 29, ал. 5, т. 1 и 11.
2. Не повече от 5 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в банкови депозити в една банка.
3. (предишна ал.10, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 30 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро.
4. (предишна ал.11, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29, ал. 5, т. 3.
5. (предишна ал.12, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29, ал. 5, т. 9.
6. (предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от
едно и също управляващо дружество.
7. (предишна ал.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Не повече от 10 на сто от
активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл.29, ал.5, т.16, като инвестицията в един
имот не може да надвишава 5 на сто от активите на фондовете.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
30
(2) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Допълнителни количествени ограничения по
основни класове активи, изразени като допустим относителен дял на всеки един от тях в
общите активи на Фонда:
1. (предишна ал.1, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) инвестиции в ценни книжа по
чл.29,ал.5, т.1 и т.11 – не повече от 90 на сто;
2. (предишна ал.2, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Инвестиции в активи по чл.29,
ал.5, т.2, т.12, буква “в” и т.13, буква “в” – не повече от 50 на сто;
3. (предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Инвестиции в активи по чл.29,
ал.5, т.4, т.12, буква “а” и т.13, буква “а” – не повече от 15 на сто;
4. (предишна ал.3, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.изм. с реш. на УС от 03.02.2012
г.) Инвестиции в активи по чл.29, ал.5, т.5 и 15 – не повече от 40 на сто;
5. (предишна ал. 5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Инвестиции в ценни книжа по
чл.29, ал.5, т.6 – не повече от 20 на сто;
6. Инвестиции в ценни книжа по чл.29, ал.5, т.7 – не повече от 10 на сто;
7. (предишна ал. 6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Инвестиции в ценни книжа по
чл.29, ал.5, т.8, т.12, буква “б” и т.13, буква “б”- не повече от 50 на сто;
(3) (предишна ал.13, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД не
може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на ДПФ „Топлина“
или да бъде гарант на трети лица с активите на Фонда.
(4) (предишна ал.14, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД
ежегодно прави преглед и при необходимост преразглежда и променя структурата на
активите на Фонда, в случай на промени в очакванията за развитието на финансовите
пазари.
(5) (нова, предишна ал.15, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При неблагоприятни
резки промени на финансовите пазари, структурата на активите на Фонда може за кратък
период да се отклони от определените стратегически лимити (но в границите определени
от КСО), с цел запазване интересите на осигурените лица.
Инвестиционната политика
Чл.32.(1) В съответствие с принципите и целите на инвестирането на средствата на
Доброволния пенсионен фонд, Управителният съвет на ПОД „Топлина“ АД утвърждава
инвестиционна политика на Фонда, в която, в рамките на законовите ограничения, се
конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата и
ограниченията за всеки един от тях. Количествените ограничения при инвестиране по
видове активи са посочените в чл.31.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Всички сделки с ценни книжа, свързани с
управлението на активите на Фонда, с изключение на сделки извън регулиран пазар с
ценни книжа по чл.29, ал.5, т.1 и т.11 , се изпълняват от инвестиционен посредник въз
основа на договор, сключен с Дружеството.
(3) ПОД „Топлина“ АД не може да сключва договор с инвестиционен посредник, ако е
свързано с него лице. Решението за изборът на инвестиционен посредник се взема от
Управителния съвет и се одобрява от Надзорния съвет на Дружеството.
(4).( изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) ПОД „Топлина“ АД задължително сключва
договор за инвестиционни консултации относно ценни книжа с лице, което отговаря на
изискванията на чл.12 от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 86 от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
31
(5) Инвестиционният консултант, сключил договор по ал.4, не може да бъде:
1. член на управителен или контролен орган или прокурист на
пенсионноосигурителното дружество, или свързано с тях лице;
2. брокер по договор с инвестиционен посредник;
3. инвестиционен консултант по договор с инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество или с друго пенсионноосигурително дружество.
(6)Членовете на управителен или контролен орган и инвестиционният консултант на
управляващо дружество, сключило договор по ал. 4 с пенсионноосигурителното
дружество, не трябва да са членове на управителен или контролен орган или прокуристи
на пенсионноосигурителното дружество или свързано с тях лице.
(7) В 7 дневен срок от сключването и/или прекратяването на договорите по ал.2 и ал.4
Дружеството уведомява Заместник-председателя на комисията за финансов надзор.
(8) До 31 март всяка година ПОД „Топлина“ АД публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите на ДПФ „Топлина“.
Информацията се изготвя по данни към края на предходната година съгласно изисквания
на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор относно:
1. съдържанието на информацията в съответствие с изискванията на абзац първи, както
и в съответствие с количествените ограничения на тези активи, определени в този
правилник;
2. определянето и публичното оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати
при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
(9) В случай на превишение на някое инвестиционно ограничение, когато то се дължи
на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на Фонда;
3. придобиване на права по §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
ПОД „Топлина“ АД, в тримесечен срок от датата на превишението, привежда активите
на ДПФ „Топлина“ в съответствие както с изискванията на Чл.251 от КСО , така и с
количествените ограничения за тези активи, определени в Чл.31 от този правилник. До
привеждане на активите на Фонда в съответствие със законовите изисквания,
Дружеството не може да придобива за сметка на Фонда активи по чл. 29 , по отношение
на които е нарушено ограничението.
(10) Инвестиционната политика на Доброволния пенсионен фонд се предоставя на
осигуреното лице и на лицата по чл.8, ал.1, т.2-5 при изявено желание от тяхна страна.
Оценка на активите
Чл.33.(1) Оценката на активите и пасивите на Доброволния пенсионен фонд се
извършва от Пенсионноосигурителното дружество към края на всеки работен ден в
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина,
определени в утвърдените от Управителния съвет на Пенсионноосигурителното дружество
и одобрени от заместник-председателя на КФН „Правила за оценка на активите и пасивите
на ПОД „Топлина“ АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване“.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
32
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите на Пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се
предоставят на осигуреното лице и на лицата по чл. 8, т. 2 – 5 при изявено желание от
тяхна страна.
Разпределение на дохода от инвестиции
Чл.34. Разпределението на дохода от инвестирането на средствата на Доброволния
пенсионен фонд по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица и на
пенсионерите, и по партидата на неперсонифицираните суми по чл. 26, ал. 8 се извършва
всеки работен ден, едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като доходът се
включва в стойността на дяла за съответния ден.
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Встъпителна такса
Чл.35.(1) (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г) Еднократна встъпителна такса се внася за
всяко осигурено лице за откриване на индивидуална осигурителна партида в Доброволния
пенсионен фонд, едновременно с внасянето на първата осигурителна вноска, както
следва:
1. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) 10 лв. по индивидуален договор;
2. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) 10 лв. за всяко осигурено лице по
договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до
1000 лица включително;
3. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) 5 лв. за всяко осигурено лице по
договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до
5000 лица включително;
4. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) 1 лв. за всяко осигурено лице по
договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над
5000 лица включително;
(2) (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г.) В случаите когато осигуреното лице е
сключило индивидуален договор и едновременно с това в негова полза е сключен договор
с работодател или друг осигурител и размерът на встъпителната такса е различен се
дължи по-ниската от двете такси.
(3) (предишна ал.2, изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) В случай че встъпителната
такса не бъде заплатена по реда на ал.1, тя се удържа от осигурителната вноска, преди
постъпването й по индивидуалната осигурителна партида.
(4) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) Встъпителна такса не се
дължи при :
1. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) прехвърляне на средства от съответен
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
33
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г) прехвърляне на средства от наследници по
техни индивидуални партиди във фонда;
Инвестиционна такса
Чл.36.(1) В полза на Пенсионноосигурителното дружество се удържа инвестиционна
такса в размер на 10.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на
Доброволния пенсионен фонд.
(2) Инвестиционната такса по ал.1 се изчислява и начислява като задължение на
Доброволния пенсионен фонд към Дружеството ежедневно, при изчисляване стойността
на един дял.
Удръжки от осигурителните вноски
Чл.37.(1) (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г., изм. с реш. на УС от 20.10.2014 г.) От
всяка осигурителна вноска, по индивидуален договор, договор с работодател или друг
осигурител, при постъпването й в Доброволния пенсионен фонд се удържа такса в
размери, както следва:
1. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) 4,0 на сто за осигурителни вноски до 49,99 лева;
2. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) 3,5 на сто за осигурителни вноски от 50 до 99,99
лева;
3. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) 3,0 на сто за осигурителни вноски от 100 до
199,99 лева;
4. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) 2,5 на сто за осигурителни вноски над 200 лв.;
(2) (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) От всяка месечна вноска, по договор с
работодател или друг осигурител, с поето задължение за превеждане на 12 и повече
месечни вноски, в зависимост от броя на осигурените лица, при постъпването й в
Доброволния пенсионен фонд се удържа такса в размери, както следва:
1. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) – За договор до 1000 осигурени лица
включително – 4%;
2. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) – За договор с осигурени лица от 1001 до 5 000
включително – 2,5%;
3. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) – За договор с осигурени лица от 5001 до 10
0000 включително – 1%;
4. (изм. с реш. на УС от 27.08.2014 г.) – За договор с осигурени лица над 10 000 –
0,5%.
(3) (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г.) В случаите, когато размерът на таксата
определена по ал. 1 се различава от тази по ал. 2, се прилага по-ниската от двете такси.
(4) (предишна ал.3, с реш. на УС от 27.08.2014 г.) Таксите по ал.1 и 2 не се удържат
върху прехвърлени средства от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество или от една партида в друга на доброволния
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
34
пенсионен фонд.
(5) (нова, с реш. на УС от 27.08.2014 г.) Конкретният размер на таксите и удръжките
се вписват в договора с осигурителя и осигуреното лице.
Допълнителни такси
Чл.38.(1) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида, преди придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия, се удържа такса в размер на 10 на сто от изтегляните средства, но
не повече от 20 лева.
(2) Таксата по ал.1 се удържа в полза на Пенсионноосигурителното дружество при
изплащане на средствата, след облагане с предвидения в Закона данък (чл.12, ал.6).
(3) (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При всяко прехвърляне (изцяло или частично)
на натрупани средства по индивидуалната осигурителна партида в Доброволния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, осигуреното лице заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева, в случай, че не
е налице отказ за разглеждане на заявлението, съгласно чл.58, ал.7 или за прехвърляне на
средствата му, съгласно чл.59, ал.1.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Таксата по
ал. 3 се заплаща в полза на Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване от който лицето прехвърля средствата
си до пето число на месеца, в който се прехвърлят средствата.
(5) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Таксата по
ал.3 се заплаща в офис на Пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова
сметка. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите
имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от
който желае да промени участието си. Таксата по ал.3 се счита за надлежно платена,
когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 4.
(6) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.,нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от
03.02.2012 г.) При прекратяване на процедурата по прехвърляне на средствата, по реда на
глава единадесета, заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в
14-дневен срок от съответната дата по чл.60, ал.1, т.2, по начина, посочен от него в
подаденото заявление за прехвърляне на средствата.
(7) (нова, предишна ал.5 на чл. 62, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., нова,
предишна ал.8, изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Дружеството оповестява на
страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за банковите
сметки, по които може да бъде заплатена таксата за прехвърляне.
Чл.39. Таксите по чл.38, ал.1 и 3 не се заплащат при прехвърляне или изтегляне на
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида:
1. поради несъгласие с изменения в този Правилник;
2. при преобразуване или прекратяване на Пенсионноосигурителното дружество или
на Доброволния пенсионен фонд;
3. от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер на Фонда,
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
35
Чл.40. ПОД „Топлина“ АД не събира от осигурените лица и от пенсионерите на
Доброволния пенсионен фонд други такси и удръжки извън посочените в тази глава.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
Чл.41.(1) Осигурените лица придобиват право на лична пенсия за старост от
Доброволния пенсионен фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по реда на Част I на КСО.
(2) (изм. с реш.на УС от 03.02.2012 г.) По желание на осигуреното лице личната
пенсия за старост от ДПФ „Топлина“ може да се изплаща до пет години преди навършване
на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.
1 от КСО.
Срок за получаване на личната пенсия за старост
Чл.42.(1) Личната пенсия за старост се отпуска за определен срок, който не може да
бъде по-дълъг от 20 години.
(2) Изборът на срока за получаване на личната пенсия за старост се прави от
осигуреното лице в молбата-образец на Пенсионноосигурителното дружество, която
осигуреното лице подава за отпускане на пенсията.
Размер на личната пенсия за старост
Чл.43.(1) Месечният размер на личната пенсия за старост, при нейното отпускане, се
изчислява на основата на:
1. натрупаната сума по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице
към датата на разпореждането по чл.49, ал.7;
2. избрания срок за получаване на пенсията в години;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Размерът на първата месечна пенсия за старост при нейното отпускане е равен на
съотношението между натрупаната сума по индивидуалната осигурителна партида на
осигуреното лице и срокът за получаването й в месеци, коригиран с техническия лихвен
процент по ал.1, т.3.
Лична пенсия за инвалидност
Чл.44.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице придобива право на
лична пенсия за инвалидност, при трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто –
от датата на инвалидизирането, определена в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
(2) Срокът на личната пенсия за инвалидност се определя в зависимост от срока на
инвалидността, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
36
Размер на личната пенсия за инвалидност
Чл.45. Размерът на личната пенсия за инвалидност се изчислява по правилата на чл.43,
в зависимост от срока, определен по чл.44, ал.2.
Наследствена пенсия
Чл.46.(1) Право на наследствена пенсия от Доброволния пенсионен фонд имат:
1. преживял съпруг;
2. низходящи и възходящи;
3. наследници по закон;
4. друго ползващо лице, посочено в осигурителния договор.
(2) Осигуреното лице избира и посочва в индивидуалния договор за ДДПО или в
приложение към предварителното писмено съгласие, когато то е осигурено по договор за
ДДПО, сключен в негова полза, измежду лицата по ал. 1 или комбинации между тях, тези,
които имат право да получат наследствена пенсия по конкретния договор, както и размера
на полагащата им се част от средствата, натрупани по този договор.
(3) Пенсионерът, на който е отпусната допълнителна пенсия, при сключване на
пенсионния договор, избира и посочва в договора, измежду лицата по ал.1 или
комбинации между тях, тези които имат право да получат наследствена пенсия от
остатъка от средствата по неговата индивидуална осигурителна партида, както и размера
на полагащата им се част.
(4) Лицата, които имат право на наследствена пенсия избират по реда на чл. 42, ал. 2
срока за получаване на пенсията, който не може да бъде по-дълъг от 20 години.
(5) При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, когато няма лица по ал. 1, т. 1,
2, и 4 или те не са били изрично посочени по реда на ал. 2 и 3, натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида или остатъка от тях се дължат на наследниците по
закон, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно
Закона за наследството.
(6) Когато няма лица по ал. 1 и наследници по закон, средствата по индивидуалната
осигурителна партида или остатъкът от тях се прехвърлят в пенсионния резерв.
Размер на наследствената пенсия
Чл.47.(1) Размерът на наследствената пенсия на всеки наследник или на ползващо лице
се определя по правилата за изчисляване на лична пенсия за старост, съгласно чл.43, на
база на полагащата му се част от средствата по индивидуалната осигурителна партида
към датата на разпореждането по чл.49, ал.7 или от остатъка от тях.
(2) Полагащата се част на всеки наследник или на ползващо лице се определя като
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането по чл.49, ал.7 или остатъкът от тях се разпределят между
наследниците и/или ползващите лица по начина, определен от осигуреното лице, съгласно
чл.46, ал.2, съответно от пенсионера, съгласно чл.46, ал.3, или при спазване на реда за
наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
Минимален размер на допълнителните пенсии
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
37
Чл.48.(1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат при условие, че
изчисленият месечен размер към датата на отпускането им е не по-малък от 10.0 на сто от
размера на минималната месечна работна заплата за страната към същата дата.
(2) Когато изчисленият месечен размер на лична допълнителна пенсия е по-малък от
минималния размер по ал.1, осигуреното лице има право:
1. да направи допълнително еднократна вноска в размер, който ще направи възможно
отпускането на пенсия най-малко в минималния размер по ал.1;
2. да отложи своето пенсиониране и да продължи да прави вноски в Доброволния
пенсионен фонд, докато по индивидуалната осигурителна партида се натрупат средства в
размер, който ще направи възможно отпускането на пенсия най-малко в минималния
размер по ал.1;
3. да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида.
(3) Когато изчисленият месечен размер на наследствена пенсия е по-малък от
минималния размер по ал.1, наследникът на осигурено лице или на пенсионер, или
ползващото лице имат правата по ал.2, т.1 и 3.
Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
Чл.49.(1) Допълнителните пенсии по този Правилник се отпускат въз основа на молба,
по образец на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Молбата по ал.1 се подава в офис на
Пенсионноосигурителното дружество от осигуреното лице, от неговите наследници или
от наследниците на пенсионер или от ползващите лица, лично или от упълномощено от
тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, в които молбата се
подава от пълномощник, същият прилага заверено от него копие на пълномощното към
молбата.
(3)(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Към молбата за отпускане на лична пенсия за
старост се прилага заверено от осигуреното лице или от пълномощника копие на:
1.(нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО или
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) лична карта на осигуреното лице при ползуване
на правото на предсрочно получаване на пенсия.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Към молбата за отпускане на лична пенсия за
инвалидност се прилага заверено от осигуреното лице или от пълномощника копие на
експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена работоспособност 50 и над
50 на сто.
(5)(изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Към молбата по ал.1 за отпускане на
наследствена пенсия се прилагат заверено от наследник или ползващо лице или от техен
пълномощник копие на:
1. акт за смъртта на осигуреното лице или на пенсионера;
2. удостоверение за наследници.
(6) При подаване на молбата по ал.1 лицата по ал.2 или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(7) При приета молба с приложени към нея редовни документи Пенсионно-
осигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на молбата, издава
разпореждане за отпускане на съответния вид допълнителна пенсия.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
38
(8) Разпореждането по ал.7 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
2. дата и входящ номер на молбата по ал.1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида към датата на разпореждането;
4. вида и размера на отпусканата пенсия и срока за нейното получаване;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет на
Пенсионноосигурителното дружество.
(9) При приета молба с приложени към нея нередовни и/или липсващи документи
Пенсионноосигурителното дружество, в 15-дневен срок, уведомява писмено лицата по
ал.2 за неизправностите.
(10)След отстраняване на неизправностите и представянето на редовните и/или нови
документи, Пенсионноосигурителното дружество издава разпореждането в срока по ал.7.
(11) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал.9, лицата по ал.2 не
отстранят неизправностите, Пенсионноосигурителното дружество отказва отпускането на
пенсията, за което ги уведомява писмено в 7-дневен срок от датата на изтичането на
тримесечния срок.
(12) В уведомлението по ал.11 се посочват мотивите за отказа.
(13) При подписване на пенсионния договор или с уведомлението по ал.11
Пенсионноосигурителното дружество връща на лицата по ал.2 приложените към молбата
оригинални документи.
(14) Лицата по ал.2 могат в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал.7 или на уведомлението по ал.11 да направят писмено възражение
по тях пред Управителния съвет на Дружеството.
(15) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на получаване на
възражението.
(16) Решението на Управителния съвет по ал. 15 може да се обжалва по съдебен ред.
Пенсионен договор
Чл.50.(1) За получаване на допълнителна пенсия се сключва пенсионен договор между
Пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, наследник или ползващо лице, за
което е издадено разпореждане по чл.49, ал.7.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и ЕИК на
Пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на Доброволния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
6. срока за получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
39
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на договора.
(3) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията и по
реда на чл.18
(4) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изплащане на последната месечна пенсия.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4 е както следва:
1. в случаите по ал.4, т.1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал.4, т.2 – от датата на последното плащане.
Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии
Чл.51.(1) Допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ
месеца, през който е придобито правото на съответния вид пенсия, при условие, че
молбата с необходимите документи е подадена в Пенсионноосигурителното дружество в
6-месечен срок от датата на придобиване на правото.
(2) Когато молбата и документите са постъпили в Пенсионноосигурителното
дружество след срока по ал.1, допълнителните пенсии се отпускат от първо число на
месеца, следващ месеца, през който е регистрирана молбата в Пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Допълнителните пенсии се изплащат до 5-то число на месеца, следващ този за който
се отнасят, по банков път, чрез пощенски запис или по друг подходящ начин, посочен в
молбата за отпускане на допълнителна пенсия, като начина на плащане на пенсията се
урежда и в пенсионния договор.
(4) Първата допълнителна пенсия се отпуска и се изплаща не по-късно от 30
календарни дни от датата на регистриране на молбата в Пенсионноосигурителното
дружество с приложени редовни документи и след сключване на пенсионния договор.
(5) Разходите, свързани с изплащането на допълнителните пенсии, са за сметка на
Дружеството и се уреждат в пенсионния договор.
Преизчисляване на допълнителните пенсии
Чл.52. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Изплащаните от Доброволния пенсионен
фонд допълнителни пенсии се преизчисляват на всеки три месеца, в зависимост от
реализирания доход от инвестирането на средствата на Фонда през предходното
тримесечие.
ГЛАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителните пенсии
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
40
Чл.53.(1) Пенсионноосигурителното дружество спира изплащането на допълнителна
пенсия, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка при изчисляване на нейния
размер;
3.е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и техническа
грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява плащането на
пенсията.
(3) В случаите на ал.1, когато допълнителната пенсия е изплащана в по-малък размер,
разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на
възстановяване плащането на допълнителната пенсия.
(4) В случаите на ал.1, когато допълнителната пенсия е изплащана по вина на
Дружеството в по-голям размер, разликата се отнася за сметка на Дружеството.
Дружеството може да санкционира виновните длъжностни лица съгласно Правилника за
вътрешния трудов ред на ПОД „Топлина“ АД.
(5) Правилата на ал.3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на средствата.
(6) В случаите на ал.1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък размер,
разликата се изплаща в срок не по дълъг от 1 година от датата на установяване на грешката.
(7) В случаите на ал.1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям размер по
вина на Дружеството, разликата се отнася за сметка на Дружеството.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
допълнителна пенсия и на разсроченото плащане с решение на Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице, техните наследници или ползващото лице могат да
направят възражение срещу решението по ал.8 пред Управителния съвет в 15-дневен срок
от датата на получаването му. Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от
датата на получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал. 9 може да се обжалва по съдебен ред.
Прекратяване на допълнителните пенсии
Чл.54.(1) Допълнителната пенсия се прекратява в следните случаи:
1. при изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида или изтичане
на срока, за който е отпусната допълнителната пенсия;
2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
3. допълнителната пенсия е отпусната и се изплаща въз основа на представена невярна
информация, на неистински, подправени документи или на такива с невярно съдържание.
(2) Пенсионноосигурителното дружество в срок до 15 календарни дни от датата на
констатиране на основанието за прекратяване на допълнителната пенсия по ал.1, т.1
уведомява получателя й.
(3) В случаите на ал.1, т.3, прекратяването на допълнителната пенсия се извършва с
решение на Управителния съвет, въз основа на съдебно решение, с което се установяват
обстоятелствата – основание за прекратяването. За решението на Управителния съвет се
прилагат правилата на чл.53, ал.9 и 10.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
41
(4) В случаите по ал.3 получените неоснователно суми се възстановяват от лицата,
които са ги получили чрез еднократно заплащане в 30-дневен срок от датата на писменото
уведомление. След изтичане на 30-дневния срок, Пенсионно-осигурителното дружество
търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(5) В случаите, когато допълнителната пенсия е изплащана след смъртта на пенсионера,
поради това, че Пенсионноосигурителното дружество не е било своевременно уведомено
за настъпването на смъртта, изплатените средства след датата по ал.1, т.2 се възстановяват
от лицата, които са ги получили по реда на ал.4.
(6) Правилата на ал.1-5 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната осигурителна партида.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА
ПО ИНДВИДУАЛНАТА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по
индивидуалната осигурителна партида
Чл.55.(1) Право на еднократно или на разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната осигурителна партида имат осигуреното лице, неговите наследници или
наследници на пенсионер, или ползващото лице, които са придобили право на съответния
вид допълнителна пенсия и са подали молба за еднократно или разсрочено изплащане.
(2) Средствата по индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице
задължително се изплащат еднократно или разсрочено, когато лицата по ал.1 са подали
молба за отпускане на съответния вид пенсия и изчисленият месечен размер към датата на
отпускането й е по-малък от минималния размер по чл.48, ал.1.
(3) Размерът на дължимата сума на лицата по ал.1 се определя, като броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида към датата на разпореждането по ал.13 се умножи
по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(4) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник или ползващо
лице се определя като броят дялове по индивидуалната осигурителна партида към датата
на разпореждането по ал.13 се разпределя между тях по начина, определен от осигуреното
лице, съгласно чл.46, ал.2, съответно от пенсионера, съгласно чл.46, ал.3 или при спазване
реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството,
и полученият брой дялове на всеки наследник се умножи по стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(5) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида средства към датата на
разпореждането по ал.13 се раздели на броя на плащанията и така изчисленият размер не
може да бъде по-малък от 10.0 на сто от размера на минималната месечна работна заплата
за страната към датата на първото плащане.
(6) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник или ползващо лице се
определя, като размерът на натрупаните по индивидуалната осигурителна партида
средства към датата на разпореждането по ал.13 се разпределя между тях по начина,
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
42
определен от осигуреното лице, съгласно чл.46, ал.2, съответно от пенсионера, съгласно
чл.46, ал.3 или при спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове,
съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите му се средства се раздели на
броя на плащанията, като изчисленият размер не може да бъде по-малък от 10.0 на сто от
размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на първото
плащане.
(7) В случаите на ал.5 и 6, когато изчисленият размер на периодичното плащане е по-
малък от 10.0 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към
датата на първото плащане, средствата по индивидуалната осигурителна партида се
изплащат еднократно.
(8) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.
(9) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва въз основа на писмена молба
по образец на Пенсионноосигурителното дружество, подадена от лицата по ал.1 или от
упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
(10) Към молбата по ал.9 се прилагат:
1. от осигуреното лице – документите по чл.49, ал.3, съответно ал.4;
2. от наследника – документите по чл.49, ал.5;
(11) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато молбата-образец се подава от
упълномощено лице, към нея, освен документите по ал.10 се прилага и заверено от
пълномощника копие на нотариално завереното изрично пълномощно.
(12) При подаване на молбата-образец, лицата по ал. 1 или пълномощникът представят
лична карта или друг официален документ за самоличност.
(13) При приета молба-образец с приложени към нея редовни документи,
Пенсионноосигурителното дружество, в срок до 30 работни дни от регистрирането й,
издава разпореждане за еднократното или разсрочено изплащане.
(14) Разпореждането по ал.13 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
2. дата и входящ номер на молбата;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по индивидуалната
осигурителна партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата на
разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет на
Пенсионноосигурителното дружество.
(15) При приета молба-образец с приложени към нея нередовни и/или липсващи
документи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 49, ал. 11 – 16.
(16) Разходите, свързани с разсроченото изплащане, са за сметка на Дружеството и се
уреждат в договора за разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
Чл.56.(1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната
осигурителна партида се сключва договор за разсрочено изплащане между Пен-
сионноосигурителното дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник на
пенсионер, или ползващо лице, за които е издадено разпореждане по чл. 55, ал. 13.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
43
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия, БУЛСТАТ на
Пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на Доброволния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето по ал.1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. общия брой на плащанията;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на договора.
(3) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват при
условията и по реда на чл.18.
(4) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната осигурителна партида.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал.4, е както следва:
3. в случаите по ал.4, т.1 – от датата на смъртта;
4. в случаите по ал.4, т.2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ИНДВИДУАЛНАТА
ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА
Прехвърляне на средства на осигурено лице от Доброволен
пенсионен фонд „Топлина“ в доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Условия за прехвърляне на средства
Чл.57.(1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд или част от тях в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от
веднъж в рамките на една календарна година.
(2) Извън случаите по ал.1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната си осигурителна партида в Доброволния пенсионен фонд в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при
преобразуване или прекратяване на ПОД „Топлина“ АД или на управлявания от него ДПФ
„Топлина“, както и при несъгласие с извършени промени в този Правилник, които не
произтичат от изменение в нормативната уредба ако в тримесечен срок от уведомлението
по чл.81, ал.3 подаде заявление за това.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
44
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице има право не повече от
веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по
индивидуалната му осигурителна партида средства от лични вноски или част от тях по
индивидуална осигурителна партида на съпруг или на роднини по права линия до втора
степен в Доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОД „Топлина” АД или в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(4) Средствата от вноски на работодател или на друг осигурител, натрупани по
индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице в Доброволния пенсионен
фонд, могат да се прехвърлят в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при спазване на изискванията и ограниченията,
предвидени в осигурителния договор, сключен между работодателя или другия
осигурител и Пенсионноосигурителното дружество, при прекратяване от страна на
работодателя на посочения договор, както и при прекратено по отношение на осигуреното
лице трудово правоотношение, служебно правоотношение или договор за управление с
работодателя, страна по посочения договор.
Ред и срокове за прехвърляне на средствата в съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Чл.58.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Прехвърлянето на натрупаните средства
по индивидуалната осигурителна партида в Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ или
част от тях в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се
извършва въз основа на заявление по образец, съгласно приложение № 3 на Наредба № 3
от 24.09.2003 г. на КФН.
(2) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.)
Заявлението за прехвърляне се подава от осигуреното лице в офис на
Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да
прехвърли средствата си или част от тях чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
(електронно заявление).
(3) (предишна ал.2, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които
заявлението за прехвърляне се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице
върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които се
подава електронно заявление за прехвърляне, същото се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис.
(4) (предишна ал.3, доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При прекратено трудово
правоотношение, служебно правоотношение или договор за управление лицето, което
желае да прехвърли средства, натрупани от вноски на осигурителя, с когото е прекратено
правоотношението, удостоверява това обстоятелство с документ. При прехвърляне на
средствата, съгласно чл. 57, ал.3, към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното
лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената
или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в ДПФ
„Топлина” към заявлението за прехвърляне задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи това обстоятелство като в заявлението се описват приложените
документи и промяната, която те удостоверяват.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
45
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени
или неправилно попълнени данни не се приемат.
(7) (предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД може да
откаже разглеждане на заявлението само когато:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) имената на лицето или единният му
граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага
Дружеството и към заявлението не са приложени документите по чл.58, ал.4 и ал.5;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
3. (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в заявлението не е записан номерът на
осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в
документите на Дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения
в заявлението източник на средства; изключение от това правило са случаите, в които
лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за
които не е предвидено ограничение.
(8) (предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Процедурата по прехвърляне на
средства на осигурени в ДПФ „Топлина“ лица започва всеки месец, през който, в срок от
три работни дни от началото на месеца, се получат с приемо-предавателен протокол от
друго пенсионноосигурително дружество двата екземпляра на всяко заявление и
документите към него, подадени от лица осигурени в ДПФ „Топлина“ за прехвърляне на
средства в управляван от това дружество доброволен пенсионен фонд.
(9) (нова, предишна ал.8, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД,
вписва в електронния регистър на ДПФ „Топлина” всички приети, съгласно ал.6,
заявления за прехвърляне; попълва в двата екземпляра на всяко заявление определените за
него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на
заявления или за прехвърляне на средства и в 7 дневен срок от датата на получаването им
връща с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително
дружество попълнените със съответните данни първи екземпляри на заявленията.
(10) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне е
подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в
сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран
електронен подпис.
Чл.59.(1) ПОД „Топлина“ АД може да откаже прехвърляне на средствата на лице,
осигурено в Доброволния пенсионен фонд, когато:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) не са изпълнени изискванията на чл.247, ал.1, 2
или 3, или чл.340, ал.3, т.2 от КСО;
2. в осигурителния договор е налице ограничение по чл.236, ал.1 от КСО.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на отказ по смисъла на чл.58, ал.7 или
чл. 59, ал.1, всяко лице има право да получи при поискване заверено, съответно електрон-
но, копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на
седмодневния срок по чл. 58, ал.9.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Възражението по ал. 2 се подава до ПОД
„Топлина“ АД, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
осигуреното лице желае да премине.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД разглежда възражението в
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
46
срок 3 работни дни от получаването му и се произнася с писмено мотивирано решение,
като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства.
При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица дружеството излага
в мотивите към решението си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(5) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД може да потвърди
направеният отказ, съгласно чл.58, ал.7 и чл. 59, ал.1, на същото или друго основание, при
което в срока по ал.4 изпраща на осигуреното лице постановеното решение, с писмо с
обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на
заявлението на дружеството, в което лицето го е подало като процедурата по прехвърляне
на средствата се прекратява.
(6) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които ПОД „Топлина“ АД отменя
отказа си по чл.58, ал.7 и чл.59, ал.1, изцяло или за част от средствата, в срока по ал.4
изпраща на осигуреното лице постановеното решение, с писмо с обратна разписка и връща
с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в
което лицето го е подало като процедурата по прехвърляне на средствата продължава.
(7) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на
средствата е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде
възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете,
определени в ал.2 и 3. В този случай кореспонденцията по ал.5 и 6 се осъществява по
същия начин.
Чл.60.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) До
три дни от изтичане на срока по чл.38, ал.4, ПОД „Топлина” АД изпраща до съответното
ПОД, управляващо фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средствата си или част от
тях информация за имената и ЕГН-тата на тези от тях, които не са заплатили дължимата
такса за прехвърляне. В същия срок, дружеството получава от съответното ПОД
информация за имената и ЕГН-тата на лицата, които са подали искане за оттегляне на
подаденото заявление и номера на банковата сметка, по която следва да се преведат
средствата на лицата, по отношение на които процедурата по прехвърляне продължава.
След като указаната информация бъде обменена:
1. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) средствата от индивидуалните осигурителни
партиди на всички лица с приети заявления за прехвърляне през съответния месец, по
отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, съгласно чл.62, ал.7, се
прехвърлят едновременно по банковите сметки на съответните фондове;
2. средствата се прехвърлят на 15 число на месеца, следващ месеца, в който е
започнала процедурата по прехвърлянето или в първия работен ден, следващ тази дата;
3. (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) в деня на
прехвърляне на всички средства по индивидуалната партида в ДПФ „Топлина” се
прекратява осигурителното правоотношение с ПОД „Топлина“ АД, управляващ ДПФ
„Топлина“, в който е осигурено лицето, желаещо да се прехвърли;
4. едновременно с прехвърлянето на средствата ПОД „Топлина“ АД изпраща на ПОД,
управляващи съответните фондове, писмена информация за прехвърлените средства на
всяко лице.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се
определя на база на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на
прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната осигурителна
партида, постъпили по сметката на Фонда до датата на прехвърлянето:
1. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
47
2. (отм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.)
Прехвърляне на средства на осигурено лице от доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество в Доброволен пенсионен фонд „Топлина“
Чл.61.(1) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато осигурено лице желае да
прехвърли средства от партидата си от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество в ДПФ „Топлина“, то подава заявление в в офис на ПОД
„Топлина“ АД. Заявлението е по образец, приложение № 3 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН и се подава чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случаите, в които заявлението за
прехвърляне се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия
му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случаите, в които се подава
електронно заявление за прехвърляне, същото се подписва от осигуреното лице с
квалифициран електронен подпис
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени
или неправилно попълнени данни не се приемат.
(4) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай на промяна в имената или на единния
граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в доброволния пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, към заявлението за
прехвърляне задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно
сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство като в
заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(5) (доп. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) При прекратено трудово правоотношение,
служебно правоотношение или договор за управление лицето, което желае да прехвърли
средства, натрупани от вноски на осигурителя, с когото е прекратено правоотношението,
удостоверява това обстоятелство с документ. При прехвърляне на средствата, съгласно чл.
57, ал.3, към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното лице копия от официални
документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(6) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за
прехвърляне осигуреното лице подписва и осигурителен договор с ПОД „Топлина” АД на
хартиен носител или във формата на електронен документ с квалифициран електронен
подпис. В случай, че лицето вече е осигурено в ПОД „Топлина” АД, се сключва
допълнително споразумение.
(7) (предишна ал.6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Лицето, приело заявлението,
му поставя уникален входящ номер и дата като попълва в него и в осигурителния договор,
съответно в допълнителното споразумение определените за ПОД „Топлина” АД данни.
Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а
осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно
на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора
или допълнителното споразумение. Подаденото заявление се вписва в електронния
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
48
регистър на ДПФ „Топлина”, в срок до три работни дни от деня на получаването му от
осигуреното лице.
(8) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне и
осигурителният договор, съответно допълнителното споразумение са подадени като
електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
ПОД „Топлина” АД, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в
електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на
първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в
извънработно време или в неработен ден.
(9) (нова, предишна ал.7, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина“ АД
предоставя на лицето, което подава заявление:
1. актуална писмена информация относно прехвърлянето на средствата и основните
характеристики на управлявания от него ДПФ „Топлина”. Информацията се изготвя по
образец съгласно приложение № 36 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН;
2. актуална информация относно срока и начина на подаване на възражение в случай на
отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средствата, направен от ПОД,
управляващо фонда, от който лицето желае да прехвърли средствата;
(10) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД оказва съдействие на
лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за
прехвърляне, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или
други причини.
(11) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Лице, подало заявление за прехвърляне,
може да го оттегли в срок до пето число на месеца, в който се прехвърлят средствата,
съгласно чл.60, ал.1, т.2, с искане по образец приложение № 5 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на
подписа в офис на ПОД „Топлина” АД, чрез негов осигурителен посредник или по
пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, в случай, че заявлението е
подадено по електронен път. При оттегляне на заявлението, съгласно настоящата алинея,
процедурата по прехвърляне се прекратява.
Чл.62.(1) Процедурите по прехвърляне на средства по индивидуалните осигурителни
партиди от други фондове в ДПФ „Топлина“ за всички лица с регистрирани заявления за
прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.
(2) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД „Топлина“ АД е
регистрирало заявления за прехвърляне през изминалия месец:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява писмено за това, дружествата в
чиито управлявани от тях фондове са осигурени съответните лица, в срок от три работни
дни от датата по предходната алинея като им предава с приемо-предавателен протокол
двата екземпляра на всяко заявление и документите към него съгласно чл.61, ал.4 и 5, в
случай, че има такива;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) анулира заявленията, които не са приети,
съгласно чл.61, ал.3 като отбелязва това обстоятелство върху двата екземпляра на
заявлението и в електронния регистър на ДПФ „Топлина”;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в седемдневен срок от анулиране на
заявлението уведомява лицето за това обстоятелство с писмо с обратна разписка или чрез
осигурителен посредник – писмено срещу подпис, а в случай, че заявлението за
прехвърляне и осигурителният договор, съответно допълнителното споразумение са
подадени като електронни документи, уведомяването се извършва чрез електронната
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
49
поща на лицето, посочена в електронния му подпис.
(3) (изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) След получаване на първия екземпляр на
всяко прието заявление за прехвърляне на средствата от ПОД, управляващо фонда, в който
са осигурени лицата, желаещи да се прехвърлят и в случай, че са налице откази за
разглеждане на заявленията или откази за прехвърляне на средствата, ПОД „Топлина” АД:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) уведомява осигурените лица за направените
откази чрез осигурителен посредник или чрез електронната поща на лицата, посочена в
електронния им подпис, в случаите, в които заявленията за прехвърляне на средствата са
подадени като електронен документ, в срок 7 дни след изтичане на срока за получаване на
първия екземпляр на заявленията, ведно с отказите от съответните ПОД;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) предоставя на осигурените лица при поискване
заверено, съответно електронно, копие на заявленията за прехвърляне на средствата, в
срока, съгласно т.1;
3. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) в срока, по т.1, приема подадените от
осигурените лица възражения, ведно с всички приложени писмени доказателства, както и
заверени от осигурените лица, съответно сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи съответните данни, в случаите на несъответствия по чл.61, ал.4; в случай,
че заявленията за прехвърляне на средствата са подадени като електронни документи,
възраженията могат да бъдат приети по електронен път с квалифициран електронен
подпис на лицата;
4. (нова, предишна ал.8 на чл. 61, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г., изм. с реш.
на УС от 03.02.2012 г.) предава с приемо-предавателен протокол всички възражения по
направени откази на първия работен ден след изтичане на срока по т. 1 на съответното
ПОД, като към всяко възражение прилага и първия екземпляр на заявлението за
прехвърляне на средствата и приложените, съгласно т.3 документи; в случай, че
заявленията за прехвърляне на средствата и/или възраженията са подадени като
електронни документи, предаването може да бъде извършено по електронен път с
квалифициран електронен подпис на ПОД „Топлина” АД.
(4) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) В случай, че ПОД управляващо фонда от който
лицето желае да прехвърли средствата си потвърди направеният отказ за разглеждане на
заявлението или за прехвърляне на средствата на същото или друго основание,
процедурата по прехвърляне по отношение на това лице се прекратява. В случай, че ПОД
управляващо фонда от който лицето желае да прехвърли средствата си отмени изцяло или
за част от средствата направеният отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне
на средствата, процедурата по прехвърляне по отношение на това лице продължава.
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) До три дни от изтичане на
срока за плащане на дължимата такса за прехвърляне, ПОД „Топлина” АД получава от
съответното ПОД, информация за имената и ЕГН-тата на лицата, които не са заплатили
дължимата такса за прехвърляне. В същия срок, дружеството изпраща до съответното
ПОД, управляващо фонда, от който лицата желаят да прехвърлят средствата си:
1. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) информация за имената и ЕГН-тата на лицата,
които са подали искане за оттегляне на подаденото заявление;
2. (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) номера на банковата сметка, по която следва
да се преведат средствата на лицата, по отношение на които процедурата по прехвърляне
продължава,
(6) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) От момента на прехвърляне на средствата на
осигуреното лице от доброволния пенсионен фонд, от който лицето желае да се
прехвърли в ДПФ „Топлина”, сключеният, съгласно чл.61, ал.6 осигурителен договор или
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
50
допълнително споразумение влизат в сила.
(7) (нова предишна ал. 6, изм. с реш. на УС от 17.10.2011 г.) Осигуреното лице
може да подаде ново заявление, в сроковете и по реда, предвидени в глава единадесета от
правилника, във всички случаи, в които, процедурата по прехвърляне на средствата е
прекратена поради:
1. оттегляне на подадено заявление от осигуреното лице;
2. неплащане в срок на дължимата такса за прехвърляне от осигуреното лице;
3. отказ за разглеждане на заявлението или прехвърляне на средствата, постановен от
дружеството, управляващо фонда, от който лицето желае да се прехвърли.
(8) (нова с реш. на УС от 17.10.2011 г.) ПОД „Топлина” АД публикува на страницата
си в интернет образците на заявленията за прехвърляне на средствата, образците на
осигурителните договори и допълнителните споразумения и на исканията по чл.61, ал.11,
както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.
Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална
осигурителна партида на съпруг или на роднини по права линия до
втора степен
Чл.63.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г.) Прехвърлянето на натрупаните по
индивидуалната осигурителна партида в ДПФ „Топлина” средства от лични вноски или
част от тях по индивидуална осигурителна партида в на съпруг или на роднини по права
линия до втора степен в ДПФ „Топлина”се извършва въз основа на писмена молба по
образец на Пенсионноосигурителното дружество, която се подава от осигуреното лице.
(2) Прехвърлянето по ал.1 се извършва в срок до 1 месец от датата на регистриране на
молбата в Пенсионноосигурителното дружество.
Изтегляне на средства от индивидуалната осигурителна партида
Чл.64.(1) Осигурените лица могат да изтеглят натрупани средства по индивидуалната
осигурителна партида от лични вноски или част от тях преди придобиване право на
съответния вид допълнителна пенсия, при условията на чл.14, ал.3.
(2) Изтеглянето на средствата по ал. 1 се извършва по реда и начина, предвидени в
чл.55, в едномесечен срок от датата на регистриране на молбата в Пен-
сионноосигурителното дружество.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Състав, подбор на членовете и мандат
Чл.65. Интересите на осигурените лица в Доброволния пенсионен фонд се
представляват от Консултативен съвет.
Чл.66.(1) Консултативният съвет е с численост от 7 души и в него участват 3
представители на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда, 3 представители на
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
51
осигурителите и един представител на ПОД „Топлина“ АД.
(2) В срок до 2 месеца от вписването на Фонда в съдебния регистър или най-късно един
месец преди изтичането на мандата на консултативния съвет Управителният съвет
определя на принципа на случаен избор представителите на осигурените лица и на
пенсионерите на Фонда като представителите на осигурените лица се избират между
първите 20 лица с най-голям брой лични вноски и с най-голям размер на средствата по
индивидуалните им осигурителни партиди, натрупани от лични вноски.
(3) Подборът на осигурителите се извършва, в срок един месец от вписването в
съдебния регистър на Фонда или най-късно два месеца преди изтичането на мандата на
Консултативния съвет, чрез покана от страна на Управителния съвет на Дружеството,
отправена до трима осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица
във Фонда, да посочат свои представители за участие в Консултативния съвет. Ако не
бъдат посочени представители, Управителният съвет отправя аналогична покана за
следващите по ред осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица
във Фонда.
(4) Представителят на Дружеството се определя с решение на Управителния съвет.
Чл.67.(1) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
ПОД;
5. да не са членове на попечителски или консултативни съвети на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от друго ПОД.
(2) В сроковете по чл.66, ал.2 и ал.З членовете на Консултативния съвет задължително
представят на Управителния съвет на Дружеството писмена декларация, че отговарят на
изискванията на предходната алинея и се задължават да уведомят съвета при промяна на
декларираните обстоятелства.
Чл.68. (1) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години.
(2)Мандатът на членовете на Консултативния съвет се прекратяват предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията на чл.67, ал.1;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6
месеца;
3. в случаи на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са общоизвестни;
4. по тяхна писмена молба – за представителите на осигурените лица и пенсионерите
на Фонда;
5. с решение на осигурителя – за представител на осигурител;
6. с решение на Управителния съвет на Дружеството – за представител на Дружеството.
(3) При прекратяване на мандата по реда на предходната алинея председателят на
Консултативния съвет уведомява осигурителя или Управителния съвет на ПОД да
определи в срок от 1 месец нов представител при условията на чл.66, ал.2 и ал.З и чл.67,
ал.1.
(4) Едновременно с решението за освобождаване осигурителят, съответно
Управителния съвет на ПОД, определя нов представител в съвета.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
52
(5) Избраният нов представител на мястото на предсрочно освободен представител
довършва мандата му.
Устройство, дейност и функции на Консултативния съвет
Чл.69.(1) Консултативният съвет от своя състав избира председател и зам.-председател
с мандат от 1 година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията.
(3) Съветът се обслужва от технически секретар, определен от Управителния съвет на
Дружеството.
Чл.70. В тримесечен срок от датата на първото си заседание Консултативният съвет
приема Правилник за дейността си.
Чл.71.(1) Консултативният съвет провежда редовни заседания веднъж на всяко
тримесечие. Редът и начинът на провеждане на заседание се определят в Правилника по
предходния член.
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от
членовете му.
(3) По покана на съвета на заседанието могат да присъстват представители на КФН и
необходими експерти в съответствие с потребностите на дневния ред.
Чл.72. (1) Всеки член на Консултативния съвет има право на един глас.
(2) Съветът взема решение с мнозинство от повече от половината членове на съвета.
(3) Решенията на съвета имат препоръчителен характер за ПОД „Топлина“ АД.
Чл.73. (1) Консултативният съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване от страна на ПОД „Топлина“ АД на задълженията към осигурените
лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали на осигурени лица, свързани с нарушения на
техните права, във връзка с тях отправя питания и искания до Управителния съвет на ПОД
„Топлина“ АД или други институции и организации, съдейства за уреждане на възникнали
спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на ДПФ „Топлина“;
4. прави предложения за подобряване на работата на Дружеството по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения до Управителния и/или Надзорния съвет на
Дружеството по други аспекти от дейността на Дружеството, които засягат интересите на
участниците в ДПФ „Топлина“;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на Управителния и Надзорния
съвет на ПОД „Топлина“ АД и на Комисията за финансов надзор в срок до 30 април
следващата година, а при изтичане на мандата на съвета – до датата на която изтича
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
53
мандатът му.
(2) Исканията, питанията и предложенията на Консултативния съвет се обсъждат от
Управителния съвет и се докладват на Надзорния съвет на първите им заседания,
провеждани след датата на получаването им, вземат решения по тях и в седем дневен срок
от провеждане на заседанията се дава писмен отговор на Консултативния съвет.
(3) Консултативният съвет осъществява функциите си в седалището на ПОД „Топлина“
АД и има за адрес на кореспонденция адресът на Дружеството. Направените разходи, в
т.ч. командировъчни разходи, са за сметка на Дружеството.
(4) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждения за дейността си.
Права и задължения на Консултативния съвет
Чл.74.(1) Консултативният съвет има следните права:
1.достъп до документацията на ПОД „Топлина“ АД във връзка с изпълнение на
функциите си по чл.73, ал.1;
2.да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на Дружеството,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
3.да отправя писмени предложения до ПОД „Топлина“ АД, свързани с изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Топлина“;
4.да ползва безвъзмездно помещения и техническо оборудване на Дружеството,
необходими за осъществяване на функциите си;
5.при изпълнение на функциите си да изисква съдействие от Дружеството;
6.да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително страницата на ПОД „Топлина“ АД в интернет.
(2) Консултативният съвет е длъжен:
1.да проучва получени жалби, молби и сигнали и да предприема необходимите
действия по решаването им, както и да отговаря писмено на съответните лица в срок до 2
месеца от подаването им.
2.да информира незабавно Комисията за финансов надзор при основателно съмнение
за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на Дружеството,
негови служители или осигурителни посредници.
(3) Членовете на Консултативния съвет нямат право:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали по повод на изпълнение на
функциите си и които не са обществено известни;
2. да използуват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от
свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на
физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Дружеството, освен ако това
не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва от закона и
разпоредбите на нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване.
(5)Членовете на Консултативния съвет подписват декларация, че са уведомени за
задължението си да не разгласяват пред трети лица факти и сведения, които са узнали при
изпълнение на функциите си и които не са обществено известни.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
54
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО
ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,
НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
Чл.75.(1) Пенсионноосигурителното дружество учредява, управлява и представлява
Доброволния пенсионен фонд при взаимоотношенията с трети лица в съответствие с
КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 Пенсионноосигурителното
дружество:
1. избира и сключва договори с инвестиционни посредници, с инвестиционен
консултант и с банка – попечител;
2. (изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.) обнародва едновременно в „Държавен вестник“
годишните финансови отчети на Пенсионноосигурителното дружество и на Доброволния
пенсионен фонд след приемането им от Общото събрание на акционерите;
3. събира, обработва, съхранява и предоставя данни за осигурените лица и
пенсионерите, и за техните наследници, при спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни;
4. за познава осигурените лица и осигурителите с Правилника и всички негови
изменения и допълнения;
5. изплаща пенсиите на пенсионерите на ПОД „Топлина“ АД;
6. организира и управлява инвестиционната, финансовата и другите дейности на Фонда;
7. води индивидуална осигурителна партида за всяко осигурено лице и пенсионер на
Фонда съгласно изискванията на КФН и този Правилник;
8. изпраща на осигурените лица, безплатно, до 31 май на всяка календарна година,
извлечения от индивидуалните им осигурителна партиди и осигурява възможност на
всяко осигурено във Фонда лице да получи при поискване допълнителна информация за
своята индивидуална осигурителна партида;
9. не взема едностранни решения, които нарушават правата на осигурените лица и на
осигурителите, определени в КСО, този Правилник и сключените осигурителни договори;
10. ежедневно прави оценка на активите и пасивите на Фонда съгласно изисквания на
наредба на КФН;
11. всеки работен ден до 18 часа изчислява стойността на един дял в Пенсионния фонд
и го обявява в офисите си и в електронната страница на ПОД.
(3) ПОД „Топлина“ АД гарантира тайната на средствата, натрупани по индивидуалните
осигурителни партиди и не предоставя информация за осигурените лица и за
осигурителите на трети лица, с изключение на случаите и по ред, предвидени в
действащото законодателство.
Права и задължения на осигурените лица и на пенсионерите на
Фонда
Чл.76.(1) Осигурените в Доброволния пенсионен фонд лица придобиват право на
съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната осигурителна партида при условията на КСО и този Правилник.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
55
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници, или
ползващите лица имат право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната осигурителна партида при условията и по
реда на този Правилник.
(3)Правото на съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице или на наследник
на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващо лице могат да се оспорват само по
съдебен ред.
(4)Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни, уведомява Пенсионно-
осигурителното дружество за промяна на адреса или на други обстоятелства, които са от
значение за изпълнение на неговите задължения.
(5)(изм. с реш. на УС от 20.10.2014 г.) Осигуреното лице, пенсионерът, техните
наследници и ползващите лица имат право да обжалват решения на Управителния съвет и
актове на представляващите пенсионносигурителното дружество, които засягат правата
им, при условията и по реда на този Правилник, като решенията на Управителния съвет
могат да се обжалват и по съдебен ред.
(6)(изм. с реш. на УС от 20.10.2014 г.)Осигурените лица, пенсионерите, техните
наследници и ползващите лица имат право да сигнализират преставляващите
пенсионносигурителното дружество за грешки, пропуски и нелоялни прояви в дейността
на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от служители на
Пенсионноосигурителното дружество.
(7) Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лица имат право
да сигнализират Консултативния съвет и КФН за нарушения в дейността на
Пенсионноосигурителното дружество.
(8) Всяко осигурено лице има правото да:
1. променя срока за получаване на пенсията;
2. да изтегля натрупаните от лични вноски средства по индивидуалната си
осигурителна партида, или на част от тях;
3. променя лицата, имащи право на наследствена пенсия;
4. да прехвърля част или всички средства по индивидуалната си осигурителна партида
на съпруг(а), на роднини по права линия до втора степен при условие, че запазват
характера си;
5. да прехвърля част или всички средства по индивидуалната си осигурителна партида в
Доброволен пенсионен фонд, управляван от друго ПОД;
6. да променя начина и периода на изплащане на пенсията;
7. да получава безотказно информация за натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида, за таксите и удръжките, които се правят, за законовата и друга
уредба по допълнителното пенсионно осигуряване.
(9) (нова, с реш. на УС от 20.10.2014) (изм с реш. на УС от 16.12.2014)
Пенсионносигурителното дружество поддържа електронно досие на всяко осигурено лице
или пенсионер в управляваният от него Доброволен пенсионен фонд, съдържащо всички
налични данни за лицето, позволяващо му да извършва справки и да проследява
осигурителната си история, чрез уникален идентификатор, който дружеството издава при
поискване от страна на осигуреното лице или пенсионера.
(10) (нова, с реш. на УС от 20.10.2014) (изм с реш. на УС от 16.12.2014) Осигурените
лица, пенсионерите и техните наследници имат право да получат копие от електронните
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
56
документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на
необходимите удостоверителни документи, съгласно реда и условията на Наредба № 47 на
КФН.
(11) .(нова, с реш. на УС от 20.10.2014) (изм. с реш. на УС от 16.12.2014)
Представляващите пенсионноосигурителното дружество или упълномощено от тях лице в
14 дневен срок от постъпване на заявката издават в писмена форма разрешение или отказ
за достъп до електронното досие и/или за получаване на копие от съхраняваните в него
електронни документи. Лицето се уведомява в 5 дневен срок с писмо с обратна разписка.
(12) (нова, с реш. на УС от 16.12.2014) Отказът за достъп и/или за получаване на копие
от съхраняваните в електронното досие на осигурено лице или пенсионер електронни
документи, задължително се мотивира и може да се обжалва от заявителя в 7 дневен срок.
Обжалването се разглежда в 7 дневен срок от постъпването и решението по него се
мотивира писмено от пенсионноосигурителното дружество. Лицето се уведомява в 5
дневен срок с писмо с обратна разписка.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и
прекратяване на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД
и на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“
Чл.77.(1) При преобразуване или прекратяване на Пенсионноосигурително дружество
„Топлина“ АД или на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, дружеството, управляващо
съответния фонд, в който е прехвърлена индивидуалната осигурителна партида на
осигуреното лице, задължително го уведомява за прехвърлянето и за правата му, в
едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
(2) В случаите по ал.1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се уведомяват и
пенсионерите и лицата по чл.8, т.2 – 5, които правят вноски за доброволно пенсионно
осигуряване за своя сметка.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал.1 осигурените лица имат право:
1.да прехвърлят средствата по индивидуалната си осигурителна партида в избран от
тях доброволен пенсионен фонд, без да се спазват изискванията на чл.247, ал.1 от КСО;
2.еднократно да изтеглят средствата по индивидуалната си осигурителна партида,
натрупани от лични вноски.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се счита,
че са потвърдили мълчаливо участието си в доброволния пенсионен фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната им осигурителна партида, в резултат на преобразуването
или прекратяването.
Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4 и
на другите осигурители
Чл.78.(1) Работодателите, лицата по чл.8, т.3 и 4, и другите осигурители имат право да
изискват и да получават информация от Пенсионноосигурителното дружество, свързана с
изпълнението на техните задължения във връзка с осигуряването в Доброволния
пенсионен фонд.
(2)Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на постъпилото в
Пенсионноосигурителното дружество писменно искане от лицата по ал. 1.
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
57
(3)Лицата по ал. 1 в срок до 15 календарни дни информират Пенсионноосигурителното
дружество за настъпили при тях промени в обстоятелствата, които са от съществено
значение за осигуряването в Доброволния пенсионен фонд.
(4)Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
1. за юридически лица – обстоятелства, които се вписват в търговския регистър при
съответния окръжен съд, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. за физически лица – данните от личните паспорти, респективно личните карти.
(5) Лицата по ал.1, при поискване от страна на Пенсионноосигурителното дружество, в
срок до 30 работни дни, му предоставят информация, която е свързана с осигуряваните от
тях лица в Доброволния пенсионен фонд.
Чл.79. Работодателите не могат да отказват осигуряване на наети от тях лица на
основание на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст,
религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални
организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.
Чл.80. Осигурителите са длъжни да спазват изискванията на този Правилник и
клаузите, залегнали в съответния осигурителен договор като:
(1) Внасят осигурителните вноски в размерите и сроковете, определени в договорите.
(2) Ежемесечно съобщават в ПОД „Топлина“ АД за промени в списъка на осигурените
лица (ново включени, отпаднали по причини и др.).
(3) Съобщават за обстоятелства, които налагат забавяне на вноските.
(4) Съдействат на Дружеството при установяване на самоличност, юридическа
персонификация и други обстоятелства за осигурените лица, които са от значение за
осигуряването в ДПФ „Топлина“.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.81.(1) (изм. с реш. на УС от 03.02.2012 г., изм. с реш. на УС от 29.02.2012 г.)
Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решение на Управителния
съвет на Пенсионноосигурителното дружество.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването им от
заместник председателя на КФН.
(3) ПОД „Топлина“ АД уведомява осигурените лица за конкретните изменения и
допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволния пенсионен фонд
лично или чрез публикация в два централни всекидневника и в електронната страница на
Дружеството в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник-председателя
на КФН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Правилник е приет от Общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“
АД на основание чл. 228 от КСО с решение на общото събрание, протокол № 4 от
29.09.2006 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД «Топлина»
Правилник за устройството и дейността на ДПФ „Топлина”
58
АД по протокол № 6 от 05.01.2007 г., изменен и допълнен с решение по протокол №101 от
17.10.2011 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, изменен и допълнен с
решение по протокол №106 от 03.02.2012 г. на Управителния съвет на ПОД „Топлина”
АД, изменен с решение по протокол №108 от 29.02.2012 г. на УС на ПОД „Топлина” АД.,
изменен с решение по протокол № 135 от 27.08.2014 г. на УС на ПОД “Топлина” АД,
изменен с решение по протокол №137 от 20.10.2014 г., с решение по протокол №139 от
16.12.2014 г. на УС на ПОД “Топлина” АД.
§2. (изм. с реш на УС от 20.10.2014 г.) (изм. с реш на УС от 16.12.2014 г.)
Правилникът влиза в сила (след получаване на разрешение от заместник председателя на
КФН за управление на ДПФ „Топлина“ от ПОД „Топлина“ АД) от деня на вписването на
Фонда в съда
(1) (нова. с реш. на УС от 20.10.2014г. (изм. с реш. на УС от 16.12.2014 г.)
Измененията и допълненията в Правилника, приети с решение по протокол №135 от
27.08.2014 г. ,протокол №137 от 20.10.2014 г.и протокол № 139 от 16.12.2014 г. на УС на
ПОД”Топлина” АД, влизат в сила в 30-дневен срок от получаване на уведомлението за
одобрението им от зам.председателя на КФН, ръководещ управление осигурителен
надзор.
§3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат, доколкото в Закон или в друг
нормативен акт не са установени други разпоредби, които са задължителни за
доброволното пенсионно осигуряване.
§4. За неуредени с Правилника въпроси се прилагат разпоредбите на КСО и
действащото законодателство.