Продължете към съдържанието

ПОК "ДСК - РОДИНА" АД

4.7 / 5. Оценили: 3

Оцени първи

За компанията

Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД (https://dskrodina.bg ) осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” АД, част от международната финансова група ОТП.

За банковата група на Банка ДСК

Мажоритарен собственик на Банка ДСК от октомври 2003 година е Банка OTП. Банка ОТП е основната компания в международната финансова група, която извършва дейност в Централна и Източна Европа. Чрез териториалната мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина” АД имат възможност да бъдат обслужвани в широка клонова мрежа с над 330 офиса в цялата страна.

В края на 2020г. активите под управление на дружеството са 3 045 690 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от компанията е 814 197.

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с ПОК „ДСК – Родина“?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: компанията няма посочено работно време на офисите си;

Офиси с удължено работно време:  компанията няма офиси с удължено работно време;

Адрес (Централен офис): бул. Ал.Стамболийски 101, МОЛ София, София тауър, ет.4;

Телефон за връзка с ПОК „ДСК – Родина“: 0700 10 375

Предлагани продукти на ПОК „ДСК – Родина“:

Универсален пенсионен фонд:  Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата родени след 31 декември 1959г., които работят и за които се правят вноски в Държавното обществено осигуряване. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е осигуряване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

Професионален пенсионен фонд: Допълнителното осигуряване в Професионален пенсионен фонд обхваща лицата работещи при условията на първа и втора категория труд. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд е осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Доброволен пенсионен фонд: Доброволният пенсионен фонд “ДСК Родина” функционира от самото създаване на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД. Той е атрактивна възможност при спестяване заради традиционно високата доходност и свободния избор при изтегляне на средствата. 

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми: През 2007 г. ПОК „ДСК-Родина” АД получи разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. То бе издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. Само две от деветте пенсионни дружества към 31.12.2010 г. имат разрешения от КФН и ще могат да предлагат нови продукти при доброволното пенсионно осигуряване. От новия фонд ще могат да се възползват най-вече работодателите, които ще могат да правят вноски за допълнителна пенсия на своите работници и служители. 

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

Допълнителна информация:

Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДСК – РОДИНА”

(заглавие изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
одобрен с решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор” № 941-УПФ/27.10.2014 год.

ГЛАВА ПЪРВА
ДЕФИНИРАНЕ НА ТЕРМИНИТЕ
Чл.1. (изм. с реш. на ОС от 09.05.2002г.,изм. с реш. на ОС от 07.04.2003г.) По смисъла
на този Правилник:
1. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД” е
Универсален пенсионен фонд “ДСК – РОДИНА”. Наименованието на фонда е променено от
Универсален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “РОДИНА” на
Универсален пенсионен фонд “ДСК – РОДИНА” с решение на Общото събрание на
акционерите от 12.12.2003г.
2. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) “КОМПАНИЯ” е
Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД със седалище и адрес на
управление гр.София, община Столична, район Средец, ул.”Княз Александър І Батенберг” №
6, ет.1, лицензирана с наименование Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна
компания “Родина” АД с решение № 1 от 21.09.2000г. на Съвета по допълнително социално
осигуряване (обн., ДВ, бр.80, от 2000г.) ) и притежаваща лиценз № 4 от 3.10.2000г. за
извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издаден от Държавната
агенция за осигурителен надзор. Компанията е лицензирана с наименование Спестовно
кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД, променено на Пенсионно
осигурителна компания “ДСК – Родина” АД с решение на Общото събрание на акционерите
от 12.12.2003г.
3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) “ПРАВИЛНИК” е този Правилник за
организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина”.
4. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
(обн. ДВ бр.110 от 17.12.1999г.) е нормативният акт с всичките му изменения, който
регламентира държавното обществено осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване,
наричан за краткост КОДЕКСА.
5. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. , изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г.., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ОСИГУРИТЕЛИ”
са физически лица, юридически лица и техни поделения, както и други организации, които са
задължени да плащат осигурителни вноски за допълнителна пенсия за работници и служители,
родени след 31 декември 1959 година, ако са осигурени във фонд „Пенсии” на държавното
обществено осигуряване, както и самите лица, родени след 31 декември 1959 година, които са
задължени по КОДЕКСА да плащат лична вноска за допълнително задължително пенсионно
осигуряване. Осигурителните вноски от ОСИГУРИТЕЛИТЕ и от ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се
изплащат в съотношението, регламентирано в КОДЕКСА.
6. (изм. с реш. на ОС 29.03.2004г.) “ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се
2
внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД при условия и по ред, определени в КОДЕКСА, този ПРАВИЛНИК и осигурителния
договор.
7. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ПЕНСИОНЕР” е физическо лице, което
получава лична допълнителна пенсия в съответствие с изискванията на част втора на
КОДЕКСА и условията на настоящия ПРАВИЛНИК.
8. “НАСЛЕДНИЦИ” са лицата – преживелият съпруг(съпруга), низходящите и
възходящите, които имат право на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните
средства по индивидуалната партида на наследодателя.
9. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. , изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ИНДИВИДУАЛНО
ЗАЯВЛЕНИЕ” е заявлението, чрез което всяко едно лице, родено след 31 декември 1959
година и осигурено във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, заявява
участието си в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
10. “ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР” е сключеният в писмена форма договор, който
урежда взаимоотношенията между ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и КОМПАНИЯТА във връзка с
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД.
11. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г., изм. с реш.
на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от
28.09.2010 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ОСИГУРИТЕЛНА ВНОСКА В УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД” е месечна парична вноска за допълнителна пенсия със задължителен
характер по силата на КОДЕКСА за осигуряване на работещите, родени след 31 декември 1959
година, които са осигурени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване,
размерът на която се определя с КОДЕКСА.
12. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) “ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА” е личната
сметка, по която се натрупват сумите от осигурителни вноски за осигуряване в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и от която се изплащат лични допълнителни пенсии
на придобилите пенсионни права и по която се разпределя доход от инвестирането на
средствата, пропорционално на техния дял от масата на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
13. “ИНДИВИДУАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР” е номерът, който е уникален и
се дава от КОМПАНИЯТА на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, и под който се води неговата
индивидуална партида.
14. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
15. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
“НАТРУПАНА СУМА” е сумата по индивидуалната партида на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД към определен момент, която се формира от
осигурителни вноски, прехвърлени суми и от разпределеният доход от тяхното инвестиране,
намалена с таксите и удръжките, предвидени в част втора на КОДЕКСА, ПРАВИЛНИКА и
осигурителния договор.
16. (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) “ОТГОВОРЕН АКТЮЕР” е физическо лице,
с призната от Комисията за финансов надзор правоспособност, което организира, ръководи и
отговаря за актюерското обслужване на КОМПАНИЯТА и управляваните от нея фондове за
допълнително пенсионно осигуряване.
17. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ” е личната
допълнителна пожизнена пенсия, която ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ
3
ПЕНСИОНЕН ФОНД ще получат при наличие на условията, предвидени в част втора на
КОДЕКСА.
18. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР” е сключеният в
писмена форма договор, който урежда взаимоотношенията между ПЕНСИОНЕРА и
КОМПАНИЯТА във връзка с получаването на лична допълнителна пенсия в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
19. (предишна т. 18 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от
30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., доп.
с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) “ИЗПЛАЩАНЕ НА НАТРУПАНА
СУМА” е еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства по индивидуалната
партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД при получено
решение на териториалната експертна лекарска комисия за пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70, 99 на сто или на еднократно или разсрочено изплащане на
наследниците на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ или на починал ПЕНСИОНЕР на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
20. (предишна т. 19 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ТЕХНИЧЕСКИ ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ” е лихвата, която се прилага при изчисляване на размера на пенсиите и на
пенсионните резерви.
21. (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) “СВЪРЗАНИ ЛИЦА” са:
а/ лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество,
б/ лицата, чиято дейност се контролира от трето лице,
в/ лицата, които съвместно контролират трето лице,
г/ съпрузите, роднините по права линия без ограничения , роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително,
д/ лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто
от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
22. (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) “КОНТРОЛ” е налице, когато едно лице:
а/ притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице, или
б/ може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице, или
в/ по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или
определя инвестиционната политика на друго лице, или
г/ може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.2. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Наименованието на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД е “Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина”.
УЧРЕДЯВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(Загл. изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
4
Чл.3. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) (1) Универсален пенсионен фонд “ДСК
– Родина” е учреден с наименование “Универсален спестовно кооперативен пенсионно
осигурителен фонд “Родина” от Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна
компания “Родина” АД фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване на
лицата, родени след 31 декември 1959 година, и е отделно от учредилата го КОМПАНИЯ
юридическо лице с променлив брой ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, в който се осигуряват сключилите
осигурителен договор с КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина” не
отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на учредилата го Спестовно
кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД, както и за загуби от дейността
на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД, която го управлява и представлява.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД не могат да се придобиват по давност.
(4) (предишна ал. 3 изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., с реш. на ОС 29.03.2004 г.)
Адресът на управление на Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина” е адресът на
управление на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД
Чл.4. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина”
се създава за неопределен срок.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ
Чл.5. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Универсален пенсионен фонд “ДСК –
Родина” се управлява от Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Универсален
пенсионен фонд “ДСК – Родина” се представлява при взаимоотношенията си с трети лица
единствено от Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД чрез лицата, които
представляват КОМПАНИЯТА по регистрация в Търговския регистър.
(3) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) КОМПАНИЯТА управлява средствата на
Универсален пенсионен фонд “ДСК – Родина” с грижата на добър търговец при спазване на
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.6. Настоящият ПРАВИЛНИК урежда реда, начина и общите условия, при които се
осъществява допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД при спазване на изискванията на КОДЕКСА и действащото българско
законодателство, както и правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
ПРИНЦИПИ
Чл.7. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява при спазване на
принципите на:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012
г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.) задължителност на участието на
5
лицата, родени след 31 декември 1959 година, ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване.;
2. юридическа самостоятелност на КОМПАНИЯТА и на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване на интересите на осигурените лица .
Чл.8. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип
на базата на предварително определени вноски (дефинирани вноски), при което сумите,
подлежащи на изплащане като пенсии се определят от натрупаните средства по
индивидуалната партида, биометричните таблици и техническия лихвен процент.
Чл.9. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД е персонално.

ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
ПРАВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО
(Загл. изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 10. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 11. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигуряването в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД дава право на:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
допълнителна пожизнена пенсия за старост при придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по част първа от КОДЕКСА;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) еднократно
изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида при пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ и на ПЕНСИОНЕР на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
съобразно условията на КОДЕКСА и ПРАВИЛНИКА.
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл. 12 (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол №
03/13.01.2012 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 03/16.01.2012г.) ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД може да бъде всяко физическо лице което е родено
след 31 декември 1959 година, осигурено е във фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване и което :
1. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.);
6
2. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.);
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) е
подало индивидуално заявление и е сключило договор с КОМПАНИЯТА за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в
тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване;
4. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) е разпределено служебно в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД по реда на част втора от КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.13. Осигуряването в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се прекратява
задължително в следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. при еднократно изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на неговите наследници, съгласно условията на ПРАВИЛНИКА;
3. при преминаване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ по собствена воля в друг универсален
пенсионен фонд и прехвърляне на цялата натрупана по индивидуалната му партида сума.
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Чл.14.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва с месечни парични
осигурителни вноски.
(2) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Осигурителните вноски в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД са в размер, определен с КОДЕКСА.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Осигурителните
вноски в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се разпределят между ОСИГУРИТЕЛИТЕ
и ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в съотношение, определено с КОДЕКСА, с изключение на
осигурителните вноски в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за морските лица по
смисъла на КОДЕКСА.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Самоосигуряващите
се лица и морските лица се осигуряват в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД изцяло за
своя сметка.
Чл.15.(1) (доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Осигурителните вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се превеждат от
ОСИГУРИТЕЛИТЕ, съответно от работодателите на морските лица, едновременно с
осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г., доп. с реш. на УС по
Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.,
изм. с реш. на УС по Протокол № 10 от 27.03.2013г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 3 от 28.03.2013г.) Осигурителните вноски за УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и
7
лихви към тях се събират от Националната агенция за приходите, като осигурителите и
работодателите на морските лица ги внасят по съответната сметка за допълнително
задължително пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите..
(3) ( нова с реш. на УС по Протокол №10 от27.03.2013г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 3 от 28.03.2013г.) Осигурителните вноски по ал. 2 се превеждат в
специализирана сметка за задължително допълнително пенсионно осигуряване на
Националната агенция за приходите, която превежда получените вноски в срок до 30 дни от
постъпването им от специализираната сметка по сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД.
(4) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол
№ 10 от 27.03.2013г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 3 от 28.03.2013г.) За
неоснователно забавяне на превода по ал. 3 Националната агенция за приходите дължи
законна лихва. Платената от Националната агенция за приходите законна лихва за периода на
неоснователно забавяне на превода на вноските се разпределя по съответните индивидуални
партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
Чл.16 (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА носи отговорност пред
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД само за реално
преведените от Националната агенция за приходите осигурителни вноски.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Чл.17. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на ОС от 10.10.2006г.,
изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
01/16.01.2012г) Лицата, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени във фонд
„Пенсии” на държавното обществено осигуряване, подават до КОМПАНИЯТА индивидуално
заявление по образец за участие в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД. Редът за подаване
на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с наредба на
Комисията за финансов надзор.
(1а) (нова с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от 21.10.2014 г.) Когато заявлението за участие се подава
на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с квалифициран
електронен подпис, се спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния
подпис (ЗЕДЕП).
(2) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г., доп. с реш. на УС по Протокол
№ 3/31.01.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 1/04.02.2013г., в сила от 22.02.2013
г.) Заявление по ал. 1 може да се подаде от лицата в офис на КОМПАНИЯТА, чрез
осигурителен посредник или като електронен документ. КОМПАНИЯТА оказва съдействие
на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му
предоставя актуална писмена информация по образец. Когато заявление за участие се подава
чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по образец,
утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, който го легитимира
при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на
осигурителни договори от името и за сметка на КОМПАНИЯТА.
(3) (предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г., изм. с реш. на
УС по Протокол № 3/31.01.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 1/04.02.2013г. , в
8
сила от 22.02.2013 г. ) Лицето, приело заявлението за участие, му поставя входящ номер и
дата и попълва определените за КОМПАНИЯТА данни. Когато заявлението за участие е
подадено на хартиен носител, лицето което го е приело удостоверява приемането му съгласно
изискванията на наредбата по ал.1, след което връща незабавно втория екземпляр от
заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за КОМПАНИЯТА, а
третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за приходите
(НАП). Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно
копие от него, подписано с електронния подпис на КОМПАНИЯТА, се изпраща на лицето на
посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на
заявлението в КОМПАНИЯТА, съответно – на първия работен ден след тази дата при
подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число
на текущия месец.
(4) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014
г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от 21.10.2014
г.) КОМПАНИЯТА не приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни и/или с
поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано
лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в електронния регистър, воден от
КОМПАНИЯТА за УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, изискваните по наредбата по ал.
1 данни. Във всеки отделен случай КОМПАНИЯТА уведомява лицето за конкретната
причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(5) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Националната агенция за приходите проверява
записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 3, и в тримесечен срок вписва в
електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд,
а за лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване в универсален пенсионен
фонд, изготвя списък на магнитен носител, който изпраща на КОМПАНИЯТА заедно със
съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. КОМПАНИЯТА
уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.
(6) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) При констатиране на грешки в заявления за
участие Националната агенция за приходите ги връща на КОМПАНИЯТА в 15-дневен срок от
получаването им по реда на ал. 3 като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали
тези заявления. КОМПАНИЯТА уведомява лицата, чиито заявления са върнати и им разяснява
начина за отстраняване на констатираните грешки.
(7) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА са длъжни да
уведомяват КОМПАНИЯТА за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях
заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
(8) (нова с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от 21.10.2014 г.) КОМПАНИЯТА съхранява всяко
заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на съществуване на
осигурителното правоотношение със съответното ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, а в случаите, когато
правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една година от
получаване на заявлението.
Чл.18.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) КОМПАНИЯТА сключва осигурителни
договори с лицата, подали индивидуално заявление.
(2) Осигурителният договор се сключва в писмена форма и се съставя и подписва в два
екземпляра – по един за ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и за КОМПАНИЯТА.
(3) Осигурителният договор е безсрочен.
9
(4) Осигурителният договор се сключва с лицето, подало индивидуално заявление в срок
до 15 дни, считано от датата на подаване на заявлението в КОМПАНИЯТА.
(5) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.)
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.), Осигурителното правоотношение с
КОМПАНИЯТА възниква от датата на сключване на осигурителния договор или от датата на
служебното разпределение.
Чл.19. (1) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 10.10. 2006 г.-28.11.2006 г.)
имената, ЕГН , постоянен и настоящ адрес на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г ., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.- 28.11.2006
г.) наименование на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, код на фонда, търговска
регистрация и единен идентификационен код /ЕИК/ на фонда;
3. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) наименованието седалище, адрес на
управление, търговска регистрация, единен идентификационен код /ЕИК/ на КОМПАНИЯТА,
както и притежаваната от нея лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно
осигуряване;
4. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата и входящия номер на заявлението за
участие в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
5. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) номерът и датата на протокола за служебно
разпределение в универсалния пенсионен фонд, в случаите когато служебно разпределеното
лице изяви желание да сключи осигурителен договор;
6. (предишна т. 4 доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) предмет и обхват на осигуряването,
права при осигуряване в универсалния пенсионен фонд;
7. (предишна т. 5 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията, редът, размера и начина
за плащане на осигурителните вноски, допълнителните пенсии, еднократните и разсрочените
плащания на натрупаните средства по индивидуалните партиди;
8. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) право на прехвърляне и изтегляне на натрупаните
средства по партидата;
9. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) права на наследниците при смърт на ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ или ПЕНСИОНЕР, както и имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на наследниците;
10 . (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) размера на таксите и удръжките;
11. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) реда и начина за получаване на информация;
12. (предишна т. 6 с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата на сключване и влизане в сила
на осигурителния договор;
13. (предишна т. 7 с реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията за прекратяване на договора;
14. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата, на която лицето е запознато с
ПРАВИЛНИКА на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или е получило екземпляр от
него;
(2) При сключване на договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ получава при поискване
копие от ПРАВИЛНИКА за организацията и дейността на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД.
(3) При сключването на осигурителния договор ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД декларират, че са запознати и приемат действащия
към момента на подписване на осигурителния договор ПРАВИЛНИК за организацията и
дейността на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
10
ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл.20. (1) Измененията и допълненията в условията на осигурителния договор се правят
само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
(2) Измененията и допълненията в осигурителния договор влизат в сила от момента на
подписването на допълнителните споразумения към него.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл.21. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.22. Осигурителният договор се прекратява задължително в следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. когато ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ по собствена воля премине в друг универсален
пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
при еднократно изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ при пенсиониране.
4. (отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)

ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл.23. (1) (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД има
индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида, в която се правят записи за
направените вноски, прехвърлените суми и удръжките. От 1 Юли 2004 год., индивидуалната
партида на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ се води в левове и в дялове.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД и прехвърлените от друг универсален пенсионен фонд средства се
записват и натрупват в индивидуалната партида на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, към датата на
постъпването им по сметката на фонда, като от 1 Юли 2004 год. се отчитат в дялове и в части
от дялове.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
До 30 Юни 2004 год., включително, доходът от инвестирането на средствата на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, се разпределя по индивидуалните партиди
пропорционално на техния дял в масата на набраните средства и срока в дни, за който са били
по партидите на лицата.
(4) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, както и изискванията
към воденето на индивидуалната партида се определят съгласно КОДЕКСА, Наредбата за
начина и реда на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на
11
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето
на индивидуалните партиди, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба и Чл.
32а от този ПРАВИЛНИК.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Удръжките
като процент от всяка вноска осигурителна вноска се извършват преди определянето на
дяловете по ал.2.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Всеки дял
представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете във фонда са равни
помежду си по стойност, определена и обявена, съгласно чл.32 а.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на всички дялове и части от дяловете във фонда е равна на стойността на нетните активи на
фонда.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Доходът от
инвестиране на средствата на фонда се включва при определянето на стойността на един дял
съгласно ал.6
(9) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Индивидуалната партида на осигуреното лице задължително съдържа :
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за
служебно разпределение на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. (в сила от 01.07.2004 год.) брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно –
прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатените средства от индивидуалната партида;
8. (в сила от 01.07.2004 год.) брой дялове, съответстващи на изплатените средства и
стойност на един дял при която е определен броят дялове;
9. номер и дата на пенсионния договор при сключването му;
(10) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Броят на
дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида
осигурителна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на
осигурителната вноска или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна
за деня на постъпването им.
(11) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОС от 10.10.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дяловете, съответстващи на всяко
плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в
друг универсален пенсионен фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели
на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или
прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове
по партидата.
(12) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОСА от 28.11.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят
дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида се
определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на
дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден,
предхождащ деня на издаване на разпореждането.
12
(13) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОС от 2006 г.) При разсрочено плащане на средства от индивидуалната партида и
изплащане на пенсии в брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове
по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане –за първото плащане и към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо
– за всяко следващо плащане.
(14) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Броя дялове
се води по индивидуалната партида с точност до петия знак след десетичната точка.
(15) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Постъпилите във фонда неперсонифицирани суми от осигурителни вноски до момента на
тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и в брой
дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един
дял, валиден за деня на постъпването.
Чл.24. (1) Натрупаните средства на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се капитализират в индивидуалните им партиди.
(2) Не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
Чл.25. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.26. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Натрупаните средства по индивидуалните
осигурителни партиди не подлежат на принудително изпълнение.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл.27.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ имат право на информация за
натрупаните средства по инидивидуалните им партиди, за дохода от тяхното управление и за
произтичащите от набраните средства пенсионни права.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИТЕ
получават информацията по предходната алинея в писмен вид по всяко време в офисите и
представителствата на КОМПАНИЯТА.
(3) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
(4) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
(5)(нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
На ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ се предоставя ежегодно извлечение по
индивидуалната партида, включващо информацията по ал.1, по служебен ред от
КОМПАНИЯТА, безплатно веднъж в рамките на една календарна година, на посочения от
лицата последен адрес. Годишното извлечение е по образец, утвърден от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор” и се изпраща от КОМПАНИЯТА до 31 май на следващата година.
(6) (предишна ал. 5, изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ или ПЕНСИОНЕР в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, информацията по ал.1
се предоставя на неговите наследници по предвидения ред.
Чл.28.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При писмено поискване извън случаите по
чл. 27 КОМПАНИЯТА е длъжна да предостави на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на
ПЕНСИОНЕРИТЕ безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната
партида, за дохода от тяхното управление и за произтичащите от натрупаните средства
пенсионни права.
13
(2) Информацията по ал.1 се предоставя в срок до един месец от получаване на молбата
в Компанията.

ГЛАВА ШЕСТА
ИНВЕСТИЦИИ И НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ
ПРИНЦИПИ НА ИНВЕСТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ
(загл. допълнено с решение на ОСА от 28.11.2006 г.)
Чл. 29. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Компанията инвестира средствата на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с грижата на добър търговец при спазване на
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г. отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Инвестирането на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва при
спазване на изискванията на част втора на дял втори от КОДЕКСА.
Чл.29а. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) (изм. с реш. на ОСА от
28.11.2006 г.) Основната инвестиционна цел на КОМПАНИЯТА при инвестиране на активите
на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е запазване и нарастване на тяхната стойност,
чрез постигането на оптимално съотношение риск/възвръщаемост. КОМПАНИЯТА се
придържа към активна инвестиционна стратегия по отношение управление на активите на
фонда.
(2) (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.-19.12.2006 г.) Инвестиционните цели на
КОМПАНИЯТА при инвестиране активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са:
1. запазване и нарастване стойността на активите на фонда;
2. реализиране на доходност над средната за пазара на допълнително пенсионно
осигуряване, изчислена и публикувана от Комисията за финансов надзор, като се отчита и
изискването на КОДЕКСА за постигане на минимална доходност при управление на активите
на универсалните пенсионни фондове;
3. осигуряване на ликвидност на активите на фонда чрез инвестиране в инструменти,
търгувани на развити и високо ликвидни пазари;
4. намаляване в максимална степен на излагането на средствата на осигурените лица на
инвестиционните рискове, свързани с управлението на портфейла на фонда.
(3) КОМПАНИЯТА е длъжна да управлява активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД по начин, осигуряващ възможността фондът да разполага постоянно с
ликвидни средства в размер, не по-малък от текущите му задължения към осигурените лица,
пенсионерите, КОМПАНИЯТА и други текущи задължения.
(4) При инвестиране активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
КОМПАНИЯТА спазва следните основни критерии за избор на инвестиционни инструменти:
1. (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) инвестиционните инструменти трябва да
бъдат финансови и нефинансови инструменти, които да осигуряват диверсификация на
портфейла и да предлагат перспективи за добра възвръщаемост, инвестирането в тях да е
позволено от закона, както и да допринасят за постигане на инвестиционните цели
на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
2. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране на активите на фонда в ценни
книжа, издадени или гарантирани от българската държава, за постигане максимално добра
доходност закупуването им приоритетно трябва да става на първичните аукциони, провеждани
от БНБ;
14
3. (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) инвестирането в депозити се извършва
само в банкови институции с утвърден авторитет и с кредитен рейтинг, отговарящ на
изискванията на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.
2 от КОДЕКСА;
4. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране активите на фонда в акции,
следва да се спазва изискването те да бъдат емитирани от финансово стабилни компании, да
са високоликвидни, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа и с добра
доходност;
5. (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) при инвестиране в ипотечни облигации,
издадени от местни банки съгласно Закона за ипотечните облигации, трябва да се прави оценка
не само на емитента, но и на обезпечението на ипотечните кредити с недвижими имоти – вида
на имотите, благоприятното им географско разположение, доброто им физическо състояние,
степента на диверсификация, матуритетната и лихвена структура на пула от ипотечни кредити.
Обезпечението трябва да предлага добър баланс между риска и доходността на ипотечните
облигации;
6. при избор за придобиване на инвестиционни имоти на фонда, КОМПАНИЯТА следва
да се ръководи от следните критерии – благоприятно географско разположение, добро
физическо състояние на имота, възможност за генериране на доход, възможности за развитие
(преустройство), приемлива цена на придобиване.

ИНВЕСТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ИЗМЕРВАНЕ,
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
(загл. ново с реш. на ОС от 30.04. 2004 г.-10.05. 2004 г., изм. с реш. на ОС 10.10.2006
г. -28.11.2006 г.)
Чл. 29б.(нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) (изм. с реш. на ОС от 10.10.
2006 г.-28.11.2006 г.) (1) Средствата на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) акции, извън посочените по т. 3 и т. 10, приети за търговия
на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по пар. 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по пар. 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени
при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския
дълг;
5. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили
разрешение да извършват банкова дейност на територията на Р България.
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
15
7.(нова – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки
с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност
съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел
финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за
които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на
облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на
регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т.7 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7,
приети за търговия на български регулиран пазар ;
9.(предишна т.8 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението
на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е
поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок
не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани
съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно
довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т.9 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.) акции и/или дялове, издадени от
колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т.10 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от :
а/ държави-членки на Европейския съюз или техни централни банки,
б/ държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор, или от техни
централни банки,
в/ Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка,
12.(предишна т.11 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари
на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз:
а/ дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ дългови ценни книжа, извън посочените в буква “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа,
13. (предишна т.12 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор:
а/ квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в б. “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа,
14.(предишна т.13 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема,
която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1-9, 11, 12, 13, и 15 и чието седалище
или седалището на управляващото я дружество се намира в държава-членка на Европейския
съюз, или съответно в държава, посочена в наредба на Комисията за финансов надзор;
16
15. (предишна т.14 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили
разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава-членка на
Европейския съюз или на държава, посочена в наредба на Комисията за финансов надзор;
16. (предишна т.15 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) инвестиционни имоти в страната и в държава-членка на
Европейския съюз. .
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-19.12.2006 г.) Конкретните
допустими размери и ограничения за инвестиране в инвестиционните инструменти по ал. 1 се
определят в КОДЕКСА.
(3) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-19.12.2006 г.) В случай на превишаване на
ограниченията КОМПАНИЯТА е длъжна да приведе активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие с изискванията за ограничения при инвестирането в
тримесечен срок от датата на превишение на съответното инвестиционно ограничение, когато
то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда.
2. промяна в общата стойност на активите на фонда,
3. придобиване на права по пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент,
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(4) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) В случаите по ал. 3 до привеждане на активите
на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие със законовите изисквания,
КОМПАНИЯТА не може да придобива за сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
активи по ал. 1, по отношение на които е нарушено ограничението.
(5) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА може да сключва
от името и за сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД репо сделки и обратни репо
сделки с ценни книжа по ал. 1 общо в размер до 5 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, определени към края на работния ден, предхождащ датата на
сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
(6) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) С цел намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
КОМПАНИЯТА може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на
задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок (хеджиращи сделки). Условията за
сключване на сделките, изискванията и ограниченията към тях се определят в Наредба № 34
от 04.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията за сключване на сделки за
намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
(7) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол
№ 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Сделки по ал. 6
са:
1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки на Европейския съюз или на регулирани пазари на ценни книжа
в държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор;
2. сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република
България, в държави – членки на Европейския съюз или на регулирани пазари на ценни книжа
в държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор;
17
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(8) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) При сключване на хеджиращи
сделки от името и за сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, КОМПАНИЯТА се
ръководи от стратегията за управление на инвестиционния риск и политиката за неговото
намаляване, определени в ал. 9 и ал. 10.
(9) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Основната стратегия на КОМПАНИЯТА по
отношение на управлението на инвестиционния риск е да използва в максимална степен
допустимите от закона хеджиращи инструменти за постигане на инвестиционната цел,
определена в чл. 29а, ал. 2, т. 4 от ПРАВИЛНИКА. При инвестиране в хеджиращи
инструменти КОМПАНИЯТА спазва стриктно изискванията на закона и на Вътрешните
правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фонда. Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и
управление на риска, свързан с инвестициите на фонда се изготвят от
КОМПАНИЯТА съобразно изискванията на наредбата на Комисията за финансов надзор по
ал. 6, утвърждават се от управителните органи на КОМПАНИЯТА и се представят на
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
(10) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Сключването на хеджиращи сделки се
осъществява от КОМПАНИЯТА при постоянна оценка и наблюдение на следните пазарни
рискове: лихвен риск, кредитен риск, валутен риск, риск, свързан с инвестициите в акции. При
оценка на посочените рискове КОМПАНИЯТА се ръководи от Вътрешните правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на
фонда. За оценка на риска на финансовите институции и нефинансовите компании
КОМПАНИЯТА прилага различни модели. В зависимост от получените рeзултати за
самостоятелен и модифициран кредитен риск, респективно рейтинг, се определят и
периодично се преразглеждат от портфолио мениджъра на КОМПАНИЯТА максималните
тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск, група или сектор. С тази
процедура КОМПАНИЯТА цели да постигне пълен мониторинг на пазарния риск и
своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.
Чл. 29в.(нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 29.06.2005
г., изм. и доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) Средствата
на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат инвестирани в :
1. ценни книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от КОМПАНИЯТА или от свързани с нея лица;
3. ценни книжа, издадени от банката-попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от
КОДЕКСА или от свързани с тях лица.
(2) Активи на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат придобивани
от:
1. КОМПАНИЯТА, с изключение на предвидените в КОДЕКСА случаи;
2. управляван от КОМПАНИЯТА фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на КОМПАНИЯТА;
4 . лице по чл. 123в, ал. 4 от КОДЕКСА или член на управителен или контролен орган
на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1-4.
(3) УНИВЕРСАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не може да придобива активи от лицата по
ал. 2.
18
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и ал. 3 не се прилага в случаите на търговия на
ценни книжа на регулиран пазар.
(5) КОМПАНИЯТА не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни
книжа от името и за сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ценни книжа чрез
кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния
регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Инвестиционни имоти, собственост на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, не
могат да бъдат ползвани за нуждите на КОМПАНИЯТА и на свързаните с нея лица.
(7) (предишна ал. 4, нова с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) КОМПАНИЯТА и
УНИВЕРСАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да придобиват акции, издадени от един
емитент.
(8) КОМПАНИЯТА и УНИВЕРСАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат поотделно да
придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което
КОМПАНИЯТА или управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване,
заедно или поотделно, могат да определят пряко или непряко повече от половината от
членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху
вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
Чл. 29г. (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г. ., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г., изм. и доп. с реш.
на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от
23.10.2009 г.) (1) Общата стойност на инвестициите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД във финансови инструменти, издадени от един емитент, не може да надвишава 5 на сто
от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на фонда във
финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да
надвишава 10 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка, форуърдните
валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея..
Ограничението не се отнася за инвестициите във финансови инструменти по чл. 29б, ал. 1, т.
1, т.7 и т. 11, букви „а” и „в”.
(2) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 20 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 2,
т. 12, б. „в” и т. 13, б.”в” .
(3) Не повече от 5 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат
да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 3.
(4) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 15 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по чл.29б, ал. 1, т. 4,
т. 12, б. „а” и т. 13, б. „а”.
(5) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 25 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по чл. 29б, ал. 1,
т. 5 и т. 15, като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на
сто от активите на фонда.
(6) Не повече от 30 на сто от активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат
да бъдат инвестирани в ипотечни облигации по чл. 29б, ал. 1, т. 6 .
(7) (нова – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително
19
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29б,
ал. 1, т. 7.
(8) (предишна ал.7 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.)Не повече от 25 на сто от активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по
чл. 29б, ал. 1, т. 8, т. 12, б. „б” и т. 13, б. „б”.
(9) (предишна ал.8 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 5 на сто от активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл.
29б, ал. 1, т. 9.
(10) (предишна ал.9 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 15 на сто от активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по
чл. 29б, ал. 1, т. 10 и т. 14, като инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни
схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто
от активите на фонда.
(11) (предишна ал.10 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 20 на сто от активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат деноминирани във валута, различна
от лев и евро.
(12) (предишна ал.11 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.)Не повече от 5 на сто от активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти
по чл. 29б, ал. 1, т. 16 .
(13) (предишна ал.12 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
Чл. 29д. (предишен чл. 29г., приет с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и
доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) (1) Всички сделки с ценни книжа,
свързани с управлението на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, с
изключение на сделки извън регулиран пазар с ценни книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 1 и т. 11 се
изпълняват от инвестиционни посредници въз основа на договори, сключени с
КОМПАНИЯТА. Съдържанието на договорите с инвестиционните посредници трябва да
съответствува на изискванията на закона и на инвестиционната стратегия и политика на
КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 01/16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА задължително сключва договор за инвестиционни
консултации относно финансови инструменти с лице, което отговаря на изискванията на чл.
12 от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 86 от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
(3) (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) Предложенията за инвестиране на активите на фонда
се правят от инвестиционните консултанти на КОМПАНИЯТА въз основа на анализ на пазара
и оценка на риска съобразно с Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване
и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда. Решенията за сключване на
инвестиционните сделки се вземат в съответствие с Инвестиционната политика на
КОМПАНИЯТА и принципите за инвестиране на активите на фонда, приета от управителните
органи на КОМПАНИЯТА.
20
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 30. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г, .изм. с
реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) КОМПАНИЯТА е задължена да постига
минимална доходност при управлението на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
За гарантиране на минимална доходност при управление на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се създават резерви в КОМПАНИЯТА и в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) КОМПАНИЯТА формира резерв “Минимална
доходност”, със собствени средства за УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в размер
посочен в КОДЕКСА.
(4) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Когато постигнатата доходност на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е под
гарантирания минимум, разликата се покрива от специално създаден резерв във фонда. Когато
средствата от резерва на фонда не са достатъчни, КОМПАНИЯТА покрива недостига със
средства от резерва “Минимална доходност” за фонда.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Средствата в резерва “Минимална доходност”
се инвестират при спазване на разпоредбите от КОДЕКСА.
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Начинът и редът за определяне на минималната доходност, за покриване на разликата до
минималната доходност и за формиране и използване на резервите в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД и в КОМПАНИЯТА се определят с Наредба за начина и реда за
определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до
минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на
минималната доходност на Комисията за финансов надзор.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Минималната доходност от
инвестиране активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се определя от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор” към края на всяко тримесечие на базата на постигнатата доходност от управлението
на активите на всички универсални пенсионни фондове за предходния 24-месечен период.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г)
Минималната доходност, която КОМПАНИЯТА е длъжна да постига, съгласно ал.1 се обявява
от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор” до края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 31. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) До 30 Юни 2004г., доходът от управление на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се разпределя по индивидуалните партиди, всеки месец с решение на
управителните органи на КОМПАНИЯТА, след извършване на оценка на активите на фонда.
21
Чл. 32. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Отчитането на дохода от управлението
на активите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите
приложими нормативни актове.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Доходите, реализирани от инвестиране на средствата на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД, се разпределят по индивидуалните партиди, пропорционално на техния дял в масата
от активите на фонда и срока в дни, за който са били в партидите на лицата.
Чл. 32 а. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) Разпределяне на доходите от управление
на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, по ред и начин, предвиден в
предходните чл. 31 и чл. 32, ще се прилага до 30 Юни 2004 год., включително.
(2) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 Юли 2004 год. изчисляването
и обявяването на стойността на един дял на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, както и
воденето на индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, се извършва, съгласно
изискванията на КОДЕКСА, Наредбата за начина и реда на оценка на активите и пасивите на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните
дружества, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на
стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, другите
приложими нормативни актове и този ПРАВИЛНИК.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял по ал.3 се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда към края на
предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия
ден.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) В деня на
първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове стойността
на един дял е равна на един лев.
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Чл. 33. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване КОМПАНИЯТА отчислява такси и удръжки в съответствие с КОДЕКСА.
Чл. 34. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) За осъществяване на управлението на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
КОМПАНИЯТА удържа от всяка получена осигурителна вноска такса в размер на 5% (пет) на
сто.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Таксата се удържа от всяка осигурителна вноска
служебно от КОМПАНИЯТА , като с получената нетна сума, след приспадане на таксата, се
заверява индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г) КОМПАНИЯТА не удържа таксата, предвидена
в ал. 1 при прехвърляне на натрупани средства от друг универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Чл. 35. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) За осъществяване на управлението на
активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА отчислява
инвестиционна такса в размер 1% (едно на сто) годишно върху стойността на нетните активи
в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното
дружество.
22
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Инвестиционната такса се удържа по ред и начин,
определени от Комисията за финансов надзор.
Чл.36. (1) (изм. с реш. на ОС от 09.05.2002г.) КОМПАНИЯТА може да събира
допълнителни такси и удръжки при следните случаи:
1. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) при всяко прехвърляне на натрупаните средства
по индивидуалната партида от УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД към друг
универсален фонд, с изключение на случаите на прехвърляне поради несъгласие с промени в
ПРАВИЛНИКА на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба;
2. (заличена – с реш. на ОС от 09.05.2002г.).
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Размерът на таксата по ал.1, т.1 е 20 лева.
(3) (отменена – с реш. на ОС от 09.05.2002г.)
(4) (отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
Чл.37. (1) КОМПАНИЯТА не събира други такси и удръжки, освен посочените в този
ПРАВИЛНИК.
(2) Размерът на таксите и удръжките, събирани от Компанията се вписват в договора с
осигурените лица.

ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ
И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА
ПРАВО НА ПОЖИЗНЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
Чл.38. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост.
Чл. 39. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) Правото на допълнителна пожизнена
пенсия за старост възниква от датата на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст при условията на част първа от КОДЕКСА .
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол №
03/13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.) По желание на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД може да изплаща
допълнителна пожизнена пенсия за старост 5 години преди навършване на възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КОДЕКСА, ако
натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускането на такава пенсия
в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл.68, ал.1от КОДЕКСА.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 69 от КОДЕКСА, с изключение на лицата по чл. 127, ал. 5 от КОДЕКСА,
придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия от УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД при навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КОДЕКСА.
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СУМИ
Чл. 40. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, на наследниците– преживелият съпруг,
23
низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства
по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, като се спазват редът на наследяване
и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
(2) Когато няма наследници по ал.1 натрупаните средства по индивидуалната партида се
прехвърлят в пенсионния резерв.
Чл. 41. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ПЕНСИОНЕР на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, на наследниците– преживелият съпруг,
низходящите или възходящите, се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от
средствата по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на
наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
(2) Когато няма наследници по ал. 1, остатъкът от средствата по индивидуалната партида
се прехвърля в пенсионния резерв.
Чл. 42. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) При получено решение на Териториалната експертна
лекарска комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД има право на еднократно
изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му партида.
Чл. 43. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Срокът на разсроченото изплащане по чл.
40 и чл. 41 се посочва в молбата до КОМПАНИЯТА.
(2) Периодът между две плащания по ал.1 не може да бъде по – малък от два месеца и
трябва да е кратен на месец.
(3)(нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Когато размерът на пенсията е до 20
на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или
разсрочено при придобиване на правото.
(4) (предишна ал. 3, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Всички разсрочени
плащания са с еднакъв размер, като размерът на отделното плащане не може да бъде по-нисък
от размера на социалната пенсия за старост за страната към момента на подаване на молбата.
В противен случай, средствата от партидата на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ се изплащат
еднократно.
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 44. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, трябва да подаде писмена молба до
КОМПАНИЯТА. С молбата се представят документ за самоличност, лична осигурителна
карта и документи за осигурителен (трудов) стаж.
Чл. 45. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол
№ 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) При
придобиване на право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по
индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава писмена молба до КОМПАНИЯТА. Към молбата се прилага
експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
(2) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 46. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или
на ПЕНСИОНЕР на фонда всеки от наследниците на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на
24
ПЕНСИОНЕРА подава писмена молба до КОМПАНИЯТА за еднократно или разсрочено
изплащане на полагащата му се част от натрупаните средства по индивидуалната партида. Към
молбата се прилагат:
1. акт за смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА;
2. удостоверение за наследници;
3. удостоверение за граждански брак;
4. акт за раждане на непълнолетни наследници;
5. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) при необходимост документи, удостоверяващи
наследствени права, които КОМПАНИЯТА би могла да изиска с оглед установяване на
наличието на наследствените права, като например: за децата – декларация, че не са
осиновени; за родителите – декларация, че не са лишени от родителски права, както и
документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или
удостоверение от общината.
(2) Молбата по предходната алинея може да бъде подадена съвместно от всички
наследници.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Редът на наследяване и размера на наследствените
дялове се определят съгласно на Закона за наследството.
Чл. 47. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Молбите за отпускане на допълнителни
пенсии и еднократни и разсрочени изплащания, придружени с всички документи, посочени
съответно в чл. 44, чл. 45 и чл. 46 се разглеждат и решават в срок до един месец от датата на
регистриране на молбите в КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
При установени грешки или пропуски в молбите за отпускане на допълнителни пенсии, за
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида в
придружаващите ги документи, КОМПАНИЯТА извършва преглед на документите и
уведомява ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за констатирани грешки или пропуски, както и за
липсващи документи в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на регистриране
на молбата.
(3) КОМПАНИЯТА предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА подходящ срок, който не
може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни за отстраняване на констатирани грешки
и пропуски, както и за допълване на необходимите документи.
(4) В случаите по ал. 2 и ал. 3 едномесечният срок по ал.1 започва да тече от датата на
представяне на необходимите документи и/или отстраняване на нередностите в представените
документи.
(5) Молбите за отпускане на допълнителни пенсии и за еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства по индивидуалните партиди се разглеждат и се одобряват
от изпълнителните директори на КОМПАНИЯТА.
(6) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да подават жалби срещу издадени от
изпълнителните директори разпореждания.
(7) Жалбите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се подават до Управителния съвет на
КОМПАНИЯТА, който се произнася по тях с мотивирано решение в едномесечен срок от
регистрирането им в КОМПАНИЯТА, което е окончателно.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Решенията на Управителния съвет
на КОМПАНИЯТА, подлежат на съдебно обжалване по общия исков ред.
Чл. 48. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
25
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИЧНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ
Чл. 49. (1) Размерът на личната допълнителна пожизнена пенсия от УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се определя на базата на:
1. натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) биометричните таблици, одобрени от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, използван в
актюерските разчети и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
(2) Месечният размер на личната допълнителна пожизнена пенсия се изчислява като
съотношение между натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида и
коефициент, определен съгласно актюерските разчети.
(3) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Размерът на техническия лихвен
процент се определя и изменя от Управителния съвет на КОМПАНИЯТА на база на
актюерските разчети, като той не може да бъде по-висок от определеното за съответната
година минимално равнище на доходност от инвестиране на средствата на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД. Техническият лихвен процент се одобрява от заместник – председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) До 30 Юни 2004 год., включително, размерът на
изплащаните пенсии се актуализира на всеки три календарни месеца едновременно с
разпределението на дохода от инвестиране на активите.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Считано от 1 Юли 2004 год., размерът на
изплащаните пенсии се актуализира на всеки календарен месец едновременно с
разпределението на дохода от инвестирането на активите.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И
НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Чл. 50. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на допълнителна пенсия за старост от
датата на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на
част първа от КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ придобива право на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства по
индивидуалната партида от датата, посочена в решението на Териториалната експертна
лекарска комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Наследниците придобиват право на еднократно
или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида в деня на
смъртта на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА.
(4) Допълнителната пенсия по ал.1 се отпуска от датата на придобиване на правото на
пенсия, ако молбата заедно с необходимите документи е подадена в КОМПАНИЯТА в 6-
месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след този срок, допълнителните
26
пенсии се определят и отпускат, считано от първия ден на първия месец след датата на
регистриране на молбата за отпускане на пенсията в КОМПАНИЯТА.
Чл. 51.(1) Допълнителните пожизнени пенсии, еднократните или разсрочени плащания
се изплащат в съответствие с този ПРАВИЛНИК.
(2) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ДОГОВОРИ
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 51 а (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г) (1) При придобиване право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост, съгласно условията по този Правилник, между КОМПАНИЯТА
и ПЕНСИОНЕРА се сключва пенсионен договор.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) наименование, седалище, адрес на
управление, търговска регистрация, единен идентификационен код /ЕИК/ на КОМПАНИЯТА,
както и номер и дата на притежаваната от нея пенсионна лицензия за извършване на дейност
по допълнително пенсионно осигуряване;
2. наименованието и кода на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
4. имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на ПЕНСИОНЕРА;
5. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
6. срока на получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на ПЕНСИОНЕРА, както и имена, ЕГН, постоянен и настоящ
адрес на наследниците;
9. реда и начина за предоставяне на информация на ПЕНСИОНЕРА;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията за прекратяването на договора.
ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004 г.)
Чл. 51 б (нов с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) (1) Измененията и допълненията в условията
на пенсионния договор се правят само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена
форма при спазване на действащото законодателство.
(2) Измененията и допълненията в пенсионния договор влизат в сила от момента на
подписването на допълнителните споразумения към тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 51 в (нов с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) (1) Пенсионният договор се прекратява
задължително при смърт на ПЕНСИОНЕРА;
(2) Пенсионният договор може да се прекрати с едномесечно писмено предизвестие,
отправено от ПЕНСИОНЕРА до КОМПАНИЯТА.
27
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 52. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Пенсиите и разсрочените плащания на
натрупаните средства се превеждат до 15-то число от месеца за предходния месец по банкови
сметки на лицата.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Еднократното изплащане на натрупаните суми се
извършва в срок до 30 дни от датата на регистриране на молбата в КОМПАНИЯТА по банкови
сметки на лицата.
(3)(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Разходите по изплащането на допълнителните пенсии, на еднократните или разсрочените
плащания на натрупаните средства от индивидуалните партиди по банков път са за сметка на
КОМПАНИЯТА.
(4)(отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(5) Неполучени в срок пенсии не по вина на КОМПАНИЯТА се изплащат при поискването им.
За този срок КОМПАНИЯТА не дължи законна лихва.

ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА
ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
( отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
Чл.53. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.54. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА НА УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА
Чл. 55. (доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Измененията
и допълненията в ПРАВИЛНИКА се приемат от управителните органи на КОМПАНИЯТА.
Чл. 56. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Измененията и допълненията на
ПРАВИЛНИКА на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД влизат в сила след одобрение от
заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”.
Чл. 57. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) КОМПАНИЯТА уведомява
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за конкретните изменения и допълнения в ПРАВИЛНИКА чрез
публикация в два централни всекидневника, както и на уеб – страницата на КОМПАНИЯТА
в едноседмичен срок от получаване на решението за одобрение.
(2) (отм. с реш. на ОС от 12.12..2003г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) При несъгласие с направените изменения в
ПРАВИЛНИКА, освен ако те произтичат от промяна в нормативната уредба, ОСИГУРЕНИТЕ
28
ЛИЦА могат да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
РЕД И НАЧИН ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 58.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Съобщения за времето и мястото на осигурен достъп за справки, отчети и друга
информация, които съгласно нормативни актове трябва да се предоставят за ползване от
обществеността, се публикуват в два централни всекидневника и уеб-страницата на
КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА обявява в един централен
всекидневник състава на Попечителския съвет.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял за текущия ден се обявява до 18 часа на всеки работен ден в офисите и в уеб-
страницата на КОМПАНИЯТА.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец.
(5) (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА публикува на
своята страница в Интернет до 31 март всяка година информация за обема и структурата на
инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
Изискванията относно съдържанието на тази информация, определянето и публичното
оповестяване от КОМПАНИЯТА на постигнатите инвестиционни резултати при управлението
на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са определени с утвърдените от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор ИЗИСКВАНИЯ към рекламните и писмените
информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните
дружества.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДА
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 59. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) Редът и начинът на оценка на активите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва в съответствие с разпоредбите на
Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на
пенсионноосигурителните дружества и другите приложими законови и подзаконови
нормативни актове до 30 Юни 2004 год., включително.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) До 30 Юни 2004 год., включително
оценката на активите и пасивите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, се извършват
от КОМПАНИЯТА в края на всеки месец.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от
30.04.2004г.-10.05.2004г.) Редът и начинът за оценка на активите и пасивите на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, както и определянето на стойността на нетните
активи на фонда от 1 Юли 2004 год. се извършва при спазване разпоредбите на КОДЕКСА,
29
Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, Наредбата за начина и реда на
оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на
пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди, този Правилник и другите приложими законови и подзаконови
нормативни актове.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 Юли 2004 год.оценката на
активите и пасивите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД извършва от
КОМПАНИЯТА всеки работен ден.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) В задължителните за приемане
Правила за оценка на активите и пасивите на КОМПАНИЯТА и на управляваните от нея
фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърждавани от Управителният съвет на
КОМПАНИЯТА и одобрявани от Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”, се посочват конкретните методи за оценка на
активите и пасивите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл. 60. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА не може да предоставя
на трети лица информацията, с която разполага за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ
и за ОСИГУРИТЕЛИТЕ, освен при поискване от компетентните органи и в съответствие с
действащото законодателство.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА не може да получава, както и
да предоставя, заеми от името и за сметка на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или да
бъде гарант на трети лица с активите на УНИВЕРСАЛНИЯ пенсионен фонд.
(3) КОМПАНИЯТА управлява средствата на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
само в рамките на предмета на неговата дейност и е в интерес на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
Чл. 61. КОМПАНИЯТА е длъжна:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да запознава ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ОСИГУРИТЕЛИТЕ с ПРАВИЛНИКА и с всички негови изменения;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) до 31 май всяка година да изпраща безплатно на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ извлечения от техните индивидуални партиди
за предходната календарна година по образец, утвърден от Заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
да предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ и техните наследници при
писмено поискване информация за състоянието на индивидуалната партида, разпределеният
доход и за произтичащите от набраните средства пенсионни права;
4. (доп. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) да изплаща допълнителните пенсии
на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответствие с осигурителните и пенсионни договори;
5. да превежда по искане на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ натрупаните суми по
индивидуалната му партида в друг универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, в съответствие с осигурителния договор,
ПРАВИЛНИКА и нормативните актове;
6. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да не взема едностранни решения, нарушаващи
правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА или ПЕНСИОНЕРИТЕ;
30
7. да не изплаща от УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или от КОМПАНИЯТА
други суми или добавки, освен предвидените в КОДЕКСА пенсии, еднократни или разсрочени
изплащания на натрупаните суми по индивидуалните партиди;
8. (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) Да не предоставя, предлага или обещава под
каквато и да е форма на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА специални привилегии, подаръци, услуги или
други облаги при или по повод промяна на участието при условията и по реда на Наредба №
3 от 24.09.2003 г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество.
9. (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) Да не предоставя, предлага или обещава под
каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
подлежащите на осигуряване лица при или по повод избор на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД при условията и по реда на наредба на Комисията за финансов надзор за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
Чл. 62. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА е длъжна да води отделно
счетоводство на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и да съставя за него отделни
финансови отчети.
Чл. 62 а. (нов, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) КОМПАНИЯТА е длъжна
да осигури актюерското обслужване на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД да се
извършва от отговорен актюер. Отговорният актюер се избира от Общото събрание на
акционерите на КОМПАНИЯТА и отговаря на определените в КОДЕКСА изисквания.
(2) Отговорният актюер:
1. разработва биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни
схеми, които се утвърждават от управителния орган на КОМПАНИЯТА;
2. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на
КОМПАНИЯТА;
3. отговаря за вярното и точното определяне на размера на пенсионните резерви за
изплащане на пожизнени пенсии от УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и на всички
задължения към осигурените лица, пенсионерите или техните наследници;
4. до 31 март всяка година изготвя и представя на управителния орган на
КОМПАНИЯТА и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор актюерски
доклад за предходната година.
Чл. 63. КОМПАНИЯТА е длъжна да сключи договор с един или повече лицензирани
инвестиционни посредници за извършването на сделки с ценни книжа, свързани с
управлението на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
Чл. 64. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА съхранява паричните
средства и други ценни книжа на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в банка-попечител.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Отношенията между банката-попечител и
КОМПАНИЯТА се уреждат с писмен договор.
Чл. 65. (1) КОМПАНИЯТА гарантира с активите си изпълнението на задълженията към
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) КОМПАНИЯТА отговаря имуществено пред ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение
управлението и представляването на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Членовете на управителния и контролния орган
на КОМПАНИЯТА носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при
31
управлението на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, които са пряка и непосредствена
последица от техните виновни действия или бездействия.
Чл. 65а. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) (1) КОМПАНИЯТА може да сключва договори с осигурителни посредници –
физически или юридически лица.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителните посредници –
физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица,
имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД от името и
за сметка на КОМПАНИЯТА, както и да извършват други дейности по допълнително
задължително пенсионно осигуряване, съгласно сключения с КОМПАНИЯТА писмен
договор.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При осъществяване на дейността си
осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да спазват принципа на
доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния
договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на
пенсионноосигурителните дружества.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Не може да бъде осигурителен
посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или
извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е
съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско
дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Работодателят не може да бъде
осигурителен посредник на КОМПАНИЯТА по отношение на своите работници и служители.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителният посредник, както и
лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не могат да работят
за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА уведомява
Комисията за финансов надзор за сключването или прекратяването на всеки договор с
осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физически лица от осигурителен
посредник – юридическо лице, в 14-дневен срок.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г)
Комисията за финансов надзор включва осигурителните посредници и упълномощените лица
в общия регистър на осигурителните посредници.
(9) (предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА
снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на
дейността им. Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИТЕ
В УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИТЕ В УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
(Загл. изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 год.)
Чл. 66.(1) Правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД са лични.
32
(2)(отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл. 67. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)(1) Правото на допълнителна пожизнена
пенсия за старост възниква от датата на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст при условията на част първа от КОДЕКСА .
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012
г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.) По желание на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ, УНИВЕРСАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД може да изплаща допълнителна пожизнена
пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване на право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1от КОДЕКСА, при условие, че
натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия в размер
не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1от
КОДЕКСА.
Чл. 68. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24
от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) При наличие на
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има
право на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства по индивидуалната
осигурителна партида при получено решение на териториалната експертна лекарска комисия.
Чл.69. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или
ПЕНСИОНЕРА наследниците имат право на еднократно или разсрочено изплащане на дела
им от натрупаните средства по индивидуалната партида на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
или остатъка от натрупаните средства по индивидуалната партида на починалия
ПЕНСИОНЕР.
Чл. 70. ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да се разпореждат със средствата в
индивидуалните си партиди при условията и по реда на КОДЕКСА и този ПРАВИЛНИК.
Чл. 71. (1) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА не отговарят за задълженията на КОМПАНИЯТА,
която е учредила и управлява УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При преобразуване, прекратяване и
несъстоятелност на КОМПАНИЯТА и УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, правата на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се уреждат съобразно КОДЕКСА и приложимите законови и
подзаконови нормативни актове.
Чл. 72. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД имат право да променят участието си и да прехвърлят натрупаните
средства по индивидуалната си партида в друг универсален пенсионен фонд, учреден и
управляван от друго пенсионноосигурително дружество при условията и по реда, предвидени
в КОДЕКСА и в наредба на Комисията за финансов надзор за реда и начина за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество и посочени в този ПРАВИЛНИК.
Чл. 73. (отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
Чл. 74. (1)(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право на
безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида, за дохода от
тяхното управление, за произтичащите от набраните средства пенсионни права.
ПЕНСИОНЕРИТЕ имат право на безплатна информация за средствата по индивидуалната си
партида и за дохода от тяхното управление.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или
ПЕНСИОНЕРА правото по ал. 1. се придобива от неговите наследници.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г) Извън случаите по ал.1 ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
и ПЕНСИОНЕРИТЕ при поискване имат право на безплатна информация за натрупаните
33
средства по индивидуалната партида, за дохода от тяхното управление и произтичащите от
натрупаните средства права.
Чл. 75. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ са задължени в 15-дневен срок да уведомят писмено КОМПАНИЯТА за
изменения в адреса за кореспонденция.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл. 76. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ
в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и техните наследници имат право да сигнализират
Попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на
КОМПАНИЯТА.
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА
МОРСКИТЕ ЛИЦА
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. доп. с реш. на УС по Протокол №15 от 27.09.2010 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.)
Чл. 77. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол №15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г. , изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) ОСИГУРИТЕЛИТЕ са длъжни да
превеждат месечни осигурителни вноски в съотношението предвидено в КОДЕКСА, за всички
наети при тях лица, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени във фонд
„Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(2) (нов с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г. , изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) Работодателите на морските лица
са длъжни да превеждат месечни осигурителни вноски за родените след 31 декември 1959
година морски лица, ако са осигурени във фонд „Пенсии” на държавното обществено
осигуряване, удържани от брутното им трудово възнаграждение, освен в случаите, описани в
ал.3.
(3) (нов с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) При условие, че брутните трудови възнаграждения на
морските лица са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните вноски
се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., предишна ал.2 доп. с реш. на УС по Протокол
№ 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.)
ОСИГУРИТЕЛИТЕ и работодателите на морските лица са длъжни да превеждат вноските за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване по
сметка на Националната агенция за приходите.
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Чл. 78. (1) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Интересите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
на ПЕНСИОНЕРИТЕ в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се представляват и
защитават от Попечителския съвет.
34
(2) (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) Попечителският съвет се учредява по инициатива
на Компанията като първото заседание на Попечителския съвет се свиква от Компанията в 7-
дневен срок след изтичане на мандата на предишния съвет.
(3) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално
представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един
представител на КОМПАНИЯТА.
(4) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Представителите на организациите на
работниците и служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи на
национално равнище.
(5) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Представителят на КОМПАНИЯТА в
Попечителския съвет се определя с решение на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА.
(6) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Членовете на Попечителския съвет трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионооосигурително дружество.
(7) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет
е 5 /пет/ години. Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 6,
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6
месеца,
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни,
4. с решение на ръководните органи на национално представените организации на
работниците и служителите и на работодателите или с решение на Управителния съвет на
КОМПАНИЯТА- за определения от тях представител.
(8) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет избира от своя състав
председател и заместник-председател. Председателят представлява съвета, свиква и ръководи
заседанията на съвета, организира и контролира работата на съвета, подписва протоколите от
заседанията на съвета. Функциите на заместник председателя се определят в правилника за
дейността на съвета по чл. 79 ал. 5 от Правилника.
(9) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., предишна ал. 6, с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
Предложенията и решенията на попечителския съвет имат препоръчителен характер за
пенсионноосигурителното дружество.
Чл. 79. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г. ) (1) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Компанията към осигурените лица и
пенсионерите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
35
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени
лица и пенсионери в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, отправя питания и искания във
връзка с тях до КОМПАНИЯТА и/или други институции и организации, както и съдейства за
уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
КОМПАНИЯТА по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на КОМПАНИЯТА, които
засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на КОМПАНИЯТА и на
Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича
– до датата, на която мандатът му изтича.
(2) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет има право на достъп до
документацията на КОМПАНИЯТА, свързана с изпълнение на функциите по ал. 1, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
подобряване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални
условия на КОМПАНИЯТА, необходими за осъществяване на функциите по ал. 1;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от КОМПАНИЯТА;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително на страницата на КОМПАНИЯТА в интернет.
(3) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.-26.09.2005 г. ) Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия
съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл. 174, ал. 2 от
КОДЕКСА ;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на КОМПАНИЯТА, от нейни
служители или осигурителни посредници.
(4) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет осъществява дейността
си в седалището на КОМПАНИЯТА и има адрес за кореспонденция – адресът на управление
на КОМПАНИЯТА.
(5) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет приема правилник за
дейността си в срок 3 месеца от провеждане на първото си заседание.
Чл. 80. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) (1) Попечителският съвет отправя
предложенията, питанията и и исканията си по чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Правилника до
Управителния съвет на КОМПАНИЯТА.
36
(2) Председателят или заместник – председателят на Попечителският съвет участва със
съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА, когато се
разглеждат въпроси, по които Попечителския съвет е отправил предложения.
(3) Управителният съвет на КОМПАНИЯТА е длъжен да обсъжда предложенията,
питанията, исканията и годишния отчет на Попечителския съвет по чл. 79, ал. 1 от Правилника
на първото си заседание след получаването им в КОМПАНИЯТА, да приема решения по тях
и да информира писмено председателя на Попечителския съвет за решението си в седемдневен
срок от датата на заседанието.
Чл. 80а (нов с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) За неуредените в Правилника въпроси
относно състав, организация и дейност на Попечителския съвет се прилагат правилникът за
дейността му и Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с Постановление на МС № 29 от 18
февруари 2005 г.
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 81.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) КОМПАНИЯТА води счетоводството на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и съставя финансовите отчети в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и
разпоредбите на КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) КОМПАНИЯТА води отделно от своето
счетоводството на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и съставя отделен финансов отчет
за него.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Годишните финансови отчети на
КОМПАНИЯТА и на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се проверяват и заверяват от
специализирано одиторско предприятие.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Годишните финансови отчети на
КОМПАНИЯТА и на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се приемат от Общото
събрание на акционерите на КОМПАНИЯТА.
(5) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., р. на ОС от 29.03.2004 г.) Годишните финансови
отчети на КОМПАНИЯТА и на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се представят в
Комисията за финансов надзор.
Чл. 82. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Приетите от общото събрание годишни
финансови отчети на КОМПАНИЯТА и на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се
обнародват едновременно в “Държавен вестник”.
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
РЕЗЕРВИ
Чл. 83. (1) КОМПАНИЯТА задължително създава общи резерви по реда на Търговския
закон.
(2) КОМПАНИЯТА задължително създава и пенсионен резерв с решение на
управителните си органи.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005
г.) Размерът на пенсионния резерв се определя по ред, определен с Наредба № 19 от 8 декември
37
2004 г. на Комисията за финансов надзор за реда за създаване на пенсионни резерви от
пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(4) С пенсионния резерв се покрива изплащането на пенсиите от УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
(5) КОМПАНИЯТА не може да раздава дивидент на своите акционери преди
формирането на резервите.
ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ
НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
(нова с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА
Чл. 84(1) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004 г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА могат
да променят участието си и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната си
партида в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, съгласно КОДЕКСА и Наредба за реда и начина за промяна на участие и за
прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионнноосигурително
дружество на Комисията за финансов надзор, в следните случаи:
1. след изтичане на две години от сключване на първия осигурителен договор или от
датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване;
2. след изтичане на една година от сключване на договор за осигуряване в универсален
пенсионен фонд;
3. поради несъгласие с извършени промени в този ПРАВИЛНИК, освен ако промените
произтичат от изменение в нормативната уредба;
4. при преобразуване или прекратяване на КОМПАНИЯТА или на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) (изм. с реш на ОС от 06.01.2004 г.) В случаите по ал.1, т.3 ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
могат да променят участието си и да прехвърлят средствата си в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество ако подадат заявление за това в
тримесечен срок от уведомлението за извършени промени в ПРАВИЛНИКА.
(3) (нова с реш на ОС от 06.01.01.2004 г.) В случаите по ал.1, т.4 ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
могат да променят участието си и да прехвърлят средствата си в универсален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество без ограничения ако подадат
заявление за това в едномесечен срок от уведомлението за прехвърлянето на индивидуалните
им партиди поради преобразуване или прекратяване на КОМПАНИЯТА или на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(4) (нова с реш на ОС от 06.01.2004 г.) За ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, които не са
упражнили правото си по ал.1, т.4 в определения едномесечен срок, се счита, че са потвърдили
участието си в универсалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени индивидуалните им
партиди в резултат на преобразуването или на прекратяването на КОМПАНИЯТА или на
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
СРЕДСТВАТА
38
Чл. 85. Промяната на участие и прехвърляне натрупаните средства в универсален пенсионен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се извършва чрез подаване на
заявление по образец до дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да премине.
Чл. 86 (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г., изм. с реш. на
УС по Протокол № 18/31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 07/ 02.11.2011г.,
в сила от 01.01.2012 г.)(1) Заявлението за промяна на участие се подава от ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
(електронно заявление).
(2) ( нова, с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие
осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал.
9 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) ( предишна ал.2, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) В случаите, когато заявлението за промяна на
участие се подава на хартиен носител, подписът на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ върху първия му
екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с квалифициран електронен подпис.
(4) ( предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Едновременно с подаване на заявлението за
промяна на участие ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подписва и осигурителен договор с
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
Договорът влиза в сила от момента на прекратяване на осигурителното правоотношение с
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо
да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата съгласно чл.91,
ал.1.
(5) ( предишна ал.4, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Пенсионноосигурителното дружество не
приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно
заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, както и заявление с
непопълнени или неправилно попълнени данни.
(6) ( предишна ал.5, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ
номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни,
след което връща незабавно на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ последния екземпляр на заявлението
и втория екземпляр на договора. Когато заявлението и осигурителният договор са подадени
като електронен документ, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на
дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, незабавно след получаването им,
съответно – в първия работен ден след тази дата при подаване в извънработно време или в
неработен ден.
(7) ( предишна ал.6, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) В случай на промяна в имената или единния
граждански номер, с които ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е регистрирано в УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, към заявлението се прилагат заверени от него, съответно – сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се
описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(8) ( предишна ал.7, изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва
39
съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на
заявлението, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други
причини.
(9) (предишна ал.8, изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Пенсионноосигурителното дружество
предоставя на лицето актуална писмена информация относно промяната на участие и
основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец
съгласно приложение № 1а. на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на Комисията за финансов надзор.
Чл.87 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г.) (1) Процедурите по промяна на участието
във фонд за всички ОСИГУРЕНИ ЛИЦА с регистрирани заявления през едно тримесечие
започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по ал.1 пенсионноосигурителните дружества, в
които ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са подали заявления
за промяна на участие, уведомяват писмено КОМПАНИЯТА за подадените заявления. Към
уведомлението се прилагат двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(3) (нова с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА приема подаденото заявление за промяна на
участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран
електронен подпис на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, попълнено е правилно и съдържа всички
необходими данни.
(4) (нова с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието
съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство
върху двата му екземпляра и в седемдневен срок уведомява ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ за
анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу
подпис.
(5) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш.
на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) След получаване на уведомленията КОМПАНИЯТА:
1. вписва в електронния регистър на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД всички
приети заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за нея данни, включително съгласията или мотивираните откази
за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление
за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи
екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило,
в срок 7 работни дни от получаването му.
(6) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с
реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Когато заявлението за промяна на участие е
подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в
сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран
електронен подпис.
Чл.88 (1) (изм. с реш на ОС от 25.02.2005 г.) КОМПАНИЯТА отказва промяна на
участие на лице, осигурено в управлявания от нея УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД,
когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 84 от ПРАВИЛНИКА;
40
2. в срока и по реда на чл. 87 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА е получила от различни
пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
(2) (отм. с реш на ОС от 25.02.2005 г.)
(3) (отм. с реш на ОС от 06.01.2004г.)
(4) (нова с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г., изм. с реш. на ОС от 22.08.2005
г.) КОМПАНИЯТА може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:
1. ( изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по Протокол
№ 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г.,
одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г. ) имената на лицето или единният
му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага
КОМПАНИЯТА и към заявлението не са приложени документите по чл. 86, ал. 7 от
ПРАВИЛНИКА,
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 84,
ал. 1 от ПРАВИЛНИКА .
3. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
4. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
(5) (нова с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш на НС по Протокол
№ 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г.) Когато лицето е служебно разпределено, при
констатиране на несъответствия по ал.4, т.1 КОМПАНИЯТА изисква преди да се произнесе
необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за
лицето.
Чл. 88а (нов с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г., изм. с реш. на УС по
Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от
01.01.2012г.) (1) ( изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г. одобрено с реш. на НС
по Протокол № 01/16.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване
заверено, съответно – електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството,
в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни
след изтичане на срока по чл. 87, ал. 5, т. 3 от Правилника.
(2) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава възражението по ал. 1 до пенсионноосигурителното
дружество, в чийто пенсионен фонд е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който то желае да премине, като към него прилага всички писмени
доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по чл.88, ал.4, т.1 и заверени
от лицето, съответно – сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи
съответните данни.
(3) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 1 с приемо-предавателен протокол на съответното
пенсионноосигурително дружество, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр
на заявлението за промяна на участие.
(4) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема
предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си
пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие
за промяна на участие на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, или да го потвърди на същото основание.
(5) Решението по ал. 4 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния
десен ъгъл на заявлението се отбелязва номерът и датата на решението.
41
(6) В срока по ал. 4 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го
изпраща на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с писмо с обратна разписка и връща с приемо-
предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е
подало.
(7) При произнасяне по заявленията и възраженията на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които
основава отказа си.
(8) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 1 и ал.2. В този случай
кореспонденцията по ал.3 и ал.6 се осъществява по същия начин.
(9) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е
отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 89 и сл. от ПРАВИЛНИКА.
Чл. 89 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, подало заявление
за промяна на участие, може да го оттегли в срока по чл.90, ал.1 от КОМПАНИЯТА, с искане
по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на
дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка,
съответно – като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
Чл. 90 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г.) ( 1 ) В срок до 5-то число на месеца, в
който се прехвърлят средствата по чл.91,ал.1 и в случай че не е налице отказ за промяна на
участие или за разглеждане на заявлението, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, което желае да промени
участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с
изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(2) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в офис на
дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида.
(3) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена
и единния граждански номер на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, както и вида на фонда, от който
желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по
сметката на дружеството в срока по ал. 1.
(4) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е оттеглило подаденото заявление;
3. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
(5) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012, одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.)При прекратяване на процедурата по ал.4 лицето може да подаде
ново заявление за промяна на участие .
(6) При прекратяване на процедурата по промяна на участие по реда на ал. 4, заплатената
такса подлежи на възстановяване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в 14 дневен срок от съответната
дата по чл.91, ал.1.
Чл. 91 (1) ( изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на
НС по Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г. ) Средствата от индивидуалните
партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно
42
тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена
съгласно чл. 90, ал. 4 , се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове
на датите 15 май – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през първо тримесечие, 15
август – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през второ тримесечие, 15 ноември –
за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през четвърто тримесечие на предходната
година или на първите работни дни, следващи тези дати.
(2) (нова с реш на ОС на 06.01.2004г., изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.) Размерът на
средствата за прехвърляне на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ се определя на база стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето, след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл.193,
ал.4 от КОДЕКСА;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда
на чл.193, ал.5 и 7 от КОДЕКСА;
3. (отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
4. (отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на
фонда до датата на прехвърляне;
6. ( отм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г )
(3) (предишна ал. 2, отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г..)
(4) (предишна ал. 3, изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на УС по Протокол
№ 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012
г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012, одобрено с реш. на НС по Протокол
№ 01/ 16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА, в срок седем работни дни от деня на прехвърлянето,
изпраща на всяко лице, чиито средства е прехвърлила, извлечение от индивидуалната му
партида. В зависимост от избора на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в заявлението за промяна на
участие, извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща,
подписано с квалифициран електронен подпис.
(5) (нова с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011, в сила от 01.01.2012 г.)Едновременно с прехвърлянето на
средствата КОМПАНИЯТА изпраща писмена информация за прехвърлените средства на
всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
Чл. 91а (нов с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г. ) (1) Определеният в тази глава
ред и начин за прехвърляне на натрупаните средства от един фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд не се прилагат при принудително
прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурителното дружество.
(2) В случаите по ал. 1 в плановете на ликвидатора или на синдика и в плановете за
преобразуване на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване се
определят условията и редът за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответни фондове, управлявани от други
пенсионноосигурителни дружества.
43
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
(загл. ново с реш. на УС по Протокол № 10/27.03.2013г. одобрено с реш. на НС по
Протокол № 3./28.03.2013г.)
Чл. 91б ( нов с реш. на УС по Протокол № 10/27.03.2013г. одобрено с реш. на НС по
Протокол № 3/28.03.2013г.) (1) Осигурените лица имат право да прехвърлят натрупаните
средства по своята индивидуалната партида в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в
пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Кодекса за
социално осигуряване и Наредба на Министерски съвет за прехвърляне на пенсионни права
от и към пенсионните схеми на Европейския Съюз, на Европейската централна банка и
Европейската инвестиционна банка.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТА
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(Нова с реш. на ОС от 29.03.2004 год.)
Чл. 92 (1) Приходите на УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не се облагат с данък
по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г. одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/16.01.2012г.) Приходите от инвестиране на активите на УНИВЕРСАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се
облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнително задължително пенсионно осигуряване в
УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не се облагат с данък по реда на Закона за данък
върху добавената стойност.
(4) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004 г. – 10.05.2004 г.) Финансовият резултат на
КОМПАНИЯТА се намалява с пенсионния резерв, формиран съгласно изискванията на
КОДЕКСА и подзаконовата уредба по неговото прилагане, както и с дохода от неговото
инвестиране.
Чл. 93 (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г. одобрено с реш. на НС
по Протокол № 01/16.01.2012г.) Личните осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД от
физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по начин, ред и в
размери, определени със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване
се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.

44
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 94 (стар чл. 84 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003 год., предишен чл. 92 с реш. на
ОС от 29.03.2004 год.) За всички неуредени или неупоменати в ПРАВИЛНИКА въпроси се
прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство, регулиращо дейността по
допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Чл. 95 (стар чл. 85 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003 год., предишен чл. 93, изм. с реш.
на ОС от 29.03.2004 год., доп. с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г. ., доп. с реш. на
ОС от 22.08.2005 г., доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-19.12.2006г., с реш. на
УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.,
доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 20 от 23.10.2009 г., доп. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш на
НС по Протокол № 7/ 02.11.2011, доп. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012, одобрено
с реш на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012, доп. с реш. на УС по Протокол № 03/
31.01.2013, одобрено с реш на НС по Протокол № 1/ 04.02.2013, доп. с реш. на УС по
Протокол № 10/ 27.03.2013, одобрено с реш на НС по Протокол № 3/ 28.03.2013, доп. с реш.
на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
9/30.09.2014г.) Настоящият Правилник за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “ДСК – Родина” е приет от Общото събрание на акционерите на Спестовно
кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД, проведено на 14.09.2000 г. и
06.10.2000 г. в гр. София и изм. и допълнен на ОС на акционерите, проведено на 09.05.2002г.,
изм. и допълнен с решение на ОС на акционерите от 12.12.2003г. и 06.01.2004, изм. и допълнен
на ОС на акционерите, проведено на 29.03.2004 г., изм. и допълнен на ОС на акционерите,
проведено на 30.04.2004 г. – 10.05.2004 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 406 от
31.05.2004 год., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г.,
одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
“Осигурителен надзор” с решение № 207 – УПФ/28.03.2005 г., изм. и доп. на ОС на
акционерите, проведено на 22.08.2005 г.-26.09.2005 г., одобрен от Заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение №
632-УПФ/11.10.2005 г., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 10.10.2006 г-
28.11.2006 г.-19.12.2006 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 1217-УПФ/27.12.2006 г.
изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 16/17.08.2009г. , изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,одобрен с реш.
на НС по Протокол №20 от 23.10.2009 г.,одобрен от Заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение №. 966 –
УПФ/30.11.2009 год., доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г.,одобрен с реш. на
НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.,одобрен от Заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 683 –
УПФ/29.10.2010г. , изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 18/31.10.2011г.,одобрено с реш на
НС по Протокол № 7/02.11.2011г. , изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/
13.01.2012г.,одобрено с реш на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г., одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор” с решение № 115 -УПФ / 14.02.2012г.; изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
3/31.01.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 1/04.02.2013г. , одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с
решение № 134 – УПФ/18.02.2013 год.; изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 10/27.03.2013
г.,одобрен с реш. на НС по Протокол № 3 / 28.03. 2013г. , одобрен от Заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение №
302 – УПФ/24.04.2013 год., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен
45
с реш. на НС по Протокол № 9/30.09.2014г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 941 –
УПФ/27.10.2014 год.
………………………………….
ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
ПОК „ДСК-РОДИНА” АД
………………………………….
НИКОЛАЙ МАРЕВ
ЧЛЕН НА УС И
ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ПОК „ДСК-РОДИНА” АД
………………………………….
РУМЯНА СОТИРОВА
ЧЛЕН НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ПОК „ДСК-РОДИНА” АД

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДСК – РОДИНА”

(заглавие изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
одобрен с решение на заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”№ 942-ППФ / 27.10. 2014 год.

ГЛАВА ПЪРВА
ДЕФИНИРАНЕ НА ТЕРМИНИТЕ
Чл.1. (изм. с реш. на ОС от 09.05.2002г., изм. с решение на ОС от 07.04.2003г.)
По смисъла на този Правилник:
1. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г) “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД” е Професионален пенсионен фонд “ДСК – РОДИНА”. Наименованието на
фонда е променено от Професионален спестовно кооперативен пенсионно
осигурителен фонд “РОДИНА” на Професионален пенсионен фонд “ДСК –
РОДИНА” с решение на Общото събрание на акционерите от 12.12.2003г.
2. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) “КОМПАНИЯ”
е Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД със седалище и адрес на
управление гр.София, община Столична, район Средец, ул.”Княз Александър І
Батенберг” № 6, ет.1, лицензирана с решение №1 от 21.09.2000г. на Съвета по
допълнително социално осигуряване /обн. ДВ бр.80 от 2000г./ и притежаваща лиценз №4
от 03.10.2000 за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване,
издаден от Държавната агенция за осигурителен надзор. Компанията е лицензирана с
наименование Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна компания
“Родина” АД, променено на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД
с решение на Общото събрание на акционерите от 12.12.2003г.
3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) “ПРАВИЛНИК” е този Правилник за
организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “ДСК – Родина”.
4. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ” (обн., ДВ, бр.110 от 17.12.1999г.) е нормативният акт с всичките му
изменения, който регламентира държавното обществено осигуряване и допълнителното
пенсионно осигуряване, наричан за краткост КОДЕКСА.
5. (доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9 от 28.09.2010 г., доп. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ОСИГУРИТЕЛ” е
работодателят, който е задължен да плаща за своя сметка осигурителни вноски за пенсия
за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд лица, които
са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
6. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. ., доп. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ОСИГУРЕНО
ЛИЦЕ” е физическо лице, работещо при условията на I или II категория труд, което е
осигурено във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване и на чието име и
в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД при условия и по ред, определени в закон,
този ПРАВИЛНИК и осигурителния договор.
2
7. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) “ПЕНСИОНЕР” е физическо лице, което получава лична допълнителна
пенсия за ранно пенсиониране в съответствие с изискванията на част втора на КОДЕКСА
и условията на настоящия ПРАВИЛНИК.
8. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “НАСЛЕДНИЦИ” са лицата – преживелият
съпруг(съпруга), низходящите и възходящите, които имат право на еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на
наследодателя.
9. (доп. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 01 от 16.01.2012г.) “ИНДИВИДУАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ” е заявлението,
чрез което всяко едно лице, работещо при условията на І и ІІ категория труд, което е
осигурено във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, заявява участието
си в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
10. “ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР” е сключеният в писмена форма договор,
който урежда взаимоотношенията между ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и КОМПАНИЯТА във
връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
11. (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.)
“ОСИГУРИТЕЛНА ВНОСКА В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД” е
месечната парична вноска със задължителен характер по силата на КОДЕКСА за
осигуряване за пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на І и ІІ
категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване. Размерът на вноската се определя с КОДЕКСА и се внася по
индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
12. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА” е
личната сметка, по която се натрупват сумите от осигурителните вноски на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ за осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и
от която се изплащат срочни пенсии на придобилите пенсионни права и по която се
разпределя доход от инвестирането на средствата, пропорционална на техния дял от
масата на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
13. “ИНДИВИДУАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР” е номерът, който е
уникален и се дава от КОМПАНИЯТА на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, и под който се води
неговата индивидуална партида.
14. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
15. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) “НАТРУПАНА СУМА” е сумата по индивидуалната партида на всяко
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ към определен момент, която се формира от осигурителни вноски,
прехвърлени суми и от разпределеният доход от тяхното инвестиране, намалена с
таксите и удръжките, предвидени в част втора на КОДЕКСА, ПРАВИЛНИКА и
осигурителния договор.
16. (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) “ОТГОВОРЕН АКТЮЕР” е физическо
лице, с призната от Комисията за финансов надзор правоспособност, което организира,
ръководи и отговаря за актюерското обслужване на КОМПАНИЯТА и управляваните от
нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
17. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА
РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ” е срочна пенсия за работещите при условията на І и ІІ
3
категория труд лица, която се получава при наличие на условията, предвидени в част
втора на КОДЕКСА за периода до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст от държавното обществено осигуряване.
18. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР” е
сключеният в писмена форма договор, който урежда взаимоотношенията между
ПЕНСИОНЕРА и КОМПАНИЯТА при придобиване право на лична пенсия за ранно
пенсиониране в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
19. (предишна т. 18 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от
30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) “ИЗПЛАЩАНЕ НА
НАТРУПАНА СУМА” е еднократно изплащане до 50 на сто на натрупаните средства
по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД при получено решение на териториалната експертна лекарска
комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто или
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума
на наследници на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на починал ПЕНСИОНЕР на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
20. (предишна т. 19 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ТЕХНИЧЕСКИ
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ” е лихвата, която се прилага при изчисляване на размера на
пенсиите и на пенсионните резерви.
21. (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) “СВЪРЗАНИ ЛИЦА” са:
а/ лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество,
б/ лицата, чиято дейност се контролира от трето лице,
в/ лицата, които съвместно контролират трето лице,
г/ съпрузите, роднините по права линия без ограничения , роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен
включително,
д/ лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или
повече на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго
юридическо лице.
22. (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) “КОНТРОЛ” е налице, когато едно лице:
а/ притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение
с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество
или друго юридическо лице, или
б/ може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице, или
в/ по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява
и/или определя инвестиционната политика на друго лице, или
г/ може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
4
Чл.2. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Наименованието на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е Професионален пенсионен фонд “ДСК –
Родина”.
УЧРЕДЯВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
(Загл. доп. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.)
Чл.3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) (1) Професионален пенсионeн фонд
“ДСК – Родина” е учреден с наименование Професионален спестовно кооперативен
пенсионно осигурителен фонд “Родина” от Спестовно кооперативна пенсионно
осигурителна компания “Родина” АД, като фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване на работещи при условията на първа и втора категория труд и е
отделно от учредилата го КОМПАНИЯ юридическо лице с променлив брой
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, в който се осигуряват сключилите осигурителен договор с
КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Професионален пенсионен фонд “ДСК –
Родина” не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на
учредилата го Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД,
както и за загуби от дейността на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина”
АД, която го управлява и представлява.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Активите на Професионален пенсионен
фонд “ДСК – РОДИНА” не могат да се придобиват по давност.
(4) (предишна ал. 3, изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., с реш. на ОС от 29.03.2004
г., изм. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Седалището и адресът на управление на Професионален
пенсионен фонд “ДСК – Родина” съвпадат със седалището и адреса на управление на
Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД, които са както следва:
1. Седалището на Професионалния пенсионен фонд “ДСК – Родина” и на
Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД е град София, Община
”Столична”, Район „Средец”.
2. Адресът на управление на Професионалния пенсионен фонд “ДСК – Родина” и
на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД е гр. София, Община
”Столична”, Район „Средец”, ул.”Княз Александър І Батенберг” №6, ет.1.”
Чл.4. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Професионален пенсионен фонд “ДСК –
Родина” се създава за неопределен срок.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 5.(1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Професионален пенсионен фонд “ДСК
– Родина” се управлява от Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г. изм. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Професионален
пенсионен фонд “ДСК – Родина” се представлява при взаимоотношенията си с трети лица
единствено от Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД чрез лицата, които
представляват КОМПАНИЯТА по регистрация в Търговския регистър.
(3) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) КОМПАНИЯТА управлява средствата на
Професионален пенсионен фонд “ДСК – Родина” с грижата на добър търговец при
5
спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в
интерес на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКА
Чл. 6. Настоящият ПРАВИЛНИК урежда реда, начина и общите условия, при които
се осъществява допълнителното задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД при спазване на изискванията на
КОДЕКСА и действащото българско законодателство, както и правата на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
Чл.7. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява
при спазване на принципите на:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) задължителност
на участието на работещите при условията на I и II категория труд лица, които са
осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване;
2. юридическа самостоятелност на КОМПАНИЯТА и на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
5. представляване на интересите на осигурените лица;
6. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) разрешителен режим и държавно
регулиране;
7. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) лоялна конкуренция между
пенсионноосигурителните дружества;
Чл.8. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява чрез пенсионни схеми на
капиталово покривен принцип на базата на предварително определени вноски
(дефинирани вноски), при което сумите, подлежащи на изплащане като пенсии се
определят от натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на изплащането и
техническия лихвен процент.
Чл.9. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е персонално.

ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
ПРАВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО
(Загл. изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
6
Чл. 10. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.11. Осигуряването в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД дава право
на:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 39;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) еднократно
изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при
пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) еднократно или разсрочено изплащане на
суми на наследниците на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕР при
условията и по реда на част втора на КОДЕКСА и ПРАВИЛНИКА.
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл. 12.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол №
03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.)
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД може да бъде всяко
физическо лице, което работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурено е във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване и :
1. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.);
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) е подало индивидуално заявление и е сключило договор с КОМПАНИЯТА
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД в тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване;
3. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) е разпределено служебно в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД по реда на част втора от КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.)
(3) ( изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) Лицата, работещи при условията на І и ІІ категория
труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване,
могат да се осигуряват в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за пенсия за ранно
пенсиониране независимо от възрастта си.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл. 13. Осигуряването в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се
прекратява задължително в следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. при еднократно изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната партида
на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на неговите наследници, съгласно условията на
ПРАВИЛНИКА;
3. при преминаване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ по собствена воля в друг
професионален (или универсален) пенсионен фонд и прехвърляне на цялата натрупана
сума по инидивидуалната партида.
7
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Чл. 14. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2003г) Допълнителното задължително
пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва с
месечни парични осигурителни вноски.
(2) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005г) Осигурителните вноски в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са в размер, определен с КОДЕКСА.
(3) (доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Осигурителните вноски в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД са изцяло за сметка на ОСИГУРИТЕЛИТЕ, с изключение на
осигурителните вноски в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за морските лица,
които са изцяло за тяхна сметка..
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителните вноски за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, които получават пенсия за
осигурителен стаж и възраст, се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното
обществено осигуряване.
Чл.15. (1) (доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Осигурителните вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се
превеждат от ОСИГУРИТЕЛИТЕ, съответно от работодателите на морските лица
едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г., доп. с реш. на
УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 03 от
16.01.2012 г., ., изм. с реш. на УС по Протокол № 10 от27.03.2013г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 3 от 28.03.2013г.) Осигурителните вноски за ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД и лихви към тях се събират от Националната агенция за приходите,
като ОСИГУРИТЕЛИТЕ и работодателите на морските лица ги внасят по съответната
сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната
териториална дирекция на Националната агенция за приходите. .
(3) ( нова с реш. на УС по Протокол № 10 от27.03.2013г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 3 от 28.03.2013г.) Осигурителните вноски по ал. 2 се превеждат в
специализирана сметка за задължително допълнително пенсионно осигуряване на
Националната агенция за приходите, която превежда получените вноски в срок до 30
дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(4) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., предишна ал.3, изм. с реш. на УС по
Протокол № 10 от 27.03.2013г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 03 от
28.03.2013г.)За неоснователно забавяне на превода по ал. 3 Националната агенция за
приходите дължи законна лихва. Платената от Националната агенция за приходите
законна лихва за периода на неоснователно забавяне на превода на вноските се
разпределя по съответните индивидуални партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
Чл. 16. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА носи отговорност
пред ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД само за
реално преведените от Националната агенция за приходите осигурителни вноски.

8
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Чл. 17. (1) (изм. и доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., доп. с реш. на УС по
Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 03 от 16.01.2012
г.) Лицата, работещи при условията на І и ІІ категория труд, които са осигурени във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават до КОМПАНИЯТА
индивидуално заявление по образец в три екземпляра за участие в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД. Редът за подаване на заявлението и изискванията към формата и
съдържанието му се определят с наредба на Комисията за финансов надзор.
(1а) (нова с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от 21.10.2014 г.) Когато заявлението за участие
се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се
удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се съставя като
електронен документ с квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по
Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(2) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г. , доп. с реш. на УС по
Протокол № 3/31.01.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 1/04.02.2013г., в
сила от 22.02.2013 г.) Заявление по ал. 1 може да се подаде от лицата в офис на
КОМПАНИЯТА , чрез осигурителен посредник или като електронен документ.
КОМПАНИЯТА оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия,
свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по
образец. Когато заявление за участие се подава чрез осигурителен посредник, той
задължително представя на лицето документ по образец, утвърден от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, който го легитимира при упражняване
на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни
договори от името и за сметка на КОМПАНИЯТА.
(3) (предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г. , изм. с реш.
на УС по Протокол № 3/31.01.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
1/04.02.2013г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицето, приело заявлението за участие, му
поставя входящ номер и дата и попълва определените за КОМПАНИЯТА данни. Когато
заявлението за участие е подадено на хартиен носител, лицето което го е приело
удостоверява приемането му съгласно изискванията на наредбата по ал.1, след което
връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият
екземпляр остава за КОМПАНИЯТА, а третият се изпраща до 20-о число на текущия
месец на Националната агенция за приходите (НАП). Когато заявлението за участие е
подадено като електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния
подпис на КОМПАНИЯТА, се изпраща на лицето на посочената в електронния му
подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в КОМПАНИЯТА,
съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно
време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(4) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.,изм. с реш. на УС по Протокол №
16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от
21.10.2014 г.) КОМПАНИЯТА не приема и връща заявление за участие на хартиен
носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е
подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с
непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки
не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат
9
вписани в електронния регистър, воден от КОМПАНИЯТА за ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, изискваните по наредбата по ал. 1 данни. Във всеки отделен
случай КОМПАНИЯТА уведомява лицето за конкретната причина, поради която
заявлението му за участие не е прието.
(5) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Националната агенция за приходите
проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 3, и в тримесечен
срок вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване в
професионален пенсионен фонд, а за лицата, за които е установено, че не подлежат на
осигуряване в професионален пенсионен фонд, изготвя списък на магнитен носител,
който изпраща на КОМПАНИЯТА заедно със съответните заявления за участие, на
които отбелязва, че са невалидни. КОМПАНИЯТА уведомява лицата, чиито заявления
са невалидни.
(6) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) При констатиране на грешки в заявления
за участие Националната агенция за приходите ги връща на КОМПАНИЯТА в 15-дневен
срок от получаването им по реда на ал. 3 като прилага списък на магнитен носител на
лицата, подали тези заявления. КОМПАНИЯТА уведомява лицата, чиито заявления са
върнати и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.
(7) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА са длъжни да
уведомяват КОМПАНИЯТА за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото
от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи
съответните обстоятелства.
(8) (нова с реш. на УС по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9/30.09.2014г., в сила от 21.10.2014 г.) КОМПАНИЯТА съхранява всяко
заявление за участие и свързаните с него документи през целия период на съществуване
на осигурителното правоотношение със съответното ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, а в случаите,
когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от една
година от получаване на заявлението.
Чл. 18. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА сключва
осигурителни договори с лицата, подали индивидуално заявление.
(2) Осигурителният договор се сключва в писмена форма и се съставя и подписва в
два екземпляра – по един за ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и един за КОМПАНИЯТА.
(3) Осигурителният договор е безсрочен.
(4) Осигурителният договор се сключва с лицето, подало индивидуално заявление,
в срок до 15 дни, считано от датата на подаване на заявлението в КОМПАНИЯТА.
(5) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигурителното правоотношение с
КОМПАНИЯТА възниква от датата на сключване на осигурителния договор или от
датата на служебното разпределение.
Чл. 19. (1) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006
г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на
осигуреното лице;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006
г) наименование на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, код на фонда,
търговска регистрация и единен идентификационен код /ЕИК/ на фонда;
10
3. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) наименованието, седалище,
адрес на управление, търговска регистрация, единен идентификационен код /ЕИК/ на
КОМПАНИЯТА, както и притежаваната от нея лицензия за извършване на дейност по
допълнително пенсионно осигуряване;
4. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата и входящия номер на заявлението за
участие в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
5. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) номерът и датата на протокола за служебно
разпределение в професионалния пенсионен фонд, в случаите когато служебно
разпределеното лице изяви желание да сключи осигурителен договор;
6. (предишна т. 4 доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) предмет и обхват на
осигуряването, права при осигуряване в професионалния пенсионен фонд;
7. (предишна т. 5 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията, редът, размера и
начина за плащане на осигурителните вноски, пенсията за ранно пенсиониране за
работещите при І и при ІІ категория труд, еднократните и разсрочените плащания на
натрупаните средства по индивидуалните партиди;
8. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) правото на прехвърляне и изтегляне на
натрупаните средства по партидата;
9. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) правата на наследниците при смърт на
осигуреното лице, както и имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на наследниците;
10. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) размера на таксите и удръжките;
11. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) реда и начина за получаване на
информация;
12. (предишна т. 6 с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата на сключване и влизане в
сила на осигурителния договор;
13. (предишна т. 7 с реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията за прекратяване на
договора;
14. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата, на която лицето е запознато с
правилника на професионалния пенсионен фонд или е получило екземпляр от него;
(2) При сключване на договор за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД осигуреното лице получава
при поискване копие от ПРАВИЛНИКА за организацията и дейността на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) При сключването на осигурителния договор ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД декларират, че са запознати и приемат
действащия към момента на подписване на осигурителния договор ПРАВИЛНИКА за
организацията и дейността на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл. 20. (1) Измененията и допълненията в условията на осигурителния договор се
правят само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при спазване на
действащото законодателство.
(2) Измененията и допълненията в осигурителния договор влизат в сила от момента
на подписването на допълнителните споразумения към тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР
11
Чл. 21. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.).
Чл. 22. Осигурителният договор се прекратява задължително в следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. когато ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, по собствена воля премине в друг професионален
(или универсален) пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество;
3. при еднократно изтегляне на цялата натрупана сума по индивидуалната партида;
4. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.).
ГЛАВА ПЕТА
ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл. 23. (1) (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в ПРОЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида, в която се правят
записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките. От 1 юли 2004 год.,
индивидуалната партида на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ се води в левове и в дялове.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и прехвърлените от друг професионален
пенсионен фонд средства се записват и натрупват в индивидуалната партида на всяко
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, към датата на постъпването им по сметката на фонда, като от 1
Юли 2004 год. се отчитат в дялове и в части от дялове.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) До 30 Юни 2004 год., включително, доходът от инвестирането на
средствата на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, се разпределя по
индивидуалните партиди пропорционално на техния дял в масата на набраните средства
и срока в дни, за който са били по партидите на лицата.
(4) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,
както и изискванията към воденето на индивидуалната партида се определят съгласно
КОДЕКСА, Наредбата за начина и реда на оценка на активите и пасивите на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на
един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, приложимата
законова и подзаконова нормативна уредба и чл. 32а от този ПРАВИЛНИК.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определянето
на дяловете по ал.2.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Всеки
дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете във фонда
са равни помежду си по стойност, определена и обявена, съгласно чл.32 а.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Стойността на всички дялове и части от дяловете във фонда е равна на стойността на
нетните активи на фонда.
12
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Доходът от инвестиране на средствата на фонда се включва при определянето на
стойността на един дял съгласно ал.6
(9) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Индивидуалната партида на осигуреното лице задължително съдържа :
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за
служебно разпределение на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси
6. (в сила от 01.07.2004 год.) брой дялове, съответстващи на всяка вноска,
съответно – прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен броят
дялове;
7. дата и размер на изплатените средства от индивидуалната партида;
8. (в сила от 01.07.2004 год.) брой дялове, съответстващи на изплатените средства
и стойност на един дял при която е определен броят дялове;
9. номер и дата на пенсионния договор при сключването му.
(10) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Броят
на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната
партида осигурителна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер
на осигурителната вноска или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня на постъпването им.
(11) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм.
с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дяловете, съответстващи
на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне
на средства в друг професионален пенсионен фонд, се определя, като сумата на
дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ
деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове
се намалява броят дялове по партидата.
(12) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм.
с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в
брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(13) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм.
с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) При разсрочено плащане на средства от индивидуалната
партида и изплащане на пенсии в брой, броят дялове и части от дялове, с които се
намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване
на разпореждането за изплащане –за първото плащане и към първия работен ден на
месеца, през който то е дължимо – за всяко следващо плащане.
(14) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Броя
дялове се води по индивидуалната партида с точност до петия знак след десетичната
точка.
13
(15) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Постъпилите във фонда неперсонифицирани суми от осигурителни вноски до момента
на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност
и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на
стойността на един дял, валиден за деня на постъпването.
Чл. 24. (1) Натрупаните средства на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се капитализират в индивидуалните им
партиди.
(2) Не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
Чл. 25. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.26. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Натрупаните средства по
индивидуалните осигурителни партиди не подлежат на принудително изпълнение.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА
Чл.27.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ имат право на информация за
натрупаните средства по индивидуалните им партиди, за дохода от тяхното управление
и за произтичащите от набраните средства пенсионни права.
(2) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ получават информацията по
предходната алинея в писмен вид по всяко време в офисите и представителствата на
КОМПАНИЯТА.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) На ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ се предоставя ежегодно
извлечение по индивидуалната партида, включващо информацията по ал.1, по служебен
ред от КОМПАНИЯТА, безплатно веднъж в рамките на една календарна година, на
посочения от лицата последен адрес. Годишното извлечение е по образец, утвърден от
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор” и се изпраща от КОМПАНИЯТА до 31 май на следващата
година.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или
ПЕНСИОНЕР в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД информацията по ал.1 се
предоставя на неговите наследници, по предвидения ред.
Чл. 28. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) При писмено поискване извън
случаите по чл.27 КОМПАНИЯТА е длъжна да предостави на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
на ПЕНСИОНЕРИТЕ безплатна информация за натрупаните средства по
индивидуалната партида, за дохода от тяхното управление и за произтичащите от
натрупаните средства права.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Информацията по ал.1 се предоставя
безплатно в срок до един месец от получаване на молбата в КОМПАНИЯТА.
ГЛАВА ШЕСТА
ИНВЕСТИЦИИ И НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ТЯХ
ПРИНЦИПИ НА ИНВЕСТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ
(загл. допълнено с решение на ОСА от 28.11.2006 г.)
14
Чл. 29. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА инвестира
средствата на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с грижата на добър търговец
при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
(2)(отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Инвестирането на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД се извършва при спазване на изискванията на част втора на дял втори от
КОДЕКСА.
Чл.29а. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) (изм. с реш. на ОСА от
28.11.2006 г.) Основната инвестиционна цел на КОМПАНИЯТА при инвестиране на
активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е запазване и нарастване на
тяхната стойност чрез постигането на оптимално съотношение риск/възвръщаемост .
КОМПАНИЯТА се придържа към активна инвестиционна стратегия по отношение
управление на активите на фонда.
(2) (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.-19.12.2006 г.) Инвестиционните
цели на КОМПАНИЯТА при инвестиране активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД са:
1. запазване и нарастване стойността на активите на фонда;
2. реализиране на доходност над средната за пазара на допълнително пенсионно
осигуряване, изчислена и публикувана от Комисията за финансов надзор, като се отчита
и изискването на КОДЕКСА за постигане на минимална доходност при управление на
активите на професионалните пенсионни фондове;
3. осигуряване на ликвидност на активите на фонда чрез инвестиране в
инструменти, търгувани на развити и високо ликвидни пазари;
4. намаляване в максимална степен на излагането на средствата на осигурените
лица на инвестиционните рискове, свързани с управлението на портфейла на фонда..
(3) КОМПАНИЯТА е длъжна да управлява активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД по начин, осигуряващ възможността фондът да разполага
постоянно с ликвидни средства в размер, не по-малък от текущите му задължения към
осигурените лица, пенсионерите, КОМПАНИЯТА и други текущи задължения.
(4) При инвестиране активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
КОМПАНИЯТА спазва следните основни критерии за избор на инвестиционни
инструменти:
1. (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) инвестиционните инструменти
трябва да бъдат финансови и нефинансови инструменти, които да осигуряват
диверсификация на портфейла и да предлагат перспективи за добра възвръщаемост ,
инвестирането в тях да е позволено от закона, както и да допринасят за постигане на
инвестиционните цели на фонда;
2. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране на активите на фонда в
ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, за постигане
максимално добра доходност закупуването им приоритетно трябва да става на
първичните аукциони, провеждани от БНБ;
3. (изм. и доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) инвестирането в депозити се
извършва в банкови институции с утвърден авторитет и с кредитен рейтинг, отговарящ
на изискванията на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор за
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
15
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл.
176, ал. 2 от КОДЕКСА;
4. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране активите на фонда в акции
, следва да се спазва изискването те да бъдат емитирани от финансово стабилни
компании, да са високоликвидни, приети за търговия на регулираните пазари на ценни
книжа и с добра доходност;
5. (доп. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.) при инвестиране в ипотечни облигации,
издадени от местни банки съгласно Закона за ипотечните облигации, трябва да се прави
оценка не само на емитента, но и на обезпечението на ипотечните кредити с недвижими
имоти – вида на имотите, благоприятното им географско разположение, доброто им
физическо състояние, степента на диверсификация, матуритетната и лихвена структура
на пула от ипотечни кредити. Обезпечението трябва да предлага добър баланс между
риска и доходността на ипотечните облигации;
6. при избор за придобиване на инвестиционни имоти на фонда, КОМПАНИЯТА
следва да се ръководи от следните критерии – благоприятно географско разположение,
добро физическо състояние на имота, възможност за генериране на доход, възможности
за развитие (преустройство), приемлива цена на придобиване.
ИНВЕСТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ИЗМЕРВАНЕ,
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
(загл. ново с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006
г. – 28.11.2006 г.)
Чл. 29б.(нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от
10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) Средствата на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) акции, извън посочените по т. 3 и т. 10,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по пар. 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по пар. 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг;
5. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг,
получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Р България.
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети
за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7.(нова – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от
банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова
дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка,
16
с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни
проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението
за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат
приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т.7 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) корпоративни облигации, извън
посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на български регулиран пазар ;
9.(предишна т.8 – доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) обезпечени корпоративни облигации, за
които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване
на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за
търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които
е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на
публична емисия облигации;
10. (предишна т.9 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009г. , изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от
13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 03 от 16.01.2012 г.) акции и/или
дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т.10 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.). дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от :
а/ държави-членки на Европейския съюз или техни централни банки,
б/ държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор, или от техни
централни банки,
в/ Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка,
12.(предишна т.11 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз
а/ дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ дългови ценни книжа, извън посочените в буква “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа,
13. (предишна т.12 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) ценни книжа, приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комсията за
финансов надзор:
а/ квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в б. “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа,
14.(предишна т.13 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1-9, 11, 12,
13, и 15 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в
държава-членка на Европейския съюз, или съответно в държава, посочена в наредба на
Комисията за финансов надзор;
17
15. (предишна т.14 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) банкови депозити в банки с кредитен
рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно
законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава, посочена в
наредба на Комисията за финансов надзор;
16. (предишна т.15 – изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) инвестиционни имоти в страната и в
държава-членка на Европейския съюз.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-19.12.2006 г.) Конкретните
допустими размери и ограничения за инвестиране в инвестиционните инструменти по
ал.1 се определят в КОДЕКСА,.
(3) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-19.12.2006 г.) В случай на превишаване на
ограниченията, КОМПАНИЯТА е длъжна да приведе активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие с изискванията за ограничения при инвестирането
в тримесечен срок от датата на превишение на съответното инвестиционно
огрнаничение, когато то се дължи на :
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда,
2. промяна в общата стойност на активите на фонда,
3. придобиване на права по пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден
емитент,
4. намаляване на капитала на даден емитент.
4) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.)В случаите по ал. 3 до привеждане на
активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие със законовите
изисквания, КОМПАНИЯТА не може да придобива за сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД активи по ал. 1, по отношение на които е нарушено ограничението.
(5) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА може да
сключва от името и за сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД репо
сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по ал. 1 общо в размер до 5 на сто от
активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, определени към края на
работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
(6) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) С цел намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД, КОМПАНИЯТА може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на
изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок (хеджиращи
сделки). Условията за сключване на сделките, изискванията и ограниченията към тях се
определят в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията
за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към
тези сделки.
(7) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) Сделки по ал. 6 са:
1. (изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари на
ценни книжа в Република България, в държави-членки на Европейския съюз или на
18
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за
финансов надзор.
2. (изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.)сделките с опции, търгувани на регулирани пазари на
ценни книжа в Република България, в държави-членки на Европейския съюз или на
регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за
финансов надзор,
3. форуърдни валутни договори,
4. лихвени суапови сделки.
(8) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) При сключване на хеджиращи
сделки от името и за сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
КОМПАНИЯТА се ръководи от стратегията за управление на инвестиционния риск и
политиката за неговото намаляване, определени в ал. 9 и ал. 10.
(9) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Основната стратегия на КОМПАНИЯТА
по отношение на управлението на инвестиционния риск е да използва в максимална
степен допустимите от закона хеджиращи инструменти за постигане на инвестиционната
цел, определена в чл. 29а, ал. 2, т. 4 от ПРАВИЛНИКА. При инвестиране в хеджиращи
инструменти КОМПАНИЯТА спазва стриктно изискванията на закона и на Вътрешните
правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фонда. Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване
и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда се изготвят от
КОМПАНИЯТА съобразно изискванията на наредбата на Комисията за финансов
надзор по ал. 6, утвърждават се от управителните органи на КОМПАНИЯТА и се
представят на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
(10) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Сключването на хеджиращи сделки се
осъществява от КОМПАНИЯТА при постоянна оценка и наблюдение на следните
пазарни рискове: лихвен риск, кредитен риск, валутен риск, риск, свързан с
инвестициите в акции. При оценка на посочените рискове КОМПАНИЯТА се ръководи
от Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на
риска, свързан с инвестициите на фонда. За оценка на риска на финансовите институции
и нефинансовите компании КОМПАНИЯТА прилага различни модели. В зависимост от
получените рeзултати за самостоятелен и модифициран кредитен риск, респективно
рейтинг, се определят и периодично се преразглеждат от портфолио мениджъра на
КОМПАНИЯТА максималните тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск,
група или сектор. С тази процедура КОМПАНИЯТА цели да постигне пълен
мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни
тенденции.
Чл. 29в. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от
26.09.2005 г., изм. и доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) Средствата на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат инвестирани в :
1. ценни книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от КОМПАНИЯТА или от свързани с нея лица;
3. ценни книжа, издадени от банката – попечител на фонда, от лицата по чл. 123в,
ал. 1 от КОДЕКСА или от свързани с тях лица ;
(2) Активи на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат
придобивани от:
1. КОМПАНИЯТА, с изключение на предвидените в КОДЕКСА случаи,
19
2. управляван от КОМПАНИЯТА фонд за допълнително пенсионно осигуряване,
3. член на управителен или контролен орган на КОМПАНИЯТА,
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КОДЕКСА или член на управителен или контролен
орган на това лице,
5. свързани лица с лицата по т. 1-4.
(3) ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не може да придобива активи от
лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и ал. 3 не се прилага в случаите на търговия
на ценни книжа на регулиран пазар.
(5) КОМПАНИЯТА не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на
ценни книжа от името и за сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ценни
книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на
съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на
този пазар.
(6) Инвестиционни имоти, собственост на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД, не могат да бъдат ползвани за нуждите на КОМПАНИЯТА и на свързаните с нея
лица.
(7) (предишна ал. 4, приета с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) КОМПАНИЯТА и
ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да придобиват акции, издадени
от един емитент.
(8) КОМПАНИЯТА и ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат
поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което КОМПАНИЯТА или управляваните от нея фондове за допълнително
пенсионно осигуряване, заедно или поотделно, могат да определят пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да
упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
емитента.
Чл. 29г. (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г, изм. и доп. с реш. на УС по Протокол
№ 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г., изм. и доп.
с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 20 от 23.10.2009 г.) (1) Общата стойност на инвестициите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД във финансови инструменти, издадени от един емитент, не може
да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните
средства на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните
с него лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е
банка, в ограничението по предходното изречение се включват и банковите депозити на
фонда в тази банка, форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо
сделките и обратните репо сделки с нея.. Ограничението не се отнася за инвестициите
във финансови инструменти по чл. 29б, ал. 1, т. 1, т.7 и т. 11, букви „а” и „в”.
(2) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.)Не повече от 20 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни
книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 2, т. 12, б. „в” и т. 13, б.”в” .
(3) Не повече от 5 на сто от активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 3.
(4) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 15 на сто от активите на
20
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни
книжа по чл.29б, ал. 1, т. 4, т. 12, б. „а” и т. 13, б. „а”.
(5) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 25 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в
банкови депозити по чл. 29б, ал. 1, т. 5 и т. 15 , като инвестициите в банкови депозити в
една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
(6) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 30 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ипотечни
облигации по чл. 29б, ал. 1, т. 6 .
(7) (нова – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в
ценни книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 7.
(8) (предишна ал. 7- с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 25 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни
книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 8, т. 12, б. „б” и т. 13, б. „б”.
(9) (изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 5 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа
по чл. 29б, ал. 1, т. 9 .
(10) (изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.)Не повече от 15 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани общо в ценни
книжа по чл. 29б, ал. 1, т. 10 и т. 14, като инвестициите в ценни книжа на колективни
инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество, не могат да
превишават 5 на сто от активите на фонда.
(11) (предишна ал.10 – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.)Не повече от 20 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат деноминирани във валута,
различна от лев и евро.
(12) (изм. – с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г.) Не повече от 5 на сто от активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в
инвестиционни имоти по чл. 29б, ал. 1, т. 16 .
(13) (изм. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 16/17.08.2009г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
Чл. 29д.( предишен чл. 29г, приет с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.,
изм. и доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.) (1) Всички
сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, с изключение на сделки извън регулиран пазар с ценни книжа по
чл. 29б, ал. 1, т. 1 и т. 11 се изпълняват от инвестиционни посредници въз основа на
договори, сключени с КОМПАНИЯТА. Съдържанието на договорите с инвестиционните
21
посредници трябва да съответствува на изискванията на закона и на инвестиционната
стратегия и политика на КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 03 от 16.01.2012 г.) КОМПАНИЯТА задължително сключва договор за
инвестиционни консултации относно финансови инструменти с лице, което отговаря на
изискванията на чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 86 от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
(3) (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) Предложенията за инвестиране на активите на
фонда се правят от инвестиционните консултанти на КОМПАНИЯТА въз основа на
анализ на пазара и оценка на риска съобразно с Вътрешните правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.
Решенията за сключване на инвестиционните сделки се вземат в съответствие с
Инвестиционната политика на КОМПАНИЯТА и принципите за инвестиране на
активите на фонда, приета от управителните органи на КОМПАНИЯТА.
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 30. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г, .изм.
с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) КОМПАНИЯТА е задължена да постига
минимална доходност при управлението на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) За гарантиране на минимална доходност при управление на активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се създават резерви в КОМПАНИЯТА и в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) КОМПАНИЯТА формира резерв
“Минимална доходност”, със собствени средства за ПРОФЕСИОНЛАНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД в размер посочен в КОДЕКСА.
(4) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Когато постигнатата доходност на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД е под гарантирания минимум, разликата се покрива от специално създаден резерв
във фонда. Когато средствата от резерва на фонда не са достатъчни, КОМПАНИЯТА
покрива недостига със средства от резерва “Минимална доходност” за фонда.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Средствата в резерва “Минимална
доходност” се инвестират при спазване на разпоредбите от КОДЕКСА.
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Начинът и редът за определяне на минималната доходност, за покриване
на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и в КОМПАНИЯТА се определят с
Наредба за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на
активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за
покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на
резервите за гарантиране на минималната доходност на Комисията за финансов надзор.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Минималната доходност от
инвестиране активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се определя от
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор” към края на всяко тримесечие на базата на постигнатата
22
доходност от управлението на активите на всички професионални пенсионни фондове за
предходния 24-месечен период.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от
28.11.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Минималната доходност, която
КОМПАНИЯТА е длъжна да постига съгласно ал.1, се обявява от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор” до края на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 31. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) До 30 Юни 2004г., доходът от управление на активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се разпределя по индивидуалните партиди,
всеки месец с решение на управителните органи на КОМПАНИЯТА, след извършване
на оценка на активите на фонда.
Чл. 32.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Отчитането на дохода от
управлението на активите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и другите приложими нормативни актове.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Доходите, реализирани от инвестиране на средствата на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, се разпределят по индивидуалните партиди, пропорционално на
техния дял в масата от активите на фонда и срока в дни, за който са били в партидите на
лицата.
Чл. 32 а. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) Разпределяне на доходите от
управление на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, по ред и начин,
предвиден в предходните чл. 31 и чл. 32, ще се прилага до 30 Юни 2004 год.,
включително.
(2) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 Юли 2004 год.
изчисляването и обявяването на стойността на един дял на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, както и воденето на индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА, се извършва, съгласно изискванията на КОДЕКСА, Наредбата за начина и реда
на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди, другите приложими нормативни актове и този ПРАВИЛНИК.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Стойността на един дял по ал.3 се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда
към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към
края на същия ден.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) В деня
на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове
стойността на един дял е равна на един лев.
23
ГЛАВА СЕДМА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Чл. 33. За извършване на дейността по допълнителното задължително пенсионно
осигуряване КОМПАНИЯТА отчислява такси и удръжки в съответствие с КОДЕКСА.
Чл. 34.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) За осъществяване на управлението на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА удържа от всяка полученана осигурителна
вноска такса в размер на 5 (пет) на сто.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Таксата се удържа от всяка осигурителна
вноска служебно от КОМПАНИЯТА, като с получената нетна сума след приспадане на
таксата се заверява индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г) Компанията не удържа таксата, предвидена
в ал. 1 на настоящия член, при прехвърляне на натрупаните средства от друг
професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество.
Чл. 35. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) За осъществяване на управлението
на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, КОМПАНИЯТА отчислява
инвестиционна такса в размер 1 (едно) на сто годишно върху стойността на нетните
активи в зависимост от периода, през който те са били управлявани от
пенсионноосигурителното дружество.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Инвестиционната такса се удържа по ред и
начин, определени от Комисията за финансов надзор.
Чл. 36. (изм. с реш. на ОС от 09.05.2002г.)(1) КОМПАНИЯТА може да събира
допълнителни такси и удръжки при следните случаи:
1. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) При всяко прехвърляне на натрупаните
средства по индивидуалната партида от ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в
друг професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество, с изключение на случаите на прехвърляне поради несъгласие с промени в
ПРАВИЛНИКА на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба;
2. (заличена – с реш. на ОС от 09.05.2002г.)
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Размерът на таксата по ал.1, т.1 е 20 лева.
(3) ( заличена с реш. на ОС от 09.05.2002г.)
(4) отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г
Чл.37. (1) КОМПАНИЯТА не събира други такси и удръжки, освен посочените в
този ПРАВИЛНИК.
(2) Размерът на таксите и удръжките, събирани от КОМПАНИЯТА се вписват в
договора с осигурените лица.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И НА ЕДНОКРАТНИТЕ И РАЗСРОЧЕНИ
ПЛАЩАНИЯ.
ПРАВО НА СРОЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО
ПЕНСИОНИРАНЕ
24
Чл. 38. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД имат право на срочна професионална пенсия
за ранно пенсиониране.
Чл. 39. (изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) (1) От 1 януари 2015 г. ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД придобиват право на пенсия за
ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория
труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска
от възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория
труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска
от възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса.
(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца
от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска
възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от
възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете,
работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса.
(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж по ал.1 и ал.2 се доказва с
удостоверение от Националния осигурителен институт.
Чл. 39а. (нов с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) (1) До 31 декември 2014 г. включително,
лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15
години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от
осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:
1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за
мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при
втора категория труд;
2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна
възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години
за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.
(2) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен
стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса, могат да се пенсионират преди
навършване на възрастта по чл. 68 от Кодекса, при условие че имат сбор от възрастта и
осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
(3) До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които
работят при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса, бъде прекратен на основание чл. 328,
ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на
45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години
осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса.
(4) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното
обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те
подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез
териториално поделение на Националния осигурителен институт до КОМПАНИЯТА,
едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното
обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното
25
поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на
КОМПАНИЯТА.
(5) В случаите по ал. 4 КОМПАНИЯТА превежда средствата във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението.
Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, КОМПАНИЯТА уведомява
Националния осигурителен институт.
ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ
СРЕДСТВА
Чл. 40. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) При смърт на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, на наследниците – преживелият съпруг,
низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните
средства по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, като се спазват редът
на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато няма наследници по ал.1
натрупаните средства по индивидуалната партида се прехвърлят в държавния бюджет.
Чл. 41. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) При смърт на ПЕНСИОНЕР на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, на наследниците – преживелият съпруг,
низходящите или възходящите се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от
средствата по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и
размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството .
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато няма наследници по ал. 1, остатъкът
от средствата по индивидуалната партида се прехвърля в държавния бюджет.
Чл. 42. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол
№ 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г., изм. и доп.
с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 20 от 23.10.2009 г.) При пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на
сто ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право на еднократно изплащане до 50 на сто от
средствата, натрупани по индивидуалната му партида. Пожизнено трайно намалената
работоспособност се установява с решение на териториалната експертна лекарска
комисия.
Чл.43. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Срокът на разсрочено изплащане по
чл. 40 и 41 се посочва в молбата до КОМПАНИЯТА.
(2) Периодът между две плащания по ал.1 не може да бъде по – малък от два месеца
и трябва да е кратен на месец.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Когато размерът на пенсията
е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера
наведнъж или разсрочено при придобиване на правото.
(4) (предишна ал. 3, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Всички
разсрочени плащания са с еднакъв размер, като размерът на отделното плащане не може
да бъде по-нисък от размера на социалната пенсия за старост за страната към момента на
подаване на молбата. В противен случай, средствата от партидата на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ се изплащат еднократно.

УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ
26
Чл.44. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава писмена
молба до КОМПАНИЯТА. С молбата се представя документ за самоличност, лична
осигурителна карта и документи, удостоверяващи придобиването на право на
допълнителна пенсия.
Чл.45. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по
Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009
г.) При придобиване на право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата по
партидата при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава писмена молба до КОМПАНИЯТА за еднократно
изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида. Към молбата се прилага
решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
(2) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.).
Чл. 46.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При смърт на осигурено лице или
пенсионер на фонда, всеки от наследниците на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на
ПЕНСИОНЕРА подава писмена молба до КОМПАНИЯТА за еднократно или разсрочено
изплащане на полагащата му се част от натрупаните средства по индивидуалната
партида. Към молбата се прилагат:
1. акт за смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА;
2. удостоверение за наследници;
3. удостоверение за граждански брак;
4. акт за раждане на непълнолетни наследници;
5. при необходимост, документи, удостоверяващи наследствени права, които
КОМПАНИЯТА би могла да изиска с оглед установяване на наличието на
наследствените права, като например: за децата – декларация, че не са осиновени; за
родителите – декларация, че не са лишени от родителски права, както и документ,
удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или
удостоверение от общината.
(2) Молбата по предходната алинея може да бъде подадена съвместно от всички
наследници.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Размерът на дела на всеки един от
наследниците се определя като се спазват редът на наследяване и размерът на
наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
Чл.47. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Молбите за отпускане на
допълнителни пенсии и еднократни и разсрочени плащания, придружени с всички
документи, посочени съответно в чл. 44, чл. 45 и чл. 46 се разглеждат и решават в срок
до един месец от датата на регистриране на молбите в КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) При установени грешки или пропуски в молбите за отпускане на
допълнителни пенсии, за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства
по индивдуалната партида и на придружаващите ги документи, КОМПАНИЯТА
извършва преглед на документите и уведомява ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за констатирани
грешки или пропуски, както и за липсващи документи в срок от 15 (петнадесет) работни
дни, считано от датата на регистриране на молбата.
(3) КОМПАНИЯТА предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА подходящ срок, който
не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни за отстраняване на констатирани
грешки и пропуски, както и за допълване на необходимите документи.
27
(4) В случаите по ал.2 и ал.3 едномесечният срок по ал.1 започва да тече от датата
на представяне на необходимите документи и/или отстраняване на нередностите в
представените документи.
(5) Молбите за отпускане на допълнителни пенсии и за еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства по индивидуалните партиди се разглеждат и се
одобряват от изпълнителните директори на КОМПАНИЯТА.
(6) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да подават жалби срещу издадените от
изпълнителните директори разпореждания.
(7) Жалбите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се подават до Управителния съвет на
КОМПАНИЯТА, който се произнася по тях с мотивирано решение в едномесечен срок
от регистрирането им в КОМПАНИЯТА, което е окончателно.
(8)(нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Решенията на Управителния
съвет на КОМПАНИЯТА, подлежат на съдебно обжалване по общия исков ред.
Чл. 48. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 49.(1) Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се
определя на базата на:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) натрупаните средства по индивидуалната
партида;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) срока на получаване;
3. (изм. с реш.на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент.
(2) Месечният размер на пенсията се изчислява като съотношение между
натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида и коефициент, определен
на база на актюерските разчети.
(3) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г)
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Размерът на техническия лихвен процент се
определя и изменя от органите за управление на КОМПАНИЯТА на база на актюерските
разчети и се одобрява от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
(5) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) До 30 Юни 2004 год., включително,
размерът на изплащаните пенсии се актуализира на всеки три календарни месеца
едновременно с разпределението на дохода от инвестиране на активите.
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Считано от 1 Юли 2004 год., размерът на
изплащаните пенсии се актуализира на всеки календарен месец едновременно с
разпределението на дохода от инвестирането на активите.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И
НА ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
Чл. 50. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
(1) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на срочна пенсия за ранно
пенсиониране след навършване на възрастта, посочена в чл.39 и при наличие на
изискуемия по КОДЕКСА осигурителен стаж за съответната категория труд..
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009г.)
28
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на изплащане до 50 на сто от натрупаните
средства по индивидуалната партида от датата, посочена в решението на териториалната
експертна лекарска комисия за пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99
на сто.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Наследниците придобиват право на
еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида след смъртта на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА.
(4) Допълнителната пенсия по ал.1 се отпуска от датата на придобиване на правото
на пенсия, ако молбата заедно с необходимите документи е подадена в КОМПАНИЯТА
в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след този срок,
допълнителните пенсии се определят и отпускат, считано от първия ден на първия месец
след датата на регистриране на молбата за отпускане на пенсията в КОМПАНИЯТА.
Чл. 51. (1) Срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране, еднократните
или разсрочените плащания се изплащат в съответствие с този ПРАВИЛНИК.
(2) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г)
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.-
в сила до 30.06.2004 г.) КОМПАНИЯТА изплаща на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на
ПЕНСИОНЕРИТЕ дохода за периода от последното разпределение на доходността по
индивидуалните партиди до момента на изплащане на последната пенсия, последното
разсрочено плащане и на еднократното плащане на натрупаните средства. Изплащането
става в срок до 15 дни от следващото разпределение на дохода по индивидуалните
партиди.
(4) С изплащането на последната пенсия се изплаща и целия остатък от средствата
по индивидуалната партида на ПЕНСИОНЕРА.

ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ПЕНСИОННИТЕ ДОГОВОРИ
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 51а (нов с реш. на ОС от 29.03.2004 г) (1) При придобиване право на срочна
професионална пенсия за ранно пенсиониране, съгласно условията, предвидени в
КОДЕКСА и този Правилник, между КОМПАНИЯТА и ПЕНСИОНЕРА се сключва
пенсионен договор.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) наименование, седалище, адрес
на управление, търговска регистрация, единен идентификационен код /ЕИК/ на
КОМПАНИЯТА, както и номер и дата на притежаваната от нея пенсионна лицензия за
извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. наименованието и кода на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на ПЕНСИОНЕРА;
4. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. срока на получаване на пенсията;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на ПЕНСИОНЕРА, както и имената, ЕГН, постоянен и
настоящ адрес на наследниците;
29
8. реда и начина за предоставяне на информация на ПЕНСИОНЕРА;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията за прекратяването на договора.
ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 51б (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г) (1) Измененията и допълненията в
условията на пенсионния договор се правят само по взаимно съгласие на страните,
изразено в писмена форма при спазване на действащото законодателство.
(2) Измененията и допълненията в пенсионния договор влизат в сила от момента на
подписването на допълнителните споразумения към тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 51в (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г) (1) Пенсионният договор се прекратява
задължително в следните случаи:
1. при смърт на ПЕНСИОНЕРА;
2. при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от
ПЕНСИОНЕРА по част първа от КОДЕКСА.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 52. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Пенсиите и разсрочените плащания
на натрупаните средства се превеждат до 15-то число от месеца за предходния месец на
лицата по банкови сметки.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Еднократното изплащане на натрупаните
суми се извършва в срок до 30 дни от датата на регистриране на молбата в
КОМПАНИЯТА на лицата по банкови сметки.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Разходите по изплащането на допълнителните пенсии, на еднократните или
разсрочените плащания на натрупаните средства от индивидуалните партиди по банков
път са за сметка на КОМПАНИЯТА.
(4) (отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(5) Неполучени в срок пенсии не по вина на КОМПАНИЯТА се изплащат при
поискването им. За този срок КОМПАНИЯТА не дължи законна лихва.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ
СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
(отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г)
Чл.53 отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.54 отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.55 отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
ГЛАВА ДЕСЕТА
30
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНДА
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА
Чл. 56.(доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол
№ 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
Измененията и допълненията в ПРАВИЛНИКА се приемат от управителните органи на
КОМПАНИЯТА.
Чл. 57. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Измененията и допълненията на
ПРАВИЛНИКА на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД влизат в сила след
одобрение от заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”.
Чл. 58. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) КОМПАНИЯТА уведомява
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за конкретните изменения и допълнения в ПРАВИЛНИКА чрез
публикация в два централни всекидневника, както и в уеб- страницата на
КОМПАНИЯТА в едноседмичен срок от получаване на решението на заместник –
председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”.
(2) (отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) При несъгласие с направените изменения в
ПРАВИЛНИКА, освен ако те произтичат от промяна в нормативната уредба,
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА могат да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната
партида в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
РЕД И НАЧИН ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 59. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Съобщения за времето и мястото на осигурен достъп за справки, отчети и
друга информация, които съгласно нормативни актове трябва да се предоставят за
ползване от обществеността, се публикуват в два централни всекидневника и уеб-
страницата на КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА обявява в един централен
всекидневник състава на Попечителския съвет.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Стойността на един дял за текущия ден се обявява до 18 часа на всеки работен ден в
офисите и в уеб-страницата на КОМПАНИЯТА.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.)
Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в
централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец.
(5) (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА публикува
на своята страница в Интернет до 31 март всяка година информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД. Информацията се изготвя по данни към
края на предходната година. Изискванията относно съдържанието на тази информация,
31
определянето и публичното оповестяване от КОМПАНИЯТА на постигнатите
инвестиционни резултати при управлението на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД са определени с утвърдените от заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор ИЗИСКВАНИЯ към рекламните и писмените информационни
материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.60. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) Редът и начинът на оценка на
активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните
фондове и пенсионноосигурителните дружества и другите приложими законови и
подзаконови нормативни актове до 30 Юни 2004 год.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) До 30 Юни, 2004 год.
включително оценката на активите и пасивите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД, се извършват от КОМПАНИЯТА в края на всеки месец.
(3) (предишна ал. 2, нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от
30.04.2004г.-10.05.2004г.) Редът и начинът за оценка на активите и пасивите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, както и определянето на стойността на
нетните активи на фонда от 1 Юли 2004 год. се извършва при спазване разпоредбите на
КОДЕКСА, Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, Наредбата за
начина и реда на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди, този Правилник и другите
приложими законови и подзаконови нормативни актове.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 Юли 2004 год.оценката
на активите и пасивите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД извършва от
КОМПАНИЯТА всеки работен ден.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) В задължителните за приемане
Правила за оценка на активите и пасивите на КОМПАНИЯТА и на управляваните от нея
фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърждавани от Управителният
съвет на КОМПАНИЯТА и одобрявани от Заместник – председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, се посочват
конкретните методи за оценка на активите и пасивите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл.61. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) КОМПАНИЯТА не може да
предоставя на трети лица информацията, с която разполага за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА,
ПЕНСИОНЕРИТЕ и за ОСИГУРИТЕЛИТЕ, освен при поискване от компетентните
органи и в съответствие с действащото законодателство.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА не може да получава,
както и да предоставя, заеми от името и за сметка на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
32
ПЕНСИОНЕН ФОНД или да бъде гарант на трети лица с активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ пенсионен фонд.
(3) КОМПАНИЯТА управлява средствата на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД само в рамките на предмета на неговата дейност и в интерес на ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА.
Чл. 62. КОМПАНИЯТА е длъжна:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да запознава ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ОСИГУРИТЕЛИТЕ с ПРАВИЛНИКА и с всички негови изменения;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) до 31 май всяка година да изпраща безплатно
на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ или на наследниците им, извлечения от
техните индивидуални партиди за предходната календарна година по образец, утвърден
от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ и техните наследници при писмено поискване информация за
състоянието на индивидуалната партида, разпределеният доход и произтичащите от
натрупаните средства пенсионни права;
4. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) да изплаща допълнителните
пенсии на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответствие с осигурителните и пенсионните договори;
5. да превежда по искане на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ натрупаните суми по
индивидуалната му партида в друг професионален или универсален пенсионен фонд,
учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество в съответствие с
осигурителния договор, ПРАВИЛНИКА и нормативните актове;
6. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да не взема едностранни решения,
нарушаващи правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ;
7. да не изплаща от ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или от
КОМПАНИЯТА други суми или добавки, освен предвидените в КОДЕКСА пенсии,
еднократни или разсрочени изплащания на натрупаните суми по индивидуалните
партиди;
8. (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) Да не предоставя, предлага или обещава под
каквато и да е форма на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА специални привилегии, подаръци,
услуги или други облаги при или по повод промяна на участието при условията и по реда
на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за
прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно
осигурително дружество.
9. (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) Да не предоставя, предлага или обещава
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
подлежащите на осигуряване лица при или по повод избор на ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД при условията и по реда на наредба на Комисията за финансов
надзор за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
Чл. 63. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА е длъжна да води
отделно счетоводство на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и да съставя
отделни финансови отчети за него.
Чл. 63а. (нов, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) КОМПАНИЯТА е
длъжна да осигури актюерското обслужване на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
33
ФОНД да се извършва от отговорен актюер. Отговорният актюер се избира от Общото
събрание на акционерите на КОМПАНИЯТА и отговаря на определените в КОДЕКСА
изисквания.
(2) Отговорният актюер:
1. разработва биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите
пенсионни схеми, които се утвърждават от управителния орган на КОМПАНИЯТА;
2. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на
КОМПАНИЯТА;
3. отговаря за вярното и точното определяне на размера на очакваните задължения
към осигурените лица, пенсионерите или техните наследници;
4. до 31 март всяка година изготвя и представя на управителния орган на
КОМПАНИЯТА и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор
актюерски доклад за предходната година.
Чл. 64. КОМПАНИЯТА е длъжна да сключи договор с един или повече
лицензирани инвестиционни посредници за извършването на сделки с ценни книжа,
свързани с управлението на активите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
Чл. 65. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА съхранява
паричните средства и други ценни книжа на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД в банка-попечител.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Отношенията между банката-попечител и
КОМПАНИЯТА се уреждат с писмен договор.
Чл.66. (1) КОМПАНИЯТА гарантира с активите си изпълнението на задълженията
към ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) КОМПАНИЯТА отговаря имуществено пред ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по
отношение управлението и представляването на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Членовете на управителния и контролния
орган на компанията носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди
при управлението на професионалния пенсионен фонд, които са пряка и непосредствена
последица от техните виновни действия или бездействия.
Чл. 66а (нов с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) (1) КОМПАНИЯТА може да сключва договори с осигурителни посредници
– физически или юридически лица.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителните посредници –
физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД от името и за сметка на КОМПАНИЯТА, както и да извършват
други дейности по допълнително задължително пенсионно осигуряване, съгласно
сключения с КОМПАНИЯТА писмен договор.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При осъществяване на
дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да спазват
принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по
осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на
пенсионноосигурителните дружества.
34
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Не може да бъде осигурителен
посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или
извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или
е съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на
търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Работодателят не може да бъде
осигурителен посредник на КОМПАНИЯТА по отношение на своите работници и
служители.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителният посредник,
както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не могат
да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА уведомява
Комисията за финансов надзор за сключването или прекратяването на всеки договор с
осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физически лица от
осигурителен посредник – юридическо лице, в 14-дневен срок.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.., изм. с реш. на ОС от
28.11.2006 г.) Комисията за финансов надзор включва осигурителните посредници и
упълномощените лица в общия регистър на осигурителните посредници.
(9) (предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
КОМПАНИЯТА снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата,
упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с документ, който ги
легитимира при упражняване на дейността им. Образецът на документа се утвърждава
от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИТЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИТЕ В
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(Загл. изм. 29.03.2004 год.)
Чл.67.(1) Правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД са лични.
(2)(отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл.68. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Правото на срочна професионална
пенсия за ранно пенсиониране възниква при наличие на условията по чл.39 от
ПРАВИЛНИКА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Срочната професионална пенсия за ранно
пенсиониране се получава до момента на придобиване на право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по част първа на КОДЕКСА.
Чл.69. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03
от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) При наличие
на пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ има право на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства по
35
индивидуалната осигурителна партида при получено решение на териториалната
експертна лекарска комисия.
Чл.70. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При СМЪРТ на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
или на ПЕНСИОНЕРА наследниците имат право на еднократно или разсрочено
изплащане на дела им от натрупаните средства по индивидуалната партида на
починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или от остатъка от натрупаните средства по
индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР като се спазват редът на
наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
Чл. 71. ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да се разпореждат със средствата в
индивидуалните си партиди при условията и по реда на КОДЕКСА и този ПРАВИЛНИК.
Чл. 72.(1) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА не отговарят за задълженията на
КОМПАНИЯТА, която е учредила и управлява ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При преобразуване,
прекратяване и несъстоятелност на КОМПАНИЯТА и ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се уреждат съобразно
КОДЕКСА и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 73. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД имат право да променят участието си и да
прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида в друг професионален
пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество при
условията и по реда, предвидени в КОДЕКСА и в наредба на Комисията за финансов
надзор за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства
на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и посочени в
този ПРАВИЛНИК.
Чл.74. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД има право при пенсиониране за
осигурителен стаж и възраст, да изтегли еднократно или да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната партида от ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в
универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от КОМПАНИЯТА или от друго
пенсионноосигурително дружество, ако не е придобило право на срочна професионална
пенсия.
Чл. 75. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл. 76. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право
на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида, за дохода
от тяхното управление, за произтичащите от набраните средства пенсионни права
веднъж в рамките на една календарна година. ПЕНСИОНЕРИТЕ имат право на
безплатна информация за средствата по индивидуалната си партида и за дохода от
тяхното управление.
(2) При смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или ПЕНСИОНЕРА правото по ал. 1. се
придобива от неговите наследници.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г) Извън случаите по ал.1 ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ при поискване имат право на безплатна информация за
натрупаните средства по индивидуалната партида, за дохода от тяхното управление и
произтичащите от натрупаните средства права.
36
Чл. 77. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ са задължени в 15-дневен срок да уведомят писмено КОМПАНИЯТА
за изменения в адреса за кореспонденция.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.)
Чл. 78. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и техните наследници
имат право да сигнализират Попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за
нарушения в дейността на КОМПАНИЯТА.
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА
МОРСКИТЕ ЛИЦА
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на УС по Протокол №15 от 27.09.2010
г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.)
Чл. 79. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г., доп. с реш. на УС по Протокол № 03
от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.)
ОСИГУРИТЕЛИТЕ са длъжни да превеждат за своя сметка месечни осигурителни
вноски за всички свои работници и служители, които работят при условията на І и ІІ
категория труд и са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване.
(2) (нов с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Работодателите на морските лица са длъжни да
превеждат месечните осигурителни вноски за осигурените при условията и по реда на
част първа от КОДЕКСА, удържани от брутното им трудово възнаграждение, освен в
случаите, описани в ал.3.
(3) (нов с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) При условие, че брутните трудови възнаграждения
на морските лица са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните
вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е
положен трудът.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., предишна ал.2 доп. с реш. на УС по
Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010
г.) ОСИГУРИТЕЛИТЕ и работодателите на морските лица са длъжни да превеждат
вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД едновременно с осигурителните вноски за
държавното обществено осигуряване по сметка на Националната агенция за приходите.
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Чл. 80 (1) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Интересите на ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се
представляват и защитават от Попечителския съвет.
(2) (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) Попечителският съвет се учредява по
инициатива на Компанията като първото заседание на Попечителския съвет се свиква от
Компанията в 7-дневен срок след изтичане на мандата на предишния съвет.
37
(3) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на
национално представените организации на работниците и служителите и на
работодателите и един представител на КОМПАНИЯТА.
(4) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Представителите на организациите на
работниците и служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи
на национално равнище.
(5) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Представителят на КОМПАНИЯТА в
Попечителския съвет се определя с решение на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА.
(6) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Членовете на Попечителския съвет трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионооосигурително
дружество.
(7) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Мандатът на членовете на Попечителския
съвет е 5 /пет/ години. Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратява
предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 6,
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече
от 6 месеца,
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по
повод упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни,
4. с решение на ръководните органи на национално представените организации на
работниците и служителите и на работодателите или с решение на Управителния съвет
на КОМПАНИЯТА – за определения от тях представител.
(8) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет избира от своя
състав председател и заместник-председател. Председателят представлява съвета, свиква
и ръководи заседанията на съвета, организира и контролира работата на съвета, подписва
протоколите от заседанията на съвета. Функциите на заместник председателя се
определят в правилника за дейността на съвета по чл. 81 ал. 5 от Правилника.
(9) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., предишна ал. 6 , с реш. на ОС от
22.08.2005 г.) Предложенията и решенията на попечителския съвет имат препоръчителен
характер за пенсионноосигурителното дружество.
Чл. 81. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.-26.09.2005 г. ) (1) (нова с реш. на ОС
от 22.08.2005 г. ) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Компанията към осигурените лица и
пенсионерите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на
осигурени лица и пенсионери в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, отправя
питания и искания във връзка с тях до КОМПАНИЯТА и/или други институции и
организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
38
3. обсъжда годишния финансов отчет на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
КОМПАНИЯТА по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на КОМПАНИЯТА,
които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на КОМПАНИЯТА и на
Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за съвет, чийто мандат
изтича – до датата, на която мандатът му изтича.
(2) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет има право на достъп
до документацията на КОМПАНИЯТА, свързана с изпълнение на функциите по ал. 1,
както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на
КОМПАНИЯТА, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения,
питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
подобряване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални
условия на КОМПАНИЯТА, необходими за осъществяване на функциите по ал. 1;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от КОМПАНИЯТА;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята
работа, включително на страницата на КОМПАНИЯТА в интернет.
(3) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.-26.09.2005 г. ) Попечителският съвет е
задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите
действия съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по
чл. 174, ал. 2 от КОДЕКСА;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, при основателно съмнение за
извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на
КОМПАНИЯТА, от нейни служители или осигурителни посредници.
(4) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет осъществява
дейността си в седалището на КОМПАНИЯТА и има адрес за кореспонденция – адресът
на управление на КОМПАНИЯТА.
(5) (нова с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) Попечителският съвет приема правилник
за дейността си в срок 3 месеца от провеждане на първото си заседание.
Чл.82 (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г. ) (1) Попечителският съвет отправя
предложенията, питанията и исканията си по чл. 81, ал. 1 и ал. 2 до Управителния съвет
на КОМПАНИЯТА.
39
(2) Председателят или заместник – председателят на Попечителският съвет участва
със съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА, когато
се разглеждат въпроси, по които Попечителския съвет е отправил предложения.
(3) Управителният съвет на КОМПАНИЯТА е длъжен да обсъжда предложенията,
питанията, исканията и годишния отчет на Попечителския съвет по чл. 81, ал. 1 от
Правилника на първото си заседание след получаването им в КОМПАНИЯТА, да приема
решения по тях и да информира писмено председателя на Попечителския съвет за
решението си в седемдневен срок от датата на заседанието.
Чл. 82а (нов с реш. на ОС от 22.08.2005 г. ) За неуредените в Правилника въпроси
относно състав, организация и дейност на Попечителския съвет се прилагат правилникът
за дейността му и Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с Постановление на МС № 29
от 18 февруари 2005 г.
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 83. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА води
счетоводството на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и съставя финансови
отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, приложимите
счетоводни стандарти и разпоредбите на КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА води отделно счетоводство
на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и съставя отделен финансов отчет за
него.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Годишните финансови отчети на
КОМПАНИЯТА и на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се проверяват и
заверяват от специализирано одиторско предприятие.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Годишните финансови отчети на
КОМПАНИЯТА и на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се приемат от
Общото събрание на акционерите на КОМПАНИЯТА.
(5) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Годишните финансови отчети на
КОМПАНИЯТА и на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се представят в
Комисията за финансов надзор.
Чл.84. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Приетите от общото събрание годишни
финансови отчети на КОМПАНИЯТА и на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
се обнародват едновременно в “Държавен вестник”.
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ЗА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ПАРТИДИ
(нова с реш. на ОС от 12.12.2003г)
УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА
Чл. 85. (1) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
могат да променят участието си и да прехвърлят натрупаните средства по
40
индивидуалната си партида в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в
професионален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, съгласно
КОДЕКСА и Наредба за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионнноосигурително
дружество на Комисията за финансов надзор, в следните случаи:
1. след изтичане на две години от сключване на първия осигурителен договор или
от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за
осигуряване;
2. след изтичане на една година от сключване на договор за осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. поради несъгласие с извършени промени в този ПРАВИЛНИК, освен ако
промените произтичат от изменение в нормативната уредба;
4. при преобразуване или прекратяване на КОМПАНИЯТА или на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД .
(2) (изм. с реш на ОС от 06.01.2004г.) В случаите по ал.1, т.3 ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА могат да променят участието си и да прехвърлят средствата си в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество ако подадат
заявление за това в тримесечен срок от уведомлението за извършени промени в
ПРАВИЛНИКА.
(3) (нова с реш на ОС от 06.01.2004г.) В случаите по ал.1, т.4 ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА могат да променят участието си и да прехвърлят средствата си в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество без
ограничения ако подадат заявление за това в едномесечен срок от уведомлението за
прехвърлянето на индивидуалните им партиди поради преобразуване или прекратяване
на КОМПАНИЯТА или на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(4) (нова с реш на ОС от 06.01.01.2004г.) За ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, които не са
упражнили правото си по ал.1, т.4 в определения едномесечен срок, се счита, че са
потвърдили участието си в професионалния пенсионен фонд, в който са прехвърлени
индивидуалните им партиди в резултат на преобразуването или на прекратяването на
КОМПАНИЯТА или на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД .
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
СРЕДСТВАТА
Чл. 86. Промяната на участие и прехвърляне на натрупаните средства в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в професионален пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество се извършва чрез подаване на
заявление по образец до дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да
премине.
Чл.87. (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г., изм.
с реш. на на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол
№ 7/ 02.11.2011г. в сила от 01.01.2012 г.) (1) Заявлението за промяна на участие се
подава от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез
осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис (електронно заявление).
41
(2) (нова с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 01 от 16.01.2012г.)Преди приемане на заявлението за промяна на
участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по
чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) (предишна ал.2, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) В случаите, когато заявлението за
промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното
заявление се подписва от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с квалифициран електронен подпис.
(4) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Едновременно с подаване на заявлението
за промяна на участие ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подписва и осигурителен договор с
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.
Договорът влиза в сила от момента на прекратяване на осигурителното правоотношение
с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. Осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето,
желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата
съгласно чл.92, ал.1.
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Пенсионноосигурителното дружество не
приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа,
електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, както и
заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(6) (предишна ал.5, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Лицето, приело заявлението, му поставя
входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за
дружеството данни, след което връща незабавно на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ последния
екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора. Когато заявлението и
осигурителния договор са подадени като електронен документ, електронни копия от тях,
подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на
лицето, незабавно след получаването им, съответно – в първия работен ден след тази дата
при подаване в извънработно време или в неработен ден.
(7) (предишна ал.6, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) В случай на промяна в имената или
единния граждански номер, с които ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е регистрирано в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, към заявлението се прилагат заверени от
него, съответно – сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те
удостоверяват.
(8) (предишна ал.7, изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г.,
одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Пенсионноосигурителното
дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с
подаване на заявлението, за да се избегне увреждане на интересите му поради
неосведоменост или други причини.
(9) (предишна ал.8, изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г.,
одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Пенсионноосигурителното
дружество предоставя на лицето актуална писмена информация относно промяната на
участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се
42
изготвя по образец съгласно приложение № 1а. на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на
Комисията за финасов надзор.
Чл. 88. (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 18/
31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от
01.01.2012 г.) (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА с регистрирани заявления през едно тримесечие започват в първия
работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по ал.1 пенсионноосигурителните дружества,
в които ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са
подали заявления за промяна на участие, уведомяват писмено КОМПАНИЯТА за
подадените заявления. Към уведомлението се прилагат двата екземпляра на всяко
заявление и документите към него.
(3) (нова с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА приема подаденото заявление за
промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с
квалифициран електронен подпис на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, попълнено е правилно и
съдържа всички необходими данни.
(4) (нова с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието
съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това
обстоятелство върху двата му екземпляра и в седемдневен срок уведомява
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез
осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(5) ( предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.)След получаване на уведомленията
КОМПАНИЯТА:
1. вписва в електронния регистър на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
приети заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за нея данни, включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на
всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни
първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го
е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(6) ( предишна ал.4, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено
с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Когато заявлението за промяна на
участие е подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по
реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с
квалифициран електронен подпис.
Чл.89 (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г– 18.03.2005 г.) (1) КОМПАНИЯТА
отказва промяна на участие на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 85 от ПРАВИЛНИКА;
2. в срока и по реда на чл. 88 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА е получила от различни
пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
(2) ( отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
43
(3) (отм. с реш. на ОС от 06.01.2004г. )
(4) (нова с реш. на ОС от 25.02.2005 г.– 18.03.2005 г., изм. с реш. на ОС от
22.08.2005 г.) КОМПАНИЯТА може да откаже разглеждане на заявление за промяна на
участие, когато:
1. ( изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г., изм. с реш. на УС по Протокол
№ 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) имената
на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в
документите, с които разполага КОМПАНИЯТА и към заявлението не са приложени
документите по чл. 87, ал. 7 от ПРАВИЛНИКА,
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл.
85, ал. 1 от ПРАВИЛНИКА,
3. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
4. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
(5) (нова с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато лицето е служебно
разпределено, при констатиране на несъответствия по ал.4, т.1 КОМПАНИЯТА изисква,
преди да се произнесе, необходимата информация от Националната агенция за
приходите и актуализира данните за лицето.
Чл. 89а (нов с реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г., изм. с реш. на УС по
Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г.,
в сила от 01.01.2012 г.) (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице
получава при поискване заверено, съответно – електронно, копие на заявлението за
промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение
за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 88, ал. 5, т. 3 от
Правилника.
(2) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава възражението по ал. 1 до
пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд е осигурено, чрез
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине,
като към него се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите
на несъответствия по чл.89, ал.4, т.1 – и заверени от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, съответно –
сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(3) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на
първия работен ден след изтичане на срока по ал. 1 с приемо-предавателен протокол на
съответното пенсионноосигурително дружество, като прилага към всяко възражение и
първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(4) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като
взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С
решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се
произнесе със съгласие за промяна на участие на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, или да го
потвърди на същото основание.
(5) Решението по ал. 4 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В
горния десен ъгъл на заявлението се отбелязва номерът и датата на решението.
44
(6) В срока по ал.4 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението,
го изпраща на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с писмо с обратна разписка и връща с приемо-
предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето
го е подало.
(7) При произнасяне по заявленията и възраженията на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на
които основава отказа си.
(8) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да подаде възражение по електронен път с квалифициран
електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 1 и ал.2. В този случай
кореспонденцията по ал.3 и ал.6 се осъществява по същия начин.
(9) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество
е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 90 и сл. от
ПРАВИЛНИКА.
Чл.90 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, подало
заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по чл.91, ал.1 от
КОМПАНИЯТА, с искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен
посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно – като електронен
документ, подписан с квалифициран електронен подпис на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
Чл.91 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г. ) (1) В срок до 5-то число на
месеца, в който се прехвърлят средствата по чл.92,ал.1 и в случай че не е налице отказ за
промяна на участие или за разглеждане на заявлението, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, което
желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто
фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(2) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в офис
на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата
по индивидуалната му партида.
(3) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите
имена и единния граждански номер на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, както и вида на фонда,
от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато
постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.
(4) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е оттеглило подаденото заявление;
3. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния
осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(5) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) При прекратяване на процедурата по ал.4, т.1-3
лицето може да подаде ново заявление за промяна на участие.
45
(6) При прекратяване на процедурата по промяна на участие по реда на ал. 4,
заплатената такса подлежи на възстановяване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в 14 дневен
срок от съответната дата по чл.92, ал.1.
Чл. 92 (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш.
на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г.,в сила от 01.01.2012 г. ) Средствата от
индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие
през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е
прекратена съгласно чл. 91, ал. 4 , се прехвърлят едновременно по банкови сметки на
съответните фондове на датите 15 май – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления
през първо тримесечие, 15 август – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА подадени заявления през
второ тримесечие, 15 ноември – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през
трето тримесечие, 15 февруари – за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с подадени заявления през
четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези
дати.
(2) (нова с реш на ОС от 06.01.2004г., изм. с реш на ОС от 25.02.2005 г.) Размерът
на средствата за прехвърляне на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ се определя на база
стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето
след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на
чл.193, ал.4 от КОДЕКСА;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва
по реда на чл.193, ал.5 и 7 от КОДЕКСА;
3. (отм. с реш на ОС от 25.02.2005 г.)
4. (отм. с реш на ОС от 25.02.2005 г.)
5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката
на фонда до датата на прехвърляне;
6. ( отм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г. )
(3) (предишна ал. 2, отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
(4) (предишна ал. 3, изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на УС по
Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г.,
в сила от 01.01.2012 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен
с реш. на НС по Протокол № 01 от 16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА, в срок 7 /седем/
работни дни от деня на прехвърлянето, изпраща на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, чиито
средства е прехвърлила, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост
от избора на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в заявлението за промяна на участие, извлечението
се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
(5) (нова с реш на ОС от 25.02.2005 г., отм. с реш. на УС по Протокол № 18/
31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от
01.01.2012 г.)
(6) (нова с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) Едновременно с прехвърлянето
на средствата КОМПАНИЯТА изпраща писмена информация за прехвърлените средства
на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
Чл. 92 а (нов – с реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г.) (1) Определеният в тази
глава ред и начин за прехвърляне на натрупаните средства от един фонд за допълнително
46
задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд не се прилагат при
принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионоосигурителното
дружество.
(2) В случаите по ал. 1 в плановете на ликвидатора или на синдика и в плановете за
преобразуване на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване се определят условията и редът за прехвърляне на средствата по
индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответни
фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества.
Прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионни схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка
(загл. ново с реш. на УС по Протокол № 10/27.03.2013г. одобрено с реш. на НС
по Протокол № 3/28.03.2013г.)
Чл. 92б ( нов с реш. на УС по Протокол № 10/27.03.2013г. одобрено с реш. на НС по
Протокол № 3/28.03.2013г.) (1) Осигурените лица имат право да прехвърлят
натрупаните средства по своята индивидуалната партида в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
(2) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията и по реда на
Кодекса за социално осигуряване и Наредба на Министерски съвет за прехвърляне на
пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския Съюз, на Европейската
централна банка и Европейската инвестиционна банка.
ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 93. (1) Приходите на ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не се облагат
с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 01 от 16.01.2012г.)Приходите от инвестиране на активите на
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, разпределени по индивидуалните партиди
на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнително задължително пенсионно осигуряване в
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не се облагат с данък по реда на Закона за
данък върху добавената стойност.
(4) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Финансовият резултат на
КОМПАНИЯТА се намалява с пенсионния резерв, формиран, съгласно изискванията на
КОДЕКСА и подзаконовата уредба по неговото прилагане, както и с дохода от неговото
инвестиране.
Чл. 94. (1) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се признават за разход за
дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.
47
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 95. (стар чл.85 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003 год., предишен чл. 93 с реш.
на ОС от 29.03.2004 год.) За всички неуредени или неупоменати в ПРАВИЛНИКА
въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство,
регулиращо дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Чл. 96. (стар чл.86 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003 год., предишен чл. 94, изм.
с реш. на ОС от 29.03.2004 год., доп. с реш. на ОС от 25.02.2005 г. – 18.03.2005 г., доп.
с реш. на ОС от 22.08.2005 г., доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-
19.12.2006 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г.., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г. доп. с реш. на
УС по Протокол № 18/ 31.10.2011, одобрено с реш на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011
доп. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012, одобрено с реш на НС по Протокол
№ 01/ 16.01.2012, доп. с реш. на УС по Протокол № 03/ 31.01.2013, одобрено с реш на
НС по Протокол № 1/ 04.02.2013, доп. с реш. на УС по Протокол № 10/ 27.03.2013,
одобрено с реш на НС по Протокол № 3/ 28.03.2013г., доп. с реш. на УС по Протокол
№ 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9/30.09.2014г.) . Настоящият
Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “ДСК –
Родина” е приет от Общото събрание на акционерите на Спестовно кооперативна
пенсионно осигурителна компания “Родина” АД проведено на 14.09. и на 06.10.2000г. в
гр. София, изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 09.05.2002г., изм. и доп. на
ОС на акционерите, проведено на 07.04.2003г. и изм. и доп. на ОС на акционерите, проведени
на 12.12.2003г. и 06.01.2004г., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 29.03.2004 г, изм.
и доп. на ОС на акционерите, проведено на 30.04.2004 г –10.05.2004 г, одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”
с решение № 407 от 31.05.2004 год., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 25.02.2005
г. – 18.03.2005 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 206 – ППФ/28.03.2005 г., изм. и доп.
на ОС на акционерите, проведено на 22.08.2005 г.-26.09.2005 г., одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”
с решение № 633-ППФ/11.10.2005 г., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 10.10.2006
г.-28.11.2006 г.-19.12.2006 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 1218 – ППФ/27.12.2006 г.
изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
16/17.08.2009г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.,одобрен от Заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 967 –
ППФ/30.11.2009., доп. с реш. на УС по Протокол №15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г.,одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 684-ППФ/ 29.10.2010 г.
,изм. доп. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011,одобрено с реш на НС по Протокол
№ 7/ 02.11.2011,изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №03/ 13.01.2012г.,одобрено с реш
на НС по Протокол № 01/16.01.2012г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 116-
ППФ/ 14.02.2012г.; изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 3/31.01.2013 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 1/04.02.2013г. , одобрен от Заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с
Pешение № 135–ППФ/18.02.2013 год.; изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
10/27.03.2013 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 3/28.03.2013г. , одобрен от
Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
“Осигурителен надзор” с решение № 303–ППФ/24.04.2013 год., изм. и доп. с реш. на УС
48
по Протокол № 16/29.09.2014 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №9/30.09.2014г.,
одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
Управление “Осигурителен надзор” с решение № 942-ППФ/27.10.2014 год.

………………………………….
ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
ПОК „ДСК-РОДИНА” АД
………………………………….
НИКОЛАЙ МАРЕВ
ЧЛЕН НА УС И
ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ПОК „ДСК-РОДИНА” АД

………………………………….
РУМЯНА СОТИРОВА
ЧЛЕН НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ПОК „ДСК-РОДИНА” АД

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ДСК – РОДИНА”

(заглавие изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
одобрен с решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор” № 117 – ДПФ от 14.02.2012г.

ГЛАВА ПЪРВА
ДЕФИНИРАНЕ НА ТЕРМИНИТЕ
Чл.1. По смисъла на този Правилник:
1. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) “КОМПАНИЯ” е Пенсионно осигурителна компания
“ДСК -Родина” АД. Наименованието е променено от Спестовно кооперативна пенсионно
осигурителна компания “Родина” АД на Пенсионно осигурителна компания “ДСК -Родина”
АД с решение на Общото събрание на акционерите от 12.12.2003г.
2. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) “ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД” е Доброволен
пенсионен фонд “ДСК – Родина”, учреден и управляван от Спестовно кооперативна
пенсионно осигурителна компания “Родина” АД. Наименованието на фонда е променено от
Доброволен спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина” на Доброволен
пенсионен фонд “ДСК – Родина” с решение на Общото събрание на акционерите от
12.12.2003г.
3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) “ПРАВИЛНИК” е този Правилник за организацията и
дейността на Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина”.
4. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
“КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” е нормативният акт (обн., ДВ, бр.110 от
17.12.1999г.), който регламентира дейността по допълнителното пенсионно осигуряване,
наричан за краткост КОДЕКСА.
5. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ” е физическото лице, на чието
име и по чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия
в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД при условията и по реда на КОДЕКСА и актовете
по прилагането му, този ПРАВИЛНИК и осигурителните договори.
6. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ПЕНСИОНЕР” е физическо лице, което получава
лична или наследствена допълнителна пенсия от ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
7. “ИНВАЛИД” е лице, което е загубило 50 и над 50 на сто от работоспособността си завинаги
или за продължително време. Степените на загуба на работоспособността са както следва: за
лица с намалена работоспособност над 90%; за лица с намалена работоспособност от 71% до
90%; за лица с намалена работоспособност от 50% до 70%.
8. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “НАСЛЕДНИЦИ” са лицата, които придобиват право
на наследствена пенсия по силата на волята на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или по силата на
волята на ПЕНСИОНЕРА и са изрично посочени в осигурителния договор или пенсионния
договор. В случай, че няма изрично посочени лица в осигурителния договор или в
пенсионния договор, наследници на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА са
наследниците по закон.
9. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ОСИГУРИТЕЛ” е физическо лице, което внася
осигурителни вноски за своя сметка, работодателите, които внасят осигурителни вноски за
своите работници и служители и органите, които внасят осигурителни вноски за:
1. държавните служители;
2. лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
2
3. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни
изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители;
4. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на
вътрешните работи, и държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража.
10. (нова с реш. на Ос от 29.03.2004г.) “РАБОТОДАТЕЛ” е физическо или юридическо лице,
което плаща осигурителни вноски за допълнителна пенсия в полза на своите работници и
служители.
11. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.)”ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ” е физическо или юридическо
лице, което прави осигурителни вноски в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в полза на
физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения, или с което няма
сключен договор за възлагане на управление или контрол.
12. (предишна т.10 – изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) “ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР” е сключеният в писмена форма договор,
който урежда взаимоотношенията между ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или ОСИГУРИТЕЛЯ или
ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, от една страна, и КОМПАНИЯТА, от друга страна, във връзка с
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
13. (предишна т.11 – изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ” са
месечни или еднократни парични вноски с дефиниран размер, които се плащат самостоятелно
от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и/или от ОСИГУРИТЕЛЯ и/или от ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ в полза
на трети лица в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и дават право на допълнителна
пенсия.
14. (предишна т.12 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД” е
избраният доход, върху който се правят вноски за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕи/или от
ОСИГУРИТЕЛЯ и/или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ в полза на трети лица.
15. (предишна т.13 р. на ОС от 29.03.2004 г.) “ИНДИВИДУАЛНА ПАРТИДА” е сметката, по
която се натрупват сумите от осигурителни вноски за осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД или от която се изплащат допълнителни пенсии на придобилите
пенсионни права и по която се разпределя доходност от инвестирането на средствата,
пропорционална на дeла им в масата на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
16. (предишна т.14 р. на ОС от 29.03.2004 г.) “ИНДИВИДУАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
НОМЕР” е номерът, който е уникален и се дава от КОМПАНИЯТА на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ, и под който се води неговата индивидуална партида.
17. (предишна т.15 – отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
18. (предишна т.16 – изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. ) “ПЕНСИОННА СХЕМА” е
конкретният финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и плащания,
изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
19. (предишна т.17 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “НАТРУПАНА СУМА” е сумата по
индивидуалната партида на всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ към определен момент, която се
формира от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране,
намалена с таксите и удръжките, предвидени в КОДЕКСА , ПРАВИЛНИКА и осигурителния
договор.
20. (предишна т.18 р. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОСА от 28.11.2006 г.)
“ОТГОВОРЕН АКТЮЕР” е физическо лице, с призната от Комисията за финансов надзор
правоспособност, което организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на
КОМПАНИЯТА и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
21. (предишна т.19 р. на ОС от 29.03.2004 г.) “СТАТИСТИЧЕСКИ (АКТЮЕРСКИ)
МЕТОДИ” са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за
3
определяне на очаквания приход от бъдещи вноски, инвестиции, както и за определяне на
дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от КОМПАНИЯТА.
22. (предишна т.20 – изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г. )“ТЕХНИЧЕСКИ ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ” е лихвата, която се прилага при изчисляване на размера на пенсиите и на
пенсионните резерви.
23. (предишна т.21изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) “ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ” са
безсрочните или срочните месечни плащания, които ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
изплаща на ПЕНСИОНЕРИТЕ, на наследниците на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на
наследниците на ПЕНСИОНЕР, които се получават отделно и независимо от пенсията от
задължителното държавно обществено осигуряване.
24. (нова с р. на ОС от 29.03.2004 г.) “ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР” е сключеният в писмена
форма договор, който урежда взаимоотношенията между ПЕНСИОНЕРА, от една страна и
КОМПАНИЯТА, от друга страна, във връзка с получаването на допълнителна пенсия.
25. (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) “СВЪРЗАНИ ЛИЦА” са:
а/ лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество,
б/ лицата, чиято дейност се контролира от трето лице,
в/ лицата, които съвместно контролират трето лице,
г/ съпрузите, роднините по права линия без ограничения , роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително,
д/ лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на
сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
26. (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) “КОНТРОЛ” е налице, когато едно лице:
а/ притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице, или
б/ може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице, или
в/ по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или
определя инвестиционната политика на друго лице, или
г/ може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
27. (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) „АКТЮЕРСКИ РАЗЧЕТИ“ са разчети, извършени на
базата на съвкупност от статистически (актюерски) методи и правила, които се прилагат за
определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на
дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество.
28. (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) „НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ НА СРОЧНА ПЕНСИЯ”
е математическа величина, определена в актюерските разчети и означава настоящата
стойност на очакваните бъдещи пенсионни плащания, които се очакват да бъдат направени
за определен срок.
ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПАНИЯТА
( Загл. доп. с реш. на УС по Протокол №15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г.)
Чл.2. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Наименованието на КОМПАНИЯТА е
Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
4
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Пенсионно осигурителна компания “ДСК –
Родина” АД има предмет на дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване,
регламентирано в КОДЕКСА.
(3)( нов с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Седалището на Пенсионно осигурителна компания “ДСК –
Родина” АД e град София, Община ”Столична”, Район „Средец”. Адресът на управление на
Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД е град София, Община ”Столична”,
Район „Средец”, ул.”Княз Александър І Батенберг” №6, ет.1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Наименованието на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД е Доброволен пенсионен фонд “ДСК -Родина”.
УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.4. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина”
е учреден от Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД като фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и е отделно от учредилата го КОМПАНИЯ
юридическо лице с променлив брой ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, в който могат да се осигуряват
доброволно сключилите осигурителен договор с КОМПАНИЯТА. КОМПАНИЯТА учредява и
управлява само един доброволен пенсионен фонд.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” не
носи отговорност за задълженията на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
(3) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от
27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 9 от 28.09.2010 г.) Седалището и адресът
на управление на Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” съвпада със седалището и адреса
на управление на Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.5. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Доброволен пенсионен фонд “ДСК –
Родина” се управлява от Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина” АД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” се
представлява при взаимоотношенията си с трети лица единствено от Пенсионно осигурителна
компания “ДСК – Родина” АД.
(3) (изм. с реш. на ОС от 06.01.2004г.) КОМПАНИЯТА управлява средствата на
Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” с грижата на добър търговец при спазване
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКА
Чл.6. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Настоящият ПРАВИЛНИК урежда реда,
начина и общите условия за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при спазване на
изискванията на КОДЕКСА и правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Допълнителната пенсия се получава отделно и
независимо от пенсиите, отпускани от Държавното обществено осигуряване по реда на
КОДЕКСА.
ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.7. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява при спазване на принципите на:
1. доброволност на участието;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) юридическа самостоятелност на КОМПАНИЯТА и на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) прозрачност, разделност и изключителност на
дейността;
5
4. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) разрешителен режим и държавно регулиране;
5. (предишна т. 4. реш. на ОС от 29.03.2004г.) задължителна периодична отчетност и
разкриване на информация;
6. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните
дружества.
Чл.8. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява чрез сключване на осигурителен договор.
Чл.9. (1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД е персонално.
(2) Всеки осигурен в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД има индивидуален
осигурителен номер и индивидуална партида.
Чл.10. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)(1) Допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява чрез пенсионни схеми на
капиталовопокривен принцип на базата на предварително определени вноски в осигурителния
договор (дефинирани вноски), при което сумите, подлежащи на изплащане като пенсии, се
определят от натрупаната сума по индивидуалната партида, вида на пенсията, срока на
изплащането, пола и възрастта на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2003г.) Средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД се управляват с грижата на добър търговец при спазване на принципите на надеждност,
ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица.
ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл.11. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ може да бъде всяко
физическо лице, навършило 16 години, което:
1. е сключило индивидуален осигурителен договор с КОМПАНИЯТА за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД; или
2. (изм. и доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
чрез декларация по образец е декларирало писмено съгласието си да бъде осигурявано по
договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключен между КОМПАНИЯТА
и ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ.
3. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Участието в доброволния пенсионен фонд започва
от момента на сключването на осигурителния договор.
Чл. 12. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Правото на осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД не допуска ограничения, основани на народност, произход, пол, сексуална
ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически или други убеждения, религия или вяра,
членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и
материално положение и наличие на психически и физически увреждания.
Чл. 13. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигуряването в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва при условията на КОДЕКСА, на действащия към момента на
подписване на договора ПРАВИЛНИК и сключения осигурителен договор.
(2) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА декларират писмено, че са запознати и приемат
ПРАВИЛНИКА на КОМПАНИЯТА за допълнително доброволно пенсионно осигуряване .
ЗАПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
6
Чл. 14.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) При осигурителен договор с ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ и при
спиране на осигурителните вноски от тяхна страна, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ запазва правата си по
осигурителния договор и има възможност:
1. да продължи осигуряването си в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с лични вноски;
и/или
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) да бъде
осигурявано под същия осигурителен номер от нов ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ .
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Подновяването на плащането на осигурителните
вноски става по същата индивидуална партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
При прекратяване на служебното правоотношение, трудовото правоотношение, договора за
възлагане на управление и контрол или осигурителния договор, натрупаните суми от вноски от
ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ остават по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и то запазва правата си на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
Чл.15. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) При осигурителен договор с ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ,
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да изтегли изцяло или частично натрупаната сума по
индивидуалната партида от лични вноски, ако има такива.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Ако ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ изтегли изцяло или частично натрупаната сума от лични вноски, то
може да продължи осигуряването си в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД чрез осигурителни
вноски от ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ или с лични вноски под същия осигурителен
номер и запазва правата си на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
Чл. 16. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) При индивидуален осигурителен договор и при участие с лични вноски в
осигурителния договор, сключен с ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, и спиране на
личните осигурителни вноски ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ запазва правата си и има възможност:
1. да продължи при възможност осигуряването си с лични вноски; и/или
2. да изтегли еднократно или разсрочено част от натрупаната сума от лични вноски по
индивидуалната си партида; и/или
3. да изтегли еднократно или разсрочено цялата натрупана сума от лични вноски по
индивидуалната си партида; и/или
4. да прехвърли натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната си партида в друг
доброволен пенсионен фонд.
ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИОННИ ПРАВА
Чл. 17. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Закупуването на допълнителни пенсионни
права се извършва с осигурителна вноска, размерът на която се договаря между КОМПАНИЯТА,
от една страна, и ОСИГУРИТЕЛЯ, ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ или ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, от друга
страна.
(2) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с еднократна осигурителна вноска по договор с
КОМПАНИЯТА през периода до получаване право на пенсия може да прави допълнително нови
осигурителни вноски под същия осигурителен номер с допълнение към осигурителния договор.
КУМУЛАТИВНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ПРАВА
Чл. 18. При едновременно осигуряване с месечни осигурителни вноски и със закупени
допълнителни пенсионни права, осигуряването става под същия индивидуален осигурителен
номер и натрупаната сума се акумулира по същата индивидуална партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
7
Чл. 19.(1) Осигуряването в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се прекратява
задължително при следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. при еднократно изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на неговите наследници съгласно условията на ПРАВИЛНИКА;
3. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) при прехвърляне на цялата натрупана сума по
индивидуалната партида в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество.
(2) (изм. с реш. на ОС от 06.01.2004г.) В случаите по т. 3 на предходната алинея
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава заявление за прехвърляне на средствата до
пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволния пенсионен фонд, в който то
желае да прехвърли средствата си.
(3) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, които са сключили индивидуален осигурителен договор за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване с КОМПАНИЯТА и се осигуряват за своя
сметка, могат да прекратят осигуряването си по всяко време.
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕР НА ОТПУСКАНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ
(Загл. изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл. 20. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Размерът на отпусканата пенсия се определя по реда предвиден в този Правилник и
при условията на КОДЕКСА.
Чл. 21. (1) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Размерът на отпусканата
допълнителна пенсия от ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се определя чрез актюерски
изчисления на база на натрупаната сума по индивидуалната партида, вида на пенсията, срока на
изплащането, пола и възрастта на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(2) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) При актюерските изчисления се вземат под внимание
следните параметри:
1. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”;
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) биометричните таблици, одобрени от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”;
4. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) натрупаните средства по партидата.
(3) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Всяка промяна на параметрите, посочени в ал.2 води до
промяна в резултатите от актюерските изчисления.
Чл. 22. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) (1) Актюерското обслужване на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва от отговорен актюер. Отговорният актюер
се избира от Общото събрание на акционерите на КОМПАНИЯТА и отговаря на определените в
КОДЕКСА изисквания.
(2) Отговорният актюер:
1. разработва биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни
схеми, които се утвърждават от управителния орган на КОМПАНИЯТА;
2. отговаря за коректното прилагане на актюерските методи в дейността на
КОМПАНИЯТА;
8
3. отговаря за вярното и точното определяне на размера на пенсионните резерви за
изплащане на пожизнени пенсии от ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и на всички
задължения към осигурените лица, пенсионерите или техните наследници;
4. до 31 март всяка година изготвя и представя на управителния орган на КОМПАНИЯТА
и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор актюерски доклад за предходната
година.
ОТНЕМАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА
Чл. 23. Правото на допълнителна пенсия и нейното получаване според ПРАВИЛНИКА не
може да бъде оспорвано или отнемано по друг начин, освен по съдебен ред.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.24. (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.25. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигуряването в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД дава право на получаване на една от посочените допълнителни пенсии:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) лична пожизнена пенсия за старост;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24
от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) лична срочна
пенсия за старост – от 3 до 15 години по избор на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
3. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) лична пожизнена инвалидна пенсия;
4. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24
от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) лична срочна
инвалидна пенсия със срок – срока на инвалидизирането;
5. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) срочна наследствена пенсия за наследници
на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ;
6. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) срочна наследствена пенсия за наследници
на починал ПЕНСИОНЕР.
7.
Чл. 26. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на лична допълнителна
пенсия за старост ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право на избор между:
1. пожизнена пенсия за старост;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) срочна пенсия за старост – от 3 до 15 години по избор на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
3. еднократно изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ;
4. разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на лична допълнителна
пенсия за инвалидност ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да получи в зависимост от решението на
териториалната експертна лекарска комисия :
1. пожизнена инвалидна пенсия;
2. (изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол
№ 20 от 23.10.2009 г.) срочна инвалидна пенсия със срок – срока на инвалидизирането;
3. еднократно изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ;
4. разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ.
9
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При СМЪРТ на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на
ПЕНСИОНЕР на наследниците на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА се дължат:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24
от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) срочна
наследствена пенсия със срок от 3 до 15 години, еднократно или разсрочено изплащане на
натрупаните средства или остатъка от средствата в индивидуалната партида, по избор на всяко
от посочените в осигурителния договор или пенсионния договор лице, съобразно определеният
от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или ПЕНСИОНЕРА размер на дял;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) еднократно изплащане на натрупаните
средства в индивидуалната партида на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или остатъка от
средствата в индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР – на наследниците по закон,
по реда на Закона за наследството, ако в осигурителния или пенсионния договор няма
посочени лица, които да наследяват;
3. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) разсрочено изплащане на натрупаните
средства в индивидуалната партида на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или остатъка от
средствата в индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР – на наследниците по закон,
по реда на Закона за наследяването, ако в осигурителния или пенсионния договор няма
посочени лица, които да наследяват.
ГЛАВА ПЕТА
ВИДОВЕ ПЕНСИОННИ СХЕМИ. ОПИСАНИЕ.
ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
(Загл. изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл. 27. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.-25.05.2004 год.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА придобиват право на допълнителна пенсия
за старост при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част
първа от КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.,
изм. с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
01 от 16.01.2012.) По желание на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН
ФОНД може да изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КОДЕКСА или до пет години
преди навършване на тази възраст.
(3) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 28. (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.)
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на допълнителна пенсия за старост при положение, че
нейният размер за първия месец надхвърля 10 % (десет на сто) от минималната месечна работна
заплата за страната към датата на придобиване на пенсионни права.
Aко размерът на допълнителна пенсията за старост (включително и за допълнителна срочна
пенсия) не надхвърля посочения размер, то ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да отложи своето
пенсиониране и да продължи вноските си в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или да
поиска еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида.
Чл. 29. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост
или допълнителна срочна пенсия за старост се придобива от ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА,
отговарящи едновременно на изискванията на чл. 27 и чл.28.
Чл. 30. При придобиване на право на допълнителна пенсия за старост, съгласно
ПРАВИЛНИКА, ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА избират един от начините на получаване на
натрупаната сума по индивидуалната партида: допълнителна пожизнена или срочна пенсия за
старост, еднократно или разсрочено получаване на сумата.
10
Чл. 31. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на
допълнителна пенсия за старост, размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се
изчислява на базата на натрупаните средства по индивидуалната партида, биометричните
таблици и техническия лихвен процент, одобрени от заместник – председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” .
(2) Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост за първия месец се
изчислява като стойността на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ към момента на пенсиониране се раздели на показателя настояща стойност на
предварителна пожизнена пенсия. Посоченият показател се изчислява на база актюерски методи
като се вземат предвид:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) очаквания бъдещ живот на лицето, определен според
биометричните таблици, одобрени от заместник – председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, в зависимост от възрастта на
пенсионирането му и неговия пол;
2. (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”.
Чл. 32. (1) (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на
допълнителна пенсия за старост, размерът на срочната пенсия за старост се определя на базата на
натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ към момента на
пенсиониране, избрания срок на нейното получаване и техническия лихвен процент, одобрен от
заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”.
(2) Срокът на получаване на срочна пенсия за старост се посочва от ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ в молбата за отпускането й, като този срок може да бъде между 3 и 15 години.
(3) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) Размерът на допълнителната срочна пенсия за старост за
първия месец се изчислява като стойността на натрупаната сума по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ към момента на пенсиониране се раздели на показателя настояща
стойност на срочната пенсия за срока, посочен от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в молбата за отпускане
на пенсия. Посоченият показател се изчислява на база актюерски методи като се вземат предвид:
1. срока за получаване на пенсията, избран от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в молбата за отпускане на
пенсия, определен в години;
2. (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
(4) При изтичане на срока на изплащане на срочната допълнителна пенсия за старост, с
изплащането на последната пенсия се изплаща и целия остатък по индивидуалната партида.
(5) Допълнителната срочна пенсия за старост не може да бъде трансформирана в
допълнителна пожизнена пенсия след започване на получаването й от ПЕНСИОНЕРИТЕ и
обратно.
Чл.33.(изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) В случай на смърт на ПЕНСИОНЕР,
получаващ допълнителна пенсия за старост, наследниците, посочени в пенсионния договор, имат
право на наследствена пенсия като наследници на ПЕНСИОНЕР или на еднократно или
разсрочено получаване на остатъка по индивидуалната партида, ако има такъв. Изчисляването на
размера на наследствената пенсия става според правилата за изчисляване на наследствени
пенсии на наследници на ПЕНСИОНЕР.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) В случаите, в които в пенсионния договор няма
посочени лица, които имат право на наследствена пенсия, остатъка от средствата по партидата се
дължи на наследниците по закон. Когато няма посочени лица в пенсионния договор, които имат
11
право на наследствена пенсия и няма наследници по закон, дължимите средства остават в
пенсионния резерв.
ЛИЧНА ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ
(Загл. изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Чл. 34. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на допълнителна инвалидна пенсия или
на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида при
следните условия:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) решение на териториалната експертна лекарска комисия
или на Националната експертна лекарска комисия за степента на намалена работоспособност
в съответствие с КОДЕКСА;
2. инвалидността е настъпила преди пенсиониране на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ поради старост.
Чл. 35. Право на допълнителна пожизнена инвалидна пенсия се придобива при наличие
на следните условия:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) решение
на териториалната експертна лекарска комисия, което удостоверява степента на намалена
работоспособност и определя срока на инвалидизиране;
2. (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.) размерът на
допълнителната пожизнена инвалидна пенсия за първия месец надхвърля 10% (десет на сто)
от минималната месечна работна заплата за страната към датата на придобиване на право на
допълнителна инвалидна пенсия. Ако този размер е по-малък от 10% (десет на сто) от
минималната месечна работна заплата, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право на еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида.
Чл. 36. (1) Право на допълнителна срочна инвалидна пенсия се придобива при наличие на
следните условия:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) решение на териториалната експертна лекарска комисия
за конкретната степен на намалена работоспособност с право на срочна инвалидна пенсия;
2. (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.) размерът на
допълнителната срочна инвалидна пенсия за първия месец надхвърля 10% (десет на сто) от
минималната месечна работна заплата за страната към датата на придобиване на право на
допълнителна инвалидна пенсия. Ако този размер е по-малкък от 10 % (десет на сто) от
минималната месечна работна заплата, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право на еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида.
(2) Срочната инвалидна пенсия се изплаща за срока на инвалидизирането, посочен в
решението на териториалната експертна лекарска комисия.
(3) При изтичане на срока на изплащане на срочната инвалидна пенсия, с изплащането на
последната пенсия се изплаща и целият остатък от натрупаната сума по индивидуалната партида
на ПЕНСИОНЕРА.
(4) (отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
Чл. 37. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на
допълнителна пожизнена инвалидна пенсия, размерът се определя на базата на натрупаните
средства по индивидуалната партида, биометричните таблици и техническия лихвен процент,
одобрени от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”.
(2) Размерът на допълнителната пожизнена инвалидна пенсия за първия месец се
изчислява като стойността на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ към момента на пенсиониране се раздели на показателя настояща стойност на
предварителна пожизнена пенсия. Посоченият показател се изчислява на база на актюерски
методи като се взема предвид:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) очаквания бъдещ живот на инвалида, определен според
биометричните таблици за инвалиди одобрени от заместник-председателя на Комисията за
12
финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, в зависимост от възрастта
на пенсионирането му и неговия пол;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор.
(3) При придобиване на право на допълнителна срочна инвалидна пенсия, размерът й се
определя на базата на натрупаната сума по индивидуалната партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
към момента на пенсиониране, срока на нейното получаване и техническия лихвен процент.
(4) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) Размерът на допълнителната срочна инвалидна пенсия за
първия месец се изчислява като стойността на натрупаната сума по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ към момента на пенсиониране се раздели на показателя настояща
стойност на срочната пенсия за срока на инвалидизирането, посочен в решението на
териториалната експертна лекарска комисия. Посоченият показател се изчислява на база на
актюерски методи като се взема предвид:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) срока на инвалидизирането, посочен в
решението на териториалната експертна лекарска комисия;
2. (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническия лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
(5) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) При смърт на
ПЕНСИОНЕР, получаващ допълнителна пенсия за инвалидност, наследниците, посочени в
пенсионния договор, имат право на наследствена пенсия като наследници на ПЕНСИОНЕР или
на еднократно или разсрочено изплащане на остатъка по индивидуалната партида, ако има такъв.
Изчисляването на размера на наследствената пенсия става според правилата за изчисляване на
наследствени пенсии на наследници на ПЕНСИОНЕР.
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
(7) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) В случаите, в които в пенсионния договор няма
посочени лица, които имат право на наследствена пенсия, остатъка от средствата по партидата се
дължи на наследниците по закон. Когато няма посочени лица в пенсионния договор, които имат
право на наследствена пенсия и няма наследници по закон, дължимите средства остават в
пенсионния резерв.
НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
Чл. 38. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) (1) Право на наследствена пенсия за наследници на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ,
или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума, имат лицата, които са
изрично посочени от него като наследници в осигурителния договор или декларацията по
образец.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) В
случаите, в които в осигурителния договор няма посочени лица, които имат право на
наследствена пенсия, или еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума,
натрупаните средства по индивидуалната партида се изплащат еднократно или разсрочено на
наследниците по закон.
(3) ( с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и
когато няма лица по ал. 1 и ал. 2, натрупаните средства по индивидуалната партида остават в
резерва за изплащане на пожизнени пенсии.
Чл.39. Право на наследствена пенсия на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ имат
наследниците му при изпълнение на следните условия:
1. смъртта е настъпила преди пенсиониране на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ поради старост или
инвалидност;
13
2. (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.) размерът на
наследствената пенсията за всеки един от наследниците за първия месец да надвишава 10%
(десет на сто) от минималната месечна работна заплата за страната в момента на получаване
на правото на наследствена пенсия. Ако за някой наследник наследствената пенсия е по-малка
от споменатия минимален размер, полагащият се дял от натрупаната сума му се изплаща
еднократно или разсрочено.
Чл. 40. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При СМЪРТ на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
натрупаната сума по индивидуалната му партида се разпределя между неговите наследници
както следва:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) между посочените от ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ в осигурителния договор или декларацията по образец поименно определени лица –
наследници, съобразно посоченият от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ размер на дялове, при
възникване на правото им на наследяване;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) в случай, че в осигурителния договор или
декларацията по образец не са посочени поименно определени лица – наследници или е
посочен само текстът “наследници по закон” – по реда на Закона за наследството.
Чл. 41. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Всеки един от
наследниците, посочени в осигурителния договор, има право да избере начина на получаване на
полагащия му се дял като наследствена срочна пенсия или като еднократно или разсрочено
изплащане на дела му от натрупаната сума по индивидуалната партида на починалото
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
(2) Размерът на срочната наследствена пенсия за всеки един от наследниците се определя
на базата на полагащия му се дял от натрупаната сума по индивидуалната партида на починалото
ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, избрания срок на нейното получаване и техническия лихвен процент.
(3) Срокът на получаване на наследствената пенсия се избира от всеки от наследниците по
ал.1 в молбата за отпускането й, като този срок може да бъде между 3 и 15 години.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Размерът на срочната
наследствена пенсия за първия месец за всеки един от наследниците по ал.1 на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ се изчислява като стойността на дела им от натрупаната сума по индивидуалната партида
на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ, която се полага на наследника в момента на придобиване на
право на наследствена пенсия, се раздели на показателя настояща стойност на срочната пенсия за
срока, избран от наследника в молбата за отпускането й. Посоченият показател се изчислява на
база актюерски методи като се вземат предвид:
1. срока за получаване на наследствена пенсия, избран от наследника в молбата за отпускане на
наследствена пенсия, определен в години;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническият лихвен процент, одобрен от заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен
надзор”;.
(5) При изтичане на срока на изплащане на срочната наследствена пенсия, с изплащането
на последната пенсия се изплаща и целият остатък от дела на наследника от натрупаната сума по
индивидуалната партида на починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
(6) При смърт на наследника преди изтичане на срока на избраната срочна пенсия,
остатъкът от сумата по индивидуалната му партида се изплаща еднократно на неговите
наследници при спазване на изискванията на Закона за наследството или се прехвърля към техни
индивидуални партиди след сключване на осигурителен договор.
НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕНСИОНЕР
Чл. 42. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) (1) Право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на
остатъка от натрупаната сума по индивидуалната партида на починал ПЕНСИОНЕР, имат
14
поименно определените от ПЕНСИОНЕРА лица, които са изрично посочени от него като
наследници в пенсионния договор.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) В
случаите, в които в пенсионнния договор няма посочени лица, които имат право на наследствена
пенсия, на еднократно или разсрочено изплащане на остатъка от натрупаната сума, остатъкът от
средствата в индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР, се изплащат еднократно или
разсрочено на наследниците по закон.
(3) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При смърт на ПЕНСИОНЕРА и
когато няма лица по ал. 1 и ал. 2, дължимите средства остават в пенсионния резерв.
Чл. 43. Право на наследствена пенсия на починал ПЕНСИОНЕР се придобива при
изпълнение на следните условия:
1. наличие на остатък от натрупаната сума по индивидуалната партида на ПЕНСИОНЕРА;
2. (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.) размерът на
определената първа наследствена пенсия за всеки един от наследниците за първия месец да
надвишава 10% (десет на сто) от минималната месечна работна заплата за страната в момента
на получаване на правото на наследствена пенсия.
Ако за някой наследник размерът на определената му наследствена пенсия за първия месец е
по-малък от споменатия минимален размер, полагащият се дял от остатъка по индивидуалната
партида му се изплаща еднократно или разсрочено.
Чл. 44. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При СМЪРТ на ПЕНСИОНЕР остатъкът от
натрупаната сума по индивидуалната му партида се разпределя между неговите наследници
както следва:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) между посочените от ПЕНСИОНЕРА в
пенсионния договор поименно определени лица – наследници, съобразно посоченият от
ПЕНСИОНЕРА размер на дялове, при възникване на правото им на наследяване;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) в случай, че в пенсионния договор не са
посочени поименно определени лица – наследници или е посочен само текстът “наследници
по закон” – по реда на Закона за наследството.
Чл. 45.(1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №
24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Всеки един от
наследниците, посочен в пенсионния договор, има право да избере начина на получаване на
полагащия му се дял от остатъка като наследствена срочна пенсия или като еднократно или
разсрочено изплащане на остатъка от натрупаната сума по индивидуалната партида на
починалия ПЕНСИОНЕР.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Размерът на срочната наследствена пенсия за
всеки един от наследниците по ал.1 се определя на базата на полагащия му се дял от остатъка от
натрупаната сума по индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР, избрания срок на
нейното получаване и техническия лихвен процент.
(3) Срокът на получаване на наследствената пенсия се избира от всеки от наследниците в
молбата за отпускането й, като този срок може да бъде между 3 и 15 години.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Размерът на
наследствената пенсия за първия месец за всеки един от наследниците по ал.1 на починал
ПЕНСИОНЕР се изчислява като стойността на дела им от остатъка от натрупаната сума по
индивидуалната партида на починалия ПЕНСИОНЕР, полагаща се на наследника в момента на
придобиване на право на наследствена пенсия, се раздели на показателя настояща стойност на
срочната пенсия за срока, избран от наследника в молбата за отпускането й. Посоченият
показател се изчислява на база актюерски методи като се вземат предвид:
1. срока за получаване на наследствена пенсия, избран от наследника в молбата за отпускане на
наследствена пенсия, определен в години;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) техническият лихвен процент, одобрен от заместник –
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор”.
15
(5) При изтичане на срока на изплащане на срочната наследствена пенсия, с изплащането
на последната пенсия се изплаща и целия остатък от дела на наследника от остатъка от
натрупаната сума на починалия ПЕНСИОНЕР по индивидуалната му партида.
(6) При смърт на наследника преди изтичане на срока на избраната срочна пенсия,
остатъкът от сумата по индивидуалната му партида се изплаща еднократно на неговите
наследници при спазване на изискванията на Закона за наследството или се прехвърля към техни
индивидуални партиди след сключване на осигурителен договор.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИОННИ ПРАВА
Чл. 46.(1) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш.
на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Вноски за закупуване на допълнителни пенсионни
права могат да се правят за:
1. натрупване на средства по индивидуалната партида, включително и след придобиване на
пенсионни права;
2. увеличаване на натрупаната сума до размер, който позволява получаване поне на минималния
размер на допълнителна пенсия за старост.
(2) Вноските за закупуването на допълнителни пенсионни права могат да се правят при
условия, регламентирани в осигурителния договор.
(3) Минималният размер на вноската за увеличаване на натрупаната сума за придобиване
на право на допълнителна пенсия за старост се определя на база актюерски изчисления.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Вноските за закупуването на допълнителни
пенсионни права могат да се правят от ОСИГУРИТЕЛ в полза ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, от ДРУГ
ОСИГУРИТЕЛ в полза на трети лица, както и от самото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ.
КОМБИНИРАНО ИЗПЛАЩАНЕ
Чл. 47. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) При получаване на право на допълнителна пенсия
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да избере да изтегли еднократно до 25% (двадесет и пет на сто) от
натрупаната сума по индивидуалната си партида при условие, че остатъкът от натрупаната сума
по индивидуалната партида позволява получаване поне на минималния размер на допълнителна
пенсия, определен съобразно чл. 28 от ПРАВИЛНИКА. В този случай пенсионните права се
определят на базата на сумата, останала по индивидуалната партида.
ИЗБОР НА ВИДА ПЕНСИЯ ИЛИ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 48. (1) Придобилите право на допълнителна пенсия посочват в молбата до
КОМПАНИЯТА вида на допълнителната пенсия и срока на нейното получаване или начина на
получаване на натрупаната сума по индивидуалната партида – еднократно или разсрочено.
(2) Изборът по предходната алинея е окончателен и веднъж направен не може да бъде
променян.
16
ГЛАВА ШЕСТА
ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
Чл. 49. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се осъществява на договорна основа чрез сключване на осигурителни
договори между КОМПАНИЯТА, от една страна, и ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или ОСИГУРИТЕЛЯ
в полза на осигурените лица, или от ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, в полза на трети лица, от друга страна.
Чл. 50. (1) Осигурителният договор може да се сключи и в полза на трето лице.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато осигурителният договор е сключен между
ОСИГУРИТЕЛЯ и/или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ и КОМПАНИЯТА, той е в полза на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато осигурителният договор се сключва между
ОСИГУРИТЕЛ и/или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ и КОМПАНИЯТА, се изисква предварително
писмено съгласие от лицата, в чиято полза се сключва договорът чрез подписване на декларация
по образец.
Чл. 51. (1) В осигурителния договор задължително се регламентират:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.)
имената, ЕГН или eдинен идентификационен код /ЕИК/ и адресите на страните по договора,
както и търговската регистрация и единния идентификационен код на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, пенсионната лицензия и търговската регистрация на КОМПАНИЯТА;
2. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г. -28.11.2006 г.)
имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, когато договорът е
сключен от РАБОТОДАТЕЛ, ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ;
3. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на наследника;
4. (предишна т. 2 реш. на ОС от 29.03.2004г.) предмета и обхвата на осигуряването;
5. (предишна т. 3 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) размера на осигурителната вноска;
6. (предишна т. 4 изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията, реда и начина за
плащане на осигурителната вноска и на допълнителната пенсия;
7. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) правото на изтегляне и прехвърляне на
натрупаните средства по партидата;
8. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) предварителното писмено съгласие на лицето, в
чиято полза се сключва договорът;
9. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ограничения на правата на ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ
средства за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърли внесените в негова полза
средства за доброволно пенсионно осигуряване за сметка на РАБОТОДАТЕЛ или
ОСИГУРИТЕЛ;
10. (предишна т. 7 реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) наследници на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, които имат право на наследствена пенсия.
11. (предишна т. 5 реш. на ОС от 29.03.2004г) датата на сключване и влизане в сила на
осигурителния договор;
12. (предишна т. 6 реш. на ОС от 29.03.2004г.) условията за промяна и прекратяване на
осигурителния договор;
13. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) размера на таксите и удръжките;
14. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) датата, на която лицето е запознато с Правилника
на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или е получило екземпляр от него;
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) В осигурителния договор може да се ограничи
правото на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ :
1.еднократно или разсрочено да изтегли или прехвърли внесените в негова полза за сметка
на ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
17
2. (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да прехвърли внесените в негова полза за сметка
на РАБОТОДАТЕЛ или ОСИГУРИТЕЛ средства за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване.
Чл. 52. (1) Осигурителните договори се сключват в писмена форма.
(2) Осигурителният договор е безсрочен и се съставя и подписва в три екземпляра, по
един за ОСИГУРИТЕЛЯ, за КОМПАНИЯТА и за ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато осигурителния договор е сключен между
КОМПАНИЯТА и ОСИГУРИТЕЛ в полза на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, подписаните от
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА декларации по образец са неразделна част от договора.
(4) Когато осигурителния договор е сключен между КОМПАНИЯТА и ДРУГ
ОСИГУРИТЕЛ в полза на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, предварително подписаните от
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА декларации по образец, че са съгласни да бъдат осигурявани, са
неразделна част от договора.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При сключване на осигурителен договор,
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ ОСИГУРИТЕЛ получава при
поискване заверено копие от ПРАВИЛНИКА на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
действащ към датата на сключване на договора.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ
Чл. 53. (1) Изменения и допълнения в осигурителните договори се правят по взаимно
съгласие между страните, изразено в писмена форма при спазване на действащото
законодателство.
(2) Измененията и допълненията в осигурителния договор влизат в сила от момента на
писмената договореност между страните с допълнителни споразумения към осигурителните
договори.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Чл. 54. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и
реш. на НС № 16 от 08.06.2007 г., изм. с реш. на УС № 26 от 06.07.2007 г. и реш. на НС № 20
от 09.07.2007 г. ) Осигурителният договор се прекратява с едномесечно писмено предизвестие,
отправено от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ до КОМПАНИЯТА. Осигурителните договори се
прекратяват задължително в следните случаи:
1. при смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
2. при еднократно изтегляне на цялата натрупана сума по индивидуалната партида;
3. когато ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ премине по собствена воля в друг доброволен пенсионен фонд
и прехвърли цялата натрупана сума по индивидуалната партида;
4. (нова с реш. на УС по Протокол № 03 от 13.01.2012 г. , одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01 от 16.01.2012г. ) при смърт на друг осигурител – физическо лице.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и реш.
на НС № 16 от 08.06.2007 г.) ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ ОСИГУРИТЕЛ може да
прекрати осигурителния договор по всяко време с тримесечно писмено предизвестие до
КОМПАНИЯТА.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Прекратяването на осигурителен договор, сключен
с ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, не променя или отменя правата на ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА върху средствата по индивидуалните им партиди.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигурителните договори не могат да се
прекратяват едностранно от КОМПАНИЯТА, освен в случаите, предвидени в КОДЕКСА.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) В случаите на прекратяване на
осигурителния договор, сключен между КОМПАНИЯТА и ОСИГУРИТЕЛ или на прекратяване
на трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление или
контрол на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ предвидените в осигурителния договор ограничения за
прехвърляне на внесените осигурителни вноски в полза на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ от
ОСИГУРИТЕЛЯ не се прилагат.
18
ГЛАВА СЕДМА
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И РЕД ЗА НАБИРАНЕТО ИМ
Чл. 55. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Допълнителното доброволно пенсионно
осигуряване се осъществява чрез лични осигурителни вноски и/или осигурителни вноски от
ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ в полза на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
(2) Осигурителните вноски са парични.
(3)Осигурителните вноски са месечни, за друг период или еднократни за закупуване на
допълнителни пенсионни права.
Чл. 56. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигурителни вноски могат да правят:
1. физически лица – за своя сметка;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) работодатели, които са осигурители за
работниците и служителите, с които са в трудови правоотношения;
3. възложители които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за възлагане
на управление или контрол в търговски дружества;
4. органи, които са осигурители за държавните служители;
5. (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) органи, които са осигурители за съдиите, прокурорите,
следователите, държавни съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители;
6. (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) органи, които са осигурители за
военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, и държавните
служители по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигурителни вноски освен от ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ и от лицата по ал.1 могат да се правят и от ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ – физическо или
юридическо лице, в полза на трети лица.
Чл. 57. (1) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Размерът на месечната вноска може да се определя като:
абсолютна сума или като процент от брутното месечно възнаграждение по трудово
правоотношение, по приравнено на трудово правоотношение или по служебно правоотношение.
Размерът на осигурителната вноска се посочва в осигурителния договор с КОМПАНИЯТА и
подписана декларация по образец.
(2) Вноските за закупуване на допълнителни пенсионни права се определят като
абсолютна сума, като конкретния размер се посочва в осигурителния договор или допълнително
споразумение.
(3) (отменена с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл.58 (1) Осигурителните вноски са поименни.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Осигурителните вноски от ОСИГУРИТЕЛИТЕ се
внасят по индивидуални партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и се водят отделно от личните
вноски и от вноските на ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ за това лице.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. ,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) Осигурителните вноски се изплащат:
1. От ОСИГУРИТЕЛЯ – за осигурените чрез сключения осигурителен договор, в т.ч.:
1.1. за работници и служители, които са в трудово правоотношение;
1.2. за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;
1.3. за държавните служители;
1.4. за съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите
по вписванията и съдебните служители;
1.5. (изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните
19
работи, и държавните служители по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража.
2. От ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ – в полза на трети лица;
3. От самото лице:
3.1. за негова сметка при осигуряване чрез индивидуален осигурителен договор;
3.2. с лични вноски при осигуряване от ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Внасянето на осигурителни вноски от
ОСИГУРИТЕЛ и/или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ не задължава ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ да прави
вноски за своя сметка.
(5) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ОСИГУРИТЕЛИТЕ могат да прекъсват внасянето на
осигурителните вноски.
(6) Прекъсването на внасянето на осигурителните вноски не прекратява действието на
осигурителния договор и не променя или отменя правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА по
отношение на натрупаната сума по индивидуалната им партида. В този случай се прилагат
правилата на чл.14, 15 и 16 от този ПРАВИЛНИК.
Чл. 59. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Когато осигурителните вноски се правят
едновременно от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и от ОСИГУРИТЕЛЯ или от ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ или
само от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, ОСИГУРИТЕЛЯТ удържа по желание от трудовото
възнаграждение за съответния месец осигурителната вноска, която е за сметка на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и я превежда по сметката на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Сумата на осигурителните вноски за сметка на
ОСИГУРИТЕЛ и/или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ и за сметка на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се превежда
чрез банков превод по сметката на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в срок до 15-то число
на всеки календарен месец за предходния месец.
(3) (нова, приета с решение на УС от 08.02.2002г.,одобрено с решение на НС от
24.06.2002г.) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ
ОСИГУРИТЕЛ ежемесечно заедно с превеждане на дължимите осигурителни вноски изпраща в
Компанията информация за размера на преведените осигурителни вноски и за настъпилите
промени в списъка и размерите на осигурителните вноски в справка по образец в срок до 15-то
число на всеки календарен месец за предходния месец.
ГЛАВА ОСМА
ИНДИВИДУАЛНИ ПАРТИДИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
Чл. 60. (1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД е персонално.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ има индивидуален
осигурителен номер и индивидуална партида, в която се натрупват сумите от осигурителните
вноски и средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, към датата на постъпването им по сметката на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД и разпределената доходност от инвестициите, пропорционално на техния дял от масата на
активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Всеки ПЕНСИОНЕР има индивидуална партида, която от 1 Юли 2004 год. се води в левове и в
дялове, от която се изплаща допълнителната му пенсия и по която се разпределя доходността от
инвестиране на остатъка от средствата по индивидуалната партида, пропорционално на техния
дял от масата на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(4) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има само една индивидуална партида в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД, която от 1 Юли 2004 г. се води в левове и в дялове и в която се правят записи за
направените вноски, прехвърлените суми и удръжките. От 1 Юли 2004 год., вноските за
20
допълнително доброволно пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд се
отчитат в дялове и в части от дялове.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, както и изискванията към
воденето на индивидуалната партида се определят съгласно КОДЕКСА, Наредбата за начина и
реда на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и
на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба и Чл. 65а от
този ПРАВИЛНИК.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) Удръжките
като процент от всяка вноска осигурителна вноска се извършват преди определянето на дяловете
по ал.4.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) Всеки дял
представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете във фонда са равни
помежду си по стойност, определена и обявена съгласно чл.65.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г., с реш. на УС
по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.)
Стойността на всички дялове и части от дяловете във фонда е равна на стойността на нетните
активи на фонда, като стойността на един дял може както да се покачва, така и да се понижава.
(9) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) Доходът от
инвестиране на средствата на фонда се включва при определянето на стойността на един дял
съгласно ал.7.
(10) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.)
Индивидуалната партида на осигуреното лице задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) наименование и единен идентификационен код
или трите имена и ЕГН на осигурителя или на другия осигурител;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6 (в сила от 01.07.2004 г.) брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно –
прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната партида;
8 (в сила от 01.07.2004 г.) брои дялове, съответстващи на изтеглените или изплатени
средства и стоиност на един дял, при която е определен броят дялове;
9. номер и дата на осигурителния договор;
(11) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) В
индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените договори:
1. средствата от личните вноски;
2. средствата от вноски на ОСИГУРИТЕЛИ;
3. средствата от вноски на ДРУГИ ОСИГУРИТЕЛИ.
(12) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) Броят на
дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида
осигурителна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на
осигурителната вноска или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за
деня на постъпването им.
(13) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на
всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в
друг доброволен пенсионен фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на
стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С
така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата.
21
(14) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОС от 10.10.2006 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят
дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се
определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото
плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на
издаване на разпореждането.
(15) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на ОС от 10.10.2006 г.) При разсрочено плащане на средства от индивидуалната партида и
изплащане на пенсии в брой, броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по
индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане
– за първото плащане, и към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо – за всяко
следващо плащане.
(16) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.) Броя дялове
се води по индивидуалната партида с точност до петия знак след десетичната точка.
(17) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г. в сила от 01.07.2004 г.)
Постъпилите във фонда неперсонифицирани суми от осигурителни вноски до момента на
тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и в брои
дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял,
валиден за деня на постъпването.
Чл. 61. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на пенсионни права,
изплащането на допълнителната пенсия, както и еднократното или разсроченото изплащане на
натрупаната сума става от индивидуалната партида на лицето, придобило правото на съответния
вид пенсия.
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
Чл. 62. (1) (допълнена с решение на УС от 08.02.2002г. одобрено с решение на НС от
24.06.2002г., изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) До 31 май всяка година ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
получават безплатно извлечение от индивидуалната си партида за предходната година по
образец, утвърден от заместник – предеседателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Извлеченията се изпращат служебно на последния
посочен от лицата по горната алинея адрес .
(3) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 63. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При писмено поискване, на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и на ПЕНСИОНЕРИТЕ се предоставя информация за натрупаната сума
по индивидуалната партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от
набраните средства права.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Информацията се предоставя в срок до един месец
от получаване на молбата.
ГЛАВА ДЕВЕТА
ИНВЕСТИЦИИ И НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ТЯХ.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(Загл. изм. с реш. на ОС 29.03.2004 год.)
ПРИНЦИПИ НА ИНВЕСТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ
(Загл. ново с реш. на ОС от 28.11.2006 г.)
Чл. 64. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА инвестира средствата на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с грижата на добър търговец при спазване на
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
(2) (отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Инвестирането на активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва при спазване на изискванията на КОДЕКСА.
22
Чл. 64а. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 28.11.2006
г.-19.12.2006 г.) (1) Основната инвестиционна цел на КОМПАНИЯТА при инвестиране на
активите на фонда е реално нарастване на стойността на натрупаните средства по
индивидуалните партиди на осигурените лица. КОМПАНИЯТА се придържа към активна
инвестиционна стратегия по отношение управление на активите на фонда.
(2) (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.-19.12.2006 г.) Инвестиционните цели на
КОМПАНИЯТА при инвестиране активите на фонда са:
1. реализиране на доходност над средната за пазара на допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, изчислена и публикувана от Комисията за финансов надзор;
2. осигуряване на ликвидност на активите на фонда чрез инвестиране в инструменти,
търгувани на развити и високо ликвидни пазари, както и в краткосрочни и средносрочни
инвестиционни активи;
3. намаляване в максимална степен излагането на средствата на осигурените лица на
инвестиционните рискове, свързани с управлението на портфейла на фонда;
(3) КОМПАНИЯТА е длъжна да управлява активите на фонда по начин, осигуряващ
възможността фондът да разполага постоянно с ликвидни средства в размер, не по-малък от
текущите му задължения към ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ, КОМПАНИЯТА и
други текущи задължения.
(4) (изм. с реш. на ОС от 19.12.2006 г.) При инвестиране активите на фонда,
КОМПАНИЯТА се стреми да постигне диверсификация на портфейла като спазва изискванията,
предвидени в закона, ПРАВИЛНИКА, Правилата за оценка на активите и пасивите на
КОМПАНИЯТА и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване,
Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД. КОМПАНИЯТА се ръководи от
следните основни критерии за избор на инвестиционни инструменти:
1. (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) инвестиционните инструменти трябва да бъдат
финансови и нефинансови инструменти, които да предлагат перспективи за добра
възвръщаемост и инвестирането в тях да е позволено от закона, както и да допринасят за
постигане на инвестиционните цели на фонда;
2. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране на активите на фонда в ценни
книжа, издадени или гарантирани от българската държава, за постигане максимално добра
доходност закупуването им приоритетно трябва да става на първичните аукциони, провеждани от
БНБ;
3. (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) инвестирането в депозити се извършва в банкови
институции с утвърден авторитет и с кредитен рейтинг, отговарящ на изискванията на Наредба
№ 29 от 12.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор за минималното ниво на кредитните
рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на
регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от КОДЕКСА;
4. (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) при инвестиране активите на фонда в акции,
следва да се спазва изискването те да бъдат емитирани от финансово стабилни компании, да са
високоликвидни, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа и с добра
доходност;
5. (изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) при инвестиране в ипотечни облигации, издадени
от местни банки съгласно Закона за ипотечните облигации, трябва да се прави оценка не само на
емитента, но и на обезпечението на ипотечните кредити с недвижими имоти – вида на имотите,
благоприятното им географско разположение, доброто им физическо състояние, степента на
диверсификация, матуритетната и лихвена структура на пула от ипотечни кредити.
Обезпечението трябва да предлага добър баланс между риска и доходността на ипотечните
облигации;
6. при избор за придобиване на инвестиционни имоти на фонда, КОМПАНИЯТА следва
да се ръководи от следните критерии – благоприятно географско разположение, добро физическо
състояние на имота, възможност за генериране на доход, възможности за развитие
(преустройство), приемлива цена на придобиване.
23
ИНВЕСТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ИЗМЕРВАНЕ, ОЦЕНКА И
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
РИСК
(загл. ново с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 10.10.2006г.-
28.11.2006 г.)
Чл. 64б. ( нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) (изм. с реш. на ОС от
10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) Средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат
инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които
съставляват държавен или държавногарантиран дълг;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) акции, извън посочените по т. 3 и т. 10, приети за търговия
на регулиран пазар на ценни книжа, както и в права по пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по пар. 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при
увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския
дълг ;
5. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили
разрешение да извършват банкова дейност на територията на Рeпублика България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова – с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) корпоративни облигации, издадени
или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване
на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или на друга държава
членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се
иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца
от издаването им;
8. (предишна т.7 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и т.7,
приети за търговия на български регулиран пазар;
9.(предишна т.8 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението
на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е
поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок
не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани съответно
разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на
облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т.9 – с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на
НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. с реш. на УС по Протокол №03/13.01.20012 г. ,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012 г,) акции и/или дялове, издадени от
24
колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т.10 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от :
а/ държави членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението
за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки,
б/ държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор, или от техни
централни банки,
в/ Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12 .(предишна т.11 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) ценни книжа, приети за
търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или
други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство:
а/ дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ дългови ценни книжа, извън посочените в буква “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (предишна т.12 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари
на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комсията за финансов надзор:
а/ квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини,
б/ квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в б. “а” и т. 11,
в/ акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14 .(предишна т.13 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна
схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1-9, 11, 12, 13, и 15 и чието
седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава-членка на
Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на Комисията за
финансов надзор;
15. (влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския сьюз, предишна т.14 – изм. с реш. на УС по
Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и
доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
20 от 23.10.2009 г.) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз,
или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или
на държава, посочена в наредба на Комисията за финансов надзор;
16. (предишна т.15 – изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш.
на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) инвестиционни имоти в
страната и държава членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г., отм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.)
(3) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА е длъжна да приведе активите
на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие с изискванията и количествените
ограничения за тези активи по чл. 64б, ал. 5 и чл. 64д от ПРАВИЛНИКА в тримесечен срок от
датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на :
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда,
2. промяна в общата стойност на активите на фонда,
25
3. придобиване на права по пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент,
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(4) (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) В случаите по ал. 3 до привеждане на активите
на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие със законовите изисквания,
КОМПАНИЯТА не може да придобива за сметка на фонда активи, по отношение на които е
нарушено ограничението.
(5) (нова, с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА може да сключва
от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД репо сделки и обратни репо
сделки с ценни книжа по ал. 1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда, определени към
края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
(6) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) С цел намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
КОМПАНИЯТА може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на
задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок, наричани по-нататък „хеджиращи
сделки”. Условията за сключване на сделките, изискванията и ограниченията към тях се
определят в Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията за
сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки .
(7) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) Сделки по ал. 6 са:
1. (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) сделките с фючърси, търгувани на
регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки на Европейския
съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство
или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за
финансов надзор;
2. (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) сделките с опции, търгувани на
регулирани пазари на ценни книжа в Република България, в държави – членки на Европейския
съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство
или на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за
финансов надзор;
3. форуърдните валутни договори;
4. лихвените суапови сделки.
(8) (нова с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) При сключване на хеджиращи
сделки от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, КОМПАНИЯТА се
ръководи от стратегията за управление на инвестиционния риск и политиката за неговото
намаляване, определени в ал. 9 и ал. 10.
(9) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Основната стратегия на
КОМПАНИЯТА по отношение на управлението на инвестиционния риск е да използва в
максимална степен допустимите от закона хеджиращи инструменти за постигане на
инвестиционната цел, определена в чл. 64а, ал. 2, т. 3 от ПРАВИЛНИКА. При инвестиране в
хеджиращи инструменти КОМПАНИЯТА спазва стриктно изискванията на закона и на
Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фонда. Вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и
управление на риска, свързан с инвестициите на фонда се изготвят от КОМПАНИЯТА
съобразно изискванията на наредбата на Комисията за финансов надзор по ал. 6, утвърждават се
от управителните органи на КОМПАНИЯТА и се представят на заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор.
26
(10) (нова с реш. на ОС от 28.11.2006 г.) Сключването на хеджиращи сделки се
осъществява от КОМПАНИЯТА при постоянна оценка и наблюдение на следните пазарни
рискове: лихвен риск, кредитен риск, валутен риск, риск, свързан с инвестициите в акции. При
оценка на посочените рискове КОМПАНИЯТА се ръководи от Вътрешните правила за
процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.
За оценка на риска на финансовите институции и нефинансовите компании КОМПАНИЯТА
прилага различни модели. В зависимост от получените рeзултати за самостоятелен и
модифициран кредитен риск, респективно рейтинг, се определят и периодично се преразглеждат
от портфолио мениджъра на КОМПАНИЯТА максималните тегла за инвестиции в специфичния
кредитен риск, група или сектор. С тази процедура КОМПАНИЯТА цели да постигне пълен
мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.
Чл. 64в. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на ОС от
10.10.2006 г.-28.11.2006 г. ) (1) Средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат
да бъдат инвестирани във:
1. ценни книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от КОМПАНИЯТА или от свързани с нея лица;
3. ценни книжа, издадени от банката-попечител на фонда, от лицата по чл. 123в, ал. 1 от
КОДЕКСА или от свързани с тях лица.
(2) Активи на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат придобивани от:
1. КОМПАНИЯТА, с изключение на предвидените в КОДЕКСА случаи,
2. управляван от КОМПАНИЯТА фонд за допълнително пенсионно осигуряване,
3. член на управителен или контролен орган на КОМПАНИЯТА,
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от КОДЕКСА или член на управителен или контролен орган на
това лице,
5. свързани лица с лицата по т. 1-4.
(3) ДОБРОВОЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не може да придобива активи от лицата по
ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и ал. 3 не се прилага в случаите на търговия на
ценни книжа на регулиран пазар.
(5) КОМПАНИЯТА не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни
книжа от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ценни книжа чрез
кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран
пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Инвестиционни имоти, собственост на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, не
могат да бъдат ползвани за нуждите на КОМПАНИЯТА и на свързаните с нея лица.
(7) КОМПАНИЯТА И ДОБРОВОЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да придобиват
акции, издадени от един емитент
(8) КОМПАНИЯТА и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно
осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент
или участие, чрез което Компанията или фондовете заедно или поотделно могат да определят
пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин
да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
емитента.
Чл. 64г. (нов с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) (1) (изм. с реш. на ОС от
10.10.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Всички сделки с ценни книжа, свързани с управлението на
активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, с изключение на сделки извън регулиран
пазар с ценни книжа по чл. 64б, ал. 1, т. 1 и т. 11 се изпълняват от инвестиционни посредници въз
основа на договори, сключени с КОМПАНИЯТА. Съдържанието на договорите с
инвестиционните посредници трябва да съответствува на изискванията на закона и на
инвестиционната стратегия и политика на КОМПАНИЯТА.
(2) (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г.
, одобрен с реш. на НС по Протокол №01/16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА задължително сключва
27
договор за инвестиционни консултации относно финансови инструменти с лице, което отговаря
на изискванията на чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 86 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.
(3) (нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г. ) Предложенията за инвестиране на активите на
фонда се правят от инвестиционните консултанти на КОМПАНИЯТА въз основа на анализ на
пазара и оценка на риска съобразно с Вътрешните правила за процедурите за наблюдение,
измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда. Решенията за сключване на
инвестиционните сделки се вземат в съответствие с Инвестиционната политика на
КОМПАНИЯТА и принципите за инвестиране на активите на фонда, приета от управителните
органи на КОМПАНИЯТА.
Чл. 64д. ( нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-19.12.2006 г., изм. с реш. на
УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.)
(1) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Не повече от 10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани
в ценни книжа, издадени от един емитент и свързани с него лица. Ограничението не се прилага
за инвестициите в ценни книжа по чл. 64б, ал. 1, т. 1 и 11.
(2) Не повече от 30 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро.
(3) Не повече от 70 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по
които съставляват държавен или държавногарантиран дълг.
(4) Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани в акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по
реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел , както и в права по пар. 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени
при увеличаване на капитала на дружеството;.
(5) Не повече от 25 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани в общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за
общинския дълг.
(6) Не повече от 45 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани в банкови депозити, като инвестициите в банкови депозити в една банка не
могат да превишават 5 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(7) Не повече от 40 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да
бъдат инвестирани в ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации,
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
(8) (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС
по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Не повече от 65 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в корпоративни облигации, извън посочените
в чл. 64б, ал. 1, т. 6, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа .
(9) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в обезпечени корпоративни облигации по чл.
64б, ал. 1, т. 9.
(10) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Не повече от 55 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 64б, ал. 1, т. 2 и т. 10,
като не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат
инвестирани в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също
управляващо дружество.
(11) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ
28
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 64б, ал. 1, т. 16,
като инвестицията в един имот не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда.
(12) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
(13) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) КОМПАНИЯТА може да инвестира
не повече от 55 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в ценни книжа по
чл. 64б, ал. 1, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14.
(14) (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 64б, ал. 1, т. 7.
Чл. 64е. ( нов с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г.) КОМПАНИЯТА е длъжна до
31 март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и
структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
Изискванията относно съдържанието на тази информация, определянето и публичното
оповестяване от КОМПАНИЯТА на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са определени с утвърдените от заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор ИЗИСКВАНИЯ към рекламните и писмените информационни
материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.
Чл. 65. (1) (допълнена с решение на УС от 08.02.2002г., одобрено с решение на НС от
24.06.2002г., изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Доходът от управление на активите
на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се отчита и разпределя при приключване на всеки
месец с решение на управителните органи на КОМПАНИЯТА до 20-то число на следващия
месец.
(2) Отчитането на доходността се извършва в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и другите приложими нормативни актове.
(3) Не по-малко от 90% (деветдесет на сто) от реализирания доход от инвестиции за
съответния период се разпределя по индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
(4) Отчетената доходност се разпределя по индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА пропорционално на дела им и на промяната на дела им чрез всички вноски и тегления в
активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за всеки ден от периода, за който се
разпределя доходност.
(5) (нова, с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Разпределянето на доходите от управление на активите на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, по реда и начина, предвидени в този член, се прилага до
30 Юни 2004 год., включително.
Чл. 65а. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от
23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) От 1 юли 2004 г.
доходът от управление на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се отчита и
разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица след удържане на
инвестиционната такса.
(2) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 юли 2004 год. изчисляването и
обявяването на стойността на един дял на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, както и
воденето на индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, се извършва, съгласно
изискванията на КОДЕКСА, Наредбата за начина и реда на оценка на активите и пасивите на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества,
на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял
29
и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, приложимата законова и
подзаконова нормативна уредба и този ПРАВИЛНИК.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г., изм. с реш.
на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.)
Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
Стойността на един дял може да бъде различна всеки работен ден – по-висока или по-ниска от
тази на предходния работен ден.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял по ал.3 се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда към края на
предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) В деня на
първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове стойността на
един дял е равна на един лев.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял за текущия ден се обявява до 18 часа на всеки работен ден в офисите и в уеб-
страницата на КОМПАНИЯТА.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 г.) Стойността
на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Чл. 66. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) За извършване на дейността по допълнително
доброволно пенсионно осигуряване КОМПАНИЯТА отчислява такси и удръжки в съответствие
със КОДЕКСА.
Чл. 67. (1) (изм. с реш. на ОС от 19.12.2006 г., изм. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г.
и реш. на НС № 16 от 08.06.2007 г., изм. с реш. на УС № 1 от 19.01.2009 г. и реш. на НС № 1
от 20.01.2009 г.) При сключване на осигурителен договор за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
се заплаща встъпителна такса в размер на:
а/ 10 (десет) лева – по договор за индивидуално доброволно пенсионно осигуряване и по
договор за доброволно пенсионно осигуряване с ОСИГУРИТЕЛ/ ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, извън
случаите по б. „б” и б. „в”;
б/ 4,50 лв (четири лв и петдесет ст.) – по договор за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване с ОСИГУРИТЕЛ/ ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, осигуряващ между 1 000 /хиляда/ лица и
3 000 /три хиляди/ лица и с поето задължение да направи 12 или повече месечни осигурителни
вноски;
в/ (нова с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008 г.) 0 лв
(нула лв.) – по договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с
ОСИГУРИТЕЛ/ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, осигуряващ не по-малко от 3 000 /три хиляди/ лица.
(2) (изменена с решение на УС от 08.02.2002т., одобрено с решение на НС от
24.06.2002 г., изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.)
Встъпителната такса по ал. 1, б. «а» и «б» се удържа еднократно от първата вноска на
осигуреното лице.
Чл. 68. (1) (изм. с решение на УС от 08.02.2002г., одобрено с решение на НС от
24.06.2002 г. изм. и доп. с решение на ОС на акционерите от 15.09.2003 г., изм. с реш. на ОС
от 29.03.2004 г.) За осъществяване на управлението на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
КОМПАНИЯТА удържа процент от всяка осигурителна вноска както следва:
1. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 19.12.2006 г., изм. с
реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и реш. на НС № 16 от 08.06.2007 г., изм. с реш. на УС № 26
от 06.07.2007 г. и реш. на НС № 20 от 09.07.2007 г., изм. с реш. на УС № 1 от 19.01.2009 г. и
30
реш. на НС № 1 от 20.01.2009 г.) при договор с ОСИГУРИТЕЛ с вноска, ненадвишаваща
размера на данъчното облекчение, или при договор с ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ – юридическо лице:
а/ с осигурени лица по договора не по-малко от 1 000 /хиляда/ лица и не повече от 3 000
/три хиляди/ лица и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи
12 или повече месечни осигурителни вноски – 1 % от осигурителната вноска,
б/ (изм. с реш. на УС № 29 от 30.07.2007 г. и реш. на НС № 23 от 03.08.2007 г., изм. с
реш. на УС № 1 от 19.01.2009 г. и реш. на НС № 1 от 20.01.2009 г.) с осигурени лица по
договора над 3 000 /три хиляди/ лица и не повече от 10 000 /десет хиляди/ лица и с поето
задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни
осигурителни вноски – 0,8 % от осигурителната вноска,
в/ с осигурени лица по договора над 10 000 /десет хиляди/ лица – 0,5 % от осигурителната
вноска;
г/ (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.) във
всички останали случаи – 4,50 % от осигурителната вноска.
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 19.12.2006 г.,
изм. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и реш. на НС № 16 от 08.06.2007 г., изм. с реш. на УС
№ 26 от 06.07.2007 г. и реш. на НС № 20 от 09.07.2007 г., изм. с реш. на УС № 1 от 19.01.2009
г. и реш. на НС № 1 от 20.01.2009 г.) при договор с ОСИГУРИТЕЛ, с вноска, надвишаваща
размера на данъчното облекчение:
а/ с осигурени лица по договора не по-малко от 1 000 /хиляда/ лица и не повече от 3 000
/три хиляди/ лица и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи
12 или повече месечни осигурителни вноски – 0,8 % от осигурителната вноска,
б/ (изм. с реш. на УС № 29 от 30.07.2007 г. и реш. на НС № 23 от 03.08.2007 г., изм. с
реш. на УС № 1 от 19.01.2009 г. и реш. на НС № 1 от 20.01.2009 г.) с осигурени лица по
договора над 3 000 /три хиляди/ лица и не повече от 10 000 /десет хиляди/ лица и с поето
задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни
осигурителни вноски – 0,6 % от осигурителната вноска ,
в/ с осигурени лица по договора над 10 000 /десет хиляди/ лица – 0,5 % от осигурителната
вноска;
г/ във всички останали случаи – 3,50 % от осигурителната вноска.
3. при индивидуален договор или договор с ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ – физическо лице с
размер на вноската до 10 000 лв. – 3,5% от осигурителната вноска;
4. при индивидуален договор или договор с ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ – физическо лице с
размер на вноската над 10 000 лв. – 3,25% от осигурителната вноска.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Удръжката от всяка осигурителна вноска се
извършва служебно, като с получената нетна сума се заверява индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ. Когато встъпителната такса се удържа от първата вноска, удръжката
като процент от осигурителна вноска се начислява върху вноската, намалена с размера на
встъпителната такса.
Чл. 69. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на УС № 26 от 06.07.2007 г. и
реш. на НС № 20 от 09.07.2007 г., изм. с реш. на УС № 8 от 17.03.2009 г. и реш. на НС № 5 от
19.03.2009 г.) Инвестиционната такса е в размер 4.5 % от реализирания доход от инвестирането
на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД..
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на УС № 8 от 17.03.2009 г. и реш. на
НС № 5 от 19.03.2009 г.) При приключване на всеки месец по решение на органите за
управление, КОМПАНИЯТА може да отчислява инвестиционна такса. Инвестиционната
такса се отчислява едновременно с разпределението на реализирания доход по индивидуалните
партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА при приключване на всеки месец.
(3) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на УС № 8 от 17.03.2009 г. и реш. на
НС № 5 от 19.03.2009 г.) Редът за отчисляването на инвестиционната такса съгласно ал. 2 е до 30
юни 2004 год., включително. Считано от 1 юли 2004 год., включително, инвестиционната такса
се начислява ежедневно като задължение, съответно като вземане на ФОНДА, преди определяне
31
на нетната стойност на активите на ФОНДА и се превежда по сметка на КОМПАНИЯТА от
паричните средства на ФОНДА до 5 /пето/ число на текущия месец за предходния месец, по ред
и начин, съгласно КОДЕКСА и действащата подзаконова нормативна уредба по неговото
прилагане.
Чл. 70. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) С осигурителните договори могат да се
договарят допълнителни такси върху натрупаните средства по индивидуалната партида на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в следните случаи:
1. (допълнена с решение на УС от 08.02.2002 г. одобрено с решение на НС от
24.06.2002 г., изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) при всяко изтегляне (изцяло или частично) на
натрупани средства по индивидуалната партида преди придобиване на право на лична пенсия за
старост или за инвалидност;
2. (допълнена с решение на УС от 08.02.2002 г. одобрено с решение на НС от
24.06.2002 г.) при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида в друг
доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
3. (нова, приета с решение на УС от 08.02.2002 г., одобрено с решение на НС от
24.06.2002 г., изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) когато осигуреното лице поиска извлечение за състоянието на
индивидуалната си партида повече от веднъж годишно.
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) Не се удържат такси по ал.1, т.1 и 2 в случаите на:
1. (доп. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) прехвърляне или изтегляне поради несъгласие с
изменения в ПРАВИЛНИКА, освен ако направените промени, произтичат от изменения в
нормативната уредба;
2. при преобразуване или прекратяване на КОМПАНИЯТА или ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. изплащане на средства на наследниците на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или
ПЕНСИОНЕР.
(3) (изменена с решение на УС от 08.02.2002г. одобрено с решение на НС от
24.06.2002г, изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009
г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г.) Размерът на таксите по ал.1 е:
1. по т.1 от ал.1 – 0,5% от изтеглената сума, но не по-малко от 2 лв. и не повече от 20 лева;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.- 25.05.2004 год.) по т.2 от ал.1 – 20лв,
пропорционално на натрупаните суми по всеки от сключените от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или в
негова полза договори, по които се прехвърлят средства ;
3. (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) по т.3 от ал.1 – 3 лв. за извлечение.
(4) (отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.).
(5) (нова, приета с решение на УС от 08.02.2002г. одобрено с решение на НС от
24.06.2002г) Компанията не удържа такса в следните случаи:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) при изплащане на допълнителна пенсия, както и
при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при придобиване право на
пенсия;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) при плащания на наследници.
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) при прехвърляне на средства за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване от друго пенсионноосигурително дружество.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕНСИИ
МОЛБА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
Чл. 71. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) При придобиване на право на допълнителна пенсия за старост от ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава писмена молба до КОМПАНИЯТА. С
32
молбата се представя документ за самоличност (лична карта), лична осигурителна карта и
документ, удостоверяващ отпускане /изменение/ на лична пенсия за осигурителен стаж и
възраст.
Чл. 72. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) При придобиване на право на
допълнителна пенсия за ИНВАЛИДНОСТ, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, имащо право на инвалидна
пенсия съгласно ПРАВИЛНИКА, подава писмена молба до КОМПАНИЯТА. Към молбата се
прилага решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), съдържащо данни за
степента на загубена работоспособност, причината за тази загуба, датата на инвалидизирането и
срока на инвалидизирането.
(2) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 73. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) При СМЪРТ на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на
ПЕНСИОНЕР всеки от наследниците на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА подава
писмена молба до КОМПАНИЯТА за отпускане на наследствена пенсия или за еднократно или
разсрочено изплащане на натрупаната сума. Към молбата се прилагат:
1. акт за смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА;
2. удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация или кметството;
3. удостоверение за граждански брак;
4. акт за раждане на непълнолетни наследници;
5. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) документи, удостоверяващи наследствени права, които
КОМПАНИЯТА би могла да изиска с оглед установяване на наличието на наследствените
права, например : за децата – декларация, че не са осиновени; за родителите – декларация, че
не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители –
удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината.
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 74. Преди да одобри отпускането на допълнителни пенсии или на други плащания,
КОМПАНИЯТА може да поиска от ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА или наследниците допълнителна
информация или документи, необходими за конкретния случай, и ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА или
наследниците са длъжни да изпълнят тези изисквания.
РЕД, ПРОЦЕДУРА И СРОКОВЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 75. (1) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да подават жалби срещу издадени от
изпълнителните директори на КОМПАНИЯТА разпореждания:
1. за отпускане на пенсии;
2. за еднократно или разсрочено изплащане на натрупани суми по индивидуалната партида;
3. за отказ или неправилно определяне на осигурителните плащания;
4. с които се нарушават други техни права.
(2) Жалбите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се подават до Управителния съвет на
КОМПАНИЯТА, който се произнася по тях с мотивирано решение в едномесечен срок от
регистрирането им в КОМПАНИЯТА.
(3) Решението на Управителния съвет по горната алинея е окончателно.
(4) Решението на Управителния съвет по ал.3 може да бъде обжалвано по съдебен ред.
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИИ
Чл. 76. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) Молбите за отпускане на допълнителни
пенсии, придружени с всички документи, посочени съответно в чл. 71, чл. 72 и чл. 73 се
разглеждат и решават в срок до един месец от датата на регистриране на молбите в
КОМПАНИЯТА.
(2) При установени грешки или пропуски в молбите за отпускане на допълнителни пенсии
и придружаващите ги документи, както и при необходимост от представяне на нови документи,
КОМПАНИЯТА извършва преглед на документите и уведомява ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за
33
констатирани грешки или пропуски, както и за липсващи документи в срок от 15 (петнадесет)
работни дни, считано от датата на депозиране на молбата за отпускане на допълнителна пенсия.
(3) КОМПАНИЯТА предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА подходящ срок, който не
може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни за отстраняване на констатирани грешки и
пропуски, както и за допълване на необходимите документи.
(4) В случаите по ал.2 и ал.3 едномесечният срок по ал.1 започва да тече от датата на
представяне на необходимите документи и/или отстраняване на нередностите в представените
документи.
(5) Молбите за отпускане на допълнителни пенсии се разглеждат и се одобряват от
изпълнителните директори на КОМПАНИЯТА.
Чл. 77. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г, изм. с реш. на ОС от30.04.2004г.-
10.05.2004г.- 25.05.2004 год.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на допълнителна пенсия
за старост при условията, посочени в чл.27 от настоящия ПРАВИЛНИК.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004 г.) Наследниците придобиват право на допълнителна
наследствена пенсия от датата на смъртта на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА.
(3) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ придобива право на допълнителна инвалидна пенсия от датата
на инвалидизирането и за срока на инвалидизирането, посочен в заключението на съответната
териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
(4) (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Размерът на допълнителните пенсии се определя към датата на
подписване на пенсионния договор.
(5) (предишна ал.4 изм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Допълнителните пенсии се отпускат, считано от
първия ден на първия месец след датата на подписване на пенсионния договор.
ПЕНСИОННИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ДОГОВОРИ
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 77а. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г.) (1) При придобиване право на пенсия,
съгласно условията по този Правилник, между КОМПАНИЯТА и ПЕНСИОНЕРА се сключва
пенсионен договор.
(2) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.-28.11.2006 г. ) Пенсионният договор
задължително съдържа:
1. наименование, седалище, адрес на управление, търговска регистрация, единен
идентификационен код /ЕИК/ на КОМПАНИЯТА, както и номер и дата на притежаваната от нея
пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;
2. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) наименованието и кода на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. имената и личните данни на пенсионера;
4. (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) данни за наследниците;
5. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
6. срока на получаване на пенсията;
7. реда и начина за изплащане на пенсията;
8. права на наследниците на ПЕНСИОНЕРА, както и имена, ЕГН, постоянен и настоящ
адрес на наследниците;
9. реда и начина за предоставяне на информация на ПЕНСИОНЕРА;
10. разходи по изплащането на пенсията;
11. условията за прекратяването на договора.
ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
34
Чл. 77б. (нов с реш. на ОС от 29.03.2004г) (1) Измененията и допълненията в условията
на пенсионния договор се правят само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена
форма при спазване на действащото законодателство.
(2) Измененията и допълненията в пенсионния договор влизат в сила от момента на
подписването на допълнителните споразумения към тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЕНСИОННИЯ ДОГОВОР
(загл. ново с реш. на ОС от 29.03.2004г)
Чл. 77в.(нов с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на УС по Протокол
№20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш.
на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от
23.10.2009 г.) Пенсионният договор се прекратява задължително при наличието на едно от
следните основания:
1. при смърт на ПЕНСИОНЕРА;
2. с изчерпване на средствата по индивидуалната партида на ПЕНСИОНЕРА по пенсионен
договор с отпусната допълнителна срочна пенсия;
3. с изтичане на срока, за който е отпусната допълнителната срочна пенсия.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 78. (1) (изменена и допълнена с решение на УС от 08.02.2002г. одобрено с решение
на НС от 24.06.2002г.) Пенсиите се превеждат до 15-то число от месеца за предходния месец по
лична банкова сметка, посочена от лицето в молбата за пенсия.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Разходите по изплащането на допълнителните пенсии по банков път са за сметка на
КОМПАНИЯТА.
(3) (отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
(4) Неполучени в срок пенсии не по вина на КОМПАНИЯТА се изплащат при
поискването им. За този срок КОМПАНИЯТА не дължи законна лихва.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 79. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) (1) До 30 Юни 2004 год., включително,
пенсиите се актуализират всеки три месеца въз основа на остатъка от натрупаната сума по
индивидуалната партида на базата на разпределената доходност от инвестициите през
предходното тримесечие, в съответствие с решението на управителните органи на
КОМПАНИЯТА и актюерските изчисления.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004 г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.,
в сила до 31 юли 2005 г., включително) Считано от 1 Юли 2004 год., размерът на изплащаните
пенсии се актуализира на всеки календарен месец.
(3) (нова с реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г., в сила от 1 август 2005 г., изм. и
доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
20 от 23.10.2009 г.) Считано от 1 август 2005 г. размерът на изплащаните пенсии се актуализира
на всеки шест месеца, съответно към първия работен ден на месец август и месец февруари
всяка година въз основа на остатъка от натрупаната сума по индивидуалната партида; периодът
от време, който остава до края на срока на пенсията, както и действащите актюерски разчети.
(4) (нова с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г.,
одобрен с реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) При постигане на доходност от
инвестиране на активите на ФОНДА за съответния период, която е по-ниска от техническия
лихвен процент, одобрен от зам. председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен
35
надзор”, КОМПАНИЯТА може да вземе решение за актуализация на размера на пенсията на
всеки един пенсионер за сметка на средствата по индивидуалната партида на ПЕНСИОНЕРА с
коефициент единица в полза на същия, което означава запазване на размера на пенсията от
предходната актуализация, съгласно ал. 6, б. “б”.
(5) (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Актуализацията на размера на пенсията по ал. 4 се извършва
само за тези ПЕНСИОНЕРИ, които са дали своето съгласие по реда на ал. 6, а за заварените
случаи към датата на влизане в сила на разпоредбата – само за ПЕНСИОНЕРИТЕ, които са
подписали анекс към пенсионния договор, уреждащ тази възможност. В случай че
ПЕНСИОНЕРЪТ не е съгласен да се извърши актуализация на размера на пенсията му по ал. 4,
размерът на пенсията се намалява с цел осигуряване на изплащането на допълнителната срочна
пенсия от КОМПАНИЯТА за избрания от ПЕНСИОНЕРА срок, но във всички случаи до
изчерпване на средствата по партидата на ПЕНСИОНЕРА.
(6) (нова с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) За случаите по ал. 4, при сключване на пенсионния договор
ПЕНСИОНЕРЪТ с отпусната срочна допълнителна пенсия има право на избор на една от двете
възможности:
а/ намаляване размера на пенсията и запазване на определения по пенсионния договор срок за
получаване на пенсията, но във всички случаи до изчерпване на средствата по индивидуалната
му партида; или
б/ запазване на размера на пенсията от предходната актуализация по ал. 3 и за следващия
шестмесечен период и намаляване на срока на получаване на пенсията до изчерпване на
средствата по партидата на ПЕНСИОНЕРА.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СУМИ ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ПАРТИДИ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ
(отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г)
Чл.80. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.81. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.82. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
Чл.83. отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
МЕТОДИ И ЧЕСТОТА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД
Чл. 84. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се инвестират само в
определените от КОДЕКСА инвестиционни инструменти.
(2) Методите и начинът на оценка на активите се извършва в съответствие с Наредба,
приета от Комисията за финансов надзор.
(3) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Оценката на активите и пасивите на
фонда се извършва от КОМПАНИЯТА в края на всеки месец, едновременно с разпределението
на доходността от инвестициите.
(4) Текущо оценката на активите се приема от управителните органи на КОМПАНИЯТА,
а ежегодно – от Общото събрание на акционерите на КОМПАНИЯТА.
(5) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.) До 30 Юни 2004 год., включително, редът и
начина за оценка на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва съгласно
предходните алинеи на настоящия член.
36
(6) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
Редът и начинът за оценка на активите и пасивите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД,
както и определянето на стойността на нетните активи на фонда от 1 Юли 2004 год. се извършва
в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти,
КОДЕКСА, Наредбата за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността
на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди на Комисията за финансов надзор,
правилата за оценка на активите и пасивите на КОМПАНИЯТА и управляваните от нея фондове,
одобрени от Комисията за финансов надзор и приложимата законова уредба .
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) От 1 Юли 2004 год., оценката на
активите и пасивите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва от КОМПАНИЯТА
всеки работен ден.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., в сила от 01.07.2004 год., изм. с
реш. на ОС от 28.11.2006 г.) В задължителните за приемане Правила за оценка на активите и
пасивите на КОМПАНИЯТА и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, утвърждавани от Управителният съвет на КОМПАНИЯТА и одобрявани от
заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор”, се посочват конкретните методи за оценка на активите и пасивите на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл. 85. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА има за предмет на
дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване, уредено в КОДЕКСА.
(2) КОМПАНИЯТА не може да извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с
дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.
(3) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА няма право да
участва в граждански дружества и в търговски дружества като неограничено отговорен
съдружник, както и да придобива акции в други пенсионноосигурителни дружества.
(4) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА не може да предоставя на трети
лица информацията, с която разполага за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ,
ОСИГУРИТЕЛИТЕ и ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ, освен при поискване от компетентните
органи и в съответствие с действащото законодателство.
(5) (изм. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.) КОМПАНИЯТА не може да получава, както и да
предоставя, заеми от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД или да бъде
гарант на трети лица с активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(6) КОМПАНИЯТА управлява средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД само
в рамките на предмета на неговата дейност и в интерес на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
(7) (нова – с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Компанията не поема ангажименти за постигане на конкретен
размер на бъдещ доход от инвестиране на активите на фонда.
Чл. 86. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г) КОМПАНИЯТА развива своята дейност
съгласно разпоредбите на КОДЕКСА и в съответствие с устава си и този ПРАВИЛНИК.
Чл. 87. КОМПАНИЯТА е длъжна:
1. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да изпълнява дейността си в съответствие със
КОДЕКСА;
2. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да запознава ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА,
ОСИГУРИТЕЛИТЕ и ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ с ПРАВИЛНИКА и с всички негови
изменения;
37
3. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
извлечения от техните индивидуални партиди;
4. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да предоставя на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ при поискване информация за състоянието на индивидуалната партида,
разпределената доходност и за произтичащите от набраните средства пенсионни права;
5. да изплаща допълнителните пенсии на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответствие с
осигурителните договори;
6. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да изплаща или превежда натрупаните суми по
индивидуалната партида в друго лицензирано пенсионноосигурително дружество в съответствие
с осигурителния договор, ПРАВИЛНИКА и нормативните актове;
7. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да не взима едностранни решения, нарушаващи
правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, на ОСИГУРИТЕЛИТЕ и ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ;
8. да не рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента, както и бъдеща
доходност;
9. да не включва в рекламната си дейност лотарии;
10. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) да не изплаща от ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД или от КОМПАНИЯТА други суми или добавки, освен предвидените в КОДЕКСА
пенсии, еднократни или разсрочени изплащания на натрупаните суми по индивидуалните
партиди;
11. (изм. с реш. на ОС от 26.09.2005 г.) да не предоставя, предлага или обещава под
каквато и да е форма на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА специални привилегии, подаръци, услуги или
други облаги при или по повод промяна на участието при условията и по реда на Наредба № 3 от
24.09.2003 г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество.
Чл. 88. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА организира и
осъществява счетоводството и съставя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и разпоредбите на КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА води отделно счетоводство на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и съставя отделен финансов отчет за него.
Чл. 89. (1)(изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г.) КОМПАНИЯТА създава
общи резерви по реда на Търговския закон и пенсионен резерв по ред, определен от Комисията за
финансов надзор с Наредба № 19 от 8 декември 2004 г. за реда за създаване на пенсионни
резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд
и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(2) (отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.) С
пенсионния резерв по ал. 1 се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по-дълго
от предварителните актюерски разчети.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА не разпределя
дивиденти на своите акционери преди формирането на резервите.
Чл. 90. (1) КОМПАНИЯТА е длъжна да сключи договор с един или повече лицензирани
инвестиционни посредници за извършването на сделки с ценни книжа, свързани с управлението
на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) Изборът на инвестиционен посредник се одобрява от органите на управление на
КОМПАНИЯТА. Отношенията между пенсионноосигурителното дружество и инвестиционния
посредник (посредници) се уреждат с писмен договор.
Чл. 91. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА съхранява паричните си средства и други ценни книжа, както и
тези на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в банка-попечител, която извършва плащанията
за сметка на КОМПАНИЯТА и на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Отношенията между банката-попечител по ал. 1 и
КОМПАНИЯТА се уреждат с писмен договор.
38
Чл. 92. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) КОМПАНИЯТА може да ползва заеми в
съответствие с КОДЕКСА.
Чл. 93. (1) изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА може да
сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г., изм. – 25.05.2004 год.)
Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат
заявления за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН
ФОНД от името и за сметка на КОМПАНИЯТА, както и да извършват други дейности по
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съгласно сключения с КОМПАНИЯТА писмен
договор.
(3) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При осъществяване на дейността си
осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да спазват принципа на
доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор,
както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителните дружества.
(4) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Не може да бъде осигурителен
посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва
охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или
акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Работодателят не може да бъде
осигурителен посредник на КОМПАНИЯТА по отношение на своите работници и служители.
(6) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) Осигурителният посредник, както и
лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не могат да работят за
повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА уведомява
Комисията за финансов надзор за сключването или прекратяването на всеки договор с
осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физически лица от осигурителен
посредник – юридическо лице, в 14-дневен срок.
(8) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004 г., изм. с реш. на ОС от 28.11.2006 г.)
Комисията за финансов надзор включва осигурителните посредници и упълномощените лица в
общия регистър на осигурителните посредници.
(9) (предишна ал. 2, изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) КОМПАНИЯТА
снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността
им. Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.
Чл. 94. КОМПАНИЯТА може да създава и участва в сдружения с нестопанска цел за
представяне на общи интереси и за реализация на общи проекти съвместно с други пенсионно
осигурителни дружества.
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
(Загл.изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 95. (1) Правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
са лични.
(2) Пенсионните права се наследяват.
Чл. 96. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.) Осигуряването в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
дава право на получаване на една от посочените видове допълнителни пенсии:
1. пожизнена пенсия за старост;
39
2. срочна пенсия за старост – от 3 до 15 години по избор на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
3. пожизнена инвалидна пенсия;
4. срочна инвалидна пенсия със срок – срока на инвалидизирането;
5. наследствена пенсия за наследници на починало ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
6. наследствена пенсия за наследници на починал ПЕНСИОНЕР.
Чл. 97. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване право на лична
допълнителна пенсия за старост от ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД , ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ има право на избор между:
1 пожизнена пенсия за старост;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) срочна пенсия за старост – от 3 до 15 години по избор на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ;
3. еднократно изплащане на натрупаната сума по индивидуалната му партида;
4. разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната му партида.
(2) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При придобиване на право на лична допълнителна
пенсия за инвалидност ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право в зависимост от решението на
териториалната експертна лекарска комисия на:
1. пожизнена инвалидна пенсия;
2. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) срочна инвалидна пенсия – със срока на инвалидизирането;
3. еднократно изплащане на натрупаната сума по индивидуалната му партида;
4. разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната му партида.
(3) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При СМЪРТ на ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или на
ПЕНСИОНЕР на наследниците на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или на ПЕНСИОНЕРА се дължат:
1. (изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 20 от 23.10.2009 г. ) срочна наследствена пенсия – от 3 до 15 години по избор на
всеки наследник – на лицата, посочени в осигурителния договор, съответно в пенсионния
договор;
2. еднократно изплащане на дела им от натрупаната сума по индивидуалната партида на
починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или от остатъка от натрупаната сума по индивидуалната
партида на починалия ПЕНСИОНЕР – на наследниците по закон, ако в осигурителния договор
няма посочени лица с право на наследствена пенсия;
3. разсрочено изплащане на дела им от натрупаната сума по индивидуалната партида на
починалото ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или от остатъка от натрупаната сума по индивидуалната
партида на починалия ПЕНСИОНЕР – на наследниците по закон, ако в осигурителния договор
няма посочени лица с право на наследствена пенсия.
Чл. 98. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Внасянето на осигурителни вноски от
ОСИГУРИТЕЛЯ не задължава ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ да прави лични вноски.
Чл. 99. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ или ПЕНСИОНЕРА
имат право да се разпореждат със средствата в индивидуалните си партиди при условията и по
реда на КОДЕКСА и този ПРАВИЛНИК.
Чл. 100. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, което е правило
лични вноски, може да прехвърли натрупаните по индивидуалната си партида средства от лични
вноски или част от тях на съпруг или съпруга и на роднини до втора степен, при спазване на
изискванията на КОДЕКСА.
Чл. 101. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право да
прехвърли натрупаните от лични вноски суми по индивидуалната си партида или на част от тях в
друг доброволен пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително
дружество при спазване изискванията на Наредба на Комисията за финансов надзор за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество и посочени в този ПРАВИЛНИК.
40
(2) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право да изтегли по
всяко време натрупаните от лични вноски суми по индивидуалната си партида при спазване на
условията на този ПРАВИЛНИК.
Чл. 102. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ не може да
изтегли средствата по индивидуалната си партида, натрупани от вноски за сметка на
ОСИГУРИТЕЛ преди придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.
(2) (нова с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ не може да прехвърли внесените в негова полза за сметка на
ОСИГУРИТЕЛ средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, ако е налице
такова ограничение в осигурителния договор. Когато се прекрати осигурителния договор или
трудовият договор с РАБОТОДАТЕЛЯ или служебното правоотношение или договорът за
управление и контрол с ОСИГУРИТЕЛЯ, предвиденото в осигурителния договор ограничение не
се прилага.
(3) (предишна ал.2 – изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от
30.04.2004г.-10.05.2004г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ не може да изтегли или да прехвърли
внесените в негова полза за сметка на ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ средства за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, ако е налице такова ограничение в осигурителния договор.
Когато се прекрати осигурителния договор с ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, предвиденото в него
ограничение не се прилага.
Чл. 103. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При писмено изразено желание
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право на информация за натрупаните средства по индивидуалната
партида, за доходността от тяхното управление, за произтичащите от набраните средства
пенсионни права. Информацията се предоставя в срок до един месец от получаване на молбата.
(2) При смърт на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ правото по ал. 1. се придобива от неговите
наследници.
(3) (отм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 104. (изм с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) (1) При несъгласие с изменения и допълнения в ПРАВИЛНИКА, освен ако
измененията не произтичат от промяна на нормативната уредба ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат
право да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида в друг пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество по реда в този ПРАВИЛНИК.
(2) (нова с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) При условията на ал.1,
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, имат право да прехвърлят натрупаните средства от лични вноски. В
случай, че не предвидено ограничение за прехвърляне на натрупаните средства по партидата в
осигурителния договор с ОСИГУРИТЕЛ или ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА,
могат да прехвърлят всички натрупани средства.
Чл. 105. (изм с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА са задължени да
изразят писмено съгласието си за доброволно пенсионно осигуряване от ОСИГУРИТЕЛ и/или
ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ чрез предварително подписване на декларация по образец.
Чл. 106. (изм с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА са задължени в 15-
дневен срок да уведомят писмено КОМПАНИЯТА за изменения в адреса за кореспонденция и за
промяна на ОСИГУРИТЕЛЯ при осигуряване с вноски от ОСИГУРИТЕЛ.
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ОСИГУРИТЕЛИ
(заглавие изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 107. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРИТЕЛИТЕ и ДРУГИТЕ
ОСИГУРИТЕЛИ се задължават да правят осигурителни вноски съгласно условията на
осигурителните договори.
41
Чл. 108. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРИТЕЛЯТ може да прави за своя
сметка осигурителни вноски и за лицата, работещи по договор за възлагане на управление и
контрол.
Чл. 109. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ
ОСИГУРИТЕЛ ежемесечно изпраща в КОМПАНИЯТА поименна информация за размера на
осигурителните вноски за всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ и за всички настъпили промени в състава
на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и в размера на осигурителните вноски.
(2) Справките за ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и месечните осигурителни вноски се изпращат в
КОМПАНИЯТА заедно с превеждането на осигурителните вноски.
Чл. 110. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ
ОСИГУРИТЕЛ обезпечават организационното, счетоводното и информационното обслужване на
осигурителните вноски за своя сметка и на личните осигурителни вноски и ги отразява в справка
като превежда тези вноски в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в срок до 15-то число на
всеки календарен месец за предходния месец.
Чл. 111. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) При сключване на осигурителен договор
ОСИГУРИТЕЛЯТ или ДРУГИЯТ ОСИГУРИТЕЛ получават при поискване заверено копие от
ПРАВИЛНИКА, действащ към датата на сключване на осигурителния договор.
Чл. 112. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) ОСИГУРИТЕЛЯТ не може да откаже осигуряване на работници и служители на
основание на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст,
политически или други убеждения, религия или вяра, членуване в синдикални и други
обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на
психически и физически увреждания.
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл. 113. (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г., доп. с реш. на ОС от 10.10.2006 г.)
Изменения и допълнения в ПРАВИЛНИКА се правят при промени в законовата или
нормативната база на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване или при
необходимост. Изменения и допълнения в ПРАВИЛНИКА се приемат от Общото събрание на
акционерите на КОМПАНИЯТА, а от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз – от управителните органи на КОМПАНИЯТА.
Чл. 114. (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-
10.05.2004г.) Измененията и допълненията на ПРАВИЛНИКА влизат в сила след одобрение от
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
“Осигурителен надзор” .
Чл. 115. (1) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.) КОМПАНИЯТА уведомява
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за конкретните изменения и допълнения в правилника чрез публикация в
два централни ежедневника, както и на уеб-страницата си, в едноседмичен срок от получаване на
решението за одобрение.
(2) отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
(3) отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
(4) отм. с реш. на ОС от 12.12.2003г.
(5) (изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., отм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.)

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Чл. 115а (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Консултативният съвет представлява и
защитава интересите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ във фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
42
Чл. 116. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Консултативният съвет приема правилник за
дейността си в срок от 3 месеца от провеждане на първото си заседание.
Чл. 117. (1) (изм. с реш. на ОС от 29.03.2004г.) Консултативният съвет се изгражда на
основание на чл.242 от КОДЕКСА.
(2) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Предложенията и решенията на Консултативния
съвет имат препоръчителен характер за КОМПАНИЯТА.
Чл. 118. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005г.) (1) В състава на Консултативния съвет
участват:
1. представители на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
2. представители на ОСИГУРИТЕЛИТЕ, и
3. един представител на КОМПАНИЯТА.
(2) Броят на членовете на Консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5 и по-голям
от 11 души, като броят на представителите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ
трябва да е равен или да надвишава броя на представителите на ОСИГУРИТЕЛИТЕ.
(3) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионооосигурително дружество.
(4) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години. Мандатът на членовете на
Консултативния съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал. 3,
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6
месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод
упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни;
4. по тяхна писмена молба до съответния съвет – за представителите на осигурените лица
и на пенсионерите;
5. с решение на осигурителя или на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА – за
определения от нея представител.
(5) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Представителите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на
ПЕНСИОНЕРИТЕ в Консултативния съвет се определят от КОМПАНИЯТА на принципа на
случаен избор, като представителите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се избират между първите 20
лица с най-голям брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от лични вноски
по индивидуалната партида в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД. Представителите на
ОСИГУРИТЕЛИТЕ се определят след покана от КОМПАНИЯТА до ОСИГУРИТЕЛИТЕ, които
правят вноски за най-голям брой ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(6) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Представителят на КОМПАНИЯТА в
Консултативния съвет се определя с решение на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА.
Чл. 119. (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005г.) (1) Консултативният съвет осъществява
следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на КОМПАНИЯТА към ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и
ПЕНСИОНЕРИТЕ на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на ОСИГУРЕНИ
ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИ в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, отправя питания и искания
във връзка с тях до КОМПАНИЯТА и/или други институции и организации, както и съдейства за
уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
43
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
КОМПАНИЯТА по обслужване на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на КОМПАНИЯТА, които
засягат правата на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и ПЕНСИОНЕРИТЕ на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на КОМПАНИЯТА и на
Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича –
до датата, на която мандатът му изтича.
(2) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Консултативният съвет има право на достъп до
документацията на КОМПАНИЯТА, свързана с изпълнение на функциите по ал. 1, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Управителния съвет на КОМПАНИЯТА,
когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до КОМПАНИЯТА за
подобряване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални
условия на КОМПАНИЯТА, необходими за осъществяване на функциите по ал. 1;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от КОМПАНИЯТА;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително на страницата на КОМПАНИЯТА в интернет.
(3) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.-26.09.2005 г.) Консултативният съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия
съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл. 174, ал. 2 от
КОДЕКСА;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на КОМПАНИЯТА, от нейни
служители или осигурителни посредници.
(4) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Консултативният съвет отправя предложенията,
питанията и исканията си по ал. 1 до Управителния съвет на КОМПАНИЯТА.
(5) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Управителният съвет на КОМПАНИЯТА е длъжен
да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет на Консултативния съвет по
чл. 119, ал. 1 от Правилника на първото си заседание след получаването им в КОМПАНИЯТА, да
приема решение по тях и да информира писмено председателя на Консултативния съвет за
решението си в седемдневен срок от датата на заседанието.
(6) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Консултативният съвет осъществява функциите
си в седалището на КОМПАНИЯТА и има адрес за кореспонденция – адресът на управление на
КОМПАНИЯТА.
(7) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Разходите, свързани с осъществяване на
дейността на Консултативния съвет, са за сметка на КОМПАНИЯТА.
(8) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) Членовете на Консултативния съвет не получават
възнаграждение за дейността си.
(9) (нов с реш. на ОС от 22.08.2005г.) За неуредените в Правилника въпроси относно
състав, организация и дейност на Консултативния съвет се прилагат правилникът за дейността
му и Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, приета с Постановление на МС № 29 от 18 февруари 2005 г.
44
ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СУМИ ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ПАРТИДИ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ
(нова с реш. на ОС от 12.12.2003г.)
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ
Чл.120.(1) (изм. с реш. на ОС от 30.04.2004г.-10.05.2004г.) ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА могат
да прехвърлят натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната си партида или част от
тях в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество,
съгласно КОДЕКСА и Наредба за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване
в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионнноосигурително дружество на Комисията за
финансов надзор, в следните случаи:
1. веднъж в рамките на календарната година;
2. при несъгласие с извършени промени в този ПРАВИЛНИК, освен ако тези промени не
произтичат от изменение в нормативната уредба;
3. (нова с реш. на ОС от 06.01.2004г.) при преобразуване и прекратяване на
КОМПАНИЯТА и ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(2) В случаите по ал.1, т.2 ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА могат да прехвърлят средствата си ако
подадат заявления за това в тримесечен срок от уведомлението за извършване на промени в
ПРАВИЛНИКА.
(3) (нова с реш на ОС от 06.01.2004г.) В случаите по ал.1, т.3 ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
могат да прехвърлят средствата си в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество без ограничения ако подадат заявление за това в едномесечен
срок от уведомлението за прехвърлянето на индивидуалните им партиди поради преобразуване
или прекратяване на КОМПАНИЯТА или на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(4) (нова с реш на ОС от 06.01.2004г.) За ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, които не са упражнили
правото си по ал.1, т.3 в определения едномесечен срок, се счита, че са потвърдили участието си
в доброволния пенсионен фонд, в който са прехвърлени индивидуалните им партиди в резултат
на преобразуването или на прекратяването на КОМПАНИЯТА или на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД.
(5) (предишна ал.3) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право не повече от веднъж в рамките на
календарната година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от
лични вноски или част от тях по индивидуалната партида в същия или в друг доброволен
пенсионен фонд на съпруг или на роднини по права линия до втора степен.
(6) (предишна ал.4) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да прехвърли натрупаните средства за
сметка на ОСИГУРИТЕЛ или на ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ, ако в осигурителния договор не е
ограничено правото му за прехвърляне.
(7) (предишна ал.5) При прехвърляне на натрупаните средства за сметка на
ОСИГУРИТЕЛ или на ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ в осигурителния договор или допълнителното
споразумение (при наличие на сключен осигурителен договор) се записва изрично характерът на
прехвърлените средства и правата върху тях.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ
Чл.121.Прехвърлянето на натрупани средства по индивидуалната партида в доброволен
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се извършва чрез
45
подаване на заявление по образец до дружеството, управляващо фонда, в който лицето желае да
се прeхвърлят средствата му.
Чл.122. (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г., изм. с
реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/
02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г.,
одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.) (1) Заявлението за прехвърляне се
подава от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез
осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис (електронно заявление).
(2) Преди приемане на заявлението за прехвърляне осигурителният посредник
селегитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) В случаите, когато заявлението за прехвърляне се подава на хартиен носител, подписът
на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка.
Електронното заявление се подписва от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ с квалифициран електронен
подпис.
(4) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в
който желае да премине, а в случай че вече е ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ в този фонд по друг договор
сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила
в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 127, ал.2, при условие, че процедурата за
прехвърляне не е прекратена съгласно чл.126, ал.4.
(5) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е
без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в
осигурителния договор определените за дружеството данни, след което връща незабавно на
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
Когато заявлението и осигурителния договор са подадени като електронен документ, електронни
копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната
поща на лицето, незабавно след получаването им, съответно – в първия работен ден след тази
дата при подаване в извънработно време или в неработен ден.
(7) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които
ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ е регистрирано в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД, към
заявлението се прилагат заверени от него, съответно – сканирани, копия от официалните
документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените
документи и промяната, която те удостоверяват.
(8) При прехвърляне на средства на основание чл.120, ал.5, към заявлението се прилагат
заверени от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, съответно – сканирани, копия от официалните документи,
удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението, за да се избегне увреждане на интересите
му поради неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето актуална писмена
информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него
фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 3б на Наредба № 3 на КФН.
Чл.123 (1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната
партида на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго
46
пенсионноосигурително дружество, за всички лица с подадени заявления за прехвърляне в
рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.
(2) (изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1
пенсионноосигурителните дружества, в които ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА в ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД са подали заявления за прехвърляне, уведомяват писмено КОМПАНИЯТА
за подадените заявления. Към уведомленията се прилагат двата екземпляра на всяко заявление и
документите към него.
(3) (нова, с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/16.01.2012г.) КОМПАНИЯТА приема подаденото заявление за прехвърляне, ако е
с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на
ОСИГУРЕНИТО ЛИЦЕ, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(4) (нова, с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/16.01.2012г.) Когато заявлението за прехвърляне не бъде прието съгласно ал. 3,
дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му
екземпляра и в седемдневен срок уведомява ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ за анулирането с писмо с
обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(5) (предишна ал.3, изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012г., одобрено с реш.
на НС по Протокол № 01/16.01.2012г.)След получаване на уведомлението КОМПАНИЯТА:
1. (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) вписва в електронния регистър на
ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД всички приети заявления за прехвърляне;
2. (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.) попълва определените за нея данни, включително
съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявления или за прехвърляне на
средства, в двата екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;
3. връща попълнените първи екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството,
от което ги е получило, в срок 7 работни дни от получаването им.
(6) (нова, с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал.4 изм. с реш. на УС по
Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Когато
заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, обменът на данни и
кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен
път с квалифициран електронен подпис.
Чл. 124 (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.) (1) КОМПАНИЯТА отказва прехвърляне на
средствата на лице, осигурено в управлявания от нея ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД,
когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) не са изпълнени изискванията по чл.120,
ал.1 -5 от ПРАВИЛНИКА;
2. в осигурителния договор е налице ограничение за прехвърляне.
(2) ( изм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.) КОМПАНИЯТА може да откаже разглеждане на
заявление за прехвърляне, само когато:
1. (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/
13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) имената на лицето или
единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага
КОМПАНИЯТА, и към заявлението не са приложени документите по чл. 122, ал. 7 от
Правилника,
2. (доп. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) в заявлението не е отбелязано изрично
основанието за прехвърляне по чл. 120 ал. 1 и ал.5 от ПРАВИЛНИКА,
47
3. (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) в заявлението не е записан номерът на
осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички
натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение),
отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този
договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства.
4. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
5. (отм. с реш. на ОС от 22.08.2005 г.)
6. (нова , с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) към заявлението не са приложени копия от
документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка – в случаите по чл.120, ал.5.
Чл. 124а (нов – реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г., изм. с реш. на УС по
Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила
от 01.01.2012 г.) (1) ( изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на
НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване
заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и може да
подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 123,
ал. 5, т. 3 от Правилника.
(2) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ подава възражението по ал. 1 до пенсионноосигурителното
дружество, в чийто пенсионен фонд е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който то желае да премине, като към него се прилагат първият екземпляр
на заявлението за прехвърляне на средства и всички писмени доказателства в подкрепа на
възражението, а в случаите на несъответствия по чл.124,ал.2,т.1 и заверени от ОСИГУРЕНОТО
ЛИЦЕ,съответно-сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи съответните
данни.
(3) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 1 с приемо-предавателен протокол на съответното
пенсионноосигурително дружество.
(4) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема
предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си
пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа си изцяло или за част от средствата,
като се произнесе със съгласие за прехвърляне на средствата, или да го потвърди на същото или
на друго основание.
(5) Решението по ал. 4 се изготвя в три еднообразни екземпляра , като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния десен ъгъл
на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(6) В срока по ал. 4 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и
изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по заявленията и
възраженията на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА пенсионноосигурителното дружество излага в
мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(7) ( изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен
документ, ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ може да подаде възражение по електронен път с
квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 1 и ал.2. В този случай
кореспонденцията по ал.3, и ал.6 се осъществява по същия начин.
(8) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество
е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете на чл.125 и сл. от ПРАВИЛНИКА.
Чл.125 (изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 18/
31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.,
48
изм. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/
16.01.2012г.) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в
срока по чл.126, ал.1 от КОМПАНИЯТА, с искане по образец. Искането се подава на хартиен
носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен
посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно – като електронен документ,
подписан с квалифициран електронен подпис на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ.
Чл.126 (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) В срок до 5-то число на месеца, в който
се прехвърлят средствата по чл.127, ал.2, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за
разглеждане на заявлението, лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за
прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено с изключение на случаите, когато такава
не се дължи.
(2) Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в
съответните осигурителни договори. Таксата се заплаща от ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в офис на
дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида.
(3) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и
единния граждански номер на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ,както и вида на фонда, от който желае да
промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на
дружеството в срока по ал. 1
(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по чл.124, ал.1 -2;
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал.1, в случаите когато такава се
дължи;
3. ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ оттегли подаденото заявление по реда на чл.125.
(5) При прекратяване на процедурата по ал.4 лицето може да подаде ново заявление за
прехвърляне.
(6) При прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на ал. 4, заплатената такса
подлежи на възстановяване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в 14 дневен срок от датата по чл.127,ал. 2.
Чл.127.(1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г., изм. с реш. на УС по Протокол № 03/
13.01.2012г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Средствата от
индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне през
съответния месец, по отношение на които процедурата процедурата по прехвърляне не е
прекратена съгласно чл.126, ал.4, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните
фондове..
(2) Средствата от индивидуалните партиди на лицата се прехвърлят от КОМПАНИЯТА на
15-то число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в
първия работен ден, следващ тази дата.
(3) (изм. с реш. на ОС от 06.01.2004г., изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г. , изм. с реш. на
УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в
сила от 01.01.2012 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на
всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на
прехвърлянето.
1. /отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г./
2. /отм.с реш. на ОС от 25.02.2005 г. /
3. /отм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г./
49
4. /отм. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г./
(4) (предишна ал.3, отм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.)
(5) (предишна ал.4, изм. с реш. на ОС от 25.02.2005 г., изм. с реш. на УС по Протокол
№ 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от
01.01.2012 г.) КОМПАНИЯТА, в срок седем работни дни от деня на прехвърлянето, изпраща на
всяко лице, чиито средства е прехвърлила, извлечение от индивидуалната му партида. В
зависимост от избора на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ в заявлението за прехвърляне, извлечението се
изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран
електронен подпис.
(6) (нова, с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 7/ 02.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.) Едновременно с прехвърлянето на
средствата КОМПАНИЯТА изпраща писмена информация за прехвърлените средства на всяко
лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.
Чл. 127а (нов – реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г.) (1) Определеният в тази глава
ред и начин за прехвърляне на натрупаните средства от един фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд не се прилагат при принудително прекратяване
или несъстоятелност на пенсионноосигурителното дружество.
(2) В случаите по ал. 1 в плановете на ликвидатора или на синдика и в плановете за
преобразуване на съответния фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се
определят условията и редът за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА и на ПЕНСИОНЕРИТЕ в съответни фондове, управлявани от други
пенсионноосигурителни дружества.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СУМИ ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ ИЛИ НА
ЧАСТ ОТ ТЯХ
Чл. 128. (1) ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има право да изтегли по всяко време натрупаните от
лични осигурителни вноски суми по индивидуалната партида при спазване на следните условия:
1. да не е започнало да получава пенсия;
2. да е подало молба до КОМПАНИЯТА.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Сумите по ал.1 се изплащат до изтичане на 1-месечен срок от
регистриране на молбата по предходната алинея.
(3) Средствата, натрупани от вноски на ОСИГУРИТЕЛ, могат да се изтеглят от
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА само при придобиване на право на лична пенсия за старост или за
инвалидност .
Чл. 129. (1) Изплащането на средствата от индивидуалната партида се извършва само на
лицето, на чието име е партидата, на неговите наследници или на нотариално упълномощени
представители с изрично пълномощно.
(2) (изм. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от 12.05.2008г.)
Натрупаните суми по индивидуалната партида се изплащат еднократно или разсрочено на
придобилите пенсионни права лица, ако размерът на определената допълнителна пенсия за
първия месец е по-малък от 10% (десет на сто) от минималната месечна работна заплата за
страната към момента на определяне на пенсията.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТА
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(нова с реш. на ОС от 29.03.2004г.)
Чл. 130. (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012 г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Приходите на фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, както и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно пенсионно
осигуряване, осъществявано от лица, регистрирани по законодателството на друга държава
50
членка, които могат в съответствие с това законодателство да осъществяват дейност по
доброволно пенсионно осигуряване, не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане.
(2) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012 г., одобрено с реш. на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г.)Приходите от инвестиране на активите на ДОБРОВОЛНИЯ
ПЕНСИОНЕН ФОНД, разпределени по индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА , не
се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Финансовият резултат на КОМПАНИЯТА се намалява със собствените средства на
КОМПАНИЯТА, с които е покрит недостиг в пенсионните резерви и с приходите от инвестиране
на средствата на пенсонните резерви.
Чл. 131. (1) (изм. с реш. на УС по Протокол № 03/13.01.2012 г., одобрено с реш. на НС
по Протокол № 01/ 16.01.2012г.) Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред,
начин и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Вноските на ОСИГУРИТЕЛИТЕ за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
се признават за разход по ред, начин и в размери, определени със Закона за корпоративното
подоходно облагане.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 132. (стар 120 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., предишен 130 с реш. на ОС
29.03.2004г.) Настоящият Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен
фонд “ДСК – Родина” е съставен на основата и в изпълнение на КОДЕКСА и другите нормативни
актове, регулиращи допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Чл. 133. (стар 121 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., предишен 131 с реш. на ОС от
29.03.2004 год.) За всички неуредени или неупоменати в ПРАВИЛНИКА въпроси се прилагат
разпоредбите на КОДЕКСА и на действащото законодателство.
Чл.134. (нова с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г., отм. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с
реш. на НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г.)
Чл. 135. (стар 122 – изм. с реш. на ОС от 12.12.2003г., предишен 132, изм. с реш. на ОС
от 29.03.2004 год., доп. с реш. на ОС от 25.02.2005 г.-18.03.2005 г., доп. с реш. на ОС от
10.10.2006 г.-28.11.2006 г.-19.12.2006 г., доп. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и реш. на НС
№ 15 от 08.06.2007 г., доп. с реш. на УС № 26 от 06.07.2007 г. и реш. на НС № 20 от
09.07.2007 г., доп. с реш. на УС № 29 от 30.07.2007 г. и реш. на НС № 23 от 03.08.2007 г.,
предишен чл.134 с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г. , одобрен с реш. на НС по
Протокол № 16/17.08.2009 г.) Настоящият ПРАВИЛНИК е приет от Управителния съвет на
Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД на заседание
проведено на 04.09.2000 г. в гр. София. Правилникът е изменен и допълнен на заседание на УС
от 08.02.2002 г., като измененията и допълненията са одобрени от Надзорния съвет на Спестовно
кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” АД с неприсъствен протокол,
подписан на 24.06.2002 г.; изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите на
15.09.2003 г.Правилникът е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от
12.12.2003г и 06.01.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите на
29.03.2004 г., изм. и доп. с реш. на Общо събрание на акционерите от 30.04.2004г.-10.05.2004г.-
25.05.2004 год. и одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 408 от 31.05.2004 год., изм. и доп.
на ОС на акционерите, проведено на 25.02.2005 г.-18.03.2005 г., одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с
решение № 208-ДПФ/28.03.2005 г., изм. и доп. на ОС на акционерите, проведено на 22.08.2005 г.-
26.09.2005 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
Управление “Осигурителен надзор” с решение № 634-ДПФ/11.10.2005 г., изм. и доп. на ОС на
51
акционерите, проведено на 10.10.2006 г.-28.11.2006-19.12.2006 г. г., одобрен от Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с
решение № 1219-ДПФ от 27.12.2006 г. , изм. с реш. на УС № 20 от 08.06.2007 г. и реш. на НС №
16 от 08.06.2007 г., изм. с реш. на УС № 26 от 06.07.2007 г. и реш. на НС № 20 от 09.07.2007 г.,
одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
“Осигурителен надзор” с решение № 928-ДПФ от 20.07.2007 г., изм. с реш. на УС № 29 от
30.07.2007 г. и реш. на НС № 23 от 03.08.2007 г., одобрен от Заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение №
1103-ДПФ/10.08.2007 г., изм. и доп. с реш. на УС № 22 от 09.05.2008 г. и реш. на НС № 7 от
12.05.2008г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
Управление “Осигурителен надзор” с решение № 633-ДПФ/19.06.2008 г., изм. и доп. с реш. на
УС № 1 от 19.01.2009 г. и реш. на НС № 1 от 20.01.2009 г., изм. с реш. на УС № 8 от 17.03.2009 г.
и реш. на НС № 5 от 19.03.2009 г. одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 308 – ДПФ/30.03.2009 г.,
изм. и доп. с реш. на УС по Протокол №20/30.07.2009 г., одобрен с реш. на НС по Протокол №
16/17.08.2009 г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 24 от 23.10.2009 г., одобрен с реш. на
НС по Протокол № 20 от 23.10.2009 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за
финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с Решение № 968 –
ДПФ/30.11.2009г , доп. с реш. на УС по Протокол № 15 от 27.09.2010 г., одобрен с реш. на НС по
Протокол № 9 от 28.09.2010 г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 685/29.10. 2010г.; изм. и
доп. с реш. на УС по Протокол № 18/ 31.10.2011г., одобрено с реш на НС по Протокол № 07/
02.11.2011г., изм. и доп. с реш. на УС по Протокол № 03/ 13.01.2012г., одобрено с реш на НС по
Протокол № 01/ 16.01.2012г., одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” с решение № 117 – ДПФ / 14.02.2012г.
………………………………….
НИКОЛАЙ БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
ПОК „ДСК-РОДИНА” АД
………………………………….
НИКОЛАЙ МАРЕВ
ЧЛЕН НА УС И
ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПОК „ДСК-РОДИНА” АД
………………………………….
РУМЯНА СОТИРОВА
ЧЛЕН НА УС НА
ПОК „ДСК-РОДИНА” АД