Продължете към съдържанието

"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД

2.3 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

За компанията

С решение на Комисията за финансов надзор № 283-ПОД/30.07.2003г. на „ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ“АД е издадена ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
На 08.08.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 8910/2003г. е регистрирано акционерно дружество с фирма „ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Средец, бул. „Цар Освободител“ №6. Дружеството се представлява и управлява заедно от изпълнителните членове на Съвета на директорите – Валери Йорданов Алексиев-Председател на СД и Андрей Илиев Шотов – Зам. Председател на СД.

В края на 2020 г. активите под управление на дружеството са 418 678 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от дружеството е 223 258.

Сравнете условията на пенсионните дружества .

Как да се свържете с ПОД Бъдеще?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: компанията няма предоставена информация за офиси, различни от централния;

Офиси с удължено работно време: компанията няма офиси с удължено работно време;

Адрес (Централен офис): 1592 София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет. 7, ляво крило

Телефон за връзка с ПОД Бъдеще: 0 700 14 250

Предлагани продукти на ПОД Бъдеще:

 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

Допълнителна информация:

1. Клиентите на фонда получават Клубна карта, която им предоставя възможност да закупуват стоки и услуги в търговски обекти при преференциални цени.
2. Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Офисите на „ПОД-Бъдеще“ АД можете да намерите тук.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ” АД

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ ”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
III.УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВ ФОНДА
IV.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
VI. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ
VIII. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ
ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА
ЕДИН ДЯЛ.
IX . ТАКСИ И УДРЪЖКИ
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
XI. ЕДНОКРАТНО И РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ
XII. /отм. с Решение на СД от 14.11.2011г./
XIIA. /нов раздел, приет с решение на СД от 14.11.2011 г./ ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ
И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА
ПАРТИДА В ДРУГ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
XIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ПРАВИЛНИКА
ХIV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
XV. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
XVII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
XVIII. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
3
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.(Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.) Този Правилник урежда условията, реда и
начините за допълнително задължително пенсионно осигуряване в “Универсален пенсионен
фонд – БЪДЕЩЕ”, учреден и управляван от “Пенсионно осигурително дружество –
БЪДЕЩЕ” АД, наричано по-нататък “Дружеството”, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. “Христо Белчев” №3; с Лицензия за извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване, издадена с Решение от Комисията за финансов надзор №283 –
ПОД / 30.07.2003 г. и регистрирано с решение №1 от 08.08.2003г. на Софийски градски съд
по фирмено дело № 8910 / 2003 г. с предмет на дейност извършване на допълнително
пенсионно осигуряване
2.(1). (Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.)Дружеството учредява, управлява и
представлява “Универсален пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ“, наричан по-нататък “ФОНДА”.
(2). (Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.) Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в “Универсален пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ” е дейност по набиране на
задължителни пенсионноосигурителни вноски и тяхното управление във ФОНДА за
осъществяване на съответните плащания при придобиване на права на допълнителна
пожизнена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства,
съгласно Част Втора, Дял Втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО), актовете по
прилагането му и този Правилник.
(3).ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице по смисъла на КСО, създадено за
неопределен срок, което се управлява и представлява от Дружеството при
взаимоотношенията му с осигурените лица, държавните органи и всички трети лица.
(4).Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец и в
интерес на осигурените лица, при спазване принципите на надеждност, ликвидност и
диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.
(5).ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията
или дейността на Дружеството.
(6).Дружеството носи имуществена отговорност пред осигурените лица за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения относно
управлението и представляването на ФОНДА.
3. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Цел на допълнителното задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА е създаване на възможност за целево спестяване,
гарантиращо право на получаване от осигуреното лице на допълнителна пожизнена пенсия
за старост, право на еднократно изплащане на суми при пожизнено трайно намалена
работоспособност или на еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците
при смърт.
4.Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на:
задължителност на участието; юридическа самостоятелност на Дружеството и на ФОНДА;
прозрачност, разделност и изключителност на дейността; разрешителен режим и държавно
регулиране; задължителна периодична отчетност и разкриване на информация,
представляване интересите на осигурените лица.
4
5.По смисъла на този Правилник:
5.1. “Осигурено лице” или “Осигурен” е физическо лице, на чието име и в чиято
сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във ФОНДА,
при условия и по ред, определени в Кодекса за социално осигуряване, този Правилник и
осигурителния договор.
5.2. “Осигурител” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителните
вноски за други физически лица.
5.3. “Самоосигурено лице” е физическо лице, което има задължение по закон да
внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка.
5.4. “Пенсионер” е физическо лицe, което получава лична допълнителна пожизнена
пенсия за старост от ФОНДА при условията на КСО и този Правилник.
5.5. “Допълнителна пожизнена пенсия за старост” е безсрочно месечно плащане
от ФОНДА на пенсионер.
5.6. “Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на
пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
5.7. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии
от пенсионноосигурителното дружество.
Използваните статистически (актюерски) методи са описани в актюерските разчети на
Дружеството.
5.8. “Технически лихвен процент” е минималното равнище на очаквания доход от
инвестиране на активите на ФОНДА, което се приема с решение на Съвета на директорите
на Дружеството, одобрява се от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, и се използва в актюерските разчети при
изчисляване на дължимите суми за изплащане на бъдещи пенсии и при определяне
размера на пенсионните резерви.
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
6.(1).Във ФОНДА имат право да се осигуряват въз основа на сключен договор с
Дружеството лица, родени след 31.12.1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на
Част Първа от КСО.
(2). (Изм. Решение ОС 05.05.2004г., изм.-решение на ОС- 23.12.2005г., продължено
на 10.01.2006г.) Осигурени лица във ФОНДА са и служебно разпределените в него лица
съгласно КСО по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и
Комисията за финансов надзор.
7.Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един универсален пенсионен
фонд.
5
III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
8.Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА се осъществява
чрез пенсионна схема, изградена на капиталово-покривен принцип на базата на
дефинирани вноски.
9.(1). Осигуряването във ФОНДА е персонално.
(2) Всяко осигурено лице има индивидуална осигурителна партида и индивидуален
осигурителен номер.
(3) Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във ФОНДА.
(4) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените суми и направените удръжки.
(5) Индивидуалната осигурителна партида се води в лева и в дялове.
(6) Не се допуска преразпределянето на средства и дялове между индивидуалните
партиди.
(7) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице не
подлежат на принудително изпълнение.
10.Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА дава право на:
10.1. Допълнителна пожизнена пенсия за старост – при придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на Кодекса за социално осигуряване.
10.2. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида – при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70.99 на сто;
10.3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало
осигурено лице и на пенсионер на ФОНДА.
11.Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост, както и на еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
съгласно Част Втора от КСО и този Правилник, е независимо от пенсиите и
обезщетенията, отпуснати по Част Първа от КСО.
12.Осигуреното лице упражнява правата си по чл.10 и другите си права при
условията и по реда, предвидени в КСО, актовете по прилагането му, този Правилник и
осигурителния договор с Дружеството.
13.Интересите на осигурените във ФОНДА лица се представляват от Попечителски
съвет.
14.За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управлението на ФОНДА, Дружеството събира такси и удръжки,
установени в този Правилник, в съответствие с разпоредбите на КСО.
6
IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
15.(1) /изм. –решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. –
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Всяко физическо лице, родено
след 31.12.1959 г., ако е осигурено при условията и по реда на Част Първа от КСО, може да
подаде до Дружеството индивидуално заявление за участие във ФОНДА. Редът за
подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с
Наредба № 33/19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване /Обн. ДВ, бр.83/13.10.2006г./
(2) /изм. –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с
решение на СД 06.02.2013 г.; изм. с Решение на СД от 13.10.2014 г./ Осигурените лица
участват във ФОНДА чрез индивидуално заявление до Дружеството, подадено в офис на
дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) в срок до 3 месеца от възникване
на задължението за осигуряване.Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие
на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението и му
предоставя актуална писмена информация по образец. Когато заявлението за участие се
подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка.Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с
квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕП.
(3) /изм. –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с решение
на СД 06.02.2013 г./ Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник
той задължително представя на лицето легитимационен документ по чл. 123г, ал.9 от КСО,
който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие,
съответно за сключване на осигурителни договори от името и за сметка на дружеството.
Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и попълва
определените за дружеството данни.
(4)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с Решение
на СД от 13.10.2014 г/ Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление
за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно
заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице,
както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези
непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или
не могат да бъдат вписани в регистъра данните по алинея 13 на чл.15 от Правилника. Във
всеки отделен случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за
конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(5)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. изм. с решение
на СД 06.02.2013 г./ Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител,
служителят на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а
осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което вторият екземпляр
от него незабавно се връща на лицето, което го е подало след извършване на регистрация
в регистъра по ал.12. Първият екземпляр остава за дружеството, а третият се изпраща на
Националната агенция по приходите/НАП/ до 20-то число на текущия месец. .
(6)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. ; изм. с решение
на СД 06.02.2013 г./ Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ,
електронно копие от заявлението, подписано с електронния подпис на дружеството,
незабавно се изпраща след регистрацията в регистъра по ал.12 на лицето, подало
7
заявлението на е-mail адреса, посочен в електронния му подпис, съответно на първия
работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден,
а до 20-то число на текущия месец – на НАП.
(7)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ НАП проверява
записаните данни в заявленията и в тримесечен срок от получаване на данните от
дружеството вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване във
фонда и изготвя списък на магнитен носител на лицата, за които е установено , че не
подлежат на осигуряване във фонда
(8)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./НАП изпраща на
дружеството, в договорен с него срок, изготвеният списък с лицата, за които е установено ,
че не подлежат на осигуряване във фонда заедно със съответните заявления за участие, на
които отбелязва, че са невалидни.
(9)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Дружеството
уведомява, чрез осигурителните си посредници, лицата, чиито заявления са невалидни.
(10)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ При
констатирани грешки в заявления за участие НАП ги връща на дружеството, до което са
подадени в 15- дневен срок от получаването им по реда на ал.5 и ал.6, като прилага списък
на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Дружеството уведомява лицата с
върнати заявления, чрез осигурителните си посредници, които им разясняват начина за
отстраняване на констатираните грешки.
(11)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Осигурените
лица са длъжни да уведомят дружеството за всяка промяна в личните данни, записани в
подаденото от тях заявления, като прилагат копия от документите, удостоверяващи
съответните обстоятелства.
(12) /променена номерация-стара ал.3, изм.и доп. – решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013 г; /
Пенсионноосигурителното дружество води електронен регистър на подадените заявления
за участие. Дружеството води за управлявания от него фонд само по един регистър на
заявленията за участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(13) /нова – решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с
решение на СД от 06.02.2013 г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013 г.; изм. с Решение
на СД от 13.10.2014 г./ Вписването на заявленията в регистъра се извършва в срок до три
работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за
осигуряване, като в регистъра се отбелязват следните данни: входящ номер и дата на
подаване на заявлението в дружеството; дата на вписване на заявлението в регистъра;
начин на подаване-на хартиен носител или като електронен документ; трите имена на
осигуреното лице, ЕГН, номер на личната карта; трите имена и служебен номер на
осигурителния посредник, когато заявлението е подадено чрез осигурителен посредник;
дата, на която третият екземпляр на заявлението е изпратен в НАП; данни за лицето,
извършило нотариалната заверка на заявлението, номер и дата на осигурителния договор,
сключен с лицето; забележки по вписани обстоятелства.
(14) /променена номерация-стара ал.5, изм.и доп. – решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г./ За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд по
посочения по- горе ред, се извършва служебно разпределение по регистрираните
универсални фондове по начин и ред, определени от НАП и Комисята за финансов надзор
(15) /нова – решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.;изм. с
решение на СД от 18.04.2013 г. /При или по повод избор на универсален пенсионен фонд
при условията и реда, посочени по- горе, дружеството, негови акционери, осигурителните
посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под
8
каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
подлежащите на осигуряване лица.
(16) /променена номерация-стара ал.4, решение на ОС-18.12.2006г., продължено на
25.01.2007г./ Въз основа на заявлението осигуреното лице и Дружеството сключват
осигурителен договор, с който се уреждат отношенията им по допълнително задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА.
(17) /нова – с Решение на СД от 13.10.2014 г./ Пенсионноосигурителното дружество
съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на
съществуване на осигурителното правоотношение със съответното осигурено лице, а в
случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък
от една година от получаване на заявлението.
16.(1). Осигурителното правоотношение на лицето с Дружеството възниква от датата
на сключване на осигурителния договор за участие във ФОНДА или от датата на
служебното разпределение във ФОНДА.
(2). /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Лицата, чието участие във ФОНДА
възниква на базата на служебно разпределение, имат същите права, като лицата, сключили
осигурителен договор с Дружеството въз основа на заявление за участие във ФОНДА или
въз основа на заявление за промяна на участието във ФОНДА.
17./изм. –решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г. /Осигурителният
договор задължително съдържа:
17.1./изм. –решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.- –
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г., / Имена и адреси на страните по
договора, търговска регистрация и единния идентификационен код на ФОНДА, пенсионна
лицензия и търговска регистрация, данъчен номер и единния идентификационен код на
Дружеството и съответните данни за осигурителя (работодателя);
17.2. Предмет и действие на договора;
17.3. Предмет и обхват на осигуряването;
17.4. Условия, ред и начин за внасяне на осигурителната вноска;
17.5. Права и задължения на страните;
17.6. Условия, ред и основания за изменение и прекратяване на договора;
17.7. Датата на сключване и влизане в сила на договора;
17.8. Размер на таксите и удръжките, събирани от Дружеството.
18.Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в два екземпляра –
един за осигуреното лице и един за дружеството.
19.При сключване на осигурителен договор осигуреното лице получава, при
поискване, Правилника за организацията и дейността на ФОНДА.
20(1).За приемане на заявления за участие във ФОНДА и за сключване на
осигурителни договори Дружеството може да ползва осигурителни посредници – физически
или юридически лица.
(2).Отношенията между дружеството и осигурителните посредници се уреждат с
писмен договор, който регламентира правата и задълженията на страните и обема на
дейностите по допълнително пенсионно осигуряване, които осигурителните посредници
могат да извършват.
9
(3).Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за
сметка на Дружеството, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(4).При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да
разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската
тайна и търговския престиж на Дружеството.
(5).Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност,
включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на
управителен или контролен съвет на търговско дружество, упражняващо охранителна или
сходна на нея дейност.
(6).Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по
отношение на своите работници и служители.
(7). (Доп.- решение на ОС- 05.05.2004г).Осигурителният посредник към
Дружеството или лице, упълномощено от осигурителен посредник юридическо лице, не
могат да работят за други пенсионноосигурителни дружества.
(8).При осъществяване на дейността си осигурителните посредници се легитимират
пред трети лица с документ по образец, утвърден от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
21.Изменения и допълнения в осигурителния договор, произтичащи от изменения и
допълнения на този Правилник, влизат в сила от датата на влизане в сила на
съответните промени в Правилника.
22.Изменения и допълнения в условията за допълнителното задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА се извършват въз основа изменения и допълнения на
действащото законодателство и съответна промяна на този Правилник.
23.Оигурителният договор се прекратява:
23.1. (променена – решение на ОС – 05.12.2003) При промяна на участието на
осигуреното лице и прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна
партида от ФОНДА в друг универсален пенсионен фонд по ред и начин, определени с
Наредба №3/24.09.2003г. на Комисията по финансов надзор за реда и начина за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество и този Правилник;
23.2. При смърт на осигуреното лице.
24.При вливане или сливане на ФОНДА с друг универсален пенсионен фонд по реда
на Кодекса за социално осигуряване, правата на осигурените лица и пенсионерите се
запазват като се уреждат съгласно действащото законодателство.
V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
10
25.(изм. и доп.- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006)
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА се осъществява с
месечни парични осигурителни вноски, чийто размер се определя:
а) за 2005г.-3 на сто;
б) за 2006г.-4 на сто;
в) (изм. с Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г.) от 2007г.-5 на сто;
г) /нова – Решение на СД от 06.02.2012 г./ от 2017 г. – 7 на сто
26(1)./изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Осигурителните вноски се внасят от
осигурителите (работодатели) и осигурените лица в съотношението, определено в чл. 157,
ал. 3 от КСО.
(2) (Изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) Самоосигуряващите се лица и лицата по
чл. 4а, ал. 1 от КСО се осигуряват във ФОНДА изцяло за своя сметка.
27. (изм. с Решение на СД от 06.02.2012) Осигурителните вноски се внасят върху
доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване,
с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
28./ изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.; изм. с Решение
на СД от 06.02.2012 г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013/ (1)Осигурителните вноски за
допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат едновременно с
осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване в специализирана сметка за
задължително допълнително пенсионно осигуряване на Националната агенция за
приходите(НАП), след което НАП в срок до 30 дни от постъпването им ги превежда от
специализираната сметка, посочена от дружеството, по сметка на ФОНДА. Осигурителните
вноски на лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7 от КСО.
(2) /нова, с решение на СД от 18.04.2013/ Чл. 169, ал.4 от ДОПК не се прилага за
осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. При наличие
на няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до
започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е
заявил това, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано.
(3) /нова, с решение на СД от 18.04.2013/ При несъответствие между подадените
данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване преводите към пенсионноосигурителното дружество
се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата, изчислени съгласно
данните по чл. 5, ал.4, т.1 от КСО.
29./ изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г. отм. -решение
на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./
30./ изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.;изм. -решение
на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ За неоснователно забавяне на превода
на осигурителни вноски от НАП във ФОНДА, НАП дължи законна лихва за периода на
забавянето.
11
31. (променен- решение на ОС – 15.03.2004г., изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.)
(1) (променена – решение на ОС – 15.03.2004, изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) Лихвите , преведени от НАП върху сумите от
осигурителни вноски се разпределят по индивидуалните партиди на осигурените
лица, както следва :
(2) (променена – решение на ОС – 15.03.2004, изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) ) Лихвата от банкови депозити на средствата от осигурителни
вноски, които поради липса, недостатъчна или некоректна информация в Персоналния
регистър за осигурени лица , не са преведени от НАП в законоустановения срок –
пропорционално на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата, които са
осигурявани в фонда през периода ,за който се отнася лихвата.
(3) (променена – решение на ОС – 15.03.2004г., изм. и доп. – решение на ОС –
05.05.2004г. изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Лихвата по
ревизионни актове за начет, съставени от контролни органи на НАП за невнесени вноски за
фонда – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация, като
вноски , с което се увеличава броя на дяловете по индивидуалната партида на лицата , за
които се отнася .
(4) (променена – решение на ОС – 15.03.2004, изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) Лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на
сумите от осигурителни вноски – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана
информация , за лицата , за които се отнася .
(5) (нова – решение на ОС – 05.05.2004г.) Лихвите по ал.2-4 се третират при
отчитането им в ИОП като вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
32./ изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
Взаимотношенията между Дружеството и НАП се уреждат с договор.
33. /изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
носи отговорност пред осигурените лица само за реално преведените от НАП във
ФОНДА осигурителни вноски.
VI. (нов раздел -решение на ОС-15.03.2004) ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
34.(нов -решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Приходите на ФОНДА не се облагат с данък
по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) Приходите от инвестиране на активите на ФОНДА,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък
по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3)(нова – решение на ОС-15.03.2004) Услугите по допълнителното задължително
пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената
стойност.
35.(нов-решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено
на 25.01.2007г.) Личните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване във ФОНДА от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното
облагане по начин, ред и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
12
36.(нов-решение на ОС-15.03.2004) Вноските на работодателите за допълнително
задължително пенсионно осигуряване се признават за разход за дейността по Закона за
корпоративното подоходно облагане.
VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ
37.Вноските за допълнително задължително осигуряване във ФОНДА и средствата,
прехвърлени от друг универсален фонд, се записват и натрупват по индивидуалната
партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на ФОНДА.
38.(1) Осигурителната партида се води в лева и в дялове. Вноските за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг универсален
фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(2) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на ФОНДА.
(3) Дяловете във ФОНДА са равни помежду си по стойност като стойността на всички
дялове и части от дялове във ФОНДА е равна на стойността на нетните активи на ФОНДА.
(4) В деня на постъпването на първата вноска за осигуреното лице във ФОНДА или в
деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалната партида в дялове,
стойността на един дял е равна на 1 лев.
(5) Удръжките, които се правят в полза на Дружеството като процент от всяка
осигурителна вноска, се извършват преди определянето на дяловете по ал.1.
(6) Доходът от инвестиране на средствата на ФОНДА се включва при определянето
на стойността на един дял съгласно ал.2.
(7) (доп.-решение на ОС -05.05.2004г.) Редът и начинът за изчисляване и обявяване
на стойността на един дял се определят в Наредба №9 от 19.11.2003г.на Комисията за
финансов надзор за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионносигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди /Обн. ДВ бр.109/2003г./ и
се извършва съгласно раздел VIII, чл.47-59 от настоящия Правилник.
39. (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г.)В индивидуалната осигурителна партида се
отразяват:
39.1.(доп.- решение на ОС- 05.05.2004г., изм. решение на ОС-10.04.06г.)
Направените вноски съгласно осигурителния договор, преведени от НАП, включително и
лихвите по чл.31 от този Правилник.
39.2. Средствата, прехвърлени от друг универсален пенсионен фонд;
39.3. Събраните такси и удръжки;
39.4. Разпределеният доход от инвестиране активите на ФОНДА;
39.5. Изплатените еднократно суми на осигурено лице;
39.6. Изплатените еднократно или разсрочено суми на наследник на осигурено лице
или пенсионер;
39.7. Изплатените пенсии, както и еднократно или разсрочено изплатени суми на
пенсионер.
40.Индивидуалната осигурителна партида се заверява с:
13
40.1. Размера на осигурителната вноска, намален със съответната удръжка по този
Правилник;
40.2. Размера на средствата, прехвърлени от друг универсален пенсионен фонд;
40.3. Размера на реализирания доход от инвестирането на средствата на ФОНДА.
41.Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
41.1. Прехвърляне на натрупаните средства в друг универсален пенсионен фонд;
41.2. Еднократно изплащане на натрупаните средства в партидата;
41.3. При изплащане на последната сума в случаите на разсрочено плащане;
42. ( нов- решение на ОС-15.03.2004) Индивидуалната партида на осигурено лице
във фонда съдържа:
42.1(нова – решение на ОС-15.03.2004). трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
осигуреното лице;
42.2 (нова – решение на ОС-15.03.2004) номер и дата на осигурителния договор,
съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;
42.3(нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на постъпилите осигурителни
вноски;
42.4 (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на прехвърлените средства от
и към индивидуалната партида;
42.5 (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на удържаните такси;
42.6 (нова – решение на ОС-15.03.2004) брой дялове, съответстващи на всяка
вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен
броят дялове;
42.7 (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на изплатени средства от
индивидуалната партида;
42.8 (нова – решение на ОС-15.03.2004) брой дялове, съответстващи на изплатените
средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове.
43. ( нов – решение на ОС-15.03.2004, изм. –решение на ОС-05.05.2004г.) При
сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразяват номерът и
датата на пенсионния договор .
43.1 (нова – решение на ОС-15.03.2004, отм. решение на ОС-05.05.2004г; )
43.2 (нова – решение на ОС-15.03.2004, отм. -решение на ОС- 05.05.04г.)
44. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или
прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума
се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така
определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по
индивидуалната партида.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004)Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени средства в друг фонд, се
определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така
определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по индивидуалната
партида.
14
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004) При еднократно изплащане на средства от
партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане.
(4) (нова – решение на ОС-15.03.2004)При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с
които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане – за първото плащане, и към първо число на
месеца – за всяко следващо плащане.
(5) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до
петия знак след десетичната точка.
45.Дружеството задължително изпраща на осигурените лица в срок до 31 май всяка
година безплатно писмено извлечение от индивидуалните им партиди към 31 декември на
предходната година по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
46.(1) изм.-решение ОС- 05.05.04г. ) Осигурените лица имат право на безплатна
писмена информация за състоянитето на индивидуалната им партида най-малко
веднъж в рамките на една календарна година.
(2) Информацията по ал.1 се отнася до натрупаните средства по индивидуалната
партида, доходността от тяхното управление и произтичащите от набраните средства
пенсионни права.
(3) Информацията по ал.1 се предоставя при поискване от осигуреното лице в 15-
дневен срок от завеждане на писмената му молба.
(4) Информацията по ал.1 се предоставя на осигуреното лице при спазване на
изискванията за защита на личните данни, съгласно действащото законодателство.
(5) При смърт на осигуреното лице правото по ал.1 се придобива от неговите
наследници, определени съгласно КСО и този Правилник.
VIII. (ново заглавие – решение на ОС-15.03.2004) ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА
ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ.
47. Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец при
спазване изискванията на КСО и в интерес на осигурените лица.
48. Основните принципи, от които се ръководи Дружеството в инвестиционната си
дейност са:
48.1. Надеждност;
48.2. Доходност;
48.3. Консервативност и сигурност;
48.4. Ликвидност;
48.5. Диверсификация;
48.6 Контрол;
49. (изм. и доп. -решение ОС- 18.12.2006г.;) Основните цели на инвестиционната
политика на ФОНДА са:
49.1. (изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.; изм. с Решение на СД от 28.02.2014
г.) Основната инвестиционна цел е съхранение на средствата на Фонда и
15
номиналното им нарастване в средносрочен план, както и запазване и увеличаване
на покупателната стойност на средствата му в дългосрочен план;
49.2. (изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.; изм. с Решение на СД от 28.02.2014
г.) За изпълняване на инвестиционните си цели Дружеството ще провежда активна
инвестиционна политика, като максимизира доходността в дългосрочен план чрез
активно управление на активите при строго съблюдаване на ограниченията;
49.3. (изм. с Решение на СД от 28.02.2014 г.) При структурирането на
инвестиционния портфейл – преобладаващо участие на ценни книжа, търгувани на
регулирани пазари в България и други страни от Европейския съюз. Средствата на
Фонда се разпределят при спазване на диверсификация с цел да се минимизират
рисковете при инвестирането;
49.4.( изм. -решение ОС- 18.12.2006г.) Получаване на стабилна доходност –
търсене на оптимална доходност при умерено ниво на риск, съобразено с ликвидните
нужди на ФОНДА;
49.5. (изм. и доп. -решение ОС- 18.12.2006г.) Минимизиране на рисковете,
свързани с управление на инвестиционния портфейл – ликвиден риск, валутен риск,
кредитен риск, риск, свързан с инвестиции в акции и риск, свързан с инвестициите в
недвижими имоти чрез използването на широк набор от инвестиционни инструменти и
техники, съгласно Наредба 34 на КФН от 04.10.2006 г. СД утвърждава Вътрешни правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
ФОНДА и ги представя на Зам. – председателя на КФН в 7-дневен срок от тяхното
утвърждаване, изменение и допълнение.
49.6. (изм. -решение ОС- 18.12.2006г Поддържане на текуща ликвидност – чрез
инвестиции в краткосрочни финансови инструменти и банкови депозити, съобразени със
срочността на задълженията на ФОНДА.
49.7. Осъществяване на текущ контрол на постъпилите средства във ФОНДА и
навременното им инвестиране във финансови инструменти.
49.8. Строго спазване на съществуващите нормативни изисквания за лимити,
ограничения и забрани при инвестициите във финансови инструменти.
50. (изм.и доп., променена номерация- Решение на ОС- 05.05.2004г., изм. и доп. –
решение ОС- 18.12.2006г.) Средствата на ФОНДА могат да бъдат инвестирани , при
спазване на законовите ограничения за инвестиране, само в:
50.1.(нова-решение на ОС-18.12.2006г., изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг .
50.2.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. ., изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) акции, извън посочените по т. 3 и 9, приети за търговия на регулиран пазар на
ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа;
50.3.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда
на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени
при увеличаване на капитала на дружеството ;
16
50.4.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
50.5.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.). банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност на територията на Република България;
50.6.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;.
50.7.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.; изм. с решение на СД от 06.02.2012 г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т. 6 и 16 от чл. 50 на Правилника, приети за търговия на регулиран пазар
на ценни книжа;
50.8 .(нова-решение на ОС-18.12.2006г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.)
обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето
задължение да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в
срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат
прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
50.9.(нова-решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) ) акции и/или дялове, издадени от
колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
50.10.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от:
а) държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни
банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
50.11.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други
държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
50.12.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
17
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
50.13.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.)акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 8, 10,
11, 12 и 14 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се
намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава,
посочена в наредба на комисията;
50.14.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) банкови депозити в банки с кредитен
рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на
държава, посочена в наредба на комисията;
50.15.(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) инвестиционни имоти в страната, в
държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство – до 5 на сто от активите
на ФОНДА.
50.16.(нова-решение на СД-14.11.2011г.) Корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или
друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни
и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска
приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца
от издаването им – до 10 % от активите на фонда.
51. (отм. решение на ОС-18.12.2006г .)
51а( нов, решение на ОС-18.12.2006г .)
(1) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г .) Пенсионноосигурителното дружество не
може да инвестира средствата на ФОНДА за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от
свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от КСО или
от свързани с тях лица.
(2) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г .) Активи на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на
предвидените в КСО случаи;
18
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на
това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г .) Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г .) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се
прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
(5) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г .) Пенсионноосигурителното дружество не
може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за
сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия
на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на
този пазар.
(6) ( нова, решение на ОС-18.12.2006г.) Не се допуска ползването на
инвестиционните имоти, собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, за нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на
свързаните с него лица
ОТМ. 52.(1) (променена номерация- решение на ОС-05.05.2004г., отм.-решение на
ОС-18.12.2006г. )
(2) (нова- решение на ОС-05.05.2004г., отм.-решение на ОС-18.12.2006г. )
(3)(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., отм.-решение
на ОС-18.12.2006г. )
(4) (нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.-решение
на ОС-10.04.06г., отм.-решение на ОС-18.12.2006г. )
52а. (нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Общата стойност на инвестициите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ценни книжа, издадени от един
емитент, не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда. Ограничението не се отнася
за инвестициите в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг и дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от:
а) държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
52б. (нов- решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.)
19
(1) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не
могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко
или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
емитента.
(2) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество и
управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат
да придобиват акции, издадени от един емитент.
(3) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 50, т.2, чл.50.,т.11., буква “в” и чл.50, т.12, буква „в“.
(4) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 50. т. 4, т. 11,
буква „а“ и т. 12, буква „а”, но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в емисии,
издадени от една община;
(5) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
банкови депозити по чл. 50, т. 5 и т.14, като инвестициите в банкови депозити в една банка
не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда;
(6) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 50, т. 7, т.
11, буква „б“ и т. 12, буква „б“; но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в един
емитент;
(7) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 50, т. 9 и т.13, като инвестициите в ценни книжа на колективни
инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да
превишават 5 на сто от активите на фонда;
(8) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат деноминирани във
валута, различна от лев и евро.
(9) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. отм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.)
(10) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. отм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г)
(11) (нова- решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007.) Активите на
ФОНДА могат да бъдат инвестирани до 100 % в ценни книжа по чл.50, т.1 и чл.50, т.10.
20
52в. (нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Дружеството е длъжно да приведе активите
на ФОНДА с изискванията на Правилника и с количествените ограничения за тези активи, в
тримесечен срок от датата на превишение на съответното инвестиционно ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на ФОНДА;
2. промяна в общата стойност на активите на ФОНДА;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
В тези случаи, до привеждане на активите на ФОНДА, в съответствие със законовите
изисквания, пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда
активи, по отношение на които е нарушено ограничението.
52г. (нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не
може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване или да бъде гарант на трети лица с
активите на ФОНДА.
52д. (нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество може
да сключва от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по
чл. 50, т.1 – т. 15 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
52е. (нов- решение на ОС-18.12.2006г.)
(1) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.). С цел намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на ФОНДА, Дружестовото може да сключва сделки, които предвиждат
отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок.
Такива сделки са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
21
(2) (нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Условията за сключване на сделките по
ал.(1), както и за изискванията и ограниченията към тях, се определят с Наредба на
Комисията за финансов надзор.
52ж.(нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Дружеството е длъжно до 31 март всяка
година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на
инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по
данни към края на предходната година по утвърдени формат и изисквания от Заместник
председателя на Комисията за финансов надзор
53.(1) (променена – решение на ОС – 05.12.2003, доп. решение на ОС –
05.05.2004г; отм. с решение на СД от 06.02.2012 г) .
(2) (доп. решение на ОС – 05.05.2004г.; отм. с решение на СД от 06.02.2012 г ) .
(3) (променена – решение на ОС – 05.12.2003; отм. с решение на СД от 06.02.2012
г).
54.Доходът от инвестирането на активите на ФОНДА се начислява по
индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски
във ФОНДА.
55(нов – решение на ОС-15.03.2004) След 01.07.2004 г. разпределението на
дохода от инвестирането на средствата на ФОНДА по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите се извършва всеки работен ден едновременно с
оценката на неговите активи и пасиви, като доходът се включва в стойността на дяла за
съответния ден за който е бил определен .
56.( нов- решение на ОС-15.03.2004)
(1)(нова – решение на ОС-15.03.2004 )Стойността на един дял се изчислява за
всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2)(нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял по ал. 1 се
изчислява, като стойността на нетните активи на ФОНДА към края на предходния работен
ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3)(нова – решение на ОС-15.03.2004)Стойността на един дял се определя с
точност до петия знак след десетичната точка.

57.(нов – решение на ОС-15.03.2004) Общият брой на дяловете на ФОНДА е равен на
сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата
на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и дяловете в партидата по
чл. 27, ал. 1. от Наредба № 9 / 19.11.2003 г. на КФН.

58.(нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004 )Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от дружеството до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружеството и в
неговата електронна страница.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
дружеството и в неговата електронна страница.
22
59(1) Дружеството е длъжно да постигне минимална доходност при управлението на
активите на ФОНДА.
(2) Размерът на минималната доходност по ал.1 се определя в процент от заместник-
председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, към края на всяко
тримесечие в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие.
(3) Когато постигнатата доходност от ФОНДА е по-ниска от минималната доходност,
определена по реда на ал.2, Дружеството е длъжно в 10-дневен срок от обявяването й да
покрие разликата до минималната доходност от специално създадените за целта резерви
във ФОНДА и в Дружеството.
IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
60.(1) За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управление на ФОНДА, Дружеството събира следните такси и удръжки:
1. Удръжка за администриране и управление в размер 5.00 (пет) на сто от всяка
осигурителна вноска;
2. Инвестиционна такса в размер 1.00 (едно) на сто годишно върху стойността на
нетните активи на ФОНДА, в зависимост от периода, през който са били управлявани от
Дружеството;
3. (допълнена-Решение на СД-14.11.2011г.)Такса в размер на 20.00 (двадесет) лева,
която се заплаща от осигуреното лице при всяко прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната му партида в универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова
банкова сметка, в срок до 5-то число на месеца, в който се прехввърлят средствата , и в
случай, че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението за
прехвърляне. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се впесват
трите имена и ЕГН на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени
участието си.
(2) Размерът на удръжката по ал.1, т.1 се определя и изменя с решение на Съвета на
директорите. Тя се отчислява от преведената по сметката на фонда осигурителна вноска
преди записването й по индивидуалната партида и преди определянето на дяловете.
(3) нова- решение на ОС- 05.05.04г. )Удръжката по ал.1, т.2 се отчислява по ред
иначин, определен от Комисията по финансов надзор.
(4) изм., предишна ал.3 -решение на ОС- 05.05.04г. )Таксата по ал.1, т.3 не се
заплаща при промяна на участието и прехвърляне на натрупаните по партидата средства в
друг универсален пенсионен фонд поради несъгласие на осигуреното лице с изменения и
допълнения на този Правилник.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
61.(1) изм.-решение на ОС- 05.05.04г. ; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) )
Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост възниква за осигуреното лице
от датата на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при
условията на част Първа от КСО.
(2) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ По желание на осигуреното лице
изплащането на допълнителна пожизнена пенсия за старост може да започне пет години
преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му
23
партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) (нова-решение на ОС- 05.05.04г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г. ; изм. с
Решение на СД от 18.04.2013 г.) Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по реда на чл.69 КСО, придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия при
навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл.68, ал.1 от КСО. Служителите в Националната разузнавателна служба,
служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната и Държавна агенция
„Национална сигурност“ не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен
фонд.
62.(1) Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя от
Дружеството на базата на:
1. Натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида към датата на
отпускане на пенсията;
2. Биометричните таблици, прилагани от Дружеството, одобрени от заместник-
председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”;
3. Техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети, одобрен от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
(2) Когато размерът на пенсията, определен по реда на ал.1, е под 20 на сто от
размера на социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или
разсрочено.
63.(1) Осигуреното лице, придобило право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост, подава до Дружеството молба за отпускане на пенсия по образец.
(2) (доп.- решение на ОС-05.05.2004г. ) Към молбата осигуреното лице прилага
осигурителния договор и документи, удостоверяващи придобитото право – копие от
разпореждане на Националния осигурителен институт (НОИ), копие от трудова или
осигурителна книжка или удостоверение за придобит стаж, издадено от последния
работодател.
(3) Молбата за отпускане на пенсия се разглежда от Дружеството в срок до 30 дни от
завеждането й в деловодството на Дружеството.
(4) В случай, че някой от представените документи е неточен или непълен, както и
при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това в срока по ал.3 и
го поканва да представи съответните поправени или нови документи. От датата на
представянето им тече нов 30-дневен срок.
64.(1) При одобрение на молбата Дружеството издава Решение за отпускане на
пенсия, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок и го поканва
да сключи пенсионен договор с Дружеството.
(2) /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. и
доп.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Пенсионният договор
задължително съдържа:
1. /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. и
доп.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Наименование, седалище,
адрес на управление, търговска регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и
единния идентификационен код на Дружеството;
2. Имената и личните данни на пенсионера;
3. Вида и началния размер на пенсията;
4. Периодичността и начина за преизчисляване /актуализиране/ на пенсията;
5. Реда и начина за изплащане на пенсията;
24
6. Правата на наследниците на пенсионера;
7. Реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. Разходи по изплащането на пенсията;
9. Условията за изменение и прекратяване на договора.
(3) Пенсионният договор може да се изменя и допълва по взаимно писмено
споразумение на страните.
65.(1) Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на допълнителна
пожизнена пенсия, ако молбата за отпускане на пенсия е подадена в 6-месечен срок от тази
дата.
(2) В случай, че молбата е подадена след срока по ал.1, както и в случаите по чл.61,
ал.2 от този Правилник, пенсията се отпуска от месеца, следващ този, през който е
издадено решението за отпускане на пенсия.
66.(1) Дружеството изплаща отпуснатите пенсии до 10-то число на текущия месец.
(2) Пенсията се изплаща по определения в пенсионния договор начин, който може да
бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова сметка) или чрез пощенски запис.
(3) Разходите за изплащане на отпуснатите пенсии чрез банков превод са за сметка
на Дружеството.
67.(1) При отказ да уважи молбата за отпускане на пенсия, Дружеството изпраща на
осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от изтичането на срока по
чл.63, ал.3 или 4 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
(3) Възражението се разглежда от изпълнителнителните директори на Дружеството,
които се произнасят с мотивирано решение в 15-дневен срок от завеждането му в
деловодството на Дружеството, с което уважават направените във възражението искания
или оставят в сила взетото Решение.
(4) (нова -решение на ОС – 05.05.2004) При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с решението по ал.3, то има право да потърси правата си по съдебен ред.
68.(1) Отпуснатите от Дружеството допълнителни пожизнени пенсии за старост се
преизчисляват /актуализират/ един път годишно с решение на Съвета на директорите на
Дружеството.
(2) (променена – решение на ОС – 05.12.2003) Актуализирането на размера на
месечната пенсия се извършва като настоящия й размер се умножи с коефициент за
индексация, който се определя в зависимост от разпределения доход от инвестиране на
средствата на ФОНДА след приспадането на дохода, разпределен чрез олихвяване с
техническия лихвен процент, биометричните таблици и техническия лихвен процент,
използвани в актюерските разчети, одобрени от заместник-председателя на КФН,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
(3) Актуализирането се прави след разпределяне на дохода за последния месец на
календарната година в срок до 30 дни от края на годината.
(4) Актуализиране на месечната пенсия за всеки пенсионер се извършва, в случай че
размерът на новата пенсия се повишава най-малко с десет процента в сравнение с размера
на настоящата пенсия.
(5) Новият размер на пенсията се отнася за периода до следващата актуализация.
69.(1) Пенсията се прекратява със смъртта на пенсионера.
25
(2) Изплащането на пенсията се прекратява от 1-во число на месеца, следващ
месеца на смъртта на пенсионера
70.Дружеството гарантира запазване на правата на лицата, получаващи
допълнителна пожизнена пенсия за старост от ФОНДА, в случаите на изменения и
допълнения в този Правилник, влезли в сила след издаването на Решението за отпускане
на пенсия.
XI. ЕДНОКРАТНО И РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ
71. (изм.-Решение на ОС 05.05.04г. ;изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) Право
на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната
партида, възниква за осигуреното лице при пожизнено трайно намалена работоспособност
над 70.99 на сто.
72.(1) Осигуреното лице, придобило право на еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата по индивидуалната партида, подава до Дружеството молба за еднократно
изплащане на средства по образец.
(2) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Към молбата осигуреното лице прилага
осигурителния договор и експертно решение на Териториалната експертна лекарска
комисия /ТЕЛК/ или на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, удостоверяващо
процента на пожизнено трайно намалена работоспособност.
(3) В молбата осигуреното лице посочва конкретния размер на средствата, които
желае да му бъдат изплатени еднократно в рамките на определените от КСО 50 на сто от
всички средства по партидата, както и начина, по който да бъде извършено плащането.
(4) Молбата за еднократно изплащане на средства се разглежда от Дружеството в
срок до 30 дни от завеждането й в деловодството на Дружеството.
(5) В случай, че някой от представените документи е неточен или непълен, както и
при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това в срока по ал.4 и
го поканва да представи съответните поправени или нови документи. От датата на
представянето им тече нов 30-дневен срок.
73.(1) При одобрение на молбата Дружеството издава Решение за изплащане, за
което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок.
(2), (изм. и доп. с Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г.) Дружеството изплаща
определените с Решението за изплащане средства в срокове и по ред и начин, посочени в
чл. 44 по- горе.
(3) (доп. решение на ОС-23.11.05) Средствата се изплащат по начина, посочен в
молбата на осигуреното лице, който може да бъде: чрез банков превод (разплащателен
влог, картова сметка), чрез пощенски запис или по касов път.
(4) Разходите за еднократното изплащане на средствата чрез банков превод са за
сметка на Дружеството.
74.(1) При отказ да уважи молбата за еднократно изплащане на средства,
Дружеството изпраща на осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от
изтичането на срока по чл.72, ал.4 или 5 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
26
(3) (нова -решение на ОС – 05.05.2004г. ) При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с получения отговор на възражението, то има право да потърси правата си по
съдебен ред.
75.(1) При смърт на осигурено лице във ФОНДА на неговите наследници, преживелия
съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено
натрупаните средства по индивидуалната му партида.
(2) При определянето на правоимащите наследници се спазват редът на наследяване
и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
76( изм.-решение на ОС -05.05.2004г. ) При смърт на пенсионер на ФОНДА на
неговите наследници, определени съгласно чл.75, се изплаща остатъкът от средствата по
индивидуалната му партида.
77.Когато осигуреното лице или пенсионерът няма наследници, определени съгласно
чл.75, натрупаните средства по индивидуалната партида или остатъкът по нея се
прехвърлят в пенсионния резерв.
78.(1) Правоимащите наследник/наследници подават до Дружеството молба за
изплащане на средства по образец.
(2) ( изм.-решение на ОС -05.05.2004г. ) Към молбата се прилага смъртен акт на
осигуреното лице или пенсионера на ФОНДА и удостоверение за наследници.
(3) В молбата се посочва вида изплащане, който се избира – еднократно или
разсрочено, както и начина, по който да бъде извършено плащането.
(4) Молбата се разглежда и еднократното изплащане на средства се извършва по
реда и в сроковете по чл.72, ал.4 и 5, чл.73 и чл.74 от този Правилник.
79.(1) Когато молбата на наследника/наследниците за разсрочено изплащане на
средствата бъде одобрена, Дружеството издава съответно решение и ги поканва да
сключат Договор за разсрочено плащане, с който се определят условията, реда и
периодичността за изплащане на средствата.
(2) Размерът на всяко отделно плащане не може да бъде по-малък от 20 на сто от
минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора.
(3) Когато размерът на средствата по партидата или на остатъка по нея не е
достатъчен с оглед изискванията на ал.2 и 3, средствата се изплащат еднократно.
(4) Съгласно предвиденото в договора по ал.1, разсроченото изплащане на
натрупаните средства или на остатъка по индивидуалната осигурителна партида може да се
извърши :
1. (променена – решение на ОС – 05.12.2003) На равни части, определени на базата
на натрупаните средства или остатъка в индивидуалната осигурителна партида към датата
на отпускане на пенсията и техническия лихвен процент. Разпределеният доход от
инвестиране на средствата на ФОНДА, след приспадането на дохода, разпределен чрез
олихвяване с техническия лихвен процент се изплаща с последната дължима сума.
2. По свободен план-график за изплащане, приложен към договора. Разпределеният
доход от инвестиране на средствата на ФОНДА се изплаща с последната дължима сума.
XII. (раздел отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г.)
80. (отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г.)
27
XIIА. (нова раздел, приет-Решение на СД-14.11.2011г.)
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА В ДРУГ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
80а/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Осигуреното лице има право да промени
участието си във ФОНДА и да прехвърли натрупаната сума по индивидуалната си партида в
друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество,
ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или
от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението му за
осигуряване.
(2) Извън случаите в ал. (1) участието във ФОНДА може да се променя след изтичане на
една година от сключване на осигурителния договор.
(3) Участието във ФОНДА може да се променя без ограничение в случаите на несъгласие на
осигуреното лице с извършени промени в този Правилник, освен ако те произтичат от
изменение на нормативната уредба. В тези случаи осигуреното лице може да промени
участието си във ФОНДА като подаде заявление по образец в тримесечен срок от
уведомяването за извършените промени съгласно предвиденото в КСО и този Правилник.
(4) В случаите, посочени в ал. 1-3 осигуреното лице може да промени участието си и да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида, като подаде заявление по
образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине.
(5) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Редът и начинът за прехвърляне на
натрупаните средства по индивидуалната партида в друг универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество се извършва, съгласно Наредба
№3/24.09.2003г. на Комисията по финансов надзор за реда и начина за промяна на участие
и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество / Обн., ДВ., бр.90/2003г., изм. и доп. бр.9/2004г. и бр.
85/2004г.в сила от 01.10.2004г., изм. бр.50 от 17.06.2005г.; в сила от 01.07.2005г.; попр. бр.
52 от 24.06.2005г.; изм. бр.7 от 24.01.2006г.; в сила от 01.01.2006г.; изм. и доп. бр. 78 от
07.10.2011г., в сила от 01.01.2012г./
1. Формулярите на заявления по ал. 4, наричани по-нататък „заявления за промяна на
участие“, се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна
химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя
поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват
указания за попълване на заявлението съгласно образец на КФН.
2.Електронните формуляри на заявленията по ал. 4 и на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на
хартиен носител.
80б/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на
пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно
заявление).
(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се
легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване.
28
(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител,
подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран
електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени
или неправилно попълнени данни.
(5) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице
подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване
съгласно чл. 80ж, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното
дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече
срокът по чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в
осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството
удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име,
служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния
екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени
като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден
след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното
лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие
задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от
официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване
на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се
избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава
заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните
характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец на
КФН.
80в/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са
длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за
допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията
за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(3) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се
извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.
80г/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани
заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на
месеца, следващ това тримесечие.
29
(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество,
регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата,
в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен
протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно
подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа
всички необходими данни.
(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3,
дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата
му екземпляра и в регистъра по чл.80в, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за
анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу
подпис.
(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с
отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 80д,
ал. 1 и 2.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на
участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на
всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи
екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е
получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се
осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.
80д/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено
в управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. в срока и по реда на чл.80г, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни
дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
промяна на участие, когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 80б, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл.
171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал.
2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата
информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно
електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е
подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след
изтичане на срока по чл.80г, ал. 6, т. 3.
30
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто
пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички
писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 – и
заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на
съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като
прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като
взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С
решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се
произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди отказа
на същото основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го
изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол
първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица
пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които
основава отказа си.
(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай
кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е
отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 80е – чл.80з включително.
80е/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 80ж, ал. 2, и
в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на
дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи
такава.
(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 1
от дружеството, в което го е подало, с искане по образец на КФН. Искането се подава на
хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов
осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(3) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на
дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида.
(4) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена
и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае
31
да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката
на дружеството в срока по ал. 1.
(5) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата,
уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за
промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за
прехвърляне;
б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от
преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна
на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са
осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на
заявлението си за промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата,
които желаят да променят участието си.
(6) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на
участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция
за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от
Кодекса за социално осигуряване.
(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. /отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./
(8) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи
на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 80ж, ал.
2. В случаите по ал. 7, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна
на участие.
80ж/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за
промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна
на участие не е прекратена съгласно чл. 80е, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банкови
сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е
осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне
на средствата.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите
15 май – за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с
регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани
заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през
четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези
дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един
дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
32
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по
реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на
фонда, до датата на прехвърляне;
(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества
изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за
техните индивидуални партиди.
(5) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок 7 работни дни
от деня на прехвърлянето, изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили,
извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в
заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка
или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се
изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
80з/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
След получаване на уведомлението по чл. 80е, ал. 6 Националната агенция за
приходите превежда на датите по чл. 80ж, ал. 2 дължимите осигурителни вноски,
включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените
лица са преминали.
80и/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за
финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по
образец на КФН.
(2) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет
актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да
бъде платена таксата за прехвърляне.
(3) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет
образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори и на исканията по чл. 80е, ал. 2, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
XIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ПРАВИЛНИКА
81.(1)./изм.-решение на ОС-18.12.2006г.-продължено на 25.01.2007г./ Настоящият
Правилник се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
(2).Направените изменения и допълнения влизат в сила след одобрението им от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, който се
произнася с решение.
82.(1) ( изм.-решение на ОС -05.05.2004г. ) Дружеството уведомява осигурените
лица за конкретните изменения и допълнения в Правилника чрез публикация в два
централни всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението по чл.81.
(2).При несъгласие с извършените изменения и допълнения на Правилника
осигуреното лице има право да промени участието си във фонда, с едномесечно
предизвестие, подадено в тримесечен срок от датата на публикуване на обявата за
изменения и допълнения в Правилника.
33
ХIV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
83. Дружеството публикува обяви и съобщения, свързани с дейността на фонда в
един централен всекидневник, на Интернет-страницата си или по друг начин, ако това се
изисква от действащата към момента нормативна уредба.
84.Публичното оповестяване на годишните резултати от дейността по управлението
на ФОНДА се извършва чрез едновременно обнародване в “Държавен вестник” на приетите
от Общото събрание на акционерите годишни финансови отчети на Дружеството и
управляваните от него пенсионни фондове.
85.В срок от 15 дни след предоставяне на тримесечните и годишните отчети и
справки, изискуеми съгласно Наредбата за начина и реда за оценка на активите на
пенсионните фондове и на пенсионно осигурителните дружества, Дружеството публикува в
два централни ежедневника съобщение за времето и мястото на осигурен достъп до
упоменатите справки и отчети, както и друга информация, свързана с тях.
XV. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
86. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г,
продължено 25.01.2006г.)
(1). (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г,
продължено 25.01.2006г.) Оценката на активите и пасивите на ФОНДА се извършва всеки
работен ден въз основа на:
1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) информация от банката попечител за всички
приключени операции с активите на ФОНДА за предходния работен ден;
2.(нова – решение на ОС-15.03.2004) извършено осчетоводяване на задълженията
на ФОНДА и на операциите с активите му за предходния работен ден;
3. (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г, продължено
25.01.2006г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за предходния работен
ден;
4. (нова – решение на ОС-15.03.2004) определяне на справедливата стойност на
активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими методи.
(2).(нова – решение на ОС-15.03.2004 изм. решение на СД – 25.06.2007г.). Оценката
на активите и пасивите на ФОНДА се извършва от пенсионноосигурителното дружество към
края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Наредба № 9 / 19.11.2003 г на
КФН и по реда и начина , определен в утвърдения от съвета на директорите на дружеството
и одобрен от заместник-председателя на КФН “ Правила за оценка на активите на “
Пенсионно осигурително дружество – БЪДЕЩЕ “ АД и на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване “.
(3).(нова – решение на ОС-15.03.2004 ).Правилата за оценка на активите и пасивите
на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове се предоставят
на осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
87. Дружеството е длъжно:
34
87.1. Да извършва дейността си в съответствие с действащата нормативна уредба в
страната.
87.2. Да разкрие и води индивидуална осигурителна партида на всеки осигурен.
87.3. Да управлява средствата на осигуреното лице в негов интерес при спазване
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
87.4. Да инвестира средствата на ФОНДА съобразно изискванията и ограниченията
на действащата нормативна уредба и да гарантира минимално равнище на доходност като
за целта създава и поддържа допълнителни резерви.
87.5. Да разпределя дохода от инвестиране на активите на ФОНДА по
индивидуалните осигурителни партиди, съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
87.6. Да предоставя на осигуреното лице безплатно годишно извлечение и друга
информация при поискване за състоянието на индивидуалната му осигурителна партида.
87.7. Да изплаща на осигурените лице или на наследниците им, при придобиване на
съответните права съгласно КСО и този Правилник, дължимите пенсии, еднократни или
разсрочени плащания по установения ред и в определените срокове.
87.8. Да запознава осигурените лица и осигурителите с Правилника на ФОНДА и с
всички негови изменения и допълнения съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
87.9. Да води отделно счетоводство на ФОНДА и да съставя месечни отчети за него,
които да представя в срок на държавния надзорен орган.
87.10. Да сключи договор с един или повече лицензирани инвестиционни посредници
за извършването на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на ФОНДА.
87.11. Да съхранява всички активи на ФОНДА в една банка-попечител въз основа на
писмен договор.
88.12. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) Да издаде на всяко осигурено лице
или пенсионер при поискване уникален идентификатор за ползване на електронните услуги,
които дружеството предлага. Разрешението за достъп и отказът за достъп до електронното
досие и за използването на електронните документи се издават в писмена форма от
управляващия и представляващ дружеството или от упълномощен от него служител.
Отказът за достъп следва да бъде мотивиран.
88. Дружеството няма право:
88.1. Да застрашава правата и интересите на осигурените лица, осигурителите или
пенсионерите със свои решения или с други действия или бездействия;
88.2. Да рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента;
88.3. Да рекламира бъдеща доходност от инвестиции;
88.4. Да организира лотарии;
88.5. Да представя неверни или заблуждаващи данни.
88.6. Да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица, както и да издава
облигации.
88.7. Да предоставя на трети лица информация за осигурените лица и за
осигурителите. Информация за размера на вноски и пенсии, и извлечения от индивидуална
осигурителна партида се предоставя на трети лица само в съответствие с действащото
законодателство.
89.За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управлението на ФОНДА Дружеството има право да събира в своя полза
такси и удръжки, по начин, ред и в размери, установени в действащата нормативна уредба
и този Правилник.
35
90.отм.-рещение на ОС -05.05.2004г.
91.Осигуреното лице във ФОНДА има право:
91.1. Да получи допълнителна лична пожизнена пенсия за старост при придобиване
на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО или до пет години
преди това, по тяхно желание.
91.2. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ На еднократно изплащане до 50 на сто
от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70.99 на сто, установено с решение на ТЕЛК или НЕЛК и
ако събитието е настъпило преди придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост.
91.3. Да промени участието си и да прехвърли натрупаната сума по индивидуалната
си партида от ФОНДА в друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество съгласно разпоредбите на КСО и този Правилник.
91.4. Да получи безплатна информация за състоянието на индивидуалната си
партида, за доходността от управлението на средствата му и за произтичащите за него
пенсионни права съгласно разпоредбите на КСО и този Правилник.
91.5. Да сигнализира Попечителския съвет на ФОНДА и Комисията за финансов
надзор за нарушения в дейността на Дружеството.
91.6. Осигуреното лице има право на жалби и възражения срещу всички решения на
Дружеството, които засягат неговите интереси.
91.7. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) при поискване от негова страна да
получи от пенсионноосигурителното дружество уникален идентификатор за използване на
електронните услуги, които дружеството предлага.
91.8. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) на достъп до данните за
индивидуалната му партида и до електронното му досие след въвеждането на
идентификатор.
91.9. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да получи копие от електронните
документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на
необходимите удостоверителни документи.
91.10.(нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да обжалва отказа за достъп до
електронното досие или за получаване на копие от електронните документи в него.Жалбата
се подава лично/чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в офиса на
дружеството, по поща, куриер или електронна поща и се адресира до изпълнителния
директор на дружеството. Жалбата се разглежда в срок до 15 работни дни от постъпването
й. При неуважаване на жалбата, дружеството излага подробно мотивите за отказ, като
информира лицето за своето решение.
91.11.(предишна 91.7-решение на ОС- 05.05.2004г.) Осигуреното лице, а при
неговата смърт- наследниците, преживелият съпруг, низходящите или възходящите, имат
право да сигнализират попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения
в дейността на пенсионноосигурителното дружество.
92. При смърт на осигуреното лице правата по чл.83 се придобиват от законните
наследници.
93.При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на ФОНДА съгласно
КСО осигуреното лице има право на информация и право да прехвърли в едномесечен срок
от уведомяването средствата по индивидуалната си партида в друг, избран от него,
универсален пенсионен фонд.
36
94.Осигуреното лице, осигурителите и самоосигурените лица имат право на
данъчни облекчения по начин, ред и в размери, определени със Закона за облагане
доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.
95. /изм. Решение на СД от 06.02.2012 г./ Осигуреното лице и осигурителите са
задължени да плащат тази част от осигурителната вноска, която е за тяхна сметка в
съотношението, установено в чл. 157, ал. 3 от КСО, а самоосигуряващите се лица и лицата
по чл. 4а, ал. 1 от КСО – пълният размер на осигурителната вноска, по реда и в сроковете,
предвидени в действащото законодателство.
96.Осигуреното лице и пенсионерът са длъжни своевременно до информират
Дружеството за настъпили промени в личните им данни и адрес.
97.Осигурените лица и пенсионерите не отговарят за задълженията на
Дружеството.
97а. /нова с решение на СД от 18.04.2013 г./ Осигуреното лице, което постъпи на
работа като служител на институция или орган на Европейския съюз, на Европейската
централна банка или на Европейската инвестиционна банка, има право да прехвърли в
пенсионните схеми на Съюза, съответно на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка, средствата по своята индивидуална партида във
Фонда.
XVII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
98. Дружеството създава общи резерви по реда на Търговския закон.
99.(1) Дружеството създава пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на
пожизнените пенсии на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски
разчети, разработени на базата на биометричните таблици за смъртност, одобрени
от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
(2).(изм. и доп.- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
Пенсионният резерв по ал.1 се формира от следните източници:
1.собствени средства на Дружеството;
2.средства по чл.170, ал.3 от КСО.
(3).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
отчита резерва чрез отделна счетоводна сметка.
(4).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Източниците,
формиращи резерва се отчитат чрез отделни подсметки към счетоводната сметка по
ал.3.
(5).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В срок до един
месец от датата на установяване на наличието на условията по чл.170, ал.3 от КСО
средствата по ал.2, т.2 се прехвърлят по сметка на Дружеството и се отразяват като
увеличение на резерва.
(6).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Размерът на
необходимите средства за резерва се определя от Дружеството по проспективен метод и е
равен на положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към
пенсионерите с отпуснати /пожизнени/ пенсии и сумата от средствата по индивидуалните им
партиди.
(7).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Настоящата
стойност на поетите задължения към пенсионерите за целите на формиране на резерва се
изчисляват от Дружеството на база на технически лихвен процент и биометрпични таблици
за смъртност за съответната година, които се прилагат от Дружеството и се утвърждават от
37
заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”.
(8).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
създава пенсионен резерв и започва да изчислява размера му по реда на ал.6 и ал.7 от
началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия.
(9).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
извършва преизчисляване на размера на пенсионния резерв към 31 декември всяка
календарна година.
(10).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Когато
размерът на резерва в края на годината е по- малък от размера, изчислен по реда на ал.6 и
ал.7, Дружеството допълва от собствени средства разликата, като я отразява по сметката
на резерва до 1 март следващата календарна година.
(11).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В случаите,
когато достигнатата от Фонда доходност е по- ниска от минималната доходност, определена
по реда на чл.193 КСО, преизчисляване на резерва се извършва и в деня, следващ деня на
определяне на размера на средствата на индивидуалните партиди на пенсионерите и след
покриване на разликата до минималната доходност.
(12).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
Максималният резерв на формирания пенсионен резерв за Фондав края на годината не
може да бъде по- голям от 110% от размера, изчислен по реда на ал.6 и ал.7, с изключение
на случаите по ал.14.
(13).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Средствата
над максималния размер по ал.12 с източник постъпленията по ал.2, т.1, се освобождават
от пенсионния резерви се отразяват по сметка на Дружеството до 1 март следващата
календарна година.
(14).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В случаите,
когато в резултат на постъпления по ал.2, т.2, бъде надвишен максималния размер по
ал.12, разликата не се освобождава в полза на Дружеството, а остава по сметка на резерва.
(15).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
представя в срока по чл.190, ал.1 от КСО едновременно с представянето на годишните
финансови отчети на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”, справка по утвърден от него образец за
състоянието на резерва към края на отчетната година.
(16).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В случаите
по ал.11, справката по ал.15, се представя едновременно с представянето на месечните
финансови отчети в срока по чл.186а, ал.1 от КСО.
100.(1) За гарантиране на минималната доходност се създават допълнителни
резерви във ФОНДА и в Дружеството.
(2) Допълнителният резерв във ФОНДА се създава със средства от постигнатата
доходност от ФОНДА, когато тя надвишава или с 40 на сто, или с 3 процентни пункта
средната постигната доходност за универсалните пенсионни фондове – което от двете
числа е по-голямо.
101. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. Решение на ОС-
05.05.2004г.)Средствата в резерва на фонда, формиран при условията на чл. 193, ал. 7 от
Кодекса за социално осигуряване, представляват част от нетните активи на съответния
фонд.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. Решение на ОС- 05.05.2004г.)
Средствата в резерва на фонда се записват и натрупват в отделна партида, която се води в
левове и в дялове.
38
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. Решение на ОС- 05.05.2004г.)
Заделянето на средства в резерва на фонда се извършва от пенсионноосигурителното
дружество в първия работен ден, следващ деня на обявяване на минималната доходност от
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“.
(4) (нова – решение на ОС-05.05.2004г. ) Стойността на резерва не може да
надвишава едно на сто от активите на фонда. Когато стойността на резерва надвиши това
ограничение, се заделя само часта, с която се достига ограничението.
102. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) При заделянето на средства в резерва се
увеличава броят на дяловете в партидата на резерва и се намалява стойността на един дял.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Размерът на средствата в левове, които се
заделят в резерва, се определя към последния работен ден на 24-месечния период
съгласно т. 1, 2 и 3 от приложение № 2 от Наредба № 12 / 1.12.2003 г. на КФН .
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС- 05.05.2004г.) Броят на
дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като размерът на
средствата в левове, изчислен по реда на ал. 2, се раздели на стойността на един дял, при
която се достига по-голямата от двете стойности по чл. 100, ал. 2 от настоящия Правилник.
(4) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Намалената стойност на един дял по ал. 1 се
определя като отношение на стойността на нетните активи на фонда към датата на
заделяне на резерва и броя дялове във фонда след заделянето на резерва и е валидна за
деня на заделяне на резерва.
(5) (предишна ал.3) Дружеството формира със собствени средства допълнителен
резерв за управлявания от него универсален пенсионен фонд в размер от 1 до 3 на сто от
активите на ФОНДА.
103.(нов – решение на ОС-15.03.2004г., изм. решение на ОС-05.05.2004г.) Размерът
на резерва по чл. 102, ал. 5 от настоящия Правилник се определя и поддържа в процент от
стойността на нетните активи на съответния фонд към края на всеки месец.
104. (нов – решение на ОС-15.03.2004г., изм. решение на ОС-05.05.2004г., изм.
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.) Средствата на резерва се
инвестират и отчитат отделно от собствените средства на пенсионноосигурителното
дружество по реда на чл. 47- 56 от настоящия Правилник.

105. (нова номерация, предишен чл.92 ал.4) Ако постигнатата доходност на ФОНДА
е под размера на определената минимална доходност, разликата се покрива от
допълнителния резерв във ФОНДА, а когато средствата в него не са достатъчни, недостигът
се покрива от резерва в Дружеството.
106. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Размерът на средствата, необходим за покриване
на разликата до минималната доходност, се определя като произведение от броя на
дяловете във ФОНДА към последния работен ден на 24-месечния период, и разликата
между стойността на един дял, при която се достига минималното равнище на доходността
и стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял, при която се достига
минималното равнище на доходност, представлява произведението от стойността на един
дял за последния работен ден на 24-месечния период и коефициент, определен съгласно т.
5 от приложение № 2. от Наредба № 12 / 10.12.2003 г. от КФН .
39
107.(нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Покриването на разликата до минималната
доходност със средства от резерва във фонда се извършва чрез намаляване на броя на
дяловете от резерва на фонда и увеличаване на стойността на един дял.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят на дяловете, с които се намалява
партидата на резерва , се определя като отношение на размера на средствата за покриване
на недостига до минималната доходност към стойността на един дял .
108. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм. – решение на ОС-05.05.2004г.)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм. – решение на ОС-05.05.2004г.) В случай
че постигнатата доходност на фонда е под гарантирания минимум, разликата се покрива от
резерва във фонда. Когато средствата от резерва във фонда не са достатъчни,
пенсионноосигурителното дружество покрива недостига със средства от резерва на
дружеството.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., променена – решение на ОС- 05.05.2004г.)
Покриването на разликата по ал. 1 се извършва чрез прехвърляне на средства от
съответния резерв на дружеството към ФОНДА в деня на покриване на недостига.
.
109. ( нов – решение на ОС-15.03.2004г., променен – решение на ОС-05.05.2004г. ) В
случай че няма формиран резерв във ФОНДА, размерът на средствата, необходими за
покриване на разликата до минималната доходност, се покрива от резерва на Дружеството.
110.( нов – решение на ОС-15.03.2004., променен и доп. – решение на ОС-
05.05.2004г). Стойността на един дял на ФОНДА след покриване на разликата до
минималната доходност, се определя, като стойността на нетните активи на ФОНДА, в която
са включени прехвърлените от резерва на Дружеството средства, се раздели на броя на
дяловете на фонда, намалени с броя на дяловете по чл.107 от настоящия Правилник.
111.(нова номерация, предишен чл.92 ал.5- решение на ОС-15.03.2004)
Заделените средства в допълнителните резерви във ФОНДА и в Дружеството за
гарантиране на минималната доходност на фонда се инвестират при спазване на
изискванията, ограниченията и забраните на Глава Четиринадесета от КСО.
XVIII. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
112.(1)/ изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Попечителският съвет
представлява и защитава интересите на осигурените лица и на пенсионерите във ФОНДА.
(2) В състава на Попечителския съвет се включват по равен брой представители на
национално представените организации на работниците и служителите и на
работодателите, както и един представител на Дружеството.
(3)/ допълнена- решение на ОС-25.03.05/ Представителят на Дружеството в
Попечителския съвет се определя с решение на Съвета на Директорите на Дружеството в
срок два месеца от вписването в съдебния регистър на ФОНДА или най- късно един месец
преди изтичането на мандата на Попечителския съвет.
(4)/ нова- решение на ОС-25.03.05/ В срок един месец от вписването в съдебния
регистър на ФОНДА или най- късно два месеца преди изтичането на мандата на
Попечителския съвет Дружеството отправя до централното ръководство на всяка
национално представена организация на работниците и служителите и на работодателите
писмена покана да определи свои представители в Попечителския съвет на ФОНДА.
40
Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите се
определят от ръководните им органи на национално равнище най- късно един месец от
получаване на поканата.
(5)/ нова- решение на ОС-25.03.05/ Първото заседание на Попечителския съвет се
свиква от Дружеството в срок три месеца от вписването в съдебния регистър на ФОНДА или
в 7- дневен срок след изтичане на мандата на предишния съвет.
113.(1) )/ изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Правата и задълженията
на състава на Попечителския съвет се регламентират с Наредбата за попечителските
съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, /обн. ДВ, бр.19 от 01.03.2005г., в сила от 01.03.2005г./.
(2) )/ изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Устройството, дейността и
функциите, периодичността на заседанията, свикването им, начина за вземане на решения
и други елементи от дейността на Попечителския съвет се регламентират в приет от него
Правилник за дейността му, изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредбата по ал.1
114./ изменен и допълнен-решение на ОС-25.03.05/ Попечителският съвет
осъществява следните функции :
(1) /нова -решение на ОС-25.03.05, изм. и доп. ОС-20.04.05/ разглежда жалби,
молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери във
ФОНДА,отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и /или други институции
и организации и съдейства за уреждане на възникнали спорове ;
(2) /нова -решение на ОС-25.03.05/ следи за спазване на задълженията на
Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА
(3) /нова -решение на ОС-25.03.05/ обсъжда годишния финансов отчет на ФОНДА;
(4) /нова -решение на ОС-25.03.05/ прави писмени предложения за подобряване на
организацията и дейността на Дружеството по обслужване на осигурените лица и
пенсионерите на ФОНДА;
(5) /нова -решение на ОС-25.03.05/ прави писмени предложения по други аспекти от
дейността на Дружеството, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на
ФОНДА;
(6) /нова -решение на ОС-25.03.05, изм. и доп. ОС-20.04.05/ изготвя годишен отчет
за дейността си и го предоставя на Дружеството и на Комисията за финансов надзор , до 30
април следващата година, а в случай, че мандатът на съвета изтича- до датата, на която
мандатът изтича.
115. (1) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05, изм. и доп. ОС-20.04.05/
Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по чл.114,
до Съвета на директорите на Дружеството.
(2) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/Управителният орган на
Дружеството е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния
отчет за дейността на Попечителския съвет, представен в нормативно определения
за това срок, на първото си заседание след получаването им в Дружество, да приеме
решение по тях и да информира писмено председателя на Попечителския съвет за
решението си в 7- дневен срок от датата на заседанието.
(3) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Решенията на съвета имат
препоръчителен характер за Дружеството.
XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
41
116.Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
Дружеството на 11.08.2003г. Правилникът е допълнен и изменен с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 11.09.2003г. и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.09.2003г. и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.12.2003 и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2004. и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 15.03.2004. и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.05.2004. и с Решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 10.03.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 25.03.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 20.04.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.11.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.12.2005г., продължено на
10.01.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
10.04.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. и с решение на Съвета на Директорите от
25.06.2007г. и с решение на Съвета на Директорите по протокол №14 от
29.09.2008г. и с решение на Съвета на Директорите по протокол №16 от 3.11.2008г.
и с решение на Съвета на Директорите от 14.11.2011г.; с Решение на Съвета на
директорите от 06.02.2012 г.; с Решение на Съвета на директорите от 14.03.2012 г.;с
Решение на Съвета на директорите от 06.02.2013 г.; с Решение на Съвета на
директорите от 18.04.2013 г.;с Решение на Съвета на директорите от 26.09.2013 г.; с
Решение на Съвета на директорите от 02.12.2013 г.; изм. с Решение на СД от
28.02.2014 г.; изм. с Решение на СД от 13.10.2014 г.)
117.(доп.-решение на ОС-05.05.2004г. ) Воденето на индивидуалните
партиди в лева и дялове и ежедневната оценка на активите и пасивите на фонда ще се
извършва от 1 юли 2004г.
118.Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в КСО или в друг
нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в страната.
119.За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на
Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по прилагането му.

“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ” АД

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ

V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

VI. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ПАРТИДИТЕ

VIII. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ
СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ.
IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
X. ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
XI. ЕДНОКРАТНО И РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ
XII. /отм. с Решение на СД от 14.11.2011 г./
XIIA /нов раздел, приет с решение на СД от 14.11.2011 г./ ПРОМЯНА НА
УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА В ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД
XIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
НА ПРАВИЛНИКА
ХIV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
XV. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА
XVII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
XVIII. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
3

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. (Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.)Този Правилник урежда условията, реда и
начините за допълнително задължително пенсионно осигуряване в “Професионален
пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ”, учреден и управляван от “Пенсионно осигурително
дружество – БЪДЕЩЕ” АД, наричано по-нататък “Дружеството”, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. “Христо Белчев” №3; с Лицензия за извършване на дейност по
допълнително пенсионно осигуряване, издадена с Решение от Комисията за финансов
надзор №283 – ПОД / 30.07.2003 г. и регистрирано с решение №1 от 08.08.2003г. на
Софийски градски съд по фирмено дело № 8910 / 2003 г. с предмет на дейност извършване
на допълнително пенсионно осигуряване
2. (1) (Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.) Дружеството учредява, управлява и
представлява “Професионален пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ“, наричан по-нататък
“ФОНДА”.
(2) (Изм. Решение на СД – 25.06.2007г.) Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в “Професионален пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ” е дейност по набиране на
задължителни пенсионноосигурителни вноски и тяхното управление във ФОНДА за
осъществяване на съответните плащания при придобиване на права на срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа или
втора категория труд или еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства,
съгласно Част Втора, Дял Втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО), актовете по
прилагането му и този Правилник.
(3) ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице по смисъла на КСО, създадено за
неопределен срок, което се управлява и представлява от Дружеството при
взаимоотношенията му с осигурените лица, държавните органи и всички трети лица.
(4) Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец и в
интерес на осигурените лица, при спазване принципите на надеждност, ликвидност,
доходност и диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.
(5) ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията
или дейността на Дружеството.
(6) Дружеството носи имуществена отговорност пред осигурените лица за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения относно
управлението и представляването на ФОНДА.
3. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Цел на допълнителното задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА е създаване на възможност за целево спестяване,
гарантиращо право на получаване от осигуреното лице на срочна професионална пенсия за
ранно пенсиониране при условията на чл. 168 от Кодеса за социално осигуряване, право на
еднократно изплащане на суми при пожизнено трайно намалена работоспособност над
70.99 на сто или на еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на
починало осигурено лице или на пенсионер.
4. Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на:
задължителност на участието; юридическа самостоятелност на Дружеството и на ФОНДА;
прозрачност, разделност и изключителност на дейността; разрешителен режим и държавно
4
регулиране; задължителна периодична отчетност и разкриване на информация,
представляване интересите на осигурените лица.
5. По смисъла на този Правилник:
5.1. “Осигурено лице” или “Осигурен” е физическо лице, работещо при условията
на първа или втора категория труд на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят
осигурителни вноски за срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране във ФОНДА,
при условия и по ред, определени в Кодекса за социално осигуряване, този Правилник и
осигурителния договор.
5.2. “Осигурител” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение,
както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителните
вноски за други физически лица.
5.3. “Пенсионер” е физическо лицe, което получава срочна професионална пенсия
за ранно пенсиониране от ФОНДА при условията на КСО и този Правилник.
5.4. “Срочна професионална пенсия” е срочно месечно плащане от ФОНДА на
пенсионер.
5.5. “Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на
пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
5.6. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии
от пенсионноосигурителното дружество.
Използваните статистически (актюерски) методи са описани в актюерските разчети на
Дружеството.
5.7. “Технически лихвен процент” е минималното равнище на очаквания
доход от инвестиране на активите на ФОНДА, което се приема с решение на Съвета на
директорите на Дружеството, одобрява се от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, и се използва в
актюерските разчети при изчисляване на дължимите суми за изплащане на бъдещи пенсии
и при определяне размера на пенсионните резерви.
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
6. (1) Във ФОНДА се осигуряват въз основа на сключен договор с Дружеството
лицата, работещи при условията на първа или втора категория труд, независимо от
възрастта им.
(2) (Изм. Решение ОС 05.05.2004г., изм.-решение на ОС- 23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) Осигурени лица във ФОНДА са и служебно
разпределените в него лица съгласно КСО по начин и ред, определени от
Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
7. Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един професионален
пенсионен фонд.
III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
5
8. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА се
осъществява чрез пенсионна схема, изградена на капиталово-покривен принцип на базата
на дефинирани вноски.
9. (1) Осигуряването във ФОНДА е персонално.
(2) Всяко осигурено лице има индивидуална осигурителна партида и индивидуален
осигурителен номер.
(3) Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във ФОНДА.
(4) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените суми и направените удръжки.
(5) Индивидуалната осигурителна партида се води в лева и в дялове.
(6) Не се допуска преразпределянето на средства и дялове между индивидуалните
партиди.
(7) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице не
подлежат на принудително изпълнение.
10. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във ФОНДА дава право
на:
10.1. Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при
условията на чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване.
10.2. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата, натрупани по индивидуалната осигурителна партида – при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70.99 на сто;
10.3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало
осигурено лице или на пенсионер на ФОНДА.
11. Осигуреното лице упражнява правата си по чл.10 и другите си права при
условията и по реда, предвидени в КСО, актовете по прилагането му, този Правилник и
осигурителния договор с Дружеството.
12. Интересите на осигурените във ФОНДА лица се представляват от Попечителски
съвет.
13. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управлението на ФОНДА, Дружеството събира такси и удръжки,
установени в този Правилник, в съответствие с разпоредбите на КСО.
IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
14.(1) /изм. –решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г./ (1)./изм. и
доп. решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. –решение на ОС-
18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г) Всяко лице, работещо при условията на първа
или втора категория труд, независимо от възрастта си, може да подаде до Дружеството
индивидуално заявление за участие във ФОНДА. Редът за подаване на заявлението и
изискванията към формата му се определят с Наредба № 33/19.09.2006г. за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване /Обн. ДВ, бр.83/13.10.2006г./
(2) /изм. –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с
решение на СД от 06.02.2013 г.; изм. с решение на СД от 13.10.2014 г./ Осигурените лица
6
участват във ФОНДА чрез индивидуално заявление до Дружеството, подадено в офис на
дружеството, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) в срок до 3 месеца от възникване
на задължението за осигуряване.Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие
на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението и му
предоставя актуална писмена информация по образец. Когато заявлението за участие се
подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка.Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с
квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕП.
(3)/изм. –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.;изм. с решение
на СД от 06.02.2013 г./ Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен
посредник той задължително представя на лицето легитимационен документ по чл. 123г,
ал.9 от КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления
за участие, съответно за сключване на осигурителни договори от името и за сметка на
дружеството. Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и
дата и попълва определените за дружеството данни.
(4)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с решение
на СД от 13.10.2014 г/ Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление
за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно
заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице,
както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези
непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или
не могат да бъдат вписани в регистъра данните по алинея 13 на чл.14 от Правилника. Във
всеки отделен случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за
конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(5)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.;изм. с решение
на СД от 06.02.2013 г. /Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител,
служителят на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а
осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което вторият екземпляр
от него незабавно се връща на лицето, което го е подало след извършване на регистрация
в регистъра по ал.12. Първият екземпляр остава за дружеството, а третият се изпраща на
Националната агенция по приходите/НАП/ до 20-то число на текущия месец .
(6)/ нова–решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.;изм. с решение
на СД от 06.02.2013 г./ Когато заявлението за участие е подадено като електронен
документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството,
незабавно се изпраща след регистрацията в регистъра по ал.12 на лицето, подало
заявлението на е-mail адреса, посочен в електронния му подпис, съответно на първия
работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден,
а до 20-то число на текущия месец – на НАП.
(7)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ НАП проверява
записаните данни в заявленията и в тримесечен срок от получаване на данните от
дружеството вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване във
фонда и изготвя списък на магнитен носител на лицата, за които е установено , че не
подлежат на осигуряване във фонда
(8)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./НАП изпраща на
дружеството, в договорен с него срок, изготвеният списък с лицата, за които е установено ,
че не подлежат на осигуряване във фонда заедно със съответните заявления за участие, на
които отбелязва, че са невалидни.
(9)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Дружеството
уведомява, чрез осигурителните си посредници, лицата, чиито заявления са невалидни.
7
(10)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ При
констатирани грешки в заявления за участие НАП ги връща на дружеството, до което са
подадени в 15- дневен срок от получаването им по реда на ал.5 и ал.6, като прилага списък
на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Дружеството уведомява лицата с
върнати заявления, чрез осигурителните си посредници, които им разясняват начина за
отстраняване на констатираните грешки.
(11)/ нова –решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Осигурените
лица са длъжни да уведомят дружеството за всяка промяна в личните данни, записани в
подаденото от тях заявления, като прилагат копия от документите, удостоверяващи
съответните обстоятелства.
(12) /променена номерация-стара ал.3, изм.и доп. – решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013 г/.
Пенсионноосигурителното дружество води електронен регистър на подадените заявления
за участие. Дружеството води за управлявания от него фонд само по един регистър на
заявленията за участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(13) /нова – решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.;изм. с
решение на СД от 06.02.2013 г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013 г; изм. с Решение на
СД от 13.10.2014 г./ Вписването на заявленията в регистъра се извършва в срок до три
работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за
осигуряване, като в регистъра се отбелязват следните данни: входящ номер и дата на
подаване на заявлението в дружеството; дата на вписване на заявлението в регистъра;
начин на подаване-на хартиен носител или като електронен документ; трите имена на
осигуреното лице, ЕГН, номер на личната карта; трите имена и служебен номер на
осигурителния посредник, когато заявлението е подадено чрез осигурителен посредник;
дата, на която третият екземпляр на заявлението е изпратен в НАП; данни за лицето,
извършило нотариалната заверка на заявлението, номер и дата на осигурителния договор,
сключен с лицето; забележки по вписани обстоятелства.
(14) /променена номерация-стара ал.5, изм.и доп. – решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г./ За лицата, неизбрали професионален пенсионен фонд по
посочения по- горе ред, се извършва служебно разпределение по регистрираните
професионални фондове по начин и ред, определени от НАП и Комисята за финансов
надзор
(15) /нова – решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.; изм. с
решение на СД от 18.04.2013 г/При или по повод избор на професионален пенсионен
фонд при условията и реда, посочени по- горе, дружеството, негови акционери,
осигурителните посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да
обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други
облаги на подлежащите на осигуряване лица.
(16) /променена номерация-стара ал.4, решение на ОС-18.12.2006г., продължено на
25.01.2007г./ Въз основа на заявлението осигуреното лице и Дружеството сключват
осигурителен договор, с който се уреждат отношенията им по допълнително задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА.
(17) /нова – с Решение на СД от 13.10.2014 г./ Пенсионноосигурителното
дружество съхранява всяко заявление за участие и свързаните с него документи през целия
период на съществуване на осигурителното правоотношение със съответното осигурено
лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не
по-малък от една година от получаване на заявлението.
8
15.(1). Осигурителното правоотношение на лицето с Дружеството възниква от датата
на сключване на осигурителния договор за участие във ФОНДА или от датата на
служебното разпределение във ФОНДА.
(2).Лицата, чието участие във ФОНДА възниква на базата на служебно
разпределение, имат същите права, като лицата, сключили осигурителен договор с
Дружеството въз основа на заявление за участие във ФОНДА.
16. (изм.-решение на ОС- 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
Осигурителният договор задължително съдържа:
16.1. (изм.-решение на ОС- 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. –
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.) Имена и адреси на страните по
договора, търговска регистрация и единния идентификационен код на ФОНДА, пенсионна
лицензия и търговска регистрация, данъчен номер и единния идентификационен код на
Дружеството и съответните данни за осигурителя (работодателя);
16.2. Предмет и действие на договора;
16.3. Предмет и обхват на осигуряването;
16.4. Условия, ред и начин за внасяне на осигурителната вноска;
16.5. Права и задължения на страните;
16.6. Условия, ред и основания за изменение и прекратяване на договора;
16.7. Датата на сключване и влизане в сила на договора;
16.8. Размер на таксите и удръжките, събирани от Дружеството.
17.Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в два екземпляра
– един за осигуреното лице и един за дружеството.
18.При сключване на осигурителен договор осигуреното лице получава Правилника
за организацията и дейността на ФОНДА.
19.(1) За приемане на заявления за участие във ФОНДА и за сключване на
осигурителни договори Дружеството може да ползва осигурителни посредници –
физически или юридически лица.
(2) Отношенията между дружеството и осигурителните посредници се уреждат с
писмен договор, който регламентира правата и задълженията на страните и обема на
дейностите по допълнително пенсионно осигуряване, които осигурителните посредници
могат да извършват.
(3) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за
сметка на Дружеството, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване, съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(4) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да
разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската
тайна и търговския престиж на Дружеството.
(5) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност,
включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на
9
управителен или контролен съвет на търговско дружество, упражняващо охранителна или
сходна на нея дейност.
(6) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по
отношение на своите работници и служители.
(7) (доп.-решение-ОС-05.05.2004г. ) Осигурителният посредник към Дружеството или
лице, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице не могат да работят за
други пенсионноосигурителни дружества.
(8) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници – физически
лица и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица се
легитимират пред трети лица с документ по образец, утвърден от заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
20.Изменения и допълнения в осигурителния договор, произтичащи от изменения и
допълнения на този Правилник, влизат в сила от датата на влизане в сила на съответните
промени в Правилника.
21.Изменения и допълнения в условията за допълнителното задължително
пенсионно осигуряване във ФОНДА се извършват въз основа изменения и
допълнения на действащото законодателство и съответна промяна на този
Правилник.
22.Оигурителният договор се прекратява:
22.1. При промяна на участието на осигуреното лице и прехвърляне на натрупаните
средства по индивидуалната осигурителна партида от ФОНДА в друг професионален
пенсионен фонд по ред и начин, определени с Наредба №3/24.09.2003г. на Комисията за
финансов надзор и този Правилник;
22.2. При смърт на осигуреното лице.
23.При вливане или сливане на ФОНДА с друг професионален пенсионен фонд по
реда на Кодекса за социално осигуряване, правата на осигурените лица и
пенсионерите се запазват като се уреждат съгласно действащото законодателство.
V. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
24.(изм. и доп.- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм. и
доп.- решение на ОС-10.04.06г.) Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване във ФОНДА се осъществява с месечни парични осигурителни вноски,
чийто размер се определя:
а)12 на сто- за лицата, работещи при условията на I /първа/І категория труд;
б) 7 на сто- за лицата, работещи при условията на II /втора/І категория труд;
25. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. с Решение на СД от 14.03.2012
г./ Осигурителните вноски се внасят изцяло от осигурителите, а за лицата по чл. 4а,
ал. 1 от КСО, са изцяло за тяхна сметка.
26. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Осигурителните вноски се внасят
върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
10
27.(изм.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) /изм. с
Решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. с решение на СД от 18.04.2013 г./
(1)Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
се превеждат едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено
осигуряване в специализирана сметка за задължително допълнително пенсионно
осигуряване на Националната агенция за приходите(НАП), след което НАП в срок
до 30 дни от постъпването им ги превежда от специализираната сметка, посочена
от дружеството, по сметка на ФОНДА. Осигурителните вноски на лицата по чл. 4а,
ал. 1 от КСО се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7 от КСО.
(2) /нова, с решение на СД от 18.04.2013/ Чл. 169, ал.4 от ДОПК не се прилага за
осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
При наличие на няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да
погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може
да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се задължението,
на което срокът за плащане изтича най-рано.
/нова, с решение на СД от 18.04.2013/ При несъответствие между подадените
данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване преводите към пенсионноосигурителното
дружество се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата,
изчислени съгласно данните по чл. 5, ал.4, т.1 от КСО.
28.(изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., отм.-
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.)
29.(изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006., изм.-решение
на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.) За неоснователно забавяне на
превода на осигурителни вноски от НАП във ФОНДА , НАП дължи законна лихва за
периода на забавянето.
30.(нов – решение на ОС-15.03.2004, изм., променена номерация- решение на ОС-
05.05.2004г., изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006.)
(1) ( изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006.)
Лихвите, преведени от НАП върху сумите от осигурителни вноски се
разпределят по индивидуалните партиди на осигурените лица по посочения по- долу
начин .
(2) (променена – решение на ОС-15.03.2004 променена номерация- решение на
ОС-05.05.2004г., изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Лихвата
от банкови депозити на средствата от осигурителни вноски, които поради липса,
недостатъчна или некоректна информация в Персоналния регистър за осигурени
лица, не са преведени от НАП в законоустановения срок – пропорционално на
натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата, които са осигурявани в
фонда през периода ,за който се отнася лихвата.
(3) (променена – решение на ОС – 15.03.2004г., изм. и доп., променена номерация-
решение на ОС-05.05.2004г., изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на
10.01.2006г.) Лихвата по ревизионни актове за начет, съставени от контролни органи
на НАП за невнесени вноски за фонда – в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация, като вноски, с което се увеличава броя на дяловете
по индивидуалната партида на лицата, за които се отнася .
(4) ( променена – решение на ОС – 15.03.2004г., променена номерация- решение
на ОС-05.05.2004г., изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
11
Лихвата за неоснователно забавяне на преводите от НАП на сумите от осигурителни
вноски – в съответствие с предоставената от НАП персонализирана информация , за
лицата , за които се отнася.
(5) (изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
1. (нова- решение на ОС-05.05.2004г.). Лихвите по ал.2-4 се третират при
отчитането им в ИОП като вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване
2. (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) Лихвата по актове за начет , съставени от контролни
органи на НАП за невнесени вноски за фонда – в съответствие с предоставената от
НАП персонализирана информация , като постъпление , с което се увеличава броя на
дяловете по индивидуалната партида на лицата , за които се отнася .
3. (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм. -решение на ОС-23.12.2005г.,
продължено на 10.01.2006г.) ) Лихвата за неоснователно забавяне на преводите от
НАП на сумите от осигурителни вноски – в съответствие с предоставената от НАП
персонализирана информация , за лицата , за които се отнася.
31.( изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
Взаимоотношенията между Дружеството и НАП се уреждат с договор.
32.( изм. -решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
носи отговорност пред осигурените лица само за реално преведените от НАП във ФОНДА
осигурителни вноски.
VI. (нов раздел – решение на ОС-15.03.2004) ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
33 ( нов – решение на ОС-15.03.2004) .
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Приходите на ФОНДА не се облагат с
данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) Приходите от инвестиране на активите на ФОНДА,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък
по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Услугите по допълнителното
задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за
данък върху добавената стойност.
34.(нов – решение на ОС-15.03.2004). Вноските на работодателите за
допълнително задължително пенсионно осигуряване се признават за разход за
дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.
VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ
35.Вноските за допълнително задължително осигуряване във ФОНДА и средствата,
прехвърлени от друг професионален фонд, се записват и натрупват по
индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им
по сметката на ФОНДА.
12
36.(1) Осигурителната партида се води в лева и в дялове. Вноските за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг професионален
фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(2) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на ФОНДА.
(3) Дяловете във ФОНДА са равни помежду си по стойност като стойността на всички
дялове и части от дялове във ФОНДА е равна на стойността на нетните активи на ФОНДА.
(4) В деня на постъпването на първата вноска за осигуреното лице във ФОНДА или в
деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалната партида в дялове,
стойността на един дял е равна на 1 лев.
(5) Удръжките, които се правят в полза на Дружеството като процент от всяка
осигурителна вноска, се извършват преди определянето на дяловете по ал.1.
(6) Доходът от инвестиране на средствата на ФОНДА се включва при определянето
на стойността на един дял съгласно ал.2.
(7) (доп.-решение на ОС -05.05.2004г.) Редът и начинът за изчисляване и обявяване
на стойността на един дял се определят в Наредба №9 от 19.11.2003г.на Комисията за
финансов надзор за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионносигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди /Обн. ДВ бр.109/2003г./ и
се извършва съгласно раздел VIII, чл.45-57 от този Правилник.
37. (доп.-решение на ОС -05.05.2004г.) В индивидуалната осигурителна партида се
отразяват:
37.1(доп.-решение на ОС -05.05.2004г., изм.-решение на ОС-10.04.06г.)
Направените вноски съгласно осигурителния договор, преведени от НАП , включително и
лихвите по чл.30 от този Правилник.
37.2. Средствата, прехвърлени от друг професионален пенсионен фонд;
37.3. Събраните такси и удръжки;
37.4. Разпределеният доход от инвестиране активите на ФОНДА;
37.5. Изплатените еднократно суми на осигурено лице;
37.6. Изплатените еднократно или разсрочено суми на наследник на осигурено лице
или пенсионер;
37.7. Изплатените пенсии, както и еднократно или разсрочено изплатени суми на
пенсионер.
38.Индивидуалната осигурителна партида се заверява с:
38.1. Размера на осигурителната вноска, намален със съответната удръжка по този
Правилник;
38.2. Размера на средствата, прехвърлени от друг професионален пенсионен фонд;
38.3. Размера на реализирания доход от инвестирането на средствата на ФОНДА.
39.Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
39.1. Прехвърляне на натрупаните средства в друг професионален пенсионен фонд;
39.2. Еднократно изплащане на натрупаните средства в партидата;
39.3. Изплащане на последната сума в случаите на разсрочено плащане;
39.4. Изплащане на последната пенсия.
40.(нов – решение на ОС-15.03.2004, доп.-решение на ОС-05.05.2004г)
Индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице във фонда съдържа:
40.1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
13
осигуреното лице;
40.2. (нова – решение на ОС-15.03.2004) номер и дата на осигурителния договор,
съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;
40.3. (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на постъпилите
осигурителни вноски;
40.4. (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на прехвърлените
средства от и към индивидуалната партида;
40.5. (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на удържаните такси;
40.6. (нова – решение на ОС-15.03.2004) брой дялове, съответстващи на всяка
вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е
определен броят дялове;
40.7. (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на изплатени средства от
индивидуалната партида;
40.8. (нова – решение на ОС-15.03.2004) брой дялове, съответстващи на
изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове.

41.(нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.-Решение на ОС-05.05.2004г.) . При
сключване на пенсионен договор в индивидуалната оситурителна партида се
отразяват номерът и датата на пенсионния договор;
41.1. (нова – решение на ОС-15.03.2004, отм.- Решение на ОС-05.05.2004г.)
41.2. (нова – решение на ОС-15.03.2004, отм.- Решение на ОС-05.05.2004г.)
42. (нов- решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или
прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или
прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на
постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се увеличава
броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени средства в друг
фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на
един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или
прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява
броят дялове по индивидуалната партида.
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004) При еднократно изплащане на средства от
партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове
по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане.
(4) (нова – решение на ОС-15.03.2004) При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от
дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя
към момента на издаване на разпореждането за изплащане – за първото плащане, и
към първо число на месеца – за всяко следващо плащане.
(5) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят дялове се води по индивидуалната
осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка.
43.Дружеството задължително изпраща на осигурените лица в срок до 31 май всяка
година безплатно писмено извлечение от индивидуалните им партиди към 31 декември на
14
предходната година по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
44.(1) Осигурените лица имат право на безплатна писмена иформация за
състоянието на индивидуалната им партида най-малко веднъж в рамките на една
календарна година.
(2) Информацията по ал.1 се отнася до натрупаните средства по индивидуалната
партида, доходността от тяхното управление и произтичащите от набраните средства
пенсионни права.
(3) Информацията по ал.1 се предоставя при поискване от осигуреното лице в 15-
дневен срок от завеждане на писмената му молба.
(4) Информацията по ал.1 се предоставя на осигуреното лице при спазване на
изискванията за защита на личните данни съгласно действащото законодателство.
(5) При смърт на осигуреното лице правото по ал.1 се придобива от неговите
наследници, определени съгласно КСО и този Правилник.
VIII. ( заглавие изм. – решение на ОС-15.03.2004) ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА
ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ.
45. Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец при
спазване изискванията на КСО и в интерес на осигурените лица.
46.Основните принципи, от които се ръководи Дружеството в инвестиционната си
дейност са:
46.1. Надеждност;
46.2. Доходност;
46.3. Консервативност и сигурност;
46.4. Ликвидност;
46.5. Диверсификация;
46.6 Контрол;
47.(изм.-решение на ОС-18.12.2006г.)Основните цели на инвестиционната политика
на Фонда са:
47.1. (изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.; изм. с Решение на СД от 28.02.2014
г.) Основната инвестиционна цел е съхранение на средствата на Фонда и
номиналното им нарастване в средносрочен план, както и запазване и увеличаване
на покупателната стойност на средствата му в дългосрочен план;
47.2. (изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.;изм. с Решение на СД от 28.02.2014
г.) За изпълняване на инвестиционните си цели Дружеството ще провежда активна
инвестиционна политика, като максимизира доходността в дългосрочен план чрез
активно управление на активите при строго съблюдаване на ограниченията;
47.3. (изм. с Решение на СД от 28.02.2014 г.) При структурирането на
инвестиционния портфейл – преобладаващо участие на ценни книжа, търгувани на
регулирани пазари в България и други страни от Европейския съюз. Средствата на
Фонда се разпределят при спазване на диверсификация с цел да се минимизират
рисковете при инвестирането;;
15
47.4. .(изм.-решение на ОС-18.12.2006г.) Получаване на стабилна доходност –
търсене на оптимална доходност при умерено ниво на риск, съобразено с ликвидните
нужди на ФОНДА;
47.5.(изм. и доп.-решение на ОС-18.12.2006г.) Минимизиране на рисковете,
свързани с управление на инвестиционния портфейл – ликвиден риск, валутен риск,
кредитен риск, риск, свързан с инвестиции в акции и риск, свързан с инвестициите в
недвижими имоти чрез използването на широк набор от инвестиционни инструменти и
техники, съгласно Наредба 34 на КФН от 04.10.2006 г. СД утвърждава Вътрешни правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
ФОНДА и ги представя на Зам. – председателя на КФН в 7-дневен срок от тяхното
утвърждаване, изменение и допълнение.
47.6 .(изм. и доп.-решение на ОС-18.12.2006г.) Поддържане на текуща ликвидност –
чрез инвестиции в краткосрочни финансови инструменти и банкови депозити, съобразени
със срочността на задълженията на ФОНДА.
47.7. Осъществяване на текущ контрол на постъпилите средства във ФОНДА и
навременното им инвестиране във финансови инструменти.
47.8. Строго спазване на съществуващите нормативни изисквания за лимити,
ограничения и забрани при инвестициите във финансови инструменти.
48. (изм.и доп., променена номерация- Решение на ОС- 05.05.2004г., изм. и доп. –
решение ОС- 18.12.2006г.) Средствата на ФОНДА могат да бъдат инвестирани , при
спазване на законовите ограничения за инвестиране, само в:
48.1.(нова- решение ОС- 18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг.
48.2.(нова- решение ОС- 18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.)) акции, извън посочените по т. 3 и 9, приети за търговия на регулиран пазар
на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа;
48.3.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) акции на дружество със специална
инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на
дружеството – до 5 на сто от активите на ФОНДА;
48.4.(нова- решение ОС- 18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг.
48.5.(нова- решение ОС- 18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, съгласно Наредба 29 на
КФН от 12.07.2006 г., получили разрешение да извършват банкова дейност на
територията на Република България;
нов 48.6.(нова- решение ОС- 18.12.2006г. изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
16
48.7.(нова- решение ОС- 18.12.2006г., изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г., изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т. 6 и т. 16 от чл. 48 на Правилника, приети за търговия на регулиран
пазар на ценни книжа;
48.8.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.)
обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето
задължение да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в
срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат
прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
48.9.(нова- решение ОС- 18.12.2006г., изм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г., изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) акции и/или дялове, издадени от
колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
48.10.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от:
а) държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни
банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
48.11.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други
държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
48.12.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на комисията:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
48.13.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 8, 10,
11, 12 и 14 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се
намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
17
Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава,
посочена в наредба на комисията;
48.14 .(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) банкови депозити в банки с кредитен
рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на
държава, посочена в наредба на комисията;
48.15.(нова- решение ОС- 18.12.2006г.) инвестиционни имоти в страната, в
държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство – до 5 на сто от активите
на ФОНДА.
48.16.(нова- решение СД- 14.11.2011г.) корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или
друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни
и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска
приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца
от издаването им – до 10 % от активите на фонда.
49.(отм.-решение на ОС-18.12.2006г.)
49а .(нов-решение на ОС-18.12.2006г.)
(1) .(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не
може да инвестира средствата на ФОНДА за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от
свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от КСО или
от свързани с тях лица.
(2)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Активи на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на
предвидените в КСО случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на
това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
18
(3)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се
прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
(5)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не може
да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на
управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ценни
книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на
съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този
пазар.
(6)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не се допуска ползването на инвестиционните
имоти, собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за
нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него
лица.
50.(1) (променена номерация- решение на ОС-05.05.2004г., отм.- решение на ОС-
18.12.2006г. )
(2) (нова- решение на ОС-05.05.2004г., отм.- решение на ОС-18.12.2006г. )
(3) (нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., отм.- решение
на ОС-18.12.2006г. )
(4) (нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.-решение
на ОС-10.04.06г. , отм.- решение на ОС-18.12.2006г. )
50а. (нов- решение на ОС-18.12.2006г. ) Общата стойност на инвестициите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ценни книжа, издадени от
един емитент, не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда. Ограничението
не се отнася за инвестициите в ценни книжа, издадени или гарантирани от
държавата, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран
дълг и дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
50б. (нов- решение на ОС-18.12.2006г. )
(1)(нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не
могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко
или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
емитента.
(2) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Пенсионноосигурителното дружество и
управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат
да придобиват акции, издадени от един емитент.
19
(3) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Не повече от 20 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 48,т.2, т.11., буква “в” и т.12, буква „в“.
(4) (нова- решение на ОС-18.12.2006г., изм. и доп.- решение на ОС, продължено на
25.01.2007г. ) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 48. т. 4, т. 11,
буква „а“ и т. 12, буква „а”; но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в емисии,
издадени от една община;
(5) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Не повече от 25 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
банкови депозити по чл. 48 т. 5 и т.14, като инвестициите в банкови депозити в една банка не
могат да превишават 5 на сто от активите на фонда;
(6)(нова- решение на ОС-18.12.2006г., изм. и доп.- решение на ОС , продължено на
25.01.2007г. ) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 48, т. 7, т. 11,
буква „б“ и т. 12, буква „б“; но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в емисии,
издадени от един емитент;
(7) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Не повече от 15 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 48, т. 9 и т.13, като инвестициите в ценни книжа на колективни
инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да
превишават 5 на сто от активите на фонда;
(8) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. ) Не повече от 20 на сто от активите на фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат деноминирани във
валута, различна от лев и евро.
(9) (нова- решение на ОС-18.12.2006г., отм.- решение на ОС, продължено на
25.01.2007г. )
(10) (нова- решение на ОС-18.12.2006г. , отм. решение на ОС, продължено на
25.01.2007г. )
.
(11) (нова- решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. ) Активите на
ФОНДА могат да бъдат инвестирани до 100% в ценни книжа по чл. 48, т. 1 и чл. 48, т. 10.
50в.(нов- решение на ОС-18.12.2006г. Дружеството е длъжно да приведе активите
на ФОНДА с изискванията на Правилнака и с количествените ограничения за тези активи, в
тримесечен срок от датата на превишение на съответното инвестиционно ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на ФОНДА;
2. промяна в общата стойност на активите на ФОНДА;
20
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
В тези случаи, до привеждане на активите на ФОНДА, в съответствие със законовите
изисквания, пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда
активи, по отношение на които е нарушено ограничението.
50г.( нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не
може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване или да бъде гарант на трети лица с
активите на ФОНДА.
50д.( нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество може
да сключва от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по
чл. 48, т.1 – т. 15 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
50е.( нов- решение на ОС-18.12.2006г.)
(1)( нова- решение на ОС-18.12.2006г.) С цел намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на ФОНДА, Дружестовото може да сключва сделки, които предвиждат
отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок.
Такива сделки са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(2)( нова- решение на ОС-18.12.2006г.) Условията за сключване на сделките по
ал.(1), както и за изискванията и ограниченията към тях, се определят с Наредба на
Комисията за финансов надзор.
50ж.( нов- решение на ОС-18.12.2006г.) Дружеството е длъжно до 31 март всяка
година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на
инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по
21
данни към края на предходната година по утвърдени формат и изисквания от Заместник
председателя на Комисията за финансов надзор.
51.(1) (доп.- решение на ОС-05.05.2004г. ; отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.)
(2) (отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.)
(3) /отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./
52.Доходът от инвестирането на активите на ФОНДА се начислява по
индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски
във ФОНДА.
53. (нов – решение на ОС-15.03.2004) След 01.07.2004 г. разпределението на
дохода от инвестирането на средствата на ФОНДА по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите се извършва всеки работен ден едновременно с
оценката на неговите активи и пасиви , като дохода се включва в стойността на дяла
за съответния ден за който е бил определен .

54. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял се изчислява за
всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял по ал. 1 се
изчислява, като стойността на нетните активи на ФОНДА към края на предходния
работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял се определя с
точност до петия знак след десетичната точка.

55. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.- решение на ОС- 05.05.2004г.) Общият
брой на дяловете на ФОНДА е равен на сумата от дяловете, записани по
индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва по чл. 99, ал. 2
от настоящия Правилник и дяловете в партидата на неперсонифицирани суми.

56. (нов – решение на ОС-15.03.2004
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от дружеството до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружеството и в
неговата електронна страница.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
дружеството и в неговата електронна страница.
57.(1) Дружеството е длъжно да постигне минимална доходност при управлението на
активите на ФОНДА.
(2) Размерът на минималната доходност по ал.1 се определя в процент от заместник-
председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, към края на всяко
тримесечие в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие.
(3) Когато постигнатата доходност от ФОНДА е по-ниска от минималната доходност,
определена по реда на ал.2, Дружеството е длъжно в 10-дневен срок от обявяването й да
покрие разликата до минималната доходност от специално създадените за целта резерви
във ФОНДА и в Дружеството.
22
IX. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
58.(1) За осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управление на ФОНДА, Дружеството събира следните такси и удръжки:
1. Удръжка като процент от всяка осигурителна вноска в размер 5.00 (пет) на сто,
която се използва за администриране и управление на ФОНДА;
2. Инвестиционна такса в размер 1.00 (едно) на сто годишно върху стойността на
нетните активи на ФОНДА, в зависимост от периода, през който са били управлявани от
Дружеството;
3. (допълнена-Решение на СД-14.11.2011г.) Такса в размер на 20.00 (двадесет) лева,
която се заплаща от осигуреното лице при всяко прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната му партида в професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова
банкова сметка, в срок до 5-то число на месеца, в който се прехввърлят средствата , и в
случай, че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението за
прехвърляне. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се впесват
трите имена и ЕГН на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени
участието си.
(2) Размерът на удръжката по ал.1, т.1 се определя и изменя с решение на Съвета на
директорите. Тя се отчислява от преведената по сметката на фонда осигурителна вноска
преди записването й по индивидуалната партида и преди определянето на дяловете.
(3) (нова- решение на ОС- 05.05.04г. )Удръжката по ал.1, т.2 се отчислява по ред
иначин, определен от Комисията за финансов надзор.
(4) (изм., предишна ал.3 -решение на ОС- 05.05.04г. ) Таксата по ал.1, т.3 не се
заплаща при промяна на участието и прехвърляне на натрупаните по партидата средства в
друг професионален пенсионен фонд поради несъгласие на осигуреното лице с изменения
и допълнения на този Правилник.
X. ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
59.(1) /изм и доп.-решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.; изм.
с Решение на СД от 06.02.2012 г./ От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален
пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при :
59.1.1/изм и доп.-решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г. ;
изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Не по-малко от 10 години осигурителен стаж при
условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и
6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
59.2.2/ изм и доп.-решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.;
изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./. Не по-малко от 15 години осигурителен стаж
при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5
години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО
(2) /нова с Решение на СД от 06.02.2012 г. /: От 31 декември 2015 г. възрастта по
ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща
календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете,
работили при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО,
и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на втора
категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО
23
60. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа от КСО.
61. (1) (изм. с Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г. изм. с Решение на
СД от 06.02.2012 г.). До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10
години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора
категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за
жените и 100 за мъжете и са:
61.1.1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за
мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора
категория труд;
61.1.2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна
възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за
жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.
.
(2) (изм. с Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г.; изм. с Решение на СД от
06.02.2012 г.) До 31 Декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години
осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал.3 на КСО, могат да се
пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 на КСО, при условие че имат сбор от
възрастта и осигурителен стаж 90 и 52 годишна възраст за мъжете и 47 годишна възраст за
жените.
(3) /изм и доп.-решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г. , изм. с
Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.)
До 31 Декември 2014г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при
условията на чл. 104 ал. 3 на КСО, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т.1 и 2 от
Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от 45 годишна възраст, ако имат сбор
от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията
на чл. 104, ал. 3 от КСО.
(4) /отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./
(5) /нова–решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., отменена-
решение на ОС-10.04.06г./
(6) /нова с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат да
им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със
заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по
индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава
чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното
пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд,
едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното
обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното
поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на
пенсионноосигурителното дружество
(7) /нова- решение на ОС- 05.05.04г. променена номерация-текст на стара ал.5-
решение на ОС от 23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.; изм. с Решение на СД от
24
06.02.2012 г./ Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата, които получават пенсия за за
осигурителен стаж и възраст, се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено
осигуряване. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства,
пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт.
62.(1) Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране се определя
от Дружеството на базата на:
2. Натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида към датата на
отпускане на пенсията;
3. Срока на получаване на пенсията
4. Техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети, одобрен от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
(2) При определяне на очаквания срок за получаване на срочна пенсия за ранно
пенсиониране се изхожда от максималния възможен период до придобиване правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО. В случай че лицето придобие
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО преди края на срока,
за който е отпусната професионалната пенсия, с последната пенсия му се изплаща и
остатъка в индивидуалната осигурителна партида.
63.(1) Осигуреното лице, придобило право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране, подава до Дружеството молба за отпускане на пенсия по образец.
(2) Към молбата осигуреното лице прилага копие от осигурителния договор и
документ, удостоверяващ придобитото право на пенсия – удостоверение образец УП-30,
издавано от работодателя.
(3) Молбата за отпускане на пенсия се разглежда от Дружеството в срок до 30 дни от
завеждането й в деловодството на Дружеството.
(4) В случай, че някой от представените документи е неточен или непълен, както и
при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това в срока по ал.3 и
го поканва да представи съответните поправени или нови документи. От датата на
представянето им тече нов 30-дневен срок.
64.(1) При одобрение на молбата Дружеството издава Решение за отпускане на
пенсия, за което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок и го поканва да
сключи пенсионен договор с Дружеството.
(2) /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г./
Пенсионният договор задължително съдържа:
1. /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.
решение на ОС- 18.12.2006, продължено на 25.01.2007г./ Наименование, седалище,
адрес на управление, търговска регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и
единния идентификационен код на Дружеството;
2. Имената и личните данни на пенсионера;
3. Началния размер на пенсията;
4. Периодичността и начина за преизчисляване /актуализиране/ на пенсията;
5. Реда и начина за изплащане на пенсията;
6. Правата на наследниците на пенсионера;
7. Реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. Разходи по изплащането на пенсията;
9. Условията за изменение и прекратяване на договора.
25
(3) Пенсионният договор може да се изменя и допълва по взаимно писмено
споразумение на страните.
65.(1) Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на професионална
пенсия, ако молбата за отпускане на пенсия е подадена в 6-месечен срок от тази дата.
(2) В случай, че молбата е подадена след срока по ал.1, пенсията се отпуска от
месеца, следващ този, през който е издадено решението за отпускане на пенсия.
66.(1) Дружеството изплаща отпуснатите пенсии до 10-то число на текущия месец.
(2) Пенсията се изплаща по определения в пенсионния договор начин, който може да
бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова сметка) или чрез пощенски запис.
(3) Разходите за изплащане на отпуснатите пенсии чрез банков превод са за сметка
на Дружеството.
67(1) При отказ да уважи молбата за отпускане на пенсия, Дружеството изпраща на
осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от изтичането на срока по
чл.63, ал.3 или 4 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
(3) Възражението се разглежда от изпълнителнителните директори на Дружеството,
които се произнасят с мотивирано решение в 15-дневен срок от завеждането му в
деловодството на Дружеството, с което уважават направените във възражението искания
или оставят в сила взетото Решение.
(4) (нова- решение на ОС- 05.05.04г. ) При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с решението по ал.3, то има право да потърси правата си по съдебен ред.
67а/(променена номерация- решение на ОС- 05.05.04г. )(1) Отпуснатите от
Дружеството професионални пенсии за ранно пенсиониране се преизчисляват
/актуализират/ един път годишно с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
(2) Актуализирането на размера на месечната пенсия се извършва като настоящия й
размер се умножи с коефициент за индексация, който се определя в зависимост от
разпределения доход от инвестиране на средствата на ФОНДА след приспадането на
дохода, разпределен чрез олихвяване с техническия лихвен процент, оставащия срок за
изплащане на пенсия и техническия лихвен процент, използвани в актюерските разчети,
одобрени от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор”.
(3) Актуализирането се прави след разпределяне на дохода за последния месец на
календарната година в срок до 30 дни от края на годината.
(4) Актуализиране на месечната пенсия за всеки пенсионер се извършва, в случай че
размерът на новата пенсия се повишава най-малко с десет процента в сравнение с размера
на настоящата пенсия.
(5) Новият размер на пенсията се отнася за периода до следващата актуализация.
68.(1) Пенсията се прекратява със смъртта на пенсионера.
(2) Изплащането на пенсията се прекратява от 1-во число на месеца, следващ
месеца на смъртта на пенсионера
69.Дружеството гарантира запазване на правата на лицата, получаващи срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране от ФОНДА, в случаите на изменения и
26
допълнения в този Правилник, влезли в сила след издаването на Решението за отпускане
на пенсия.
XI. ЕДНОКРАТНО И РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ
70.(1) (изм. –Решение на ОС- 05.05.2004г., изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г. )
Право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по
индивидуалната партида, възниква за осигуреното лице при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70.99 на сто.
(2) ( изм.-Решение на ОС-05.05.2004г. ) Осигуреното лице има право при
пенсиониране да изтегли еднократно набраните средства по индивидуалната осигурителна
партида от професионалния фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране по условията на чл. 59.
71.(1) Осигуреното лице, придобило право на еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата по индивидуалната партида, подава до Дружеството молба за еднократно
изплащане на средства по образец.
(2) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Към молбата осигуреното лице прилага
копие от осигурителния договор и експертно решение на Териториалната експертна
лекарска комисия /ТЕЛК/ или на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/,
удостоверяващо процента на пожизнено трайно намалената работоспособност.
(3) В молбата осигуреното лице посочва конкретния размер на средствата, които
желае да му бъдат изплатени еднократно в рамките на определените от КСО 50 на сто от
всички средства по партидата, както и начина, по който да бъде извършено плащането.
(4) Молбата за еднократно изплащане на средства се разглежда от Дружеството в
срок до 30 дни от завеждането й в деловодството на Дружеството.
(5) В случай, че някой от представените документи е неточен или непълен, както и
при липсващ документ, Дружеството информира осигуреното лице за това в срока по ал.4 и
го поканва да представи съответните поправени или нови документи. От датата на
представянето им тече нов 30-дневен срок.
72.(1) При одобрение на молбата Дружеството издава Решение за изплащане, за
което писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок.
(2) (изм. и доп. с Решение на СД по Протокол № 16/03.11.2008г.) Дружеството изплаща
определените с Решението за изплащане средства, в срокове и по ред и начин, посочени в
чл. 42 по- горе.
(3) (доп.-решение на ОС-23.11.2005) Средствата се изплащат по начина, посочен в
молбата на осигуреното лице, който може да бъде: чрез банков превод (разплащателен
влог, картова сметка), чрез пощенски запис или по касов път.
(4) Разходите за еднократното изплащане на средствата чрез банков превод са за
сметка на Дружеството.
73.(1) При отказ да уважи молбата за еднократно изплащане на средства,
Дружеството изпраща на осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от
изтичането на срока по чл.71, ал.4 или 5 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
27
(3) (нова- решение на ОС- 05.05.04г. ) При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с получения отговор на възражението, то има право да потърси правата си по
съдебен ред.
74.(1) При смърт на осигурено лице във ФОНДА на неговите наследници, преживелия
съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено
натрупаните средства по индивидуалната му партида.
(2) При определянето на правоимащите наследници се спазват редът на наследяване
и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
75.При смърт на пенсионер на ФОНДА на неговите наследници, определени съгласно
чл.74, се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
76.Когато осигуреното лице или пенсионерът няма наследници, определени съгласно
чл.74, натрупаните средства по индивидуалната партида или остатъкът по нея се
прехвърлят в държавния бюджет.
77.(1) Правоимащите наследник/наследници подават до Дружеството молба за
изплащане на средства по образец.
(2) (изм.-Решение на ОС-05.05.2004г.) Към молбата се прилага смъртен акт на
осигуреното лице или пенсионера на ФОНДА и удостоверение за наследници.
(3) В молбата се посочва вида изплащане, който се избира – еднократно или
разсрочено, както и начина, по който да бъде извършено плащането.
(4) Молбата се разглежда и еднократното изплащане на средства се извършва по
реда и в сроковете по чл.71, ал.4 и 5, чл.72 и чл.73 от този Правилник.
78.(1) Когато молбата на наследника/наследниците за разсрочено изплащане на
средствата бъде одобрена, Дружеството издава съответно Решение и ги поканва да
сключат Договор за разсрочено плащане, с който се определят условията, реда и
периодичността за изплащане на средствата.
(2) Размерът на всяко отделно плащане не може да бъде по-малък от 20 на сто от
минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора.
(3) Когато размерът на средствата по партидата или на остатъка по нея не е
достатъчен с оглед изискванията на ал.1 и 2, средствата се изплащат еднократно.
(4) Съгласно предвиденото в договора по ал.1, разсроченото изплащане на
натрупаните средства или на остатъка по индивидуалната осигурителна партида може да се
извърши :
1. На равни части, определени на базата на натрупаните средства или остатъка в
индивидуалната осигурителна партида към датата на отпускане на пенсията и техническия
лихвен процент. Разпределеният доход от инвестиране на средствата на ФОНДА, след
приспадането на дохода, разпределен като техническа лихва се изплаща с последната
дължима сума.
2. По свободен план-график за изплащане, приложен към договора. Разпределеният
доход от инвестиране на средствата на ФОНДА се изплаща с последната дължима сума.
XII./раздел отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
28
изм.-80.( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г.) ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
XIIА./нов раздел, приет-Решение на СД-14.11.2011г. )
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА В ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
80а/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Осигуреното лице има право да промени участието си във ФОНДА и да прехвърли
натрупаната сума по индивидуалната си партида в друг професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от
датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му
разпределение след възникване на задължението му за осигуряване.
(2) Извън случаите в ал. (1) участието във ФОНДА може да се променя след изтичане на
една година от сключване на осигурителния договор.
(3) Участието във ФОНДА може да се променя без ограничение в случаите на несъгласие на
осигуреното лице с извършени промени в този Правилник, освен ако те произтичат от
изменение на нормативната уредба. В тези случаи осигуреното лице може да промени
участието си във ФОНДА като подаде заявление по образец в тримесечен срок от
уведомяването за извършените промени съгласно предвиденото в КСО и този Правилник.
(4) В случаите, посочени в ал. 1-3 осигуреното лице може да промени участието си и да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида, като подаде заявление по
образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине.
(5) Редът и начинът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида в
друг професионален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество се
извършва, съгласно Наредба №3/24.09.2003г. на Комисията по финансов надзор за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице
от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество / Обн., ДВ., бр.90/2003г., изм. и доп. бр.9/2004г.
и бр. 85/2004г.в сила от 01.10.2004г., изм. бр.50 от 17.06.2005г.; в сила от 01.07.2005г.; попр.
бр. 52 от 24.06.2005г.; изм. бр.7 от 24.01.2006г.; в сила от 01.01.2006г.; изм. и доп. бр. 78 от
07.10.2011г., в сила от 01.01.2012г./
1. Формулярите на заявления по ал. 4, наричани по-нататък „заявления за промяна на
участие“, се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна
химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя
поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват
указания за попълване на заявлението съгласно образец на КФН.
2.Електронните формуляри на заявленията по ал. 4 и на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на
хартиен носител.
80б/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на
пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно
заявление).
(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се
легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител,
подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална
29
заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран
електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е
без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени
или неправилно попълнени данни.
(5) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице
подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване
съгласно чл. 80ж, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното
дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече
срокът по чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в
осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството
удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име,
служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния
екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като
електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден
след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице
е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие
задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от
официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се
избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики
на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец на КФН.
80в/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са
длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за
допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията
за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(3) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в
срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.
80г/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани
заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на
месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество,
регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата,
30
в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен
протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление
за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с
квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички
необходими данни.
(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в
което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра
и в регистъра по чл.80в, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с
писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с
отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 80д,
ал. 1 и 2.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на
участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на
всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи
екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е
получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се
осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.
80д/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в
управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. в срока и по реда на чл.80г, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни
дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
промяна на участие, когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 80б, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл.
171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал.
2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата
информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно
електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е
подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след
изтичане на срока по чл.80г, ал. 6, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто
пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички
писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 – и
31
заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на
съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като
прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като
взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С
решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се
произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди отказа
на същото основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го
изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол
първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица
пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които
основава отказа си.
(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай
кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е
отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 80е – чл.80з включително.
80е/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 80ж, ал. 2, и
в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на
дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи
такава.
(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 1
от дружеството, в което го е подало, с искане по образец на КФН. Искането се подава на
хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов
осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(3) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на
дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида.
(4) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена
и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае
да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката
на дружеството в срока по ал. 1.
(5) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят следната информация:
32
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата,
уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за
промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за
прехвърляне;
б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от
преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна
на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са
осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на
заявлението си за промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата,
които желаят да променят участието си.
(6) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на
участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция
за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от
Кодекса за социално осигуряване.
(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен
институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
(8) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи
на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 80ж, ал.
2. В случаите по ал. 7, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна
на участие.
80ж/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за
промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна
на участие не е прекратена съгласно чл. 80е, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банкови
сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е
осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне
на средствата.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите
15 май – за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с
регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани
заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през
четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези
дати.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един
дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по
реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
33
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на
фонда, до датата на прехвърляне;
(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества
изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за
техните индивидуални партиди.
(5) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок 7 работни дни
от деня на прехвърлянето, изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили,
извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в
заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка
или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се
изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
80з/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
След получаване на уведомлението по чл. 80е, ал. 6 Националната агенция за
приходите превежда на датите по чл. 80ж, ал. 2 дължимите осигурителни вноски,
включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените
лица са преминали.
80и/нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за
финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по
образец на КФН.
(2) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет
актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да
бъде платена таксата за прехвърляне.
(3) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет
образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори и на исканията по чл. 80е, ал. 2, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
81. Осигуреното лице има право при пенсиониране да прехвърли набраните средства
по индивидуалната осигурителна партида от професионалния фонд в универсален фонд,
ако не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по условията
на чл. 59.
XIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ПРАВИЛНИКА
82../изм.-решение на ОС-18.12.2006г.-продължено на 25.01.2007г./ Настоящият
Правилник се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
83. Направените изменения и допълнения влизат в сила след одобрението им от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, който се
произнася с решение.
84. (1) (изм. –Решение на ОС-05.05.2004г. ) Дружеството уведомява осигурените
лица за конкретните изменения и допълнения в Правилника лично или чрез публикация в
два централни всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението по чл.83.
(2) При несъгласие с извършените изменения и допълнения на Правилника
осигуреното лице има право да промени участието си във фонда, ако подаде заявление за
34
това в тримесечен срок от получаване на уведомлението или датата на публикуване на
обявата за изменения и допълнения в Правилника, освен ако извършените промени
произтичат от изменение в нормативната уредба.
ХIV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
85. (изм.-Решение на ОС-05.05.2004г. ) Дружеството публикува обяви и съобщения,
свързани с дейността на фонда в един централен всекидневник, на Интернет-страницата си
или по друг начин, ако това се изисква от действащата към момента нормативна уредба.
86.Публичното оповестяване на годишните резултати от дейността по управлението
на ФОНДА се извършва чрез едновременно обнародване в “Държавен вестник” на приетите
от Общото събрание на акционерите годишни финансови отчети на Дружеството и
управляваните от него пенсионни фондове.
87. (изм.-Решение на ОС-05.05.2004г. ) В срок от 15 дни след предоставяне на
тримесечните и годишните отчети и справки, изискуеми съгласно Наредбата за начина и
реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионно осигурителните
дружества, Дружеството публикува в два централни всекидневника съобщение за времето и
мястото на осигурен достъп до упоменатите справки и отчети, както и друга информация,
свързана с тях.
XV. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
88(нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено
на 25.01.2007г.)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено на
25.01.2007г.) Оценката на активите и пасивите на ФОНДА се извършва всеки работен
ден въз основа на:
1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) информация от банката попечител за
всички приключени операции с активите на ФОНДА за предходния работен ден;
2. (нова – решение на ОС-15.03.2004) извършено осчетоводяване на
задълженията на ФОНДА и на операциите с активите му за предходния работен ден;
3. (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за
предходния работен ден;
4. (нова – решение на ОС-15.03.2004) определяне на справедливата стойност на
активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими
методи.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.- решение на ОС-05.05.2004г., изм.
решение на СД – 25.06.2007г.) Оценката на активите и пасивите на ФОНДА се
извършва от пенсионноосигурителното дружество към края на всеки работен ден в
съответствие с изискванията на Нредба № 9 / 19.11.2003 г на КФН и по реда и начина ,
определен в утвърдените от Съвета на директорите на дружеството и одобрени от
заместник-председателя на КФН “Правила за оценка на активите и пасивите на
“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ“ АД и управляваните от него
фондове за допълнително пенсионно осигуряване“.
(3) Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното
дружество и на управляваните от него фондове се предоставят на осигуреното лице
35
при изявено желание от негова страна.
XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
89. Дружеството е длъжно:
89.1. Да извършва дейността си в съответствие с действащата нормативна уредба в
страната.
89.2. Да разкрие и води индивидуална осигурителна партида на всеки осигурен.
89.3. Да управлява средствата на осигуреното лице в негов интерес при спазване
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
89.4. Да инвестира средствата на ФОНДА съобразно изискванията и ограниченията
на действащата нормативна уредба и да гарантира минимално равнище на доходност като
за целта създава и поддържа допълнителни резерви.
89.5. Да разпределя дохода от инвестиране на активите на ФОНДА по
индивидуалните осигурителни партиди, съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
89.6. Да предоставя на осигуреното лице безплатно годишно извлечение и друга
информация при поискване за състоянието на индивидуалната му осигурителна партида.
89.7. Да изплаща на осигурените лица или на наследниците им, при придобиване на
съответните права съгласно КСО и този Правилник, дължимите пенсии, еднократни или
разсрочени плащания по установения ред и в определените срокове.
89.8. Да запознава осигурените лица и осигурителите с Правилника на ФОНДА и с
всички негови изменения и допълнения съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
89.9. Да води отделно счетоводство на ФОНДА и да съставя месечни отчети за него,
които да представя в срок на държавния надзорен орган.
89.10. Да сключи договор с един или повече лицензирани инвестиционни посредници
за извършването на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на ФОНДА.
89.11. Да съхранява активите на ФОНДА в една банка-попечител въз основа на
писмен договор.
89.12. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.)Да издаде на всяко осигурено лице
или пенсионер при поискване уникален идентификатор за ползване на електронните услуги,
които дружеството предлага. Разрешението за достъп и отказът за достъп до електронното
досие и за използването на електронните документи се издават в писмена форма от
управляващия и представляващ дружеството или от упълномощен от него служител.
Отказът за достъп следва да бъде мотивиран.
90. Дружеството няма право:
90.1. Да застрашава правата и интересите на осигурените лица, осигурителите или
пенсионерите със свои решения или с други действия или бездействия;
90.2. Да рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента;
90.3. Да рекламира бъдеща доходност от инвестиции;
90.4. Да организира лотарии;
90.5. Да представя неверни или заблуждаващи данни.
90.6. Да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица, както и да издава
облигации.
90.7. Дружеството не може да предоставя на трети лица информация за осигурените
лица и за осигурителите. Информация за размера на вноски и пенсии, и извлечения от
индивидуална осигурителна партида се предоставя на трети лица само в съответствие с
действащото законодателство.
36
91.За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за управлението на ФОНДА Дружеството има право да събира в своя полза
такси и удръжки, по начин, ред и в размери, установени в действащата нормативна уредба
и този Правилник.
92. Осигуреното лице има право:
92.1. Да получи професионална пенсия за ранно пенсиониране.
92.2. /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ На еднократно изплащане до 50 на сто
от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70.99 на сто, установено с решение на ТЕЛК или НЕЛК и
ако събитието е настъпило преди придобиване право на срочна професионална пенсия за
ранно пенсиониране
92.3. Да промени участието си и да прехвърли натрупаната сума по индивидуалната
си партида от ФОНДА в друг професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество съгласно разпоредбите на КСО и този Правилник.
92.4. Да получи безплатна информация за състоянието на индивидуалната си
партида, за доходността от управлението на средствата му и за произтичащите за него
пенсионни права съгласно разпоредбите на КСО и този Правилник. При смърт на
осигуреното лице правото за безплатна информация се придобива от законните му
наследници.
92.5. Да сигнализира Попечителския съвет на ФОНДА и Комисията за финансов
надзор за нарушения в дейността на Дружеството.
92.6. Осигуреното лице има право на жалби и възражения срещу всички решения на
Дружеството, които засягат неговите интереси.
92.7.(нова-решение на ОС- 05.05.2004г.) Осигуреното лице, а при неговата смърт-
наследниците, преживелият съпруг, низходящите или възходящите, имат право да
сигнализират попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения в
дейността на пенсионноосигурителното дружество
92.8. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) при поискване от негова страна да
получи от пенсионноосигурителното дружество уникален идентификатор за използване на
електронните услуги, които дружеството предлага.
92.9. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) на достъп до данните за
индивидуалната му партида и до електронното му досие след въвеждането на
идентификатор.
92.10. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да получи копие от електронните
документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на
необходимите удостоверителни документи.
92.11.(нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да обжалва отказа за достъп до
електронното досие или за получаване на копие от електронните документи в него. Жалбата
се подава лично/чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в офиса на
дружеството, по поща, куриер или електронна поща и се адресира до изпълнителния
директор на дружеството. Жалбата се разглежда в срок до 15 работни дни от постъпването
й. При неуважаване на жалбата, дружеството излага подробно мотивите за отказ, като
информира лицето за своето решение.
93.При преобразуване или прекратяване на Дружеството, съгласно КСО осигуреното
лице има право на информация и право да прехвърли в едномесечен срок от
37
уведомяването, средствата по индивидуалната си партида в друг, избран от него,
професионален пенсионен фонд.
94.Осигуреното лице и осигурителите имат право на данъчни облекчения по начин,
ред и в размери, определени със Закона за облагане доходите на физическите лица и
Закона за корпоративното подоходно облагане.
95.Осигурителите са задължени да плащат пълния размер на осигурителната вноска,
по реда и в сроковете, предвидени в действащото законодателство.
96.Осигуреното лице и пенсионерът са длъжни своевременно до информират
Дружеството за настъпили промени в личните им данни и адрес.
97.Осигурените лица и пенсионерите не отговарят за задълженията на Дружеството.
97а. /нова с решение на СД от 18.04.2013 г./ Осигуреното лице, което постъпи на
работа като служител на институция или орган на Европейския съюз, на Европейската
централна банка или на Европейската инвестиционна банка, има право да прехвърли в
пенсионните схеми на Съюза, съответно на Европейската централна банка и на
Европейската инвестиционна банка, средствата по своята индивидуална партида във
Фонда.
XVII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
98. Дружеството създава общи резерви по реда на Търговския закон.
99.(1) За гарантиране на минималната доходност се създават допълнителни резерви
във ФОНДА и в Дружеството.
(2) Допълнителният резерв във ФОНДА се създава със средства от постигнатата
доходност от ФОНДА, когато тя надвишава или с 40 на сто, или с 3 процентни пункта
средната постигната доходност за професионалните пенсионни фондове – което от двете
числа е по-голямо.
100. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., изм. и доп. решение на ОС-05.05.2004г.)
Средствата в резерва на фонда, формиран при условията на чл. 99, ал. 2 от
настоящия Правилник, представляват част от нетните активи на съответния фонд.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.)
Средствата в резерва на фонда се записват и натрупват в отделна партида, която се
води в левове и в дялове.
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.)
Заделянето на средства в резерва на фонда се извършва от
пенсионноосигурителното дружество в първия работен ден, следващ деня на
обявяване на минималната доходност от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
(4) (нова – решение на ОС-05.05.2004г.) Стойността на резерва не може да
надвишава едно на сто от активите на фонда. Когато стойността на резерва надвиши
това ограничение, се заделя само частта , с която се достига ограничението.
101. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004, доп. –решение на ОС-05.05.2004г.) При
38
заделянето на средства в резерва се увеличава броят на дяловете в партидата на
резерва на фонда и се намалява стойността на един дял.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004, доп. –решение на ОС-05.05.2004г.) Размерът
на средствата в левове, които се заделят в резерва на фонда, се определя към
последния работен ден на 24-месечния период съгласно т. 1, 2 и 3 от приложение № 2.
от Наредба № 12 / 1.12.2003 г.на КФН .
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., изм. –решение на ОС-05.05.2004г.) Броят на
дяловете, които се записват в партидата на резерва, се определя, като размерът на
средствата в левове, изчислен по реда на ал. 2, се раздели на стойността на един дял,
при която се достига по-голямата от двете стойности по чл. 99, ал. 2 от настоящия
Правилник.
(4) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Намалената стойност на един дял по ал.
1 се определя като отношение на стойността на нетните активи на фонда към датата
на заделяне на резерва и броя дялове във фонда след заделянето на резерва и е
валидна за деня на заделяне на резерва.
(5) ) ( променена номерация- решение на ОС-15.03.2004- предишен чл.91, ал3)
Дружеството формира със собствени средства допълнителен резерв за управлявания
от него професионален пенсионен фонд в размер от 1 до 3 на сто от активите на ФОНДА.
102. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.- решение на ОС-05.05.2004г.) Размерът
на резерва по чл. 101, ал. 5 от настоящия Правилник, се определя и поддържа в
процент от стойността на нетните активи на съответния фонд към края на всеки
месец.
103.(нов – решение на ОС-15.03.2004г., изм.- решение на ОС-05.05.2004г., изм. –
решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.) Средствата на резерва се
инвестират и отчитат отделно от собствените средства на пенсионноосигурителното
дружество по реда на чл. 45- 53 от настоящия Правилник.
104.( променена номерация- решение на ОС-15.03.2004- предишен чл.91, ал.4) Ако
постигнатата доходност на ФОНДА е под размера на определената минимална доходност,
разликата се покрива от допълнителния резерв във ФОНДА, а когато средствата в него не
са достатъчни, недостигът се покрива от резерва в Дружеството.
105. (нов – решение на ОС-15.03.2004 )
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Размерът на средствата, необходим за
покриване на разликата до минималната доходност, се определя като произведение
от броя на дяловете във ФОНДА към последния работен ден на 24-месечния период,
и разликата между стойността на един дял, при която се достига минималното
равнище на доходността и стойността на един дял за последния работен ден на 24-
месечния период.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял, при която се
достига минималното равнище на доходност, представлява произведението от
стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период и
коефициент, определен съгласно т. 5 от приложение № 2. от Наредба № 12 / 10.12.2003
г. от КФН .
106.(нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Покриването на разликата до минималната
доходност със средства от резерва във фонда се извършва чрез намаляване на броя
39
на дяловете от резерва на фонда и увеличаване на стойността на един дял.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Броят на дяловете, с които се намалява
партидата на резерва , се определя като отношение на размера на средствата за
покриване на недостига до минималната доходност към стойността на един дял .
107.(нов – решение на ОС-15.03.2004г., изм.- решение на ОС-05.05.2004г.)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., изм.- решение на ОС-05.05.2004г.) В
случай, че постигнатата доходност на ФОНДА е под гарантирания минимум, разликата
се покрива от резерва във фонда. Когато средствата от резерва във фонда не са
достатъчни, пенсионноосигурителното дружество покрива недостига със средства от
резерва на дружеството.
2) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., изм.- решение на ОС-05.05.2004г.)
Покриването на разликата по ал. 1 се извършва чрез прехвърляне на средства от
съответния резерв на дружеството към ФОНДА в деня на покриване на недостига.
108. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.- решение на ОС-05.05.2004г.) В случай
че няма формиран резерв във ФОНДА, размерът на средствата, необходими за
покриване на разликата до минималната доходност, се покрива от резерва на
Дружеството.
109. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм. и доп. –решение на ОС-05.05.2004г.)
Стойността на един дял на ФОНДА след покриване на разликата до минималната
доходност се определя, като стойността на нетните активи на ФОНДА, в която са
включени прехвърлените от резерва на Дружеството средства, се раздели на броя на
дяловете на фонда, намалени с броя на дяловете по чл. 106 от настоящия Правилник.
110.( променена номерация- решение на ОС-15.03.2004- предишен чл.91, ал.5)
Заделените средства в допълнителните резерви във ФОНДА и в Дружеството за
гарантиране на минималната доходност на фонда се инвестират при спазване на
изискванията, ограниченията и забраните на Глава Четиринадесета от КСО.
XVIII. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
111.(1)/ изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Попечителският съвет
представлява и защитава интересите на осигурените лица и на пенсионерите във ФОНДА.
(2) В състава на Попечителския съвет се включват по равен брой представители на
национално представените организации на работниците и служителите и на
работодателите, както и един представител на Дружеството.
(3)/ допълнена- решение на ОС-25.03.05/ Представителят на Дружеството в
Попечителския съвет се определя с решение на Съвета на Директорите на Дружеството в
срок два месеца от вписването в съдебния регистър на ФОНДА или най- късно един месец
преди изтичането на мандата на Попечителския съвет.
(4)/ нова- решение на ОС-25.03.05/ В срок един месец от вписването в съдебния
регистър на ФОНДА или най- късно два месеца преди изтичането на мандата на
Попечителския съвет Дружеството отправя до централното ръководство на всяка
национално представена организация на работниците и служителите и на работодателите
40
писмена покана да определи свои представители в Попечителскиясъвет на ФОНДА.
Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите се
определят от ръководните им органи на национално равнище най- късно един месец от
получаване на поканата.
(5)/ нова- решение на ОС-25.03.05/ Първото заседание на Попечителския съвет се
свиква от Дружеството в срок три месеца от вписването в съдебния регистър на ФОНДА или
в7- дневен срок след изтичане на мандата на предишния съвет.
112.(1) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Правата и задълженията
на състава на Попечителския съвет се регламентират с Наредбата за попечителските
съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, /обн. ДВ, бр.19 от 01.03.2005г., в сила от 01.03.2005г./.
(2) )/ изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Устройството, дейността и
функциите, периодичността на заседанията, свикването им, начина за вземане на решения
и други елементи от дейността на Попечителския съвет се регламентират в приет от него
Правилник за дейността му, изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредбата по ал.1
113./ изменен и допълнен-решение на ОС-25.03.05/ Попечителският съвет
осъществява следните функции :
(1) /нова -решение на ОС-25.03.05, изм. и доп.- решение на ОС-20.04.05/ разглежда
жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери
във ФОНДА,отправя питания и искания във връзка с тях до Дружеството и /или други
институции и организации и съдейства за уреждане на възникнали спорове ;
(2) /нова -решение на ОС-25.03.05/ следи за спазване на задълженията на
Дружеството към осигурените лица и пенсионерите на ФОНДА
(3) /нова -решение на ОС-25.03.05/ обсъжда годишния финансов отчет на ФОНДА;
(4) /нова -решение на ОС-25.03.05/ прави писмени предложения за подобряване на
организацията и дейността на Дружеството по обслужване на осигурените лица и
пенсионерите на ФОНДА;
(5) /нова -решение на ОС-25.03.05/ прави писмени предложения по други аспекти от
дейността на Дружеството, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на
ФОНДА;
(6) /нова -решение на ОС-25.03.05, изм. и доп.- решение на ОС-20.04.05/ изготвя
годишен отчет за дейността си и го предоставя на Дружеството и на Комисията за финансов
надзор , до 30 април следващата година, а в случай, че мандатът на съвета изтича- до
датата, на която мандатът изтича.
114. (1) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05, изм. и доп.- решение на
ОС-20.04.05/ Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията
си по чл.113 до Съвета на директорите на Дружеството.
(2) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/Управителният орган на
Дружеството е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния
отчет за дейността на Попечителския съвет, представен в нормативно определения
за това срок, на първото си заседание след получаването им в Дружество, да приеме
решение по тях и да информира писмено председателя на Попечителския съвет за
решението си в 7- дневен срок от датата на заседанието.
(3) / изменена и допълнена-решение на ОС-25.03.05/ Решенията на съвета имат
препоръчителен характер за Дружеството.
41
XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
115.Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
Дружеството на 11.08.2003г. Правилникът е допълнен и променен с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.11.2003г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2004 г и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 15.03..2004 г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.05.2004 г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 10.03.2005 г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 25.03.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 20.04.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.11.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.12.2005г., продължено
10.01.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
10.04.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. и с решение на Съвета на Директорите от
25.06.2007г. и с решение на Съвета на Директорите по протокол №14 от
29.09.2008г. и с решение на Съвета на Директорите по протокол №16 от 3.11.2008г.
и с решение на Съвета на Директорите от 14.11.2011г.; с Решение на Съвета на
директорите от 06.02.2012 г.; с Решение на Съвета на директорите от 14.03.2012 г.;с
Решение на Съвета на директорите от 06.02.2013 г.; с решение на СД от 18.04.2013
г. ; с Решение на СД от 26.09.2013; с Решение на СД от 02.12.2013 г.; изм. с
Решение на СД от 28.02.2014 г.; изм. с Решение на СД от 13.10.2014 г.
116. ( доп-Решение на ОС-05.05.2004г. )
Воденето на индивидуалните партиди в лева и дялове и ежедневната оценка на
активите и пасивите на фонда ще се извършва от 1 юли 2004г.
117.Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в КСО или в друг
нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в страната.
118.За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на
Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по прилагането му.

“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ” АД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ ”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВ ФОНДА
І
V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПЕНСИОННИ СХЕМИ
VI. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И РЕД ЗА НАБИРАНЕТО ИМ
VII. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
VIII. ПРАВА НА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛИЦА
IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ
X. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ
ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА
ЕДИН ДЯЛ. (НОВО ЗАГЛАВИЕ)
XI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
XII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ,
ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
XIII. /отм. с решение на СД от 14.11.2011 г./
XIIIA /нов раздел, приет с решение на СД от 14.11.2011 г./ УСЛОВИЯ, РЕД И
СРОКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
XIV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ПРАВИЛНИКА
ХV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
XVI. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
XVII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
XVIII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
XIX. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
3
XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.(Изм. Решение СД – 25.06.2007г.)Този Правилник урежда условията, реда и
начините за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в “Доброволен пенсионен
фонд – БЪДЕЩЕ”, учреден и управляван от “Пенсионно осигурително дружество –
БЪДЕЩЕ” АД, наричано по-нататък “Дружеството”, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. “Христо Белчев” №3; с Лицензия за извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване, издадена с Решение от Комисията за финансов надзор №283 –
ПОД / 30.07.2003 г. и регистрирано с решение №1 от 08.08.2003г. на Софийски градски съд
по фирмено дело № 8910 / 2003 г. с предмет на дейност извършване на допълнително
пенсионно осигуряване
2.(1) (Изм. Решение СД – 25.06.2007г.) Дружеството учредява, управлява и
представлява “Доброволен пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ“, наричан по-нататък “ФОНДА”.
(2) (Изм. Решение СД – 25.06.2007г.) Допълнителното пенсионно осигуряване в
“Доброволен пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ” е дейност по набиране на доброволни
пенсионноосигурителни вноски и тяхното управление във ФОНДА за осъществяване на
съответните плащания при придобиване на пенсионни права, еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства, съгласно Част Втора, Дял Трети на Кодекса за
социално осигуряване (КСО), актовете по прилагането му и този Правилник.
(3) ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице по смисъла на КСО, създадено за
неопределен срок, което се управлява и представлява от Дружеството при
взаимоотношенията му с осигурените лица, държавните органи и всички трети лица.
(4) Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец и в
интерес на осигурените лица, при спазване принципите на надеждност, ликвидност и
диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.
(5) ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията
или дейността на Дружеството.
(6) Дружеството носи имуществена отговорност пред осигурените лица за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения относно
управлението и представляването на ФОНДА.
3. Цел на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА е създаване
на възможност за целево спестяване, гарантиращо право на получаване от осигуреното
лице на допълнителна лична пенсия – за старост или за инвалидност, наследствена пенсия
– при смърт на осигуреното лице или на лице, което получава пенсия, еднократно или
разсрочено изплащане на суми на натрупаните средства по индивидуалната партида,
еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено
лице или пенсионер.
4. Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на: доброволност
на участието; юридическа самостоятелност на Дружеството и на ФОНДА; прозрачност,
разделност и изключителност на дейността; разрешителен режим и държавно регулиране;
задължителна периодична отчетност и разкриване на информация.
4
5. По смисъла на този Правилник:
5.1. “Осигурено лице” или “Осигурен” е физическо лице, на чието име и в чиято
сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във ФОНДА,
при условия и по ред, определени в Кодекса за социално осигуряване, този Правилник и
осигурителния договор.
5.2. “Осигурител” е лицето, което сключва осигурителния договор и се задължава да
плаща осигурителните вноски. Осигурителят може да бъде работодател – за своите
работници или служители, органи – за лицата по чл.230 ал. 3 т.3 на КСО или друг
осигурител, който прави вноски в полза на трети лица.
5.3. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни
вноски във ФОНДА в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни
правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или
управление.
5.4. “Пенсионер” е физическо лицe, което получава лична или наследствена
допълнителна пенсия от ФОНДА при условията на КСО и този Правилник.
5.5. “Допълнителна пенсия” е безсрочно или срочно месечно плащане от ФОНДА
на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.
5.6. “Ползващи лица” са лицата, посочени в осигурителния договор, които имат
право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните
средства/остатъка от партидата при смърт на осигуреното лице или на пенсионер.
5.7. “Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на
пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
5.8. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически методи и
правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и
инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии
от пенсионноосигурителното дружество.
Използваните статистически (актюерски) методи са описани в актюерските разчети на
Дружеството.
5.9. “Технически лихвен процент” е минималното равнище на очаквания
доход от инвестиране на активите на ФОНДА, което се приема с решение на Съвета на
директорите на Дружеството, одобрява се от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, и се използва в
актюерските разчети при изчисляване на дължимите суми за изплащане на бъдещи пенсии
и при определяне размера на пенсионните резерви.
5.10. (нова, Решение на СД-01.06.2010г.) „Държава членка“ е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство.
5.11. (нова, Решение на СД-30.06.2010г.) „Актуализиране размера на пенсиите“ е
промяна на размерана месечната пенсия, отразяваща реализирания доходо от инвестиране
на средствата на ФОНДА.
II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
6. Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се осигурява
или да бъде осигурявано във ФОНДА въз основа на договор с Дружеството при условията и
по реда на Част Втора от КСО.
5
III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВ ФОНДА
7. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА се
осъществява чрез пенсионна схема, изградена на капиталово-покривен принцип на
базата на дефинирани вноски.
8.(1) Осигуряването във ФОНДА е персонално.
(2) Всяко осигурено лице има индивидуална осигурителна партида и индивидуален
осигурителен номер.
(3) Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във ФОНДА.
(4) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски,
прехвърлените суми и направените удръжки.
(5) Вноските, направени от осигуреното лице – за своя сметка, от работодател или от
друг осигурител се водят отделно в индивидуалната партида.
(6) Индивидуалната осигурителна партида се води в лева и в дялове.
(7) Не се допуска преразпределянето на средства и дялове между индивидуалните
партиди.
(8) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице не
подлежат на принудително изпълнение.
9.Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА дава право на:
9.1. Допълнителна лична пенсия за старост или инвалидност.
9.2. Наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице или на лице, което
получава пенсия;
9.3. Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида.
9.4. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на ползващите лица или
наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
10.Правото на допълнителна пенсия за старост или инвалидност, както и на
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида съгласно Част Втора от КСО и този Правилник, е независимо от пенсиите и
обезщетенията, отпуснати по Част Първа от КСО.
11.Осигуреното лице упражнява правата си по чл.9 и другите си права при условията
и по реда, предвидени в КСО, актовете по прилагането му, този Правилник и
осигурителния договор с Дружеството.
12.Интересите на осигурените във ФОНДА лица се представляват от Консултативен
съвет.
13.За извършване на дейността по допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване и за управлението на ФОНДА, Дружеството събира такси и удръжки,
установени в този Правилник, в съответствие с разпоредбите на КСО.
6
І
V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
14. Отношенията по допълнително доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА се
уреждат на базата на сключен осигурителен договор между Дружеството, от една страна, и
осигуреното лице или осигурителя – работодател, органи – осигурители за лицата по чл.230
ал. 3 т.3 на КСО или друг осигурител, от друга страна.
15. Осигурителното правоотношение възниква от датата на постъпване на първата
вноска по сключен осигурителен договор.
16. Когато осигурителния договор е сключен между Дружеството и работодател или
друг орган, които са осигурители – за своите работници или служители, той се сключва с
изрично писмено съгласие на осигурените лица и е в полза на осигурените лица, поименно
посочени в Списък – приложение към договора.
17. При договори за осигуряване в полза на трето лице се посочват данните на
лицето, в чиято полза се правят осигурителните вноски. Осигуреното лице в този случай
декларира съгласието си да бъде осигурявано и определя в приложение към договора
ползващите лица.
18. (1) (изм.- решение на ОС-05.05.2004г. ) В осигурителния договор осигурителят
може да ограничи правото на осигуреното лице:
1. Да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг
осигурител средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. Да прехвърли внесените в негова полза за сметка на работодател или други органи
средства за доброволно пенсионно осигуряване.
(2) Ограниченията по ал. 1, т.18.2. не се прилагат в случай на прекратяване на
осигурителния договор или при прекратяването на трудово правоотношение, служебно
правоотношение или договор за управление или контрол.
19.Осигурителният договор задължително съдържа:
19.1.(изм.-решение на ОС-10.04.06г., изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) Имената и адресите на страните по договора, търговската
регистрация и единния идентификационен код на ФОНДА, пенсионната лицензия и
търговската регистрация на Дружеството, което управлява фонда и единния
идентификационен код.
19.2. Предмета и обхвата на осигуряването;
19.3. Размера на осигурителната вноска;
19.4. Условията, реда и начина на плащане на осигурителната вноска и на
допълнителната пенсия от ФОНДА;
19.5. Датата на сключването и влизането в сила на осигурителния договор;
19.6. Условията за прекратяване на договора;
19.7. Размерът на таксите и удръжките.
20. Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в толкова
екземпляра, колкото са страните по него.
7
21. (1) При сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване Дружеството
запознава осигуреното лице, осигурителя или друг осигурител с Правилника на ФОНДА.
(2) Осигуреното лице, осигурителя или друг осигурител, получава, при поискване
заверено копие от Правилника на ФОНДА, действащ към датата на сключване на договора.
22. (1) При сключване на осигурителни договори Дружеството може да ползва
осигурителни посредници – физически и/или юридически лица.
(2) Отношенията между дружеството и осигурителните посредници се уреждат с
писмен договор, който регламентира правата и задълженията на страните и обема на
дейностите по допълнително пенсионно осигуряване, които осигурителните посредници
могат да извършват.
(3) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от
осигурителни посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни
договори от името и за сметка на Дружеството, както и да извършват други дейности по
допълнително пенсионно осигуряване, съгласно сключения с Дружеството писмен договор.
(4) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и
упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да
разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската
тайна и търговския престиж на Дружеството.
(5) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен
посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност,
включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на
управителен или контролен съвет на търговско дружество, упражняващо охранителна или
сходна на нея дейност.
(6) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Дружеството по
отношение на своите работници и служители.
(7) Осигурителният посредник към Дружеството или упълномощено от осигурителен
посредник юридическо лице не могат да работят за други пенсионноосигурителни
дружества.
(8) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници се легитимират
пред трети лица с документ по образец, утвърден от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
23. В осигурителните договори поименно се посочват ползващите лица, които при
смърт на осигурения/пенсионера имат право на наследствена пенсия, еднократно или
разсрочено изплащане на средствата от партидата според условията на КСО и настоящия
Правилник.
23.1. Осигуреният има право да променя ползващите лица.
23.2. Ако няма посочени ползващи лица правоимащи са наследниците по закон, които
при смърт на осигурения/пенсионера имат право на еднократно или разсрочено изплащане
на средствата от партидата според условията на КСО и настоящия Правилник.
24. Изменения и допълнения в осигурителния договор се правят по взаимно писмено
съгласие на страните.
25. При изменения и допълнения в осигурителния договор, наложени от изменения и
допълнения на този Правилник, същите влизат в сила от датата на влизане в сила на
съответните промени в Правилника, при уведомяване на страните по договора чрез
публикация в два централни всекидневника.
8
26. Осигурителният договор не може да се прекрати едностранно от Дружеството,
освен в случаите, предвидени в КСО.
27. Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
27.1. При смърт на осигуреното лице;
27.2. Когато осигуреното лице премине по собствена воля в доброволен пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
27.3. При еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната партида;
27.4 (нова –решение на СД-30.06.2010г.) При смърт на друг осигурител- физическо
лице.
28. (1) Осигурителният договор се прекратява едностранно, без предизвестие, от
осигуреното лице, работодател или друг осигурител при преобразуване или прекратяване на
Дружеството по смисъла на КСО.
(2) Пенсионноосигурителното дружество, в чийто доброволен фонд за допълнително
пенсионно осигуряване е прехвърлена индивидуалната партида на осигуреното лице,
задължително го уведомява за прехвърлянето и за правата му в едномесечен срок от
прехвърлянето.
(3) Осигурените лица имат право в едномесечен срок от уведомяването им да
прехвърлят средствата си по индивидуалната си партида в друг доброволен фонд за
допълнително пенсионно осигуряване или еднократно да изтеглят натрупаните средства по
индивидуалната си партида от лични вноски.
29. Осигурителният договор може да се прекрати едностранно от работодател или
друг осигурител с едномесечно писмено предизвестие, заведено в Дружеството.
В този случай осигурените лица запазват правата си върху натрупаните средства по
индивидуалните партиди и имат право:
29.1. Да получат пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на средствата от
партидата по реда и при условията на КСО и настоящия Правилник;
29.2. (изм.-решение на СД-01.06.2010г.) Да прехвърлят натрупаните средства по
индивидуалните партиди в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионно-
осигурително дружество.
30. Индивидуалният осигурителен договор може да се прекрати по взаимно писмено
съгласие от страните или едностранно от осигуреното лице с едномесечно писмено
предизвестие, заведено в Дружеството.
В този случай осигуреното лице запазва правата си върху натрупаните средства по
индивидуалните партиди и има право:
30.1. Да изтегли натрупаните средства по индивидуалната си партида при условията
на КСО и настоящия Правилник;
30.2. Да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПЕНСИОННИ СХЕМИ
31. Дружеството предлага пенсионна схема на капиталовопокривен принцип с
дефинирани осигурителни вноски.
9
32. Предлаганата пенсионна схема дава право на допълнителна лична пенсия за
старост или инвалидност, наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице или
пенсионер, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида, еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците
на починало лице или на пенсионер.
VI. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И РЕД ЗА НАБИРАНЕТО ИМ
33. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА се
осъществява с осигурителни вноски, чийто размер и периодичност на плащане се
определят в осигурителния договор.
34. Осигурителните вноски са парични и се определят в лева.
35. Осигурителните вноски могат да бъдат месечни или еднократни. Месечните
вноски могат да бъдат предплатени за определен период по желание на осигурителя.
36. Размерът на осигурителната вноска може да бъде определен като
абсолютна сума или като процент от избран доход.
37. (отм. – решение на ОС-15.03.2004)
38. Осигурителните вноски за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване се внасят от:
38.1. Осигуреното лице – за своя сметка;
38.2. Работодатели, които са осигурители – за своите работници или служители или
органи, които са осигурители за лицата по чл. 230 ал.3, т.3 на КСО;
38.3. Друг осигурител, който прави вноски в полза на трети лица.
39. Осигурителят не може да откаже допълнително доброволно пенсионно
осигуряване на работници и служители на основание на народност, произход, пол,
сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически или други убеждения,
религия или вяра, членуване в синдикални и други обществени организации и движения,
семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически
увреждания.
40. Осигурителните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
които се внасят от работодателя могат да бъдат предмет на колективното трудово
договаряне.
41. Осигурителните вноски се плащат по банкова сметка на ФОНДА чрез удържане от
заплатата по месторабота или други редовни доходи, чрез банков превод или чрез пощенски
превод (запис).
42. Вноските от работодателя или друг осигурител, които се внасят по
индивидуалната партида на осигуреното лице се водят отделно от личните вноски на
последното. Внасянето на осигурителни вноски от работодателя или друг осигурител не
задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
10
43. (1) Осигурените лица и осигурителите могат да прекъсват внасянето на
осигурителни вноски без да се нарушават правата им, определени в Правилника и
осигурителния договор.
(2) Осигурените лица и осигурителите, прекъснали плащането на осигурителни вноски
имат право да възобновят тяхното внасяне.
44. Осигурителите са длъжни по желание на осигуреното лице да удържат от
възнаграждението му за съответния месец осигурителната вноска, която е за негова сметка,
и да я превеждат във ФОНДА.
VII. (нов раздел – решение на ОС-15.03.2004) ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
45.(нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1)(нова – решение на ОС-15.03.2004). Приходите на ФОНДА не се облагат с
данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) Приходите от инвестиране на активите на ФОНДА,
разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък
по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Услугите по допълнително пенсионно
осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената
стойност.
46.(нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено
на 25.01.2007г.). Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред,
начин и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
47.(нов – решение на ОС-15.03.2004). Вноските на осигурителите за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване се признават за разход по
ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното подоходно
облагане.
VIII. ПРАВА НА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛИЦА
48.(1) Ползващите лица, които имат право на наследствена пенсия, се посочват в
осигурителния договор.
(2) При смърт на осигуреното лице и когато няма посочени ползващи лица по ал. (1),
натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат на наследниците по закон. При
определянето на правоимащите наследници се спазват редът на наследяване и размерът
на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
(3) Когато няма посочени ползващи лица по ал. (1) и няма наследници по закон,
натрупаните средства по индивидуалната партида остават в пенсионния резерв за
изплащане на пожизнени пенсии.
(4) При смърт на пенсионер и когато няма посочени ползващи лица по ал. (1), на
неговите наследници по закон се изплаща остатъкът от средствата в индивидуалната му
партида.
11
(5) Когато няма посочени ползващи лица по ал. (1) и наследници на починал
пенсионер, дължимите средства остават в пенсионния резерв.
IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ
49.Вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и средствата,
прехвърлени от друг фонд за доброволно пенсионнно осигуряване, се записват и
натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на
постъпването им по сметката на ФОНДА.
50.Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във ФОНДА.
51.(1) Осигурителната партида се води в лева и в дялове. Вноските за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд за доброволно
пенсионнно осигуряване, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(2) Удръжките, които се правят в полза на Дружеството като процент от всяка
осигурителна вноска, се извършват преди определянето на дяловете по ал.1.
(3) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на ФОНДА.
(4) Дяловете във ФОНДА са равни помежду си по стойност като стойността на всички
дялове и части от дялове във ФОНДА е равна на стойността на нетните активи на ФОНДА.
(5) Доходът от инвестиране на средствата на ФОНДА се включва при определянето
на стойността на един дял.
(6) Не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди.
(7) (изм.- решение на ОС-05.05.2004г. ) Редът и начинът за изчисляване и обявяване
на стойността на един дял се определят в Наредба №9 от 19.11.2003г.на Комисията за
финансов надзор за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионносигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди /Обн. ДВ бр.109/2003г./ .
(8) В деня на постъпването на първата вноска във ФОНДА или в деня на първото
отчитане на натрупаните средства по индивидуалната партида в дялове, стойността на един
дял е равна на 1 лев.
(9) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не
подлежат на принудително изпълнение.
(10) По време на натрупване на средства в индивидуалните партиди на осигурените
лица не могат да се правят други отчисления, освен посочените в КСО.
52.В индивидуалната осигурителна партида се отразяват:
52.1. Направените вноски по договора;
52.2. Средствата, прехвърлени от или в друг фонд за доброволно пенсионнно
осигуряване;
52.3. Събраните такси и удръжки;
52.4. Разпределеният доход от инвестиране активите на ФОНДА;
52.5. Прехвърлените средства на или от съпруг/съпруга и роднини по линия и до
степен, определени в КСО.
52.6. Изплатените еднократно и разсрочено суми на осигурения, ползващо лице или
наследник на осигурения или пенсионер;
12
52.7. Изплатените пенсии, както и еднократно или разсрочено изплатени суми на
пенсионер.
53.Индивидуалната осигурителна партида се открива при:
53.1. Сключване на осигурителния договор;
53.2. Прехвърляне на средства на или от съпруг/съпруга и роднини по линия и до
степен, определени в КСО.
53.3. Прехвърляне на средства от друг фонд за доброволно пенсионнно осигуряване.
54.Индивидуалната осигурителна партида се заверява с:
54.1. Размера на осигурителната вноска, намален със съответната удръжка по този
Правилник;
54.2. Размера на средствата, прехвърлени от друг фонд за доброволно пенсионнно
осигуряване;
54.3. Размера на разпределения доход от инвестирането на средствата на ФОНДА.
55.Индивидуалната осигурителна партида се закрива при:
55.1. Прехвърляне на натрупаните средства в друг фонд за доброволно пенсионнно
осигуряване;
55.2. Еднократно изплащане на натрупаните средства в партидата;
55.3. При изплащане на последната сума в случаите на разсрочено плащане;
56. При спиране плащането на осигурителни вноски, Дружеството продължава да
разпределя по партидата доходност от инвестирането на активите на ФОНДА.
57. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм. решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004, доп. Решение на ОС-05.05.2004г.)
Индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице във фонда задължително
съдържа:
1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
осигуреното лице;
2. (нова – решение на ОС-15.03.2004, изм. решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) наименование и единен идентификационен код или трите
имена и ЕГН на осигурителя или на другия осигурител;
3. (нова – решение на ОС-15.03.2004) номер и дата на осигурителния договор;
4. (нова – решение на ОС-15.03.2004) дата и размер на постъпилите
осигурителни вноски;
5. (нова – решение на ОС-15.03.2004, доп. решение на ОС-05.05.2004г. ) дата и
размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната осигурителна партида;
6. дата и размер на удържаните такси;
7. брой дялове, съответстващи на всяка вноска или прехвърлени средства, и
стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
8. (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.) дата и
размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната осигурителна
партида;
9.(нова – решение на ОС-15.03.2004) брой дялове, съответстващи на
изтеглените или изплатени средства, и стойност на един дял, при която е определен
броят дялове.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.) В
13
индивидуалната осигурителна партида на осигурено лице във ФОНДА се водят
отделно съгласно сключените договори:
1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) средствата и дяловете от личните вноски;
2. (нова – решение на ОС-15.03.2004) средствата и дяловете от вноски на лицата
по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване;
3. (нова – решение на ОС-15.03.2004) средствата и дяловете от вноски на други
осигурители – физически или юридически лица.
58.(нов – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.) При
сключване на пенсионен договор в индивидуалната осигурителна партида се
отразяват:
1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) номерът и датата на пенсионния договор;
2. (нова – решение на ОС-15.03.2004) трите имена и ЕГН на ползващите лица.
59. (нов – решение на ОС-15.03.2004)
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.) Броят
на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната осигурителна партида нетна вноска или прехвърлена сума, се
изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения
брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната
партида.
(2) (нова- решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г. изм.
решение на СД -30.06.2010г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи
на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко
прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото
плащане се раздели на стойността на един дял валидна за деня, предхождащ деня на
плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се
намалява броят дялове по партидата.
3) (нова – решение на СД-30.06.2010г. ) При изплащане на средства по ал. 2
Дружеството подава до банката-попечител на фонда нареждане за превод на
средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на
издаване на разпореждането за изплащане.
(4) (предишна ал. 3)( решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.
изм. решение на СД -30.06.2010г.) При еднократно изплащане на средства от партидата
в брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната осигурителна партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на
стойността на един дял, валидна за работния ден предхождащ деня на издаване на
разпореждането.
(5) (предишна ал. 4)( решение на ОС-15.03.2004г., доп. решение на ОС-05.05.2004г.
изм. решение на СД- 30.06.2010г.) При разсрочено изплащане на средства от
индивидуалната осигурителна партида и изплащане на пенсии в брой, броят дялове и
части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се
определя:
– за първото плащане – към момента на издаване на разпореждането за изплащане ,
като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за
работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
– за всяко следващо плащане – към първия работен ден на месеца, през който то е
дължимо , като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна
14
за последния работен ден на предходния месец.
(6) (предишна ал. 5)( нова – решение на ОС-15.03.2004, изм. решение на СД-
30.06.2010г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност
до петия знак след десетичната точка.
60. (доп. решение на ОС-05.05.2004г.) Дружеството задължително изпраща на
осигурените лица в срок до 31 май всяка година безплатно писмено извлечение от
индивидуалните им осигурителни партиди към 31 декември на предходната година по
образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
61.(1) (доп. решение на ОС-05.05.2004г.) Осигурените лица имат право на
безплатна писмена иформация за състоянието на индивидуалната им осигурителна партида
най-малко веднъж в рамките на една календарна година.
(2) (доп. решение на ОС-05.05.2004г.) Информацията по ал.1 се отнася до
натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида, доходността от тяхното
управление и произтичащите от набраните средства пенсионни права.
(3) Информацията по ал.1 се предоставя при поискване от осигуреното лице в 15-
дневен срок от завеждане на писмената му молба.
(4) Информацията по ал.1 се предоставя на осигуреното лице при спазване на
изискванията за защита на личните данни съгласно действащото законодателство.
(5) При смърт на осигуреното лице правото по ал.1 се придобива от ползващите лица
или неговите наследници, определени съгласно КСО и този Правилник.
X. (ново заглавие- решение на ОС-15.03.2004) ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА
ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА
ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ.
62. Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец при
спазване изискванията на КСО и в интерес на осигурените лица.
63. Основните принципи, от които се ръководи Дружеството в инвестиционната си
дейност са:
63.1. Надеждност;
63.2. Доходност;
63.3. Консервативност и сигурност;
63.4. Ликвидност;
63.5. Диверсификация;
63.6 Контрол;
64.(изм.-решение на ОС-18.12.2006г.)Основните цели на инвестиционната политика
на ФОНДА са:
64.1.(нов-решение на ОС-18.12.2006г.; изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.;
изм. с решение на СД от 28.02.2014 г.) Целта при инвестиране на активите на Фонда е
постигане на доходност по – висока от средноаритметичната стойност за последните
пет години от официалния измерител на инфлацията в Република България.
64.2. (изм. с решение на СД от 26.09.2013 г.; изм. с решение на СД от 28.02.2014
г.) За изпълнение на инвестиционните си цели, при инвестирането на средствата на
15
Фонда Дружеството ще следва активна инвестиционна стратегия, базирана на
пълноценно използване на възможностите на финансовите пазари;
64.3. /Изм. с решение на СД от 07.03.2013 г./ Възприемане на дългосрочен подход
за инвестиране. Средният инвестиционен хоризонт на портфейла се определя като
дългосрочен -10 години, като се взимат под внимание и пазарните тенденции.
64.4.(отм.-решение на СД от 07.03.2013 г.)
64.5.(нов-решение на ОС-18.12.2006г.) Минимизиране на рисковете, свързани с
управление на инвестиционния портфейл – ликвиден риск, валутен риск, кредитен риск,
риск, свързан с инвестиции в акции и риск, свързан с инвестициите в недвижими имоти чрез
използването на широк набор от инвестиционни инструменти и техники, съгласно Наредба
34 на КФН от 04.10.2006 г. СД утвърждава Вътрешни правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на ФОНДА и ги
представя на Зам. – председателя на КФН в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване,
изменение и допълнение.
64.6.(изм.- -решение на ОС-18.12.2006г.) Поддържане на текуща ликвидност – чрез
инвестиции в краткосрочни финансови инструменти и банкови депозити, съобразени със
срочността на задълженията на ФОНДА.
64.7. Осъществяване на текущ контрол на постъпилите средства във ФОНДА и
навременното им инвестиране във финансови инструменти.
64.8. Спазване на принципа на строгост относно съществуващите нормативни
изисквания за лимити, ограничения и забрани при инвестициите във финансови
инструменти.
65. (1) ( доп., променена номерация-решение на ОС-05.05.2004г., изм. и доп.-
решение на ОС-18.12.2006г.). Средствата на ФОНДА могат да бъдат инвестирани, при
спазване на законовите ограничения за инвестиране, само в:
65.1.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг.
65.2.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.) акции, извън посочените по т. 65.3 и 65.9,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
65.3.(нов-решение на ОС-18.12.2006г.) акции на дружество със специална
инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на
дружеството – до 10 на сто от активите на ФОНДА;
65.4.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг.
65.5.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, съгласно Наредба 29 на
КФН от 12.07.2006 г., получили разрешение да извършват банкова дейност на
територията на Република България;
65.6.(нов-решение на ОС-18.12.2006г. изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.; изм. –решение на СД-01.06.2010г.) ипотечни облигации, издадени съгласно
16
Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа – до 40 на сто от активите на фонда;
65.7.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т.65.6 и т. 65.16, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
65.8.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.)
обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето
задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар
на ценни книжа в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване
на публична емисия облигации – до 10 на сто от активите на ФОНДА;
65.9.(нов-решение на ОС-18.12.2006г. изм.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.; изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.) акции и/или дялове, издадени от
колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
65.10.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.) дългови
ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или от техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
65.11.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.)ценни
книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. –решение на СД-01.06.2010г.) дългови ценни книжа извън посочените в
буква „а“ и т. 65.10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
65.12.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.) ценни
книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени
в наредба на комисията:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. –решение на СД-01.06.2010г.)квалифицирани дългови ценни книжа извън
посочените в буква „а“ и т. 65.10;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
65.13.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010.) акции
и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа
и депозити по т. 65.1 – 65.8, 65.10, 65.11, 65.12, 65.14 и 65.16 и чието седалище
или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка,
съответно в държава, посочена в наредба на комисията;
17
65.14.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД- 01.06.2010г.) банкови
депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова
дейност съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в
наредба на комисията;
65.15.(нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.)
инвестиционни имоти в страната, в държава – членка– до 10 на сто от активите на
ФОНДА.
65.16.(нов- решение на СД-01.06.2010г.) корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или
друга държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни
и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска
приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок, не по- дълъг от 6
месеца от издаването им – до 20 на сто от активите на фонда.
65а.(нов-решение на ОС-18.12.2006г.)
(1).(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не може
да инвестира средствата на ФОНДА за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в
ценни книжа:
1. които не са напълно изплатени;
2. издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от
свързани с него лица;
3. издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от КСО или
от свързани с тях лица.
(2) ).(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Активи на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от:
1. пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на
предвидените в КСО случаи;
2. управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или член на управителен или контролен орган на
това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се
прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар.
18
(5)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не може
да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на
управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване ценни книжа
чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния
регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не се допуска ползването на инвестиционните
имоти, собственост на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, за
нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него
лица
65б. (нов-решение на ОС-18.12.2006г., изм. –решение на СД-01.06.2010г.) Общата
стойност на инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в
ценни книжа, издадени от един емитент, не може да надвишава 5 на сто от активите на
фонда, при което не повече от 10 процента от активите могат да бъдат инвестирани в ценни
книжа, издадени от един емитент и свързани с него лица. Ограничението не се отнася за
инвестициите в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг и дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка.
65в.(нов-решение на ОС-18.12.2006г.)
(1)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не
могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което дружеството или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко
или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
емитента.
(2) (нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество и
управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не могат да
придобиват акции, издадени от един емитент.
(3) (нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 40 на сто от активите на фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 65.2, 65.11., буква “в” и 65.12, буква „в“.
(4) (нова-решение на ОС-18.12.2006г., изм. и доп.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 65. т. 4, т. 11,
буква „а“ и т. 12, буква „а”; но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в емисии,
издадени от една община.
(5) (нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 40 на сто от активите на фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
19
банкови депозити по чл. 65 т. 5 и 14, като инвестициите в банкови депозити в една банка не
могат да превишават 5 на сто от активите на фонда;
(6) (нова-решение на ОС-18.12.2006г., изм. и доп.-решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.) Не повече от 40 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 65, т. 7, т. 11,
буква „б“ и т. 12, буква „б“; но не повече от 5 на сто от активите на ФОНДА в един емитент;
(7) (нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в
ценни книжа по чл. 65, т. 9 и 13, като инвестициите в ценни книжа на колективни
инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да
превишават 10 на сто от активите на фонда;
(8) (нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат деноминирани във
валута, различна от лев и евро.
(9) (нова-решение на ОС-18.12.2006г., отм.- решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.)
(10) (нова-решение на ОС-18.12.2006г. отм.- решение на ОС, продължено на
25.01.2007г.)
(11) (нова-решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г.) Активите на
ФОНДА могат да бъдат инвестирани до 70% в ценни книжа по чл. 65, т. 1 и чл. 65, т. 10.
65г. (нов-решение на ОС-18.12.2006г.) Дружеството е длъжно да приведе активите на
ФОНДА с изискванията на Правилника и с количествените ограничения за тези активи, в
тримесечен срок от датата на превишение на съответното инвестиционно ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на ФОНДА;
2. промяна в общата стойност на активите на ФОНДА;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
В тези случаи, до привеждане на активите на ФОНДА, в съответствие със законовите
изисквания, пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда
активи, по отношение на които е нарушено ограничението.
65д. (нов-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество не може
да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване или да бъде гарант на трети лица с активите на ФОНДА.
65е. (нов-решение на ОС-18.12.2006г.) Пенсионноосигурителното дружество може да
сключва от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително доброволно
20
пенсионно осигуряване репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 65, т.1 – т.
15 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към края на работния ден,
предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна
репо сделка.
65ж. (нов-решение на ОС-18.12.2006г.)
(1)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) С цел намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на ФОНДА, Дружестовото може да сключва сделки, които предвиждат
отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок.
Такива сделки са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в
Република България, в държави – членки на Европейския съюз, или в други държави –
страни по Споразуметието за Европейско икономическо пространство, или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в Наредба на Комисията за
финансов надзор;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(2)(нова-решение на ОС-18.12.2006г.) Условията за сключване на сделките по ал.(1),
както и за изискванията и ограниченията към тях, се определят с Наредба на
Комисията за финансов надзор.
65з. (нов-решение на ОС-18.12.2006г.) Дружеството е длъжно до 31 март всяка
година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на
инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа. Информацията се изготвя по
данни към края на предходната година по утвърдени формат и изисквания от Заместник
председателя на Комисията за финансов надзор
66.(1) (доп.- решение на ОС-05.05.2004г.; отм.- решение на СД-06.02.2012 г.)
(2) (доп.- решение на ОС-05.05.2004г. ;отм.- решение на СД-06.02.2012 г.)
(3) отм. с решение на СД – 06.02.2012 г.
67.Доходът от инвестирането на активите на ФОНДА се начислява по
индивидуалните осигурителни партиди от датата на постъпване на осигурителните вноски
във ФОНДА.
68. (нов – решение на ОС-15.03.2004) След 01.07.2004 г. разпределението на
дохода от инвестирането на средствата на ФОНДА по индивидуалните партиди на
осигурените лица и на пенсионерите се извършва всеки работен ден едновременно с
оценката на неговите активи и пасиви , като дохода се включва в стойността на дяла
за съответния ден за който е бил определен .
21
69. (нов – решение на ОС-15.03.2004) Изчисляване и обявяване на стойността на
един дял:
(1) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял се изчислява за
всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2) (нова – решение на ОС-15.03.2004) Стойността на един дял по ал. 1 се
изчислява, като стойността на нетните активи на ФОНДА към края на предходния
работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след
десетичната точка.

70. (нов – решение на ОС-15.03.2004) Общият брой на дяловете на ФОНДА е
равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете,
записани в партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване,
и дяловете в партидата по чл. 27, ал. 1. от Наредба № 9 / 19.11.2003 г. на КФН.

71. (нов – решение на ОС-15.03.2004). Стойността на един дял за текущия ден се
обявява от дружеството до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружеството и в
неговата електронна страница.
72.(нов – решение на ОС-15.03.2004). Стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия
работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
дружеството и в неговата електронна страница.
XI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ
73.За осъществяване на дейността по допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване на ФОНДА, Дружеството събира следните такси и удръжки:
73.1. Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна
партида в размер на:
а) 10.00 (десет) лева за всеки индивидуален договор за доброволно пенсионно
осигуряване и за всеки осигурен чрез групов договор за доброволно пенсионно осигуряване
от работодател или друг осигурител, при който броя на осигурените лица е до 50 лица
включително.
б) 8.00 (осем) лева за групов договор за доброволно пенсионно осигуряване от
работодател или друг осигурител, при който броя на осигурените лица е над 50 лица.
в) (пром. номерация-решение-ОС-05.05.2004г. ) Еднократна встъпителна такса не се
събира за лица, които към момента на сключване на договора за доброволно пенсионно
осигуряване имат натрупани средства по партидата си чрез друг договор за доброволно
пенсионно осигуряване.
г) (пром. номерация-решение-ОС-05.05.2004г. )Таксата не се събира и за лица,
които се прехвърлят от друг доброволен пенсионен фонд и сключват осигурителен договор
със задължение да правят осигурителни вноски във ФОНДА.
73.2. ( пром. решение на ОС- 05.05.2004г).Удръжка като процент от всяка месечна
осигурителна вноска, която се използва за администриране и управление на ФОНДА в
размер на:
а) 4.25 (четири цяло, двадесет и пет) на сто – по индивидуален договор за доброволно
пенсионно осигуряване с месечна вноска до 100 лева включително и по групов договор за
22
доброволно пенсионно осигуряване от работодател или друг осигурител, по който размерът
на месечната вноска за всеки осигурен е до размера на данъчно признатия разход за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по Закона за корпоративно подоходно
облагане (ЗКПО).
б) 4.00 (четири) на сто – по индивидуален договор за доброволно пенсионно
осигуряване с месечна вноска над 100 лева и по групов договор за доброволно пенсионно
осигуряване от работодател или друг осигурител, по който размерът на месечната вноска за
всеки осигурен е над размера на данъчно признатия разход за доброволно пенсионно
осигуряване по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).
73.3. Удръжка като процент от всяка еднократна осигурителна вноска, която се
използва за администриране и управление на ФОНДА в размер на:
а) 4.00 (четири цяло) на сто – по индивидуален договор за доброволно пенсионно
осигуряване с еднократна вноска до 1 000 лева;
б) 3.00 (три цяло) на сто – по индивидуален договор за доброволно пенсионно
осигуряване с еднократна вноска над 1 000 до 5 000 лева;
в) 2.50 (две цяло, петдесет) на сто – по индидвидуален договор за доброволно
пенсионно осигуряване с еднократна вноска над 5 000 лева;
73.4. Инвестиционна такса в размер на 10.00 (десет) на сто от дохода, реализиран
при инвестиране на средствата на ФОНДА.
73.5. Такса в размер на 1.00 (едно цяло) на сто, но не повече от 20.00 (двадесет) лева
при всяко изтегляне /изцяло или частично/ на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида преди придобиване на право на лична пенсия за старост или за
инвалидност.
73.6. (допълнена-Решение на СД-14.11.2011г.; коригирана техн. грешка – Решение
на СД – 06.02.2012 г.; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г.) Такса в размер на 20.00
(двадесет) лева при всяко прехвърляне /изцяло или частично/ на натрупаните средства по
индивидуалната осигурителна партида в друг фонд за доброволно пенсионно осигуряване,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова
банкова сметка, в срок до 5-то число намесеца, в който се прехвърлят средствата и в
случай, че не е налице отказ за прехвърляне на средствата или за разглеждане на
заявлението за прехвърляне . Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ
се вписват трите имена и ЕГН на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае
да се прехвърлят средствата по индивидуалната му партида.
73.7. Такса в размер на 1.00 (един) лев, когато осигуреното лице поиска извлечение
за състояние на осигурителната си партида повече от веднъж годишно.
74. (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г. ) Не се правят удръжки :
74.1. (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г). При прехвърляне или изтегляне на средства
поради несъгласие с изменения на Правилника на ФОНДА.
74.2. При преобразуване или прекратяване на Дружеството или на ФОНДА.
74.3. (нова- решение на ОС- 05.05.2004г. )От наследниците на починало осигурено
лице или пенсионер.
75. (изм. и доп. – решение на СД- 01.06.2010г. ) Размерът на таксите и удръжките по
чл. 73 се определя и изменя с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
Решението на Съвета на директорите за промяна се отразява в този Правилник и влиза в
сила след одобрението му от КФН.
23
XII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ,
ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
76. (изм. и доп. – решение на СД- 01.06.2010г. ) Дружеството предлага следните
видове пенсии, които гарантира с активите си, както следва:
76.1. Лична пенсия за старост – срочна пенсия с гарантиран период на изплащане,
равен на избрания срок на получаване на пенсия – от 3 до 10 години, 15 или 20 години и
пожизнена пенсия;
76.2. Лична пенсия за инвалидност – срочна пенсия с гарантиран период на
изплащане, равен на определения срок на получаване на пенсията и пожизнена пенсия;
76.3. При смърт – наследствена срочна пенсия с гарантиран период на изплащане,
равен на избрания срок на получаване на пенсия – от 3 до 10 години, 15 или 20 години.
77. Пенсията се определя в лева .
78.(1) (изм. –решение на ОС- 05.05.2004г. ) Правото на лична пенсия за старост
възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на
Част Първа от КСО.
(2) (изм. –решение на ОС- 05.05.2004г., изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г. ) По
желание на осигуреното лице ФОНДА може да изплаща лична пенсия за старост при
навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 /пет/ години преди навършване на тази възраст.
(3) Изборът на вида и срока на изплащане на личната месечна пенсия е на
осигуреното лице.
79.(1) Правото на лична пенсия за инвалидност възниква от датата на
инвалидизирането, посочена в решението на териториална експертна лекарска комисия
(ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) Срокът на изплащане на личната месечна пенсия е в зависимост от решението на
ТЕЛК или НЕЛК.
80.(1) Правото на наследствена пенсия възниква при смърт на осигурения или
пенсионера.
(2) Изборът на вида и срока на изплащане на наследствената пенсия е на посочените
ползващи лица.
81. Лична срочна или пожизнена пенсия за старост или инвалидност, и наследствена
пенсия се отпускат само ако месечният й размер е не по-малък от двадесет на сто от
размера на минималната месечна работна заплата в Р България към датата на
отпускането. В противен случай натрупаните средства или остатъка по партидата се
изплащат – еднократно или разсрочено.
82. Размерът на пожизнената пенсия се определя от Дружеството на базата на:
1. Натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида към датата на
отпускане на пенсията;
2. Биометричните таблици, прилагани от Дружеството, одобрени от заместник-
председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”;
3. Техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети, одобрен от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
24
83. Размерът на срочната пенсия се определя от Дружеството на базата на:
1. Натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида към датата на
отпускане на пенсията;
2. Срока на получаване;
3. Техническия лихвен процент, използван в актюерските разчети, одобрен от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
84. При придобиване право на лична пенсия за старост или инвалидност осигуреният
има право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства по индивидуалната му партида.
85. При придобиване право на наследствена пенсия, посочените ползващи лица имат
право на избор между получаването на наследствена пенсия или на еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починалото
осигурено лице или пенсионер.
86. Разсроченото изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида се извършва:
86.1. На равни части, определени на базата на натрупаните средства или остатъка в
индивидуалната осигурителна партида към датата на отпускане на пенсията и техническия
лихвен процент. Разпределеният доход от инвестиране на средствата на ФОНДА, след
приспадането на дохода, разпределен като техническа лихва, се изплаща с последната
дължима сума.
86.2. По свободен план-график за изплащане, приложен към договора.
Разпределеният доход от инвестиране на средствата на ФОНДА се изплаща с последната
дължима сума.
86.3. Размерът на всяко отделно плащане не може да бъде по-малък от 20 на сто от
минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора.
86.4. Когато размерът на средствата по партидата или на остатъка по нея не е
достатъчен с оглед изискванията на т. 86.3, средствата се изплащат еднократно.
87. (1) (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г. )След отпускане на пенсия, пенсионерите
или посочените в договора ползващи лица, които са придобили право на пенсия по този
Правилник, могат еднократно да променят срока за получаване на пенсията или да изтеглят
еднократно част от средствата в индивидуалната партида.
(2) В тези случаи размерът на пенсията се преизчислява на базата на наличните
средства в индивидуалната осигурителна партида, срока за получаване на пенсията и
действащите към момента актюерски разчети на Дружеството.
88.Осигуреното лице, придобило право на допълнителна лична пенсия за старост
или лична пенсия за инвалидност, както и ползващите лица, придобили право на
наследствена пенсия по този Правилник подават до Дружеството молба по образец
за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане, в която се посочва
вида на плащането, срочността, както и начина, по който да бъде извършено
плащането.
89. (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г. ) Към молбата се прилагат документите,
удостоверяващи придобитото право:
89.1. За отпускане на лична пенсия за старост – копие от осигурителния договор;
25
89.2. За отпускане на лична пенсия за инвалидност – копие от осигурителния договор
и експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ или на
Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, удостоверяващо процента и срока на
загубена работоспособност.
89.3. (изм.- решение на ОС- 05.05.2004г. ) За отпускане на наследствена пенсия –
смъртен акт на починалото осигурено лице или пенсионер и удостоверение за наследници.
90. (1) (пром. номерация- решение на ОС- 05.05.2004г. ) Молбата за изплащане
на пенсия се разглежда от Дружеството в срок до 30 дни от завеждането й в
деловодството на Дружеството.
(2) (пром. номерация- решение на ОС- 05.05.2004г. ) В случай, че някой от
представените документи е неточен или непълен, както и при липсващ документ,
Дружеството информира осигуреното лице за това в 7-дневен срок и го поканва да
представи съответните поправени или нови документи. От датата на представянето им тече
нов 30-дневен срок.
(3) (пром. номерация- решение на ОС- 05.05.2004г. ) При одобрение на молбата
Дружеството издава Решение за отпускане на пенсия, за което писмено уведомява
осигуреното лице в 7-дневен срок и го поканва да сключи пенсионен договор с Дружеството.
(4) (пром. номерация- решение на ОС- 05.05.2004г. , изм. и доп.-решение на ОС-
23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г ./) Пенсионният договор съдържа:
1. /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)
/Наименование, седалище, адрес на управление, съдебна регистрация, номер и дата на
пенсионната лицензия и кода по БУЛСТАТ на Дружеството;
2. Имената и личните данни на пенсионера;
3. Вида и началния размер на пенсията;
4. Периодичността и начина за преизчисляване /актуализиране/ на пенсията;
5. Реда и начина за изплащане на пенсията;
6. Правата на наследниците на пенсионера;
7. Реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
8. Разходи по изплащането на пенсията;
9. Условията за изменение и прекратяване на договора.
(5) (пром. номерация- решение на ОС- 05.05.2004г. ) Пенсионният договор може
да се изменя и допълва по взаимно писмено споразумение на страните.
91. (1) Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на допълнителна
пенсия, ако молбата за отпускане на пенсия е подадена в 6-месечен срок от тази дата.
(2) В случай, че молбата е подадена след срока по ал.1, пенсията се отпуска от
месеца, следващ този, през който е издадено решението за отпускане на пенсия.
92.(1) Дружеството изплаща отпуснатите пенсии до 10-то число на текущия месец.
(2) Пенсията се изплаща по определения в пенсионния договор начин, който може да
бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова сметка) или чрез пощенски запис.
(3) Разходите за изплащане на отпуснатите пенсии чрез банков превод са за сметка
на Дружеството.
93.(1) При отказ да уважи молбата за отпускане на пенсия, Дружеството изпраща на
осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от изтичането на
срока по чл.90 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
26
(3) Възражението се разглежда от изпълнителните директори на Дружеството, които
се произнасят с мотивирано решение в 15-дневен срок от завеждането му в деловодството
на Дружеството, с което уважават направените във възражението искания или оставят в
сила взетото Решение.
(4) (нова-решение на ОС-05.05.2004г. )При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с получения отговор, то има право да потърси правата си по съдебен ред.
94.(1) Отпуснатите от Дружеството допълнителни пенсии за старост или инвалидност
се преизчисляват /актуализират/ един път годишно с решение на Съвета на
директорите на Дружеството.
(2) (изм. -решение на СД- 01.06.2010г. ) Актуализирането на размера на месечната
пенсия се извършва като настоящия й размер се умножи с коефициент, който се определя в
зависимост от разпределения доход от инвестиране на средствата на ФОНДА след
приспадането на дохода, разпределен чрез олихвяване с техническия лихвен процент,
периода до края на срока за изплащане на срочната пенсия или биометричните таблици при
пожизнена пенсия и техническия лихвен процент, използвани в актюерските разчети,
одобрени от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор”.
(3) (изм. -решение на СД- 01.06.2010г. ) Актуализирането се прави в срок до 31
януари на съответната година.
(4) Актуализиране на месечната пенсия за всеки пенсионер се извършва, в случай че
размерът на новата пенсия се променя най-малко с десет на сто в сравнение с размера на
настоящата пенсия.
(5) Новият размер на пенсията се отнася за периода до следващата актуализация.
95.(1) Пенсията се прекратява със смъртта на пенсионера.
(2) Изплащането на пенсията се прекратява от 1-во число на месеца, следващ месеца
на смъртта на пенсионера
96.Дружеството гарантира запазване на правата на лицата, получаващи
допълнителна лична пенсия за старост или инвалидност или наследствена пенсия от
ФОНДА, в случаите на изменения и допълнения в този Правилник, влезли в сила след
издаването на Решението за отпускане на пенсия.
97. ( изм. –решение на СД-01.06.2010г.)
(1) При искане за еднократно изплащане и след одобрение на молбата Дружеството
издава Решение за еднократно изплащане, за което писмено уведомява осигуреното
лице в 7-дневен срок.
(2) (изм. –решение на СД-01.06.2010г.) Дружеството изплаща определените с
Решението за изплащане средства по ред и начин, посочен в чл.59 от този Правилник.
(3) Средствата се изплащат по начина, посочен в молбата на осигуреното лице,
който може да бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова сметка) или чрез
пощенски запис.
(4) Разходите за еднократното изплащане на средствата чрез банков превод са за
сметка на Дружеството.
98.(1) При отказ да уважи молбата за еднократно изплащане на средства,
Дружеството изпраща на осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 90 от този Правилник.
27
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
(3) (нова-решение на ОС-05.05.2004г. )При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с получения отговор на възражението, то има право да потърси правата си по
съдебен ред.
99.(1) При искане за разсрочено изплащане на средствата и след одобрение на
молбата, Дружеството издава Решение за разсрочено изплащане, за което писмено
уведомява в 7-дневен срок осигуреното лице или ползващите лица и ги поканва да
сключат Договор за разсрочено плащане, с който се определят условията, реда и
периодичността за изплащане на средствата.
(2) /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г./Договорът
за разсрочено изплащане съдържа:
1. /изм. и доп.-решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г./
Наименование, седалище, адрес на управление, съдебна регистрация, номер и дата на
пенсионната лицензия и кода по БУЛСТАТ номер на Дружеството;
2. Имената и личните данни на осигурения;
3. Ред и периодичността за изплащане на средствата;
4. Разходи по изплащането на сумите;
(3) Дължимите суми се изплащат по определения в договора за разсрочено
изплащане начин, който може да бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова
сметка) или чрез пощенски запис.
(4) Разходите за изплащане чрез банков превод са за сметка на Дружеството.
100.(1) При отказ да уважи молбата за разсрочено изплащане, Дружеството изпраща
на осигуреното лице мотивирано писмено решение в 7-дневен срок от изтичането на
срока по чл.90 от този Правилник.
(2) Осигуреното лице има право на възражение срещу взетото Решение в 15-дневен
срок от получаването му.
(3) Възражението се разглежда от изпълнителните директори на Дружеството, които
се произнасят с мотивирано решение в 15-дневен срок от завеждането му в деловодството
на Дружеството, с което уважават направените във възражението искания или оставят в
сила взетото Решение.
(4) (нова-решение на ОС-05.05.2004г. )При условие, че осигуреното лице не е
съгласно с решението по ал.3 , то има право да потърси правата си по съдебен ред.
XIII. ( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
101. ( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
102. ( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
103. ( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
104. ( отменен изцяло-Решение на СД-14.11.2011г. )
XIIIА. ( НОВ РАЗДЕЛ, приет-Решение на СД-14.11.2011г. )
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
101а./нов-Решение на СД-14.11.2011г./
28
Осигуреното лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по
индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски с подаване на
Молба по образец и представяне на осигурителния договор.
102а./нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) След одобрение на молбата Дружеството издава Решение за изплащане, за което
писмено уведомява осигуреното лице в 7-дневен срок.
(2) Дружеството изплаща определените с Решението за изплащане средства в срок
до един месец от датата на издаване на решението.
(3) Средствата се изплащат по начина, посочен в молбата на осигуреното лице, който
може да бъде: чрез банков превод (разплащателен влог, картова сметка) или чрез
пощенски запис.
(4) Разходите за изплащане на средствата чрез банков превод са за сметка на
Дружеството.
103а./нов-Решение на СД-14.11.2011г./
Средствата, натрупани от вноски на осигурителя могат да се изплащат на
осигуреното лице само при придобиване на право на лична пенсия за старост или за
инвалидност.
104а./нов-Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по
индивидуалната партида или част от тях в друг фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество не
повече от веднъж в рамките на една календарна година.
(2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната партида или част от тях в друг фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, при несъгласие с извършени промени в този Правилник, ако в тримесечен
срок от уведомлението подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат
от изменение в нормативната уредба.
(3) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна
година да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от лични
осигурителни вноски или част от тях на съпруг или на роднини по права линия до
втора степен в същия фонд или в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(4) В случаите, посочени в ал. 1-3 осигуреното лице може да прехвърли натрупани
средства от лични вноски, като подаде заявление по образец до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да се
прехвърлят средствата.
(5) Осигуреното лице може да прехвърля натрупаните средства за сметка на
работодател, органи по чл. 230, ал.3, т.3 от КСО или на друг осигурител, ако в
осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.
(6) (изм. – Решение на СД от 06.02.2012 г.) В случай на прехвърляне на средства от
вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване в осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл.
104б, ал. 5 от Правилника се записва изрично характерът на прехвърлените средства
и правата за разпореждане с тях.
(7) Редът и начинът за прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната
партида в друг доброволен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество се извършва, съгласно Наредба №3/24.09.2003г. на Комисията по
финансов надзор за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
29
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество / Обн., ДВ., бр.90/2003г., изм. и доп. бр.9/2004г. и бр. 85/2004г.в сила от
01.10.2004г., изм. бр.50 от 17.06.2005г.; в сила от 01.07.2005г.; попр. бр. 52 от
24.06.2005г.; изм. бр.7 от 24.01.2006г.; в сила от 01.01.2006г.; изм. и доп. бр. 78 от
07.10.2011г., в сила от 01.01.2012г./
(8) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Формулярите на заявления по ал. 4, се
отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана
хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният
номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания
за попълване на заявлението съгласно образец на КФН.
(9) Електронните формуляри на заявленията по ал. 4 и на сключваните във връзка с
тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците
на хартиен носител.
104б/нов-Решение на СД-14.11.2011г.; изм. – Решение на СД от 06.02.2012 г. /
(1) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./
Заявлението за прехвърляне /изцяло или частично/ на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигуреното лице се подава от него в офис на
пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис (електронно заявление).
(2) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.; изм.с Решение на СД от 14.03.2012 г./
Преди приемане на заявлението по ал.1 осигурителният посредник се легитимира
пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ В
случаите, когато заявлението по ал. 1 се подава на хартиен носител, подписът на
осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка.
Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран
електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и
заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен
договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
прехвърли средства, а в случай, че вече е осигурено в този фонд по друг договор,
сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение
влиза в сила в деня, в който се прехвърлят средствата по реда на чл.104ж, ал.2, при
условие, че процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл.104е,ал.4.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и
в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на
дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на
осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на
договора.
(7) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г.; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./
Когато заявлението по ал. 1 и осигурителният договор са подадени като електронни
документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството,
се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис,
30
незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден
след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
(8) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ В случай на промяна в имената или
единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния
пенсионен фонд, към заявлението за прехвърляне на средства задължително се
прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./
Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване
на всички действия, свързани с подаване на заявлението за прехвърляне на средства,
за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други
причини.
(10) /изм. с Решение на СД от 06.02.2012; изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./
Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно прехвърлянето на средствата и основните
характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец
на КФН.
104в/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Заявленията за прехвърляне се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни
да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Пенсионноосигурителното
дружество води за всеки от управляваните от него фондове за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за
прехвърляне, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(2) Всяко заявление за прехвърляне се вписва в съответния регистър в срок до три
работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.
104г/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди
в други фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички лица
с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия
работен ден на следващия месец.
(2) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество,
регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява дружествата,
в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-
предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Дружеството, в чийто фонд е осигурено
съответното лице, приема подаденото заявление за прехвърляне, ако е с нотариална
заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на
лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(4) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Когато заявлението за прехвърляне не
бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира,
отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 104в,
ал.1 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна
разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
31
(5) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Дружество, приело предадено му по ал. 2
заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за прехвърляне
на средствата само на основанията, предвидени в чл. 104д, ал. 1 и 2.
(6) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Когато заявлението за прехвърляне е
подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и
в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с
квалифициран електронен подпис.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
всички приети заявления за прехвърляне;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, в двата
екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;
3.връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи
екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в
срок 7 работни дни от получаването им.
104д/нов- Решение на СД-14.11.2011г.; изм. – Решение на СД от 06.02.2012 г.; /
(1) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Пенсионноосигурителното дружество
отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от
Кодекса за социално осигуряване или в осигурителния договор е налице ограничение по чл.
236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – при осигуряване във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване;
2. /отм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за
прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни
в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 104б, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1
– 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на
случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му
партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с
номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани
средства от посочения в заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или
родствената връзка – в случаите по чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) /отм. – Решение на СД от 06.02.2012 г./.
(4) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ В случай на отказ всяко лице получава при
поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в
което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни
след изтичане на срока по чл. 104г, ал. 7, т.3 от Правилника.
(5)/изм. с Решение на СД от 06.02.2012 г./ Възражението по ал. 4 се подава до
пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли
средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и
всички писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия
32
по ал. 2, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на
съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение,
като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали
обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени
отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие за
прехвърляне на средствата или да го потвърди на същото или на друго основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало,
и изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по
заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество
излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(10) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ,
осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай
кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(11) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното
дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете на чл. 104е и 104ж.
104е/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 104ж, ал. 2, и
в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за прехвърляне на
дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се
дължи.
(2) /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Конкретният размер на таксата за
прехвърляне се определя в правилниците за организацията и дейността на фондовете
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в съответните осигурителни
договори. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова
банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му
партида. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите
имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от
който желае да се прехвърлят средствата по индивидуалната му партида. Таксата се
счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.
(3) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в срока по ал. 1 от
дружеството, в което го е подало, с искане по образец на КФН. Искането се подава на
хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов
осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното
лице.
(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. (изм. с решение на СД от 06.02.2012 г.)е налице отказ за прехвърляне или за
разглеждане на заявлението по чл. 104д, ал. 1 и 2;
33
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 2 в случаите, когато такава се
дължи;
3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал. 3.
(5) При прекратяване на процедурата по ал. 4 лицето може да подаде ново заявление за
прехвърляне.
(6) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят писмена информация, както следва:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата,
уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които те са подали заявления за
прехвърляне, за имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата
такса;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за
прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са
осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на
заявлението си за прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата,
за които процедурата по прехвърляне не е прекратена.
104ж/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за
прехвърляне през съответния месец, по отношение на които процедурата за
прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 104е, ал. 4, се прехвърлят едновременно по
банкови сметки на съответните фондове.
(2) Средствата от индивидуалните партиди се прехвърлят от пенсионноосигурителните
дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата
по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.
(3) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един
дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на
всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на
прехвърлянето.
(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества
изпращат писмена информация за прехвърлените средства на всяко лице на
дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
(5) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок седем работни
дни от деня на прехвърлянето изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили,
извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице
в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка
или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
(6)Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се
изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
(7) При прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на чл. 104е, ал. 4
заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от
датата по ал. 2
104з/нов- Решение на СД-14.11.2011г./
(1) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор до
20-о число на всеки месец справка по образец на КФН.
34
(2) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет
надзор актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по
които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(3)Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет
образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори и на исканията по чл. 104е, ал. 3, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.
XIV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ПРАВИЛНИКА
105./изм.-решение на ОС-18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г./ Настоящият
Правилник се изменя и допълва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.
106. Направените изменения и допълнения влизат в сила след одобрението им от
заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”,
който се произнася с решение.
107.(1) ( изм.- решение на ОС- 05.05.2004г.) Дружеството уведомява осигурените
лица за конкретните изменения и допълнения в Правилника чрез публикация в два
централни всекидневника в едноседмичен срок от получаване на решението по
чл.106.
(2) При несъгласие с извършените изменения и допълнения на Правилника
осигуреното лице има право да промени участието си във фонда, ако подаде заявление за
това в тримесечен срок от получаване на уведомлението или датата на публикуване на
обявата за изменения и допълнения в Правилника .
ХV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
108. ( изм.- решение на ОС- 05.05.2004г.) Дружеството публикува обяви и
съобщения, свързани с дейността на фонда в един централен всекидневник, на Интернет-
страницата си или по друг начин, ако това се изисква от действащата към момента
нормативна уредба.
109.Публичното оповестяване на годишните резултати от дейността по
управлението на ФОНДА се извършва чрез едновременно обнародване в “Държавен
вестник” на приетите от Общото събрание на акционерите годишни финансови
отчети на Дружеството и управляваните от него пенсионни фондове.
110. ( изм.- решение на ОС- 05.05.2004г.) В срок от 15 дни след предоставяне на
тримесечните и годишните отчети и справки, изискуеми съгласно Наредбата за
начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионно
осигурителните дружества, Дружеството публикува в два централни всекидневника
съобщение за времето и мястото на осигурен достъп до упоменатите справки и
отчети, както и друга информация, свързана с тях.
XVI. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
111. (нов – решение на ОС-15.03.2004, изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
35
продължено на 25.01.2007г.) Оценката на активите и пасивите на ФОНДА се извършва
всеки работен ден въз основа на:
111.1. (нова – решение на ОС-15.03.2004) информация от банката попечител за
всички приключени операции с активите на ФОНДА за предходния работен ден;
111.2. (нова – решение на ОС-15.03.2004) извършено осчетоводяване на
задълженията на ФОНДА и на операциите с активите му за предходния работен ден;
111.3. (нова – решение на ОС-15.03.2004 изм.-решение на ОС-18.12.2006г.,
продължено на 25.01.2007г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за
предходния работен ден;
111.4. (нова – решение на ОС-15.03.2004) определяне на справедливата стойност
на активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими
методи.
112. (нов – решение на ОС-15.03.2004., изм. Решение СД – 25.06.2007г.). Оценката
на активите и пасивите на ФОНДА се извършва от пенсионноосигурителното
дружество към края на всеки работен ден в съответствие с изискванията на Нредба
№ 9 / 19.11.2003 г на КФН и по реда и начина , определен в утвърдения от съвета на
директорите на дружеството и одобрен от заместник-председателя на КФН “
Правила за оценка на активите на “ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО –
БЪДЕЩЕ” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване ”.
113.(нов – решение на ОС-15.03.2004). Правилата за оценка на активите и
пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него
фондове се предоставят на осигуреното лице при изявено желание от негова страна.
XVII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
114. Дружеството е длъжно:
114.1. Да извършва дейността си в съответствие с действащата нормативна уредба в
страната.
114.2. Да разкрие и води индивидуална осигурителна партида на всеки осигурен.
114.3. Да управлява средствата на осигуреното лице в негов интерес при спазване
принципите на надеждност, ликвидност и диверсификация с цел получаване на стабилна
доходност при минимален риск.
114.4. Да инвестира средствата на ФОНДА съобразно изискванията и ограниченията
на действащата нормативна уредба.
114.5. Да разпределя дохода от инвестиране на активите на ФОНДА по
индивидуалните осигурителни партиди, съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
114.6. Да предоставя на осигуреното лице безплатно годишно извлечение и друга
информация при поискване за състоянието на индивидуалната му осигурителна партида.
114.7. Да изплаща на осигурените лице или на ползващите лица, при придобиване на
съответните права съгласно КСО и този Правилник, дължимите пенсии, еднократни или
разсрочени плащания по установения ред и в определените срокове.
114.8. Да запознава осигурените лица и осигурителите с Правилника на ФОНДА и с
всички негови изменения и допълнения съгласно действащата нормативна уредба и този
Правилник.
36
114.9. Да води отделно счетоводство на ФОНДА и да съставя месечни отчети за него,
които да представя в срок на държавния надзорен орган.
114.10. Да сключи договор с един или повече лицензирани инвестиционни
посредници за извършването на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на
активите на ФОНДА.
114.11. Да съхранява активите на ФОНДА в една банка-попечител въз основа на
писмен договор.
114.12. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.)Да издаде на всяко осигурено лице
или пенсионер при поискване уникален идентификатор за ползване на електронните услуги,
които дружеството предлага. Разрешението за достъп и отказът за достъп до електронното
досие и за използването на електронните документи се издават в писмена форма от
управляващия и представляващ дружеството или от упълномощен от него служител.
Отказът за достъп следва да бъде мотивиран.
115. Дружеството няма право:
115.1. Да застрашава правата и интересите на осигурените лица, осигурителите или
пенсионерите със свои решения или с други действия или бездействия;
115.2. Да рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента;
115.3. Да рекламира бъдеща доходност от инвестиции;
115.4. Да организира лотарии;
115.5. Да представя неверни или заблуждаващи данни;
115.6. Да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица, както и да издава
облигации;
115.7. Дружеството не може да предоставя на трети лица информация за осигурените
лица и за осигурителите. Информация за размера на вноски и пенсии, и извлечения от
индивидуална осигурителна партида се предоставя на трети лица само в съответствие с
действащото законодателство.
116.Дружеството има право да събира в своя полза такси и удръжки, по начин, ред и
в размери, установени в действащата нормативна уредба и този Правилник за
извършване на дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване и за
управлението на ФОНДА
117. Осигурените лица с лични вноски, работодателите и другите осигурители са
длъжни:
117.1. Да плащат осигурителни вноски в размер, срок и по начин, посочени в
осигурителния договор;
117.2. Да плащат на Дружеството съответните такси, съгласно КСО и този
Правилник;
117.3. Да уведомяват Дружеството за настъпили промени и факти, имащи отношение
към осигурителния договор.
117.4. Да оказват съдействие на Дружеството при установяване на тяхната
самоличност, юридическа персонификация и на други обстоятелства във връзка с
осигуряването, за които Дружеството е поискало данни.
117.5. Осигурените лица и осигурителите са длъжни да информират Дружеството
относно данъчното облагане на направените от тях вноски.
118. Осигуреното лице има право:
118.1. Да получи лична допълнителна пенсия за старост или инвалидност;
37
118.2. Да получи еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида;
118.3. /изм. с Решение на СД от 14.03.2012 г./ Да прехвърли изцяло или частично
натрупаната сума по индивидуалната си партида от ФОНДА в друг фонд за доброволно
пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество съгласно
разпоредбите на КСО, Наредба №3/24.09.2003г. на Комисията по финансов надзор за реда
и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн. ДВ бр.90/2003г.) и този
Правилник.
118.4. Да получи безплатна информация за състоянието на индивидуалната си
партида, за доходността от управлението на средствата му и за произтичащите за него
пенсионни права съгласно разпоредбите на КСО и този Правилник. При смърт на
осигуреното лице правото за безплатна информация се придобива от ползващите лица.
118.5. Да сигнализира Консултативния съвет на ФОНДА и Комисията за финансов
надзор за нарушения в дейността на Дружеството.
118.6. ( на доп. – решение ОС- 05.05.2004г. ) Да подава жалби и възражения до
компетентния съд срещу всички решения на Дружеството, които засягат неговите интереси.
118.7. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) при поискване от негова страна да
получи от пенсионноосигурителното дружество уникален идентификатор за използване на
електронните услуги, които дружеството предлага.
118.8. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) на достъп до данните за
индивидуалната му партида и до електронното му досие след въвеждането на
идентификатор.
118.9. (нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да получи копие от електронните
документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на
необходимите удостоверителни документи.
118.10.(нова с Решение на СД от 02.12.2013 г.) да обжалва отказа за достъп до
електронното досие или за получаване на копие от електронните документи в него. Жалбата
се подава лично/чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в офиса на
дружеството, по поща, куриер или електронна поща и се адресира до изпълнителния
директор на дружеството. Жалбата се разглежда в срок до 15 работни дни от постъпването
й. При неуважаване на жалбата, дружеството излага подробно мотивите за отказ, като
информира лицето за своето решение.
119. При преобразуване или прекратяване на Дружеството, осигуреното лице има
право, съгласно КСО, в едномесечен срок от уведомяването да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната си партида в друг фонд за доброволно пенсионно осигуряване
или да изтегли натрупаните средства по индивидуалната си партида от лични вноски.
120. Осигуреното лице, работодателните и другите осигурители имат право на
данъчни облекчения по начин, ред и в размери, определени със Закона за облагане
доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.
121.Осигуреното лице и пенсионерът са длъжни своевременно до информират
Дружеството за настъпили промени в личните им данни и адрес.
122.Осигурените лица и пенсионерите не отговарят за задълженията на
Дружеството.
38
XVIII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА
123. Дружеството създава общи резерви по реда на Търговския закон.
124.(1) Дружеството създава пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на
пожизнените пенсии на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети,
разработени на базата на биометричните таблици за смъртност, одобрени от заместник-
председателя на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.
(2) ( изм. и доп. – решение на ОС-23.12.2005г., продължено на
10.01.2006г.)Пенсионният резерв по ал.1 се формира от следните източници:
1.собствени средства на Дружеството;
2.средства по чл.245, ал.3 и 5 от КСО.
(3) ( нова – решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.-
решение на ОС-10.04.06г.) Дружеството отчита резерва по ал.1 чрез отделна счетоводна
сметка.
(4).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.-решение
на ОС-10.04.06г.) Източниците, формиращи резерва по ал.1, се отчитат чрез отделни
подсметки към счетоводната сметка по ал.3.
(5).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В срок до един
месец от датата на установяване на наличието на условията по чл.245, ал.3 и ал.5 от КСО,
средствата по ал.2, т.2 се прехвърлят по сметка на Дружеството и се отразяват като
увеличение на съответния пенсионен резерв.
(6).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)Размерът на
необходимите средства за съответния пенсионен резерв се определя от Дружеството по
проспективен метод и е равен на положителната разлика между настоящата стойност на
поетите задължения към пенсионерите с отпуснати /пожизнени/ пенсии и сумата от
средствата по индивидуалните им партиди.
(7).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)Настоящата
стойност на поетите задължения към пенсионерите за целите на формиране на съответния
пенсионен резерв се изчисляват от Дружеството на база на технически лихвен процент и
биометрични таблици за смъртност за съответната година, поотделно за:
1.изплащане на лични пожизнени пенсии за старост и наследствени пожизнени
пенсии от Фонда;
2. изплащане на лични пожизнени пенсии за инвалидност от Фонда.
(8).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)Дружеството
прилага единни технически лихвенипроценти и биометрични таблици за смъртност по ал.7,
които се утвърждават от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор” до 31 декември всяка година.
(9).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
създава съответен пенсионен резерв и започва да изчислява размера му по реда на ал.6,
ал.7 и ал.8 от началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожезнена
пенсия.
(10).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
извършва преизчисляване на размера на пенсионния резерв към 31 декеври всяка
календарна година.
(11).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.)Когато
размерът на резерва в края на годината е по- малък от размера, изчислен по реда на ал.6 ,
ал.7 и ал.8, Дружеството допълва от собствени средства разликата, като я отразява по
сметката на резерва до 1 март следващата календарна година.
39
(12). ).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г., изм.-
решение на ОС-10.04.06г.) Максималният размер на формирания пенсионен резерв за
Фонда в края на годината не може да бъде по- голям от 110% от размера, изчислен по реда
на ал.6 , ал.7 и ал.8, с изключение на случаите по ал.14
(13).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Средствата
над максималния размер по ал.12 с източник постъпленията по ал.2, т.1, се освобождават
от пенсионния резерв и се отразяват по сметка на Дружеството до 1 март следващата
календарна година.
(14).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) В случаите,
когато в резултат на постъпления по ал.2, т.2, бъде надвишен максималния размер по
ал.12, разликата не се освобождава в полза на Дружеството, а остава по сметка на резерва.
(15).(нова- решение на ОС-23.12.2005г., продължено на 10.01.2006г.) Дружеството
представя в срока по чл.190, ал.1 от КСО едновременно с представянето на годишните
финансови отчети на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”, справка по утвърден от него образец за
състоянието на резерва към края на отчетната година.
XIX. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
125. (1) /изменена и допълнена- решение на ОС- 25.03.05/ Консултативният съвет
представлява и защитава интересите на осигурените лица и на пенсионерите във ФОНДА .
(2) / изменена и допълнена- решение на ОС- 25.03.05/ Броят на членовете на
Консултативния съвет не може да бъде по- малък от 5 и по- голям от 11 души. В състава на
Консултативния съвет участват:
2.1.представители на осигурените лица и на пенсионерите на ФОНДА;
2.2. представители на работодателите и на органите по чл.230, ал.3 , т.3 от Кодекса
за социално осигуряване, които правят осигурителни вноски във ФОНДА /наричани за
краткост “осигурителите”/
2.3. един представител на Дружеството.
(3) Представителят на Дружеството в Консултативния съвет се определя с решение
на Съвета на Директорите на Дружеството.
(4) / нова- решение на ОС- 25.03.05/ Броят на представителите на осигурените лица
и на пенсионерите трябва да е равен или да надвишава броя на представителите на
осигурителите.
(5) /нова- решение на ОС- 25.03.05/ Представителите на осигурените лица и на
пенсионерите в Консултативния съвет се определят от Дружеството на принципа на случаен
избор, като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 / двадесет/
лица с най- голям брой лични вноски и с най- голям размер натрупани средства от лични
вноски по индивидуалната партида във ФОНДА
(6) /нова- решение на ОС- 25.03.05/ Изборът по ал.5 се извършва в срок два месеца
от вписването в съдебния регистър на ФОНДА или най- късно един месец преди изтичането
на мандата на консултативния съвет.
(7) /нова- решение на ОС- 25.03.05/ В срок от един месец от вписването в съдебния
регистър на ФОНДА или най- късно два месеца преди изтичането на мандата на
Консултативния съвет Дружеството поканва осигурителите, които правят вноски за най-
голям брой осигурени лица във ФОНДА, да посочат в определен срок свои представители.
Ако в указания срок не бъдат посочени представители, Дружеството поканва следващите по
ред осигурители, които правят вноски за най- голям брой осигурени лица във ФОНДА.
40
126. /изменена и допълнена- решение на ОС- 25.03.05/ Мандатът на членовете на
Консултативния съвет е 5 / пет/ години.
127. /изменен и допълнен- решение на ОС- 25.03.05/ Консултативният съвет
провежда заседания най-малко веднъж на три месеца. По покана на Консултативния
съвет на заседанията могат да присъстват представители на Комисията за
финансов надзор, представители на Дружеството, експерти във връзка с конкретно
обсъждани въпроси, както и представители на други органи и организации
128. /изменен и допълнен- решение на ОС- 25.03.05, изменен и допълнен –
решение на ОС-20.04.2005г/ Всеки консултативен съвет може да отправя
предложения, питания и искания до Съвета на директорите на дружеството.
129. /изменен и допълнен- решение на ОС- 25.03.05/ Управителният орган на
Дружеството е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и
годишния отчет за дейността на Консултативния съвет, представен в нормативно
определения за това срок, на първото си заседание след получаването им в
Дружество, да приеме решение по тях и да информира писмено председателя на
Консултативния съвет за решението си в 7- дневен срок от датата на заседанието.
130. (1) /изменена и допълнена- решение на ОС- 25.03.05/ Консултативният съвет
приема Правилник за своята дейност в срок 3/ три / месеца от провеждане на
първото си заседание.
(2) / нова- решение на ОС- 25.03.05/ Правилникът се изготвя в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети
на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, /обн. ДВ, бр.19
от 01.03.2005г., в сила от 01.03.2005г./ и урежда въпросите за състав, учредяване и
мандат на Консултативния съвет, устройство, дейност и функции, права и
задължения и избягване на конфликт на интереси в работата на съветите и
съответното дружество и ФОНДА, който управлява и включва и други въпроси, по
решение на Консултативния съвет.
131. /изменен и допълнен- решение на ОС- 25.03.05/ Решенията, взети от
Консултативния съвет, по реда и начина предвиден в Правилника за дейността,
имат препоръчителен характер за Дружеството.
XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
132.Този Правилник е приет с решение на Общото събрание на акционерите на
Дружеството на 11.08.2003г. Правилникът е допълнен и променен с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.11.2003г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2004г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 15.03.2004г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.05.2004г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 10.03.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 25.03.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 20.04.2005г. и с решение на
41
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.11.2005г. и с решение на
Общото събрание на акционерите на Дружеството на 23.12.2005г., продължено на
10.01.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
10.04.2006г. и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството на
18.12.2006г., продължено на 25.01.2007г. и с решение на Съвета на Директорите от
25.06.2007г. и с решение на Съвета на Директорите от 01.06.2010г. и с решение на
Съвета на Директорите от 30.06.2010г. и с решение на Съвета на Директорите от
14.11.2011г.; с Решение на Съвета на директорите от 06.02.2012 г.; с Решение на
СД от 14.03.2012 г.; с Решение на СД от 07.03.2013 г.; с Решение на СД от
26.09.2013 г.; с Решение на Съвета на директорите от 02.12.2013 г.; с Решение на
Съвета на директорите от 28.02.2014 г.
133. ( доп.- решение на ОС- 05.05.2004г). Воденето на индивидуалните партиди в
лева и дялове и ежедневната оценка на активите и пасивите на ФОНДА ще се
извършва от 1 юли 2004г.
134.Разпоредбите на Правилника се прилагат, доколкото в КСО или в друг
нормативен акт не бъдат установени други правила, които са задължителни за
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в страната.
135.За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на
Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по прилагането му.