Продължете към съдържанието

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

4.3 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

За компанията

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и пет годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят над 170 служители и над 600 осигурителни посредника в цялата страна.

В края на 2020 г. активите под управление на дружеството са 1 893 835 000 лв.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от компанията е 501 557.

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с ПОК „Съгласие“ АД?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис;

Работно време – офиси: няма информация;

Офиси с удължено работно време: няма информация;

Адрес (Централен офис): София, бул. Тодор Александров №117;

Телефон за връзка с ПОК „Съгласие“ АД : 0 700 11 744;

Предлагани продукти на ПОК „Съгласие“  АД:

Универсален пенсионен фонд:  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд има за цел да гарантира лична допълнителна пенсия. Тази пенсия е пожизнена и се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана от Държавното обществено осигуряване (ДОО) .

Професионален пенсионен фонд: Допълнителното задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ) има за цел да гарантира получаването на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. Тази пенсия ще се получава за периода от ранното пенсиониране на осигурения до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при трета категория труд по Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Доброволен пенсионен фонд: Осигуряването за допълнителна доброволна пенсия е форма на целево спестяване в полза на осигурените лица, което има за цел да гарантира допълнителен доход за годините след пенсиониране. Тази пенсия се получава отделно и независимо от държавната пенсия и от пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Следете последните новини свързани с пенсионно осигуряване!

Допълнителна информация:

1. Клиентите на фонда се включват в програмата „Горива”, която им предоставя възможност да зареждат горива на преференциални цени в бензиностанциите от веригата на ЛУКОЙЛ в цялата страна.
2. Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

ПРАВИЛНИК И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ
Чл. 1. (1) Правилникът за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”,
наричан по-нататък Правилникът, урежда реда, условията, организацията и дейността, по които се осъществява
допълнително задължително пенсионно осигуряване за лична допълнителна пенсия за старост от Универсален
пенсионен фонд “Съгласие”.
(2) (изм. 30.03.2004г.) Допълнително задължително пенсионно осигуряване за лична допълнителна
пожизнена пенсия за старост е дейност по набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски в
Универсален пенсионен фонд, управление на средствата във Фонда и изплащане на лична допълнителна
пожизнена пенсия за старост при настъпване на условията предвидени в Част Втора на Кодекса за социално
осигуряване, този Правилник и осигурителните договори.
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл. 2. (1) Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, наричан по-нататък Фондът, е учреден и управляван
от Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД.
(2) (изм. 30.03.2004г., изм. 10.11.2006 г., изм. 10.05.2012 г.) Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”
АД, наричана по-нататък Компанията, е със седалище гр. София, Столична община – Район “Възраждане” и
адрес на управление бул. ”Тодор Александров” № 141.
(3) Фондът е учреден с решение № 68 Съвета на директорите на ПОК “Съгласие” АД на 19.10.2000г.
(4) Фондът се счита за учреден от деня на вписването му в съда.
(5) Универсален пенсионен фонд “Съгласие” и Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД са
отделни юридически лица.
(6) Компанията представлява Фонда при взаимоотношенията си с трети лица.
(7) Фондът се създава за неопределен срок.
(8) Фондът не може да се преобразува в друго търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или
кооперация, както и да се разделя или да отделя от себе си друг пенсионен фонд.
(9) (изм. 30.03.2004г.) Фондът може да се влива или слива с пенсионен фонд, учреден и управляван от
друго лицензирано пенсионноосигурително дружество, при условие че се запазват правата на осигурените лица,
пенсионерите и техните наследници и при спазване на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
(10) (изм. 30.03.2004г.) Фондът не може да се прекратява, освен в случаите предвидени в Кодекса за
социално осигуряване.
(11) (нова 30.03.2004г.) При вливане или сливане на Фонда с пенсионен фонд, учреден и управляван от
друго лицензирано пенсионноосигурително дружество, приемащият или новообразуваният фонд е
правоприемник на прекратяващите се фондове.
(12) (нова 30.03.2004г., изм.14.05.2004г.) В случай, че Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД
не се преобразува, Фондът може да се преобразува единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на
конкуренцията и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
“Осигурителен надзор”, наричан по-нататък Заместник-председателя.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 2
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Чл. 3. (изм. 30.03.2004г.) Основните принципи, при които се извършва осигуряването за лична
допълнителна пожизнена пенсия за старост са:
1. задължителност на участието в универсален фонд;
2. юридическа самостоятелност на Компанията и на Фонда;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и предоставяне на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. защита и представляване интересите на осигурените лица;
8. капиталово покривен принцип на базата на дефинирани осигурителни вноски;
9. персоналност на осигуряването.
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 4. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лична допълнителна пожизнена
пенсия за старост е персонално.
(2) (изм. 30.03.2004г.) Осигуряването във Фонда се извършва за лица, родени след 31.12.1959 г. по реда
на Кодекса за социално осигуряване, този правилник и на основата на:
1. подаване на заявление за участие във Фонда и сключване на осигурителен договор с
Компанията или
2. след извършване на служебно разпределение.
(3) (изм.30.03.2004г.,изм.14.05.2004г., изм. 11.11.2011 г., изм. на 22.12.2014 г.) Осигуряването във Фонда
се извършва само за лица, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии” на държавното
обществено осигуряване, с изключение на служителите в Националната разузнавателна служба, служба
„Военна информация“ на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) (нова 30.03.2004 г.,изм.14.05.2004г., изм. и доп. 10.05.2006 г., изм. 10.11.2006 г.) Осигурените лица
участват във фонда чрез индивидуално заявление до Компанията, подадено в срок до три месеца след
възникване на задължението им за осигуряване. Редът за подаване на заявлението и изискванията към
формата и съдържанието му се определят с Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(5) (нова 10.11.2006 г., изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Формулярите на заявления по ал. 4 се
отпечатват от Компанията на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им
ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват
указания за попълване съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(6) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г., изм. 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Когато
заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се
удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с
квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния
подпис (ЗЕДЕП).
(7) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 6, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г., доп. 10.10.2014 г. – в
сила от 21.10.2014 г.) Заявлението по ал. 4 се подава от лицето в офис на Компанията, чрез осигурителен
посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП. Компанията оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена
информация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(8) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 7, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Компанията е длъжна
да води електронен регистър на подадените заявления за участие. Компанията води за всеки управляван от нея
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за участие,
осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление. Вписването на заявлението в електронния регистър се
извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за
осигуряване.
(9) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 8) Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен
посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123 б. г, ал. 9 от КСО, който го легитимира
при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от
името и за сметка на Компанията.
(10) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 9, изм. 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Компанията не
приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа,
електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и
заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 3
бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл.
6, ал. 3 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН. Във всеки отделен случай Компанията уведомява лицето за
конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
(11) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му
поставя входящ номер и дата и попълва определените за Компанията данни.
(12) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 10, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението
за участие е подадено на хартиен носител, служителят на Компанията удостоверява приемането му с име,
длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно
втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за Компанията, а
третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за приходите.
(13) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено като
електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща на
лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в
Компанията, съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в
неработен ден, а на Националната агенция за приходите се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(14) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 11, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Националната
агенция за приходите проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 12 и 13, и в
тримесечен срок:
1. вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване в Универсален пенсионен
фонд;
2. изготвя списък на магнитен носител на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване
в Универсален пенсионен фонд.
(15) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 12, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Националната
агенция за приходите изпраща на Компанията в договорен с нея срок, списъка по ал. 14, т. 2 заедно със
съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Компанията уведомява лицата, чиито
заявления са невалидни.
(16) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 13, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) При констатиране
на грешки в заявления за участие Националната агенция за приходите ги връща на Компанията в 15 -дневен
срок от получаването им по реда на ал. 12 и 13, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези
заявления. Компанията уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на
констатираните грешки.
(17) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 14) Лицата са длъжни да уведомяват Компанията за всяка
промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от
документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(18) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 15) За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд по реда
на ал. 4, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и ред,
определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
(19) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 16, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) При или по повод
избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията и по реда на Наредба №
33 от 19.09.2006 г. на КФН, пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителните посредници
или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални
привилегии, подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.
(20) (нова 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Компанията съхранява всяко заявление за участие и
свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със
съответното осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок
не по-малък от една година от получаване на заявлението.
САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЛИЧНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ

Чл. 5. (изм. 30.03.2004г.) Личната допълнителна пожизнена пенсия за старост се получава отделно и
независимо от пенсиите по Част първа на Кодекса за социално осигуряване и от допълнителната доброволна
пенсия по реда на Част втора Дял втори от Кодекса.
ОСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ
(отм.30.03.2004г.)
Чл. 6. (ом 30.03.2004г.)
ГАРАНТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА И ПЕНСИЯТА
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 4
Чл. 7. (1) (изм. 30.03.2004г., изм.11.11.2011 г.) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на
осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.
(2) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и Фондът не отговарят за задължения на
Компанията.
(3) Фондът не отговаря с активите си за загуби в резултат на действията на Компанията, както и за
загуби от дейността й.
(4) (доп. 30.03.2004г.) Компанията отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и
техните наследници за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестното изпълнение на своите задължения
по отношение на представляването и управлението на Фонда. В случай, на несъстоятелност в активите на
Компанията не се включват сумите в пенсионния резерв по чл. 192, ал.2 КСО.
(5) Компанията гарантира изпълнението на задълженията си към осигурените лица, пенсионерите и
техните наследници с капитала и активите си, както и с договорите за застраховане на Фонда, когато такива
договори са сключени.
(6) Активите на Фонда не могат да се придобиват по давност.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) (изм. 09.12.2003г.) Дейността на Фонда се организира и извършва при стриктното спазване на
законовата уредба по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и нормативните актове на
Комисията за финансов надзор и компетентните държавни органи.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Държавният надзор върху дейността на Фонда и Компанията се извършва от
Комисията за финансов надзор.
(3) (изм. 09.12.2003г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ
Управление “Осигурителен надзор”, наричан по нататък Заместник-председателя, определя минимално
равнище на доходност, която Компанията трябва да постигне при инвестиране средствата на Фонда.
II. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
Чл. 9. (1) Осигуряването за лична допълнителна пожизнена пенсия за старост се извършва на основата
на договор, сключен между Компанията и осигурените лица за участие във Фонда.
(2) (изм. 30.03.2004г.) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. (изм. 10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) имената и адресите на страните по договора, ЕГН на
осигуреното лице, ЕИК по БУЛСТАТ за самоосигуряващите се лица;
2. (изм. 10.05.2006 г.) съдебната регистрация, БУЛСТАТ на Фонда и код на Фонда;
3. (изм. 10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) пенсионната лицензия, търговската регистрация и
единния идентификационен код на Компанията;”
4. дата и входящ номер на заявлението за участие;
5. номер и дата на протокола за служебно разпределение, когато лицето сключва договор,
след като е било разпределено служебно във Фонда;
6. размер на осигурителната вноска;
7. предмет и обхват на осигуровките;
8. правата и задълженията на страните;
9. правата на наследниците;
10. такси и удръжки;
11. ред и начин за получаване на информация;
12. условията, реда и начина на плащане на осигурителните вноски и допълнителната пенсия
от Фонда;
13. датата на сключване и влизане в сила на договора;
14. условията за прекратяване на договора;
15. дата, на която лицето е запознато с правилника или е получило екземпляр от него.
(3) (отм.30.03.2004г.)
(4) (отм. 30.03.2004г.)
(5) (нова редакция 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Компанията предлага на лицата да сключат
индивидуален осигурителен договор след постъпване на заявлението за участие във Фонда или след
получаване на уведомлението от Националната агенция за приходите за служебно разпределение на лица,
неизбрали универсален пенсионен фонд.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 5
ВЪЗНИКВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА
(доп. 30.03.2004г.)
Чл. 10. (1) (нова 30.03.2004г.) Осигурителното правоотношение с Компанията възниква от датата на
сключване на осигурителния договор или от датата на служебното разпределение във Фонда.
(2) (стар текст на чл.10) Осигурителният договор е безсрочен и влиза в сила от деня на подписването
му.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Чл. 11. Изменения и допълнения в осигурителния договор могат да се правят само с писменото
съгласие на страните по него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 12. (1) Осигурителният договор се прекратява в следните случаи:
1. при смърт на осигуреното лице;
2. (отм.14.05.2004 г.)
3. (изм. 09.12.2003 г., 30.12.2003 г., отм. 29.12.2011 г., нова 29.12.2011г.) когато осигуреното
лице по собствена воля премине в друг Универсален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 18а.
(2) (отм.30.12.2003г.)
(3) (отм. 30.12.2003г.)
(4) (изм. 09.12.2003г.) Компанията няма право да прекрати осигурителния договор с осигуреното лице,
освен в случаите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване.
III. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
ВНОСИТЕЛ
Чл. 13. (1) (изм. 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Осигурителните вноски за Фонда се правят от
осигурителя и осигурените лица в съотношение, определено в чл. 157, ал. 3 от КСО.
(2) (изм. 11.11.2011 г.) Самоосигурените лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО се осигуряват във Фонда
изцяло за своя сметка.
ВИД И РАЗМЕР
Чл. 14. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява с месечни парични
осигурителни вноски.
(2) (изм. 16.12.2005г.) Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален фонд е:
1. (нова 16.12.2005г.) за 2005 г. – 3 на сто;
2. (нова 16.12.2005г.) за 2006 г. – 4 на сто;
3. (нова 16.12.2005г., изм. 11.11.2011 г.) от 2007 г. – 5 на сто;
4. (нова 16.12.2005г.) от 2017 г. – 7 на сто.
(3) (нова 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Осигурителните вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
ВНАСЯНЕ
Чл. 15. (1) (изм. 10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) Осигурителните вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и лихви към тях се събират от Националната агенция за приходите.
(2) (изм. 10.05.2006 г., доп. 11.11.2011 г., отм. 10.10.2014 г., нова 10.10.2014 г. ) Осигурителите и
самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски по ал. 1 по съответната сметка за допълнително
задължително пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.
(3) (изм. 30.03.2004 г.,изм.14.05.2004г., изм. 10.05.2006 г.) Националната агенция за приходите превежда
събраните осигурителни вноски във Фонда в установения от Кодекса за социално осигуряване срок по сметка,
посочена от Компанията.
(4) (изм. 10.05.2006 г.) Компанията носи отговорност пред осигурените лица само за реално
преведените вноски от Националната агенция за приходите.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 6
(5) Компанията начислява доходност върху реално преведените вноски във Фонда.
(6) (изм. 10.05.2006 г.) Националната агенция за приходите дължи законна лихва при необосновано
забавяне на превода на осигурителните вноски във Фонда за периода на забавянето, която се начислява по
индивидуалните партиди на лицата, за които са забавени вноските.
(7) (нова 30.03.2004 г., изм. 10.05.2006 г., отм. 15.12.2006 г.)
(8) (стара ал. 7, изм. 10.05.2006 г.) Взаимоотношенията между Компанията и Националната агенция за
приходите се уреждат с отделен договор.
НАТРУПВАНЕ
(отм. 11.11.2011 г.)
Чл. 16. (отм. 11.11.2011 г.)
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(нов 30.03.2004г.)
Чл. 16а (нов 30.03.2004г.) (1) Приходите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
(2) (изм. 15.12.2006 г.) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по
индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
(4) Финансовият резултат на Компанията се намалява с пенсионния резерв, формиран по условията на
чл. 192, ал. 2 от КСО, както и с дохода от неговото инвестиране.
Чл. 16б (нов 30.03.2004г., изм. 15.12.2006 г.) Личните осигурителни вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване във Фонда от физическите лица се приспадат от дохода им преди
данъчното облагане по начин, ред и в размери, определени със Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Чл. 16в (нов 30.03.2004г.) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.
IV. ИНДИВИДУАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
(в сила до 1 юли 2004г.)
Чл. 17. (в сила до 1 юли 2004г, отм. 11.11.2011 г.)
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17а. (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) За всяко осигурено лице Компанията разкрива
само една индивидуална осигурителна партида и определя индивидуален осигурителен номер.
(2) Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му партида.
(3) Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.
(4) Вноските и средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, се записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на
постъпването им по сметката на Фонда.
(5) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и
удръжките.
(6) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските и средствата, прехвърлени от друг
фонд, се отчитат в дялове и в части от дялове.
(7) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определянето на
дяловете по ал. 6.
(8) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Дяловете във Фонда са
равни помежду си по стойност, определена и обявена съгласно чл.17б до 17д.
(9) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните активи
на Фонда.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 7
(10) Доходът от инвестиране на средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на
един дял съгласно ал. 8.
(11) Не се допуска преразпределяне на средства и дялове между индивидуалните партиди.
(12) В деня на постъпването на първата вноска във Фонда или в деня на първото отчитане на
натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове, стойността на един дял е равна на 1 лв.
(13) Натрупаните средства в индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17б (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки
работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на Фонда към края
на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
Чл. 17в (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Общият брой на дяловете на Фонда е равен на сумата
от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва по чл. 24а, ал. 7,
и дяловете в партидата по чл. 17и, ал. 1.
Чл. 17г (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял за текущия ден се обявява
от Компанията до 18 ч. на всеки работен ден в офисите и в електронната й страница.
(2) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
Компанията и в електронната й страница.
Чл. 17д (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Компанията представя в управление „Осигурителен
надзор“ на Комисията за финансов надзор до 18 ч. на всеки работен ден справка за стойността на нетните
активи, за броя дялове и за стойността на един дял на Фонда, по образец, утвърден от Заместник-председателя.
(2) Компанията представя до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, в управление
„Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор справка за стойността на нетните активи към края на
отчетния месец на Фонда по образец, утвърден от Заместник-председателя.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17е (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда
съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно
разпределение на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един
дял, при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен
броят дялове.
9. номер и дата на пенсионния договор;
Чл. 17ж (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) При сключване на пенсионен договор в
индивидуалната партида се отразяват номерът и датата на пенсионния договор.
Чл. 17з (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се
изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на
дяловете по индивидуалната партида.
(2) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на
прехвърлени средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността
на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така
определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по индивидуалната партида.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 8
(3) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят дялове и части от дялове, с
които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на
разпореждането за изплащане.
(4) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой,
броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя
към момента на издаване на разпореждането за изплащане – за първото плащане и към първо число на месеца –
за всяко следващо плащане.
(5) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след
десетичната точка.
Чл. 17и (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Постъпилите във Фонда неперсонифицирани суми
от вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана
партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността
на един дял, валидна за деня на постъпването.
(2) След персонифициране средствата се разпределят по съответните индивидуални партиди, като:
1. дължимите такси по чл. 25, ал.1 се удържат в деня на разпределяне на средствата по
индивидуалните партиди на осигурените лица;
2. се определя броят на дяловете, съответстващи на дължимите такси, като дължимите суми за такси
се разделят на стойността на един дял в деня на постъпването на средствата в неперсонифицираната партида;
3. с определените по т. 2 брой дялове се намалява броят на дяловете на Фонда в деня на начисляване
на дължимите такси по сметката на Компанията;
4. по индивидуалните партиди на съответните лица се записват сумите след приспадане на дължимите
такси и броят на дяловете, получени, като се разделят тези суми на стойността на един дял в деня на
постъпване на средствата в неперсонифицираната партида.
Чл. 17й (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Записите по индивидуалните партиди на осигурени
лица и пенсионери във Фонда се извършват от служители, определени с писмена заповед на Изпълнителния
директор на Компанията.
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
(загл. изм. 09.12.2003г.)
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН
ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ
ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО”
(ново загл. 09.12.2003г., изм.11.11.2011 г.)
Чл. 18 “а” (нов 09.12.2003 г., изм. 11.11.2011 г. – в сила от 01.12.2012 г.) (1) (допълнена 16.02.2005 г.,
нова 29.12.2011 г.) “(1) Осигуреното лице има право да промени участието си и да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната партида в друг Универсален пенсионен фонд в следните случаи:
1. ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата
на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване;
2. извън случаите по т. 1 участието във фонда може да се променя след изтичане на една година от
сключване на договора за осигуряване в него;
3. осигурените лица могат да променят без ограничение участието си във фонда при несъгласие с
извършени промени в Правилника му, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 67, ал. 2 подадат
заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба;
4. в случай, че средствата на осигурените лица са прехвърлени във фонда, поради преобразуване и/или
прекратяване на дружество и/или фонд, в който са били осигурявани, те имат право да прехвърлят средствата
си в друг, избран от тях универсален пенсионен фонд. Правото им се упражнява в едномесечен срок от датата
на уведомяването им от страна на Компанията, че средствата им са прехвърлени във фонда. За осигурените
лица, които не са упражнили правата си по предходното изречение се счита, че са потвърдили мълчаливо
участието си във фонда.
(2) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изм. 16.12.2005 г., изм. 11.11.2011 г.) Заявлението за промяна на
участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в
който лицето желае да премине чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(3) (нова 11.11.2011 г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният
посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване.
(4) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., отменена 16.12.2005 г., нова 16.12.2005 г., предишна ал. 3, изм.
11.11.2011г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 9
осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление
се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(5) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран
електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.”
(6) (нова 29.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното
лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно ал. 31 на осигурителното
правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на
договора започва да тече срокът по ал.1, т. 2.
(7) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изм. 16.12.2005 г., предишна ал. 4, изм. 11.11.2011 г.) Лицето, приело
заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за
дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а
осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице
последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(8) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са
подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството,
се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването
им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в
извънработно време или в неработен ден.
(9) (изм. 30.12.2003 г., изм. и допълнена 16.02.2005 г., изм. 16.12.2005 г., предишна ал. 5, изм. 29.12.2011
г.) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в
съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от
осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство.
В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(10) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава
заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на
управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец.
(11) (изм. 16.02.2005 г., изм. 16.12.2005 г., предишна ал. 6, изм. 11.11.2011 г.) Вписването на
заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на
подаването му от осигуреното лице.
(12) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., предишна ал. 7, изм. 11.11.2011 г.) Процедурата по промяна на
участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие
започва в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(13) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изм. 16.12.2005 г., предишна ал. 8, изм. 11.11.2011 г.) В срок три
работни дни от датата по ал.12 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за
промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им
предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(14) (нова 11.11.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран
електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(15) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 14,
дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в
регистъра по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в седемдневен срок уведомява лицето за
анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(16) (нова 29.12.2011 г.) Дружество, приело предадено му по ал. 13 заявление, може да се произнесе по
него с отказ за разглеждане или за промяна на участие само на следните основания:
1. С отказ за промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на
разглеждане на заявлението:
– не са изпълнени изискванията на ал. 1, т. 1 – 4;
– в срока и по реда на ал. 13 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за
промяна на участие на едно и също осигурено лице.
2. С отказ за разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:
– имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с
които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по ал. 9;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по ал. 1, т. 1 – 4.
(17) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 13:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 10
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за
разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на
участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на
всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от
получаването му.
(18) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен
документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в ал. 13-17, се осъществяват
по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(19) (нова 11.11.2011 г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно
електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде
възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по ал. 17, т. 3. Възражението се
подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се
прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по чл. 6, ал. 2, т. 1 от
Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от
официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(20) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на
първия работен ден след изтичане на срока по ал. 19 с приемо-предавателен протокол на съответното
пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия
екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(21) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице,
или да потвърди отказа на същото основание.
(22) (нова 11.11.2011 г.) В срока по ал. 21 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението,
го изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр
на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(23) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен
документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис
по реда и в сроковете, определени в ал. 19. В този случай кореспонденцията по ал. 20 и 22 се осъществява по
същия начин.
(24) (допълнена 16.02.2005г., предишна ал. 9, изм. 11.11.2011 г. ) В срок до 5-о число на месеца, в който
се прехвърлят средствата по ал. 32, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане
на заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в
чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(25) (нова 11.11.2011 г.) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в
осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка,
като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по банков път,
в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът
на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по
сметката на дружеството в срока по ал. 24.
(26) (нова 11.11.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по
ал. 24 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с
писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис
на осигуреното лице.
(27) (нова 29.12.2011 г.) До три дни от изтичането на срока по ал. 24 пенсионноосигурителните
дружества обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват
пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне.
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие,
уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си
за промяна на участие;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 11
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да
променят участието си.
(28) (допълнена 16.02.2005 г., предишна ал. 10, изм. 11.11.2011 г.) На първия работен ден след
получаване на информацията по ал. 27 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление
за промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за
приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от КСО.
(29) (изм. 16.02.2005 г., допълнена 16.12.2005 г., предишна ал. 11, изм. 29.12.2011 г.) Процедурата по
промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне.
(30) (нова 11.11.2011 г.) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса
подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по ал. 32. В случаите по
ал. 29, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
(31) (нова 11.11.2011 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани
заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на
участие не е прекратена съгласно ал. 29, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с
пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се
прекратява в деня на прехвърляне на средствата.
(32) (нова 11.11.2011 г.) Средствата по ал. 31 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на
датите 15 май – за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с
регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето
тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната
година или на първите работни дни, следващи тези дати.
(33) (нова 29.12.2011 г.) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните
дружества изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните
индивидуални партиди.
(34) (нова 29.12.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при
извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне
увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(35) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 12, изм. 29.12.2011 г.)
Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за
адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(36) (нова 29.12.2011 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на
осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН пенсионноосигурителните
дружества, техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат
или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на
осигурените лица.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА ОТ И КЪМ ПЕНСИОННИТЕ СХЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ, НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”.
(ново загл. 09.12.2003г., отм. 11.11.2011 г., ново 22.12.2014 г.)
Чл. 18 “б” (нов 09.12.2003 г) ал. 1 (изм. и допълнена 16.02.2005 г., отм. 11.11.2011 г., нова 22.12.2014 г.)
Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида във Фонда в
пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна
банка.
(2) (нова 22.12.2014 г.) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава
тридесет и осма „а” от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните
схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка”, приета
с ПМС № 262 от 22.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.”
ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 19. (1) (изм. 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г., изм. 11.11.2011 г.) На осигуреното лице се изплаща
еднократно до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена
работоспособност над 70,99 на сто.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 12
(2) (отм. 30.03.2004г.,нова 30.03.2004г., отм. 29.12.2011 г., нов 29.12.2011 г.) На наследниците на
починало осигурено лице или на пенсионер се изплаща еднократно или разсрочено натрупани по
индивидуалната партида суми при условията и реда на този Правилник.
(3) (отм.2004г.)
(4) (изм.14.05.2004г.) Изплащането на средствата е еднократно или разсрочено и става в тримесечен
срок от подаване на писмено заявление от осигуреното лице или на неговите наследници до Компанията.
Чл. 20. (отм. 09.12.2003г.)
РАЗМЕР НА ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ СРЕДСТВА
(загл. изм. 30.12.2003г., изм.11.11.2011 г.)
Чл. 20а (нов 09.12.2003г., изм. 30.12.2003г., отм. 30.03.2004г., нов 11.11.2011 г.) При промяна на
участието на осигурено лице от Универсален пенсионен фонд “Съгласие” във фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество, размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на
един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса
за социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал.
5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда, до датата
на прехвърляне.
V. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 21. (1) Управлението на средствата на Фонда се извършва от Компанията.
(2) Компанията управлява средствата на Фонда с грижата на добър търговец при спазване на
принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.
ИНВЕСТИРАНЕ
Чл. 22. (1) (изм. 30.03.2004г., изм. 10.11.2006 г.) Активите на фонда се инвестират по ред и начин,
определен в чл. 176 – 179 б от КСО и чл. 22 а и следващите от този Правилник.
(2) (изм. 10.11.2006 г.) Компанията не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за
сметка на фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 22а (1) (нов 30.03.2004г., отм.15.12.2006 г.)
(2) (отм. 15.12.2006 г.)
(3) (изм. 15.12.2006 г.) Основната цел на инвестиционната политика е запазване и реалното нарастване
на стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица чрез поемането на
умерено висок риск в дългосрочен план.
(4) (отм. 15.12.2006 г.)
(5) (изм. 10.11.2006 г.) Компанията може да инвестира средствата на фонда само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен
или държавногарантиран дълг;
2. (изм. 25.07.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на
ценни книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз
относно изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение
да извършват банкова дейност на територията на Република България;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 13
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа;
7. (нова 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто
държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на
Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети
за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7, изм. 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за
търговия на български регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. 25.05.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на
общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение
да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от
издаването им и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия
облигации;
10. (предишна т. 9, изм. 29.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни
схеми по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране;
11. (предишна т. 10) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т. 11) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави –
членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 12) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни
книжа в държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 13, изм. 25.05.2011 г.) акции и/или дялове на колективна
инвестиционна схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието
седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава,
посочена в наредба на Комисията за финансов надзор;
15. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз,
изм. 15.12.2006 г., предишна т. 14) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да
извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в
наредба на Комисията за финансов надзор;
16. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз,
предишна т. 15) инвестиционни имоти в страната, в държава – членка.
(6) (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г.) За минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за
определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа се спазват
следните ограничения:
1. (изм. 25.07.2011 г.) минималното ниво на кредитния рейтинг на банка по чл.22а, ал. 5, т. 5 и 15, в
която могат да бъдат инвестирани средства на Фонда в банков депозит, е дългосрочния кредитен рейтинг “Ва2”,
присъден от Moody’s investors Service, “BB” присъден от Standard and Poor’s или “ВВ”, присъден от Fitch Ratings;
2. (изм. 25.05.2011 г.) държавите по чл.22а, ал. 5, т. 11, буква „б“, т.13, 14 и 15 са държавите-членки на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които не са държави-членки на Европейския съюз, и
страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство посочени в чл.3 от Наредба № 29 от 12
юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите,
регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от Кодекса за
социално осигуряване,и регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 5, т. 13.
3. (изм. 25.05.2011 г.) индексите по чл.22а, ал.5, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“ са определените в чл.4
от посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов надзор;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 14
4. (изм. 25.05.2011 г.) държавите, регулираните пазари в тях, на които се търгуват ценните книжа по
чл.22а, ал.5, т.13, буква “в” са определените в чл.5 от посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов
надзор;
(7) (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г., изм. 25.05.2011 г.) При понижаване на нивото на кредитния
рейтинг на банка под минималното ниво по ал.6, т.1, Компанията е длъжна да приведе инвестициите на Фонда в
банкови депозити в съответствие с изискването по т.1 от предходната алинея в срок не по-дълъг от 6 месеца от
датата на промяната.
(8) (нова 15.12.2006 г.) При инвестиране на активите на фонда по ал. 5 Компанията спазва следните
количествени ограничения, предвидени в Кодекса за социално осигуряване:
1. (изм. 25.05.2011 г.) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по ал. 5, т.
1, 7 и т. 11, букви „а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата стойност на
инвестираните средства на фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него
лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по
предходното изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази банка, форуърдните валутни
договори, договорите за лихвен суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея.
2. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13,
буква „в“.
3. (изм. 25.07.2011 г.) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по ал.5, т. 3 .
4. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13,
буква „а“.
5. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по ал. 5, т. 5 и 15, като
инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
6. (изм. 25.07.2011 г.) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации по ал. 5, т. 6.
7. (нова 25.05.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по ал. 5, т. 7.
8. (предишна т. 7, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 8, т. 12, буква
„б“ и т. 13, буква „б“.
9. (предишна т. 8, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по ал. 5, т. 9 .
10. (предишна т. 9, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 10 и 14, като
инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо
дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
11. (предишна т. 10, изм. 25.07.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро.
12. (предишна т. 11, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по ал. 5, т. 16.

Чл.22б. (нов 15.12.2006 г.) (1) При инвестирането на активите на фонда се прави анализ и оценка на
риска, свързан с инвестиции в акции, облигации и инвестиционни имоти. При инвестиции в банкови депозити и
ценни книжа се взема под внимание кредитния рейтинг съответно на банката или емитента.
(2) Съветът на директорите на Компанията утвърждава вътрешни правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.
(3) Решенията за инвестиране активите на Фонда се вземат от Комитета по инвестиции въз основа на
обосновани предложения от Директора на Дирекция “Инвестиции” и инвестиционния консултант. Съставът на
Комитета по инвестиции се определя с решение на Съвета на директорите на Компанията.
Чл. 22в (1) (предишна ал. 8, изм. 15.12.2006 г.) Средствата на Фонда не могат да бъдат инвестирани в:
1. Ценни книжа, които не са напълно изплатени.
2. Ценни книжа, издадени от Компанията или от свързани с нея лица.
3. Ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи фонда,
или от свързани с тях лица.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 15
(2) Активите на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Компанията, която го управлява, с изключение на случаите, предвидени в Кодекса за социално
осигуряване;
2. управляван от Компанията фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Компанията;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване или член на управителен или контролен
орган на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фондът не може да придобива активи от посочените в предходната алинея лица.
(4) (изм. 11.11.2011 г.) Забраната за придобиване по ал.1и ал.3 не се прилага в случаите на търговия на
ценни книжа на регулиран пазар.
(5) Компанията не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и
за сметка на управлявания от нея Фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно
правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на
този пазар.
(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на Фонда, за нуждите на
Компанията и на свързаните с нея лица.

Чл.22г. (нов 15.12.2006 г.) Компанията може да сключва от името и за сметка на Фонда репо сделки и
обратни репо сделки с ценни книжа по чл.22а, ал.5, т.1 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда,
определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
Чл.22д. (нов 15.12.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) (1) Компанията е длъжна да приведе активите на Фонда в
съответствие с изискванията на чл. 22а, ал.8 и чл.22г и с количествените ограничения за тези активи,
определени в правилника за организацията и дейността на Фонда, в тримесечен срок от датата на превишение
на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив
на фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(2) В случаите по предходната алинея, до привеждане на активите на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване в съответствие със законовите изисквания, Компанията не може да
придобива за сметка на фонда активи по чл. 22а, ал. 5, по отношение на които е нарушено ограничението.

Чл.22е (нов 15.12.2006 г.) (1) (1)Компанията и управляваните от нея фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един
емитент или участие, чрез което Компанията или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко
или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента.
(2) Компанията и Фонда не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл.22ж (нов 15.12.2006 г.) Компанията е длъжна до 31 март всяка година да публикува на своята
страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на
ценни книжа за Фонда. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година при спазване на
изискванията на заместник-председателят на Комисията за финансов надзор относно:
1. съдържанието на информацията;
2. определянето и публичното оповестяване от Компанията на постигнатите инвестиционни резултати
при управлението на Фонда.
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯ ФОНД
Чл. 23. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 30.03.2004г., изм.14.05.2004г., изм. 16.12.2005 г., отм. 25.05.2011 г.,
нов 25.05.2011 г.) Оценката на активите на фонда се извършва към края на всеки работен ден от Компанията,
която го управлява.
(2) Оценката по ал. 1 се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на
Комисията за финансов надзор и в съответствие с начина и реда, посочени в утвърдените от Съвета на
директорите на Компанията и одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 16
ръководещ управление «Осигурителен надзор» Правила за оценка на активите и пасивите на
Пенсионноосигурителна компания «Съгласие» АД и на управляваните от нея фондове за допълнително
пенсионно осигуряване .
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ
Чл. 24. (1) (отм. 11.11.2011 г.)
(2) (изм. 09.12.2003г., в сила до 1 юли 2004г., отм. 11.11.2011 г., нова 11.11.2011 г.) Доходът от
инвестирането на средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял.
(3) (в сила до 1 юли 2004г., отм. 11.11.2011 г.)
(4) (изм. 09.12.2003г., в сила до 1 юли 2004г.) Доходността, която се постига от Компанията при
инвестиране на средствата на Фонда не може да бъде по-малка от минималното равнище на доходност,
определено от Заместник-председателя.
(5) (отм. 11.11.2011 г.)
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 24а (нов 30.03.2004г.) (1) Компанията е задължена да постига минимална доходност при
управлението на активите на Фонда.
(2) (изм.14.05.2004г.) Минималната доходност се определя от Заместник-председателя към края на
всяко тримесечие в процент на базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички
универсални фондове за предходния 24-месечен период.
(3) Минималната доходност представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 3
процентни пункта по-малка от средната – което от двете числа е по-малко.
(4) Минималната доходност се обявява от Заместник-председателя до края на всеки месец, следващ
отчетното тримесечие.
(5) Когато постигнатата доходност от Фонда е по-ниска от минималната, Компанията, е длъжна в 10-
дневен срок от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.
(6) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви във Фонда и в Компанията.
(7) Когато постигнатата доходност от Фонда е с над 40 на сто по-висока от средната постигната
доходност за съответния вид пенсионен фонд или превишава с 3 процентни пункта средната – което от двете
числа е по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят за резерв от Фонда. Стойността на
резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на Фонда.
(8) (Доп. 10.05.2006 г.) Компанията формира със собствени средства резерв за Фонда в размер не по-
малък от 1 на сто и не повече от 3 на сто от активите на Фонда. Размерът на резерва по тази алинея се
определя и поддържа в процент от стойността на нетните активи на Фонда към края на всеки месец, намалени
със средствата в партидата на резерва по ал.7.
(9) Ако постигнатата доходност на Фонда е под гарантирания минимум, разликата се покрива от резерва
във Фонда. Когато средствата от резерва във Фонда не са достатъчни, Компанията покрива недостига със
средствата от резерва по ал. 8.
(10) Средствата на резервите по ал. 7 и 8 се инвестират при спазване разпоредбите на чл. 175 – 180 от
Кодекса за социално осигуряване.
(11) Отчисленията за създаване на резерва по ал. 8 се признават за разход на Компанията и не се
облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
VI. УДРЪЖКИ И ТАКСИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ
(изм. 11.11.2011 г.)
Чл. 25.(1) Компанията събира следните такси:
1. (доп.30.03.2004г.) такса за обслужване на дейността в размер на 5 (пет) на сто от всяка
осигурителна вноска;
2. (доп.30.03.2004г.) инвестиционна такса – в размер на 1 (едно) на сто годишно върху нетните
активи на Универсалния фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от
Компанията;
(2) (нова 30.03.2004г, 10.05.2006г., отм.11.11.2011г.)
(3) (изм. 09.12.2003г., стара ал.2, изм. 11.11.2011 г.) Таксата по ал.1, т. 2 се отчислява по ред и начин,
определени от Комисията за финансов надзор.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 17
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
(ново 29.12.2011 г.)
ТАКСА ПРИ ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
(загл. изм. 09.12.2003г.)
Чл. 26. (1) (изм. 09.12.2003г.) Компанията събира допълнителна такса при всяка промяна на участие и
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида на осигурено лице от Фонда в универсален
пенсионен фонд, управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително дружество, в размер на 20
(двадесет) лв.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Лицето променило участието си, заплаща дължимата такса за прехвърляне на
Компанията, с изключение на случаите на прехвърляне поради несъгласие с изменения в Правилника.
(3) (нова 09.12.2003г., изм.11.11.2011 г.) Таксата се заплаща до 5-то число на месеца, в който се
прехвърлят средствата, в офис на Компанията или по нейна банкова сметка.
(4) (нова 30.03.2004г., отм. 11.11.2011 г.)
ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 27. (отм. 09.12.2003г.)
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСИ И УДРЪЖКИ
Чл. 28. (1) Компанията не прави удръжки в следните случаи:
1. (отм. 30.12.2003г.)
2. (отм. 30.12.2003г.)
3. когато осигуреното лице прекрати договора с Компанията при несъгласие с направените
изменения и допълнения в правилника;
4. (отм. 09.12.2003г.)
5. (отм. 09.12.2003г.)
(2) (отм.30.03.2004г.)
РЕГИСТРИРАНЕ НА ТАКСИТЕ И УДРЪЖКИТЕ
Чл. 29. (1) Размерът на таксите и удръжките по предходните членове се вписват в договора с
осигурените лица.
(2) Компанията не събира други такси и удръжки, освен посочените в Правилника.
VII. ЛИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ
УСЛОВИЯ
Чл. 30. (1) (изм. 30.03.2004г.) Компанията отпуска при спазване на определените изисквания в Кодекса
за социално осигуряване лична допълнителна пожизнена пенсия за старост на лицата, родени след 31.12.1959 г.
(2) (отм.2004г.)
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ
Чл. 31. (изм. 30.03.2004г.) (1) Право на лична допълнителна пенсия за старост от Фонда възниква,
когато осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част първа
от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (изм. 11.11.2011г.) По желание на осигуреното лице Фондът може да изплаща допълнителна
пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, при условие че натрупаните
средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от
размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване.
РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА
Чл. 32.(1) Размерът на личната допълнителна пожизнена пенсия за старост се изчислява на основата
на:
а) средствата, натрупани по индивидуалната партида на лицето от направените вноски и доходите от
тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките към датата на отпускане на пенсията;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 18
б) технически лихвен процент, с който се определя доходността на средствата по индивидуалната
партида за времето на получаване на пенсия;
в) (изм. 30.03.2004г.) биометрични таблици.
г) (отм. 30.03.2004г.)
д) (отм. 30.03.2004г.)
(2) (изм. 30.03.2004г.) Компанията работи по биометрични таблици, одобрени от Заместник-
председателя.
(3) (в сила до 01.07.2004г.) Компанията начислява доходност върху средствата по индивидуалната
партида на лицата, които получават допълнителна пожизнена пенсия за старост за времето на получаване на
пенсия.
(4) (доп. 30.03.2004г.) Техническият лихвен процент се определя и изменя от Съвета на директорите на
Компанията и се одобрява от Заместник- председателя.
(5) (в сила от 01.07.2004г.) Средствата на лицата, които получават допълнителна пенсия за старост, са
част от активите на Фонда и участват при определяне стойността на един дял.
(6) (нов 30.03.2004г., в сила от 01.07.2004г.) Размерът на пенсията се определя в лева.
(7) (в сила от 01.07.2004г., отм. 29.12.2011 г.)
Чл. 32а (нов 30.03.2004г.) (1) Когато размерът на определената пенсия от Компанията е до 20 на сто от
социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на
правото.
(2) Пенсионерът посочва с молба начинът, по който да му бъде изплатена сумата.
ПЕНСИОНЕН РЕЗЕРВ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 33. (1) (изменена 16.12.2005 г.) Компанията създава пенсионен резерв за изплащане на
допълнителни пожизнени пенсии за старост на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните
актюерски разчети.
(2) (изм. 30.03.2004 г., изм. 16.12.2005 г.) Компанията създава резерва по ал.1, по ред, определен с
наредба на Комисията за финансов надзор.
(3) Компанията не може да раздава дивидент на акционерите си преди формиране на пенсионен резерв.
(4) (нова 30.03.2004г., изм. 16.12.2005 г.) Компанията отчита пенсионния резерв чрез отделна
счетоводна сметка.
(5) (нова 16.12.2005 г.) Източниците, формиращи пенсионния резерв, се отчитат чрез отделни
подсметки към счетоводната сметка, определена в ал. 4.
(6) (предишна ал. 5, допълнена 16.12.2005 г.) Пенсионния резерв се формира от следните източници:
1. (предишна ал. 5, т. 1 – 16.12.2005 г.) средствата по чл. 35, ал.5;
2. (предишна ал. 5, т. 2 – 16.12.2005 г.) собствени средства на Компанията.
(7) (предишна ал. 6, допълнена 16.12.2005 г.) Компанията извършва преизчисляване на размера на
формирания пенсионен резерв към 31 декември всяка календарна година.
(8) (предишна ал. 7, изменена 16.12.2005 г.) Когато размерът на пенсионния резерв в края на годината е
по-малък от размера, изчислен по реда на чл. 6 от Наредба № 19 от 08.12.2004 г., на КФН, Компанията допълва
от собствени средства разликата, като я отразява по сметката на пенсионния резерв до 1 март следващата
календарна година.
(9) (нова 16.12.2005 г.) В случаите, когато достигнатата от Универсалния фонд доходност е по–ниска от
минималната доходност, определена по реда на чл. 193 от КСО, преизчисляване на пенсионния резерв се
извършва и в деня, следващ деня на определяне на размера на средствата по индивидуалните партиди на
пенсионерите и след покриване на разликата до минималната доходност.
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 34. (отм. 30.03.2004г.)
ПРАВА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ
Чл. 35. (1) При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелият съпруг (съпруга), низходящите
или възходящите по права линия, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната
му партида.
(2) При смърт на пенсионер на Фонда на наследниците по предходната алинея се изплаща еднократно
или разсрочено остатъкът от сумата в индивидуалната му партида.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 19
(3) (изм. 30.03.2004г.) Средствата по индивидуалната партида на наследодателя се разпределят между
наследниците по ал.1, като се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно
Законът за наследството.
(4) (изм. 30.03.2004г.) Редът и начинът на изплащане на сумите на наследниците се посочват в
подадената от тях молба.
(5) В случай, че осигуреното лице /пенсионерът/ няма наследници по ал.1, остатъкът от сумата в
индивидуалната му партида се прехвърлят в пенсионния резерв.
VIII. ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ
МОЛБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 36. (1) (доп. 30.03.2004г.) Пенсията се отпуска по писмена молба – образец от осигуреното лице до
Изпълнителния директор на Компанията.
(2) В молбата осигуреното лице посочва основанията за отпускане на пенсия, начина на нейното
изплащане, осигурителния номер, както и прилага към нея документите, необходими за отпускане на пенсия.
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 37. С молбата за отпускане на пенсия се представя:
1. документ за самоличност;
2. договор за осигуряване с Компанията;
3. документи за осигурителен (трудов) стаж.
4. (нова 30.03.2004г.) пенсионен договор.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
(загл. изм. 30.03.2004г.)
Чл. 38. (1) (изм. 30.03.2004г.) Еднократно изплащане на суми от индивидуалната партида на осигуреното
лице се извършва при подадена писмена молба – образец от него до Изпълнителния директор на Компанията.
(2) (изм. 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Към молбата за еднократно изплащане на натрупаната сума
преди настъпване на условията за пенсиониране, осигуреното лице прилага решение на Териториална
експертна лекарска комисия и/или Националната експертна лекарска комисия по установения образец,
съдържащо данни за процента намалена работоспособност, дата на инвалидизирането и срока на намалена
работоспособност.
(3) (изм. 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г.) В молбата осигуреното лице посочва каква част от натрупаната
сума желае да изтегли и начина на изплащане на сумата. В случай, че осигуреното лице не посочи каква част от
сумата желае да изтегли, Компанията му изплаща до 50 на сто от нея.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ
Чл. 39. (1) (доп. 30.03.2004г.) Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците се
извършва при подадена писмена молба – образец от всеки тях до Изпълнителния директор на Компанията.
(2) (изм. 30.03.2004г.) Към подадените молби наследниците представят:
1. документ за самоличност;
2. акт за смърт на осигуреното лице;
2. удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация или кметството.
(3) Възходящите по права линия наследници представят и акт за раждане на осигуреното лице или друг
документ, удостоверявящ родствената връзка, ако изрично не са посочени в Удостоверението за наследници.
(4) (нова 30.03.2004г.) Компанията има право да иска да бъдат представени документи, които изрично не
са посочени в този Правилник, но по нейна преценка се необходими за установяване на правата на
наследниците и техните представители.
Чл. 40. Всеки от наследниците определя в молбата предпочитания от него брой, периодичност и начин
на плащане, като периодът на плащане не може да е по-малък от 1 месец и е кратен на месец.
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ
Чл. 41. (1) Редовността на документите по чл. от 36 до 40 се проверява от комисия, определена със
заповед на Изпълнителния директор.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 20
(2) Комисията връща молбата на молителя, когато документите са нередовни или непълни и определя
2-седмичен срок за отстраняване на тяхната нередовност или допълването им. Молбата се смята за
неподадена, ако молителят не стори това в установения срок.
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 42. (1) (изм. 30.03.2004г.) Пенсии се отпускат, изменят, спират, прекратяват и възобновяват след
издаване на писмено разпореждане на Изпълнителния директор.
(2) Изпълнителния директор издава разпореждане в едномесечен срок от подаване на молбата от
осигуреното лице.
(3) (изм. 30.03.2004г.) Препис от разпореждането се връчва лично на заинтересованото лице или на
упълномощено от него лице в едномесечен срок от издаването му. Когато препис от разпореждането се връчва
на упълномощено лице, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.
ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 42а (нов 30.03.2004г.) (1) При придобиване право на пенсия по реда на Кодекса за социално
осигуряване и Правилника се сключва пенсионен договор. Договорът се сключва след връчването на
разпореждането за отпускане на пенсия.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. (изм. 10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на управление,
търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на
Компанията;
2. наименованието и кода на Фонда;
3. имената и личните данни на пенсионера;
4. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. срока на получаване на пенсията;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсията се изплаща след подписване на пенсионен договор.
ДАТА НА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 43. (1) Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия, ако е подадена молба в
шестмесечен срок от тази дата в Компанията. Ако документите са подадени след този срок, пенсията се отпуска
от датата на подаването й.
(2) Пенсиите могат да се отпуснат и от по-късна дата от посочената в предходната алинея, ако лицето е
поискало това в писмена молба. За времето на отсрочване върху средствата по индивидуалната партида на
лицето се начислява доходност.
ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ
Чл. 44. (1) (изм.30.03.2004г.) Разпореждането на Изпълнителния директор за отпускане, изменение,
спиране, прекратяване и др. на пенсията, както и всички други решения, които засягат правата на осигурените
лица, могат да се обжалват пред Съвета на директорите на Компанията в едномесечен срок от връчването им.
(2) Съветът на директорите е длъжен да се произнесе по спора в едномесечен срок от завеждането на
жалбата в Компанията с писмено решение.
(3) (нова 14.05.2004 г.) Лицата имат право на съдебна защита срещу решенията на Съвета на
директорите по общия исков ред.
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЯНА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ
Чл. 45. Изпълнителният директор има право да изменя или да отменя свое разпореждане при промяна
на обстоятелствата, свързани с размера на пенсията.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 21
СПИРАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 46. (1) (доп. 30.03.2004г.) Пенсия се спира в случай, когато пенсионерът писмено поиска това.
(2) Спряната пенсия се възобновява по писмено искане на пенсионера, като за периода на спирането се
начислява доходност върху средствата по индивидуалната му партида.
(3) (изм. 30.03.2004г.) Изплащането се възобновява от първо число на месеца, следващ решението за
възобновяване и след преизчисляване на неговия размер.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 47. (1) (отм. 30.03.2004г.)
(2) Изплащането на пенсиите се извършва лично на пенсионера или на упълномощен представител.
Пълномощното е в писмена форма с нотариално заверен подпис.
(3) Пенсионерът има право да избира датата и начина на изплащане на пенсията, като ги посочва в
пенсионния договор и молбата за отпускане на пенсия
(4) (изм. 30.03.2004г.) Компанията изплаща пенсии в офисите си или в банката-попечител, като в тези
случаи разходите са за сметка на Компанията. В случаите на изплащане на пенсия по друг начин разходите са
за сметка на пенсионера и се удържат от дължимата сума.
(5) Неполучени в срок пенсии не по вина на Компанията, се изплащат при поискването им от
пенсионера. За този срок Компанията не дължи лихви и неустойки.
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ
Чл. 48. (1) Изплащането на пенсията се прекратява при смърт на пенсионера.
(2) Изплащането се прекратява от края на месеца, през който е възникнало основанието за
прекратяването.
ПРИЛОЖИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ
Чл. 49. (изм. 30.03.2004г.) Доколкото в настоящия Правилник не са уредени реда и начина за отпускане
и изплащане на еднократни или разсрочени суми на правоимащи лица, се прилагат разпоредбите за отпускане и
изплащане на пенсии.
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ
ГАРАНТИРАНОСТ
Чл. 50. (1) Правата на осигурените лица във Фонда са лични.
(2) Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един универсален фонд.
(3) Осигурените лица избират самостоятелно да участват във Фонда чрез заявление до Компанията,
подадено в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.
(4) (изм. 14.05.2004г., изм. 10.05.2006 г.) Във Фонда могат да се разпределят служебно за участие лица,
които не са избрали универсален пенсионен фонд в сроковете по предходната алинея. Разпределението става
по ред и начин, определен от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
(5) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Осигуреното лице може индивидуално да промени участието си
във Фонда при условията на чл.18 “а”.
(6) Осигурените лица имат право на осигуряване без оглед на раса, народност, етническа
принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в
синдикални организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.
(7) (изм. 30.03.2004г.) При несъстоятелност на Компанията, при вливане или сливане с универсален
пенсионен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество, както и при ликвидация или
преобразуване на Компанията, правата на осигурените лица се уреждат съобразно Кодекса за социално
осигуряване и подзаконовите нормативни актове.
(8) (нова 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, както и лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО, Компанията води данните в отделни
регистратури съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 22
ПРАВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 51. Осигурените лица във Фонда имат право на:
1. (изм. 30.03.2004г.) допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията Част първа по Кодекса за социално
осигуряване или при наличие на условията на чл.31, ал.2 или еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаната сума, в случай, че размерът на пенсията е до 20 на сто от
социалната пенсия за старост;
2. (изм. 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) еднократно изплащане до 50 на сто от средствата,
натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност
над 70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на
наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер на Фонда при условията и
реда на този Правилник.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 52. (1) Осигурените лица и пенсионерите имат право на информация за:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида и доходността от тяхното управление и
произтичащите от набраните средства пенсионни права;
2. таксите и удръжките, които се правят върху осигурителните вноски и натрупаните средства
по индивидуалната партида;
3. законовата и друга уредба по допълнителното пенсионно осигуряване и измененията в нея.
(2) Правата за получаване на информация по реда на този член се придобиват и от наследниците.
(3) (нова 30.03.2004г.) Компанията задължително информира писмено веднъж годишно лицата, в срок
до 31 май, за данните по ал.1, чрез изпращане на извлечение от техните индивидуални партиди за предходната
календарна година.
(4) (нова 30.03.2004г.) Информация може да се предоставя и по писмена молба на лицата, както и по
Интернет след постъпило писмено заявление от страна на лицето за това. Информацията се предоставя
безплатно.
(5) (нова 22.12.2012 г.) По реда и условията на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. на КФН Компанията
създава и поддържа единно електронно досие на всяко осигурено лице и пенсионер, позволяващо
извършването на справки и проследяване на осигурителната история.
(6) (нова 22.12.2012 г.) Компанията издава на всяко осигурено лице и пенсионер при поискване от
негова страна уникален идентификатор за използване на електронните услуги, които предлага.
„(7) (нова 22.12.2012 г.) Компанията осигурява чрез електронната си страница удобен за ползване
достъп на всяко осигурено лице и пенсионер до данните за индивидуалната му партида и до електронното му
досие след въвеждане на идентификатора по ал. 6. ”
(8) (нова 22.12.2012 г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да получат
копие от електронните документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на
необходимите удостоверителни документи, съгласно реда и условията на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. на
КФН.
(9) (нова 22.12.2012 г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници могат да обжалват отказ
за достъп до електронното досие и за използване на електронни документи от него по реда и в сроковете,
предвидени в чл. 44.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 53. (1) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници са длъжни да спазват изискванията
на този Правилник и договора докато участват във Фонда.
(2) Осигуреното лице може да сключи договор само с един универсален фонд.
(3) (нова 30.03.2004г.) Осигурените лица са длъжни да уведомяват писмено Компанията при промяна в
личните им данни или адрес, като прилагат към уведомлението и копие от документа, удостоверяващ
промяната. Компанията не носи отговорност за неполучени съобщения, резултат от неизпълнение на
задължението на осигуреното лице да уведоми Компанията за промяна в личните му данни или адреса.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 23
Чл. 53а (нов 30.03.2004г.) (1) Компанията може да сключва договори с осигурителни посредници –
физически или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници
– юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително
пенсионно осигуряване от името и за сметка на Компанията, както и да извършват други дейности по
допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с Компанията писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да
спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния
договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на Компанията.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което
е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е
съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество,
упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
(5) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Компанията по отношение на своите
работници и служители.
(6) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) Комисията за финансов надзор води осигурителните посредници и упълномощените лица в общ
регистър на осигурителните посредници.
(8) Всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, са снабдени от Компанията с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността
им.
(9) Осигурителните посредници и упълномощените от тях лица не могат да предоставят на трети лица
информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите, с
изключение на случаите, предвидени в други закони.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Чл. 54. (1) (изм. 30.03.2004г.) Пенсионерите или техните наследници са длъжни да съобщават писмено
всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване или изменение на пенсията, предвидени в
Правилника и договора с тях, както и адреса и личните си данни си при промяна.
(2) Пенсионер или наследник, който не съобщи своевременно за настъпили изменения, които се
отразяват върху основанието за получаване на пенсията или върху размера й, и продължава да я получава, е
длъжен да върне неоснователно получената сума и изплати обезщетение в размер на законната лихва върху
нея за периода.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛЯ
Чл. 55. (1) Осигурителят е длъжен да плаща осигурителните вноски на осигурените от него работници и
служители във Фонда в размер и срокове съгласно действащото законодателство.
(2) Осигурителят не може да ограничи правата на осигурените лица да изберат универсален фонд и да
прехвърлят направените в тяхна полза осигурителни вноски в друг универсален пенсионен фонд.
СИГНАЛНА ФУНКЦИЯ
Чл. 56. (изм. 09.12.2003г., доп.30.03.2004г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследниците
имат право да сигнализират Попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на
Компанията и Фонда.
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
ПРАВА НА КОМПАНИЯТА
Чл. 57. (1) Компанията има право да прави изменения и допълнения на Правилника и да предлага
такива в договорите при промяна на законодателството, промени в икономическите, финансови и други
обстоятелства.
(2) Компанията има право да изисква своевременно превеждане на осигурителните вноски на
осигурените лица.
(3) (изм. 14.05.2004 г., изм. 10.05.2006 г.) Компанията има право на лихва при забавяне превеждането на
вноските на осигурените лица от Националната агенция за приходите за периода на забавата, която е в полза на
осигурените лица.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 24
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл. 58. (1) (изм. 30.03.2004г.) Компанията организира и провежда своята дейност при стриктно и точно
изпълнение на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и другото действащо законодателство в
страната, Устава на Компанията и този Правилник.
(2) (изм. 30.03.2004г.) Компанията предлага на служебно разпределените лица да сключат договор за
осигуряване във Фонда.
(3) Компанията организира своята дейност при спазване на изискванията за прозрачност, периодична
отчетност и разкриване на информация.
(4) Компанията предоставя на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и осигурителите
при поискване и друга информация, отнасяща се до изпълнението на нейните задължения и правата на
осигурените лица, залегнали в Правилника и договора.
(5) Компанията предоставя при желание на осигурените лица и на осигурителите заверено копие от
Правилника за организацията и дейността на Универсалния фонд.
(6) Компанията гарантира тайната на средствата, натрупани по индивидуалната партида.
(7) Компанията не предоставя информация за осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и
за осигурителите на трети лица, с изключение на случаите и по ред, предвидени в действащото
законодателство.
(8) (нова 30.03.2004г.) Компанията предоставя на заинтересованите лица образците на молби за
изтегляне на средства от Фонда в офисите си и ги публикува в своята Интернет страница.
(9) (нова 30.03.2004г.) Компанията поддържа електронна страница, която съдържа:
а) пълно наименование на Компанията, седалище и адрес на управление, телефони и електронен адрес
за връзка;
б) (изм. 11.11..2011 г.) данни за съдебната регистрация, съответно – за вписване в търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, както и за пенсионната лицензия на Компанията;
в) (изм. 11.11..2011 г.) актуално състояние на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския
регистър, както и кратко биографично представяне на изпълнителните директори и членовете на Съвета на
директорите на Компанията;
г) (изм. 11.11..2011 г.) данни за акционерите на Компанията, притежаващи пряко 10 и над 10 на сто от
капитала на Компанията – наименование/име, размер на акционерното участие;”
д) адреси и телефони на офисите на Компанията в страната;
е) (изм. 10.05.2006 г.) наименованието на учредения и управляван от Компанията Универсален
пенсионен фонд, данни за съдебната му регистрация и за разрешението за управление на съответния Фонд,
както и регистрационния му код в Националната агенция за приходите;
ж) състав на попечителския съвет, телефон и адрес за връзка с председателя или друг представител;
з) данни за банката – попечител на Фонда и за инвестиционните посредници, с които Компанията има
сключени договори за извършване на сделки с ценни книжа;
и) правилника за организацията и дейността на Фонда, управляван и представляван от Компанията и
имената на двата централни ежедневника, в които се публикуват съобщенията за измененията и допълненията
в него;
к) (изм. 11.11..2011 г.) представяне на инвестиционната политика и актуална структурата на
инвестиционния портфейл – за управлявания от Компанията Универсален пенсионен фонд към края на всяко
тримесечие по образец;
л) (в сила след 01.07.2004г.) стойността на един дял за текущия ден за Универсалния пенсионен фонд,
управляван от Компанията, името на централния ежедневник, в който се обявява стойността на един дял,
валидна за последния работен ден на всеки месец;
м) процедура и срокове за разглеждане на жалби, свързани с дейността на Компанията и управлявания
от нея Фонд, както и органите, до които могат да се подават жалби и сигнали, съгласно чл. 174 от Кодекса за
социално осигуряване и този Правилник;
н) (изм. 11.11..2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) утвърдените образци на заявления, молби, формуляри и
други документи, отнасящи се до правата на осигурените лица и процедурите за тяхното упражняване, както и
актуалните документи с основна информация за осигурените лица във формат, даващ възможност да бъдат
разпечатвани и попълвани;
о) финансовите отчети и други документи, които Компанията е задължена да обнародва или публикува,
като се посочва датата и мястото на публикацията;
п) образец на легитимационен документ, който следва да представя осигурителния посредник във
взаимоотношенията си с трети лица;
р) препратка /линк/ към публичните регистри на Комисията за финансов надзор;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 25
с) (нова 15.12.2006 г.) информация по чл.22 ж от настоящия правилник;
т) (нова 11.11.2011 г.) Използвана методика за изчисляване на постигнатата доходност /номинална и
реална/ и на равнището на инвестиционни риск;
у) (нова 11.11.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) Актуална информация за адресите на офисите си и за
банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
ХI. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Чл. 59. (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет представлява и защитава интересите на осигурените
лица и на пенсионерите във Фонда.
СЪЗДАВАНЕ И СЪСТАВ НА ПОПЕЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 60. (1) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет се създава по реда, определен в чл.4, ал.2, 3 и 4
на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
за консулаттивните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричана по-
нанатък за краткост “Наредбата”.
(2) В Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените
организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на Компанията.
(3) (изм. 31.08.2005г.) Представителите на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи на национално равнище, а
представителят на Компанията се определя от Съвета на директорите.
(4) (отм. 31.08.2005г.)
(5) (изм. 31.08.2005г.) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. 31.08.2005г.) да са дееспособни физически лица;
2. (изм. 31.08.2005г.) да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. (изм. 31.08.2005г.) да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. (нова 31.08.2005г.) да не са членове на управителни или контролни органи или служители
на друго пенсионноосигурително дружество;
5. ( нова 31.08.2005г.) да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество.
(6) (отм. 31.08.2005г.)
(7) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет избира от своя състав председател и заместник-
председател с мандат една година.
(8) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(9) (изм. 31.08.2005г.) Членовете на Попечителския съвет са длъжни да не разгласяват факти и
сведения, станали им известни при или по повод упражняване на функциите им като членове на Попечителския
съвет и които не са обществено известни.
(10) (нова 31.08.2005г., изм.21.09.2005г.) В срока по чл.4, ал.4 от Наредбата, членовете на
Попечителския съвет задължително представят на Компанията писмена декларация, че отговарят на
изискванията на ал.5 и че се задължават да уведомят Попечителския съвет при промяна в декларираните
обстоятелства. Декларациите се съхраняват в Компанията.
(11) (нова 31.08.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(12) (нова 31.08.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал.5;
2. при трайна физическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване
на функциите на Попечителския съвет и които не са обществено известни;
4. с решение на ръководните органи на национално представените организации наработниците и
служителите и на работодателите или с решение на Съвета на директорите на Компанията – за
определения от тях представител.
(13) (нова 31.08.2005г.) При прекратяване мандата на член на Попечителския съвет по реда на ал.12,
т.1-3, председателят на Попечителския съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета и го
поканва да посочи нов представител в срок един месец от получаване на поканата.
(14) (нова 31.08.2005г.) Едновременно с решението за прекратяване мандата на член по реда на ал.12,
т.4, съответния орган посочва нов представител в Попечителския съвет.
(15) (нова 31.08.2005г.) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно
освободен член на Попечителския съвет довършва мандата му.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 26

КОМПЕТЕНТНОСТ
Чл. 61.(1). (изм. 31.08.2005г.,изм.21.09.2005г.) Попечителският съвет приема Правилник за дейността си
в срок 3 месеца от провеждане на първото си заседание.
(2) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. (изм.31.08.2005г.) следи за спазване на задълженията на Компанията към осигурените лица
и пенсионерите на Фонда;
2. (изм.31.08.2005г.) разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на
осигурени лица и пенсионери във Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до
Компанията и/или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на
възникнали спорове;
3. (изм. 31.08.2005г.) обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. (изм. 31.08.2005г.) прави писмени предложения за подобряване на организацията и
дейността на Компанията по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. (изм. 31.08.2005г.) прави писмени предложения по други аспекти от дейността на
Компанията, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. (изм. 31.08.2005г.) изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Компанията и
на Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а в случай, че мандатът
на Попечителския съвет е изтекъл през отчетния период – до датата, на която мандатът му
изтича.
7. (отм. 31.08.2005г.)
8. (отм. 31.08.2005г.)
9. (отм.31.08.2005г.)
(3) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по ал.2
до Съвета на директорите на Компанията.
(4) (нова 31.08.2005г.) Съветът на директорите е длъжен да обсъжда предложенията, питанията,
исканията и годишния отчет по ал.2 на първото си заседание след получаването им в Компанията, да приеме
решение по тях и да информира писмено председателя на Попечителския съвет за решението си в 7-дневен
срок от датата на заседанието.
(5) (нова 31.08.2005г.) Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи подадените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия
съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл.174, ал.2 от
Кодекса за социално осигуряване.
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени
нарушения на осигурителното законодателство от страна на Компанията, от нейни
служители или осигурителни посредници.
(6) (нова 31.08.2005г.) Попечителският съвет има право на достъп до документацията на Компанията,
свързана с изпълнение на функциите по ал.2, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на Компанията, когато се
разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за изменения и
допълнения в Правилника за организацията и дейността на Фонда;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за подобряване на
дейността по допълнително пенсионно осигуряване във Фонда;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия на
Компанията, необходими за осъществяване на функциите по ал.2.;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от Компанията;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа,
включително и на страницата на Компанията в интернет;
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
(ново заглавие 31.08.2005г.)
Чл.(61а) (нов 31.08.2005г.) (1) Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод упражняване на
функциите по чл.61, ал.2 и които не са обществено известни;
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 27
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални
привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои или на
другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо
или юридическо лице в своята дейност или пред Компанията, освен ако това не е в интерес
на осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва от закона и разпоредбите на
Наредбата.
(2) Членовете на Попечителския съвет подписват декларации, че са уведомени за задължението си да
не разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са узнали при или по повод изпълнение на
функциите им и които не са обществено известни. Декларациите се представят на Компанията в срока по чл.4,
ал.4 от Наредбата и се съхраняват от нея.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
Чл.62 (1) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца
по ред и начин, определени в правилника за дейността му.
(2) (нова 31.08.2005г.) По покана на Попечителския съвет на заседанията могат да присъстват
представители на Комисията за финансов надзор, на Компанията, експерти във връзка с конкретно обсъждани
въпроси, както и представители на други органи и организации.
СВИКВАНЕ
Чл.63.(1) (изм.31.08.2005г.) Първото заседание на Попечителският съвет се свиква от Компанията в срок
3 месеца от вписването в съдебния регистър на Фонда или в 7-дневен срок след изтичане на мандата на
предишния съвет.
(2) (отм.31.08.2005г.)
КВОРУМ
Чл. 64. (изм. 31.08.2005г.) Заседанията на Попечителския съвет са редовни, ако на тях присъстват не
по-малко от две трети от членовете му.
МНОЗИНСТВО
Чл. 65. (1) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет взема решение с мнозинство повече от половината
от членовете си.
(2) Всеки член има право на един глас в Попечителския съвет.
ДЕЙНОСТ
Чл. 66. (1).(отм. 31.08.2005г.)
(2) (отм. 31.08.2005г.)
(3) (отм. 31.08.2005г.)
(4) Предложенията и решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер за Компанията.
(5) (отм. 31.08.2005г.)
(6) (изм. 31.08.2005г) Попечителският съвет осъществява функците си в седалището на Компанията и
има адрес за кореспонденция – адресът на управление на Компанията.
(7) Организационно-техническото обслужване на дейността на Попечителския съвет се осъществява от
Компанията.
(8) (изм. 31.08.2005г.) Дейността на Попечителския съвет се обслужва от технически секретар,
определен от Компанията, който води деловодството и съхранява документацията на съвета, извършва
оперативната деловодна работа по подготовката и провеждането на заседанията на съвета, изготвя и подписва
протоколите от заседанията и уведомява заинтересованите лица за взетите от съвета решения във връзка с
подадени жалби, молби и сигнали.
(9)(изм.31.08.2005г.) Разходите за дейността на Попечителския съвет са за сметка на Компанията.
XII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл. 67. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Измененията и допълненията в Правилника се приемат
от Съвета на директорите на Компанията и влизат в сила след одобрение от Заместник-председателя.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 28
(2) (изм. 09.12.2003г., изм. 29.12.2011 г.) Осигурените лица имат право при несъгласие с измененията и
допълненията на Правилника да прекратят договора си с Компанията по реда на чл. 18а в тримесечен срок от
публикуване на уведомлението за това по реда на чл.68, ал.2, освен ако тези промени не произтичат от
изменения на нормативната уредба.
(3) (нова 30.03.2004г.) Този Правилник има силата на общи условия между Компанията и осигурените
лица, пенсионерите и техните наследници. При възникване на спорове относно несъответствие в съдържанието
на осигурителните договори, пенсионните договори и Правилника, в случай, че третите заинтересувани лица са
уведомени за измененията и допълненията му по надлежния ред определен в ал.2, се прилагат действащите
разпоредби на Правилника.
XIII. ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 68. (1) (изм. 30.03.2004г.) Компанията обнародва едновременно в “Държавен вестник” ежегодно
годишните финансови отчети на Компанията и на Фонда за съответната година.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Компанията уведомява осигурените лица за измененията и допълненията в
Правилника лично или чрез публикация в два централни всекидневника и в уеб-страницата на Компанията в
Интернет в едноседмичен срок от получаване на решението за одобряване на промените от Заместник-
председателя.
(3) (в сила до 01.07.2004г.) Съобщения за времето и мястото на осигурен достъп за справки, отчети и
друга информация, които съгласно нормативните актове трябва да се предоставят за ползване от
обществеността, се публикуват в един централен ежедневен вестник, един регионален ежедневен вестник и уеб-
страницата на Компанията в Интернет.
(4) (отм. 11.11.2011 г.)
(5) (нова 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Компанията обявява стойността на един дял за текущия
ден до 18 ч. на всеки работен ден в офисите си и в уеб-страницата си в Интернет.
(6) (нова 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Компанията обявява стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец в един централен ежедневник на третия работен ден на следващия
месец. Името на централния ежедневник се обявява в офисите на Компанията и в уеб-страницата си в
Интернет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(ново загл. 30.03.2004г.)
§1 (нов 30.03.2004г.) По смисъла на този Правилник:
1. “Компанията” е Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД;
2. “Фондът” е Универсален пенсионен фонд “Съгласие”;
3. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и
плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
4. „Статистически (актюерски) методи“ са съвкупност от статистически методи и правила, които се
прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на
дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от Компанията.
5. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на
пенсионните резерви.
6. (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване
или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен
срок или на определена дата.
7. „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят
осигурителни вноски за допълнителна пенсия във Фонда при условия и по ред, определени в закон, правилника
за устройството и дейността на Фонда и осигурителния договор.
8. (изм.30.03.2004г.) „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична допълнителна пожизнена
пенсия.
9. (изм.30.03.2004г.) „Допълнителна пенсия“ е безсрочно месечно плащане от Фонда на пенсионер.
10. (отм.25.07.2004г.)
11. „Пазарна цена“ е сумата, която може да се получи при продажбата или да се плати за
придобиването на даден финансов инструмент в условията на активен пазар.
12. „Активен пазар“ е пазар, при който са налице следните условия:
а) единиците, които се търгуват, са хомогенни;
б) желаещи купувачи и продавачи могат да се намерят по всяко време;
в) цените са общодостъпни.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 29
13. (нова 16.02.2005 г., отменена 12.01.2006 г., нова 10.11.2006 г., нова 10.11.2006 г.) “Обезпечени
корпоративни облигации” е емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по малък от 100
на сто от стойността на вземанията по главницата.
14. (нова 10.11.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се
прехвърлят ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със
същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде
определена от прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна
репо сделка за страната, която ги купува.
15. (нова 10.11.2006 г., изм. 29.12.2011 г.) “Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла
на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране.
16. (нова 10.11.2006 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от
един и същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
17. (нова 10.11.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен
кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
18. (нова 10.11.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване
или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.
19. (нова 10.11.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и
условия за изпълнение.
20. (нова 10.11.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от
сграда, които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на
подобрения с цел предоставянето на имота за управление.
21. (нова 10.11.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава –
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
22. (нова 15.12.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи
се на условна главница лихвени плащания за определен период.
23. (нова 15.12.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта
степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от
капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
24. (нова 15.12.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над
50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или
контролния орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя
инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с
дейността на юридическо лице.
25. (нова 25.05.2011 г.) “Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и строителство на
магистрална и първокласна автотранспортна и железопътна инфраструктура, летища, пристанища, системи за
комуникация, съоръжения за производство и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване,
канализация и пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни
отпадъци, както и други проекти, имащи за цел създаването на нова и подобряването на съществуваща
национална, регионална или общинска инфраструктура в страната или в държава членка.
26. (нова 15.12.2006 г., предишна т. 25) КСО е Кодекс за социално осигуряване.
27. (нова 15.12.2006 г., предишна т.26) ЗППЦК е Закон за публичното предлагане на ценни книжа
28. (нова 15.12.2006 г., предишна т.27) Наредба № 33 от 19.09.2003 г. на КФН е Наредба за
индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Изменения приети от СД –22.12.2014 г. Представляващи Универсален пенсионен фонд “Съгласие”: …………………………… 30
29. (нова 15.12.2006 г., предишна т.28) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН е Наредба за реда и начина
за промяна на участие и за прехвърляне на средства на осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
30. (нова 15.12.2006 г., предишна т.29) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН е Наредба за начина и реда
за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на
пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на
стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
(нов 15.12.2006 г.)
§1(нов 15.12.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република
България в Европейския съюз, Компанията може да инвестира не повече от 15 на сто от активите на
Универсалния пенсионен фонд в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13 от КСО.
§2 (нов 11.11.2011 г.) Чл. 18 “а” и чл.26, ал. 3 от Правилника влизат в сила от 01.01.2012 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет на основание чл. 143 от Кодекса за задължителното обществено
осигуряване и на Устава на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД и е приет от Общото събрание на
акционерите, проведено на 26. 09. 2000 г.
§ 2. Разпоредбите на този Правилник се прилагат доколкото в Закон или в друг нормативен акт не са
установени други разпоредби, които са задължителни за пенсионното осигуряване в страната.
§ 3. (изм. 09.12.2003г.) За неуредени в Правилника въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за
социално осигуряване и действащото законодателство в Република България.
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на вписването на Универсален пенсионен фонд “Съгласие” в регистъра
на Софийски градски съд.
§ 5. (отм. 15.01.2004г.)
§ 6 (нов 09.12.2003г., доп. 30.12.2003г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото
събрание на акционерите на Компанията взети на 09.12.2003г. и 30.12.2003г.
§ 7 (нов 30.03.2004г.,доп.14.05.2004г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Общото
събрание на акционерите на Компанията взети на 30.03.2004г. и 14.05.2004г.
§ 8 (нов 16.02.2005 г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на
акционерите на ПОК “Съгласие”АД от 16.02.2005 г.
§ 9 (нов 18.03.2005 г.) Текстовете на разпоредбите на ал. 8, 9, 10, 11 и ал. 18, т. 6 на чл. 18 „б“ от
Правилника са изменени и допълнени с решение на Общото събрание на акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от
18.03.2005 г.
§ 10 (нов 31.08.2005 г., изм. 21.09.2005г.) Текстовете на разпоредбите на раздел XI “Попечителски
съвет” от Правилника са изменени и допълнени с решение на Общото събрание на акционерите на ПОК
„Съгласие“ АД от 31.08.2005 г. и 21.09.2005г.
§ 11 (нов 12.01.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на
акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от 16.12.2005 г. и 12.01.2006 г.
§ 12 (нов 10.05.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на
акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от 20.03.2006 г. и 10.05.2006 г.
§ 13 (нов 15.12.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на
акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от 10.11.2006 г. и от 15.12.2006 г.
§ 14 (нов 25.05.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
§ 15 (нов 29.12.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г.
§ 16 (нов 10.05.2012 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 10.05.2012 г.
§ 17 (нов 14.01.2013 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 14.01.2013 г.
§ 18 (нов 10.10.2014 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 10.10.2014 г.
§ 19 (нов 22.12.2014 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на
ПОК „Съгласие“ АД от 22.12.2014 г.

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “Съгласие”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ
Чл. 1. (1) Правилникът за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, наричан
по-нататък Правилникът, урежда реда, условията, организацията и дейността, по които се осъществява допълнително
задължително пенсионно осигуряване за професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен
фонд “Съгласие”.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Допълнително задължително пенсионно осигуряване за професионална пенсия за ранно
пенсиониране е дейност по набиране на задължителни пенсионно осигурителни вноски в професионален пенсионен
фонд, управление на средствата във фонда и изплащане на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране
при настъпване на условията, предвидени в Част Втора на Кодекса за социално осигуряване, този Правилник и
осигурителните договори.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
Чл. 2. (1) Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, наричан по-нататък Фондът, е учреден и управляван от
Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД.
(2) (изм. 09.12.2003г., изм. 10.11.2006 г., изм. 10.05.2012 г.) Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД е
със седалище гр. София, Столична община – Район “Възраждане” и адрес на управление бул. ”Тодор Александров” №
141.
(3) (изм.30.03.2004г.) Фондът е учреден с решение № 68 на Съвета на директорите на Компанията на
19.10.2000г.
(4) Фондът се счита за учреден от деня на вписването му в съда.
(5) Професионален пенсионен фонд “Съгласие” и Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД са отделни
юридически лица.
(6) Компанията представлява Фонда при взаимоотношенията си с трети лица.
(7) Фондът се създава за неопределен срок.
(8) Фондът не може да се преобразува в друго търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или
кооперация, както и да се разделя или да отделя от себе си друг пенсионен фонд.
(9) (изм. 30.03.2004г.)Фондът може да се влива или слива с пенсионен фонд, учреден и управляван от друго
лицензирано пенсионносигурително дружество при условие, че се запазват правата на осигурените лица,
пенсионерите и техните наследници и при спазване на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
(10) (изм. 09.12.2003г., изм.30.03.2004г.) Фондът не може да се прекратява, освен в случаите, предвидени в
Кодекса за социално осигуряване.
(11) (нова 30.03.2004г.) При вливане или сливане на Фонда с пенсионен фонд, учреден и управляван от друго
лицензирано пенсионноосигурително дружество приемащият или новообразуваният фонд е правоприемник на
прекратяващите се фондове.
(12) (нова 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г.) В случай, че Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД не се
преобразува, Фондът може да се преобразува единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

2
конкуренцията и на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор”, наричан по-нататък Заместник-председателя.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Чл. 3. (изм.30.03.2004г.) Основните принципи, при които се извършва осигуряването за професионална пенсия
за ранно пенсиониране са:
1. задължителност на участието в професионален фонд;
2. юридическа самостоятелност на Компанията и на Фонда;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и предоставяне на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. защита и представляване интересите на осигурените лица;
8. капиталово покривен принцип на базата на дефинирани осигурителни вноски;
9. персоналност на осигуряването.
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 4.(1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване за професионална пенсия за ранно
пенсиониране е персонално.
(2) (oтм.30.03.2004г.)
(3) (изм. 30.03.2004г.) Осигуряването във Фонда се извършва само за лица, които работят в условията на I и II
категория труд, при спазване на следния ред:
1. подаване на заявление за участие във Фонда и сключване на осигурителен договор с Компанията
или
2. след извършване на служебно разпределение;
(4) (нова 30.03.2004 г., изм. и допълнена 10.05.2006 г., изм. 10.11.2006 г.) Осигурените лица участват във
фонда чрез индивидуално заявление до Компанията, подадено в срок до три месеца след възникване на задължението
им за осигуряване. Редът за подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(5) (нова 10.11.2006 г., изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Формулярите на заявления по ал. 4 се
отпечатват от Компанията на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им ляв
ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за
попълване съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(6) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г., изм. 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Когато заявлението
за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с квалифициран електронен подпис, се
спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
(7) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 6, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г., доп. 10.10.2014 г. – в сила от
21.10.2014 г.) Заявлението по ал. 4 се подава от лицето в офис на Компанията, чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на ЗЕДЕП. Компанията оказва съдействие на лицето при извършване на всички
действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по образец съгласно
приложение № 4 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН.
(8) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 7, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Компанията е длъжна да
води електронен регистър на подадените заявления за участие. Компанията води за всеки управляван от нея фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за участие, осигуряващ
уникален входящ номер на всяко заявление. Вписването на заявлението в електронния регистър се извършва в срок до
три работни дни от деня на подаването му от лицето, за което е възникнало задължение за осигуряване.
(9) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 8) Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник,
той задължително представя на лицето документ по чл. 123 б. г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на
дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на
Компанията.
(10) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 9, изм. 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Компанията не приема и
връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление,
което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

3
и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало
заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на
КФН. Във всеки отделен случай Компанията уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му
за участие не е прието.
(11) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя
входящ номер и дата и попълва определените за Компанията данни.
(12) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 10, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението за
участие е подадено на хартиен носител, служителят на Компанията удостоверява приемането му с име, длъжност и
подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр
от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за Компанията, а третият се изпраща до 20-о
число на текущия месец на Националната агенция за приходите.
(13) (нова 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен
документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето на
посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в Компанията,
съответно – на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на
Националната агенция за приходите се изпраща до 20-о число на текущия месец.
(14) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 11, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Националната агенция за
приходите проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 12 и 13, и в тримесечен срок:
1. вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване в Професионален пенсионен фонд;
2. изготвя списък на магнитен носител на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване в
Професионален пенсионен фонд.
(15) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 12, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) Националната агенция за
приходите изпраща на Компанията в договорен с нея срок, списъка по ал. 14, т. 2 заедно със съответните заявления за
участие, на които отбелязва, че са невалидни. Компанията уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.
(16) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 13, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) При констатиране на
грешки в заявления за участие Националната агенция за приходите ги връща на Компанията в 15 -дневен срок от
получаването им по реда на ал. 12 и 13, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези заявления.
Компанията уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.
(17) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 14) Лицата са длъжни да уведомяват Компанията за всяка промяна в
личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите,
удостоверяващи съответните обстоятелства.
(18) (предишна ал. 5, изм. 15.12.2006 г., предишна ал. 15) За лицата, неизбрали професионален пенсионен
фонд по реда на ал. 4 се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и
ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.
(19) (нова 15.12.2006 г., предишна ал. 16, изм. 14.01.2013 г. – в сила от 22.02.2013 г.) При или по повод избор
на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията и по реда на Наредба № 33 от
19.09.2006 г. на КФН, пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителните посредници или други
лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии,
подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.
(20) (нова 10.10.2014 г. – в сила от 21.10.2014 г.) Компанията съхранява всяко заявление за участие и
свързаните с него документи през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение със съответното
осигурено лице, а в случаите, когато правоотношението не е възникнало или е прекратено – за срок не по-малък от
една година от получаване на заявлението.
САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
Чл. 5. (изм. 09.12.2003г., изм.30.03.2004г.) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е самостоятелна и
независима от пенсиите по Част първа от Кодекса за социално осигуряване и допълнителната доброволна пенсия по
реда на Част втора Дял втори от Кодекса.
ОСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ
Чл. 6. (отм. 30.03.2004г.)
ГАРАНТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА И ПЕНСИЯТА
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

4
Чл. 7. (1) (изм.30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените
лица не подлежат на принудително изпълнение.
(2) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и Фондът не отговарят за задължения на
Компанията.
(3) Фондът не отговаря с активите си за загуби в резултат на действията на Компанията, както и за загуби,
настъпили в резултат от дейността й.
(4) Компанията отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и техните наследници за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестното изпълнение на своите задължения по отношение на представляването и
управлението на Фонда.
(5) Компанията гарантира изпълнението на задълженията към осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници с капитала и активите си, както и с договорите за застраховане на Фонда, когато такива договори са
сключени.
(6) Активите на Фонда не могат да се придобиват по давност.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) (изм. 09.12.2003г.) Дейността на Фонда се организира и извършва при стриктното спазване на
законовата уредба по допълнителното пенсионно осигуряване и нормативните актове на Комисията за финансов
надзор и компетентните държавни органи.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Държавният надзор върху дейността на Фонда и Компанията се извършва от Комисията
за финансов надзор.
(3) (изм. 09.12.2003г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
“Осигурителен надзор”, наричан по нататък Заместник-председателят, определя минимално равнище на доходност,
която Компанията трябва да постигне при инвестиране средствата на Фонда.
II. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
Чл. 9. (1) Осигуряването за професионална пенсия за ранно пенсиониране се извършва на основата на
договор, сключен между Компанията и осигурените лица за участие във Фонда.
(2) (изм.30.03.2004г.) Осигурителният договор задължително съдържа:
1. (изм.10.05.2006г., изм.11.11.2011 г.) имената и адресите на страните по договора, ЕГН на
осигуреното лице;
2. (изм.10.05.2006г., изм. 11.11.2011 г.) (изм.10.05.2006г.) съдебната регистрация, ЕИК по БУЛСТАТ и
код на Фонда;
3. (изм.10.05.2006г., изм. 11.11.2011 г.) пенсионната лицензия, търговската регистрация и единния
идентификационен код на Компанията;
4. дата и входящ номер на заявлението за участие;
5. номер и дата на протокола за служебното разпределение, когато лицето сключва договор след
като е било служебно разпределено във Фонда;
6. размер на осигурителната вноска;
7. предмет и обхват на осигуровките;
8. правата и задълженията на страните;
9. правата на наследниците;
10. такси и удръжки;
11. ред и начин за получаване на информация;
12. условията, реда и начина на плащане на осигурителните вноски и допълнителната пенсия от
Фонда;
13. датата на сключване и влизане в сила на договора;
14. условията за прекратяване на договора;
15. дата, на която лицето е запознато с правилника или е получило екземпляр от него;
(3) (отм.30.03.2004г.)
(4) (отм.30.03.2004г.)
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

5
(5) (изм. 09.12.2003г.,отм.30.03.2004г.)
(6) (изм. 09.12.2003г.,изм.30.03.2004г., изм.20.03.2006г.) Компанията предлага на лицата да сключат
индивидуален осигурителен договор, след постъпване на заявлението за участие във Фонда или от получаване на
уведомлението от Националната агенция за приходите за служебно разпределение на лица, неизбрали
професионален пенсионен фонд за осигуряване за професионална пенсия за ранно пенсиониране.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (нова 30.03.2004г.) Осигурителното правоотношение с Компанията възниква от датата на сключване на
осигурителния договор или от датата на служебното разпределение във Фонда.
(ал.2) (стар текст на чл.10) Осигурителният договор е безсрочен и влиза в сила от деня на подписването му.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Чл. 11. Изменения и допълнения в осигурителния договор могат да се правят само с писменото съгласие на
страните по него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 12. (1) Договорът за осигуряване в Компанията задължително се прекратява в следните случаи:
1. при смърт на осигурения;
2. (изм. 29.12.2011 г.) при изтегляне или прехвърляне на цялата сума, натрупана по индивидуална
осигурителна партида в Универсален пенсионен фонд;”
3. (нова 09.12.2003г., отм. 29.12.2011 г., нова 29.12.2011 г.) когато осигуреното лице по собствена
воля премине в друг Професионален пенсионен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 18а.
(2) (отм.30.03.2004г.)
(3) (отм.30.03.2004г.)
(4) (отм.30.03.2004г.)
(5) (стара ал.4, изм. 09.12.2003г.) Компанията не може да прекрати едностранно договора с осигурените лица,
освен в случаите, определени в Кодекса за социално осигуряване.
III. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
ВНОСИТЕЛ
Чл. 13. (изм. 11.11.2011 г.) Осигурителни вноски във Фонда се правят от осигурителя изцяло за негова сметка в
полза на осигурените лица, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО са изцяло за тяхна сметка.
ВИД И РАЗМЕР
Чл. 14. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява с месечни парични
осигурителни вноски.
(2) (изменена 16.12.2005 г.) Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален фонд е:
1. (нова 16.12.2005 г.) 12 на сто – за лицата, работещи при условията на І категория труд;
2. (нова 16.12.2005 г.) 7 на сто – за лицата, работещи при условията на ІІ категория труд;
(3) (допълнена 12.01.2006 г., изм. 30.09.2011 г.) Осигурителните вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО.
(4) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване във Фонда за лицата, които
получават пенсии за осигурителен стаж и възраст, се превеждат във фонд “Пенсии” на Държавното обществено
осигуряване.
ВНАСЯНЕ
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

6
Чл. 15. (1) (изм.20.03.2006г., изм. 11.11.2011 г.) Осигурителните вноски за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и лихви към тях се събират от Националната агенция за приходите.
(2) (изм.20.03.2006г., доп. 11.11.2011 г., отм. 10.10.2014 г., нова 10.10.2014 г.) Осигурителите и
самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски по ал. 1 по съответната сметка за допълнително
задължително пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.
(3) (изм.30.03.2004г., изм.20.03.2006г.) Националната агенция за приходите превежда събраните осигурителни
вноски в установения от Кодекса за социално осигуряване срок по сметка, посочена от Компанията.
(4) (изм.20.03.2006г.) Компанията носи отговорност пред осигурените лица само за реално преведените вноски
от Националната агенция за приходите.
(5) Компанията начислява доходност върху реално преведените вноски.
(6) (изм.20.03.2006г.) Националната агенция за приходите дължи законна лихва при необосновано забавяне на
превода на осигурителните вноски във Фонда за периода на забавянето, която се начислява по индивидуалните
партиди на лицата, за които са забавени вноските.
(7) (нова 30.03.2004г., изм.20.03.2006г., изм. 10.05.2006 г., отм.15.12.2006 г.)
(8) (стара ал.7, изм.20.03.2006г.) Взаимоотношенията между Националната агенция за приходите и
Компанията се уреждат с отделен договор.
НАТРУПВАНЕ
(отм. 11.11.2011 г.)
Чл. 16. (отм. 11.11.2011 г.)
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(нов 30.03.2004г.)
Чл. 16а (нов 30.03.2004г.) (1) Приходите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане.
(2) (изм. 15.12.2006 г.) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по индивидуалните
партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.
(3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на
Закона за данък върху добавената стойност.
Чл. 16б (нов 30.03.2004г.) Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно
осигуряване се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане.
V. ИНДИВИДУАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПАРТИДИ
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
Чл. 17. (в сила до 01.07.2004г., отм. 11.11.2011 г.)
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17а. (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) За всяко осигурено лице Компанията разкрива само една
индивидуална осигурителна партида и определя индивидуален осигурителен номер.
(2) Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му партида.
(3) Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.
(4) Вноските и средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване,
се записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по
сметката на Фонда.
(5) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките.
(6) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските и средствата, прехвърлени от друг фонд,
се отчитат в дялове и в части от дялове.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

7
(7) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определянето на дяловете по
ал. 6.
(8) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Дяловете във Фонда са равни
помежду си по стойност, определена и обявена съгласно чл.17б до 17д.
(9) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните активи на
Фонда.
(10) Доходът от инвестиране на средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял
съгласно ал. 8.
(11) Не се допуска преразпределяне на средства и дялове между индивидуалните партиди.
(12) В деня на постъпването на първата вноска във Фонда или в деня на първото отчитане на натрупаните
средства по индивидуалните партиди в дялове, стойността на един дял е равна на 1 лв.
(13) Натрупаните средства в индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17б (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен
ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на Фонда към края на
предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
Чл. 17в (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Общият брой на дяловете на Фонда е равен на сумата от
дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва по чл. 24а, ал. 7, и
дяловете в партидата по чл. 17и, ал. 1.
Чл. 17г (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от
Компанията до 18 ч. на всеки работен ден в офисите и в електронната й страница.
(2) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на
Компанията и в електронната й страница.
Чл. 17д (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Компанията представя в управление „Осигурителен
надзор“ на Комисията за финансов надзор до 18 ч. на всеки работен ден справка за стойността на нетните активи, за
броя дялове и за стойността на един дял на Фонда, по образец, утвърден от Заместник- председателя.
(2) Компанията представя до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, в управление „Осигурителен
надзор“ на Комисията за финансов надзор справка за стойността на нетните активи към края на отчетния месец на
Фонда по образец, утвърден от Заместник-председателя.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 17е (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда
съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение
на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял, при
която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен броят
дялове.
9. номер и дата на пенсионния договор.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

8
Чл. 17ж (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) При сключване на пенсионен договор в индивидуалната
партида се отразяват номерът и датата на пенсионния договор.
Чл. 17з (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на
всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер
на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С
така определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени
средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и
части от дялове се намалява броят дялове по индивидуалната партида.
(3) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят дялове и части от дялове, с които се
намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане.
(4) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой, броят
дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане – за първото плащане и към първо число на месеца – за всяко следващо
плащане.
(5) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната
точка.
Чл. 17и (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Постъпилите във Фонда неперсонифицирани суми от
вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в
стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял,
валидна за деня на постъпването.
(2) След персонифициране средствата се разпределят по съответните индивидуални партиди, като:
1. дължимите такси по чл. 25, ал.1 се удържат в деня на разпределяне на средствата по индивидуалните
партиди на осигурените лица;
2. се определя броят на дяловете, съответстващи на дължимите такси, като дължимите суми за такси се
разделят на стойността на един дял в деня на постъпването на средствата в неперсонифицираната партида;
3. с определените по т. 2 брой дялове се намалява броят на дяловете на Фонда в деня на начисляване на
дължимите такси по сметката на Компанията;
4. по индивидуалните партиди на съответните лица се записват сумите след приспадане на дължимите такси
и броят на дяловете, получени, като се разделят тези суми на стойността на един дял в деня на постъпване на
средствата в неперсонифицираната партида.
Чл. 17й (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и
пенсионери във Фонда се извършват от служители, определени с писмена заповед на Изпълнителния директор на
компанията.
Чл. 18. (отм. 09.12.2003г.)
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
(загл. изм. 09.12.2003г.)
ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН
ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
(загл. изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.)
Чл. 18 “а” (нов 09.12.2003 г., изм.11.11.2011 и 29.12.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) (1) (допълнена 16.02.2005
г., отм. 29.12.2011 г., нова 29.12.2011 г.) Осигуреното лице има право да промени участието си и да прехвърли
натрупаните средства по индивидуалната партида в друг Професионален пенсионен фонд в следните случаи:
1. ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на
служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване;
2. извън случаите по т. 1 участието във фонда може да се променя след изтичане на една година от сключване
на договора за осигуряване в него;
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

9
3. осигурените лица могат да променят без ограничение участието си във фонда при несъгласие с извършени
промени в Правилника му, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 67, ал. 2 подадат заявление за това, освен
ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба;
4. в случай, че средствата на осигурените лица са прехвърлени във фонда, поради преобразуване и/или
прекратяване на дружество и/или фонд, в който са били осигурявани, те имат право да прехвърлят средствата си в
друг, избран от тях професионален пенсионен фонд. Правото им се упражнява в едномесечен срок от датата на
уведомяването им от страна на Компанията, че средствата им са прехвърлени във фонда. За осигурените лица, които
не са упражнили правата си по предходното изречение се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си във фонда.
(2) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., изм. 11.11.2011 г.) Заявлението за промяна на
участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
лицето желае да премине чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(3) (нова 11.11.2011 г.) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се
легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., отменена 16.12.2005 г., нова 16.12.2005 г., предишна ал. 3, изм.
11.11.2011г.) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на
осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се
подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(5) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е
без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис
на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.”
(6) (нова 29.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице
подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да
премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно ал. 31 на осигурителното правоотношение с
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече
срокът по ал.1, т. 2.
(7) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 4, изм. 11.11.2011 г.) Лицето, приело
заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за
дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният
посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр
на заявлението и втория екземпляр на договора.
(8) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като
електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на
електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството,
съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
(9) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 5, изм. 29.12.2011 г.) В случай на
промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен
фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно
сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(10) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него
фонд. Информацията се изготвя по образец.
(11) (изменена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 6, изм. 11.11.2011 г.) Вписването на
заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на
подаването му от осигуреното лице.
(12) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., предишна ал. 7, изм. 11.11.2011 г.) Процедурата по промяна на участието
във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започва в първия
работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(13) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 8, изм. 11.11.2011 г.) В срок три
работни дни от датата по ал.12 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на
участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-
предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

10
(14) (нова 11.11.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото
заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран
електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(15) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 14,
дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в
регистъра по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН и в седемдневен срок уведомява лицето за
анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(16) (нова 29.12.2011 г.) Дружество, приело предадено му по ал. 13 заявление, може да се произнесе по него с
отказ за разглеждане или за промяна на участие само на следните основания:
1. С отказ за промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на
разглеждане на заявлението:
– не са изпълнени изискванията на ал. 1, т. 1 – 4;
– в срока и по реда на ал. 13 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна
на участие на едно и също осигурено лице.
2. С отказ за разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:
– имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които
разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по ал. 9;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по ал. 1, т. 1 – 4.
(17) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 13:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на
заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко
заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(18) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в ал. 13-17, се осъществяват по електронен
път с квалифициран електронен подпис.
(19) (нова 11.11.2011 г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно електронно,
копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за
преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по ал. 17, т. 3. Възражението се подава до
пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени
доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г.
на КФН – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи
съответните данни.
(20) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 19 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително
дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за
промяна на участие.
(21) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество
може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди
отказа на същото основание.
(22) (нова 11.11.2011 г.) В срока по ал. 21 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го
изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на
заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(23) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ,
осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в
сроковете, определени в ал. 19. В този случай кореспонденцията по ал. 20 и 22 се осъществява по същия начин.
(24) (допълнена 16.02.2005г., предишна ал. 9, изм. 11.11.2011 г. ) В срок до 5-о число на месеца, в който се
прехвърлят средствата по ал. 32, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на
заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто
фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

11
(25) (нова 11.11.2011 г.) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в осигурителния
договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се
удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се
вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да
промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по
ал. 24.
(26) (нова 11.11.2011 г.) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 24
от дружеството, в което го е подало, с искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка
на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка,
съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(27) (нова 11.11.2011 г.) До три дни от изтичането на срока по ал. 24 пенсионноосигурителните дружества
обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват
пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне;
б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на КСО;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие,
уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за
промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да
променят участието си.
(28) (изменена 16.02.2005 г., изм.20.03.2006г., предишна ал. 10, изм. 11.11.2011 г.) На първия работен ден след
получаване на информацията по ал. 27 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за
промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите,
съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от КСО.
(29) (изм. 16.02.2005 г., допълнена 16.12.2005 г., предишна ал. 11, изм. 2011 г.) Процедурата по промяна на
участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен институт заявление по реда
на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на КСО.
(30) (нова 11.11.2011 г.) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи
на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по ал. 32. В случаите по ал. 29, т. 1 – 3
осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.
(31) (нова 11.11.2011 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за
промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена
съгласно ал. 29, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в
което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.
(32) (нова 11.11.2011 г.) Средствата по ал. 31 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите
15 май – за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления
през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за
лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни,
следващи тези дати.
(33) (нова 29.12.2011 г.) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества
изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните индивидуални
партиди.
(34) (нова 29.12.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на
всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на
интересите му поради неосведоменост или други причини.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

12
(35) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 12, изм. 29.12.2011г.)
Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на
офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(36) (нова 29.12.2011 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на
осигурени лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН пенсионноосигурителните дружества,
техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават
под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА ОТ И КЪМ ПЕНСИОННИТЕ СХЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
(ново загл. 09.12.2003г., отм. 11.11.2011 г., ново 22.12.2014 г.)
Чл. 18 “б” (нов 09.12.2003 г.) (1) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., отм. 11.11.2011 г., нова 22.12.2014 г.)
Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида във Фонда в
пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
(2) (нова 22.12.2014 г.) Прехвърлянето на средствата по ал. 1 се извършва при условията на Глава тридесет и
осма „а” от КСО и по реда на Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на
Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка”, приета с ПМС № 262 от
22.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.
Чл. 19. (1) (изм. 09.12.2003г., 30.12.2003г., отм. 22.12.2014 г.)
(2) (изм. 09.12.2003г., отм. 30.12.2003г.)
(3) (изм. 09.12.2003г., отм.30.12.2003г.)
(4) (отм. 30.12.2003г.)
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 20. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г., изм. 22.12.2014 г.) Осигуреното лице има право при
пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната партида от Фонда в
универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия по реда на чл. 32.
(2) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Осигуреното лице има право да изтегли еднократно до 50 на сто от
средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на
сто.
(3) (отм. 09.12.2003г.)
(4) Изтегляне на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице могат да извършват и неговите
наследници при спазване на нормативните изисквания и в случаите, предвидени в този Правилник.
(5) Изтеглянето на средствата става в тримесечен срок от подаване на писмено заявление от осигуреното
лице до Компанията.
РАЗМЕР НА ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ СРЕДСТВА
(изм. 11.11.2011 г.)
Чл. 21 (отм. 09.12.2003г.)
Чл. (21а) (изм. 16.02.2005г., изм. 11.11.2011 г.) При промяна на участието на осигурено лице от Професионален
пенсионен фонд “Съгласие” във фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, размерът на
средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня
на прехвърлянето след:
1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал. 5 и 7
от Кодекса за социално осигуряване;
3. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда, до датата на
прехвърляне;
Чл. (21б) (отменен 16.02.2005г.)
V. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

13
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 22. (1) Управлението на средствата на Фонда се извършва от Компанията.
(2) Компанията управлява средствата на Фонда с грижата на добър търговец при спазване на принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.
ИНВЕСТИРАНЕ
Чл. 23. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 10.11.2006 г.) Активите на фонда се инвестират по начин и ред, определен в
чл. 176 – 179 б от КСО.
(2) (изм. 10.11.2006 г.) Компанията не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на
фонда или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 23а (1) (нов 30.03.2004г., отм. 15.12.2006 г.)
(2) (отм. 15.12.2006 г.)
(3) (изм. 15.12.2006 г.) Основната цел на инвестиционната политика е запазване и реалното нарастване на
стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица чрез поемането на умерено
висок риск в дългосрочен план и подържане структура на инвестиционния портфейл адекватна на задълженията към
участниците във Фонда.
(4) (отм. 15.12.2006 г.)
(5) (изм. 10.11.2006 г.) Компанията може да инвестира средствата на фонда само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или
държавногарантиран дълг;
2. (изм. 25.07.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз относно
изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран
пазар на ценни книжа;
7. (нова 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно
участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България
или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни
проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен
заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от
6 месеца от издаването им;
8. (предишна т. 7, изм. 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия
на български регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. 25.05.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото
събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска
приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за
които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т. 9, изм. 29.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по
реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т. 10) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

14
12. (предишна т. 11) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави –
членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 12) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа
в държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 13, изм. 25.05.2011 г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна
схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на
управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в наредба на Комисията за
финансов надзор;
15. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз, изм.
15.12.2006 г., предишна т. 14) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в наредба на Комисията
за финансов надзор;
16. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз,
предишна т. 15) инвестиционни имоти в страната, в държава – членка.
(6) (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г.) За минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за
определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа се спазват
следните ограничения:
1. (изм. 25.05.2011 г.) минималното ниво на кредитния рейтинг на банка по чл.23а, ал. 5, т. 5 и 15, в която могат
да бъдат инвестирани средства на Фонда в банков депозит, е дългосрочния кредитен рейтинг “Ва2”, присъден от
Moody’s investors Service, “BB” присъден от Standard and Poor’s или “ВВ”, присъден от Fitch Ratings;
2. (изм. 25.05.2011 г.) държавите по чл.23а, ал. 5, т. 11, буква „б“, т.13, 14 и 15 са държавите-членки на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които не са държави-членки на Европейския съюз, и
страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство посочени в чл.3 от Наредба № 29 от 12 юли 2006
г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и
индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване,и
регулираните пазари в тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 5, т. 13.
3. (изм. 25.05.2011 г.) индексите по чл.23а, ал.5, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“ са определените в чл.4 от
посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов надзор;
4. (изм. 25.05.2011 г.) държавите, регулираните пазари в тях, на които се търгуват ценните книжа по чл.23а,
ал.5, т.13, буква “в” са определените в чл.5 от посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов надзор;
(7) (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г., изм. 25.05.2011 г.) При понижаване на нивото на кредитния рейтинг
на банка под минималното ниво по ал.6, т.1, Компанията е длъжна да приведе инвестициите на Фонда в банкови
депозити в съответствие с изискването по т.1 от предходната алинея в срок не по-дълъг от 6 месеца от датата на
промяната.
(8) (нова 15.12.2006 г.) Ограничения при инвестирането:
1. (изм. 25.05.2011 г.) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване във финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение на тези по ал. 5, т. 1, 7 и т. 11, букви
„а“ и „в“ не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата стойност на инвестираните средства на
фонда във финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него лица, не може да надвишава 10 на
сто от активите на фонда. Когато емитентът е банка, в ограничението по предходното изречение се включват и
банковите депозити на фонда в тази банка, форуърдните валутни договори, договорите за лихвен суап, репо сделките
и обратните репо сделки с нея.
2. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 2, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
3. Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да
бъдат инвестирани в ценни книжа по ал. 5, т. 3 .
4. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 4, т. 12, буква „а“ и т. 13, буква „а“.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

15
5. (изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в банкови депозити по ал. 5, т. 5 и 15, като инвестициите в банкови
депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
6. Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат
да бъдат инвестирани в ипотечни облигации по ал. 5, т. 6 .
7. (нова 25.05.2011 г.) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по ал. 5, т. 7.
8. (предишна т. 7, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 8, т. 12, буква „б“ и
т. 13, буква „б“.
9. (предишна т. 8, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по ал. 5, т. 9 .
10. (предишна т. 9, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани общо в ценни книжа по ал. 5, т. 10 и 14, като
инвестициите в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо
дружество, не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
11. (предишна т. 10) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро.
12. (предишна т. 11, изм. 25.05.2011 г.) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по ал. 5, т. 16.
Чл.23б. (нов 15.12.2006 г.)(1) При инвестирането на активите на фонда се прави анализ и оценка на риска,
свързан с инвестиции в акции, облигации и инвестиционни имоти. При инвестиции в банкови депозити и ценни книжа
се взема под внимание кредитния рейтинг съответно на банката или емитента.
(2) Съветът на директорите на Компанията утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение,
измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.
(3) Решенията за инвестиране активите на Фонда се вземат от Комитета по инвестиции въз основа на
обосновани предложения от Директора на Дирекция “Инвестиции” и инвестиционния консултант. Съставът на Комитета
по инвестиции се определя с решение на Съвета на директорите на Компанията.
Чл. 23в (1) (предишна ал. 8, изм. 15.12.2006 г.) Средствата на Фонда не могат да бъдат инвестирани в:
(1) Средствата на Фонда не могат да бъдат инвестирани в:
1. Ценни книжа, които не са напълно изплатени.
2. Ценни книжа, издадени от Компанията или от свързани с нея лица.
3. Ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи фонда, или от
свързани с тях лица.
(2) Активите на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Компанията, която го управлява, с изключение на случаите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване;
2. управляван от Компанията фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Компанията;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване или член на управителен или контролен орган
на това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фондът не може да придобива активи от посочените в предходната алинея лица.
(4) (изм. 11.11..2011 г.) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни
книжа на регулиран пазар.
(5) Компанията не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за
сметка на управлявания от нея Фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за
търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на Фонда, за нуждите на Компанията и
на свързаните с нея лица.
Чл. 23г (нов 15.12.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) Компанията може да сключва от името и за сметка на Фонда репо
сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по чл.23а, ал.5, т.1 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда,
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

16
определени към края на работния ден, предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на
последната обратна репо сделка.
Чл. 23д (нов 15.12.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) (1) Компанията е длъжна да приведе активите на Фонда в
съответствие с изискванията на чл. 23а, ал.8 и чл. 23г и с количествените ограничения за тези активи, определени в
правилника за организацията и дейността на Фонда, в тримесечен срок от датата на превишение на съответното
инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на
фонда;
2. промяна в общата стойност на активите на фонда;
3. придобиване на права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент.
(2) (изм. 11.11.2011 г.) В случаите по предходната алинея, до привеждане на активите на фонда за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в съответствие със законовите изисквания, Компанията не може
да придобива за сметка на фонда активи по чл. 23а, ал. 5, по отношение на които е нарушено ограничението.

Чл.23е (нов 15.12.2006 г.) (1) Компанията и управляваните от нея фондове за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие,
чрез което Компанията или фондовете – заедно или поотделно – могат да определят пряко или непряко повече от
половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането
на решения във връзка с дейността на емитента.
(2) Компанията и Фонда не могат да придобиват акции, издадени от един емитент.
Чл.23ж (нов 15.12.2006 г.) Компанията е длъжна до 31 март всяка година да публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за Фонда.
Информацията се изготвя по данни към края на предходната година при спазване на изискванията на заместник-
председателят на Комисията за финансов надзор относно:
1. съдържанието на информацията;
2. определянето и публичното оповестяване от Компанията на постигнатите инвестиционни резултати при
управлението на Фонда.
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ФОНД
Чл. 24. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 30.03.2004г., изм. 16.12.2005 г., отм. 25.05.2011 г., нов 25.05.2011 г.)
Оценката на активите на фонда се извършва към края на всеки работен ден от Компанията, която го управлява.
(2) Оценката по ал. 1 се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на
Комисията за финансов надзор и в съответствие с начина и реда, посочени в утвърдените от Съвета на директорите на
Компанията и одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
«Осигурителен надзор» Правила за оценка на активите и пасивите на Пенсионноосигурителна компания «Съгласие»
АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване .
МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 24а (нов 30.03.2004г.) (1) Компанията е задължена да постига минимална доходност при управлението на
активите на Фонда.
(2) (изм.14.05.2004г.) Минималната доходност се определя от Заместник-председателя към края на всяко
тримесечие в процент на базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички професионални
фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период.
(3) Минималната доходност представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 3 процентни
пункта по-малка от средната – което от двете числа е по-малко.
(4) Минималната доходност се обявява от Заместник-председателя до края на всеки месец, следващ
отчетното тримесечие.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

17
(5) Когато постигнатата доходност от Фонда е по-ниска от минималната, Компанята, е длъжна в 10-дневен срок
от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.
(6) За гарантиране на минималната доходност се създават резерви във Фонда и в Компанията.
(7) Когато постигнатата доходност от Фонда е с над 40 на сто по-висока от средната постигната доходност за
съответния вид пенсионен фонд или превишава с 3 процентни пункта средната – което от двете числа е по-голямо,
средствата от доходността над този процент се заделят за резерв от Фонда. Стойността на резерва не може да
надвишава 1 на сто от активите на Фонда.
(8) (Доп. 10.05.2006 г.) Компанията формира със собствени средства резерв за Фонда в размер не по-малък от
1 на сто и не повече от 3 на сто от активите на Фонда. Размерът на резерва по тази алинея се определя и поддържа в
процент от стойността на нетните активи на Фонда към края на всеки месец, намалени със средствата в партидата на
резерва по ал 7.
(9) Ако постигнатата доходност на Фонда е под гарантирания минимум, разликата се покрива от резерва във
Фонда. Когато средствата от резерва във Фонда не са достатъчни, Компанията покрива недостига със средствата от
резерва по ал. 8.
(10) Средствата на резервите по ал. 7 и 8 се инвестират при спазване разпоредбите на чл. 175 – 180 от
Кодекса за социално осигуряване.
(11) Отчисленията за създаване на резерва по ал. 8 се признават за разход на Компанията и не се облагат с
данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ
Чл. 25. (1) (отм. 11.11.2011 г.)
(2) (изм. 09.12.2003г., изм.14.05.2004г. в сила до 30.06.2004 г.,отм. 11.11.2011 г., нова 11.11.2011 г.) Доходът
от инвестирането на средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял.
(3) (отм. 11.11.2011 г.)
(4) (изм. 09.12.2003г.) Доходността, която се постига от Компанията при инвестиране на средствата на Фонда
не може да бъде по-малка от минималното равнище на доходност, определено от Заместник-председателя.
(5) (отм 11.11.2011 г.)
VI. УДРЪЖКИ И ТАКСИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ
(изм. 11.11.2011 г.)
Чл. 26. (1) Компанията събира следните такси:
1. (изм. 11.11.2011 г.) такса за обслужване на дейността в размер на 5 (пет) на сто от всяка
осигурителна вноска;
2. инвестиционна такса – в размер на 1 (едно) на сто годишно върху нетните активите на
Професионалния фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от
Компанията;
(2) (нова 30.03.2004 г., изм. 10.05.2006 г., отм. 11.11.2011 г.)
(3) (изм. 09.12.2003г.,изм. 30.03.2004 г.) Таксата по ал.1, т. 2 се отчислява по ред и начин, определени от
Комисията за финансов надзор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
(ново 29.12.2011г.)
ТАКСА ПРИ ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
(загл. изм. 09.12.2003г.)
Чл. 27. (1) (изм. 09.12.2003г.) Компанията събира допълнителна такса при всяка промяна на участие и
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида на осигурено лице от Фонда в професионален
пенсионен фонд, управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително дружество, в размер на 20 (двадесет) лв.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Лицето променило участието си, заплаща дължимата такса за прехвърляне на
Компанията, с изключение на случаите на прехвърляне поради несъгласие с изменения в Правилника.
(3) (нова 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г. в сила от 01.01.2012 г.) Таксата се заплаща до 5-то число на месеца, в
който се прехвърлят средствата, в офис на Компанията или по нейна банкова сметка.
(4) (нова 09.12.2003г., изм.30.03.2004г., отм.11.11.2011 г.)
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

18
ТАКСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 28. (отм. 09.12.2003г.)
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСИ
Чл. 29. (1) Компанията не събира такси в следните случаи:
1. осигурените лица прехвърлят суми в универсалния и/или доброволен фонд на Компанията;
2. наследниците прехвърлят наследените суми по свои индивидуални партиди в универсалния и/или
доброволния пенсионен фонд на Компанията;
3. (изм. 09.12.2003г., изм.30.03.2004г.) когато осигуреното лице прекрати договора с Компанията при
несъгласие с направените изменения и допълнения в Правилника;
4. (отм. 09.12.2003г.)
5. (отм. 09.12.2003г.)
(2) (отм.30.03.2004г.)
РЕГИСТРИРАНЕ НА ТАКСИТЕ И УДРЪЖКИТЕ
Чл. 30. (1) Размерът на таксите и удръжките по предходните членове се вписват в договора с осигурените
лица.
(2) Компанията не събира други такси и удръжки, освен посочените в Правилника.
VII. СРОЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ
УСЛОВИЯ
Чл. 31. (1) (изм. 09.12.2003г.) Компанията отпуска при спазване на определените изисквания в Кодекса за
социално осигуряване срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на I и II
категория труд, съобразно категорията труд.
(2) (изм.30.03.2004г.) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е лична.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ
Чл. 32. (1) (изм. и допълнена 16.12.2005 г., изм. 30.09.2011 г.) От 1 януари 2015 г. правото на професионална
пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд възниква при наличие на:
1. (изм. 09.12.2003 г., изменена 16.12.2005 г., изм. 30.09.2011 г.) не по-малко от 10 години осигурителен стаж
при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-
ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
2. (изм. 09.12.2003г., изменена 16.12.2005 г., изм. 30.09.2011 г.) не по-малко от 15 години осигурителен стаж
при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-
ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
(2) (нова 30.09.2011 г.) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо
число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили
при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, и 3 години по-ниска възраст за жените и
мъжете, работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
(3) (нова 30.09.2011 г.) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от
Националния осигурителен институт.
(4) (изм. 09.12.2003г., предишна ал. 2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е срочна и се получава
до датата на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на Част първа от Кодекса за
социално осигуряване.
Чл. 33. (1) (отм. 30.09.2011 г., нов 30.09.2011 г.) Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на
КСО:
1. (отм. 30.09.2011 г., нова 30.09.2011 г.) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10
години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се
пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

19
жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и
100 за мъжете.
2. (отм. 30.09.2011 г., нова 30.09.2011 г.) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години
осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, могат да се пенсионират преди навършване на
възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за
мъжете и 47-годишна възраст за жените.
3. (изм. 09.12.2003г., отм. 30.09.2011 г., предишна ал. 2, изм. 30.09.2011 г.) До 31 декември 2014 г.
включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, бъде прекратен
на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-
годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при
условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.
(2) (предишна ал.5) До 31 декември 2006 г. лицата, които имат най-малко 10 години осигурителен стаж при
условията на чл. 104, ал. 3 от КСО и на които е отпусната пенсия за трудова злополука или професионална болест за
намалена работоспособност над 70,99 на сто във връзка с извършваната работа при тези условия, придобиват право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 45-годишна възраст.
(3) (отм. 30.09.2011 г., нова 30.09.2011 г.) Когато лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната
пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и
заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се
прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез
териториално поделение на Националния осигурителен институт до Компанията, управляваща Фонда, едновременно с
подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от
отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на
Компанията.
(4) (изм. 09.12.2003г., отм. 30.09.2011 г., нова 30.09.2011 г.) В случаите по ал. 3 Компанията превежда
средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на
заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, Компанията уведомява Националния
осигурителен институт.
РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА
Чл. 34. (1) Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изчислява на основата на:
1. средствата, натрупани по индивидуалната партида на лицето от направените вноски и доходите от тяхното
инвестиране, намалени с таксите и удръжките, към датата на отпускане на пенсията;
2. срока на получаване на пенсията – най-дългия възможен период за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по част Първа от KСО за всяко осигурено лице индивидуално;
3. техническия лихвен процент, с който се определя доходността върху средствата по индивидуалната партида
на пенсионера за срока на получаване на пенсията
(2) (изм. 09.12.2003г.) Ако осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част
първа от Кодекса за социално осигуряване преди изтичане на срока, за който е отпусната професионалната пенсия, с
последната пенсия се изплаща и остатъка от средствата в индивидуалната осигурителна партида.
(3) (отм.30.03.2004г.)
(4) (изм.30.03.2004г.) Техническият лихвен процент се определя и изменя от Съвета на директорите на
Компанията и се одобрява от заместник – председателя.
(5) (в сила от 01.07.2004г.) Средствата на лицата, които получават срочна професионална пенсия са част от
активите на Фонда и участват при определяне стойността на един дял.
(6) (нов 30.03.2004г.) Размерът на пенсията се определя в лева.
(7) (в сила от 01.07.2004г., отм. 29.12.2011 г.)
Чл.34а (нов 30.03.2004г.) Когато размерът на определената от Компанията пенсията е до 20 на сто от
социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера на веднъж или разсрочено при придобиване на
правото. Пенсионерът посочва с молба начина, по който да му бъде изплатена пенсията.
ПРАВА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ
Чл. 35. (1) (изм. 09.12.2003г.) При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг (съпруга),
низходящите или възходящите по права линия, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по
индивидуалната партида.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

20
(2) При смърт на пенсионер на Фонда на наследниците по предходната алинея се изплаща еднократно или
разсрочено остатъкът от сумата в индивидуалната му партида.
(3) (изм. 09.12.2003г.) Средствата по индивидуалната партида на наследодателя се разпределят между
наследниците, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за
наследството.
(4) Редът и начинът на изплащане на сумите на наследниците се определят в споразумение между тях и
Компанията.
(5) (изм. 09.12.2003г.) В случай, че осигуреното лице или пенсионерът няма наследници по ал. 1, натрупаните
средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в държавния бюджет.
VIII. ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ
МОЛБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 36. (1) (изм.30.03.2004г.) Пенсията се отпуска по писмена молба – образец от осигуреното лице до
Изпълнителния директор на Компанията.
(2) В молбата осигуреното лице посочва основанията за отпускане на пенсия, датата и начина на нейното
изплащане, осигурителния номер, както и прилага към нея документите, необходими за отпускане на пенсия.
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 37. С молбата за отпускане на пенсия се представя:
1. документ за самоличност;
2. договор за осигуряване с Компанията;
3. документи, регламентиращи изискуемия осигурителен (трудов) стаж за отпускане на професионална
пенсия за съответната категория труд, издадени от компетентните органи.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
(загл. изм. 09.12.2003г., изм.30.03.2004г.)
Чл. 38. (1) (изм. 09.12.2003г., изм.30.03.2004г.) Еднократно изплащане на суми от индивидуалната партида на
осигуреното лице се извършва при подадена писмена молба от него до Изпълнителния директор на Компанията.
(2) (изм. 11.11.2011 г.) Към молбата по ал.1, когато лицето получи право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст, но не отговаря на условията за придобиване право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл.
32, лицето прилага необходимите документи, удостоверяващи осигурителния стаж.
(3) (изм. 09.12.2003г.) Към молбата за изплащане на натрупаната сума преди настъпване на условията за
пенсиониране, осигуреното лице прилага решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или
Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по установения образец, съдържащо данни за процента намалена
работоспособност, дата на инвалидизирането и срока на намалена работоспособност.
(4) (отм. 09.12.2003г.) (12.2003г.) В молбата осигуреното лице посочва и каква част от сумата желае да изтегли.
В случай, че осигуреното лице не посочи каква част от сумата желае да изтегли, се изплаща до 50 на сто от нея.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ
Чл. 39. (1) Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците се извършва при подадена
писмена молба от тях до Изпълнителния директор на Компанията.
(2) Към молбата наследниците прилагат:
1. Акт за смъртта на осигуреното лице.
2.Удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация или кметството.
3. Пенсионен договор.
(3) Възходящите по права линия наследници представят и акт за раждане на осигуреното лице или друг
документ, удостоверявящ родствената връзка, ако изрично не са посочени в Удостоверението за наследници.
(4) (нов 30.03.2004г.) Компанията има право да иска да бъдат представени документи, които изрично не са
посочени в този Правилник, но по нейна преценка са необходими за установяване на правата на наследниците и
техните представители.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

21
(5) Всеки от наследниците определя в молбата предпочитания от него брой, периодичност и начин на плащане.
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ
Чл. 40. (1) Редовността на документите по чл. от 36 до 39 се проверява от комисия, определена със заповед на
Изпълнителния директор.
(2) Комисията връща молбата на молителя, когато документите са нередовни или непълни и определя 2-
седмичен срок за отстраняване на тяхната нередовност или допълването им. Молбата се смята за неподадена, ако
молителят не стори това в установения срок.
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 41. (1) (изм. 30.03.2004г.) Пенсии се отпускат, изменят, спират, прекратяват и възобновяват след издаване
на писмено разпореждане на Изпълнителния директор.
(2) Изпълнителният директор издава разпореждане в едномесечен срок от подаване на молбата от
осигуреното лице.
(3) (нов 30.03.2004г.) Препис от разпореждането се връчва лично на заинтересованото лице в едномесечен
срок от издаването му. Когато препис от разпореждането се връчва на упълномощено лице, пълномощното следва да
бъде нотариално заверено.
ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 42а (нов 30.03.2004г.) (1) При придобиване право на пенсия по условията на Кодекса за социално
осигуряване и Правилника се сключва пенсионен договор. Договорът се сключва след връчване на разпореждането за
отпускане на пенсия.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. (изм.10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на управление, търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на Компанията;
2. наименованието и кода на Фонда;
3. имената и личните данни на пенсионера;
4. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. срока на получаване на пенсията;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсията се изплаща след подписване на пенсионен договор.
ДАТА НА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 42. (1) Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия, ако е подадена молба в
шестмесечен срок от тази дата в Компанията. Ако документите са подадени след този срок, пенсията се отпуска от
датата на подаването им.
(2) Пенсиите могат да се отпуснат и от по-късна дата от посочената в предходната алинея, ако лицето е
поискало това в писмена молба. За времето на отсрочване върху средствата по индивидуалната партида на лицето се
начислява доходност.
ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ
Чл. 43. (1) (изм.30.03.2004г.) Разпореждането на Изпълнителния директор за отпускане, промяна, спиране,
прекратяване и др. на пенсията, както и на всички останали решения, които засягат правата на осигурените лица, може
да се обжалват пред Съвета на директорите на Компанията в едномесечен срок от връчването им.
(2) Съветът на директорите е длъжен да се произнесе по спора в едномесечен срок от завеждането на
жалбата в Компанията с писмено решение.
(3) (нова 14.05.2004 г.) Лицата имат право на съдебна защита срещу решенията на Съвета на директорите по
общия исков ред.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

22
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЯНА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ
Чл. 44. Изпълнителният директор има право да изменя или да отменя свое разпореждане при промяна на
обстоятелствата, свързани с отпускането на пенсията.
СПИРАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 45. (1) Пенсия се спира в случай, когато пенсионерът писмено поиска това.
(2) (изм.30.03.2004г.) Спряната пенсия се възобновява по писмено искане на пенсионера, като за периода на
спирането се начислява доходност върху средствата по индивидуалната му партида.
(3) (изм. 30.03.2004г.) Изплащането се възобновява от първо число на месеца, следващ решението за
възобновяване и след преизчисляване на неговия размер.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 46. (1) (отм.30.03.2004г.)
(2) (изм. 30.03.2004г.) Пенсии се изплащат лично на пенсионера или на упълномощено от него лице.
Пълномощното е в писмена форма с нотариално заверен подпис.
(3) Пенсионерът има право да избира датата и начина на изплащане на пенсията, като ги посочва в молбата за
отпускане на пенсия.
(4) (изм. 30.03.2004г.) Компанията изплаща пенсиите, еднократните и разсрочените суми в офисите си или в
банката-попечител, като разходите са за сметка на Компанията. В случаите на изплащане на пенсии по друг начин
разходите са за сметка на лицето и се удържат от дължимата сума.
(5) (изм.30.03.2004г.) Неполучени в срок пенсии и еднократните суми не по вина на Компанията, се изплащат
при поискването им от пенсионера. За този срок Компанията не дължи лихви и неустойки.
ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИЯТА
Чл. 47. (1) Изплащането на пенсията се прекратява:
1. при смърт на пенсионера;
2. при отпадане на основанието за изплащането й;
(2) Изплащането се прекратява от края на месеца, през който е възникнало основанието за прекратяването.
ПРИЛОЖИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ
Чл. 48. (изм. 09.12.2003г.) Доколкото в настоящият Правилник не са уредени реда и начина за отпускане и
изплащане на еднократни или разсрочени суми на правоимащите лица, се прилагат разпоредбите за реда и начина за
отпускане и изплащане на пенсии.
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ
ГАРАНТИРАНОСТ
Чл. 49. (1) Правата на осигурените лица във Фонда са лични.
(2) Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един професионален фонд
(3) Осигурените лица избират самостоятелно да участват във Фонда чрез индивидуално заявление до
Компанията, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.
(4) (изм. 09.12.2003г.,доп.14.05.2004г., изм.20.03.2006г.) Във Фонда могат да се разпределят служебно за
участие лица, които не са избрали професионален пенсионен фонд в сроковете по предходната алинея.
Разпределението става по ред и начин, определен от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов
надзор.
(5) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Осигуреното лице може индивидуално да промени участието си във
Фонда при условията на чл.18.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

23
(6) Осигурените лица имат право на осигуряване без оглед на раса, народност, етническа принадлежност,
произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и
движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.
(7) (изм. 09.12.2003г., изм. 10.05.2006 г.) При несъстоятелност на Компанията, при вливане или сливане с
професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, както и при ликвидация или
преобразуване на Компанията, правата на осигурените лица се уреждат съобразно Кодекса за социално осигуряване и
подзаконовите нормативни актове.
(8) (нов 30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, както и лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО, Компанията води данните в отделни регистратури
съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
ПРАВА НА ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 50. Осигурените лица във Фонда имат право на:
1. срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и
втора категория труд съобразно категорията труд;
2. (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) еднократно изплащане до 50 на сто от средствата,
натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над
70,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на
наследниците на починал осигурен или на пенсионер на фонда при условията и реда на този
Правилник.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 51. (1) Осигурените лица и пенсионерите имат право на информация за:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида и доходността от тяхното управление и
произтичащите от набраните средства пенсионни права;
2. таксите и удръжките, които се правят върху осигурителните вноски и натрупаните средства по
индивидуалната партида;
3. законовата и друга уредба по допълнителното пенсионно осигуряване и измененията в нея.
(2) Правата за получаване на информация по реда на този член се придобиват и от наследниците.
(3) (нова 30.03.2004г.) Компанията задължително информира писмено веднъж годишно лицата, в срок до 31
май, за данните по ал.1, чрез изпращане на извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна
година.
(4) (нова 30.03.2004г.) Информацията може да се предостави и по писмена молба на лицата, както и по
Интернет след постъпило писмено заявление от страна на лицето за това. Информацията се предоставя безплатно.
(5) (нова 22.12.2014 г.) По реда и условията на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. на КФН Компанията създава и
поддържа единно електронно досие на всяко осигурено лице и пенсионер, позволяващо извършването на справки и
проследяване на осигурителната история.
(6) (нова 22.12.2014 г.) Компанията издава на всяко осигурено лице и пенсионер при поискване от негова
страна уникален идентификатор за използване на електронните услуги, които предлага.
(7) (нова 22.12.2014 г.) Компанията осигурява чрез електронната си страница удобен за ползване достъп на
всяко осигурено лице и пенсионер до данните за индивидуалната му партида и до електронното му досие след
въвеждане на идентификатора по ал. 6.
(8) (нова 22.12.2014 г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да получат копие от
електронните документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на необходимите
удостоверителни документи, съгласно реда и условията на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. на КФН.
(9) (нова 22.12.2014 г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници могат да обжалват отказ за
достъп до електронното досие и за използване на електронни документи от него по реда и в сроковете, предвидени в
чл. 43.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

24
Чл. 52. (1) Осигурените лица са длъжни да спазват изискванията на този Правилник и договора докато
участват във Фонда.
(2) Осигуреното лице може да сключи договор само с един професионален фонд.
(3) (нова 30.03.2004г.) Осигурените лица са длъжни да уведомяват писмено Компанията при промяна в
личните им данни или адрес, като прилагат към уведомлението и документ, удостоверяващ промяната. Компанията не
носи отговорност за неполучени съобщения, резултат от неизпълнение на задължението на осигуреното лице да
уведоми Компанията за промяна в личните му данни и адрес.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 53а (нов 30.03.2004г.) (1) Компанията може да сключва договори с осигурителни посредници – физически
или юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно
осигуряване от името и за сметка на Компанията, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване съгласно сключения с Компанията писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да
спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния
договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на Компанията.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е
извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник
или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна
или сходна на нея дейност.
(5) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Компанията по отношение на своите работници
и служители.
(6) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица,
не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) Комисията за финансов надзор води осигурителните посредници и упълномощените лица в общ регистър
на осигурителните посредници.
(8) Всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, са снабдени от Компанията с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
(9) Осигурителните посредници и упълномощените от тях лица, не могат да предоставят на трети лица
информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и осигурителите, с
изключение на случаите, предвидени в други закони.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Чл. 53. (доп.30.03.2004г.) Пенсионерите или техните наследници са длъжни да съобщават писмено всяко
обстоятелство, което води до спиране, прекратяване или изменение на пенсията, предвидени в Правилника и договора
с тях, както и адреса и личните си данни при промяна.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛЯ
Чл. 54. (1) Осигурителят е длъжен да плаща осигурителните вноски на осигурените негови работници и
служители във Фонда в размер и срокове съгласно действащото законодателство.
(2) Осигурителят не може да ограничи правата на осигурените лица да изберат професионален фонд и да
прехвърлят направените в тяхна полза осигурителни вноски в друг професионален пенсионен фонд.
СИГНАЛНА ФУНКЦИЯ
Чл. 55. (изм. 09.12.2003г.) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследниците имат право да
сигнализират Попечителския съвет и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на Компанията и
Фонда.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

25
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
ПРАВА НА КОМПАНИЯТА
Чл. 56. (1) Компанията има право да прави изменения и допълнения на Правилника и да предлага такива в
договорите при промяна на законодателството, промени в икономическите, финансови и други обстоятелства.
(2) Компанията има право да изисква своевременно превеждане на осигурителните вноски на осигурените
лица.
(3) (изм.14.05.2004г., изм.20.03.2006г.) Компанията има право на лихва при забавяне превеждането на
вноските на осигурените лица от Националната агенция за приходите за периода на забавата, която е в полза на
осигурените лица и се разпределя по реда на чл. 15, ал. 6.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл. 57. (1) (изм. 09.12.2003г.) Компанията организира и провежда своята дейност при стриктно и точно
изпълнение на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и другото действащо законодателство в страната,
Устава на Компанията и този Правилник.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Компанията предлага на служебно разпределените лица да сключат договор за
осигуряване във Фонда.
(3) Компанията организира своята дейност при спазване на изискванията за прозрачност, периодична
отчетност и разкриване на информация.
(4) (отм.30.03.2004г.)
(5) Компанията предоставя на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и осигурителите при
поискване и друга информация, отнасяща се до изпълнението на нейните задължения и правата на осигурените лица,
залегнали в Правилника и договора.
(6) Компанията предоставя при желание на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и на
осигурителите заверено копие от Правилника за организацията и дейността на Професионалния фонд.
(7) Компанията гарантира тайната на средствата, натрупани по индивидуалната партида.
(8) Компанията не предоставя информация за осигурените лица и за осигурителите на трети лица, с
изключение на случаите и по ред, предвидени в действащото законодателство.
(9)(нова 30.03.2004г.) Компанията предоставя на заинтересованите лица образците на молби за изтегляна на
средства от Фонда в офисите си и ги публикува в своята Интернет страница.
(10) (нова 30.03.2004г., изм.20.03.2006г.) Компанията поддържа електронна страница, която съдържа:
а) пълно наименование на Компанията, седалище и адрес на управление, телефони и електронен адрес за
връзка;
б) (изм .11.11.2011 г.) данни за съдебната регистрация, съответно – за вписване в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, както и за пенсионната лицензия на Компанията;
в) (изм .11.11.2011 г.) актуално състояние на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър,
както и кратко биографично представяне на изпълнителните директори и членовете на Съвета на директорите на
Компанията;
г) (изм .11.11.2011 г.) данни за акционерите на Компанията, притежаващи пряко 10 и над 10 на сто от капитала
на Компанията – наименование/име, размер на акционерното участие;
д) адреси и телефони на офисите на Компанията в страната;
е) наименованието на учредения и управляван от Компанията Професионален пенсионен фонд, данни за
съдебната му регистрация и за разрешението за управление на съответния Фонд, както и регистрационния му код в
Националната агенция за приходите;
ж) състав на попечителския съвет, телефон и адрес за връзка с председателя или друг представител;
з) данни за банката – попечител на Фонда и за инвестиционните посредници, с които Компанията има
сключени договори за извършване на сделки с ценни книжа;
и) правилника за организацията и дейността на Фонда, управляван и представляван от Компанията и имената
на двата централни ежедневника, в които се публикуват съобщенията за измененията и допълненията в него;
к) (изм .11.11.2011 г.) представяне на инвестиционната политика и актуална структурата на инвестиционния
портфейл – за управлявания от Компанията Професионален пенсионен фонд към края на всяко тримесечие по
образец;
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

26
л) (в сила след 01.07.2004г.) стойността на един дял за текущия ден за Професионалния пенсионен фонд,
управляван от Компанията, името на централния ежедневник, в който се обявява стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец;
м) процедура и срокове за разглеждане на жалби, свързани с дейността на Компанията и управлявания от нея
Професионален пенсионен фонд, както и органите, до които могат да се подават жалби и сигнали, съгласно чл. 174 от
Кодекса за социално осигуряване и този Правилник;
н) (изм. 11.11.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) утвърдените образци на заявления, молби, формуляри и други
документи, отнасящи се до правата на осигурените лица и процедурите за тяхното упражняване, както и актуалните
документи с основна информация за осигурените лица във формат, даващ възможност да бъдат разпечатвани и
попълвани;
о) финансовите отчети и други документи, които Компанията е задължена да обнародва или публикува, като се
посочва датата и мястото на публикацията;
п) образец на легитимационен документ, който следва да представя осигурителния посредник във
взаимоотношенията си с трети лица;
р) препратка /линк/ към публичните регистри на Комисията за финансов надзор;
с) (нова 15.12.2006 г.) информация по чл.23 ж от настоящия правилник;
т) (нова 15.12.2006 г.) Използвана методика за изчисляване на постигнатата доходност /номинална и реална/ и
на равнището на инвестиционни риск;
у) (нова 11.11.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) Актуална информация за адресите на офисите си и за банковите
сметки, по които маже да бъде платена таксата за прехвърляне.
ХI. ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ
Чл. 58. (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет представлява и защитава интересите на осигурените лица и
на пенсионерите във Фонда .
СЪЗДАВАНЕ И СЪСТАВ НА ПОПЕЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 59. (1) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет се създава по реда, определен в чл.4, ал.2, 3 и 4 на
Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за
консулативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричана по-нататък за
краткост “Наредбата”.
(2) В Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на
работниците и служителите и на работодателите и един представител на Компанията.
(3) (изм. 31.08.2005г.) Представителите на национално представените организации на работниците и
служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи на национално равнище, а представителят
на Компанията се определя от Съвета на директорите.
(4) (отм. 31.08.2005г.)
(5) (изм. 31.08.2005г.) Членовете на Попечителския съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. 31.08.2005г.) да са дееспособни физически лица;
2. (изм. 31.08.2005г.) да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. (изм. 31.08.2005г.) да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. (нова 31.08.2005г.) да не са членове на управителни или контролни органи или служители на
друго пенсионноосигурително дружество;
5. ( нова 31.08.2005г.) да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(6) (отм. 31.08.2005г.)
(7) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет избира от своя състав председател и заместник-председател с
мандат една година.
(8) Членовете на Попечителския съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(9) (изм.31.08.2005г.) Членовете на Попечителския съвет са длъжни да не разгласяват факти и сведения,
станали им известни при или по повод упражняване на функциите им като членове на Попечителския съвет и които не
са обществено известни.
(10) ( нова 31.08.2005г.) В срока по чл.4, ал.4 от Наредбата, членовете на Попечителския съвет задължително
представят на Компанията писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал.5 и че се задължават да уведомят
Попечителския съвет при промяна в декларираните обстоятелства. Декларациите се съхраняват в Компанията.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

27
(11) (нова 31.08.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет е 5 години.
(12) (нова 31.08.2005г.) Мандатът на членовете на Попечителския съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал.5;
2. при трайна физическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване на
функциите на Попечителския съвет и които не са обществено известни;
4. с решение на ръководните органи на национално представените организации наработниците и
служителите и на работодателите или с решение на Съвета на директорите на Компанията – за
определения от тях представител.
(13) (нова 31.08.2005г.) При прекратяване мандата на член на Попечителския съвет по реда на ал.12, т.1-3,
председателят на Попечителския съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета и го поканва да
посочи нов представител в срок един месец от получаване на поканата.
(14) (нова 31.08.2005г.) Едновременно с решението за прекратяване мандата на член по реда на ал.12, т.4,
съответния орган посочва нов представител в Попечителския съвет.
(15) (нова 31.08.2005г.) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободен член
на Попечителския съвет довършва мандата му.
КОМПЕТЕНТНОСТ
Чл. 60.(1). (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет приема Правилник за дейността си в срок 3 месеца от
провеждане на първото си заседание.
(2) (изм. 31.08.2005г.) Попечителският съвет осъществява следните функции:
1. (изм.31.08.2005г.) следи за спазване на задълженията на Компанията към осигурените лица и пенсионерите
във Фонда;
2. (изм.31.08.2005г.) разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица
и пенсионери във Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до Компанията и/или други институции и
организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. (изм. 31.08.2005г.) обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. (изм. 31.08.2005г.) прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на
Компанията по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. (изм. 31.08.2005г.) прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Компанията, които засягат
правата на осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. (изм. 31.08.2005г.) изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Компанията и на Комисията за
финансов надзор до 30 април следващата година, а в случай, че мандатът на Попечителския съвет е изтекъл през
отчетния период – до датата, на която мандатът му изтича.
7. (отм. 31.08.2005г.)
8. (отм. 31.08.2005г.)
(3) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по ал.2 до
Съвета на директорите на Компанията.
(4) (нова 31.08.2005г.) Съветът на директорите е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и
годишния отчет по ал.2 на първото си заседание след получаването им в Компанията, да приеме решение по тях и да
информира писмено председателя на Попечителския съвет за решението си в 7-дневен срок от датата на
заседанието.
(5) (нова 31.08.2005г.) Попечителският съвет е задължен:
1. да проучи подадените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно
функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл.174, ал.2 от Кодекса за
социално осигуряване.
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени нарушения на
осигурителното законодателство от страна на Компанията, от нейни служители или осигурителни
посредници.
(6) (нова 31.08.2005г.) Попечителският съвет има право на достъп до документацията на Компанията ,
свързана с изпълнение на функциите по ал.2, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на Компанията, когато се
разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

28
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Фонда;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за подобряване на дейността
по допълнително пенсионно осигуряване във Фонда;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия на
Компанията, необходими за осъществяване на функциите по ал.2
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от Компанията
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа, включително и
на страницата на Компанията в интернет.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
(ново заглавие 31.08.2005г.)
Чл.60а (нов 31.08.2005г., изм.21.09.2005г.) (1) Членовете на Попечителския съвет не могат:
1. (изм.21.09.2005г.) да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод упражняване
на функциите по чл.60, ал.2 и които не са обществено известни;
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални привилегии,
освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни
действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или
юридическо лице в своята дейност или пред Компанията, освен ако това не е в интерес на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда или не следва от закона и разпоредбите на Наредбата.
(2) Членовете на Попечителския съвет подписват декларации, че са уведомени за задължението си да не
разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са узнали при или по повод изпълнение на функциите им и
които не са обществено известни. Декларациите се представят на Компанията в срока по чл.4, ал.4 от Наредбата и се
съхраняват от нея.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
Чл.61 (1) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца по
ред и начин, определени в правилника за дейността му.
(2) (нова 31.08.2005г.) По покана на Попечителския съвет на заседанията могат да присъстват представители
на Комисията за финансов надзор, на Компанията, експерти във връзка с конкретно обсъждани въпроси, както и
представители на други органи и организации.
СВИКВАНЕ
Чл.62.(1) (изм.31.08.2005г.) Първото заседание на Попечителският съвет се свиква от Компанията в срок 3
месеца от вписването в съдебния регистър на Фонда или в 7-дневен срок след изтичане на мандата на предишния
съвет.
(2) (отм.31.08.2005г.)
КВОРУМ
Чл. 63. (изм. 31.08.2005г.) Заседанията на Попечителския съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко
от две трети от членовете му.
МНОЗИНСТВО
Чл. 64.(1) (изм.31.08.2005г.) Попечителският съвет взема решение с мнозинство повече от половината от
членовете си.
(2) Всеки член има право на един глас в Попечителския съвет.
ДЕЙНОСТ
Чл. 65 (1) (отм. 31.08.2005г.)
(2) (отм. 31.08.2005г.)
(3) (отм. 31.08.2005г.)
(4) Предложенията и решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер за Компанията.
(5) (отм. 31.08.2005г.)
(6) (изм. 31.08.2005г) Попечителският съвет осъществява функците си в седалището на Компанията и има
адрес за кореспонденция – адресът на управление на Компанията.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

29
(7) Организационно-техническото обслужване на дейността на Попечителския съвет се осъществява от
Компанията.
(8) (изм. 31.08.2005г.) Дейността на Попечителския съвет се обслужва от технически секретар, определен от
Компанията, който води деловодството и съхранява документацията на съвета, извършва оперативната деловодна
работа по подготовката и провеждането на заседанията на съвета, изготвя и подписва протоколите от заседанията и
уведомява заинтересованите лица за взетите от съвета решения във връзка с подадени жалби, молби и сигнали.
(9) (изм.31.08.2005г.) Разходите за дейността на Попечителския съвет са за сметка на Компанията.
XII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА
Чл. 66. (1) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Измененията и допълненията в Правилника се приемат от
Съвета на директорите на акционерите на Компанията и влизат в сила след одобрение от Заместник-председателя.
(2) (изм. 09.12.2003г., изм. 29.12.2011 г.) Осигурените лица имат право при несъгласие с измененията и
допълненията на Правилника да прекратят договора си с Компанията по реда на чл. 18а в тримесечен срок от
публикуване на уведомлението за това по реда на чл.67, ал.2, освен ако тези промени не произтичат от изменения на
нормативната уредба.
(3) (нов 30.03.2004г.) Този правилник има силата на общи условия между Компанията и осигурените лица,
пенсионерите и техните наследници. При възникване на спорове относно несъответствие в съдържанието на
осигурителните договори, пенсионните договори и Правилника, в случай, че третите заинтересувани лица са
уведомени за измененията и допълненията му по надлежния ред определен в ал.2, се прилагат действащите
разпоредби на Правилника.
XIII. ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 67. (1) (изм. 30.03.2004г.) Компанията обнародва едновременно в Държавен вестник ежегодно баланса
отчети за приходите и разходите на Компанията и на Фонда за съответната година.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Компанията уведомява осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в
Правилника лично или чрез публикация в два централни всекидневника и в уеб-страницата на Компанията в Интернет
в едноседмичен срок от получаване на решението за одобряване на промените от Заместник-председателя.
(3) (отм. 09.12.2003г.)
(4) (в сила до 01.07.2004г., изм. 11.11.2011 г.)
(5) (нова 30.03.2004г., в сила от 01.07.2004г.) Компанията обявява стойността на един дял за текущия ден до
18ч. на всеки работен ден в офисите си и в уеб – страницата си в Интернет.
(6) (нова 30.03.2004г., в сила от 01.07.2004г.) Компанията обявява стойността за един дял, валидна за
последния работен ден на всеки месец, в един централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец.
Името на централния ежедневник се обявява в офисите на Компанията и в уеб – страницата и в Интернет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този Правилник:
1. “Компанията” е Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД;
2. “Фондът” е Професионален пенсионен фонд “Съгласие”;
3. (изм.30.03.2004г.) Осигурено лице е всяко физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се
внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във Фонда, работещо при условията на първа и втора категория
труд, независимо от възрастта му.
4. (изм.30.03.2004г.) Пенсионер е всяко лице, на което е отпусната и получава професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
5. Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации,
които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
6. (изм. 09.12.2003г.) Професионална пенсия за ранно пенсиониране е допълнителна пенсия по Кодекса за
социално осигуряване, на която осигурените лица имат право при наличие на основанията по чл.168 от Кодекса и която
получават до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част първа от Кодекса.
7. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на
пенсионните резерви.
8. (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на
определена дата.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

30
9. (отм. 25.07.2011 г.)
10. „Пазарна цена“ е сумата, която може да се получи при продажбата или да се плати за придобиването на
даден финансов инструмент в условията на активен пазар.
11. „Активен пазар“ е пазар, при който са налице следните условия:
а) единиците, които се търгуват, са хомогенни;
б) желаещи купувачи и продавачи могат да се намерят по всяко време;
в) цените са общодостъпни.
12. (нова 16.02.2005 г., отменена 12.01.2006 г, нова 10.11.2006 г., нова 10.11.2006 г.) “Обезпечени корпоративни
облигации” е емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по малък от 100 на сто от стойността
на вземанията по главницата.
13. (нова 10.11.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят
ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите
характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от
прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за
страната, която ги купува.
14. (нова 10.11.2006 г., изм. 29.12.2011 г.) “Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла на § 1,
т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране.
15. (нова 10.11.2006 г.) „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и
същ член на регулиран пазар на ценни книжа.
16. (нова 10.11.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен
кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
17. (нова 10.11.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.
18. (нова 10.11.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено
количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и
условия за изпълнение.
19. (нова 10.11.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда,
които се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на подобрения
с цел предоставянето на имота за управление.
20. (нова 10.11.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
21. (нова 15.12.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на
условна главница лихвени плащания за определен период.
22. (нова 15.12.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или
от броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
23. (нова 15.12.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на
сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния
орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя
инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността
на юридическо лице.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

31
24. (нова 25.05.2011 г.) “Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и строителство на магистрална и
първокласна автотранспортна и железопътна инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация,
съоръжения за производство и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация и
пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни отпадъци, както и други
проекти, имащи за цел създаването на нова и подобряването на съществуваща национална, регионална или общинска
инфраструктура в страната или в държава членка.
25. (нова 15.12.2006 г., предишна т.24) КСО е Кодекс за социално осигуряване.
26. (нова 15.12.2006 г., предишна т.25) ЗППЦК е Закон за публичното предлагане на ценни книжа.
27. (нова 15.12.2006 г., предишна т.26) Наредба № 33 от 19.09.2003 г. на КФН е Наредба за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
28. (нова 15.12.2006 г., предишна т.27) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН е Наредба за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне на средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
29. (нова 15.12.2006 г., предишна т.28) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН е Наредба за начина и реда за
оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
(нов 15.12.2006 г.)
§1 (нов 15.12.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България в
Европейския съюз, Компанията може да инвестира не повече от 15 на сто от активите на Професионалния пенсионен
фонд в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13 от КСО.
§2 (нов 11.11.2011 г.) Чл. 18 “а” и чл. 27, ал. 3 от Правилника влизат в сила от 01.01.2012 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет на основание чл. 143 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване и на
Устава на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД и е приет от Общото събрание на акционерите на
Компанията, проведено на 26.09.2000 г.
§ 2. Разпоредбите на този Правилник се прилагат доколкото в Закон или в друг нормативен акт не са
установени други разпоредби, които са задължителни за пенсионното осигуряване в страната.
§ 3. (изм. 09.12.2003г.) За неуредени в Правилника въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване и действащото законодателство в Република България.
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на вписването на Професионален пенсионен фонд “Съгласие” в
регистъра на Софийски градски съд.
§ 5. (нов 09.12.2003г., в сила до 30.06.2004 г.) Разпоредбата на чл.21б на този Правилник се прилага от първо
число на месеца следващ месеца, в който бъде одобрена от Заместник-председателят.
§ 6. (нов 09.12.2003г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите
на Компанията взети на 09.12.2003г. и 30.12.2003г.
§ 7. (нов 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Общото събрание
на акционерите на Компанията взети на 30.03.2004г. и 14.05.2004г.
& 8 (нов 16.02.2005г г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите
на ПОК „Съгласие“ АД от 16.02.2005г.
§ 9 (нов 18.03.2005 г.) Текстовете на разпоредбите на ал. 9, 10, 11 и 12 на чл. 18 „б“ от Правилника са
изменени и допълнени с решение на Общото събрание на акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от 18.03.2005 г.
§ 10 (нов 31.08.2005 г., изм. 21.09.2005г.) Текстовете на разпоредбите на раздел XI “Попечителски съвет” от
Правилника са изменени и допълнени с решение на Общото събрание на акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от
31.08.2005 г. и 21.09.2005г.
§ 11 (нов 12.01.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите
на ПОК „Съгласие“ АД от 16.12.2005 г. и 12.01.2006 г.
§ 12 (нов 10.05.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите
на ПОК „Съгласие“ АД от 20.03.2006 г. и 10.05.2006 г.
§ 13 (нов 10.11.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите
на ПОК „Съгласие“ АД от 10.11.2006 г. и от 15.12.2006 г.
Изменения приети от СД -22.12.2014 г. Представляващи Професионален пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………

32
§ 14 (нов 25.05.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
§ 15 (нов 30.09.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 30.09.2011 г.
§ 16 (нов 29.12.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г.
§ 17 (нов 10.05.2012 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 10.05.2012 г.
§ 18 (нов 14.01.2013 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 14.01.2013 г.
“§ 19 (нов 10.10.2014 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 10.10.2014 г.”
“§ 20 (нов 22.12.2014 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 22.12.2014 г.”

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”

(загл. изм. 09.12.2003г.)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ
Чл. 1.(1) (изм. 09.12.2003г.) Правилникът за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд
“Съгласие”, наричан по-нататък Правилник, урежда реда и условията, по които се осъществява допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване за лична допълнителна доброволна пенсия от Пенсионно осигурителна компания
“Съгласие” АД, наричана по-нататък Компанията.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по: набирането на
осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и
изплащането на допълнителни доброволни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в Кодекса за
социално осигуряване, Правилника и осигурителните договори.
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
(загл. ново 2004г.)
Чл. 2. (нова 30.03.2004г.) (1) Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, наричан по-нататък Фондът, е учреден и
управляван от Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД.
(2) (изм. 10.11.2006 г., изм. 10.05.2012 г.) Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД е със седалище гр.
София, Столична община – Район “Възраждане” и адрес на управление бул. ”Тодор Александров” № 141.
(3) Фондът е учреден с решение № 67 на Съвета на директорите на ПОК “Съгласие” АД от 09.10.2000г.
(4) Фондът се счита за учреден от деня на вписването му в съда.
(5) Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” и Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД са отделни
юридически лица.
(6) Компанията представлява Фонда при взаимоотношенията си с трети лица.
(7) Фондът се създава за неопределен срок.
(8) Фондът не може да се преобразува в друго търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или
кооперация, както и да се разделя или да отделя от себе си друг пенсионен фонд.
(9) Фондът може да се влива или слива с пенсионен фонд, учреден и управляван от друго лицензирано
пенсионноосигурително дружество, при условие че се запазват правата на осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници и при спазване на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
(10) Фондът не може да се прекратява, освен в случаите предвидени в Кодекса за социално осигуряване.
(11) При вливане или сливане на Фонда с пенсионен фонд, учреден и управляван от друго лицензирано
пенсионноосигурително дружество, приемащият или новообразуваният фонд е правоприемник на прекратяващите се
фондове.
(12) (изм. 14.05.2004г.) В случай, че Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД не се преобразува, Фондът
може да се преобразува единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за
финансов надзор.
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 3. (1) (изм. 09.12.2003г.,изм.30.03.2004г.) Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се
осигурява или да бъде осигурявано във Фонда въз основа на договор с Компанията при условията на този Правилник.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 2
(2) Доброволното пенсионно осигуряване е персонално. Всяко осигурено лице има индивидуален осигурителен
номер и индивидуална партида.
(3) (нова 30.03.2004г.) Участието във Фонда започва от датата на сключването на осигурителния договор.
(4) (изм. 09.12.2003г.,изм. 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г.) Осигурени във Фонда са лицата, на чието име и на чиято
сметка се внасят и са внасяни парични вноски за допълнителна доброволна пенсия, при условията и реда на Кодекса за
социално осигуряване, Правилника и осигурителния договор.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 4. (1) (нова 30.03.2004г.) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на
принципите на:
1. доброволност на участието;
2. юридическа самостоятелност на Компанията и на Фонда;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информацията;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
(2) (нова 30.03.2004г.) Допълнителното доброволно осигуряване се осъществява на капиталовопокривен принцип
на базата на предварително определени в договора с Компанията осигурителни вноски.
ПРАВА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА
(ЗАГЛ. НОВО 2004Г.)
Чл.5 (нов 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г.) Осигуряването във Фонда дава право на:
1. лична пенсия – за старост или за инвалидност;
2. наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице или на лице, което получава пенсия по дял трети от
КСО;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
4. еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигуреното лице или на
пенсионер;
ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОБРОВОЛНА ПЕНСИЯ
(отм. 30.03.2004г.)
Чл. 6 (отм. 30.03.2004г.)
САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ДОБРОВОЛНА ПЕНСИЯ
Чл. 7. (изм. 09.12.2003г.) Допълнителната доброволна пенсия се получава отделно и независимо от пенсиите по
Част първа и Част втора, Дял втори от Кодекса за социално осигуряване.
ГАРАНТИРАНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 8. (нов 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г., изм. 11.11.2011 г.) (1) Натрупаните средства в индивидуалните партиди
на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение.
(2) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и Фондът не отговарят за задължения на Компанията.
(3) Фондът не отговаря с активите си за загуби в резултат на действията на Компанията, както и за загуби,
настъпили в резултат от дейността й.
(4) Компанията отговаря имуществено пред осигурените лица, пенсионерите и техните наследници за загуби,
настъпили в резултат на недобросъвестното изпълнение на своите задължения по отношение на представляването и
управлението на Фонда.
(5) Компанията гарантира изпълнението на задълженията към осигурените лица, пенсионерите и техните
наследници с активите си.
(6) Активите на Фонда не могат да се придобиват по давност.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 3
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА
Чл. 9. (нов 30.03.2004г.) (1) Дейността на Фонда се организира и извършва при стриктното спазване на законовата
уредба по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и нормативните актове на Комисията за финансов надзор и
компетентните държавни органи.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Държавният надзор върху дейността на Фонда и Компанията се извършва от Комисията за
финансов надзор.
(3) (изм. 09.12.2003г.,отм.30.03.2004г.)
ІІ. ПЕНСИОННИ СХЕМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(загл. отм.30.03. 2004г.)
Чл. 10. (отм. 30.03.2004г.)
ПЕНСИОННИ СХЕМИ
Чл. 11. (1) Пенсионните схеми, които предлага Компанията, са разработени на принципа на предварително
определените (дефинирани) осигурителни вноски.
(2) Компанията разработва и предлага, в зависимост от вида на направените осигурителни вноски:
1. индивидуална (персонална) пенсионна схема на основата на еднократни или периодични вноски за сметка на
осигуреното лице;
2. колективна (фирмена) пенсионна схема – на основата на еднократни или периодични вноски за сметка на
друг осигурител или работодател;
3. (отм.14.05.2004г.)
(3) (отм. 14.05.2004г.)
(4) Компанията предлага пожизнени и срочни пенсии.
(5) (доп. 09.12.2003г.) Компанията използва при разработване на пенсионните схеми технически лихвен процент,
одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,
наричан по нататък Заместник-председателя.
СРОЧНА ПЕНСИЯ
Чл. 12. (1) Срочна е пенсията с определен брой месечни плащания за период, не по-малък от 12 месеца.
(2) Срокът на изплащане на срочната пенсия се определя от осигуреното лице.
(3) (ред. 30.03.2004г.) Размерът на пенсията се изчислява въз основата на:
а) средствата, натрупани по индивидуалната партида на лицето от направените вноски и доходите от тяхното
инвестиране, намалени с таксите и удръжките, към датата на отпускане на пенсията;
б) срока за отпускане на пенсията – брой месеци;
в) (изм. 30.03.2004г.) техническия лихвен процент, определен от Съвета на директорите и одобрен от Заместник –
председателя.
(4) (нова 30.03.2004г.) (в сила от 01.07.2004г.) Размерът на пенсията се определя в лева.
(5) (нова 30.03.2004г.) (в сила от 01.07.2004г., отм. 29.12.2011 г.)
(6) (изм. 21.09.2001г., стара ал.4, ред. 30.03.2004г.,ред.14.05.2004г.) Разликата между постигнатата доходност и
техническия лихвен процент се изплаща на осигурените лица.
(7) (отм. 24.03.2003г.,стара ал.5, отм.30.03.2004г.)
(8) (изм. 24.03.2003г., стара ал.6,изм.30.03.2004г.) Средствата по ал. 6 се изплащат веднъж годишно след
подаване на молба за изтегляне по реда на чл.27, ал.6.
ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ
Чл. 13. (1) Пожизнената пенсия е гарантирано месечно осигурително плащане от Компанията на осигуреното лице
до смъртта му.
(2) (ред.30.03.2004г.) Размерът на пенсията се изчислява въз основата на:
а) средствата, натрупани по индивидуалната партида на лицето от направените вноски и доходите от тяхното
инвестиране, намалени с таксите и удръжките, към датата на отпускане на пенсията;
б) (изм.30.03.2004г.) технически лихвен процент;
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 4
в) (изм.30.03.2004г.) биометрични таблици;
(3) (изм. 11.04.2003г.,изм.30.03.2004г.) Компанията работи по биометрични таблици, които са одобрени от
Заместник-председателя.
(4) (изм.14.05.2004г.) Компанията начислява доходност върху средствата по индивидуалната партида на лицата,
които получават пожизнена пенсия за времето на получаване на пенсия.
(5) (нова 30.03.2004г.) (в сила от 01.07.2004г.) Размерът на пенсията се определя в лева.
(6) (нова 30.03.2004г.) (в сила от 01.07.2004г.) Броят на дяловете в партидата на лицата, които получават
допълнителна пожизнена пенсия за старост, се намалява със съответстващия брой дялове, при стойност на един дял
определен за деня, в който пенсията следва да бъде изплатена.
Чл. 14. (1) (изм. 21.09.2001г.,изм. 30.03.2004г.,изм.14.05.2004г., доп. 16.12.2005 г.) Компанията създава пенсионен
резерв за изплащане на пожизнени пенсии на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
(2) (нова 21.09.2001г.,отм.30.03.2004г.)
(3) (изм. 21.09.2001г., изм. 11.04.2003г.,изм.30.03.2004г., изм.14.05.2004г., изм. 16.12.2005 г.) Пенсионният резерв
по ал. 1 се формира от следните източници:
1. (нова 16.12.2005 г.) собствени средства на Компанията;
2. (нова 16.12.2005 г.) средства по чл. 245, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (нова 16.12.2005 г.) Компанията извършва преизчисляване на размера на формирания пенсионен резерв към
31 декември всяка календарна година.
(5) (нова 16.12.2005 г.) Когато размерът на пенсионния резерв в края на годината е по-малък от размера, изчислен
по реда на чл. 6 от Наредба № 19 от 08.12.2004 г., издадена от КФН, Компанията допълва от собствени средства
разликата, като я отразява по сметката на пенсионния резерв до 1 март следващата календарна година.
IIІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ
УСЛОВИЯ И РЕД
Чл. 15. (1) (изм.30.03.2004г.) Доброволното пенсионно осигуряване се извършва въз основата на договор, сключен
между Компанията и осигурителя или осигурените лица.
(2) (нова 30.03.2004г.) Договор с Компанията могат да сключват:
1. физически лица;
2. работодатели, които са осигурители – за своите работници и служители;
3. органи, които са осигурители – за:
а) държавните служители;
б) съдиите, прокурорите, следователите, съдия – изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;
в) (изм. 11.11.2011 г.) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители по Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража;
г) възложители, които са осигурители – за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или
контрол;
4. други осигурители – физически или юридически лица – в полза на трети лица;
(3) (изм. 30.03.2004г.) Осигурителният договор е безсрочен и се подписва в толкова екземпляра, колкото са
страните по него.
(4) (изм. 30.03.2004г.) Осигурителен договор може да се сключи в полза на трето лице при дадено писмено
съгласие от него, като осигурителният договор е в полза на осигуреното лице.
(5) (отм. 30.03.2004г.)
ОСИГУРИТЕЛ
(загл. отм.30.03.2004г.)
Чл.16 (отм. 30.03.2004г.)
ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ И ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ
Чл. 17 (1) (нова 30.03.2004г.) В осигурителния договор може да се ограничи правото на осигуреното лице да:
1. изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване;
2. (изм.14.05.2004г.) прехвърли внесените в негова полза за сметка на работодател или органите по чл.15, ал.2,
б. а) -г) средства за доброволно пенсионно осигуряване в друг пенсионен фонд;
(2) (нова 30.03.2004г.) Ограниченията по т.2 не се прилагат, когато:
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 5
1. осигурителния договор е прекратен;
2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление и контрол са
прекратени;
(3) (стара ал.2) (изм. 30.03.2004г.) Към договора с работодател и с друг осигурител се прилага декларация –
образец от всяко осигурено лице, в която се декларират:
1. личните данни;
2. (изм. 30.03.2004г.) съгласие за осигуряване от работодателя/ осигурителя;
3. запознаване с Правилника и договора;
4. лицата, имащи право на наследствена пенсия и начина на разпределението й;
5. (отм.14.05.2004г.)
6. други данни и условия.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДОГОВОРА
Чл. 18. Изменения и допълнения в договора се правят само с писмено съгласие на страните.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Всеки осигурен може да прекрати индивидуален осигурителен договор с Компанията, като отправи
едномесечно писмено предизвестие.
(2) Договорът за осигуряване в Компанията задължително се прекратява в следните случаи:
1. при смърт на осигурения;
2. (изм. 29.12.2011 г.) когато осигуреният по собствена воля премине в друг Доброволен пенсионен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество по реда на чл. 26а;
3. (изм. 29.12.2011 г.) при еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната партида;
4. (нова 10.11.2006 г.) при смърт на друг осигурител – физическо лице.
(3) (изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Осигуреното лице има право да прекрати индивидуалния осигурителен
договор и да прехвърли натрупаните средства при несъгласие с измененията и допълненията в Правилника и договора в
тримесечен срок от уведомлението по чл. 229, ал. 2 от КСО като подаде заявление за това, освен ако тези промени не
произтичат от изменение в нормативната уредба.
(4) (изм. 09.12.2003г.) Когато Компанията не изпълнява някое от задълженията си съгласно осигурителния
договор, работодателят и другият осигурител могат да го прекратят с едномесечно писмено предизвестие. В този случай
правата на осигурените от тях лица върху сумите по индивидуалните партиди се запазват при условията, при които е бил
сключен договора, освен ако в императивни разпоредби на закона е предвидено друго.
(5) (изм. 09.12.2003г.) Компанията не може да прекрати едностранно договора с осигурените лица, освен в
случаите, определени в Кодекса за социално осигуряване.
IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
ВНОСИТЕЛ
Чл. 20. (1) (изм.30.03.2004г.) Осигурителни вноски могат да правят:
1. физически лица – за своя сметка;
2. осигурители по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – работодатели за своите работници и
служители и държавни органи;
3. други осигурители – физически или юридически лица – в полза на трети лица;
(2) (нова 30.03.2004г.) Вноските от осигурителя се внасят по индивидуалната партида на осигуреното лице и
се водят отделно от личните вноски и от вноските на другия осигурител за това лице.
(3) (стара ал.2) Внасянето на осигурителни вноски за сметка на работодателя и друг осигурител не
задължава осигуреното лице да прави вноски за своя сметка.
ВИД И РАЗМЕР
Чл. 21. (1) Осигурителните вноски са парични.
(2) (изм.30.03.2004г.) Размерът на осигурителните вноски се определя в договора и може да бъде променян по
всяко време.
(3) (отм. 14.05.2004 г.)
(4) Осигурителните вноски за сметка на работодателя могат да бъдат обект на колективното трудово договаряне.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 6
ВНАСЯНЕ
Чл. 22. (1) (изм.30.03.2004г.) Осигурителните вноски могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.
(2) Осигурителят и осигурените лица могат да предплатят вноските за определен период или да внесат
еднократно всички вноски за годината.
ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
Чл. 23. (1) Осигурителят и осигурените лица могат да прекъсват внасянето на осигурителни вноски без да се
нарушават правата им, определени в Правилника и договора.
(2) Осигурителят и осигурените лица, прекъснали внасянето на осигурителните вноски, могат да възобновят
тяхното внасяне по всяко време.
(3) Компанията и осигурителят могат да се договарят за условията на плащане на осигурителните вноски за
периода на прекъсване.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА
Чл. 24. (1) Право на пенсия може да се закупи чрез еднократна вноска.
(2) Размерът на вноската, видът и срокът на изплащане на пенсията се определя в договора.
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
(нов 30.03.2004г.)
Чл.24а (нов 30.03.2004г.) (1) Приходите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане.
(2) (изм. 15.12.2006г) Приходите от инвестиране на активите на Фонда, разпределени по индивидуалните партиди
на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (изм. 15.12.2006г., изм. 11.11.2011 г.) Услугите по допълнителното пенсионно осигуряване не се облагат с
данък по реда на Закона за данък върху добавена стойност.
(4) Финансовият резултат на Компанията се намалява със:
1. собствените средства на Компанията, с които е покрит надостиг в пенсионните резерви;
2. приходите от инвестиране на средствата на пенсионните резерви;
(5) (изм. 15.12.2006г) Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от физически лица се
приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред, начин и в размери, определени със Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
Чл.24б (нов 30.03.2004г.) Вноските от работодателя в полза на наетите от него работници и служители, в размер
определен в Закона за корпоративното подоходно облагане, не се облагат с окончателен данък.
V. ИНДИВИДУАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
Чл. 25. (1) (изм.30.03.2004г., в сила до 01.07.2004г., отм. 11.11.2011 г.)
УСЛОВИЯ И РЕД НА ВОДЕНЕ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл.25а (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) За всяко осигурено лице Компанията разкрива само една
индивидуална осигурителна партида и определя индивидуален осигурителен номер.
(2) Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му партида.
(3) Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.
(4) Вноските и средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, се
записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на
Фонда.
(5) В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките.
(6) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските и средствата, прехвърлени от друг фонд, се
отчитат в дялове и в части от дялове.
(7) Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определянето на дяловете по ал. 6.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 7
(8) Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на Фонда. Дяловете във Фонда са равни
помежду си по стойност, определена и обявена съгласно чл.25б до 25д.
(9) Стойността на всички дялове и части от дялове във Фонда е равна на стойността на нетните активи на Фонда.
(10) Доходът от инвестиране на средствата на Фонда се включва при определянето на стойността на един дял
съгласно ал. 8.
(11) Не се допуска преразпределяне на средства и дялове между индивидуалните партиди.
(12) В деня на постъпването на първата вноска във Фонда или в деня на първото отчитане на натрупаните
средства по индивидуалните партиди в дялове, стойността на един дял е равна на един лев.
(13) Натрупаните средства в индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 25б (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и
е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на Фонда към края на
предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на Фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.
Чл. 25в (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г., изм. 29.12.2011 г.) Общият брой на дяловете на Фонда е равен
на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди и в партидата по чл. 25и, ал. 1.
Чл. 25г (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от
Компанията до 18 ч. на всеки работен ден в офисите и в електронната й страница.
(2) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен
ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на Компанията и
в електронната й страница.
Чл. 25д (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Компанията представя в управление „Осигурителен надзор“
на Комисията за финансов надзор до 18 ч. на всеки работен ден справка за стойността на нетните активи, за броя дялове
и за стойността на един дял на Фонда, по образец, утвърден от Заместник-председателя.
(2) Компанията представя до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, в управление „Осигурителен
надзор“ на Комисията за финансов надзор справка за стойността на нетните активи към края на отчетния месец на Фонда
по образец, утвърден от Заместник-председателя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ
(нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.)
Чл. 25е (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във Фонда
съдържа:
1. (изм. 11.11.2011 г.) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице или съответните данни за чужди
граждани;
2. (нова 11.11.2011 г.) идентификационни данни (наименование, Булстат, съответно трите имена и ЕГН или
аналогични данни за чуждестранните лица) на осигурителя, на другия осигурител или на предприятието осигурител;
3. (предишна т. 2 – 11.11.2011 г.) номер и дата на осигурителните договори;
4. (предишна т. 3 – 11.11.2011 г.) дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
5. (предишна т. 4 – 11.11.2011 г.) дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
6. (предишна т. 5 – 11.11.2011 г.) дата и размер на удържаните такси;
7. (предишн ат. 6 – 11.11.2011 г.) брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и
стойността на един дял, при която е определен броят дялове;
8. (предишна т. 7, изм. 11.11.2011 г.) дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната
партида;
9. (предишна т. 8, изм. 11.11.2011 г.) брой дялове, съответстващи на изтеглените или изплатени средства, и
стойност на един дял, при която е определен броят дялове.
10. (предишна т. 9 – 11.11.2011 г.) номер и дата на пенсионния договор;
(2) В индивидуалната партида на осигуреното лице във Фонда се водят отделно, съгласно сключените договори:
1. средствата и дяловете от личните вноски;
2. средствата и дяловете от вноски на осигурителите по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и на други
осигурители;
3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители – физически или юридически лица;
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 8
Чл. 25ж (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г., изм. 11.11.2011 г.) При сключване на пенсионен договор в
индивидуалната партида се отразяват номерът и датата на пенсионния договор и трите имена и ЕГН на ползващите лица
или съответните данни за чужди граждани.
Чл. 25з (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на
всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на
вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така
определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко изтегляне, плащане или на прехвърлени
средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за
деня, предхождащ деня на изтеглянето, плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от
дялове се намалява броят дялове по индивидуалната партида.
(3) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой, броят дялове и части от дялове, с които се
намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за
изплащане.
(4) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой, броят
дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане – за първото плащане и към първо число на месеца – за всяко следващо
плащане.
(5) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната
точка.
Чл. 25и (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) (1) Постъпилите във Фонда неперсонифицирани суми от вноски
на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и
в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня
на постъпването.
(2) След персонифициране средствата се разпределят по съответните индивидуални партиди, като:
1. дължимите такси по чл. 33, ал.1 се удържат в деня на разпределяне на средствата по индивидуалните партиди
на осигурените лица;
2. се определя броят на дяловете, съответстващи на дължимите такси, като дължимите суми за такси се разделят
на стойността на един дял в деня на постъпването на средствата в неперсонифицираната партида;
3. с определените по т. 2 брой дялове се намалява броят на дяловете на Фонда в деня на начисляване на
дължимите такси по сметката на Компанията;
4. по индивидуалните партиди на съответните лица се записват сумите след приспадане на дължимите такси и
броят на дяловете, получени, като се разделят тези суми на стойността на един дял в деня на постъпване на средствата в
неперсонифицираната партида.
Чл. 25й (нов 30.03.2004г., в сила от 1 юли 2004г.) Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и
пенсионери във Фонда се извършват от служители, определени с писмена заповед на Изпълнителния директор на
Компанията.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 26. (1) Осигуреното лице има право да прехвърли средствата от лични вноски по индивидуалната партида или
част от тях в доброволен пенсионен фонд, управляван от лицензирано пенсионноосигурително дружество.
(2) (изм. 09.12.2003г.) Осигуреното лице може да прехвърли средствата, натрупани от лични осигурителни вноски
или част от тях по индивидуална партида във Фонда или в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
на съпруг (а) или на роднини по права линия от първа или втора степен при условие, че тяхното предназначение се
запазва.
(3) (изм. 09.12.2003г.) Прехвърлянето по реда на предходната алинея се извършва при наличие на сключен
осигурителен договор между осигуреното лице и пенсионно осигурителното дружество, в чиито фонд се прехвърлят
средствата.
(4) (доп. 09.12.2003г.) Прехвърлянето на средствата от индивидуалната партида, направени за сметка на
работодателя и друг осигурител в друг доброволен пенсионен фонд се урежда по ред и начин, определен в договора с
Компанията. Предвидените ограничения в договора не се прилагат, когато осигурителния договор е прекратен и/или
трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление или контрол са прекратени.
(5) Прехвърлянето по реда на предходните алинеи може да се извърши не повече от веднъж в рамките на една
календарна година.
(6) (доп. 09.12.2003г., изм. 29.12.2011 г.) Осигуреното лице не може да прехвърли на друго лице средствата,
направени за сметка на работодателя и / или другия осигурител.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 9
(7) (нова 09.12.2003г.) При преобразуване или прекратяване на дружество или на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и прехвърляне на индивидуални партиди в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, поради
преобразуването или прекратяването, Компанията задължително уведомява осигурените лица за прехвърлянето и за
правата им в едномесечен срок от прехвърлянето. Осигурените лица имат право в едномесечен срок от уведомяването
да прехвърлят средствата по индивидуалните си партиди в друг доброволен фонд за допълнително пенсионно
осигуряване или еднократно да изтеглят натупаните средства по индивидуалните си партиди от лични вноски. За лицата,
които не са упражнили правата си по предходното изречение се счита, че са потвърдили мълчаливо участието си в
Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”.
(8) (стара ал.7 изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) Прехвърлянето на средствата по реда на този член става по
реда и начина на чл. 26а от Правилника.
(9) (стара ал. 8 изм. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.) При прекратяване на договора с Компанията по реда на чл.
19, ал. 3 средствата по индивидуалната партида могат еднократно да се прехвърлят в посочен от осигурения пенсионен
фонд по реда и начина на чл. 26а от Правилника или да се изтеглят по избран от осигурения начин.
(10) (стара ал.9 изм. 09.12.2003г., изм. 16.02.2005г., изм. 11.11.2011 г.) Определянето на размера на средствата,
които се прехвърлят, става по реда на чл. 18, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ
ОТ ЕДИН В ДРУГ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
(ново загл. 09.12.2003г., изм. 11.11.2011 г.)
Чл. 26 “а” (изм. 11.11.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) (1) (нов.09.12.2003 г., изм. 18.03.2005 г., изм. 11.11.2011 г.)
Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната си партида средства или част от тях от един в
друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като:
1. (нова 18.03.2005 г.) Осигуреното лице има право да прехвърли средствата от лични вноски, натрупани по
индивидуалната му партида, в случаите по чл. 247, ал. 1-3 и чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО.
2. (нова 18.03.2005 г.) Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства за сметка на работодател,
на лица по чл. 230, ал.3, т.3 от Кодекса за социално осигуряване или на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е
ограничено правото му за прехвърляне.
(2) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изм.18.03.2005г., изменена 16.12.2005 г., изм. 11.11.2011 г.) Заявлението за
прехвърляне на средства по ал. 1, т. 1 и т. 2 се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата чрез осигурителен посредник или като
електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(3) (нова 11.11.2011 г.) Преди приемане на заявлението за прехвърляне на средства осигурителният посредник се
легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (изм. и допълнена 16.02.2005г., отменена 16.12.2005 г., нова 16.12.2005 г., предишна ал. 3, изм. 11.11.2011 г.) В
случаите, когато заявлението за прехвърляне на средства се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице
върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното
лице с квалифициран електронен подпис.
(5) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без
нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на
осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(6) (нова 29.12.2011 г.) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор,
сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила в деня, в който се
прехвърлят средствата по ал. 31, при условие че процедурата за прехвърляне не e прекратена съгласно ал. 28.
(7) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 4, изм. 11.11.2011 г.) Лицето, приело
заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството
данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с
име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и
втория екземпляр на договора.
(8) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства и осигурителният договор са подадени
като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на
електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството,
съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 10
(9) (изм. и допълнена 16.02.2005 г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 5, изм. 11.11.2011 г.) В случай на
промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен
фонд, към заявлението за прехвърляне на средства задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно
сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. При прехвърляне на средства на
основание чл. 247, ал. 3 от КСО към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното лице копия от официални
документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка. В заявлението се описват приложените документи и
промяната, която те удостоверяват.
Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани
с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост
или други причини.
(10) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление,
актуална писмена информация относно прехвърлянето на средства и основните характеристики на управлявания от него
фонд. Информацията се изготвя по образец.
(11) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 6, изм. 11.11.2011 г.) Вписването на
заявлението за прехвърляне на средства в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на
подаването му от осигуреното лице.
(12) (изм. и допълнена 16.02.2005г., предишна ал. 7) Процедурата по прехвърляне на натрупани средства по
индивидуалните партиди за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започва в
първия работен ден на следващия месец.
(13) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изм. и допълнена 16.12.2005 г., предишна ал. 8, изм. 11.11.2011 г.) В срок три
работни дни от датата по ал.12 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне,
уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-
предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.
(14) (нова 11.11.2011 г.) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление
за прехвърляне на средства, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен
подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(15) (нова 29.12.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства не бъде прието съгласно ал. 14,
дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра
по ал. 11 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен
посредник – писмено срещу подпис.
(16) (нова 29.12.2011 г.) Дружество, приело предадено му по ал. 13 заявление, може да се произнесе по него с
отказ за разглеждане или за прехвърляне на средства само на следните основания:
1. С отказ за прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато:
– не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от КСО или в осигурителния
договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО – при осигуряване във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване;
2. С отказ за разглеждане на заявление за прехвърляне на средства само когато:
– имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които
разполага дружеството, и към заявлението не са приложени удостоверителни документи;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2
от КСО;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае
да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение),
отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани
средства от посочения в заявлението източник на средства;
– към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка – в
случаите по чл. 247, ал. 3 от КСО.
(17) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 13:
1. вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване всички приети заявления за
прехвърляне;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на
заявление или за прехвърляне на средства, в двата екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи екземпляри на заявленията
за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в срок 7 работни дни от получаването им.
(18) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне на средства е подадено като електронен документ,
обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в ал. 13-17, се осъществяват по електронен път
с квалифициран електронен подпис.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 11
(19) (нова 29.12.2011 г.) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението за
прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа
в срок 7 дни след изтичане на срока по ал.17, т. 3. Възражението по се подава до пенсионноосигурителното дружество, в
чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то
желае да прехвърли средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и всички
писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия на имената на лицето или единният
му граждански номер с актуални данни в документите, с които разполага дружеството – и заверени от осигуреното лице,
съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(20) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 19 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително
дружество, което се е произнесло с откази.
(21) (нова 11.11.2011 г.) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички
представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може
да отмени отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие за прехвърляне на средствата или
да го потвърди на същото или на друго основание.
(22) (нова 11.11.2011 г.) В срока по ал. 21 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и изпраща на лицето решението
си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица
пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(23) (нова 11.11.2011 г.) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното
лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете,
определени в ал. 19. В този случай кореспонденцията по ал. 20 и 22 се осъществява по същия начин.
(24) (изм. и допълнена 16.02.2005г.изм 18.03.2005г., предишна ал.9, изм. 29.12.2011 г.) В срок до 5-о число на
месеца, в който се прехвърлят средствата по ал. 31, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане
на заявлението, лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто
фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се дължи.
(25) (нова 11.11.2011 г.) Таксата за прехвърляне се определя в Правилника и в съответните осигурителни
договори. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да
се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се
вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да
промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал.
24.
(26) (нова 11.11.2011 г.) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в срока по ал. 24 от
дружеството, в което го е подало, с искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на
подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно
като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(27) (изм. и допълнена 16.02.2005г., допълнена 16.12.2005 г., предишна ал.10, изм. 11.11.2011 г.) До три дни от
изтичането на срока по ал. 24 пенсионноосигурителните дружества обменят писмена информация, както следва:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват
пенсионноосигурителните дружества, в които те са подали заявления за прехвърляне, за имената и ЕГН на лицата, които
не са заплатили в срок дължимата такса;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за прехвърляне, уведомяват
пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за
прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, за които процедурата по
прехвърляне не е прекратена.
(28) (изм.16.02.2005г., предишна ал. 11, изм. 29.12.2011 г.) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по ал. 16, т. 1 – 2;
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 25 в случаите, когато такава се дължи;
3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал. 26.
(29) (нова 29.12.2011 г.) При прекратяване на процедурата по ал. 28 лицето може да подаде ново заявление за
прехвърляне. Заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата по ал. 31.
(30) (нова 11.11.2011 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за
прехвърляне през съответния месец, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно ал.
28, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 12
(31) (нова 11.11.2011 г.) Средствата от индивидуалните партиди се прехвърлят от пенсионноосигурителните
дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия
работен ден, следващ тази дата.
(32) (изм. и допълнена 16.02.2005г., изменена 16.12.2005 г., предишна ал. 12, изм. 11.11.2011г.)
Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на
офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(33) (нова 11.11.2011 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени
лица при условията и по реда на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН пенсионноосигурителните дружества, техни
акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато
и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ” ВЪВ
ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
(ново загл. 09.12.2003г., отм. 11.11.2011 г.)
Чл. 26 “б” (нов 09.12.2003г., отм. 11.11.2011 г.)
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 27. (1) (изм. 30.03.2004г.) Осигуреното лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по
индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.
(2) (изм.30.03.2004г.) Средствата, натрупани от вноски на осигурителя, могат да се изплащат на осигуреното лице
само при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.
(3) (нова 30.03.2004г.) При придобиване право на лична пенсия за старост или инвалидност, осигуреният има
право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната му партида.
(4) (изм. 21.09.2001г., изм. 09.12.2003г.,отм.2004г.)
(5) (изм. 21.09.2001г., изм. 09.12.2003г.,нова 30.03.2004г., отм. 11.11.2011 г.)
(6) (изм. 21.09.2001г.изм.30.03.2004г., изм. 11.11.2011 г.) Изплащането на средствата по предходните алинеи
става в едномесечен срок от подаване на писменото заявление на осигуреното лице или неговите наследници до
Компанията.
(7) (нова 24.03.2003г.) Осигуреното лице може да подаде молба за изтегляне, която има многократно действие.
Молбата се уважава от Компанията на периоди кратни на месец, при едни и същи условия, като действието й се спира
при: постъпване на искане от осигуреното лице, при изчерпване на средствата по индивидуалната партида и при смърт на
осигуреното лице.
(8)(стара ал.7 – 21.09.2001г.) Компанията не дължи законна лихва и не начислява доходност за неполучени в срок
суми по вина на осигуреното лице. Сумите се изплащат при поискване.
VІ. ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФОНДА
НАТРУПВАНЕ
(Загл. отм.30.03.2004г.)
Чл. 28 (отм. 30.03.2004г.)
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 29. (1) (изм. 09.12.2003г.,изм.30.03.2004г., отм.15.12.2006 г., нов 15.12.2006 г.) Средствата на Фонда се
инвестират при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация на портфейла.
Ал. 2 Целта при инвестиране активите на Фонда е нарастване стойността на натрупаните средства по
индивидуалните осигурителни партиди на участниците в него чрез постигане на възвращаемост, превишаваща
средноаритметичната стойност на инфлацията, обявена от Националния статистически институт за последните три
календарни години при умерено ниво на риск.
Чл. 29а (нов 30.03.2004г., отм. 10.11.2006 г., нов 15.12.2006 г.) (1) Компанията може да инвестира средствата на
Фонда само във:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или
държавногарантиран дълг;
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 13
2. (изм. 25.07.2011 г.) акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни
книжа, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
4. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
5. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз относно
изискването за кредитен рейтинг) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват
банкова дейност на територията на Република България;
6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран
пазар на ценни книжа;
7. (нова 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно
участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България
или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти,
за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето
задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от
издаването им;
8. (предишна т. 7, изм. 25.05.2011 г.) корпоративни облигации, извън посочените в т. 6 и 7, приети за търговия на
български регулиран пазар;
9. (предишна т. 8, изм. 25.05.2011 г.) обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото
събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска
приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е
предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно
довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. (предишна т. 9, изм. 29.12.2011 г.) акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда
на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (предишна т. 10) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държави – членки или техни централни банки;
б) държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки;
в) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
12. (предишна т. 11) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки:
а) дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
13. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 12) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в
държави, посочени в наредба на Комисията за финансов надзор:
а) квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини;
б) (изм. 25.05.2011 г.) квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в буква „а“ и т. 11;
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;
14. (изм. 15.12.2006 г., предишна т. 13, изм. 25.05.2011 г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна
схема, която инвестира само в ценни книжа и депозити по т. 1 – 9, 11, 12, 13 и 15 и чието седалище или седалището на
управляващото я дружество се намира в държава – членка, съответно в държава, посочена в наредба на Комисията за
финансов надзор;
15. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз, изм.
15.12.2006 г., предишна т. 14) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова
дейност съгласно законодателството на държава – членка или на държава, посочена в наредба на Комисията за финансов
надзор;
16. (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на РБ към Европейския съюз, предишна
т. 15) инвестиционни имоти в страната, в държава – членка.
(2) За минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари
и индексите на регулираните пазари на ценни книжа се спазват следните ограничения:
1. (изм. 25.05.2011 г.) минималното ниво на кредитния рейтинг на банка по чл.29а, ал. 1, т. 5 и 15, в която могат да
бъдат инвестирани средства на Фонда в банков депозит, е дългосрочния кредитен рейтинг “Ва2”, присъден от Moody’s
investors Service, “BB” присъден от Standard and Poor’s или “ВВ”, присъден от Fitch Ratings;
2. (изм. 25.05.2011 г.) държавите по чл.29а, ал. 1, т. 11, буква „б“, т.13, 14 и 15 са държавите-членки на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които не са държави-членки на Европейския съюз, и страни
по Споразумението за Европейско икономическо пространство посочени в чл.3 от Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 14
минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на
регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване,и регулираните пазари в
тези държави, на които се търгуват ценните книжа по ал. 1, т. 13.
3. (изм. 25.05.2011 г.) индексите по чл.29а, ал.1, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“ са определените в чл.4 от
посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов надзор;
4. (изм. 25.05.2011 г.) държавите, регулираните пазари в тях, на които се търгуват ценните книжа по чл.29а, ал.1,
т.13, буква “в” са определените в чл.5 от посочената в т. 2 наредба на Комисията за финансов надзор;
(3) При понижаване на нивото на кредитния рейтинг на банка под минималното ниво по ал.2, т.1, Компанията е
длъжна да приведе инвестициите на Фонда в банкови депозити в съответствие с изискването по т.1 от предходната
алинея в срок не по-дълъг от 6 месеца от датата на промяната.
Чл.29б. (нов 15.12.2006 г.) (1) Средствата на Фонда не могат да бъдат инвестирани в:
1. Ценни книжа, които не са напълно изплатени.
2. Ценни книжа, издадени от Компанията или от свързани с нея лица.
3. Ценни книжа, издадени от банката-попечител и инвестиционните посредници, обслужващи фонда, или от
свързани с тях лица.
(2) Активите на Фонда не могат да бъдат придобивани от:
1. Компанията, която го управлява, с изключение на случаите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване;
2. управляван от Компанията фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. член на управителен или контролен орган на Компанията;
4. лице по чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване или член на управителен или контролен орган на
това лице;
5. свързани лица с лицата по т. 1 – 4.
(3) Фондът не може да придобива активи от посочените в предходната алинея лица.
(4) (изм. 11.11.2011 г.) Забраната за придобиване по ал. 2 и ал.3 не се прилага в случаите на търговия на ценни
книжа на регулиран пазар.
(5) Компанията не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка
на управлявания от нея Фонд ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на
съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар.
(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, собственост на Фонда, за нуждите на Компанията и на
свързаните с нея лица.
Чл.29в. (нов 15.12.2006 г., изм. 25.05.2011 г.) (1)При инвестиране на активите на фонда по чл. 29а, ал.1,
Компанията спазва следните количествени ограничения, предвидени в Кодекса за социално осигуряване:
1. (изм. 25.05.2011 г.) не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в ценни книжа,
издадени от един емитент, при което не повече от 10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа,
издадени от един емитент и свързани с него лица. Ограничението не се прилага за инвестициите в ценни книжа по чл. 29а,
ал.1, т. 1 и 11.
2. не повече от 5 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в банкови депозити в една банка;
3. не повече от 30 на сто от активите на Фонда могат да бъдат деноминирани във валута различна от лев и евро;
4. (изм. 25.05.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по
чл.29а, ал.1, т.3;
5. (изм. 25.05.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да се инвестират в ценни книжа по
чл.29а, ал.1,т.9;
6. (изм. 25.05.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в ценни книжа на
колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество;
7. (изм. 25.05.2011 г.) не повече от 10 на сто от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в инвестиционни
имоти по чл.29а, ал.1,т.16, като инвестицията в един имот не може да надвишава 5 на сто от активите на Фонда.
(2) Компанията може да сключва от името и за сметка на Фонда репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа
по чл.22а, ал.5, т.1 общо в размер до 5 на сто от активите на Фонда, определени към края на работния ден, предхождащ
датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка.
Чл.29г. (нов 15.12.2006 г.) Разпределението на средствата на фонда се осъществява в рамките на следните
допустими размери:
(1) допълнителни количествени ограничения по основни класове активи, изразени като допустим относителен дял
на всеки един от тях в общите активи на Фонда:
1. (изм. 25.05.2011 г.) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а,ал.1, т.1 и т.11 – не повече от 60 на сто;
2. (изм. 25.07.2011 г.) Инвестиции в активи по чл.29а,ал.1,т.2, т. 12, буква “в” и т.13, буква “в” – не повече от 50 на
сто;
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 15
3. (изм. 25.07.2011 г.) Инвестиции в активи по чл.29а,ал.1,т.4, т.12, буква “а” и т.13, буква “а” – не повече от 20 на
сто;
4. (изм. 25.05.2011 г. ) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а,ал.1,т.5 и 15 – не повече от 30 на сто;
5. (изм. 25.05.2011 г. ) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а,ал.1,т.6 – не повече от 20 на сто ;
6. (нова 25.05.2011 г. ) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а,ал.1,т.7 – не повече от 10 на сто ;
7. (предишна т.6, изм. 25.05.2011 г.) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а, ал.1, т.8 – не повече от 40 на сто;
8. (предишна т.7, изм. 25.07.2011 г.) Инвестиции в ценни книжа по чл.29а, ал.1, т.12, буква “б” и т.13, буква “б” – не
повече от 15 на сто.
Чл.29д (нов 15.12.2006 г.) (1) При инвестирането на активите на фонда се прави анализ и оценка на риска,
свързан с инвестиции в акции, облигации и инвестиционни имоти. При инвестиции в банкови депозити и ценни книжа се
взема под внимание кредитния рейтинг съответно на банката или емитента.
(2) Съветът на директорите на Компанията утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение,
измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.
(3) Решенията за инвестиране активите на Фонда се вземат от Комитета по инвестиции въз основа на обосновани
предложения от Директора на Дирекция “Инвестиции” и инвестиционния консултант. Съставът на Комитета по инвестиции
се определя с решение на Съвета на директорите на Компанията.
(4) Оценка на ефективността на направените инвестиции се извършва в края на всяко тримесечие по методика,
която е базирана на доходността от инвестирането и е приета от Съвета на директорите на Компанията по предложение
на Комитета по инвестиции.
(5) Компанията е длъжна да приведе активите на Фонда в съответствие с изискванията на чл. 29в и с
количествените ограничения за тези активи, определени в чл.29г, ал.1, в тримесечен срок от датата на превишаване на
съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за последваща оценка на актив на Фонда;
2. промяна в общата стойност на актива на Фонда;
3. придобиване на права по параграф 1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК от Фонда в качеството му
на акционер на даден емитент;
(6) В случаите по ал.5, до привеждане на актива на Фонда в съответствие със изискванията, Компанията не може
да придобива за сметка на Фонда активи, по отношение на които е нарушено ограничението.
Чл.29е (нов 15.12.2006 г.) Компанията е длъжна до 31 март всяка година да публикува на своята страница в
Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за Фонда.
Информацията се изготвя по данни към края на предходната година при спазване на изискванията на заместник-
председателят на Комисията за финансов надзор относно:
1. съдържанието на информацията;
2. определянето и публичното оповестяване от Компанията на постигнатите инвестиционни резултати при
управлението на Фонда.
ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА
(нова 2004г.)
Чл. 30 (1) (изм. 09.12.2003г., нов 30.03.2004г., изм. 16.12.2005 г., отм. 19.07.2007г., нов 19.07.2007г.) Оценката на
активите на фонда се извършва към края на всеки работен ден от Компанията, която го управлява.
(2) Оценката по ал. 1 се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на Комисията за
финансов надзор и в съответствие с начина и реда, посочени в утвърдените от Съвета на директорите на Компанията и
одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление «Осигурителен надзор»
Правила за оценка на активите и пасивите на Пенсионноосигурителна компания «Съгласие» АД и на управляваните от нея
фондове за допълнително пенсионно осигуряване .
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА
(отм. 05.01.2009 г.)
Чл. 31. (отм. 05.01.2009 г.)
VІІ. УДРЪЖКИ И ТАКСИ
РАЗМЕР НА УДРЪЖКИТЕ
Чл. 32. (1) Компанията прави следните удръжки:
1. (изм. 24.03.2003г., доп.09.06.2004г.) удръжка за изтегляне – 10 (десет) на сто от изтеглената сума, но не повече
от 20 (двадесет) лева при всяко изтегляне на средства от индивидуалната партида преди придобиване на право на
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 16
лична пенсия за старост или инвалидност. При подаване на молба за изтегляне с многократно действие Компанията
може да уговори годишна удръжка за изтегляне. Годишната удръжка се удържа от всяка изтеглена сума, като
размерът й е съответна част от 20 лв., определена в зависимост от броя на периодите на изтегляне за една година
посочени в молбата, но не е повече от 10 на сто от изтеглената сума;
2. (отм. 09.12.2003г.)
3. (доп. 21.09.2001г.,изм.14.05.2004г., изм. 05.01.2009 г.) инвестиционна такса – 7 (седем) на сто от доходността от
управлението на средствата във Фонда.
(2) (изм. 09.06.2004г.)Компанията не прави удръжките по ал.1, т.1 в следните случаи:
1. при прехвърляне на средства на съпруг(а), роднини по права линия от първа и втора степен във Фонда;
2. когато взаимоотношенията с Компанията са прекратени по реда на чл. 19, ал. 3;
3. когато наследниците прехвърлят наследените суми по индивидуални партиди във Фонда;
4. (нова 24.03.2003г.) когато се изтегля допълнителна сума на основание чл.12, ал.6.
5. (нова 14.05.2004г., отм. 09.06.2004г.)
6. (нова 14.05.2004г., отм.09.06.2004г.)
РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ
Чл. 33. (1) Компанията събира следните такси:
1. (изм. 24.03.2003 г.) встъпителна такса:
а) (нова 15.06.2007 г.) 9 лв. по индивидуален договор;
б) (предишна б. “а”, изм. 15.06.2007 г.) 7 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг
осигурител с осигурени по договора до 100 лица, включително;
в) (предишна б. “б”, изм. 15.06.2007 г., изм. 05.01.2009 г.) 3 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател
или друг осигурител с осигурени по договора от 101 до 4000 лица, включително.
г) (нова 05.01.2009 г.) 0 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по
договора над 4000 лица.
д) (предишна б. “г” – 05.01.2009 г.) когато осигуреното лице е сключило индивидуален договор и едновременно с
това в негова полза е сключен договор с работодател или с друг осигурител, или когато в полза на осигуреното лице
едновременно са сключени договор с работодател и с друг осигурител встъпителната такса се удържа, както следва:
– когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор или договора с друг осигурител е по-
нисък от този по индивидуалния договор – от вноската за сметка на работодателя или на другия осигурител.
– при еднакъв размер на дължимата такса по сключените договори с работодател или друг осигурител – от
вноската от работодателя;
– когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор и договора с друг осигурител е
различен – се прилага по-ниската от двете такси, която се удържа от съответната вноска.
2. (изм. 24.03.2003г.) такса за обслужване на дейността от всяка осигурителна вноска:
2.1. (изм. 19.07.2007г.) по индивидуален договор с осигурено лице и при сключен в полза на осигуреното лице
договор с друг осигурител:
а) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска до 40 лв., включително – 4.0 на сто;
б) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска от 40,01 лв. до 1000 лв., включително – 3.5 на сто;
в) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска от 1000,01 лв. до 5000 лв включително. – 3.0 на сто;
г) (нова 16.02.2005 г., изм.18.03.2005 г.) за вноски над 5 000.01 лв. – 2.5 на сто.
2.2. (изм. 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с размер на вноската до
данъчната преференция – 3.20 на сто.
2.3. (изм. 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с размер на вноската до
данъчната преференция, при допълнително условие в договора да направи периодични вноски за период най-малко от 24
месеца – 1.85 на сто;
2.4. (отм. 16.02.2005 г., нова 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с
размер на вноската над данъчната преференция – 1.85 на сто.
2.5. (нова 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г., изм. и доп. 05.01.2009 г.) по договор с работодател в зависимост от
броя на осигурените лица:
– до 1000 лица, включително – 3.20 на сто;
– от 1001 до 2000 лица, включително – 3.00 на сто;
– от 2001 до 3000 лица, включително – 1.85 на сто;
– от 3001 до 4000 лица, включително – 1.70 на сто;
– над 4000 лица – 0 на сто.
2.6. (нова 19.07.2007 г.) когато определената по т.т. 2.2., 2.3. и 2.4. такса по договор с работодател се различава
от определената по т. 2.5. се прилага тази, която е по-ниска.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 17
3. (нова 09.12.2003г.,изм.14.05.2004г., доп.09.06.2004г., изм. 05.01.2009 г., изм. 11.11.2011 г. в сила от
01.01.2012 г.) такса за прехвърляне – в друг пенсионен фонд – 18 (осемнадесет) лева. Таксата се заплаща до 5-о число на
месеца, в който се прехвърлят средствата, в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се
удържа от средствата по индивидуалната му партида.
(2) Встъпителна такса не се събира на лица:
1. (изм. 09.12.2003г.) които прехвърлят средствата си във Фонда от друг доброволен пенсионен фонд по своя
индивидуална партида или по индивидуална партида на съпруг (а) или на роднини по права линия до втора
степен;
2. наследници, които прехвърлят наследените средства по техни индивидуални партиди във Фонда;
3. в полза на които се прехвърлят средства от индивидуалните партиди на лица, осигурени във Фонда.
(3) Такса за обслужване на дейността не се събира върху средства, прехвърлени от друг доброволен пенсионен
фонд.
(4) (нова 09.06.2004г.) Удръжка за прехвърляне по ал.1, т.3 и за изтегляне по чл.32, ал.1, т.1 не се събират в
следните случаи:
– при преобразуване или прекратяване на Компанията или на Фонда;
– от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер;
(5) (стара ал.4,09.06.2004г.) Конкретният размер на таксите по ал. 1 и удръжките по чл. 32 се вписват в договора с
осигурителя и осигурените лица.
VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ
ВИДОВЕ
Чл. 34. (1) Компанията отпуска следните видове пенсии:
1. Пенсия за старост.
2. Пенсия за инвалидност.
3. Наследствена пенсия.
ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
Чл. 35. (1) (изм. 09.12.2003г,изм.14.05.2004г.) Право на пенсия за старост придобиват лица, изпълнили
изискването за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Част първа на Кодекса за
социално осигуряване.
(2) (изм.14.05.2004г., доп.09.06.2004г., изм. 11.11.2011 г.) По желание на осигуреното лице Фондът може да
изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст.
(3) Пенсията за старост е пожизнена или срочна по избор на лицето.
РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА
Чл. 36. (1) Размерът на пенсията за старост се изчислява по реда на чл. 12, ал. 3 или чл. 13, ал. 2.
(2) Размерът на пенсията по предходната алинея се определя към датата на отпускането на пенсията.
(3) (изм.30.03.2004г.) Пенсионерът има право да изтегли част от средствата по индивидуалната си партида. След
изтегляне на средствата пенсията се преизчислява.
(4) (доп. 09.12.2003г.) Размерът на определената пенсия, по молба на пенсионера, може да бъде увеличен или
намален за определен срок. В този случай, след изтичане на срока пенсията се преизчислява.
(5) (изм. 21.09.2001г.) На лицето, имащо право на пенсия за старост, се изплаща цялата сума, когато размерът на
пенсията е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от минималната работна заплата, установена за страната към датата на
изплащане на пенсията.
ОТЛАГАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИЯТА
Чл. 37. (1) Осигуреният има право да поиска, след възникване на правото за получаване на пенсия за старост, да
бъде отложено началото на изплащането й, като за периода на отлагането върху средствата по индивидуалната партида
продължава да се начислява доходност.
(2) В случаите по предходната алинея, лицето може да продължи да прави осигурителни вноски.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 18
ПРОМЯНА НА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА
Чл. 38 (изм. 21.09.2001г.) Размерът на пенсията се преизчислява:
1. при внасяне на допълнителна вноска след подаване на молба;
2. при изтегляне на част от сумата по индивидуалната партида.
ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Чл. 39. (1) (отм. 11.11.2011 г., нова 11.11.2011 г.) Правото на лична пенсия за инвалидност при осигуряване във
Фонда възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия
или на Националната експертна лекарска комисия.
(2) (изм. 21.09.2001г.) Право на пенсия по предходната алинея имат осигурените в Компанията лица, на които
Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е определила
50 или над 50 на сто намалена работоспособност.
(3) Пенсията за инвалидност е срочна или пожизнена, в зависимост от експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
(4) Право на пенсия за инвалидност по предходните алинеи получава лице, което не е навършило възраст за
отпускане на пенсия за старост.
РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Чл. 40. (1) Размерът на пенсията за инвалидност се определя по реда на чл. 12, ал. 3 или чл. 13, ал. 2.
(2) (изм. 24.03.2003г.) На лицето, което има право на пенсия за инвалидност, се изплаща цялата сума, когато
размерът на пенсията е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от минималната работна заплата, установена за страната, към
датата на изплащане на пенсията.
НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
Чл. 41. (1) Право на наследствена пенсия възниква със смъртта на осигуреното лице.
(2) Право на наследствена пенсия имат:
1. децата, съпруг (а) и родителите на осигуреното лице;
2. (изм.14.05.2004г.) друго лице, посочено от осигурения в договора или в декларация, когато е осигуряван от
друг осигурител или работодател.
(3) Осигуреното лице определя в договора или в декларация кои лица по предходната алинея имат право на
наследствена пенсия и начина на разпределението й между тях.
(4) Когато осигуреното лице не е посочило в договора или декларацията начина на разпределение на
наследствената пенсия между лицата по ал. 2 и те са няколко, наследствената пенсия се разпределя по равно между тях.
(5) Когато наследствената пенсия е определена в полза на децата на осигурения, без същите да са поименно
посочени, право на наследствена пенсия имат и децата, родени след сключване на договора, освен ако изрично не е
посочено друго.
(6) Когато наследствената пенсия е определена в полза на съпруг(а) на осигурения, правото принадлежи на
лицето, което се е намирало в брак с осигурения към датата на смъртта му, освен ако не е уговорено друго.
(7) Когато осигуреното лице не е посочило лица, които имат право на наследствена пенсия, натрупаните средства
по индивидуалната партида се дължат на наследниците по закон.
(8) (изм. 09.12.2003г.) Когато осигуреното лице не е посочило лица, които имат право на наследствена пенсия и
няма наследници по Закон, натрупаните средства по индивидуалната партида остават в пенсионния резерв на Фонда.
Чл. 42. (1) Наследствената пенсия е срочна.
(2) Срокът на пенсията се договаря между Компанията и лицето, което има право на наследствена пенсия.
(3) Лицата, имащи право на наследствена пенсия вместо да получават наследствена пенсия могат:
1. да изтеглят еднократно или разсрочено полагащата им се част от средствата по индивидуалната
партида;
2. да прехвърлят полагащите им се средства по техни индивидуални партиди във Фонда или в друг
пенсионен фонд;
3. да прехвърлят полагащите им се средства на лица, определени в чл. 41, ал. 2
РАЗМЕР НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 19
Чл. 43. (1) Размерът на наследствената пенсия се определя по реда на чл. 12, ал. 3 от Правилника.
(2) (изм. 24.03.2003г.) На лицето, което има право на наследствена пенсия, се изплаща цялата сума, когато
размерът на наследствената пенсия е по-малък от 15 (петнадесет) на сто от минималната работна заплата, установена за
страната, към датата на изплащане на пенсията.
ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 43а (нов 30.03.2004г.) (1) При придобиване право на пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване и
Правилника се сключва пенсионен договор. Договорът се сключва след връчването на разпореждането за отпускане на
пенсия.
(2) Пенсионният договор задължително съдържа:
1. (изм. 10.05.2006 г., изм. 11.11.2011 г.) наименованието, седалището, адреса на управление, търговската
регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на Компанията;
2. (изм. 10.05.2006 г) наименованието на Фонда;
3. имената и личните данни на пенсионера;
4. вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
5. срока на получаване на пенсията;
6. реда и начина за изплащане на пенсията;
7. права на наследниците на пенсионера и данни за тях;
8. реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
9. разходи по изплащането на пенсията;
10. условията за прекратяване на договора.
(3) Пенсията се изплаща след подписване на пенсионен договор.
ІX. ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ
МОЛБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 44. (1) (изм.30.03.2004г.) Пенсията се отпуска по писмена молба от осигуреното лице до Изпълнителния
директор на Компанията.
(2) (изм. 21.09.2001г.) В молбата за отпускане на пенсия осигуреното лице посочва:
1. вида на пенсията;
2. (отм.30.03.2004г.)
3. (отм. 14.05.2004г.)
4. датата на изплащане на първата пенсия;
5. срока на изплащане на пенсията;
6. начина на изплащане на пенсията;
7. номера на договора (пенсионно осигурителната карта) и други документи – според изискванията на този
Правилник.
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 45. С молбата за отпускане на пенсия се представя:
1. документ за самоличност;
2. договор за осигуряване в Компанията (пенсионно осигурителната карта).
3. (нова 30.03.2004г.) други документи;
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Чл. 46. Към молбата за отпускане на пенсия за инвалидност се представят:
1. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.
2. други документи, свързани със злополуката или заболяването.
ДОКУМЕНТИ ЗА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ
Чл. 47. Към молбата за наследствена пенсия се прилагат:
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 20
1. Акт за смъртта на осигуреното лице.
2. Удостоверение за наследниците, издадено от общинската администрация или кметството.
3. (нова 30.03.2004г., изм.14.05.2004г.) Пенсионен договор, при наличие от наследниците;
4. други документи, които удостоверяват правото.
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПЕНСИЯ
Чл. 48. (1) Редовността на документите по чл. 44-47 се проверява от комисия, определена със заповед на
Изпълнителния директор.
(2) Комисията връща молбата на молителя, когато документите са нередовни или непълни и определя 2-седмичен
срок за отстраняване на тяхната нередовност. Молбата се смята за неподадена, ако молителят не стори това.
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ
Чл. 49. (1) Пенсии се отпускат, актуализират, спират, възобновяват и прекратяват с писмено разпореждане на
Изпълнителния директор.
(2) (изм.14.05.2004г.) Изпълнителният директор издава разпореждане за отпускане на пенсия в едномесечен срок
от подаване на молба от осигуреното лице. Пенсионният договор се сключва в деня на издаване на разпореждането от
Изпълнителния директор.
(3) Препис от разпореждането се връчва на заинтересованото лице в едномесечен срок от издаването му.
ДАТА НА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 50. (1) Пенсията се отпуска от първо число на месеца, следващ месеца, в който е издадено разпореждането
за отпускане на пенсията.
(2) Пенсиите могат да се отпуснат и от друга дата, ако лицето е поискало това в писмена молба. За времето на
отсрочване върху средствата по индивидуалната партида на лицето се начислява доходност.
ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 51. (1) Разпорежданията на Изпълнителния директор за отпускане, спиране, актуализиране, възобновяване и
прекратяване на пенсии, както и други решения и разпореждания, засягащи правата на осигурените лица и на
пенсионерите могат да се обжалват пред Съвета на директорите на Компанията в едномесечен срок от съобщаването му.
(2) Съветът на директорите е длъжен да се произнесе по спора в едномесечен срок от завеждането на жалбата в
Компанията с писмено решение.
СПИРАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 52. (1) Пенсия се спира в случай, когато пенсионерът писмено поиска това. Спряната пенсия може да се
възобнови по писмено искане на пенсионера, като за периода се начислява доходност.
(2) Пенсия по реда на предходната алинея се изплаща от първо число на месеца, следващ решението след
преизчисляване на нейния размер.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 53. (1) Пенсията се прекратява:
1. при смърт на пенсионера;
2. (изм.14.05.2004г., изм.11.11.2011 г.) при изтичане на срока, за който е отпусната допълнителната
пенсия или при изчерпване на средствата по индивидуалната партида;
(2) Пенсиите се прекратяват от края на месеца, през който е възникнало основанието за тяхното прекратяване.
ИЗМЕНЯНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 54. Изпълнителният директор има право да изменя или да отменя свои разпореждания при промяна на
обстоятелствата, свързани с тяхното възникване.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 21
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 55. (1) Пенсията се изплаща лично на пенсионера или на упълномощено от него лице в писмена форма с
нотариално заверен подпис.
(2) (отм. – 21.09.2001г.)
(3) (изм. 21.09.2001г.,изм.30.03.2004г.) Компанията изплаща пенсии в офисите си или в банката – попечител, като
в тези случаи, разходите са за сметка на Компанията. В случаите на изплащане по друг начин, разходите са за сметка на
пенсионера и се удържат от дължимата сума.
(4) (изм. 21.09.2001г.) Компанията не дължи законна лихва и не начислява доходност за неполучени в срок пенсии
по вина на пенсионера. Пенсиите се изплащат при поискването им.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Чл. 56. (1) Пенсионерите или техните наследници са длъжни да съобщават писмено всяко обстоятелство, което
води до спиране, прекратяване или изменение на условията за отпускане на пенсия, предвиден в Правилника и договора с
тях.
(2) Пенсионер или наследник, който не съобщи своевременно за настъпили изменения, които се отразяват върху
основанието за получаването на пенсията или върху размера й и продължава да я получава, е длъжен да върне
неоснователно получената сума и изплати обезщетение в размер на законната лихва върху нея за периода.
Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛЯ И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
ГАРАНТИРАНОСТ
Чл. 57. (1) Правата на осигурените лица във Фонда са лични.
(2) Осигурителят не може да откаже осигуряване на лица на основание на раса, народност, етническа
принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални
организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.
(3) Компанията гарантира тайната на средствата, натрупани по индивидуалната партида.
(4) Компанията не предоставя информация за осигурените лица и за осигурителите на трети лица, с изключение
на случаите и по ред, предвидени в действащото законодателство.
(5) (изм. 09.12.2003г.) Осигурените лица имат право на разпореждане със средствата в индивидуалните партиди
при спазване на условията в Кодекса за социално осигуряване, Правилника и договора.
ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ
Чл. 58. (изм.30.03.2004г.) Осигурените лица имат всички права, които произтичат от Кодекса за социално
осигуряване, Правилника, както и правото да:
1. променят вида на пенсията от срочна в пожизнена и обратно, но не повече от веднъж в годината;
2. променят срока за получаване на пенсията;
3. изтеглят натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях;
4. променят лицата, имащи право на наследствена пенсия;
5. (изм. 09.12.2003г.) прехвърлят част или всички средства по индивидуална партида, във Фонда или друг
доброволен пенсионен фонд, на съпруг(а), на роднини по права линия от І и ІІ степен при условие, че тяхното
предназначение се запазва;
6. прехвърлят натрупаните суми по индивидуалната партида в доброволен пенсионен фонд, управляван от
друго лицензирано пенсионно осигурително дружество;
7. (доп.30.03.2004г.) получават повече от една пенсия от Фондовете, управлявани от Компанията;
8. предплаща вноските си за определен период или да внесе еднократно всички годишни вноски;
9. променят начина и датата на изплащане на пенсията.
Чл. 59. (1) (отм.30.03.2004г.)
(2) (отм.30.03.2004г.)
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 60. (1) (нова 30.03.2004г.) Осигурените лица и пенсионерите имат право на информация за:
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 22
1. натрупаните средства по индивидуалната партида и доходността от тяхното управление и произтичащите от
набраните средства пенсионни права;
2. таксите и удръжките, които се правят върху осигурителните вноски и натрупаните средства по индивидуалната
партида;
3. законовата и друга уредба по допълнителното пенсионно осигуряване и измененията в нея.
(2) (нова 30.03.2004г.) Правата за получаване на информация по реда на този член се придобиват и от
наследниците.
(3) (нова 30.03.2004г.) Компанията задължително информира писмено веднъж годишно лицата, в срок до 31 май,
за данните по ал.1, т.1 и 2, чрез изпращане на извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна
година.
(4) (нова 30.03.2004г.) Информация може да се предоставя и по писмена молба от лицата, както и по Интернет
след постъпило писмено заявление от страна на лицето за това. Информацията се предоставя безплатно.
(5) (стара ал.3) Работодателят получава ежемесечно информация за направените за негова сметка осигурителни
вноски.
(6) (стара ал.4, отм.30.03.2004г., нова 30.03.2004г.) Компанията поддържа електронна страница, която съдържа:
а) пълно наименование на Компанията, седалище и адрес на управление, телефони и електронен адрес за
връзка;
б) (изм. 11.11.2011г.) данни за съдебната регистрация, съответно – за вписване в търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията, както и за пенсионната лицензия на Компанията;
в) (изм. 11.11.2011г.) актуално състояние на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър,
както и кратко биографично представяне на изпълнителните директори и членовете на Съвета на директорите на
Компанията;
г) (изм. 11.11.2011г.) данни за акционерите на Компанията, притежаващи пряко 10 и над 10 на сто от капитала на
Компанията – наименование/име, размер на акционерното участие;
д) адреси и телефони на офисите на Компанията в страната;
е) (изм. 10.05.2006 г.) наименованието на учредения и управляван от Компанията Доброволен пенсионен фонд,
данни за съдебната му регистрация и за разрешението за управление на Фонда.
ж) състав на консултативния съвет, телефон и адрес за връзка с председателя или друг представител;
з) данни за банката – попечител на Фонда и за инвестиционните посредници, с които Компанията има сключени
договори за извършване на сделки с ценни книжа;
и) Правилника за организацията и дейността на Фонда, управляван и представляван от Компанията и имената на
двата централни ежедневника, в които се публикуват съобщенията за измененията и допълненията в него;
к) (изм. 29.12.2011г.) представяне на инвестиционната политика и актуална структурата на инвестиционния
портфейл – за управлявания от Компанията Доброволен пенсионен фонд към края на всяко тримесечие по образец;
л) (в сила след 01.07.2004г.) стойността на един дял за текущия ден за Доброволния пенсионен фонд, управляван
от Компанията, името на централния ежедневник, в който се обявява стойността на един дял, валидна за последния
работен ден на всеки месец;
м) процедура и срокове за разглеждане на жалби, свързани с дейността на Компанията и управлявания от нея
Фонд, както и органите, до които могат да се подават жалби и сигнали;
н) (изм. 11.11.2011г. – в сила от 01.01.2012г.) утвърдените образци на заявления, молби, формуляри и други
документи, отнасящи се до правата на осигурените лица и процедурите за тяхното упражняване, както и актуалните
документи с основна информация за осигурените лица във формат, даващ възможност да бъдат разпечатвани и
попълвани;
о) финансовите отчети и други документи, които Компанията е задължена да обнародва или публикува, като се
посочва датата и мястото на публикацията;
п) образец на легитимационен документ, който следва да представя осигурителния посредник във
взаимоотношенията си с трети лица;
р) препратка /линк/ към публичните регистри на Комисията за финансов надзор;
с) (нова 15.12.2006 г.) информация по чл.29е от настоящия правилник;
т) (нова 11.11.2011 г.) Използвана методика за изчисляване на постигнатата доходност /номинална и реална/ и на
равнището на инвестиционни риск;”
у) (нова 11.11.2011 г. – в сила от 01.01.2012 г.) Актуална информация за адресите на офисите си и за банковите
сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.
(7) (стара ал.5, отм.30.03.2004г.)
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 61. (1) Осигурителят и осигурените лица са длъжни да спазват изискванията на този Правилник и договора за
периода на осигуряването.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 23
(2) Осигурителят и осигурените лица са длъжни да внасят осигурителните вноски в размерите и сроковете,
определени в договора.
(3) Осигурителят ежемесечно съобщава на Компанията:
1. размера на осигурителните вноски поименно за всяко осигурено лице;
2. данни за: допълнително присъединили се лица; осигурени лица, отпадащи от доброволното пенсионно
осигуряване; промени в личните данни.
(4) (отм.30.03.2004г.)
(5) Осигурителят писмено уведомява Компанията за обстоятелства, които препятстват изпълнението на договора.
(6) (нова 24.03.2003г.) Осигурителят и осигурените лица са длъжни да оказват съдействие на Компанията при
установяване на тяхната самоличност, юридическа персонификация и други обстоятелства, които са от значение за
осигуряването и за установяването, на които Компанията е поискала документи.
(7) (нова 24.03.2003г.) Осигурителят и осигурените лица са длъжни да съдействат на Компанията при
установяване на данъчното облагане върху направените от тях вноски.
ХІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Чл. 62. Компанията е длъжна:
1. да организира и провежда дейността си в съответствие със законовата и друга нормативна уредба, уреждаща
дейността по доброволното пенсионно осигуряване, Устава на Компанията, този Правилник и сключените
договори с осигурителите и осигурените лица;
2. (изм. 11.04.2003г.) да предоставя изискуемата информация и да изпълнява предписанията и препоръките на
Заместник-председателят.
3. да запознава осигурителите и осигурените лица с Правилника и всички негови изменения и допълнения;
4. (изм.30.03.2004г.) да превежда натрупаната сума по индивидуалните партиди в друг пенсионен фонд при
надлежно подадено заявление от лицето;
5. да изплаща пенсията на осигурените лица;
6. да не взема едностранни решения, които нарушават правата на осигурителите и осигурените лица,
определени в КСО, този Правилник и договорите с тях;
7. (отм.2004г.)
8. да организира и управлява инвестиционната, финансовата и други дейности на Фонда;
9. (изм.30.03.2004г.) да прави всеки месец оценка на минималните ликвидни средства на Фонда;
10. (изм.30.03.2004г.) да сключва договори с банка – попечител и инвестиционни посредници.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
(ново загл. 30.03.2004г.)
Чл. 62а (нов 30.03.2004г.) (1) Компанията може да сключва договори с осигурителни посредници – физически или
юридически лица.
(2) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници –
юридически лица, имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно
осигуряване от името и за сметка на Компанията, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно
осигуряване съгласно сключения с Компанията писмен договор.
(3) При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да спазват
принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и
да пазят търговската тайна и търговския престиж на Компанията.
(4) Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е
извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или
акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или
сходна на нея дейност.
(5) Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на Компанията по отношение на своите работници и
служители.
(6) Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не
могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
(7) Комисията за финансов надзор води осигурителните посредници и упълномощените лица в общ регистър на
осигурителните посредници.
(8) Всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически
лица, са снабдени от Компанията с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 24
(9) Осигурителните посредници и упълномощените от тях лица не могат да предоставят на трети лица
информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите, с изключение
на случаите, предвидени в други закони
Чл. 63. (отм.30.03.2004г.)
Чл. 64. (отм.30.03.2004г.)
XІІ. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Чл.65 (отм.31.08.2005г.)
Чл.65а (нов 31.08.2005г.) (1) Интересите на осигурените лица и на пенсионерите се представляват от
Консултативен съвет.
(2) В състава на Консултативния съвет участват:
1.представители на осигурените лица и на пенсионерите на Фонда;
2. представители на работодателите и на органите по чл.230, ал.3, т.3 от Кодекса за социално осигуряване, които
правят осигурителни вноски във Фонда, наричани по-нататък “осигурителите” и
3. един представител на Компанията.
(3) Представителите на осигурените лица и на пенсионерите в Консултативния съвет се определят от Компанията
на принципа на случаен избор, като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с най-голям
брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от лични вноски по индивидуалната партида във Фонда, а
представителят на Компанията се определя от Съвета на директорите.
(4) Броят на членовете на консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5 и по-голям от 11 души, като броят
на представителите на осигурените лица и на пенсионерите трябва да е равен или да надвишава броя на
представителите на осигурителите.
(5) Изборът на представителите на осигурените лица и на пенсионерите в Консултативния съвет се извършва в
срок два месеца от вписването в съдебния регистър на Фонда или най-късно един месец преди изтичане мандата на
Консултативния съвет.
(6) В срок един месец от вписването в съдебния регистър на Фонда или най-късно два месеца преди изтичане
мандата на Консултативния съвет Компанията поканва осигурителите, които правят вноски за най-голям брой осигурени
лица във фонда, да посочат в определен срок свои представители. Ако в указания срок не бъдат посочени представители,
Компанията поканва следващите по ред осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица във фонда.
(7) Членовете на Консултативния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго
пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
(8) В срока по чл.5, ал.7 от на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и за консулаттивните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
наричана по-нанатък за краткост “Наредбата”, членовете на Консултативния съвет задължително представят на
Компанията писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал.7 и че се задължават да уведомят Консултативния
съвет при промяна в декларираните обстоятелства. Декларациите се съхраняват в Компанията.
(9) Мандатът на членовете на Консултативния съвет е 5 години.
(10) Мандатът на членовете на Консултативния съвет се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по ал.7;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване на
функциите на Консултативния съвет и които не са обществено известни;
4. по тяхна писмена молба до Консултативния съвет – за представителите на осигурените лица и на
пенсионерите;
5. с решение на осигурителя или на Съвета на директорите на Компанията – за определения от тях
представител.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 25
(11) При прекратяване мандата на член по реда на ал.10, т.1-4 председателят на Консултативния съвет
уведомява осигурителя или Компанията да определи в срок един месец нов представител при условията и по реда на ал.3
и ал.6.
(12) Едновременно с решението за освобождаване на член по реда на ал.10, т.5 осигурителят, съответно
Компанията, определя нов представител в Консултативния съвет.
(13) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободен член на Консултативен
съвет довършва мандата му.
(14) Консултативният съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на Компанията към осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери във
Фонда, отправя питания и искания във връзка с тях до Компанията и/или други институции и организации, както и
съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на Фонда;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на Компанията по обслужване на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на Компанията, които засягат правата на
осигурените лица и пенсионерите на Фонда;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на Компанията и на Комисията за финансов надзор до
30 април следващата година, а в случай, че мандатът на Консултативния съвет е изтекъл през отчетния период – до
датата, на която мандатът му изтича.
(15) Консултативният съвет избира от своя състав председател и заместник председател с мандат една година.
(16) Консултативният съвет приема Правилник за дейността си в срок 3 месеца от провеждане на първото си
заседание.
(17) Консултативният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца по ред и начин, определени в
правилника за дейността му.
(18) Заседанията са редовни , ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете му.
(19) По покана на Консултативния съвет на заседанията могат да присъстват представители на Комисията за
финансов надзор, на Компанията, експерти във връзка с конкретно обсъждани въпроси, както и представители на други
органи и организации.
(20) Консултативният съвет взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си. Всеки член има
право на един глас в Консултативния съвет.
(21) Предложенията и решенията на Консултативния съвет имат препоръчителен характер за Компанията.
(22) Консултативният съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по ал.14 до Съвета на директорите.
Съветът на директорите на Компанията е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет по
ал.14 на първото си заседание след получаването им в Компанията, да приеме решение по тях и да информира писмено
председателя на Консултативния съвет за решението си в 7-дневен срок от датата на заседанието.
(23) Членовете на Консултативния съвет подписват декларации, че са уведомени за задължението си да не
разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са узнали при или по повод изпълнение на функциите им и които
не са обществено известни. Декларациите се представят на Компанията в срока по чл.5, ал.7 от Наредбата и се
съхраняват от нея.
(24) Консултативният съвет е задължен:
1. да проучи подадените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно
функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл.174, ал.2 от Кодекса за
социално осигуряване.
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Осигурителен надзор”, при основателно съмнение за извършени нарушения на
осигурителното законодателство от страна на Компанията, от нейни служители или осигурителни
посредници.
(25) Консултативният съвет има право на достъп до документацията на Компанията, свързана с изпълнение на
функциите по ал.14, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на Съвета на директорите на Компанията, когато се разглеждат
въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за изменения и допълнения в
този Правилник.;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до Компанията за подобряване на дейността по
допълнително пенсионно осигуряване на Фонда;
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 26
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия на
Компанията, необходими за осъществяване на функциите по ал.14;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от Компанията;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа, включително и на
страницата на Компанията в интернет.
(26) Членовете на Консултативния съвет не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод упражняване на функциите по
ал.14 и които не са обществено известни;
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални привилегии,
освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни
действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или
юридическо лице в своята дейност или пред Компанията, освен ако това не е в интерес на осигурените
лица и пенсионерите на доброволния пенсионен фонд или не следва от закона и разпоредбите на
Наредбата.
(27) Консултативният съвет осъществява функциите си в седалището на Компанията и има адрес за
кореспонденция – адресът на управление на Компанията.
(28) Организационно-техническото обслужване на дейността на Консултативния съвет се осъществява от
Компанията.
(29) Дейността на Консултативния съвет се обслужва от технически секретар, определен от Компанията който
води деловодството и съхранява документацията на съвета, извършва оперативната деловодна работа по подготовката и
провеждането на заседанията на съвета, изготвя и подписва протоколите от заседанията и уведомява заинтересованите
лица за взетите от съвета решения във връзка с подадени жалби, молби и сигнали.
(30) Разходите за дейността на Консултативния съвет са за сметка на Компанията.
(31) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за дейността си.
XIIІ. (Нов 21.09.2001г.) ПЕНСИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(отм. 14.05.2004г.)
Чл. 66 (нов 21.09.2001г.) (1) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (отм.14.05.2004г.)
(3) (отм.14.05.2004г)
(4) (отм.14.05.2004г.)
1. (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
2. (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(5) (отм.14.05.2004г.)
(6) (отм.14.05.2004г.)
(7) (изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(8) (нова 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(9) (отм.14.05.2004г.)
1. (изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
2. (изм. 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(10) (отм.14.05.2004г.).
(11) (нова 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(12) (стара ал. 11 – 21.09.2001г.,отм.14.05.2004г.)
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Чл. 67 (нов 21.09.2001г.) (1) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (отм.14.05.2004г.)
(3) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(4) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(5) (изм. 24.03.2003г.,отм.30.03.2004г.)
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 27
Чл. 68 (нов 21.09.2001г.) (1) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(3) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
ИНДИВИДУАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ
Чл. 69 (нов 21.09.2001г., отм 30.03.2004г.,нов 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (отм.14.05.2004г.)
ПРЕВАЛУТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 70 (нов 21.09.2001г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.).
(3) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(4) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 71 (нов 21.09.2001г.) (1) (отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г., изм. 09.12.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(3) (изм. 24.03.2003г., доп. 09.12.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(4) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
(5) (нова 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 72 (нов 21.09.2001г.) (1) (отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г., доп. 09.12.2003г.,изм.30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА
Чл. 73 (нов 21.09.2001г.) (1) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.,)
1. (отм. 30.03.2004г.)
2. (отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г.,отм.14.05.2004г.)
УДРЪЖКИ И ТАКСИ
Чл. 74 (нов 21.09.2001г.,отм.14.05.2004г.)
(изм.30.03.2004г,отм.14.05.2004г.)
1. (изм. 09.12.2003г.,отм.30.03.2004г.)
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕНСИЯТА
Чл. 75 (нов 21.09.2001г.,отм.30.03.2004г.)
(2) (изм. 24.03.2003г.,отм.30.03.2004г.)
(3) (отм.30.03.2004г.)
(4) (изм. 24.03.2003г.,отм.30.03.2004г.)
(5) (изм. 24.03.2003г.,изм.30.03.2004г., отм.14.05.2004г.)
(6) (нова 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
XIV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА
Чл. 76 (стар чл. 66 – 21.09.2001г.) (1) (изм. 11.04.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(2) (изм. 09.12.2003г.,отм.14.05.2004г.)
1. (отм. 09.12.2003г.)
(5)(изм. 09.12.2003г.,отм.14.05.2004г.)
(6)(стар текст на чл.63, нова 30.03.2004г.,отм.14.05.2004г.)
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 28
Чл. 76а (нов 09.12.2003г.,отм.14.05.2004г.)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 (нов 21.09.2001г., изм. 24.03.2003г.,доп.30.03.2004г.) По смисъла на този Правилник:
1. “Чуждестранна валута” е евро;
2. “Компанията” е Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД;
3. “Фондът” е Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”;
4. „Пенсионна схема“ е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и плащания,
изчислени чрез статистически (актюерски) методи.
5. „Статистически (актюерски) методи“ са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за
определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане
на бъдещите пенсии от Компанията.
6. „Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на
пенсионните резерви.
7. (отм. 15.12.2006 г., нова 15.12.2006 г.) „Опция“ е ценна книга, която изразява правото за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на
определена дата.
8. „Осигурено лице“ е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни
вноски за допълнителна доброволна пенсия във Фонда при условия и по ред, определени в закон, правилника за
устройството и дейността на Фонда и осигурителния договор.
9. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична допълнителна доброволна пенсия.
10. „Допълнителна доброволна пенсия“ е месечно плащане от Фонда на пенсионер.
11. „Справедлива стойност“ е сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив уреден между
добре осведомени и желаещи страни в пряка сделка помежду им, която се осъществява между несвързани страни, всяка
от които действа в свой собствен интерес.
12. „Пазарна цена“ е сумата, която може да се получи при продажбата или да се плати за придобиването на даден
финансов инструмент в условията на активен пазар.
13. „Активен пазар“ е пазар, при който са налице следните условия:
а) единиците, които се търгуват, са хомогенни;
б) желаещи купувачи и продавачи могат да се намерят по всяко време;
в) цените са общодостъпни
14. (нова 16.02.2005 г., отменена 12.01.2006 г., нова 10.11.2006 г.) „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия
облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по
главницата.
15. (нова 10.11.2006 г.) „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят
ценни книжа, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с ценни книжа със същите
характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще бъде определена от
прехвърлителя. Споразумението е репо сделка за страната, продаваща ценните книжа, и обратна репо сделка за
страната, която ги купува.
16. (нова 10.11.2006 г., изм. 29.12.2011 г.) “Колективна инвестиционна схема“ е предприятие по смисъла на § 1, т.
10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране.
17. „Кръстосана сделка“ е сделка от две насрещно изпълними поръчки, въведени от един и същ член на
регулиран пазар на ценни книжа.
18. (нова 10.11.2006 г.) „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен
рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.
19. (нова 10.11.2006 г.) „Фючърс“ е ценна книга, която изразява правото и задължението за закупуване или
продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.
20. (нова 10.11.2006 г.) „Форуърден валутен договор“ е договор за покупко-продажба на определено количество
чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за
изпълнение.
21. (нова 10.11.2006 г.) „Инвестиционен имот“ е земя, вещно право върху земя, сграда и/или части от сграда, които
се придобиват с цел получаване на приходи от:
а) наем, лизинг, аренда;
б) продажба;
в) увеличаване на стойността чрез застрояване, пристрояване и надстрояване или извършване на подобрения с
цел предоставянето на имота за управление.
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 29
22. (нова 10.11.2006 г.) „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство
23. (нова 15.12.2006 г.) „Лихвена суапова сделка“ е договор между две страни за размяна на базиращи се на
условна главница лихвени плащания за определен период.
24. (нова 15.12.2006 г.) „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) лицата, едното от които притежава пряко или чрез контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от
броя на гласовете в общото събрание на друго юридическо лице.
25. (нова 15.12.2006 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния
орган на едно юридическо лице, или
в) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя
инвестиционната политика на друго лице, или
г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
юридическо лице.
26. “Инфраструктурни проекти“ са проекти за изграждане и строителство на магистрална и първокласна
автотранспортна и железопътна инфраструктура, летища, пристанища, системи за комуникация, съоръжения за
производство и пренос на енергия и енергийни ресурси, водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции,
съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни отпадъци, както и други проекти, имащи за цел
създаването на нова и подобряването на съществуваща национална, регионална или общинска инфраструктура в
страната или в държава членка.
27. (нова 15.12.2006 г., предишна т.26) КСО е Кодекс за социално осигуряване.
28. (нова 15.12.2006 г., предишна т.27) ЗППЦК е Закон за публичното предлагане на ценни книжа
29. (нова 15.12.2006 г., предишна т.28) Наредба 33 от 19.09.2003 г. на КФН е Наредба за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
30. (нова 15.12.2006 г., предишна т.29) Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН е Наредба за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне на средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
31. (нова 15.12.2006 г.1 предишна т.30) Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН е Наредба за начина и реда за
оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1(нов 15.12.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България в
Европейския съюз, Компанията може да инвестира не повече от 20 на сто от активите на Доброволния пенсионен фонд в
ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13 от КСО.
§2 (нов 11.11.2011 г.) Чл.26 ”а” и чл.33, ал. 1, т.3 от Правилника влизат в сила от 01.01.2012 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет на основание чл. 23 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и
чл. 51, ал. 1, т. 8 от Устава на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” АД, на Съвет на директорите, който се
проведе на 31 август 2000 г.
§ 2. Правилникът, приет по реда на предходния параграф, влиза в сила от деня на получаването на лицензия от
Държавната агенция за осигурителен надзор.
§ 3. Разпоредбите на този Правилник се прилагат доколкото в Закон или в друг нормативен акт не са установени
други разпоредби, които са задължителни за доброволното пенсионно осигуряване.
§ 4. (изм. 09.12.2003г.) За неуредени в Правилника въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване и действащото законодателство в Република България.
§ 5 (нов 21.09.2001г., отменен 16.02.2005.г)
Изменения приети от СД – 10.05.2012 г. Представляващи Доброволен пенсионен фонд ”Съгласие”: ……………………………………………. 30
§6 (нов 21.09.2001г.) Внасянето, изтеглянето и прехвърлянето на средства, както и изплащането на пенсии се
извършва в лева и чуждестранна валута по реда на Раздел XIII.
§ 7 (нов 21.09.2001г.) Разпоредбите на Раздел XIII, които се отнасят до евро се прилагат от 01.01.2002год.
§ 8. (нов 21.09.2001г., отменен 16.02.2005г.)
§ 9 (нов 21.09.2001г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите № 87 от
21.09.2001г.
§ 10 (нов 24.03.2003г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите № 128 от
24.03.2003г.
§ 11 (нов 11.04.2003г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Съвета на директорите № 130 от
11.04.2003г.
§ 12 (нов 09.12.2003г.) Разпоредбите на този Правилник, които уреждат начина на изчисляване на изтеглените
суми се прилагат от първо число на месеца следващ месеца, в който посочените разпоредби бъдат одобрени от
Заместник-председателят.
§ 13 (нов 09.12.2003г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на
ПОК “Съгласие” АД от 09.12.2003г.
& 14 (нов 14.05.2004г.,изм.09.06.2004г.) (1) Заварените към 14.05.2004г. осигурени лица, сключили осигурителни
договори в евро и отпуснатите пенсии в евро остават в сила при условията, при които са сключени като от 01.07.2004г.
индивидуалните партиди се водят в левове и в дялове.
(2) (нов 14.05.2004г.) След 14.05.2004г., Компанията не сключва договори за валутно осигуряване в евро.
(3) (стар чл.66,ал.8) Компанията се задължава до 30.06.2004г. да преоценява в края на всеки месец задълженията
към осигурените лица в евро по официалния курс на Българска народна банка на евро към лева, а от 01.07.2004г.
ежедневно.
(4) (стар чл.68, ал.4,изм.14.05.2004г.,доп.09.06.2004г.) От 01.07.2004г. при внасяне на осигурителната вноска в
евро, сумата се преизчислява в лева по официалния курс на Българска народна банка и се записва в дялове.
(стар чл.69,ал.1, отм.09.06.2004г.)
(6) (стар чл.71, ал.5, изм.09.06.2004г.) При промяна на фиксирания курс, всички задължения на осигурените лица в
евро се преизчисляват в лева по официалния курс на Българска народна банка за последния работен ден преди
промяната. След тази дата, всяко управление или разпореждане със средства от тези партиди се извършва единствено и
само в левове или равностойността на средствата в евро, изчислена по официалния курс на Българска народна банка за
деня, в който се извършва действието.
(7) (нова 14.05.2004г., отм.09.06.2004г.)
& 15 (нов 30.03.2004г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК “Съгласие”АД от 30.03.2004г. и 14.05.2004г.
& 16 (нов 09.06.2004г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК “Съгласие”АД от 09.06.2004г.
& 17 (нов 16.02.2005г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК “Съгласие”АД от 16.02.2005г.
§ 18 (нов 18.03.2005г.) Този Правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК “Съгласие”АД от 18.03.2005г.
§ 19 (нов 31.08.2005 г.) Текстовете на разпоредбите на раздел XII “Консултативен съвет” от Правилника са
изменени и допълнени с решение на Общото събрание на акционерите на ПОК „Съгласие“ АД от 31.08.2005 г.
§ 20 (нов 12.01.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК „Съгласие“ АД от 16.12.2005 г. и 12.01.2006 г.
§ 21 (нов 10.05.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК „Съгласие“ АД от 20.03.2006 г. и 10.05.2006 г.
§ 22 (нов 15.12.2006 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите на
ПОК „Съгласие“ АД от 10.11.2006 г. и 15.12.2006 г.
§ 23 (нов 19.07.2007 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 15.06.2007 г. и 19.07.2007 г.
§ 24 (нов 05.01.2009 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 05.01.2009 г.
§ 25 (нов 25.05.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
§ 26 (нов 29.12.2011 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решения на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г.
§ 27 (нов 10.05.2012 г.) Този правилник е изменен и допълнен с решениe на Съвета на директорите на ПОК
„Съгласие“ АД от 10.05.2012 г.