Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Всичко, което трябва да знаем за данъците върху доходите – част 1

Всичко, което трябва да знаем за данъците върху доходите – част 1

хора, данъчни декларации

Научете всичко за Годишните данъчни декларации и необлагаемите доходи, за да избегнете недоразумения

През изминалата година сте имали допълнителен доход към заплатата си, но не знаете дали трябва да го декларирате и да платите данък върху него? Имате спестовна застраховка „Живот” или внасяте в доброволен пенсионен фонд и искате да ползвате данъчни облекчения, но не знаете какъв трябва да направите за да ги ползвате?

Първите четири месеца от всяка календарна година са белязани от данъчните кампании за деклариране на доходите на физическите лица, за изминалата година. И независимо дали работите на трудов договор или упражнявате свободна професия може да Ви се наложи да се сблъскате с явлението наречено „Годишна данъчна декларация”. Защо ли? Защото най-малкото може да попадате в графата на хората, имащи право на данъчни облекчения.

И с началото на данъчната кампания, започват и питанките – мога ли да ползвам облекчения и как да стане това? Трябва ли да подавам Годишна данъчна декларация, след като баба ми прехвърли къщата на село? И т.н. и т.н.

За да не се чудите повече, ние от Izbiram.bg ще Ви кажем всичко, което трябва да знаете за Годишните данъчни декларации, за облагаемите и необлагаеми доходи, за данъчните облекчения и даже за това, как да отпишете задълженията към държавата с изтекъл срок на давност.

1. Какво трябва да знаем за Годишните данъчни декларации?

Годишната данъчна декларация е документ, чрез който гражданите сами определят дължимия от тях данък, върху получените през предходната, в случая 2015 година, доходи. Чрез нея те се замозадължават към НАП. Размерът на данъка за физическите лица е 10% от дохода.

Годишни данъчни декларации трябва да подават всички лица, които:

• са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като например граждански договор, хонорари, комисионни, хората практикуващи свободни професии;

• искат да ползват данъчни облекчения;

• са плащали патентен данък;

• са дали или получили заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или имат непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

• притежават акции и дялови участия в дружества;

• имат недвижима собственост в чужбина или са придобили доходи от източник в чужбина, които подлежат на облагане с окончателен данък.

Годишните данъчни декларации могат да се попълнят собственоръчно, като бланката и всички приложения могат да се изтеглят от сайта на НАП или да вземете на място от данъчните агенции в цялата страна. За улеснение от няколко години на страницата на НАП можете да изтеглите данъчна декларация с бар код, чието предимство е, че програмният продукт сам изчислява размера на данъка, след попълване на данните и приложенията. Ако имате електронен подпис влизате в сайта на НАП и попълвате всичко директно по електронен път и не смятате нищо.

Към данъчните декларации се прилагат документи удостоверяващи дохода, като служебни бележки от трудови и извънтрудови правоотношения. Когато се ползват данъчни облекчения се прилага един от следните документи, в зависимост от обстоятелството: 1. копие от валидно решение на ТЕЛК; 2. копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен стаж; 3. документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение; 4. документи от банковата институция, удостоверяващи направени плащания и посочен размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение; 5. Други документи, удостоверяващи ползването на данъчно облекчение. Когато се декларират доходи от чужбина се прилагат удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. При самоосигуряващите се лица се прилагат и документи, удостоверяващи направените лични осигурителни вноски и здравни вноски.

Годишните данъчни декларации се подават в Териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес, в срок до 30 април, на годината следваща придобиването на дохода. Но тъй като тази година 30 април е част от Великденските празници, последната дата за подаване на декларациите е 3 май. Самото подаване можете да направите лично в ТД на НАП, по електронен път, чрез електронен подпис, по електронен път, с наличието на ПИК (персонален идентификационен код, които всеки може да получи от ТД на НАП), както и по пощата с обратна разписка. В по-големите градове на страната декларации се приемат и на място в пощенската странция, срещу входящ номер.

Тази година всички, които подадат декларациите си до 31 март 2016г., ще се възползват от 5% отстъпка върху дължимия данък, като трябва: 1. да я подадат по електронен път, 2. да нямат стари задължения и 3. да внесат окончателния данък до 3 май 2016г.

Прочетете още: ”10 парични грешки, които ви товарят допълнително

2. Кои доходи са облагаеми?

Не върху всички получени пред предходната година доходи трябва да платите данък. Затова, ще Ви кажем конкретно, за тези, които подлежат на облагане и за тях трябва да подадете декларация.

Облагаеми са всички доходи които са получени от 1. стопанска дейност като едноличен търговец или от друга стопанска дейност – земеделски производители, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии – адвокати, нотарисуи, застрахователни агенти, извънтрудови правоотношения, като агентски и граждански договори; 2. продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др.; 3. доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; 4. доходи придобити при обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др. 5. доходи, подлежащи на облагане с патентен данък. 6. доходи, придобити от източник в чужбина от дивиденти, ликвидационни дялове и облагаеми доходи; 7. Получени суми от застраховки „Живот“ или от доброволен пенсионен фонд (ако през годините са ползвани данъчни облекчения) и 8.доходи от лихви.

Освен придобити доходи физическите лица следва да подават Годишни данъчни декларации и при наличие на получени или предоставени парични заеми, когато общо непогасената част от получените или предоставените парични заеми през данъчната година надхвърля 10 000 лв. или общият размер на непогасените към края на данъчната година получени или предоставени парични заеми, предоставени през отчитаната година и през предходните 5 данъчни години, надхвърля 40 000 лв. При декларирането на получени кредити от физическите лица не се включват такива, получени от кредитни институции.

В следващата част на материала ще Ви кажем кои доходи не подлежат на деклариране и облагане, какви данъчни облекчения можете да ползвате, както и сроковете и реда за погасяване по давност.

Ако този материал беше полезен за Вас, прочетете още в секция „Нашите съвети” .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *