Продължете към съдържанието

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

4.3 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

За компанията

ПОК „Доверие“( https://www.poc-doverie.bg/bg)  е регистрирана на 09.05.1994 г. с решение на Софийски градски съд по Ф.Д. № 9023/1994 г.  Компанията е акционерно дружество с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. Основен акционер в компанията е TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N. V. Дружеството е част от австрийската Vienna Insurance group.  Представлява се винаги заедно, от които и да е двама от представляващите Компанията.

Към 31.12.2020 броят на осигурените лица в компанията е 1 197 814. В края на 2020, активите под управление на дружеството са на стойност: 4,244,383.

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с ПОК „Доверие“?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: понеделник до петък от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 18.00 часа.

Офиси с удължено работно време: компанията няма офиси с удължено работно време.

Адрес (Централен офис): София 1113, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ 13Б, вх. А, ет. 7

Телефон за връзка с ПОК „Доверие“ : 24 часов консултантски център, без почивен ден, през цялата година – 0 700 13 400

Предлагани продукти на ПОК „Доверие“

Универсален пенсионен фонд:  Осигуряването в Универсален пенсионен фонд „Доверие“ дава право на:

  • Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 г. по-рано, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия, в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
  • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Професионален пенсионен фонд: Осигуряването в Професионален пенсионен фонд „Доверие“ дава право на:

  • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
  • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
  • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;

Доброволен пенсионен фонд: Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ дава право на:

  • лична пенсия за старост – за определен срок;
  • лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
  • наследствена пенсия за определен срок.

 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

Допълнителна информация:

1. Клиентите на фонда се включват в програмата “Активна грижа”, която им предоставя възможност да закупуват стоки и услуги в търговски обекти при преференциални цени.
2. Таксата управление за клиентите в Доброволен фонд „Доверие” с месечни вноски, намалява стъпаловидно при дългосрочно осигуряване във фонда, като започва от 4% от всяка вноска през първите две години на осигуряване и стига до 3% ако се осигурявате повече от 8 години.
3. На клиентите, които се осигуряват повече от 8 години или повече от 10 години в Универсален фонд „Доверие”, се удържа по-ниска от стандартната (5%) такса за управление, респективно 4.5% и 4.25%.
4. Настоящите клиенти на компанията в универсалния и/или в професионалния пенсионен фонд, ползват 15% отстъпка от таксата за управление при осигуряване и в доброволния пенсионен фонд.
5. Настоящите клиенти на дружеството могат да следат движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

 

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ“ АД

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ“

СОФИЯ, 2014 г.

П Р А В И Л Н И К
за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд ”Доверие”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ІІІ. ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет
2. Наименование на универсалния пенсионния фонд
3. Учредяване и регистриране
4. Управление и представителство
5. Седалище и адрес на управление
6. Гаранции за изпълнението на задълженията
ІV. ГЛАВА ВТОРА. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Условия за осигуряване
2. Заявление за участие
3. Осигурителни посредници
4. Възникване на осигурителното правоотношение
5. Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
6. Прекратяване на осигуряването
7. Осигурителни вноски
8. Лихви върху сумите от осигурителни вноски
9. Данъчни облекчения
V. ГЛАВА ТРЕТА. ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
1. Условия и ред за сключване на осигурителен договор
2. Съдържание
3. Изменения и допълнения на осигурителния договор
4. Прекратяване на осигурителния договор
VІ. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
1. Общи изисквания
2. Откриване и закриване
3. Съдържание на индивидуалната партида
4. Водене на индивидуалните партиди
5. Изчисляване и обявяване стойността на един дял
6. Извлечение от индивидуалната партида
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 3
VІІ. ГЛАВА ПЕТА. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
1. Такси и удръжки при управлението на средствата на универсалния
пенсионен фонд
2. Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по
индивидуалната партида
VІІІ. ГЛАВА ШЕСТА. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Основни принципи и цели при инвестирането
2. Ограничения при инвестирането
3. Критерии и процес при управлението на портфейла
4. Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на
портфейла
5. Инвестиционната политика и оповестяване на информация
6. Разпределение на дохода от инвестиции
7. Оценка на активите
ІХ. ГЛАВА СЕДМА. МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
1. Определяне на минималната доходност
2. Гарантиране на минималната доходност
3. Резерв на универсалния пенсионен фонд
4. Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд
5. Резерв на пенсионноосигурителното дружество
6. Използване на средства от резерва на пенсионноосигурителното дружество
7. Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване
на разликата до минималната доходност
Х. ГЛАВА ОСМА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ И НА
ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
1. Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост
2. Ред за отпускане на пенсията
3. Пенсионен договор
4. Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
5. Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
6. Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
7. Пенсионен резерв
8. Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
9. Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната пожизнена
пенсия за старост
10. Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
11. Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида
12. Договор за разсрочено изплащане
13. Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 4
изплащане
ХІ. ГЛАВА ДЕВЕТА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
1. Условия за промяна на участието
2. Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество
3. Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
ХІІ. ГЛАВА ДЕСЕТА. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
1. Състав, функции, права и задължения
ХІІІ. ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
1. Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
2. Права и задължения на осигурените лица
3. Права и задължения на работодателите
4. Изменения и допълнения на Правилника
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1 “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни
или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пожизнена пенсия за старост в
Универсален пенсионен фонд “Доверие“ при условия и по ред, определени в КСО, този
Правилник и осигурителния договор.
2. “Осигурителен договор“ е договор, сключен между Пенсионно-осигурителна
компания “Доверие“ АД и физическо лице, родено след 31.12.1959 г., което се осигурява
за пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на КСО, подало е
заявление за участие или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните суми по индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд
“Доверие“ или е служебно разпределено.
3. “Осигурител” е физическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни
вноски за физически лица, които се осигуряват в Универсален пенсионен фонд
“Доверие“.
4. “Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз
основа на сключен писмен договор с Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД
има право от нейно име и за нейна сметка да приема индивидуални заявления за
участие и да сключва осигурителни договори за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в Универсален пенсионен фонд “Доверие”, както и да извършва други
дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения договор.
5. “Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице” е
физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник –
юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т.4.
6. “Охранителна дейност“ е тази търговска дейност, при която се осигурява
опазване на физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни
посегателства.
7. “Сходна на охранителната дейност” е тази дейност, за която може да се
направи основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
8. “Пенсионер” е физическо лице, което получава допълнителна пожизнена
пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд ”Доверие“.
9. “Допълнителна пожизнена пенсия за старост” е пожизнено месечно
плащане на пенсионер от Универсален пенсионен фонд “Доверие“.
10. “Технически лихвен процент” е лихвата, която се прилага при изчисляване
размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
11. “Биометрични таблици” са статистически таблици, изградени по пол и
възраст, с информация за смъртност и предстояща продължителност на живота.
12. “Актюерски разчети” са съвкупност от статистически методи и правила,
които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции,
както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от
пенсионноосигурителното дружество.
13. (предишна т. 14 – 26.10.2006 г.) “Банка – попечител” е търговска банка, с
която Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД е сключила договор за
попечителски услуги и в която в съответствие с изискванията на КСО се съхраняват
всички активи на Универсален пенсионен фонд “Доверие“.
14. (нова – 26.10.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 6
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго
юридическо лице.
15. (нова – 26.10.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
16. (нова – 26.10.2006 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия
облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от
стойността на вземанията по главницата.
17. (нова – 26.10.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко
споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за
обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по
определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена
от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните
книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
18. (нова – 26.10.2006 г., изм. – 19.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна
схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
19. (нова – 26.10.2006 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно
изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
20. (нова – 26.10.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови
ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната
рейтингова агенция.
21. (нова – 26.10.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за
закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана
цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
22. (нова – 26.10.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по
предварително фиксирана цена на определена дата.
23. (нова – 26.10.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-
продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена
бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
24. (нова – 26.10.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя,
сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или
извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 7
25. (нова – 26.10.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни
за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен
период.
26. (нова – 26.10.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство.
27. (нова – 21.12.2006 г.) „Спекулативна валутна сделка” е покупката,
задържането и продажбата на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния
курс, с изключение на случаите отнасящи се за хеджиращи сделки.
28. (нова – 13.07.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане
и строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна
инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация, съоръжения за
производство и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация и
пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и
строителни отпадъци, както и други проекти, имащи за цел създаването на нова и
подобряването на съществуваща национална, регионална или общинска
инфраструктура в страната или в държава членка.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 8
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
НОИ – Национален осигурителен институт
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
НАП – Национална агенция за приходите
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр.
9 от 3.02.2004 г., бр. 85 от 28.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 50 от 17.06.2005 г., в
сила от 1.07.2005 г., попр., бр. 52 от 24.06.2005 г., изм., бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от
1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина
и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи
на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към
воденето на индивидуалните партиди, издадена от Комисията за финансов надзор,
обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 34 от 27.04.2004
г., бр. 57 от 12.07.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., изм. и доп.,
бр. 39 от 15.05.2007 г., в сила от 19.05.2007 г., бр. 28 от 14.04.2009 г., бр. 74 от
15.09.2009 г., в сила от 19.09.2009 г.
Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за
начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите
на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на
разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за
гарантиране на минималната доходност, издадена от Комисията за финансов надзор,
обн., ДВ, бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., попр., бр. 1 от 6.01.2004 г., изм.
и доп., бр. 17 от 2.03.2004 г., бр. 29 от 5.04.2005 г., бр. 57 от 13.07.2007 г.
Заместник – председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
Наредба за попечителските съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г.,
в сила от 1.03.2005 г.
Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на КФН – НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда
за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които
управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 9
пенсионно осигуряване, приета с Решение № 30-Н от 8.12.2004 г. на Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г.
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл.
176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за финансов
надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп., бр. 98 от
11.12.2009 г., бр. 91 от 18.11.2011 г.
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, приета с Решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г., изм., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от
28.07.2013 г., изм. и доп., бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 67 от
12.08.2014 г., в сила от 21.10.2014 г.
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за
условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с
активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки, приета с Решение № 66-Н от 4.10.2006 г. на Комисията
за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 18.03.2008 г.,
бр. 53 от 11.07.2009 г.
Наредба за прехвърляне на пенсионни права – НАРЕДБА за прехвърляне на
пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262 от
22.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 10
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) (изм. – 05.05.2004 г.) Този Правилник урежда организацията и дейността
по допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен
фонд “Доверие”, наричан по-нататък универсалния пенсионен фонд.
(2) Организацията и дейността на универсалния пенсионен фонд се извършват в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и
този Правилник.
Наименование на универсалния пенсионен фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на универсалния пенсионен фонд е “Универсален
пенсионен фонд Доверие”.
(2) Наименованието на универсалния пенсионен фонд може да се изписва на
кирилица и на латиница.
Учредяване и регистриране
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 3. (1) (изм. – 05.05.2004 г.) Универсалният пенсионен фонд е учреден от
Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД, наричана по-нататък
пенсионноосигурителното дружество, с решение на Управителния съвет от 03.10.2000 г.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество е
регистрирано в СГС ф.д. № 9023 от 09.05.1994 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ Ю № 831190986, пререгистрирано е в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 831190986 и притежава лицензия за извършване на дейност по
допълнителното пенсионно осигуряване № 01, издадена от Държавна агенция за
осигурителен надзор на 03.10.2000 г.
(3) (нова – 05.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.) Универсалният пенсионен фонд е
регистриран в СГС ф.д. № 610 от 13.02.2001 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ 130474628, идентификационен код в НАП № 012.
Управление и представителство
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 4. (изм. – 05.05.2004 г.) Универсалният пенсионен фонд се управлява и се
представлява при взаимоотношенията си с трети лица от пенсионноосигурителното
дружество.
Седалище и адрес на управление
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 5. (изм. – 05.05.2004 г., 13.07.2011 г.) Седалището на
пенсионноосигурителното дружество и на универсалния пенсионен фонд е гр. София,
район “Изгрев”, а адресът на управление е София 1113, ул. ”Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.
7.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 11
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл. 6. Изпълнението на задълженията към осигурените лица в универсалния
пенсионен фонд, които произтичат от закона, този Правилник и осигурителните
договори, е гарантирано с активите на пенсионноосигурителното дружество.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. доп. – 05.05.2004 г.)
Условия за осигуряване
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 7. (изм. – 05.05.2004 г.,10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) (1) В универсалния
пенсионен фонд могат да се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г., ако са
осигурени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, при условията и
по реда на КСО, с изключение на служителите в Националната разузнавателна служба,
служба “Военна информация“ на Министерство на отбраната и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(2) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд се извършва в съответствие с
разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове за неговото прилагане, този Правилник
и с условията на осигурителния договор.
Заявление за участие
(загл. изм. – 05.05.2004 г., 26.10.2006 г.)
Чл. 8. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Лице, за което е възникнало
задължение за осигуряване в универсален пенсионен фонд подава до
пенсионноосигурителното дружество, в срок до три месеца от възникване на
задължението му за осигуряване, заявление по образец съгласно Приложение № 1 към
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(2) (нова – 11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен
носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с
квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕП.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., доп. – 10.12.2012 г., предишна ал. 2 – 11.09.2014
г.) Заявлението за участие се подава от лицето в офис на пенсионноосигурителното
дружество, чрез негов осигурителен посредник или като електронен документ по реда
на ЗЕДЕП. Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за участие и му
предоставя актуална писмена информация по образец, съгласно Приложение № 3 към
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(4) (изм. – 26.10.2006 г., предишна ал. 3 – 11.09.2014 г.) Когато заявлението за
участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на
лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на
дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори
от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество.
(5) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 4, изм. – 11.09.2014 г.)
Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие на
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 12
хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление,
което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и
заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти
и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението или не могат
да бъдат вписани в електронния регистър на заявленията за участие в универсалния
пенсионен фонд, който пенсионноосигурителното дружество е длъжно да води,
данните по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(6) (нова – 10.12.2012 г., предишна ал. 5 – 11.09.2014 г.) Лицето, което приема
заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за
пенсионноосигурителното дружество данни.
(7) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 5, изм. – 10.12.2012 г., предишна ал. 6 –
11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител,
служителят на пенсионноосигурителното дружество удостоверява приемането му с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис,
след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е
подало. Първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият
се изпраща до 20-то число на текущия месец на НАП.
(8) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 6, изм. – 10.12.2012 г., предишна ал. 7 –
11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ,
електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща
на лицето, на посочената в електронния му подпис електронна поща, незабавно след
получаване на заявлението в пенсионноосигурителното дружество, съответно – на
първия работен ден след тази дата, при подаването му в извънработно време или в
неработен ден, а до 20-то число на текущия месец се изпраща и на НАП.
(9) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 7 – 10.12.2012 г., предишна ал. 8 –
11.09.2014 г.) След получаването от НАП по реда и в сроковете на Наредба № 33 от
19.09.2006 г. на КФН на информация за невалидните заявления за участие и за тези с
констатирани грешки, пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата:
1. чиито заявления са невалидни;
2. с върнати заявления, поради констатирани грешки и им разяснява начина за
отстраняване на грешките.
(10) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 8 – 10.12.2012 г., предишна ал. 9 –
11.09.2014 г.) Осигурените лица са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното
дружество за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление
за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
Осигурителни посредници
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 9. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество може да
сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат индивидуални заявления за участие в универсалния пенсионен
фонд от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество, както и да
извършват други дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно
сключения с дружеството писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 13
да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят
търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея
дейност, включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член
на управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо
охранителна или сходна на нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на
пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за
упълномощаването на физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице, в
14 – дневен срок.
(8) КФН води общ регистър на осигурителните посредници, в който се вписват
осигурителните посредници и упълномощените лица.
(9) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник,
съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с
документ, чийто образец се утвърждава от заместник-председателя на КФН, който ги
легитимира при упражняване на дейността им.
Възникване на осигурителното правоотношение
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 10. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 11.11.2011 г.) Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружеството възниква от датата на:
1. сключването на осигурителния договор с лице, подало заявление за участие в
универсалния пенсионен фонд;
2. служебното разпределение на лице в универсалния пенсионен фонд;
3. влизането в сила на осигурителния договор с лице, подало заявление за
промяна на участие и за прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в
универсалния пенсионен фонд, от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(2) (изм. – 26.10.2006 г.) Служебното разпределение на лицата в универсалния
пенсионен фонд се извършва по начин и ред, определени от НАП и КФН.
Документ за участие в универсалния пенсионен фонд
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 11. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество издава на
осигуреното лице документ, с който удостоверява участието му в универсалния
пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по предходната алинея се утвърждава от
Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 14
Прекратяване на осигуряването
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 12. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигуряването в универсалния пенсионен фонд
се прекратява при всеки един от следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. при сключване на пенсионен договор;
3. при еднократно или разсрочено плащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, което е придобило право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост, когато изчисленият месечен
размер към датата отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на
социалната пенсия за старост по Част І на КСО към същата дата;
4. (изм. – 11.11.2011 г.) при прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида в универсалния пенсионен фонд към съответния фонд, управляван от
пенсионноосигурителното дружество, до което осигуреното лице е подало
заявление за промяна на участие.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от случаите
по ал. 1, се определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал. 1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане или от датата на
сключване на договора за разсрочено изплащане;
4. (изм. – 11.11.2011 г.) по ал. 1, т. 4 – от датата на прехвърляне на средствата в
универсалния пенсионен фонд, в който лицето желае да премине.
Осигурителни вноски
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 13. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Осигуряването в универсалния
пенсионен фонд се извършва с парични осигурителни вноски, чийто размер е:
1. за 2005 г. – 3 на сто;
2. за 2006 г. – 4 на сто;
3. от 2007 г. – 5 на сто;
4. (нова – 13.07.2011 г.) от 2017 г. – 7 на сто.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., отм. – 13.07.2011 г.)
(3) (изм. – 26.10.2006 г., 10.12.2012 г.) Осигурителните вноски по ал. 1 се
превеждат от осигурителите по съответната сметка за допълнително задължително
пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на НАП.
(4) (нова – 10.12.2012 г.) Осигурителните вноски по ал. 2 се превеждат в
специализирана сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на НАП,
която, в срок до 30 дни от датата на постъпването им, ги превежда по сметка на
универсалния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество.
(5) (предишна ал. 5 – изм. – 26.10.2006 г., предишна ал. 4 – 10.12.2012 г.)
Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност пред осигурените лица само за
реално преведените от НАП и постъпили в сметката на универсалния пенсионен фонд
суми от осигурителните вноски.
(6) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г., изм. – 13.07.2011 г., предишна ал. 5 –
10.12.2012 г.) Вноските за универсалния пенсионен фонд се разпределят между
осигурителите и осигурените лица, както следва:
1. за сметка на осигуреното лице – 2,2 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто;
2. за сметка на осигурителя – 2,8 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.)
(7) (предишна ал. 7 – 26.10.2006 г., изм. – 13.07.2011 г., предишна ал. 6 –
10.12.2012 г.) Самоосигурените лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО се осигуряват в
универсалния пенсионен фонд изцяло за своя сметка.
(8) (предишна ал. 8 – 26.10.2006 г., изм. – 13.07.2011 г., предишна ал. 7 –
10.12.2012 г.) Осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд се внасят върху
доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 14. (изм. – 05.05.2004 г., 26.10.2006 г.) (1) Лихвите, преведени от НАП върху
сумите от осигурителни вноски се разпределят по индивидуалните партиди на
осигурените лица, както следва:
1. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата от банкови депозити на средствата от
осигурителни вноски, които поради липса, недостатъчна или погрешна
информация в Персоналния регистър за осигурените лица, не са преведени от
НАП в законоустановения срок – пропорционално на преведените за
осигуреното лице вноски през периода, за който се отнася лихвата;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата по актове за начет, съставени от контролните
органи на НАП за невнесени вноски за универсалния пенсионен фонд – в
съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация, за
лицата, за които се отнася;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП
на сумите от осигурителни вноски – в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация, за лицата, за които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната партида суми от лихви по ал. 1 се
отразяват като постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
Данъчни облекчения
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 15. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Приходите на универсалния пенсионен фонд не
се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. – 21.12.2006 г.) Приходите от инвестиране на активите на универсалния
пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се
облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се
облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд се признават за разход за дейността по
Закона за корпоративното подоходно облагане.
(5) (изм. – 21.12.2006 г.) Сумите, получени от универсалния пенсионен фонд не
подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 16
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 16. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Осигурителен договор се сключва между
пенсионноосигурителното дружество и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в универсалния пенсионен фонд;
2. служебно разпределено;
3. подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
суми по индивидуалната партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в универсалния пенсионен фонд.
(2) Сключването на осигурителния договор се извършва едновременно с
подаването на индивидуалното заявление за участие или в срок до 15 календарни дни
от неговото регистриране в пенсионноосигурителното дружество.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва
при изявено желание от тяхна страна.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Сключването на осигурителния договор с лицата, подали
заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните суми по
индивидуалната партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в универсалния пенсионен фонд се извършва
едновременно с подаване на заявлението в сроковете, по реда и начина, предвидени в
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Договорът по ал. 4 влиза в сила от датата на
прехвърляне на средствата в универсалния пенсионен фонд.
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между
пенсионноосигурителното дружество и осигуреното лице при и по повод на
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсалния пенсионен
фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни
екземпляра, колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 17. (изм. – 05.05.2004 г.) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 21.12.2006 г.) наименованието на универсалния
пенсионен фонд, данни за търговската му регистрация и единния
идентификационен код по БУЛСТАТ, както и идентификационния му код в
НАП;
3. (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието на
пенсионноосигурителното дружество, номера и датата на пенсионната му
лицензия, данни за търговската му регистрация, и единния идентификационен
код;
4. адреса на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния пенсионен
фонд;
5. (изм. – 26.10.2006 г.) трите имена, ЕГН, единния идентификационен код по
БУЛСТАТ (за самоосигуряващи се), постоянен и настоящ адрес на
осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата
на протокола за служебно разпределение;
7. размера на осигурителната вноска;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 17
8. правата при осигуряване в универсалния пенсионен фонд и условията за
тяхното придобиване;
9. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната партида от универсалния пенсионен фонд в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
10. реда и начина за получаване на информация;
11. вида и размера на таксите и удръжките;
12. правата и задълженията на страните по договора;
13. правата на наследниците на осигуреното лице и данни за тях, към датата на
сключване на осигурителния договор;
14. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на
договора;
15. дата на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило
екземпляр от него.
Изменения и допълнения на осигурителния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 18. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на осигурителния
договор се правят с писмено допълнително споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до
другата страна най-късно до 45 работни дни преди исканата дата за влизането им в
сила.
(3) Промени в действащите закони и подзаконови актове, които имат императивен
характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори стават част от
тях от датата на влизането им в сила, без за това да се правят допълнителни
споразумения към подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 19. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигурителният договор не може да бъде
прекратяван едностранно от пенсионноосигурителното дружество.
(2) Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
1. (изм. – 11.11.2011 г.) при прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при условията
и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и на Глава девета;
2. при смърт на осигуреното лице;
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигурено лице, което е придобило право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, когато изчисленият месечен размер към датата
на отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за
старост по Част І на КСО към същата дата.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се
определя както следва:
1. (изм. – 11.11.2011 г.) в случаите по ал. 2, т. 1 осигурителният договор се
прекратява от датата на прехвърляне на средствата в универсалния
пенсионен фонд, управляван от пенсионноосигурителното дружество, до което
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 18
осигуреното лице е подало заявление за промяна на участието, по реда,
начина и в сроковете, предвидени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в
Глава девета;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата на
смъртта;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 осигурителният договор се прекратява от датата на
сключване на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. в случаите по ал. 2, т. 4 осигурителният договор се прекратява от датата на
еднократното изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Общи изисквания
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 20. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Всяко осигурено лице има само една
индивидуална партида в универсалния пенсионен фонд.
(2) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените и изплатени суми, и удръжките.
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между
индивидуалните партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не
подлежат на принудително изпълнение.
Откриване и закриване
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 21. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида в универсалния
пенсионен фонд се открива към датата на възникване на осигурителното
правоотношение по чл. 10, ал. 1.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсалния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава девета;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост;
б) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което е
придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и размерът й при
нейното отпускане е по-малък от 20 на сто от социалната пенсия за старост по
Част І на КСО;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено
лице или на пенсионер;
г) прехвърлянето им в пенсионния резерв, когато осигуреното лице или
пенсионера нямат наследници, които имат право да ги получат.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 19
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е
както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на превеждането на средствата по
индивидуалната партида по сметката на универсалния пенсионен фонд, в
който лицето е преминало;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на:
а) изплащане на последната месечна пенсия от средствата по индивидуалната
партида;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на осигуреното
лице, на неговите наследници или на наследниците на пенсионер;
г) прехвърлянето на средствата в пенсионния резерв.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване
на индивидуалната партида на осигурено лице в универсалния пенсионен фонд.
Съдържание на индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 22. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в
универсалния пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ
адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на
протокола за служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове съответстващи
на вноската, след приспадане на удържаната такса и стойността на един дял,
при която е определен броят на дяловете, дата на постъпване на вноската,
месеца за който се отнася и удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на постъпване на средствата и
универсалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на превеждане на средствата и
универсалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в пенсионния резерв, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на превеждане на средствата;
7. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой
дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял,
при която е определен броят на дяловете;
8. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при която
е определен броят на дяловете;
9. (предишна т. 10 – 11.11.2011 г.) общият брой на натрупаните дялове.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 20
(2) За осигурени лица, които имат индивидуална партида към 01.07.2004 г. в
универсалния пенсионен фонд, освен информацията по ал. 1, в индивидуалната
партида се отразява информация за:
1. общия размер на средствата;
2. разпределения доход;
3. отчислената инвестиционна такса;
4. натрупаната сума и броя на дяловете със стойност 1 (един) лев на 01.07.2004 г.
(3) При отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от универсалния
пенсионен фонд, наред с информацията по ал. 1 в индивидуалната партида
задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за отпускане на допълнителна пожизнена
пенсия за старост;
2. номера и датата на сключения пенсионен договор;
3. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията и
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията;
4. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове,
съответстващи на изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, месецът, за който се изплаща пенсията и
коефициента за преизчисляване на пенсията.
(4) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал. 1 в
индивидуалната партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за еднократното, съответно за разсроченото
изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно
разсроченото изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията – при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(5) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в индивидуалните партиди може да се включва и
друга информация, извън посочената в ал. 1 – 4.
Водене на индивидуалните партиди
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 23. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида се води в лева и в
дялове.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната партида с
точност до петия знак след десетичната точка.
(3) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Записите по индивидуалните партиди на
осигурени лица и на пенсионери в универсалния пенсионен фонд се извършват от
служители, определени с писмена заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като
нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от
дялове се увеличава броя на дяловете по индивидуалната партида.
(5) (изм. – 26.10.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи
на всяко изтегляне или плащане по банков път, или прехвърляне на средства в друг
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 21
съответен фонд, се определя, като сумата на дължимите средства се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането
или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява
броя на дяловете по индивидуалната партида.
(6) (изм. – 26.10.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от
индивидуалната партида в брой, броят на дяловете и части от дялове, съответстващи
на извършеното плащане, се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане. С
така определения брой дялове и части от дялове се намалява броя на дяловете по
индивидуалната партида.
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната партида и при изплащане на пенсии, в брой, броят на дяловете и части
от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането
за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който
то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един
дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
(8) (предишна ал. 9 – 11.11.2011 г.) Постъпилите в универсалния пенсионен фонд
неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до момента на тяхната
персонификация се отчитат в отделна партида в стойност и в брой дялове, определени,
като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за
деня на постъпването.
(9) (предишна ал. 10, изм. – 11.11.2011 г.) След персонифициране, средствата по
ал. 8 се разпределят по индивидуалните партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето на
средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете и
части от дялове, които им съответстват се определят като сумата от
дължимите такси се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването на средствата в партидата по ал. 8. С така определения брой
дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в универсалния
пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
пенсионноосигурителното дружество;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на
средствата и броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват,
който се изчислява, като нетният размер на постъпилите средства се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им в партидата
по ал. 8.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 24. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки
работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните
активи на универсалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се
раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 22
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след
десетичната точка.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Общият брой на дяловете на универсалния пенсионен
фонд е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, по
партидата на резерва по чл. 35, ал. 1 и по партидата по чл. 23, ал. 8.
(5) (нова – 26.10.2006 г.) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на
активите на универсалния пенсионен фонд, в резултат на която е завишена или
занижена стойността на един дял на фонда с над 0,05 на сто, следва да се отстрани от
пенсионноосигурителното дружество не по-късно от три работни дни от датата на
установяването й.
(6) (нова – 26.10.2006 г.) В десетдневен срок от датата на установяване на грешка
по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество е длъжно за своя сметка да възстанови на
универсалния пенсионен фонд, съответно на осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници, разликата между всички дължими средства, изчислени по коригираната
стойност на един дял, и изплатените средства.
(7) (нова – 26.10.2006 г.) Начинът за корекции на допуснати грешки по ал. 5 се
определя от заместник-председателя на КФН.
(8) (нова – 26.10.2006 г.) Допуснатата грешка се обявява от
пенсионноосигурителното дружество при съответното прилагане на ал. 9 и 10 в деня на
отстраняването й по реда на ал. 5, като задължително се посочват датата, на която е
извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и стойността на един
дял след направената корекция.
(9) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от пенсионноосигурителното дружество до 18 ч. на всеки работен ден в
неговите офиси и в електронната му страница.
(10) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
пенсионноосигурителното дружество и в неговата електронна страница.
Извлечение от индивидуалната партида
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 25. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество до 31 май
на всяка календарна година изпраща безплатно на осигурените лица в универсалния
пенсионен фонд годишно извлечение от индивидуалната им партида с данни до 31
декември на предходната година, по образец, утвърден от заместник-председателя на
КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на универсалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. № и дата на осигурителния договор, съответно на протокола за служебно
разпределение;
5. средства по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял, допълнителна информация;
7. удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлени средства от друг универсален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 23
9. прехвърлени средства към друг универсален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
10. изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11. (предишна т. 12 – 11.11.2011 г.) други операции – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял.
12. (предишна т. 13 – 11.11.2011 г.) средства по партидата към крайната дата на
периода, за който се отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на
един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1 извлечение от индивидуалната партида се предоставя
безплатно при:
1. (изм. – 26.10.2006 г.) поискване от осигуреното лице или негови наследници, с
данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ този,
през който е изготвено извлечението – в 30-дневен срок от датата на
постъпване на писменото искане в пенсионноосигурителното дружество;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, с
данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ този,
през който е извършено прехвърлянето – в срок от седем работни дни от
датата на превеждането на средствата по сметката на универсалния
пенсионен фонд, в който лицето е преминало, по реда на чл. 8, ал. 5 от
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(4) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в извлечението може да се включва и
допълнителна информация, извън тази по ал. 2 и 3.
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата
на универсалния пенсионен фонд
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 26. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Таксите и удръжките в полза на пенсионно-
осигурителното дружество са както следва:
1. (изм. – 13.07.2011 г.) такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в
универсалния пенсионен фонд в размер на:
а) (изм. – 03.10.2013 г.) 5.0 на сто – при постъпили осигурителни вноски за 96 и
под 96 месеца;
б) (изм. – 03.10.2013 г.) 4.5 на сто – при постъпили осигурителни вноски за 97 до
120 месеца, включително;
в) (нова – 03.10.2013 г.) 4.25 на сто – при постъпили осигурителни вноски за над
120 месеца.
2. (изм. – 03.10.2013 г.) инвестиционна такса в размер на 0.9 на сто годишно
върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в
зависимост от периода, през който те са били управлявани от
пенсионноосигурителното дружество.
(2) (нова – 13.07.2011 г., изм. – 08.09.2011 г.) При определянето на броя на
месеците по ал. 1, т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите
осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд, управляван от друго
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 24
пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от
индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и
месеците, за които се отнасят, в универсалния пенсионен фонд (фондове), от който
(които) са прехвърлени средства.
(3) (нова – 13.07.2011 г., изм. – 03.10.2013 г.) Таксата по ал. 1, т. 1, б. „б” или „в”, в
случаите по ал. 2, се удържа върху осигурителните вноски, постъпили за лицето в
универсалния пенсионен фонд след изтичането на 30 – дневен срок от датата на
получаване на извлечението или справката по ал. 2 в офис на
пенсионноосигурителното дружество.
(4) (предишна ал. 2 – 13.07.2011 г.) Таксата по ал. 1, т. 1 не се удържа върху
прехвърлени средства от универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(5) (предишна ал. 3 – 13.07.2011 г.) Таксата по ал. 1, т. 2 се изчислява и
начислява в полза на пенсионноосигурителното дружество по ред и начин, определени
от КФН.
(6) (предишна ал. 4, изм. – 13.07.2011 г., 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Дължимата
сума по ал. 5 се утвърждава всеки месец със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество и се превежда по негова сметка от паричните
средства на универсалния пенсионен фонд до 5-то число на месеца, следващ отчетния
месец.
Такса при промяна на участието и прехвърляне
на средствата по индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 27. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При промяна на участието и прехвърляне на
средствата по индивидуалната партида в универсалния пенсионен фонд в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице
заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева.
(2) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща в полза на
пенсионноосигурителното дружество до пето число на месеците: май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, ноември – за лицата с регистрирани заявления през
трето тримесечие, февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто
тримесечие на предходната година.
(3) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща от осигуреното лице в офис
на пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова сметка, като не може да
се удържа от средствата по индивидуалната му партида.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Когато таксата по ал. 1 се внася по банков път, в
платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на
осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си.
Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на
пенсионноосигурителното дружество в срока по ал. 2.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оповестява на
страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(6) Таксата по ал. 1 не се заплаща при прехвърляне поради несъгласие с
изменения в Правилника.
(7) (нова – 11.11.2011 г., изм. – 19.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата
по промяна на участие заплатената такса по ал. 1 се възстановява в срока по чл. 54, ал.
22, на каса – в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез пощенски запис или
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 25
по банкова сметка, посочена в заявлението за промяна на участието, в което се
отбелязва и начинът за възстановяване на таксата.
(8) (нова – 13.07.2011 г., изм. – 08.09.2011 г., предишна ал. 7 – 11.11.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество събира допълнителна такса в размер на 20 лв.
при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна
банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО. Таксата се заплаща от
осигуреното лице.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.
ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Основни принципи и цели при инвестирането
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 28. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Средствата на универсалния пенсионен фонд се
инвестират от пенсионноосигурителното дружество при спазване принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (изм. – 21.12.2006 г.) При определяне на инвестиционните цели на
универсалния пенсионен фонд се отчита неговия дългосрочен инвестиционен хоризонт
и ниско текущо ниво на ликвидни нужди, което произтича от:
1. дългосрочен характер на средствата за допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в универсалните пенсионни фондове;
2. постоянно нарастващ брой на осигурените във фонда лица и увеличаване на
размера на отчисленията за универсалните пенсионни фондове, което води до
значително по-високи входящи парични потоци във фонда в сравнение с
изходящите такива;
3. ниска средна възраст, липса на преобладаващ дял по полов признак и
разнообразие на структурата на осигурените във фонда лица по професионален
признак.
4. необходимостта от първоначално изплащане на пенсии или средства е
съществено отдалечена във времето.
(3) (изм. – 21.12.2006 г.) Основна инвестиционна цел е съхранение на средствата
по индивидуалните партиди и заедно с това реално нарастване на натрупаните
средства на осигурените лица и пенсионерите в дългосрочен план, чрез постигане на
оптимална доходност от инвестициите при зададено умерено ниво на риск.
(4) (нова – 21.12.2006 г.) За изпълнение на инвестиционните цели, при
инвестирането на средствата на универсалния пенсионен фонд
пенсионноосигурителното дружество ще следва активна инвестиционна стратегия,
базирана на пълноценно използване на възможностите на българските и
международните финансови пазари.
(5) (нова – 21.12.2006 г.) Разпределението на средствата на универсалния
пенсионен фонд между основните класове активи се извършва на база анализ, прогнози
и очаквания за доходността на съответния клас активи в дългосрочен план в рамките на
посочените инвестиционни ограничения.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 26
(6) (нова – 21.12.2006 г., изм. – 13.07.2011 г.) Пенсионноосигурителното
дружество следи ежедневно представянето на направените инвестиции във връзка с
оценката на активите по чл. 32, като оценка на ефективността на направените
инвестиции се извършва на всеки шест месеца. При оценката на ефективността на
направените инвестиции за сравнение се използва доходността на десетгодишните
държавни ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България,
задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг,
измерена чрез Ти Би Ай 10 г. Индекс, увеличена с 50 б.т.
(7) (нова – 21.12.2006 г.) Инвестиционните цели и политика могат да бъдат
преразглеждани при настъпване на съществени промени в очакванията за
средносрочното и дългосрочното развитие на финансовите пазари, характеристиката
на участниците във фонда по отношение на пол и възраст, толерантността им към риск
и изискваната доходност.
Ограничения при инвестирането
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 29. (изм. – 05.05.2004 г., 26.10.2006 г., 21.12.2006 г.) (1) Средствата на
универсалния пенсионен фонд могат да бъдат инвестирани само в:
1. дългови ценни книжа;
а) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
– държави – членки или техни централни банки;
– държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН или от техни
централни банки;
– Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
2. акции на публични дружества:
а) (изм. – 13.07.2011 г.) извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК;
б) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки и
включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
в) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени
в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН и включени в индекси на регулирани
пазари на ценни книжа.
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда
на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по §
1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени при увеличаване на
капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа:
а) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия
на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
в) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност:
а) на територията на Република България;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 27
б) съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на
сто от активите на фонда.
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от
банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на
банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга
държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото
събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем
е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на
регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7 – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации:
а) (изм. – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
б) дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „б“ и т. 1, б. „б“, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
в) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „в“ и т. 1, б.
„б“, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,
посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
9. (предишна т. 8 – 13.07.2011 г., изм. – 19.12.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се
иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-
дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани
съответно разпоредбите на ЗППЦК относно довереника на облигационерите и
обезпечаване на публична емисия облигации;
10.(предишна т. 9 – 13.07.2011 г.) акции и/или дялове:
а) (изм. – 19.12.2011 г.) издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране;
б) (изм. – 13.07.2011 г.) на колективна инвестиционна схема, която инвестира
само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9 и чието седалище или седалището на
управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава,
посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми,
управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5
на сто от активите на фонда.
11.(предишна т. 10 – 13.07.2011 г.) инвестиционни имоти в Република България и
в държава – членка, като не се допуска ползването на инвестиционните имоти,
собственост на универсалния пенсионен фонд, за нуждите на
пенсионноосигурителното дружество и на свързаните с него лица.
(2) (изм. – 13.07.2011 г.) Делът на всеки един от активите по чл. 29, ал. 1 в общите
активи на фонда се определя в съответствие със следните ограничения:
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 28
(3) (изм. – 13.07.2011 г.) Делът на различните класове активи по чл. 29, ал. 1 в
общите активи на фонда се определя както следва:
Вид Актив Мин
Моделен
Портфейл Макс
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 20.00% 63.00% 100.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 2, 3, 10 5.00% 33.00% 40.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1 т. 11 0.00% 4.00% 5.00%
(4) При резки и/или непредвидими съществени движения на финансовите пазари,
структурата на активите на универсалния фонд може да се отклони краткосрочно от
определените в ал. 2 минимални и максимални граници.
(5) Структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване на
значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
(6) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва от името и за сметка на
универсалния пенсионен фонд репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по ал.
1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на работния
ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната
обратна репо сделка.
(7) При условия, изисквания и ограничения, определени с наредба на КФН и с цел
намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на универсалния пенсионен
фонд, пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки, които предвиждат
отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или
срок, както следва:
1. сделки с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в
държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
2. сделки с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в
държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
3. форуърдни валутни договори с насрещни страни отговарящи на изискванията
на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
Вид Актив Мин
Моделен
Портфейл Макс
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 1 10.00% 15.00% 60.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 2 5.00% 20.00% 20.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 3 0.00% 5.00% 5.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 4 0.00% 5.00% 15.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 5 10.00% 16.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 6 0.00% 2.00% 30.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 7 0.00 % 1.00 % 10.00 %
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 8 10.00% 25.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 9 0.00% 0.00% 5.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 10 0.00% 8.00% 15.00%
Инвестиции в активи по чл. 29, ал. 1, т. 11 0.00% 4.00% 5.00%
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 29
4. лихвени суапови сделки с насрещни страни отговарящи на изискванията на
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН.
(8) Не повече от 20 на сто от активите на универсалния пенсионен фонд могат да
бъдат деноминирани във валута, различна от лев или евро.
(9) (изм. – 13.07.2011 г.) Общата стойност на инвестициите на универсалния
пенсионен фонд в ценни книжа, издадени от един емитент, не може да надвишава 5 на
сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на
универсалния пенсионен фонд във финансови инструменти, издадени от един емитент
и свързаните с него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на универсалния
пенсионен фонд. Когато емитентът е банка, в ограничението по предходното изречение
се включват и банковите депозити на универсалния пенсионен фонд в тази банка,
форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните
репо сделки с нея. Ограничението не се отнася за инвестициите в ценни книжа по ал. 1,
т. 1, б. „а” и б. „б” , предложение първо и трето, и т. 7.
(10) Универсалният пенсионен фонд не може да придобива повече от 7 на сто от
акциите на един емитент или да придобива участие, чрез което самостоятелно или
заедно с другите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество, фондове за
допълнително пенсионно осигуряване да определя пряко или непряко повече от
половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражнява
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(11) Пенсионноосигурителното дружество и универсалният пенсионен фонд не
могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
(12) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на
универсалния пенсионен фонд в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество или от свързани с него лица;
3. издадени от банката-попечител, от инвестиционните посредници, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за изпълнение
на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на
универсалния пенсионен фонд или от свързани с тях лица;
(13) Активи на универсалния пенсионен фонд не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, с изключение на предвидените в КСО
случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното
дружество;
4. инвестиционен консултант или управляващо дружество, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за инвестиционни
консултации, или член на управителен или контролен орган на управляващото
дружество;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(14) Универсалният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по
ал. 13
(15) Забраната за придобиване по ал. 13 и 14 не се прилага в случаите на
търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
(16) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да
прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на универсалния
пенсионен фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно
правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат
единствено на регистриране на този пазар.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 30
(17) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва спекулативни
валутни сделки със средствата на универсалния пенсионен фонд.
(18) (изм. – 13.07.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество разработва и
спазва етични правила за инвестициите на универсалния пенсионен фонд, които са в
рамките на законовите норми, приложими са на практика при неговото оперативното
управление и се изразяват в следното:
1. средствата на универсалния пенсионен фонд не се инвестират в компании:
1.1. които нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и
трудовите права, опазване на природата и антикорупция, изразяващи се в
следното:
1.1.1. Принципи на човешките права – да подпомага и уважава защитата на
човешките права в международен план; отказ от участие в злоупотреба с или
посегателство над човешките права;
1.1.2. Принципи на трудовите права – да подпомага свободата на асоцииране и
признаване на правото за колективно договаряне; забрана за задължителен труд;
забрана за детски труд; елиминиране на дискриминацията при подбор на
персонала;
1.1.3. Принципи за опазване на околната среда – въвеждане на предпазни и
ефективни програми за опазване на околната среда; инициативи демонстриращи
отговорност към околната среда; промоциране на разпространението и
използването на технологии опазващи околната среда;
1.1.4. Принципи на антикорупция – промоциране и възприемане на дейности в
противодействие на всички форми на корупция включително изнудване и подкуп.
1.2. чиято дейност е производство или търговия с оръжие. Позволява се
инвестиране в такива компании, в случай че основната част на бизнеса им не е
насочен в тази дейност и съществена част от приходите им не произтичат от
производство и търговия с оръжие.
1.3. за които съществуват основателни предположения, че източника на
средствата им е от незаконен произход.
2. при управлението на универсалния пенсионен фонд се прилага последователна
политика и желание да се инвестира там, където има пресечна точка на
финансовите и етични принципи и съществува връзка между позитивния избор и
принципите по т.1.1.
3. върху инвестиционния портфейл на универсалния пенсионен фонд се извършва
регулярно наблюдение и всяка инвестиция се оценява спрямо етичните правила.
Критерии и процес при управлението на портфейла
Чл. 29а. (нов – 21.12.2006 г.) (1) При управление на портфейла, портфолио
мениджърите и инвестиционните консултанти на пенсионноосигурителното дружество,
посредством предварително зададени критерии, избират ценните книжа и
осъществяват анализ на активите, които могат да бъдат включени в портфейла.
(2) Извършва се предварителен избор на активите, като портфолио мениджърът
или инвестиционният консултант приоритетно предлага за инвестиране в активите,
които отговарят на тези критерии. Целта на подбора е постигането на диверсификация,
посредством която да се изключи излагането на портфейла на фонда на риск от
конкретен актив и други рискове. При осъществяване на подбора се дава приоритет на
емисии, издадени от емитенти, които са ангажирани с обществени проекти в областта
на екологията, образованието и културата. На следващ етап се изчисляват основни
показатели за избраните книжа, необходими за осъществяване на управлението на
портфейла, които включват показатели за очаквана доходност и риск на ценните книжа
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 31
чрез извършване на технически и/или фундаментален анализ. След преценка на
резултатите се изготвят предложения за инвестиране до Инвестиционния комитет на
пенсионноосигурителното дружество.
(3) (изм. – 13.07.2011 г.) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти
осъществяват инвестиционния процес като извършват следното:
1. Анализ и избор на пазар – развит или развиващ се пазар:
1.1. Анализ на политическата стабилност;
1.2. Анализ на макроикономическата обстановка на конкретната държава,
фискалната и монетарната политика, инфлацията и други макроикономически
фактори.
2. Икономически и пазарен анализ на секторите в икономиката, които имат висок
потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план. Изборът на
приоритетни сектори се извършва въз основа на икономическите прогнози за
развитие на сектора и очакваната взаимовръзка между сектора и икономиката.
3. Анализ на дружества от избраните сектори с цел идентифициране на
дружества с конкурентни предимства за установяване на емитенти със стабилно
финансово състояние и перспективи за бъдещо развитие.
(4) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти използват следните
критерии при изготвянето на предложения и управлението на портфейла:
1. Стабилна политическа обстановка в държавата, в която се предлага да бъде
инвестирано;
2. Стабилни макроикономически показатели на държавата, в която се предлага да
бъде инвестирано;
3. Висок потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план на секторите, в
които се предлага да бъде инвестирано;
4. Конкурентни предимства на дружествата, в които се предлага да бъде
инвестирано.
(5) Изборът на конкретни емисии дългови ценни книжа и акции на публични
дружества, се осъществява в зависимост от класа активи според следните критерии:
1. За дългови ценни книжа
1.1. При необезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, переспективи за развитие, матуритет на
емисията;
1.2. При обезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, переспективи за развитие, характер и вид на
обезпечението, матуритет на емисията;
2. Акции – стабилно финансово състояние и сектор, в който оперира емитента,
дивидентна политика, потенциал за растеж;
3. Банкови депозити – кредитен рейтинг, балансово число, акционерна структура
на банковата институция и атрактивност на депозитните условия.
(6) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти извършват анализ
по отношение на целесъобразността на броя, естеството и изпълнението във времето
на инвестиционните сделки, както и евентуалната необходимост от окрупняването им,
вследствие на което да бъде постигната оптимизация на инвестиционните резултати.
Преди осъществяване на всяка конкретна инвестиционна сделка се отчита размерът на
транзакционните разходи дължими на насрещната страна или посредника. При равни
други условия, в случаите на извънборсови сделки, когато се отчита и риска на
контрагента, и при борсови сделки се предпочитат контрагенти с по-нисък размер на
комисионните.
(7) Наблюдение и контрол върху цялостната инвестиционна дейност на
пенсионноосигурителното дружество и нейното съответствие с настоящия правилник,
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 32
включващ и инвестиционната политика на фонда, както и нормативната уредба, се
осъществява от Инвестиционен комитет.
Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на портфейла
Чл. 29б. (нов – 21.12.2006 г., изм. – 13.07.2011 г.) (1) Управителният съвет на
пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила и процедури за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
универсалния пенсионен фонд и ги представя на заместник – председателя на КФН в 7-
дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
(2) Политиката на универсалния пенсионен фонд при сключване на сделки за
намаляване на инвестиционния риск (хеджиране), като част от общата инвестиционна
политика, включва следните основни цели:
1. Поддържане на умерено ниво на риск, съответстващо на инвестиционните цели
за риск и доходност на универсалния пенсионен фонд;
2. Достигане на ефективност при хеджирането;
3. Оптимизация на инвестиционните резултати на фонда.
(3) При управлението на портфейла на универсалния пенсионен фонд се
наблюдават, измерват и управляват кредитния, ликвидния, оперативния и пазарния
риск, включващ: лихвен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции и риск,
свързан с инвестициите в недвижими имоти. Посочените рискове се управляват въз
основа на утвърдените вътрешни правила и процедури за наблюдение, измерване и
управление на риска, свързан с инвестициите на универсалния пенсионен фонд.
(4) Звеното по управление на риска прилага различни модели за оценка на
пазарния риск и кредитния риск при разглеждане на изготвени от портфолио
мениджърите и инвестиционните консултанти предложения за инвестиране, както и
текущо, на емитента или банката, в която са инвестирани средства на универсалния
пенсионен фонд.
(5) Наблюдение, измерване и управление на риска свързан с инвестициите на
универсалния пенсионен фонд и риска на хеджиращите инструменти се извършва от
Звеното за управление на риска, което наблюдава експозицията към рисковете,
упоменати в ал. 3 на портфейлно ниво и ги управлява съгласно инвестиционната
политика, включваща и рисковия профил на универсалния пенсионен фонд и
ограниченията по КСО.
(6) Звеното по управление на риска извършва последващо наблюдение и оценка
на рисковите фактори, които могат да окажат негативно влияние върху цялостната
стойност на портфейла на универсалния пенсионен фонд и върху отделните
инвестиции, включени в него. Стриктното спазване на правилата гарантира
постоянното наблюдение и оценка на рисковата експозиция на универсалния пенсионен
фонд и предприемането на адекватни мерки при възникване на неблагоприятни
пазарни условия.
(7) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти изготвят
инвестиционни предложения при първоначална инвестиция в даден емитент или
предоставяне на депозити, въз основа на задълбочен анализ на пазарните условия и
оценка на риска на съответния емитент/контрагент. Предложението за сделка се
одобрява от Инвестиционния комитет на пенсионноосигурителното дружество въз
основа на инвестиционната политика на универсалния пенсионен фонд, описана в чл.
28 и чл. 29.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 33
Инвестиционна политика и оповестяване на информация
(ново загл. – 05.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.)
Чл. 30. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) В съответствие с принципите и целите на
инвестирането на средствата на универсалния пенсионен фонд, Управителният съвет
на пенсионноосигурителното дружество утвърждава инвестиционна политика на
универсалния пенсионен фонд, в която, в рамките на законовите ограничения, се
конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата
на универсалния пенсионен фонд и ограниченията за всеки един от тях.
(2) Инвестиционната политика на универсалния пенсионен фонд се предоставя
на осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
(3) (нова – 26.10.2006 г.) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно до 31
март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за
универсалния пенсионен фонд. Информацията се изготвя по данни към края на
предходната година.
(4) (нова – 26.10.2006 г.) Заместник-председателят на КФН утвърждава изисквания
към пенсионноосигурителното дружество относно:
1. съдържанието на информацията по ал. 3;
2. определянето и публичното оповестяване от пенсионноосигурителното
дружество на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на
универсалния пенсионен фонд.
Разпределение на дохода от инвестиции
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 31. (изм. – 05.05.2004 г.) Разпределението на дохода от инвестирането на
средствата на универсалния пенсионен фонд по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите, по партидата на неперсонифицираните суми по
чл. 23, ал. 9 и по партидата на резерва по чл. 35, се извършва всеки работен ден
едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като дохода се включва в
стойността на дяла за съответния ден.
Оценка на активите
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 32. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Оценката на активите и пасивите на универсалния
пенсионен фонд се извършва от пенсионноосигурителното дружество към края на всеки
работен ден в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН и
по реда и начина, определени в утвърдените от Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество и одобрени от заместник-председателя на КФН
Правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване се предоставят на осигуреното лице при изявено желание от негова
страна.
ГЛАВА СЕДМА
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 34
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Определяне на минималната доходност
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 33. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При управлението на активите на универсалния
пенсионен фонд пенсионноосигурителното дружество, в съответствие с изискванията
на КСО, се задължава да постига минимална доходност.
(2) Минималната доходност се определя от заместник-председателя на КФН към
края на всяко тримесечие, в процент, на базата на постигнатата доходност от
управлението на активите на всички универсални пенсионни фондове за предходния
24-месечен период.
(3) Минималната доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-
малкото от двете числа – 60 на сто от средната постигната доходност от всички
универсални пенсионни фондове или 3 процентни пункта по-малка от средната.
(4) Минималната доходност се обявява от заместник-председателя на КФН до
края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 34. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При постигане на доходност от управлението на
активите на универсалния пенсионен фонд, по-ниска от обявената за съответния
период по реда на чл. 33, ал. 4 минимална доходност, пенсионноосигурителното
дружество покрива разликата в 10-дневен срок от обявяването.
(2) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в
универсалния пенсионен фонд и в пенсионноосигурителното дружество.
Резерв на универсалния пенсионен фонд
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 35. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато постигнатата доходност от управлението
на активите на универсалния пенсионен фонд е по-висока с над 40 на сто от
постигнатата средна доходност за всички универсални пенсионни фондове или я
превишава с 3 процентни пункта – което от двете числа е по-голямо, средствата от
доходността над този процент се заделят в резерва на универсалния пенсионен фонд.
Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на универсалния пенсионен
фонд и се записват и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от
пенсионноосигурителното дружество в първия работен ден, следващ деня на обявяване
на минималната доходност по реда на чл. 33, ал. 4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя
като броят на дяловете в универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на
24-месечния период се умножи по разликата между стойността на един дял към
последния работен ден на същия период и стойността на един дял към същия период,
при която се достига по-голямата от двете стойности по ал. 1.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в
партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 35
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността
на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към датата на заделяне на резерва
и броя дялове в него след заделянето на резерва и е валидна за деня, в който се
прехвърлят средствата от универсалния пенсионен фонд към резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя,
като размерът на средствата в лева, изчислен по реда на ал. 4, се раздели на
стойността на един дял, при която се достига по-голямата от двете стойности по ал. 1.
Използване на средствата от резерва на универсалния пенсионен фонд
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 36. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато постигната доходност от управлението на
активите на универсалния пенсионен фонд е по-ниска от гарантираната минимална
доходност по чл. 33, разликата се покрива със средствата от резерва на универсалния
пенсионен фонд. Ако тези средства са недостатъчни, пенсионноосигурителното
дружество покрива недостига със средства от резерва по чл. 37.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до
минималната доходност се определя като произведение от:
1. броя на дяловете във фонда към последния работен ден на 24-месечния
период и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната
доходност и стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния
период.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от
резерва на универсалния пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на
дяловете в резерва и увеличаване на стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя
като отношение на размера на средствата за покриване на недостига до минималната
доходност към стойността на един дял, при която тя се достига.
Резерв на пенсионноосигурителното дружество
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 37. (изм. – 14.11.2005 г.) Пенсионноосигурителното дружество формира със
собствени средства резерв за гарантиране на минималната доходност от управлението
на активите на универсалния пенсионен фонд, който се определя и поддържа в процент
не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от стойността на нетните активи на
универсалния пенсионен фонд към края на всеки месец, намален със средствата в
партидата на резерва на универсалния пенсионен фонд.
Използване на средства от резерва на пенсионноосигурителното дружество
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 38. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато средствата в резерва на универсалния
пенсионен фонд не са достатъчни за покриване на разликата до минималната
доходност, недостигът се покрива от средствата на резерва на
пенсионноосигурителното дружество.
(2) Размерът на средствата от резерва на пенсионноосигурителното дружество, с
който се покрива недостига, се определя като разлика между размера на средствата по
чл. 36, ал. 2 и стойността, покрита от резерва на универсалния пенсионен фонд.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 36
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от
резерва на пенсионноосигурителното дружество към универсалния пенсионен фонд в
деня на покриване на недостига по чл. 34, ал. 1.
(4) В случай че няма формиран резерв в универсалния пенсионен фонд,
размерът на средствата по чл. 36, ал. 2 се покрива от резерва на
пенсионноосигурителното дружество.
Стойност на един дял на универсалния пенсионен фонд след покриване
на разликата до минималната доходност
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 39 (изм. – 05.05.2004 г.) Стойността на един дял на универсалния пенсионен
фонд след покриване на разликата до минималната доходност се определя, като
стойността на нетните му активи, в която са включени прехвърлените от резерва на
пенсионноосигурителното дружество средства, се раздели на броя на дяловете на
универсалния пенсионен фонд, намалени с броя на дяловете по чл. 36, ал. 3.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЖИЗНЕНИ
ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ
ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Условия за придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 40. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигуреното лице придобива право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част I на КСО.
(2) Осигурено лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 69 от КСО, с изключение на лицата по чл. 127, ал. 5 от КСО, придобива право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от
КСО.
(3) По желание на осигуреното лице допълнителна пожизнена пенсия за старост
може да се отпусне пет години преди навършване на възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО, при условие че
натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия с
месечен размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО към датата на отпускането.
Ред за отпускане на пенсията
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 41. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) За отпускане на
допълнителна пожизнена пенсия за старост осигуреното лице подава заявление по
образец на пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Заявлението по ал.1 се подава в офис на
пенсионноосигурителното дружество лично от осигуреното лице или от упълномощено
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 37
от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, което се прилага към
заявлението в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага
заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално
заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се
удостоверява осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории
труд или
3. (изм. – 13.07.2011 г.) разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО.
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението по ал. 3 осигуреното лице
или пълномощника представят лична карта или друг официален документ за
самоличност.
(5) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него редовни
документи пенсионноосигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на
заявлението, издава разпореждане за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за
старост.
(6) Разпореждането по ал. 5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. (изм. – 13.07.2011 г.) размера на отпусканата пенсия за периода до първото
преизчисляване по чл. 47;
5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество.
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него нередовни
и/или липсващи документи пенсионноосигурителното дружество в 15-дневен срок
уведомява писмено осигуреното лице за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето
на редовните и/или нови документи пенсионноосигурителното дружество издава
разпореждането в срока по ал. 5.
(9) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното
лице не отстрани неизправностите, пенсионноосигурителното дружество отказва
отпускането на пенсията, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок
от датата на изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) (изм. – 26.10.2006 г.) При подписване на пенсионния договор или с
уведомлението по ал.9 пенсионноосигурителното дружество връща на осигуреното
лице приложените от него към заявлението оригинални документи.
(12) Осигуреното лице може в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал. 5 или на уведомлението по ал. 9 да направи писмено
възражение по тях пред Управителния съвет на дружеството.
(13) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на
получаване на възражението.
(14) Решението на Управителния съвет по ал. 13 може да се обжалва по съдебен
ред.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 38
Пенсионен договор
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 42. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) За получаване на допълнителна пожизнена
пенсия за старост се сключва пенсионен договор между пенсионноосигурителното
дружество и осигурено лице, за което е издадено разпореждане по чл. 41, ал. 5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната
лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) наименованието на универсалния пенсионен фонд и
идентификационния му код в НАП;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. (изм. – 13.07.2011 г.) размера на пенсията за периода до първото
преизчисляване по чл. 47 и начина за нейното преизчисляване;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 43 (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на пенсионния договор
се извършват при условията и по реда на чл. 18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при смърт на пенсионера – от датата на
настъпването на смъртта.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 44. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Допълнителната пожизнена
пенсия за старост се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението с
необходимите документи е постъпило в пенсионноосигурителното дружество в 6-
месечен срок от тази дата.
(2) (изм. – 26.10.2006 г.) Когато заявлението и документите са постъпили в
пенсионноосигурителното дружество след срока по ал. 1, допълнителната пожизнена
пенсия за старост се отпуска от датата на регистриране на заявлението.
(3) (изм. – 26.10.2006 г.) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се
изплаща до 25-то число на месеца, за който се отнася по банков път, чрез пощенски
запис или по друг подходящ начин, посочен в заявлението, като начина на плащане на
пенсията се урежда и в пенсионния договор.
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) Първата допълнителна пожизнена пенсия за старост се
отпуска и се изплаща не по-късно от 2 месеца след датата на постъпване на писменото
заявление в пенсионноосигурителното дружество, с приложени към него редовни
документи или в 2-месечен срок от представянето на редовните и/или нови документи и
след сключване на пенсионния договор.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 39
(5) (нова – 26.10.2006 г.) При изплащане на допълнителната пожизнена пенсия за
старост по банков път, пенсионноосигурителното дружество подава до банката-
попечител нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на
пенсионера в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(6) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с изплащането на
допълнителната пожизнена пенсия за старост, се уреждат в пенсионния договор.
Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 45. (изм. – 05.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Месечният размер на
допълнителната пожизнена пенсия за старост към датата на нейното отпускане се
изчислява на основата на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането;
2. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на КФН;
3. пола и възрастта на осигуреното лице;
4. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от
заместник-председателя на КФН.
(2) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се отпуска при условие, че
изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО към същата дата.
Пенсионен резерв
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 46. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество създава
пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на допълнителните пожизнени
пенсии за старост на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски
разчети.
(2) Пенсионният резерв се формира от:
1. прехвърлени средства от индивидуалните партиди в случаите на чл. 50, ал. 2;
2. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Средствата от пенсионния резерв се използват само за изплащане на
допълнителни пожизнени пенсии за старост на пенсионерите, преживели по-дълго от
предварителните актюерски разчети, след изчерпване на средствата по техните
индивидуални партиди.
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) Редът за създаване на пенсионния резерв се определя с
Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на КФН.
Преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 47. (изм. – 05.05.2004 г.) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се
преизчислява всеки месец в зависимост от реализирания доход от инвестирането на
средствата на универсалния пенсионен фонд през предходния месец.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 40
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителната
пожизнена пенсия за старост
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 48. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество спира
изплащането на допълнителната пожизнена пенсия за старост, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на
нейния размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и
техническа грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява
плащането на пенсията.
(3) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е
изплащана в по-малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-
дълъг от 1 година от датата на възстановяване плащането на допълнителната
пожизнена пенсия за старост.
(4) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е
изплащана в по-голям размер, разликата се възстановява от пенсионера, както следва:
1. с еднократно заплащане в 30-дневен срок от датата на писменото
уведомление или
2. с удръжки от допълнителната пожизнена пенсия за старост в размер не по-
голям от 20.0 на сто от месечното плащане, до възстановяване на цялата
сума.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на
средствата.
(6) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък
размер, разликата се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на установяване
на грешката.
(7) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям
размер, разликата се възстановява от лицето, което е получило средствата по реда на
ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-дневния срок, пенсионноосигурителното дружество
търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане с решение на
Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят
възражение срещу решението по ал. 8 пред Управителния съвет в 15-дневен срок от
датата на получаването му. Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от
датата на получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал. 9 може да се обжалва по съдебен
ред.
Прекратяване на допълнителната пожизнена пенсия за старост
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 49. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се
прекратява в следните случаи:
1. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 41
2. когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е отпусната и се
изплаща въз основа на представена невярна информация, на неистински,
подправени документи или на такива с невярно съдържание.
(2) В случаите на ал. 1, т. 2, прекратяването на допълнителната пожизнена
пенсия за старост се извършва с решение на Управителния съвет, въз основа на
съдебно решение, с което се установяват обстоятелствата – основание за
прекратяването. За решението на Управителния съвет се прилагат правилата на чл. 48,
ал. 9 и 10.
(3) В случаите по ал. 2, получените неоснователно суми се възстановяват от
лицата, които са ги получили по реда на чл. 48, ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-дневния
срок, пенсионноосигурителното дружество търси възстановяване на дължимите суми по
съдебен ред.
(4) В случаите, когато допълнителната пожизнена пенсия за старост е изплащана
след смъртта на пенсионера, поради това, че пенсионноосигурителното дружество не е
било своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства след
датата по ал. 1, т. 1 се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на ал. 3.
(5) Правилата на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида.
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата
по индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 50. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Право на еднократно или на разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида, има:
1. осигурено лице, придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост, когато изчисленият месечен размер, към датата на отпускането й, е
по-малък от минималния размер по чл. 45, ал. 2;
2. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг, низходящи
или възходящи.
(2) Когато осигуреното лице или пенсионерът нямат наследници по ал. 1, т. 2,
натрупаните средства по индивидуалната партида се прехвърлят в пенсионния резерв.
(3) (изм. – 13.07.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно изплащане
до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му партида, при пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се
изчислява размера на еднократното изплащане по ал. 3, се определя като броят дялове
по индивидуалната партида, към датата на разпореждането по ал. 14, се умножи по
стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се
определя като броят дялове по индивидуалната партида, към датата на
разпореждането по ал. 14, се разпределя между тях при спазване реда за наследяване
и размера на наследствените дялове съгласно Закона за наследството и полученият
брой дялове на всеки наследник се умножи по стойността на един дял, валидна за деня,
предхождащ деня на изплащането.
(6) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства, към датата на
разпореждането по ал. 14, се раздели на броя на плащанията. Средствата се изплащат
разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-
малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО към
датата на първото плащане.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 42
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства, към датата на
разпореждането по ал. 14, се разпределя между тях при спазване реда за наследяване
и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството, и сумата на
полагащите му се средства се раздели на броя на плащанията. Средствата се
изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е
не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО
към датата на първото плащане.
(8) В случаите на ал. 6 и 7, когато изчисленият размер на периодичното плащане
е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО
към датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат
еднократно.
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по–малък от 2 месеца.
(10) (изм. – 26.10.2006 г.) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва
въз основа на писмено заявление по образец на пенсионноосигурителното дружество,
подадено от лицата по ал.1 и 3 или от упълномощено от тях лице с нотариално
заверено изрично пълномощно.
(11) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Към заявлението по ал. 10 се прилага
заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално
заверено копие на:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 – документите по чл. 41, ал. 3;
2. (изм. – 08.09.2011 г.) в случаите по ал. 1, т. 2:
а) удостоверение за раждане на наследник, ненавършил 18-годишна възраст;
б) удостоверение за наследници.
3. в случаите по ал. 3 – експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК за пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто, като в заявлението се
посочва и конкретният процент от средствата, в рамките на законовото
ограничение, който осигуреното лице желае да получи.
(12) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Когато заявлението-образец се подава от
упълномощено лице, към него, освен документите по ал. 11, се прилага и нотариално
завереното изрично пълномощно в оригинал или заверено от служителя, който го
приема, копие.
(13) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението-образец, лицата по ал. 1
и 3 или пълномощникът представят лична карта, или друг официален документ за
самоличност.
(14) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление-образец с приложени към него
редовни документи, пенсионноосигурителното дружество в срок до 3 месеца от
регистрирането му издава разпореждане за еднократното или разсрочено изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата
на разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество.
(16) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление-образец с приложени към него
нередовни и/или липсващи документи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 41,
ал. 7 – 14.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 43
(17) (нова – 26.10.2006 г.) Когато еднократното или разсрочено изплащане се
извършва по банков път, пенсионноосигурителното дружество подава до банката-
попечител нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на
лицата по ал. 1 и 3 в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(18) (предишна ал. 17 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с разсроченото
изплащане, се уреждат в договора за разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 51. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума по
индивидуалната партида се сключва договор за разсрочено изплащане между
пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник
на пенсионер, за които е издадено разпореждане по чл. 50, ал. 14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната
лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) наименованието на универсалния пенсионен фонд и
идентификационния му код в НАП;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал. 1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. срока на разсроченото изплащане;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 52. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на договора за
разсрочено изплащане се извършват при условията и по реда на чл. 18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал.2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 44
Условия за промяна на участието
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 53. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигуреното лице има право да промени
участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в
универсалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на сключване
на първия му осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след
възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието може да се променя и натрупаните
средства по индивидуалната партида в универсалния пенсионен фонд могат да се
прехвърлят в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
след изтичане на една година от сключване на осигурителния договор.
(3) (изм. – 17.01.2013 г.) Осигуреното лице може да промени без ограничение
участието си в универсалния пенсионен фонд при несъгласие с извършени промени в
Правилника, които не произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в
тримесечен срок от уведомлението по чл. 61, ал. 3 подаде заявление за това.
(4) (нова – 15.12.2005 г., изм. – 11.11.2011 г.) При или по повод промяна на
участието на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН, пенсионноосигурителното дружество, негови акционери, осигурителни
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под
каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
осигурените лица.
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната партида в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 54. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Промяната на участието и
прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество се извършва въз основа на заявление по образец, съгласно приложение № 1
на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, което се подава от осигуреното лице до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да
премине.
(2) (изм. – 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) Заявлението за промяна на участие се
подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез
осигурителен посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП (електронно
заявление). Преди приемане на заявлението за промяна на участие, осигурителният
посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от КСО.
(3) (изм. – 11.11.2011 г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се
подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр
се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от
осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема
заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно
заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното
лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на
участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 45
дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от
момента на прекратяване, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН,
на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който лицето е осигурено. От влизане в сила на договора
започва да тече срокът по чл. 171, ал. 2 от КСО.
(6) (изм. – 11.11.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и
дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за
пенсионноосигурителното дружество данни. Служителят на пенсионноосигурителното
дружество удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на
осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на
договора.
(7) (изм. – 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и
осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от
тях, подписани с електронния подпис на пенсионноосигурителното дружество, се
изпращат на електронната поща на осигуреното лице, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в пенсионноосигурителното дружество,
съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните
документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) (изм. – 11.11.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния граждански
номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния универсален пенсионен
фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани копия от официалните документи,
удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи
и промяната, която те удостоверяват.
(9) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие
на осигуреното лице при извършване на всички действия, свързани с подаване на
заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му
поради неосведоменост или други причини и предоставя на осигуреното лице, което
подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и
основните характеристики на универсалния пенсионен фонд, изготвена по образец
съгласно приложение № 1а на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(10) (нова – 19.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие не бъде
прието от пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен
фонд, в който лицето е осигурено, поради това че не отговаря на изискванията на чл. 5,
ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, пенсионноосигурителното дружество го
анулира и в седемдневен срок уведомява осигуреното лице, подало заявлението, за
анулирането му с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено
срещу подпис.
(11) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 10 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в
управлявания от него универсален пенсионен фонд, когато към момента на
разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване и на чл. 53, ал. 1 – 3;
2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН е
получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за
промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(12) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 11 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
промяна на участие, когато:
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 46
1. имената на осигуреното лице или единният му граждански номер не съвпадат
с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към
заявлението не са приложени документите по ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие,
по чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от КСО.
(13) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 12 – 19.12.2011 г.) В случай на отказ всяко
осигурено лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие на
заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по
чл. 5, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(14) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 13, изм. – 19.12.2011 г.) Възражението по
ал. 13 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто универсален
пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо съответния фонд, в който то желае да премине, като към възражението се
прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на
несъответствия по ал. 12, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(15) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 14 – 19.12.2011 г.) В срока по чл. 6, ал. 7
от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН пенсионноосигурителното дружество,
постановило решението по подаденото възражение, го изпраща на осигуреното лице с
писмо с обратна разписка.
(16) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 15, изм. – 19.12.2011 г.) Когато
заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното
лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен
подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 13 и 14. В този случай
кореспонденцията между пенсионноосигурителните дружества и тази по ал. 15 се
осъществява по същия начин.
(17) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 16, изм. – 19.12.2011 г.) Промяната на
участие на осигурените лица, за които пенсионноосигурителното дружество,
управляващо универсалния пенсионен фонд, в който те са осигурени, е отменило
отказа си, продължава по реда и в сроковете на ал. 18 – 25.
(18) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 17 – 19.12.2011 г.) Осигуреното лице,
което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на
пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено, с изключение на
случаите, когато не се дължи такава. Таксата за прехвърляне се заплаща в размера, по
реда, начина и в сроковете, определени в чл. 27.
(19) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 18, изм. – 19.12.2011 г.) Осигурено лице,
подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли до 5-то число на месеците
по ал. 24, в които се прехвърлят средствата, от пенсионноосигурителното дружество, в
което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на
подписа в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез негов осигурителен
посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(20) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 19 – 19.12.2011 г.) Процедурата по
промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне.
(21) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 20, изм. – 19.12.2011 г.) В случаите по ал.
20, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 47
(22) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 21, изм. – 19.12.2011 г.) При
прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на
възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по ал. 24.
(23) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 22, изм. – 19.12.2011 г.) Средствата от
индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на
участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на
участие не е прекратена съгласно ал. 20, се прехвърлят едновременно по банкови
сметки на съответните универсални пенсионни фондове. Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който е
осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на
прехвърляне на средствата.
(24) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 23, изм. – 19.12.2011 г.) Средствата по ал.
23 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за лицата
с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления
през трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през
четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи
тези дати.
(25) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 24, изм. – 19.12.2011 г.) В срок седем
работни дни от датата на прехвърлянето на средствата по ал. 24,
пенсионноосигурителното дружество, прехвърлило средствата, изпраща на всяко лице,
чийто средства е прехвърлило, извлечение от индивидуалната му партида. В
зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие,
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща,
подписано с квалифициран електронен подпис.
(26) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 25, изм. – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество публикува на страницата си в интернет образците
на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни
договори и на исканията по ал. 19, както и актуалните документи с основна информация
за осигурените лица.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
(ново загл. – 17.01.2013 г.)
Чл. 55. (нов – 17.01.2013 г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната партида в универсалния пенсионен фонд, в
пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава
тридесет и осма „а” от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни
права.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Състав, функции, права и задължения
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 48
(ново загл. – 25.03.2005 г.)
Чл. 56. (изм. – 25.03.2005 г., предишен чл. 55 – 17.01.2013 г.) (1) Интересите на
осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се представляват от Попечителски
съвет.
(2) (изм. – 13.07.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой
представители на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите, както и един представител на
пенсионноосигурителното дружество.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по
ал.2, се определят с решение на ръководните им органи на национално равнище.
(4) Представителят на пенсионоосигурителното дружество се определя с
решение на Управителния съвет.
(5) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на
друго пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(6) В срока по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за попечителските съвети членовете на
Попечителския съвет задължително представят на пенсионноосигурителното
дружество, писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал. 5 и че се
задължават да уведомят Попечителския съвет при промяна в декларираните
обстоятелства. Декларациите се съхраняват в пенсионноосигурителното дружество.
(7) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години. Мандатът на
членовете на Попечителския съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 5;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за
повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по
повод упражняване на функциите на Попечителския съвет и които не са
обществено известни;
4. с решение на ръководните органи на организации по ал. 2 или с решение на
Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество – за определения от
тях представител.
(8) Попечителският съвет приема правилник за дейността си, в който се
определят реда и начина за провеждане на неговите заседания, които се свикват най-
малко веднъж на три месеца.
(9) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на пенсионноосигурителното дружество
към осигурените лица и пенсионерите на универсалния пенсионен фонд;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на
осигурени лица и пенсионери в универсалния пенсионен фонд, отправя питания и
искания във връзка с тях до пенсионноосигурителното дружество и/или други
институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на универсалния пенсионен фонд;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 49
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
пенсионноосигурителното дружество по обслужване на осигурените лица и
пенсионерите на универсалния пенсионен фонд;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на
пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата на осигурените лица
и пенсионерите на универсалния пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на
пенсионноосигурителното дружество и на Комисията за финансов надзор до 30
април следващата година, а в случай, че мандатът на Попечителския съвет е
изтекъл през отчетния период – до датата, на която мандатът му изтича.
(10) Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по
ал. 9 до Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
(11) Управителният съвет на пенсионноосигурителното дружество е длъжен да
обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет по ал. 9 на първото си
заседание след получаването им в дружеството, да приеме решение по тях и да
информира писмено председателя на Попечителския съвет за решението си в 7-дневен
срок от датата на заседанието.
(12) Попечителският съвет има право на достъп до документацията на
пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнение на функциите по ал. 9,
както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество, когато се разглеждат въпроси, по които е
отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за изменения и допълнения в Правилника;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за подобряване на дейността по
допълнително пенсионно осигуряване в универсалния пенсионен фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други
материални условия на пенсионноосигурителното дружество, необходими за
осъществяване на функциите по ал. 9;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от
пенсионноосигурителното дружество;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително на страницата на пенсионноосигурителното дружество в
интернет.
(13) Предложенията и решенията на Попечителския съвет са препоръчителни за
пенсионноосигурителното дружество.
(14) Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите
действия съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в
срока по чл. 174, ал. 2 от КСО;
2. да информира незабавно заместник-председателя на КФН, при основателно
съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна
на пенсионноосигурителното дружество, от негови служители или осигурителни
посредници.
(15) Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите по ал. 9 и които не са обществено известни;
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 50
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на
последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите
на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред
пенсионноосигурителното дружество, освен ако това не е в интерес на
осигурените лица и пенсионерите на универсалния пенсионен фонд или не
следва от закона и разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети.
(16) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведомени
за задължението си да не разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са
узнали при или по повод изпълнение на функциите им и които не са обществено
известни. Декларациите се представят на пенсионноосигурителното дружество в срока
по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за попечителските съвети и се съхраняват от него.
(17) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за
дейността си.
(18) За неуредените в Правилника въпроси, свързани с организацията и
дейността на Попечителския съвет, се прилагат съответно правилника за дейността му
и Наредбата за попечителските съвети.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
(нова – 05.05.2004 г.)
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
Чл. 57. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 56 – 17.01.2013 г.) (1) (изм. – 13.07.2011
г.) Пенсионноосигурителното дружество учредява, управлява и представлява
универсалния пенсионен фонд при взаимоотношенията му с трети лица, в съответствие
с КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, своя устав и този Правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1
пенсионноосигурителното дружество избира и сключва договори с инвестиционни
посредници и с банка – попечител.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява периодично осигурените
лица в универсалния пенсионен фонд за неговата дейност, чрез обяви в един
ежедневник и един седмичен вестник.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Управителният съвет на пенсионноосигурителното
дружество обнародва едновременно в “Държавен вестник“ приетите от Общото
събрание на акционерите годишни финансови отчети на пенсионноосигурителното
дружество и на универсалния пенсионен фонд в срока, предвиден в Закона за
счетоводството.
(5) Пенсионноосигурителното дружество събира, обработва, съхранява и
предоставя данни за осигурените лица и пенсионерите, и за техните наследници при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Права и задължения на осигурените лица
Чл. 58. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 57 – 17.01.2013 г.) (1) Осигурените в
универсалния пенсионен фонд лица придобиват право на допълнителна пожизнена
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 51
пенсия за старост, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер техните наследници имат
право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида при условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост, на еднократно или
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице
или на наследник на осигурено лице или на пенсионер, могат да се оспорват само по
съдебен ред.
(4) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни, уведомява пенсионно-
осигурителното дружество за промяна на адреса или на други обстоятелства, които са
от значение за изпълнение на неговите задължения.
(5) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигуреното лице, пенсионерът и техните
наследници имат право да обжалват решения на Управителния съвет и актове на
представляващите пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата им, при
условията и по реда на този Правилник, като решенията на Управителния съвет могат
да се обжалват и по съдебен ред.
(6) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигурените лица, пенсионерите и
лицата с наследствени права имат право да сигнализират представляващите
пенсионноосигурителното дружество за грешки, пропуски и нелоялни прояви в
дейността на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от
негови служители.
(7) (изм. – 13.07.2011 г., 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Представляващите
пенсионноосигурителното дружество извършват проверка на сигналите по ал. 6 и при
установяване на тяхната основателност отговарят писмено на подадените сигнали в
едномесечен срок от получаването им.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да
сигнализират Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на
пенсионноосигурителното дружество.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
пенсионноосигурително дружество и на универсален пенсионен фонд
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 59. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 58 – 17.01.2013 г.) (1) При
преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително дружество или на
универсален пенсионен фонд, дружеството, управляващо съответния фонд, в който е
прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го
уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на
прехвърлянето.
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се
уведомяват и пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право
да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в избран от тях универсален
пенсионен фонд, по реда на Глава девета от Правилника, без да се спазват
изискванията на чл. 171, ал. 1 или 2 от КСО.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се
счита, че са потвърдили мълчаливо участието си в универсалния пенсионен фонд, в
който е прехвърлена индивидуалната им партида в резултат на преобразуването или
прекратяването.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 52
Права и задължения на работодателите
Чл. 60. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 59 – 17.01.2013 г.) (1) Работодателите
имат право да изискват и да получават информация от пенсионноосигурителното
дружество, свързана с изпълнението на техните задължения по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване на работниците и служителите в универсалния
пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на постъпилото
в пенсионноосигурителното дружество писмено искане от работодателя.
(3) Работодателите в срок до 15 календарни дни информират
пенсионноосигурителното дружество за настъпили при тях промени в обстоятелствата,
които са от съществено значение за допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в универсалния пенсионен фонд на осигуряваните от тях лица.
(4) Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
1. за юридически лица – обстоятелства, които се вписват в търговския регистър
при съответния окръжен съд, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. за физически лица – данните от личните паспорти, респективно личните
карти.
(5) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за
които прави задължителни осигурителни вноски в универсалния пенсионен фонд и за
размера на натрупаните средства по техните индивидуални партиди.
Изменения и допълнения на Правилника
Чл. 61. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 60 – 17.01.2013 г.) (1) (изм. – 13.07.2011
г.) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решения на
Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването
им от заместник-председателя на КФН.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за
конкретните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
универсалния пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни
всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник-
председателя на КФН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (отм. – 05.05.2004 г.)
§ 2. Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
пенсионноосигурителното дружество, Протокол № 18/02.10.2000 г., изменен и допълнен
съобразно указанията на Държавната агенция за осигурителен надзор с Протокол №
20/22.01.2001 г., изменян и допълван с Протокол № 23 от 25.09.2001 г. на Общото
събрание на акционерите, Протокол № 25 от редовното годишно общо събрание на
акционерите от 29.03.2002 г., Протокол № 26 от извънредното Общо събрание на
акционерите от 24.06.2002 г., Протокол № 29 от извънредното общо събрание на
акционерите от 15.11.2002 г., Протокол № 30 от извънредното общо събрание на
акционерите от 22.01.2003 г, Протокол № 34 от извънредното общо събрание на
акционерите от 23.12.2003 г., Протокол № 38 от извънредното общо събрание на
акционерите от 05.05.2004 г., Протокол № 40 от извънредното общо събрание на
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 53
акционерите от 25.03.2005 г., Протокол № 41 от редовно годишно общо събрание на
акционерите от 11.04.2005 г., Протокол № 42 от извънредното общо събрание на
акционерите от 14.11.05 г., Протокол № 43 от извънредното общо събрание на
акционерите от 15.12.2005 г., Протокол № 45 от извънредното общо събрание на
акционерите от 26.10.2006 г., Протокол № 46 от извънредното общо събрание на
акционерите от 21.12.2006 г., Протокол № 248 от 13.07.2011 г. на Управителния съвет,
Протокол № 251 от 08.09.2011 г. на Управителния съвет, Протокол № 253 от 11.11.2011
г. на Управителния съвет, Протокол № 256 от 19.12.2011 г. на Управителния съвет,
Протокол № 277 от 10.12.2012 г. на Управителния съвет, Протокол № 280 от 17.01.2013
г. на Управителния съвет, Протокол № 292 от 03.10.2013 г. на Управителния съвет,
Протокол № 305 от 11.09.2014 г. на Управителния съвет.
§ 3. Правилникът влиза в сила след съдебната регистрация и вписване на
Универсалния пенсионен фонд “Доверие” в съда, съгласно условията и по реда на Дял
II на КЗОО.
§ 4. (отм. – 05.05.2004 г.)
§ 5. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) (1) За осигурените лица в “Български
универсален пенсионен фонд”, управляван от ”Българско пенсионно – осигурително
дружество” АД след вливането му в Универсален пенсионен фонд “Доверие” се
прилагат разпоредбите на този Правилник.
(2) Осигурителните договори, сключени с “Българско пенсионно осигурително
дружество“ АД за осигуряване в “Български универсален пенсионен фонд” продължават
да са в сила и след датата на вливането, като страна по договорите става Пенсионно-
осигурителна компания “Доверие” АД, която след вливането е универсален
правоприемник на “Българско пенсионно осигурително дружество” АД.
(3) Промени в осигурителните договори по ал.2 след вливането могат да се
правят с допълнителни споразумения към тях, сключени между осигурените лица и
Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД при условията и по реда на този
Правилник.
(4) Прекратяване на осигурителните договори по ал.2 след вливането може да се
извършва при условията и по реда на този Правилник.
(5) Осигурителните вноски за осигурените лица в “Български универсален
пенсионен фонд” след вливането се внасят в сметки на Универсален пенсионен фонд
“Доверие” при условията и по реда на този правилник, без за това да се сключват
допълнителни споразумения към осигурителните договори.
§ 6. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) ”Българско пенсионно – осигурително
дружество” АД, най-малко 1 месец преди датата на вливането на “Български
универсален пенсионен фонд” в Универсален пенсионен фонд “Доверие” изпраща
писмено уведомление до осигурените лица в “Български универсален пенсионен фонд”,
с което ги уведомява за:
1. Решението на Общото събрание на акционерите на “Българско пенсионно-
осигурително дружество” АД от 17.06.2002 г. за вливането на управляваните
от него “Български универсален пенсионен фонд” и “Български
професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване” в съответните фондове, управлявани от
ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД;
2. Решението на Общото събрание на акционерите на ПЕНСИОННО-
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД от 24.06.2002 г., с което се дава
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 54
съгласие за вливане на “Български универсален пенсионен фонд” и
“Български професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване” в съответните фондове, управлявани
от ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД;
3. Измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”, които са в сила след датата
на вливането;
4. Размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното
лице в “Български универсален пенсионен фонд” към последния ден на
месеца, предхождащ месеца, през който се изпраща уведомлението;
5. Правото на осигуреното лице в “Български универсален пенсионен фонд” да
продължи да се осигурява в УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”
след датата на вливането;
6. Правото, реда, начина и сроковете за прехвърляне от осигуреното лице на
натрупаните средства по индивидуалната му партида от “Български
универсален пенсионен фонд” в универсален пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество.
§ 7. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
“ДОВЕРИЕ” АД до 1 месец след датата на вливането изпраща писмено уведомление
до осигуряваните лица в “Български универсален пенсионен фонд”, които към датата на
вливането не са прехвърлили натрупаните средства по индивидуалните им партиди в
универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество,
с което ги уведомява за:
1. Осигурителния им номер в УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”;
2. Размера на средствата по индивидуалната им осигурителна партида в
“Български универсален пенсионен фонд” към датата на вливането, с който е
заверена индивидуалната им партида в УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
“ДОВЕРИЕ”.
§ 8. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) Измененията и допълненията на правилника
приети с Протокол № 29/15.11.2002г, Протокол №30/22.01.2003г. на Извънредното общо
събрание на акционерите на ПОК “Доверие” АД влизат в сила от датата на вписването в
съда на вливането на “Български универсален пенсионен фонд” в Универсален
пенсионен фонд “Доверие”.
§ 9. (нов – 05.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. разпределението на реализирания
доход от инвестициите на средствата на универсалния пенсионен фонд се извършва
всеки месец.
(2) Размерът на дохода от инвестициите и неговото разпределение се
утвърждават с решение на Управителния съвет на пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Разпределението на дохода от инвестиции по индивидуалните партиди на
осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се извършва пропорционално на
натрупаните и новопостъпилите (от датата на получаване) суми в индивидуалните
партиди.
§ 10. (нов – 05.05.2004 г.) Годишното извлечение от индивидуалната партида за
2003 г. и извлеченията, които се предоставят при поискване от осигуреното лице и при
прехвърлянето на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се изготвят и изпращат
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 55
по образеца, утвърден от заместник-председателя на КФН, с решение № 566 от
30.12.2003 г.
§ 11. (нов – 05.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. дължимият доход на всяко
осигурено лице, променило участието си, за периода от датата на извършване на
оценката на активите и пасивите към последния работен ден на месеца, предхождащ
месеца на прехвърлянето, до датата на прехвърляне на средствата от индивидуалната
му партида се превежда по сметка на универсалния пенсионен фонд, в който то е
преминало, на 15-о число на месеца, следващ месеца на прехвърлянето, или на първия
работен ден, следващ тази дата.
(2) Едновременно с превеждане на дължимия доход по ал. 1
пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен фонд, от
който лицето се е прехвърлило, изпраща на всяко лице, променило участието си
извлечение от индивидуалната му партида.
§ 12. (нов – 05.05.2004 г.) Отчитането на натрупаните средства по
индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове и определяне на стойността на
един дял се прилага от 1 юли 2004 г.
§ 13. (нов – 05.05.2004 г.) Размерът на резерва по чл. 37 се определя в процент
от активите на управлявания от дружеството универсален пенсионен фонд, като не
може да бъде по-малък от:
1. за 2004 г. – 0,4 на сто;
2. за 2005 г. – 0,6 на сто;
3. за 2006 г. – 0,8 на сто;
4. за 2007 г. и след това – 1 на сто.
§ 14. (изм. – 11.04.2005 г.) (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, с изключение на
тези по чл. 127, ал. 5 от КСО, направили преди 01.01.2003 г. избор на универсалния
пенсионен фонд, участват в него от 01.01.2004 г.
(2) За лицата по ал.1 двугодишният срок по чл. 53, ал. 1 започва да тече от
01.01.2004 г.
§ 15. Годишното извлечение от индивидуалната партида за 2004 г. се изготвя и
изпраща по образеца, утвърден от заместник-председателя на КФН, с решение № 40 –
ПОД / 04.02.2005 г.
§ 16. (нов – 26.10.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз
пенсионноосигурителното дружество може да инвестира не повече от 15 на сто от
активите на универсалния пенсионен фонд в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „б”, т.
2, б. „б” и „в”, т. 4, б. „б” и „в”, т. 7, б. „б” и „в” и т. 9, б. „б”.
§ 17. (нов – 26.10.2006 г.) Изискването за кредитен рейтинг по чл. 29, ал. 1, т. 5, б.
„а” влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз и се прилага за сключени договори за
банкови депозити след тази дата.
§ 18. (нов – 26.10.2006 г.) Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 5, б. „б” се прилага от
датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
Европейския съюз.
УПФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 56
§ 19. (нов – 26.10.2006 г.) Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 10 относно
инвестиционните имоти в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава –
страна по Споразумението за европейско икономическо пространство, се прилага от
датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
Европейския съюз.
§ 20. (нов – 26.10.2006 г.) Образците на заявленията за участие, утвърдени от
управителя на НОИ с Инструкция № 3 от 2001 г. за реда за подаване на заявление за
участие в универсален пенсионен фонд, както и заявленията за участие, утвърдени от
Комисията за финансов надзор с Решение № 343-З от 17. 05. 2006 г. се приемат и
регистрират в НАП до 20. 12. 2006 г.
§. 21. (нов – 11.11.2011 г.) (1) Измененията и допълненията в Правилника, приети
с решение по Протокол № 253 от 11.11.2011 г. на управителния съвет, влизат в сила от
01.01.2012 г.
(2) Разглеждането на заявленията за промяна на участие, подадени до 31
декември 2011 г., включително, заплащането на таксата за прехвърляне и
осигурителните правоотношения с лицата, които са ги подали, се уреждат от
разпоредбите в Правилника, действащи до влизане в сила на промените по ал. 1.
§. 22. (нов – 10.12.2012 г.) (1) Измененията и допълненията в чл. 8 от Правилника,
приети с решение по Протокол № 277 от 10.12.2012 г. на Управителния съвет, влизат в
сила от 22.02.2013 г.
§. 23. (нов – 11.09.2014 г.) (1) Измененията и допълненията в чл. 8 от Правилника,
приети с решение по Протокол № 305 от 11.09.2014 г. на Управителния съвет, влизат в
сила от 21.10.2014 г.
Ангелина Петрова Даниела Петкова
Изпълнителен директор Председател на Управителния съвет
на ПОК „Доверие” АД на ПОК „Доверие” АД

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ“ АД

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ“

СОФИЯ, 2014 г.

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “Доверие”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И
ПОНЯТИЯ
ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ІІІ. ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет
2. Наименование на професионалния пенсионния фонд
3. Учредяване и регистриране
4. Управление и представителство
5. Седалище и адрес на управление
6. Гаранции за изпълнението на задълженията
ІV. ГЛАВА ВТОРА. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Условия за осигуряване
2. Заявление за участие
3. Осигурителни посредници
4. Възникване на осигурителното правоотношение
5. Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
6. Прекратяване на осигуряването
7. Осигурителни вноски
8. Лихви върху сумите от осигурителни вноски
9. Данъчни облекчения
V. ГЛАВА ТРЕТА. ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
1. Условия и ред за сключване на осигурителен договор
2. Съдържание
3. Изменения и допълнения на осигурителния договор
4. Прекратяване на осигурителния договор
VІ. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
1. Общи изисквания
2. Откриване и закриване
3. Съдържание на индивидуалната партида
4. Водене на индивидуалните партиди
5. Изчисляване и обявяване стойността на един дял
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 3
6. Извлечение от индивидуалната партида
VІІ. ГЛАВА ПЕТА. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
1. Такси и удръжки при управлението на средствата на професионалния
пенсионен фонд
2. Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата по
индивидуалната партида
VІІІ. ГЛАВА ШЕСТА. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Основни принципи и цели при инвестирането
2. Ограничения при инвестирането
3. Критерии и процес при управлението на портфейла
4. Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на
портфейла
5. Инвестиционната политика и оповестяване на информация
6. Разпределение на дохода от инвестиции
7. Оценка на активите
ІХ. ГЛАВА СЕДМА. МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
1. Определяне на минималната доходност
2. Гарантиране на минималната доходност
3. Резерв на професионалния пенсионен фонд
4. Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен
фонд
5. Резерв на пенсионноосигурителното дружество
6. Използване на средства от резерва на пенсионноосигурителното
дружество
7. Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване
на разликата до минималната доходност
Х. ГЛАВА ОСМА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА РАННО
ПЕНСИОНИРАНЕ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ
ПЛАЩАНИЯ
1. Условия за придобиване право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране
2. Срок за получаване на пенсията
3. Ред за отпускане на пенсията
4. Пенсионен договор
5. Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
6. Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
7. Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
8. Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 4
9. Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия
за ранно пенсиониране
10. Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
11. Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида
12. Договор за разсрочено изплащане
13. Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено
изплащане
ХІ. ГЛАВА ДЕВЕТА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
1. Условия за промяна на участието
2. Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество
3. Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в универсален
пенсионен фонд
4. Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми
на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
ХІІ. ГЛАВА ДЕСЕТА. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
1. Състав, функции, права и задължения
ХІІІ. ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
1. Права и задължения на пенсионноосигурително дружество
2. Права и задължения на осигурените лица
3. Права и задължения на работодателите
4. Изменения и допълнения на Правилника
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1. “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са
внасяни или се внасят осигурителни вноски за професионална пенсия за ранно
пенсиониране в Професионален пенсионен фонд “Доверие“ при условия и по ред,
определени в КСО, този Правилник и осигурителния договор.
2. “Осигурителен договор“ е договор, сключен между Пенсионно-осигурителна
компания “Доверие“ АД и физическо лице, което се осигурява за професионална
пенсия за ранно пенсиониране, при условията и по реда на КСО, подало е заявление
за участие или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
суми по индивидуалната партида в Професионален пенсионен фонд “Доверие“ или е
служебно разпределено.
3. “Осигурител” е физическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни
вноски за физически лица, които се осигуряват в Професионален пенсионен фонд
“Доверие“.
4. “Осигурителен посредник” е физическо или юридическо лице, което въз
основа на сключен писмен договор с Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД
има право от нейно име и за нейна сметка да приема индивидуални заявления за
участие и да сключва осигурителни договори за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд “Доверие”, както и да
извършва други дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно
сключения договор.
5. “Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице” е
физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник –
юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т.4.
6. “Охранителна дейност” е тази търговска дейност, при която се осигурява
опазване на физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни
посегателства.
7. “Сходна на охранителната дейност” е тази дейност, за която може да се
направи основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
8. “Пенсионер” е физическо лице, което получава професионална пенсия за
ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд ”Доверие“.
9. “Професионална пенсия за ранно пенсиониране” е месечно плащане за
определен срок на пенсионер от Професионален пенсионен фонд “Доверие“.
10. “Технически лихвен процент” е лихвата, която се прилага при изчисляване
размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
11. (предишна т. 12 – 26.12.2006 г.) “Банка – попечител” е търговска банка, с
която Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД е сключила договор за
попечителски услуги и в която в съответствие с изискванията на КСО се съхраняват
всички активи на Професионален пенсионен фонд “Доверие“.
12. (нова – 26.12.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 6
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета
степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго
юридическо лице.
13. (нова – 26.12.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява,
представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
14. (нова – 26.12.2006 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия
облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от
стойността на вземанията по главницата.
15. (нова – 26.12.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко
споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за
обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по
определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена
от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните
книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
16. (нова – 26.10.2006 г., изм. – 19.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна
схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
17. (нова – 26.10.2006 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно
изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
18. (нова – 26.10.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови
ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната
рейтингова агенция.
19. (нова – 26.10.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за
закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително
фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
20. (нова – 26.10.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по
предварително фиксирана цена на определена дата.
21. (нова – 26.10.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-
продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена
бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
22. (нова – 26.10.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху
земя, сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи
от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване
или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 7
23. (нова – 26.10.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни
за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен
период.
24. (нова – 26.10.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство.
25. (нова – 21.12.2006 г.) „Спекулативна валутна сделка” е покупката,
задържането и продажбата на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния
курс, с изключение на случаите отнасящи се за хеджиращи сделки.
26. (нова – 13.07.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане
и строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна
инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация, съоръжения за
производство и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация
и пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и
строителни отпадъци, както и други проекти, имащи за цел създаването на нова и
подобряването на съществуваща национална, регионална или общинска
инфраструктура в страната или в държава членка.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 8
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
НОИ – Национален осигурителен институт
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
НАП – Национална агенция за приходите
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп.,
бр. 9 от 3.02.2004 г., бр. 85 от 28.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 50 от 17.06.2005
г., в сила от 1.07.2005 г., попр., бр. 52 от 24.06.2005 г., изм., бр. 7 от 24.01.2006 г., в
сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп.,
бр. 34 от 27.04.2004 г., бр. 57 от 12.07.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., доп., бр. 86 от
24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от 15.05.2007 г., в сила от 19.05.2007 г., бр. 28 от
14.04.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 19.09.2009 г.
Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за
начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите
на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на
разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за
гарантиране на минималната доходност, издадена от Комисията за финансов надзор,
обн., ДВ, бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., попр., бр. 1 от 6.01.2004 г., изм.
и доп., бр. 17 от 2.03.2004 г., бр. 29 от 5.04.2005 г., бр. 57 от 13.07.2007 г.
Заместник–председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор.
Наредба за попечителските съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г.,
в сила от 1.03.2005 г.
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл.
176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за финансов
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 9
надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп., бр. 98 от
11.12.2009 г., бр. 91 от 18.11.2011 г.
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, приета с Решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г., изм., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила
от 28.07.2013 г., изм. и доп., бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 67 от
12.08.2014 г., в сила от 21.10.2014 г.
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за
условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с
активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки, приета с Решение № 66-Н от 4.10.2006 г. на Комисията
за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 18.03.2008
г., бр. 53 от 11.07.2009 г.
Наредба за прехвърляне на пенсионни права – НАРЕДБА за прехвърляне на
пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка, приета с ПМС № 262 от
22.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 10
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Този Правилник урежда организацията и
дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Професионален
пенсионен фонд “Доверие”, наричан по-нататък професионалния пенсионен фонд.
(2) Организацията и дейността на професионалния пенсионен фонд се
извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото
прилагане и този Правилник.
Наименование на професионалния пенсионния фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на професионалния пенсионен фонд е
“Професионален пенсионен фонд “Доверие”.
(2) Наименованието на професионалния пенсионен фонд може да се изписва на
кирилица и на латиница.
Учредяване и регистриране
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 3. (1) (изм. – 05.05.2004 г.) Професионалният пенсионен фонд е учреден от
Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД, наричана по-нататък
пенсионноосигурителното дружество, с решение на Управителния съвет от 03.10.2000
г.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Пенсионно-осигурителното дружество е
регистрирано в СГС ф.д. № 9023 от 09.05.1994 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ Ю № 831190986, пререгистрирано е в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 831190986 и притежава лицензия за извършване на дейност по
допълнителното пенсионно осигуряване № 01, издадена от Държавна агенция за
осигурителен надзор на 21.09.2000 г.
(3) (нова – 05.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.) Професионалният пенсионен фонд
е регистриран в СГС ф.д. №13905 от 28.11.2000 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ 130427646, идентификационен код в НАП № 011.
Управление и представителство
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 4. (изм. – 05.05.2004 г.) Професионалният пенсионен фонд се управлява и се
представлява при взаимоотношенията си с трети лица от пенсионноосигурителното
дружество.
Седалище и адрес на управление
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 5. (изм. – 05.05.2004 г., 13.07.2011 г.) Седалището на
пенсионноосигурителното дружество и на професионалния пенсионен фонд е гр.
София, район “Изгрев”, а адресът на управление е София 1113, ул. ”Тинтява” № 13Б,
вх. А, ет. 7.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 11
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл. 6. Изпълнението на задълженията към осигурените лица в професионалния
пенсионен фонд, които произтичат от закона, този Правилник и осигурителните
договори, е гарантирано с активите на пенсионноосигурителното дружество.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. доп. – 05.05.2004 г.)
Условия за осигуряване
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 7. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) В професионалния пенсионен фонд могат да се
осигуряват лица, които работят при условията на първа или втора категория труд и са
задължени да се осигуряват в професионален пенсионен фонд, при условията и по
реда на КСО.
(2) Осигуряването в професионалния пенсионен фонд се извършва в
съответствие с разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове за неговото прилагане,
този Правилник и с условията на осигурителния договор.
Заявление за участие
(загл. изм. – 05.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.)
Чл. 8. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Лице, за което е възникнало
задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд подава до
пенсионноосигурителното дружество, в срок до три месеца от възникване на
задължението му за осигуряване, заявление по образец съгласно Приложение № 2 към
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(2) (нова – 11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен
носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с
квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕП.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., доп. – 10.12.2012 г., предишна ал. 2 – 11.09.2014 г.)
Заявлението за участие се подава от лицето в офис на пенсионноосигурителното
дружество, чрез негов осигурителен посредник или като електронен документ по реда
на ЗЕДЕП. Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за участие и му
предоставя актуална писмена информация по образец, съгласно Приложение № 4 към
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(4) (изм. – 26.10.2006 г., предишна ал. 3 – 11.09.2014 г.) Когато заявлението за
участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на
лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на
дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни
договори от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество.
(5) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 4, изм. – 11.09.2014 г.)
Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие на
хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление,
което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 12
заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти
и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението или не
могат да бъдат вписани в електронния регистър на заявленията за участие в
професионалния пенсионен фонд, който пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да води, данните по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(6) (нова – 10.12.2012 г., предишна ал. 5 – 11.09.2014 г.) Лицето, което приема
заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за
пенсионноосигурителното дружество данни.
(7) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 5, изм. – 10.12.2012 г., предишна ал. 6 –
11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител,
служителят на пенсионноосигурителното дружество удостоверява приемането му с
име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и
подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето,
което го е подало. Първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество,
а третият се изпраща до 20-то число на текущия месец на НАП.
(8) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 6, изм. – 10.12.2012 г., предишна ал. 7 –
11.09.2014 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ,
електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се
изпраща на лицето, на посочената в електронния му подпис електронна поща,
незабавно след получаване на заявлението в пенсионноосигурителното дружество,
съответно – на първия работен ден след тази дата, при подаването му в извънработно
време или в неработен ден, а до 20-то число на текущия месец се изпраща и на НАП.
(9) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 7 – 10.12.2012 г., предишна ал. 8 –
11.09.2014 г.) След получаването от НАП, по реда и в сроковете на Наредба № 33 от
19.09.2006 г. на КФН, на информация за невалидните заявления за участие и за тези с
констатирани грешки, пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата:
1. чиито заявления са невалидни;
2. с върнати заявления, поради констатирани грешки и им разяснява начина за
отстраняване на грешките.
(10) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 8 – 10.12.2012 г., предишна ал. 9 –
11.09.2014 г.) Осигурените лица са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното
дружество за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление
за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
Осигурителни посредници
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 9. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество може да
сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат индивидуални заявления за участие в професионалния
пенсионен фонд от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество, както и
да извършват други дейности по допълнително пенсионно осигуряване, съгласно
сключения с дружеството писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и
добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор,
както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното
дружество.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 13
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от
осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или
сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или акционер,
както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на
пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за
упълномощаването на физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице,
в 14 – дневен срок.
(8) КФН води общ регистър на осигурителните посредници, в който се вписват
осигурителните посредници и упълномощените лица.
(9) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен
посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, с документ, чийто образец се утвърждава от заместник-
председателя на КФН, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Възникване на осигурителното правоотношение
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 10. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 11.11.2011 г.) Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружеството възниква от датата на:
1. сключването на осигурителния договор с лице, подало заявление за участие в
професионалния пенсионен фонд;
2. служебното разпределение на лице в професионалния пенсионен фонд;
3. влизането в сила на осигурителния договор с лице, подало заявление за
промяна на участие и за прехвърляне на средствата по индивидуалната партида
в професионалния пенсионен фонд, от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(2) (изм. – 26.10.2006 г.) Служебното разпределение на лицата в
професионалния пенсионен фонд се извършва по начин и ред, определени от НАП и
КФН.
Документ за участие в професионалния пенсионен фонд
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 11 (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество издава на
осигуреното лице документ, с който удостоверява участието му в професионалния
пенсионен фонд.
(2) Образецът на документа по ал. 1 се утвърждава от Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество.
Прекратяване на осигуряването
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 12. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигуряването в професионалния пенсионен
фонд се прекратява при всеки един от следните случаи:
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 14
1. при смърт на осигуреното лице;
2. при сключване на пенсионен договор;
3. при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част І на КСО, и не
е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
4. при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурено лице, което е придобило право на
срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато изчисленият
месечен размер към датата отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера
на социалната пенсия за старост по Част І на КСО към същата дата;
5. при прехвърляне в универсален пенсионен фонд на натрупаните средства
по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част І на КСО и
не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
6. (изм. – 11.11.2011 г.) при прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида в професионалния пенсионен фонд към съответния фонд,
управляван от пенсионноосигурителното дружество, до което осигуреното
лице е подало заявление за промяна на участие.
(2) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за всеки един от
случаите по ал. 1, се определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал. 1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане или от датата на
сключване на договора за разсрочено изплащане;
4. по ал. 1, т. 4 – от датата на еднократното изплащане или от датата на
сключване на договора за разсрочено изплащане;
5. по ал. 1, т. 5 – от датата на прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида;
6. (изм. – 11.11.2011 г.) по ал. 1, т. 6 – от датата на прехвърляне на
средствата в професионалния пенсионен фонд, в който лицето желае да
премине.
Осигурителни вноски
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 13. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Осигуряването в професионалния
пенсионен фонд се извършва с парични осигурителни вноски, чиито размер е:.
1. 12 на сто – за лицата, работещи при условията на първа категория труд;
2. 7 на сто – за лицата, работещи при условията на втора категория труд.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Осигурителните вноски по ал. 1 и лихвите
към тях се събират от НАП.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., 10.12.2012 г.) Осигурителните вноски по ал. 1 се
превеждат от осигурителите по съответната сметка за допълнително задължително
пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на НАП.
(4) (нова – 10.12.2012 г.) Осигурителните вноски по ал. 2 се превеждат в
специализирана сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на
НАП, която, в срок до 30 дни от датата на постъпването им, ги превежда по сметка на
професионалния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество.
(5) (предишна ал. 5 – изм. – 26.10.2006 г., предишна ал. 4 – 10.12.2012 г.)
Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност пред осигурените лица, само за
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 15
реално преведените от НАП и постъпили в сметката на професионалния пенсионен
фонд суми от осигурителните вноски.
(6) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г., изм. – 13.07.2011 г., предишна ал. 5 –
10.12.2012 г.) Вноските за професионалния пенсионен фонд са изцяло за сметка на
осигурителите, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО са изцяло за тяхна сметка.
(7) (предишна ал. 7 – 26.10.2006 г., изм. – 13.07.2011 г., предишна ал. 6 –
10.12.2012 г.) Осигурителните вноски за професионалния пенсионен фонд се внасят
върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
(8) (предишна ал. 8 – 26.10.2006 г., предишна ал. 7 – 10.12.2012 г.)
Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
професионалния пенсионен фонд за лицата, които получават пенсия за осигурителен
стаж и възраст, се превеждат във фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване.
Лихви върху сумите от осигурителни вноски
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 14. (изм. – 05.05.2004 г., 26.10.2006 г.) (1) Лихвите, преведени от НАП върху
сумите от осигурителни вноски, се разпределят по индивидуалните партиди на
осигурените лица, както следва:
1. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата от банкови депозити на средствата от
осигурителни вноски, които поради липса, недостатъчна или погрешна
информация в Персоналния регистър за осигурените лица, не са преведени
от НАП в законоустановения срок – пропорционално на преведените за
осигуреното лице вноски през периода, за който се отнася лихвата;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата по актове за начет, съставени от контролните
органи на НАП за невнесени вноски за професионалния пенсионен фонд – в
съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация, за
лицата, за които се отнася;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) лихвата за неоснователно забавяне на преводите от
НАП на сумите от осигурителни вноски – в съответствие с предоставената от
НАП персонализирана информация, за лицата, за които се отнася.
(2) Разпределените по индивидуалната партида суми от лихви по ал. 1 се
отразяват като постъпление, с което се увеличава броя на дяловете по партидата.
Данъчни облекчения
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 15. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Приходите на професионалния пенсионен фонд
не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. – 21.12.2006 г.) Приходите от инвестиране на активите на
професионалния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партиди на
осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се
облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд се признават за разход за дейността по
Закона за корпоративното подоходно облагане.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 16
(5) (изм. – 21.12.2006 г.) Сумите, получени от професионалния пенсионен фонд
не подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Условия и ред за сключване на осигурителен договор
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 16. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Осигурителен договор се сключва между
пенсионноосигурителното дружество и лице, което е:
1. подало индивидуално заявление за участие в професионалния пенсионен
фонд;
2. служебно разпределено;
3. подало заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
суми по индивидуалната партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в професионалния пенсионен фонд.
(2) Сключването на осигурителния договор се извършва едновременно с
подаването на индивидуалното заявление за участие или в срок до 15 календарни дни
от неговото регистриране в пенсионноосигурителното дружество.
(3) Осигурителен договор с лица, които са служебно разпределени, се сключва
при изявено желание от тяхна страна.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Сключването на осигурителния договор с лицата,
подали заявление за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните суми по
индивидуалната партида от съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, в професионалния пенсионен фонд, се извършва
едновременно с подаване на заявлението, в сроковете, по реда и начина, предвидени
в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в Глава девета.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Договорът по ал. 4 влиза в сила от датата на
прехвърляне на средствата в професионалния пенсионен фонд.
(6) Осигурителният договор урежда отношенията между
пенсионноосигурителното дружество и осигуреното лице при и по повод на
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионалния пенсионен
фонд.
(7) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в толкова еднообразни
екземпляра, колкото са необходими за съответния случай.
Съдържание
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 17. (изм. – 05.05.2004 г.) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) наименованието на професионалния пенсионен фонд,
данни за търговската му регистрация и единния идентификационен код по
БУЛСТАТ, както и идентификационния му код в НАП;
3. (изм. – 26.10.2006 г., 21.12.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието на
пенсионноосигурителното дружество, номера и датата на пенсионната му
лицензия, данни за търговската му регистрация, и единния
идентификационен код;
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 17
4. адреса на пенсионноосигурителното дружество и на професионалния
пенсионен фонд;
5. (изм. – 26.10.2006 г.) трите имена, ЕГН, единния идентификационен код по
БУЛСТАТ (за самоосигуряващи се), постоянен и настоящ адрес на
осигуреното лице;
6. дата и входящ номер на заявлението за участие, съответно номера и датата
на протокола за служебно разпределение;
7. размера на осигурителната вноска;
8. правата при осигуряване в професионалния пенсионен фонд и условията за
тяхното придобиване;
9. правото на изтегляне или на прехвърляне в универсален пенсионен фонд, на
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, на
което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по
реда на Част І на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
10. правото на промяна на участието и на прехвърляне на натрупаните
средства по индивидуалната партида от професионалния пенсионен фонд
към съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество;
11. реда и начина за получаване на информация;
12. вида и размера на таксите и удръжките;
13. правата и задълженията на страните по договора;
14. правата на наследниците на осигуреното лице и данни за тях, към датата на
сключване на осигурителния договор;
15. условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на
договора;
16. дата, на която осигуреното лице е запознато с Правилника или е получило
екземпляр от него.
Изменения и допълнения на осигурителния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 18. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на осигурителния
договор се правят с допълнително писмено споразумение, подписано от страните.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до
другата страна най-късно до 45 работни дни преди исканата дата за влизането им в
сила.
(3) Промени в действащите закони и подзаконови актове, които имат
императивен характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори,
стават част от тях от датата на влизането им в сила, без за това да се правят
допълнителни споразумения към подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 19. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигурителният договор не може да бъде
прекратяван едностранно от пенсионноосигурителното дружество.
(2) Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 18
1. (изм. – 11.11.2011 г.) при прехвърляне на средствата по индивидуалната
партида на осигуреното лице в професионалния пенсионен фонд към
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при
условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и на Глава
девета.
2. при смърт на осигуреното лице.
3. при сключване на пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. при еднократно изплащане или прехвърляне в универсален пенсионен фонд
на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, на
което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по
реда на Част І на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
5. при еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида на осигурено лице, което е придобило право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към
датата на отпускането й е по-малък от 20 на сто от размера на социалната
пенсия за старост по Част І на КСО към същата дата.
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се
определя както следва:
1. (изм. – 11.11.2011 г.) в случаите по ал. 2, т. 1 осигурителният договор се
прекратява от датата на прехвърляне на средствата в професионалния
пенсионен фонд, управляван от пенсионноосигурителното дружество, до
което осигуреното лице е подало заявление за промяна на участието, по
реда, начина и в сроковете, предвидени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на
КФН и в Глава девета.
2. в случаите по ал. 2, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата на
смъртта;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 осигурителният договор се прекратява от датата на
сключване на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. в случаите по ал. 2, т. 4 и 5 осигурителният договор се прекратява от датата
на еднократното изплащане или от датата на прехвърлянето на натрупаните
средства по индивидуалната партида.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Общи изисквания
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 20. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Всяко осигурено лице има само една
индивидуална партида в професионалния пенсионен фонд.
(2) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените и изплатени суми, и удръжките.
(3) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между
индивидуалните партиди.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 19
(4) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не
подлежат на принудително изпълнение.
Откриване и закриване
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 21. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Индивидуална партида в професионалния
пенсионен фонд се открива към датата на възникване на осигурителното
правоотношение по чл. 10, ал. 1.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в професионалния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава девета;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсалния
пенсионен фонд, управляван от пенсионноосигурителното дружество, когато
на осигуреното лице е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по
Част І на КСО и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
3. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащане на професионалната пенсия за ранно пенсиониране;
б) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, на което е
отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО и не е
придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на осигурено лице, което е
придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато
изчисленият месечен размер към датата на отпускането й е по-малък от 20
на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО към
същата дата;
г) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено
лице или на пенсионер;
д) прехвърлянето им в държавния бюджет, когато осигуреното лице или
пенсионера нямат наследници, които имат право да ги получат.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е
както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на превеждането на средствата по
индивидуалната партида по сметката на професионалния пенсионен фонд, в
който лицето е преминало;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на превеждането на средствата по
индивидуалната партида по сметката на универсалния пенсионен фонд;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 – от датата на:
а) изплащане на последната пенсия;
б) еднократното плащане на средствата на осигуреното лице, на неговите
наследници или на наследниците на пенсионер;
в) последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на
осигуреното лице, на неговите наследници или на наследниците на
пенсионер;
г) прехвърлянето на средствата в държавния бюджет.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване
на индивидуалната партида на осигурено лице в професионалния пенсионен фонд.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 20
Съдържание на индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 22. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в
професионалния пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и
настоящ адрес;
2. номера и датата на осигурителния договор, съответно номера и датата на
протокола за служебното разпределение;
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове,
съответстващи на вноската, след приспадане на удържаната такса, и
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, дата на
постъпване на вноската, месеца за който се отнася и удържаната такса от
нея;
4. размера на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на постъпване на средствата и
професионалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на превеждане на средствата и
професионалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства в универсалния пенсионен фонд,
управляван от пенсионноосигурителното дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на превеждане на средствата;
7. размера на прехвърлените средства в държавния бюджет, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на превеждане на средствата;
8. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой
дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял,
при която е определен броят на дяловете;
9. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при
която е определен броят на дяловете;
10. (предишна т. 11 – 11.11.2011 г.) общият брой на натрупаните дялове.
(2) За осигурени лица, които имат индивидуална партида към 01.07.2004 г. в
професионалния пенсионен фонд, освен информацията по ал. 1, в индивидуалната
партида се отразява и информация за;
1. общия размер на натрупаните средства;
2. разпределения доход;
3. отчислената инвестиционна такса;
4. натрупаната сума и броя на дяловете със стойност 1 (един) лев на 01. 07.
2004 г.
(3) При отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от
професионалния пенсионен фонд, наред с информацията по ал. 1, в индивидуалната
партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за отпускане на професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 21
2. номера и датата на сключения пенсионен договор;
3. размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията,
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода,
за който се отпуска пенсията;
4. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове,
съответстващи на изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, месецът, за който се изплаща пенсията и
коефициента за преизчисляване на пенсията.
(4) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице или на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, наред с информацията по ал. 1 в
индивидуалната партида задължително се отразяват данни за:
1. номер и дата на разпореждането за еднократното, съответно за
разсроченото изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно
разсроченото изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията – при разсроченото изплащане;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(5) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в индивидуалните партиди може да се включва и
друга информация, извън посочената в ал. 1 – 4.
Водене на индивидуалните партиди
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 23. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида се води в лева и в
дялове.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се водят по индивидуалната партида
с точност до петия знак след десетичната точка.
(3) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Записите по индивидуалните партиди на
осигурени лица и на пенсионери в професионалния пенсионен фонд се извършват от
служители, определени с писмена заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила
по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като
нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от
дялове се увеличава броя на дяловете по индивидуалната партида.
(5) (изм. – 26.10.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи
на всяко изтегляне или плащане по банков път, или прехвърляне на средства в друг
фонд, се определя, като сумата на дължимите средства се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или
прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броя
на дяловете по индивидуалната партида.
(6) (изм. – 26.10.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от
индивидуалната партида в брой, броят на дяловете и части от дялове, съответстващи
на извършеното плащане се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане. С
така определения брой дялове и части от дялове се намалява броя на дяловете по
индивидуалната партида.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 22
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната партида и при изплащане на пенсии, в брой, броят на дяловете и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се
определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за
изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който
то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял,
валидна за последния работен ден на предходния месец.
(8) (предишна ал. 9 – 11.11.2011 г.) Постъпилите в професионалния пенсионен
фонд неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до момента на тяхната
персонификация се отчитат в отделна партида в стойност и в брой дялове,
определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването.
(9) (предишна ал. 9, изм. – 11.11.2011 г.) След персонифициране, средствата по
ал. 8 се разпределят по индивидуалните партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 26, ал. 1, т. 1 се удържат в деня на разпределянето
на средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете
и части от дялове, които им съответстват се определят като сумата от
дължимите такси се раздели на стойността на един дял валидна за деня на
постъпването на средствата в партидата по ал. 8. С така определения брой
дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в професионалния
пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
пенсионноосигурителното дружество;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на
средствата и броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват,
който се изчислява, като нетният размер на постъпилите средства се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им в партидата
по ал. 8.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 24. (изм. – 05.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Стойността на един дял се
изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните
активи на професионалния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се
раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след
десетичната точка.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Общият брой на дяловете на професионалния
пенсионен фонд е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди,
по партидата на резерва по чл. 35, ал. 1 и по партидата по чл. 23, ал. 8.
(5) (нова – 26.10.2006 г.) Допусната грешка при определяне на нетната стойност
на активите на професионалния пенсионен фонд, в резултат на която е завишена или
занижена стойността на един дял на фонда с над 0,05 на сто, следва да се отстрани от
пенсионноосигурителното дружество не по-късно от три работни дни от датата на
установяването й.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 23
(6) (нова – 26.10.2006 г.) В десетдневен срок от датата на установяване на грешка
по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество е длъжно за своя сметка да възстанови
на професионалния пенсионен фонд, съответно на осигурените лица, пенсионерите и
техните наследници, разликата между всички дължими средства, изчислени по
коригираната стойност на един дял, и изплатените средства.
(7) (нова – 26.10.2006 г.) Начинът за корекции на допуснати грешки по ал. 5 се
определя от заместник-председателя на КФН.
(8) (нова – 26.10.2006 г.) Допуснатата грешка се обявява от
пенсионноосигурителното дружество при съответното прилагане на ал. 9 и 10 в деня
на отстраняването й по реда на ал. 5, като задължително се посочват датата, на която
е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и стойността на един
дял след направената корекция.
(9) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от пенсионноосигурителното дружество до 18 ч. на всеки работен ден в
неговите офиси и в електронната му страница.
(10) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
пенсионно-осигурителното дружество и в неговата електронна страница.
Извлечение от индивидуалната партида
(загл. изм. – 05.05.2004 г.
Чл. 25. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Пенсионноосигурителното
дружество до 31 май на всяка календарна година изпраща безплатно на осигурените
лица в професионалния пенсионен фонд годишно извлечение от индивидуалната им
партида с данни до 31 декември на предходната година, по образец утвърден от
заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на професионалния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. № и дата на осигурителния договор, съответно на протокола за служебно
разпределение;
5. средства по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
6. осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял, допълнителна информация;
7. удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
8. прехвърлени средства от друг професионален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
9. прехвърлени средства към друг професионален пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
10. изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
11. (предишна т. 12 – 11.11.2011 г.) други операции – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял;
12. (предишна т. 13 – 11.11.2011 г.) средства по партидата към крайната дата на
периода, за който се отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на
един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1, извлечение от индивидуалната партида се
предоставя безплатно при:
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 24
1. (изм. – 26.10.2006 г.) поискване от осигуреното лице или негови наследници,
с данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ
този, през който е изготвено извлечението – в 30-дневен срок от датата на
постъпване на писменото искане в пенсионноосигурителното дружество;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, с
данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ този,
през който е извършено прехвърлянето – в срок от седем работни дни от
датата на превеждането на средствата по сметката на професионалния
пенсионен фонд, в който лицето е преминало, по реда на чл. 8, ал. 5 от
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(4) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в извлечението може да се включва и
допълнителна информация, извън тази по ал. 2 и 3.
ГЛАВА ПЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Такси и удръжки при управлението на средствата
на професионалния пенсионен фонд
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 26. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Таксите и удръжките в полза на
пенсионноосигурителното дружество са както следва:
1. (изм. – 13.07.2011 г.) такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в
професионалния пенсионен фонд в размер на:
а) (изм. – 10.12.2012 г.) 5.0 на сто – при постъпили осигурителни вноски за 96 и
под 96 месеца;
б) (изм. – 10.12.2012 г.) 4.5 на сто – при постъпили осигурителни вноски за 97 до
120 месеца, включително;
в) (нова – 10.12.2012 г.) 4.0 на сто – при постъпили осигурителни вноски за 121
до 180 месеца, включително;
г) (нова – 10.12.2012 г.) 3.5 на сто – при постъпили осигурителни вноски за над
180 месеца.
2. (изм. – 10.12.2012 г.) инвестиционна такса в размер на 0.9 на сто годишно
върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в
зависимост от периода, през който те са били управлявани от
пенсионноосигурителното дружество.
(2) (нова – 13.07.2011 г., изм. – 08.09.2011 г.) При определянето на броя на
месеците по ал. 1, т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите
осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от
индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и
месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който
(които) са прехвърлени средства.
(3) (нова – 13.07.2011 г.) Таксата по ал. 1, т. 1, б. „б”, в случаите по ал. 2, се
удържа върху осигурителните вноски, постъпили за лицето в професионалния
пенсионен фонд след изтичането на 30 – дневен срок от датата на получаване на
извлечението или справката по ал. 2 в офис на пенсионноосигурителното дружество.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 25
(4) (предишна ал. 2 – 13.07.2011 г.) Таксата по ал. 1, т. 1 не се удържа върху
прехвърлени средства от професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(5) (предишна ал. 3 – 13.07.2011 г.) Таксата по ал. 1, т. 2 се изчислява и
начислява в полза на пенсионноосигурителното дружество по ред и начин, определени
от КФН.
(6) (предишна ал. 4, изм. – 13.07.2011 г., 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Дължимата
сума по ал. 5 се утвърждава всеки месец със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество и се превежда по негова сметка от паричните
средства на професионалния пенсионен фонд до 5-то число на месеца, следващ
отчетния месец.
Такса при промяна на участието и прехвърляне на средствата
по индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 27. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При промяна на участието и прехвърляне на
средствата по индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното
лице заплаща такса в размер на 20 (двадесет) лева.
(2) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща в полза на
пенсионноосигурителното дружество до пето число на месеците: май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, ноември – за лицата с регистрирани заявления през
трето тримесечие, февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто
тримесечие на предходната година.
(3) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща от осигуреното лице в
офис на пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова сметка, като не
може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Когато таксата по ал. 1 се внася по банков път, в
платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на
осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си.
Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на
пенсионноосигурителното дружество в срока по ал. 2.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оповестява на
страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(6) Таксата по ал. 1 не се заплаща при прехвърляне поради несъгласие с
изменения в Правилника.
(7) (нова – 11.11.2011 г., изм. – 19.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата
по промяна на участие заплатената такса по ал. 1 се възстановява в срока по чл. 54,
ал. 22, на каса – в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез пощенски запис
или по банкова сметка, посочена в заявлението за промяна на участието, в което се
отбелязва и начинът за възстановяване на таксата.
(8) (нова – 13.07.2011 г., изм. – 08.09.2011 г., предишна ал. 7 – 11.11.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество събира допълнителна такса в размер на 20 лв.
при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионните схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО. Таксата се
заплаща от осигуреното лице.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 26
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА. ДОХОД
ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Основни принципи и цели при инвестирането
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 28. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Средствата на професионалния пенсионен фонд
се инвестират от пенсионноосигурителното дружество при спазване принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (изм. – 21.12.2006 г.) При определяне на инвестиционните цели на
професионалния пенсионен фонд се отчита неговия среден и дългосрочен
инвестиционен хоризонт и нарастващото ниво на ликвидните нужди, което произтича
от:
1. смесен времеви характер на средствата за допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в професионалните пенсионни фондове (среден и
дългосрочен);
2. относително постоянен брой на осигурените във фонда лица;
3. съществено превишение на броя осигурените лица спрямо броя на лицата,
получаващи пенсия;
4. висока стойност на осигурителните вноски;
5. значително по-високи входящи парични потоци във фонда, в сравнение с
изходящите такива.
(3) (изм. – 21.12.2006 г.) Основна инвестиционна цел е съхранение на
средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите и
умереното им номинално нарастване в средносрочен план, както и запазване и
увеличаване на покупателната стойност на средствата им в дългосрочен план, чрез
постигане на оптимална доходност от инвестициите, при зададено ниско до умерено
ниво на риск.
(4) (нова – 21.12.2006 г.) За изпълнение на инвестиционните цели, при
инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд
пенсионноосигурителното дружество следва активна инвестиционна стратегия,
базираща се на пълноценно използване на възможностите на българските и
международните финансови пазари.
(5) (нова – 21.12.2006 г.) Разпределението на средствата на професионалния
пенсионен фонд между основните класове активи, се извършва на база анализ,
прогнози и очаквания за доходността на съответния клас активи в средносрочен и
дългосрочен план в рамките на посочените инвестиционни ограничения.
(6) (нова – 21.12.2006 г., изм. – 13.07.2011 г.) Пенсионноосигурителното
дружество следи ежедневно представянето на направените инвестиции във връзка с
оценката на активите по чл. 32, като оценка на ефективността на направените
инвестиции се извършва на всеки шест месеца. При оценката на ефективността на
направените инвестиции за сравнение се използва доходността на десетгодишните
държавни ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България,
задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг,
измерена чрез Ти Би Ай 10 г. Индекс.
(7) (нова – 21.12.2006 г.) Инвестиционните цели и политика могат да бъдат
преразглеждани при настъпване на съществени промени в очакванията за
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 27
средносрочното и дългосрочното развитие на финансовите пазари, характеристиката
на участниците във фонда по отношение на пол и възраст, толерантността им към риск
и изискваната доходност.
Ограничения при инвестирането
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 29. (изм. – 05.05.2004 г., 26.10.2006 г., 21.12.2006 г.) (1) Средствата на
професионалния пенсионен фонд могат да бъдат инвестирани само в:
1. дългови ценни книжа;
а) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
– държави – членки или техни централни банки;
– държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН или от техни
централни банки;
– Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
2. акции на публични дружества:
а) (изм. – 13.07.2011 г.) извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК;
б) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки и
включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
в) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени
в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН и включени в индекси на регулирани
пазари на ценни книжа.
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени при увеличаване на
капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа:
а) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия
на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
в) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност:
а) на територията на Република България;
б) съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5
на сто от активите на фонда.
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети
за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от
банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване
на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или
друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 28
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото
събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен
заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на
регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7 – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации:
а) (изм. – 13.07.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
б) дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „б“ и т. 1, б. „б“, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
в) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „в“ и т. 1, б.
„б“, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,
посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
9. (предишна т. 8 – 13.07.2011 г., изм. – 19.12.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се
иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-
дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани
съответно разпоредбите на ЗППЦК относно довереника на облигационерите и
обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т. 9 – 13.07.2011 г.) акции и/или дялове:
а) (изм. – 19.12.2011 г.) издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране;
б) (изм. – 13.07.2011 г.) на колективна инвестиционна схема, която инвестира
само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9 и чието седалище или седалището на
управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в
държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми,
управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5
на сто от активите на фонда.
11.(предишна т. 10 – 13.07.2011 г.) инвестиционни имоти в Република България и в
държава – членка, като не се допуска ползването на инвестиционните имоти,
собственост на професионалния пенсионен фонд, за нуждите на
пенсионноосигурителното дружество и на свързаните с него лица.
(2) (изм. – 13.07.2011 г.) Делът на всеки един от активите по чл. 29, ал. 1 в
общите активи на фонда се определя в съответствие със следните ограничения:
Вид Актив Мин.
Моделен
Портфейл Макс
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 1 12.00% 18.00% 60.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 2 5.00% 20.00% 20.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 3 0.00% 5.00% 5.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 4 0.00% 4.00% 15.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 5 0.00% 16.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 6 0.00% 2.00% 30.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 7 0.00 % 1.00 % 10.00 %
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 8 10.00% 25.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 9 0.00% 0.00% 5.00%
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 29
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 10 0.00% 6.00% 15.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 11 0.00% 4.00% 5.00%
(3) (изм. – 13.07.2011 г.) Делът на различните класове активи по чл. 29, ал. 1 в
общите активи на фонда се определя както следва:
Вид Актив Мин
Моделен
Портфейл Макс
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 20.00% 65.00% 100.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 2, 3, 10 5.00% 31.00% 40.00%
Инвестиции в активи по чл. 29 ал. 1 т. 11 0.00% 4.00% 5.00%
(4) При резки и/или непредвидими съществени движения на финансовите
пазари, структурата на активите на професионалния фонд може да се отклони
краткосрочно от определените в ал. 2 минимални и максимални граници.
(5) Структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване
на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари
(6) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва от името и за сметка
на професионалния пенсионен фонд репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа
по ал. 1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
(7) При условия, изисквания и ограничения, определени с наредба на КФН и с цел
намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на професионалния
пенсионен фонд, пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки, които
предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща
дата или срок, както следва:
1. сделки с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни
книжа в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
2. сделки с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в
държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
3. форуърдни валутни договори с насрещни страни отговарящи на изискванията
на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
4. лихвени суапови сделки с насрещни страни отговарящи на изискванията на
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН.
(8) Не повече от 20 на сто от активите на професионалния пенсионен фонд могат
да бъдат деноминирани във валута, различна от лев или евро.
(9) (изм. – 13.07.2011 г.) Общата стойност на инвестициите на професионалния
пенсионен фонд в ценни книжа, издадени от един емитент, не може да надвишава 5 на
сто от активите на фонда като общата стойност на инвестираните средства на
професионалния пенсионен фонд във финансови инструменти, издадени от един
емитент и свързаните с него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на
професионалния пенсионен фонд. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на професионалния
пенсионен фонд в тази банка, форуърдните валутни договори, договорите за лихвен
суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея. Ограничението не се отнася за
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 30
инвестициите в ценни книжа по ал. 1, т. 1, б. „а” и б. „б” , предложение първо и трето, и
т. 7.
(10) Професионалният пенсионен фонд не може да придобива повече от 7 на
сто от акциите на един емитент или да придобива участие, чрез което самостоятелно
или заедно с другите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество, фондове
за допълнително пенсионно осигуряване да определя пряко или непряко повече от
половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражнява
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(11) Пенсионноосигурителното дружество и професионалният пенсионен фонд
не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
(12) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на
професионалния пенсионен фонд в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество или от свързани с него
лица;
3. издадени от банката-попечител, от инвестиционните посредници, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за изпълнение
на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на
професионалния пенсионен фонд или от свързани с тях лица;
(13) Активи на професионалния пенсионен фонд не могат да бъдат придобивани
от:
1. пенсионноосигурителното дружество, с изключение на предвидените в КСО
случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното
дружество;
4. инвестиционен консултант или управляващо дружество, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за инвестиционни
консултации, или член на управителен или контролен орган на управляващото
дружество;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(14) Професионалният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата
по ал. 13.
(15) Забраната за придобиване по ал. 13 и 14 не се прилага в случаите на
търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
(16) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да
прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на
професионалния пенсионен фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки,
които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа
подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(17) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва спекулативни
валутни сделки със средствата на професионалния пенсионен фонд.
(18) (изм. – 13.07.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество разработва и
спазва етични правила за инвестициите на професионалния пенсионен фонд, които са
в рамките на законовите норми, приложими са на практика при неговото оперативното
управление и се изразяват в следното:
1. средствата на професионалния пенсионен фонд не се инвестират в компании:
1.1. които нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и
трудовите права, опазване на природата и антикорупция, изразяващи се в
следното:
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 31
1.1.1. Принципи на човешките права – да подпомага и уважава защитата на
човешките права в международен план; отказ от участие в злоупотреба с или
посегателство над човешките права;
1.1.2. Принципи на трудовите права – да подпомага свободата на асоцииране и
признаване на правото за колективно договаряне; забрана за задължителен
труд; забрана за детски труд; елиминиране на дискриминацията при подбор на
персонала;
1.1.3. Принципи за опазване на околната среда – въвеждане на предпазни и
ефективни програми за опазване на околната среда; инициативи демонстриращи
отговорност към околната среда; промоциране на разпространението и
използването на технологии опазващи околната среда;
1.1.4. Принципи на антикорупция – промоциране и възприемане на дейности в
противодействие на всички форми на корупция включително изнудване и подкуп.
1.2. чиято дейност е производство или търговия с оръжие. Позволява се
инвестиране в такива компании, в случай че основната част на бизнеса им не е
насочен в тази дейност и съществена част от приходите им не произтичат от
производство и търговия с оръжие.
1.3. за които съществуват основателни предположения, че източника на
средствата им е от незаконен произход.
2. при управлението на професионалния пенсионен фонд се прилага
последователна политика и желание да се инвестира там, където има пресечна
точка на финансовите и етични принципи и съществува връзка между
позитивния избор и принципите по т. 1.1.
3. върху инвестиционния портфейл на професионалния пенсионен фонд се
извършва регулярно наблюдение и всяка инвестиция се оценява спрямо
етичните правила.
Критерии и процес при управлението на портфейла
Чл. 29а. (нов. – 21.12.2006 г.) (1) При управление на портфейла, портфолио
мениджърите и инвестиционните консултанти на пенсионноосигурителното дружество,
посредством предварително зададени критерии, избират ценните книжа и
осъществяват анализ на активите, които могат да бъдат включени в портфейла.
(2) Извършва се предварителен избор на активите, като портфолио мениджъра
или инвестиционният консултант приоритетно предлага за инвестиране в активите,
които отговарят на тези критерии. Целта на подбора е постигането на диверсификация,
посредством която да се изключи излагането на портфейла на фонда на риск от
конкретен актив и други рискове. При осъществяване на подбора се дава приоритет на
емисии, издадени от емитенти, които са ангажирани с обществени проекти в областта
на екологията, образованието и културата. На следващ етап се изчисляват основни
показатели за избраните книжа, необходими за осъществяване на управлението на
портфейла, които включват показатели за очаквана доходност и риск на ценните книжа
чрез извършване на технически и/или фундаментален анализ. След преценка на
резултатите се изготвят предложения за инвестиране до Инвестиционния комитет на
пенсионноосигурителното дружество.
(3) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти осъществяват
инвестиционния процес като извършват следното:
1. Анализ и избор на пазар – развит или развиващ се пазар:
1.1. Анализ на политическата стабилност;
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 32
1.2. Анализ на макроикономическата обстановка на конкретната държава,
фискалната и монетарната политика, инфлацията и други
макроикономически фактори.
2. Икономически и пазарен анализ на секторите в икономиката, които имат
висок потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план. Изборът на
приоритетни сектори се извършва въз основа на икономическите прогнози за
развитие на сектора и очакваната взаимовръзка между сектора и икономиката.
3. Анализ на дружества от избраните сектори с цел идентифициране на
дружества с конкурентни предимства за установяване на емитенти със стабилно
финансово състояние и перспективи за бъдещо развитие.
(4) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти използват следните
критерии при изготвянето на предложения и управлението на портфейла:
1. Стабилна политическа обстановка в държавата, в която се предлага да бъде
инвестирано;
2. Стабилни макроикономически показатели на държавата, в която се предлага да
бъде инвестирано;
3. Висок потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план на секторите, в
които се предлага да бъде инвестирано;
4. Конкурентни предимства на дружествата, в които се предлага да бъде
инвестирано;
(5) Изборът на конкретни емисии дългови ценни книжа и акции на публични
дружества се осъществява в зависимост от класа активи според следните критерии:
1. За дългови ценни книжа
1.1. При необезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, перспективи за развитие, матуритет на
емисията;
1.2. При обезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, перспективи за развитие, характер и вид на
обезпечението, матуритет на емисията;
2. Акции – стабилно финансово състояние и сектор, в който оперира емитента,
дивидентна политика, потенциал за растеж;
3. Банкови депозити – кредитен рейтинг, балансово число, акционерна структура
на банковата институция и атрактивност на депозитните условия.
(6) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти извършват анализ
по отношение на целесъобразността на броя, естеството и изпълнението във времето
на инвестиционните сделки, както и евентуалната необходимост от окрупняването им,
вследствие на което да бъде постигната оптимизация на инвестиционните резултати.
Преди осъществяване на всяка конкретна инвестиционна сделка се отчита размера на
транзакционните разходи дължими на насрещната страна или посредника. При равни
други условия, в случаите на извънборсови сделки, когато се отчита и риска на
контрагента, и при борсови сделки се предпочитат контрагенти с по-нисък размер на
комисионните.
(7) Наблюдение и контрол върху цялостната инвестиционна дейност на
пенсионноосигурителното дружество и нейното съответствие с настоящия правилник,
включващ и инвестиционната политика на фонда, както и нормативната уредба се
осъществява от Инвестиционен комитет.
Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на портфейла
Чл. 29б. (нов – 21.12.2006 г., изм. – 13.07.2011 г.) (1) Управителният съвет на
пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила и процедури за
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 33
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
професионалния пенсионен фонд, и ги представя на заместник – председателя на КФН
в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
(2) Политиката на професионалния пенсионен фонд при сключване на сделки за
намаляване на инвестиционния риск (хеджиране) като част от общата инвестиционна
политика включва следните основни цели:
1. Поддържане на ниско до умерено ниво на риск, съответстващо на
инвестиционните цели за риск и доходност на професионалния пенсионен фонд;
2. Достигане на ефективност при хеджирането;
3. Оптимизация на инвестиционните резултати на фонда.
(3) При управлението на портфейла на професионалния пенсионен фонд се
наблюдават, измерват и управляват кредитния, ликвидния, оперативния и пазарния
риск, включващ: лихвен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции и
риск, свързан с инвестициите в недвижими имоти. Посочените рискове се управляват
въз основа на утвърдените вътрешни правила и процедури за наблюдение, измерване
и управление на риска, свързан с инвестициите на професионалния пенсионен фонд.
(4) Звеното по управление на риска прилага различни модели за оценка на
пазарния риск и кредитния риск при разглеждане на изготвени от портфолио
мениджърите и инвестиционните консултанти предложения за инвестиране, както и
текущо, на емитента или банката, в която са инвестирани средства на професионалния
пенсионен фонд..
(5) Наблюдение, измерване и управление на риска свързан с инвестициите на
професионалния пенсионен фонд и риска на хеджиращите инструменти се извършва
от Звеното за управление на риска, което наблюдава експозицията към рисковете,
упоменати в ал. 3 на портфейлно ниво и ги управлява съгласно инвестиционната
политика, включваща и рисковия профил на професионалния пенсионен фонд и
ограниченията по КСО.
(6) Звеното по управление на риска извършва последващо наблюдение и оценка
на рисковите фактори, които могат да окажат негативно влияние върху цялостната
стойност на портфейла на професионалния пенсионен фонд и върху отделните
инвестиции, включени в него. Стриктното спазване на правилата гарантира
постоянното наблюдение и оценка на рисковата експозиция на професионалния
пенсионен фонд и предприемането на адекватни мерки при възникване на
неблагоприятни пазарни условия.
(7) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти изготвят
инвестиционни предложения при първоначална инвестиция в даден емитент или
предоставяне на депозити въз основа на задълбочен анализ на пазарните условия и
оценка на риска на съответния емитент/контрагент. Предложението за сделка се
одобрява от Инвестиционния комитет на пенсионноосигурителното дружество въз
основа на инвестиционната политика на професионалния пенсионен фонд, описана в
чл. 28 и чл. 29.
Инвестиционна политика и оповестяване на информация
(ново загл. – 05.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.)
Чл. 30. (изм. – 05.05.2004 г) (1) В съответствие с принципите и целите на
инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд, Управителният
съвет на пенсионноосигурителното дружество утвърждава инвестиционна политика на
професионалния пенсионен фонд, в която, в рамките на законовите ограничения, се
конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата
на професионалния пенсионен фонд и ограниченията за всеки един от тях.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 34
(2) Инвестиционната политика на професионалния пенсионен фонд се
предоставя на осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
(3) (нова – 26.10.2006 г.) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно до 31
март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема
и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за
професионалния пенсионен фонд. Информацията се изготвя по данни към края на
предходната година.
(4) (нова – 26.10.2006 г.) Заместник-председателят на КФН утвърждава
изисквания към пенсионноосигурителното дружество относно:
1. съдържанието на информацията по ал. 3;
2. определянето и публичното оповестяване от пенсионноосигурителното
дружество на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на
професионалния пенсионен фонд.
Разпределение на дохода от инвестиции
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 31. (изм. – 05.05.2004 г.) Разпределението на дохода от инвестирането на
средствата на професионалния пенсионен фонд по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите, по партидата на неперсонифицираните суми по
чл. 23, ал. 9 и по партидата на резерва по чл. 35 се извършва всеки работен ден,
едновременно с оценката на неговите активи и пасиви, като дохода се включва в
стойността на дяла за съответния ден.
Оценка на активите
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 32 (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Оценката на активите и пасивите на
професионалния пенсионен фонд се извършва от пенсионноосигурителното дружество
към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от
19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина, определени в утвърдените от Управителния
съвет на пенсионноосигурителното дружество и одобрени от заместник-председателя
на КФН Правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване се предоставят на осигуреното лице при изявено желание от негова
страна.
ГЛАВА СЕДМА
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Определяне на минималната доходност
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 33. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При управлението на активите на
професионалния пенсионен фонд, пенсионноосигурителното дружество, в
съответствие с изискванията на КСО, се задължава да постига минимална доходност.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 35
(2) Минималната доходност се определя от заместник-председателя на КФН към
края на всяко тримесечие, в процент на базата на постигнатата доходност от
управлението на активите на всички професионални пенсионни фондове за
предходния 24-месечен период.
(3) Минималната доходност, която трябва да бъде постигната, е равна на по-
малкото от двете числа – 60 на сто от средната постигната доходност от всички
професионални пенсионни фондове или 3 процентни пункта по-малка от средната.
(4) Минималната доходност се обявява от заместник-председателя на КФН до
края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
Гарантиране на минималната доходност
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 34. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) При постигане на доходност от управлението на
активите на професионалния пенсионен фонд по-ниска от обявената за съответния
период по реда на чл. 33, ал. 4 минимална доходност, пенсионноосигурителното
дружество покрива разликата в 10-дневен срок от обявяването.
(2) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в
професионалния пенсионен фонд и в пенсионноосигурителното дружество.
Резерв на професионалния пенсионен фонд
(ново. загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 35. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато постигнатата доходност от управлението
на активите на професионалния пенсионен фонд е по-висока с над 40 на сто от
постигнатата средна доходност за всички професионални пенсионни фондове или я
превишава с 3 процентни пункта – което от двете числа е по-голямо, средствата от
доходността над този процент се заделят в резерва на професионалния пенсионен
фонд. Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на фонда.
(2) Средствата в резерва са част от нетните активи на професионалния
пенсионен фонд и се записват и натрупват в отделна партида, която се води в лева и в
дялове.
(3) Прехвърлянето на средства в резерва се извършва от
пенсионноосигурителното дружество в първия работен ден, следващ деня на
обявяване на минималната доходност по реда на чл. 33, ал. 4.
(4) Размерът на средствата в лева, които се прехвърлят в резерва, се определя
като броят на дяловете в професионалния пенсионен фонд към последния работен
ден на 24-месечния период се умножи по разликата между стойността на един дял към
последния работен ден на същия период и стойността на един дял към същия период,
при която се достига по-голямата от двете стойности по ал. 1.
(5) При прехвърлянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в
партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
(6) Намалената стойност на един дял се определя като отношение на стойността
на нетните активи на професионалния пенсионен фонд към датата на заделяне на
резерва и броя дялове в него след заделянето на резерва и е валидна за деня, в който
се прехвърлят средствата от професионалния пенсионен фонд към резерва.
(7) Броят на дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя,
като размерът на средствата в лева, изчислен по реда на ал. 4, се раздели на
стойността на един дял, при която се достига по-голямата от двете стойности по ал. 1.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 36
Използване на средствата от резерва на професионалния пенсионен фонд
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 36. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато постигнатата доходност от управлението
на активите на професионалния пенсионен фонд е по-ниска от гарантираната
минимална доходност по чл. 33, разликата се покрива със средствата от резерва на
професионалния пенсионен фонд. Ако тези средства са недостатъчни,
пенсионноосигурителното дружество покрива недостига със средства от резерва по
чл. 37.
(2) Размерът на средствата, необходим за покриване на разликата до
минималната доходност се определя като произведение от:
1. броя на дяловете във фонда към последния работен ден на 24-месечния
период, и
2. разликата между стойността на един дял, при която се достига минималната
доходност и стойността на един дял за последния работен ден на 24-
месечния период.
(3) Покриването на разликата до минималната доходност със средства от
резерва на професионалния пенсионен фонд се извършва чрез намаляване на броя на
дяловете в резерва и увеличаване на стойността на един дял.
(4) Броят на дяловете, с които се намалява партидата на резерва, се определя
като отношение на размера на средствата за покриване на недостига до минималната
доходност към стойността на един дял, при която тя се достига.
Резерв на пенсионноосигурителното дружество
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 37. (изм. – 14.11.2005 г.) Пенсионноосигурителното дружество формира със
собствени средства резерв за гарантиране на минималната доходност от
управлението на активите на професионалния пенсионен фонд, който се определя и
поддържа в процент не по-малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от стойността на
нетните активи на професионалния пенсионен фонд към края на всеки месец, намален
със средствата в партидата на резерва на професионалния пенсионен фонд.
Използване на средства от резерва на пенсионноосигурителното дружество
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 38. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Когато средствата в резерва на професионалния
пенсионен фонд не са достатъчни за покриване на разликата до минималната
доходност, недостигът се покрива от средствата на резерва на
пенсионноосигурителното дружество.
(2) Размерът на средствата от резерва на пенсионноосигурителното дружество,
с който се покрива недостига, се определя като разлика между размера на средствата
по чл. 36, ал. 2 и стойността, покрита от резерва на професионалния пенсионен фонд.
(3) Покриването на разликата се извършва чрез прехвърляне на средства от
резерва на пенсионноосигурителното дружество към професионалния пенсионен фонд
в деня на покриване на недостига по чл. 34, ал. 1.
(4) В случай, че няма формиран резерв в професионалния пенсионен фонд,
размерът на средствата по чл. 36, ал. 2 се покрива от резерва на
пенсионноосигурителното дружество.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 37
Стойност на един дял на професионалния пенсионен фонд след покриване на
разликата до минималната доходност
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 39. (изм. – 05.05.2004 г.) Стойността на един дял на професионалния
пенсионен фонд след покриване на разликата до минималната доходност се определя,
като стойността на нетните му активи, в която са включени прехвърлените от резерва
на пенсионноосигурителното дружество средства, се раздели на броя на дяловете на
професионалния пенсионен фонд, намалени с броя на дяловете по чл. 36, ал. 3.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИИ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ
ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Условия за придобиване право на професионална пенсия
за ранно пенсиониране
(ново изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 40. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г., 13.07.2011 г.) (1) От 1 януари 2015 г.
осигурените лица в професионалния пенсионен фонд придобиват право на пенсия за
ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория
труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете
по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория
труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете
по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца
от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-
ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд,
от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете,
работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от
НОИ.
Срок за получаване на пенсията
(загл. изм. – 05.05.2004 г., отм. – 13.07.2011 г.)
Чл. 41. (изм. – 05.05.2004 г., отм. – 13.07.2011 г.)
Ред за отпускане на пенсията
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 42. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) За отпускане на
професионална пенсия за ранно пенсиониране осигуреното лице подава заявление по
образец на пенсионноосигурителното дружество.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 38
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в офис на
пенсионноосигурителното дружество лично от осигуреното лице или от упълномощено
от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, което се прилага към
заявлението в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага
заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално
заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се
удостоверява осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории
труд.
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението по ал. 3 осигуреното лице
или пълномощникът представят лична карта или друг официален документ за
самоличност.
(5) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него редовни
документи пенсионноосигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на
заявлението, издава разпореждане за отпускане на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
(6) Разпореждането по ал. 5 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на разпореждането;
4. (изм. – 13.07.2011 г.) размера на отпусканата пенсия за периода до първото
преизчисляване по чл. 47 и срока за нейното получаване;
5. реда и сроковете за обжалване на решението пред Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество.
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него нередовни
и/или липсващи документи пенсионноосигурителното дружество в 15-дневен срок
уведомява писмено осигуреното лице за неизправностите.
(8) След отстраняване на неизправностите от осигуреното лице и представянето
на редовните и/или нови документи пенсионноосигурителното дружество издава
разпореждането в срока по ал. 5.
(9) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 7 осигуреното
лице не отстрани неизправностите, пенсионноосигурителното дружество отказва
отпускането на пенсията, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен
срок от датата на изтичането на тримесечния срок.
(10) В уведомлението по ал. 9 се посочват мотивите за отказа.
(11) (изм. – 26.10.2006 г.) При подписване на пенсионния договор или с
уведомлението по ал. 9 пенсионноосигурителното дружество връща на осигуреното
лице приложените от него към заявлението оригинални документи.
(12) Осигуреното лице може в 15-дневен срок от датата на получаването на
разпореждането по ал. 5 или на уведомлението по ал. 9 да направи писмено
възражение по тях пред Управителния съвет на дружеството.
(13) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от датата на
получаване на възражението.
(14) Решението на Управителния съвет по ал. 13 може да се обжалва по
съдебен ред.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 39
Пенсионен договор
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 43. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) За получаване на професионална пенсия за
ранно пенсиониране се сключва пенсионен договор между пенсионно-осигурителното
дружество и осигурено лице, за което е издадено разпореждане по чл. 42, ал. 5.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната
лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) наименованието на професионалния пенсионен фонд и
идентификационния му код в НАП;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
5. (изм. – 13.07.2011 г.) размера на пенсията за периода до първото
преизчисляване по чл. 47 и начина за нейното преизчисляване;
6. срока на получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на пенсионния договор
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 44. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на пенсионния договор
се извършват при условията и по реда на чл. 18.
(2) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. изплащане на последната месечна пенсия.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на настъпването на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
Срокове за отпускане и за изплащане на пенсията
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 45. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Професионалната пенсия
за ранно пенсиониране се отпуска от датата на придобиване на правото, ако
заявлението с необходимите документи е постъпило в пенсионноосигурителното
дружество в 6-месечен срок от тази дата.
(2) (изм. – 26.10.2006 г.) Когато заявлението и документите са постъпили в
пенсионноосигурителното дружество след срока по ал. 1, професионалната пенсия за
ранно пенсиониране се отпуска от датата на регистриране на заявлението.
(3) (изм. – 26.10.2006 г.) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се
изплаща до 25-то число на месеца, за който се отнася, по банков път, чрез пощенски
запис или по друг подходящ начин, посочен в заявлението, като начина на плащане на
пенсията се урежда и в пенсионния договор.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 40
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) Първата професионална пенсия за ранно пенсиониране
се отпуска и се изплаща не по-късно от 2 месеца след датата на постъпване на
писменото заявление в пенсионноосигурителното дружество, с приложени към него
редовни документи или в 2-месечен срок от представянето на редовните и/или нови
документи и след сключване на пенсионния договор.
(5) (нова – 26.10.2006 г.) При изплащане на професионалната пенсия за ранно
пенсиониране по банков път, пенсионноосигурителното дружество подава до банката-
попечител нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка
на пенсионера в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(6) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с изплащането на
професионалната пенсия за ранно пенсиониране се уреждат в пенсионния договор.
Размер на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 46. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Месечният размер на професионалната пенсия
за ранно пенсиониране, към датата на нейното отпускане, се изчислява на основата
на:
1. сумата, натрупана по индивидуалната партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането;
2. максимално възможния срок за получаване на пенсията, в години и месеци,
до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на
КСО, конкретно за всяко осигурено лице. Когато лицето се пенсионира по
Част І на КСО преди изтичане на този срок, с последната пенсия се изплаща
и остатъка от средствата по индивидуалната партида;
3. техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен
от заместник-председателя на КФН.
(2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска при условие, че
изчисления месечен размер към датата на отпускането й е не по-малък от 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО към същата дата.
Преизчисляване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 47. (изм. – 05.05.2004 г.) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се
преизчислява всеки месец в зависимост от реализирания доход от инвестирането на
средствата на професионалния пенсионен фонд през предходния месец.
Спиране и възстановяване изплащането на професионалната пенсия
за ранно пенсиониране
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 48. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество спира
изплащането на професионалната пенсия за ранно пенсиониране, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка, при изчисляване на
нейния размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и
техническа грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява
плащането на пенсията.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 41
(3) В случаите на ал. 1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране
е изплащана в по-малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-
дълъг от 1 година от датата на възстановяване плащането на професионалната
пенсия за ранно пенсиониране.
(4) В случаите на ал. 1, когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране
е изплащана в по-голям размер, разликата се възстановява от пенсионера, както
следва:
1. с еднократно заплащане в 30-дневен срок от датата на писменото
уведомление или
2. с удръжки от професионалната пенсия за ранно пенсиониране в размер не
по-голям от 20.0 на сто от месечното плащане, до възстановяване на цялата
сума.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на
средствата.
(6) В случаите на ал. 1, при еднократно изплащане на средствата в по-малък
размер, разликата се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на
установяване на грешката.
(7) В случаите на ал. 1, при еднократно изплащане на средствата в по-голям
размер, разликата се възстановява от лицето, което е получило средствата по реда на
ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-дневния срок, пенсионноосигурителното дружество
търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
професионалната пенсия за ранно пенсиониране и на разсроченото плащане с
решение на Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице или техните наследници могат да направят
възражение срещу решението по ал. 8 пред Управителния съвет в 15-дневен срок от
датата на получаването му. Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок от
датата на получаване на възражението, като отменя или потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал. 9 може да се обжалва по съдебен
ред.
Прекратяване на професионалната пенсия за ранно пенсиониране
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 49. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране
се прекратява в следните случаи:
1. при изчерпване на средствата, натрупани по индивидуалната партида, но не
по-късно от 1-во число на месеца, следващ този, през който пенсионера е
навършил възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при условията и по реда на Част І на КСО;
2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
3. професионалната пенсия за ранно пенсиониране е отпусната и се изплаща
въз основа на представена невярна информация, на неистински, подправени
документи или на такива с невярно съдържание.
(2) Пенсионноосигурителното дружество, в срок до 15 календарни дни от датата
на констатиране на основанията за прекратяване на изплащането на професионалната
пенсия за ранно пенсиониране в случаите на ал. 1, т. 1, уведомява получателя й.
(3) В случаите на ал. 1, т. 3, прекратяването на професионалната пенсия за
ранно пенсиониране се извършва с решение на Управителния съвет, въз основа на
съдебно решение, с което се установяват обстоятелствата – основание за
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 42
прекратяването. За решението на Управителния съвет се прилагат правилата на
чл. 48, ал. 9 и 10.
(4) В случаите по ал. 3, получените неоснователно суми се възстановяват от
лицата, които са ги получили по реда на чл. 48, ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-
дневния срок, пенсионноосигурителното дружество търси възстановяване на
дължимите суми по съдебен ред.
(5) В случаите когато професионалната пенсия за ранно пенсиониране е
изплащана след смъртта на пенсионера, поради това, че пенсионноосигурителното
дружество не е било своевременно уведомено за настъпването на смъртта,
изплатените средства след датата по ал. 1, т. 2 се възстановяват от лицата, които са ги
получили по реда на ал. 4.
(6) Правилата на ал. 1 – 5 се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на
средствата по индивидуалната партида.
Еднократно или разсрочено изплащане на средствата
по индивидуалната партида
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 50. (изм. – 05.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Право на еднократно или на
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида, има:
1. осигурено лице, придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране, когато изчисленият месечен размер към датата на
отпускането й е по-малък от минималния размер по чл. 46, ал. 2;
2. осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране по чл. 40;
3. наследник на осигурено лице или на пенсионер – преживял съпруг,
низходящи или възходящи.
(2) Когато осигуреното лице или пенсионера нямат наследници по ал. 1, т. 3
натрупаните средства по индивидуалната партида се прехвърлят в държавния бюджет.
(3) (изм. – 13.07.2011 г.) Осигуреното лице има право на еднократно изплащане
до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му партида, при пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто.
(4) Общият размер на дължимата сума в случаите по ал. 1 или този, от който се
изчислява размера на еднократното изплащане по ал. 3, се определя като броят
дялове по индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 14 се умножи
по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(5) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник се
определя като броят дялове по индивидуалната партида към датата на
разпореждането по ал. 14 се разпределя между тях при спазване реда за наследяване
и размера на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
(6) Размерът на периодичните плащания в случаите на ал. 1, т. 2 и 3 се
определя, като размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към
датата на разпореждането по ал. 14 се раздели на броя на плащанията. Средствата се
изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане
е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на
КСО към датата на първото плащане.
(7) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 14 се разпределя между тях при спазване реда за наследяване
и размера на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството, и сумата на
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 43
полагащите му се средства се раздели на броя на плащанията. Средствата се
изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане
е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на
КСО към датата на първото плащане.
(8) В случаите на ал. 6 и 7, когато изчисления размер на периодичното плащане
е по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част І на КСО
към датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се изплащат
еднократно.
(9) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по–малък от 2 месеца.
(10) (изм. – 26.10.2006 г.) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва
въз основа на писмено заявление по образец на пенсионноосигурителното дружество,
подадено от лицата по ал. 1 и 3 или от упълномощено от тях лице с нотариално
заверено изрично пълномощно.
(11) (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) Към заявлението по ал. 10 се прилага
заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално
заверено копие на:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 – документите по чл. 42, ал. 3;
2. в случаите по ал. 1, т. 2 – разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО;
3. (изм. – 08.09.2011 г.) в случаите по ал. 1, т. 3:
а) удостоверение за раждане на наследник, ненавършил 18-годишна възраст;
б) удостоверение за наследници.
4. в случаите по ал. 3 – експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК за пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто, като в заявлението се
посочва и конкретният процент от средствата, в рамките на законовото
ограничение, който осигуреното лице желае да получи.
(12) (изм. – 26.10.2006 г., доп. – 13.07.2011 г.) Когато заявлението-образец се
подава от упълномощено лице, към него, освен документите по ал. 11 се прилага и
нотариално завереното изрично пълномощно в оригинал или заверено от служителя,
който го приема, копие.
(13) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението -образец, лицата по ал. 1
и 3 или пълномощникът представят лична карта или друг официален документ за
самоличност.
(14) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление – образец с приложени към него
редовни документи, пенсионноосигурителното дружество, в срок до 3 месеца от
регистрирането му, издава разпореждане за еднократно или разсрочено изплащане.
(15) Разпореждането по ал. 14 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата
на разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество.
(16) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление-образец с приложени към него
нередовни и/или липсващи документи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 42,
ал. 7 – 14.
(17) (нова – 26.10.2006 г.) Когато еднократното или разсрочено изплащане се
извършва по банков път, пенсионноосигурителното дружество подава до банката-
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 44
попечител нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка
на лицата по ал. 1 и 3 в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(18) (предишна ал. 17 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с разсроченото
изплащане, се уреждат в договора за разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 51. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума
по индивидуалната партида се сключва договор за разсрочено изплащане между
пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник
на пенсионер, за които е издадено разпореждане по чл. 50, ал. 14.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 13.07.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната
лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество;
3. (изм. – 26.10.2006 г.) наименованието на професионалния пенсионен фонд и
идентификационния му код в НАП.
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата по ал.1;
5. размера и периодичността на плащанията;
6. срока на разсроченото изплащане;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 52. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на договора за
разсрочено изплащане се извършват при условията и по реда на чл. 18.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида.
(3) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 2 е както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – от датата на последното плащане.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Условия за промяна на участието
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 45
Чл. 53. (изм. – 05.05.2004 г.) (1) Осигуреното лице има право да промени
участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в
професионалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на сключване
на първия му осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след
възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите по ал. 1 участието може да се променя и натрупаните
средства по индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд могат да се
прехвърлят в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество,
след изтичане на една година от сключване на осигурителния договор.
(3) (изм. – 17.01.2013 г.) Осигуреното лице може да промени без ограничение
участието си в професионалния пенсионен фонд при несъгласие с извършени промени
в Правилника, които не произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в
тримесечен срок от уведомлението по чл. 62, ал. 3 подаде заявление за това.
(4) (нова – 15.12.2005 г., изм. – 11.11.2011 г.) При или по повод промяна на
участието на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН, пенсионноосигурителното дружество, негови акционери, осигурителни
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
осигурените лица.
Ред и срокове за прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната партида в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 54. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Промяната на участието и
прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида в
професионалния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, се извършва въз основа на заявление по образец
съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, което се подава от
осигуреното лице до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в
който лицето желае да премине.
(2) (изм. – 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) Заявлението за промяна на участие се
подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез
осигурителен посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП (електронно
заявление). Преди приемане на заявлението за промяна на участие, осигурителният
посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от КСО.
(3) (изм. – 11.11.2011 г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие
се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му
екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се
подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема
заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно
заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното
лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна
на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
Договорът влиза в сила от момента на прекратяване, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 46
№ 3 от 24.09.2003 г. на КФН, на осигурителното правоотношение с
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.
От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл. 171, ал. 2 от КСО.
(6) (изм. – 11.11.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер
и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за
пенсионноосигурителното дружество данни. Служителят на пенсионноосигурителното
дружество удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на
осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на
договора.
(7) (изм. – 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и
осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от
тях, подписани с електронния подпис на пенсионноосигурителното дружество, се
изпращат на електронната поща на осигуреното лице, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в пенсионноосигурителното дружество,
съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните
документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) (изм. – 11.11.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния граждански
номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния професионален
пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат
заверени от осигуреното лице, съответно сканирани копия от официалните документи,
удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените
документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие
на осигуреното лице при извършване на всички действия, свързани с подаване на
заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му
поради неосведоменост или други причини и предоставя на осигуреното лице, което
подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и
основните характеристики на професионалния пенсионен фонд, изготвена по образец
съгласно приложение № 1а на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(10) (нова – 19.12.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие не бъде
прието от пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния
пенсионен фонд, в който лицето е осигурено, поради това че не отговаря на
изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН,
пенсионноосигурителното дружество го анулира и в седемдневен срок уведомява
осигуреното лице, подало заявлението, за анулирането му с писмо с обратна разписка
или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(11) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 10 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в
управлявания от него професионален пенсионен фонд, когато към момента на
разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване и на чл. 53, ал. 1 – 3;
2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН е
получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за
промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(12) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 11 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
промяна на участие, когато:
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 47
1. имената на осигуреното лице или единният му граждански номер не съвпадат
с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към
заявлението не са приложени документите по ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие,
по чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от КСО.
(13) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 12 – 19.12.2011 г.) В случай на отказ
всяко осигурено лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие
на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока
по чл. 5, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(14) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 13, изм. – 19.12.2011 г.) Възражението по
ал. 13 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто професионален
пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо съответния фонд, в който то желае да премине, като към възражението
се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на
несъответствия по ал. 12, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(15) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 14 – 19.12.2011 г.) В срока по чл. 6, ал. 7
от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН пенсионноосигурителното дружество,
постановило решението по подаденото възражение, го изпраща на осигуреното лице с
писмо с обратна разписка.
(16) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 15, изм. – 19.12.2011 г.) Когато
заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното
лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен
подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 13 и 14. В този случай
кореспонденцията между пенсионноосигурителните дружества и тази по ал. 15 се
осъществява по същия начин.
(17) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 16, изм. – 19.12.2011 г.) Промяната на
участие на осигурените лица, за които пенсионноосигурителното дружество,
управляващо професионалния пенсионен фонд, в който те са осигурени, е отменило
отказа си, продължава по реда и в сроковете на ал. 18 – 25.
(18) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 17 – 19.12.2011 г.) Осигуреното лице,
което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на
пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено, с изключение на
случаите, когато не се дължи такава. Таксата за прехвърляне се заплаща в размера,
по реда, начина и в сроковете, определени в чл. 27.
(19) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 18, изм. – 19.12.2011 г.) Осигурено лице,
подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли до 5-то число на
месеците по ал. 24, в които се прехвърлят средствата, от пенсионноосигурителното
дружество, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5 на
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез
негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно
като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на
осигуреното лице.
(20) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 19 – 19.12.2011 г.) Процедурата по
промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 48
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния
осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на КСО.
(21) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 20, изм. – 19.12.2011 г.) В случаите по
ал. 20, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на
участие.
(22) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 21, изм. – 19.12.2011 г.) При
прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на
възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по ал. 24.
(23) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 22 – 19.12.2011 г.) Средствата от
индивидуалните партиди на всички осигурени лица с регистрирани заявления за
промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за
промяна на участие не е прекратена съгласно ал. 20, се прехвърлят едновременно по
банкови сметки на съответните професионални пенсионни фондове. Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето,
желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на
средствата.
(24) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 23 – 19.12.2011 г.) Средствата по ал. 23
се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за лицата с
регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани
заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления
през трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през
четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи
тези дати.
(25) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 24 – 19.12.2011 г.) В срок седем работни
дни от датата на прехвърлянето на средствата по ал. 24, пенсионноосигурителното
дружество, прехвърлило средствата, изпраща на всяко осигурено лице, чийто средства
е прехвърлило, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на
осигуреното лице в заявлението за промяна на участие, извлечението се изпраща с
писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран
електронен подпис.
(26) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 25, изм. – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество публикува на страницата си в интернет
образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори и на исканията по ал. 19, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида
в универсален пенсионен фонд
Чл. 55. (1) Осигуреното лице, което не е придобило право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 40, има право при отпускане на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО да прехвърли натрупаните
средствата по индивидуалната партида от професионалния пенсионен фонд в
универсален пенсионен фонд.
(2) (изм. – 08.09.2011 г.) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва въз
основа на заявление по образец на пенсионноосигурителното дружество, което се
подава в офис на пенсионноосигурителното дружество от осигуреното лице или от
упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, което се
прилага към заявлението в оригинал или заверено от служителя, който го приема
копие.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 49
(3) (изм. – 08.09.2011 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилага заверено от
служителя, който го приема копие на оригинал или на нотариално заверено копие от
разпореждането на НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(4) (изм. – 08.09.2011 г.) При прието заявление по ал. 2 с приложени към него
редовни документи пенсионноосигурителното дружество, в срок до 3 месеца от
регистрирането му, издава разпореждане за прехвърлянето на средствата от
професионалния в универсалния пенсионен фонд.
(5) Разпореждането по ал. 4 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице;
2. (изм. – 08.09.2011 г.) дата и входящ номер на заявлението по ал. 2;
3. общия размер на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на
разпореждането;
4. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество.
(6) (изм. – 08.09.2011 г.) При прието заявление по ал. 2 с приложени към него
нередовни и/или липсващи документи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 42,
ал. 7 – 14.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
(ново загл. – 17.01.2013 г.)
Чл. 56. (нов – 17.01.2013 г.) (1) Осигуреното лице има право да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд,
в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава
тридесет и осма „а” от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни
права.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Състав, функции, права и задължения
(ново загл. – 25.03.2005 г.)
Чл. 57. (изм. – 25.03.2005 г., предишен чл. 56 – 17.01.2013 г.) (1) Интересите на
осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се представляват от
Попечителски съвет.
(2) (изм. – 13.07.2011 г.) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой
представители на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите, както и един представител на
пенсионноосигурителното дружество.
(3) Лицата, които ще представляват в Попечителския съвет организациите по
ал. 2, се определят с решение на ръководните им органи на национално равнище.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 50
(4) Представителят на пенсионоосигурителното дружество се определя с
решение на Управителния съвет.
(5) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на
друго пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(6) В срока по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за попечителските съвети членовете на
Попечителския съвет задължително представят на пенсионноосигурителното
дружество, писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал. 5 и че се
задължават да уведомят Попечителския съвет при промяна в декларираните
обстоятелства. Декларациите се съхраняват в пенсионноосигурителното дружество.
(7) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години. Мандатът на
членовете на Попечителския съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 5;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за
повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или
по повод упражняване на функциите на Попечителския съвет и които не са
обществено известни;
4. с решение на ръководните органи на организации по ал.2 или с решение на
Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество – за определения от
тях представител.
(8) Попечителският съвет приема правилник за дейността си, в който се
определят реда и начина за провеждане на неговите заседания, които се свикват най-
малко веднъж на три месеца.
(9) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на пенсионноосигурителното дружество
към осигурените лица и пенсионерите на професионалния пенсионен фонд;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на
осигурени лица и пенсионери в професионалния пенсионен фонд, отправя
питания и искания във връзка с тях до пенсионноосигурителното дружество
и/или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на
възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на професионалния пенсионен фонд;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
пенсионноосигурителното дружество по обслужване на осигурените лица и
пенсионерите на професионалния пенсионен фонд;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на
пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата на осигурените лица
и пенсионерите на професионалния пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на
пенсионноосигурителното дружество и на Комисията за финансов надзор до 30
април следващата година, а в случай, че мандатът на Попечителския съвет е
изтекъл през отчетния период – до датата, на която мандатът му изтича.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 51
(10) Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по
ал. 9 до Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
(11) Управителният съвет на пенсионноосигурителното дружество е длъжен да
обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет по ал. 9 на първото
си заседание след получаването им в дружеството, да приеме решение по тях и да
информира писмено председателя на Попечителския съвет за решението си в 7-
дневен срок от датата на заседанието.
(12) Попечителският съвет има право на достъп до документацията на
пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнение на функциите по ал. 9,
както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество, когато се разглеждат въпроси, по които е
отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за изменения и допълнения в Правилника;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за подобряване на дейността по
допълнително пенсионно осигуряване в професионалния пенсионен фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други
материални условия на пенсионноосигурителното дружество, необходими за
осъществяване на функциите по ал. 9;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от
пенсионноосигурителното дружество;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително на страницата на пенсионноосигурителното дружество в
интернет.
(13) Предложенията и решенията на Попечителския съвет са препоръчителни за
пенсионноосигурителното дружество.
(14) Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите
действия съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в
срока по чл. 174, ал. 2 от КСО;
2. да информира незабавно заместник-председателя на КФН, при основателно
съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от
страна на пенсионноосигурителното дружество, от негови служители или
осигурителни посредници.
(15) Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите по ал. 9 и които не са обществено известни;
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на
последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите
на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред
пенсионноосигурителното дружество, освен ако това не е в интерес на
осигурените лица и пенсионерите на професионалния пенсионен фонд или не
следва от закона и разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети.
(16) Членовете на Попечителския съвет подписват декларация, че са уведомени
за задължението си да не разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са
узнали при или по повод изпълнение на функциите им и които не са обществено
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 52
известни. Декларациите се представят на пенсионноосигурителното дружество в срока
по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за попечителските съвети и се съхраняват от него.
(17) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за
дейността си.
(18) За неуредените в Правилника въпроси, свързани с организацията и
дейността на Попечителския съвет, се прилагат съответно правилника за дейността му
и Наредбата за попечителските съвети.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
(нова – 05.05.2004 г.)
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО,
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Права и задължения на пенсионноосигурително дружество
(загл. изм. – 05.05.2004 г.)
Чл. 58. (изм. – 05.05.2004 г., 13.07.2011 г., предишен чл. 57 – 17.01.2013 г.) (1)
Пенсионноосигурителното дружество учредява, управлява и представлява
професионалния пенсионен фонд при взаимоотношенията му с трети лица в
съответствие с КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, своя устав и този
правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1 пенсионно-
осигурителното дружество избира и сключва договори с инвестиционни посредници и с
банка – попечител.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява периодично осигурените
лица в професионалния пенсионен фонд за дейността си чрез обяви в един
ежедневник и един седмичен вестник.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Управителният съвет на пенсионноосигурителното
дружество обнародва едновременно в “Държавен вестник“ приетите от Общото
събрание на акционерите годишни финансови отчети на пенсионноосигурителното
дружество и на професионалния пенсионен фонд в срока, предвиден в Закона за
счетоводството.
(5) Пенсионноосигурителното дружество събира, обработва, съхранява и
предоставя данни за осигурените лица и пенсионерите, и за техните наследници при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Права и задължения на осигурените лица
Чл. 59. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 58 – 17.01.2013 г.) (1) Осигурените в
професионалния пенсионен фонд лица придобиват право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране, на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по
индивидуалната партида при условията на КСО и този Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници имат
право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида при условията и по реда на този Правилник.
(3) Правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране, на еднократно
или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено
лице или на наследник на осигурено лице или на пенсионер, могат да се оспорват само
по съдебен ред.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 53
(4) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни, уведомява
пенсионноосигурителното дружество за промяна на адреса или на други
обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения.
(5) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигуреното лице, пенсионерът и техните
наследници имат право да обжалват решения на Управителния съвет и актове на
представляващите пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата им, при
условията и по реда на този Правилник, като решенията на Управителния съвет могат
да се обжалват и по съдебен ред.
(6) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигурените лица, пенсионерите и лицата
с наследствени права имат право да сигнализират представляващите
пенсионноосигурителното дружество за грешки, пропуски и нелоялни прояви в
дейността на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от
негови служители.
(7) (доп. – 13.07.2011 г., изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Представляващите
пенсионноосигурителното дружество извършват проверка на сигналите по ал. 6 и при
установяване на тяхната основателност отговарят писмено на подадените сигнали в
едномесечен срок от получаването им.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът и техните наследници имат право да
сигнализират Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на
пенсионноосигурителното дружество.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и
прекратяване на пенсионноосигурително дружество и на
професионален пенсионен фонд
(ново загл. – 05.05.2004 г.)
Чл. 60. (изм. – 05.05.2004 г., предишен чл. 59 – 17.01.2013 г.) (1) При
преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително дружество или на
професионален пенсионен фонд, дружеството, управляващо съответния фонд, в който
е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице, задължително го
уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от датата на
прехвърлянето.
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се
уведомяват и пенсионерите.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право
да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в избран от тях
професионален пенсионен фонд, по реда на Глава девета от Правилника, без да се
спазват изискванията на чл. 171, ал. 1 или 2 от КСО.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се
счита, че са потвърдили мълчаливо участието си в професионалния пенсионен фонд, в
който е прехвърлена индивидуалната им партида в резултат на преобразуването или
прекратяването.
Права и задължения на работодателите
Чл. 61. (изм. – 25.03.2005 г., предишен чл. 60 – 17.01.2013 г.) (1) Работодателите
имат право да изискват и да получават информация от пенсионноосигурителното
дружество, свързана с изпълнението на техните задължения по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване на работниците и служителите в
професионалния пенсионен фонд.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 54
(2) Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на
постъпилото в пенсионноосигурителното дружество писмено искане от работодателя.
(3) Работодателите в срок до 15 календарни дни информират
пенсионноосигурителното дружество за настъпили при тях промени в обстоятелствата,
които са от съществено значение за допълнителното задължителното пенсионно
осигуряване в професионалния пенсионен фонд на осигуряваните от тях лица.
(4) Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
1. за юридически лица – обстоятелства, които се вписват в търговския регистър
при съответния окръжен съд, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. за физически лица – данните от личните паспорти, респективно личните
карти, както и промяна в категорията труд.
(5) Работодателят няма право да получава информация за осигурените лица, за
които прави задължителни осигурителни вноски в професионалния пенсионен фонд и
за размера на натрупаните средства по техните индивидуални партиди.
Изменения и допълнения на Правилника
Чл. 62. (изм. – 05.05.2004 г., изм. – 13.07.2011 г., предишен чл. 61 –
17.01.2013 г.) (1) Изменения и допълнения в този Правилник се извършват с решения
на Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването
им от заместник-председателя на КФН.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за
конкретните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
професионалния пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни
всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник-
председателя на КФН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (отм. 05.05.2004 г.)
§ 2. (1) (изм. – 25.03.2005 г., изм. – 13.07.2011 г., 10.12.2012 г.) До 31 декември
2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа
категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се
пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за
мъжете и са:
1. навършили възраст, преди 1 януари 2012 г., 47 години за жените и 52 години
за мъжете, при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете,
при втора категория труд;
2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-
годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете, при първа категория труд
и 53 години за жените и 58 години за мъжете, при втора категория труд.
(2) (изм. – 13.07.2011 г.) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат
10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО могат да
се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат
сбор от възрастта и осигурителен стаж 90, и 52 – годишна възраст за мъжете, и 47 –
годишна възраст за жените.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 55
(3) (изм. – 13.07.2011 г., изм. – 08.09.2011 г.) До 31 декември 2014 г.
включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл.
104, ал. 3 от КСО, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на
труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако
имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен
при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.
(4) (отм. – 13.07.2011 г., нова – 08.09.2011 г.) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3
поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване,
едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което
искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд
да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на НОИ до
пенсионноосигурителното дружество, едновременно с подаване на заявлението за
отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от
отпускане на пенсията териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на
пенсионноосигурителното дружество.
(5) (отм. 13.07.2011 г., нова – 08.09.2011 г.) В случаите по ал. 4
пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на
заявлението. Когато по индивидуалната партида няма натрупани средства,
пенсионноосигурителното дружество уведомява НОИ.
§ 3. (изм. – 05.05.2004 г.) Този Правилник е приет с решение на Общото
събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество, протокол №
19/10.11.2000 г., изменян и допълван с Протокол № 23 от 25.09.2001 г. на Общото
събрание на акционерите, Протокол № 25 от редовното годишно общо събрание на
акционерите от 29.03.2002 г., Протокол № 26 от извънредното общо събрание на
акционерите от 24.06.2002 г.; Протокол № 29 от извънредно общо събрание на
акционерите от 15.11.2002 г.; Протокол № 30 от извънредното общо събрание на
акционерите от 22.01.2003 г., Протокол № 34 от извънредното общо събрание на
акционерите от 23.12.2003 г., Протокол № 38 от извънредното общо събрание на
акционерите от 05.05.2004 г., Протокол № 40 от извънредно общо събрание на
акционерите от 25.03.2005 г., Протокол № 41 от редовно годишно общо събрание на
акционерите от 11.04.2005 г., Протокол № 42 от извънредно общо събрание на
акционерите от 14.11.2005 г., Протокол № 43 от извънредно общо събрание на
акционерите от 15.12.2005 г., Протокол № 45 от извънредното общо събрание на
акционерите от 26.10.2006 г., Протокол № 46 от извънредното общо събрание на
акционерите от 21.12.2006 г., Протокол № 248 от заседание на управителния съвет от
13.07.2011 г., Протокол № 251 от заседание на управителния съвет от 08.09.2011 г.,
Протокол № 253 от 11.11.2011 г. на Управителния съвет, Протокол № 256 от
19.12.2011 г. на Управителния съвет, Протокол № 277 от 10.12.2012 г. на Управителния
съвет, Протокол № 280 от 17.01.2013 г. на Управителния съвет, Протокол № 305 от
11.09.2014 г. на Управителния съвет.

§ 4. Правилникът влиза в сила след съдебната регистрация и вписване на
Професионалния пенсионен фонд “Доверие” в съда, съгласно условията и по реда на
Дял втори на КЗОО.
§ 5. (отм. – 05.05.2004 г.)
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 56
§ 6. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) (1) За осигурените лица в “Български
професионален пенсионен фонд – Фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване”, представляван от “Българско пенсионно-осигурително дружество” АД
след вливането му в Професионален пенсионен фонд “Доверие” се прилагат
разпоредбите на този Правилник.
(2) Осигурителните договори, сключени с “Българско пенсионно осигурително
дружество“ АД за осигуряване в “Български професионален пенсионен фонд-Фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване” продължават да са в сила и след
датата на вливането, като страна по договорите става Пенсионно-осигурителна
компания “Доверие” АД, което след вливането е универсален правоприемник на
“Българско пенсионно осигурително дружество“ АД.
(3) Промени в осигурителните договори по ал.2 след вливането могат да се
правят с допълнителни споразумения към тях, сключени между осигурените лица и
Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД при условията и по реда на този
Правилник.
(4) Прекратяване на осигурителните договори по ал.2 след вливането може да
се извършва при условията и по реда на този Правилник.
(5) Осигурителните вноски за осигурените лица в “Български професионален
пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване” след
вливането се внасят в сметки на Професионален пенсионен фонд “Доверие” при
условията и по реда на този Правилник, без за това да се сключват допълнителни
споразумения към осигурителните договори.
§ 7. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) (1) “Българско пенсионно-осигурително
дружество” АД, най-малко 1 месец преди датата на вливането на “Български
професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване” в Професионален пенсионен фонд “Доверие”, изпраща писмено
уведомление до осигурените лица в “Български професионален пенсионен фонд-Фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване”, с което ги уведомява за:
1. Решението на Общото събрание на акционерите на “Българско пенсионно-
осигурително дружество” АД от 17.06.2002 г. за вливането на управляваните от
него “Български универсален пенсионен фонд“ и “Български професионален
пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване”
в съответните фондове, управлявани от ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД;
2. Решението на Общото събрание на акционерите на ПЕНСИОННО-
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД от 24.06.2002 г., с което се дава
съгласие за вливане на “Български универсален пенсионен фонд“ и “Български
професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване” в съответните фондове, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД;
3. Измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”, които са в сила след
датата на преобразуването;
4. Размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното
лице в “Български професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване” към последния ден на месеца,
предхождащ месеца, през който се изпраща уведомлението;
5. Правото на осигуреното лице в “Български професионален пенсионен фонд-
Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване” да продължи да
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 57
се осигурява в ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”, след
датата на вливането;
6. Правото, реда, начина и сроковете за прехвърляне от осигуреното лице на
натрупаните средства по индивидуалната му партида от “Български
професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване” в професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионно осигурително дружество.
§ 8. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
“ДОВЕРИЕ” АД до 1 месец след датата на вливането изпраща писмено уведомление
до осигуряваните в “Български професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване”, които към датата на вливането не са
прехвърлили натрупаните средства по индивидуалните им партиди в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество, с което ги
уведомява за :
1. Осигурителния им номер в ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
“ДОВЕРИЕ”;
2. Размера на средствата по индивидуалната им осигурителна партида в
“Български професионален пенсионен фонд-Фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване” към датата на вливането, с който е
заверена индивидуалната им партида в ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
“ДОВЕРИЕ”.
§ 9. (нов – в сила от 21.05.2003 г.) Измененията и допълненията на правилника,
приети с Протокол № 29/15.11.2002 г., Протокол № 30/22.01.2003 г. на Извънредното
общо събрание на акционерите на ПОК “Доверие” АД влизат в сила от датата на
вписването в съда на вливането на “Български професионален пенсионен фонд-Фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване” в Професионален пенсионен
фонд “Доверие”.
§ 10. (нов – 05.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. разпределението на реализирания
доход от инвестициите на средствата на професионалния пенсионен фонд се
извършва всеки месец.
(2) Размерът на дохода от инвестициите и неговото разпределение се
утвърждават с решение на Управителния съвет на пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Разпределението на дохода от инвестиции по индивидуалните партиди на
осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се извършва пропорционално на
натрупаните и новопостъпилите (от датата на получаване) суми в индивидуалните
партиди.
§ 11. (нов – 05.05.2004 г.) Годишното извлечение от индивидуалната партида за
2003 г. и извлеченията, които се предоставят при поискване от осигуреното лице и при
прехвърлянето на средствата по индивидуалната партида в професионален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се изготвят и изпращат
по образеца, утвърден от заместник-председателя на КФН, с решение № 566 от
30.12.2003 г.
§ 12. (нов – 05.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. Дължимият доход на всяко
осигурено лице, променило участието си, за периода от датата на извършване на
оценката на активите и пасивите към последния работен ден на месеца, предхождащ
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 58
месеца на прехвърлянето, до датата на прехвърляне на средствата от индивидуалната
му партида, се превежда по сметка на професионалния пенсионен фонд, в който то е
преминало, на 15-о число на месеца, следващ месеца на прехвърлянето, или на
първия работен ден, следващ тази дата.
(2) Едновременно с превеждане на дължимия доход по ал. 1
пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд,
от който лицето се е прехвърлило, изпраща на всяко лице, променило участието си,
извлечение от индивидуалната му партида.
§ 13. (нов – 05.05.2004 г.) Отчитането на натрупаните средства по
индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове и определяне на стойността на
един дял се прилага от 1 юли 2004 г.
§ 14. (нов – 05.05.2004 г.) Размерът на резерва по чл. 37 се определя в процент
от активите на управлявания от дружеството професионален пенсионен фонд, като не
може да бъде по-малък от:
1. за 2004 г. – 0,4 на сто;
2. за 2005 г. – 0,6 на сто;
3. за 2006 г. – 0,8 на сто;
4. за 2007 г. и след това – 1 на сто.
§ 15. (нов – 25.03.2005 г.) Годишното извлечение от индивидуалната партида за
2004 г. се изготвя и изпраща по образеца, утвърден от заместник-председателя на
КФН, с решение № 40 – ПОД / 04.02.2005 г.
§ 16. (нов – 26.10.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз
пенсионноосигурителното дружество може да инвестира не повече от 15 на сто от
активите на професионалния пенсионен фонд в ценни книжа по чл. 29, ал. 1, т. 1, б.
„б”,, т. 2, б. „б” и „в”, т. 4, б. „б” и „в”, т. 7, б. „б” и „в” и т. 9, б. „б”.
§ 17. (нов – 26.10.2006 г.) Изискването за кредитен рейтинг по чл. 29, ал. 1, т. 5,
б. „а” влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз и се прилага за сключени договори за
банкови депозити след тази дата.
§ 18. (нов – 26.10.2006 г.) Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 5, б. „б” се прилага от
датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
Европейския съюз.
§ 19. (нов – 26.10.2006 г.) Разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 10 относно
инвестиционните имоти в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава
– страна по Споразумението за европейско икономическо пространство, се прилага от
датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към
Европейския съюз.
§ 20. (нов – 26.10.2006 г.) Образците на заявленията за участие, утвърдени от
управителя на НОИ с Инструкция № 14 от 2000 г. за реда за подаване на заявление за
участие в професионален пенсионен фонд, както и заявленията за участие, утвърдени
от Комисията за финансов надзор с Решение № 343-З от 17. 05. 2006 г. се приемат и
регистрират в НАП до 20. 12. 2006 г.
ППФ “Доверие” – Правилник (11.09.2014 г.) 59
§. 21. (нов – 11.11.2011 г.) (1) Измененията и допълненията в Правилника,
приети с решение по Протокол № 253 от 11.11.2011 г. на управителния съвет, влизат в
сила от 01.01.2012 г.
(2) Разглеждането на заявленията за промяна на участие, подадени до 31
декември 2011 г., включително, заплащането на таксата за прехвърляне и
осигурителните правоотношения с лицата, които са ги подали, се уреждат от
разпоредбите в Правилника, действащи до влизане в сила на промените по ал. 1.
§. 22. (нов – 10.12.2012 г.) Измененията и допълненията в чл. 8 от Правилника,
приети с решение по Протокол № 277 от 10.12.2012 г. на Управителния съвет, влизат в
сила от 22.02.2013 г.
§. 23. (нов – 11.09.2014 г.) (1) Измененията и допълненията в чл. 8 от Правилника,
приети с решение по Протокол № 305 от 11.09.2014 г. на Управителния съвет, влизат в
сила от 21.10.2014 г.

Ангелина Петрова Даниела Петкова
Изпълнителен директор Председател на Управителния съвет
на ПОК „Доверие” АД на ПОК „Доверие” АД

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ“ АД

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ“

СОФИЯ, 2013 г.

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “Доверие”
(заглавието изм. – 23.12.2003 г.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ

ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ІІІ. ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет
2. Наименование на пенсионния фонд
3.Учредяване и регистриране
4. Управление и представителство
5. Седалище и адрес на управление
6. Гаранции за изпълнението на задълженията
ІV. ГЛАВА ВТОРА. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Условия за осигуряване
2. Основание за осигуряване
3. Участие в доброволния пенсионен фонд
4. Осигурителни посредници
5. Прекратяване на осигуряването
6. Данъчни облекчения
7. Пенсионна схема
8. Права при осигуряване в доброволния пенсионен фонд
V. ГЛАВА ТРЕТА. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
1. Определение
2. Видове осигурителни договори
3. Съдържание на осигурителните договори
4. Изменение и допълнение на осигурителния договор
5. Прекратяване на осигурителния договор
VІ. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
1. Вид и периодичност на вноските
2. Внасяне на осигурителните вноски
3. Отговорност
VІІ. ГЛАВА ПЕТА. ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
1. Общи изисквания
2. Откриване и закриване
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 3
3. Съдържание на индивидуалната партида
4. Водене на индивидуалните партиди
5. Изчисляване и обявяване стойността на един дял
6. Извлечение от индивидуалната партида
VІІІ. ГЛАВА ШЕСТА. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПОЛИТИКА. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
1. Основни принципи, цели и стратегия при инвестирането
2. Ограничения при инвестирането
3. Критерии и процес при управлението на портфейла
4. Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на
портфейла
5. Инвестиционната политика и оповестяване на информация
6. Оценка на активите
7. Разпределение на дохода от инвестиции
ІХ. ГЛАВА СЕДМА. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
1. Инвестиционна такса
2. Удръжки от осигурителните вноски
3. Такси при изтегляне и при прехвърляне на средства
Х. ГЛАВА ОСМА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
1.Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
2. Срок за получаване на личната пенсия за старост
3. Размер на личната пенсия за старост
4. Лична пенсия за инвалидност
5. Размер на личната пенсия за инвалидност
6. Наследствена пенсия
7. Размер на наследствената пенсия
8. Минимален размер на допълнителните пенсии
9. Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
10. Пенсионен договор
11. Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителнитe пенсии
12. Преизчисляване на допълнителните пенсии
ХІ. ГЛАВА ДЕВЕТА. СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
1. Спиране и възстановяване изплащането на допълнителните пенсии
2. Прекратяване на допълнителните пенсии
ХІІ. ГЛАВА ДЕСЕТА. ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА
СРЕДСТВАТА ПО ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
1. Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по
индивидуалната партида
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 4
2. Договор за разсрочено изплащане
ХІІІ. ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ
ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
1. Условия за прехвърляне на средства
2. Ред и срокове за прехвърляне на средствата в съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество
3. Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална партида на
съпруг или на роднини по права линия до втора степен в доброволния
пенсионен фонд
4. Изтегляне на средства от индивидуалната партида
ХІV. ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
1. Състав, функции, права и задължения

ХV. ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА
ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
1. Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
2. Права и задължения на осигурените лица
3. Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4
и на другите осигурители
4. Изменения и допълнения на Правилника.
ХVІІ. ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
И НА ПЕНСИОНЕРИТЕ НА“БЪЛГАРСКО ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО – ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ СЛЕД
ВЛИВАНЕТО МУ В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”
1. Общи положения
2. Осигурителни и пенсионни договори
3. Осигурителни вноски
4. Лична допълнителна пенсия за старост
5. Лична инвалидна пенсия
6. Наследствена пенсия на наследници или на ползващи лица на починало
осигурено лице
7. Еднократно или разсрочено плащане
ХVІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
По смисъла на този Правилник:
1. “Осигурено лице” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са
внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване в Доброволен пенсионен фонд “Доверие“ при условия и по ред,
определени в КСО, този Правилник и осигурителния договор.
2. “Осигурителен договор” е договор, сключен между Пенсионно-осигурителна
компания “Доверие“ АД и физическо лице, работодател, лицата по чл.8, т.3 и 4 от
Правилника или друг осигурител, с който се уреждат отношенията при и по повод на
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
“Доверие“.
3. (изм. – 21.12.2006 г.) “Осигурител” е всяко физическо лице, юридическо лице
или негово поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да
внасят задължителни осигурителни вноски за други физически лица.
4. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави
осигурителни вноски в Доброволен пенсионен фонд “Доверие“ в полза на физическо
лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма сключен
договор за възлагане на контрол или управление.
5. “Осигурителен посредник“ е физическо или юридическо лице, което въз
основа на сключен писмен договор с Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД
има право от нейно име и за нейна сметка да сключва осигурителни договори за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
“Доверие”, както и да извършва други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно сключения договор.
6. “Упълномощено лице от осигурителен посредник – юридическо лице” е
физическо лице, което има право от името и за сметка на осигурителния посредник –
юридическо лице, който го е упълномощил, да извършва дейностите по т. 5.
7. “Охранителна дейност” е тази търговска дейност, при която се осигурява
опазване на физически и юридически лица или на техни имущества от противозаконни
посегателства.
8. “Сходна на охранителната дейност” е тази дейност, за която може да се
направи основателен извод, че е подобна или покрива охранителна дейност.
9. “Пенсионер” е физическо лице, което получава лична или наследствена
допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд “Доверие “.
10. “Ползващо лице” е физическо лице, посочено от осигуреното лице в
осигурителния договор, което има право при смърт на осигуреното лице да получи
средствата по неговата индивидуална партида или част от тях, под формата на
наследствена пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане.
11. “Периодична осигурителна вноска” е вноска в Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“, която се прави на период, не по-малък от два месеца.
12. “Допълнителна пенсия” е месечно плащане от Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“ на пенсионер, на наследници на осигурено лице, на наследници на
пенсионер или на ползващо лице.
13. “Пенсионна схема” е конкретния финансов механизъм по този Правилник
за определяне на пенсионните задължения и плащания от Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
14. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически
методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 6
вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на
бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество.
15. “Технически лихвен процент” е лихвата, която се прилага при изчисляване
размера на пенсиите и на пенсионните резерви.
16. (предишна т. 17 – 26.10.2006 г.) “Банка – попечител” е търговска банка, с
която Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД е сключила договор за
попечителски услуги и в която в съответствие с изискванията на КСО се съхраняват
всички активи на Доброволен пенсионен фонд “Доверие“.
17. (нова – 26.10.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета
степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго
юридическо лице.
18. (нова – 26.10.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява,
представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
19. (нова – 26.10.2006 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия
облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от
стойността на вземанията по главницата.
20. (нова – 26.10.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко
споразумение, при което се прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за
обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите характеристики) по
определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена
от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните
книжа, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.
21. (нова – 26.10.2006 г., изм. – 19.12.2011 г.) „Колективна инвестиционна
схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
22. (нова – 26.10.2006 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно
изпълними поръчки, въведени от един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
23. (нова – 26.10.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови
ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната
рейтингова агенция.
24. (нова – 26.10.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за
закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително
фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 7
25. (нова – 26.10.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и
задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по
предварително фиксирана цена на определена дата.
26. (нова – 26.10.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-
продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена
бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение.
27. (нова – 26.10.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху
земя, сграда и/или части от сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи
от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване
или извършване на подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
28. (нова – 26.10.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни
за размяна на базиращи се на условна главница лихвени плащания за определен
период.
29. (нова – 26.10.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство.
30. (нова – 21.12.2006 г.) „Спекулативна валутна сделка” е покупката,
задържането и продажбата на валута с цел печалба от флуктуациите във валутния
курс, с изключение на случаите отнасящи се за хеджиращи сделки.
31. (нова – 11.11.2011 г.) „Инфраструктурни проекти“ са проекти за
изграждане и строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и
железопътна инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация,
съоръжения за производство и пренос на енергия и енергийни ресурси,
водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и
преработка на битови и строителни отпадъци, както и други проекти, имащи за цел
създаването на нова и подобряването на съществуваща национална, регионална или
общинска инфраструктура в страната или в държава членка.

Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 8
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КФН – Комисия за финансов надзор
ДОО – Държавно общественно осигуряване
НОИ – Национален осигурителен институт
ДДПО – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп.,
бр. 9 от 3.02.2004 г., бр. 85 от 28.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 50 от 17.06.2005
г., в сила от 1.07.2005 г., попр., бр. 52 от 24.06.2005 г., изм., бр. 7 от 24.01.2006 г., в
сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН – НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди, издадена от Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп.,
бр. 34 от 27.04.2004 г., бр. 57 от 12.07.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., доп., бр. 86 от
24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от 15.05.2007 г., в сила от 19.05.2007 г., бр. 28 от
14.04.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 19.09.2009 г.

Заместник–председател на КФН – заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
Наредба за консултативните съвети – НАРЕДБА за попечителските съвети на
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005
г., в сила от 1.03.2005 г.
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл.
176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, издадена от Комисията за финансов
надзор, обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм. и доп., бр. 98 от
11.12.2009 г., бр. 91 от 18.11.2011 г.
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН – НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за
условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с
активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки, приета с Решение № 66-Н от 4.10.2006 г. на Комисията
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 9
за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 18.03.2008
г., бр. 53 от 11.07.2009 г.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 10
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Този правилник урежда организацията и дейността
по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд
“Доверие”, наричан по-нататък доброволния пенсионен фонд.
(2) Организацията и дейността на доброволния пенсионен фонд се извършват в
съответствие с разпоредбите на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и
този Правилник.
Наименование на пенсионния фонд
Чл. 2. (1) Наименованието на доброволния пенсионния фонд е “Доброволен
пенсионен фонд Доверие”.
(2) Наименованието на доброволния пенсионен фонд може да се изписва на
кирилица и на латиница.
Учредяване и регистриране
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 3. (1) (изм. – 31.05.2004 г.) Доброволният пенсионен фонд е учреден от
Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД, наричана по-нататък
пенсионноосигурителното дружество, с решение на Управителния съвет от 03.10.2000
г.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) Пенсионноосигурителното дружество е
регистрирано в СГС ф.д. № 9023 от 09.05.1994 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ Ю № 831190986, пререгистрирано е в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 831190986 и притежава лицензия за извършване на дейност по
допълнителното пенсионно осигуряване № 01, издадена от Държавна агенция за
осигурителен надзор на 03.10.2000 г.
(3) (нова – 31.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.) Доброволният пенсионен фонд е
регистриран в СГС, ф.д. № 12540 от 03.11.2000 г., единен идентификационен код по
БУЛСТАТ № 130410344.
Управление и представителство
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 4. (изм. – 31.05.2004 г.) Доброволният пенсионен фонд се управлява и се
представлява при взаимоотношенията си с трети лица от управителните органи на
пенсионноосигурителното дружество.
Седалище и адрес на управление
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 5. (изм. – 11.11.2011 г.) Седалището на пенсионноосигурителното дружество и
на доброволния пенсионен фонд е гр. София, район “Изгрев”, а адресът на управление
е София 1113, ул. ”Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 7.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 11
Гаранции за изпълнението на задълженията
Чл. 6. (изм. – 21.12.2006 г.) Изпълнението на задълженията към осигурените
лица и пенсионерите в доброволния пенсионен фонд, които произтичат от закона, този
правилник и осигурителния договор е гарантирано с активите на
пенсионноосигурителното дружество.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. доп. – 31.05.2004 г.)
Условия за осигуряване
Чл. 7. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) В доброволния пенсионен фонд могат да се
осигуряват и/или да бъдат осигурявани физически лица, които са навършили 16-
годишна възраст.
(2) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва в съответствие с
разпоредбите на КСО, на подзаконовите актове по неговото прилагане, този
Правилник и с условията на осигурителния договор.
Основание за осигуряване
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 8. (изм. – 31.05.2004 г.) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се
извършва въз основа на осигурителен договор, който се сключва между
пенсионноосигурителното дружество и:
1. физическо лице, което се осигурява за своя сметка;
2. работодател, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на свои
работници и служители;
3. органи, които са осигурители за:
а) държавните служители;
б) съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по
вписванията и съдебните служители;
в) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, държавните служители – офицери, сержанти и
граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, и
държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за
изпълнение на наказанията;
4. възложители, които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за
възлагане на управление или контрол;
5. друг осигурител – физическо или юридическо лице, което за своя сметка внася
осигурителни вноски в полза на физическо лице, с което не е в
правоотношение по т. 2, 3 или 4.
Участие в доброволния пенсионен фонд
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 9. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) (изм. – 11.11.2011 г.) Участието в доброволния
пенсионен фонд започва от датата на:
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 12
1. сключването на индивидуален договор за ДДПО;
2. предварителното писмено съгласие от лице, в чиято полза е сключен договор
за ДДПО от работодател, респ. от лицата по чл. 8, т. 3 и 4 или от друг
осигурител;
3. прехвърлянето в доборовлония пенсионен фонд от съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, на средствата на
осигурено лице, подало заявление за прехвърляне по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН.
(2) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество до 30 работни дни
след датата на постъпване на първата осигурителна вноска или на прехвърлянето на
средствата по ал. 1, т. 3 издава на осигуреното лице документ, с който удостоверява
участието му в доброволния пенсионен фонд.
Осигурителни посредници
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 10. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество може да
сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от името и за сметка на
пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съгласно сключения с дружеството
писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и
добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор,
както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното
дружество.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от
осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или
сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или
акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско
дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) Работодател не може да бъде осигурителен посредник на
пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.
(6) Осигурителен посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно
пенсионноосигурително дружество.
(7) Пенсионноосигурителното дружество уведомява КФН за сключването или
прекратяването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за
упълномощаването на физически лица от осигурителен посредник – юридическо лице,
в 14 – дневен срок.
(8) КФН води общ регистър на осигурителните посредници, в който се вписват
осигурителните посредници и упълномощените лица.
(9) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен
посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, с документ, чийто образец се утвърждава от заместник-
председателя на КФН, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 13
Прекратяване на осигуряването
Чл. 11. (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се прекратява при
всеки един от следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. (изм. – 31.05.2004 г.) при сключване на пенсионен договор;
3. (изм. – 31.05.2004 г.) при еднократно или разсрочено плащане на
натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, в
случаите предвидени в този Правилник;
4. (нова – 31.05.2004 г., изм. – 21.12.2006 г.) когато осигуреното лице прехвърли
цялата натрупана сума по индивидуалната си партида в доброволния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество и се прекратят всички осигурителни
договори, въз основа на които се осъществява осигуряването в доброволния
пенсионен фонд.
(2) (нова – 31.05.2004 г.) Конкретната дата на прекратяване на осигуряването за
всеки един от случаите по ал. 1, се определя както следва:
1. по ал. 1, т. 1 – датата на смъртта;
2. по ал. 1, т. 2 – от датата на сключване на пенсионния договор;
3. по ал.1, т. 3 – от датата на еднократното изплащане или от датата на
сключване на договора за разсрочено изплащане;
4. (изм. – 21.12.2006 г.) по ал. 1, т.4 – от датата на прекратяване на последния
осигурителен договор, по който лицето е осигурено.
Данъчни облекчения
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 12. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Приходите на доброволния пенсионен фонд не
се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. – 21.12.2006 г.) Приходите от инвестиране на активите на доброволния
пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не
се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.
(3) Услугите по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване не се
облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) (изм. – 21.12.2006 г.) Сумата от годишните данъчни основи се намалява с
направените през годината лични вноски за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишните данъчни основи.
(5) (изм. – 21.12.2006 г., 31.07.2009 г.) Месечната данъчна основа за доходите от
трудови правоотношения, се намалява с направените през месеца чрез работодател
лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в общ размер до 10
на сто от месечната данъчна основа.
(6) (изм. – 21.12.2006 г., 31.07.2009 г.) Месечната данъчна основа се определя,
като облагаемият доход от трудови правоотношения, начислен за съответния месец,
се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които
са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и Закона за здравното осигуряване.
(7) (нова – 21.12.2006 г.) Годишната данъчна основа се намалява с годишния
размер на данъчните облекчения по ал. 4 и 5, когато сумите са удържани от
работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 14
(8) (изм. – 21.12.2006 г., 31.07.2009 г.) С окончателен данък в размер на 10 на
сто се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, получени преди придобиване право на допълнителна пенсия.
(9) (изм. – 21.12.2006 г.)Не се облагат с окончателен данък по ал. 8 доходите от
допълнително доброволно пенсинно осигуряване, съответстващи на частта от
вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на ал. 4 или 5 и на
разпределения доход по индивидуалната партида.
(10) (изм. – 21.12.2006 г.) Данъкът по ал. 8 се удържа и внася от
пенсионноосигурителното дружество в срок до края на месеца, следващ този, през
който доходът е придобит от осигуреното лице.
(11) (изм. – 21.12.2006 г.) Пенсионноосигурителното дружество установява
частта от вноските, за които не е ползвано данъчното облекчение по ал. 4 или 5 въз
основа на писмена декларация, предоставена от осигуреното лице.
(12) (изм. – 21.12.2006 г.) Доходите от допълнително доброволно пенсинно
осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, са
необлагеми, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(13) (изм. – 21.12.2006 г.) Не се облагат с данък по Закона за корпоративното
подоходно облагане социалните разходи за доброволно пенсионно осигуряване в
размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица –
работодатели или възложители по договори за управление и контрол, нямат
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на
извършване на разходите.
Пенсионна схема
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 13. (изм. – 31.05.2004 г.) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се
извършва за всички видове допълнителни пенсии по този Правилник, на
капиталовопокривен принцип, на базата на предварително определени в договора с
пенсионноосигурителното дружество осигурителни вноски.
Права при осигуряване в доброволния пенсионен фонд
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 14. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд
дава право на:
1. лична пенсия за старост – за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
(2) При придобиване право на съответния вид пенсия осигуреното лице,
неговите наследници или наследниците на пенсионер, както и ползващите лица, имат
право на свободен избор между съответния вид пенсия или еднократно или
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 15
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида, при условията и по
реда на този Правилник.
(3) (изм. – 16.09.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 4, когато осигуреното лице
изтегли натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната партида или част от
тях преди придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, то заплаща
данък по чл. 12, ал. 8 и такса при условията и по реда на чл. 37, ал. 1, 2 и 8.
(4) Средствата, натрупани от вноски на лицата по чл. 8, т. 2 – 4, могат да се
изплащат на осигуреното лице само при придобиване право на съответния вид
допълнителна пенсия.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Определение
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 15. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурителният договор, урежда отношенията при
и по повод осигуряването в доброволния пенсионен фонд.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се сключва в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните по него.
Видове осигурителни договори
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 16. (изм. – 31.05.2004 г.) За осигуряване в доброволния пенсионен фонд се
сключват следните видове осигурителни договори:
1. с лицата по чл. 8, т. 1 – индивидуален договор за ДДПО;
2. с лицата по чл. 8, т. 2, 3 и 4 – договор за ДДПО от работодател, респ. от
лицата по чл. 8, т. 3 и 4;
3. с лицата по чл. 8, т. 5 – договор за ДДПО от друг осигурител.
Съдържание на осигурителните договори
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 17. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Индивидуалният договор за ДДПО задължително
съдържа:
1. (изм. – 19.12.2011 г.) номер, датата на сключване и на влизане в сила на
договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) наименованието и адреса на
пенсионноосигурителното дружество, данни за търговската му регистрация и
единния идентификационен код, номера и датата на пенсионната му
лицензия;
3. (изм. – 26.10.2006 г., 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) наименованието и адреса на
доброволния пенсионен фонд, данни за търговската му регистрация и
единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
5. правата при осигуряване в доброволния пенсионен фонд и условията за
тяхното придобиване;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 16
6. размера на осигурителната вноска;
7. условията, реда и начина за плащане на осигурителната вноска;
8. условията, реда и начина за плащане на допълнителните пенсии;
9. правото на изтегляне на натрупаните средства по индивидуалната партида
или на част от тях;
10. вида и размера на таксите и удръжките;
11. правата и задълженията на страните по договора;
12. правата на наследниците на осигуреното лице и на ползващите лица, и
данни за тях, към датата на сключване на осигурителния договор;
13. правото на прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида в доброволния пенсионен фонд към съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество;
14. реда и начина за получаване на информация от осигуреното лице;
15. датата, на която осигуреното лице е запознато с правилника или е получило
екземпляр от него;
16. условията, реда и начина за изменение, допълнение и прекратяване на
договора.
(2) Договорът за ДДПО по чл. 16, т. 2 задължително съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1 – 3, т. 5 – 11 и т. 13 – 16;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 11.11.2011 г.) наименованието, адреса, данни за
търговската регистрация, и единния идентификационен код (кода по
БУЛСТАТ) на работодателя, съответно на лицата по чл. 8, т. 3 и 4;
3. ограниченията на правата на осигурените лица да прехвърлят в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество внесените в
тяхна полза за сметка на работодателя, съответно на лицата по чл. 8, т. 3 и 4
средства от осигурителни вноски, когато са налице такива;
4. списък – приложение на лицата, за които се внасят осигурителни вноски, с
техните лични данни и реда и начина за неговото актуализиране;
5. приложение – образец на предварително писмено съгласие на всяко лице, в
чиято полза е сключен договора;
6. правата на наследниците и на ползващите лица, посочени от осигуреното
лице в приложение – образец към документа по т. 5, като в приложението се
посочва и начина на разпределение на средствата между посочените лица и
данни за тях;
7. реда и начина за получаване на информация от работодателя, съответно на
лицата по чл. 8, т. 3 и 4;
8. датата, на която работодателя, съответно лицата по чл. 8, т. 3 и 4 са
запознати с правилника или са получили екземпляр от него.
(3) Договорът за ДДПО по чл. 16, т. 3 задължително съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1 – 3, т. 5 – 16 и по ал. 2, т. 5;
2. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес за осигурителя – физическо
лице, съответно данните по ал. 2, т. 2 за осигурителя – юридическо лице;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето, в полза на което е
сключен осигурителният договор;
4. ограничения на правата на осигуреното лице да изтегли и/или да прехвърли
в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
внесените в негова полза за сметка на другия осигурител средства от
осигурителни вноски, когато са налице такива;
5. реда и начина за получаване на информация от другия осигурител;
6. датата, на която другия осигурител е запознат с правилника или е получил
екземпляр от него.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 17
(4) Когато осигурителният договор е сключен между пенсионноосигурителното
дружество и работодател, лицата по чл. 8, т. 3 и 4 или друг осигурител, той е в полза
на осигурените лица.
(5) В случай, че в осигурителния договор с работодател или с лицата по чл. 8,
т. 3 и 4 са предвидени ограничения по ал. 2, т. 3, те не се прилагат, когато:
1. осигурителният договор е прекратен;
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за
управление или контрол са прекратени.
(6) Физическите лица, които са осигурени чрез договор за ДДПО с работодател,
с лицата по чл. 8, т. 3 и 4 или с друг осигурител, могат с индивидуален договор да се
осигуряват и с лични вноски за своя сметка.
Изменение и допълнение на осигурителния договор
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 18. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Изменения и допълнения на осигурителния
договор се правят с допълнително писмено споразумение, подписано от страните по
него.
(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до
другата страна най-късно до 45 работни дни преди исканата дата за влизането им в
сила.
(3) Промени в действуващите закони и подзаконови актове, които имат
императивен характер и се отнасят до въпроси, уредени в осигурителните договори,
стават част от тях от датата на влизането им в сила, без за това да се подписват
допълнителни споразумения към подписаните преди това осигурителни договори.
Прекратяване на осигурителния договор
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 19. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурителният договор не може да се
прекратява едностранно от пенсионноосигурителното дружество.
(2) Индивидуалният договор за ДДПО се прекратява задължително в следните
случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. когато осигуреното лице, при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН и на Глава единадесета от Правилника, прехвърли
цялата натрупана сума по индивидуалната си партида в доброволния
пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество;
3. при еднократно изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната
партида на осигурения;
4. при сключване с осигурено лице на пенсионен договор или на договор за
разсрочено изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната
партида;
(3) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 2 се
определя както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 осигурителният договор се прекратява от датата на
смъртта;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата на
превеждане на средствата по сметката на съответния фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 18
3. в случаите по ал. 2, т. 3 осигурителният договор се прекратява от датата на
еднократното изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида.
4. в случаите по ал. 2, т. 4 осигурителният договор се прекратява от датата на
сключване на пенсионния договор или на договора за разсрочено изплащане
на натрупаните средства по индивидуалната партида.
(4) Договорът за ДДПО с лицата по чл. 8, т. 2 – 5 се прекратява по един от
следните начини:
1. по взаимно съгласие на страните по него, с писмено споразумение,
подписано от тях;
2. с тримесечно писмено предизвестие, отправено от лицата по чл. 8, т. 2 – 5 до
пенсионноосигурителното дружество;
3. при смърт на осигуреното лице, когато договорът с лицата по чл. 8, т. 4 и 5 е
сключен в полза само на едно лице;
4. (нова – 21.12.2006 г.) при смърт на друг осигурител – физическо лице.
(5) Конкретната дата на прекратяване на осигурителния договор по ал. 4 се
определя както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 осигурителният договор се прекратява от датата,
определена в писменото споразумение;
2. в случаите по ал. 4, т. 2 осигурителният договор се прекратява от датата, на
която изтича срока на предизвестието;
3. (изм. – 21.12.2006 г.) в случаите по ал. 4, т. 3 и 4 осигурителният договор се
прекратява от датата на смъртта.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Вид и периодичност на вноските
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 20. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигуряването в доброволния пенсионен фонд
се извършва с парични осигурителни вноски, които могат да бъдат месечни, за друг
период или еднократни.
(2) Размерът на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор
както следва:
1. месечните вноски – като процент от определен доход или в абсолютна сума;
2. периодичните или еднократни осигурителни вноски – в абсолютна сума.
Внасяне на осигурителните вноски
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 21. (изм. – 31.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Осигурителните вноски се внасят
по банков път или по друг начин, определен в осигурителния договор.
(2) Когато осигурителните вноски се внасят по банков път, те се превеждат по
сметка на доброволния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното
дружество в осигурителния договор.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 19
(3) Осигурителни вноски в доброволния пенсионен фонд, въз основа на сключен
осигурителен договор могат да правят:
1. физическите лица – за своя сметка;
2. лицата по чл. 8, т. 2 и 3 – за своите работници и служители;
3. възложителите – за лицата, с които са сключили договор за възлагане на
управление или контрол.
4. другите осигурители – в полза на трети лица.
(4) Внасянето на осигурителни вноски от лицата по ал. 3, т. 2 – 4 не задължава
осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
(5) Осигурителите са длъжни, съгласно чл. 233 от КСО, по желание на
осигуреното лице, да удържат от възнаграждението му за съответния месец
осигурителната вноска, която е за негова сметка, и да я превеждат на доброволния
пенсионен фонд.
Отговорност
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 22. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество носи
отговорност само за реално постъпилите в доброволния пенсионен фонд суми от
осигурителни вноски и за него възникват задължения само по отношение на
произтичащите от тези вноски права.
(2) Пенсионноосигурителното дружество не носи отговорност за нарушени права
или за пропуснати ползи от осигуреното лице, или от негови наследници, в резултат на
забавяне или на невнасяне на осигурителни вноски.
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Общи изисквания
(ново загл. – 31.05.2004 г.)

Чл. 23. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Всяко осигурено лице има само една
индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд.
(2) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените и изплатени суми, и удръжките.
(3) В индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените
осигурителни договори:
1. средствата и дяловете от лични осигурителни вноски;
2. средствата и дяловете от осигурителните вноски на лицата по чл. 8, т. 2 – 4;
3. средства и дялове от осигурителни вноски на другите осигурители.
(4) Не се допуска преразпределяне на средства и на дялове между
индивидуалните партиди.
(5) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не
подлежат на принудително изпълнение.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 20
Откриване и закриване
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 24. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Индивидуална партида в доброволния
пенсионен фонд се открива към датата, на която започва участието на осигуреното
лице във фонда по чл. 9, ал. 1.
(2) Индивидуалната партида се закрива при:
1. прехвърляне на цялата натрупана сума по индивидуалната партида в
доброволния пенсионен фонд в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при условията и по реда на Глава
единадесета;
2. прехвърлянето на цялата натрупана сума по индивидуалната партида в
индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен, когато лицето се осигурява само с
лични осигурителни вноски;
3. изчерпване на средствата по индивидуалната партида, поради:
а) изплащането на допълнителна пенсия;
б) еднократното или разсроченото изплащане на цялата натрупана сума на
осигуреното лице;
в) еднократното или разсроченото им изплащане на наследници на осигурено
лице или на пенсионер, или на ползващите лица;
г) прехвърлянето им в пенсионния резерв по § 12 от Преходни и заключителни
разпоредби, когато осигуреното лице или пенсионерът не са оставили
законни наследници и няма ползващи лица.
(3) Конкретната дата, на която се закрива индивидуалната партида по ал. 2 е
както следва:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 – датата на превеждане на средствата по сметката
на съответния фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
2. в случаите по ал. 2, т. 2 – датата на прехвълянето на средствата от едната
партида в другата;
3. (изм. – 31.07.2009 г.) в случаите по ал. 2, т. 3:
а) по-ранната от двете дати – на изплащане на последната месечна пенсия или
на остатъка от средствата по партидата;
б) датата на еднократното изплащане на средствата на осигуреното лице, на
неговите наследници или на наследници на пенсионер, или на ползващите
лица;
в) датата на последното плащане, при разсрочено изплащане на средствата на
осигуреното лице, на неговите наследници или на наследници на пенсионер,
или на ползващите лица;
г) датата на прехвърлянето в пенсионния резерв.
(4) Спирането на превеждането на осигурителните вноски не води до закриване
на индивидуалната партида на осигурено лице във фонда.
Съдържание на индивидуалната партида
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 25. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида на осигурено лице в
доброволния пенсионен фонд задължително съдържа информация за:
1. личните данни на осигуреното лице – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ
адрес;
2. номера и датата на всеки договор, по които лицето е осигурено;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 21
3. размера на всяка постъпила осигурителна вноска, броя дялове
съответстващи на вноската, след приспадане на удържаната такса, и
стойността на един дял, при която е определен броят на дяловете, дата на
постъпване на вноската, месеца за който се внася и удържаната такса от нея;
4. размера на прехвърлените средства от доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на постъпване на средствата и
доброволния пенсионен фонд, от който са прехвърлени;
5. размера на прехвърлените средства в доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, датата на превеждане на средствата и
доброволния пенсионен фонд, в който са прехвърлени;
6. размера на прехвърлените средства от лични вноски от индивидуална
партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя
дялове, съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на постъпване на средствата;
7. размера на прехвърлените средства от лични вноски в индивидуална
партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен, броя
дялове, съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на прехвърляне на средствата;
8. размера на прехвърлените средства в пенсионния резерв, броя дялове,
съответстващи на тези средства, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете и датата на превеждане на средствата;
9. еднократно изплатените средства – дата на изплащане, размер и брой
дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойността на един дял,
при която е определен броят на дяловете;
10. всяко периодично плащане – дата на плащането, размер и брой дялове,
съответстващи на извършеното плащане, и стойността на един дял, при
която е определен броят на дяловете;
11. (предишна т. 12 – 11.11.2011 г.) удържаната такса, при изтегляне на средства
в случаите на чл. 14, ал. 3 – дата на удържане, размер и брой дялове,
съответстващи на направената удръжка, и стойността на един дял, при която
е определен броят на дяловете;
12. (предишна т. 13 – 11.11.2011 г.) удържания данък при изтегляне на средства
в случаите на чл. 14, ал. 3 – дата на удържане, размер и брой дялове,
съответстващи на направената удръжка, и стойността на един дял, при която
е определен броят на дяловете;
13. (предишна т. 14 – 11.11.2011 г.) брой на натрупаните дялове – общо и по
видове осигурителни договори по чл. 16.
(2) (изм. – 11.11.2011 г.) Информацията по ал. 1, т. 3 – 12 се отразява в
индивидуалната партида по всеки договор, по който лицето е осигурено.
(3) За осигурени лица, които имат индивидуална партида към 01.07.2004 г. в
доброволния пенсионен фонд, освен информацията по ал. 1 в индивидуалната
партида се отразява информация за;
1. размер на натрупаните средства – общо и по видове осигурителни договори
по чл. 16;
2. разпределения доход – общо и по видове осигурителни договори по чл. 16;
3. натрупаната сума и броя на дяловете със стойност 1 (един) лев на
01. 07. 2004 г. – общо и по видове договори по чл. 16.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 22
(4) При отпускане на допълнителна пенсия – лична или наследствена, от
доброволния пенсионен фонд, наред с информацията по ал. 1 в индивидуалната
партида задължително се отразяват данни за:
1. дата и номер на разпореждането за отпускане на допълнителната пенсия;
2. номера и датата на сключения пенсионен договор;
3. вида и размера на отпуснатата пенсия, датата от която се отпуска пенсията,
техническия лихвен процент към датата на отпускане на пенсията и периода,
за който се отпуска пенсията;
4. размера на всяка изплатена пенсия, дата на изплащане, брой дялове,
съответстващи на изплатената пенсия, стойността на един дял, при която е
определен броят на дяловете, месецът, за който се изплаща пенсията и
коефициента за преизчисляване на пенсията;
5. личните данни на наследника или на ползващото лице – ЕГН, трите имена,
постоянен и настоящ адрес, при наследствена пенсия.
(5) При еднократно или разсрочено изплащане на осигурено лице, на
наследници на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващо лице, наред с
информацията по ал. 1 в индивидуалната партида задължително се отразяват данни
за:
1. дата и номер на разпореждането за еднократното, съответно за
разсроченото изплащане;
2. личните данни на лицето, за което се отнася еднократното, съответно
разсроченото изплащане – ЕГН, трите имена, постоянен и настоящ адрес;
3. размера на еднократното плащане, съответно размера, периода и броя на
плащанията;
4. номера и датата на сключения договор за разсрочено изплащане.
(6) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в индивидуалните партиди може да се включва и
друга информация, извън посочената в предходните алинеи.
Водене на индивидуалните партиди
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 26. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Индивидуалната партида се води в лева и в
дялове.
(2) Броят дялове и стойността на един дял се води по индивидуалната партида с
точност до петия знак след десетичната точка.
(3) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Записите по индивидуалните партиди на
осигурени лица и на пенсионери в доброволния пенсионен фонд се извършват от
служители, определени с писмена заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество.
(4) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила
по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като
нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от
дялове се увеличава броя на дяловете по индивидуалната партида.
(5) (изм. – 26.10.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи
на всяко изтегляне или плащане по банков път, или прехвърляне на средства в друг
фонд или в индивидуална партида на съпруг или на роднини по права линия до втора
степен, се определя, като сумата на дължимите средства се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 23
прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броя
на дяловете по индивидуалната партида.
(6) (изм. – 26.10.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от
индивидуалната партида в брой, броят на дяловете и части от дялове, съответстващи
на извършеното плащане, се определя към момента на издаване на разпореждането
за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един
дял, валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за
изплащане. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броя на
дяловете по индивидуалната партида.
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната партида и при изплащане на пенсии, в брой, броят на дяловете и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се
определя:
1. за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който
то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял,
валидна за последния работен ден на предходния месец.
(8) Постъпилите в доброволния пенсионен фонд неперсонифицирани суми от
вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в
отделна партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на
постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването.
(9) След персонифициране, средствата по ал. 8 се разпределят по
индивидуалните партиди на лицата, за които се отнасят, като:
1. дължимите такси по чл. 36 се удържат в деня на разпределянето на
средствата по съответните индивидуални партиди, като броят на дяловете и
части от дялове, които им съответстват, се определят като сумата от
дължимите такси се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването на средствата в партидата по ал. 8. С така определения брой
дялове и части от дялове се намалява броят на дяловете в доброволния
пенсионен фонд, в деня на начисляването на таксите по сметката на
пенсионноосигурителното дружество;
2. по съответните индивидуални партиди се записва нетният размер на
средствата и броят на дяловете и части от дялове, които им съответстват,
който се изчислява, като нетният размер на постъпилите средства се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им в партидата
по ал. 8.
Изчисляване и обявяване стойността на един дял
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 27. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки
работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните
активи на доброволния пенсионен фонд към края на предходния работен ден се
раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след
десетичната точка.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 24
(4) Общият брой на дяловете на доброволния пенсионен фонд е равен на
сумата от дяловете, записани по:
1. индивидуалните партиди;
2. партидата по чл. 26, ал. 8.
(5) (нова – 26.10.2006 г.) Допусната грешка при определяне на нетната стойност
на активите на доброволния пенсионен фонд, в резултат на която е завишена или
занижена стойността на един дял на фонда с над 0,05 на сто, следва да се отстрани от
пенсионноосигурителното дружество не по-късно от три работни дни от датата на
установяването й.
(6) (нова – 26.10.2006 г.) В десетдневен срок от датата на установяване на
грешка по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество е длъжно за своя сметка да
възстанови на доброволния пенсионен фонд, съответно на осигурените лица,
пенсионерите и техните наследници, разликата между всички дължими средства,
изчислени по коригираната стойност на един дял, и изплатените средства.
(7) (нова – 26.10.2006 г.) Начинът за корекции на допуснати грешки по ал. 5 се
определя от заместник-председателя на КФН.
(8) (нова – 26.10.2006 г.) Допуснатата грешка се обявява от
пенсионноосигурителното дружество при съответното прилагане на ал. 9 и 10 в деня
на отстраняването й по реда на ал. 5, като задължително се посочват датата, на която
е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и стойността на един
дял след направената корекция.
(9) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от пенсионноосигурителното дружество до 18 ч. на всеки работен ден в
неговите офиси и в електронната му страница.
(10) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г.) Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
пенсионноосигурителното дружество и в неговата електронна страница.

Извлечение от индивидуалната партида
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 28. (изм. – 25.03.2005 г., 11.04.2005 г.) (1) Пенсионноосигурителното
дружество до 31 май на всяка календарна година изпраща безплатно на осигурените
лица в доброволния пенсионен фонд годишно извлечение от индивидуалната им
партида с данни до 31 декември на предходната година, по образец утвърден от
заместник-председателя на КФН.
(2) Извлечението от индивидуалната партида съдържа информация за:
1. наименованието на доброволния пенсионен фонд;
2. трите имена и адрес на осигуреното лице;
3. ЕГН и осигурителен номер;
4. общ размер на средствата по партидата към началната дата на периода, за
който се отнася извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
5. информация по всеки осигурителен договор, която съдържа:
а) №, дата и вид на осигурителния договор;
б) средства по партидата към началната дата на периода, за който се отнася
извлечението – сума, брой дялове и стойност на един дял;
в) осигурителни вноски, постъпили през периода – дата, сума, брой дялове,
стойност на един дял, допълнителна информация;
г) удържани такси от осигурителни вноски – дата, сума;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 25
д) прехвърлени средства от друг доброволен пенсионен фонд – дата, сума, брой
дялове, стойност на един дял;
е) прехвърлени средства към друг доброволен пенсионен фонд – дата, сума,
брой дялове, стойност на един дял;
ж) постъпили средства от индивидуална партида на съпруга или на роднини по
права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове, стойност на един
дял;
з) прехвърлени средства в индивидуална партида на съпруга или на роднини по
права линия до втора степен – дата, сума, брой дялове, стойност на един
дял;
и) изплатени средства – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
к) удържаната такса, при изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 –
дата, сума, брой дялове, стойността на един дял;
л) удържания данък при изтегляне на средства в случаите на чл. 14, ал. 3 –
дата, сума, брой дялове, стойността на един дял;
м) други операции – дата, сума, брой дялове, стойност на един дял;
н) средства към крайната дата на периода, за който се отнася извлечението –
сума, брой дялове и стойност на един дял.
6. средства по партидата към крайната дата на периода, за който се отнася
извлечението – обща сума, брой дялове и стойност на един дял.
(3) Освен в случая по ал. 1, извлечение от индивидуалната партида се
предоставя безплатно при:
1. (изм. – 26.10.2006 г.) поискване от осигуреното лице или негови наследници,
с данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ
този, през който е изготвено извлечението – в 30-дневен срок от датата на
постъпване на писменото искане в пенсионноосигурителното дружество;
2. прехвърляне на средствата по индивидуалната партида или част от тях в
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, с данни за периода от началото на текущата година до деня,
предхождащ този, през който е извършено прехвърлянето – в срок от седем
работни дни от датата на превеждането на средствата по сметката на
доброволния пенсионен фонд, в който се прехвърлят средствата, по реда на
чл. 18, ал. 5 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(4) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Със заповед на представляващите
пенсионноосигурителното дружество в извлечението може да се включва и
допълнителна информация, извън тази по ал. 2.
ГЛАВА ШЕСТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.
ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Основни принципи, цели и стратегия при инвестирането
(ново загл. – 31.05.2004 г., изм. – 26.10.2006 г.)
Чл. 29. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Средствата на доброволния пенсионен фонд се
инвестират от пенсионноосигурителното дружество при спазване принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 26
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 21.12.2006 г.) При определяне на инвестиционните цели на
доброволния пенсионен фонд се отчита неговия среден и дългосрочен инвестиционен
хоризонт, както и текущото ниво на ликвидните нужди, което произтича от:
1. дългосрочен характер на средствата за допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване
2. нарастващ брой на осигурените лица във фонда, в резултат на активната
маркетинговата стратегия на дружеството ;
3. сравнително нисък брой на настоящите пенсионери и на лицата, получаващи
средства от лични вноски, преди придобиване право на пенсия, което води до
по-високи входящи парични потоци във фонда, в сравнение с изходящите
такива.
(3) (нова – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Основна инвестиционна цел е
съхранение на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и заедно с
това съществено реално увеличаване на средствата на осигурените лица и
пенсионерите в дългосрочен план, чрез постигане на оптимална доходност от
инвестициите при зададено умерено до умерено високо ниво на риск.
(4) (предишна ал. 3 – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) За изпълнение на
инвестиционните цели, при инвестирането на средствата на доброволния пенсионен
фонд, пенсионноосигурителното дружество следва активна инвестиционна стратегия,
базирана на пълноценно използване на възможностите на българските и
международните финансови пазари.
(5) (нова – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Инвестиционните цели на
доброволния пенсионен фонд се постигат чрез комбиниране на сигурността на
инвестициите в книжа с фиксиран доход с по-високата очаквана доходност от
инвестициите в акции на публични дружества, за постигане на възможно най-високи
стойности на доходност при зададеното умерено високо ниво на риск.
(6) (нова – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Разпределението на средствата на
доброволния пенсионен фонд между основните класове активи, се извършва на база
анализ, прогнози и очаквания за доходността на съответния клас активи в дългосрочен
план в рамките на посочените инвестиционни ограничения.
(7) (нова – 21.12.2006 г., изм. – 31.07.2009 г.) Пенсионноосигурителното
дружество следи ежедневно представянето на направените инвестиции във връзка с
оценката на активите по чл. 32, като оценка на ефективността на направените
инвестиции се извършва на всеки три месеца. При оценката на ефективността на
направените инвестиции за сравнение се използва доходността на десетгодишните
ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг, измерена чрез Ти Би Ай
10 г. Индекс, увеличена с 100 б.т.
(8) (нова – 21.12.2006 г.) Инвестиционните цели и политика могат да бъдат
преразглеждани при настъпване на съществени промени в очакванията за
средносрочното и дългосрочното развитие на финансовите пазари, характеристиката
на участниците във фонда по отношение на пол и възраст, толерантността им към риск
и изискваната доходност.
Ограничения при инвестирането
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 30. (изм. – 31.05.2004 г., 26.10.2006 г., 21.12.2006 г.) (1) Средствата на
доброволния пенсионен фонд могат да бъдат инвестирани само в:
1. дългови ценни книжа;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 27
а) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
– държави – членки или техни централни банки;
– държави, посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН или от техни
централни банки;
– Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
2. акции на публични дружества:
а) (изм. – 11.11.2011 г.) извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК;
б) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки
и включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
в) приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени
в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН и включени в индекси на регулирани
пазари на ценни книжа.
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда
на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права
по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени при
увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа:
а) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
б) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия
на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
в) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност:
а) на територията на Република България;
б) съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5
на сто от активите на фонда.
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова – 31.07.2009 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от
банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република
България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и
средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в
решението на общото събрание на акционерите и в предложението за
сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и
да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6
месеца от издаването им;
8. (изм. – 31.07.2009 г.) корпоративни облигации:
а) (изм. – 31.07.2009 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
б) дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „б“ и т. 1, б. „б“, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 28
в) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в т. 4, б. „в“ и т. 1, б.
„б“, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,
посочени в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН.
9. (изм. – 31.07.2009 г., изм. – 19.12.2011 г.) обезпечени корпоративни
облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да
се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не
по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат
прилагани съответно разпоредбите на ЗППЦК относно довереника на
облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (изм. – 31.07.2009 г.) акции и/или дялове:
а) (изм. – 19.12.2011 г.) издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране;
б) (изм. – 31.07.2009 г.) на колективна инвестиционна схема, която инвестира
само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9 и чието седалище или седалището на
управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в
държава, посочена в Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН;
като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми,
управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5
на сто от активите на фонда.
11. (изм. – 31.07.2009 г.) инвестиционни имоти в Република България и в
държава – членка, като не се допуска ползването на инвестиционните имоти,
собственост на доброволния пенсионен фонд, за нуждите на
пенсионноосигурителното дружество и на свързаните с него лица.
(2) (изм. – 31.07.2009 г., 16.09.2009 г.) Делът на всеки един от активите по чл. 30,
ал. 1 в общите активи на фонда се определя в съответствие със следните
ограничения:
Вид Актив Мин. Моделен Портфейл Макс.
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 1 0.00% 6.00% 50.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 2 10.00% 27.00% 40.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 3 0.00% 7.00% 10.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 4 0.00% 5.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 5 0.00% 5.00% 40.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 6 0.00% 2.00% 40.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 7 0.00% 5,00% 10,00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 8 10.00% 32.00% 50.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 9 0.00% 0.00% 10.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 10 0.00% 5.00% 25.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 11 0.00% 6.00% 10.00%
(3) (изм. – 31.07.2009 г.) Делът на различните класове активи по чл. 30, ал. 1 в
общите активи на фонда се определя както следва:
Вид Актив Мин. Моделен Портфейл Макс.
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1
т. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 20.00% 55.00% 100.00%
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 29
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 2,
3, 10 5.00% 39.00% 50.00%
Инвестиции в активи по чл. 30 ал. 1 т. 11 0.00% 6.00% 10.00%
(4) При резки и/или непредвидими съществени движения на финансовите
пазари, структурата на активите на доброволния фонд може да се отклони
краткосрочно от определените в ал. 2 минимални и максимални граници.
(5) Структурата на активите на фонда може да бъде променяна при настъпване
на значителна промяна в очакванията за развитието на финансовите пазари.
(6) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва от името и за сметка
на доброволния пенсионен фонд репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по
ал. 1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
(7) При условия, изисквания и ограничения, определени с наредба на КФН и с
цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на доброволния
пенсионен фонд, пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки, които
предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща
дата или срок, както следва:
1. сделки с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни
книжа в държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
2. сделки с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки или на регулирани пазари на ценни книжа в
държави, посочени в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
3. форуърдни валутни договори с насрещни страни отговарящи на изискванията
на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН;
4. лихвени суапови сделки с насрещни страни отговарящи на изискванията на
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН.
(8) Не повече от 30 на сто от активите на доброволния пенсионен фонд могат да
бъдат деноминирани във валута, различна от лев или евро.
(9) Не повече от 5 на сто от активите на доброволния пенсионен фонд могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент, при което не повече от
10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени от един
емитент и свързани с него лица. Ограничението не се отнася за инвестициите в ценни
книжа по ал. 1, т. 1.
(10) Доброволният пенсионен фонд не може да придобива повече от 7 на сто от
акциите на един емитент или да придобива участие, чрез което самостоятелно или
заедно с управляваните от пенсионноосигурителното дружество фондове за
допълнително задължително пенсионно осигуряване, да определя пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността
на емитента.
(11) Пенсионноосигурителното дружество и доброволният пенсионен фонд не
могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
(12) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на
доброволния пенсионен фонд в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество или от свързани с него
лица;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 30
3. издадени от банката-попечител, от инвестиционните посредници, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за изпълнение
на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на
доброволния пенсионен фонд или от свързани с тях лица;
(13) Активи на доброволния пенсионен фонд не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, с изключение на предвидените в КСО
случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното
дружество;
4. инвестиционен консултант или управляващо дружество, с които
пенсионноосигурителното дружество има сключени договори за инвестиционни
консултации, или член на управителен или контролен орган на управляващото
дружество;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(14) Доброволният пенсионен фонд не може да придобива активи от лицата по
ал. 13.
(15) Забраната за придобиване по ал. 13 и 14 не се прилага в случаите на
търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
(16) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да
прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на доброволния
пенсионен фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно
правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат
единствено на регистриране на този пазар.
(17) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва спекулативни
валутни сделки със средствата на доброволния пенсионен фонд.
(18) (изм. – 31.07.2009 г.) Пенсионноосигурителното дружество разработва и
спазва етични правила за инвестициите на доброволния пенсионен фонд, които са в
рамките на законовите норми, приложими са на практика при неговото оперативно
управление и се изразяват в следното:
1. средствата на доброволния пенсионен фонд не се инвестират в компании:
1.1. които нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и
трудовите права, опазване на природата и антикорупция, изразяващи се в
следното:
1.1.1. Принципи на човешките права – да подпомага и уважава защитата на
човешките права в международен план; отказ от участие в злоупотреба с или
посегателство над човешките права;
1.1.2. Принципи на трудовите права – да подпомага свободата на асоцииране и
признаване на правото за колективно договаряне; забрана за задължителен
труд; забрана за детски труд; елиминиране на дискриминацията при подбор на
персонала;
1.1.3. Принципи за опазване на околната среда – въвеждане на предпазни и
ефективни програми за опазване на околната среда; инициативи
демонстриращи отговорност към околната среда; промоциране на
разпространението и използването на технологии опазващи околната среда;
1.1.4. Принципи на антикорупция – промоциране и възприемане на дейности в
противодействие на всички форми на корупция включително изнудване и
подкуп.
1.2. чиято дейност е производство или търговия с оръжие. Позволява се
инвестиране в такива компании, в случай че основната част на бизнеса и не е
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 31
насочен в тази дейност и съществена част от приходите й не произтичат от
производство и търговия с оръжие.
1.3. за които съществуват основателни предположения, че източника на
средствата им е от незаконен произход.
2. при управлението на доброволния пенсионен фонд се прилага
последователна политика и желание да се инвестира там, където има пресечна
точка на финансовите и етични принципи и съществува връзка между
позитивния избор и принципите по т.1.1.
3. върху инвестиционния портфейл на доброволния пенсионен фонд се
извършва регулярно наблюдение и всяка инвестиция се оценява спрямо
етичните правила.
Критерии и процес при управлението на портфейла
Чл. 30а. (нов – 21.12.2006 г.) (1) При управление на портфейла, портфолио
мениджърите и инвестиционните консултанти на пенсионноосигурителното дружество,
посредством предварително зададени критерии, избират ценните книжа и
осъществяват анализ на активите, които могат да бъдат включени в портфейла.
(2) Извършва се предварителен избор на активите, като портфолио мениджър
или инвестиционният консултант приоритетно предлага за инвестиране в активите,
които отговарят на тези критерии. Целта на подбора е постигането на
диверсификация, посредством която да се изключи излагането на портфейла на
фонда на риск от конкретен актив и други рискове. При осъществяване на подбора се
дава приоритет на емисии, издадени от емитенти, които са ангажирани с обществени
проекти в областта на екологията, образованието и културата. На следващ етап се
изчисляват основни показатели за избраните книжа, необходими за осъществяване на
управлението на портфейла, които включват показатели за очаквана доходност и риск
на ценните книжа чрез извършване на технически и/или фундаментален анализ. След
преценка на резултатите се изготвят предложения за инвестиране до Инвестиционния
комитет на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти осъществяват
инвестиционния процес като извършват следното:
1. Анализ и избор на пазар – развит или развиващ се пазар:
1.1. Анализ на политическата стабилност;
1.2. Анализ на макроикономическата обстановка на конкретната държава,
фискалната и монетарната политика, инфлацията и други
макроикономически фактори.
2. Икономически и пазарен анализ на секторите в икономиката, които имат
висок потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план. Изборът на
приоритетни сектори се извършва въз основа на икономическите прогнози за
развитие на сектора и очакваната взаимовръзка между сектора и икономиката.
3. Анализ на дружества от избраните сектори с цел идентифициране на
дружества с конкурентни предимства за установяване на емитенти със стабилно
финансово състояние и перспективи за бъдещо развитие.
(4) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти използват следните
критерии при изготвянето на предложения и управлението на портфейла:
1. Стабилна политическа обстановка в държавата, в която се предлага да бъде
инвестирано;
2. Стабилни макроикономически показатели на държавата, в която се предлага
да бъде инвестирано;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 32
3. Висок потенциал за растеж в средносрочен и дългосрочен план на секторите,
в които се предлага да бъде инвестирано;
4. Конкурентни предимства на дружествата, в които се предлага да бъде
инвестирано.
(5) Изборът на конкретни емисии дългови ценни книжа и акции на публични
дружества се осъществява в зависимост от класа активи според следните критерии:
1. За дългови ценни книжа
1.1. При необезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, переспективи за развитие, матуритет на
емисията;
1.2. При обезпечени ценни книжа – стабилно финансово състояние, вид
икономическа дейност на емитента, переспективи за развитие, характер и вид на
обезпечението, матуритет на емисията;
2. Акции – стабилно финансово състояние и сектор, в който оперира емитента,
дивидентна политика, потенциал за растеж;
3. Банкови депозити – кредитен рейтинг, балансово число, акционерна структура
на банковата институция и атрактивност на депозитните условия.
(6) Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти извършват анализ
по отношение на целесъобразността на броя, естеството и изпълнението във времето
на инвестиционните сделки, както и евентуалната необходимост от окрупняването им,
вследствие на което да бъде постигната оптимизация на инвестиционните резултати.
Преди осъществяване на всяка конкретна инвестиционна сделка се отчита размера на
транзакционните разходи дължими на насрещната страна или посредника. При равни
други условия, в случаите на извънборсови сделки, когато се отчита и риска на
контрагента, и при борсови сделки се предпочитат контрагенти с по-нисък размер на
комисионните.
(7) Наблюдение и контрол върху цялостната инвестиционна дейност на
пенсионноосигурителното дружество и нейното съответствие с настоящия правилник,
включващ и инвестиционната политика на фонда, както и нормативната уредба, се
осъществява от Инвестиционен комитет.
Наблюдение, измерване и управление на риска при управлението на
портфейла
Чл. 30б. (нов – 21.12.2006 г., изм. – 31.07.2009 г.) (1) Управителният съвет на
пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила и процедури за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
доброволния пенсионен фонд, и ги представя на заместник – председателя на КФН в
7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.
(2) (изм. – 31.07.2009 г.) Политиката на доброволния пенсионен фонд при
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск (хеджиране) като част от
общата инвестиционна политика включва следните основни цели:
1. (изм. – 31.07.2009 г.) Поддържане на умерено, до умерено високо ниво на
риск, съответстващо на инвестиционните цели за риск и доходност на
доброволния пенсионен фонд;
2. Достигане на ефективност при хеджирането;
3. Оптимизация на инвестиционните резултати на фонда.
(3) (изм. – 31.07.2009 г.) При управлението на портфейла на доброволния
пенсионен фонд се наблюдават, измерват и управляват кредитния, ликвидния,
оперативния и пазарния риск, включващ: лихвен риск, валутен риск, риск свързан с
инвестициите в акции и риск, свързан с инвестициите в недвижими имоти. Посочените
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 33
рискове се управляват въз основа на утвърдените вътрешни правила и процедури за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
доброволния пенсионен фонд.
(4) (изм. – 31.07.2009 г.) Звеното по управление на риска прилага различни
модели за оценка на пазарния риск и кредитния риск при разглеждане на изготвени от
портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти предложения за
инвестиране, както и текущо, на емитента или банката, в която са инвестирани
средства на доброволния пенсионен фонд.
(5) (изм. – 31.07.2009 г.) Наблюдение, измерване и управление на риска свързан
с инвестициите на доброволния пенсионен фонд и риска на хеджиращите инструменти
се извършва от Звено по управление на риска, който наблюдава експозицията към
рисковете, упоменати в ал. 3 на портфейлно ниво и ги управлява съгласно
инвестиционната политика, включваща и рисковия профил на доброволния пенсионен
фонд и ограниченията по КСО.
(6) (изм. – 31.07.2009 г.) Звеното по управление на риска извършва последващо
наблюдение и оценка на рисковите фактори, които могат да окажат негативно влияние
върху цялостната стойност на портфейла на доброволния пенсионен фонд и върху
отделните инвестиции, включени в него. Стриктното спазване на правилата гарантира
постоянното наблюдение и оценка на рисковата експозиция на доброволния пенсионен
фонд и предприемането на адекватни мерки при възникване на неблагоприятни
пазарни условия.
(7) (изм. – 31.07.2009 г.) Портфолио мениджърите и инвестиционните
консултанти изготвят инвестиционни предложения при първоначална инвестиция в
даден емитент или предоставяне на депозити въз основа на задълбочен анализ на
пазарните условия и оценка на риска на съответния емитент/контрагент.
Предложението за сделка се одобрява от Инвестиционния комитет на
пенсионноосигурителното дружество въз основа на инвестиционната политика на
доброволния пенсионен фонд, описана в чл. 29.
Инвестиционната политика и оповестяване на информация
(загл. изм. – 31.05.2004 г., 26.10.2006 г.)
Чл. 31. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) В съответствие с принципите и целите на
инвестирането на средствата на доброволния пенсионен фонд, Управителният съвет
на пенсионноосигурителното дружество утвърждава инвестиционна политика на
доброволния пенсионен фонд, в която, в рамките на законовите ограничения, се
конкретизират видовете инвестиционни инструменти, в които се инвестират средствата
и ограниченията за всеки един от тях.
(2) Инвестиционната политика на доброволния пенсионен фонд се предоставя
на осигуреното лице и на лицата по чл. 8, т. 2 – 5 при изявено желание от тяхна
страна.
(3) (нова – 26.10.2006 г.) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно до 31
март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема
и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за
доброволния пенсионен фонд. Информацията се изготвя по данни към края на
предходната година.
(4) (нова – 26.10.2006 г.) Заместник-председателят на КФН утвърждава
изисквания към пенсионноосигурителното дружество относно:
1. съдържанието на информацията по ал. 3;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 34
2. определянето и публичното оповестяване от пенсионноосигурителното
дружество на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на
доброволния пенсионен фонд.
Оценка на активите
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 32. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Оценката на активите и пасивите на
доброволния пенсионен фонд се извършва от пенсионноосигурителното дружество
към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от
19.11.2003 г. на КФН и по реда и начина, определени в утвърдените от Управителния
съвет на пенсионноосигурителното дружество и одобрени от заместник-председателя
на КФН Правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване.
(2) Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване се предоставят на осигуреното лице и на лицата по чл. 8, т. 2 – 5 при
изявено желание от тяхна страна.
Разпределение на дохода от инвестиции
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 33. (изм. – 31.05.2004 г.) Разпределението на дохода от инвестирането на
средствата на доброволния пенсионен фонд по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите, и по партидата на неперсонифицираните суми по
чл. 26, ал. 8 се извършва всеки работен ден, едновременно с оценката на неговите
активи и пасиви, като доходът се включва в стойността на дяла за съответния ден.
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Встъпителна такса
(загл. изм. – 31.05.2004 г., отм. – 17.01.2013 г.)
Чл. 34. (изм. – 31.05.2004 г., 08.05.2007 г., отм. – 17.01.2013 г.)
Инвестиционна такса
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 35. (изм. – 31.05.2004 г., 10.12.2012 г.) (1) В полза на
пенсионноосигурителното дружество се удържа инвестиционна такса в размер на 9.0
на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на доброволния
пенсионен фонд.
(2) (изм. – 17.01.2013 г.) Инвестиционната такса по ал. 1 се изчислява и
начислява като задължение на доброволния пенсионен фонд към
пенсионноосигурителното дружество ежедневно, при изчисляване стойността на един
дял.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 35
Удръжки от осигурителните вноски
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 36. (изм. – 31.05.2004 г., 08.05.2007 г.) (1) При осигуряване с месечни или
периодични осигурителни вноски от всяка вноска, при постъпването й в доброволния
пенсионен фонд, се удържа такса в размери, както следва:
1. (изм. – 08.05.2007 г.) 4 на сто – до 24 осигурителни вноски;
2. (изм. – 08.05.2007 г.) 3,5 на сто – от 25 до 48 осигурителни вноски;
3. (изм. – 30.05.2007 г., 17.01.2013 г.) 3,25 на сто – от 48 до 96 осигурителни
вноски;
4. (нова – 17.01.2013 г.) 3 на сто – над 96 осигурителни вноски.
(2) (нова – 30.05.2007 г.) При осигуряване с месечни осигурителни вноски от
работодател или от лицата по чл. 8, т. 3 и 4, с месечни постъпления по съответния
договор над 50 000 лв., размерът на таксата по ал. 1, независимо от броя на вноските,
е:
1. 3,25 на сто – когато по съответния договор са осигурени до 2 000 лица;
2. 1,9 на сто – когато по съответния договор са осигурени над 2 000 лица;
3. 1,75 на сто – когато по съответния договор са осигурени над 3 000 лица.
(3) (предишна ал. 2, изм. – 30.05.2007 г.) При осигуряване с еднократни
осигурителни вноски от всяка вноска, при постъпването й в доброволния пенсионен
фонд, се удържа такса в размери, както следва:
1. (изм. – 08.05.2007 г.) 4 на сто – за осигурителни вноски до 1000 лв.;
2. (изм. – 08.05.2007 г.) 3,5 на сто – за осигурителни вноски от 1001 до 5 000 лв.;
3. (изм. – 08.05.2007 г., 17.01.2013 г.) 2,5 на сто – за осигурителни вноски над 5
000 лв., но не повече от 500 лв.
(4) (предишна ал. 3, изм. – 30.05.2007 г., изм. – 31.07.2009 г.)Таксата по ал. 3 не
се удържа върху:
1. прехвърлени средства от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество или от една партида в друга на доброволния
пенсионен фонд;
2. еднократна лична осигурителна вноска от средства, изплатени на осигурено
лице в случаите на чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника за организацията и
дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие” и на чл. 50, ал. 1, т. 1
от Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд
„Доверие”;
3. еднократна лична осигурителна вноска, в размер, равен на еднократно
изплатени от доброволния пенсионен фонд средства от лични вноски, внесена в
срок до две години от датата на изплащането на средствата;
4. еднократна лична осигурителна вноска от лица по чл. 43, ал. 1, т. 1 – 4, по чл.
50, ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Професионален
пенсионен фонд „Доверие” и по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие” в размер,
равен на полагащата им се част от средствата по индивидуалната партида на
осигурено лице или на пенсионер.
(5) (нова – 01.08.2007 г., изм. – 17.08.2007 г.) За лицата, които преди датата на
осигуряване в доброволния пенсионен фонд са осигурени в универсалния или в
професионалния пенсионен фонд, управлявани от дружеството, размерът на таксите
по ал. 1 – 3 се намалява с 15 на сто.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 36
(6) (нова – 17.08.2007 г.) Ал. 5 се прилага и за всички лица, които към датата на
влизането й в сила, са осигурени в доброволния пенсионен фонд и в универсалния или
професионалния пенсионен фонд, управлявани от дружеството.
Такси при изтегляне и при прехвърляне на средства
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 37. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) При всяко изтегляне (изцяло или частично) на
натрупаните средства по индивидуалната партида, преди придобиване право на
съответния вид допълнителна пенсия, се удържа такса в размер на 10 на сто от
изтегляните средства, но не повече от 20 лева.
(2) Таксата по ал. 1 се удържа в полза на пенсионноосигурителното дружество
при изплащане на средствата.
(3) При всяко прехвърляне (изцяло или частично) на натрупани средства по
индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд в съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, осигуреното лице заплаща
такса в размер на 20 (двадесет) лева.
(4) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 3 се заплаща в полза на
пенсионноосигурителното дружество до пето число на месеца, в който се прехвърлят
средствата.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) Таксата по ал. 3 се заплаща от осигуреното лице в офис
на пенсионноосигурителното дружество или по негова банкова сметка, като не може да
се удържа от средствата по индивидуалната му партида.
(6) (изм. – 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) Когато таксата по ал. 3 се внася по банков
път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на
осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да прехвърли средства.
Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на
пенсионноосигурителното дружество в срока по ал. 4.
(7) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оповестява на
страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(8) Таксите по ал. 1 и 3 не се заплащат при прехвърляне или изтегляне на
натрупаните средства по индивидуалната партида:
1. поради несъгласие с изменения в този Правилник;
2. при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество
или на доброволния пенсионен фонд;
3. (нова – 21.12.2006 г.) от наследници на осигурено лице или на пенсионер.
(9) (нова – 11.11.2011 г., изм. – 19.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата
за прехвърляне заплатената такса по ал. 3 се възстановява в срока по чл. 55, ал. 24,
на каса – в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез пощенски запис или по
банкова сметка, посочена в заявлението за прехвърляне, в което се отбелязва и
начинът за възстановяване на таксата.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 37
Условия за придобиване право на лична пенсия за старост
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 38. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурените лица придобиват право на лична
пенсия за старост от доброволния пенсионен фонд при придобиване на право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО.
(2) По желание на осигуреното лице личната пенсия за старост може да се
изплаща до пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО.
Срок за получаване на личната пенсия за старост
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 39. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Личната пенсия за старост се отпуска за
определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 20 години.
(2) Изборът на срока за получаване на личната пенсия за старост се прави от
осигуреното лице в молбата-образец на пенсионноосигурителното дружество, която
осигуреното лице подава за отпускане на пенсията.
Размер на личната пенсия за старост
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 40. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Месечният размер на личната пенсия за старост,
при нейното отпускане, се изчислява на основата на:
1. натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането по чл. 46, ал. 7;
2. избрания срок за получаване на пенсията в години;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на КФН.
(2) Размерът на първата месечна пенсия за старост при нейното отпускане е равен
на съотношението между натрупаната сума по индивидуалната партида на
осигуреното лице и срокът за получаването й в месеци, коригиран с техническия
лихвен процент по ал. 1, т, 3.
Лична пенсия за инвалидност
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 41. (изм. – 31.05.2004 г., 11.11.2011 г.) (1) Осигуреното лице придобива право
на лична пенсия за инвалидност, при трайно намалена работоспособност 50 и над 50
на сто – от датата на инвалидизирането, определена в експертното решение на ТЕЛК
или НЕЛК.
(2) Срокът на личната пенсия за инвалидност се определя в зависимост от срока
на инвалидността, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Размер на личната пенсия за инвалидност
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 42. (изм. – 31.05.2004 г.) Размерът на личната пенсия за инвалидност се
изчислява по правилата на чл. 40, взависимост от срока, определен по чл. 41, ал. 2.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 38
Наследствена пенсия
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 43. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Право на наследствена пенсия от доброволния
пенсионен фонд имат:
1. преживял съпруг;
2. низходящи и възходящи;
3. наследници по закон;
4. друго ползващо лице, посочено в осигурителния договор.
(2) Осигуреното лице избира и посочва в индивидуалния договор за ДДПО или в
приложение към предварителното писмено съгласие, когато то е осигурено по договор
за ДДПО, сключен в негова полза, измежду лицата по ал. 1 или комбинации между тях,
тези, които имат право да получат наследствена пенсия по конкретния договор, както и
размера на полагащата им се част от средствата, натрупани по този договор.
(3) Пенсионерът, на който е отпусната допълнителна пенсия, при сключване на
пенсионния договор, избира и посочва в договора, измежду лицата по ал.1 или
комбинации между тях, тези които имат право да получат наследствена пенсия от
остатъка от средствата по неговата индивидуална партида, както и размера на
полагащата им се част.
(4) Лицата, които имат право на наследствена пенсия избират по реда на чл. 39,
ал. 2 срока за получаване на пенсията, който не може да бъде по-дълъг от 20 години.
(5) При смърт на осигуреното лице или на пенсионера, когато няма лица по
ал. 1, т. 1, 2, и 4 или те не са били изрично посочени по реда на ал. 2 и 3, натрупаните
средства по индивидуалната партида или остатъка от тях се дължат на наследниците
по закон, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове
съгласно Закона за наследството.
(6) Когато няма лица по ал. 1 и наследници по закон, средствата по
индивидуалната партида или остатъкът от тях се прехвърлят в пенсионния резерв по
§ 12 от Преходни и заключителни разпоредби.
Размер на наследствената пенсия
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 44. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Размерът на наследствената пенсия на всеки
наследник или на ползващо лице се определя по правилата за изчисляване на лична
пенсия за старост, съгласно чл. 40, на база на полагащата му се част от средствата по
индивидуалната партида към датата на разпореждането по чл. 46, ал. 7 или от
остатъка от тях.
(2) Полагащата се част на всеки наследник или на ползващо лице се определя
като натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице към
датата на разпореждането по чл. 46, ал. 7 или остатъкът от тях се разпределят между
наследниците и/или ползващите лица по начина, определен от осигуреното лице,
съгласно чл. 43, ал 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 43, ал. 3, или при
спазване на реда за наследяване и размера на наследствените дялове, съгласно
Закона за наследството.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 39
Минимален размер на допълнителните пенсии
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 45. (изм. – 31.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Допълнителните пенсии по този
Правилник се отпускат при условие, че изчисленият месечен размер към датата на
отпускането им е не по-малък от 10.0 на сто от размера на минималната месечна
работна заплата за страната към същата дата.
(2) Когато изчисленият месечен размер на лична допълнителна пенсия е по-
малък от минималния размер по ал. 1, осигуреното лице има право:
1. да направи допълнително еднократна вноска в размер, който ще направи
възможно отпускането на пенсия поне в минималния размер по ал. 1;
2. да отложи своето пенсиониране и да продължи да прави вноски в
доброволния пенсионен фонд, докато по индивидуалната партида се
натрупат средства в размер, който ще направи възможно отпускането на
пенсия поне в минималния размер по ал. 1;
3. да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по
индивидуалната партида по реда на Глава десета.
(3) Когато изчисленият месечен размер на наследствена пенсия е по-малък от
минималния размер по ал. 1, наследникът на осигурено лице или на пенсионер, или
ползващото лице имат правата по ал. 2, т. 1 и 3.
Ред и начин за отпускане на допълнителна пенсия
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 46. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Допълнителните пенсии по
този Правилник се отпускат въз основа на заявление, по образец на
пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в офис на
пенсионноосигурителното дружество от осигуреното лице, от неговите наследници или
от наследниците на пенсионер или от ползващите лица, лично или от упълномощено
от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно, което се прилага към
заявлението в оригинал или заверено от служителя, който го приема, копие.
(3) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) Към заявлението по ал. 1 за отпускане на
лична пенсия за старост се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на
оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. трудова, служебна или осигурителна книжка, или
2. документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, с който се
удостоверява осигурителния стаж на осигуреното лице по години и категории
труд, или
3. (изм. – 31.07.2009 г.) разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО.
(4) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г., 11.11.2011 г.) Към заявлението за
отпускане на лична пенсия за инвалидност се прилага заверено от служителя, който го
приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на експертното решение
на ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
(5) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) Към заявлението по ал. 1 за отпускане на
наследствена пенсия се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на
оригинал или на нотариално заверено копие на:
1. (изм. – 31.07.2009 г.) акт за раждане на наследник, ненавършил 18-годишна
възраст;
2. удостоверение за наследници.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 40
(6) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 лицата по ал. 2
или пълномощникът представят лична карта или друг официален документ за
самоличност.
(7) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него редовни
документи пенсионноосигурителното дружество, в срок до 30 дни от регистрирането на
заявлението, издава разпореждане за отпускане на съответния вид допълнителна
пенсия.
(8) Разпореждането по ал. 7 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида към датата на разпореждането;
4. (изм. – 31.07.2009 г., 16.09.2009 г.) вида на отпусканата пенсия, размера й за
периода до първото преизчисляване по чл. 49 и срока за нейното
получаване;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество.
(9) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление с приложени към него нередовни
и/или липсващи документи пенсионноосигурителното дружество, в 15-дневен срок,
уведомява писмено лицата по ал. 2 за неизправностите.
(10) След отстраняване на неизправностите и представянето на редовните и/или
нови документи, пенсионноосигурителното дружество издава разпореждането в срока
по ал. 7.
(11) Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването по ал. 9, лицата по
ал. 2 не отстранят неизправностите, пенсионноосигурителното дружество отказва
отпускането на пенсията, за което ги уведомява писмено в 7-дневен срок от датата на
изтичането на тримесечния срок.
(12) В уведомлението по ал. 11 се посочват мотивите за отказа.
(13) (изм. – 31.07.2009 г.) Лицата по ал. 2 могат в 15-дневен срок от датата на
получаването на разпореждането по ал. 7 или на уведомлението по ал. 11 да направят
писмено възражение по тях пред Управителния съвет на дружеството.
(14) (изм. – 31.07.2009 г.) Управителният съвет взема решение в 15-дневен срок
от датата на получаване на възражението.
(15) (изм. – 31.07.2009 г.) Решението на Управителния съвет по ал. 14 може да
се обжалва по съдебен ред.
Пенсионен договор
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 47. (изм. – 31.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) За получаване на допълнителна
пенсия се сключва пенсионен договор между пенсионноосигурителното дружество и
осигурено лице или наследник, за което е издадено разпореждане по чл. 46, ал. 7.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срок на договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., изм. – 11.11.2011 г.) наименованието, седалището,
адреса на управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на
пенсионната лицензия, и единния идентификационен код на
пенсионноосигурителното дружество;
3. наименованието на доброволния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на пенсионера;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 41
5. (изм. – 31.07.2009 г., 16.09.2009 г.) вида на пенсията, размера й за периода
до първото преизчисляване по чл. 49 и начина за нейното преизчисляване;
6. срока за получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
(3) Изменения и допълнения на пенсионния договор се извършват при условията
и по реда на чл. 18.
(4) Пенсионният договор се прекратява при:
1. смърт на пенсионера;
2. (изм. – 31.07.2009 г.) изплащане на последната месечна пенсия или на
остатъка от средствата по индивидуалната партида;
3. (нова – 26.10.2006 г.) прекратяване на допълнителната пенсия по заявление
на пенсионера в случаите по чл. 51, ал. 1, т. 4.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4 е както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 – от датата на смъртта;
2. (изм. – 31.07.2009 г.) в случаите по ал. 4, т. 2 – от по-ранната от двете дати на
плащане на последната месечна пенсия или на остатъка от средствата по
индивидуалната партида;
3. (нова – 26.10.2006 г.) в случаите по ал. 4, т. 3 – от първо число на месеца,
следващ този, през който е подадено заявлението.
Срокове за отпускане и за изплащане на допълнителните пенсии
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 48. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) (изм. – 26.10.2006 г.) Допълнителните пенсии се
отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през който е придобито правото
на съответния вид пенсия, при условие, че заявлението с необходимите документи е
подадено в пенсионноосигурителното дружество в 6-месечен срок от датата на
придобиване на правото.
(2) (изм. – 26.10.2006 г.) Когато заявлението и документите са постъпили в
пенсионноосигурителното дружество след срока по ал. 1, допълнителните пенсии се
отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през който е регистрирано
заявлението в пенсионноосигурителното дружество.
(3) (изм. – 26.10.2006 г.) Допълнителните пенсии се изплащат до 15-то число на
месеца, следващ този за който се отнасят, по банков път, чрез пощенски запис или по
друг подходящ начин, посочен в заявлението за отпускане на допълнителна пенсия,
като начина на плащане на пенсията се урежда и в пенсионния договор.
(4) (изм. – 26.10.2006 г.) Първата допълнителна пенсия се отпуска и се изплаща
не по-късно от 90 календарни дни от датата на регистриране на заявлението в
пенсионноосигурителното дружество с приложени редовни документи и след
сключване на пенсионния договор.
(5) (нова – 26.10.2006 г.) При изплащане на допълнителната пенсия по банков
път, пенсионноосигурителното дружество подава до банката-попечител нареждане за
превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на пенсионера в деня на
издаване на разпореждането за изплащане.
(6) (предишна ал. 5 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с изплащането на
допълнителните пенсии се уреждат в пенсионния договор.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 42
Преизчисляване на допълнителните пенсии
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 49. (изм. – 31.05.2004 г.) Изплащаните от доброволния пенсионен фонд
допълнителни пенсии се преизчисляват на всеки три месеца, в зависимост от
реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходното
тримесечие.
ГЛАВА ДЕВЕТА
СПИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Спиране и възстановяване изплащането на допълнителните пенсии
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 50. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество спира
изплащането на допълнителна пенсия, когато:
1. пенсията е отпусната в резултат на явна фактическа грешка;
2. пенсията е отпусната в резултат на техническа грешка при изчисляване на
нейния размер;
3. е допусната грешка при нейното изплащане.
(2) Пенсионноосигурителното дружество отстранява явна фактическа и
техническа грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява
плащането на пенсията.
(3) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана в по-малък
размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от
датата на възстановяване плащането на допълнителната пенсия.
(4) В случаите на ал. 1, когато допълнителната пенсия е изплащана в по-голям
размер, разликата се възстановява от пенсионера, както следва:
1. с еднократно заплащане в 30-дневен срок от датата на писменото
уведомление или;
2. с удръжки от допълнителната пенсия, чийто размер се определя в
зависимост от размера на пенсията, като размерът на месечното пенсионно
плащане след удръжката, не може да бъде по-малък от минималния по чл.
45, ал. 1.
(5) Правилата на ал. 3 и 4 се прилагат и при разсрочено изплащане на
средствата.
(6) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-малък
размер, разликата се изплаща в срок не по – дълъг от 1 година от датата на
установяване на грешката.
(7) В случаите на ал. 1 при еднократно изплащане на средствата в по-голям
размер разликата се възстановява от лицето, което е получило средствата по реда на
ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-дневния срок, пенсионноосигурителното дружество
търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(8) Пенсионноосигурителното дружество спира и възстановява изплащането на
допълнителна пенсия и на разсроченото плащане с решение на Управителния съвет.
(9) Пенсионерът, осигуреното лице, техните наследници или ползващото лице
могат да направят възражение срещу решението по ал. 8 пред Управителния съвет в
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 43
15-дневен срок от датата на получаването му. Управителният съвет взема решение в
15-дневен срок от датата на получаване на възражението, като отменя или
потвърждава своето решение.
(10) Решението на Управителния съвет по ал. 9 може да се обжалва по съдебен
ред.
Прекратяване на допълнителните пенсии
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 51. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Допълнителната пенсия се прекратява в
следните случаи:
1. (изм. – 31.07.2009 г.) при изчерпване на средствата по индивидуалната
партида или изтичане на срока, за който е отпусната допълнителната пенсия;
2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал пенсионера;
3. допълнителната пенсия е отпусната и се изплаща въз основа на представена
невярна информация, на неистински, подправени документи или на такива с
невярно съдържание;
4. (нова – 26.10.2006 г.) по заявление на пенсионера, който желае да получи
остатъка от средствата по индивидуалната си партида еднократно – от 1-во
число на месеца, следващ този, през който е подадено заявлението.
(2) Пенсионноосигурителното дружество в срок до 15 календарни дни от датата
на констатиране на основанието за прекратяване на допълнителната пенсия по ал. 1,
т. 1 уведомява получателя й.
(3) (нова – 16.09.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 при прекратяване на
допълнителната пенсия поради изтичане на срока, за който е отпусната, заедно с
последната месечна пенсия се изплаща и остатъкът на средствата по индивидуалната
партида, ако има такъв.
(4) (предишна ал. 3 – 16.09.2009 г.) В случаите на ал. 1, т. 3 прекратяването на
допълнителната пенсия се извършва с решение на Управителния съвет, въз основа на
съдебно решение, с което се установяват обстоятелствата – основание за
прекратяването. За решението на Управителния съвет се прилагат правилата на
чл. 50, ал. 9 и 10.
(5) (изм. – 16.09.2009 г.) В случаите по ал. 4 получените неоснователно суми се
възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на чл. 50, ал. 4, т. 1. След
изтичане на 30-дневния срок, пенсионноосигурителното дружество търси
възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.
(6) (изм. – 16.09.2009 г.) В случаите, когато допълнителната пенсия е изплащана
след смъртта на пенсионера, поради това, че пенсионноосигурителното дружество не
е било своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства
след датата по ал. 1, т. 2 се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на
ал. 5.
(7) (нова – 26.10.2006 г., предишна ал. 6 – 16.09.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 4
прекратяването на допълнителната пенсия се извършва с разпореждане, въз основа
на писмено заявление по образец на пенсионноосигурителното дружество и остатъкът
от средствата по индивидуалната партида на пенсионера се изплаща по реда на чл.
52.
(8) (предишна ал. 6 – 26.10.2006 г., изм. – 16.09.2009 г.) Правилата на ал. 1 – 7
се прилагат съответно и при разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната
партида.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 44
ГЛАВА ДЕСЕТА
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Условия и ред за еднократно или разсрочено изплащане на средства по
индивидуалната партида
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 52. (изм. – 31.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Право на еднократно или на
разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида имат осигуреното
лице, неговите наследници или наследници на пенсионер, или ползващото лице, които
са придобили право на съответния вид допълнителна пенсия и са подали молба за
еднократно или разсрочено изплащане.
(2) (изм. – 16.09.2009 г.) Средствата по индивидуалната партида на осигуреното
лице се изплащат еднократно или разсрочено, когато лицата по ал. 1 са подали молба
за отпускане на съответния вид пенсия и изчисленият месечен размер към датата на
отпускането й е по-малък от минималния размер по чл. 45, ал. 1.
(3) Размерът на дължимата сума на лицата по ал. 1 се определя, като броят
дялове по индивидуалната партида към датата на разпореждането по ал. 13 се умножи
по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изплащането.
(4) Размерът на средствата за еднократно изплащане на всеки наследник или
ползващо лице се определя като броят дялове по индивидуалната партида към датата
на разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от
осигуреното лице, съгласно чл. 43, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 43,
ал. 3 или при спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове,
съгласно Закона за наследството, и полученият брой дялове на всеки наследник се
умножи по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на
изплащането.
(5) Размерът на периодичните плащания на осигуреното лице се определя, като
размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към датата на
разпореждането по ал. 13 се раздели на броя на плащанията и така изчисленият
размер не може да бъде по-малък от 10.0 на сто от размера на минималната месечна
работна заплата за страната към датата на първото плащане.
(6) Размерът на периодичните плащания за всеки наследник или ползващо лице
се определя, като размерът на натрупаните по индивидуалната партида средства към
датата на разпореждането по ал. 13 се разпределя между тях по начина, определен от
осигуреното лице, съгласно чл. 43, ал. 2, съответно от пенсионера, съгласно чл. 43,
ал. 3 или при спазване реда за наследяване и размера на наследствените дялове,
съгласно Закона за наследството, и сумата на полагащите му се средства се раздели
на броя на плащанията, като изчисленият размер не може да бъде по-малък от 10.0 на
сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на
първото плащане.
(7) В случаите на ал. 5 и 6, когато изчисленият размер на периодичното плащане
е по-малък от 10.0 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за
страната към датата на първото плащане, средствата по индивидуалната партида се
изплащат еднократно.
(8) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по–малък от 2 месеца.
(9) (изм. – 26.10.2006 г.) Еднократното или разсрочено изплащане се извършва
въз основа на писмено заявление по образец на пенсионноосигурителното дружество,
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 45
подадено от лицата по ал. 1 или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено
изрично пълномощно.
(10) (изм. – 26.10.2006 г.) Към заявлението по ал. 9 се прилагат:
1. от осигуреното лице – документите по чл. 46, ал. 3, съответно ал. 4;
2. от наследника – документите по чл. 46, ал. 5.
(11) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) Когато заявлението-образец се подава от
упълномощено лице, към него, освен документите по ал. 10 се прилага и нотариално
завереното изрично пълномощно, в оригинал или заверено от служителя, който го
приема, копие.
(12) (изм. – 26.10.2006 г.) При подаване на заявлението – образец, лицата по
ал. 1 или пълномощникът представят лична карта или друг официален документ за
самоличност.
(13) (изм. – 26.10.2006 г.) При прието заявление-образец с приложени към него
редовни документи, пенсионноосигурителното дружество, в срок до 30 работни дни от
регистрирането му, издава разпореждане за еднократното или разсрочено изплащане.
(14) Разпореждането по ал. 13 задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес на осигуреното лице, съответно на наследника или
ползващото лице;
2. (изм. – 26.10.2006 г.) дата и входящ номер на заявлението;
3. размера на средствата, броя дялове и стойността на един дял по
индивидуалната партида на осигуреното лице или на пенсионера към датата
на разпореждането;
4. размера и периода на плащанията – при разсрочено изплащане;
5. реда и сроковете за обжалване на разпореждането пред Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество.
(15) (изм. – 26.10.2006 г., 31.07.2009 г.) При прието заявление – образец с
приложени към него нередовни и/или липсващи документи се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 46, ал. 11 – 15.
(16) (нова – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Когато еднократното или
разсрочено изплащане се извършва по банков път, пенсионноосигурителното
дружество подава до банката-попечител нареждане за превод на средствата от
индивидуалната партида по сметка на лицата по ал. 1 в деня на издаване на
разпореждането за изплащане.
(17) (предишна ал. 16 – 26.10.2006 г.) Разходите, свързани с разсроченото
изплащане, се уреждат в договора за разсрочено изплащане.
Договор за разсрочено изплащане
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 53. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) За разсрочено изплащане на натрупаната сума
по индивидуалната партида се сключва договор за разсрочено изплащане между
пенсионноосигурителното дружество и осигурено лице, негов наследник или наследник
на пенсионер, или ползващо лице, за които е издадено разпореждане по чл. 52, ал. 13.
(2) Договорът за разсрочено изплащане задължително съдържа:
1. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;
2. (изм. – 26.10.2006 г., 11.11.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на
управление, данни за търговската регистрация, номер и дата на пенсионната
лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество;
3. наименованието на доброволния пенсионен фонд;
4. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето по ал.1;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 46
5. размера и периодичността на плащанията;
6. срока на разсроченото изплащане;
7. реда и начина на извършване на периодичните плащания;
8. права на наследниците на осигуреното лице и данни за тях;
9. реда и начина за предоставяне на информация на получателя на плащането;
10. разходи по разсроченото изплащане;
11. условията, реда и начина за изменение и допълнение, и за прекратяване на
договора.
(3) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се
извършват при условията и по реда на чл. 18.
(4) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:
1. смърт на получателя на плащането;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида;
3. (нова – 26.10.2006 г.) прекратяване на разсроченото плащане по заявление
на получателя на плащането, който желае да получи остатъка от средствата
по индивидуалната си партида еднократно.
(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора по ал. 4, е както следва:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 – от датата на смъртта;
2. в случаите по ал. 4, т. 2 – от датата на последното плащане;
3. (нова – 26.10.2006 г.) в случаите по ал. 4, т. 3 – от първо число на месеца,
следващ този, през който е подадено заявлението.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ИНДВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Условия за прехвърляне на средства
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 54. (изм. – 31.05.2004 г., 11.04.2005 г.) (1) Осигуреното лице има право да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в доброволния
пенсионен фонд или част от тях в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една
календарна година.
(2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната си партида в доброволния пенсионен фонд в
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при
несъгласие с извършени промени в този правилник, които не произтичат от изменение
в нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 63, ал. 3
подаде заявление за това.
(3) (изм. – 19.12.2011 г.) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в
рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му
партида средства от лични вноски или част от тях по индивидуална партида в
доброволния пенсионен фонд или в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, на съпруг или на роднини по права линия до втора
степен.
(4) Средствата от вноски на работодател, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4 или на друг
осигурител, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице в доброволния
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 47
пенсионен фонд, могат да се прехвърлят в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, при спазване на изискванията и ограниченията,
предвидени в осигурителния договор, сключен между работодателя или другия
осигурител и пенсионноосигурителното дружество.
(5) (нова – 15.12.05 г., изм. – 11.11.2011 г.) При или по повод прехвърляне на
средствата на осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003
г. на КФН, пенсионноосигурителното дружество, негови акционери, осигурителни
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги
на осигурените лица.
Ред и срокове за прехвърляне на средствата в съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 55. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Прехвърлянето на натрупаните средства по
индивидуалната партида в доброволен пенсионен фонд или част от тях в съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се извършва въз
основа на заявление по образец, съгласно приложение № 3 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН, което се подава от осигуреното лице до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
прехвърли средствата.
(2) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства
за сметка на работодател, на лица по чл. 8, т. 3 и 4 или на друг осигурител, ако в
осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.
(3) В случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател, на лица по
чл. 8, т. 3 и 4 или на друг осигурител, в осигурителния договор или в допълнително
споразумение към него се записва изрично характерът на прехвърлените средства и
правата за разпореждане с тях.
(4) (изм. – 11.11.2011 г., 19.12.2011 г.) Заявлението за прехвърляне се подава от
осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен
посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП (електронно заявление).
Преди приемане на заявлението за прехвърляне, осигурителният посредник се
легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от КСО.
(5) (изм. – 11.11.2011 г.) В случаите, когато заявлението за прехвърляне се
подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр
се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от
осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(6) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема
заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа,
електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на
осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(7) (изм. – 11.11.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за
прехвърляне осигуреното лице подписва и осигурителен договор с
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
прехвърли средствата, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор,
сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение
влиза в сила в деня по ал. 25, в който се прехвърлят средствата.
(8) (изм. – 11.11.2011 г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер
и дата и попълва в него и в осигурителния договор или в допълнителното
споразумение определените за пенсионноосигурителното дружество данни.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 48
Служителят на пенсионноосигурителното дружество удостоверява приемането с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис,
след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на
заявлението и втория екземпляр на договора или на допълнителното споразумение.
(9) (изм. – 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне и осигурителният
договор или допълнителното споразумение са подадени като електронни документи,
електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
пенсионноосигурителното дружество, се изпращат на електронната поща на
осигуреното лице, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването
им в пенсионноосигурителното дружество, съответно на първия работен ден след тази
дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен
ден.
(10) (изм. – 11.11.2011 г.) В случай на промяна в имената или единния
граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния доброволен
пенсионен фонд, към заявлението за прехвърляне задължително се прилагат
заверени от осигуреното лице, съответно сканирани копия от официалните документи,
удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените
документи и промяната, която те удостоверяват.
(11) (изм. – 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва
съдействие на осигуреното лице при извършване на всички действия, свързани с
подаване на заявлението за прехвърляне, за да се избегне увреждане на интересите
му поради неосведоменост или други причини и предоставя на осигуреното лице,
което подава заявление, актуална писмена информация относно прехвърлянето на
средствата и основните характеристики на доброволния пенсионен фонд, изготвена по
образец съгласно приложение № 3б на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(12) (нова – 19.12.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне не бъде прието от
пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволния пенсионен фонд, от
който осигуреното лице желае да прехвърли средства, поради това че не отговаря на
изискванията на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 3, от Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН, пенсионноосигурителното дружество го анулира и в седемдневен срок
уведомява осигуреното лице, подало заявлението, за анулирането му с писмо с
обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(13) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 12 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице,
осигурено в управлявания от него фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, когато:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2
от КСО и на чл. 54, ал. 1 – 4;
2. в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО.
(14) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 13 – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
прехвърляне само когато:
1. имената на осигуреното лице или единният му граждански номер не съвпадат
с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към
заявлението не са приложени документите по ал. 10;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл.
247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение
на случаите, когато осигуреното лице желае да прехвърли всички натрупани по
индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение),
отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 49
дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в
заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи
брачната или родствената връзка – в случаите по чл. 247, ал. 3 от КСО и чл. 54,
ал. 3.
(15) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 14 – 19.12.2011 г.) В случай на отказ
всяко осигурено лице получава при поискване заверено, съответно електронно копие
на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и може да подаде
възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл.
15, ал. 4, т. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
(16) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 15, изм. – 19.12.2011 г.) Възражението по
ал. 15 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто доброволен
пенсионен фонд, лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо съответния фонд, в който то желае да прехвърли средства, като към него
се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне и всички писмени
доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия по ал. 14,
т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни.
(17) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 16 – 19.12.2011 г.) В срока по чл. 16, ал. 7
от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, пенсионноосигурителното дружество,
управляващо доброволния пенсионен фонд, от който осигуреното лице желае да
прехвърли средствата, изпраща на осигуреното лице решението си по възражението с
писмо с обратна разписка.
(18) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 17, изм. – 19.12.2011 г.) Когато
заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице
може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по
реда и в сроковете, определени в ал. 15 и 16. В този случай кореспонденцията между
пенсионноосигурителните дружества и тази по ал. 17 се осъществява по същия начин.
(19) (изм. – 11.11.2011 г. предишна ал. 18, изм. – 19.12.2011 г.) Прехвърлянето
на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който те са осигурени, е отменило отказа си, продължава по реда и в
сроковете на ал. 20 – 27.
(20) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 19 – 19.12.2011 г.) Осигуреното лице,
което желае да прехвърли средствата, заплаща такса за прехвърляне на
пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд е осигурено, с изключение на
случаите, когато не се дължи такава. Таксата за прехвърляне се заплаща в размера,
по реда, начина и в сроковете, определени в чл. 37, ал. 3 – 8.
(21) (изм. – 11.11.2011 г., предишна ал. 20, изм. – 19.12.2011 г.) Осигурено лице,
подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли до 5-то число на месеца по ал.
26, в който се прехвърлят средствата, от пенсионноосигурителното дружество, в което
го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5 на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на
подписа в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез негов осигурителен
посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(22) (нова – 11.11.2011 г. предишна ал. 21 – 19.12.2011 г.) Процедурата по
прехвърляне се прекратява, когато:
1. (изм. – 19.12.2011 г.) е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на
заявлението по ал. 13 или 14;
2. (изм. – 19.12.2011 г.) не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 20
в случаите, когато такава се дължи;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 50
3. (изм. – 19.12.2011 г.) осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда
на ал. 21.
(23) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 22, изм. – 19.12.2011 г.) При
прекратяване на процедурата по ал. 22 осигуреното лице може да подаде ново
заявление за прехвърляне.
(24) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 23, изм. – 19.12.2011 г.) При
прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на ал. 22 заплатената такса
подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата по ал. 26.
(25) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 24, изм. – 19.12.2011 г.) Средствата от
индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне
през съответния месец, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е
прекратена съгласно ал. 22, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на
съответните фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(26) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 25 – 19.12.2011 г.) Средствата от
индивидуалните партиди се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на 15-
то число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по
прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.
(27) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 26, изм. – 19.12.2011 г.) В срок седем
работни дни от датата на прехвърлянето на средствата по ал. 26,
пенсионноосигурителното дружество, прехвърлило средствата, изпраща на всяко
лице, чийто средства е прехвърлило, извлечение от индивидуалната му партида. В
зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за прехвърляне,
извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща,
подписано с квалифициран електронен подпис.
(28) (нова – 11.11.2011 г., предишна ал. 27, изм. – 19.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителното дружество публикува на страницата си в интернет
образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори или допълнителни споразумения и на исканията по ал. 21,
както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.
Прехвърляне на средства от лични вноски в индивидуална партида на съпруг
или на роднини по права линия до втора степен в доброволния пенсионен фонд
(ново загл. – 31.05.2004 г., изм. – 11.11.2011 г.)
Чл. 56. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) (изм. – 11.11.2011 г.) Прехвърлянето на
натрупаните по индивидуалната партида средства от лични вноски или част от тях по
индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд на съпруг или на роднини по
права линия до втора степен се извършва въз основа на писмено заявление по
образец на пенсионноосигурителното дружество, което се подава от осигуреното лице.
(2) (изм. – 11. 11.2011 г.) Прехвърлянето по ал. 1 се извършва в срок до 3
месеца от датата на регистриране на заявлението в пенсионноосигурителното
дружество.
Изтегляне на средства от индивидуалната партида
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 57. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурените лица могат да изтеглят натрупаните
средства по индивидуалната партида от лични вноски или част от тях преди
придобиване право на съответния вид допълнителна пенсия, при условията на чл. 14,
ал. 3.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 51
(2) (изм. – 31.07.2009 г.) Изтеглянето на средствата по ал. 1 се извършва по реда
и начина, и в срока, предвидени в чл. 52.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Състав, функции права и задължения
(загл. изм. – 25.03.2005 г.)
Чл. 58. (изм. – 25.03.2005 г.) (1) Интересите на осигурените лица в доброволния
пенсионен фонд се представляват от Консултативен съвет.
(2) В състава на Консултативния съвет участват:
1. представители на осигурените лица и на пенсионерите на доброволния
пенсионен фонд;
2. представители на работодателите и на лицата по чл. 8, т.3 и 4, които правят
осигурителни вноски в доброволния пенсионен фонд за своя сметка, и
3. един представител на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Броят на членовете на Консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5
и по-голям от 11 души, като броят на представителите на осигурените лица и на
пенсионерите трябва да е равен или да надвишава броя на представителите на
работодателите и на лицата по чл. 8, т. 3 и 4.
(4) Представителите на осигурените лица и на пенсионерите в Консултативния
съвет се определят от пенсионноосигурителното дружество на принципа на случаен
избор, като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с
най-голям брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от лични
вноски по индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд.
(5) В срока по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за консултативните съвети
пенсионноосигурителното дружество поканва работодателите и лицата по чл. 8, т. 3 и
4, които за своя сметка правят вноски за най-голям брой осигурени лица в
доброволния пенсионен фонд, да посочат в определен срок свои представители. Ако в
указания срок не бъдат посочени представители, пенсионноосигурителното дружество
поканва следващите по ред работодатели и лица по чл. 8, т. 3 и 4, които за своя сметка
правят вноски за най-голям брой осигурени лица в доброволния пенсионен фонд.
(6) Представителят на пенсионоосигурителното дружество се определя с
решение на Управителния съвет.
(7) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на
друго пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго
пенсионооосигурително дружество.
(8) В срока по чл. 5, ал. 7 от Наредбата за консултативните съвети членовете на
Консултативния съвет задължително представят на пенсионноосигурителното
дружество, писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал. 7 и че се
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 52
задължават да уведомят Консултативния съвет при промяна в декларираните
обстоятелства. Декларациите се съхраняват в пенсионноосигурителното дружество.
(9) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години. Мандатът на
членовете на Консултативния съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 7;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за
повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или
по повод упражняване на функциите на Консултативния съвет и които не са
обществено известни;
4. по тяхна писмена молба до Консултативния съвет – за представителите на
осигурените лица и на пенсионерите;
5. с решение на работодателя и на лице по чл. 8, т. 3 и 4 или на Управителния
съвет на пенсионноосигурителното дружество – за определения от тях
представител.
(10) Консултативният съвет приема правилник за дейността си, в който се
определят реда и начина за провеждане на неговите заседания, които се свикват най-
малко веднъж на три месеца.
(11) Консултативният съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на пенсионноосигурителното дружество
към осигурените лица и пенсионерите на доброволния пенсионен фонд;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на
осигурени лица и пенсионери в доброволния пенсионен фонд, отправя питания
и искания във връзка с тях до пенсионноосигурителното дружество и/или други
институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали
спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на доброволния пенсионен фонд;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността
на пенсионноосигурителното дружество по обслужване на осигурените лица и
пенсионерите на доброволния пенсионен фонд;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на
пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата на осигурените лица
и пенсионерите на доброволния пенсионен фонд;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на
пенсионноосигурителното дружество и на Комисията за финансов надзор до 30
април следващата година, а в случай, че мандатът на Консултативния съвет е
изтекъл през отчетния период – до датата, на която мандатът му изтича.
(12) Консултативният съвет отправя предложенията, питанията и исканията си
по ал. 11 до Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество.
(13) Управителният съвет на пенсионноосигурителното дружество е длъжен да
обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет по ал. 11 на първото
си заседание след получаването им в дружеството, да приеме решение по тях и да
информира писмено председателя на Консултативния съвет за решението си в 7-
дневен срок от датата на заседанието.
(14) Консултативният съвет има право на достъп до документацията на
пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнение на функциите по ал. 11,
както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество, когато се разглеждат въпроси, по които е
отправил предложения, питания и искания;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 53
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за изменения и допълнения в Правилника;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до
пенсионноосигурителното дружество за подобряване на дейността по
допълнително пенсионно осигуряване в доброволния пенсионен фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други
материални условия на пенсионноосигурителното дружество, необходими за
осъществяване на функциите по ал. 11;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от
пенсионноосигурителното дружество;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително на страницата на пенсионноосигурителното дружество в
интернет.
(15) Предложенията и решенията на Консултативния съвет са препоръчителни
за пенсионноосигурителното дружество.
(16) Консултативният съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите
действия съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в
срока по чл. 174, ал. 2 от КСО;
2. да информира незабавно заместник-председателя на КФН, при основателно
съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от
страна на пенсионноосигурителното дружество, от негови служители или
осигурителни посредници.
(17) Членовете на Консултативния съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите по ал. 11 и които не са обществено известни;
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки,
специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на
последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите
на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред
пенсионноосигурителното дружество, освен ако това не е в интерес на
осигурените лица и пенсионерите на доброволния пенсионен фонд или не
следва от закона и разпоредбите на Наредбата за консултативните съвети.
(18) Членовете на Консултативния съвет подписват декларация, че са
уведомени за задължението си да не разгласяват пред трети лица факти или
сведения, които са узнали при или по повод изпълнение на функциите им и които не са
обществено известни. Декларациите се представят на пенсионноосигурителното
дружество в срока по чл. 5, ал. 7 от Наредбата за за консултативните съвети и се
съхраняват от него.
(19) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за
дейността си.
(20) За неуредените в Правилника въпроси, свързани с организацията и
дейността на Консултативния съвет, се прилагат съответно правилника за дейността
му и Наредбата за консултативните съвети.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 54
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8, Т. 3 И 4 И НА
ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Права и задължения на пенсионноосигурителното дружество
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 59. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество учредява,
управлява и представлява доброволния пенсионен фонд при взаимоотношенията с
трети лица в съответствие с КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, своя
устав и този правилник.
(2) В изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1
пенсионноосигурителното дружество избира и сключва договори с инвестиционни
посредници и с банка – попечител.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява периодично осигурените
лица в доброволния пенсионен фонд за неговата дейност чрез обяви в един централен
ежедневник и един седмичен вестник.
(4) (изм. – 31.07.2009 г., 11.11.2011 г.) Управителният съвет на
пенсионноосигурителното дружество обнародва едновременно в “Държавен вестник“
приетите от Общото събрание на акционерите годишни финансови отчети на
пенсионноосигурителното дружество и на доброволния пенсионен фонд, в срока,
предвиден в Закона за счетоводството.
(5) Пенсионноосигурителното дружество събира, обработва, съхранява и
предоставя данни за осигурените лица и пенсионерите, и за техните наследници, при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Права и задължения на осигурените лица
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 60. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурените в доброволния пенсионен фонд
лица придобиват право на съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида при условията на КСО и този
Правилник.
(2) При смърт на осигурено лице или на пенсионер, техните наследници, или
ползващите лица имат право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида при условията и по реда на този
Правилник.
(3) Правото на съответния вид пенсия, на еднократно или разсрочено
изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на
наследник на осигурено лице или на пенсионер, или на ползващо лице могат да се
оспорват само по съдебен ред.
(4) Осигуреното лице, в срок до 15 календарни дни, уведомява
пенсионноосигурителното дружество за промяна на адреса или на други
обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения.
(5) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигуреното лице, пенсионерът, техните
наследници и ползващите лица имат право да обжалват решения на Управителния
съвет и актове на представляващите пенсионноосигурителното дружество, които
засягат правата им, при условията и по реда на този Правилник, като решенията на
Управителния съвет могат да се обжалват и по съдебен ред.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 55
(6) (изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Осигурените лица, пенсионерите, техните
наследници и ползващите лица имат право да сигнализират представляващите
пенсионноосигурителното дружество за грешки, пропуски и нелоялни прояви в
дейността на осигурителните посредници, както и за нарушения на този Правилник от
негови служители.
(7) (доп. – 11.11.2011 г., изм. – 10.12.2012 г., 17.01.2013 г.) Представляващите
пенсионноосигурителното дружество извършват проверка на сигналите по ал. 6 и при
установяване на тяхната основателност отговарят писмено на подадените сигнали в
едномесечен срок от получаването им.
(8) Осигуреното лице, пенсионерът, техните наследници и ползващите лица
имат право да сигнализират Консултативния съвет и КФН за нарушения в дейността на
пенсионноосигурителното дружество.
Права на осигурените лица и пенсионерите при преобразуване и прекратяване на
пенсионноосигурително дружество и на доброволен пенсионен фонд
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 61. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) При преобразуване или прекратяване на
пенсионноосигурително дружество или на доброволен пенсионен фонд, дружеството,
управляващо съответния фонд, в който е прехвърлена индивидуалната партида на
осигуреното лице, задължително го уведомява за прехвърлянето и за правата му, в
едномесечен срок от датата на прехвърлянето.
(2) В случаите по ал. 1 и по реда, предвиден в нея, за прехвърлянето се
уведомяват и пенсионерите и лицата по чл. 8, т. 2 – 5, които правят вноски за
доброволно пенсионно осигуряване за своя сметка.
(3) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1 осигурените лица имат право:
1. (изм. – 16.09.2009 г.) да прехвърлят средствата по индивидуалната си партида в
избран от тях доброволен пенсионен фонд, по реда на Глава единадесета от
Правилника, без да се спазват изискванията на чл. 247, ал. 1 от КСО и
ограниченията по чл. 17, ал. 2, т. 3;
2. еднократно да изтеглят средствата по индивидуалната си партида, натрупани от
лични вноски.
(4) За лицата, които не са упражнили правата си по ал. 3 в определения срок, се
счита, че са потвърдили мълчаливо участието си в доброволния пенсионен фонд, в
който е прехвърлена индивидуалната им партида, в резултат на преобразуването или
прекратяването.
Права и задължения на работодателите, на лицата по чл. 8, т. 3 и 4
и на другите осигурители
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 62. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Работодателите, лицата по чл. 8, т. 3 и 4, и
другите осигурители имат право да изискват и да получават информация от
пенсионноосигурителното дружество, свързана с изпълнението на техните задължения
във връзка с осигуряването в доброволния пенсионен фонд.
(2) Информацията се предоставя до 30 календарни дни от датата на
постъпилото в пенсионноосигурителното дружество писменно искане от лицата по
ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 в срок до 15 календарни дни информират
пенсионноосигурителното дружество за настъпили при тях промени в обстоятелствата,
които са от съществено значение за осигуряването в доброволния пенсионен фонд.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 56
(4) Обстоятелства от съществено значение по ал. 3 са:
1. за юридически лица – обстоятелства, които се вписват в търговския регистър
при съответния окръжен съд, съгласно изискванията на Търговския закон;
2. за физически лица – данните от личните паспорти, респективно личните
карти.
(5) Лицата по ал.1, при поискване от страна на пенсионноосигурителното
дружество, в срок до 30 работни дни, му предоставят информация, която е свързана с
осигуряваните от тях лица в доброволния пенсионен фонд.
Изменения и допълнения на Правилника
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 63. (изм. – 31.05.2004 г., 31.07.2009 г.) (1) Изменения и допълнения в този
Правилник се извършват с решение на Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество.
(2) Измененията и допълненията в Правилника влизат в сила след одобряването
им от заместник председателя на КФН.
(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява осигурените лица за
конкретните изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на
доброволния пенсионен фонд лично или чрез публикация в два централни
всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник-
председателя на КФН.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
(нова – в сила от 29.05.2003 г.)
ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА ПЕНСИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКО
ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“
СЛЕД ВЛИВАНЕТО МУ В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”
Общи положения
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 64. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат само за
осигурените лица и за пенсионерите в “Българско пенсионно-осигурително дружество
– Доброволен пенсионен фонд” след вливането му в Доброволен пенсионен фонд
”Доверие“ при запазване на техните осигурителни и пенсионни права, съгласно
сключените осигурителни и пенсионни договори с “Българско пенсионно- осигурително
дружество“ АД преди вливането.
(2) Осигурителните договори по ал.1, сключени за осигуряване по отменените с
§ 114 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Схема 4 и
Схема 5, продължават своето действие, като осигуряването по тях ще се извършва по
правилата за осигуряване в Доброволен пенсионен фонд ”Доверие“.
(3) Допълнителните пенсии, отпуснати от “Българско пенсионно-осигурително
дружество – Доброволен пенсионен фонд” след вливането му в Доброволен пенсионен
фонд “Доверие” се изплащат при условията, по които са отпуснати преди датата на
вливането.
(4) Осигурените лица в “Българско пенсионно-осигурително дружество –
Доброволен пенсионен фонд“ до датата на вливането му в Доброволен пенсионен
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 57
фонд “Доверие“, които след вливането се осигуряват по Схема 3 – осигуряване за
всички видове допълнителни пенсии, без отчисления за случаите на инвалидизиране и
смърт на осигуреното лице преди пенсионирането му и която съответства на
пенсионната схема по чл. 13, продължават да се осигуряват по тази схема.
(5) По въпросите, които не са уредени в тази глава за осигурените лица и за
пенсионерите в “Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен
пенсионен фонд” след вливането му в Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, се
прилагат разпоредбите в другите глави на този правилник.
Осигурителни и пенсионни договори
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 65. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурителните и пенсионните договори,
сключени с “Българско пенсионно-осигурително дружество“ АД за осигуряване в
“Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“
продължават да са в сила и след датата на вливането, като страна по договорите
става Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД, която след вливането е
универсален правоприемник на “Българско пенсионно-осигурително дружество” АД.
(2) Промени в осигурителните договори по ал.1 след вливането могат да се
правят с допълнителни споразумения, сключени между осигурените лица и Пенсионно-
осигурителна компания “Доверие” АД.
(3) Осигурителен договор, сключен с “Българско пенсионно- осигурително
дружество” АД преди вливането му в Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” АД
след вливането се прекратява при условията и по реда на този правилник.
(4) При прекратяване на осигурителния договор с работодател или друг
осигурител осигуреното лице запазва пълни пенсионни права върху натрупаната сума
в индивидуалната му партида.
Осигурителни вноски
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 66. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) Осигурителните вноски на осигурените лица в
“Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд” след
вливането се внасят по сметки на Доброволен пенсионен фонд “Доверие“, при
условията и по реда на този Правилник, без за това да се правят допълнителни
споразумения към осигурителните договори.
Лична допълнителна пенсия за старост
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 67. (изм. – 31.05.2004 г.) След 02.05.2004 г. личните пенсии за старост се
отпускат, изчисляват, спират и прекратяват при условията и по реда на Глава осма и
девета.
Лична инвалидна пенсия
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 68. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) След 02.05.2004 г. личните инвалидни пенсии се
отпускат, изчисляват, спират и прекратяват при условията и по реда на Глава осма и
девета.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 58
Наследствена пенсия на наследници или на ползващи лица на починало
осигурено лице
(ново загл. – 31.05.2004 г.)
Чл. 69. (изм. – 31.05.2004 г.) (1) След 02.05.2004 г. наследствените пенсии се
отпускат, изчисляват, спират и прекратяват при условията и по реда на Глава осма и
девета.
Еднократно или разсрочено плащане
(загл. изм. – 31.05.2004 г.)
Чл. 70. (изм. – 31.05.2004 г.) След 02.05.2004 г. еднократното или разсрочено
изплащане се извършва при условията и по реда на Глава десета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (отм. – 31.05.2004 г.)
§ 2. Този Правилник е приет с решение на Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество, протокол № 43 от 17.05.2000 г., изменен и
допълнен с решение на Управителния съвет с Протокол № 48 от 04.09.2000 г. и влиза
в сила след съдебната регистрация и вписване на “Доброволен пенсионен фонд
Доверие”. След съдебната регистрация на фонда Правилникът е изменян и допълван с
Протокол № 69/03.09.2001 г. на Управителния съвет, Протокол № 80/06.06.02 г. на
Управителния съвет, Протокол № 87 на Управителния съвет, Протокол №
99/15.11.2002 г. на Управителния съвет, Протокол № 104/31.01.2003 г. на
Управителния съвет, Протокол № 105/13.02.2003 г. на Управителния съвет, Протокол
№ 34 от извънредното общо събрание на акционерите от 23.12.2003 г., Протокол № 39
от извънредното общо събрание на акционерите от 31.05.2004 г., Протокол № 40 от
извънредно общо събрание на акционерите от 25.03.2005 г., Протокол № 41 от
извънредно общо събрание на акционерите от 11.04.2005 г., Протокол № 42 от
извънредно общо събрание на акционерите от 14.11.2005 г., Протокол № 43 от
извънредно общо събрание на акционерите от 15.12.2005 г., Протокол № 45 от
извънредното общо събрание на акционерите от 26.10.2006 г., Протокол № 46 от
извънредното общо събрание на акционерите от 21.12.2006 г., Протокол № 181 от
08.05.2007 г. на Управителния съвет, Протокол № 182 от 30.05.2007 г. на Управителния
съвет, Протокол № 186 от 01.08.2007 г. на Управителния съвет, Протокол № 187 от
17.08.2007 г. на Управителния съвет, Протокол № 220 от 31.07.2009 г. на Управителния
съвет, Протокол № 222 от 16.09.2009 г. на Управителния съвет, Протокол № 253 от
11.11.2011 г. на Управителния съвет, Протокол № 256 от 19.12.2011 г. на Управителния
съвет, Протокол № 277 от 10.12.2012 г. на Управителния съвет, Протокол № 280 от
17.01.2013 г. на Управителния съвет.
§3. (отм. – 31.05.2004 г.)
§4. (изм. – 31.05.2004 г.) За всички членове на фонда се зачита и броя на
техните вноски преди влизане в сила на измененията по чл. 36.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 59
§5. (нов – в сила от 29.05.2003г.) ”Българско пенсионно–осигурително
дружество” АД, най-малко 1 месец преди датата на вливането на дружеството и на
управлявания от него ”Българско-пенсионно-осигурително дружество – Доброволен
пенсионен фонд” съответно в Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД и в
управлявания от нея Доброволен пенсионен фонд “Доверие“ изпраща писмено
уведомление до осигурените лица в ”Българско пенсионно-осигурително дружество –
Доброволен пенсионен фонд”, с което ги уведомява за:
1. Решението на Общото събрание на акционерите на “Българско пенсионно-
осигурително дружество” АД от 17.06.2002 г. за вливането на дружеството и
на управлявания от него ”Българско пенсионно-осигурително дружество –
Доброволен пенсионен фонд” съответно в ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД и в управлявания от него Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“;
2. Решението на Общото събрание на акционерите на ПЕНСИОННО-
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД от 24.06.2002г., с което се
дава съгласие за вливане на “Българско пенсионно-осигурително дружество”
АД и на управлявания от него ”Българско пенсионно-осигурително дружество
– Доброволен пенсионен фонд” съответно в ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД и в управлявания от него Доброволен пенсионен
фонд “Доверие “;
3. Измененията и допълненията в Правилника на ПЕНСИОННО-
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД, които са в сила след датата на
вливането;
4. Размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на
осигуреното лице в ”Българско пенсионно-осигурително дружество –
Доброволен пенсионен фонд” към датата на уведомлението;
5. Правото на осигуреното лице в ”Българско пенсионно-осигурително
дружество – Доброволен пенсионен фонд” да продължи да се осигурява в
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ” след датата на вливането;
6. Правото, реда, начина и сроковете за:
а) прехвърляне от осигуреното лице от ”Българско пенсионно-осигурително
дружество – Доброволен пенсионен фонд” в доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионно осигурително дружество на натрупаните
средства по индивидуалната му партида от лични вноски и от вноски от
работодател и/или друг осигурител, при спазване на изискавнията и
условията (ограниченията) за прехвърлянето им, предвидени в договора на
“Българско пенсионно-осигурително дружество“ АД с работодателя и/или
другия осигурител;
б) изтегляне от осигуреното лице от ”Българско пенсионно-осигурително
дружество – Доброволен пенсионен фонд” на натрупаните средства по
индивидуалната му партида от лични вноски и от вноски на друг осигурител,
при спазване на изискавнията и условията (ограниченията) за прехвърлянето
им, предвидени в договора на “Българско пенсионно-осигурително
дружество“ АД с другия осигурител.
§6. (нов – в сила от 29.05.2003 г.) При упражняването на правата по § 5, т.6 не
се удържат придвидените такси в чл.49, ал.2, т.1 и 2 от Правилника за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване в “Българско пенсионно-осигурително дружество”
АД, прилаган до датата на вливането
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 60
§7. (нов – в сила от 29.05.2003 г.). ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
“ДОВЕРИЕ” АД до 1 месец след датата на вливането изпраща писмено уведомление
до осигуряваните лица в ”Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен
пенсионен фонд”, които към датата на вливането не са прехвърлили натрупаните
средства по индивидуалните им партиди в доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго пенсионно осигурително дружество, с което ги уведомява за:
1. Осигурителния им номер в ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”;
2. Размера на средствата по индивидуалната им осигурителна партида в
”Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен
фонд” към датата на вливането, с който е заверена индивидуалната им
партида в ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”.
§8. (нов – в сила от 29.05.2003 г.) ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
“ДОВЕРИЕ” АД до 1 месец след датата на вливането изпраща писмено уведомление
до пенсионерите, които към датата на вливането са получавали пенсия от ”Българско
пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд”, с което ги
уведомява за:
1. Решението на Общото събрание на акционерите на “Българско пенсионно-
осигурително дружество” АД от 17.06.2002 г. за вливането на дружеството и
на управлявания от него ”Българско пенсионно-осигурително дружество –
Доброволен пенсионен фонд” съответно в ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
“КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ” АД и в управлявания от него Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“;
2. Решението на Общото събрание на акционерите на ПЕНСИОННО-
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД от 24.06.2002г., с което се
дава съгласие за вливане на “Българско пенсионно-осигурително дружество”
АД и на управлявания от него ”Българско пенсионно-осигурително дружество
– Доброволен пенсионен фонд” съответно в ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД и в управлявания от него Доброволен пенсионен
фонд “Доверие“;
3. Осигурителния им номер в ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДОВЕРИЕ”;
4. Запазването на правата във връзка с вида, размера и начина на изплащане
на пенсията, при което правата и задълженията по сключения пенсионен
договор с “Българско пенсионно-осигуително дружество“ АД автоматично се
прехвърлят върху Пенсионно-осигурителна компания “Доверие“ АД, без да е
необходимо подписването на допълнително споразумение;
5. Реда, начина и сроковете за получаване на информация от Пенсионно-
осигурителна компания “Доверие” АД.
§ 9. (нов – в сила от 29.05.2003 г.) Измененията и допълненията на правилника
приети с Протокол № 99/15.11.2002 г. на Управителния съвет, Протокол №
104/31.01.2003 г. на Управителния съвет, Протокол № 105/13.02.2003 г. на
Управителния съвет влизат в сила от датата на вписването в съда на вливането на
“Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“ в
Доброволен пенсионен фонд “Доверие“.
§ 10. (нов – 31.05.2004 г.) (1) Отпуснатите до 02.08.2003 г. пенсии от
доброволния пенсионен фонд продължават да се изплащат.
(2) В сметка № 2 и в сметка № 3 се заделят необходимите средства за
изплащане на отпуснатите пенсии за инвалидност и наследствени пенсии, като
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 61
размерът на заделените средства във всяка сметка е равен на настоящата стойност на
поетите към 02.08.2003 г. задължения към пенсионерите.
(3) Остатъкът в сметките по ал. 2 след приспадане на заделените средства се
разпределя по индивидуалните партиди на осигуряваните по Схема 2 лица,
правопропорционално на размера на направените вноски в тези сметки през периода
на осигуряване и при условие, че осигурителните им договори с
пенсионноосигурителното дружество не са прекратени към 02.08.2003 г.
(4) Средствата по сметка № 5 и сметка № 6 се разпределят по индивидуалните
партиди на осигуряваните по Схема 4 и Схема 5 лица, правопропорционално на
размера на направените вноски в тези сметки през периода на осигуряване и при
условие, че осигурителните им договори с пенсионноосигурителното дружество не са
прекратени към 02.08.2003 г.
(5) Средствата по сметка № 1 и сметка № 4 се разпределят по откритите
индивидуални партиди на пенсионерите за старост, като размерът на прехвърлените
средства по всяка индивидуална партида е равен на настоящата стойност на поетите
към 01.04.2004 г. задължения към пенсионера.
(6) Остатъците по сметка № 1 и сметка № 4 след разпределянето на средствата
по ал. 5 се прехвърлят в пенсионния резерв по § 12.
(7) При определяне размера на настоящата стойност на поетите задължения
към пенсионерите по ал. 2 и 5 се използват одобрените от Държавната агенция за
осигурителен надзор преди 02.08.2003 г. таблица за смъртност, таблица за
инвалидност, технически лихвен процент и други актюерски допускания за съответната
пенсионна схема.
(8) Заделените по ал. 2 средства в сметка № 2 и в сметка № 3 са част от нетните
активи на доброволния пенсионен фонд и се инвестират при спазване на изискванията
на Глава шеста.
(9) От 01.07.2004 г. средствата по ал. 2 се водят в лева и в дялове, в
съответствие с изискванията на Глава пета, и доходът от тяхното инвестиране се
разпределя съгласно чл. 33.
(10) При недостиг на заделените по ал. 2 средства в сметка № 2 и в сметка № 3,
пенсиите продължават да се изплащат от пенсионния резерв по § 12.
(11) Остатъците по сметка № 2 и сметка № 3 след изплащане на последната
дължима пенсия, се прехвърлят в пенсионния резерв по § 12.
§ 11. (нов – 31.05.2004 г.) (1) Осигурителните договори, сключени за осигуряване
по отменените с § 114 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ,
бр. 67 от 2003 г.) Схема 2, Схема 4 и Схема 5, продължават своето действие, като
осигуряването по тях ще се извършва по правилата за осигуряване в пенсионната
схема по чл. 13.
(2) Запазват се правата на наследниците на пенсионерите, на които е отпусната
допълнителна пожизнена пенсия, като право на наследствена пенсия от починалия
пенсионер имат:
1. преживелият съпруг (съпруга), който е имал брак с починалия пенсионер най-
малко две години преди неговата смърт или има дете от него и брак с пенсионера
преди датата на пенсионирането му;
2. деца на починалия пенсионер, които не са навършили 18-годишна възраст и не
работят по трудово правоотношение и/или деца над 18 години, когато не са в
състояние да се издържат самостоятелно, поради инвалидност и нямат други доходи
освен инвалидна пенсия от ДОО;
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 62
3. внуци на починалия пенсионер, които са кръгли сираци и когато отговарят на
условията по предходната точка.
(3) Наследствената пенсия на преживелия съпруг (съпруга) е в размер на 60.0 на
сто от получената за последния месец пожизнена пенсия на починалия пенсионер,
определена на основата на натрупаните суми в индивидуалната партида.
(4) Размерът на наследствената пенсия на всяко от децата и/или на внуците на
пенсионер, получавал пожизнена пенсия се определя, както следва:
1. когато има преживял съпруг(съпруга) – разликата от сумата на получената за
последния месец пенсия и сумата по ал. 3 се разделя на броя на децата и/или
внуците, които имат право на такава пенсия. Максималният размер на наследствената
пенсия на всяко дете и/или внук не може да бъде повече от 30.0 на сто от сумата на
последната получена пенсия.
2. когато няма преживял съпруг(съпруга) – сумата на получената за последния
месец пенсия се разделя на броя на децата и/или внуците, които имат право на такава
пенсия. Максималният размер на наследствената пенсия на всяко дете и/или внук не
може да бъде повече от 30.0 на сто от сумата на последната получена пенсия.
(5) Наследствената пенсия на преживелия съпруг (съпруга) е в размер на 60.0 на
сто от получената за последния месец срочна пенсия на починалия пенсионер,
определена на основата на натрупаните суми в индивидуалната партида, освен когато
преживелият съпруг(а) е единствен наследник с право на наследствена пенсия. В тези
случаи размера на наследствената пенсия е 100.0 на сто от получената за последния
месец срочна пенсия.
(6) Размерът на наследствената пенсия на всяко от децата и/или на внуците на
пенсионер, получавал срочна пенсия се определя, както следва:
1. когато има преживял съпруг(съпруга) – разликата от сумата на получената за
последния месец пенсия и сумата по ал.5 се разделя на броя на децата и/или внуците,
които имат право на такава пенсия.
2. когато няма преживял съпруг(съпруга) – сумата на получената за последния
месец пенсия се разделя на броя на децата и/или внуците, които имат право на такава
пенсия.
(7) Общата сума на наследствените пенсии на всички наследници на пенсионер е
равна на размера на последната получена лична допълнителна пенсия.
(8) Преживелият съпруг (съпруга), получава:
1. пожизнена наследствена пенсия, ако починалият пенсионер е получавал
пожизнена пенсия за старост или пенсия за инвалидност;
2. срочна наследствена пенсия до изтичане на срока на срочната пенсия за
старост на починалия пенсионер.
(9) Правото на преживелия съпруг (съпруга) да получава наследствена пенсия от
починал пенсионер не се губи в случай на повторен брак.
(10) При смърт на пенсионер с лична допълнителна пенсия за старост:
1. децата и/или неговите внуци – кръгли сираци, които не са в състояние да се
издържат самостоятелно и нямат други доходи освен социални помощи или инвалидни
пенсии от ДОО, получават наследствена пенсия за срока, за който е трябвало да
получава лична пенсия за старост починалия пенсионер.
2. децата или неговите внуци – кръгли сираци, които не отговарят на условията
по предходната точка, получават наследствена пенсия до навършването на 18-
годишна възраст или по-рано от тази възраст, когато започват да работят по трудово
правоотношение или до изтичане на срока на срочната лична пенсия за старост на
починалия пенсионер.
(11) При смърт на пенсионер с лична допълнителна пенсия за инвалидност:
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 63
1. децата и/или неговите внуци – кръгли сираци, които не са в състояние да се
издържат самостоятелно и нямат други доходи освен социални помощи или инвалидни
пенсии от ДОО, получават пожизнена наследствена пенсия.
2. децата и/или неговите внуци – кръгли сираци, които не отговарят на условията
по предходната точка, получават наследствена пенсия до навършването на 18-
годишна възраст или по-рано от тази възраст, когато започват да работят по трудово
правоотношение.
(12) Запазват се правата и на наследниците или ползващите лица на
пенсионерите, които получават лична пенсия за старост, въз основа на сключен с
дружеството договор за пенсия – образец № 2 или образец № 3.
(13) Размерът на наследствената пенсия за всички наследници или ползващи
лица на починал пенсионер, който е получавал лична пенсия за старост на основата на
договор за пенсия образец № 2, е равен на размера на получаваната лична месечна
пенсия от починалия пенсионер.
(14) Размерът на наследствената пенсия за всички наследници на починал
пенсионер, който е получавал лична пенсия за старост на основата на договор за
пенсия образец №3, е равен на 65% от размера на получаваната лична месечна
пенсия от починалия пенсионер.
(15) Срокът за изплащане на наследствените пенсии, определен в сключения
договор за пенсия – образец № 2 или образец № 3, започва да тече от датата на
отпускане на личната допълнителна пенсия за старост на осигуреното лице и
наследствената пенсия се изплаща до изтичането на този срок.
(16) Наследствените пенсии се изплащат на наследниците или на ползващите
лица на същата дата, на която е изплащана личната пенсия за старост на починалия
пенсионер.
§ 12. (нов – 31.05.2004 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество създава
пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на отпуснатите до 02.05.2004 г.
допълнителни пожизнени пенсии на пенсионерите, преживели по-дълго от
предварителните актюерски разчети, на пожизнени наследствени пенсии, отпуснати
въз основа на запазени права на наследниците по § 11, ал. 2 и на наследници или
ползващи лица на пенсионер, който е получавал лична пенсия за старост, въз основа
на договор за пенсия – образец № 2 или образец № 3.
(2) Пенсионният резерв се формира от:
1. прехвърлени средства от индивидуалните партиди в случаите на чл. 43,
ал. 6;
2. прехвърлените остатъци от сметка № 1, сметка № 2, сметка № 3 и сметка №
4;
3. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Средствата от пенсионния резерв се използват само за изплащане на
допълнителни пожизнени пенсии на пенсионерите, преживели по-дълго от
предварителните актюерски разчети, след изчерпване на средствата по техните
индивидуални партиди.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1 индивидуалната партида се закрива от датата на
прехвърляне на средствата в пенсионния резерв, като в нея се отразява информация
за дата на превода, размер и брой дялове, съответстващи на преведените средства, и
стойността на един дял при която е определен броят на дяловете.
§ 13. (нов – 31.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. разпределението на реализирания
доход от инвестициите на средствата на доброволния пенсионен фонд се извършва
всеки месец.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 64
(2) Размерът на дохода от инвестициите и неговото разпределение по ал. 1 се
утвърждават с решение на Управителния съвет на пенсионноосигурителното
дружество.
(3) Разпределението на дохода от инвестиции по ал. 1 по индивидуалните
партиди на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд се извършва
пропорционално на натрупаните и новопостъпилите (от датата на получаване) суми в
индивидуалните осигурителни партиди.
(4) Разпределението на дохода от инвестиции по ал. 1 по сметка № 2 и сметка
№ 3 се извършва пропорционално на натрупаните в тях средства.
§ 14. (нов – 31.05.2004 г.) Годишното извлечение от индивидуалната партида за
2003 г. и извлеченията, които се предоставят при поискване от осигуреното лице и при
прехвърлянето на средствата по индивидуалната партида в доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се изготвят и изпращат
по образеца, утвърден от заместник-председателя на КФН, с решение № 566 от
30.12.2003 г.
§ 15. (нов – 31.05.2004 г.) (1) До 30.06.2004 г. дължимият доход на всяко
осигурено лице, прехвърлило средствата си, за периода от датата на извършване на
оценката на активите и пасивите към последния работен ден на месеца, предхождащ
месеца на прехвърлянето, до датата на прехвърляне на средствата от
индивидуалната му партида, се превежда по сметка на доброволния пенсионен фонд,
в който са прехвърлени средствата, на 15-то число на месеца, следващ месеца на
прехвърлянето, или на първия работен ден, следващ тази дата.
(2) Едновременно с превеждане на дължимия доход по ал. 1
пенсионноосигурителното дружество, изпраща на лицата с прехвърлени средства,
извлечение от индивидуалната им партида.
§ 16. (нов – 31.05.2004 г.) Отчитането на натрупаните средства по
индивидуалните партиди на осигурените лица в дялове и определяне на стойността на
един дял се прилага от 1 юли 2004 г.
§ 17. (нов – 25.03.2005 г.) Годишното извлечение от индивидуалната партида за
2004 г. се изготвя и изпраща по образеца, утвърден от заместник-председателя на
КФН, с решение № 40 – ПОД / 04.02.2005 г.
§ 18. (нов – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) До датата на влизане в сила на
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
пенсионноосигурителното дружество може да инвестира не повече от 20 на сто от
активите на доброволния пенсионен фонд в ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 1, б. „б”, т.
2, б. „б” и „в”, т. 4, б. „б” и „в”, т. 7, б. „б” и „в” и т. 9, б. „б”.
§ 19. (нов – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Изискването за кредитен рейтинг
по чл. 30, ал. 1, т. 5, б. „а” влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз и се прилага за
сключени договори за банкови депозити след тази дата.
§ 20. (нов – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 5,
б. „б” се прилага от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз.
Правилник на ДПФ „Доверие” – 17.01.2013 г. 65
§ 21. (нов – 26.10.2006 г., изм. – 21.12.2006 г.) Разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 10
относно инвестиционните имоти в държава – членка, се прилага от датата на влизане
в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
§ 22. (нов – 11.11.2011 г.) (1) Измененията и допълненията в Правилника, приети
с решение по Протокол № 253 от 11.11.2011 г. на управителния съвет, влизат в сила от
01.01.2012 г.
(2) Разглеждането на заявленията за прехвърляне, подадени до 31 декември
2011 г., включително, заплащането на таксата за прехвърляне и осигурителните
правоотношения с лицата, които са ги подали, се уреждат от разпоредбите в
Правилника, действащи до влизане в сила на промените по ал. 1.
Мирослав Маринов Даниела Петкова
Изпълнителен директор Председател на Управителния съвет
на ПОК „Доверие” АД на ПОК „Доверие” АД